Lauri Tarkkonen: Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lauri Tarkkonen: Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä"

Transkriptio

1 Lauri Tarkkonen: Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä Seuraavassa selvitetään eri mitta-asteikkojen käyttöä käyttäytymistieteellisestä tutkimuksessa ja koska asteikkojen rajoitukset tuovat kaikkein selvimmin niiden ominaisuudet, esimerkeissä on myös asteikkojen epätarkoituksenmukaista käyttöä. Nominaaliasteikko Nominaaliasteikko tarkoittaa, että havaintoyksiköt voidaan luokitella kahteen tai useampaan luokkaan ja, että eri havaintoyksiköiden ominaisuuksista voidaan sanoa ainoastaan, että A = B tai A B. Toisin sanoen, että A on samanlainen kuin B tai että A ei ole samanlainen kuin B. Jos tarkastelemme esimerkiksi tutkittavien kansalaisuutta, niin silloin meillä voisi olla seuraavanlaine luokitus: a) suomalainen, b) ruotsalainen, c) saksalainen d) muu Hyvin yleinen tapa kuitenkin on koodata myös sellaisia muuttujanarvoja, jotka eivät ole toisensa poissulkevia samalla tavalla kuin edellisessä esimerkissämme. Tarkastelkaamme edellä esitettyä esimerkkiä televisiosta ja näkkileivästä ja sanomalehden lukemisesta. Katsotko illalla televisioita (a) vai syötkö näkkileipää (b)? Vastausvaihtoehdot a tai b. Tässä olisi huomioitava, että joku voi vastata kumpaankin kysymykseen myöntävästi tai kumpaankin kieltävästi. Tässä siis koodataan kaksi ominaisuutta samaan muuttujaan, mistä ennenpitkää seuraa vaikeuksia. Oikea ratkaisu oli koodata tämän muuttujan sisältämä informaatio kahteen muuttujaan. Muuttuja 1: Katsotko illalla televisioita, vastausvaihtoehdot: (vähän..paljon). Muuttuja 2: Syötkö illalla näkkileipää, vastausvaihtoehdot: (vähän...paljon).

2 Lauri Tarkkonen: Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä 2 Hieman paremman esimerkin todellisesta ongelmasta antaa toinen esimerkkimme sanomalehden lukemisesta: Mitä seuraavista sanomalehdistä luet säännöllisesti: 1) Helsingin Sanomat 2) Turun Sanomat 3) Aamulehti 4) Turun Sanomat 5) Hufvudstadsbladet 6) Muu, mikä Lienee selvää, että vaikka tutkimuksen tavoitteena olisi tutkittavien luokitteleminen eri sanomalehtien lukijoihin, niin tässä tapauksessa ongelmia tulee aiheuttamaan se, että luokittelut eivät ole toisensa poissulkevia. Varsin useat lukijat saattavat lukea useita lehtiä ja silloin erilaisten yhdistelmien Helsingin Sanomat & Hufvudstadsbladet tai Helsingin Sanomat & Aamulehti tai Aamulehti & Turun Sanomat tai Ilta-Sanomat & Helsingin Sanomat & Aamulehti erottaminen toisistaan on varmastikin useiden tarkastelunäkökulmien kannalta tärkeää. Ongelmia vähentäisi, jos kysyttäisiin mitä lehteä pääasiallisesti luet, jolloin kaikkien pitäisi vastata vain yhdellä vaihtoehdolla, mutta jos tutkijan tarkoituksena on selvittää erilaisten lehtien lukemisen vaikutusta vaikkapa poliittisiin asenteisiin tai johonkin muuhun toimintaan, niin silloin informaation kannalta olisi ilmeisen tärkeää saada tieto myös muista kuin pääasiallisesta lehdestä. Tässä tapauksessa herää mielenkiinto myös lukemisen intensiteettiin, ilmeisestikin olisi tarkoituksenmukaista erottaa toisistaan ne, jotka lukevat tiettyä lehteä enemmän kuin toiset. Tällöin siirrymmekin pois nominaaliasteikollisesta mittauksesta, ja yritämme mitata lehden lukemista jollakin kvantitatiivisella asteikolla. Kuinka usein luet Helsingin Sanomia? 0) Ei koskaan, 1) kerran vuodessa, 2) kerran kuussa, 3) kaksi kertaa kuussa, 4) kerran viikossa, 5) kaksi kertaa viikossa, 6) päivittäin. Tämä koodaus on tietenkin varsin mielivaltainen, mutta antaa vastaajille mahdollisuuden yksikäsitteisesti arvioida mihin luokkaan he kuuluvat. Jos kysymys olisi tehty: Luetko Helsingin Sanomia, kyllä/ei, niin useiden vastaajien kohdalla olisi saattanut olla epäselvää, mitä lu-

3 Lauri Tarkkonen: Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä 3 keminen tarkoittaa: Onko kerran vuodessa tapahtuva tai kerran kuussa tapahtuva satunnainen lehden lukeminen kysymyksessä tarkoitettua lukemista ja niin osa vastaajista olisi sijoittanut itsensä lukioiden joukkoon ja osa ei lukijoiden joukkoon, siitä huolimatta, että heidän lukemisensa intensiteetti olisi ollut samanlainen. Tämä esimerkki osoittanee kyllin selvästi usein esiintyvän kvantitatiivisen informaation liian vähäisen hyödyntämisen. Kvantiteetti halutaan liian usein muuttaa kvaliteetiksi, jos ei olla varmoja kvantiteetin metrisistä ominaisuuksista. ä tutkittaessa olisi myös huomattava, että että lukemisen kvalitatiivinen ominaisuus, mitä informaatiota lehdestä lukee, olisi myös selvitettävä. Tämä merkitsee sitä, että olisi erikseen määriteltävä ne osa-alueet, joiden lukeminen kiinnostaa ja sitten mitattava kunkin alueen kohdalla erikseen lukemisen intensiteetti. Ordinaaliasteikko Ordinaaliasteikolla mitattaessa voidaan havainnot asettaa järjestykseen ja jos A > B ja B > C, niin siitä seuraa välttämättä, että A > C. Ordinaali eli järjestysasteikkon on käyttäytymistieteissä kenties eniten väärinymmärretty ja -käytetty asteikko. On varsin helppoa ja luontevaa ajatella erilaisia asioita preferenssien tai dominanssien muodossa, ottamatta kuitenkaan kantaa kuinka suuria välimatkat havaintoyksiköiden välillä ovat. Ordinaaliasteikko ei siis sisällä tietoa erotusten B - A ja C - B välisestä suuruudesta. Useimmiten kun käyttäytymistieteen tutkijan pitäisi käyttää vahvempaa intervalliasteikkoa hän rajoittaakin tarkastelunsa ordinaaliasteikkoon. Usein kannattaa tarkastaa onko ordinaaliasteikon edellytyksenä oleva implikaatio voimassa. Tarkastellaan vaikkapa perheen dominanssirelaatioita: isä > äiti ja äiti > lapsi, mutta kaikissa perheissä ei välttämättä seuraakaan, että isä > lapsi, vaan isä < lapsi. Tämä saattaa johtua siitä, että isän ja lapsen ja äidin ja lapsen valtataistelu käydään ihan eri asioista. Tarkastellaan toisena esimerkkinä dominanssirelaatioita jossakin suuressa yrityksessä: pääjohtaja > henkilöstöpäällikkö, henkilöstöpäällikkö > atk-asiantuntija ja pääjohtaja < atk-asiantuntija. Selityksenä voi jälleen olla se, että pääjohtajan ja henkilöstöpäällikön välisessä valtakiistassa linjaorganisaatio voittaa ja statukseltaan korkeampi dominoi, sama pätee henkilöstöpäällikön ja atk-asiantuntijan välisessä kiistassa, mutta pääjohtaja kohtaa atk-asiantuntijan vain tilanteessa, jotka liittyy Atk-asiantuntijan erityisosaamisen piiriin ja silloin ratkaisu tapahtuu asiantuntijavallan pohjalla ja atk-asiantuntija dominoi. Ratkaisut tapahtuvat jälleen eri dimensioilla.

4 Lauri Tarkkonen: Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä 4 Nämä esimerkit osoittavat riittävän selvästi, että jos dominansseja halutaan tarkastella järjestysasteikolla, niin silloin on huolehdittava siitä, että järjestykseen asettaminen tapahtuu saman kriteerin mukaan. Toinen ongelma asteikottamisessa on asteikon kiinnittäminen tiettyyn tasoon. Asiaa voitaneen yksinkertaisimmin valaista laatimalla pieni esimerkki, joka noudattaa etenkin markkinatutkijoiden suosimaa preferenssiasteikon kaavaa. Asettakaa seuraavat kahvilaadut A, B, C, D, E paremmuusjärjestykseen. Jos nyt siten kaksi kuluttajaa vaikkapa M ja N asettavat kahvit seuraavalla tavalla järjestykseen: Kahvilaatu A B C D E N:n järjestys M:n järjestys Nyt kulutustutkijamme tekee edellä olevasta datasta seuraavanlaisia johtopäätöksiä: M ja N pitävät kahvista B yhtä paljon samoin kahvista E. Todellisuudessa tilanne saattaisi olla vaikkapa seuraavanlainen, jos kahvit voitaisiin asettaa jollekin M:n ja N:n yhteisesti määrittämälle dimensiolle, joka voitaisiin määritellä vaikkapa, käytön määrällä tai halukkuudelle maksaa tietty summa rahaa kustakin kahvilaadusta: M:n sijainti A B C D E N:n sijainti D B A C E Siis saattaa olla niin, että N onkin teenjuoja, eikä pidä kovinkaan paljon mistään kahvilaadusta eikä edes kovin hyvin erota niitä toisistaan, kun sen sijaan M erottaa paremmat laadut A ja B selvästi huonompina pitämistään laaduista C,D ja E. Tästä esimerkistä on opittava lähinnä se, että järjestysasteikolla on varsin arveluttavaa tehdä vertailuja koehenkilöiden tai koehenkilöryhmien välillä. Tässä esitetyt esimerkit ovat tyypillisiä järjestysasteikon virheellistä soveltamista. Keskeisenä ongelmana jälkimmäisessä on useamman muuttujan arvojen sitominen toisiinsa. Toinen ongelma on järjestysasteikon kehittämä keinotekoinen varianssi. Jos ajattelemme tässä tapauksessa henkilöiden M ja N eroa, joka näkyy graafissa lähinnä M:n suurempana hajontana, mutta järjestysasteikon mittaluvuissa kummankin varianssi on sama, koska kummallakin on samat lukuarvot 1, 2,...5.

5 Lauri Tarkkonen: Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä 5 Vielä hankalampaan asemaan joudutaan, jos järjestysasteikon määrittäjiä on useita. Tarkastellaan yksinkertaista suosituimmuusongelmaa: Neljä henkilöä tarkastelee ruokalistaa ja asettaa tarjolla olevat ruokalajit suosituimmuusjärjestykseen, 1 piste vähiten suositulle ja 7 pistettä suosituimmalle. Food Tom Dick John Liza keskiarvo Fish Steak Chicken Pork Hamburger Soup Salad On syytä huomata, että jos ruokalajeille määriteltäisiin asteikko arvioitsijoiden keskiarvon mukaan, niin kaikkien kohdalla tapahtuisi vääristymiä, joten on syytä harkita menetelmiä, jotka huomioivat kunkin arvioijan oman suosituimmuusjärjestyksen, jolloin joudutaankin jo moniulotteiseen tarkasteluun. Intervalliasteikko Intervalliasteikolla tarkoitamme asteikkoa, jossa järjestyksen lisäksi on mielekästä vertailla välimatkoja, siis A - B = C - D. Intervalliasteikolta puuttuu kuitenkin yksikäsiteinen origo. Tyypillinen intervalliasteikon muuttuja on lämpötila, nollapiste on mielivaltainen, kuten voimme havaita esimerkiksi Fahrenheitin ja Celsiuksen asteikkojen erosta, mutta voimme ajatella, että jos lämpötila nousee -10 asteesta -5 asteeseen, niin se on yhtä paljon kuin nousu olisi tapahtunut 7 asteesta 12 asteeseen. Ongelmalliseksi usein koetaan mielipidemittauksissa käytettävät Likert-tyyppiset asteikot, joissa vastaajaa pyydetään arvioimaan joidenkin väitteiden todenmukaisuuta tai sitä kuinka voimakkaasti ovat samaa tai eri mieltä väitteen kassa. Väittämä: Tulen hyvin toimeen esimieheni kanssa: Vastausvaihtoehdot: Olen täysin samaa mieltä: 5 Jokseenkin/osittain samaa mieltä: 4

6 Lauri Tarkkonen: Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä 6 En osaa sanoa/ei kantaa: 3 Jokseenkin/osittain eri mieltä: 2 Täysin eri mieltä: 1 Ongelmaksi muodostuu arvojen välisten erojen yhtäsuuruudet. Onko ero En osaa sanoa ja Jokseenkin samaa mieltä ja vaikkapa Täysin eri mieltä ja Jokseenkin eri mieltä välillä yhtä suuret. Tämän ongelman ratkaisuksi on esitetty monia eri vaihtoehtoja, yksikertaisin ja siksi myös tehokkain on käyttää tilastollisia menetelmiä, jotka huomioivat mahdolliset mittausvirheet malleissa. Huomattavasti suuremman ongelman muodostavat mitta-asteikot, jotka näyttävät päällisin puolin ongelmattomilta, mutta joiden lähempi tarkastelu paljastaa erilaisia heikkouksia. Tuloja pidetään varsin usein hyvänä kuvaajana ihmisen tai perheen toimeentulolle. Siis markka lisää parantaa mahdollisuuksia, mutta jokainen markka ei välttämättä olekaan samanarvoinen. Koska tietyissä tilanteissa, tulojen kasvaessa jäävät erilaiset tuet: asumistukin, kodinhoitotuki, lastenhoitotuki tms. pois. Siis toimeentulo kasvaa portaittain, koska siihen vaikuttavat muut tekijät eivät ole lineaarisia. Suhdelukuasteikko Suhdelukuasteikko syntyy kun intervalliasteikkoon lisätään absoluuttinen nollapiste. Useimmat käytetyt fysikaaliset mitat ovat mitattuja suhdelukuasteikolla: pituus, paino. Joissakin tapauksissa esimerkiksi aika, on kyse suhdelukuasteikosta, vaikkapa kun mitataan sadan metrin juoksuun käytettyä aikaa, ajalla on luonnollinen nollapiste, mutta kun puhutaan esimerkiksi kalenteriajasta, niin silloin (kuten tunnettua) on monia kilpailevia nollapisteitä, ja ei voida sanoa milloin aikaa ei olisi ollut olemassa. Suhdelukuasteikossa ei käytetä luontevasti negatiivisia arvoja: En voi luontevasti sanoa, että auton tankissa on miinus kaksi litraa bensiiniä. Suhdelukuasteikkoa noudattavia muuttujia on myös tarkastaletava kriittisesti. Taloustieteilijät käyttävät rahaa tai jonkun tuotteen arvoa rahassa mitattuna ikäänkuin se olisi aina tulkinnallisesti puhtaasti suhdelukuasteikollinen muuttuja. Ajatelkaamme vaikkapa tutkimusta, jossa halutaan arvioida palkankorotusten vaikutusta vaikkapa naudanpaistin myyntiin. Ostetutn lihan määrää voidaan mitata hyvin joko painon tai siihen käytetyn rahan mukaan ja molemmat ovat tietenkin aina luontevasti suhdelukuasteikollisia muuttujai. Samoin voidaan ajatella tulojenkin olevan, mitattiinpa sitten bruttotuloja, nettotuloja tai elintarvikkeisiin käytettävissä olevia tuloja. Kuitenkin jos tarkastelemme tulojen muutoksen, joka sekin tuntuu ihan asialliselta suhdelukuasteikon muuttujalta, vaikutusta vaikkapa naudanlihan kulutukseen tai sen muutokseen, onkin asiaa poh-

7 Lauri Tarkkonen: Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä 7 dittava hieman tarkemmin. Ovatko kaikki muutokset samanlaisessa asemassa, onko tuloasteikon alapäässä, sanokaamme vaikkapa alle 1500 markkaa kuussa hankkivan 50 markan palkankorotus samanlaisessa asemassa kuin vaikkapa markkaa tai markkaa kuussa ansaitsevan 50 tai 500 markan korotus. Kriittisesti asiaan suhtautuva voisi ajatella, että alimmassa tuloluokassa 50 tai joap useamman satasen korotus ei vielä aiheuta muutoksia ruokailutottumuksissa, koska tässä tuloluokassa vasta siirrytään tonnikalasta ja maksalaatikosta makkaraan, keskimmäisessä tuloluokassa saatetaan paistia tai filettä jo ostaa jonkun kerran enemmän ja korkeimmassa tuloluokassa on jo saavutettu naudanlihassa toivottu taso ja korotus meneekin jo kaviaariin. Suhdelukuasteikkoa noudattaa myös yleisesti käytetty muuttuja: Kuinka monta/usein... kun kysytään lasten lukumäärää, kuinka usein käy teatterissa tms. Useimmiten ajatellaan, asteikolla on luonnollinen nollapiste, ja etäisyydet perättäisten arvojen välillä ovat numeerisesti yhtäsuuret. Kuitenkin on syytä huomata, että vaikka välimatka nollasta yhteen on yhtä suuri kuin yhdestä kahteen, niin muutos tällä välillä on usein määrällisen lisäksi myös laadullinen. Varmatikin lasten lukumäärän muutos nollasta yhteen on pehreen kannalta huomattavsti dramaattisempi kuin yhdestä kahteen tai vaikkapa kolmesta neljään. Samoin jos tarkastellaan esimerkiksi tupakointia tai alkoholin käyttöä, niin nollakyttäjä varmastikin poikkeaa enemmän vähäisestä käyttäjästä kuin vähäinen keskimääräisestä tai runsaasta. Huomattavaa Kun keräämme tietoa koodaamme erilaiset tapaukset erilaisilla koodeilla, vaikka koodeilla olisikin analyysien teon kannalta suotuisia ominaisuuksia, niin analyysien tulosten tulkinnan kannalta on tärkeää, että erot, joita koodit kuvaavat ovat järkeviä myös kuvailtavia ilmiöitä analysoitaessa. Tästä oli edellä varoittavia esimerkkejä. Erityisesti jos erilaisia mittalukuja yhdistellään asteikkojen rakentamiseksi on syytä varoa, ettei yhdistele täysin yhteismitattomia suureita. Olen nähnyt ehdotuksia perheen asunnontarpeen määrittämiseksi yhteiskunnan tukemien asuntojen jakoperusteita määrittäessä, jossa perheen tulot ja lasten lukumäärä lasketaan suruttomasti yhteen. Tulot tietenkin miinusmerkkisinä. Ajatteleeko asunnontarveindeksi laatija tässä, että jos perhe saa yhden lapsen lisää, niin markan palkankorotus tasapainoittaa näin syntyneen kasvaneen asunnon tarpeen. Varsin usein ongelmia syntyy myös silloin kun useampiulotteinen ilmiö pyritään kuvaamaan yksiulotteisena. Naivi esimerkki voisi olla puheessa usein esiintyvä kahtiajako: kielipää - matikkapää. On muodostettu stereotypiat: Toiset oppivat ja osaavat kieliä, toiset matematiikkaa. Asia ei välttämättä ole aina näin mustavalkoinen, vaan joskus voidaan ajatella, että osaamista olisi eriasteista, jolloin tutkittavat olisi sijoitettava asteikolle: Kielipää 0 Matikkapää

8 Lauri Tarkkonen: Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä 8 Asteikon keskellä olisivat ne, jotka eivät ole hyviä kummassakaan ja ääripäissä, ne jotka osaavat. Kuitenkin lienee syytä ajatella, että jotkut onnelliset voisivat osata sekä kieliä että matematiikkaa. Jos heidät sijoitetaan keskelle, niin silloin meillä olisi sama koodi niille, jotka eivät osaa mitään ja niille, jotka osaavat kaikkea (tässä molempia). Myöskään sijoittaminen jompaan kumpaan päähän ei vaikuta järkevältä. Ratkaisuna on tietenkin ilmiön kuvaaminen kaksiulotteisena. Kielipää Kieli Kieli+Matematiikka 0 Matematiikka Matikkapää Näin saadaan eri dimensioille erilaiset ominaisuudet, eikä keskenään erilaisia tapauksia koodata samaan kategoriaan. Vastaavasti voisimme ajatella, että edellä esitetyssä asunnon tarpeen määrittelyssä olisi sosiaalinen dimensio ja taloudellinen dimensio, jolloin markat ja lasten lukumäärä tulisivat erikseen huomioiduiksi. Kulutustutkimuksessa (esim. alkoholin) on usein tapata tarkastella käyttökertoja ja niiden tiheyttä sekä käytön määrää sekä käyttökerroittain, että kokonaisuutena. Jonkun käyttäjän tiedot voisivat olla vaikkapa seuraavanlaisia: Volyymi X X X X X X X X XX X XXX X X X X XX X XXXX XXXX XX X Aika Voisi kuvitella, että on eroa otetaanko jollakin viikolla joka päivä vähän tai kerran viikossa runsaasti, keskittyvätkö joidenkin kuluttajien mahdollisesti runsaatkin juomiskerran lyhyeen jaksoon vai onko käyttö tasaisesti jatkuvaa. Tätä voisi luontevavsti kuvata kaksiuloteisessa koordinaatistossa, josssa toinen dimensio on juomisfrekvenssi ja toinen määrä per juontikerta. Analyysimenetelmiä valittaessa ja tuloksia tulkittaessa olisi syytä huolellisesti miettiä miten edellä esitetyt seikat vaikuttavat tulosten tulkintaan ja käyttöön. Muuten johtopäätökset voivat olla mitä tahansa.

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen 1 Metropolia ammattikorkeakoulu Liiketalouden yksikkö Pertti Vilpas Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen Osa 1 Sisältö: 1. Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteita.2 2. Määrällisen tutkimusprosessin vaiheet..3

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi #Fashion #Followme 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta Työn nimi: #Fashion

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

No Market for Young Men. Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla

No Market for Young Men. Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla No Market for Young Men Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla Joonas Vilhelm Tuhkuri Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU Kansantaloustiede, pro gradu - tutkielma Maaliskuu 2003 Laatija: Heikki Nupponen Ohjaaja:

Lisätiedot

Kannattaako työnteko? Laskelmia verotuksen ja sosiaalietujen vaikutuksesta kotitalouksien käytettävissä oleviin tulohin

Kannattaako työnteko? Laskelmia verotuksen ja sosiaalietujen vaikutuksesta kotitalouksien käytettävissä oleviin tulohin Kansantaloudellinen aikakauskirja - 90. vsk-4/1994 Kannattaako työnteko? Laskelmia verotuksen ja sosiaalietujen vaikutuksesta kotitalouksien käytettävissä oleviin tulohin MATTI VIREN 1 Laskelmien tarkoituksesta

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

7. Tutkimuksen teko. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina

7. Tutkimuksen teko. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina 7. 7.1. Johdanto Tämä luku perustuu kirjaan C. Wohlin et al., Experimentation in Software Engineering, An Introduction, Kluwer Academic Publishers, 2000. ISBN 0-7923-8682-5. Tähän asti olemme käsitelleet

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle Petri Paju Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle LLNB kaikki erät Ruokahuolto Huolto/siivous Tilatoimi Liikunta Nuorisotyö Kirjasto Kansanterveystyö Lukio Esi-

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot