Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi"

Transkriptio

1 Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007

2 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi Ahola-Anttonen Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2007 D:9 Kannen kuva: Futureimagebank ISSN:

3 TIIVISTELMÄ Esiselvityksessä on selvitetty Kainuun rakenteellisen työttömyyden alentamiseen pyrkivää julkisen sektorin nykytoimintaa ja välityömarkkinoiden tilannetta. Välityömarkkinat ovat laajat ja pirstaleiset ja ne toimivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Niiltä löytyy paljon hyviä työllisyydenhoidon käytäntöjä, joita voi soveltaa eri organisaatioissa. Voimavaroja on käytetty paljon, mutta niiden vaikuttavuus eli asiakkaiden siirtyminen avoimille työmarkkinoille ei ole ollut paras mahdollinen. Vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat työttömät tarvitsevat enemmän henkilökohtaista ohjausta ja pitkiä katkeamattomia asiakasprosesseja. Eri organisaatioiden yhteistyötä ja toimintojen koordinointia tarvitaan vaikuttavan kokonaisuuden luomiseksi. Pitkäaikaistyöttömien joukko on hyvin heterogeeninen. On tärkeää selvittää jokaisen työttömän tilanne, valmiudet ja tarpeet siten, että hänelle löytyy oikea palvelupaikka ja -kokonaisuus. Osa työttömistä hakeutuu aktiivisesti töihin ja koulutukseen. Osa on sopeutunut tukityöjaksojen ja työttömyyden vuorotteluun eikä tavoittele välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille siirtymistä. On myös työttömiä, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen työkyky on alentunut ja joille on tehtävä työkyvyn arviointi ja ohjattava ammatilliseen kuntoutukseen tai mahdollisesti eläkemahdollisuuksien selvittelyyn. Heidän löytämisekseen ja uusien henkilöiden pitkäaikaistyöttömyyteen siirtymisen ehkäisemiseksi olisi työttömille järjestettävä työterveydenhuolto. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä on hajanainen ja vaatii toimijoiden keskinäistä koordinaatiota. Kainuun työvoiman palvelukeskuksen ja kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien merkitys on keskeinen. Tässä työssä on selvitetty kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä Kainuussa. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on riittämättömästi kysyntään nähden. Paikkojen luomiseksi on lisättävä kuntouttavasta työtoiminnasta tiedottamista, palkattava ohjaajia ja yhtenäistettävä ohjeistusta. Koulutus on keskeisessä asemassa rakennetyöttömyyden purkamisessa. Työttömien puuttuvat tai riittämättömät ammatilliset valmiudet ovat merkittävä työllistymisen este. Siksi olisi räätälöitävä yritysten tarpeiden mukaisia mielekkäitä, motivoivia ja joustavia koulutuspaikkoja, joilta työvoimaa rekrytoitaisiin yrityksissä vapautuviin paikkoihin. Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen painopisteen suuntaaminen avoimille työmarkkinoille edellyttää laajan yritysverkoston luomista ja jatkuvaa yhteistyötä. Yrityksissä vapautuvia työpaikkoja on etsittävä jo ennakolta, jotta niihin ehditään kouluttaa työttömiä. Lisäksi työyhteisöjä varten on kehitettävä koulutuskokonaisuus, joka parantaisi niiden valmiuksia pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työllistämiseen. Myös muita tahoja, kuten lääkäreitä, kansanterveyshoitajia ja työvalmentajia olisi koulutettava ottamaan työttömät erityisesti huomioon työssään. Esiselvityshankkeessa on valmisteltu koko Kainuun kattava KAIRA-projekti, jolla haetaan vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden hoitoon koordinoinnin, suunnittelun ja yhteistyön rakentamisen keinoin. Hankkeeseen haetaan rahoitusta TE-keskukselta Manner-Suomen ESRohjelman Itä-Suomen osion 2. toimintalinjasta Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Hanke toimii vuosina ja sitä hallinnoi Kainuun maakunta -kuntayhtymä.

4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMINTA KAINUUN VÄLITYÖMARKKINAT HYRYNSALMI KAJAANI KUHMO PALTAMO PUOLANKA RISTIJÄRVI SOTKAMO SUOMUSSALMI VAALA KUMPPANIKSI RY VALTIO YRITYKSET KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA KAINUUSSA TYÖTTÖMYYS JA TERVEYS KAINUUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS (TYP) TYÖTTÖMIEN ETUJÄRJESTÖJEN JA AMMATTIJÄRJESTÖJEN NÄKEMYKSIÄ52 8. LOPUKSI...54 LÄHTEET...62 LIITTEET

5 1. JOHDANTO Tämä loppuraportti on syntynyt Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi -projektin työn tuloksena. Hanketta toteutti Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun TE-keskuksen tuella. Hanke liittyi Itä-Suomen tavoite 1-ohjelmaan ja se rahoitettiin ESRtoimenpidekokonaisuudesta 2.3.: Työmarkkinoiden toimivuuden ja työllistyvyyden lisääminen. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat kustannusarvion mukaan , josta Kainuun maakunta -kuntayhtymän osuus oli 20 % eli ja Kainuun TE-keskuksen osuus 80 % (ESR 50 % eli ja kansallisen rahan osuus 30 % eli ). Hankkeessa työstettiin ensin rakennetyöttömyyttä koskeva esiselvitys, jonka antia täydennettiin ohjausryhmässä perustetuissa kolmessa työryhmässä: 1) työllistämisen strategia ja tavoitteet Kainuussa, 2) työttömien segmentointi ja työllistymisen esteet ja 3) ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät asiat. Työryhmissä asetettiin painopistealueita työllisyydenhoidolle sekä etsittiin keinoja viedä rakennetyöttömyyden vähentämisen prosessia eteenpäin. Tarkoituksena oli jalostaa esiselvityksestä nousseita kehittämisajatuksia eteenpäin siten, että ryhdytään konkreettisiin toimiin rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Kainuussa. Hanke kokosi yhteistyöhön alueen yhdeksän kuntaa, kolme työvoimatoimistoa, Kainuun työvoiman palvelukeskuksen (jatkossa TYP), ammattijärjestöjen, yrittäjien ja työttömien edustajat. Jatkohankkeen valmistelussa oli myös Kainuun yrittäjien, Kelan ja Kainuun ammattiopiston/ Edukain edustajia. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano on esitetty liitteessä 1. Hankkeen taustalla oli sekä työhallinnon että Kainuun maakunta -kuntayhtymän kasvava huoli rakennetyöttömyyden hitaasta vähenemisestä. Rakenteelliseen työttömyyteen luetaan vaikeasti työllistyvät työttömät, kuten pitkäaikaistyöttömät eli yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä olleet, toistuvaistyöttömät eli 16 kuukauden aikana yhteensä 12 kuukautta työttömänä olleet, työvoimapoliittisilta toimenpiteiltä työttömäksi jääneet ja toimenpiteiltä uudelleen toimenpiteille sijoittuneet. (Ks. liite 2). Rakennetyöttömyyteen liittyy olennaisesti työttömyyden ja työpaikkojen kohtaanto-ongelma. Perinteisiltä aloilta on vapautunut työvoimaa, joka ei vastaa avautuvien työmarkkinoiden kysyntää. Tarvitaan koulutusta, jotta työnhakijoiden ammattitaito vastaisi paremmin työmarkkinoiden tarpeita. Työttömyys on pitkittyessään raskas taakka ennen kaikkea työttömän itsensä ja hänen lähipiirinsä kantaa, mutta se tulee myös kalliiksi yhteiskunnalle. Työttömyys asettaa ihmiset hyvin eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa syrjäytymistä. Syrjäytymisen kustannukset kasautuvat sosiaali- ja terveystoimelle. Monet rakennetyöttömät joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen, käyttämään erikoissairaanhoidon palveluja, päihde- ja mielenterveys- sekä perhepalveluja. Työllistyminen olisi parasta sosiaaliturvaa ja paras syrjäytymisen ehkäisyn keino. Vuoden 2006 lopussa rakennetyöttömyyteen lukeutuvia henkilöitä oli yhteensä henkilöä. Kainuun väkiluku oli tällöin ja työvoiman määrä noin henkilöä. Kainuussa vaikeasti työllistyvien osuus työvoimasta oli vuoden vaihteessa 10 %, kun se koko maassa oli noin 5 %. Rakennetyöttömyys on jonkin verran alkanut murentua, mutta kaikkein vaikein työttömyyden ydin tuskin työllistyy ilman erityisiä tukitoimia. Hankkeella päätettiin lähteä yhdessä etsimään syitä rakennetyöttömyyden hitaaseen purkautumiseen tilanteeseen ja niiden pohjalta pohtimaan lääkkeitä paremman kehityksen aikaansaamiseksi. Lähtökohtana ovat olleet kolme näkökulmaa: työhallinnon, kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän näkökulmat. Työhallinnon näkökulma Kainuussa on jo pitkään jatkunut laaja työttömyys. Uusia työpaikkoja on syntynyt lähinnä palvelusektorille ja muille kasvaville toimialoille. Työttömänä on runsaasti supistuvilta toimialoilta 1

6 kuten maa- ja metsätaloudesta sekä teollisuuden taantuvilta toimialoilta työttömäksi joutuneita henkilöitä. Tästä johtuu, että maakunnassa on törmätty rekrytointiongelmaan, joka on työnantajakyselyjen perusteella Suomen korkeimpia. Samalla aktiivitoimenpiteissä olevien työttömien määrä on vähentynyt. Kainuun työttömät eivät ole homogeeninen joukko, vaan on erotettavissa eri ryhmiä, joiden mahdollisuudet työllistyä ovat hyvinkin erilaiset. Rakenteelliseen työttömyyteen lukeutuvien osuus työttömyydestä on Kainuussa noin 60 %. Kokonaistyöttömyys on noin 5700 henkilöä. Noin 1200 henkilöä on ns. yhdenjaksoisesti työttömiä eli vähintään 12 kuukautta ollut poissa työvoimapoliittisista toimenpiteistä. Kokonaistyöttömyyden vähentyessä arvellaan rakenteellisen työttömyyden rakenteen entisestään vaikeutuvan. Hankala on myös toistuvaistyöttömien tilanne. Noin 900 henkilöä on käynyt työvoimapoliittisessa koulutuksessa ja ollut työllistettynä palkkatuella, mutta pysyviä työllistymisratkaisuja ei tunnu löytyvän. Todennäköisesti toistuvaistyöttömillä olisi motivaatiota ja mahdollisuuksia myös jatkuvaan työllistymiseen, mikäli sopiva paikka löytyisi. Työnhaussa tarvittaisiin luovaa tukea etsiä uusia pysyvän työn markkinoita heille. Koulutus nähdään tärkeänä väylänä avoimille työmarkkinoille sijoittumiseen. Ongelmia on etenkin niiden työttömien työllistämisessä, joilla on puutteita motivaatiossa ja siten aktiivisuudessa hakea töitä. Taustalla vaikuttavat monesti pitkäaikaisen työttömyyden mukanaan tuomat sosiaaliset ongelmat ja syrjäytyminen, mutta myös vanhentunut ammattitaito ja puutteellinen työkokemus. Työttömyys kohtaa hyvin monia henkilöitä. Työhallinnon mukaan työllisen henkilön Kainuussa on peräti lähes henkilön joukko, joka käy työvoimatoimiston kirjoilla työnhakijana, eikä siten ole pysyvästi työssä missään. Alkaneiden työsuhteiden määrä on pysynyt Kainuussa lamavuosien tasolla, mikä kertoo myös siitä, että lyhytaikaisten työsuhteiden määrä on lisääntynyt. Vuoden 2005 alussa voimaan astunut Kainuun hallintokokeilu sai Kainuussa aikaan tilanteen, jossa uudella toimijalla Kainuun maakunta -kuntayhtymällä on tosiasiassa yhdeksän erilaista tapaa vastata rakenteellisen työttömyyden asettamiin haasteisiin. Toimintakäytäntöjä yhtenäistetään jatkuvasti, mutta yhteistä sosiaalipoliittista lähestymistapaa ongelmaan maakunnassa ei ole vielä löydetty. Kainuun hallintouudistuksen myötä ohenivat myös työhallinnon ja Kainuun kuntien yhteiset ponnistelut rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi. Nyt Kainuun yhdeksän kuntaa toteuttaa kukin omia toisistaan hyvinkin poikkeavia työllistämismalleja. Tilanteen selkiyttäminen ja mahdollisten uusien yhdenmukaisten toimintatapojen löytäminen ovat tarpeen. Työhallinnon kannalta Kainuussa maakunta ja kunnat sekä kouluttajaorganisaatiot ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit työpaikkojen kehittäjinä ja välittäjinä rakenteellisen työttömyyden purkamisessa. Niiden kanssa tehtävää yhteistyötä tulee kehittää ja tiivistää. Tavoitteena on toimivan ja kaikkia tyydyttävän yhteistyön toimintamallin luominen. Kuntien näkökulma Vuonna 2006 astui voimaan työmarkkinatukiuudistus, joka asettaa kuntien työllisyyden hoidolle uusia haasteita. Kuntien on maksettava yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden työttömien työttömyyden aikaisesta työmarkkinatuesta puolet. Valtio kompensoi kunnille uudistuksesta aiheutuneita kustannuksia. Kompensaation suuruus riippuu siitä, miten paljon kunnissa onnistutaan 2

7 näiden työttömien määrää vähentämään. Tarkastelun lähtökohdaksi on valittu vuoden 2003 tilanne. Mikäli henkilöiden määrää pystytään vähentämään, on kunnilla mahdollisuus saada jopa hyötyä, koska kompensaatio on tällöin suurempi kuin kunnan kustannukset. Kainuun kunnat eivät ole kyenneet kovin hyvin vastaamaan tähän haasteeseen. Kuntien taloudessa kyse on vuositasolla yhteensä usean miljoonan euron suuruisesta menoerästä. Yhden henkilön keskimääräinen kustannus kunnalle on noin / vuosi. Kuntien kannalta tärkeää on löytää keinoja nimenomaan yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden työllistämiseksi. Toisaalta olisi kyettävä hillitsemään tämän pitkäaikaistyöttömien ryhmän kasvamista keskittämällä voimavaroja siten, että heidän työllistämisensä onnistuisi jo aikaisemmin. Taulukosta 1 näkyvät kuntien Kelalle maksamat työmarkkinatuet vuonna 2006 sekä kuntien tähän tarkoitukseen budjetoimat summat. Taulukko 1. Kuntien maksama passiivityömarkkinatuki Kelalle Budjetoitu kunnassa/ Toteutunut/ Erotus (Kelan tilastot) Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Yhteensä Valtion kompensaatio maksetaan usean valtionosuuden kautta, joten nykyään on mahdotonta esittää sen suuruutta yhtenä selkeänä lukuna. Taulukossa 2 on esitetty Kainuun TE-keskuksessa laskettu arvio kompensaation suuruudesta kunnittain. Se näyttää suuntaa antavan kuvan siitä, miten yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden henkilöiden aktivointi vaikuttaa kuntien talouteen. Taulukko 2. Kainuun TE-keskuksen arvio valtion kompensaation suuruudesta kunnittain TE-keskuksen arvio Toteutunut/ Erotus valtion kompensaation (Kelan tilastot) suuruudesta/ Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Yhteensä

8 Kuntien vastuusta työllisyydenhoidosta säädetään myös julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa (1295/2002). Lain mukaan valtion, kuntien ja yritysten yhteisin talous- ja työllisyyspoliittisin toimin huolehditaan alueellisesti tasapainoisesta työllisyydestä niin, ettei minkään työmarkkinaalueen työttömyys olennaisesti ylitä maan keskimääräistä tasoa (alueellisesti tasapainoisen työllisyyden velvoite). Kunta on velvollinen järjestämään työntekomahdollisuuksia työttömille työnhakijoille, ei kuitenkaan vuositasolla useammalle kuin yhdelle prosentille kunnan työvoimasta (aluevelvoite). Valtio on velvollinen järjestämään työntekomahdollisuuksia niille työttömille työnhakijoille, joita kunta ei ole työllistänyt. Kunnalla on oikeus saada palkkatukea työllistetyistä, jotka työvoimatoimisto on osoittanut sen työllistettäviksi aluevelvoitteen perusteella. Työmarkkinaalueella tarkoitetaan valtioneuvoston asetuksella (1350/2002) määriteltävää kunnan tai useamman kunnan muodostamaan aluetta, jolla työssäkäynti on tavanomaista. Asetuksen mukaan Kainuun jokainen kunta muodostaa tässä tarkoituksessa oman työmarkkina-alueen. Taulukossa 3 on esitetty Työministeriön aluevelvoitetilasto Taulukko 3. Työministeriön aluevelvoitetilasto kk:n takautuva työttömyysaste ja aluevelvoite. Kainuun TE-keskus. Työvoima Työttömät Työttömyysaste 1,6 kertaa maan ka. 1,8 kertaa maan ka. Hyrynsalmi , Kajaani ,9 0 0 Kuhmo , Paltamo , Puolanka , Ristijärvi ,1 5 0 Sotkamo ,3 0 0 Suomussalmi , Vaala , Koko TE-keskus , ,6 kertaa työttömyysaste 14,4 1,8 kertaa työttömyysaste 16,1 Tilastojen mukaan tänä vuonna kymmenen kuukauden ajan työttömyys on ollut olennaisesti (1,8 kertaa) yli maan keskimääräisen tason Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Suomussalmen ja Vaalan työmarkkina-alueilla. Kesäkuun lopussa 2007 Kainuussa oli 258 työtöntä yli lain salliman rajan. On selvitettävä, käytetäänkö työllistämisessä kaikkia mahdollisia tukia, joita nykyinen lainsäädäntö tarjoaa. Esimerkiksi ikääntyvien työttömien matalapalkkatukea käytetään Turussa menestyksekkäästi. Kuntien ja maakunnan kannalta on muistettava, että kaikki työllistyminen lisää niiden käytettävissä olevia verotuloja. Sovi ei unohtaa myöskään tehdyn työn arvoa. 4

9 Sosiaalityön näkökulma Sosiaalityön näkökulmasta asiakkaiden työllistyminen on aina myönteinen asia, sillä se lisää perheiden hyvinvointia elämän säännöllistymisen myötä ja keventää taloudellisia paineita vähentämällä toimeentulotukiasiakkaiden määrää. Työllistyminen on parasta sosiaalityötä. Siksi kaikki työllisyyttä edistävä toiminta on Kainuun maakunta kuntayhtymän, jonka alaisuudessa sosiaalipalvelut toimivat, kannalta toivottavaa. Sosiaalityölle olennaista on löytää vaihtoehtoja työttömyyden kovan ytimen eli rakenteellisen työttömyyden vaikeimman rakenteen kanssa toimimiseksi. Ongelmana on, että työvoiman palvelukeskuksella ei ole paikkoja, joihin ohjata asiakkaitaan. Välityömarkkinoita (työttömyyden ja avoimien työmarkkinoiden välisiä valtion toimin tuettuja sosiaalisen työllistämisen markkinoita) tulisi kehittää siten, että eri ryhmille olisi erilaisia mahdollisuuksia tarjolla. Erittäin vaikeasti työllistyville henkilöille pitäisi luoda mahdollisuus jopa pysyvään työhön välityöpaikassa. Välityömarkkinoiden laajentamisen keinot ja selkeyttäminen vaativat laajapohjaista yhteistyötä. Välityömarkkinat tarvitsevat lisää työnohjaajia ja työvalmentajia. Monet asiakkaista voisivat työkokeilun kautta päästä työllistymisen polun päähän, mutta puuttuu henkilöitä, jotka voisivat ohjata työtä sekä tukea asiakkaan elämänhallintaa yleisemminkin. Työvoiman palvelukeskuksen tärkeimpiä työvälineitä on toisten yhteistyökumppaneiden, varsinkin mielenterveys- ja päihdepalvelujen työ. Moniammatillinen auttaminen hidastuu ja vaikeutuu näiden alojen resurssipulan vuoksi. Varhainen puuttuminen ja tuki olisi tärkeää, koska asiakkaiden ongelmat yleensä pahenevat nopeasti ja paluu työmarkkinoille vaikeutuu entisestään. Monelle työttömälle mahdollisuus voisi olla kuntouttava työtoiminta, jolla parannetaan hänen elämänhallintaansa ja luodaan edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttavaa työtoimintaa koskeva laki astui voimaan Lakia sovelletaan kunnissa hyvin eri tavoin. Kuntouttavan työtoiminnan käyttö on joillakin alueilla hiipunut, koska paikkoja ei ole löytynyt riittävästi. Ei ole myöskään henkilöä, jonka vastuualueeseen kuntouttava työtoiminta selkeästi kuuluisi. Maakunnassa kaivataan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja malleja, joiden avulla kuntouttavaa työtoimintaa voidaan käyttää kaikkein vaikeimmin työllistyvien henkilöiden auttamiseksi eteenpäin. TE-keskus kustantaa kuntouttavasta työtoiminnasta aiheutuvia kuluja. Resursseja siis olisi, mutta niitä ei osata käyttää. Valtion korvaus tulisi kunnista kohdentaa niille tahoille, jotka kuntouttavaa työtoimintaa järjestävät. Hankkeen yhtenä tavoitteena on yhtäläinen toimintatapa kuntouttavan työtoiminnan soveltamisessa Kainuussa. 2. HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMINTA Esiselvityshankkeelle asetettiin useita tavoitteita. Ensinnäkin tavoitteena oli selvittää Kainuun rakenteellisen työttömyyden alentamiseen pyrkivä julkisen sektorin nykytoiminta ja välityömarkkinoiden tilanne ja luoda malli välityömarkkinoiden, kuntien, maakunnan ja työvoimahallinnon väliseksi yhteistyöksi. Toiseksi hankkeessa oli määrä hahmottaa ne työttömien ryhmät, joille eri työllistämisratkaisuja haetaan ja esittää vaihtoehtoja näiden ryhmien työllisyyden kehittämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli selvittää työttömien näkemykset työllistymisen esteistä. Yhtenä tavoitteena oli luoda malli kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi Kainuussa. Hanke pyrki myös sitouttamaan eri toimijatahot ja luottamushenkilöt mukaan kehittämisprosessiin. Lisäksi hankkeessa laadittiin jatkoaskellus KAIRA-projektin muodossa. 5

10 Aineisto esiselvitystä varten kerättiin pääasiassa helmi-toukokuussa Hankevetäjä kiersi kunnissa keskustelemassa kuntien työllisyysasioiden parissa työskentelevien viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja sosiaalityöntekijöiden sekä työhallinnon edustajien kanssa ja tutustui työpajoihin ja työllisyysprojekteihin. Keskusteluihin osallistui yhteensä 96 henkilöä. Yhdistyksille järjestettiin tapaamisia seitsemässä kunnassa. Tapaamisiin osallistui yhteensä 70 henkilöä. Jokaisessa kunnassa otettiin puhelimitse yhteyttä muutamaan yritykseen pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työllistämiseen liittyvien mahdollisuuksien selvittämiseksi. Lisäksi hankevetäjä vieraili kutsusta ammattiyhdistysten tapaamisessa (edustettuna oli kuusi ammattiosastoa, yhteensä kahdeksan henkilöä), Kainuun riippuvuuksien hoitopalvelujen työpalaverissa (läsnä oli 13 työntekijää) ja mielenterveyspalvelujen kuntoutuksen kehittämistyöryhmän palaverissa (läsnä oli kaksi työntekijää). Taustatietoa sekä käytännön malleja ja kokemuksia on hankittu koulutustilaisuuksista ja seminaareista. Projektissa on tutustuttu Kuusamon, Kinnulan ja Vammalan työllisyyden hoidon käytäntöihin. Kaikkialla pääkysymys kuului: millä toimilla/keinoilla rakenteellista työttömyyttä voitaisiin pysyvästi vähentää Kainuussa? Mikä on tukityöllistämisen laajuus tällä hetkellä? Miten sitä voitaisiin lisätä? Mitä tarpeita, vaikeuksia, hyväksi havaittuja käytäntöjä ja ideoita kentältä löytyy? Miten yhteistyö ja verkostot toimivat? Mitä yhteistyötarpeita ja -ehdotuksia esitetään? Millaisia ryhmiä työttömistä erottuu? Mitkä ovat koulutuksen mahdollisuudet tukea työllistymistä? Miten lakia kuntouttavasta työtoiminnasta on sovellettu? Ovatko toimijoiden resurssit riittävät? Lisäksi kysyttiin, mitkä eri toimijoiden mielestä ovat työllistymisen suurimmat esteet. Tähän työhön koottiin kentältä nousseet keskeiset asiat. Ne ovat käytännön työn synnyttämiä ja kertojiensa asiantuntemuksesta kumpuavia ja siksi merkittäviä. Ajatuksia on työstetty jonkin verran eteenpäin mahdollisiksi käytännön toimenpiteiksi. 3. KAINUUN VÄLITYÖMARKKINAT Välityömarkkinoilla tarkoitetaan tässä työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden välisiä työmarkkinoita, joille on tunnusomaista valtion tuki eri muodoissaan. Välityömarkkinoilla tarjolla olevia palveluja tarvitsevat asiakkaat, joilla on vaikeuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Välityömarkkinoilla selvitetään asiakkaiden työ- ja toimintakyky sekä parannetaan heidän työllistymisedellytyksiään ja työmarkkinavalmiuksiaan. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa vaikeasti työllistyvistä avoimille työmarkkinoille. Tässä luvussa tarkastellaan Kainuun välityömarkkinoita. Luodaan katsaus kuntien työllisyyden hoitoon, työllisyysprojekteihin, työpajoihin ja yhdistyksissä tapahtuvaan työllistämiseen. Eri toimijat ovat kehittäneet työllisyydenhoitoon lukuisia hyviä käytäntöjä. Hyvät käytännöt on merkitty tekstiin -merkillä, jotta muilla toimijoilla olisi mahdollisuus halutessaan edistää vastaavaa käytäntöä omassa kunnassaan. Taulukossa 4 on Kainuun kuntien työttömyyttä ja työllisyydenhoitoa kuvaavia lukuja vuodelta Taulukosta 5 (Kainuun TE-keskus) näkyvät Kainuussa työllistämistukeen (palkkatuki ja/tai työmarkkinatuki) käytetyt määrärahat vuonna 2006 työvoimatoimistoittain. Tekstissä viitataan lisäksi 1. ja 2. luvussa esitettyihin taulukoihin. 6

11 Taulukko 4. Kainuun kuntien työttömyyttä ja työllisyydenhoitoa kuvaavia lukuja Asukasluku Työttömyysaste Vaikeasti Kunnassa Kunnan Kainuun hlöä 1) % 1) palkkatuella maakunta - työllistyvät yhteensä hlöä 1) työllistettyjä keskimäärin hlöä työllisyyden hoitoon käyttämä määräraha 3) kuntayhtymän palkkatuella työllistettyjä keskimäärin hlöä Kuntouttavassa työtoiminnassa keskimäärin hlöä Hyrynsalmi , , ,3 Kajaani 2) , , ,3 4 Kuhmo , , ,9 2 Paltamo , , ,9 Puolanka , ,3 Ristijärvi ,1 4) Sotkamo , , ,3 1 Suomussalmi , Vaala , Vuolijoki ,9 4) ,00 5,8 1 Yhteensä ,2 97,8 10 1) Tilanne ) Vuolijoki ei ollut vielä liittynyt Kajaaniin 3) Ei sisällä Kelalle maksettavaa työmarkkinatukea 4) Ristijärven ja Vuolijoen lukuja ei erikseen saatavilla Taulukko 5. Kainuussa työllistämistukeen (palkkatuki ja/tai työmarkkinatuki) käytetyt määrärahat vuonna 2006 työvoimatoimistoittain. Työvoimatoimisto Työllistäminen (palkkatuki) SM:n määrärahalla (Kainuun kehittämisraha) ja TM:n työmarkkinatuella ja työllistämismäärärahalla (vain Vaalassa) Palkkatuki SM tai TM Työmarkkinatuki **) TM Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Sotkamo Suomussalmi Vaala (TM ) *) Yhteensä Kainuu yhteensä

12 *) Vaalan työvoimatoimisto maksoi palkkatuen työministeriön määrärahasta ja muut työvoimatoimistot sisäministeriön määrärahasta (Kainuun kehittämisraha). **) Sisältää palkkatuen ( ) ja starttirahan ( ) perustuen. Palkkatuen perustuki maksetaan työmarkkinatukimäärärahoista niiden työmarkkinatukeen oikeutettujen osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 130 päivältä. Starttirahan perustuki maksetaan työmarkkinatuen saajille työmarkkinatukimäärärahoista. 3.1 HYRYNSALMI Hyrynsalmi on asukkaan kunta Ylä-Kainuussa. Hyrynsalmella vaikeasti työllistyviä henkilöitä oli 2006 joulukuussa 149. Työttömyysaste oli 20,4 %. Alueellisesti tasapainoisen työllisyyden edellytys ei Hyrynsalmella toteudu, vaan työttömiä oli paikkakunnalla 24 yli lain salliman rajan. Sen sijaan aluevelvoitteen edellyttämä työntekomahdollisuuksien järjestäminen vähintään prosentille työvoimasta (1228 henkilöä ) toteutui Hyrynsalmella, koska kunta työllisti keskimäärin 20,3 henkilöä Hyrynsalmen oma työllistämispolitiikka on aktiivista. Keskimäärin 20,3 henkilöä on työllistynyt kunnan kautta vuositasolla. Henkilöt palkataan neljästä kuuteen kuukaudeksi 85 % työajalla. Lisäksi kuntaan otetaan kesätyöntekijöitä kolmeksi viikoksi 65 henkilöä, joista osa sijoittuu yrityksiin. Työtehtäviä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilualueiden hoito ja valvonta, kouluavustajan työt, siivous- ja keittiötyöt Myös paikkakunnalla järjestettävien tapahtumien (Suopotkupallon MM-kisat ja Kainuun rastiviikko) infrastruktuuria rakennetaan. Hyrynsalmen kunnassa varattiin aiemmin erikseen määräraha sosiaalisilla perusteilla työllistämiseen. Tällä lisämäärärahalla työllistettiin henkilöitä, joiden syrjäytymisvaara oli suuri. Vaikka erillismäärärahan käytännöstä on sittemmin luovuttu, pyritään edelleen tapauskohtaisesti auttamaan sosiaalisin perustein työllistämällä. Hyrynsalmella toteutettiin 2000-luvun vaihteessa laajamittaisesti työttömien työnhakijoiden terveystarkastuksia. Työllisyysvaroin palkatun terveydenhoitajan tekemät tarkastukset tapahtuivat kansanterveystyönä. Asiakkaat ohjautuivat vastaanotolle muiden terveydenhoitajien kautta, työvoimatoimistosta sekä puskaradion kautta. Tarvittaessa asiakkaat ohjattiin jatkotutkimuksiin Tarkastuksia pidettiin erittäin tärkeinä ja ne perustuivat vapaaehtoisuuteen. Hyrynsalmen kunta maksoi Kelalle työmarkkinatukimaksuja vuonna TE-keskus arvioi valtion kompensaatioksi tällöin Kunnan nettohyöty olisi arvion mukaan ollut Hyrynsalmi oli budjetoinut tähän tarkoitukseen , joten säästö budjetoituun summaan nähden oli vieläkin suurempi eli Taidoista töihin -hanke ESR-rahoitteinen Taidoista töihin -hanke alkoi Suomussalmen kunnan hallinnoimana Suomussalmen vetäydyttyä hankkeesta 2006 lopussa hallinnointi siirtyi Hyrynsalmen kunnalle. Työvoimatoimisto etsii hankkeeseen mahdollisia pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä, jotka haastatellaan. Työnohjaaja on mukana tekemässä henkilövalintoja. Henkilöt työllistetään aluksi yhden tai kahden kuukauden koeajalla, jonka jälkeen työsopimusta jatketaan vuodeksi ja jopa pidemmäksi ajaksi siten, että työllistetyn työssäoloehto karttuu. Työaika on 6,5 tuntia päivässä. 8

13 Hanke toimii Hyrynsalmen kunnan tiloissa ja siihen otetaan noin 15 henkilöä kerrallaan. Kuluvana vuonna hankkeeseen on työllistynyt 20 henkilöä, keskimäärin 10/kuukausi. Projektissa kehitetään kotitalouksille tehtävää palvelutyötä (siivous, lumityö, pihatyö, perunannosto, halkotyö), josta peritään palvelumaksua 5 tunnilta. Palvelutyön kysyntä on ollut kasvavaa. Siivoukseen mennään pareittain tai työnohjaajan kanssa. Tarvittaessa ollaan myös asiakkaiden kuulijoina ja tukijoina. Tarjotusta siivouspalvelusta ovat erityisesti veteraanit olleet innostuneita. Veteraanijärjestö maksaa osan asiakkaiden palvelumaksusta. Myös päihdeongelmaisten henkilöiden kotona käydään siivoamassa. Samalla edistetään asiakkaiden omaehtoista arjessa selviytymistä kuten astian- ja pyykinpesua. Esimerkin avulla ohjauksesta ja jatkuvista käynneistä on havaittu olevan myönteisiä tuloksia asiakkaiden oman aktiivisuuden lisääntymisenä. Projektin tiloihin on järjestetty monenlaista työtä, koska kaikki eivät osallistu palvelutyöhön ja on tärkeää, että kaikille löytyy mielekästä työtä. Tilat toimivat kierrätyskeskuksena ja SE-romun vastaanottopisteenä. Työtehtäviä ovat korjausompelu, kierrätettävien vaatteiden huolto ja SE-romun lajittelu. Työtä on ollut tarpeeksi ja työntekijöiltä on saatu hyviä ideoita toiminnan kehittämiseksi. On mietitty kahviotoiminnan ja työttömien ruokalan käynnistämistä. Monet työtehtävistä sopisivat myös kuntouttavassa työtoiminnassa tehtäviksi. Työntekijöille tarjottavaan palveluun kuuluu työurasuunnitelman laatiminen kaikille, minkä vuoksi kaikki henkilöt haastatellaan. Viikoittaiset työpalaverit sisältävät asiakasyhteistyötä ja muita työyhteisöön ja työhön liittyviä asioita. Niissä annetaan myös palautetta asiakaspalvelusta ja työn suorittamisesta. Ajoittain vietetään virkistyspäivää luonnon helmassa makkaranpaiston merkeissä sekä tehdään tutustumiskäyntejä yrityksiin. Joskus valmistetaan yhdessä kotiruokaa. Hankkeessa ei varsinaisesti arvioida työllistyjien työkykyä, mutta työvoimatoimistoon annetaan asiasta epävirallista palautetta. Projektihenkilöstön tukena toimii työtiimi, jossa on mukana työvoimatoimiston ja kunnan työntekijöitä. Projektissa kaivataan koulutusta työn ohjaamiseen liittyvissä asioissa. Myös työllistyjien hyvinvointiin liittyviin asioihin tarvitaan enemmän ohjausta. Toimintaa voitaisiin kehittää haja-asutusalueille. Monet vanhukset tarvitsisivat kävijöitä katsomaan, että kaikki on kotona kunnossa. Heitä voitaisiin myös koota yhteen sosiaalisten kontaktien varmistamiseksi ja virikkeiden saamiseksi. Hanke päättyy Sillä olisi hyvät mahdollisuudet kehittyä työpajatyyppiseksi pysyväksi toimintamuodoksi. Hyrynsalmen yhdistyskenttä Hyrynsalmella on monivuotinen kokemus yhdistysten työllistämisprojekteista. Hyrynsalmen vanhustentaloyhdistyksellä oli työllistämisprojekti vuosina ja MLL:n Hyrynsalmen paikallisyhdistys veti Jelppi-projektia Yhdistykset hyödynsivät myös Hyrynsalmen kunnan hallinnoimaa Työhön kiinni hanketta, joka toimi Projektien päätyttyä työllistäminen yhdistyksissä hiipui. Työnantajavelvoitteiden hoitaminen nähtiin liian työlääksi. Hankevetäjän tilalle ei löytynyt yhdistyksistä henkilöä, jolle työnjohdollista vastuuta olisi annettu. Tällä hetkellä yhdistyksillä ei ole työntekijöitä palveluksessaan. Hyrynsalmen työttömien yhdistys ei käytännössä tällä hetkellä toimi. Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys on palkannut aikaisemmin työntekijän vahtimestariksi liikuntahalliin viikonlopuiksi. Henkilö palkattiin palkkatuella 4,5 tunnin työajalla. Nyt ei ole löydetty sopivaa henkilöä tehtävään. Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet tuntevat olevansa ylikuormitettuja. Vapaaehtoisvoimin järjestetään kylätapahtumia ja suunnitellaan kylän 9

14 tulevaisuutta. Myös meneillään oleva ISKUn talon kunnostus työllistää. Tarvetta työntekijöiden hankkimiseksi olisi. Hyrynsalmen yhdistykset voisivat tarvittaessa käyttää hyväkseen Suomussalmen yhdistystoimintamallia ja Suomut ry.:n tukea työnantajavelvoitteiden osalta. Hyrynsalmen ja Suomussalmen läheinen sijainti osaltaan mahdollistaisi tällaisen yhteistyön. Käytännössä asia vaatii kuntien sopimuksen mahdollisesta korvauksesta sekä Suomujen työntekijän ja yhdistysten toimihenkilöiden välisen konsultaation. 3.2 KAJAANI Kajaanin asukasluku oli 2006 vuoden lopussa Rakennetyöttömiksi laskettiin henkilöä ja kaupungin työttömyysaste oli 15,5 %. Kajaanissa alueellisesti tasapainoisen työllisyyden edellytys toteutui. Kajaanin kaupungilla työllisyydenhoito on keskitetty henkilöstöpalveluihin, joka hoitaa yhteydenpidon työvoimatoimistoon, palkkatukihakemukset ja tilitykset sekä auttaa työyksiköitä työllistämiseen liittyvissä asioissa. Työllisyystyöryhmä kehittää kaupungin työllisyyteen liittyviä asioita. Kajaanin kaupungin palveluksessa oli vuonna 2006 keskimäärin 27,5 henkilöä. Esimerkiksi tukitoimilla oli sijoitettu 32 henkilöä, joista korkeimmalla korotetulla tuella 15, toisen vuoden tuella 5, pitkäaikaistyöttömän tuella 6, perustuella 1, 1 oli velvoitetyöllistettynä ja lisäksi oppisopimuksella 4 henkilöä, joista 2 maahanmuuttajaa. Tulosyksiköittäin sijoitetut jakautuivat tällöin seuraavasti: keskushallinto 1, sivistyspalvelutoimisto 1, varhaiskasvatus 6, peruskoulut 5, Mamselli 5, kirjasto 1, museot 1 ja ympäristötekninen toimiala 12. Kaupunki työllistää lyhyeksi aikaa sellaisia työttömiä, joilta puuttuu enintään 8 viikkoa työssäoloehdon täyttämisestä tai ns. työttömyyseläkeputkeen pääsemisestä. Erityishuomiota kiinnitetään nuorten alle 25-vuotiaiden ja maahanmuuttajien työllistämiseen. Maahanmuuttajista enemmän alla kohdassa yhdistykset (MLL). Kaupunki ja Kumppaniksi ry. ovat solmineet sopimuksen työpajatoiminnan järjestämisestä Sopimuksen mukaan työpajatoimintaan osallistuu vuosittain vähintään 180 henkilöä, joista 1/3 (60) tulee olla alle 29-vuotiaita. Kajaanin työpajalla oli valmentautujia vuoden 2006 aikana yhteensä 198. Työllisyystyöryhmän määrärahasta ( ) on erotettu käytettäväksi työttömien opintoseteleihin. 17 arvoisia seteleitä jaetaan kahdesti vuodessa työvoimatoimiston kautta. Ne on tarkoitettu työttömien omaehtoiseen opiskeluun esimerkiksi kansalaisopistossa. Lisäksi Kaupunki työllistää kesällä 24 opiskelijaa ja syntyneille nuorille jaettiin maaliskuussa 264 kesätyöseteliä käytettäväksi kesätyöpaikkojen palkanmaksuun. Kajaani myöntää korotonta lainaa yhdistyksille työllistämisen alussa. Tähän tarkoitukseen on varattu määräraha. Yhdistysten toisen vuoden työllistämistä tuetaan hakemuksesta siten, että työntekijä saa ansiosidonnaisen päivärahaoikeuden. Lisäksi työllisyystyöryhmä myöntää avustuksia työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Työllisyyden hoidon osalta Kajaanin taloudelliset näkymät ovat hyvät, joten mahdollisuus tehdä uusia avauksia ovat olemassa. Kajaanin kaupunki maksoi Kelalle työmarkkinatukimaksuja vuonna TE-keskus arvioi valtion kompensaatioksi tällöin Kunnan nettohyöty olisi arvion mukaan ollut

15 988. Kajaani budjetoi tähän tarkoitukseen , joten säästö budjetoituun summaan nähden oli Kajaanin yhdistyskenttä Kajaanissa on paljon yhdistyksiä, joilla on pitkät työllistämisen perinteet. Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piirin Työksi-hanke ja Kumppaniksi ry.:n Työllistä yhdistykseen -hanke edistivät yhdistysten työllistämistä ja tarjosivat niille tukea työnantajavelvollisuuksiin liittyvissä asioissa. Kumpikin hanke on päättynyt. Yhdistyksille järjestetyssä tapaamisessa kävi ilmi, että työllistämistoimintaa aloittelevat yhdistykset tarvitsevat erityistä tukea. Monet pienet, talkoovoimin toimivat yhdistykset kokevat työnantajavelvollisuuksien hoitamisen raskaana. Yhteistyötä Kajaanin ja muiden kuntien yhdistysten kesken voitaisiin kehittää ja etsiä tukea siihen esimerkiksi työhallinnolta ja kunnilta. Yhdistysten palkkatukityöllistämisen mahdollisuutta ei ole viime aikoina aktiivisesti markkinoitu. Useilla yhdistyksillä, kuten Kumppaniksi ry.:llä, Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistyksellä ja Lohtaja- Huuhkajanvaara-Pikku-Kettu kyläyhdistyksellä on meneillään työllisyysprojekteja. Kumppaniksi ry. on perustettu kumppanuusajattelun pohjalta nimenomaan vastaamaan työllisyyden edistämisen haasteisiin ja sen rooli on siten muista yhdistyksistä poikkeava. Yhdistystä käsitellään sen vuoksi omana lukunaan. Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdistys ry.:llä on TE-keskuksen projektituella käynnissä Tartu toimeen työllisyysprojekti, jonka kohderyhmänä ovat alueen pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat. Projekti alkoi ja se kestää kolme vuotta. Tavoitteena on henkilön työllistyminen palkkatuella ja sijoittuminen HARA-rahalla tai työelämävalmennukseen. Tavoite on, että 30 % sijoitetuista olisi maahanmuuttajia, joiden integroitumista sekä suomalaiseen yhteiskuntaan että alueelle halutaan vahvistaa. Lisäksi yhdistys tarjoaa kieliharjoittelupaikan ja ensikosketuksen suomalaiseen työelämään kotouttamisohjelmien mukaisten kielikurssien osallistujille. Yhdistys tuottaa erilaisia palveluja alueen asukkaille erityisesti lapsille ja nuorille. Yhdistys esimerkiksi ylläpitää kahta nettikahviota. MLL:n Kainuun piiri on tehnyt Kainuussa uraauurtavaa työtä maahanmuuttajien aseman parantamiseksi ja heidän työllisyytensä lisäämiseksi. Kainuussa oli vuoden 2006 lopussa 1057 maahanmuuttajaa (1,25 % Kainuun väestöstä). Heistä työnhakijoina oli 453 henkilöä, joista työttömiä oli 183. Maahanmuuttajia oli yli 55 eri maasta: venäläisiä (483), sudanilaisia (139), iranilaisia (65), ruotsalaisia (59), virolaisia (40), irakilaisia (30), afganistanilaisia (23), thaimaalaisia (18). Naisia Kainuussa asuvista ulkomaalaisista oli 58 %. Ulkomaalaisten työnhakijoiden koulutustaso oli seuraavanlainen: perusaste 37 %, keskiaste 34 %, alin korkea-aste 8 %, alempi kandidaatti 8 %, ylempi kandidaatti, tutkijakoulutus 6 % ja tuntematon 7 %. Maahanmuuttajista noin 60 % on perhesyiden takia Suomeen muuttaneita, noin % työperäisiä maahanmuuttajia ja noin % pakolaisia. (Maahanmuuttajat Kainuussa.) MLL:n Kainuun piiri ry. hallinnoi vuonna 2007 päättyvää ESR-rahoitteista Kainuun monikulttuurinen toimintakeskus -hanketta, joka ylläpitää yhdistysten, ihmisten ja tiedotuksen olohuone-toimintamallilla toimivaa kohtaamispaikkaa Väinämöisenkadulla Kajaanissa. Kajaanin kaupunki tukee myös hanketta. Monikassa työskentelee kaikkiaan yhdeksän henkilöä. Neuvokit antavat eri kielillä arkipäivän neuvontaa maahanmuuttaja-asiakkaille. Kotouttaja pitää 10- viikon työnhakukursseja, joilta saa apua koulutuksen suunnitteluun ja työnhakuun sekä tietoa 11

16 suomalaisesta yhteiskunnasta ja työmarkkinoista. Kotouttajan tehtäviin kuuluu myös tutkintojen rinnastamiseen liittyvät asiat. Monikan yrityskoordinaattori edistää monin tavoin yritysten tietoisuutta maahanmuuttajista mm. räätälöimällä työpaikkakohtaisia henkilöstökoulutuksia. Koulutusten tavoitteena on edistää monikulttuurisuuden hyväksymistä ja näkemistä voimavarana. Maahanmuuttajia työllistäessään yrityksillä tulee olla valmiuksia huomioida erilaisuutta heidän vastaanottamisessaan ja perehdytyksessään. Koulutuskoordinaattori ohjaa nuoria ja aikuisia maahanmuuttajaoppilaita toisen asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin. Opetushenkilöstöllä on mahdollisuus saada monikulttuurisuuteen ja suvaitsevaisuuteen liittyvää opetusta ja valmennusta. Hankkeen vaikuttavuutta selvitettäessä on todettu, että neuvontaa, ohjausta ja koulutusta tarvitaan jatkossakin. Yrityksissä tehtävä työ on tuottanut tulosta. Nykyisin maahanmuuttajille löytyy mm. tuetun työn ja työharjoittelupaikkoja aikaisempaa enemmän. Oppisopimuskoulutus sopii hyvin monille maahanmuuttajille ja siitä on hyviä kokemuksia heidän työllistymisensä kannalta. Maahanmuuttajien kotouttamiseksi ja heidän pitkäaikaistyöttömyyteen putoamisensa estämiseksi on tärkeää saada Monikan toiminta pysyväksi toimintamalliksi, jota kehitetään muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry.:n toimintoja ovat kierrätyskeskustoiminta (kierrätystavaran vastaanotto, jatkojalostus ja alkulajittelu), maakunnallinen sähköelektroniikkaromun ja tietokoneiden vastaanotto, lajittelu ja purku, Palvelukeskus Areena (lumityöt, piha- ja puutarhatyöt, siivous), koululaisten iltapäiväkerho, nuorisotoiminta, Ikinuorten kerho ja kylätalo Vanahiksen ylläpitäminen (kuntosali, toimisto, asiamiesposti ja kerhot). Lisäksi yhdistys toteuttaa työhallinnon rahoittamia toiminnallisia ryhmiä vaikeasti työllistyville henkilöille. Kolmen kuukauden valmentavien koulutusten kautta työttömät pyritään palkkaamaan yhdistykseen töihin palkkatuella. Yhdistyksellä on jatkuvasti noin henkilöä työllistettynä palkkatuella neljän tunnin työajalla. Kokopäiväisiä työntekijöitä on 10 henkilöä. Yhdistyksen läpi kulkee vuosittain noin 150 henkilöä. Yhdistys järjestää ja maksaa työntekijöidensä alkuterveystarkastuksen, jonka kuluista Kela maksaa puolet. Yhdistyksellä on myös kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry. on perustanut Kainuun ensimmäisen sosiaalisen yrityksen Osuuskunta Nakertajan Ahjon. Sosiaalinen yritys ei yrityksenä poikkea muista yrityksistä. Se tuottaa tavaroita ja palveluja markkinoille ja tavoittelee voittoa kuten muutkin yritykset. Sosiaalinen yritys maksaa kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan ja se on merkitty kaupparekisteriin. Erona muihin yrityksiin on, että sosiaalisen yrityksen työllistämistä työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Lisäksi yrityksen tulee olla merkitty työministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin. Vain tähän rekisteriin merkitty yritys saa liiketoiminnassaan ja markkinoinnissaan käyttää sosiaalisen yrityksen nimeä ja tunnusta. Yritystoiminnan kohteina ovat Rehjansaaren sekä Haukilammen kämpän toiminnot. Haukilammen kämppä, joka on aiemmin toiminut Kajaanin kaupungin edustustilana, on vuokrattavissa juhlatilaksi. Rehjansaaren palvelut ovat myös Ahjon tarjonnassa ja tavoitteena on kehittää Rehjansaaren historiallista kulttuuriympäristöä ja tuoda esille saaren kansallisestikin merkittävää historiaa. 12

17 Yhdistys hallinnoi Rehjake - sosiaalisen yrityksen kehittämishanketta ja Soihtu sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen Kainuussa hanketta. 3.3 KUHMO Kuhmossa asui 2006 vuoden lopussa henkilöä. Rakennetyöttömiä oli 548 henkilöä. Kunnan työttömyysaste oli 21,1 %. Alueellisesti tasapainoisen työllisyyden edellytys ei Kuhmossa toteudu, vaan työttömiä oli tilaston mukaan 105 yli lain salliman rajan. Aluevelvoitteen mukaan tässä tilanteessa kaupunki on velvollinen järjestämään työntekomahdollisuuksia työttömille työnhakijoille (vuositasolla prosentille työvoimasta). Kuhmon työvoima oli 4519 henkilöä eli aluevelvoite edellyttää työmahdollisuuksien järjestämistä 45 henkilölle. Vuonna 2006 kaupungin eri toimialoille työllistyi yhteensä keskimäärin 22,3 henkilöä. Eniten työttömiä työllistyi perusopetukseen: keskimäärin 9,1 henkilöä (kouluavustajan, koulunkäyntiavustajan, kentänhoitajan, atk-tukihenkilön nimikkeillä). Vapaa-aikatoimeen on työllistynyt 8 henkilöä (työpajatyöhön, liikuntapaikkojen valvontaan, lasten ja nuorten ohjaukseen ja Kainuun rastiviikon pääsihteeriksi). Musiikkiopistossa työllistämisvaroja on käytetty iltavahtimestarin ja erikoiskurssisihteerin palkkaukseen 0,5 henkilöä. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen vastuualueella on ollut 1,5 henkilöä viheralueiden hoito- ja kunnossapitotehtävissä. Matkailutoimessa työllistettyjä oli keskimäärin 1,5 (matkailuneuvojana, talonmiehenä, siivoojana). Työllistämisohjelma vuodelle 2007 noudattelee pääosin edellisvuotista toteutumaa, sillä erolla, että matkailutoimi on ulkoistettu ja sitä hoidetaan yrityspohjaisesti. Tavoite on työllistää keskimäärin yhteensä 26,9 henkilöä eri vastuualueille. Pääsääntöisesti kaupungin eri vastuualueet toivovat saavansa töihin henkilöitä, jotka ovat aikaisemmin jo toimineet vastaavissa tehtävissä. Tällöin työhön perehdytykseen ja muuhun ohjaukseen tarvitaan vähemmän henkilöresurssia. Pyritään palkkaamaan yli 500 päivää työmarkkinatuella olleita (maaliskuussa 2007 viiden henkilön työllistämiseen saatiin korkeinta korotettua palkkatukea), mutta käytännössä lyhyemmän aikaa työttömänä olleita valitaan tehtäviin useammin. Työllistämisessä noudatetaan työvoimahallinnon ohjeistusta. Työjakso on useimmiten kuusi kuukautta, joskus yksittäistapauksissa jopa 10 kuukautta. Työaika on 6,5 tuntia päivässä. Ennen Kainuun maakunta kuntayhtymän toiminnan aloittamista Kuhmossa katsottiin enemmän työllistämisen kokonaisuutta. Kuhmon kaupunki maksoi Kelalle työmarkkinatukimaksuina yhteensä vuonna TEkeskus arvioi valtion kompensaatioksi tällöin Kaupungin nettohyöty olisi arvion mukaan ollut Kaupunki budjetoi vuonna 2006 tähän tarkoitukseen , joten säästö budjetoituun summaan nähden oli Kuhmon Työpaja Kuhmon kaupunki on hallinnoinut työpajaa vuodesta Työpaja tarjoaa alle 25-vuotiaille pääasiassa kouluttamattomille työttömille nuorille mielekästä tekemistä, tukea urasuunnittelulle ja työelämän pelisääntöihin tutustumista työttömyyden vaihtoehtona. Lisäksi se antaa koulutetuille nuorille ensikosketuksen työelämään ja mahdollisuuden pitää yllä ammattitaitoa. Kaupungin 13

18 panostus työpajatoimintaan oli vuonna 2006 yhteensä Tällä rahalla työllistettiin 19 henkilöä (10 henkilötyövuotta). Työpajan kehittämiskohteita ovat varastotilan lisääminen puutöiden osastolle sekä työpajavalmentajien työsuhteen vakinaistaminen. Vakinaistaminen edellyttää valtion tähän tarkoitukseen osoittamaa rahoitusta. Sopivia työvalmentajia ei aina löydy. Teknisiä taitoja on monilla, mutta nuorten kanssa toimimisessa tarvittavia taitoja harvoilla. Projektit Kuhmon kaupunki hallinnoi Silta pysyvään työllistymiseen -projektia, joka päättyi 2006 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden työnhakijoiden palkkaaminen yrityksiin, yhteisöihin, säätiöihin ja yksityisiin kotitalouksiin. Kaupungin palvelukseen palkattiin projektituella henkilö, joka etsi työtehtäviä ja avusti yhdistyksiä työnantajavelvoitteiden hoidossa. Projekti työllisti kyläyhdistyksiin ja yksityisiin lähinnä vanhusten kotitalouksiin kymmeniä pitkäaikaistyöttömiä. Vanhukset käyttivät tarjottua palvelua enenevästi projektin loppua kohti, mikä kertoo suuresta työvoiman tarpeesta hoiva-alalla. Projektin päättymisen jälkeen työllistäminen on hiipunut. Projektin aikana Kuhmon kaupunki teki päätöksen siitä, että yrityksille, jotka työllistivät yli 500 päivää työmarkkinatuella olleita työttömiä annettiin työmarkkinatukimaksuista säästyneistä varoista kannustinrahaa 11,75 päivässä yhtä työllistettyä kohti. Tällä keinolla projektissa oli keskimäärin viidestä seitsemään henkilöä työllistettynä yrityksiin. Osa yrittäjistä koki, että työllistämisestä aiheutuu heille liikaa työtä. Kuhmon kaupunki osallistuu Kuhmon Työttömien yhdistyksen Säpinää siipiin -hankkeen omarahoitukseen. Lisäksi Kuhmon kaupunki tukee Juurikan jahti ry.:n Riista- ja ympäristöprojektia lainaamalla yhdistykselle , jotta yhdistys voisi suoriutua työnantajavelvoitteistaan työllistämisen alussa. Kuhmon yhdistyskenttä Kuhmossa on paljon yhdistyksiä ja niillä on työllistämisestä vaihtelevia kokemuksia. Monen yhdistyksen talous on pelkkien jäsenmaksujen varassa. Niinpä esimerkiksi sairasteleva työntekijä voi tulla yhdistykselle kalliiksi, koska sairaspäiviltä ei voida laskuttaa palvelumaksuja. Aina ei löydy sopivia henkilöitä yhdistyksiin töihin (henkilön persoona, tukikelpoisuus). Yhdistysten työllistämisen varassa olevien työtehtävien tulisi olla sellaisia, että niiden väliaikainen keskeytyminen työntekijäpulan vuoksi ei aiheuta kohtuutonta haittaa. Työnantajavelvoitteiden osalta yhdistykset saivat yhdistelmätukilain voimaan tultua aluksi apua työvoimatoimistosta. Kuhmon kaupungin projektityöntekijä hoiti työnantajavelvoitteita vuoteen Projektin jälkeen osassa yhdistyksistä palkanlaskenta on hoidettu tilitoimiston kautta. Osa yhdistyksistä kokee tilitoimistopalvelut liian kalliiksi. Palkanlaskenta on vaativaa. Ei ole suositeltavaa tehdä sitä vapaaehtoistyönä. Virheet voivat kostautua yhdistyksen taloudesta vastuussa oleville henkilöille ikävällä tavalla jälkikäteen. Yhdistykset kaipaavat neuvoja kotitalousvähennysten käytöstä verotuksessa. Haluttaisiin tehdä laskelma siitä, paljonko kotitalouksilta pitäisi periä palvelumaksuja, että voitaisiin vakinaistaa siivoojat, ja paljonko kotitalousvähennyksen jälkeen summasta jäisi kotitalouden maksettavaksi. 14

19 Laskelman suorittaminen on kallista tilitoimistossa. Yhdistysten yhteishenkilöä tarvitaan kyläyhdistysten tueksi. Monille yhdistyksille voittamattoman esteen työllistämistoiminnan aloittamiselle muodostaa palkkoihin sidotun rahan hidas kierto. Tuet maksetaan jälkikäteen. Yhdistyksissä pitäisi olla huomattava määrä alkupääomaa palkkojen maksuun, sivukuluihin ja vakuutuksiin. Muissa Kainuun kunnissa ollaan yleisesti päädytty käytäntöön, jonka mukaan kunnat lainaavat automaattisesti yhdistyksille työllistämiseen tarvittavan alkupääoman. Lainat ovat korottomia ja ne maksetaan takaisin työllistämisen päätyttyä tai yhdistyksen vähitellen kerättyä palvelumaksuilla lainasumman. Esimerkkejä yhdistyksissä tarjolla olevista työtehtävistä ovat päivätoiminnan järjestäminen, kotitaloustyöt, halko- ja lumityöt. Kylillä on tarvetta vanhuspalveluille. Olisi tarpeen luoda työpaikkoja, joissa työ olisi vaihtelevaa, esimerkiksi siivoustyön lisäksi päivätoimintaa. Yhdistysten työt ovat hyvä vaihtoehto työttömälle, koska ne tarjoavat työpaikan lähellä kotia, jolloin matkakustannukset eivät ole kohtuuttomat. Yhdistyksissä on havaittu, että työttömät kokevat tukityöpaikan turvalliseksi ja palaavat siihen mielellään seuraavan työttömyysjakson jälkeen. Monet pelkäävät avoimille työmarkkinoille työllistymistä. Suurimpia työllistäviä yhdistyksiä Kuhmossa ovat Kuhmon Työttömien yhdistys ry. ja Juurikan jahti ry. Kuhmon Työttömien yhdistys ry. toimii talvisin kuudessa ja kesäisin seitsemässä toimipisteessä. Se järjestää ateriapalveluja, harraste- ja viriketoimintaa sekä internet-palveluja. Se organisoi kierrätyskeskusta ja SE-romun vastaanotto- ja korjaustoimintaa. Yhdistyksessä on kerrallaan työ- tai harjoittelusuhteessa noin 50 henkilöä (vuonna 2006 kaiken kaikkiaan 118 henkilöä). On laskettu, että yhdistyksen työllistämistoiminta säästi kaupungin työllistämistukimaksuja ,75 vuonna Neljäntoista toimintavuotensa aikana yhdistys on työllistänyt tai tarjonnut harjoittelupaikkoja kaikkiaan yli 400 henkilölle. Erityisesti on pyritty auttamaan nuoria kiinnittymään yhteiskuntaan. Keinoina ovat olleet työ- tai harjoittelupaikan tarjoaminen, neuvonta ja ohjaus koulutukseen hakeutumisessa ja työnhakuun liittyvissä käytännön asioissa. Yhdistyksessä on valittavana työtehtäviä suurtalousalalta, myynnin parista, kierrätys- ja korjaustoiminnasta sekä käsityö-, askartelu- ja viriketoiminnasta. Lisäksi tarjolla on toimisto- ja graafista työtä sekä siistijän, laitosmiehen ja kuljetusalan tehtäviä. Yhdistyksestä ohjataan työsuhteensa päättäviä henkilöitä aktiivitoimenpiteisiin myös tukityöjakson jälkeen. Ohjaajien vakinaistaminen parantaisi ohjauksen laatua ja mahdollistaisi nykyistä tehokkaamman työntekijöiden kannustuksen ja rohkaisun. Kuhmon Työttömien yhdistys ry.:n hallinnoima Säpinää siipiin -hanke ( ) työllistää hankevetäjän, työvalmentajan ja hankesihteerin lisäksi vuosittain 45 syrjäytymisvaarassa olevaa pitkäaikaistyötöntä palkkatuella. Pitkäaikaistyöttömät palkataan 12 kuukauden määräajaksi. Lisäksi hanke tarjoaa 93 työharjoittelu-, työelämävalmennus- ja työkokeilupaikkaa ja 12 henkilölle muuta toimintaa. Hankkeessa tehdään työnhaku- ja tutustumismatkoja ja järjestetään työllistymistä edistävää koulutusta. Hanketta pyritään laajentamaan henkilöstön osalta. Kainuun TE-keskukselta on haettu projektitukea hankekoordinaattorin ja hanketyöntekijän palkkaukseen. Heidän tehtävänään on hoitaa muiden yhdistysten puolesta työnantajavelvoitteita kuten palkanlaskentaa ja -maksuja ja tilityksiä. He voivat myös tehdä erilaisia laskelmia yhdistyksille. Projekti tarvitsee toteutuakseen Kuhmon kaupungin osallistumisen projektin omarahoitusosuuteen. Juurikan jahti ry.:n riista- ja ympäristöprojekti ( ) järjestää työkohteita pitkäaikaistyöttömille miehille sekä kaupungin keskustassa että haja-asutusalueella. Hanke työllistää kesällä jopa 10 pitkäaikaistyötöntä. Työtehtäviä ovat tienvarsiraivaukset tiehallinnon osoittamilla 15

20 herkillä hirvi- ja peuravahinkoalueilla sekä metsähallituksen ja yksityisteiden alueilla, tilojen rajojen raivaus, metsäpeuran merkintätyöt, teeren ja metson soidinpaikkakartoitukset, riistakolmiolaskennat ja pesien merkkaus maanmuokkausalueilla, riistanhoitotyöt metsästysseuroissa ja pienpetojen pyynti. Lisäksi työpajatoimintana valmistetaan koirankoppeja, pyyntilaitteita, linnunpönttöjä ja ruokintakatoksia. Hankkeeseen sisältyy työnhakuun, työvoimahallinnon sähköisiin palveluihin, tieturvaan, raivaussahan käyttöön sekä pienpeto- ja soidinkartoituksiin liittyvää koulutusta. Projektin yhteistyökumppanit ovat alueen vakituisia toimijoita (Metsähallituksen metsätalous ja luontopalvelut, riistanhoitoyhdistys, kalastusalue, Kuhmo Oy ja Tiehallinto) ja ne osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen. Kuhmon kaupunki on tukenut projektia myöntämällä työllistämiseen tilapäisen korottoman rahoituksen Projektilla olisi hyvät edellytykset luoda jatkuvarahoitteinen toimintamalli, jota voitaisiin laajentaa koko Kainuuseen alueellisin painotuksin (matkailu, maisemointi). Työtehtävät ovat yhteistyökumppaneiden kannalta tarpeellisia, joten niihin saattaisi löytyä pysyvä rahoitus. Pitkäaikaistyöttömille toiminta tarjoaa harrastuksia sivuavia ja kodin lähellä olevia työmahdollisuuksia, mikä lisää niiden kiinnostavuutta. Monet ikääntyvät työttömät eivät ole halukkaita kouluttautumaan uudelleen ja heitä varten tarvitaan pysyviä välityöpaikkoja. Kehitettäviä asioita projektia mahdollisesti vakinaistettaessa ja laajennettaessa ovat työajan pidentäminen neljästä tunnista ainakin kuuteen tuntiin ja kilometrikorvausten maksaminen työntekijöille. 3.4 PALTAMO Paltamossa asui vuoden 2006 lopussa 4093 henkilöä. Kunnan työttömyysaste oli 19,2 % ja rakennetyöttömiksi luettiin 187 henkilöä. Alueellisesti tasapainoisen työllisyyden edellytys ei Paltamossa toteudu, vaan työttömiä oli kunnassa kahdeksan yli lain salliman rajan. Sen sijaan aluevelvoitteen edellyttämä työmahdollisuuksien järjestäminen vähintään prosentille työvoimasta (1746 henkilöä ) toteutui, koska Paltamon kunnassa oli tukityöllistettynä keskimäärin 17,6 henkilöä. Kunnan tukityösuhteet tehdään pääsääntöisesti kuudeksi kuukaudeksi, mutta tapauskohtaisesti työaikaa voidaan pidentää vuodeksi työvoimatoimiston suostumuksella. Työvoimatoimisto on tehnyt Paltamon kunnanhallitukselle esityksen yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden puolen vuoden lisätyöllistämisestä, mutta päätöstä siitä ei ole tehty. Aikaisemmin kunta on työllistänyt näitä pitkäaikaistyöttömiä suoraan kahdeksi vuodeksi. Lyhyitä työsuhteita on perusteltu sillä, että mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus työllistyä kuntaan. Pitkät työsuhteet pidentävät työpaikkojen uutta avoimeksi asettamisaikaa. Kaikki tukityöllistetyt tekevät 85 % työaikaa. Työllistämisessä on käytetty sekä perustukea että korkeinta korotettua palkkatukea. Kokemuksen mukaan samoja henkilöitä ohjautuu uudelleen samoihin tukityöpaikkoihin, jolloin heidän perehdyttämisensä on helppoa. Mahdollisuuksien mukaan työhön otetaan myös uusia henkilöitä. Kunta on palkannut kahdeksi vuodeksi työnsuunnittelijan, jonka työtehtäviin kuuluu myös kunnan tukityöllistettyjä koskevat tilitykset. Tukityöllistetyt ovat sijoittuneet kuntaan hallintopalveluihin (1,2), sivistyspalveluihin (9,3) ja teknisiin palveluihin (7,1). Heidän työnimikkeitään ovat olleet siivooja (sisätilat sekä pihojen ja teidenvarret), keittiöapulainen, toimistoapulainen, kouluavustaja ja hoitoapulainen. Paltamon kunta työllistää kesäksi nuoria. Kuluvana vuonna kuntaan työllistyi 53 nuorta ja lisäksi noin 20 yritykselle annetaan kunnan kesätyöseteli (125 ) työllistämistä varten. Kunnan kesätyöpaikoille valitaan 16

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.1.2016 klo 9.00 Piristynyt työvoiman kysyntä laski työttömyyttä viime vuonna Vuosi päättyi työllisyyden suhteen myönteisiin

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.7. klo 9.00 Kesäkuu ei tuonut ta työttömyyden kokonaiskuvaan Vuosimuutokset ovat pieniä, Kajaanin työttömyys kasvoi touko-kuussa

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 21.8. klo 9.00 Työttömyys pysytteli likipitäen vuoden takaisella tasolla Työttömyysjaksot pitkittyvät työttömyyseläkeputki on

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Työttömyys vähenee taas hyvää vauhtia Kainuussa

Työttömyys vähenee taas hyvää vauhtia Kainuussa 1 (8) Julkistettavissa 24.5. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Työttömyys vähenee taas hyvää vauhtia Kainuussa Työttömyys on vähentynyt Kainuussa ripeämmin kuin maassa keskimäärin Myönteinen työllisyyskehitys

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Työttömyys väheni edelleen maaliskuussa

Työttömyys väheni edelleen maaliskuussa 1 (8) Julkistettavissa 28.4. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Työttömyys väheni edelleen kuussa Nuorisotyöttömyys on vähentynyt yli viidenneksen vuoden takaisesta Työttömyys väheni Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllikatsaus, kuu Julkistettavissa 20.10. klo 9.00 Työttömyys vähenee jälleen Kainuussa Yksi taustalla oleva syy on ikärakenne Työttömyys on alkukesän jälkeen palannut

Lisätiedot

Työttömyys jumiutui huhtikuussa lähes vuoden takaiselle tasolle

Työttömyys jumiutui huhtikuussa lähes vuoden takaiselle tasolle NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.5. klo 9.00 Työttömyys jumiutui kuussa lähes vuoden takaiselle tasolle Työttömyys väheni Kajaanin seudulla, mutta kasvoi samanaikaisesti

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa

Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa 1 Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa Juuret ja Siivet, Kainuu Edistetään maahanmuuttajien työhön pääsyä, kehitetään verkostotyötä ja vuoropuhelua. Vähennetään työnantajien

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen Kaupunginhallitus 20 16.01.2017 Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry:n avustushakemus 1252/00.04.00/2016, 1246/02.05.01.03.00/2016 KH 20 Valmistelija/lisätiedot: Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Kainuun työttömyys jyrkässä kasvussa

Kainuun työttömyys jyrkässä kasvussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.11. klo 9.00 Kainuun työttömyys jyrkässä kasvussa Työttömyys on paisunut jo yli neljänneksen vuoden takaisesta Kainuun työllisyystilanne

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 274 07.08.2012 KUHMON KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN KHALL 274 Hallintojohtaja 31.7.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kunnat syyskuussa alkavaan kuntakokeiluun.

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

Työttömyys kääntyi laskuun helmikuussa

Työttömyys kääntyi laskuun helmikuussa 1 (9) Julkistettavissa 23.3. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Työttömyys kääntyi laskuun kuussa Työvoimapolitiikan aktiivitoimet alentavat Kainuun korkeaa työttömyyttä Vuoden lopulla korkealle kivunnut

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Työllisyystilanteesta Yhteenvetoa vuoden 2015 palveluihin osallistuneista ja asiakasmääristä Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittyminen 18.2.2016 Marja Perälä Työttömät

Lisätiedot

Työttömyys väheni hieman Kainuussa tammikuussa

Työttömyys väheni hieman Kainuussa tammikuussa 1 (8) Julkistettavissa 23.2. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Työttömyys väheni hieman Kainuussa kuussa Koulutukseen hakeutuminen hillitsee työttömyyden kasvua Lomautuksista huolimatta työttömyys

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.6. klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa jälleen hyvin kuussa Työttömyys pysytteli kuitenkin edelleen selvästi vuoden takaista

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Sovellettavat säädökset ja ohjeet Laki julkisesta työvoima-

Lisätiedot

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2014 25.3.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 26.7.2016/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

KAIRA-HANKE

KAIRA-HANKE KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hankkeen esittely HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2012 Budjetti 1 052 268 Rahoitus

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 15.11.2016 Heureka Nuorten ohjautuminen nuorten työpajatoimintaan ja muuta ajankohtaista työja elinkeinoministeriöstä Ari-Pekka Leminen, TEM Sisältöä

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Työttömyys kasvoi Kainuussa hieman heinäkuussa

Työttömyys kasvoi Kainuussa hieman heinäkuussa 1 (8) Julkistettavissa 24.8. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Työttömyys kasvoi Kainuussa hieman kuussa Työttömyys pysytteli kuitenkin edelleen selvästi vuoden takaista alempana, mutta nuorisotyöttömyyden

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 21.07.2015/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä Maaliskuu 2014

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä Maaliskuu 2014 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä Maaliskuu 214 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa yhteensä laskentapäivänä

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot