ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 31 Pöytäkirjantarkastus 5 32 Takauksen myöntäminen Äänekosken Asumispalvelusäätiön lainoille 6 33 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupungin saatavien 8 perinnän lopettamisesta yksityisten perintätoimistojen kautta 34 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Maksuhäiriöisten 16 ns. karhukirjeistä kohtuulliset kulut 35 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Tasavertaisemmat 20 palvelut palveluseteleillä tulotasosta riippumatta 36 Keskeneräiset valtuustoaloitteet ja kuntalaisten aloitteet Uuden varajäsenen valitseminen tekniseen lautakuntaan Mikaela 26 Niskasen tilalle 38 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Neuvola ja kouluterveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja pätevyyden tarkastaminen lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyssä 27

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alatalo Tuire 18:00-18:38 jäsen Flinkman Heikki 18:00-18:38 jäsen Heimonen Tapio 18:00-18:38 jäsen Holopainen Simo 18:00-18:38 jäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 18:00-18:38 jäsen Hänninen Seppo 18:00-18:38 jäsen Kainu Keijo 18:00-18:38 jäsen Kiiskinen Kari 18:00-18:38 jäsen Kumpu Risto 18:00-18:38 jäsen Kylmälä Armi 18:00-18:38 jäsen Laitila Jukka 18:00-18:38 jäsen Lehtinen Erkki 18:00-18:38 jäsen Leppänen Pekka 18:00-18:38 jäsen Lindell Leila 18:00-18:38 jäsen Lindeman Leif 18:00-18:38 jäsen Lunttila Tommi 18:00-18:38 jäsen Luukkainen Pirjo 18:00-18:38 jäsen Lång Kyllikki 18:00-18:38 jäsen Martins Sirpa 18:00-18:38 jäsen Niskanen Kalle 18:00-18:38 jäsen Nyholm Rolf 18:00-18:38 jäsen Penttinen Hannu 18:00-18:38 jäsen Piilonen Pentti 18:00-18:38 jäsen Pohjonen Erja 18:00-18:38 jäsen Pulli Timo 18:00-18:38 jäsen Ruotsalainen Seppo 18:00-18:38 jäsen Salmelin Simo 18:00-18:38 jäsen Sohlman Jouni 18:00-18:38 jäsen Soininen Piia 18:00-18:38 jäsen Tani Jaana 18:00-18:38 jäsen Tikander Suvi 18:00-18:38 jäsen Tiusanen Matti 18:00-18:38 jäsen Tuhkanen Marko 18:00-18:38 jäsen Tuikka Kimmo 18:00-18:38 jäsen Tuikka Minna 18:00-18:38 jäsen Tuominen Marke 18:00-18:38 jäsen Uusitalo Pirjo 18:00-18:38 jäsen Vainio Hannele 18:00-18:38 jäsen Vertainen Olli 18:00-18:38 jäsen Aaltonen Irene 18:00-18:38 varajäsen Lakanen Liisa 18:00-18:38 varajäsen Pasanen Kauko 18:00-18:38 varajäsen Porrassalmi Mirka 18:00-18:38 varajäsen POISSA Nurmi Eila jäsen Närhi Merja jäsen Pönkänen Erkki jäsen Vainikainen Antti jäsen Härtsiä Ville sivistysjohtaja Kinnunen Olli kaavoituspäällikkö Kolehmainen Raija perusturvajohtaja Kriivarinmäki Arja-Leena henkilöstöpäällikkö Latvala Jarmo tekninen johtaja

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ MUU Javanainen Hannu 18:00-18:38 kaupunginjohtaja Lemettinen Pertti 18:00-18:38 hallintojohtaja Salonen Jouko 18:00-18:38 rahoitusjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Risto Kumpu Puheenjohtaja Pertti Lemettinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hannu Penttinen Pentti Piilonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 30 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 39 valtuutet tua ja 4 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 31 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 23. päivänä huhtikuuta 2010 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pidet tä väksi ylei sesti nähtävänä maanantaina 26. päivänä huhtikuu ta 2010 klo 9-12 Ää ne kos ken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Penttinen ja Pentti Piilonen. Kaupunginvaltuuston päätös:

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Takauksen myöntäminen Äänekosken Asumispalvelusäätiön lainoille 83/022005/2010 KHALL Äänekosken Asumispalvelusäätiö omistaa Äänekoskella Kuhnamon päiväkeskuksen viereisen kerrostalon, jossa on 27 asun toa. Säätiön vuosittainen liikevaihto on noin euroa ja laina kanta noin euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunki nimeää säätiön hallituksen kaikki viisi jäsentä. Säätiön Kuntien Eläkevakuutukselta ottama euron bullet- laina erääntyy Laina konvertoidaan kahdella uudella lai nalla. Toinen on laina, jonka laina-aika on 5 vuotta, korko sidot tu 6 kk euribor-korkoon ja se maksetaan kerralla takaisin laina-ajan päätyttyä. Toinen laina on laina, jonka laina-aika on 5,5 vuotta, kor ko sidottu 6 kk euribor-korkoon ja lainaa maksetaan laina-aikana ta kaisin laaditun lyhennyssuunnitelman mukaan. Säätiön hallitus on kilpailuttanut lainat ja päättänyt ottaa ne Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä. Säätiön hallitus pyytää saada em. lainoille kaupungin omavelkaista takausta. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Hyväksytään, että kaupunginhallitus ottaa tämän asian kokouskut sun ulkopuolisena asiana käsittelyyn hallintosäännön 32 :n 2 mo mentin nojalla. Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Äänekosken Asumispalvelusäätiön em euron ja euron suuruisille Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä otettaville lainoille kaupungin omavel kaiset ta kaukset. Takaukset käsittävät lainojen pääoman, koron, viivästyskoron, perimiskulut ja ne lainasopimuksen mukaiset muut velvoitteet, joista lainanottaja vastaa velkakirjan ja lainasopimuksen mukaisesti.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Merkittiin, että Pekka Leppänen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian kä sittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KVALT 32 Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväk syttiin. Pekka Leppänen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Vanhusneuvosto Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupungin saatavien perinnän lopettamisesta yksityisten perintätoimistojen kautta 47/022505/2009 KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: KHALL Kaupunginvaltuusto merkitse aloitteen tiedokseen ja lähetti sen jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtajan ehdotus: Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. Pyydetään aloitteesta perusturvalautakunnan, rahatoimiston ja kau pungin ti lin tar kas tus yh tiön lausunnot. PETUR Kaupunginhallitus on ( 146) hyväksynyt taloussäännön, jos sa on mah dol listettu perintätoimien ulkoistaminen. Ää ne kos ken kau pun ki on teh nyt so pi muk sen In trum Jus titia Oy:n kanssa kau pun gin las kutus saata vien muis tutus palve luista ja perin nästä. Kaupungin sisäisen työnjaon mukaan saatavien laskutus tapahtuu toimi alueilla eri asiakasjärjestelmistä. Mikäli asiakas ei maksa las kua erä päivä nä, laskuttaja tai terveydenhuollon laskujen osalta rahatoimisto, siir tää perintätoimistolle konekielisesti tiedon maksamattomis ta laskuis ta perintätoimia varten. Perusturvan toimialan oman saata vien perin tä ohjeen mukaan siirto Intrumille tehdään kahden vii kon pääs tä al ku pe räisestä eräpäivästä.

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Intrum hoitaa perintätehtävät, maksusuunnitelmat, koron laskennan, asiakkailta vaadittavat perimiskulut, velkajärjestelyt, konkurssivalvonnan jne. Ra ha toi mis to kirjaa tulleet suori tukset ao. saatavan ly hennyk seksi. Ensimmäisessä vaiheessa perintätoimisto lähettää asiakkaalle muistu tuskir jeen saatavasta. Muistutusmaksu on 5, mikä lisätään pää omaan. Vastaavaa maksua oli käytössä silloin kin kun pe rin tä toi mi hoi dettiin omana työnä, tosin eri suuruisina eri kunnissa. Ko. mak sulla ka tettiin posti- ym. kuluja, jotka aiheutuvat muistutus kir jeestä. Jos asiakas ei muistutuksen jälkeenkään maksa erääntynyttä las kua, lä hetetään saatavan laadusta ja pääoman suuruudesta riip puen vie lä 2-3 perintäkirjettä. Toisesta kirjeestä asiakkaalle tule vat ku lut lisääntyvät euroon ja kolmannesta 9-38 euroon riip puen saa tavan luonteesta ja suuruudesta. Lisäksi asiakkaalta peri tään luonnollisesti viivästysko rot. Jos laskuihin ei em. perintätoimin saada suoritusta, ne siirretään jo ko jälkiperintään tai oikeudelliseen perintään, joista kummastakin tu lee lisä kuluja. Perusturvan toimialan näkökulmasta saatavien perinnän siirtä mi nen pe rintätoimistolle on ainoa mahdollinen toimintatapa. Vanhuspalveluista lähtee joka kuukausi n. 720 asiakkaalle lasku. Lisäksi pel kästään koti sai raanhoidon palveluita saaville lähtee yli 300 laskua kol men kuu kau den välein. Päivähoidon palveluiden piirissä olevista n. 860 lap sesta läh tee n. 530 laskua kuukausittain. Laskutukseen ja sen pohjana ole vien tie tojen tal lenta mi seen sekä järjestelmän muu hun yllä pitämi seen van huspalveluissa käy te tään ar violta 1 1/2 toi mis to työn teki jän työpa nos ja päi vä hoi dossa ar violta n 0,5 toimisto työn teki jän pa nos. Luku mää räi sesti suu rin osa ter vey den huol lon asia kas mak suis ta pe ri tään käyn nin yh tey dessä hoito henki löstön tu los tamal la laskul la ja varsinaista laskut ta jaa ei ole. Terveyskeskuk sen vastaanottokäynneistä syntyy vähintään laskua/kuukausi ilman suun terveyden huoltoa ja työterveyshuoltoa. Suun terveyden huollossa esim. tam mi kuus sa kä vi n eri potilasta. Vuode osas ton las kuja teh dään se kä van hus pal veluissa (pit käai kais poti laat) että vuo de osas tolta yh teensä n. 200 kpl/kk. Li säk si pe rus tur van toi mialalla on muita asia kasryhmiä, joiden palveluis ta laskute taan. Kuntafuusion yhteydessä toimistotyöresurssit mitoitettiin niin, että sii nä huomioitiin perintätoimien vastuun keskittäminen rahatoimis toon ja varsi nais ten perintätoimien ulkoistaminen. Lisäksi on huo mioi tava se, et tä saa ta vien perintä vaatii onnistuakseen hy vää alan osaamis ta. Em. lasku tus mää rien saa ta vati lan teen jat kuva seu ranta ja erään ty neiden perintä vaa tisi vä hin tään yh den hen ki lön työpanok sen sekä hänelle osaavan sijaisen.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvajohtajan ehdotus: Suurimmissa asiakasmaksuissa perusturvan toimialalla (vanhuspalvelut, terveydenhuollon pitkäaikaishoito, päivähoito, asu mis pal ve lut) mak sut mää räy tyvät useim mi ten asiakkaan tu lo jen ja mak su ky vyn mukaan. Ne ovat pitkälti valtakunnallisesti säädelty, jo ten läh tö kohta on, et tä niistä tu lisi sel viytyä. Mikäli näin ei ole, on ole massa kriteerit, joiden mukaan voi daan har kita maksun alenta mis ta. Pie nimmät mak sut ovat kuiten kin niitä, joi ta eniten peri tään perin tätoi miston kautta. Esimerkiksi ter veyden huol lon käynti maksu (12,80 euroa maksimissaan kolme ker taa vuo des sa) on ta vallinen perintä toimis tolle siirtyvä maksu. Jos terveys keskusmaksu siirtyy perintätoimistol le, ensimmäisestä muis tutuksesta tulee 5 euron muistutusmaksu. Sen jälkeen vie lä maksamatta oleva lasku siirtyy perintään, jolloin ensimmäi sestä perintäkirjeestä kulut lisääntyvät 12 euroa ja seuraa vista 9 eu roa kustakin perintäkirjeestä. Sama koskee muitakin julkisoikeudelli sia maksuja. Yksityisoikeudellisten laskujen perintäkulut ovat suuremmat ja riippu vat alku peräisen pääoman suuruudesta. Arviolta joillakin kymmenillä sosiaalityön asiakkailla on kertynyt ai na kin al ku pe räi seen pää omaan suhteutettuna merkittäviäkin perintä ku luja, mut ta ni men omaa kaupungin omia laskuja niissä on vain joi ta kin ja usein on kyseessä nimenomaan julkisoikeudellinen terveyskeskusmaksu. Asiakkailla saattaa olla maksamatta esim. laskuja Keski-Suomen Sai raanhoitopiiriltä, joka käyttää perinnässä tois ta yhtiö tä. Pe rin täpalvelun hin noittelu näyttäsi noudattavan Intrum Jus ti ti an käytän töä. Toimeentulotukena ei mak se ta pe rin tä ku lu ja, vaan ne jää vät asiak kaan vastuulle. Vakituisesti sosiaalityön (ns. välitystiliasiakkaat) tai edunvalvonnan asiakkaana olevien henkilöiden perusturvan laskut on vuo den 2009 puolella entistä tarkemmin pyritty ohjaamaan suoraan etuussihtee reille ja edunvalvojille, sen varmistamiseksi, että ne eivät jäisi asiak kaalle ja hoi tamatta. Perusturvalautakunta esittää lausuntonaan vasemmistoliiton val tuustoryhmän perintätoimiston käytön lopettamista koske vaan aloit teeseen, että perusturvan toimialan laskutus- ja asia kas määrät huomioiden, pe rintätoimia ei nykyresursseilla ole mahdollista ottaa pe rustur van toi mi alalle tehtäväksi omana työnä. Simo Holopainen esitti, että asia jätetään pöydälle. Keijo Kainu kannatti Holopaisen esitystä. Koska oli tehty kannatettu, esittelijän esityksestä poikkeava esitys, puheenjohtaja te ki seu raa van ää nes tys esi tyk sen:

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ne jotka kannat ta vat esittelijän esitystä äänestävät 'jaa' ja ne, jotka kannattavat Ho lo paisen esitystä, äänestävät ' ei'. Äänestys suoritetaan niemenhuutoäänestyksenä. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestykses sä annettiin seit semän jaa -ääntä (Halo nen, Hänninen, Kylmälä, Lång, Hyytiäi nen, Kauta, Vainio) ja seitse män ei -ääntä (Kaukomet sä, Vilen, Ho lopai nen, Kai nu, Raitanen, Rautiainen, Veckman) ja yk si tyh jää (Hy tönen). Perusturvalautakunta päätti äänestyksen perusteella, puheenjohta jan äänen ratkaistessa, jät tää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. PETUR Vuonna 2008 Intrum Justitialle lähti Äänekosken kaupungin saata vis ta yhteensä toimeksiantoa, vuoden 2009 ensimmäisen nel jän kuukau den ai kana on lähtenyt uusia 734 kpl. Tämän pe rus teella voi arvioida, että toimeksiantoja tulee n kpl vuodessa. Pe rusturvan merkittävimmistä laskutusryhmistä toimeksiantoja vuonna 2008 oli n eli n. 70 % koko kau pun gin määrästä. Terveyskes kusmaksuja siirrettiin perintätoimistolle 774 kpl (perittävä maksu kes ki mää rin 14,02 euroa) ja suun ter vey den huollon maksuja 394 kpl (pe rit tävä maksu keksimäärin 38,47 euroa). Päi vä hoi don asiakkaan tulojen perusteella määrättyjä maksuja lähti 201 kpl (kesimäärin 157,15 eu roa). Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää lausuntonaan vasemmistoliiton valtuustoryhmän perintä toimiston käytön lopettamista koske vaan aloitteeseen, että pe rusturvan toimialan laskutus- ja asia kasmäärät huomioiden, pe rintätoimia ei nykyresursseilla ole mahdollista ottaa perustur van toimialalle tehtäväksi omana työnä. Lisäksi lautakunta to teaa, että pe rus tur van omien re surssien käyttö etupäässä pieneh kö jen saatavien pe rintä toimiin ei olisikaan järkevää. KHALL Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Oheisina liitteinä seuraavat tilintarkastaja Jarmo Jäspin ja rahoitusjohtaja Jouko Salosen antamat lausunnot. Annettujen lausuntojen perusteella todetaan, että kaupungin kokemukset perintäpalveluiden käytöstä ovat positiiviset. Maksujen perin tä-

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ ja muistutuspalveluiden käyttö on vähentänyt huomattavasti kau pungin oman työpanoksen tarvetta. Intrum Justitia Oy perii asiakkailtaan lain sallimat palvelumaksut, ku ten myös kaupunki perisi, jos palvelu hoidettaisiin kaupungin omana työ nä. Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: VANHUS Päätettiin yksimielisesti ottaa asia käsittelyyn. Päätettiin palauttaa asia kaupunginhallitukselle lisälausuntoja varten. Liitteet nro 1, 2 ja 3. Ehdotus: Vanhusneuvosto antaa lausunnon Vasemmistoliiton valtuustoryh män valtuus toaloitteesta kaupungin saatavien perinnän lopettami sesta yksityis ten perintätoimistojen kautta. Suomalaiset ikäihmiset ovat tottuneet kovalla työllä hankkimaan varallisuutensa ja eläkkeensä. Toisaalta toimeentulotukea ei haeta, kuin viimei sessä hädässä jos sittenkään. Kynnys tämäntapaisen avun ha kemiseen on korkea. Omillaan tulee selvitä. Jos kuitenkin rahat eivät riitä laskujen maksuun, voi siitä koitua vanhukselle oravanpyörä perintätoimistojen viidakossa selviytyä it se näisesti, yksin ilman apua ja neuvontaa. Las kujen kar hua minen perintätoimistojen kautta on kui tenkin nyky aikaa ja ylei nen käytäntö, ei kä entisenlaiseen järjes tel mään ole pa luuta, ku ten pe rustur va lauta kunta lausunnossaan sel vit tää. Vanhusneuvosto on samalla kannalla kuin perusturvalautakunta an tamassaan lausunnossa: perintätoimia ei nyky resursseilla ole mah dollista ottaa perusturvan toimialalle tehtäväksi omana työnä. Vanhusneuvosto kehottaa kuitenkin perusturvan henkilöstöä ohjaamaan vanhus väestöä neuvotteluun ja hakemaan apua aktiivisesti, tilanteessa, jossa huomaa että ikäihmi sen varal lisuus ei riitä laskujen maksuun. Tämä tulisi huomioida jo ikäihmisten palveluohjauk sessa

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ juttusille. sekä kun esim. kotihoi dossa teh dään asiak kaalle hoito- ja palvelusuunnitelmaa, jossa koros te taan ko konaisvaltaista hoi toa ja huolenpitoa. Ettei vät on gelmat pääsisi kasaan tu maan, neu votaan mistä saa apua ja mahdol liste taan vanhus asiak kaan pää sy autta van ta hon Päätettiin antaa hallitukselle yllä oleva lausunto. KHALL Vammaisneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 17. Vammaisneuvosto on antanut aloitteesta seuraavan lausunnon: "Perusturvalautakunnan antaman lausunnon mukaan, perintään me nee suhteellisen pieniä saatavia, jolloin perintäkulut todella ovat alkuperäiseen pääomaan nähden suuret, mutta vammaisneuvoston saamien selvitysten mukaan ne eivät millään tavalla ole virheellisiä tai väärin perustein syntyneitä. Vammaisneuvoston tehtävä on tarkastella valtuustoaloitetta vammaisten näkökulmasta. On tosiasia, että vammaiset ovat perusterveydenhuollon suurkuluttajia, jopa siinä määrin, että poliittisista kannanotoista on voinut lukea, että perusterveydenhuollossa on käyntikertoja ollut, mutta tulosta ei ole syntynyt. Vammaisuus ja pitkäaikaissairaus ovat usein koko elämän mittainen raskas prosessi ja tulokset ovat todella hitaita tai niitä ei saavuteta lainkaan. Vammaiset eivät kuitenkaan jättäne keskimääräistä useammin perusturvan laskuja maksamatta. Asia ei tule mitenkään ilmi perusturvajohtajan antamassa lisäselvityksessä. Yksi tilanne kuitenkin on tul lut vammaisneuvostossa esiin, jossa lasku voi jäädä asiakkaalta huomaamatta. Päivystyksessä ja perusterveydenhuollossa ei enää voi maksaa laskua vastaanotolle mennessään. Kun lasku annetaan tulosteena sairaalle, huonokuntoiselle henkilölle tai tämän saattajal le, se voi unohtua ja jäädä hoitamatta. Tällaisen tilanteen jälkeen on kohtuutonta saada ensimmäinen huomautus, jossa laskutetaan 5 euroa huomautuksesta aiheutuneita kuluja. On ehkä myös niin, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat käyttävät perusterveydenhuollon palveluja eniten, koska heille ei kuulu työterveyshoito, eivätkä he voi käyttää yksityisiä palveluja. Vammaisella vamma voi olla syynä laskujen hoidon laiminlyöntiin. Mistään näistä asioista ei kuitenkaan ole saatavissa tilastotietoja tai mitään selvitystä. Kaupunki on ulkoistanut tietyt palvelunsa. Omana työnä tekeminen tulee kalliimmaksi, kuin palvelu ostaminen yksityiseltä yrittäjältä. Äänekosken kaupunki on saatujen selvitysten mukaan tehnyt nämä linjaukset jo ennen kuntaliitosta. Nyt sama käytäntö on harmonisoitu koskemaan koko uuden kunnan saatavien perintää.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Pienen kunnan alueella ihmisen ja vammaisen ihmisenkin, tuntemi nen loi läheisemmän toimintakulttuurin ja inhimillisemmän tavan pe riä myös saatavia. Suurissa yksiköissä toimivat toisenlaiset tavat. Tulos lienee kaupungin kannalta sama. Vammaisen asiakkaan tulee saada riittävästi tietoa vammaispalvelujen ohjaajalta ja muilta kun nan viranomaisilta, että hän ei ainakaan vammansa vuoksi joudu maksamaan turhia perintäkuluja ja korkoa korolle. Vammaisuus voi myös tulla yllättäen ja kenen kohdalle tahansa." Rahatoimiston lausunto : "Kaupungin hallinnossa ollaan parhaillaan saattamassa valmiiksi vastaanotettavien laskujen sähköistä kierrätystä ja siirty mässä ostolaskujen sähköiseen vastaanottoon. Laskutuksessa (lähtevät laskut) siirrytään sähköiseen menettelyyn loppuvuoden 2010 aikana (ns. verkkolasku). Laskutusprosesseja on muutoksen yhteydessä mahdollista ja syytä yhtenäistää menettelyil tään sekä koota yhteen harvemmille toimijoille (laskuttajille). Samas sa yhteydessä on mahdollista tarkastella myös maksumuistutusten ja perintätoimien menettelyjä. Verkkolaskutukseen (vastaanotto, lähetys) siirtyminen edellyttää toimenkuvien tarkistamista ja ylimenokauden aikana muutos aiheuttaa lisätyötä hallinnossa. Muutoksen vakiinnuttamisen jälkeen sekä ostolaskujen käsittelyyn että laskutukseen sitoutuu nykyistä vähem män henkilöresursseja. Vapautuvia resursseja on mahdollisuus vä hentää luonnollisen henkilöstöpoistuman kautta tai osoittaa uusiin tehtäviin; myös perintätoimien omatoimisempaan hoitamiseen. Pe rinnän omatoimisella hoitamisella voidaan osin vähentää velallisten kuluja, mut ta samalla lisätään oleellisesti kaupungin kuluja. Laskutus- ja perintätoimia voitaisiin kehittää valtuustoaloitteen näkökohdat huomioiden seuraavasti: laskutuksen ja perinnän hoitamista selvitetään sähköistämisuudistuksen yhteydessä em. mukaisesti kaupungin omaa maksumuistuttamista ja perintää lisätään muutoksen yhteydessä olemassa olevien henkilöresurssien puitteissa toiminnoissa pyritään vakioituihin menettelyihin lisätään laskujen informatiivisuutta sekä maksuhäiriöiden että todellisten kustannusten osalta kaikessa laskutuksessa tehdään asiakkaille selväksi neuvottelumahdollisuus tilapäisten maksuongelmien kohdatessa lisätään varsinaisen palvelutoiminnan yhteydessä annettavaa tiedotusta laskutuskäytännöistä ja seurataan häiriötilanteiden syntymistä aktiivisesti pyrkien niiden ennalta ehkäisemiseen." Kaupunginjohtajan ehdotus:

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Annettujen lausuntojen perusteella todetaan, että kaupungin kokemukset perintäpalveluiden käytöstä ovat pääosin positiiviset. Maksu jen perintä- ja muistutuspalveluiden käyttö on vähentänyt huomatta vasti kaupungin oman työpanoksen tarvetta. Todetaan, että laskutus- ja perintätoimia kehitetään rahatoimiston lausunnon mukaisesti. Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. KVALT 33 Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Sirpa Martins esitti Jouni Sohlmanin ja Mar ke Tuomisen kannatta mana, että kaupunki luopuisi yksityisten perintätoimistojen käytöstä kaupungin saatavien perinnässä. Kaupunginvaltuuston päätös: Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kanna tettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Sir pa Martinsin ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 31 jaa -ääntä ja 12 ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi poh jaehdotuksen tulleen valtuuston päätöksek si äänin Kaupunginhallituksen pohjaehdotus hyväksyttiin äänin Liite nro 1 Liite nro 2 Liite nro 3 Liite nro 6 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupungin saata vien perinnän lopettamisesta yksityisten perintätoimistojen kautta Tilintarkastusyhtiön lausunto kaupungin saatavien perintää koske vaan aloitteeseen Rahatoimiston lausunto kaupungin saatavien perintää koskevaan aloitteeseen Äänestysluettelo

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Maksuhäiriöisten ns. karhukirjeistä kohtuulliset kulut KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: KHALL Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuustolle asi aan liittyvän aloitteen. Valtuustoaloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. Pyydetään aloitteesta perusturvalautakunnan, rahatoimiston ja kaupungin tilintarkastusyhtiön lausunnot. PETUR Kaupunginhallitus on ( 146) hyväksynyt taloussäännön, jossa on mahdollistettu perintätoimien ulkoistaminen. Äänekosken kaupunki on tehnyt sopimuksen Intrum Justitia Oy:n kans sa kaupungin laskutus saatavien muistutuspalveluista ja perin nästä. Perusturvan toimialan näkökulmasta voidaan todeta, että saata vien pe rin näs sä nou da te taan nii tä kaikkia toimialoja koskevia yhtei siä so pimuksia, joita kau punki on teh nyt pe rin tä toi mis ton kans sa se kä kaupungin keskushallinnon mää rää miä pe rin tä oh jeita ja -käytäntöjä. Kaupungin sisäisen työnjaon mukaan saatavien laskutus tapahtuu toimialueilla eri asiakasjärjestelmistä. Mikäli asiakas ei maksa las kua eräpäivänä, laskuttaja tai terveydenhuollon laskujen osalta raha toimisto, siirtää perintätoimistolle konekielisesti tiedon maksamatto mista laskuista perintätoimia varten. Perusturvan toimialan oman saatavien

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvajohtajan ehdotus: perintäohjeen mukaan siirto Intrumille tehdään kahden vii kon päästä alkuperäisestä eräpäivästä. Intrum hoitaa perintätehtävät, maksusuunnitelmat, koron laskennan, asiakkailta vaadittavat perimiskulut, velkajärjestelyt, konkurssivalvonnan jne. Rahatoimisto kirjaa tulleet suoritukset ao. saatavan lyhennykseksi. Em. tehtävistä Intrum Justitia Oy saa kaupungin kans sa tehdyn sopimuksen mukaisen korvauksen. Perusturvalautakunta esittää lausuntonaan perussuomalaisten ns. karhukirjeitä koskevaan aloitteeseen, että perusturvan toimialalla perintätoimissa noudatetaan kaupungin keskushallinnon tekemiä sopimuk sia se kä ohjeita. Tämänhetkiset perintäkulut perustuvat em. sopimuksiin, joita perusturvan toimialalla ei voida itsenäisesti muuttaa. KHALL Vanhusneuvosto käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessaan , 5. Vanhusneuvoston kanta on sa ma kuin perusturvalau takunnan anta massaan lau sunnossa: kes kushallinnon te kemiä so pimuksia ja ohjeita lienee tar peetonta muut taa tässä vai heessa, eli nykykäytännön mu kaan voi daan jatkaa. To sin vanhus neuvosto ko rostaa ennaltaeh käiseviä toimenpiteitä / neuvonnan mer kitystä raha-asioiden hoidossa ja avun saannissa, kun ilmenee on gelmia esim. laskujen maksamisen kanssa. Vammaisneuvosto käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessaan , 16. Vammaisneuvosto yhtyy perusturvalautakunnan anta maan lau sun toon: kes kus hal lin non te ke miä so pi muksia ja ohjeita lie nee tar pee tonta muut taa täs sä vaiheessa. "Vammaisneuvosto toteaa, että vamma, sairaus ja muu elämänti lan ne voi aiheuttaa sen, että lasku ja laskut voivat jäädä huomaa matta. Todet tiin myöskin, että laskuissa saattaa olla eräpäivään ai kaa muutama päivä tai viikko, kun lain mukaan maksuaika on 14 päivää. Todettiin myöskin, että asiakkaalla on oikeus pyytää eräpäi vän siirto tämä mahdollisuus on aina annettava. Lisäksi olisi erittäin hyvä koros taa neuvonnan merki tystä raha asioiden hoidoissa ja avun saannis sa, kun ilmenee ongel mia laskujen maksamisen kans sa. Lisäksi olisi erittäin tärkeää, että asiakkaalle korostetaan että ky seessä on lasku esim. terveyskeskus käynti maksuissa." - Liitteenä jaetaan kaupungin tilintarkastusyhteisön, Audiator Oy:n, ti lin-

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ tarkastajan antama lausunto. Rahatoimiston lau sun to: "Kaupungin hallinnossa ollaan parhaillaan saattamassa valmiiksi vastaanotettavien laskujen sähköistä kierrätystä ja siirtymässä ostolaskujen sähköiseen vastaanottoon. Laskutuksessa (lähtevät laskut) siirrytään sähköi seen menettelyyn loppu vuo den 2010 aikana (ns. verkkolasku). Las kutusprosesseja on muutok sen yhteydessä mahdollista ja syytä yhtenäistää menet te lyil tään sekä koota harvemmille toimijoil le (laskuttajille). Sa mas sa yh teydessä on mahdollista tarkastella myös maksumuistutus ten ja pe rintätoimien menettelyjä. Verkkolaskutukseen (vastaanotto, lähetys) siirtyminen edellyttää toimenkuvien tarkistamista ja ylimenokauden aikana muutos aiheuttaa lisätyötä hallinnossa. Muutoksen vakiinnuttamisen jälkeen sekä ostolaskujen käsittelyyn että laskutukseen sitoutuu nykyistä vähem män henkilöresursseja. Vapautuvia resursseja on mahdollisuus vä hentää luonnollisen henkilöstöpoistuman kautta tai osoittaa uusiin tehtäviin; myös perintätoimien omatoimisempaan hoitamiseen. Pe rinnän omatoimisella hoitamisella voidaan osin vähentää ve lal listen kuluja, mut ta samalla lisätään huomattavasti kaupungin kuluja. Laskutus- ja perintätoimia voidaan kehittää valtuustoaloitteen nä kökohdat huomioiden seuraavasti: laskutuksen ja perinnän hoitamista selvitetään sähköistämis- uudistuksen yhteydessä em. mukaisesti kaupungin omaa maksumuistuttamista ja perintää lisätään muutoksen yhteydessä olemassa olevien henkilöresurssien puitteissa toiminnoissa pyritään vakioituihin menettelyihin laskutuksessa lisätään informatiivisuutta sekä maksu häi riöi den että to dellisten kustannusten osalta kaikessa laskutuksessa tehdään asiakkaille selväksi neuvottelumahdollisuus tilapäisten maksuongelmien kohdatessa lisätään varsinaisen palvelutoiminnan yhteydessä annettavaa tiedotusta laskutuskäytännöistä ja seurataan häiriötilanteiden syntymistä aktiivisesti pyrkien niiden ennalta ehkäisemiseen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Annettujen lausuntojen perusteella todetaan, että kau pungin kokemukset perintäpalveluiden käytöstä ovat pääosin positii viset. Maksu jen perintä- ja muistutuspalveluiden käyttö on vähentä nyt huomatta vasti kaupungin oman työpanoksen tarvetta. Todetaan, että laskutus- ja perintätoimia kehitetään rahatoimiston lausunnon mukaisesti.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se toteaa aloitteen lop puun käsitellyksi. KVALT 34 Kaupunginvaltuuston päätös: Liite nro 4 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Maksuhäiriöis ten ns. karhukirjeistä kohtuulliset kulut

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Vanhusneuvosto Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Tasavertaisemmat palvelut palveluseteleillä tulotasosta riippumatta 71/000503/2009 KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: KHALL Kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteen tiedokseen ja lähetti sen jat kovalmisteluun kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtajan ehdotus: Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä perusturvalautakunnan, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston lausunnot. PETUR Äänekosken kaupungin vanhuspalveluissa on käytössä palvelusetelijärjestelmä kotihoidon palveluissa. Palvelusetelin käyttöä koskevat yleiset periaatteet on hyväksytty perusturvalautakunnassa Palvelu seteli on Äänekoskella päätetty ottaa käyttöön tu lo si don nai sella jär jestelmällä, jolloin asiakasmaksulain mukaan sete lin ar voa mää ri teltäes sä ote taan huomioon samat tulot kuin jatkuvan ja sään nölli sen kotipal velun asiakasmaksua määriteltäessä. Palve lusetelin ar von tulee ol la vä hintään 20 euroa tunnilta, jos kotitalou den tulot ei vät yli tä sää dettyä tulorajaa. Tulorajan ylittävät tulot vä hentävät pal ve lusetelin täyttä ar voa kotitalouden koon mukaan mää räytyvällä pro senttiosuu della tu lorajan tulosta jaettuna 60:llä. Alin palvelusete lin arvo on kui tenkin vähintään 5 euroa tuntia kohti. Kaupungin oma kotihoito on aina ensisijainen vaihtoehto. Pal ve lu seteli on ko. periaatteissa määritelty myönnettäväksi asia kas koh tai sen har-

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) Valtuusto Aika 16.12.2013 klo 18:00-20:43 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Ansio Teemu Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Heikkilä Hannu Helander-Nieminen

Lisätiedot