Maksikoe nro 6 / 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksikoe nro 6 / 2011"

Transkriptio

1 Maksikoe nro 6 / 2011 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa Huom: Tehtävät 1 4 on laadittu pääsykoekirjan pohjalta. 1. A. Kirjan mukaan valtasuhteita käsittelevässä CMS-tutkimuksessa kyseiset tutkijat asettuvat heikomman osapuolen kannalle. B. Blaken ja Moutonin johtajuusmatriisissa erotellaan organisaatiosuuntautunut toiminta tehtäväsuuntautuneesta toiminnasta. C. Lohiveden ja Vaaran mukaan keskijohdon oma strategiatyö sisältää jopa sankarillisia piirteitä. D. Klassisessa, johtajuutta koskevassa kirjallisuudessa oletetaan, että johtajuus on yksilön suoritus. Maksikoe6 (1) 3. A. Essentialistisuus tarkoittaa Hofsteden mallin kannalta sitä, että kyseinen teoria esittää eri kansallisuuksien piirteet vähitellen muuttuvina ominaisuuksina. B. Asiantuntijoiden välisissä puhekäytännöissä korostuu Laineen ja Vaaran mukaan tilanne, jossa organisaation ylin johto tasapainottelee omien ja keskijohdon diskursseista muodostuvien käsitysten välissä. C. Kun huomion kohteena ovat yksittäiset esimiesten ja alaisten väliset suhteet organisaation sisällä, on kyse LMX-teoriasta. D. Scheinin mukaan organisaatiokulttuuri koostuu perusarvoista, uskomuksista ja artefakteista. 1. Väitteet C ja D ovat väärin, muut oikein. 2. Väite B on väärin, muut oikein. 3. Väite C on oikein, muut väärin. 4. Väitteet A ja B ovat väärin, muut oikein. 1. Väitteet B ja C ovat oikein, muut väärin. 2. Väitteet A ja D ovat oikein, muut väärin. 3. Vain väite D on oikein. 4. Väitteet A, C ja D ovat väärin, B oikein. 2. A. Psykologian vaikutus johtamisen ja organisoinnin tutkimukseen on ollut käytännössä melko vähäistä. B. Ns. kriittinen liikkeenjohdon tutkimus on 2000-luvulta lähtien haastanut liikkeenjohtotutkimuksen johtokeskeisyyden. C. Ekspatriaatit ovat innokkaita vaihtamaan työnantajaa, mikäli heidän omat pyyteensä sitä vaativat. D. Suomalaisten yritysjohtajien tärkein yksittäinen strategiatyökalu on tutkija Stenforsin mukaan tasapainotettu tuloskortti BSC. 1. Väitteet A ja D ovat oikein, muut väärin. 2. Väite B on väärin, muut oikein. 3. Kaikki väitteet ovat väärin. 4. Väitteet B, C ja D ovat väärin, A oikein. 4. A. Maslow n tarvehierarkiassa on ylimpänä itsensä toteuttamisen tarve. B. Muutoslaboratorio haastaa vallitsevat kehittämistoiminnan struktuurit. C. Käsitteistä johtaminen ja johtajuus ollaan liikkeenjohdon tutkijoiden keskuudessa jossain määrin eri mieltä. D. Termi uusintaa liittyy suhteissa rakentuvan näkökulman mukaiseen kielenkäyttöön. 1. Kaikki väitteet ovat oikein. 2. Yksi väitteistä on väärin, muut oikein. 3. Kaksi tai kolme väitteistä on oikein, muut väärin. 4. Kaikki väitteet ovat väärin.

2 Huom: Tehtävä 5 perustuu pääsykoekirjaan sekä oheiseen aineistoon: Kannattaako nykyisin johtaa hyvin? 5. A) Artikkelissa termiä strateginen ajautuminen käytetään eri merkityksessä kuin pääsykoekirjassa. B) Sekä pääsykoekirjasta että aineistosta saa käsityksen, jonka mukaan strateginen ajautuminen voi johtaa merkittäviin muutostarpeisiin organisaatiossa. 1. Väitteet A ja B ovat oikein. 2. Vain väite A on oikein. 3. Vain väite B on oikein. 4. Väitteet A ja B ovat väärin. Maksikoe6 (2) Huom: Tehtävät 7 ja 8 perustuvat pääsykoekirjaan sekä oheiseen aineistoon: Asiantuntijoiden johtaminen 7. A) Aineiston perusteella voidaan päätellä, että Niina Koivunen ja Daniel Goleman ovat melko pitkälti samaa mieltä siitä, miten ihmisiä tulisi johtaa. B) Aineistossa esitetyt näkökulmat ovat samantyyppisiä kuin pääsykoekirjassa, kun tarkastellaan jaettua johtajuutta. 1. Väitteet A ja B ovat oikein. 2. Vain väite A on oikein. 3. Vain väite B on oikein. 4. Väitteet A ja B ovat väärin. Huom: Tehtävä 6 perustuu pääsykoekirjaan sekä oheisiin aineistoihin: Kannattaako nykyisin johtaa hyvin? sekä Asiantuntijoiden johtaminen 6. A) Kirjassa mainittuun käsitteeseen diversity management liittyviä näkökulmia ei Tienarin artikkelissa mainita. B) Sekä Tienarin että Koivusen artikkelit sisältävät joitakin näkökulmia, joilla johtaja voi kehittää organisaatiotaan strategisen ketteryyden suuntaan. 1. Väitteet A ja B ovat oikein. 2. Vain väite A on oikein. 3. Vain väite B on oikein. 4. Väitteet A ja B ovat väärin. 8. Pääsykoekirjassa esitellään tutkija Laine-Sveibyn (1991) näkemyksiä suomalaisesta ja ruotsalaisesta johtajuudesta. Artikkelin perusteella kyseiset piirteet sopivat asiantuntijoiden johtamisen vaatimuksiin 1. lähinnä ruotsalaisten, mutta ei juurikaan suomalaisten johtajien osalta. 2. lähinnä suomalaisten, mutta ei juurikaan ruotsalaisten johtajien osalta. 3. sekä suomalaisten että ruotsalaisten johtajien osalta. 4. ei juurikaan suomalaisten eikä myöskään ruotsalaisten johtajien osalta.

3 Huom: Tehtävät 9 ja 10 perustuvat pääsykoekirjaan sekä oheiseen aineistoon: Syväjohtaminen 9. A) Aineistossa esitellään runsaasti samoja teemoja kuin pääsykoekirjassa, kun kirjassa puhutaan transformationaalisesta johtajuudesta. B) Aineistossa esitellään ainakin kursorisesti noin puolta Bain & Companyn luettelemista liikkeenjohdon tärkeimmistä työkaluista. 1. Väitteet A ja B ovat oikein. 2. Vain väite A on oikein. 3. Vain väite B on oikein. 4. Väitteet A ja B ovat väärin. Maksikoe6 (3) 10. Aineistossa esitelty, syväjohtamista kuvaileva johtamismalli vaikuttaa 1. enemmän kontingenssiteorian kuin tilannejohtajuuden mallin mukaiselta. 2. enemmän tavoitejohtamisen kuin transaktionaalisen johtamisen mallin mukaiselta. 3. enemmän ihmis- kuin tehtäväsuuntautuneelta. 4. enemmän tehtävä- kuin ihmissuuntautuneelta.

4 Kinnunen-Laitinen-Laitinen-Leppiniemi-Puttonen AVAIN LASKENTATOIMEEN JA RAHOITUKSEEN 11. Mikä seuraavista, tuloslaskelmaa koskevista väitteistä on tosi? 1. Tuloverot eivät vaikuta tilikauden voittoon. 2. Rahoitustuotot eivät vaikuta voittoon ennen satunnaisia eriä. 3. Poistoeron muutos voi pienentää tai suurentaa tilikauden tulosta. 4. Poistot eivät vaikuta liikevoittoon. Maksikoe6 (4) 13. Jakelu-Sepot Ky harkitsee investointia pakettiautoon, joka maksaisi uutena euroa. Yrityksessä arvioidaan, että auto tuottaisi ensimmäisenä vuotena nettotuloja euroa, toisena vuotena euroa ja kolmantena euroa. Kolmannen vuoden lopussa autosta saisi vielä myytäessä arviolta euroa. Tämän pakettiautoinvestoinnin sisäinen korkokanta on näiden tietojen perusteella 1. noin 33 %. 2. noin 18 %. 3. noin 11 %. 12. Oheisena on ote Combimax Oy:n tilinpäätöksestä vuodelta alle 7 %. KONSERNITASE Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 62,5 64,2 Konserniliikearvo 440,6 459,5 Aineelliset hyödykkeet 649,9 856,4 Osuudet osakkuusyrityksissä 16,2 20,1 Muut sijoitukset 12,5 12,0 Yhteensä 1181,7 1412,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 15,1 15,9 Laskennallinen verosaaminen 13,5 81,9 Saamiset 368,0 352,4 Rahoitusarvopaperit 96,1 6,5 Rahat ja pankkisaamiset 66,8 60,8 Yhteensä 559,5 517,5 Aineiston luvut ovat miljoonia euroja. Oletetaan, että yhtiöllä oli vierasta pääomaa vuoden 2008 lopussa 1,1 miljardia euroa, josta pitkäaikaista 600 miljoonaa euroa. Tällöin Combimax Oy:n Current ratio oli vuoden 2008 lopussa 1. yli hieman yli hieman yli alle Oletetaan, että A, B, C ja D ovat yrityksiä. Mikä seuraavista väitteistä on tällöin epätosi? 1. Jos A sijoittaa euroa yritykseen D oman pääoman ehdoin, niin D kirjaa tämän tapahtuman: per kassa an oman pääoman tili Jos C lainaa euroa yritykselle D, niin D kirjaa tämän tapahtuman: per vieraan pääoman tili an kassa Jos B ostaa A:lta hyödykkeitä eurolla, niin B kirjaa tämän tapahtuman: per ostotili an kassatili Jos B ostaa A:lta hyödykkeitä eurolla, niin A kirjaa tämän tapahtuman: per kassatili an myyntitili

5 15. Olli Opiskelija lomailee Gran Canarialla. Hän tarvitsee hieman rahaa ja päättää ruveta myymään jäätelöä muille turisteille. Olli tarvitsee toimintaansa varten luvan, joka maksaa 150 euroa, ja varusteet (kylmälaukun ym.), jotka maksavat 50 euroa. Olli ostaa jäätelöt tukkuliikkeestä hintaan 1,2 euroa ja päättää myydä niitä 2 eurolla. Kuinka monta jäätelöä päivässä Ollin olisi myytävä, jotta hän saisi edes kustannukset katetuiksi, mikäli hän harjoittaa toimintaa vain kolme päivää? 1. Alle 50 jäätelöä jäätelöä jäätelöä. 4. Yli 150 jäätelöä. Maksikoe6 (5) 17. Oletetaan, että Marimekko tuottaa pelkästään Olkalaukkua erään tehtaan tietyllä osastolla. Laukun myyntihinta on 49 euroa. Laukun valmistamisesta aiheutuu seuraavia muuttuvia kustannuksia: kankaat 13 euroa, lankaa 1 euro, sähköä 10 senttiä, koneenkäyttökulut 20 senttiä ja työ 8 euroa. Kiinteät kustannukset per vuosi ovat: koneiden poistot euroa, kiinteät palkat euroa sekä tehdasosaston muu ylläpito euroa. Jätetään verot sekä mahdolliset muut tuotot ja kulut huomiotta. Edelleen oletetaan, että vuodessa on 12 työkuukautta ja kuukaudessa 21 työpäivää. Kuinka suuri on kyseisen tehtaan kriittinen piste? 1. Yli 70 olkalaukkua päivässä. 2. Yli 350 olkalaukkua viikossa. 3. Yli 1500 olkalaukkua kuukaudessa. 4. Yli olkalaukkua vuodessa. 16. A) Lisäyslaskennassa välittömät kustannukset kohdistetaan suoritteille esimerkiksi niin sanotun yleiskustannuslisän avulla. B) Investointi on sisäisen korkokannan menetelmän mukaan kannattava, jos sisäinen korkokanta on positiivinen. C) Ns. pienet kirjanpitovelvolliset voivat jättää toimintakertomuksen laatimatta. D) Tavaroiden ostomeno syntyy, kun tavarat otetaan vastaan. Kuinka moni oheisista väitteistä pitää paikkansa? 1. Ei yksikään. 2. Vain yksi. 3. Kaksi tai kolme. 4. Kaikki neljä väitettä ovat oikein. 18. Kiinteiden kustannusten vipuvaikutus on edellisessä tehtävässä arvoltaan 1. välillä 0 1, jos myydään olkalaukkua vuodessa. 2. välillä 1 2, jos myydään olkalaukkua vuodessa. 3. välillä 2 5, jos myydään olkalaukkua vuodessa. 4. yli 7, jos myydään olkalaukkua vuodessa.

6 Maksikoe6 (6) 19. Oletetaan, että eräässä Marimekon yksikössä Pallo -trikoopaidan muuttuvat yksikkökustannukset ovat 11,50 euroa ja kiinteät yksikkökustannukset 15 euroa. Tuotetta aiotaan myydä 45 euron hinnalla. Tällöin voidaan päätellä: 1. Tavoitteeksi asetettu voittolisä on yli 20 euroa per tuote. 2. Tavoitteeksi asetettu katetuotto on yli 30 euroa per tuote. 3. Tuotteen omakustannusarvo on alle 20 euroa per tuote. 4. Tuotteen minimiomakustannusarvo on yli 15 euroa per tuote. 20. Oheisena on erään Marimekon tuotantoyksikön lanseeraaman uuden tuotteen budjettilaskelmia lähivuosille (summat on ilmoitettu euroina): Vuosi Myyntituotot Markkinointikulut Tuotekehityskulut Valmistuskulut Kulut yhteensä Tulos Mikä seuraavista väitteistä on tällöin epätosi? 1. Kyseisen yksikön toiminta muuttuu kannattavaksi kolmantena vuonna. 2. Jos rahan aika-arvoa ei oteta huomioon, toiminta näyttää kannattavalta koko tarkasteluajanjakson osalta yhteensä. 3. Projektin sisäinen korkokanta on ilmeisesti noin 27 %. 4. Toiminta näyttää kannattavalta, jos tuottovaatimus on 20 %.

7 Pirjo Vuokko NONPROFIT-ORGANISAATIOIDEN MARKKINOINTI 21. A) Sopimuspohjaisten markkinointiviestinnän sääntöjen valvonta pohjautuu lakisääteiseen valvontaan. B) Ydintarjonnalla tarkoitetaan tarjontaa, joka perustuu suoraan organisaation missioon. C) Kirjassa todetaan, että toimintaansa aloittaessaan MS-liitto ei vielä toiminut asiakaslähtöisesti. D) Operatiivisessa kumppanuudessa markkinointia koskevat päätökset ovat yhteisiä kummallekin osapuolelle. E) Fokusointi voi tarkoittaa muun muassa sitä, että markkinoinnissa pääpaino on tietyissä kohderyhmissä. 1. Väitteet B, C ja E ovat oikein, muut väärin. 2. Väitteet A, C ja D ovat oikein, muut väärin. 3. Väite D on väärin, muut oikein. 4. Väite A on väärin, muut oikein. Maksikoe6 (7) 23. A) Positioinnissa päätetään muun muassa siitä, millainen mielikuva organisaatiosta halutaan luoda valitussa kohderyhmässä. B) Laajennettu tuote sisältää niitä ratkaisuja, joiden avulla kohderyhmälle tarjotaan jotain ylimääräistä tai palvelukokemusta laajentavia palveluja. C) Operatiivisella tasolla asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että kohtaamiset osataan nähdä myös asiakkaan, ei vain organisaation kannalta. D) Primaarinen kilpailu merkitsee tilannetta, jossa useampi organisaatio tarjoaa likimäärin samanlaista tuotetta tai palvelua. E) Pirkkalan terveyskeskuksen ja Koskiklinikan välinen yhteistyö on kirjan mukaan osoitus taktisesta kumppanuudesta. Kuinka moni edellä esitetyistä väitteistä on tosi? 1. Kaikki viisi. 2. Kolme tai neljä. 3. Yksi tai kaksi. 4. Ei yksikään. 22. A) Kirjan mukaan uskomukset ja kuulopuheet eivät vaikuta mielikuvan syntymiseen. B) Tuotantolähtöisen ajattelumallin mukaan ei mietitä sitä, miten, missä, kenelle tai milloin palveluja tarjotaan. C) TE-keskuksen asiakkuuden hoitomallin tärkeimpien tavoitteiden joukkoon kuuluu mm. toimiala- ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen. D) Velvollisuusetiikan mukaan eettinen toiminta on itsessään velvoittavaa. E) Sponsorituki voidaan kytkeä esimerkiksi myynnin tai liiketapahtumien määrään. 1. Vain väite D on väärin, muut oikein. 2. Vain väite E on oikein, muut väärin. 3. Väitteet B, C ja D ovat oikein, muut väärin. 4. Vain väite A on väärin, muut oikein. 24. A) Sponsorointia ei yleensä pidetä nonprofit-organisaation markkinointiviestinnän keinona. B) Markkinointiviestinnän konatiiviset vaikutukset liittyvät toimintaan tai käyttäytymisen muutoksiin. C) Julkisen sektorin palvelutyypeistä etäiset virastot ovat kaikkein ongelmallisin lohko asiakaslähtöisyyden kehittämisen kannalta. D) Seikka, joka erityisesti erottaa nonprofit-organisaatiot yrityksistä ja liikelaitoksista, on niiden toiminnan motiivi. E) Kun Ms-liitto pyrkii vaikuttamaan kohderyhmiinsä, sen argumentti on toiminnan taloudellinen hyöty sairastuneelle. Kuinka moni oheisista väitteistä on epätosi? 1. Ei yksikään. 2. Täsmälleen yksi. 3. Kaksi tai kolme. 4. Neljä tai viisi.

8 25. A) Julkisen sektorin sosiaalinen tulosvastuu kuvaa sitä, että jokainen organisaatiossa toimiva työntekijä osaa ammattinsa ja kantaa vastuun tekemisistään ja päätöksistään. B) Imagoon liittyvien toimenpiteiden ja pohdintojen perusta on nykytila-analyysi. C) Markkinoinnin suunnitteluprosessissa viimeisenä vaiheena on ohjaus ja valvonta. D) Operatiivinen kumppanuus on löyhin yhteistyösuhteiden muoto. E) Yritysmaailmassa asiakkaan kokemaa hyötyä voidaan lisätä esimerkiksi siten, että alennetaan tuotteen hintaa. 1. Väitteet B ja E ovat väärin, muut oikein. 2. Väitteet A, C ja D ovat oikein, muut väärin. 3. Väitteet A ja E ovat väärin, muut oikein. 4. Väitteet B ja D ovat väärin, muut oikein. 27. A) Sponsorointi on yritykselle osa markkinointiviestintää. B) Muodollinen tuote kuvaa niitä käytännön ratkaisuja, joiden avulla palvelu tarjotaan. C) Varsinais-Suomen TE-keskuksen segmenteistä potentiaaliselta asiakasmäärältään suurin on neuvonta-asiakkaat. D) Vaikuttamisen portaiden yhteydessä todetaan, että markkinoinnin suunnittelun tulisi alkaa toimintaportaalta. E) Mitä heterogeenisempi maan väestö on, sitä enemmän kyseisessä maassa on nonprofit-toimintaa. 1. Väitteet B ja E ovat oikein, muut väärin. 2. Kaikki väitteet ovat oikein. 3. Kaikki väitteet ovat väärin. 4. Väitteet A, B ja D ovat väärin, muut oikein. Maksikoe6 (8) 26. A) Taktisessa kumppanuudessa tuote tai palvelu tarjotaan sellaisenaan toiselle osapuolelle. B) Julkisen sektorin palvelutyyppien lohkoa III voidaan kirjan mukaan kutsua myös ilmaispalveluiksi. C) Mainonnan kaksi päätösaluetta ovat mediapäätös ja mainossanomapäätös. D) Julkisuus on proaktiivista, kun organisaatio puolustautuu itseensä kohdistuvaa negatiivista julkisuutta vastaan. E) Fokusointi tarkoittaa oman kilpailullisen aseman määrittämistä. Kuinka moni edellä olevista väitteistä pitää paikkansa? 1. Kaikki neljä. 2. Vain yksi. 3. Täsmälleen kaksi. 4. Kolme tai ei yksikään. 28. A) Markkinoinnin suunnitteluprosessissa määriteltävät tavoitteet ovat yleensä kvantitatiivisia, eivät kvalitatiivisia. B) Alihankkijasuhteet ovat esimerkki taktisesta kumppanuudesta. C) Termi profilointi tarkoittaa samaa kuin positiointi. D) Kirjassa todetaan, että yksityisen sektorin terveydenhuolto on automaattisesti hintajohtaja julkiseen sektoriin verrattuna. E) Kun organisaatio tuo itse ikävätkin asiat esille omatoimisesti, julkisuus on reaktiivista. Kuinka moni edellä esitetyistä väitteistä ei pidä paikkaansa? 1. Vähintään neljä. 2. Tasan kolme. 3. Yksi tai kaksi. 4. Ei yksikään.

9 29. A) Organisaatio voi itse varsin pitkälle päättää, mistä elementeistä sen imago syntyy. B) Niin sanottu piilevä kysyntä tarkoittaa tilannetta, jossa kysyntää sinänsä on, mutta vastaavia tuotteita tai palveluja ei ole. C) Tuotanto- tuote ja myyntilähtöisyys ovat tarjontalähtöisiä ajattelutapoja. D) Julkisella sektorilla kilpailuun liittyvänä asiakaslähtöisyyden esteenä on se, että asiakkaiden hankkiminen ei yleensä ole ollut valtiolle ongelmallista. E) Sopimuspohjaiseen markkinointiviestinnän valvontaan kuuluvat esimerkiksi mainonnan kansainväliset perussäännöt. 1. Kaikki em. väitteet ovat oikein. 2. Kolme em. väitteistä on oikein, muut väärin. 3. Yksi em. väitteistä on väärin, muut oikein. 4. Kaikki em. väitteet ovat väärin. 30. A) Markkinointi määritellään Wäinö Aaltosen museossa lähinnä mainonnaksi. B) Taktisella tasolla asiakaslähtöisyys tarkoittaa niiden periaatteiden ja keinojen pohtimista, joilla organisaation tuotteita ja palveluja tarjotaan eri sidosryhmille. C) Kirjan mukaan nonprofit-organisaatioiden tarjonta ylittää usein kysynnän. D) Strateginen kumppanuus tarkoittaa muun muassa yhteisesti johdettua visiota ja yhteisiä toimintaperiaatteita. E) Mainetta on vaikeampi muuttaa kuin imagoa. 1. Väitteet A, B ja D ovat oikein, muut väärin. 2. Väitteet B, C ja D ovat oikein, muut väärin. 3. Väitteet A ja C ovat oikein, muut väärin. 4. Väite C on väärin, muut oikein. Maksikoe6 (9)

10 Pohjola TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA 31. Oletetaan, että kaurapuuro on inferiorinen hyödyke. Tällöin pätee: 1. Kaurapuuron hinnan nousu kasvattaa kaurapuuron tarjontaa. 2. Kaurapuuron hinnan lasku kasvattaa kaurapuuron kysyntää. 3. Kuluttajien tulojen kasvu vähentää kaurapuuron kysyntää. 4. Kuluttajien tulojen lasku vähentää kaurapuuron kysyntää. 33. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa? 1. Monetaristien mukaan rahapolitiikka on neutraalia pitkällä, mutta ei lyhyellä aikavälillä. Maksikoe6 (10) 2. Eksogeenisen kasvun teoria olettaa, että teknologian kehittyminen on tietoisen tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosta. 3. Mikäli hyödykkeen kysyntä on joustamatonta ja hinta laskee, niin kysyntä kasvaa sillä tavoin, että hyödykkeeseen käytetty rahamäärä lisääntyy. 4. Pitkällä aikavälillä valuuttakurssi määräytyy yhden hinnan lain perusteella. 34. Eräs kansantalous tuottaa vain hyödykkeitä A ja B oheisen kaavion mukaan: 32. Negatiivinen ulkoisvaikutus tuotannossa merkitsee sitä, 1. että yhteiskunnan rajakustannus on pienempi kuin yksityinen rajahyöty. 2. että yksityinen rajahyöty on pienempi kuin yhteiskunnan rajahyöty. 3. että yksityinen rajakustannus on pienempi kuin yhteiskunnan rajakustannus. 4. että yhteiskunnan rajahyöty on suurempi kuin yksityinen rajakustannus. Hyödyke Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Määrä Hinta Määrä Hinta Määrä Hinta A B Olkoon perusvuotena vuosi 1. Tällöin voidaan päätellä, 1. että vuoden 3 nimellinen BKT on että vuoden 1 reaalinen BKT on että vuoden 3 BKT:n hintaindeksi on 105,4 %. 4. että vuoden 2 BKT:n hintaindeksi on 118,3 %.

11 Maksikoe6 (11) 35. Työvoimaosuus on Suomessa tällä hetkellä noin 67 %. Työttömiä on maassa noin Olkoon työikäinen väestö 3,4 miljoonaa. Mikäli oletetaan, että työttömien määrä ja työikäisen väestön määrä pysyvät ennallaan, niin mikä saataisiin työttömyysasteeksi, mikäli hallituksen tavoittelema työvoimaosuus 75 % toteutuisi? 1. 5,6 % 2. 6,4 % 3. 7,1 % 4. 7,2 % 37. Hallituksessa on arvioitu, että jos lapsilisiä ja eläkkeitä nostettaisiin kolme miljardia euroa, tämä lisäisi kerroinvaikutuksen vuoksi kokonaiskysyntää 15 miljardin euron verran. Kuinka suureksi kokonaiskysynnän kasvu muodostuisi, jos em. tulonsiirtojen asemasta sama kolme miljardia euroa käytettäisiinkin julkisten investointien kasvattamiseen? (Oletetaan, että talous on suljettu, ja että rajakulutusalttius on vakio. Jätä mahdollinen syrjäytysvaikutus tällä kertaa huomiotta.) 1. Kokonaiskysyntä kasvaisi 10 miljardia euroa. 2. Kokonaiskysyntä kasvaisi 12 miljardia euroa. 3. Kokonaiskysyntä kasvaisi 15 miljardia euroa. 4. Kokonaiskysyntä kasvaisi 18 miljardia euroa. 36. Kun tarkastellaan verotuksen kohtaantoa, niin voidaan päätellä, että mikäli hyödykkeen kysyntä on, ja valtio lisää hyödykkeen verotusta, niin suurin osa veron lisäyksestä jää maksettavaksi. Samalla hyödykkeen kysytty määrä muuttuu, kuin jos hyödykkeen kysyntä olisi. 1. joustavaa ostajan vähemmän joustamatonta. 2. joustavaa myyjän enemmän joustamatonta. 3. joustamatonta myyjän vähemmän joustavaa. 4. joustamatonta ostajan enemmän joustavaa. 38. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa? 1. Luonnonvarat eivät tavallisesti sisälly kansantalouden tuotantofunktioon. 2. Syrjäytysvaikutus syntyy, kun julkisen talouden rahoitusalijäämää rahoitetaan lainanotolla. 3. Kysyntäsuoralla kysyntä on joustavampaa lähellä pystyakselia kuin lähellä vaaka-akselia. 4. BKT markkinahintaan = tuotannon arvonlisäysten summa.

12 39. Ohessa on kuvaajia, jotka kuvaavat budjettivajeen suuruutta eräissä EU-maissa vuonna 2009 (kuvio A), työpaikkojen määrän muutosta eräillä toimialoilla USA:ssa (kuvio B) sekä ja BKT:n kasvunopeutta Kiinassa ja USA:ssa * (kuvio C). Ota kantaa seuraaviin väittämiin: Maksikoe6 (12) Kuvio B A. USA:ssa SAS-käyrä siirtyi ilmeisesti oikealle vuoden 2008 aikana. B. Jos vuoden 2008 BKT:n kehitys USA:ssa johtui AD-käyrän siirtymisestä, niin tällöin inflaatiopaineet hellittivät. C. USA:n työllisyyskehitys selittyy hyvin BKT:n muutoksilla. D. Kiinan BKT kaksinkertaistuu noin 8 vuodessa noin 9 prosentin vuosikasvulla. E. Irlanti pystyy kattamaan budjetistaan yli 80 % verovaroin. F. USA:n ja Kiinan BKT-ennuste näyttää melko hyvältä Suomen kannalta. G. Kiinan valuutta vahvistunee lähivuosina dollariin verrattuna. H. Ilmeisesti Kiinan SAS-käyrä ja AD-käyrä ovat siirtyneet oikealle koko ajan viimeiset 20 vuotta. Y-akselin luvut tuhatta työpaikkaa Yllä olevista väittämistä on epätosia 1. nolla tai yksi. 2. kaksi tai kolme. 3. neljä tai viisi. 4. vähintään kuusi. Kuvio A Kuvio C

13 40. Oletetaan, että hyödykkeenä on opiskelupaikka kauppakorkeakoulussa tai yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa. Eri koulujen tarjonnat ovat keskenään substituutteja. Sisäänpääsyn vaikeus on hinta, ja pyrkijöiden määrä on määrä. Hinta toimii tällöin informaation välittäjänä, kannustimena ja vaikuttaa lopulta tulonjakoonkin eli pyrkijöiden jakaantumiseen eri koulujen kesken. Tarkastellaan seuraavia tapahtumia: I. Helsinki vähentää aloituspaikkoja. J. Käy ilmi, että Helsinkiin on aiempaa hankalampi päästä. Tämä lisää opiskelijoiden halukkuutta pyrkiä Turkuun. c. Oletetaan, että Oulu lisää roimasti aloituspaikkoja. Näistä tapahtumista 5. tapahtuma a johtaa Helsingin osalta tarjontakäyrän siirtymiseen kuvion A mukaisesti. 6. tapahtuma b johtaa Turussa kuvion B mukaiseen siirtymään. 7. tapahtuma c johtaa Oulussa kuvion C mukaiseen siirtymään. Jos kysyntä pysyy ennallaan, Ouluun on aiempaa helpompi päästä. 8. Kaikki yllä olevat väitteet ovat tosia. Kuvio B Maksikoe6 (13) Kuvio A Kuvio C

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2011 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 1-10 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2009 Koetyyppi Kokeessa on 48 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 25-32 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei edellä todettu vastausohje

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei edellä todettu vastausohje KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA VALINTAKOE 2013 PISTEYTYS Koetyyppi Kokeessa on 42 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävät 12-15 ovat oikein/väärin kysymyksiä. Tehtävät 1-11 ja

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2010 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 11 20 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: OID-loppuosa (löytyy vastauslomakkeesta): Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1. Mikä

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. Allaolevassa kuvassa on tuotantomahdollisuuksien käyrä. a. Mitkä kuvaan merkityistä pisteistä ovat tehokkaita?

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1. Viiteryhmä on ryhmä, jonka arvoihin ja tavoitteisiin henkilö ei halua sitoutua.

1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1. Viiteryhmä on ryhmä, jonka arvoihin ja tavoitteisiin henkilö ei halua sitoutua. 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Lämsä Hautala: ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEET 1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa?

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus Kauppatieteellinen tiedekunta A250A5000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus SME s external expertice services

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JOENSUUN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma 27.5.2008

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot