Pohjois-Satakunnan pienyritysten kansainvälistymispolku -ehdotelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Satakunnan pienyritysten kansainvälistymispolku -ehdotelma"

Transkriptio

1 Pohjois-Satakunnan pienyritysten kansainvälistymispolku -ehdotelma Maaseudun pienyritysten kansainvälistymispolku- hanke Esiselvitysraportti 2003 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Krista Antila-Ricci

2 2 Tietoisuuden muutos on ensimmäinen muutos. Deepak Chopra POHJOISSATAKUNNAN PIENYRITYSTEN KANSAINVÄLISTÄMISPOLKU- ESISELVITYS Tiivistelmä/Krista Antila-Ricci Suomi on muutamassa vuosikymmenessä siirtynyt edullisiin raaka-aineisiin perustuvasta taloudesta innovaatioista vahvuuksiaan hakevaksi taloudelliseksi järjestelmäksi. Makroekonominen kehitys ei ole kuitenkaan kokonaisvaltaisesti koskettanut kaikkia alueita. Pohjois-Satakunta on alueellisesti jäänytkin epätasapainoisen aluekehityksen kurimukseen, sillä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle, alueen kilpailukyvylle ja taloudelliselle hyvinvoinnille tärkeät resurssit ovat olleet joko niukkoja tai eivät ole riittävästi tukeneet alueellista positiivista kehitystä. Kansallisen ja ylikansallisen toimintatason kohtaaminen on ollut jo pitkään aluetalouden ongelmana Pohjois- Satakunnassa ja alueelle ei ole syntynyt riittävästi luonnollisia kansainvälisiä yhteyksiä, mikä on havaittavissa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osasektorilla. Kansainvälistymisen ollessa olennainen alueiden kilpailukykyä kuvastava tekijä tulisi tähän epäkohtaan kiinnittää huomiota Pohjois-Satakunnan alueellisessakin kehittämisessä. Tässä esiselvitysraportissa onkin analysoitu kansainvälistymistä kaksitahoisesti; kokonaisvaltaisesti alueellisessa viitekehyksessä sekä toiminnallisesti yritysten omat lähtökohdat ja yrittäjien mielipiteet huomioiden. Esiselvityksessä havaittiin yritysten toivovan tukea julkiselta sektorilta kansainvälistymisen suhteen. Kansainvälistymisen yritykset kokivat positiivisesti, mutta monissa tapauksissa kansainvälistymisprosessin käynnistäminen yksin tuntui yrittäjistä vaikeasti toteutettavalta asialta, vaikka muutoin yrityksen resurssit olisivat olleet soveltuvat. Yrityskohtaiset tarpeet tarvittavan avun osalta olivat vaihtelevat niin laadullisesti kuin tarvittavien toimenpiteiden määränkin osalta, mikä puoltaa yrityskohtaisesti kohdennettujen toimenpiteiden tarpeellisuutta ja yrittäjien mahdollisuutta saada asiantuntija-apua nopeasti ja vaikkapa suoraan kentällä. Kuntien tulevaisuusbarometrissä 2000 ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi menestystekijäksi oli arvioitu menestyvät yritykset. Yritykset ja menestystarinat eivät kuitenkaan aina synny yksin joskus olisi yhteiskunnan tukikin tarpeen! Tässä esiselvityksessä on esitetty periaatteellinen kehysehdotelma toimille, joita Pohjois-Satakunnan alueella voitaisiin toteuttaa kansainvälistymisen osalta. Ehdotukset on esitelty pienimuotoisena polkuna ja askeleina toivottavasti ajatuksia ja toimintaa herättävinä! Tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle, alueiden kilpailukyvylle ja taloudelliselle hyvinvoinnille tärkeitä resursseja ovat inhimillinen pääoma (mm. koulutus), innovatiivisuus, saavutettavuus, sosiaalinen pääoma (normit, rakenteet, luottamus, vastavuoroisuus, verkostot) sekä julkisen vallan toiminta.

3 3 Sisällysluettelo Johdattelua Tutkimuksen tausta-asetelmat ja viitekehys Mitä kansainvälistyminen merkitsee? Yritysten kansainvälistyminen Suomessa Mitä on kansainvälistyminen ja kansainvälistäminen? Kansainvälistyminen alueellisena välineenä vai yhtenä alueellisen kehityksen 9 toimintona? 1.5. Yrityksen kansainvälistymisen määrittely tässä raportissa Tutkimuksen toteuttaminen Miksi metodologisena lähestymistapana juuri kyselytutkimus ja case-tutkimus? Kyselytutkimus aineiston hankinnassa Case-tutkimus yritysten kohdalla Menetelmällisiä ongelmia aineiston käsittelyssä ja analyysissa Aineiston edustavuus ja luotettavuus Tutkimusaineiston käsittely ja analyysi Millainen on pienyrittäjä Pohjois-Satakunnassa? Pohjois-Satakunnan yritysten tyypittely kansainvälistymisen osalta Keskimääräisen pohjoissatakuntalaisen yrityksen dna-koodaus Mitä keskimääräisen alta paljastuu? Millainen on sitten kansainvälistymishaluinen pohjoissatakuntalainen pienyritys 17 keskimäärin? Keskimääräinen kansainvälistymishaluinen yritys Pohjois-Satakunnan alueella Case-haastattelun yritykset kvantitatiivisesti esiteltynä omana ryhmänään Pohjois-Satakunnan pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymismahdollisuudet Attitudinaalinen kansainvälistyminen yrityksissä Pohjois-Satakunnan alueen tilanne yleisesti Pieni katsaus Alueellisten menestystekijöiden hahmotus Satakunnassa Kansainvälistyminen ja Pohjois-Satakunnan alue Mitä sitten pitäisikään sitten tehdä alueella pienyritysten kansainvälistämiseksi? Kansainvälistymisen toimintoina pitää olla, jotta yksilöidyt tavoitteet saavutettaisiin Kansainvälistymispolku ehdotelma askel askeleelta Saatteeksi matkalle 31

4 4 LIITTEET: Liite 1. Case-haastatteluraportit yht. 42 s. Liite 2. Postikyselylomake yht. 10 s. Liite 3. Postikyselylomakkeen saatekirje 1.s Liite 4. Tutkimuksesta ulosjätetyt toimialasektorit 1s.

5 5 Johdattelua Tämä selvitysraportti on syntynyt Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n Maaseudun pienyritysten kansainvälistymispolku hankkeen tuloksena. Yhdistyksen toiminta-alueella oli selvä tilaus pienen ja keskisuuren yrityssektorin tilanteen kartoittamiseen kansainvälisen toiminnan osalta, sillä tietoa tästä ensiarvoisen tärkeästä toiminnallisesta lohkosta ei alueella juurikaan ole saatavilla erityisesti näitä yrityksiä koskien. Selvityksessä tutkittiin pienten ja keskisuurten kansainvälistymispotentiaaliltaan soveltuvimpien sektorien yrityksiä alueella. Tutkimusalue koostuu osittain neljän eri seutukunnan alueen kunnista eli Luoteis-Pirkanmaan (Ikaalinen, Kihniö ja Parkano), Lounais-Pirkanmaan seutukunnan (Suodenniemi), Pohjois-Satakunnan seutukunnan ( Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Lavia, Merikarvia ja Siikainen ) ja Porin seutukunnan (Pomarkku) kunnista. Selvityshankkeen tavoitteet Pohjois-Satakunnan maaseudun pienyritysten osalta olivat: 1. Hankkeen tavoitteena on luoda pohja erilaisille alueellisille kansainvälisille kehittämishankkeille 2. Hankkeen tarkoituksena on tarkastella yhteistyöhön ja verkostoitumiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä selvittää, miten kansainvälistymistoiminta olisi alueella organisoitava maksimaalisen hyödyn tavoittamiseksi pienyrityksissä 3. Hankkeessa identifioidaan ja kartoitetaan Pohjois-Satakunnan pienyritysten kansainvälistymisen nykytilaa, tarvetta ja esteitä 4. Hankkeessa selvitetään yritystason asenteita ja mahdollisuuksia kansainvälistymiseen EU:n sisämarkkinoilla sekä määritellään mahdollisia toimenpiteitä kansainvälistymisessä. 5. Hankkeessa tuotetaan Kansainvälistymispolku-ehdotelma esiselvitysraportti, jossa ehdotetaan erilaisia toimenpiteitä alueen yritysten kansainvälistymistä koskien. Tähän raporttiin on kerätty tietoa alueen pienyritysten kansainvälistymisen tilasta ja analysoitu alueellisia lähtökohtia sekä yrityksiä yhteisessä viitekehyksessä. Raportin tarkoituksena on tuoda niin itse yrittäjien kuin päättäjien kentälle suoraa tietoa tilanteesta kansainvälistymisen osalta Pohjois-Satakunnan alueelta.

6 6 Terveen aluetalouden ensimmäinen merkki on toimiva, kehittyvä ja kansainvälisesti toimiva yrityskenttä. Euroopan komission (1999) kuudes kausikertomus Euroopan Unionin sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta mainitsee fyysisen ja sosiaalisen infrastruktuurin, työvoiman osaamisen tason ja julkisoikeudellisten laitosten tehokkuuden alueiden piirteiksi, jotka vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn. Nämä tekijät ovat luonnollisesti sidoksissa vahvasti yritysten kansainvälistymisen tasoon ja laatuun. Myös EU:n NUTS-II alueiden bkt:n vaihtelusta kaksi kolmasosaa on selittynyt Cambridge Econometricsin (1998) alueiden menestystä kartoittaneen tutkimuksen mukaan neljästä eri osa alueesta, jotka vaikuttavat alueiden kilpailukykyyn; innovatiivisen toiminnan laajuus, teollisuus- ja palveluelinkeinojen osuudet alueella, alueiden liikenteelliset olosuhteet ja työvoiman osaamis- ja koulutustaso. Kaikkien näiden tekijöiden ollessa suotuisia on yritysympäristö kvalitatiivisesti paras mahdollinen ja kansainvälistyminenkin tasoltaan korkeaa ja tavanomaisesti interaktiivisesti toimiva osa aluetaloutta. Tässä tutkimuksessa kansainvälistymistä arvioidaan myös alueellisesta viitekehyksestä lähtien. Tämä raportin tarkoituksena on olla innovatiivinen ja herättää ajatuksia lukijassaan, joten sitä ei ole sidottu yhtä suppeaksi kuin esiselvitysraportin tulisi olla ja toisaalta sitä ei ole kehitetty analyysiltaan myöskään puhtaan tieteellisen raportin tasolle. Menetelmiltään tutkimuksen teko on vaatinut tieteellisen tutkimuksen peruslähtökohtia noudattavan toteutuksen tiedon käsittelyn, keräämisen ja analyysin osalta. Tekijä on kuitenkin halunnut myös jättää lukijan omille ajatuksille tilaa ja tämän esiselvitysraportin toteutuksessa on ääntä annettu nimenomaan haastatelluille yrityksille, joiden anonyymit case-raportit ovat tutkimuksen liitteenä suuntaa antavina. Kansainvälistämisen kannalta olennaisimmat osiot ovat raportissa 1.4 ja 5.0 luku, jotka suuntaavat lähinnä ajatuksia ymmärtämään kansainvälistämistä. Tarkoituksena ei ole kohdentaa henkilökohtaisesti raporttia, koska alueelliset resurssit ja taloudellisen kehityksen kulku ovat aina monien niin alueen sisäisten kuin ulkopuolisten voimien ja prosessien summa. Lukijan täytyy pysähtyä miettimään nimenomaan asioita ei henkilöitä tai yrityksiä, sillä vain yhteistyö vie asioita eteenpäin! Tärkeätä on paneutua alueelliseen kokonaistilanteeseen, ja jos mahdollista valjastaa omat ajatukset tekojen vaunun eteen ja lähteä matkaamaan eteenpäin kehityksen tiellä, vaikka hitaastikin; lasti on raskas. Kiitokset raportin tekijänä kaikille niille uudelle avoimille tahoille, jotka tämän hankkeen toteutumisessa ovat olleet mukana. Kiitokset myös kaikille yrittäjille, joiden arvokasta aikaa sain osakseni niin kyselytutkimuksen kuin myöhemmin case-haastattelun muodossa!

7 7 1.0 Tutkimuksen tausta-asetelmat ja viitekehys Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida ja kartoittaa Pohjois-Satakunnan pienten ja keskisuurten yritysten sijoittumista kansainvälisen toiminnan kenttään. Yritysten toimintaa analysoidaan erilaisiin viitekehyksiin sijoitettuna, joista tärkeimmät ovat yrityksen oma toiminnallinen viitekehys, alueellisuuden viitekehys ja hallinnollinen viitekehys. Kansainvälistymistä tutkitaan näiden viitekehyksien puitteissa. Tutkimuksen osalta on huomioitava, että tutkittavat asiat ovat äärimmäisen monitahoisia, jo pelkästään tutkittavien yksiköiden että niiden kompleksisen ja monisäikeisen toimintaympäristön vuoksi. Pienyritys termillä kuvataan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tämän raportin yhteydessä, mutta raportissa käytetään myös kokonaisilmaisua pkyritykset ja pienet ja keskisuuret yritykset Tutkimuksen lähestymistapa on sekä induktiivinen että deduktiivinen, johtuen tutkimuksen kaksinaisesta toteutusluonteesta. Tutkimuskohteena olevat yritykset pyritään analysoimaan osalta case-tutkimuksessa yksittäisinä yksikköinä induktiivisesti, mutta kokonaistutkimuksessa yrityksiä tutkitaan yleisessä kontekstissa deduktiivisesti yksityiskohdista yleiseen etenevästi ja erilaisia vuorovaikutussuhteita analysoiden. Tutkimuksen tiedonintressi on holistinen,kokonaisuudesta lähtevä Mitä kansainvälistyminen merkitsee? Käsitteellisesti kansainvälistyminen on hyvin vaikeasti määriteltävä ja monitahoinen ilmiö. Tämän tutkimuksen puitteissa käsitellään erityisesti yritysten kansainvälistymistä. Tämänhetkisesti kansainvälistyminen on yksi keskustelluimmista yhteiskuntaa hallinnollisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti koskettavista aspekteista, mutta käsitesisällöltään yksi hajanaisimmista. Laajemman tutkimuksen kohteena yritysten kansainvälistyminen on alkanut olemaan jo luvulta lähtien, mutta vain muutamia varteenotettavia yritelmiä on tehty kansainvälistymisen käsitteen kehittämiseksi ja määrittelemiseksi yritysten osalta. Määritelmät eivät ole kuitenkaan lopputuloksia vaan työkaluja, joiden tulee soveltua erilaisiin tarkoituksiin ja tilanteisiin ja luonnollisestihan hyvillä työkaluilla saa tehtyä työnkin sujuvasti! Yritysten kansainvälistymisen tutkiminen tuli ajankohtaiseksi lähes samanaikaisesti Pohjois- Amerikassa ja Skandinaviassa. Skandinaavinen tutkimustraditio kehittikin ruotsalaisten ja suomalaisten toimin teoreettisen pohjan yritysten kansainvälistymistä koskien. Luostarinen (1970, 1978 a, 1978 b) määritteli ensimmäisenä, että kansainvälistyminen on evolutiivinen prosessi, jonka kautta yritykset enenevissä mitoin kiinnittyvät kansainvälisiin toimintoihin. Ulospäinsuuntautuneen, sisäänpäin suuntautuneen ja yhteistyömäisen kansainvälistymisen käsitteet, jotka muodostavat yritysten kansainvälistymisen pohjoismaisen tutkimusperinteen mukaan olennaisimmat peruskäsitteet muotoili myös Luostarinen 1970-luvun lopulla (Luostarinen 1978). Lehtinen (1983) on kuitenkin esittänyt oletuksen yritysten kansainvälistymiseen liittyvistä keskeisimmistä piirteistä seuraavasti pohjautuen kuitenkin Luostarisen tutkimustyöhön: 1. Ilmiö koskee kaikkia dimensioita ja sävyjä yrityksen ja sen kansainvälisen ympäristön välillä. 2. Ilmiö koskee henkilökunnan tietoja, taitoja, mielipiteitä ja tapoja, joita kutsumme kognitiiviseksi ja attitudinaaliseksi valmiudeksi

8 8 3. Kaikista konkreettisimmin ilmiö näkyy kansainvälisissä toimissa, erityisesti erilaisissa sisäänpäin suuntautuneissa, ulospäinsuuntautuneissa ja yhteistyömuotoisissa toimissa. 4. Ilmiö on prosessinomainen. Tässä tutkimuksessa käytetään yritysten kansainvälistymistä ilmentämään edellisen perustalta tulkiten seuraavaa määritelmää: Yrityksen kansainvälistyminen merkitsee yrityksen ja kansainvälisen ympäristön välisiä suhteita. Kansainvälistyminen johtaa alkunsa yrityksen henkilökunnan kognitiivisten ja attitudinaalisen valmiuden kehittämis- ja hyödyntämisprosesseissa. Erityisesti kansainvälistyminen ilmenee kansainvälisten aktiviteettien kehittämisenä ja hyödyntämisenä ensisijaisesti sisäisissä, ulkoisissa ja yhteistyöoperaatioissa Yritysten kansainvälistyminen Suomessa Suomessa kansainvälistyminen yritystasolla on perinteisesti käsitetty ja toteutunut varsin suppeasti ja pääosin kehittyneempi kansainvälistyminen on ollut keskittynyt suuriin yrityksiin tai erikoissektorien yrityksiin. Pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla on kansainvälisen toiminnan aloittamisen kynnys ollut tavanomaisesti erittäin korkea. Suomalainen pienyrityssektori on hyvin niukasti kansainvälistynyt. Suomi on ollut vuosikymmeniä hyvin sulkeutunut pieni sekatalous, jossa vapaat markkinavoimat eivät ole saaneet tilaa toimia niin valtiollisen säännöstelyn kuin alas ajetun yksityisyrittäjyyden toimintapuitteiden vuoksi. Toisen maailmansodan jälkeinen talouspolitiikka suosi suurempia valtiollisia yksiköitä ja pyrki keskittämään taloudellisen toiminnan mahdollisimman suuriin yksiköihin tai ketjuihin. Itäisen naapurin suunnitelmallinen ohjauspolitiikka talouden alalla vaikutti suomalaiseenkin talouteen ja passivoi yksilöitä aidosta yrittäjyydestä tuli ajan myötä harvinainen voimavara. Erityisesti maaseudun yrittäjyys hävitettiin passivoimalla maataloustuottajat tuotantoketjun osiksi suurempiin yksiköihin ja eliminoimalla pienet paikalliset pienaluetason yritysyksiköt. Sukupolvesta toiseen siirtyvä yrittäjyys on nykypäivän Suomessa todella harvinaista ja on toiminut osittain vain maaseudulla maatilojen sukupolvenvaihdosten myötä. Muun yrityssektorin osalta tämä on johtanut valtavaan tieto-taidollisten resurssien menettämiseen vuosien kuluessa sekä yritysmentaliteetin osittaiseen häviämiseen. Nykyhetkellä yrittäjyys ei ole houkutteleva muoto ansionhankkimiseen ja tästä kertoo myös suomalaisten yrittäjien verrattain korkea keski-ikä sekä hankaluus yritystoiminnan jatkajien löytämisessä. Suomi luokitellaan nykyhetkellä pieneksi, avoimeksi markkinataloudeksi, joka on kilpailukyvyllisesti keskimäärin yksi maailman parhaista alueista (2003) tiettyjen indikaattoreiden perusteella analysoiden, mutta samalla toiminnallisuus pienyritystasolla on niukkaa erityisesti kansainvälistymisen osalta. Mikäli kansainvälinenkin osaaminen saataisiin toimimaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta olisi Suomessa kohtuullisen hyvät mahdollisuudet olla myös todellisesti muuallakin kuin teoreettisesti paperilla toimiva talous.

9 9 Suomessa kansainvälistyminen on klassisesti yritystasolla toteutunut nimenomaan ulkomaan toimintojen laajentamisena tai ulkomaisin yritysostoin. Tyypillisesti yritysten kansainvälistyminen ei ole Suomessa tapahtunut kotimaisten toimintojen kehittämisen kustannuksella aina 1990-luvulle asti. Valtaosa yrityksistä on kansainvälistynyt erikoisosaamisensa varassa, mikä on tavanomaisesti johtanut näiden yritysten kotimaan toimintojen vahvistumiseen (Vartia ja Ylä-Anttila,1992) Viime vuosien tendenssinä on kuitenkin ollut erityisesti korkeaan teknologiaan liittyvien työpaikkojen siirtyminen ulkomaille ja tämä suuntaus on vain vahvistunut 2000-luvun alun myötä. Suomalainen yritysten kansainvälistyminen on siis jo suurten yritysten osalta siirtynyt globaalisfääriin, kun samanaikaisesti suurin osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei pysty vastaamaan kansainvälistymisen haasteisiin. Yhtenä uhkakuvana onkin tältä osin suuryritysten ulos siirtyneen pääoman ja näiden osalta hävinneiden työpaikkojen sekä tietyn pienyritystason uusiutumiskyvyttömyyden seurauksena taloudellinen tyhjiö. Kansainvälistyminen on kuitenkin asia, jonka tulisi kuulua pienten ja keskisuurten yritysten luonnolliseen toimintaan ilman, että seurauksena olisi edellisen kaltaisia äärimmäisiä kehityskulkuja. Neuvostoliiton poliittinen ja taloudellinen romahdus on vaikuttanut monin tavoin kansainväliseen politiikkaan ja talouteen. Suomi on ollut yksi eniten poliittisia ja taloudellisia muutoksia yhteiskunnassaan kokenut valtio Neuvostoliiton aseman muututtua ja joutunut rankan taloudellisen rakenteen uusimisen kohteeksi. Tämän lisäksi 1995 vuoden alusta Suomi on liittynyt Euroopan Unionin jäsenmaaksi, mikä on tuonut mukanaan muutoksia maamme taloudelliseen järjestelmään sekä sitonut Suomen aivan uudenlaiseen kansainväliseen riippuvuussuhteeseen ennen kuin sopeutuminen edellisestä muutoksesta on vieläkään ohitse. Globaalinen talouspolitiikka on vahvasti neoliberalismin poluilla ja sillä tulee olemaan omat vaikutuksensa erityisesti pienten ekonomisten alueiden, kuten Suomen kohdalla, hyvin herkästi. - Me joudumme pohtimaan nyt aivan toisella tavoin millaisen Pohjois-Satakunnan, Suomen, Euroopan ja maailmantalouden haluamme. Olemme yhä enemmän sisällä maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. 1.3 Mitä onkaan sitten kansainvälistäminen? Kansainvälistäminen voidaan ymmärtää toimina, joiden avulla tuodaan kansainvälistymisen sisältämiä arvoja ja vaikutteita sekä konkreettisia asioita johonkin tiettyyn yksikköön (alue, instituutio, ihminen) erilaisilla toiminnallisilla tasoilla. 1.4 Kansainvälistäminen alueellisena välineenä vai yhtenä alueellisen kehityksen toimintona? Kansainvälistäminen on yksi aikamme avainsanoista, johon törmää alueellisen kehityksen strategioista keskustellessa, mutta sitä ei tulisi ajatella kuin välinettä vaan paremminkin funktionaalisena strategisena toimintona, jonka avulla voitaisiin saattaa alkuun uusia kasvuprosesseja, laaduntamista ja seudullisen tai tietyn paikallisen tason diversifikaatiota, joka perustuu nimenomaan paikallisen järjestelmän tietyille omille piirteille. Välineet, joiden avulla voimme suosia uusia kehitysprosesseja voivat olla moninaisia ja niiden pitää olla äärimmäisen niveltyneitä toisiinsa. Kansainvälistymisessä käytettävät välineet täytyy tulkita ja

10 10 lukea niiden tavoitteiden kautta, mitä niillä halutaan saada aikaan. Onko sitten olemassa kansainvälistämistä, joka voidaan soveltaa sinänsä ja muunnettuna monessa kontekstissa toimivana? Vastaukseni, analyysien perusteella, on ei. On olemassa teoreettisia sidoksia, jotka mahdollistavat viitekehysten määrittelemisen, mutta jokainen alueellinen todellisuus on ominaispiirteiltään ainutlaatuinen. Kun alue ja yritykset on analysoitu valmiuksiltaan, omataan jo hyvä lähtöpohja kansainvälistämisen toteuttamiseen. Kansainvälistämisen täytyy toimia interaktiivisesti erilaisten paikalliskehityksen taloudellisten, ympäristöllisten, kulttuuristen ja sosiaalisten komponenttien kanssa. Tämä tarkoittaa, että täytyy huomioida strategisesti seuraavien tavoitteiden saavuttaminen: - taloudelliset tavoitteet, jotta saadaan luotua paikalliselle tasolle edellytykset taloudelliselle kehitykselle ja paikallisen tason kokonaisvaltainen parantaminen ja erityisesti suosia määrällistä ja laadullista paikallista yrittäjyyden kasvua. - ympäristöön liittyvät tavoitteet, ympäristön ja yritysten välinen vaikea suhde pitää kanavoida, jos mahdollista, kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaan. -sosiaaliset tavoitteet, osata hyödyntää alueelliset voimavarat, arvot, perinteet, paikalliskulttuuri, jotta asukkaiden juurtuminen alueeseen ja työllisyyden säilyttäminen sekä kasvattaminen onnistuisivat. Teoreettisesti kansainvälistyminen sisältyy seuraavaan visioon paikallisista toimista: - hyväksyntä ja osallistuminen; edistää aloitteita, jotka liittyvät huomattavaan osiin sosiaalisia ja taloudellisia rakenteita ja saavat liikkeelle yksityisiä ja julkisia tahoja institutionaalisia ja eiinstitutionaalisia - yhteensovittaminen ja tarkennus; niveltää interventioita, ohjelmoimista ja suunnittelua erilaisilla alueellisilla toimintatasoilla yhteen kansallisen ja kansainvälisen tason kanssa niin suunnittelullisesti kuin operatiivisesti - toteutettavuus; edistää ja tukea toimenpiteitä, jotka omaavat suuremman mahdollisuuden olla tuettuja (teknisesti, taloudellisesti tai normatiivisesti) - integrointi ja yhteensovitus ; suunnitteluvaiheen, toteutuksen ja toimien osalta - alueellistaminen; sopeuttaa paikallistason yläpuolella olevat toimet, palvelut ja olemassa olevat mahdollisuudet niihin ongelmiin, joita paikallistasolla todella on. Tiivistetysti: Kansainvälistäminen merkitsee tarpeiden ennakointia, tiedotusta ja herkistämistä tunnistamaan erilaisia mahdollisuuksia. Se merkitsee myös paikallistason muovaamista, suuntaamista ja tukemista sekä alueen sisäsyntyisten kehitysmahdollisuuksien valorisointia ja edistämistä positiivisten kansainvälisttymiskehityskulkujen toteuttamiseksi Yrityksen kansainvälistämisen määrittely tässä tutkimuksessa Yrityksen kansainvälistämisenä tässä tutkimuksessa tulkitaan kattavasti kaikkia niitä suhteita ja toimenpiteitä, joilla voidaan edistää yrityksen toimintaa kansainvälistymisen kautta.

11 Tutkimuksen toteuttaminen 2.1. Miksi metodologisena lähestymistapana juuri kyselytutkimus ja case- tutkimus? Tutkimuksen toteuttamistavaksi valittiin kyselytutkimuksen ja case- tutkimuksen yhdistelmä, koska tutkimuksen aihepiiri ja tutkimuksen kohteiden mahdollisimman monipuolinen analysointi vaati sitä. Kansainvälistyminen on erittäin monitahoinen asia, jota täytyy tulkita mahdollisimman monitahoisesti. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli tavoittaa kattava määrä alueen yrityksiä ja kerätä kvantitatiivista ja kvalitatiivista tietoa kattavasti niin yrityksiä, niiden toimintaympäristöä ja asenteita koskien. Case- tutkimusosion tarkoitus oli tuoda empiiristä aineistoa yrityksistä, koska tutkimuksessa keskitytään kansainvälistymiseen nykyhetken ilmiönä todellisessa kontekstissaan. Case -tutkimus tähtää tilastollisen yleistettävyyden sijasta analyyttiseen yleistettävyyteen eli pyritään etsimään sellaisia analyyttisia tai teoreettisia yleistyksiä, joilla olisi pätevyyttä yli tutkitun kohteen. Analyyttisen yleistämisen kohdalla arvioidaan, jäsennellään ja liitetään tutkimuksen tulokset laajempiin tieteenteoreettisiin rakennelmiin (Yin 1994). Tämä tutkimus käsittelee erittäin laajaa ja monitahoista ilmiötä, kansainvälistymistä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, miten kansallinen ja ylikansallinen kohtaavat muodostaen uutta ja kuinka laajoja vaikutukset ovat olleet alueella. Tässä tutkimuksessa pyritään kuitenkin teoreettisen ymmärryksen sijasta lähinnä ymmärtämään alueen ja yritysten tilannetta kansainvälistymisen kentässä. Analyyttinen yleistäminen toteutetaan niveltämällä empiirisen aineiston tulokset muuhun tietopohjaan johtopäätösosassa Kyselytutkimus aineiston hankkimisessa Aihepiirin laajuuden vuoksi ensisijaiseksi tutkimustavaksi määriteltiin laajan pienille ja keskisuurille yrityksille kohdennetun kyselytutkimuksen suorittaminen Pohjois-Satakunnan alueella. Pienet ja keskisuuret yritykset rajattiin työntekijöiden määrän perusteella pitäen keskisuuren yrityksen rajana 50 työntekijää. Kyselytutkimus suoritettiin strukturoidulla haastattelulomakkeella (Liite 1.) postitse palautusvastausperiaatteella. Kyselyn mukana seurasi esittelykirje, jossa kerrottiin lyhyesti projektin sisällöstä ja valotettiin kyselytutkimuksen tarkoitusta (Liite 2.) Kyselytutkimus lähetettiin 800 Pohjois-Satakunnan alueen pienelle ja keskisuurelle yritykselle Yritysotos ei edusta kaikkia Pohjois-Satakunnan yrityssektoreita vaan ulos oli rajattu kuljetukseen ja logistiikkaan liittyvät yritykset, maa- ja metsätalousyritykset sekä tietyt palvelusektoriin liittyvät toiminnalliset yritysosiot (Liite 3.), koska funktionaalisesti tutkimukseen valittavien yritysten tuli

12 12 edustaa tyypillisiä tai potentiaalisia kansainvälisessä toiminnassa mukana olevia tuotannollisia yrityssegmenttejä. Yritystiedot kerättiin eri tiedonlähteistä käyttäen hyväksi alueen kuntakohtaisia yrityslistoja, yrityspalveluiden yrittäjälistoja, yrittäjäyhdistysten jäsenrekistereitä, internetin yrityssivustoja, osoitesivustoja ja puhelinluetteloja sekä muita vastaavia lähteitä. Pohjois-Satakunnan alueella ei ole nykyisellään ajan tasalla olevaa koordinoitua yritystietopankkia vaan tiedot ovat hajaantuneet monille eri tahoille, mikä osaltaan vaikeuttaa itse alueen yritystenkin toimintaa ja toiminnallista verkostoitumista. Toisaalta eivät Tilastokeskuksenkaan yrityslistat aivan ajan tasalla ja ne päivittyvät viiveellä. Tässä tutkimuksessa ei tilastokeskuksen listauksia voitu käyttää ekonomisten resurssien rajallisuuden vuoksi. Alueellisesti kyselytutkimuksen määrällinen painotus saattoi kohdentua enemmän yritysintensiivisille kuntakeskusalueille johtuen luonnollisesti teollisen toiminnan sijoittumisesta tutkimusalueella. Lähetetyistä 800 kyselystä Ikaalisten, Kankaanpään ja Parkanon kaupunkien alueille postitettiin 422 kyselyä ja kuntien alueelle 378 kyselyä. Paikkakunnittain postitukset jakautuivat seuraavasti: Honkajoki 29, Ikaalinen 140, Jämijärvi 37, Kankaanpää 128, Karvia 50, Kihniö 60, Kiikoinen 27, Lavia 29, Merikarvia 57, Parkano 154, Pomarkku 36, Siikainen 39 ja Suodenniemi 14. Prosentuaalisesti eniten paluuvastauksia saapui Siikaisista, Parkanosta ja Ikaalisista vertailtaessa osoite- ja nimitiedoin varustettuna palautettuja vastauksia. Nimettöminä palautettuja vastauksia oli kaikista palautuneista noin kolmasosa. Vahvin syy nimettömänä palautukseen oli haluttomuus paljastaa liikevaihtoon liittyviä tietoja. Vastausprosentti kyselytutkimukseen oli varsin hyvä ottaen huomioon, että toista keräyskyselyä ei tehty vaan suoritettiin vain yksi postituskierros. Vastauksia saapui 205 ja vastausprosentti oli 25,62 %. Kyselylomake laadittiin huomioiden yrityksien moninainen toiminnallinen luonne ja erilaiset organisatoriset, hallinnolliset, sosioekonomiset ja alueelliset viitekehykset. Lomakkeella pyrittiin keräämään niin yrityksiin liittyvää toiminnallista kuin asenteellista tietoa, jotta yrityksiä voitaisiin ymmärtää alueellisissa yhteyksissään mahdollisimman monipuolisesti sekä analysoida mahdolliset keskinäiset yhteydet niin kansainvälistymisen kuin yrityksen funktionaalisen kehitystason osalta. Kyselytutkimuksen toisena tarkoituksena oli tiedon keräämisen lisäksi saada jo konkreettisia kiinnostuksen ilmaisuja osallistumisesta kansainväliseen projektitoimintaan sekä mitata kiinnostuneisuutta erilaisiin kansainvälisyyttä palveleviin vaihtoehtoihin Pohjois-Satakunnan alueella Case- haastattelut kyselytutkimuksen pohjalta suoritettuna Kyselytutkimukseen vastanneiden osalta segmentoitiin myönteisesti ja kielteisesti tai neutraalisti kansainvälisyyteen suhtautuvat yritykset eri ryhmiin. Aivan selkeää,suoraa jakoa kielteisesti, neutraalisti ja positiivisesti kansainvälistymiseen asennoituneisiin ei kuitenkaan voitu tehdä, koska vastauksissa ei ollut ainuttakaan, joka olisi järjestelmällisesti ollut täysin kielteisesti asennoitunut erilaisiin kansainvälisyyteen liittyviin projektimahdollisuuksiin tai toiminnallisiin mahdollisuuksiin alueella.

13 13 Case- yrityshaastatteluihin valikoitui 55 kansainvälisyydestä kiinnostuneimman yrityksen joukosta 25 kohdeyritystä eri aloilta ja eri puolilta Pohjois-Satakuntaa. Case-tutkimus on pohjautunut temaattisiin haastatteluihin, systemaattiseen havainnointiin, strukturoitujen haastattelulomakkeiden käyttöön haastattelun pohjana ja tapauskohtaiseen analyysiin itse yrityksissä tämän tutkimuksen osalta. Case-tutkimus on ollut tavanomaisesti yksi käytetyimmistä metodeista esimerkiksi yritysmaantieteen tieteenalalla, koska se mahdollistaa mahdollisimman suuren tietomäärän ja laadullisesti monipuolisen tiedon keräämisen. Case-tutkimus on empiiristä tutkimusta, jossa jotakin ilmiötä tutkitaan sen luonnollisessa ympäristössä käyttäen hyväksi monenlaisia empiirisiä aineistoja. Tämän tutkimustavan avulla voidaan saada esiin sellaisia asioita, jotka muutoin jäisivät näkymättömiin. Case-tutkimus mahdollistaa myös erittäin monipuolisen havainnoinnin ja antaa mahdollisuuden vaikutelmien keräämiseen. Toisaalta case-tutkimusta on arvosteltu siitä, että sen tuottamat tiedot voivat olla hankalasti yleistettäviä ja johtopäätökset voivat olla subjektiivisia. Virhemarginaalia on kuitenkin subjektiivisuuden osalta mahdollista alentaa juuri strukturoidun lomakkeen käytöllä haastattelutilanteissa ja eliminoimalla mahdolliset subjektiiviset elementit haastattelutilanteissa. Case-haastattelu sisältää myös tutkimusmenetelmänä mahdollisuuden inhimillisiin virheisiin ja siksi esitettävät kysymykset täytyy harkita ja analysoida erittäin tarkasti etteivät haastateltavat voi ymmärtää niitä eri tavoin. Case-tutkimuksen käyttö ei ole sinänsä vain mikään metodologinen kokonaisuus tai menetelmäkimppu ( Hartley,1997, , Eisenhardt, 1989,534) vaan ensisijaisesti se on lähestymistapa ja tutkimusstrategia tässä tutkimuksessa. Case-tutkimuksen käyttöä puoltaa myös yritysten ainutlaatuinen luonne hallinnollisina ja taloudellisina organisaatioina. Operatiivisesti yritykset ovatkin juuri valideja taloudellisia ja juridisia kokonaisuuksia, joita on mielekästä tutkia niiden omissa toiminnallisissa rajoissa. Case-haastattelun runkona käytettiin postitse yrittäjän palauttamaa kyselylomaketta, jonka pohjalta syvennettiin aihealueisiin liittyviä kysymyksiä, keskusteltiin yritystoiminnasta,sen edellytyksistä sekä kansainvälistymisestä ja erilaisista projektimahdollisuuksista. Haastatteluihin käytettiin aikaa keskimäärin kaksi tuntia jokaisen haastateltavan kohdalla, jonka lisäksi monessa kohteessa tutustuttiin myös itse yrityksen toimintaan ja tuotteisiin. Case-haastattelut olivat tutkimuksellisesti hyvin antoisia, sillä niiden kautta sai suoraa tietoa itse yrittäjien toimintakentältä ja yritystoiminnan arkitodellisuudesta Pohjois-Satakunnan alueella. Haastateltavat avautuivat myös keskustelutilanteessa enemmän kertomaan epäkohdista, joita Pohjois-Satakunnassa heidän oman yritystoimintansa kohdalla vallitsee. Yrittäjät esittivät myös toivomuksia mahdollisista parannuksista vallitseviin olosuhteisiin avoimemmin kuin pelkkään kyselytutkimukseen vastatessaan.

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA

ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA Henna Karppinen Pro gradu -tutkielma Yrittäjyys Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Huhtikuu

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Tutkimuksia 3 / 2013 - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 3 / 2013 Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu-

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala 1 ISBN: 978-952-61-1521-4 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalveluja ei ole vielä osattu hyödyntää yritysten talousohjauksessa

Lisätiedot

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen cupore Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 22 Cuporen verkkojulkaisuja 22 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Tutkimuksia 2 / 2014 Tutkimuksia 2 / 2014 Naturpolis Kuusamo - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2014 Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota discussion Harri Laihonen, Antti Lönnqvist ja Jonna Käpylä Tietointensiiviset liike-elämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota Johdanto Tarve KIBS-yrityksen kehittämistä tukevalle

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 232 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE Kauppatieteellinen tiedekunta A380A5000 Kandidaatintutkielma, Kansainvälinen liiketoiminta Katrina Lintukangas, Hanna Salojärvi PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE SME s export process to Russia

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana

Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana Tapaustutkimus Pääkaupunkiseudun elokuvatapahtumat CINEMAJA ry:stä Terhi Väänänen Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 231 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot