HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD"

Transkriptio

1 HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD Kiviluomantie 12, Teuva Työ- ja elinkeinoministeriölle [Lausuntopyyntö , hanke TEM078:00/2013] Lausunto Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietinnöstä Lausunnon antaja Lasse Åkerblad, HTM-tilintarkastaja vuodesta Päätoiminen yksin toimiva tilintarkastaja sekä tilitoimistopalvelujen tuottaja. Lausunnon sisällysluettelo Lausunnon sisällysluettelo... 1 Selvennyksiä kommentteihini... 2 Mikä olikaan se Big Picture implementoinnissa Suomessa?... 2 EU-direktiivin implementointi ei ole vain kansallinen asia. Kansainvälinen vertailu olisi paikallaan... 2 IFRS rules. Vertailu kansainvälisiin kirjanpito- ja tilinpäätösstandardeihin olisi ollut paikallaan ( accounting standards )... 2 Vaikutuksen arviointi puuttuu; ml. yritysten säästöt. Missä pihvi?... 3 Kenelle helpotukset on tarkoitettu? Mutta osuuko oikein?... 3 Helpotusten maksimointi tilinpäätösinformaation kustannuksella?... 3 Toimintakertomus: Vapauttaminen laadintapakosta luo ongelmia oikean ja riittävän kuvan vaatimukselle... 4 PMA 1:1. Pykälä tarkoitettu ilmeisesti hallintoviranomaisille (ei yritksille) - Suojakupusääntö pienyrityksille... 5 Implementoitavat direktiivit johtavat useaan lähes samanlaisiin yritysluokkiin... 5 Keskikoisyritys tarpeeton luokka direktiivioption käyttö vailla merkitystä... 5 Mikroyritysoption käyttöönotto tarpeeton. Harmonisointi ei pakollinen... 6 Mikroyrityksen suojasatamasäännös on näennäishelpottamista... 6 Jatkuvuusperiaate: Going Concern; toiminnan jatkuvuus... 6 Direktiivin artiklat tilintarkastuksesta pienyrityksiä ei niiden mukaan tilintarkasteta. Yksinkertainen tilinpäätöslaadinta vs tilintarkastuspakko... 7 PMA 3:1. Pienyrityksen liitetiedot: Arvostusperiaatteet ja menetelmät. Comply or Explain -periaate menee pienille liian vaikeaksi... 7 Pienyrityksen liitetiedot: Verotuslainsäädännön kytkeminen tilinpäätöksen arvostusperiaatteisiin ja menetelmiin; sisäinen ja ulkoinen laskenta sekaisin... 8 Mikroyrityshelpotukset liitetietojen osalta niitähän ei oikeasti ole... 8 Liberalisointi maksimissaan: Yksityisellä liikkeenharjoittajalla ei tilinpäätöspakkoa... 8 Rekisteröitävän tilinpäätöksen sisältö epälooginen Mitä pahaa tasekirjassa oli?... 9 Ehdotuksen terminologia: Oikea ja riittävä kuva on lyhennettävissä... 9 Ehdotuksen terminologia: Yritysluokkien nimet epäsopivat... 9 Ehdotuksen terminologia: Olennaisuus: samankaltaisia seikkoja?. Määritelmä paremmaksi

2 Selvennyksiä kommentteihini Lainaukset esitän kursiiveina. Korostukset vahvennettuina tai alleviivattuina ovat omiani. Todettakoon, että mm. työryhmän valitsemasta esitystavasta johtuen, esityksessä metsän näkeminen puilta on varsin hankala. Se, että raportti on kirjoitettu ja esitetty kuten lainsäädännössä yleensä, antaa myös mielikuvan siitä, että tässä se nyt on, se uusi kirjanpitolaki Mikä olikaan se Big Picture implementoinnissa Suomessa? Onko se ollut poliittinen jolloin liberaalisen lähestymistavan mukaisesti painotus on ollut ns. säädösten purkamisessa, esille otettavien ja esitettävien tietojen minimoimisessa? Vai onko se ollut better accounting jolloin kannetaan erityistä huolta tilinpäätöstiedon laadusta korostetaan taloudellisen tiedon merkitystä niin toimivalle talouselämälle kuin yritykselle ja sen johdolle itselleen? Muissa maissa sidosryhmien antamat taloudellisen informaation merkitystä korostavat kommentit osoittavat, että siellä liberalisointipyrkimykset ovat viranomaisten valmistelussa olleet vahvasti esillä. [: Jokainen on vastuussa omasta itsestään; laki antaa vain minimin; yritys lisätköön siihen mitä katsoo tarvitsevansa jos ja kun. ] EU-direktiivin implementointi ei ole vain kansallinen asia. Kansainvälinen vertailu olisi paikallaan Yleinen tapa hyvässä lakivalmistelussa on ollut tehdä vertailuja vähintään vastaaviin esityksiin muissa Pohjoismaissa. Direktiivin implementoinnista Ruotsissa ja Tanskassa ovat työryhmät jo antaneet ensimmäiset raporttinsa ja esityksensä ja niistä on myös olemassa runsaasti lausuntoja. Ruotsissa työryhmä esitti direktiivin mukaisesti kolmea yrityskokoluokkaa mutta siitä annetut lausunnot puoltavat järjestäen nykyisen kahden luokan jatkamista (mindre, större) koska keskikoisyrityksiä on vain alta 2 % kaikista. Ne tulisi sisällyttää större-luokkaan jo senkin takia, ettei niille ei käytännössä ole helpotuksia tarjolla. Pienyritysraja on poiketen Suomen esityksestä direktiivin perussäännön mukainen. Mikroyrityshelpotuksia työryhmä käsittelee vasta seuraavassa vaiheessa. Epävirallinen tieto FAR:lta kertoo, että mahdollinen mikroyritysraja olisi aivan toinen kuin EU:n, eli sama kuin nykyinen tilintarkastusraja, liikevaihto noin 320 t. Tanskan esityksessä pienyritysraja on maksimissaan. Tilinpäätöskaavat on vedetty minimiinsä ja tämä on kohdannut lausunnoissa runsaasti vastustusta. Tilintarkastajayhdistys on korostanut riittävän taloudellisen informaation tärkeyttä kaiken kokoisten yritysten rahoitushuollon varmistamisessa. Tanskassakin pienten yritysten osuus on 98 %. Kummassakaan maassa ei ole näkynyt esitystä tai edes keskustelua toimintakertomuspakon poisjättämisestä. Se on nytkin pakollinen kaikille yrityskokoryhmille ja näyttää siltä, että sen mukanaolo ilmeisesti nähdään olennaisena ja itsestään selvänä osana oikean ja riittävän kuvan aikaansaamisessa. Direktiivi uudistaa mikroyritysoption joka on ollut mahdollinen EU:n jäsenvaltioille 2012 alkaen erillisen mikroyritysdirektiivin perusteella. Kuitenkin ilmeisesti vain Englanti, Saksa ja Hollanti (?) ovat ottaneet option käyttöön. Englannissa on erityistä keskustelua syntynyt ns. suojasatamasäännöksestä. (EFAA:n tieto.) IFRS rules. Vertailu kansainvälisiin kirjanpito- ja tilinpäätösstandardeihin olisi ollut paikallaan ( accounting standards ) Työryhmä toteaa eräässä kohdin, että kirjanpitolautakunta on katsonut, että on hyvän kirjanpitotavan mukaista tukeutua kansainvälisiin IAS/IFRS-standardeihin silloin, kun ne eivät ole ristiriidassa tämän lain nimenomaisten säännösten kanssa (lausunto 1767/2005). Olisi ollut asianmukaista pohtia tätä viitekehystä, yhteyttä tarkemmin. KILA:n vuosien myötä tekemät tulkinnat kirjataan nyt lakiin ja ovat KPL:n vedätyksiä IFRS:n kaltaiseksi. IFRS:stä on jo muotoutunut globaalinen standardi johon kansallinen mukaan lukien EU:n - lainsäädäntö yhtenäistyy. IFRS:stä johdettu IFRS for SMEs olisi ollut hyvä lähtökohta lakimuutoksen tekniselle toteutukselle. Vaikka kyse on laista, on se samalla standardi. Mikroyrityksille on lisäksi laadittu erilliset soveltamisohjeet IFRS for SMEs:stä. Olisiko sieltä opittavaa, esimerkiksi tavasta jolla moderni kirjanpito- ja tilinpäätösstandardi (-laki) laaditaan ja esitetään? 2

3 Vaikutuksen arviointi puuttuu; ml. yritysten säästöt. Missä pihvi? Työryhmä ei ole itse pyrkinyt arvioimaan esityksensä säästövaikutusta euromääräisesti yritystasolla. Onko ehdotetuilla muutoksilla todellisuudessa konkreettisia vaikutuksia yritysten työmäärään syntyykö rahallisia säästöjä? Mikä on vaikutus tilinpäätöstiedon informaatioarvoon, laatuun? Miten rahoittajapiirit kohtelevat rahoitusta tarvitsevaa yrittäjää jolla ei ole (edes) tilinpäätöstä? Tai jonka tuloslaskelma ja tase ovat niin lyhyet, ettei niistä voi tehdä yritystutkimusta lainanhakemuksen käsittelyä varten? Toteutuuko tässä esityksessä ns. yleinen etu? Että yhteiskunnan kannalta yritysten rahoitushuolto pelaa, toimittajat uskaltavat antaa tavaraluottoa, ostajat uskaltavat tehdä yrityksen kanssa kauppaa. Yleinen etu käsittää muutakin kuin verottajaa! Työryhmän ote on siis liberaalinen, hallinnollista taakkaa pitää purkaa! Mutta johtaako se siihen, että sallitaan pienyrittäjän ampua omaan jalkaansa kun esimerkiksi tilinpäätöksen laadintapakkoa ei ole? Saksassa on oikeusministeriö arvioinut, että siellä mikroyritysdirektiivin säästöpotentiaali yritykselle on 70 vuodessa (lähde EFAA). EFAA:n mukaan jäsenvaltioiden tulisi jäsenoptiovalinnoissaan pitää tavoitteinaan better accounting, transparency and market efficiency, comparibility, relevance, minimising the cost of change sekä international harmorisation. Mitkä ovat olleet Suomen työryhmän painotukset? Kenelle helpotukset on tarkoitettu? Mutta osuuko oikein? Kenelle helpotukset on oikeasti tarkoitettu? Onko lainsäätäjän esikuvana ollut pienyrittäjä joka oto:na hoitaa firmansa kirjanpitonsa ja jolla ei ole sen kummempaa taloudellista koulutusta? Tähän löytyy suuntaa-antava vastaus raportin tiivistelmästä: Yrittäjä saa siitä [kirjanpitolaista] tyhjentävän tiedon, mitkä seikat hänen tulee esittää tilinpäätöksessään. Direktiivikin lähtee erityisestä yrityksen osaamisen vajavaisuudesta mikroyritysten kohdalla matkaan jo verrattuina pienyrityksiin: (13) Mikroyrityksillä on rajalliset resurssit noudattaa vaativia sääntelyvaatimuksia Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava vapauttaa mikroyritykset tietyistä pieniin yrityksiin sovellettavista velvoitteista, jotka saattaisivat aiheuttaa niille liiallisia hallinnollisia rasitteita. Työryhmä näyttää epäilevän, että sen esityksestään on saattanut tulla liian vaikeaselkoinen kun se toteaa, että säännöstarkistuksia on merkittävä määrä. Tämän vuoksi työryhmä pitää perusteltuna, että jatkovalmistelussa lausuntopalautteen valossa kuitenkin harkitaan erikseen, onko syytä antaa esitys kokonaan uutena kirjanpitolakina, joka kumoaisi nykyisen lain. Itse katson, että laista on tullut liian monimutkainen ja vaikeaselkoinen koska se sisältää erilaisia kerrostumia. Pienet yritykset ovat ulkoistaneet kirjanpitonsa Itse arvioin, että käytännössä kaikki (~ 95 %) pienet yritykset mukaan lukien ammatinharjoittajat ovat ulkoistaneet kirjanpitonsa tilitoimistoille. Siinä ympäristössä tehokkuus ja pienemmät kulut asiakkaalle - saavutetaan kun rutiinit ovat mahdollisimman samanlaiset läpi asiakaskentän ja -luokkien. Helpotukset siis merkittävä määrä säännöstarkistuksia - joita nyt esitetään tulevat merkitsemään runsasta kouluttamista tilitoimistoissa; syntyy useita uusia yritysluokkia joille kirjanpitolakia tulee tai voi soveltaa toisistaan poikkeavilla tavoilla. Helpotusten käyttöönotto asiakaskohtaisesti tulee myös merkitsemään asiakaskohtaisia lisäveloituksia; edellä mainittu teoreettinen säätö 70 :n etu on äkkiä hukattu! Helpotusten maksimointi tilinpäätösinformaation kustannuksella? Direktiivi itse toteaa, että tasapainottelusta on kyse: (4) Vuositilinpäätöksillä pyritään useisiin eri tavoitteisiin, ja niillä ei anneta pelkästään tietoja sijoittajille vaan myös selvitetään aiempia liiketoimia ja parannetaan yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää..olisi pidettävä asianmukaisessa tasapainossa yhtäältä tilinpäätösten vastaanottajien edut ja toisaalta yritysten edun mukainen tarpeettomien raportointivaatimusten välttäminen. 3

4 Direktiivi on tässä selkeä, yrityksellä on todellisuudella muitakin etuja valvottavanaan kuin raportointivaatimusten välttäminen. Yrittäjän, johdon ja sidosryhmien tietoisuus taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksellisuudesta on ensisijaista! Työryhmä näyttää painottavan helpotuksia: Tilinpäätöksen laadintaa pienyrityksessä helpotetaan ottamalla käyttöön direktiivin mahdollistamat poikkeukset mahdollisimman laajalti. (Tosin jää kommentoijalle epäselväksi mitä tässä oikeasti sanotaan: direktiivin mahdollistamat poikkeamat, tarkoitetaanko nimenomaan yrityksen valintamahdollisuuksia? Tuskin poikkeuksella tarkoitetaan jäsenvaltio-optioita, nehän ovat kaikki direktiivin alkuperäisen yksinkertaistamistavoitteen vastaisia poliittisen kädenväännön tuloksia!) Mitä helpotuksista on esitetty? Työryhmä esittää varsin sekavasti mitkä nämä käyttöön otettavat helpotukset loppujen lopuksi ovat nykyiseen verrattuna, mitään selkeää vertailevaa taulukkoa ei ole. Mitkä ovat konkreettiset muutokset eri yritysluokissa? EFAA on todennut, että direktiivissä on noin sata jäsenvaltio-optiota sen ohella, että yrityksille jää valintamahdollisuuksia useampaan kohtaan (esim. lyhennetty vs. normaali tuloslaskelmakaava). Helpotukset näyttäisivät kohdistuvan nimenomaan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa esitettävien tietojen esille kaivamiseen/tuottamiseen esittämistä tilinpäätösasiakirjassa on tuskin pidettävä hallinnollisena taakkana, siis työtä lisäävänä (esimerkkinä lyhennetty tuloslaskelmakaava: lisätyö tulee juuri lyhentämisestä). Tämä on kuitenkin vain osa kirjanpito- ja tilinpäätöstyötä loppujen lopuksi siitä vain hyvin pieni osuus, jossa muutama liitetieto ja -rivi sinne tai tänne on täysin vailla merkitystä. Nykyisiä liitetietoja ei ole käsitykseni mukaan kenenkään taholta moitittu raskaiksi. Ylimääräisten tietojen esittäminen on nyt yleistä jo senkin takia että moneen viranomaisilmoitukseen tarvittava tieto voidaan hyvin esittää liitetiedoissa samalla sen esittäminen on tukenut oikean ja riittävän kuvan luomista. Toimintakertomus: Vapauttaminen laadintapakosta luo ongelmia oikean ja riittävän kuvan vaatimukselle Ehdotus vapauttaa lisää yrityksiä toimintakertomuksen laadintapakosta kun pienyrityksen raja nostetaan lähes kaksinkertaiseksi samaan aikaan kun samaan aikaan Ruotsi ja Tanska eivät ole ketään vapauttaneet eivätkä vapauta nytkään ketään. Direktiivi itse korostaa toimintakertomuksen osuutta oikean kuvan luomisessa: (26) toimintakertomus ja konsernin toimintakertomus ovat taloudellisen raportoinnin tärkeitä osatekijöitä. Yrityksen liiketoiminnan kehittymisestä ja yrityksen tilasta olisi annettava oikea kuva ottaen huomioon liiketoiminnan laajuus ja monimuotoisuus Direktiivi ymmärtää, että hyvän sanallisen toimintakertomuksen laatiminen voi olla hankala mutta se ei vapauta kokonaan kertomuksen laadinnasta: Pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisesti aiheutuvan rasitteen vuoksi on kuitenkin asianmukaista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus vapauttaa tällaiset yritykset velvollisuudesta esittää toimintakertomuksessaan muita kuin taloudellisia tietoja. Työryhmä ehdotuksineen pitää itsekin kiinni siitä, että laissa toimintakertomuksessa esitettäväksi vaaditut tiedot voivat olla oikean kuvan muodostumisessa olennainen ja siksi yrittäjän on osattava pykälän sisältö tarkkaan: Pien- ja mikroyritysasetus 3:13 Toimintakertomusta vastaavat tiedot [Pienyritys ei ole velvollinen laatimaan kirjanpitolain 3 luvun 1a :n mukaista toimintakertomusta]. Jos mainitussa pykälässä tarkoitettu tieto on tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi asianomaisesta pienyrityksestä, se tulee kuitenkin esittää liitetietona. Ei mikroyritysyrittäjäkään pääse oikeasti eroon toimintakertomuksesta. Enää ei ilmeisesti ole kyse pakollisesta tiedon esittämisestä ensisijaisesti oikeaan kuvaan luomiseksi - vaan asetuksen pykälä haluaa muistuttaa asiasta ja kertoo vapaaehtoisesti esitettävien tietojen paikasta (vai mistä on oikein kyse?): 4:4 Mikroyrityksen liitetiedot: 2 mom. [Mikroyritys ei ole velvollinen laatimaan kirjanpitolain 3 luvun 1a :n mukaista toimintakertomusta]. Mikroyritys voi kuitenkin esittää mainitussa pykälässä tarkoitetun tiedon liitetietona. Toimintakertomuksen kohdalla työryhmä haluaa sekä säilyttää kakkua että syödä sitä; toisaalta se haluaa helpotustoimena jatkaa Suomen nykykäytäntöä mutta toisaalta jatkuvat viittaukset toimintakertomuksessa pakollisesti esittäviin tietoihin merkitsee sekavuutta ja epämääräisyyttä. [Yrittäjä saa tyhjentävän tiedon, mitkä seikat hänen tulee esittää tilinpäätöksessään ] Käsitykseni mukaan esityksessä esiintyvä jatkuva viittaaminen toimintakertomukseen ja siinä esitettävään vaikka itse toimintakertomuksen laadinnasta olisi vapautettu - luo vain sekavuutta ja epämääräisyyttä. 4

5 Työryhmän tulee esityksessään hyväksyä se riski, että saattaa olla tilanteita joissa oikeat ja riittävät tiedot eivät 100 %:sti toteudu. Vakaa käsitykseni ja kokemukseni on, että riittävän oikea kuva muodostuu mahdollisesta puutteesta huolimatta! PMA 1:1. Pykälä tarkoitettu ilmeisesti hallintoviranomaisille (ei yritksille) - Suojakupusääntö pienyrityksille Näiden helpotusten korostaminen taloudellisen informaation kustannuksella saattaa käytännössä johtaa hallinnollisen työn kasvuun muussa yhteydessä koska siellä tarvittavia tietoja ei löydykään virallisesta tilinpäätöksestä. Esimerkkinä eri organisaatioiden ml. viranomaisten tilastot, luottoluokitus, luotonantajan tilinpäätösanalyysit jne. Tätä lisätietojen esittämispakkoa vastaan on kirjanpitolakiin kirjattu suoja ( suojakupusäännös ) joka estää käyttämästä tilinpäätöstä informaationkantajana muille (viranomais- tms?) tahoille kuin verottajalle: PMA 1:1 Soveltamisala sekä pien- ja mikroyritykseltä edellytetyt tilinpäätöstiedot [1 mom.] Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, pienyritys tai mikroyritys, joka on 1) osakeyhtiö, 2) avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö, 3) avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on 2 kohdassa tarkoitettu yhtiö, ei ole velvollinen esittämään tilinpäätöksessään muussa kuin verotusta koskevassa laissa tai sen nojalla annetussa säännöksessä edellytetyt tiedot. Tämän perusteella lyhennetyn kaavan mukaisesti laadittu tuloslaskelma joka siis alkaa Bruttokatteesta kertomatta mm. liikevaihdon määrää olisi sekin riittävä. Laki on epätasapuolinen koska suojaa ei anneta kaikille pien- ja mikroyrityksille koska ulkopuolelle jäävät muut kuin em. osakeyhtiöt. Itse suojasäännös on direktiivin pakottama mutta sen soveltaminen vain osakeyhtiöihin on pidettävä ainakin lain soveltamista ja ymmärtämistä monimutkaistavana asiana. Implementoitavat direktiivit johtavat useaan lähes samanlaisiin yritysluokkiin Direktiivi koskee vain osakeyhtiötä mutta kirjanpitolaki kaikkia yhtiömuotoisia kirjanpitovelvollisia. Implementointi johtaa siksi myös sekaviin säädöksiin; osa helpotuksista koskee vain oy-muotoisia yhtiöitä, esim. keskeiseksi kuvattu ns. suojasatamasäännös tai edellä kuvaamaani suojakupusäännös. Lisäksi mikroyritysluokan mukaan ottaminen synnyttää uuden luokan; mikroyritystä suuremmat pienyritykset. Tällä luokalle ei ole vaan ole annettu omaa nimeä. ( Normaali pienyritys?) Keskikoisyritys tarpeeton luokka direktiivioption käyttö vailla merkitystä Kaikista yrityksistä % kuuluvat ryhmään pienyritys, noin kappaletta. Keskikokoiset ja suuryritykset ovat yhteensä siten vain noin kpl. Kun lisäksi pienyritysrajat on nostettu direktiivin sallimaan maksimiin tämän ryhmän muodostaminen vain monimutkaistaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevaa lainsäädäntöä. Luokan yritykset tulisivat suoraan kuulua suuryritysryhmään. Keskikokoisyrityksille myönnettävät erilliset helpotukset verrattuna suuryrityksiin onko niitä? Jos on, ne ovat varsin vaikeasti löydettävissä ehdotuksesta. Pitämällä pienyrityksen raja EU:n normaalitasolla (lv 8 m ) saataisiin tilaa keskikokoisellekin ryhmälle. Tähän ryhmään kuuluvien yritysten lukumäärällä ei mielestäni ole merkitystä vaan sillä, mikä on pienen yrityksen kokoraja. Onko maksimiraja 12 m liian korkea Suomen olosuhteissa? Käsitykseni on, että tämä +50 % jäsenvaltio-optio tuli juuri Englannin vaatimuksesta, maassa jossa liberalisointi on EU:ssa pisimmällä, vertaa lakisääteisen tilintarkastuksen raja, joka jo nyt on pienyritysrajalla. Käsitykseni mukaan Suomessa tulisi yksinkertaisuuden siirtyä vain kahteen kokoluokkaan: Pienet ja suuret ja rajan tulisi olla direktiivin perusrajalla (lv 8 m ). 5

6 Mikroyritysoption käyttöönotto tarpeeton. Harmonisointi ei pakollinen Nyt valituilla rajoilla, pienyrityksistä lähes yhdeksän kymmenestä ovat mikroyrityksiä (80 88%). Rajat eivät ole pakottavia vaan niihin liittyy jäsenvaltion harkintaa (vertaa Ruotsi). Aikaisemmin annetun erillisen mikroyritysdirektiivin ovat implementoineet ilmeisesti vain isot valtiot Saksa ja Englanti. Englannissa, jossa raja on sama kuin EU:n perusraja, vain noin 43 % kaikista yrityksistä kuuluu mikroyritysluokkaan. Työryhmän esityksessä näemme nyt konkreettisesti mitkä ovat mikroyrityshelpotukset oikeasti ja voimme arvioida onko todella tarpeellista monimutkaistaa kirjanpito- ja tilinpäätöslainsäädäntöä tällä uudella ryhmällä. Käsitykseni on että ryhmän mukaan ottamista kun on enemmänkin pidettävä säädöksiä lisäävänä toimenpiteenä kuin niiden purkamisena koska helpotukset ovat varsin vähäiset ja osin harhaa (perusteluni seuraavassa.) Mikroyrityksen suojasatamasäännös on näennäishelpottamista Yleissäännös lisätietojen antamisesta silloin, kun ne ovat tarpeen oikean ja riittävän kuvan turvaamiseksi, ei tule sovellettavaksi mikroyrityksissä. Työryhmä toteaa, että tämä on ymmärrettävissä siten, ettei mikroyritystä voida moittia oikeaa ja riittävää kuvaa koskevan vaatimuksen perusteella silloin, kun asianomaisen yrityksen tilinpäätöksessä on esitetty direktiivin mikroyrityshelpotusten mukaiset tiedot. Ajatus on kannatettava sillä voidaan yksinkertaistaa tilinpäätöksen laadintaa jolloin riski, että se olisi virheellinen vähenee selvästi. Siltä osin kyse on myös näennäisyydestä koska säännös koskee vain osakeyhtiömuotoisia ja - omisteisia pienyrityksiä. Muut muunmuotoiset pienyritykset ovat tämän suojan ulkopuolella. Suojasatamasäännös olisi vedenpitävä ja helpommin toteuttavissa jos laissa lueteltujen pakollisten tietojen esittämiseen ei liittyisi lainkaan harkinnanvaraisia eriä tai olosuhteita joita tulisi ottaa huomioon oikean ja riittävän kuvan täyttämiseksi; olisi puhtaasta teknisestä suorituksesta, olisi vain lueteltujen vaadittavien taloudellisten tietojen esittämisestä kyse. Sellainen on tilanne puhdasoppisesti implementoidussa direktiivissä, jossa liitetietoja ei ole kuin pari pakollista siis ilman jäsenvaltio-optioita ja joihin ei liity harkintaa mukaan ottamisesta tai esittämistavasta toisin kuin lakiesityksessä. Työryhmän esitys on kuitenkin toista maata: Se käyttää lisäysoptioita ja sisältää runsaasti liitetiedoissa esitettävää ja on useita kohtia joiden kohdalla pakollisesti esitettävä liite tai muu tieto perustuu nimenomaan oikean ja riittävän kuvan aikaansaamiseen. Avoimeksi jää missä pihvi oikeasti on: Ketä vastaan pitää saada tätä suojaa? Yhtenä ja ensimmäisenä tulee mieleen tilintarkastaja, jolle säännös voikin olla ongelmallinen. Säännös kun sivuuttaa normaalit vaatimukset oikeasta ja riittävästä kuvasta, niitä ei tule sovellettavaksi tässä yhteydessä mutta olisivat niin tulleet jos olisi kyse muusta kuin mikroyrityksestä. Jatkuvuusperiaate: Going Concern; toiminnan jatkuvuus 3:3 Yleiset tilinpäätösperiaatteet: 1) oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta;... Käsitykseni on, että keskeistä GC:n tilinpäätösperiaatetta olisi tullut aukaista tarkemmin. - Vertaa myös uudet raportointivaatimukset uudistetuissa ISA-standardeissa ja joka velvoittaa tilintarkastajaa tietyssä tilanteessa erikseen lausumaan GC:stä. IFRS for SMEs tekee sen näin: Going concern - Management are required to make an assessment of the ability of the entity to continue as a going concern. This assessment covers at least, but is not limited to, 12 months from the end of the period covered by the financial statements. If management concludes the entity is not a going concern, the reason for and the basis of preparation that has been adopted must be disclosed. Aihetta silloin kuin jatkuvuusperiaatteen käyttäminen on uhattuna - sivutaan toimintakertomuspykälässä jolloin se lähtökohtaisesti koskisi vain keskikokois- ja suuryrityksiä. 6

7 Direktiivin artiklat tilintarkastuksesta pienyrityksiä ei niiden mukaan tilintarkasteta. Yksinkertainen tilinpäätöslaadinta vs tilintarkastuspakko Työryhmä ei käsittele tilintarkastusta lainkaan vaikka siihen toimeksiannon perusteella olisi ollut mahdollista. Direktiivin 34. artikla rajaa tilintarkastuksen pois pienyrityksiltä: Tämän tilintarkastusvelvollisuuden ei tulisi koskea pienten yritysten vuositilinpäätöksiä, koska tilintarkastus voi olla merkittävä hallinnollinen rasite tähän luokkaan kuuluville yrityksille ja koska monissa pienissä yrityksissä samat henkilöt ovat sekä osakkeenomistajia että johtajia, minkä vuoksi heillä ei ole suurta tarvetta saada tilinpäätökselle ulkopuolista varmennusta. Tällä direktiivillä ei olisi kuitenkaan estettävä jäsenvaltioita määräämästä tilintarkastusta pienille yrityksille pienten yritysten ja niiden tilinpäätösten käyttäjien erityisolosuhteet ja -tarpeet huomioon ottaen. Työryhmän olisi käsitykseni mukaan tullut silti pohtia esityksensä vaikutuksia lakisääteiseen tilintarkastukseen, siinä sovellettaviin rajoihin, poistavatko yksinkertaistukset/helpotukset esimerkiksi suojasatamasääntö kokonaan tilintarkastustarpeen mikroyritysten kohdalla jne. Virta vie kohti lakisääteisen tilintarkastuksen poistamista (vertaa itse direktiivi!) Direktiivi luo tälle itsekin edellytyksiä yksinkertaistamalla kirjanpito- ja tilinpäätöslaadintaa. Olisi varsin epäloogista ja vastoin direktiivin tarkoitusta ja sen implementoinnin tavoitteita - vaatia lakisääteistä ISA-tilintarkastusta nyt yksinkertaistetulle tilinpäätökselle. Työryhmä olisi myös voinut pohtia mitä direktiivi tarkoittaa tilinpäätöksen varmennuksella ; mikä on se tilintarkastus -muoto joka huomioi pienten yritysten ja niiden tilinpäätösten käyttäjien erityisolosuhteet ja -tarpeet huomioon ottaen. Tässä kohdin olisi ollut asianmukaista viitata Tanskan extended review - varmennusvaihtoehtoon. Mikroyritysten potentiaaliseksi säästöksi on siis arvioitu 70 euroa. Jos ja kun on kyse rahasta tilintarkastuksen poistaminen merkitsisi tähän verrattuna vähintään 30-kertaista säätöä. Extended review-varmennuksen hinta olisi vain luokkaa kolmannes ISA-tilintarkastukseen nähden. PMA 3:1. Pienyrityksen liitetiedot: Arvostusperiaatteet ja menetelmät. Comply or Explain -periaate menee pienille liian vaikeaksi Direktiivi itse pitää tätä kohtaa tärkeänä eikä se näytä esittävänkään yrityksen kokoon perustuvia poikkeuksia: (24) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevien tietojen esittäminen on tilinpäätöksen liitetietojen keskeinen osa. Esitettävien tietojen olisi sisällettävä erityisesti tilinpäätöksen eri osiin sovelletut arvostusperusteet, lausunto näiden tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yhdenmukaisuudesta toiminnan jatkuvuuden käsitteen kanssa ja kaikki merkittävät muutokset tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin. Työryhmä on ohittanut tämän tärkeysjulistuksen ja ottanut käyttöön vallan muussa yhteydessä käytetyn Comply or Explain (noudata tai selitä) periaatteen; vain poikkeamiset asetuksesta tulee liitetiedoissa ilmoittaa. Käsityksen on, että tämä ei ole tosiasiallisesta tilinpäätöstyön helpottamista vai ainoastaan paperinsäästämistä. Jossain päin tilinpäätöstä tulee ko. tiedot olla pohdittuina ja esitettyinä: Tilinpäätöstositteissa, tase-erittelyissä, liitetietotositteissa, hallituksen pöytäkirjoissa tms. paikoissa. Liitetieto toimii nyt hyvänä tsekkauspaikkana. [1 mom.] Liitetietona on esitettävä tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät siltä osin kuin ne ovat pienyritykselle valinnaisia. [2 mom.] Edellä 1 momentin tarkoittamaa tietoa ei kuitenkaan tarvitse antaa: 1) vaihto-omaisuudesta, jos siihen kuuluvien hyödykkeiden käyttöjärjestys on niiden hankintajärjestyksen mukainen; 2) kirjanpitolain 5 luvun 5a :n mukaisesti taseeseen aktivoidusta aineettomasta oikeudesta, jos sen hankintameno kirjataan kuluksi enintään 10 vuodessa; 3) kehitysmenosta, liikearvosta tai muusta pitkävaikutteisesta menosta, jos sitä ei ole aktivoitu kirjanpitolain 5 luvun 8, 9 tai 11 :ssä sallitulla tavalla; 4) pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta, jos siitä syntyvä tulo kirjataan kirjanpitolain 5 luvun 4 :stä poiketen suoriteperusteen mukaisesti; 5) rahoitusvälineistä ja sijoituskiinteistöistä, jos ne arvostetaan kirjanpitolain 5 luvun 5 :n mukaisesti; 6) perusteesta, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jos on käytetty tilinpäätöspäivän kurssia. 7

8 [3 mom.] Sen lisäksi mitä 2 momentissa säädetään, kirjanpitolain 5 luvun 5 :n pysyviin vastaaviin kuuluvista hyödykkeistä ei tarvitse ilmoittaa 1 momentissa tarkoitettuja tietoja, jos: 1) hyödykkeiden hankintamenoon on luettu vain hankinnasta ja valmistuksesta johtuvat muuttuvat menot; 2) koneiden ja kaluston sekä rakennusten suunnitelmapoistot vastaavat verotuksessa hyväksyttäviä enimmäispoistoja; 3) kirjanpitolain 5 luvun 13 :ssä tarkoitettuja arvonkorotuksia ei ole tehty; 4) saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi; 5) hankintamenot pienhankinnoista ja hyödykkeistä, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, kirjataan kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi; 6) kirjanpitolain 5 luvun 5b :n mukaista merkintätapaa ei ole sovellettu mainitun pykälän tarkoittamiin hankintoihin. [4 mom.] Edeltävän 1 momentin tarkoittamana liitetietona ei tarvitse yksilöidä tilinpäätössäännöstöä, ellei pienyritys noudata kirjanpitolain 7a luvun tarkoittamia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Pienyrityksen liitetiedot: Verotuslainsäädännön kytkeminen tilinpäätöksen arvostusperiaatteisiin ja menetelmiin; sisäinen ja ulkoinen laskenta sekaisin Työryhmä ehdottaa osana Comply or Explain periaatetta, mm. ettei poistosuunnitelmaa tarvitse liitetietona esittää jos 2) koneiden ja kaluston sekä rakennusten suunnitelmapoistot vastaavat verotuksessa hyväksyttäviä enimmäispoistoja; Onko perusteltua luoda tällaista yhteyttä verotuslainsäädäntöön sen välttämiseksi, ettei tarvitsisi liitetietoihin arvostusperiaatteita ja menetelmiä kirjoittaa? Esimerkiksi jos yrityksen tulos ei sallikaan täysiä poistoja, tästä tulee ns. Explain-tekijä kissa pöydälle nostava tulosvaroitus. On tilanteita, joissa verotuksen enimmäispoistot eivät johda oikeaan kuvaan tilikauden tuloksesta. Käsitykseni mukaan on pidettävä erillään oikean kuvan antavan tuloksen laskeminen ja verotettavan tuloksen laskeminen. Oikea kuva saattaa edellyttää poistoeron käyttöä; eriytetään poistot verotuksessa ja tuloslaskelmassa. Pienessä yrityksessä tulosta ja taloudellista asemaa seurataan virallisten tilinpäätöksen perusteella, niissä ei laadita erikseen tilinpäätöksiä sisäiseen käyttöön vaan yksi ja sama ulkoinen tilinpäätös toimii informaation kantajana. Mikroyrityshelpotukset liitetietojen osalta niitähän ei oikeasti ole PMA 3. luku esittää pienyrityksen liitetietovaatimukset. Mikroyritystä koskevat vaatimukset ovat luvussa 4: 4:4 Mikroyrityksen liitetiedot [1 mom.] Mitä edellä 3 luvussa säädetään pienyrityksen liitetiedoista, sovelletaan myös mikroyritykseen... Poikkeuksena vain yksi liitetieto. (Ja sekin koskee asiaa, joka on mikroyritykseltä kielletty). Siten mikroyrityksellä ei ole sisällöllisiä helpotuksia vaan helpotus perustuisi kokonaan oikean kuvan tulkintaan, siis suojasatamasäännökseen. Tätä on pidettävä varsin ongelmallisena ja vaatii tilintarkastajien eettisten arvojen kohdalla uudelleenkouluttautumista kuten ICAEW:ssä on todettu. Liberalisointi maksimissaan: Yksityisellä liikkeenharjoittajalla ei tilinpäätöspakkoa 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1:1a Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuus: Luonnollinen henkilö on kirjanpitovelvollinen harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta. Hänen on pidettävä kirjaa liiketapahtumista verovelvollisuutensa edellyttämien tietojen antamiseksi. Sen estämättä, mitä 3 luvussa säädetään, hänen ei tarvitse laatia tilinpäätöstä. Yhdyn Taloushallintoliitto THL:n toiminnanjohtajan kommenttiin asiassa: Ahvenniemen mukaan tilinpäätöksestä luopuminen ei kevennä yrittäjän arkea kun muun lainsäädännön perusteella useat viranomaiset yhä vaativat tilinpäätöstä. Verottajan lisäksi tilinpäätöstietoja vaativat rahoittajat, vakuutusyhtiöt ja monet viranomaistahot kuten PRH ja Tilastokeskus. Tilinpäätöstietoja tarvitaan aina kun haetaan elinkeinolupaa tai esimerkiksi kunnallisten palvelujen kilpailutustilanteissa. Jos ei ole lakisääteistä kaavaa, jolla yrityksen tunnusluvut esitetään vaan jokainen tekee tyylillään, miten näitä raportteja voi verrata keskenään, Ahvenniemi kysyy. 8

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi. Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi. Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 48/2014 Pienyrityshelpotukset

Lisätiedot

Lausunto Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä

Lausunto Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä Talousteema Oy 29.01.15 1 Lausunto Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriön 7.8.2013 asettama Kirjanpitolain muutokset -työryhmä sai 14.10.2014 valmiiksi mietintönsä

Lisätiedot

Kirjanpitolaki. Työ- ja elinkeinoministeriö. Lausuntopyyntö TEM/1785/00.04.01/2013 KIRJANPITOLAIN MUUTOKSET TYÖRYHMÄN MIETINTÖ

Kirjanpitolaki. Työ- ja elinkeinoministeriö. Lausuntopyyntö TEM/1785/00.04.01/2013 KIRJANPITOLAIN MUUTOKSET TYÖRYHMÄN MIETINTÖ Lausunto 1 (8) 27.1.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1785/00.04.01/2013 KIRJANPITOLAIN MUUTOKSET TYÖRYHMÄN MIETINTÖ Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaisa Ylipekkala 2011 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Diaarinumero

Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Diaarinumero Lausunto Esikunta- ja oikeusyksikkö PL 325 00052 VERO 29.1.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Diaarinumero VH A56/00 00 01/2014 TEM/1785/00.04.01/2013 Lausunto Kirjanpitolain muutokset työryhmän

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden Maria Eronen Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden tunnuslukuja Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.5.2009 Tekijä(t) Maria Eronen Koulutusohjelma

Lisätiedot

ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING BY PRODUCERS OF FILMS 15.1.

ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING BY PRODUCERS OF FILMS 15.1. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta, Laskentatoimi Kandidaatintutkielma ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Lauri Melartin Tilintarkastajan toiminnan jatkuvuutta koskeva lausunto tilintarkastajien kokemuksia Auditor`s statement in

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS - Tietoa ongelmista Osakkaille: Toiminnantarkastajan valitsemista harkittaessa Toiminnantarkastajaksi suostumista pohdittaessa Asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339 SISÄLLYS N:o Sivu 1336 Kirjanpitolaki... 4515 1337 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 4534 1338 Laki osuuskuntalain

Lisätiedot

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 1304/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Niko Jakobsson Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos,

Lisätiedot