Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E."

Transkriptio

1 Häviöttömät tiedonpakkausalgoritmit Jukka Pollari Tiivistelmä. Tässä tutkielmassa käsitellään häviöttömiä pakkausalgoritmeja, tarkemmin määriteltynä sellaisia, joilla voidaan pakata kaikenlaista dataa. Työssä tutkitaan sitä, mihin algoritmien pakkaustehot perustuvat ja selvitetään pakkausalgoritmeista niiden historia sekä algoritmien toiminta. Tutkielman tarkoituksena on antaa selkeä kuva algoritmien rakenteesta ja siitä miksi ne pakkaavat dataa sekä antaa kuva siitä, millaisten rajojen sisällä yleensä ottaen tietoa voidaan pakata. Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E.4 1. Johdanto Tiedonpakkaus on muodostumassa yhä tärkeämmäksi osaksi yhteiskuntaa bittimuotoisen tiedon määrän kasvaessa huimaa vauhtia. Tietoa pakataan monin eri tavoin arkipäivässä, sekä tietokoneiden maailmassa että kodin sähkölaitteissa. Vaikka tiedonpakkaus ei ole kovin näkyvä osa maailmaa, on se ollut suuressa roolissa monissa teknisissä innovaatioissa, esimerkiksi internetin tiedonsiirtomekanismien suunnittelussa. Ilman tiedonpakkausta tiedonsiirtokapasiteettien täytyisi olla huomattavasti suurempia nykyisiin verrattuna. Tämän teoksen tutkimusongelmana on häviöttömien pakkausalgoritmien historian selvittäminen sekä yksittäisten algoritmien toiminta. Tutkimuksessa selvitetään mitä algoritmeja käytetään laajalti ja pohditaan syitä algoritmien yleistymiseen. Tutkimusalueen rajaamiseksi teoksessa keskitytään esittelemään vain sellaisia häviöttömiä algoritmeja, joilla voidaan pakata kaikenlaista dataa. Tutkimuksessa ei siis käsitellä sellaisia häviöttömiä pakkausalgoritmeja, joilla voidaan pakata vain esimerkiksi ääntä, kuvaa tai videokuvaa. Tutkimuksen aluetta rajataan myös niin, että siinä ei perehdytä matemaattiseen teoriaan kovin laajasti, mutta käydään tiiviisti läpi informaatioteoria ensimmäisessä kappaleessa. Lähdin ratkaisemaan tutkimusongelmaa kirjallisuuskartoituksen avulla. Halusin mahdollisimman tuoreen näkemyksen algoritmeihin, joten päätin etsiä eri tietokannoista mahdollisimman tuoreita aihetta käsitteleviä teoksia. Yksittäisiä algoritmeja ja niiden soveltamista erilaisissa tilanteissa löytyi

2 2 tietokannasta runsaasti, mutta pohjatietoa käsitteleviä teoksia oli niukalti. Tietokannasta löytyi kuitenkin kuitenkin Sayoodin tuore kirja Introduction to Data Compression (Third Edition) vuodelta Tämä teos oli tärkein lähde tutkimuksessa, koska siinä käsiteltiin tuoreimpia algoritmeja. Toinen tutkimuksessa käyttämäni teos on Nelson ja Gaillyn The Data Compression Book 2nd edition vuodelta Nelson ja Gaillyn kirja ei käsittele algoritmeja niin matemaattisesti kuin Sayoodin kirja, joten se on ideaalinen omaan tarkoitukseeni. Kolmas käyttämäni pääteos oli Lelewer ja Hirschbergin yleisteos Data compression vuodelta Pääteosten lisäksi tietokannoista sekä www:stä löytyi algoritmien kehittäjien omia teoksia, joissa he itse käyvät läpi algoritmien toimintaa. Tutkimuksen ensimmäisessä kappaleessa esitellään informaatioteoria ja seuraavissa esitellään siihen perustuvista algoritmeista Huffmanin staattinen ja mukautuva algoritmi sekä aritmeettinen koodaus ja sitä kautta siirrytään Lempelin ja Zivin alkujaan kehittämiin sanakirja algoritmeihin. 2. Informaatioteoria Nykyaikaisen tiedonpakkauksen juuret ovat 1940 luvun lopulla, jolloin Bell Labsin Claude Shannon kehitti informaatioteorian. Informaatioteoriassa tutkitaan redundanssia, entropiaa ja tilastollista informaatiosisältöä. Redundanssilla eli toistolla viitataan siihen tietoon, joka on käytännössä turhaa ja jonka poistamalla voidaan tietoa pakata tiiviimpään tilaan. Entropia taas on se mitta, jolla lasketaan kuinka paljon informaatiota viesti sisältää [Sayood, 2006; Nelson ja Gailly, 1995; Lelewer ja Hirschberg, 1987]. Näitä informaatioteorian matemaattisia teorioita voidaan soveltaa myös binäärimuotoiseen tietoon. Shannon kehitti teoriassaan suureen, jota hän kutsui itseinformaatioksi (self information). Määritellään A tapahtumaksi, joka on jonkin satunnaisen tapahtuman tulos. Tällöin itseinformaatiolla I(A) tarkoitetaan sitä entropista informaation määrää, minkä luku A sisältää [Sayood, 2006]. Shannon määritteli, että jos P(A) on todennäköisyys sille, että tapahtuma A tapahtuu, niin A:n sisältämä itseinformaatio I(A) voidaan laskea kaavasta 1 I( A) = logb = loga P( A). (1) P( A) Kaavassa (1) kantaluku a kertoo informaation yksikön. Se voi olla mikä tahansa luku a > 1. Tyypillisiä esimerkkejä on 2 (bittiä), e (nattia) tai 10 (dittiä). 2

3 3 Jos siis halutaan laskea informaation sisältöä bitteinä, sijoitetaan kantaluvuksi 2. Itseinformaatio bittityyppiselle yksikölle voidaan laskea kaavasta ln P( A) I ( A) = log2 P( A) = (2) ln 2 Määritellään esimerkiksi, että merkki a esiintyy todennäköisyydellä P(A) 1 = 4. Tällöin entropisten bittien määrä voidaan laskea kaavasta (2) seuraavasti: 1 ln 4 I(A)= ln 2 = 2 bittiä. Kirjaimen a informaatiosisältö on siis tässä tilanteessa 2 bittiä. Jokaisen merkin vaatima tila yleisellä Ascii koodauksella on 8 bittiä, joten pakkauksella olisi mahdollista säästää tässä tilanteessa 6 bittiä. Pakkausalgoritmeissa informaation sisällön entropiaa on kuitenkin käytännössä mahdotonta mitata, koska pakkausalgoritmin käyttämä malli (model) määrää merkkien todennäköisyydet. Tämä johtuu siitä, että mallin suuruusluokka (order) määrää sen montako edellistä merkkiä malli lukee [Nelson ja Gailly, 1995]. Esimerkiksi suurusluokan 0 malli lukee vain nykyisen merkin, suurusluokan 1 lukee yhden ja niin edelleen. Jos suuruusluokan 0 malli lukee esimerkiksi vain nykyisen kirjaimen, joka on a ja saa todennäköisyydeksi 1/70, suuruusluokan 1 malli voi lukea myös edellisen kirjaimen saaden näin tulokseksi esimerkiksi at jonka todennäköisyys voi olla 2/3. Todennäköisyydet vaihtuvat siis aina mallin muuttuessa. Jotta pakkaus olisi mahdollisimman tehokasta, on valittava malli joka osaa ennustaa ne symbolit, joita esiintyy usein ja tämän jälkeen pakattava nämä symbolit mahdollisimman pienillä bittimäärillä. 3. Todennäköisyyksiin perustuva staattinen mallinnus Informaatioteorian kehittämisen jälkeen tuli tarve etsiä tapoja, joilla saataisiin tietoa pakattua informaatioteorian antamien mahdollisuuksien mukaisesti pienempään tilaan. Ensimmäiset pakkausalgoritmit perustuivat staattisiin todennäköisyystaulukoihin, joita päivitettiin vain kerran algoritmin ajon aikana. Tällaisen mallin etu on, että se säästää tietokonetehoja [Nelson ja Gailly, 1995]. Yksinkertaisin tapa tällaisessa algoritmissa olisi esimerkiksi luoda taulukko, joka sisältää symbolit ja niiden todennäköisyyden. Pakkausohjelma pääsee käsiksi kyseiseen taulukkoon, jonka avulla se pakkaa ja purkaa tiedoston. Aineistoon perustuvan taulukon sijaan voidaan käyttää myös universaalia yleistä taulukkoa, jota ei ole räätälöity aineiston mukaan. On kuitenkin selvä, että tällaisen mallin ongelmana voi olla pakkaussuhde, koska 3

4 4 sisään tuleva tietovirta ei välttämättä vastaa taulukon symbolien esiintymistiheyksiä. Huonoimmassa tapauksessa universaalin taulukon tapauksessa pakattu tiedosto voi olla suurempi kuin alkuperäinen. Shannon Fanon koodaus oli ensimmäinen suosittu ja tehokas staattista mallia käyttävä pakkausalgoritmi. Algoritmi sai nimensä Bell Lapsin Claude Shannonin ja MIT:n R.M. Fanon mukaan, jotka kehittivät algoritmin lähes yhtäaikaisesti vuonna Algoritmia käytettiin tietokoneiden lisäksi aluksi myös muissa laitteissa, esimerkiksi kaukokirjoittimissa [Nelson ja Gailly, 1995; Lelewer ja Hirschberg, 1987]. Shannon Fanon algoritmi muodostaa järjestetyn frekvenssilistan avulla binääripuun, jossa jokaisella symbolilla on eri bittikoodi. Frekvenssilista jaetaan kahteen mahdollisimman yhtä suureen ryhmään. Tätä tehdään rekursiivisesti, kunnes kaikki frekvenssilistan osat olivat lehtisolmuja. Shannon Fano oli suuri harppaus eteenpäin pakkaustekniikoissa, mutta lyhytikäinen, sillä Huffmanin koodaus korvasi Shannon Fano pakkauksen tehokkaampana algoritmina [Nelson ja Gailly, 1995; Lelewer ja Hirschberg, 1987]. David Huffman julkaisi tutkimusraporttinsa A Method for the Construction of Minimum Redundancy Code vuonna Huffmanin algoritmi on myöhemmin kehittynyt yhdeksi maailman yleisimmistä pakkausmenetelmistä. Algoritmia käytetään useissa pakkausohjelmissa, kuten ZIP ja GZIP sekä kuvankäsittelymuodoista suositussa JPEG kuvanpakkauksessa. Sitä käytetään myös esimerkiksi monissa elektronisissa laitteissa kuten FAX laitteissa. Huffman ja Shannon Fano koodaukset ovat teholtaan melko samaa tasoa, mutta Huffman koodaus on aina vähintään yhtä tehokas kuin Shannon Fano [Nelson ja Gailly, 1995]. Tästä syystä Huffmanin koodausta käytetään Shannon Fanoa useammin. Yksi Shannon Fanon algoritmin ja Huffman algoritmin eroista on, että Huffman aloittaa datan läpikäymisen lopusta ja päätyy alkuun, kun taas Shannon Fano kulkee alusta loppuun Shannon Fano algoritmi Ennen Shannon Fano algoritmia luodaan kaikista symboleista lista, joka sisältää symbolin sekä sen luvun, montako kertaa symboli esiintyy aineistossa. Lista jaetaan joka kierroksella kahteen osaan niin, että molempien summa on mahdollisimman samanlainen: 1. Järjestetään frekvenssilista suuruusjärjestykseen niin, että ne symbolit joilla on suurin todennäköisyys, ovat alkupäässä ja ne joilla on pienin, ovat loppupäässä. 4

5 5 2. Jaetaan lista kahteen ryhmään niin, että vasemman ja oikean puoliskon yhteenlasketut todennäköisyydet ovat mahdollisimman lähellä toisiaan. 3. Lisätään kaikille vasemman puolen symboleille koodiluvuksi 0 ja oikean puolen symboleille Käydään rekursiivisesti läpi kaikki jaetut ryhmät jakaen ne kohdan 2 ja 3 mukaisesti ja lisäten niille koodiluvut. Tehdään tätä niin kauan, että jokainen ryhmä sisältää vain yhden symbolin. Algoritmi 1. Shannon-Fano algoritmi [Lelewer ja Hirschberg, 1987]. Kun lista on jaettu kahteen osaan, toisesta puoliskosta tulee binääripuun oikea lapsi ja toisesta vasen lapsi. Lopulta koko aineisto on jaettu yhdeksi binääripuuksi. Tämä binääripuu lisätään ensin pakattavan tiedoston alkuun purkamisen mahdollistamiseksi, jonka jälkeen pakataan aineisto bittimuotoisesti kyseisellä binääripuulla Huffman algoritmi Ennen Huffmanin algoritmia on luettava aineisto ja luotava frekvenssilista, joka sisältää jokaisen symbolin ja sen frekvenssin eli määrän, montako kertaa symboli esiintyy aineistossa. Frekvenssilistan pienimmät alkiot yhdistetään solmuksi, jonka juurena on summafrekvenssi. Tätä tehdään niin kauan, että lista on yksittäinen binääripuu: 1. Luodaan uusi binääripuusolmu. 2. Poistetaan kaksi listan pienintä alkiota frekvenssilistasta ja lisätään ne uuden binääripuusolmun oikeaksi ja vasemmaksi lapseksi. Vasemman lapsen bittikoodi on 0 ja oikean Asetetaan solmun juureksi vasemman ja oikean lapsen frekvenssien summa. 4. Lisätään binääripuusolmu listaan. 5. Tehdään niin kauan kohdasta 1 lähtien, kunnes lista sisältää vain yhden binääripuun. Algoritmi 2. Huffmanin algoritmi [Cormen, Leiserson, Rivest ja Stein, 2001; Nelson ja Gailly, 1995]. Kuten Shannon Fano algoritmissakin (1), Huffmanin algoritmin (2) suorittamisen jälkeen pakatun tiedoston alkuun lisätään ensiksi pakattu 5

6 6 Huffman puu ja sen jälkeen aineisto koodataan bittimuotoisesti binääripuun avulla Staattisten mallien analysointia Huffman koodauksen avulla saavutetaan minimimäärä redundanssia koodeilla, joiden bittikoko vaihtelee symbolien esiintymismäärän mukaan. Huffmanin koodaus ei ole optimaalinen, mutta se tarjoaa hyvän likiarvollisen tuloksen. Se miksi Huffman ei ole optimaalinen johtuu siitä, että sekä Huffman, että Shannon Fano koodauksissa symbolin esitykseen käytetty bittimäärä esitetään kokonaislukuna. Esimerkiksi Huffmanin koodauksessa bittimäärä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Kummassakaan ei voida siis päästä tarkalleen informaatioteorian mukaiseen tulokseen. Huffmanin koodauksesta tuli kuitenkin suosittu, koska se oli helppo ottaa käyttöön ja sen pakkaussuhteet olivat hyviä [Nelson ja Gailly, 1995]. Sekä Huffmanin koodaus, että Shannon Fano koodaus käyttävät molemmat suuruusluokan 0 mallia, jossa keskitytään yksittäiseen symboliin eikä oteta huomioon sitä, millaisessa kokonaisuudessa symboli esiintyy. Tällaisessa tapauksessa saadaan aikaan pakkausta, jos kaikkia symboleita ei ole aineistossa tarkalleen samaa määrää. Suuruusluokan 0 Huffman kooditaulukko sisältää 256 bittiä, mutta suuremmilla suuruusluokilla todennäköisyystaulukon vaatima tila kasvaa kovaa vauhtia. Suuruusluokassa 1 se on jo bittiä. Tästä seuraa, että vaikka korkeampi suuruusluokka parantaa pakkauksen tehokkuutta, se kasvattaa todennäköisyystaulukon koon niin suureksi, että pakkauksen tuoma etu katoaa [Nelson ja Gailly, 1995]. Suuruusluokkaongelmaan on kuitenkin olemassa ratkaisu, jota käsitellään seuraavassa kappaleessa. 4. Mukautuva Huffman koodaus Huffman koodauksessa todennäköisyystaulukon täytyy olla aina pakatun aineiston mukana, joka muodostuu ongelmaksi, jos malli on suurempaa suuruusluokkaa kuin 0. Suuruusluokassa 0 tällä ei ole suurempaa merkitystä, koska taulukko vie enimmillään n. 250 tavua [Nelson ja Gailly, 1995]. Kuitenkin jo kun siirrytään suuruusluokan 1 malliin, annetaan yhden todennäköisyystaulukon sijaan 257 taulukkoa, joka kasvattaa pakatun aineiston kokoa merkittävästi. Jos pakattavat tiedostot eivät ole kovin suuria, tarkempien pakkaussuhteiden edut katoavatkin suuren todennäköisyystaulukon vuoksi. Tämä ongelma voidaan ratkaista niin, että ei käytetä staattista binääripuuta vaan päivitetään puuta sitä mukaa, kun pakattavaa aineistoa luetaan. Tällaisessa tapauksessa binääripuun luomiseen täytyy ottaa uudenlainen 6

7 7 lähestymistapa, koska puun luomiseen ei voida käyttää perinteistä Huffmanin algoritmia. Faller (1973) ja Gallagher (1978) loivat ensimmäiset mukautuvat Huffman algoritmit, joita myöhemmin päivittivät Knuth (1985) ja Vitter (1987) [Sayood, 2006]. Heidän algoritminsa perustuvat siihen, että Huffman puussa kaikilla solmuilla lukuun ottamatta juurisolmua on sisarsolmu. Pitämällä yllä tätä ominaisuutta voidaan varmistaa, että binääripuu pysyy Huffman puuna. Symbolit, joita ei vielä ole esitetty koodissa muodostavat ongelman mukautuvassa koodauksessa. Ratkaisu on käyttää EVV (ei vielä välitetty) solmua, joka sisältää käyttämättömien symbolien määrän. EVV solmu on aina, myös tyhjässä puussa, sisällytettynä puuhun painoarvolla 0. Mukautuvan Huffmanin algoritmin periaate on seuraavanlainen: 1. Jos nykyinen symboli on EVV, luodaan EVV solmulle kaksi lasta. Ensimmäiseksi lapseksi asetetaan uusi EVV - solmu ja toiseksi solmu, joka sisältää puuhun lisättävän symbolin. Siirrytään entiseen EVV - solmuun kohtaan ja siirrytään algoritmissa kohtaan Muussa tapauksessa siirrytään solmuun, joka sisältää kyseisen symbolin. 3. Tarkistetaan onko solmun painoarvo kyseisessä lohkossa suurin. 4. Jos solmun painoarvo ei ole suurin, vaihdetaan solmun ja lohkon suurimman paikkaa. 5. lisätään solmun painoarvoa yhdellä. 6. Tutkitaan, onko kyseessä juurisolmu. Jos ei, niin siirrytään kohtaan 3. Tehdään tätä niin kauan, että kyseessä on juurisolmu. Algoritmi 3. Algoritmi mukautuvan Huffman puun luomiselle ja päivitykselle [Sayood, 2006]. Algoritmin 3 ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan onko kyseessä EVV symboli ja jos on, luodaan EVV solmulle kaksi lasta ja asetetaan toiseksi lapseksi uusi EVV ja toiseksi kyseinen symboli. Päivitysoperaation tarkoitus on ylläpitää sisarsolmuperiaatetta, joten binääripuu on päivitettävä aina lisäyksen jälkeen. Tämän takia solmun luomisen jälkeen vaihdellaan binääripuun solmujen paikkaa, kunnes puu täyttää Huffman puun ehdot. Jos kyseessä on symboli, joka löytyy jo puusta, lisätään solmun painoarvoa, eli sitä määrää, montako kertaa symboli aineistossa esiintyy. Tämän jälkeen vaihdetaan tarvittaessa solmujen paikkaa kuten EVV solmun tilanteessa. 7

8 8 Kun mukautuva Huffman puu on luotu, on vuorossa aineiston pakkaus, jonka algoritmissa käydään läpi kaikki symbolit ja kutsutaan päivitysalgoritmia (3) jokaisen symbolin jälkeen: 1. Luetaan symboli. 2. Jos tämä on ensimmäinen kerta kun symboli esiintyy, pakataan EVV listan osoitin sekä väylä, jota kautta EVV - solmuun päästiin. 3. Muussa tapauksessa pakataan koodi, joka on väylä, joka kuljetaan juuresta kyseiseen solmuun. 4. Kutsutaan päivitysalgoritmia. 5. Siirrytään kohtaan 1 niin kauan, kunnes kyseessä on viimeinen symboli. Algoritmi 4. Algoritmi mukautuvan Huffman puun pakkaukselle [Sayood, 2006]. Algoritmin 4 kohdan 2 erikoistapauksessa ilmoitetaan pakatussa datassa, että kyseessä on symboli, jota ei ole vielä listassa. Muussa tapauksessa koodataan väylä, jota kautta päästän solmuun juuresta lähtien. Väylä muodostuu niin, että aina, kun puussa kuljetaan vasemmalle, on bittikoodi 0 ja kun kuljetaan oikealle, on koodi 1. Esimerkiksi jos symboliin päästään juuren kulkiessa ensin vasemmalle, sitten oikealle ja sitten vasemmalle, on bittikoodi tällöin 010. Mukautuvan Huffman puun purkaminen tapahtuu yksittäisten bittien avulla niin, että liikutaan puussa juuresta lähtien niin kauan, että vastaan tulee ulkosolmu tai EVV: 1. Aloitetaan Huffman puun juuresta. 2. Luetaan seuraava bitti pakatusta aineistosta. 3. Siirrytään joko vasempaan tai oikeaan lapseen bitin mukaisesti. Jos Huffman puussa kyseessä on sisäsolmu, siirrytään takaisin algoritmin kohtaan 2. Tehdään tätä niin kauan, kunnes tullaan ulkosolmuun tai EVV:hen. 4. Jos kyseessä on ulkosolmu ja se on EVV, puretaan aineistosta symboli sen mukaan, mitä indeksiä se vastaa EVV:ssä. 5. Jos kyseessä on ulkosolmu, tulostetaan symboli, joka sijaitsee kyseisessä solmussa. 8

9 6. Pienennetään symbolin painoarvoa ja kutsutaan päivitysalgoritmia. 7. Jatketaan kohdasta 1, kunnes kyseessä on viimeinen bitti. 9 Algoritmi 5. Algoritmi mukautuvan Huffman puun purkamiselle [Sayood, 2006]. Aina, kun yksi symboli on luettu, vähennetään sen arvoa binääripuussa. Näin siis Algoritmissa 5 ylläpidetään puuta myös purkamisen aikana. 5. Aritmeettinen koodaus Kappaleissa 3 ja 4 käsiteltiin todennäköisyyksiin perustuvia algoritmeja. Tärkeimpänä algoritmina esiteltiin Huffmanin koodaus, joka hallitsi pitkän aikaa tutkimusta pakkausteknologioiden alalla. Tässä kappaleessa esitellään aritmeettinen koodaus, joka on nousemassa yhä suositummaksi todennäköisyyksiin perustuvaksi koodaustavaksi Huffmanin koodauksen ohella. Huffman koodauksen yksi suurimmista ongelmista on se, että se pystyy pakkaamaan tietoa vain todennäköisyyksillä, jotka ovat kokonaislukumääräisiä. Monesti kuitenkin symbolien optimaalinen bittimäärä sisältää desimaaleja. Jos tietosisältö on esimerkiksi 2,6 bittiä, on Huffman puussa se koodattava joko 2 tai 3 bitillä. Tämä ongelma kasvaa suurimmaksi, kun jonkin yksittäisen symbolin todennäköisyys on erittäin suuri. Jos esimerkiksi symbolin todennäköisyys on 9/10, sen sisältämä informaatiosisältö on 0,15. Tässäkin tapauksessa symboli on pakattava yhdellä bitillä, joten ero alkuperäiseen tietosisältöön on suuri. Tämä ongelma muodostuu suureksi varsinkin binäärimuotoisessa datassa, kuten FAX laitteiden kaksivärisissä kuvissa, joissa todennäköisyys on välillä [0,1) [Sayood, 2006; Nelson ja Gailly, 1995]. Aritmeettinen koodaus tekee parannuksen tähän desimaaliluvulliseen todennäköisyysongelmaan. Aritmeettinen koodaus on siis käyttökelpoinen varsinkin binäärimuotoisissa kuvissa sekä aineistoissa, joissa erilaisia symboleita on vähän sekä sellaisissa aineistoissa, joissa todennäköisyydet ovat vinoutuneet (skewed), eli niiden jakauma ei ole normaalijakauman muotoinen [Sayood, 2006]. Aritmeettinen koodaus ei luo yksittäistä koodia jokaiselle symbolille, vaan koodiluku luodaan koko aineistolle. Tällä tavalla symbolin bittimäärä voidaan määritellä tarkemmin ja informaatiosisältö saadaan hyödynnettyä Huffman koodausta paremmin. Aritmeettinen koodaus on pakkausnopeudeltaan Huffman koodaukseen verrattuna hitaampi, mutta pakkausteho on yleensä parempi [Sayood, 2006; Nelson ja Gailly, 1995]. 9

10 10 Aritmeettisessa koodauksessa jokaisella symbolilla on oma paikkansa todennäköisyysvälillä [0, 1). Kaikkien todennäköisyyksien summa on aina 1. Koodauksessa jokainen merkki omistaa rivissä sen alueen, johon se kuuluu. Symbolit järjestetään ensin johonkin järjestykseen, jonka jälkeen jokaiselle symbolille annetaan väli jolle se kuuluu. Symbolien järjestyksellä ei ole väliä, kunhan purkuoperaatiossa käytetään samaa järjestystä kuin pakkauksessa. Esimerkiksi symbolijono binääripuu voitaisiin järjestää aakkosjärjestykseen. Tässä tapauksessa kirjain b omistaisi ensimmäisenä lukuna välin [0, 0,1). Seuraavan välin voisi omistaa symboli i, jota löytyy kaksi kappaletta, jolloin i omistaisi välin [0,1, 0,3) ja niin edelleen Aritmeettinen pakkausalgoritmi Aritmeettisessa pakkausalgoritmissa symbolimäärän ja aineiston suuretessa jokainen uusi symboli rajaa symbolin aluetta.: 1. Pienin luku <- 0,0 ja suurin luku <- 1,0 2. Luetaan merkkijonosta seuraava luku 3. nykyisen symbolin ala <- suurin luku-pienin luku 4. suurin luku <- pienin luku + nykyisen symbolin ala * nykyisen symbolin yläraja 5. pienin luku <- pienin luku + nykyisen symbolin ala * nykyisen symbolin alaraja 6. Palataan kohtaan 2, kunnes on luettu aineiston jokainen symboli. 7. Pakattu aineisto on pienin luku. Algoritmi 6. Aritmeettinen pakkausalgoritmi [Sayood, 2006]. Algoritmissa 6 Koodaus alkaa ensimmäisestä merkistä, jonka todennäköisyyden sisällä toimitaan symbolijonon loppuaika. Tätä tehdään rekursiivisesti, eli aina kun uusi merkki esiintyy, siirrytään rekursiossa sen todennäköisyyteen aikaisempien todennäköisyyksien sisällä. Esimerkiksi symbolijonossa binääripuu siirrytään aluksi ensimmäinen merkin todennäköisyyden sisälle, b = [0, 0,1). Tämän jälkeen esimerkissä siirrytään merkkiin i ja sijaitsee välillä [0,1, 0,3). Tällöin siirrytään ensimmäisen symbolin sisälle ja todennäköisyys muuttuu luvuksi [0,01, 0,03). Kolmas merkki toistaa tätä. Symboli n, jonka todennäköisyys rivillä on [0,3, 0,4) muuttaa koko merkkijonon todennäköisyydeksi [0,016, 0,018). Kun kaikki symbolit on 10

11 11 käyty läpi, saadaan alue, jonka alaraja on algoritmista saatu pakkaustulos. binääripuu lauseen esimerkissä tulos on Aritmeettinen purkualgoritmi Aritmeettisessa purkualgoritmissa lähdetään pakatun datan alusta ja käydään jokainen desimaali läpi. Jokaisen puretun symbolin jälkeen poistetaan sitä vastaava desimaali: 1. Luku <- Pakkauksen tuottama koodi. 2. Nykyinen symboli <- Symbolitaulukosta luvun osoittama väli 3. Lisätään symboli purettuun dataan. 4. Ala <- nykyisen symbolin yläraja - nykyisen symbolin alaraja 5. Numero <- numero - nykyisen symbolin alaraja 6. Numero <- numero / ala 7. Palataan kohtaan 2, kunnes on luettu jokainen desimaali. Algoritmi 7. Aritmeettinen purkualgoritmi [Nelson ja Gailly, 1995]. Purkualgoritmin (7) havainnollistamiseksi puretaan pakkausalgoritmissa käytetty esimerkki binääripuu, jonka pakattu data oli Ensimmäinen desimaali on 0 eli voidaan olettaa että kyseessä on symboli b, joka lisätään ensimmäisenä merkkinä purettuun dataan. Symbolien todennäköisyysjakauma toimitetaan pakkausalgoritmille, joten tiedämme että symbolin b :n alue on [0, 0,1). Tämä alue poistetaan pakatusta datasta, jonka jälkeen pakattu data esimerkissä on Poistoa tehdään niin kauan, kunnes pakattu data on kokonaan purettu Aritmeettisen algoritmin vertailua Huffmanin algoritmiin Tutkimme merkkijonoa aaaaaaa ja määrittelemme, että merkin a todennäköisyys koko aineistossa on 0,9. Tässä tapauksessa ensimmäinen a koodataan välillä [0,0, 0,9), toinen [0,0, 0,81) ja niin edelleen. Koko merkkijonon todennäköisyys muodostuu lopulta lopetussymbolin kanssa seuraavaksi: [0, , 0, ). aaaaaaa merkkijono voidaan tällöin merkitä esimerkiksi luvulla 0,45. Tämä desimaaliluku vie alle seitsemän bittiä. Kyseisen merkkijonon pituus Huffman koodauksessa veisi vähimmillään yhdeksän bittiä. Kuten aikaisemmin todettiin, aritmeettinen koodaus tuo parannusta Huffmanin koodaukseen esimerkiksi binäärimuotoisissa kuvissa sekä aineistoissa, joissa aakkosto on pieni [Sayood, 2006; Nelson ja Gailly, 1995]. 11

12 12 6. Sanakirjat tiedonpakkauksen uusi aika Aikaisemmissa kappaleissa kerrottiin pakkausteknologioista, jotka keskittyivät tutkimaan tiedon pakkausta informaatioteorian avulla. Tärkeitä käsitteitä olivat muun muassa entropia, redundanssi informaatio sekä tilastolliset todennäköisyydet. Esittelimme Huffmanin koodauksen sekä aritmeettisen koodauksen, jotka olivat tärkeimpiä teorioita koodauksen tutkimisessa luvun lopulla alkoi muutos kohti sanakirjoja, kun Jacob Ziv ja Abraham Lempel julkaisivat vuonna 1977 teoksen A Universal Algorithm for Sequential Data Compression. Tämä teos ei kuitenkaan välittömästi tuonut suosiota. Suuren yleisön tietoon sanakirjat tulivat vasta vuonna 1984 Terry Welchin julkaistua oman teoksensa A Technique for High Performance Data Compression [Welch, 1984]. Informaatioteoriaan perustuvissa koodauksissa yksittäiselle symbolille lasketaan todennäköisyys ja mallin pitää sekä arvioida, että ennustaa keskiarvosta eroavia todennäköisyyksiä. Sanakirjoissa koodaus perustuu yksittäisten symbolien sijaan symboliryhmiin, jotka muodostavat sanakirjan. Pakatussa aineistossa käytetään symboliryhmien sijaan osoittimia (pointer) kyseiseen sanakirjan kohtaan Sanakirjoihin siirtymisen vaiheet Sanakirjoihin siirryttiin kohtalaisen hitaasti. Vuonna 1977 julkaistu algoritmi otettiin tietokonemaailman käyttöön vasta 1984, kun Terry Welchin LZW:ksi nimeämän algoritmin myötä. Terry Welch käytti algoritminsa pohjana vuonna 1978 Lempelin ja Zivin julkaisemaa LZ78 algoritmia. LZW algoritmi oli alun perin suunniteltu kasettiasemien ja levykeasemien käyttöön, mutta siitä sai helposti muunneltua yleisesti toimivan pakkausohjelman. Lähes välittömästi artikkelin julkaisun jälkeen alettiin kehitellä LZW:llä toimivaa Unix pakkausohjelmaa. Ohjelma valmistui noin vuosi artikkelin julkaisun jälkeen ja sen nimi oli Compress [Nelson ja Gailly, 1995]. Vuonna 1985 julkaistiin LZ78 algoritmilla toimiva ARC pakkausohjelma, joka nousi välittömästi MS DOS käyttöjärjestelmien keskuudessa suureen suosioon. ARC:n avulla pystyttiin ensimmäistä kertaa MS DOS käyttöjärjestelmässä siirtämään useita tiedostoja samaan aikaan, joka oli ollut jo mahdollista Unix koneissa tar pakkausten avulla. PKARC nimisen kilpailijan markkinoille tulo lisäsi LZ78:n suosiota, mutta 1990 luvulla PKZIP, LHarc ja ARJ ohjelmistojen ilmestyminen muutti suuntausta LZ78 algoritmista LZ77 algoritmiin. Myös Internetissä suosittu PNG kuvanpakkausformaatti käyttää LZ77:aa, johtuen Unisys yhtiön LZW algoritmia käyttävän GIF pakkausformaatin patenttiongelmista [Nelson ja 12

13 13 Gailly, 1995]. Paneudumme yksittäisten sanakirjojen historiaan lähemmin seuraavassa kappaleessa Staattiset ja mukautuvat sanakirjat Staattinen sanakirja on pysyvä sanakirja, joka luodaan ennen pakkausta, eikä sitä muuteta pakkauksen aikana. Yksi staattisen sanakirjan hyvistä puolista on se, että sanakirja voidaan optimoida tarkasti pakattavan aineiston mukaan. Joissain tilanteissa tämä on tarpeen, esimerkiksi tietokonepeliin ohjelmoitava pysyvä tietokanta voisi käyttää tällaista ratkaisua. Staattisella sanakirjalla on kuitenkin sama ongelma kuin muissakin staattisissa malleissa, eli sanakirja täytyy välittää pakatun aineiston mukana ja tämä lisää tiedoston kokoa [Sayood, 2006; Nelson ja Gailly, 1995]. Yleisimmät tunnetut sanakirja algoritmit, kuten LZ77, LZ78 ja LZW edustavat mukautuvia sanakirjoja. Mukautuvat sanakirjat toimivat staattisen sanakirjan sijaan niin, että sanakirja on aluksi tyhjä ja siihen lisätään symbolijonoja sitä mukaa, kun pakkaus etenee. Tällaisessa pakkausalgoritmissa jaetaan aineisto ensin osiin, verrataan niitä sanakirjaan ja sen jälkeen lisätään ne sanakirjaan. Lopulta osoittimet ja aineisto pakataan yhdeksi tiedostoksi. Purkualgoritmissa puretaan tietovirta symboleiksi tai sanakirjaviittauksiksi ja lisätään sanat sanakirjaan, minkä jälkeen muutetaan sanakirja osiksi ja muutetaan osat symboleiksi. Purku, ja pakkausalgoritmit eivät vaadi paljoa prosessoritehoa, minkä takia mukautuvat sanakirjat ovat staattisia sanakirjoja suositumpia [Sayood, 2006; Nelson ja Gailly, 1995]. 7. Ikkunoihin perustuvat sanakirja algoritmit 7.1. LZ77 Ensimmäinen Lempelin ja Zivin esittelemä algoritmi oli vuonna 1977 ilmestynyt LZ77. Algoritmi sisältää ennalta määrätyn kokoisen ikkunan, joka on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa sisältää tietyn osan aikaisemmin koodatuista symboleista, alkaen edellisestä symbolista taaksepäin. Toinen osa sisältää etukäteispuskurin (look ahead buffer), joka lukee aineistosta tietyn kokoisen osan tulevia merkkejä. Edelliset symbolit sisältävä osa on etukäteispuskuria huomattavasti suurikokoisempi. Algoritmin toimintatapa perustuu näiden kahden osan vertaamiseen. Jos ikkunasta ei löydy symbolia ennestään, lisätään se sanakirjaan. Lopulta usein esiintyvät symbolijonot ryhmitellään suuremmiksi merkkiryhmiksi ja harvemmin esiintyvät pienemmiksi. Pakkausteho riippuu siitä kuinka pitkiä sanakirjan symbolijonot ovat, kuinka suuri ikkuna pakkauksessa on käytössä ja kuinka suuri entropia alkuperäisessä aineistossa on. 13

14 LZ77 pakkausalgoritmi sanakirjan luomiseen LZ77:ssa sanakirja muodostetaan samalla, kun aineistoa luetaan sisään. Etukäteispuskurista luetaan dataa ja verrataan sitä ikkunan sisältöön. Jos vastaavuus löytyy, tallennetaan osoitin tähän symboliin sekä vastaavuuden jälkeinen symboli: 1. Lähdetään lukemaan aineistoa alusta. 2. Käydään ikkunan aikaisemmin koodatut symbolit läpi ja etsitään se kohta, jolla on pisin vastaavuus etukäteispuskurin kanssa. 4. Jos vastaavuus löytyy, tallennetaan suurimmasta vastaavuuden kohdasta osoitin, joka sisältää tiedot: {[Osoittimen kohta, josta pisin vastaavuus alkoi], [Vastaavuuden pituus], [Koko vastaavuutta seuraava symboli]} 5. Muussa tapauksessa tallennetaan osoitin, joka sisältää etukäteispuskurin ensimmäisen symbolin arvoilla {0, 0, [Ensimmäinen symboli etukäteispuskurissa]}. 6. Jos etukäteispuskuri ei ole tyhjä, siirrytään aineistossa yksi symboli eteenpäin sekä algoritmissa kohtaan 2. Algoritmi 8. LZ77 pakkausalgoritmi [Sayood, 2006; Christina Zeeh, 2003]. Esimerkiksi jos algoritmissa 8 vertailtaisiin etukäteispuskurissa binääripuu symbolijonoa ja ikkunasta löytyisi jo symbolijono binää, tallennettaisiin sanakirjaan osoitin, joka viittaisi tähän kohtaan, sekä seuraava merkki eli r. Seuraavan kerran, kun sana binääripuu tulee vastaan, lisätään osoitin tähän kyseiseen sanakirjan esiintymään, joka sisältää nyt siis binäär ja seuraava merkki eli i. Kun etukäteispuskuri on tyhjä, on pakkausalgoritmi käyty läpi ja luotu sanakirja, jolla aineiston voi pakata. LZ77 sisältää suorituskyvyllisiä sekä koodaustehollisia ongelmia. Ensimmäinen ongelma on suorituskyvyllinen. Algoritmissa tehdään vertailu aikaisemmin koodattujen merkkien ja etukäteispuskurin aloitusmerkin kanssa, mikä on raskas operaatio. Ongelma pahenee entisestään, jos yritetään parantaa pakkaussuhdetta suurentamalla ikkunan kokoa. Toinen ongelma voi tulla pakkaustehon kanssa. Algoritmi olettaa symbolijonojen esiintyvän lähellä toisiaan, joka johtaa siihen, että merkkijonoa ei koodata, jos se toistuu etukäteispuskuria suuremmalla merkkijonovälillä. Pahimmassa tapauksessa koodattu aineisto on suurempi kuin alkuperäinen. Kolmas ongelma tulee vastaan, jos vastaantulevia symboleita ei löydy sanakirjasta. Tässäkin tapauksessa sen sijaan, että kerrottaisiin ainoastaan symboli, algoritmi käyttää 14

15 15 osoitinta, joka kertoo kohdan, pituuden ja seuraavan symbolin. Tämä tapa vie enemmän tilaa kuin vain alkuperäisen symbolin esittäminen, joten tässäkin tilanteessa pahimmassa tapauksessa koodaus vain suurentaa alkuperäisen tiedoston kokoa [Sayood, 2006; Nelson ja Gailly, 1995; Zeeh, 2003] LZSS LZ77 algoritmiin on tehty useita parannuksia, joista suosituin on vuonna 1982 julkaistu Storerin ja Szymanskin LZSS. LZSS käyttää LZ77:n tavoin ikkunaa ja korjaa tehokkuusongelmia, joita LZ77:ssa oli. Ensimmäinen parannus on siinä, kuinka ikkunaa hallitaan. LZSS parantaa koodausvaiheen koodauksen lisäämällä teksti ikkunan koodatut symbolit binäärihakupuuhun. Tällä tavoin saadaan LZ77:n O(n 2 ) aikavaatimuksellisesta algoritmista O(n log n) tyyppinen. Tämän uudistuksen ansiosta on mahdollista suurentaa tekstiikkunaa huomattavasti ilman suurempia aikavaatimusongelmia [Nelson ja Gailly, 1995]. Toinen parannus LZSS:ssä on symbolijonojen koodaamisessa. LZ77:ssa koko aineisto koodattiin osoittimella, joka kertoi aloituskohdan, pituuden ja symbolijonoa seuraavan symbolin. Myös sellaiset symbolit, joita ei löytynyt ikkunasta, muutettiin osoittimiksi. LZSS algoritmi voi sen sijaan tuottaa sekä osoittimia, että symboleja. Pelkkinä symboleina esitetään siis sellaiset symbolit, joita ei ikkunasta löydy ennestään [Nelson ja Gailly, 1995]. 8. LZ78 ja perilliset 8.1. LZ78 LZ77:n suurimpana ongelmana pidetään sitä, että jos toistoa tapahtuu alkuperäisessä aineistossa liian harvoin, saattaa toistuva symbolijono jäädä ikkunan ja pakkauksen ulkopuolelle. Tilannetta voidaan yrittää parantaa suurentamalla etukäteispuskuria, mutta tämä johtaa vielä huonompiin tuloksiin, koska osoittimen kohdan ilmoittaminen sekä symbolijonon koodaus vievät enemmän tilaa. Tämän lisäksi prosessoriajan kulutus kasvaa nopeasti, varsinkin puskurin kokoa nostaessa [Nelson ja Gailly, 1995]. LZ77:n ongelmien ratkaisemiseksi Lempel ja Ziv julkaisivat vuonna 1978 Compression of Individual Sequences via Variable Rate Coding nimisessä artikkelissa LZ78 algoritmin, jossa he paransivat LZ77:n ongelmia. LZ78 algoritmi ratkaisee LZ77:n suorituskykyongelman ja koodausteho ongelman niin, että se poistaa pakkausalgoritmista ikkunan jolloin koko sanakirjaa verrataan sisään tulevaan tietovirtaan [Sayood, 2006; Nelson ja Gailly, 1995]. 15

16 LZ78 pakkausalgoritmi LZ78 pakkausalgoritmissa koko sanakirjaa verrataan sisään tulevaan tietovirtaan toisin kuin LZ77:ssa, jossa luotiin ikkuna vertailun avuksi: 1. Asetetaan väliaikainen i muuttuja tyhjäksi. 2. Luetaan seuraava symboli s. 3. Jos i + s sijaitsee sanakirjassa, asetetaan i:n arvoksi i + s ja siirrytään kohtaan Muussa tapauksessa lisätään koodattuun dataan {[viittaus siihen indeksiin jossa sijaitsee i], [s]}. Jos sanakirjassa ei ole viittausta i:hin, asetetaan viitteeksi Lisätään i + s sanakirjaan ja tyhjennetään i. 6. jatketaan kohdasta 2, kunnes koko aineisto on luettu. Algoritmi 9. LZ78 pakkausalgoritmi [Christina Zeeh, 2003]. Esimerkkinä pakkauksesta koodataan algoritmissa 9 sana abab. Algoritmissa luetaan ensin symboli a, joka lisätään koodattuun dataan arvolla {0, a }. Tämän jälkeen sanakirjaan lisätään symboli a indeksillä 1 ja jatketaan seuraavasta merkistä. Seuraavaa merkkiä b :kään ei näytä löytyvän sanakirjasta, joten lisätään se koodattuun dataan arvolla {0, b }, lisätään b sanakirjaan indeksiin 2 ja Jatketaan seuraavan symboliin. Seuraava symboli on a ja näyttää olevan jo sanakirjassa, joten lisätään se väliaikaiseen muuttujaan ja aloitetaan alusta. Seuraava merkki on b, joten merkkijono on nyt i + s, eli ab. Tätä ei näytä olevan sanakirjassa, joten lisätään koodattuun dataan a :n indeksi ja symboli, eli {1, b }. Tämän jälkeen lisätään sanakirjaan ab indeksiin 3. LZ78 algoritmi sisältää ongelmallisia kohtia, joita on yritetty korjata erilaisilla tavoilla. Suurin ongelma algoritmissa on sanakirja, joka voi kasvaa rajattoman suureksi. Sanakirjan kasvua voidaan kuitenkin yrittää rajoittaa muokkaamalla algoritmia. Esimerkiksi UNIXin compress pakkausohjelmassa tarkkaillaan tiedoston pakkaussuhdetta. Jos pakkaussuhde alkaa heiketä, sanakirja poistetaan ja ohjelma aloittaa pakkauksen alusta. Vaihtoehtoisesti ohjelmassa voidaan käyttää nykyistä sanakirjaa, mutta ei lisätä siihen enempää sanakirjamerkintöjä tulevasta tietovirrasta [Nelson ja Gailly, 1995; Zeeh, 2003]. 16

17 LZW Terry Welch julkaisi vuonna 1984 A Technique for High Performance Data Compression artikkelin. Kuten 6.1 kohdassa todettiin, tämä artikkeli aloitti sanakirjojen nopean leviämisen. LZW on LZ78 algoritmin jälkeläinen. Algoritmissa luetaan sanakirjaan kaikki yksittäiset symbolit ennen koodauksen aloittamista, joten algoritmissa ei tarvitse ottaa huomioon symboleita ja koko aineisto voidaan tallentaa ainoastaan osoittimina. Tämä yksinkertaistaa algoritmia LZ78:aan verrattuna jonkin verran. Welch otti artikkelissaan kantaa myös jo LZ78 algoritmissa mainittuun sanakirjan rajattomaan kasvuun. Hän ehdotti, että osoittimien koko olisi 12 bittiä, jolloin sanakirjaan voitaisiin lisätä enimmillään 4096 sanakirjamerkintää. Tämän jälkeen sanakirja muuttuisi staattiseksi [Sayood, 2006; Nelson ja Gailly, 1995; Zeeh, 2003] LZW algoritmi LZW algoritmin toimintatapa on seuraavanlainen: 1. Asetetaan väliaikainen i muuttuja tyhjäksi. 2. Luetaan seuraava symboli s. 3. Jos i + s sijaitsee sanakirjassa, asetetaan i:n arvoksi i + s ja siirrytään kohtaan Muussa tapauksessa lisätään koodattuun dataan {[viittaus siihen indeksiin jossa sijaitsee i]}. 5. Lisätään i + s sanakirjaan ja asetetaan i:ksi s. 6. jatketaan kohdasta 2, kunnes koko aineisto on luettu. Algoritmi 10. LZ78 pakkausalgoritmi [Christina Zeeh, 2003]. LZW sanakirja algoritmi (10) vastaa LZ78 algoritmia ainoastaan sillä erolla, että LZW:ssä luetaan kaikki käytettävät symbolit sanakirjaan ennen koodauksen aloittamista. Tämä yksinkertaistaa algoritmia niin, ettei sanakirjaan tarvitse lisätä kuin osoittimia. 9. Yhteenveto Nykyaikainen tiedonpakkausteorioiden kehittely sai alkunsa Bell Labsin Claude Shannonin 1940 luvulla kehittelemästä informaatioteoriasta. Informaatioteoria antoi hyvän kuvan siitä, missä rajoissa tietoa pystyttiin binäärimuodossa pakkaamaan poistamalla redundassi informaatio. David A. Huffman ( ) kehitti tämän teorian pohjalta vuonna

18 18 algoritmiteorian, joka muodostui vuosikymmenten ajaksi tärkeimmäksi pakkaustekniikoiden tutkimuskohteeksi. Ajan mittaan informaatioteorian perusteella kehitettiin myös Huffmanin algoritmista eroavia pakkausalgoritmeja. Huffman koodauksen perilliseksi muodostui tietokoneiden kehittyessä aritmeettinen koodaus, joka oli Huffman koodausta tehokkaampi, mutta tietokoneteholtaan vaativampi. Todennäköisyyksiin perustuva pakkaus oli 1970 luvun loppuun asti ainoa varteenotettava tekniikka harrastaa tiedonpakkausta, kunnes Jacob Ziv ja Abraham Lempel julkaisivat LZ77 ja LZ78 algoritmit. Sanakirjat olivat aivan uudenlainen lähtökohta tiedonpakkauksen tutkimisessa ja ne erosivat aikaisemmista algoritmeista, koska ne eivät perustuneet informaatioteoriaan. Nämä algoritmit eivät yleistyneet välittömästi. Vasta Terry Welchin julkaistessa LZ78:aan perustuvan LZW algoritmin vuonna 1984 tiedonpakkauksen tutkimus siirtyi kohti sanakirjoja. 18

19 19 Viiteluettelo [Nelson ja Gailly, 1995] Mark Nelson ja Jean loup Gailly, The Data Compression Book 2nd edition, M&T Books, New York, NY, [Sayood, 2006] Khalid Sayood, Introduction to Data Compression (Third Edition), Elsevier Inc, [Lelewer ja Hirschberg, 1987] Debra A. Lelewer ja Daniel S. Hirschberg, Data compression, ACM Computing Surveys 19 (Sep. 1987), [Stix, 1991] Gary Stix, Profile: David A. Huffman, Scientific American, [Cormen, Leiserson, Rivest ja Stein, 2001] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein, Introduction to Algorithms, Second Edition, MIT Press and McGraw Hill, [Zeeh, 2003] Christina Zeeh, Seminar Famous Algorithms, January 16, [Huffman, 1952] David A. Huffman, A Method for the construction of minimumredundancy codes, Proc. IRE 40, 1098 (1952). [Welch, 1984] Terry A. Welch, A technique for high performance data compression, Computer 17 (Jun. 1984), [Ziv ja Lempel, 1977] Jacob Ziv and Abraham Lempel, A Universal Algorithm for Sequential Data Compression, IEEE Transactions on Information Theory, 23(3), (May 1977), [Ziv ja Lempel, 1978] Jacob Ziv and Abraham Lempel, Compression of Individual Sequences via Variable Rate Coding, IEEE Transactions on Information Theory, 24, (1978),

Ongelma 1: Onko datassa tai informaatiossa päällekkäisyyttä?

Ongelma 1: Onko datassa tai informaatiossa päällekkäisyyttä? Ongelma 1: Onko datassa tai informaatiossa päällekkäisyyttä? 2012-2013 Lasse Lensu 2 Ongelma 2: Voidaanko dataa tai informaatiota tallettaa tiiviimpään tilaan koodaamalla se uudelleen? 2012-2013 Lasse

Lisätiedot

Tietorakenteet, laskuharjoitus 7, ratkaisuja

Tietorakenteet, laskuharjoitus 7, ratkaisuja Tietorakenteet, laskuharjoitus, ratkaisuja. Seuraava kuvasarja näyttää B + -puun muutokset lisäysten jälkeen. Avaimet ja 5 mahtuvat lehtisolmuihin, joten niiden lisäys ei muuta puun rakennetta. Avain 9

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit, 2014-2015, Harjoitus 7, ratkaisu

811312A Tietorakenteet ja algoritmit, 2014-2015, Harjoitus 7, ratkaisu 832A Tietorakenteet ja algoritmit, 204-205, Harjoitus 7, ratkaisu Hajota ja hallitse-menetelmä: Tehtävä 7.. Muodosta hajota ja hallitse-menetelmää käyttäen algoritmi TULOSTA_PUU_LASKEVA, joka tulostaa

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 8 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 8 Ke Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 8 Ke 1.2.2017 Timo Männikkö Luento 8 Järjestetty binääripuu Solmujen läpikäynti Binääripuun korkeus Binääripuun tasapainottaminen Graafit ja verkot Verkon lyhimmät polut Fordin ja Fulkersonin

Lisätiedot

Algoritmit 2. Luento 7 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 2. Luento 7 Ti Timo Männikkö Algoritmit 2 Luento 7 Ti 4.4.2017 Timo Männikkö Luento 7 Joukot Joukko-operaatioita Joukkojen esitystapoja Alkiovieraat osajoukot Toteutus puurakenteena Algoritmit 2 Kevät 2017 Luento 7 Ti 4.4.2017 2/26

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 7 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 7 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 7 Ti 31.1.2017 Timo Männikkö Luento 7 Järjestetty binääripuu Binääripuiden termejä Binääripuiden operaatiot Solmun haku, lisäys, poisto Algoritmit 1 Kevät 2017 Luento 7 Ti 31.1.2017

Lisätiedot

Algoritmit 2. Luento 4 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 2. Luento 4 Ke Timo Männikkö Algoritmit 2 Luento 4 Ke 22.3.2017 Timo Männikkö Luento 4 Hajautus Yhteentörmäysten käsittely Avoin osoitteenmuodostus Hajautusfunktiot Puurakenteet Solmujen läpikäynti Algoritmit 2 Kevät 2017 Luento 4

Lisätiedot

Algoritmit 2. Luento 3 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 2. Luento 3 Ti Timo Männikkö Algoritmit 2 Luento 3 Ti 21.3.2017 Timo Männikkö Luento 3 Järjestäminen eli lajittelu Kekorakenne Kekolajittelu Hajautus Yhteentörmäysten käsittely Ketjutus Algoritmit 2 Kevät 2017 Luento 3 Ti 21.3.2017

Lisätiedot

Algoritmit 2. Luento 6 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 2. Luento 6 Ke Timo Männikkö Algoritmit 2 Luento 6 Ke 29.3.2017 Timo Männikkö Luento 6 B-puun operaatiot B-puun muunnelmia Nelipuu Trie-rakenteet Standarditrie Pakattu trie Algoritmit 2 Kevät 2017 Luento 6 Ke 29.3.2017 2/31 B-puu

Lisätiedot

58131 Tietorakenteet (kevät 2009) Harjoitus 6, ratkaisuja (Antti Laaksonen)

58131 Tietorakenteet (kevät 2009) Harjoitus 6, ratkaisuja (Antti Laaksonen) 58131 Tietorakenteet (kevät 2009) Harjoitus 6, ratkaisuja (Antti Laaksonen) 1. Avaimet 1, 2, 3 ja 4 mahtuvat samaan lehtisolmuun. Tässä tapauksessa puussa on vain yksi solmu, joka on samaan aikaan juurisolmu

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Digitaali- ja Tietokonetekniikan laitos TKT-3200 Tietokonetekniikka ASSEMBLER: QSORT 11.08.2010 Ryhmä 00 nimi1 email1 opnro1 nimi2 email2 opnro2 nimi3 email3 opnro3 1. TEHTÄVÄ

Lisätiedot

58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015) Toinen välikoe, malliratkaisut

58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015) Toinen välikoe, malliratkaisut Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 0) Toinen välikoe, malliratkaisut. (a) Alussa puu näyttää tältä: Lisätään 4: 4 Tasapaino rikkoutuu solmussa. Tehdään kaksoiskierto ensin oikealle solmusta ja sitten

Lisätiedot

Algoritmit 2. Luento 2 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 2. Luento 2 Ke Timo Männikkö Algoritmit 2 Luento 2 Ke 15.3.2017 Timo Männikkö Luento 2 Tietorakenteet Lineaarinen lista, binääripuu Prioriteettijono Kekorakenne Keko-operaatiot Keon toteutus taulukolla Algoritmit 2 Kevät 2017 Luento

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Matias Sumanen Mittaussignaalin häviötön pakkaaminen. Kandidaatintyö

Matias Sumanen Mittaussignaalin häviötön pakkaaminen. Kandidaatintyö Matias Sumanen Mittaussignaalin häviötön pakkaaminen Kandidaatintyö Tarkastaja: Yliopistonlehtori Heikki Huttunen Jätetty tarkastettavaksi: 17.5.2015 2 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 12 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 12 Ke Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 12 Ke 15.2.2017 Timo Männikkö Luento 12 Pikalajittelu Pikalajittelun vaativuus Osittamisen tasapainoisuus Lajittelumenetelmien vaativuus Laskentalajittelu Lokerolajittelu Kantalukulajittelu

Lisätiedot

Graafin 3-värittyvyyden tutkinta T Graafiteoria, projektityö (eksakti algoritmi), kevät 2005

Graafin 3-värittyvyyden tutkinta T Graafiteoria, projektityö (eksakti algoritmi), kevät 2005 Graafin 3-värittyvyyden tutkinta T-79.165 Graafiteoria, projektityö (eksakti algoritmi), kevät 2005 Mikko Malinen, 36474R 29. maaliskuuta, 2005 Tiivistelmä Artikkelissa käydään läpi teoriaa, jonka avulla

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 6 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 6 Ke Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 6 Ke 25.1.2017 Timo Männikkö Luento 6 Järjestetty lista Listan toteutus dynaamisesti Linkitetyn listan operaatiot Vaihtoehtoisia listarakenteita Puurakenteet Binääripuu Järjestetty

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Digitaali- ja Tietokonetekniikan laitos TKT-3200 Tietokonetekniikka ASSEMBLER: QSORT 06.09.2005 Ryhmä 00 nimi1 email1 opnro1 nimi2 email2 opnro2 nimi3 email3 opnro3 1. TEHTÄVÄ

Lisätiedot

Hakupuut. tässä luvussa tarkastelemme puita tiedon tallennusrakenteina

Hakupuut. tässä luvussa tarkastelemme puita tiedon tallennusrakenteina Hakupuut tässä luvussa tarkastelemme puita tiedon tallennusrakenteina hakupuun avulla voidaan toteuttaa kaikki joukko-tietotyypin operaatiot (myös succ ja pred) pahimman tapauksen aikavaativuus on tavallisella

Lisätiedot

Häviötön tiedon pakkaaminen

Häviötön tiedon pakkaaminen Päivi Toikkanen Häviötön tiedon pakkaaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 26. marraskuuta 2014 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Tekijä: Päivi Toikkanen

Lisätiedot

Algoritmit 1. Demot Timo Männikkö

Algoritmit 1. Demot Timo Männikkö Algoritmit 1 Demot 1 25.-26.1.2017 Timo Männikkö Tehtävä 1 (a) Algoritmi, joka laskee kahden kokonaisluvun välisen jakojäännöksen käyttämättä lainkaan jakolaskuja Jaettava m, jakaja n Vähennetään luku

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 2 Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä

Lisätiedot

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä Rekursiolause Laskennan teorian opintopiiri Sebastian Björkqvist 23. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Työssä käydään läpi itsereplikoituvien ohjelmien toimintaa sekä esitetään ja todistetaan rekursiolause,

Lisätiedot

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Taulukot ovat olioita, jotka auttavat organisoimaan suuria määriä tietoa. Käsittelylistalla on: Taulukon tekeminen ja käyttö Rajojen tarkastus ja kapasiteetti

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

Toisessa kyselyssä alueella on 1 ruudussa A ja 3 ruudussa B, joten suosituin ehdokas on B.

Toisessa kyselyssä alueella on 1 ruudussa A ja 3 ruudussa B, joten suosituin ehdokas on B. A Alueet Bittimaassa järjestetään vaalit, joissa on 26 ehdokasta. Jokaisella ehdokkaalla on kirjaintunnus välillä A...Z. Bittimaa on suorakulmion muotoinen ja jaettu neliöruutuihin. Tehtäväsi on selvittää

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Tehtävän V.1 ratkaisuehdotus Tietorakenteet, syksy 2003

Tehtävän V.1 ratkaisuehdotus Tietorakenteet, syksy 2003 Tehtävän V.1 ratkaisuehdotus Tietorakenteet, syksy 2003 Matti Nykänen 5. joulukuuta 2003 1 Satelliitit Muunnetaan luennoilla luonnosteltua toteutusta seuraavaksi: Korvataan puusolmun p kentät p. key ja

Lisätiedot

Tehtävä 2: Loppuosataulukko

Tehtävä 2: Loppuosataulukko Tehtävä 2: Loppuosataulukko Tutustu tarkoin seuraavaan tekstiin ja vastaa sitä hyväksi käyttäen tehtävän loppuosassa esitettyihin viiteen kysymykseen. Annetun merkkijonon (ns. hahmo) esiintymän haku pidemmästä

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari 1 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot 1.5 Esimerkki:

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 5 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 5 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 5 Ti 24.1.2017 Timo Männikkö Luento 5 Järjestetty lista Järjestetyn listan operaatiot Listan toteutus taulukolla Binäärihaku Binäärihaun vaativuus Algoritmit 1 Kevät 2017 Luento 5 Ti

Lisätiedot

1. (a) Seuraava algoritmi tutkii, onko jokin luku taulukossa monta kertaa:

1. (a) Seuraava algoritmi tutkii, onko jokin luku taulukossa monta kertaa: Tietorakenteet, laskuharjoitus 10, ratkaisuja 1. (a) Seuraava algoritmi tutkii, onko jokin luku taulukossa monta kertaa: SamaLuku(T ) 2 for i = 1 to T.length 1 3 if T [i] == T [i + 1] 4 return True 5 return

Lisätiedot

Algoritmit 2. Luento 9 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 2. Luento 9 Ti Timo Männikkö Algoritmit 2 Luento 9 Ti 19.4.2016 Timo Männikkö Luento 9 Merkkitiedon tiivistäminen LZW-menetelmä Taulukointi Editointietäisyys Peruutus Verkon 3-väritys Algoritmit 2 Kevät 2016 Luento 9 Ti 19.4.2016

Lisätiedot

Toteutusdokumentti: Huffman-koodaus

Toteutusdokumentti: Huffman-koodaus hyväksymispäivä arvosana arvostelija Toteutusdokumentti: Huffman-koodaus Tuomas Husu Helsinki 25.6.2009 Tietorakenteiden harjoitustyö, kesä 2009. Ohjaaja Tomi Jylhä-Ollila. HELSINGIN

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Rekursio Rekursion käyttötapauksia Rekursio määritelmissä Rekursio ongelmanratkaisussa ja ohjelmointitekniikkana Esimerkkejä taulukolla Esimerkkejä linkatulla listalla Hanoin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

ALGORITMIT 1 DEMOVASTAUKSET KEVÄT 2012

ALGORITMIT 1 DEMOVASTAUKSET KEVÄT 2012 ALGORITMIT 1 DEMOVASTAUKSET KEVÄT 2012 1.1. (a) Jaettava m, jakaja n. Vähennetään luku n luvusta m niin kauan kuin m pysyy ei-negatiivisena. Jos jäljelle jää nolla, jaettava oli tasan jaollinen. int m,

Lisätiedot

Ongelma(t): Miten merkkijonoja voidaan hakea tehokkaasti? Millaisia hakuongelmia liittyy bioinformatiikkaan?

Ongelma(t): Miten merkkijonoja voidaan hakea tehokkaasti? Millaisia hakuongelmia liittyy bioinformatiikkaan? Ongelma(t): Miten merkkijonoja voidaan hakea tehokkaasti? Millaisia hakuongelmia liittyy bioinformatiikkaan? 2012-2013 Lasse Lensu 2 Ihmisen, eläinten ja kasvien hyvinvoinnin kannalta nykyaikaiset mittaus-,

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1 Tietorakenteet ja algoritmit syksy 2012 Laskuharjoitus 1 1. Tietojenkäsittelijä voi ajatella logaritmia usein seuraavasti: a-kantainen logaritmi log a n kertoo, kuinka monta kertaa luku n pitää jakaa a:lla,

Lisätiedot

Algoritmit 2. Luento 5 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 2. Luento 5 Ti Timo Männikkö Algoritmit 2 Luento 5 Ti 28.3.2017 Timo Männikkö Luento 5 Puurakenteet B-puu B-puun korkeus B-puun operaatiot Algoritmit 2 Kevät 2017 Luento 5 Ti 28.3.2017 2/29 B-puu Algoritmit 2 Kevät 2017 Luento 5 Ti

Lisätiedot

ja λ 2 = 2x 1r 0 x 2 + 2x 1r 0 x 2

ja λ 2 = 2x 1r 0 x 2 + 2x 1r 0 x 2 Johdatus diskreettiin matematiikkaan Harjoitus 4, 7.10.2015 1. Olkoot c 0, c 1 R siten, että polynomilla r 2 c 1 r c 0 on kaksinkertainen juuri. Määritä rekursioyhtälön x n+2 = c 1 x n+1 + c 0 x n, n N,

Lisätiedot

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma:

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5 Kerta 2 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: 2. Tulosta Pythonilla seuraavat luvut allekkain a. 0 10 (eli, näyttää tältä: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. 0 100 c. 50 100 3.

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit, , Harjoitus 5, Ratkaisu

811312A Tietorakenteet ja algoritmit, , Harjoitus 5, Ratkaisu 1312A Tietorakenteet ja algoritmit, 2016-2017, Harjoitus 5, Ratkaisu Harjoituksen aihe ovat hash-taulukot ja binääriset etsintäpuut Tehtävä 5.1 Tallenna avaimet 10,22,31,4,15,28,17 ja 59 hash-taulukkoon,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 11.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 11.2.2009 1 / 33 Kertausta: listat Tyhjä uusi lista luodaan kirjoittamalla esimerkiksi lampotilat = [] (jolloin

Lisätiedot

Task list Submit code Submissions Messages Scoreboard View queue Edit contest

Task list Submit code Submissions Messages Scoreboard View queue Edit contest Code Submission Evaluation System Logged in: sharph Admin Logout Datatähti 2017 alku Contest start: 2016-10-03 00:00:00 Contest end: 2016-10-17 00:00:00 Task list Submit code Submissions Messages Scoreboard

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Miten käydä läpi puun alkiot (traversal)?

Miten käydä läpi puun alkiot (traversal)? inääripuut ieman lisää aidon binääripuun ominaisuuksia lehtisolmuja on yksi enemmän kuin sisäsolmuja inääripuut tasolla d on korkeintaan 2 d solmua pätee myös epäaidolle binääripuulle taso 0: 2 0 = 1 solmu

Lisätiedot

58131 Tietorakenteet ja algoritmit (kevät 2016) Ensimmäinen välikoe, malliratkaisut

58131 Tietorakenteet ja algoritmit (kevät 2016) Ensimmäinen välikoe, malliratkaisut 58131 Tietorakenteet ja algoritmit (kevät 2016) Ensimmäinen välikoe, malliratkaisut 1. Palautetaan vielä mieleen O-notaation määritelmä. Olkoon f ja g funktioita luonnollisilta luvuilta positiivisille

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

Kohdissa 2 ja 3 jos lukujen valintaan on useita vaihtoehtoja, valitaan sellaiset luvut, jotka ovat mahdollisimman lähellä listan alkua.

Kohdissa 2 ja 3 jos lukujen valintaan on useita vaihtoehtoja, valitaan sellaiset luvut, jotka ovat mahdollisimman lähellä listan alkua. A Lista Aikaraja: 1 s Uolevi sai käsiinsä listan kokonaislukuja. Hän päätti laskea listan luvuista yhden luvun käyttäen seuraavaa algoritmia: 1. Jos listalla on vain yksi luku, pysäytä algoritmi. 2. Jos

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

58131 Tietorakenteet (kevät 2009) Harjoitus 9, ratkaisuja (Antti Laaksonen)

58131 Tietorakenteet (kevät 2009) Harjoitus 9, ratkaisuja (Antti Laaksonen) 58131 Tietorakenteet (kevät 2009) Harjoitus 9, ratkaisuja (Antti Laaksonen) 1. Lisäysjärjestämisessä järjestetään ensin taulukon kaksi ensimmäistä lukua, sitten kolme ensimmäistä lukua, sitten neljä ensimmäistä

Lisätiedot

2. Seuraavassa kuvassa on verkon solmujen topologinen järjestys: x t v q z u s y w r. Kuva 1: Tehtävän 2 solmut järjestettynä topologisesti.

2. Seuraavassa kuvassa on verkon solmujen topologinen järjestys: x t v q z u s y w r. Kuva 1: Tehtävän 2 solmut järjestettynä topologisesti. Tietorakenteet, laskuharjoitus 11, ratkaisuja 1. Leveyssuuntaisen läpikäynnin voi toteuttaa rekursiivisesti käsittelemällä jokaisella rekursiivisella kutsulla kaikki tietyllä tasolla olevat solmut. Rekursiivinen

Lisätiedot

A TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT KORVAAVAT HARJOITUSTEHTÄVÄT 3, DEADLINE KLO 12:00

A TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT KORVAAVAT HARJOITUSTEHTÄVÄT 3, DEADLINE KLO 12:00 A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT KORVAAVAT HARJOITUSTEHTÄVÄT 3, DEADLINE 9.2.2005 KLO 12:00 PISTETILANNE: www.kyamk.fi/~atesa/tirak/harjoituspisteet-2005.pdf Kynätehtävät palautetaan kirjallisesti

Lisätiedot

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti Luku 6 Dynaaminen ohjelmointi Dynaamisessa ohjelmoinnissa on ideana jakaa ongelman ratkaisu pienempiin osaongelmiin, jotka voidaan ratkaista toisistaan riippumattomasti. Jokaisen osaongelman ratkaisu tallennetaan

Lisätiedot

Harjoitus 3 (3.4.2014)

Harjoitus 3 (3.4.2014) Harjoitus 3 (3..) Tehtävä Olkoon kaaren paino c ij suurin sallittu korkeus tieosuudella (i, j). Etsitään reitti solmusta s solmuun t siten, että reitin suurin sallittu korkeus pienimmillään olisi mahdollisimman

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit , Harjoitus 2 ratkaisu

811312A Tietorakenteet ja algoritmit , Harjoitus 2 ratkaisu 811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2017-2018, Harjoitus 2 ratkaisu Harjoituksen aiheena on algoritmien oikeellisuus. Tehtävä 2.1 Kahvipurkkiongelma. Kahvipurkissa P on valkoisia ja mustia kahvipapuja,

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit Kertausta kurssin alkuosasta

811312A Tietorakenteet ja algoritmit Kertausta kurssin alkuosasta 811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2017-2018 Kertausta kurssin alkuosasta II Perustietorakenteet Pino, jono ja listat tunnettava Osattava soveltaa rakenteita algoritmeissa Osattava päätellä operaatioiden

Lisätiedot

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA Juha Lehtonen 20.3.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma ESIPUHE Olen kirjoittanut tämän kandidaatintutkielman Joensuun yliopistossa

Lisätiedot

Scifest-loppuraportti Jani Hovi 234270 4.5.2014. 21 kortin temppu

Scifest-loppuraportti Jani Hovi 234270 4.5.2014. 21 kortin temppu Scifest-loppuraportti Jani Hovi 234270 4.5.2014 Toteutus 21 kortin temppu Temppuun tarvitaan nimensä mukaisesti 21 korttia. Kortit jaetaan kuvapuoli näkyvillä kolmeen pinoon, ensiksi kolme korttia rinnan

Lisätiedot

AVL-puut. eräs tapa tasapainottaa binäärihakupuu siten, että korkeus on O(log n) kun puussa on n avainta

AVL-puut. eräs tapa tasapainottaa binäärihakupuu siten, että korkeus on O(log n) kun puussa on n avainta AVL-puut eräs tapa tasapainottaa binäärihakupuu siten, että korkeus on O(log n) kun puussa on n avainta pohjana jo esitetyt binäärihakupuiden operaatiot tasapainotus vie pahimmillaan lisäajan lisäys- ja

Lisätiedot

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT PERUSTIETORAKENTEET LISTA, PINO, JONO, PAKKA ABSTRAKTI TIETOTYYPPI Tietotyyppi on abstrakti, kun se on määritelty (esim. matemaattisesti) ottamatta kantaa varsinaiseen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

3.3 Kurssin palauttaminen

3.3 Kurssin palauttaminen 3.3 Kurssin palauttaminen Yleistä kurssin palauttamisesta Kurssipohjan tulee olla luotuna Moodleen ennen kuin sen päälle voi palauttaa varmuuskopion. Yleensä palauttaminen kannattaa tehdä siten, että entisen

Lisätiedot

Ohjelmassa muuttujalla on nimi ja arvo. Kääntäjä ja linkkeri varaavat muistilohkon, jonne muuttujan arvo talletetaan.

Ohjelmassa muuttujalla on nimi ja arvo. Kääntäjä ja linkkeri varaavat muistilohkon, jonne muuttujan arvo talletetaan. Osoittimet Ohjelmassa muuttujalla on nimi ja arvo. Kääntäjä ja linkkeri varaavat muistilohkon, jonne muuttujan arvo talletetaan. Muistilohkon koko riippuu muuttujan tyypistä, eli kuinka suuria arvoja muuttujan

Lisätiedot

Jokaisella tiedostolla on otsake (header), joka sisältää tiedostoon liittyvää hallintatietoa

Jokaisella tiedostolla on otsake (header), joka sisältää tiedostoon liittyvää hallintatietoa Tietojen tallennusrakenteet Jokaisella tiedostolla on otsake (header), joka sisältää tiedostoon liittyvää hallintatietoa tiedot tiedostoon kuuluvista lohkoista esim. taulukkona, joka voi muodostua ketjutetuista

Lisätiedot

4. Joukkojen käsittely

4. Joukkojen käsittely 4 Joukkojen käsittely Tämän luvun jälkeen opiskelija osaa soveltaa lomittuvien kasojen operaatioita tuntee lomittuvien kasojen toteutuksen binomi- ja Fibonacci-kasoina sekä näiden totetutusten analyysiperiaatteet

Lisätiedot

10. Painotetut graafit

10. Painotetut graafit 10. Painotetut graafit Esiintyy monesti sovelluksia, joita on kätevä esittää graafeina. Tällaisia ovat esim. tietoverkko tai maantieverkko. Näihin liittyy erinäisiä tekijöitä. Tietoverkkoja käytettäessä

Lisätiedot

Tietorakenteet (syksy 2013)

Tietorakenteet (syksy 2013) Tietorakenteet (syksy 2013) Harjoitus 1 (6.9.2013) Huom. Sinun on osallistuttava perjantain laskuharjoitustilaisuuteen ja tehtävä vähintään kaksi tehtävää, jotta voit jatkaa kurssilla. Näiden laskuharjoitusten

Lisätiedot

Bayesin pelit. Kalle Siukola. MS-E2142 Optimointiopin seminaari: Peliteoria ja tekoäly

Bayesin pelit. Kalle Siukola. MS-E2142 Optimointiopin seminaari: Peliteoria ja tekoäly Bayesin pelit Kalle Siukola MS-E2142 Optimointiopin seminaari: Peliteoria ja tekoäly 12.10.2016 Toistetun pelin esittäminen automaatin avulla Ekstensiivisen muodon puu on tehoton esitystapa, jos peliä

Lisätiedot

Shannonin ensimmäinen lause

Shannonin ensimmäinen lause Shannonin ensimmäinen lause Pro gradu Maija-Liisa Metso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Syksy 2014 Sisältö Tiivistelmä 2 1 Johdanto informaatioteoriaan 2 1.1 Informaatioteorian historiaa...................

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 10 Ke 11.2.2015 Timo Männikkö Luento 10 Algoritminen ongelman ratkaisu Suunnittelumenetelmät Raaka voima Järjestäminen eli lajittelu Kuplalajittelu Väliinsijoituslajittelu Valintalajittelu

Lisätiedot

(d) 29 4 (mod 7) (e) ( ) 49 (mod 10) (f) (mod 9)

(d) 29 4 (mod 7) (e) ( ) 49 (mod 10) (f) (mod 9) 1. Pätevätkö seuraavat kongruenssiyhtälöt? (a) 40 13 (mod 9) (b) 211 12 (mod 2) (c) 126 46 (mod 3) Ratkaisu. (a) Kyllä, sillä 40 = 4 9+4 ja 13 = 9+4. (b) Ei, sillä 211 on pariton ja 12 parillinen. (c)

Lisätiedot

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen Äänimuodot Ääneen vaikuttavia asioita Taajuudet Äänen voimakkuus Kanavien määrä Näytteistys Bittisyvyys

Lisätiedot

TKHJ:ssä on yleensä komento create index, jolla taululle voidaan luoda hakemisto

TKHJ:ssä on yleensä komento create index, jolla taululle voidaan luoda hakemisto Indeksin luonti ja hävitys TKHJ:ssä on yleensä komento create index, jolla taululle voidaan luoda hakemisto Komentoa ei ole standardoitu ja niinpä sen muoto vaihtelee järjestelmäkohtaisesti Indeksi voidaan

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 25.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 25.2.2009 1 / 34 Syötteessä useita lukuja samalla rivillä Seuraavassa esimerkissä käyttäjä antaa useita lukuja samalla

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 11 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 11 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 11 Ti 14.2.2017 Timo Männikkö Luento 11 Algoritminen ongelmanratkaisu Osittaminen Lomituslajittelu Lomituslajittelun vaativuus Rekursioyhtälöt Pikalajittelu Algoritmit 1 Kevät 2017

Lisätiedot

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti:

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti: 1 (7) Tiedon lukeminen näppäimistöltä Scanner-luokan avulla Miten ohjelma saa käyttöönsä käyttäjän kirjoittamaa tekstiä? Järjestelmässä on olemassa ns. syöttöpuskuri näppäimistöä varten. Syöttöpuskuri

Lisätiedot

jäsentäminen TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy 2015 Antti-Juhani Kaijanaho 26. marraskuuta 2015 TIETOTEKNIIKAN LAITOS

jäsentäminen TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy 2015 Antti-Juhani Kaijanaho 26. marraskuuta 2015 TIETOTEKNIIKAN LAITOS TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy 2015 Antti-Juhani Kaijanaho TIETOTEKNIIKAN LAITOS 26. marraskuuta 2015 Sisällys Tunnistamis- ja jäsennysongelma Olkoon G = (N, Σ, P, S) kontekstiton kielioppi ja

Lisätiedot

58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015)

58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015) 58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015) Harjoitus 2 (14. 18.9.2015) Huom. Sinun on tehtävä vähintään kaksi tehtävää, jotta voit jatkaa kurssilla. 1. Erään algoritmin suoritus vie 1 ms, kun syötteen

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit III Lajittelualgoritmeista

811312A Tietorakenteet ja algoritmit III Lajittelualgoritmeista 811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2016-2017 III Lajittelualgoritmeista Sisältö 1. Johdanto 2. Pikalajittelu 3. Kekolajittelu 4. Lajittelualgoritmien suorituskyvyn rajoista 811312A TRA, Lajittelualgoritmeista

Lisätiedot

Määrittelydokumentti

Määrittelydokumentti Määrittelydokumentti Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (alkukesä) Sami Korhonen 014021868 sami.korhonen@helsinki. Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Algoritmit 2. Luento 14 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 2. Luento 14 Ke Timo Männikkö Algoritmit 2 Luento 14 Ke 3.5.2017 Timo Männikkö Luento 14 Ositus ja rekursio Rekursion toteutus Kertaus ja tenttivinkit Algoritmit 2 Kevät 2017 Luento 14 Ke 3.5.2017 2/30 Ositus Tehtävän esiintymä ositetaan

Lisätiedot

S: siirtää listan ensimmäisen luvun viimeiseksi V: vaihtaa keskenään listan kaksi ensimmäistä lukua

S: siirtää listan ensimmäisen luvun viimeiseksi V: vaihtaa keskenään listan kaksi ensimmäistä lukua A Lista Sinulle on annettu lista, joka sisältää kokonaisluvut 1, 2,, n jossakin järjestyksessä. Tehtäväsi on järjestää luvut pienimmästä suurimpaan käyttäen seuraavia operaatioita: S: siirtää listan ensimmäisen

Lisätiedot

Esimerkkejä vaativuusluokista

Esimerkkejä vaativuusluokista Esimerkkejä vaativuusluokista Seuraaville kalvoille on poimittu joitain esimerkkejä havainnollistamaan algoritmien aikavaativuusluokkia. Esimerkit on valittu melko mielivaltaisesti laitoksella tehtävään

Lisätiedot

Harjoitus 3 (31.3.2015)

Harjoitus 3 (31.3.2015) Harjoitus (..05) Tehtävä Olkoon kaaren paino c ij suurin sallittu korkeus tieosuudella (i,j). Etsitään reitti solmusta s solmuun t siten, että reitin suurin sallittu korkeus pienimmillään olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta Tuloperiaate Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta ja 1. vaiheessa valinta voidaan tehdä n 1 tavalla,. vaiheessa valinta voidaan tehdä n tavalla,

Lisätiedot

Sisällys. 3. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat. Operaatiot. Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Esimerkkejä: Operaattorit.

Sisällys. 3. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat. Operaatiot. Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Esimerkkejä: Operaattorit. 3. Muuttujat ja operaatiot Sisällys Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Nimi ja arvo. Muuttujan nimeäminen. Muuttujan tyyppi.. Operandit. Arvon sijoitus muuttujaan. Aritmeettiset operaattorit. Arvojen

Lisätiedot

Konsensusongelma hajautetuissa järjestelmissä. Niko Välimäki Hajautetut algoritmit -seminaari

Konsensusongelma hajautetuissa järjestelmissä. Niko Välimäki Hajautetut algoritmit -seminaari Konsensusongelma hajautetuissa järjestelmissä Niko Välimäki 30.11.2007 Hajautetut algoritmit -seminaari Konsensusongelma Päätöksen muodostaminen hajautetussa järjestelmässä Prosessien välinen viestintä

Lisätiedot

Kirjoita ohjelma jossa luetaan kokonaislukuja taulukkoon (saat itse päättää taulun koon, kunhan koko on vähintään 10)

Kirjoita ohjelma jossa luetaan kokonaislukuja taulukkoon (saat itse päättää taulun koon, kunhan koko on vähintään 10) Tehtävä 40. Kirjoita ohjelma, jossa luetaan 20 lukua, joiden arvot ovat välillä 10 100. Kun taulukko on täytetty, ohjelma tulostaa vain ne taulukon arvot, jotka esiintyvät taulukossa vain kerran. Tehtävä

Lisätiedot

v 1 v 2 v 3 v 4 d lapsisolmua d 1 avainta lapsen v i alipuun avaimet k i 1 ja k i k 0 =, k d = Sisäsolmuissa vähint. yksi avain vähint.

v 1 v 2 v 3 v 4 d lapsisolmua d 1 avainta lapsen v i alipuun avaimet k i 1 ja k i k 0 =, k d = Sisäsolmuissa vähint. yksi avain vähint. Yleiset hakupuut 4 Monitiehakupuu: Binäärihakupuu 0 1 3 5 6 7 8 v k 1 k k 3 v v 3 v 4 k 1 k 3 k 1 k k k 3 d lapsisolmua d 1 avainta Yleinen hakupuu? Tietorakenteet, syksy 007 1 Esimerkki monitiehakupuusta

Lisätiedot

Algoritmit. Ohjelman tekemisen hahmottamisessa käytetään

Algoritmit. Ohjelman tekemisen hahmottamisessa käytetään Ohjelmointi Ohjelmoinnissa koneelle annetaan tarkkoja käskyjä siitä, mitä koneen tulisi tehdä. Ohjelmointikieliä on olemassa useita satoja. Ohjelmoinnissa on oleellista asioiden hyvä suunnittelu etukäteen.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Luku- ja merkkikoodit. Digitaalitekniikan matematiikka Luku 12 Sivu 1 (15)

Luku- ja merkkikoodit. Digitaalitekniikan matematiikka Luku 12 Sivu 1 (15) Digitaalitekniikan matematiikka Luku 12 Sivu 1 (15) A = a = i i w i Digitaalitekniikan matematiikka Luku 12 Sivu 2 (15) Johdanto Tässä luvussa esitetään kymmenjärjestelmän lukujen eli BCD-lukujen esitystapoja

Lisätiedot

Sinulle on annettu bittijono, ja tehtäväsi on muuttaa jonoa niin, että jokainen bitti on 0.

Sinulle on annettu bittijono, ja tehtäväsi on muuttaa jonoa niin, että jokainen bitti on 0. A Bittien nollaus Sinulle on annettu bittijono, ja tehtäväsi on muuttaa jonoa niin, että jokainen bitti on 0. Saat käyttää seuraavia operaatioita: muuta jokin bitti vastakkaiseksi (0 1 tai 1 0) muuta kaikki

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 3 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 3 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 3 Ti 17.1.2017 Timo Männikkö Luento 3 Algoritmin analysointi Rekursio Lomituslajittelu Aikavaativuus Tietorakenteet Pino Algoritmit 1 Kevät 2017 Luento 3 Ti 17.1.2017 2/27 Algoritmien

Lisätiedot