HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD"

Transkriptio

1 HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD Kiviluomantie 12, Teuva Työ- ja elinkeinoministeriölle [Lausuntopyyntö , hanke TEM078:00/2013] Lausunto Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietinnöstä Lausunnon antaja Lasse Åkerblad, HTM-tilintarkastaja vuodesta Päätoiminen yksin toimiva tilintarkastaja sekä tilitoimistopalvelujen tuottaja. Lausunnon sisällysluettelo Lausunnon sisällysluettelo... 1 Selvennyksiä kommentteihini... 2 Mikä olikaan se Big Picture implementoinnissa Suomessa?... 2 EU-direktiivin implementointi ei ole vain kansallinen asia. Kansainvälinen vertailu olisi paikallaan... 2 IFRS rules. Vertailu kansainvälisiin kirjanpito- ja tilinpäätösstandardeihin olisi ollut paikallaan ( accounting standards )... 2 Vaikutuksen arviointi puuttuu; ml. yritysten säästöt. Missä pihvi?... 3 Kenelle helpotukset on tarkoitettu? Mutta osuuko oikein?... 3 Helpotusten maksimointi tilinpäätösinformaation kustannuksella?... 3 Toimintakertomus: Vapauttaminen laadintapakosta luo ongelmia oikean ja riittävän kuvan vaatimukselle... 4 PMA 1:1. Pykälä tarkoitettu ilmeisesti hallintoviranomaisille (ei yritksille) - Suojakupusääntö pienyrityksille... 5 Implementoitavat direktiivit johtavat useaan lähes samanlaisiin yritysluokkiin... 5 Keskikoisyritys tarpeeton luokka direktiivioption käyttö vailla merkitystä... 5 Mikroyritysoption käyttöönotto tarpeeton. Harmonisointi ei pakollinen... 6 Mikroyrityksen suojasatamasäännös on näennäishelpottamista... 6 Jatkuvuusperiaate: Going Concern; toiminnan jatkuvuus... 6 Direktiivin artiklat tilintarkastuksesta pienyrityksiä ei niiden mukaan tilintarkasteta. Yksinkertainen tilinpäätöslaadinta vs tilintarkastuspakko... 7 PMA 3:1. Pienyrityksen liitetiedot: Arvostusperiaatteet ja menetelmät. Comply or Explain -periaate menee pienille liian vaikeaksi... 7 Pienyrityksen liitetiedot: Verotuslainsäädännön kytkeminen tilinpäätöksen arvostusperiaatteisiin ja menetelmiin; sisäinen ja ulkoinen laskenta sekaisin... 8 Mikroyrityshelpotukset liitetietojen osalta niitähän ei oikeasti ole... 8 Liberalisointi maksimissaan: Yksityisellä liikkeenharjoittajalla ei tilinpäätöspakkoa... 8 Rekisteröitävän tilinpäätöksen sisältö epälooginen Mitä pahaa tasekirjassa oli?... 9 Ehdotuksen terminologia: Oikea ja riittävä kuva on lyhennettävissä... 9 Ehdotuksen terminologia: Yritysluokkien nimet epäsopivat... 9 Ehdotuksen terminologia: Olennaisuus: samankaltaisia seikkoja?. Määritelmä paremmaksi

2 Selvennyksiä kommentteihini Lainaukset esitän kursiiveina. Korostukset vahvennettuina tai alleviivattuina ovat omiani. Todettakoon, että mm. työryhmän valitsemasta esitystavasta johtuen, esityksessä metsän näkeminen puilta on varsin hankala. Se, että raportti on kirjoitettu ja esitetty kuten lainsäädännössä yleensä, antaa myös mielikuvan siitä, että tässä se nyt on, se uusi kirjanpitolaki Mikä olikaan se Big Picture implementoinnissa Suomessa? Onko se ollut poliittinen jolloin liberaalisen lähestymistavan mukaisesti painotus on ollut ns. säädösten purkamisessa, esille otettavien ja esitettävien tietojen minimoimisessa? Vai onko se ollut better accounting jolloin kannetaan erityistä huolta tilinpäätöstiedon laadusta korostetaan taloudellisen tiedon merkitystä niin toimivalle talouselämälle kuin yritykselle ja sen johdolle itselleen? Muissa maissa sidosryhmien antamat taloudellisen informaation merkitystä korostavat kommentit osoittavat, että siellä liberalisointipyrkimykset ovat viranomaisten valmistelussa olleet vahvasti esillä. [: Jokainen on vastuussa omasta itsestään; laki antaa vain minimin; yritys lisätköön siihen mitä katsoo tarvitsevansa jos ja kun. ] EU-direktiivin implementointi ei ole vain kansallinen asia. Kansainvälinen vertailu olisi paikallaan Yleinen tapa hyvässä lakivalmistelussa on ollut tehdä vertailuja vähintään vastaaviin esityksiin muissa Pohjoismaissa. Direktiivin implementoinnista Ruotsissa ja Tanskassa ovat työryhmät jo antaneet ensimmäiset raporttinsa ja esityksensä ja niistä on myös olemassa runsaasti lausuntoja. Ruotsissa työryhmä esitti direktiivin mukaisesti kolmea yrityskokoluokkaa mutta siitä annetut lausunnot puoltavat järjestäen nykyisen kahden luokan jatkamista (mindre, större) koska keskikoisyrityksiä on vain alta 2 % kaikista. Ne tulisi sisällyttää större-luokkaan jo senkin takia, ettei niille ei käytännössä ole helpotuksia tarjolla. Pienyritysraja on poiketen Suomen esityksestä direktiivin perussäännön mukainen. Mikroyrityshelpotuksia työryhmä käsittelee vasta seuraavassa vaiheessa. Epävirallinen tieto FAR:lta kertoo, että mahdollinen mikroyritysraja olisi aivan toinen kuin EU:n, eli sama kuin nykyinen tilintarkastusraja, liikevaihto noin 320 t. Tanskan esityksessä pienyritysraja on maksimissaan. Tilinpäätöskaavat on vedetty minimiinsä ja tämä on kohdannut lausunnoissa runsaasti vastustusta. Tilintarkastajayhdistys on korostanut riittävän taloudellisen informaation tärkeyttä kaiken kokoisten yritysten rahoitushuollon varmistamisessa. Tanskassakin pienten yritysten osuus on 98 %. Kummassakaan maassa ei ole näkynyt esitystä tai edes keskustelua toimintakertomuspakon poisjättämisestä. Se on nytkin pakollinen kaikille yrityskokoryhmille ja näyttää siltä, että sen mukanaolo ilmeisesti nähdään olennaisena ja itsestään selvänä osana oikean ja riittävän kuvan aikaansaamisessa. Direktiivi uudistaa mikroyritysoption joka on ollut mahdollinen EU:n jäsenvaltioille 2012 alkaen erillisen mikroyritysdirektiivin perusteella. Kuitenkin ilmeisesti vain Englanti, Saksa ja Hollanti (?) ovat ottaneet option käyttöön. Englannissa on erityistä keskustelua syntynyt ns. suojasatamasäännöksestä. (EFAA:n tieto.) IFRS rules. Vertailu kansainvälisiin kirjanpito- ja tilinpäätösstandardeihin olisi ollut paikallaan ( accounting standards ) Työryhmä toteaa eräässä kohdin, että kirjanpitolautakunta on katsonut, että on hyvän kirjanpitotavan mukaista tukeutua kansainvälisiin IAS/IFRS-standardeihin silloin, kun ne eivät ole ristiriidassa tämän lain nimenomaisten säännösten kanssa (lausunto 1767/2005). Olisi ollut asianmukaista pohtia tätä viitekehystä, yhteyttä tarkemmin. KILA:n vuosien myötä tekemät tulkinnat kirjataan nyt lakiin ja ovat KPL:n vedätyksiä IFRS:n kaltaiseksi. IFRS:stä on jo muotoutunut globaalinen standardi johon kansallinen mukaan lukien EU:n - lainsäädäntö yhtenäistyy. IFRS:stä johdettu IFRS for SMEs olisi ollut hyvä lähtökohta lakimuutoksen tekniselle toteutukselle. Vaikka kyse on laista, on se samalla standardi. Mikroyrityksille on lisäksi laadittu erilliset soveltamisohjeet IFRS for SMEs:stä. Olisiko sieltä opittavaa, esimerkiksi tavasta jolla moderni kirjanpito- ja tilinpäätösstandardi (-laki) laaditaan ja esitetään? 2

3 Vaikutuksen arviointi puuttuu; ml. yritysten säästöt. Missä pihvi? Työryhmä ei ole itse pyrkinyt arvioimaan esityksensä säästövaikutusta euromääräisesti yritystasolla. Onko ehdotetuilla muutoksilla todellisuudessa konkreettisia vaikutuksia yritysten työmäärään syntyykö rahallisia säästöjä? Mikä on vaikutus tilinpäätöstiedon informaatioarvoon, laatuun? Miten rahoittajapiirit kohtelevat rahoitusta tarvitsevaa yrittäjää jolla ei ole (edes) tilinpäätöstä? Tai jonka tuloslaskelma ja tase ovat niin lyhyet, ettei niistä voi tehdä yritystutkimusta lainanhakemuksen käsittelyä varten? Toteutuuko tässä esityksessä ns. yleinen etu? Että yhteiskunnan kannalta yritysten rahoitushuolto pelaa, toimittajat uskaltavat antaa tavaraluottoa, ostajat uskaltavat tehdä yrityksen kanssa kauppaa. Yleinen etu käsittää muutakin kuin verottajaa! Työryhmän ote on siis liberaalinen, hallinnollista taakkaa pitää purkaa! Mutta johtaako se siihen, että sallitaan pienyrittäjän ampua omaan jalkaansa kun esimerkiksi tilinpäätöksen laadintapakkoa ei ole? Saksassa on oikeusministeriö arvioinut, että siellä mikroyritysdirektiivin säästöpotentiaali yritykselle on 70 vuodessa (lähde EFAA). EFAA:n mukaan jäsenvaltioiden tulisi jäsenoptiovalinnoissaan pitää tavoitteinaan better accounting, transparency and market efficiency, comparibility, relevance, minimising the cost of change sekä international harmorisation. Mitkä ovat olleet Suomen työryhmän painotukset? Kenelle helpotukset on tarkoitettu? Mutta osuuko oikein? Kenelle helpotukset on oikeasti tarkoitettu? Onko lainsäätäjän esikuvana ollut pienyrittäjä joka oto:na hoitaa firmansa kirjanpitonsa ja jolla ei ole sen kummempaa taloudellista koulutusta? Tähän löytyy suuntaa-antava vastaus raportin tiivistelmästä: Yrittäjä saa siitä [kirjanpitolaista] tyhjentävän tiedon, mitkä seikat hänen tulee esittää tilinpäätöksessään. Direktiivikin lähtee erityisestä yrityksen osaamisen vajavaisuudesta mikroyritysten kohdalla matkaan jo verrattuina pienyrityksiin: (13) Mikroyrityksillä on rajalliset resurssit noudattaa vaativia sääntelyvaatimuksia Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava vapauttaa mikroyritykset tietyistä pieniin yrityksiin sovellettavista velvoitteista, jotka saattaisivat aiheuttaa niille liiallisia hallinnollisia rasitteita. Työryhmä näyttää epäilevän, että sen esityksestään on saattanut tulla liian vaikeaselkoinen kun se toteaa, että säännöstarkistuksia on merkittävä määrä. Tämän vuoksi työryhmä pitää perusteltuna, että jatkovalmistelussa lausuntopalautteen valossa kuitenkin harkitaan erikseen, onko syytä antaa esitys kokonaan uutena kirjanpitolakina, joka kumoaisi nykyisen lain. Itse katson, että laista on tullut liian monimutkainen ja vaikeaselkoinen koska se sisältää erilaisia kerrostumia. Pienet yritykset ovat ulkoistaneet kirjanpitonsa Itse arvioin, että käytännössä kaikki (~ 95 %) pienet yritykset mukaan lukien ammatinharjoittajat ovat ulkoistaneet kirjanpitonsa tilitoimistoille. Siinä ympäristössä tehokkuus ja pienemmät kulut asiakkaalle - saavutetaan kun rutiinit ovat mahdollisimman samanlaiset läpi asiakaskentän ja -luokkien. Helpotukset siis merkittävä määrä säännöstarkistuksia - joita nyt esitetään tulevat merkitsemään runsasta kouluttamista tilitoimistoissa; syntyy useita uusia yritysluokkia joille kirjanpitolakia tulee tai voi soveltaa toisistaan poikkeavilla tavoilla. Helpotusten käyttöönotto asiakaskohtaisesti tulee myös merkitsemään asiakaskohtaisia lisäveloituksia; edellä mainittu teoreettinen säätö 70 :n etu on äkkiä hukattu! Helpotusten maksimointi tilinpäätösinformaation kustannuksella? Direktiivi itse toteaa, että tasapainottelusta on kyse: (4) Vuositilinpäätöksillä pyritään useisiin eri tavoitteisiin, ja niillä ei anneta pelkästään tietoja sijoittajille vaan myös selvitetään aiempia liiketoimia ja parannetaan yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää..olisi pidettävä asianmukaisessa tasapainossa yhtäältä tilinpäätösten vastaanottajien edut ja toisaalta yritysten edun mukainen tarpeettomien raportointivaatimusten välttäminen. 3

4 Direktiivi on tässä selkeä, yrityksellä on todellisuudella muitakin etuja valvottavanaan kuin raportointivaatimusten välttäminen. Yrittäjän, johdon ja sidosryhmien tietoisuus taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksellisuudesta on ensisijaista! Työryhmä näyttää painottavan helpotuksia: Tilinpäätöksen laadintaa pienyrityksessä helpotetaan ottamalla käyttöön direktiivin mahdollistamat poikkeukset mahdollisimman laajalti. (Tosin jää kommentoijalle epäselväksi mitä tässä oikeasti sanotaan: direktiivin mahdollistamat poikkeamat, tarkoitetaanko nimenomaan yrityksen valintamahdollisuuksia? Tuskin poikkeuksella tarkoitetaan jäsenvaltio-optioita, nehän ovat kaikki direktiivin alkuperäisen yksinkertaistamistavoitteen vastaisia poliittisen kädenväännön tuloksia!) Mitä helpotuksista on esitetty? Työryhmä esittää varsin sekavasti mitkä nämä käyttöön otettavat helpotukset loppujen lopuksi ovat nykyiseen verrattuna, mitään selkeää vertailevaa taulukkoa ei ole. Mitkä ovat konkreettiset muutokset eri yritysluokissa? EFAA on todennut, että direktiivissä on noin sata jäsenvaltio-optiota sen ohella, että yrityksille jää valintamahdollisuuksia useampaan kohtaan (esim. lyhennetty vs. normaali tuloslaskelmakaava). Helpotukset näyttäisivät kohdistuvan nimenomaan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa esitettävien tietojen esille kaivamiseen/tuottamiseen esittämistä tilinpäätösasiakirjassa on tuskin pidettävä hallinnollisena taakkana, siis työtä lisäävänä (esimerkkinä lyhennetty tuloslaskelmakaava: lisätyö tulee juuri lyhentämisestä). Tämä on kuitenkin vain osa kirjanpito- ja tilinpäätöstyötä loppujen lopuksi siitä vain hyvin pieni osuus, jossa muutama liitetieto ja -rivi sinne tai tänne on täysin vailla merkitystä. Nykyisiä liitetietoja ei ole käsitykseni mukaan kenenkään taholta moitittu raskaiksi. Ylimääräisten tietojen esittäminen on nyt yleistä jo senkin takia että moneen viranomaisilmoitukseen tarvittava tieto voidaan hyvin esittää liitetiedoissa samalla sen esittäminen on tukenut oikean ja riittävän kuvan luomista. Toimintakertomus: Vapauttaminen laadintapakosta luo ongelmia oikean ja riittävän kuvan vaatimukselle Ehdotus vapauttaa lisää yrityksiä toimintakertomuksen laadintapakosta kun pienyrityksen raja nostetaan lähes kaksinkertaiseksi samaan aikaan kun samaan aikaan Ruotsi ja Tanska eivät ole ketään vapauttaneet eivätkä vapauta nytkään ketään. Direktiivi itse korostaa toimintakertomuksen osuutta oikean kuvan luomisessa: (26) toimintakertomus ja konsernin toimintakertomus ovat taloudellisen raportoinnin tärkeitä osatekijöitä. Yrityksen liiketoiminnan kehittymisestä ja yrityksen tilasta olisi annettava oikea kuva ottaen huomioon liiketoiminnan laajuus ja monimuotoisuus Direktiivi ymmärtää, että hyvän sanallisen toimintakertomuksen laatiminen voi olla hankala mutta se ei vapauta kokonaan kertomuksen laadinnasta: Pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisesti aiheutuvan rasitteen vuoksi on kuitenkin asianmukaista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus vapauttaa tällaiset yritykset velvollisuudesta esittää toimintakertomuksessaan muita kuin taloudellisia tietoja. Työryhmä ehdotuksineen pitää itsekin kiinni siitä, että laissa toimintakertomuksessa esitettäväksi vaaditut tiedot voivat olla oikean kuvan muodostumisessa olennainen ja siksi yrittäjän on osattava pykälän sisältö tarkkaan: Pien- ja mikroyritysasetus 3:13 Toimintakertomusta vastaavat tiedot [Pienyritys ei ole velvollinen laatimaan kirjanpitolain 3 luvun 1a :n mukaista toimintakertomusta]. Jos mainitussa pykälässä tarkoitettu tieto on tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi asianomaisesta pienyrityksestä, se tulee kuitenkin esittää liitetietona. Ei mikroyritysyrittäjäkään pääse oikeasti eroon toimintakertomuksesta. Enää ei ilmeisesti ole kyse pakollisesta tiedon esittämisestä ensisijaisesti oikeaan kuvaan luomiseksi - vaan asetuksen pykälä haluaa muistuttaa asiasta ja kertoo vapaaehtoisesti esitettävien tietojen paikasta (vai mistä on oikein kyse?): 4:4 Mikroyrityksen liitetiedot: 2 mom. [Mikroyritys ei ole velvollinen laatimaan kirjanpitolain 3 luvun 1a :n mukaista toimintakertomusta]. Mikroyritys voi kuitenkin esittää mainitussa pykälässä tarkoitetun tiedon liitetietona. Toimintakertomuksen kohdalla työryhmä haluaa sekä säilyttää kakkua että syödä sitä; toisaalta se haluaa helpotustoimena jatkaa Suomen nykykäytäntöä mutta toisaalta jatkuvat viittaukset toimintakertomuksessa pakollisesti esittäviin tietoihin merkitsee sekavuutta ja epämääräisyyttä. [Yrittäjä saa tyhjentävän tiedon, mitkä seikat hänen tulee esittää tilinpäätöksessään ] Käsitykseni mukaan esityksessä esiintyvä jatkuva viittaaminen toimintakertomukseen ja siinä esitettävään vaikka itse toimintakertomuksen laadinnasta olisi vapautettu - luo vain sekavuutta ja epämääräisyyttä. 4

5 Työryhmän tulee esityksessään hyväksyä se riski, että saattaa olla tilanteita joissa oikeat ja riittävät tiedot eivät 100 %:sti toteudu. Vakaa käsitykseni ja kokemukseni on, että riittävän oikea kuva muodostuu mahdollisesta puutteesta huolimatta! PMA 1:1. Pykälä tarkoitettu ilmeisesti hallintoviranomaisille (ei yritksille) - Suojakupusääntö pienyrityksille Näiden helpotusten korostaminen taloudellisen informaation kustannuksella saattaa käytännössä johtaa hallinnollisen työn kasvuun muussa yhteydessä koska siellä tarvittavia tietoja ei löydykään virallisesta tilinpäätöksestä. Esimerkkinä eri organisaatioiden ml. viranomaisten tilastot, luottoluokitus, luotonantajan tilinpäätösanalyysit jne. Tätä lisätietojen esittämispakkoa vastaan on kirjanpitolakiin kirjattu suoja ( suojakupusäännös ) joka estää käyttämästä tilinpäätöstä informaationkantajana muille (viranomais- tms?) tahoille kuin verottajalle: PMA 1:1 Soveltamisala sekä pien- ja mikroyritykseltä edellytetyt tilinpäätöstiedot [1 mom.] Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, pienyritys tai mikroyritys, joka on 1) osakeyhtiö, 2) avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö, 3) avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on 2 kohdassa tarkoitettu yhtiö, ei ole velvollinen esittämään tilinpäätöksessään muussa kuin verotusta koskevassa laissa tai sen nojalla annetussa säännöksessä edellytetyt tiedot. Tämän perusteella lyhennetyn kaavan mukaisesti laadittu tuloslaskelma joka siis alkaa Bruttokatteesta kertomatta mm. liikevaihdon määrää olisi sekin riittävä. Laki on epätasapuolinen koska suojaa ei anneta kaikille pien- ja mikroyrityksille koska ulkopuolelle jäävät muut kuin em. osakeyhtiöt. Itse suojasäännös on direktiivin pakottama mutta sen soveltaminen vain osakeyhtiöihin on pidettävä ainakin lain soveltamista ja ymmärtämistä monimutkaistavana asiana. Implementoitavat direktiivit johtavat useaan lähes samanlaisiin yritysluokkiin Direktiivi koskee vain osakeyhtiötä mutta kirjanpitolaki kaikkia yhtiömuotoisia kirjanpitovelvollisia. Implementointi johtaa siksi myös sekaviin säädöksiin; osa helpotuksista koskee vain oy-muotoisia yhtiöitä, esim. keskeiseksi kuvattu ns. suojasatamasäännös tai edellä kuvaamaani suojakupusäännös. Lisäksi mikroyritysluokan mukaan ottaminen synnyttää uuden luokan; mikroyritystä suuremmat pienyritykset. Tällä luokalle ei ole vaan ole annettu omaa nimeä. ( Normaali pienyritys?) Keskikoisyritys tarpeeton luokka direktiivioption käyttö vailla merkitystä Kaikista yrityksistä % kuuluvat ryhmään pienyritys, noin kappaletta. Keskikokoiset ja suuryritykset ovat yhteensä siten vain noin kpl. Kun lisäksi pienyritysrajat on nostettu direktiivin sallimaan maksimiin tämän ryhmän muodostaminen vain monimutkaistaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevaa lainsäädäntöä. Luokan yritykset tulisivat suoraan kuulua suuryritysryhmään. Keskikokoisyrityksille myönnettävät erilliset helpotukset verrattuna suuryrityksiin onko niitä? Jos on, ne ovat varsin vaikeasti löydettävissä ehdotuksesta. Pitämällä pienyrityksen raja EU:n normaalitasolla (lv 8 m ) saataisiin tilaa keskikokoisellekin ryhmälle. Tähän ryhmään kuuluvien yritysten lukumäärällä ei mielestäni ole merkitystä vaan sillä, mikä on pienen yrityksen kokoraja. Onko maksimiraja 12 m liian korkea Suomen olosuhteissa? Käsitykseni on, että tämä +50 % jäsenvaltio-optio tuli juuri Englannin vaatimuksesta, maassa jossa liberalisointi on EU:ssa pisimmällä, vertaa lakisääteisen tilintarkastuksen raja, joka jo nyt on pienyritysrajalla. Käsitykseni mukaan Suomessa tulisi yksinkertaisuuden siirtyä vain kahteen kokoluokkaan: Pienet ja suuret ja rajan tulisi olla direktiivin perusrajalla (lv 8 m ). 5

6 Mikroyritysoption käyttöönotto tarpeeton. Harmonisointi ei pakollinen Nyt valituilla rajoilla, pienyrityksistä lähes yhdeksän kymmenestä ovat mikroyrityksiä (80 88%). Rajat eivät ole pakottavia vaan niihin liittyy jäsenvaltion harkintaa (vertaa Ruotsi). Aikaisemmin annetun erillisen mikroyritysdirektiivin ovat implementoineet ilmeisesti vain isot valtiot Saksa ja Englanti. Englannissa, jossa raja on sama kuin EU:n perusraja, vain noin 43 % kaikista yrityksistä kuuluu mikroyritysluokkaan. Työryhmän esityksessä näemme nyt konkreettisesti mitkä ovat mikroyrityshelpotukset oikeasti ja voimme arvioida onko todella tarpeellista monimutkaistaa kirjanpito- ja tilinpäätöslainsäädäntöä tällä uudella ryhmällä. Käsitykseni on että ryhmän mukaan ottamista kun on enemmänkin pidettävä säädöksiä lisäävänä toimenpiteenä kuin niiden purkamisena koska helpotukset ovat varsin vähäiset ja osin harhaa (perusteluni seuraavassa.) Mikroyrityksen suojasatamasäännös on näennäishelpottamista Yleissäännös lisätietojen antamisesta silloin, kun ne ovat tarpeen oikean ja riittävän kuvan turvaamiseksi, ei tule sovellettavaksi mikroyrityksissä. Työryhmä toteaa, että tämä on ymmärrettävissä siten, ettei mikroyritystä voida moittia oikeaa ja riittävää kuvaa koskevan vaatimuksen perusteella silloin, kun asianomaisen yrityksen tilinpäätöksessä on esitetty direktiivin mikroyrityshelpotusten mukaiset tiedot. Ajatus on kannatettava sillä voidaan yksinkertaistaa tilinpäätöksen laadintaa jolloin riski, että se olisi virheellinen vähenee selvästi. Siltä osin kyse on myös näennäisyydestä koska säännös koskee vain osakeyhtiömuotoisia ja - omisteisia pienyrityksiä. Muut muunmuotoiset pienyritykset ovat tämän suojan ulkopuolella. Suojasatamasäännös olisi vedenpitävä ja helpommin toteuttavissa jos laissa lueteltujen pakollisten tietojen esittämiseen ei liittyisi lainkaan harkinnanvaraisia eriä tai olosuhteita joita tulisi ottaa huomioon oikean ja riittävän kuvan täyttämiseksi; olisi puhtaasta teknisestä suorituksesta, olisi vain lueteltujen vaadittavien taloudellisten tietojen esittämisestä kyse. Sellainen on tilanne puhdasoppisesti implementoidussa direktiivissä, jossa liitetietoja ei ole kuin pari pakollista siis ilman jäsenvaltio-optioita ja joihin ei liity harkintaa mukaan ottamisesta tai esittämistavasta toisin kuin lakiesityksessä. Työryhmän esitys on kuitenkin toista maata: Se käyttää lisäysoptioita ja sisältää runsaasti liitetiedoissa esitettävää ja on useita kohtia joiden kohdalla pakollisesti esitettävä liite tai muu tieto perustuu nimenomaan oikean ja riittävän kuvan aikaansaamiseen. Avoimeksi jää missä pihvi oikeasti on: Ketä vastaan pitää saada tätä suojaa? Yhtenä ja ensimmäisenä tulee mieleen tilintarkastaja, jolle säännös voikin olla ongelmallinen. Säännös kun sivuuttaa normaalit vaatimukset oikeasta ja riittävästä kuvasta, niitä ei tule sovellettavaksi tässä yhteydessä mutta olisivat niin tulleet jos olisi kyse muusta kuin mikroyrityksestä. Jatkuvuusperiaate: Going Concern; toiminnan jatkuvuus 3:3 Yleiset tilinpäätösperiaatteet: 1) oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta;... Käsitykseni on, että keskeistä GC:n tilinpäätösperiaatetta olisi tullut aukaista tarkemmin. - Vertaa myös uudet raportointivaatimukset uudistetuissa ISA-standardeissa ja joka velvoittaa tilintarkastajaa tietyssä tilanteessa erikseen lausumaan GC:stä. IFRS for SMEs tekee sen näin: Going concern - Management are required to make an assessment of the ability of the entity to continue as a going concern. This assessment covers at least, but is not limited to, 12 months from the end of the period covered by the financial statements. If management concludes the entity is not a going concern, the reason for and the basis of preparation that has been adopted must be disclosed. Aihetta silloin kuin jatkuvuusperiaatteen käyttäminen on uhattuna - sivutaan toimintakertomuspykälässä jolloin se lähtökohtaisesti koskisi vain keskikokois- ja suuryrityksiä. 6

7 Direktiivin artiklat tilintarkastuksesta pienyrityksiä ei niiden mukaan tilintarkasteta. Yksinkertainen tilinpäätöslaadinta vs tilintarkastuspakko Työryhmä ei käsittele tilintarkastusta lainkaan vaikka siihen toimeksiannon perusteella olisi ollut mahdollista. Direktiivin 34. artikla rajaa tilintarkastuksen pois pienyrityksiltä: Tämän tilintarkastusvelvollisuuden ei tulisi koskea pienten yritysten vuositilinpäätöksiä, koska tilintarkastus voi olla merkittävä hallinnollinen rasite tähän luokkaan kuuluville yrityksille ja koska monissa pienissä yrityksissä samat henkilöt ovat sekä osakkeenomistajia että johtajia, minkä vuoksi heillä ei ole suurta tarvetta saada tilinpäätökselle ulkopuolista varmennusta. Tällä direktiivillä ei olisi kuitenkaan estettävä jäsenvaltioita määräämästä tilintarkastusta pienille yrityksille pienten yritysten ja niiden tilinpäätösten käyttäjien erityisolosuhteet ja -tarpeet huomioon ottaen. Työryhmän olisi käsitykseni mukaan tullut silti pohtia esityksensä vaikutuksia lakisääteiseen tilintarkastukseen, siinä sovellettaviin rajoihin, poistavatko yksinkertaistukset/helpotukset esimerkiksi suojasatamasääntö kokonaan tilintarkastustarpeen mikroyritysten kohdalla jne. Virta vie kohti lakisääteisen tilintarkastuksen poistamista (vertaa itse direktiivi!) Direktiivi luo tälle itsekin edellytyksiä yksinkertaistamalla kirjanpito- ja tilinpäätöslaadintaa. Olisi varsin epäloogista ja vastoin direktiivin tarkoitusta ja sen implementoinnin tavoitteita - vaatia lakisääteistä ISA-tilintarkastusta nyt yksinkertaistetulle tilinpäätökselle. Työryhmä olisi myös voinut pohtia mitä direktiivi tarkoittaa tilinpäätöksen varmennuksella ; mikä on se tilintarkastus -muoto joka huomioi pienten yritysten ja niiden tilinpäätösten käyttäjien erityisolosuhteet ja -tarpeet huomioon ottaen. Tässä kohdin olisi ollut asianmukaista viitata Tanskan extended review - varmennusvaihtoehtoon. Mikroyritysten potentiaaliseksi säästöksi on siis arvioitu 70 euroa. Jos ja kun on kyse rahasta tilintarkastuksen poistaminen merkitsisi tähän verrattuna vähintään 30-kertaista säätöä. Extended review-varmennuksen hinta olisi vain luokkaa kolmannes ISA-tilintarkastukseen nähden. PMA 3:1. Pienyrityksen liitetiedot: Arvostusperiaatteet ja menetelmät. Comply or Explain -periaate menee pienille liian vaikeaksi Direktiivi itse pitää tätä kohtaa tärkeänä eikä se näytä esittävänkään yrityksen kokoon perustuvia poikkeuksia: (24) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevien tietojen esittäminen on tilinpäätöksen liitetietojen keskeinen osa. Esitettävien tietojen olisi sisällettävä erityisesti tilinpäätöksen eri osiin sovelletut arvostusperusteet, lausunto näiden tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yhdenmukaisuudesta toiminnan jatkuvuuden käsitteen kanssa ja kaikki merkittävät muutokset tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin. Työryhmä on ohittanut tämän tärkeysjulistuksen ja ottanut käyttöön vallan muussa yhteydessä käytetyn Comply or Explain (noudata tai selitä) periaatteen; vain poikkeamiset asetuksesta tulee liitetiedoissa ilmoittaa. Käsityksen on, että tämä ei ole tosiasiallisesta tilinpäätöstyön helpottamista vai ainoastaan paperinsäästämistä. Jossain päin tilinpäätöstä tulee ko. tiedot olla pohdittuina ja esitettyinä: Tilinpäätöstositteissa, tase-erittelyissä, liitetietotositteissa, hallituksen pöytäkirjoissa tms. paikoissa. Liitetieto toimii nyt hyvänä tsekkauspaikkana. [1 mom.] Liitetietona on esitettävä tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät siltä osin kuin ne ovat pienyritykselle valinnaisia. [2 mom.] Edellä 1 momentin tarkoittamaa tietoa ei kuitenkaan tarvitse antaa: 1) vaihto-omaisuudesta, jos siihen kuuluvien hyödykkeiden käyttöjärjestys on niiden hankintajärjestyksen mukainen; 2) kirjanpitolain 5 luvun 5a :n mukaisesti taseeseen aktivoidusta aineettomasta oikeudesta, jos sen hankintameno kirjataan kuluksi enintään 10 vuodessa; 3) kehitysmenosta, liikearvosta tai muusta pitkävaikutteisesta menosta, jos sitä ei ole aktivoitu kirjanpitolain 5 luvun 8, 9 tai 11 :ssä sallitulla tavalla; 4) pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta, jos siitä syntyvä tulo kirjataan kirjanpitolain 5 luvun 4 :stä poiketen suoriteperusteen mukaisesti; 5) rahoitusvälineistä ja sijoituskiinteistöistä, jos ne arvostetaan kirjanpitolain 5 luvun 5 :n mukaisesti; 6) perusteesta, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jos on käytetty tilinpäätöspäivän kurssia. 7

8 [3 mom.] Sen lisäksi mitä 2 momentissa säädetään, kirjanpitolain 5 luvun 5 :n pysyviin vastaaviin kuuluvista hyödykkeistä ei tarvitse ilmoittaa 1 momentissa tarkoitettuja tietoja, jos: 1) hyödykkeiden hankintamenoon on luettu vain hankinnasta ja valmistuksesta johtuvat muuttuvat menot; 2) koneiden ja kaluston sekä rakennusten suunnitelmapoistot vastaavat verotuksessa hyväksyttäviä enimmäispoistoja; 3) kirjanpitolain 5 luvun 13 :ssä tarkoitettuja arvonkorotuksia ei ole tehty; 4) saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi; 5) hankintamenot pienhankinnoista ja hyödykkeistä, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, kirjataan kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi; 6) kirjanpitolain 5 luvun 5b :n mukaista merkintätapaa ei ole sovellettu mainitun pykälän tarkoittamiin hankintoihin. [4 mom.] Edeltävän 1 momentin tarkoittamana liitetietona ei tarvitse yksilöidä tilinpäätössäännöstöä, ellei pienyritys noudata kirjanpitolain 7a luvun tarkoittamia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Pienyrityksen liitetiedot: Verotuslainsäädännön kytkeminen tilinpäätöksen arvostusperiaatteisiin ja menetelmiin; sisäinen ja ulkoinen laskenta sekaisin Työryhmä ehdottaa osana Comply or Explain periaatetta, mm. ettei poistosuunnitelmaa tarvitse liitetietona esittää jos 2) koneiden ja kaluston sekä rakennusten suunnitelmapoistot vastaavat verotuksessa hyväksyttäviä enimmäispoistoja; Onko perusteltua luoda tällaista yhteyttä verotuslainsäädäntöön sen välttämiseksi, ettei tarvitsisi liitetietoihin arvostusperiaatteita ja menetelmiä kirjoittaa? Esimerkiksi jos yrityksen tulos ei sallikaan täysiä poistoja, tästä tulee ns. Explain-tekijä kissa pöydälle nostava tulosvaroitus. On tilanteita, joissa verotuksen enimmäispoistot eivät johda oikeaan kuvaan tilikauden tuloksesta. Käsitykseni mukaan on pidettävä erillään oikean kuvan antavan tuloksen laskeminen ja verotettavan tuloksen laskeminen. Oikea kuva saattaa edellyttää poistoeron käyttöä; eriytetään poistot verotuksessa ja tuloslaskelmassa. Pienessä yrityksessä tulosta ja taloudellista asemaa seurataan virallisten tilinpäätöksen perusteella, niissä ei laadita erikseen tilinpäätöksiä sisäiseen käyttöön vaan yksi ja sama ulkoinen tilinpäätös toimii informaation kantajana. Mikroyrityshelpotukset liitetietojen osalta niitähän ei oikeasti ole PMA 3. luku esittää pienyrityksen liitetietovaatimukset. Mikroyritystä koskevat vaatimukset ovat luvussa 4: 4:4 Mikroyrityksen liitetiedot [1 mom.] Mitä edellä 3 luvussa säädetään pienyrityksen liitetiedoista, sovelletaan myös mikroyritykseen... Poikkeuksena vain yksi liitetieto. (Ja sekin koskee asiaa, joka on mikroyritykseltä kielletty). Siten mikroyrityksellä ei ole sisällöllisiä helpotuksia vaan helpotus perustuisi kokonaan oikean kuvan tulkintaan, siis suojasatamasäännökseen. Tätä on pidettävä varsin ongelmallisena ja vaatii tilintarkastajien eettisten arvojen kohdalla uudelleenkouluttautumista kuten ICAEW:ssä on todettu. Liberalisointi maksimissaan: Yksityisellä liikkeenharjoittajalla ei tilinpäätöspakkoa 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1:1a Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuus: Luonnollinen henkilö on kirjanpitovelvollinen harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta. Hänen on pidettävä kirjaa liiketapahtumista verovelvollisuutensa edellyttämien tietojen antamiseksi. Sen estämättä, mitä 3 luvussa säädetään, hänen ei tarvitse laatia tilinpäätöstä. Yhdyn Taloushallintoliitto THL:n toiminnanjohtajan kommenttiin asiassa: Ahvenniemen mukaan tilinpäätöksestä luopuminen ei kevennä yrittäjän arkea kun muun lainsäädännön perusteella useat viranomaiset yhä vaativat tilinpäätöstä. Verottajan lisäksi tilinpäätöstietoja vaativat rahoittajat, vakuutusyhtiöt ja monet viranomaistahot kuten PRH ja Tilastokeskus. Tilinpäätöstietoja tarvitaan aina kun haetaan elinkeinolupaa tai esimerkiksi kunnallisten palvelujen kilpailutustilanteissa. Jos ei ole lakisääteistä kaavaa, jolla yrityksen tunnusluvut esitetään vaan jokainen tekee tyylillään, miten näitä raportteja voi verrata keskenään, Ahvenniemi kysyy. 8

9 Pankinjohtajan minulle antaman kommentin mukaan, yritys ei voi toimia ilman tilinpäätöstä eikä pankin kanssa asioiminen rahoituksen järjestämisessä onnistu ilman tilinpäätöstä! Yrittäjän sanallisilla selvityksillä ei ole merkitystä ellei tukena ole suoriteperusteinen tilinpäätös. Tämä työryhmän liberalisointipuuskan tulema ei ole käsitykseni mukaan johdonmukainen sen muiden esitysten kanssa. Viittaaminen rajoitettuun vastuuseen muiden yhtiömuotojen kanssa ei ole riittävän kantava ja relevantti tätä ehdotusta ajatellen. Rekisteröitävän tilinpäätöksen sisältö epälooginen Mitä pahaa tasekirjassa oli? KPL 3:9 toteaa: Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti: [1 mom.] Jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta on aina ilmoitettava rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle 3:1 Tilinpäätöksen sisältö: Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää: 1) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen; 2) tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman; Tämän perusteella koko tilinpäätöskokonaisuutta ei tarvitsekaan rekisteröidä, mm. liitetietoja ei tarvitse rekisteröidä? Yleinen nykyinen luonnollinenkin tapa on ollut, että tasekirja-kokonaisuus lähetetään PRH:lle. Mutta nyt kun tasekirja poistetaan, kuri ja järjestys mitä tulee tilinpäätösasiakirjoihin jää tämän momentin varaan: [7 mom.] Tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liitettyjen asiakirjojen on oltava selkeitä ja niiden on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Tällä yhtenäisellä kokonaisuudella ei ole enää nimeä ja voisinkin kysyä, mitä hallinnollista taakkaa olisi vanhassa perinteisessä tasekirjassa? Olisiko se ollut modernisoitavissa mutta kuitenkin säilytettävissä digitaalisena aikanakin? Käytäntö on kuitenkin se, että varmasti 99,99 % kaikista tilinpäätöksistä on paperiversioita joissa on käsin allekirjoitus, ei digitaalisena! - Jos nimi ei miellytä, voisiko se olla jokin muu; vuositilinpäätös tms. Ehdotuksen terminologia: Oikea ja riittävä kuva on lyhennettävissä Esittämisjärjestys Oikean ja riittävän kuvan määritelmässä tulee ensin toiminnan tulos (tuloslaskelma) ja sen jälkeen taloudellinen asema (tase): 3:2 Oikea ja riittävä kuva: [1 mom.] Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Sen sijaan tilinpäätöksessä esittämisjärjestys on juuri toisinpäin: (3:1 ): 1 mom.] Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää: 1) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen; 2) tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman; Direktiivin tekstissä järjestys (ja vähän sisältökin) on toinen kuin työryhmän: 4:3. Vuositilinpäätöksen on annettava oikea ja riittävä kuva yrityksen varoista ja veloista, taloudellisesta asemasta sekä tuloksesta. Tässä siis törmää uusi ja vanha! Mutta koska pohjalla on jo hyvän aikaa ollut IFRS, tulisi järjestys myös oikean ja riittävän kuva kohdalla muuttaa vastaamaan muuttuneita kirjanpidon perusperiaatteita. Termissä vanhan termin jäänteitä Olisiko koko termiä voitu yksinkertaistaa, ilman että tulkinta muuttuisi? Ruotsiksi termi on yksinkertaisesti rättvisande bild. Eikö voisi koko riittävä-sanaa poistaa koska sen merkitys jää varsin avoimeksi. Ehdotan, että käytetään termiä oikea kuva. Ehdotuksen terminologia: Yritysluokkien nimet epäsopivat Työryhmä on keksinyt aivan uuden terminkin keskikokoisyritys jota ei edes Google löydä maailmassa mistään muualla kuin tästä raportista! Tulisi myös harkita onko suuryritys ja pienyritys oikeita valintoja suomenkielinen direktiivi näitä ei käytä ja niillä on jo oma toinen paikkansa ja yhteytensä normaalissa kielenkäytössä. En näe perustetta poikkeamiseen suomenkielisen direktiivin termeistä. 9

10 Ehdotuksen terminologia: Olennaisuus: samankaltaisia seikkoja?. Määritelmä paremmaksi. [1 mom.] Tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa esitettävä seikka on olennainen silloin, kun sen pois jättämisen tai väärin ilmoittamisen voidaan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan päätöksiin, joita tiedon käyttäjät tekevät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen perusteella. Vaikka seikka olisi yksittäisenä epäolennainen, olennaisuuden arviointi tulee kohdistaa kokonaisuuteen, jos samankaltaisia seikkoja on useita. Varsin epäselväksi jää mitä tarkoitetaan samankaltaisilla. On useita määritelmiä muualla jotka huomattavasti selkeämmin ilmaisevat mitkä ovat olennaisuuden arviointiehdot. Alkuperäinen direktiivi käyttää sana nature. Joissakin on yksin tai yhdessä muiden kanssa. ISA sanoo: Judgements on materiality are made in light of surrounding circumstances, and are effected by the size and nature of a misstatement, or a combination of both. Koska tämä vastaa IAS/IFRS:n määritelmää, tulisi sen myös muodostaa luonnollisen pohjan lakiin - tai sen perusteluihin - kirjattavalle tekstille. Ymmärretävyys ja tulkinnan helppous ovat ensisijaisia tavoitteita. Siksi olennaisuuden kohdalla tulee siirtyä loogiseen skaalaan jossa on vain kaksi vaihtoehtoa. Nyt siitä syntyy liian monta harmaata vyöhykettä ääriarvojen väliin: Olennainen, ei olennainen, epäolennainen sekä ei epäolennainen. Joko erä, olosuhde, tapahtuma tms. on olennainen tai sitten se ei ole sitä. Vaihtoehtotermi voisi olla epäolennainen. Englanniksi käytettäneen vain kahta asemaa skaalalla: material ja not material. Esimerkki tämän harmaan ja samalla tilinpäätöslaadinnassa tarpeetonta harkintaa (oikeastaan knoppologista pähkäilyä) vaativan - vyöhykkeen luomisesta on tämä: PMA 3:2 Poikkeukselliset erät: Liitetietona on esitettävä tieto poikkeuksellisten tuotto- ja kuluerien määrästä ja sisällöstä, jolleivät erät ole epäolennaisia. Lain tulee esittää vaatimuksen suoraan:..on esitettävä tieto olennaisista poikkeuksellisten tuotto- ja kuluerien määrästä ja sisällöstä. Lasse Åkerblad HTM 10

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto... 15

SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto... 15 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 15 1 luku Yleiset säännökset... 19 1 Oikeushenkilön kirjanpitovelvollisuus... 20 1 a Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuus.... 23 2 Kahdenkertainen kirjanpito... 27

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Jaksot: 22. 23.9. Kirjanpidon ajokortti 29. 30.10. Kirjanpidon jatkokurssi Käytännönläheisessä valmennuskokonaisuudessa käydään läpi kirjanpidon keskeisimmät asiat:

Lisätiedot

Toimintakertomuksen rooli

Toimintakertomuksen rooli Tilinpäätös 2008 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta toimintakertomusta

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi)

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi) KIRJANPITO-OSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS Jaksot: 15. 16.9. Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 20.-21.10. Kirjanpidon jatkokurssi Paikka: Helsingin seudun kauppakamarin koulutustila Metropoli, Kalevankatu

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM

Lisätiedot

Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy

Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy Taustaa, esityksen lähtökohdat Uudet kokoluokat Menetelmäpykälät Tilinpäätös Liitetiedot Muut muutokset Tilinpäätösdirektiivi

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero Liite 2 Esimerkki jälleenhankintavarauksen tekemisestä ja sen käyttämisestä hankintamenon kattamiseen Kirjanpitovelvollisen tuotantokone tuhoutuu. Koneen tuhoutumisesta saadulla vakuutuskorvauksella katetaan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti

Lisätiedot

HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (8) 12.11.2015 Talousvaliokunta HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Uusi kirjanpitolaki, sää1ölaki ja tekniset innovaa1ot - harmeja vai helpotusta taloushallinnossa?

Uusi kirjanpitolaki, sää1ölaki ja tekniset innovaa1ot - harmeja vai helpotusta taloushallinnossa? Uusi kirjanpitolaki, sää1ölaki ja tekniset innovaa1ot - harmeja vai helpotusta taloushallinnossa? Suomen Sää)ö)lipalvelu Terhi Leviäkangas Sää1öt ja sijoitusrahastot 50% Sijoitusyh1öt 40% Yritykset, yhdistykset,

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET

Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET Alma Talent Helsinki 2016 7., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2775-6 ISBN 978-952-14-2360-4

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTO (6) Lausuntopyyntö

LAUSUNTO (6)  Lausuntopyyntö LAUSUNTO 30.8.2016 1 (6) kirjaamo@tem.fi paivi.lahtinen@tem.fi Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä HT-,

Lisätiedot

KIRJANPITOLAKI. kommentaari

KIRJANPITOLAKI. kommentaari KIRJANPITOLAKI kommentaari Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti TALENTUM Helsinki 2016 4. uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Leena

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus pien-ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kirjanpitolain (1336/1997) 8 luvun 6 :n nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 26.1.2016 Tilinpäätöksen kertomaa Kaikki yritykset laativat tilinpäätöksen kultakin yksittäiseltä tilikaudelta. Tilinpäätöstä koskevat säännöt on esitetty

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Tilinpäätös ja toimintakertomus Esityksen rakenne Nykyisen 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus laajuus ja rakenne Uudet Fivan sääntelyn ohjeet Esitystekniset

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 1304/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Omaehtoinen lausunto lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemättä jättämisestä

Omaehtoinen lausunto lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemättä jättämisestä 1 / 6 7.12.2015 18:38 Omaehtoinen lausunto lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemättä jättämisestä Numero Antopäivämäärä 1945 03.11.2015

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista Lausuntoluonnos 2.10.2017 Dnro 682/03/2017 Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntönne 5.9.2017; VM 1731/03.01.00/2017 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017 Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö Vakuutuskassat ry 4.3.1 (kohta 24) 4.3.1 (kohta 25) 4.3.1

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 1: Kirjanpidon tehtävät ja tilinpäätös Liiketapahtumat ja kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C Luento 1: Kirjanpidon tehtävät ja tilinpäätös Liiketapahtumat ja kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1: Kirjanpidon tehtävät ja tilinpäätös Liiketapahtumat ja kirjaaminen tileille LUENTO 1 Laskentatoimi ja kirjanpito Kirjanpidon sääntely Kirjanpito: Tehtävät ja sisältö Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 8.7.1996 Valtiokonttori Viite: Valtiokonttorin lausuntopyyntö 11.3.1996 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTION KIRJAN- PITO- JA TILINPÄÄTÖSMALLIN PERIAATERATKAISUISTA

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Kiviluomantie 12, Teuva Teuvalla

Kiviluomantie 12, Teuva Teuvalla HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD Kiviluomantie 12, 64700 Teuva 0400 760 756 akerblad@tiltu.teuva.fi Teuvalla 3.9.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö [Lausuntopyyntö 01.08.2014 TEM/2736/03.01.01/2012 TEM119:00/2012]

Lisätiedot

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 08.12.1998 LAUSUNTO 37 1(5) LAUSUNTO ERÄISTÄ KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN 1998 JA 1999 KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA Lausunnon perustelut Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin Organisaation/henkilön nimi: FINANSSIALA RY Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: julkinen Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräyksistä ja ohjeista 14/2012, 15/2012 ja 16/2012. Lausunnot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n 3 ja 4 momentti, 5, 6 :n 4 momentti,

Lisätiedot

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 1111(5 1(5) LAUSUNTO SUORITEPERUSTEEN TUNNUSMERKEISTÄ JA INVESTOINTIMENON KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSSA 1. Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 19 20.01.2014 Kunnanhallitus 29 28.01.2014 Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/02.05.00/2013 Kunnanhallitus 20.01.2014 19 Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (5) Talousvaliokunta Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

Finanssiala ry:n lomakemuotoinen lausunto Finanssivalvonnalle pankkisektorin määräys- ja ohjeluonnoksista (2/2016)

Finanssiala ry:n lomakemuotoinen lausunto Finanssivalvonnalle pankkisektorin määräys- ja ohjeluonnoksista (2/2016) Finanssivalvonnan pyyntö määräyksistä ja ohjeista 2/2016 Organisaation/henkilön nimi: Finanssiala ry (jäljempänä FA) /Pirjo Saarelainen Ilmoita mikäli tulee merkitä salaiseksi: julkinen Finanssivalvonta

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

Tilinpäätös ja verosuunnittelu

Tilinpäätös ja verosuunnittelu Tilinpäätös ja verosuunnittelu Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017 1.6.2017 / Tampere Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 IFRS EU KPL / FAS EVL / TVL OYL Elinkeinoverolain

Lisätiedot

Valmistaudu tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen webinaari André Engström, Partner Satu Peltonen, Partner

Valmistaudu tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen webinaari André Engström, Partner Satu Peltonen, Partner Valmistaudu tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen webinaari 11.1.2018 André Engström, Partner Satu Peltonen, Partner Valmistaudu tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen Sisältö 1. Kokemuksia uuden Kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot