Niska- ja yläraajaongelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niska- ja yläraajaongelmat"

Transkriptio

1 Niska- ja yläraajaongelmat

2 Työfysioterapeutti 2/2011 TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu: 35e/vuosi s. 4 Toimintakertomus 2010 s. 17 Mentorin ja aktorin yhteinen tie s. 20 Miten sairausvakuutuslain muutos vaikuttaa työfysioterapeutin työhön? Jäsenlehti: 4 krt vuodessa Koulutusta: 2 krt vuodessa Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään fysioterapeutti, joka toimii työterveyshuollossa tai yhteistyössä muun työterveyshenkilöstön kanssa. Varsinaisen jäsenen on oltava Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen 22 s. 22 Liiton organisaatio muuttuu, mitä muutos tarkoittaa meille työfysioterapeuteille? s. 24 Pirkanmaan työfysioterapeuttiverkon ensimmäinen kokoontuminen Tamperella s. 26 Työterveys- ja työturvallisuusalan neuvottelupäivät (TTP) 18 26

3 PÄÄKIRJOITUS Työntäyteinen talvi on taas takanamme. Heti vuoden alusta astui voimaan sairausvakuutuslain 13 pykälän muutos, jolla on myös vaikutuksia työfysioterapeuttien työhön. Ilahduttavaa on myös se, että alueellinen verkottuminen jatkuu. Alueellinen verkottuminen on oivallinen tapa saattaa yhteen ammattikuntamme jäseniä vaihtamaan ajatuksia ja tietoja keskenään. Samoin Suomen Fysioterapeutit ry:n organisaatio muuttuu. Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys, jonka organisaatio ei ehkä ole kovin tuttu kaikille jäsenillemme, joten siksi valotamme nykyistä rakennetta ja muutosta rinnakkain lehden tässä numerossa. Vaikka ajatuksissamme varmasti on päällimmäisenä tuleva kesä ja lomat, niin käännetään silti kalenterin sivuja marraskuulle ja merkitään ylös tulevat opintopäivämme ja yhdistyksemme 35- vuotisjuhlat. Aurinkoista kesän ja lomien odotusta! Lehden toimituskunta 3

4 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 2/2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JOHDANTO Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys. Vuosi 2010 oli yhdistyksen 34. toimintavuosi. Yhdistyksen y-tunnus on ja yhdistysrekisterinumero on Yhdistyksen nimi on ruotsiksi Föreningen för Företagsfysioterapeuter i Finland ja englanniksi suositellaan käytettävän The Association of Finnish Physiotherapists in Occupational Safety and Health. Vuoden 2010 lopussa yhdistyksessä oli 722 jäsentä, joista 633 varsinaista ja 89 kannatusjäsentä. Yhdistyksen kunniajäseniä ovat Mirkka Lepistö ja Tuulikki Luopajärvi. Yhdistyksen toiminnassa oli toistuvien vuosittaisten toimintojen lisäksi keskeisenä Suomen Fysioterapeutit ry:n organisaatiouudistuksen valmisteluun osallistuminen liiton järjestämän muutosverstaan kautta sekä valmistautuminen päätöksentekoon Edustajiston kokouksissa. Toimintakauden kuluessa selvitettiin jäsenistön toiminnan tueksi alueellisen verkostoitumisen tarvetta, nykyistä toteutumista ja jäsenten halukkuutta ryhtyä alueellisen toiminnan yhdyshenkilöksi. Toimintakulujen vähentämiseksi osa hallituksen kokouksista pidettiin puhelinkokouksina. Taloudellisin perustein kilpailutettiin myös tilitoimistopalvelut ja päädyttiin tilitoimiston vaihtoon. Jäsenmaksulaskutus siirrettiin sähköiseksi ja maksut lähetettiin sähköpostitse liitetiedostona. Lisäksi tiedotus hoidettiin pääasiallisesti sähköpostitse. Kuluja pyrittiin vähentämään, koska yhteistyökumppaneiden lähettämät, lehden mainostulot sekä opintopäivien näyttelytuotot olivat vähenemässä. 4

5 JÄRJESTÖTOIMINTA 2010 Näkökulma Strategiset lin- Käytännön Mittarit Tavoitetaso Toteutuma jaukset/teemat toteutus 2010 Jäsenyys 1. Jäsenhan- 1. Toimitetaan 1. Saadaan 1. Työterveys- 1. Toteutunut kinta pätevöity- vuosittaiset huoltoon miskoulutukses- koulutuspaikat hakeutuvat ta valmistuville selville liittyvät yhdistyksen jäseniksi esite ja jäsenhakemus 2. Jäsenyyden 2.1. Jäsenkysely, 2.1. Rekisteritie Työterveys Osittain vahvistaminen tietojen tojen päivitys huollossa pysy- toteutunut päivitys vät yhdistyksen jäseninä 2.2. Alueellisten 2.2. Toimivat 2.2. Toiminnan 2.2. verkostojen alueelliset ver- käynnistyminen Alueyhdys- käynnistämisen kostot usealla alueella henkilöitä on tukeminen nimetty ja joillakin uusilla alueilla toimintaa suunnitellaan. Yhdistyksen ja 1. Yhdyshenki Yhdistyksel Neuvottelu Tapaamisiin 1.1. Yhdyshlö on liiton välinen löverkostojen lä liiton päiville osal- osallistuu yh- nimetty, mutta yhteistyö toiminnan yhdyshenkilö listumisen ja dyshenkilö tapaamisia ei arviointi ja hyödyn arviointi tai muu halli- ole ollut. kehittäminen yhdistyksen tuksen kannalta edustaja 1.2. Liiton jäsen- 1.2 Puheen Puheenjoh Tapaamisia yhdistysten johtajatapaa- taja osallistuu ei ollut. puheenjohtaji- miseen osal- tapaamiseen en tapaaminen listuminen ja hyödyn arviointi 2. Työfysiote- 2. Tehdään 2. Hyödyn arvi- 2. Kirjatut lau- 2. Toteutunut rapian aseman yhteistyötä ointi saatujen sunnot ja muis- edistäminen lausuntojen ja lausuntojen tiot, hyödyn kommenttien / palautteiden arviointi kerran antamisessa perusteella vuodessa erikoisalakohtaisesti 5

6 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 2/2011 Yhdistyksen ja 3. Yrittäjäyh Yhdistyksel Jäsenkyse Yhdistyksen 3.1. Toteutunut liiton välinen dyshenkilö ja lä on nimetty lyssä selvitetään yrittäjämäärä yhteistyö yrittäjäjäsenet yrittäjäyhdys- yrittäjäjäsenet selviää henkilö 3.2. Alueellisen Kattavan 3.2. Alueellista verkoston Verkostotapaa- verkoston luonti yrittäjäverkos- luonti misten käynnis- toa ei toteuteta täminen 3.3. Uusien sivu- kuin ehkä pää Nettisivujen jen päivitys kaupun- yrittäjäosion 3.3. Toteutuneet kiseudulla. kehittäminen sivut 3.3. Edelleen kesken. 4. Selvitetään 4. Selvitetään 4. Vaihtoehdot 4. Esitetään 4. Ei ollut Suomen Fysio- muita vaihtoeh- esitetään syys- syyskokouk- ajankohtainen. terapeutit ry:n toisia järjestäy- kokouksessa sessa 2010 mahdollisen tymismahdolli- mahdolliset organisaatio- suuksia organisaation muutoksen muutokset vaikutukset Työfysioterapeutit ry:lle Yhteistyö 1. Työterveys- 1. Selvitetään 1. Halukkuuden 1. Yhteistyön 1. Ei toteutunut. muiden sidos hoitajat, työter- yhteistyöha- ilmeneminen käynnistyminen ryhmien ja jär- veyslääkärit, lukkuutta ko. jestöjenkanssa työpsykologit ammattiryhmien kanssa 2. Tyky-verkosto Yhdyshen Yhdyshen Toiminta kilöt raportoivat kilöt toimittavat Työfysiotera- toteutunut, 3. Suomen Tule ry toiminnasta lyhyen kirjal- peuttien ks Liite lisen raportin näkyvyys 4. Suomen kokouksien Työnäköseura päätöksistä ja tekevät lyhyen 5. ENSHPO koosteen toi- mintakertomus- 6. Työpaikkalii- ta varten kunnan hyvät käytännöt ohjaus- ja kehittämisryhmä 7. Työympäristö- 6 mitali-työryhmä

7 JÄRJESTÖTOIMINTA -LIITE Jäsenyys Työterveyshuoltoon pätevöittävää koulutusta fysioterapeuteille järjestettiin Työterveyslaitoksen toimipisteissä sekä keväällä 2010 alkaen Turun, Tampereen, Lahden ja Diak:ssa sekä syksyllä 2010 alkaen Rovaniemen ja Metropolia amk:ssa. Tietoa yhdistyksen toiminnasta ja työfysioterapeuttien esitteitä on pyritty jakamaan valmistuville. Yhdistyksen edustajina Suomen Fysioterapeutit ry:n Edustajistossa ovat olleet Helena Nieminen ja Virpi Suikki. Kaudella Edustajisto on kokoontunut kaksi kertaa, kesä- ja marraskuussa. Yhteistyö muiden sidosryhmien ja järjestöjen kanssa 1. Suomen Tyky-verkostossa yhdistyksen nimetty edustaja on ollut Johanna Jussila. Kuluneella kaudella Tykyverkostolla ei ollut toimintaa 2. Suomen Tule ry:ssä yhdistyksen nimetty edustaja on ollut Arnikki Bogdanoff. Suomen Tule ry järjesti TULE- Forumin, jossa jäsenjärjestöt valitsivat seuraavat, tärkeimmiksi havaitsemansa tule-aiheet: kuntoutustakuu, kuntoutustarpeen nopea arviointi ja välittömät toimenpiteet, maksukatto, osatyökykyisten työllistämismahdollisuudet ja ikääntyneiden kuntoutus, esille nostettaviksi ja päättäjien tietoisuuteen mm. tulevassa TULE Parlamentissa Suomen Tule ry:n tavoitteena on myös jäsenjärjestöjensä yhteistyön tiivistäminen mm. yhteisten yleisötapahtumien järjestämisen muodossa. Yhdistykseen liittyi uusia jäseniä 41, varsinaisiksi jäseniksi 25 ja kannatusjäseniksi 17 henkilöä. Kaksi kannatusjäsentä vaihtoi jäsenmuodon, kun kaikki varsinaisen jäsenen kriteerit täyttyivät (pätevöitymiskoulutus suoritettu, työskentely työterveyshuollossa ja liiton jäsenyys). Yhdistyksestä erosi 31 henkilöä ja erotettiin 9 maksamattoman jäsenmaksun takia. Yhdistyksen ja liiton välinen yhteistyö Aija Moilanen osallistui yhdistyksen edustajana liiton järjestämään Muutosverstas-koulutukseen, jonka yhteydessä hallitus työsti tulevien työelämän muutosten haasteita yhdistystoiminnalle ja työfysioterapeuttien työlle. Työtä täydennettiin syysopintopäivien yhteydessä kooten jäsenistön toiveita. 3. Suomen Työnäköseurassa yhdistyksen edustajana toimi Liisa Rosqvist. 4. ENSHPO:ssa (European Network for Safety and Health Practitioner Organisations) yhdistyksen nimetyt edustajat ovat olleet Päivi Rauramo ja Merja Blomqvist. 5.Työpaikkaliikunnan hyvät käytännöt - ohjaus ja kehittämisryhmässä yhdistyksen edustajana toimi Johanna Jussila. Suomen Kuntoliikuntaliitto on valmistanut työpaikkaliikunnan infopaketin ja kohdentanut sen yrityksien kuntoliikuntavastaaville. Materiaali lähetettiin sähköpostijakeluna myös yhdistyksemme jäsenille. Mikko Koivu Kuntoliikuntaliitosta kirjoitti myös artikkelin Työfysioterapeuttilehteen. 6. Työympäristömitali-työryhmässä yhdistyksen edustajana toimi Tuula Nurmiluoto ja hänen varamiehenään Maarit Laine. Vuonna 2010 työympäristötyön ansiomitaleita mitaleita myönnettiin 7 ja erityisansiomitaleita 2 kappaletta. Kuluneella kaudella yhdistyksen jäsenille ei haettu yhtään mitalia. 7. Telma-lehti Yhdistyksen jäsenille lähetettiin Telmalehti, jonka Työturvallisuuskeskus ja Työsuojelurahasto julkaisee. Työterveyslaitoksen uuteen strategiaan liittyvään keskustelutilaisuuteen osallistuivat yhdistyksen edustajina Leena Noronen ja Hanna Nummila. 7

8 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 2/2011 Työfysioterapeuttien ja työfysioterapian aseman edistäminen Näkökulma Strategiset lin- Käytännön Mittarit Tavoitetaso Toteutuma jaukset/teemat toteutus 2010 Työfysioter 1. STM:n TTH:n 1. Yhdistyksellä Yhdyshen Työfysiote Toteutunut, apeuttien am- neuvottelukun- on edustaja kilöt toimittavat rapeuttien ks Liite mattipätevyys nan koulutusja- koulutusjaos- lyhyen kirjalli- näkyvyys ja ja rooli osto tossa sen raportin moniammatilli- kokouksien sen yhteistyön 2. Asiantuntija- 2. Yhdistyksellä päätöksistä edistäminen ryhmä ergono- on edustus ja tekevät ly- työterveyshuol- miapätevyyden asiantuntijuutta hyen koosteen lossa määrittämiseksi määrittele- toiminta- vässä työryh- kertomusta mässä varten Erikoisasian- 1. Työfysiotera- 1. Kriteerit ja 1. Uusien nimik- 1. Jäsenistö ha- 1. Nimikkeen tuntijanimike pian erikoisasi- hakuohjeet keen saajien kee nimikettä hakijoita ei ol- antuntija- yhdistyksen määrän seuraa- lut. Ohjeet ovat nimikkeen tun- nettisivuilla minen liiton sivuilla. netuksi tekeminen Työn vaativuu 1. Tiedotetaan 1. Ohjataan 1. Liiton den arviointi liitossa kehit- jäseniä tutustu- jäsensivuilla teillä olevasta maan liiton materiaalia mallista kotisivuille jul- tehtävänsiir- kaistavaan roista ja työn malliin vaativuuden arvioinnista Työfysiotera- 1. Jäsenistön 1. Jäsenkysely 1. Vastauksien %:n vas- 1. Osittain peutin työn nykytilan kar- koostaminen ja taukset jäsenky- toteutunut, sisällön ja toitus tulostaminen selyyn. kaikki jäsenet asiakasmäärien osviittamate- eivät ole päivit- mitoitus riaaliksi täneet tietojaan. Artikkeli lehdessä Työfysioterapeutti

9 Näkökulma Strategiset lin- Käytännön Mittarit Tavoitetaso Toteutuma jaukset/teemat toteutus 2010 Lainsäädäntö 1. Työterveys- 1. Seurataan 1. Lain tulkin Kooste Kooste huoltolaki ja lain vaikutuksia taan liittyen työfysiotera- tehty yhdistyk- asetukset työfysiotera- työfysiote- peutin työhön sen sivuille. peutin työssä ja rapeuttien liittyvistä laeis- 2. Kelan säädökset niistä tiedotta- aseman vahvis- ta, säädöksistä minen liittoon taminen ja asetuksista 3. Työturvalli- ja päättäville suuslaki tahoille 2. Tiedotetaan jäsenistöä 2. informoidaan säädösten vaiku- 3. Lain tulkin- tus työfysiotera- taan liittyen peutin työhön työfysioterapeuttien 3. Seurataan aseman vahvis- lain vaikutuksia taminen työfysioterapeutin työssä ja niistä tiedottaminen liittoon ja päättäville tahoille Jäsenpalvelu 1. Jäsenpalvelu 1.1. Sähköposti Yhteydenot Jäsenpal Toteutunut palvelu jäsenille toihin vastataan velu toteutuu viikon kuluessa 100 % 1.2. Toteutunut 1.2. Ajankohtaiset asiat netti Verkkotiedote 1.2. Yhteenve- sivuille dot luettavissa 1.2. Yhteenve- jäsensivuilla dot luettavissa ajankohtaisista jäsensivuilla asioista ajankohtaisista asioista 2. Tiedotus 2.1. Sähköposti Yhteydenot Jäsenpal Toteutunut yrittäjäjäsenille palvelu jäsenille toihin vastataan velu toteutuu viikon kuluessa 100 % 2.2. Toteutunut 2.2. Verkkosivujen Yrittäjyysosio 2.2. Sivuille 2.2. Sivujen täydennetään päivitys tarpeen yrittäjätietoa mukaan 9

10 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 2/ Eettisyys fysioterapiassa 3. Tiedotetaan liiton eettisten ohjeiden päivityksestä 3. Päivitetyt eettiset ohjeet liiton nettisivuilla. TYÖFYSIOTERAPEUTTIEN JA TYÖFYSIO- TERAPIAN ASEMAN EDISTÄMINEN-LIITE Työfysioterapeutin ammattipätevyys ja rooli Työfysioterapeutin pätevyys on säädetty asetuksessa ja tavoitteena on saada asetuksessa määritelty suoja työfysioterapeutti-nimikkeelle. Suunnitelmissa on, että Valvira alkaa ylläpitää rekisteriä ja vain koulutuksen suorittanut voisi käyttää nimikettä. Hallitus laati STM:n työterveyshuollon koulutusjaokselle puoltavan lausunnon työfysioterapeutti-nimikkeen ja työterveyshuoltoon pätevöittävän koulutuksen suorittaneiden rekisteröinnistä. Johanna Jussila on ollut ergonomia-asiantuntijuutta pohtivassa työryhmässä yhdistyksen edustajana. Asiantuntijuuden määrittely ei edennyt toimintakauden kuluessa. Johanna Koroma ja Minna Savinainen Työterveyslaitoksen Työelämän tutkimus ja kehittäminen tiimistä ovat Työterveyslaitoksen MONA-ryhmässä (työterveyshuollon moniammatillinen työryhmä) työfysioterapeuttien edustajia. Heidän tehtävänään on kehittää työfysioterapeuttien työtä ja viedä ajatuksia eteenpäin MONA-ryhmässä. Huomionosoituksia Ritva Ketolalle luovutettiin yhdistyksen maljakko (nro 13) kiitokseksi tekemästään pitkäaikaisesta tutkimustyöstä työfysioterapian edistämiseksi. 10

11 Kansainvälinen yhteistyö 2010 Näkökulma Strategiset lin- Käytännön Mittarit Tavoitetaso Toteutuma jaukset/teemat toteutus 2010 Kansainvälinen 1. WCPT:n 1. Yhdistyksen 1. Asian käsittely 1. Verkoston 1. Alajärjestön verkottuminen alajärjestön yhdyshenkilöt WCPT:ssä edistyy muodostumi- perustaminen perustaminen on nimetty nen ratkaistaan tulevalla kaudella. Yhdistyksen tavoitteena on WCPT:n alajärjestön perustaminen työfysioterapeuttien kesken. Yhdyshenkilöinä toimivat Leena Noronen ja Johanna Jussila. WCPT pyysi lausunnon Draft Position Statement: Occupational health and safety for physical therapist. Yhdistyksen ja liiton lausunnot lähetettiin molempien nimissä. Hallitus piti ehdotusta hyvänä ja täydensi sitä lähdeviitteillä. Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund julkaisee Fysioterapi-lehteä, johon laadittiin artikkeli suomalaisten työfysioterapeuttien työstä yhdistyksen jäseniä haastatellen. Artikkeli on luettavissa netissä jäsensivuilla. Työfysioterapian tutkimus, koulutus ja kehittäminen Näkökulma Strategiset lin- Käytännön Mittarit Tavoitetaso Toteutuma jaukset/teemat toteutus 2010 Koulutuspoli- 1. Työterveys- 1. STM:n TTH:n 1. Tietojen 1. Tietojen 1. Toteutunut tiikka huoltoon neuvottelukun- ajantasaisuus ajantasaisuus pätevöittävän nan koulutusja- koulutuksen ja oksessa yhdis- sen muutosten tyksen edustaja, seuranta muutoksista tiedottaminen 2. Koulutuspoli- 2. Koulutuspaik- 2. Tieto koulu- 2. Tieto koulu- 2. Toteutunut tiikan linjaukset kojen selvittä- tuspaikoista ja tuspaikoista ja minen (amk ja ttl) valmistuneista valmistuneista 711

12 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 2/2011 Näkökulma Strategiset lin- Käytännön Mittarit Tavoitetaso Toteutuma jaukset/teemat toteutus 2010 Koulutustilai- 1. Syysopinto- 1. Järjestetään Osallistuja Ohjelman Toteutunut, suudet päivät kaksipäiväisinä määrä ja koulu- kiinnostavuus ja ks. Liite marraskuussa tuspalautteet ajankohtaisuus 2. Kevätopintopäivä 2. Järjestetään huhti- toukokuussa 3. Yrittäjäkou- 3. Selvitetään 3. Ei Toteutunut lutus alueellinen tarve Mentorointi 1. Hanke jatkuu 1. Toiminnasta 1. Artikkeli 1. Em. toteutu- 1. Mentorointi- tiedottaminen lehteen ja netti- neet casesta artikkeli sivuille, esitys ilmestyy opintopäivillä lehdessä. Ammattikor- 1. Opinnäyte- 1. Yhteydenpito 1. Tieto opin- 1. Työterveys- 1. Osittain keakoulut ja työt ja väitö kouluihin opin- näytetöiden huoltoa käsitte- toteutunut. yliopistot kirjat näytetöiden aiheista levien töiden referoimiseksi julkaisu lehteen TYÖFYSIOTERAPEUTTIEN JA TYÖFYSIO- TERAPIAN ASEMAN EDISTÄMINEN-LIITE Koulutuspolitiikka Kaudella Työterveyshuollon neuvottelukunnan asettaman koulutusjaoston tehtävänä on valmistella, koordinoida ja seurata työterveyshuoltolainsäädännön edellyttämän työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksen kehittämiseen liittyviä asioita. Yhdistyksen edustajana oli Leena Noronen, varalla Hanna Nummila. Yhdistyksen edustajana Työterveyden edistämisen ylempien korkeakoulututkintojen ohjausryhmässä on ollut Leena Noronen ja varalla Hanna Nummila. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) työterveyshuollon syventämisvaihtoehdon suorittamisen aloitti syksyllä 2010 viisi fysioterapeuttia/ 16 opiskelijaa. Koulutuspaikkoja ovat Turku, Metropolia, Savonia ja Pirkanmaa amk:t sekä Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot Ohjausryhmässä on keskusteltu työterveyshuollon kouluttajien, tutkijoiden ja kehittäjien vähäisestä määrästä valtakunnallisesti ja mahdollisesta tarpeesta keskittää työterveyshuollon koulutus muutamiin oppilaitosorganisaatioihin resurssien niukkuuden ja osaamisen keskittymien näkökulmasta. Työryhmä on tiedottanut Työterveyshuollon neuvottelukuntaa. 12

13 Korkea-asteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, 30 op Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkea-koulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu ovat yhdessä suunnittelemassa työterveyshuollon oppisopimustyyppistä koulutusta. Työterveys ja työhyvinvointi näkyvät ammattikorkeakoulujen profiileissa ja näissä ammattikorkeakouluissa on laajaa osaamista ko. alueilla. Yhteistyöverkosto hakee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä joulukuussa 2010 rahoitusta tähän koulutukseen, joka antaa terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille työterveyshuoltolain (1383/2001) ja asetuksen (1474/2001) edellyttämän pätevyyden toimia työterveyshuollon tehtävissä. Työelämän ja yhteistyötahojen puoltoa pyydettiin ja hallitus laati puoltavan lausunnon koulutuskokeilusta. Koulutustilaisuudet Koulutuksen ohjausryhmässä on toiminut Leena Noronen ja hänen varallaan Hanna Nummila. Yhdistyksen koulutustyöryhmän ovat muodostaneet Birgitta Ojala, koordinoija, Helena Nieminen, Sari Poutanen, Leena Noronen ja Virpi Suikki. Kevätopintopäivät järjestettiin yhdessä Suomen Ergonomiayhdistyksen kanssa toukokuussa. Yhdistyksen jäseniä osallistui 78. Syysopintopäivät olivat marraskuussa kaksipäiväisinä Vantaalla. Osallistujia oli 89 ja näytteilleasettajia 10. Viestintä 2010 Näkökulma Strategiset lin- Käytännön Mittarit Tavoitetaso Toteutuma jaukset/teemat toteutus 2010 Verkkoviestintä 1. Nettisivut 1.1. Avoimet Kävijämää Seu- sivut Kävijämäärien rien rantaa ei seuranta kasvu ole ollut Jäsensivut 1.2. Sujuva, helposti löytyvä viestityskanava 2. Ajantasaisuus 2. Sivujen päi- 2. Toteutuminen 2. Sivujen päi- 2. Toteutunut vittäminen suunnitelman vitys tarpeen mukaan mukaan 3. Nettisivut 3. Sivujen 3. Käännöksen 3. Toiminta- 3. Siirrettiin ruotsiksi kääntäminen toteutumnen vuoden aikana seuraavalle ruotsiksi käännös tehty toimintakaudelle. 13

14 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 2/2011 Näkökulma Strategiset lin- Käytännön Mittarit Tavoitetaso Toteutuma jaukset/teemat toteutus 2010 Markkinointi- 1. Jäsenyyden 1. Jäsensivut, 1. Jäsenten ko- 1. Luodaan sivut 1. Toteutunut viestintä vahvistaminen jäsenkyselyssä kema hyöty jäsenistön tar- sisältötoiveiden peisiin kartoitus 2. Yhteistyöta- 2. Avustaminen 2. Osallistumis- 2. Yhteistyö 2. Tampereen hojen järjestä- tilaisuusmarkki- määrä työtä tukevien messut tarjosi mät tilaisuudet noinnin koh- tahojen kanssa jäsenistölle dentamisessa sisäänpääsyn Turvallisuus 2010 tapahtumaan. 3. Uusien jäsen- 3. Tietoa jäse- 3. Koulutettujen 3. Alalle hakeu- 3. Yhdistykseen ten liittyminen nyydestä löytyminen tuvien liittymi- liittyi 25 varsi- nen yhdistyk- naista ja 17 seen kannatusjäsentä. 4. Esitteet 4. Painettu suo- 4. Esitteitä 4. Saatavuustie- 4. Esitteitä men-, ruotsin- ja halukkaille to ja esitteiden jaettiin uusille englannin- kieli- käyttökelpoi- jäsenille. siä esitteitä suus Työfysiotera- 1. Ilmestyy 4 1. Hyödynne- 1. Monipuoliset 1. Lehden 1. Toteutunut peutti -lehti krt vuodessa, tään verkostoja ja ajankohtaiset ilmestyminen teemanume- ja lukijoiden sisällöt suunnitelman roita ideoita artikke- mukaan leiden suunnittelussa 2. Kiinnostavuus 2. Lukijatutki- 2. Toive paperi- 2. Tarpeiden 2. Toteutunut, ja palvelevuus mus jäsenkyse- sesta / sähköi- selvittäminen sähköisen leh- lyyn sestä lehdestä den halusi noin 80 jäsentä 14

15 VIESINTÄ-LIITE Yhdistyksen www-sivuista ovat vastanneet Johanna Jussila ja Merja Blomqvist. Sivujen ylläpitäjänä on toiminut Janne Wargelin. Työfysioterapeutti lehti (ISSN-numero ) Lehden toimitukseen ovat kuuluneet Merja Blomqvist, päätoimittaja, Piia Hammaren-Luoso, Taina Lehtomäki ja Teija Saari. Mainostulojen hankkiminen on ollut entistä vaikeampaa. Ulkopuolisia tilauksia oli 24 kpl. Yhdistyksen strateginen johtaminen, Hallinto ja talous 2010 Näkökulma Strategiset lin- Käytännön Mittarit Tavoitetaso Toteutuma jaukset/teemat toteutus 2010 Hallitus 1. Hallituksen 1. Hallituksen 1. Hallituksen 1. Laaja edus- 1. Toteutunut jäsenet edusta- toiminta tukee toiminta tukee tuksellisuus vat jäsenistön jäsenistön tar- jäsenistön tar- eri sektoreita peita peita 2. Kokoukset 2. Kokousmäärä 2. Kokousmäärä 2. Hallitus 2. Toteutunut, vastaa asioiden vastaa asioiden hoitaa sään- ks Liite hoitotarvetta hoitotarvetta tömääräiset tehtävänsä 3. Työ- ja vas- 3. Työ- ja vastuu- 3. Työ- ja vastuu- 3. Välitön tie- 3. Toteutunut tuujako jaon päivittämi- jaon päivittämi- dottaminen nen ja tiedotta- nen ja tiedotta- työnjaosta, minen jäsenille ja minen jäsenille toimiva virallisille tahoille ja virallisille työnjako tahoille 4. Lausunnot 4. Vastaaminen 4. Vastaaminen 4. Kannanottoi- 4. Toteutunut pyydetyistä määräaikaan määräaikaan hin vastaami- asioista mennessä mennessä nen 100 % 5. Toiminnan 5. Vastuualueiden 5. Vastuualuei- 5. Kaikki tavoi- 5. Toteutunut arviointi toiminnan den toiminnan tetason alle vasta uutta arviointi 2 krt arviointi 2 krt jäävät osa- suunnitelmaa vuodessa vuodessa vastaa- alueet siirretään tehtäessä. minen 100 % suoraan kehittämiskohteiksi 15

16 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 2/2011 Näkökulma Strategiset lin- Käytännön Mittarit Tavoitetaso Toteutuma jaukset/teemat toteutus 2010 Edustajisto 1. Edustajiston 1. Valitaan 1. Laaja edus- 1. Laaja edus- 1. Ei tarvetta, jäsenet, määri- vuosikokouk- tuksellisuus tuksellisuus koska edellis- tellään yhdis- sessa edustajis- ten kausi vielä tyksen edustaji- ton jäsenet kesken. en määrä Yhdistyksen 1. Arkistojen 1. Läpikäydään 1. Arkisto säh- 1. Suunnitelman 1. Ei toteutunut arkistot läpikäynti arkistot ja scan- köiseen muo- toteutuminen nataan tärkeät toon tulevan asiakirjat säh- kauden aikana köiseen muotoon Talous 1. Jäsenmaksu 1. Taloudellisten 1. Talousarvio- 1. Jäsenmaksut 1. Toteutunut, toimintaedelly- raportit halli- kattavat 45 % maksujen tysten arviointi tuksen kokouk- yhdistyksen kattavuus 70% sissa toiminnasta 2. Jäsenyhdis- 2. Toimintaker- 2. Toteuma 2. Jäsenmaksu- 2. Toteutunut tyksen velvoit- tomuksen ja aikataulussa jen toteutumi- teet liittoon taseen toimitta- nen minen liittoon mennessä 3. Stipendira- 3. Rahaston 3. Hakemusajas- 3. Jäsenistön 3. Hakemusajas- hasto kartuttaminen ta tiedottaminen hankkeiden ta tiedotettu, ja stipendien tukeminen hakemuksia jakaminen ei ollut. 16

17 STRATEGINEN JOHTAMINEN, HALLINTO JA TALOUS LIITE Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Johanna Jussila, varapuheenjohtajana Helena Nieminen ja sihteerinä Hanna Nummila. Edustajisto Yhdistyksen edustajat Edustajistossa kuluvalla kaudella ovat Helena Nieminen ja Virpi Suikki sekä varalla Aija Moilanen ja Maarit Laine. Edustajisto kokoontui kaksi kertaa. Yhdistyksen arkistot Yhdistys on vuokrannut Espoon Laajalahdesta 2 m2 varaston arkistoitavia materiaaleja varten. Talous Rahastonhoitajana on toiminut Arnikki Bogdanoff. Yhteistyö uuden tilitoimiston Lainux Oy:n/ Satu Raiskio kanssa aloitettiin. Tilintarkastajina toimivat Katri Haukka-Aromaa ja Marianne Kyrklund. Teksti: Aija Moilanen, ARvire Ky Maarit Laine, Terveyskunto Oy Mentorin ja aktorin yhteinen tie Työfysioterapeutit ry:n toimintasuunnitelmassa on ollut kirjattuna työfysioterapeuttien ammatillisen osaamisen kehittyminen mentoroinnin avulla. Jo vuoden 2008 loppupuolella yritettiin käynnistää laajempaa mentorointiprosessia, mutta riittävää määrää osallistujia ei silloin saatu mukaan. Asiaa ei ole kuitenkaan haudattu ja jotakin pienimuotoisempaa on tapahtunut. Tämän artikkelin on tarkoitus kuvata erään mentori-aktorisuhteen kulkua ja kokemuksia. 17

18 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 2/2011 Mitä mentotointi on? Mentorointia on määritelty monilla tavoilla ja eri maissa näkemykset sekä käsitteet eroavat jonkin verran toisistaan. Jori Leskelän väitöstyössä mentorointi on määritelty kahdenkeskiseksi, kehittäväksi, reaaliaikaiseksi, luottamukselliseksi, vastavuoroiseksi, henkilökohtaisesti merkittäväksi intensiiviseksi vuorovaikutussuhteeksi, jossa kokenut henkilö mentori antaa tukea, ohjausta, palautetta kehittyjän aktorin henkilökohtaiseen tai ammatilliseen kasvuun tai urapohdintoihin taikka edistää aktorin uraa muilla käytettävissään olevilla tavoilla. Tiivistetysti voidaan mentoroinnin käsitteistä ja käytännöistä sanoa, että mentorointi - on ohjaussuhde ja prosessi, jossa kokenut, tiedollisesti, taidollisesti ja sosiaalisesti kykenevä ja arvostusta nauttiva mentori toimii aktorin peilinä auttaen tätä pohtimaan kehitystarpeitaan ja uralla etenemistään. - sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä työssään. Sen avulla voidaan myös lisätä ikääntyneiden arvostusta ja torjua uupumusta ja se sopii hyvin työntekijöiden hiljaisen tiedon siirtämiseen. - ei ole valmiiden ratkaisujen ja neuvojen antamista, vaan mentori voi olla asetetun tavoitteen mukaan kyseenalaistaja, tukija, ymmärtäjä, kriitikko. - yksilömentorointi perustuu kahdenkeskiseen ohjaussuhteeseen. Miksi tämä mentorointisuhde? Mentorointisuhteemme käynnistyi yhdistyksen peruuntuneen mentorointiprosessin innoittamana, kun molemmat kuuluimme hallitukseen ja meitä yhdisti yrittäjyys sekä kiinnostus potilassiirtotaitojen kehittämiseen. Tämän mentorointisuhteen keskeiseksi tavoitteeksi nousikin potilassiirtoergonomiatoiminnan kehittäminen yrittäjyyden näkökulmasta ja siihen liittyen pitkäkestoisten hankkeiden toteuttaminen. Kuinka etenimme? Ensimmäisen tapaamisemme yhteydessä sovimme pelisäännöistä ja tavastamme toimia sekä kirjasimme ne mentorointisopimukseen, jonka molemmat allekirjoitimme. Heti alussa määrittelimme jo tapaamistemme teemat ja kirjasimme sopimukseen. Niiden mukaan etenimmekin siihen asti, kunnes Tykes-ohjelma myönsi rahoituksen yhdessä suunnittelemallemme ja Terveyskunto Oy:n johtamalle hankkeelle, joka alkoi 2009 marraskuussa. Hankkeen edetessä mentoroinnin aiheina ovat olleet muun muassa hankkeen johtamiseen liittyvät asiat, yhteistoiminnallinen kehittäminen sekä hankkeessa mukana olevien yritysten erilaiset kehittämistarpeet ja toimiminen niissä tilanteissa. Kuukausittaiset mentorointitapaamiset ovat muuttuneet hankkeen eri tapahtumien suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä sekä puhelimitse tapahtuvaksi keskusteluksi ja ohjaukseksi. Työssä kehittymisen kannalta tärkeät palaute- ja arviointikeskustelut olemme pitäneet heti jokaisen hanketapahtuman jälkeen. Yhteydenpito hankkeen aikana onkin ollut huomattavasti alkua tiiviimpää. Mentorin kokemuksia Sopimuksessamme toteamme, että työskentelytapana on avoin keskustelu ja tiedon jakaminen molempia kiinnostavasta aiheesta ajatuksella, että molemmat hyötyvät. Näin on myös tapahtunut. Vaikka minulla on parinkymmenen vuoden kokemus potilassiirtotaitojen kouluttajana ja lähes yhtä pitkään olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kehittämishankkeita eri toimialoilla, olen saanut tästä yhteistyöstä itselleni paljon. Yksintoimivalle yrittäjälle on hyvää ajatusten tuuletusta pohtia itselle tuttuja asioita toisen samasta aihepiiristä ja samantapaisesta yrittäjyydestä kiinnostuneen yrittäjän kanssa. Omat näkemykset avartuvat, ideoita syntyy ja uusia mahdollisuuksia on edessä. Tällainen yhteistyö tukee myös yrittäjän omia voimavaroja ja onkin ollut erityisen arvokas apu menneen taantuman aikana. Meneillään olevan kehittämishankkeemme aikana olemme molemmat päässeet hyvin läheltä kokemaan pienten vanhustenpalveluja tuottavien yritysten arkea. Työskentelymme heidän kanssaan on täytynyt rakentaa aivan eri pohjalta kuin toimittaessa isojen organisaatioiden kanssa, jotka ehkä ovat olleet meille tutumpia aikaisemmissa asiakaskontakteissa. Olemme voineet nyt yhdessä oppia uutta etsiessämme ja kokeillessamme pienyrityksille 18

19 paremmin soveltuvia toimintatapoja työkäytäntöjen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Aktorin kokemuksia Mentorointi on ehdottomasti antanut paljon enemmän kuin osasin odottaa. Se on tukenut ammatillista kasvua sekä työfysioterapeuttina että yrittäjänä. Yrittäjältä puuttuu usein tasavertainen keskustelukumppani, jonka kanssa voi vapaasti pohtia ja testata ajatuksiaan. Itse olin jo vuosia suunnitellut laajaalaisen työelämän kehittämishankkeen toteuttamista, mutta kynnys rahoituksen hakemiseen tuntui korkealta. Mentorin tuki olikin ratkaisevan tärkeä rahoituksen hakemisessa ja projektin suunnittelussa. Itselläni löytyi kyllä ideoita, mutta kokemus vastaavan prosessin läpi viemisestä puuttui. Mentorin kokemus, näkemys ja pidemmän ajan perspektiivi kyseisiin asioihin olivat suureksi avuksi. Lisäksi henkilökohtaiset ominaisuutemme ovat sattumalta täydentäneet toisiaan sopivasti. Innovatiivisuuteni on saatu konkretisoitua liiketoimintaan. Matkan varrella mentorointi on vaihtunut luontevasti hyväksi yhteistyöksi ja olen saanut uuden työkaverin toiselta paikkakunnalta. Nykytekniikalla kanssakäyminen on helppoa, emmekä ainakaan kilpaile samoista asiakkaista. Harvalla pienyrittäjällä on mahdollisuutta oppia kokeneemman konkarin rinnalla. Arvostan suuresti kuinka Aija mentorina ei ole pyrkinyt missään vaiheessa pätemään tai korostamaan omaa osaamistaan, vaan mahdollistanut hyvin hienovaraisella tavalla vastausten löytämisen omasta itsestäni. Tärkeää on ollut myös, että Aijalla on ollut aikaa ja mielenkiintoa yhteistyöhön. Ei välttämättä ole aivan helppoa löytää työelämässä vielä olevaa henkilöä, jolla on sekä kiinnostusta että aikaa tällaiseen yhteistyöhön. Luulen mentoroinnin jäävän aika lyhyeksi, jos tuntee toisen kuormittuvan liikaa. Minusta mentoroinnin voi sanoa onnistuneen, kun yhteistyön kautta on päässyt lähemmäs omia työhön liittyviä tavoitteitaan. Mentoroinnissa ei yritetä muuttaa tai opettaa Koulutusta syksyllä 2011 Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? 21. Valtakunnalliset terveysliikuntapäivät ilmoittautuville, sen jälkeen 330 Liikkumattomuus ja istuminen ovat arkea. Uusi näyttö osoittaa istumisen terveyshaitat oletettua suuremmiksi. Seminaarissa pohditaan liikkumattomuuden seurauksia ja ratkaisuja arjen parantamiseen. tutustu ohjelmaan netissä! Liikettä liikapainoon Tehokasta kuntosaliharjoittelua ikäryhmälle Niska jumissa ja päätä särkee toimintahäiriöiden aktiivinen kuntoutus Selän toiminnallinen harjoittelu Olkapäät ahtaalla toimintahäiriöiden aktiivinen kuntoutus Koulutusesittelyt ja ammattilaisten aineistot osoitteessa s-posti: puh: ketään, vaan arvostava vuorovaikutussuhde ravitsee meissä jokaisessa itäviä voimavaroja. Omalla kohdallani se on ollut merkittävässä roolissa yritystoiminnan ja työroolin uudelleen suuntaamisessa. Lähteet Leskelä, J Mentorointi aikuisopiskelijan ammatillisen kehittymisen tukena. Kasvatustieteen väitöskirjatyö. Tampereen yliopisto. 19

20 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 2/2011 Miten Sairausvakuutuslain muutos vaikuttaa työfysioterapeutin työhön? Teksti: Jaana Iisakkila Sairausvakuutuslain 13 :n muutos tuli voimaan Asiasta on järjestetty koulutustilaisuuksia ympäri Suomea. Tässä artikkelissa tarkastelemme lainmuutoksen vaikutuksia työfysioterapeuttien työhön ja tuomme esimerkkien avulla esille, mitä työfysioterapeuttien työ käytännössä voisi olla. Lain muutos edellyttää, että sekä työfysioterapeuttien, että tietysti koko työterveyshuollon, toiminta on Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista. Käytännössä työfysioterapeuttien toiminta on kirjattava yritysten ja työterveyshuollon välillä yhteistyössä laadittavaan ja sovittavaan toimintasuunnitelmaan. Tässä toimintasuunnitelmassa tulee olla näkyvillä mm.: - Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki -malli, käytössä viimeistään moniammatillisuus - työterveyshuoltosopimus - työpaikkaselvitykset - terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittäminen ja seuranta - tietojen, ohjeiden ja neuvojen antaminen (Vn:n asetus 1484/2001, 12 ) - dokumentaatio, seuranta On hyvä muistaa, että lainmuutos koskee kaiken kokoisia yrityksiä ja että edellä esitetty toimintapa on edellytys 60 %:n korvauksille. Lainmuutoksen tavoite Lainmuutoksen tavoitteena on 1) tehostaa työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea, 2) tehostaa työterveyshuollon työkykyä edistävää ja työkyvyttömyyttä ehkäisevää toimintaa, 3) hyödyntää työterveyshuollon osaamista ja asemaa nykyistä paremmin työkyvyn hallinnassa ja varhaisen tuen toteuttamisessa sekä 4) tehostaa työnantaja ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä työurien kaikissa vaiheissa. Työfysioterapeutin moniammatillinen yhteistyö Työfysioterapeuttien ammattitaitoa voidaan hyödyntää organisaatioissa ja yrityksissä monipuolisesti. Meidän omana haasteellisena tehtävänämme on tuoda esille oma osaamisemme ja sen merkitys sekä yrityksille että yksilöille. Moniammatilliselle yhteistyölle on olemassa lainsäädännöllinen taustatuki (mm. Työterveyshuoltolaki, Työturvallisuuslaki, Sairausvakuutuslaki). 20

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatupäivä

Terveydenhuollon laatupäivä Terveydenhuollon laatupäivä 2.4.2014 Tavoitteena vaikuttavuus- työterveyshuollon toiminnan kehittäminen Laatuverkostoyhteistyöllä Heidi Anttila ylilääkäri Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006)

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) Projektityö on ollut osa Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista 2005-2007 Projektin

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

TOIMINTALINJAT JA TOIMINTAOHJELMA 2016

TOIMINTALINJAT JA TOIMINTAOHJELMA 2016 TOIMINTALINJAT 2016 2018 JA TOIMINTAOHJELMA 2016 Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen y-tunnus on 1533588-2 ja yhdistysrekisterinumero on 137.447. Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Työterveyshuollon ajankohtaisseminaari 7.2.2013 Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemi Puheenvuoro yksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri Riitta Pöllänen, Lapin avi Diat kehittämispäällikkö Maria Rautio,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Satakunnan verkostotapaaminen

Satakunnan verkostotapaaminen Satakunnan verkostotapaaminen 28.02.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa 5. Pohjois-Karjala 6. Etelä - Pohjanmaa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Työfysioterapeutit ry

Työfysioterapeutit ry Työfysioterapeutit ry JÄSENKYSELYN 2015 KESKEISET TULOKSET TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SYYSOPINTOPÄIVÄT TAMPERE 11.-12.2015 Sirpa Rauas-Huuhtanen kehittämiskonsultti, työfysioterapeutti Rauas-Huuhtanen Consulting

Lisätiedot

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen Alkutapaaminen to 20.10.2016 Esittelykierros Etu- ja sukunimi Koulutus ja ammatti Äidinkieli ja muu kielitaito Aktori ja mentori Aktori Maahanmuuttajataustainen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Koulutuspaikkojen ohjaus ja arviointikäynnit UEF:n alueella Tilannekatsaus

Koulutuspaikkojen ohjaus ja arviointikäynnit UEF:n alueella Tilannekatsaus Koulutuspaikkojen ohjaus ja arviointikäynnit UEF:n alueella Tilannekatsaus 24.3. 18.11.2010 Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010, Helsingin yliopisto Työryhmä:

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Minna Savinainen, TtT, tft, erikoistutkija minna.savinainen@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Vuosi 2015 oli yhdistyksen 39. toimintavuosi. Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteisöjäsen. Yhdistyksen y-tunnus on 1533588-2 ja yhdistysrekisterinumero on 137.447.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kokonaisuus ammattilaisen ja asiakkaan silmin

Palvelujärjestelmän kokonaisuus ammattilaisen ja asiakkaan silmin Palvelujärjestelmän kokonaisuus ammattilaisen ja asiakkaan silmin Anne Korhonen Vates-säätiö 7.6.2016 Taustaa Suomalaisista työikäisistä 1,9 miljoonalla (55%) on vähintään yksi pitkäaikaissairaus tai vamma

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012 Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen 1 Lappeenrannan työterveys ry perustettu v. 1975 Suomen Työterveys ry:n jäsen Toimii non-profit periaatteella Yritysasiakkaita

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Monenlaisia haasteita jatkoon!

Monenlaisia haasteita jatkoon! Monenlaisia haasteita jatkoon! Eerika Rosqvist Tutkimus- ja kehittämiskekus GeroCenter Tiina Airaksinen ry 1 CP-vammaisen aikuisen kuntoutuksen tutkimukseen kohdistuvia haasteita? 2 Ikääntyvien CP-vammaisten

Lisätiedot

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät 16.4.2012 Koulutusjohtaja Heljä Misukka Miten toimintaympäristömme muuttuu yhteiskunnassa? Talouden epävakaus ja

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. avulla

Työn kaari kuntoon. avulla Työn kaari kuntoon Kevan Kaari-palveluiden Kevan Kaari-palveluiden avulla Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa: työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot