Maksikoe nro 6 / 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksikoe nro 6 / 2011"

Transkriptio

1 Maksikoe nro 6 / 2011 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa Huom: Tehtävät 1 4 on laadittu pääsykoekirjan pohjalta. 1. A. Kirjan mukaan valtasuhteita käsittelevässä CMS-tutkimuksessa kyseiset tutkijat asettuvat heikomman osapuolen kannalle. B. Blaken ja Moutonin johtajuusmatriisissa erotellaan organisaatiosuuntautunut toiminta tehtäväsuuntautuneesta toiminnasta. C. Lohiveden ja Vaaran mukaan keskijohdon oma strategiatyö sisältää jopa sankarillisia piirteitä. D. Klassisessa, johtajuutta koskevassa kirjallisuudessa oletetaan, että johtajuus on yksilön suoritus. Maksikoe6 (1) 3. A. Essentialistisuus tarkoittaa Hofsteden mallin kannalta sitä, että kyseinen teoria esittää eri kansallisuuksien piirteet vähitellen muuttuvina ominaisuuksina. B. Asiantuntijoiden välisissä puhekäytännöissä korostuu Laineen ja Vaaran mukaan tilanne, jossa organisaation ylin johto tasapainottelee omien ja keskijohdon diskursseista muodostuvien käsitysten välissä. C. Kun huomion kohteena ovat yksittäiset esimiesten ja alaisten väliset suhteet organisaation sisällä, on kyse LMX-teoriasta. D. Scheinin mukaan organisaatiokulttuuri koostuu perusarvoista, uskomuksista ja artefakteista. 1. Väitteet C ja D ovat väärin, muut oikein. 2. Väite B on väärin, muut oikein. 3. Väite C on oikein, muut väärin. 4. Väitteet A ja B ovat väärin, muut oikein. 1. Väitteet B ja C ovat oikein, muut väärin. 2. Väitteet A ja D ovat oikein, muut väärin. 3. Vain väite D on oikein. 4. Väitteet A, C ja D ovat väärin, B oikein. 2. A. Psykologian vaikutus johtamisen ja organisoinnin tutkimukseen on ollut käytännössä melko vähäistä. B. Ns. kriittinen liikkeenjohdon tutkimus on 2000-luvulta lähtien haastanut liikkeenjohtotutkimuksen johtokeskeisyyden. C. Ekspatriaatit ovat innokkaita vaihtamaan työnantajaa, mikäli heidän omat pyyteensä sitä vaativat. D. Suomalaisten yritysjohtajien tärkein yksittäinen strategiatyökalu on tutkija Stenforsin mukaan tasapainotettu tuloskortti BSC. 1. Väitteet A ja D ovat oikein, muut väärin. 2. Väite B on väärin, muut oikein. 3. Kaikki väitteet ovat väärin. 4. Väitteet B, C ja D ovat väärin, A oikein. 4. A. Maslow n tarvehierarkiassa on ylimpänä itsensä toteuttamisen tarve. B. Muutoslaboratorio haastaa vallitsevat kehittämistoiminnan struktuurit. C. Käsitteistä johtaminen ja johtajuus ollaan liikkeenjohdon tutkijoiden keskuudessa jossain määrin eri mieltä. D. Termi uusintaa liittyy suhteissa rakentuvan näkökulman mukaiseen kielenkäyttöön. 1. Kaikki väitteet ovat oikein. 2. Yksi väitteistä on väärin, muut oikein. 3. Kaksi tai kolme väitteistä on oikein, muut väärin. 4. Kaikki väitteet ovat väärin.

2 Huom: Tehtävä 5 perustuu pääsykoekirjaan sekä oheiseen aineistoon: Kannattaako nykyisin johtaa hyvin? 5. A) Artikkelissa termiä strateginen ajautuminen käytetään eri merkityksessä kuin pääsykoekirjassa. B) Sekä pääsykoekirjasta että aineistosta saa käsityksen, jonka mukaan strateginen ajautuminen voi johtaa merkittäviin muutostarpeisiin organisaatiossa. 1. Väitteet A ja B ovat oikein. 2. Vain väite A on oikein. 3. Vain väite B on oikein. 4. Väitteet A ja B ovat väärin. Maksikoe6 (2) Huom: Tehtävät 7 ja 8 perustuvat pääsykoekirjaan sekä oheiseen aineistoon: Asiantuntijoiden johtaminen 7. A) Aineiston perusteella voidaan päätellä, että Niina Koivunen ja Daniel Goleman ovat melko pitkälti samaa mieltä siitä, miten ihmisiä tulisi johtaa. B) Aineistossa esitetyt näkökulmat ovat samantyyppisiä kuin pääsykoekirjassa, kun tarkastellaan jaettua johtajuutta. 1. Väitteet A ja B ovat oikein. 2. Vain väite A on oikein. 3. Vain väite B on oikein. 4. Väitteet A ja B ovat väärin. Huom: Tehtävä 6 perustuu pääsykoekirjaan sekä oheisiin aineistoihin: Kannattaako nykyisin johtaa hyvin? sekä Asiantuntijoiden johtaminen 6. A) Kirjassa mainittuun käsitteeseen diversity management liittyviä näkökulmia ei Tienarin artikkelissa mainita. B) Sekä Tienarin että Koivusen artikkelit sisältävät joitakin näkökulmia, joilla johtaja voi kehittää organisaatiotaan strategisen ketteryyden suuntaan. 1. Väitteet A ja B ovat oikein. 2. Vain väite A on oikein. 3. Vain väite B on oikein. 4. Väitteet A ja B ovat väärin. 8. Pääsykoekirjassa esitellään tutkija Laine-Sveibyn (1991) näkemyksiä suomalaisesta ja ruotsalaisesta johtajuudesta. Artikkelin perusteella kyseiset piirteet sopivat asiantuntijoiden johtamisen vaatimuksiin 1. lähinnä ruotsalaisten, mutta ei juurikaan suomalaisten johtajien osalta. 2. lähinnä suomalaisten, mutta ei juurikaan ruotsalaisten johtajien osalta. 3. sekä suomalaisten että ruotsalaisten johtajien osalta. 4. ei juurikaan suomalaisten eikä myöskään ruotsalaisten johtajien osalta.

3 Huom: Tehtävät 9 ja 10 perustuvat pääsykoekirjaan sekä oheiseen aineistoon: Syväjohtaminen 9. A) Aineistossa esitellään runsaasti samoja teemoja kuin pääsykoekirjassa, kun kirjassa puhutaan transformationaalisesta johtajuudesta. B) Aineistossa esitellään ainakin kursorisesti noin puolta Bain & Companyn luettelemista liikkeenjohdon tärkeimmistä työkaluista. 1. Väitteet A ja B ovat oikein. 2. Vain väite A on oikein. 3. Vain väite B on oikein. 4. Väitteet A ja B ovat väärin. Maksikoe6 (3) 10. Aineistossa esitelty, syväjohtamista kuvaileva johtamismalli vaikuttaa 1. enemmän kontingenssiteorian kuin tilannejohtajuuden mallin mukaiselta. 2. enemmän tavoitejohtamisen kuin transaktionaalisen johtamisen mallin mukaiselta. 3. enemmän ihmis- kuin tehtäväsuuntautuneelta. 4. enemmän tehtävä- kuin ihmissuuntautuneelta.

4 Kinnunen-Laitinen-Laitinen-Leppiniemi-Puttonen AVAIN LASKENTATOIMEEN JA RAHOITUKSEEN 11. Mikä seuraavista, tuloslaskelmaa koskevista väitteistä on tosi? 1. Tuloverot eivät vaikuta tilikauden voittoon. 2. Rahoitustuotot eivät vaikuta voittoon ennen satunnaisia eriä. 3. Poistoeron muutos voi pienentää tai suurentaa tilikauden tulosta. 4. Poistot eivät vaikuta liikevoittoon. Maksikoe6 (4) 13. Jakelu-Sepot Ky harkitsee investointia pakettiautoon, joka maksaisi uutena euroa. Yrityksessä arvioidaan, että auto tuottaisi ensimmäisenä vuotena nettotuloja euroa, toisena vuotena euroa ja kolmantena euroa. Kolmannen vuoden lopussa autosta saisi vielä myytäessä arviolta euroa. Tämän pakettiautoinvestoinnin sisäinen korkokanta on näiden tietojen perusteella 1. noin 33 %. 2. noin 18 %. 3. noin 11 %. 12. Oheisena on ote Combimax Oy:n tilinpäätöksestä vuodelta alle 7 %. KONSERNITASE Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 62,5 64,2 Konserniliikearvo 440,6 459,5 Aineelliset hyödykkeet 649,9 856,4 Osuudet osakkuusyrityksissä 16,2 20,1 Muut sijoitukset 12,5 12,0 Yhteensä 1181,7 1412,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 15,1 15,9 Laskennallinen verosaaminen 13,5 81,9 Saamiset 368,0 352,4 Rahoitusarvopaperit 96,1 6,5 Rahat ja pankkisaamiset 66,8 60,8 Yhteensä 559,5 517,5 Aineiston luvut ovat miljoonia euroja. Oletetaan, että yhtiöllä oli vierasta pääomaa vuoden 2008 lopussa 1,1 miljardia euroa, josta pitkäaikaista 600 miljoonaa euroa. Tällöin Combimax Oy:n Current ratio oli vuoden 2008 lopussa 1. yli hieman yli hieman yli alle Oletetaan, että A, B, C ja D ovat yrityksiä. Mikä seuraavista väitteistä on tällöin epätosi? 1. Jos A sijoittaa euroa yritykseen D oman pääoman ehdoin, niin D kirjaa tämän tapahtuman: per kassa an oman pääoman tili Jos C lainaa euroa yritykselle D, niin D kirjaa tämän tapahtuman: per vieraan pääoman tili an kassa Jos B ostaa A:lta hyödykkeitä eurolla, niin B kirjaa tämän tapahtuman: per ostotili an kassatili Jos B ostaa A:lta hyödykkeitä eurolla, niin A kirjaa tämän tapahtuman: per kassatili an myyntitili

5 15. Olli Opiskelija lomailee Gran Canarialla. Hän tarvitsee hieman rahaa ja päättää ruveta myymään jäätelöä muille turisteille. Olli tarvitsee toimintaansa varten luvan, joka maksaa 150 euroa, ja varusteet (kylmälaukun ym.), jotka maksavat 50 euroa. Olli ostaa jäätelöt tukkuliikkeestä hintaan 1,2 euroa ja päättää myydä niitä 2 eurolla. Kuinka monta jäätelöä päivässä Ollin olisi myytävä, jotta hän saisi edes kustannukset katetuiksi, mikäli hän harjoittaa toimintaa vain kolme päivää? 1. Alle 50 jäätelöä jäätelöä jäätelöä. 4. Yli 150 jäätelöä. Maksikoe6 (5) 17. Oletetaan, että Marimekko tuottaa pelkästään Olkalaukkua erään tehtaan tietyllä osastolla. Laukun myyntihinta on 49 euroa. Laukun valmistamisesta aiheutuu seuraavia muuttuvia kustannuksia: kankaat 13 euroa, lankaa 1 euro, sähköä 10 senttiä, koneenkäyttökulut 20 senttiä ja työ 8 euroa. Kiinteät kustannukset per vuosi ovat: koneiden poistot euroa, kiinteät palkat euroa sekä tehdasosaston muu ylläpito euroa. Jätetään verot sekä mahdolliset muut tuotot ja kulut huomiotta. Edelleen oletetaan, että vuodessa on 12 työkuukautta ja kuukaudessa 21 työpäivää. Kuinka suuri on kyseisen tehtaan kriittinen piste? 1. Yli 70 olkalaukkua päivässä. 2. Yli 350 olkalaukkua viikossa. 3. Yli 1500 olkalaukkua kuukaudessa. 4. Yli olkalaukkua vuodessa. 16. A) Lisäyslaskennassa välittömät kustannukset kohdistetaan suoritteille esimerkiksi niin sanotun yleiskustannuslisän avulla. B) Investointi on sisäisen korkokannan menetelmän mukaan kannattava, jos sisäinen korkokanta on positiivinen. C) Ns. pienet kirjanpitovelvolliset voivat jättää toimintakertomuksen laatimatta. D) Tavaroiden ostomeno syntyy, kun tavarat otetaan vastaan. Kuinka moni oheisista väitteistä pitää paikkansa? 1. Ei yksikään. 2. Vain yksi. 3. Kaksi tai kolme. 4. Kaikki neljä väitettä ovat oikein. 18. Kiinteiden kustannusten vipuvaikutus on edellisessä tehtävässä arvoltaan 1. välillä 0 1, jos myydään olkalaukkua vuodessa. 2. välillä 1 2, jos myydään olkalaukkua vuodessa. 3. välillä 2 5, jos myydään olkalaukkua vuodessa. 4. yli 7, jos myydään olkalaukkua vuodessa.

6 Maksikoe6 (6) 19. Oletetaan, että eräässä Marimekon yksikössä Pallo -trikoopaidan muuttuvat yksikkökustannukset ovat 11,50 euroa ja kiinteät yksikkökustannukset 15 euroa. Tuotetta aiotaan myydä 45 euron hinnalla. Tällöin voidaan päätellä: 1. Tavoitteeksi asetettu voittolisä on yli 20 euroa per tuote. 2. Tavoitteeksi asetettu katetuotto on yli 30 euroa per tuote. 3. Tuotteen omakustannusarvo on alle 20 euroa per tuote. 4. Tuotteen minimiomakustannusarvo on yli 15 euroa per tuote. 20. Oheisena on erään Marimekon tuotantoyksikön lanseeraaman uuden tuotteen budjettilaskelmia lähivuosille (summat on ilmoitettu euroina): Vuosi Myyntituotot Markkinointikulut Tuotekehityskulut Valmistuskulut Kulut yhteensä Tulos Mikä seuraavista väitteistä on tällöin epätosi? 1. Kyseisen yksikön toiminta muuttuu kannattavaksi kolmantena vuonna. 2. Jos rahan aika-arvoa ei oteta huomioon, toiminta näyttää kannattavalta koko tarkasteluajanjakson osalta yhteensä. 3. Projektin sisäinen korkokanta on ilmeisesti noin 27 %. 4. Toiminta näyttää kannattavalta, jos tuottovaatimus on 20 %.

7 Pirjo Vuokko NONPROFIT-ORGANISAATIOIDEN MARKKINOINTI 21. A) Sopimuspohjaisten markkinointiviestinnän sääntöjen valvonta pohjautuu lakisääteiseen valvontaan. B) Ydintarjonnalla tarkoitetaan tarjontaa, joka perustuu suoraan organisaation missioon. C) Kirjassa todetaan, että toimintaansa aloittaessaan MS-liitto ei vielä toiminut asiakaslähtöisesti. D) Operatiivisessa kumppanuudessa markkinointia koskevat päätökset ovat yhteisiä kummallekin osapuolelle. E) Fokusointi voi tarkoittaa muun muassa sitä, että markkinoinnissa pääpaino on tietyissä kohderyhmissä. 1. Väitteet B, C ja E ovat oikein, muut väärin. 2. Väitteet A, C ja D ovat oikein, muut väärin. 3. Väite D on väärin, muut oikein. 4. Väite A on väärin, muut oikein. Maksikoe6 (7) 23. A) Positioinnissa päätetään muun muassa siitä, millainen mielikuva organisaatiosta halutaan luoda valitussa kohderyhmässä. B) Laajennettu tuote sisältää niitä ratkaisuja, joiden avulla kohderyhmälle tarjotaan jotain ylimääräistä tai palvelukokemusta laajentavia palveluja. C) Operatiivisella tasolla asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että kohtaamiset osataan nähdä myös asiakkaan, ei vain organisaation kannalta. D) Primaarinen kilpailu merkitsee tilannetta, jossa useampi organisaatio tarjoaa likimäärin samanlaista tuotetta tai palvelua. E) Pirkkalan terveyskeskuksen ja Koskiklinikan välinen yhteistyö on kirjan mukaan osoitus taktisesta kumppanuudesta. Kuinka moni edellä esitetyistä väitteistä on tosi? 1. Kaikki viisi. 2. Kolme tai neljä. 3. Yksi tai kaksi. 4. Ei yksikään. 22. A) Kirjan mukaan uskomukset ja kuulopuheet eivät vaikuta mielikuvan syntymiseen. B) Tuotantolähtöisen ajattelumallin mukaan ei mietitä sitä, miten, missä, kenelle tai milloin palveluja tarjotaan. C) TE-keskuksen asiakkuuden hoitomallin tärkeimpien tavoitteiden joukkoon kuuluu mm. toimiala- ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen. D) Velvollisuusetiikan mukaan eettinen toiminta on itsessään velvoittavaa. E) Sponsorituki voidaan kytkeä esimerkiksi myynnin tai liiketapahtumien määrään. 1. Vain väite D on väärin, muut oikein. 2. Vain väite E on oikein, muut väärin. 3. Väitteet B, C ja D ovat oikein, muut väärin. 4. Vain väite A on väärin, muut oikein. 24. A) Sponsorointia ei yleensä pidetä nonprofit-organisaation markkinointiviestinnän keinona. B) Markkinointiviestinnän konatiiviset vaikutukset liittyvät toimintaan tai käyttäytymisen muutoksiin. C) Julkisen sektorin palvelutyypeistä etäiset virastot ovat kaikkein ongelmallisin lohko asiakaslähtöisyyden kehittämisen kannalta. D) Seikka, joka erityisesti erottaa nonprofit-organisaatiot yrityksistä ja liikelaitoksista, on niiden toiminnan motiivi. E) Kun Ms-liitto pyrkii vaikuttamaan kohderyhmiinsä, sen argumentti on toiminnan taloudellinen hyöty sairastuneelle. Kuinka moni oheisista väitteistä on epätosi? 1. Ei yksikään. 2. Täsmälleen yksi. 3. Kaksi tai kolme. 4. Neljä tai viisi.

8 25. A) Julkisen sektorin sosiaalinen tulosvastuu kuvaa sitä, että jokainen organisaatiossa toimiva työntekijä osaa ammattinsa ja kantaa vastuun tekemisistään ja päätöksistään. B) Imagoon liittyvien toimenpiteiden ja pohdintojen perusta on nykytila-analyysi. C) Markkinoinnin suunnitteluprosessissa viimeisenä vaiheena on ohjaus ja valvonta. D) Operatiivinen kumppanuus on löyhin yhteistyösuhteiden muoto. E) Yritysmaailmassa asiakkaan kokemaa hyötyä voidaan lisätä esimerkiksi siten, että alennetaan tuotteen hintaa. 1. Väitteet B ja E ovat väärin, muut oikein. 2. Väitteet A, C ja D ovat oikein, muut väärin. 3. Väitteet A ja E ovat väärin, muut oikein. 4. Väitteet B ja D ovat väärin, muut oikein. 27. A) Sponsorointi on yritykselle osa markkinointiviestintää. B) Muodollinen tuote kuvaa niitä käytännön ratkaisuja, joiden avulla palvelu tarjotaan. C) Varsinais-Suomen TE-keskuksen segmenteistä potentiaaliselta asiakasmäärältään suurin on neuvonta-asiakkaat. D) Vaikuttamisen portaiden yhteydessä todetaan, että markkinoinnin suunnittelun tulisi alkaa toimintaportaalta. E) Mitä heterogeenisempi maan väestö on, sitä enemmän kyseisessä maassa on nonprofit-toimintaa. 1. Väitteet B ja E ovat oikein, muut väärin. 2. Kaikki väitteet ovat oikein. 3. Kaikki väitteet ovat väärin. 4. Väitteet A, B ja D ovat väärin, muut oikein. Maksikoe6 (8) 26. A) Taktisessa kumppanuudessa tuote tai palvelu tarjotaan sellaisenaan toiselle osapuolelle. B) Julkisen sektorin palvelutyyppien lohkoa III voidaan kirjan mukaan kutsua myös ilmaispalveluiksi. C) Mainonnan kaksi päätösaluetta ovat mediapäätös ja mainossanomapäätös. D) Julkisuus on proaktiivista, kun organisaatio puolustautuu itseensä kohdistuvaa negatiivista julkisuutta vastaan. E) Fokusointi tarkoittaa oman kilpailullisen aseman määrittämistä. Kuinka moni edellä olevista väitteistä pitää paikkansa? 1. Kaikki neljä. 2. Vain yksi. 3. Täsmälleen kaksi. 4. Kolme tai ei yksikään. 28. A) Markkinoinnin suunnitteluprosessissa määriteltävät tavoitteet ovat yleensä kvantitatiivisia, eivät kvalitatiivisia. B) Alihankkijasuhteet ovat esimerkki taktisesta kumppanuudesta. C) Termi profilointi tarkoittaa samaa kuin positiointi. D) Kirjassa todetaan, että yksityisen sektorin terveydenhuolto on automaattisesti hintajohtaja julkiseen sektoriin verrattuna. E) Kun organisaatio tuo itse ikävätkin asiat esille omatoimisesti, julkisuus on reaktiivista. Kuinka moni edellä esitetyistä väitteistä ei pidä paikkaansa? 1. Vähintään neljä. 2. Tasan kolme. 3. Yksi tai kaksi. 4. Ei yksikään.

9 29. A) Organisaatio voi itse varsin pitkälle päättää, mistä elementeistä sen imago syntyy. B) Niin sanottu piilevä kysyntä tarkoittaa tilannetta, jossa kysyntää sinänsä on, mutta vastaavia tuotteita tai palveluja ei ole. C) Tuotanto- tuote ja myyntilähtöisyys ovat tarjontalähtöisiä ajattelutapoja. D) Julkisella sektorilla kilpailuun liittyvänä asiakaslähtöisyyden esteenä on se, että asiakkaiden hankkiminen ei yleensä ole ollut valtiolle ongelmallista. E) Sopimuspohjaiseen markkinointiviestinnän valvontaan kuuluvat esimerkiksi mainonnan kansainväliset perussäännöt. 1. Kaikki em. väitteet ovat oikein. 2. Kolme em. väitteistä on oikein, muut väärin. 3. Yksi em. väitteistä on väärin, muut oikein. 4. Kaikki em. väitteet ovat väärin. 30. A) Markkinointi määritellään Wäinö Aaltosen museossa lähinnä mainonnaksi. B) Taktisella tasolla asiakaslähtöisyys tarkoittaa niiden periaatteiden ja keinojen pohtimista, joilla organisaation tuotteita ja palveluja tarjotaan eri sidosryhmille. C) Kirjan mukaan nonprofit-organisaatioiden tarjonta ylittää usein kysynnän. D) Strateginen kumppanuus tarkoittaa muun muassa yhteisesti johdettua visiota ja yhteisiä toimintaperiaatteita. E) Mainetta on vaikeampi muuttaa kuin imagoa. 1. Väitteet A, B ja D ovat oikein, muut väärin. 2. Väitteet B, C ja D ovat oikein, muut väärin. 3. Väitteet A ja C ovat oikein, muut väärin. 4. Väite C on väärin, muut oikein. Maksikoe6 (9)

10 Pohjola TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA 31. Oletetaan, että kaurapuuro on inferiorinen hyödyke. Tällöin pätee: 1. Kaurapuuron hinnan nousu kasvattaa kaurapuuron tarjontaa. 2. Kaurapuuron hinnan lasku kasvattaa kaurapuuron kysyntää. 3. Kuluttajien tulojen kasvu vähentää kaurapuuron kysyntää. 4. Kuluttajien tulojen lasku vähentää kaurapuuron kysyntää. 33. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa? 1. Monetaristien mukaan rahapolitiikka on neutraalia pitkällä, mutta ei lyhyellä aikavälillä. Maksikoe6 (10) 2. Eksogeenisen kasvun teoria olettaa, että teknologian kehittyminen on tietoisen tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosta. 3. Mikäli hyödykkeen kysyntä on joustamatonta ja hinta laskee, niin kysyntä kasvaa sillä tavoin, että hyödykkeeseen käytetty rahamäärä lisääntyy. 4. Pitkällä aikavälillä valuuttakurssi määräytyy yhden hinnan lain perusteella. 34. Eräs kansantalous tuottaa vain hyödykkeitä A ja B oheisen kaavion mukaan: 32. Negatiivinen ulkoisvaikutus tuotannossa merkitsee sitä, 1. että yhteiskunnan rajakustannus on pienempi kuin yksityinen rajahyöty. 2. että yksityinen rajahyöty on pienempi kuin yhteiskunnan rajahyöty. 3. että yksityinen rajakustannus on pienempi kuin yhteiskunnan rajakustannus. 4. että yhteiskunnan rajahyöty on suurempi kuin yksityinen rajakustannus. Hyödyke Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Määrä Hinta Määrä Hinta Määrä Hinta A B Olkoon perusvuotena vuosi 1. Tällöin voidaan päätellä, 1. että vuoden 3 nimellinen BKT on että vuoden 1 reaalinen BKT on että vuoden 3 BKT:n hintaindeksi on 105,4 %. 4. että vuoden 2 BKT:n hintaindeksi on 118,3 %.

11 Maksikoe6 (11) 35. Työvoimaosuus on Suomessa tällä hetkellä noin 67 %. Työttömiä on maassa noin Olkoon työikäinen väestö 3,4 miljoonaa. Mikäli oletetaan, että työttömien määrä ja työikäisen väestön määrä pysyvät ennallaan, niin mikä saataisiin työttömyysasteeksi, mikäli hallituksen tavoittelema työvoimaosuus 75 % toteutuisi? 1. 5,6 % 2. 6,4 % 3. 7,1 % 4. 7,2 % 37. Hallituksessa on arvioitu, että jos lapsilisiä ja eläkkeitä nostettaisiin kolme miljardia euroa, tämä lisäisi kerroinvaikutuksen vuoksi kokonaiskysyntää 15 miljardin euron verran. Kuinka suureksi kokonaiskysynnän kasvu muodostuisi, jos em. tulonsiirtojen asemasta sama kolme miljardia euroa käytettäisiinkin julkisten investointien kasvattamiseen? (Oletetaan, että talous on suljettu, ja että rajakulutusalttius on vakio. Jätä mahdollinen syrjäytysvaikutus tällä kertaa huomiotta.) 1. Kokonaiskysyntä kasvaisi 10 miljardia euroa. 2. Kokonaiskysyntä kasvaisi 12 miljardia euroa. 3. Kokonaiskysyntä kasvaisi 15 miljardia euroa. 4. Kokonaiskysyntä kasvaisi 18 miljardia euroa. 36. Kun tarkastellaan verotuksen kohtaantoa, niin voidaan päätellä, että mikäli hyödykkeen kysyntä on, ja valtio lisää hyödykkeen verotusta, niin suurin osa veron lisäyksestä jää maksettavaksi. Samalla hyödykkeen kysytty määrä muuttuu, kuin jos hyödykkeen kysyntä olisi. 1. joustavaa ostajan vähemmän joustamatonta. 2. joustavaa myyjän enemmän joustamatonta. 3. joustamatonta myyjän vähemmän joustavaa. 4. joustamatonta ostajan enemmän joustavaa. 38. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa? 1. Luonnonvarat eivät tavallisesti sisälly kansantalouden tuotantofunktioon. 2. Syrjäytysvaikutus syntyy, kun julkisen talouden rahoitusalijäämää rahoitetaan lainanotolla. 3. Kysyntäsuoralla kysyntä on joustavampaa lähellä pystyakselia kuin lähellä vaaka-akselia. 4. BKT markkinahintaan = tuotannon arvonlisäysten summa.

12 39. Ohessa on kuvaajia, jotka kuvaavat budjettivajeen suuruutta eräissä EU-maissa vuonna 2009 (kuvio A), työpaikkojen määrän muutosta eräillä toimialoilla USA:ssa (kuvio B) sekä ja BKT:n kasvunopeutta Kiinassa ja USA:ssa * (kuvio C). Ota kantaa seuraaviin väittämiin: Maksikoe6 (12) Kuvio B A. USA:ssa SAS-käyrä siirtyi ilmeisesti oikealle vuoden 2008 aikana. B. Jos vuoden 2008 BKT:n kehitys USA:ssa johtui AD-käyrän siirtymisestä, niin tällöin inflaatiopaineet hellittivät. C. USA:n työllisyyskehitys selittyy hyvin BKT:n muutoksilla. D. Kiinan BKT kaksinkertaistuu noin 8 vuodessa noin 9 prosentin vuosikasvulla. E. Irlanti pystyy kattamaan budjetistaan yli 80 % verovaroin. F. USA:n ja Kiinan BKT-ennuste näyttää melko hyvältä Suomen kannalta. G. Kiinan valuutta vahvistunee lähivuosina dollariin verrattuna. H. Ilmeisesti Kiinan SAS-käyrä ja AD-käyrä ovat siirtyneet oikealle koko ajan viimeiset 20 vuotta. Y-akselin luvut tuhatta työpaikkaa Yllä olevista väittämistä on epätosia 1. nolla tai yksi. 2. kaksi tai kolme. 3. neljä tai viisi. 4. vähintään kuusi. Kuvio A Kuvio C

13 40. Oletetaan, että hyödykkeenä on opiskelupaikka kauppakorkeakoulussa tai yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa. Eri koulujen tarjonnat ovat keskenään substituutteja. Sisäänpääsyn vaikeus on hinta, ja pyrkijöiden määrä on määrä. Hinta toimii tällöin informaation välittäjänä, kannustimena ja vaikuttaa lopulta tulonjakoonkin eli pyrkijöiden jakaantumiseen eri koulujen kesken. Tarkastellaan seuraavia tapahtumia: I. Helsinki vähentää aloituspaikkoja. J. Käy ilmi, että Helsinkiin on aiempaa hankalampi päästä. Tämä lisää opiskelijoiden halukkuutta pyrkiä Turkuun. c. Oletetaan, että Oulu lisää roimasti aloituspaikkoja. Näistä tapahtumista 5. tapahtuma a johtaa Helsingin osalta tarjontakäyrän siirtymiseen kuvion A mukaisesti. 6. tapahtuma b johtaa Turussa kuvion B mukaiseen siirtymään. 7. tapahtuma c johtaa Oulussa kuvion C mukaiseen siirtymään. Jos kysyntä pysyy ennallaan, Ouluun on aiempaa helpompi päästä. 8. Kaikki yllä olevat väitteet ovat tosia. Kuvio B Maksikoe6 (13) Kuvio A Kuvio C

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi

Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi 1. / Ratk: Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan tällöin vallitsevaa ihmiskuvaa on kuvattu mekanistiseksi (s.1). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan tällöin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Opiskelijanumero ja nimi:

Opiskelijanumero ja nimi: 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P Osa 5. Joustoista Kysynnän hintajousto (price elasticity of demand) mittaa, miten kysynnän määrä reagoi hinnan muutokseen = kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13)

8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13) 8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13) Tavaroiden ja palvelujen tuotanto tapahtuu yrityksissä Yritykset tuntevat niiden valmistukseen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 7 (viikko 13) Tehtävä 1 a) Tapahtuu siirtymä pisteestä A pisteeseen B. Jos TR-käyrä on vaakasuora, niin IS-käyrän siirtyminen oikealle ei

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182.

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182. . Se talous, jonka kerroin on suurempi, reagoi voimakkaammin eksogeenisiin kysynnän muutoksiin. Investointien, julkisen kysynnän tai nettoviennin muutokset aiheuttavat sitä suuremman muutoksen tasapainotulossa,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pääsykoe / 2010 Ratkaisut

Pääsykoe / 2010 Ratkaisut Pääsykoe / 2010 Ratkaisut Hallinto 1) Osiot 1, 3 ja 4/Nämä ovat syitä työn globaaliin uusjakoon (s.15). Osio 2/Tätä ei mainita kirjassa, vertaa sivu 15. Osio 3/Tosi (s.125). Osio 4/Epätosi, vertaa sivuun

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot