Litium-ioniakkutehtaan tuotannon siirtäminen Kiinasta Suomeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Litium-ioniakkutehtaan tuotannon siirtäminen Kiinasta Suomeen"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Materiaalitekniikan osasto Matti Nuutinen Litium-ioniakkutehtaan tuotannon siirtäminen Kiinasta Suomeen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa Työn valvoja Professori OlofForsen Työn ohjaaja Dosentti Jari Aromaa

2 KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Matti Nuutinen Työn nimi: Litium-ioniakkutehtaan tuotannon siirtäminen Kiinasta Suomeen Sivumäärä: 98 I Päiväys: Osasto: Materiaalitekniikka Professuuri: Materiaali- ja sähkökemia Työn valvoja: Professori Olof Forsen Työn ohjaaja: TkT Jari Aromaa Työn sijainti: Mak Koodi: Mak-85 Tässä diplomityössä selvitetään litium-ioniakkutuotannon Kiinasta Suomeen siirtämisen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja edellytyksiä. Lisäksi työssä pohditaan erilaisia tapoja toteuttaa tuotannon siirtäminen sekä laaditaan alustavia suunnitelmia tuotannon aloittamiseksi Suomessa. Akunhallintajärjestelmän käyttäminen Li-ioniakkujen kanssa on välttämätöntä jo turvallisuussyistä, mutta lisäksi akunhallintajärjestelmät pidentävät akkujen elinikää ja parantavat niiden suorituskykyä. Tehokkaalla akunhallintajärjestelmällä varustetun Liioniakkupaketin suorituskyky pystyy haastamaan polttomoottoritekniikan esimerkiksi kaupunkibussien ja jakeluautojen voimanlähteenä. Sähköajoneuvot saavuttavat polttomoottoriajoneuvoja vastaavan käyttöiän huomattavasti alhaisemrnilla käyttö- ja huoltokustannuksilla. Li-ioniakkujen valmistuskustannukset putoavat merkittävästi, kunhan vielä tällä hetkellä vähäiset valmistusmäärät kasvavat. Li-ioniakkutuotannon siirtämisen toisena osapuolena toimii kiinalainen Thunder Sky Battery Ltd (TS), joka on valmistanut yli 20 ampeeritunnin Li-ioniakkuja Kiinan Shenzhenissä jo kymmenen vuoden ajan. Suomalainen Finnish Electric Vehicle Technologies Oy (FEVT) valmistaa akunhallintajärjestelmiä yhteistyössä TS:n kanssa, mikä on mahdollistanut tarkemman tutustumisen TS:n akkutuotantoprosessiin. Litiumioniakkutuotannon siirtäminen Suomeen takaisi akkujen saatavuuden, lyhentäisi toimitusaikoja ja helpottaisi huollon ja tuotetuen järjestämistä. Akunhallintajärjestelmien ja akkujen valmistus lähellä toisiaan lisäisi myös akkupakettien kehityksen ja tuotannon tehokkuutta. Suomeen on kaavailtu m 2 tehdasta Varkauden kaupunkiin. Tämän kokoinen tehdas kykenee 80 miljoonaa Ah:a vastaavan akkumäärän vuosituotantoon. Tämä määrä vastaa noin 1400 sähköbussin akkutarvetta. Tuotantoprosessin kehittämistä kaavaillaan suoritettavaksi aluksi Kiinassa TS:n tehtaalla, jolloin Suomen tehdastoiminta voidaan käynnistää heti kehittyneemmällä tuotantolaitosversiolla. Kiinassa aloitettaisiin samalla FEVT:n akunhallintajärjestelmien valmistus. Akkutuotannon kannattavuus Suomessa edellyttää tuotantohenkilöstön määrän vähentämistä automatisoinnin avulla alle kymmenesosaan Kiinan vastaavasta. Automatisointi parantaa samalla myös tuotteiden laatua. Lisäksi raaka-aineiden hankintahinnat eivät saa poiketa Suomessa yli 30 % Kiinaan verrattuna. Tuotantoprosessin kehittäminen sisältää käsinsuoritettavien toimintojen koneistamista ja yksittäisten vaiheiden yhdistämistä. Prosessista on myös mahdollista eliminoida yksittäisiä työvaiheita. Avainsanat: Li-ioniakku, Li-ioniakkutehdas, sähköajoneuvo. akunhallintajärjestelmä IJulkaisukieli: Suomi

3 HELSINKI UNIVERSITY or ABSTRACT OF THE TECHNOLOGY MASTER'S THESIS Author: Matti Nuutinen Subj ect of the thesis: Transferring production of Li-ion battery facto ry from China to Finl and Pages: 98 IDate: Li brary location: Mak Department: Material Science and Engineering Code of professorship: Professorship: Material and Electrochemistry Mak-85 Sup ervi sor: Professor Olof Forsen Instructor: DSc Jari Aromaa The purpose of this thesis is to examine the factors and requirements that have an effect on the transferring of lithium-ion battery production from China to Finland. Additionally, different means of executing the transferring and fundamental plans on starting the production in Finland are prepared. Battery management system is necessary to apply with Li-ion batteries for safety reasons but also to enhance the lifetime and performance of the batteries. With effective battery management system the performance of Li-ion battery pack is capable of challenging, for example, combustion engines as the power unit of city busses or delivery vans. Electric vehicles achieve the lifetime of combustion engine-powered vehicles with considerably lower running and maintenance costs. The manufacturing costs of Li-ion batteries will decrease significantly as the currently small production qu antities increase. Finnish Electric Vehicle Technologies Oy (FEVT) produces battery management systems in co-operation with Thunder Sky Technologies Ltd (TS ) which has produced over 20 Ampere hour sized Li-ion batteries in Shenzhen, China, for ten years. Thi s has enabled the pos sibility to get familiar with TS's battery manufacturing pro cess. Transferring the Li-ion battery production to Finland would guarantee the availability of batteries and shorten delivery times, in addition to better maintenance and product support. Furtherrnore, producing the batteries and battery management systems clo se to each oth er would increase the efficiency of product research and development. Plans have been made to establish a m 2 sized factory in the city of Varkaus in Finland. A factory of this size would be able ta produce 80 million Ampere hours af batteries a year, which is equivalent ta the battery needs af 1400 electric busses. Production pro cess is plånn ed ta take place at TS factory in China at first. Thi s way the battery praduction could be started directly with a next generation production plant in Finland. Production af FEVT' s battery management systems would simultaneously take place in China. For the battery manufacturin g ta be cost effective in Finl and, the number af workers has ta be reduced ta less than a tenth af the number af workers in the factory in China. Automatizati on will also enhance the product quality. Moreover, the material costs in Finland must not exceed ove r 30 % compared ta those in China. Th e development af the production process also includes mechanizing manual operations and integrating single phases. It is also possible to eliminate some work phases. Keywords: Li-i on battery, Li-ion battery factory, electric vehicle, battery man agem ent sys tem Lan guage of Publi cation : Finnish

4 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 8 2 TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄT OSAPUOLET KIINALAINEN LITIUM-IONIAKKUTEKNOLOGIA: THUNDER SKY BATTERY LTD (TS) AKUNHALLINTAJÄRJESTELMÄT: FINNISH ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGIES (FEVT) SUOMEN AKKUTEHTAAN SUUNNITELTU SIJOITUSKAUPUNKI: VARKAUDEN KAUPUNKI 18 3 LITIUM-IONIAKKUTEKNIIKKA LITIUM-IONIAKKUTEKNIIKKA LYHYESTI KILPAILEVIA TEKNIIKOITA LITIUM-IONIAKKUJEN MARKKINAT KILPAILIJA-ANALyySI 44 4 LAYOUT-SUUNNITTELUN VAIHEET 46 5 NYKYISEN KIINAN TEHTAAN TUOTANTOPROSESSIN KUVAUS TUOTANTOPROSESSIN LyHyTylEISKUVAUS KIINAN TUOTANTOPROSESSIN TARKEMPI KUVAUS TUOTANTOVAIHEIDEN PULLONKAULAT JA HUKKAPROSENTTI TUOTANTOKAPASITEETTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARVE 59 6 SUUNNITELLUN SUOMEN TUOTANTOYKSIKÖN ERITYISVAATIMUKSET PROSESSIN VAATIMUKSET SUOMESSA TUOTANNON TEHOSTAMISEHDOTUKSIA TUOTANTOKAPASITEETTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARVE SUOMEN AKKUTEHTAAN LAYOUT-SUUNNITELMA TUOTANTOON LIITTYVIÄ ONGELMIA <RAAKA-AINEIDEN SÄILYTYS JA KÄSITTELy 66 7 SUOMEEN SUUNNITELLUN AKKUTEHTAAN TALOUDELLINEN TARKASTELU ALKUINVESTOINNIT MUUTTUVAT KUSTANNUKSET KUSTANNUSlASKELMIA KUSTANNUSLASKELMIEN VERTAILUA LASKELMIEN HERKKYYS AKKUJEN HINNOITTELU YHTEENVETO KANNATTAVUUSlASKELMISTA 80

5 8 TOIMINTASUUNNITELMA YHTEISTYÖN KEHITTYMINEN TUOTANTOPROSESSIN KEHITTYMINEN 84 9 POHDINNAT MUIDEN TEKNOLOGIOIDEN HYÖDYNTÄMINEN LI-IONIAKKUJEN KANSSA TULEVAISUUDEN NÄKyMIÄ TYÖHÖN LIITTYVIÄ LISÄTUTKIMUSKOHTEITA YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET.1 LIITE 1: TS:N TOIMITTAMA LAITTEISTOLISTA SUOMEN TEHTAALLE.I LIITE 2: TS:N LI-AKKUTUOTANNON PROSESSIKAAVIO II LIITE 3 : PERIAATTEELLINEN LAYOUT-SUUNNITELMA JA PERSPEKTIIVIKUVA SUOMEN TEHTAASTA. III LIITE 4: VARKAUDEN ALUEEN KARTTA LIITE 5: TS TUOTE-ESITTEITÄ LCP 50AH JA 600AH, LFP 30AH JA 800AH LIITE6: STANDARDIELEKTRODIPOTENTIAALI TAULUKKO VESIPITOISESSA LIUOKSESSA +25 C IV V VI

6 Lyhenneluettelo Ah: BMS : C : CCS : EV : FEVT HEV : IB : LCP: LMP: LFP : NiCD NiMH : PHEV : TS : USABC :", VRLA : ZERBATM : Ampeeritunti Battery Management System, akunhallintajärjestelmä. BMS ei ole standardoitu termi, vaan tätä termiä voi toistaiseksi käyttää kuka vain ilman minkäänlaisia vaatimuksia järjestelmän toiminnalle. Akun nimelliskapasiteetti Cell Control System, FEVT:n käyttämä termi akunhallintajärjestelmälle. Electric vehicle Finnish Electric Vehicle Technologies Oy Hybrid electric vehicle International Battery Oy TS:n valmistaman litium-kobolttiakun, Li-Co, lyhenne TS:n valmistaman litium-mangaaniakun,li-mn, lyhenne TS:n valmistaman litium-rauta-akun, Li-Fe, lyhenne Nikkeli-Cadmium Nikkelimetallihybridi Plug-in hybrid electric vehicle Thunder Sky Battery Limited United States Advanced Battery Consortium Valve regulated lead-acid Sveitsiläisen akkuvalmistajan natriumkloridi -akun tuotemerkki

7 Alkusanat Tämä diplomityö on tehty opinnäytteenä Teknillisen korkeakoulun Materiaalitekniikan osastolle. Työn toimeksiantajana on ollut Kesk i-savon Kehittämisyhtiö Oy yhdessä Finnis h Electric Vehicle Technologies Oy:n kanssa. Työn valvoj ana on toiminut Teknilli sen korkeakoulun Materiaafitekniikan osaston korroosio ja materiaalikemian oppituo lin profes sori Olof Forsen ja työn ohjaajana Teknillisen korkeakoulun dosentti Jari Aromaa. Kiitän teitä antami stann e hyvistä neuvoista, ohjauksesta sekä rakentavasta kritiikistä. Haluan lisäksi kiittää kaikkia haast attelemiani henkilöitä heidän antamistaan tiedoista j a kommenteista; panok senne muiden kiireidenne keskellä oli suureksi avuksi. Erityisesti haluai sin kiittää Finnish Electric Vehicl e Technolo gies Oy:n Jukk a Järvistä j a Ilkka Korhosta heidän antamastaan panoksesta. Haluan myös lopuksi kiittää vanhempiani, veljiäni ja rakasta Mariannaa antamistanne neuvoista ja tuesta. Espoossa Matti Nuutinen

8 1 Johdanto Tämä n tutkimustyön tarkoi tuksena on selvittää mill ä ehdoilla litium-ioniakkuteht aan siirtäminen Kiin asta Suomeen olisi kannattavaa. Kannattavuuteen liittyen tässä työssä arvioidaan tuotannon aloittamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä kustannuksia Suomessa sekä toimintasuunnitelmaa. Kustannusten ja toimintasuunnitelman lisäksi tässä työssä arvioidaan Li-ioniakkutekniikan markkinoita Euroopassa ja tuotannon siirtämisen syitä ja siirtämisellä saavutettavia etuja. Tuotannon siirtäminen Kiinasta Länsimaihin ei ole aivan uusi asia nykyään, muun mu assa kiinalainen elektroniikka-alan suuryritys Lenovo on ostanut suuren osan IBM:n toiminnoista ja tämän kaupan avulla siirtänyt tuotantoaan länsimaihin. Samoin on tehnyt elektroniikkatuotteita valmistava TeL, joka on ostanut Yhdysv altalaisen Thompsonin. Nykyisin käytössä oleviin akkutekniikoihin verrattaes sa Li-ioniakut ovat huomattavasti ympäristöystävällisempiä, sekä huomattavasti tehokkaampia ja kapasiteetiltaan suurempia. Näiden tekniikoiden syrjäyttäminen ei ole ollut mahdollista aiemmin, koska Li-ioniakkujen hinnat ovat olleet huomattavasti korkeampia ja akkujen toimivuudessa on ollut toivomisen varaa johtuen hyvien akunhallintajärjestelmien puutteesta. Perinteisillä akkutekniikoilla, eli lyijy- ja nikkeliakuilla, ei ole saavutettu vaadittavia ominaisuuksia polttomoottoriajoneuvojen korv aamiseen sähköajoneuvoilla. Litium-,. ioniakkutekniikka on ensimmäinen akkutekniikka, jonka avulla void aan käytännössä kor vat a polttomoottoriajoneuvoj a liik enteessä ympäristö ystävällisyytensä lisäksi myös taloud elli suudellaan. Tehokkailla akunhallintajärjestelmillä varus tettujen Litium-ioni akkuj en avulla ajoneu vojen kulkemat matkat ka upungissa yhdellä latauksell a voiva t vastata polttomoottoriajoneuvojen kulkemaa matkaa täydellä poltt oainetankill a, kun huippunopeudet pysyvät alle 100 km/h. Huippunopeusrajoitus laskee kiin nostusta sähköisten henkilöautojen valmistamiseen, mutta esimerkiksi kaupunkibu ssi en, jakeluautojen tai skoottereiden -suorituskykyvaatimuksiin Li- 8

9 ioniakut pystyvät vastaamaan. Sähköajoneuvojen etuihin kuuluvat myös moottorin vähäisemmät huoltotoimenpiteet ja kulutuksen alhaisemmat kustannukset. Liioniakkujen kyky varastoida energiaa paino- ja tilavuusyksiköitä kohden on huomattavasti lyijy- ja nikkeliakkutekniikoita korkeampi. Nykyisin Litiumioniakkujen suurimpana esteenä laajempaan sähköajoneuvokäyttöön ovat akkujen korkeat hinnat ja saatavuuden puute. Litium-ioniakkujen valmistushinnat laskevat tuotantomääriä kasvatettaessa, joten Li-ioniakkujen hintojen huomattava pieneneminen tulee tapahtumaan jo lähivuosina riippuen raaka-aineiden hinnoista. Olen matkustanut Thunder Sky Battery Limitedin (TS) tehtaalle Kiinaan kolmesti kesän ja syksyn 2006 aikana, ja näillä matkoilla olen tutustunut TS:n sekä vanhaan että uuteen tuotantoyksikköön ja käynyt samalla keskusteluja yrityksen perustajan Winston Chungin kanssa. Uusi tuotantoyksikkö aloitti toimintansa heti vanhan lopetettua heinä-elokuun aikana Uusi tehdas aloitti tuotantonsa syyskuun aikana. Tutustuessani tuotantoyksikön toimintaan pyrin kiinnittämään huomiota mahdollisuuksiin vähentää tuotantoprosessin vaiheita ja lisätä tuotantoprosessin automatiikan määrää. Vähentämällä eri prosessivaiheiden määrää ja lisäämällä prosessin automaatioastetta saadaan yksinkertaistettua prosessia, nopeutettua läpimenoaikoja sekä poistettua mahdollisia häiriötekijöitä. Näillä parannuksilla prosessin ylläpitämiseen vaadittua henkilöstömäärää on tarkoituksena laskea alle kymmenesosaan nykyisestä. Kiinassa teollisuuden ja liikenteen aiheuttamat päästöt ovat huomattavat, ja Kiinan hallitus on ymmärtänyt asian vakavuuden jo 90-luvun alussa. Kiinan hallitus onkin tukenut, ja tukee edelleen huomattavilla summilla akkuteollisuutta, ja Kiina on saavuttanutjohtavan aseman suurikokoisten litiumakkujen valmistus- ja kehitysvaltiona. Kiinassa on tällä hetkellä useita kymmeniä yli 20 ampeeritunnin kokoisten akkujen valmistajia, joita Euroopassa ja Yhdysvalloissa on vain muutamia. Tästä syystä tuotannon siirtäminen lähemmäksi markkinoita toisi merkittäviä kilpailuetuja. Esimerkiksi akkujen tukipalveluiden tarjoaminen parantuisi, toimitusajat lyhentyisivät sekä tuotteiden laatu paranisi automatisoidumman tuotantoprosessin myötä. 9

10 Tämän työn toisessa kappaleessa kerrotaan tutkimukseen liittyvien osapuolien perustietoja. Kappaleessa 3 käydään läpi litium-ioniakkutekniikkaan liittyviä ominaisuuksia sekä vertaillaan erilaisia energiansäilömismuotoja litiumioniakkutekniikkaan. Kappale 4 käsittelee layout-suunnittelun teoriaa. Kappaleissa 5 ja 6 käydään läpi TS:n akkutehtaan tuotantoprosessia sekä prosessivaatimuksia Suomen olosuhteisiin. Tuotantoprosessia ei kuitenkaan käydä läpi enempää, kuin mitä on tarve alustavan layoutin laatimiselle ja tuotantolaitoksen investointikustannusten arvioimiselle. Kappaleissa 7 ja 8 käydään läpi toimintasuunnitelmaa, kuinka akkutuotanto tulisi siirtää Suomeenja aiheeseen liittyviä investointilaskelmia. 10

11 2 Tutkimukseen liittyvät osapuolet 2.1 Kiinalainen litium-ioniakkuteknologia: Thunder Sky Battery Ltd (TS) Thunder Sky Battery Ltd (TS) on kiinalainen litium-ioniakkuja kehittävä ja valmistava yritys. TS on perustettu vuonna 1998 ja se on Kiinan valtion rahoittama yritys. Winston Chung toimii teknologian ja tuotannon pääkehittäjänä, hän on myös alun perin kehittänyt ja tuonut esille keksimänsä tekniikat suurikokoisten Liioniakkujen valmistukseen. /1, 2/ Onnistuttuaan vakuuttamaan Kiinan johdon teknologian toimivuudesta ja mahdollisuuksista, Kiinan valtio rahoitti akkutehtaan rakentamisen Shenzhenin kaupunkiin Etelä-Kiinaan. TS:n tuotekehitys tapahtuu nykyään valtion rahoittamilla yliopistoilla Kiinassa muun muassa Pekingissä. /1, 3/ Suurikokoiset Litium-ioniakut vaativat rinnalleen tehokkaan akunhallintajärjestelmän varmistamaan akun käyttöturvallisuus. Laadukkaat hallintajärjestelmät kykenevät myös parantamaan Li-ioniakkujen ominaisuuksia ja pidentämään huomattavasti niiden käyttöikää. FEVTjaTS ovat kehittäneet yhdessä Li-ioniakkujaja niihin sopivia akunhallintajärjestelmiä vuodesta 2003 lähtien. Thunder Sky on nykyään maailman johtava yli 200 ampeeritunnin (Ah) kokoisten akkujen valmistaja. Suurin yhtiön valmistamansa akku on kapasiteetiltaan Ah. 'I'Sm'iuoranroprosessi täyttää ISO 9001-laatustandardi- ja ympäristöstandardivaatimukset. TS on patentoinut akkujensa valmistustekniikat, esimerkkinä US patent no "Ladattava krorni-fluori-litium sähköakku". Lisää TS:n käyttämiä patentteja löytyy esimerkiksi TS:njälleenmyyntisivustolta ( joka sijaitsee Hong Kongissa. Osa tällä sivustoila mainituista patenteista on TS:n materiaalitoimittajien patentteja. Kuvassa 1. on esitetty TS:n valmistama 150 Ah kokoinen ferriittiakku. 11

12 Kuva 1. TS:n valmistama 150 Ah Li-Fe akku, 285mm x 71mm x 182 mm (K x L x P) TS valmistamien akkujen katodipinnoitteiden pääkomponentit ovat joko Likobolttioksidi (LCP), Li-mangaanioksidi (LMP) tai Li-rautafosfaatti (LFP). Akut sisältävät pääkomponenttien lisäksi muitakin materiaaleja, mutta ylimääräiset materiaalit ovat valmistajakohtaisia. TS:n valmistamissa akuissa käytetään muun muassa fluoria ja kromia pääkomponenttien lisäksi. / l, 4/ TS valmistaa sekä lieriönmuotoisia akkuja että kuvan 1 mukaisia särmiön muotoisia akkuja. Särmiön muotoisissa akuissa terminaalit sijaitsevat päällä, mutta lieriön muotoisissa akuissa toinen terminaali on akun pohjassa ja toinen päällä. Akkujen muodot vaikuttavat akun rakenteeseen, mutteivät toimintaan. Melkein kaikki Ah suuruiset akut ovat särmiön muotoisia. Kuvassa 2 on esitetty TS:n akku jonka päälle on asennettu FEVT:n kehittämä akkukohtainen piirilevy, jonka avulla akun tilaa seurataan ja virranhallintaa kontroloidaan. Kuvasta nähdään kuinka piirilevy kiinnitetään akkuun. 12

13 Kuva 2. Akkukohtainen piirilevy asennettuna TS:n valmistaman Li-ioniakun päälle Thunder Sky valmistaa myös akkuihinsa sopivia hallintajärjestelmiä, mutta heidän valmistamansa hallintajärjestelmät eivät paranna akkujen ominaisuuksia tai elinikää, vaan estävät akkujen ylikuumenemisen toimien vain perussuojapiirinä. Tästä syystä TS on alusta alkaen ollut kiinnostunut yhteistyöstä FEVT:n kanssa. TS:n valmistamat akut sopivat skootterien ja rullatuolien akuista jopa sukellusveneiden akuiksi, mukaan lukien monet stationaariset sovellukset kuten virrantasaajat tai varavirtalähteet. Kaikissa sovellutuksissa akkujen elinikä ja suorituskyky paranevat tehokkaan akunhallintajärjestelmän avulla. Taulukoissa 1-4 on esitetty TS :n valmistamien LFP ja LCP akkujen ominaisuuksia ja mittoja. Liitteessä 5 on esitetty TS:n valmistamien LCP 50Ah ja 600Ah sekä LFP 30Ah ja 800Ah akkujen ominaisuuksia tarkemmin. 13

14

15 2.2 Akunhallintajärjestelmät: Finnish Electric Vehicle Technologies (FEVT) FEVT on suomalainen yritys, joka kehittää ja valmistaa litium-pohjaisten akkukennostojen toimintojen elektronisia ohjaus- ja hallintajärjestelmiä, joihin voidaan viitata lyhenteillä BMS tai CCS (Battery Management System / Cell Control System). FEVT on perustettu vuonna 2003 ja yrityksellä on tällä hetkellä toimipisteet Varkaudessa ja Riihimäellä. Yrityksen palveluksissa oli vuoden 2006 lopulla 14 henkilöä. /1, 6/ Yrityksen toiminta-ajatuksena on kehittää sellaisia menetelmiä, jotka edistävät sähkökäyttöisten laitteiden ja kulkuneuvojen maailmanlaajuista käyttöönottoa sekä parantaa oleellisesti kulkuneuvojen energiataloutta ja ympäristöystävällisyyttä. FEVT on tehnyt yrityksen perustamisesta lähtien läheistä yhteistyötä akkuja valmistavan kiinalaisen Thunder Sky Battery Ltd:n kanssa. /6/ FEVT on hakenut patenttia akunhallintajärjestelmänsä toiminnalle vuonna 2006 (asiakirjanumero ). FEVT:n valmistama akunhallintajärjestelmä eroaa useiden kilpailijoiden valmistamista hallintajärjestelmistä siten, että se kykenee kontrolloimaan eritavoin akun latausta ja purkua tilanteesta ja akun kunnosta riippuen. Tämän lisäksi hallintajärjestelmän toimintaan voidaan vaikuttaa myös asennuksen jälkeen, kun taas nykyisten kilpailijoiden akunhallintajärjestelmät toimivat vain etukäteen tallennettujen tietojen mukaisesti. Kuvassa 3 on esitetty FEVT:n valmistama CCS-piirilevy. Kuvasta näkee selvästi kontaktipinnat, joiden avulla akun ja CCS-piirilevyn kiinnitys toisiinsa tapahtuu.,." 15

16 fevt, "1 r Kuva 3. FEVT:n valmistama CCS-piirilevy,joka kiinnitetään akun terminaalien päälle FEVT:n nykyiset tuotteet ja markkinat FEVT valmistaa akkupaketteja, jotka sisältävät akkujen ja hallintajärjestelmien lisäksi laturit, käyttöliittymän ja koteloinnit. Akkupaketteja ei juurikaan myydä yksittäisille kuluttajille, vaan yrityksille jotka asentavat FEVT:n valmistaman akkupaketin omiin sovelluksiinsa, kuten skoottereihin tai sairaalavaunuihin, joita yritykset myyvät itse eteenpäin. /6/ Vuoden 2006 lokakuuhun mennessä FEVT on toimittanut Tampereen sairaanhoitopiirille 28 akkupaketilla toimivaa sairaalavaunua ja vuoden loppuun mennessä luku nousi viiteenkymmeneen. FEVT:n akkujärjestelmät ovat olleet ~ testikäytössä inva-ajoneuvoissa, golfkentän hoitokoneissa, golfautoissa, jakeluautoissa sekä moottoripyörissä ja skoottereissa. Kaupunkibussien koekkujärjestelmät ovat koekäyttövaiheessa sekä Suomessa että Kiinassa. 12, 6, 7/ 16

17 2.2.2 Akunhallintajärjestelmä yleisesti Akunhallintajärjestelmän tehtävänä on hallita akun latausta ja purkamista sekä pitää akun jännitteen ja virran arvot halutulla alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa jokaisen yksittäisen akun seuraamista ja vertailua paketin muiden yksittäisten akkujen arvoihin. Hallintajärjestelmä pitää huolta, etteivät yksittäisten akkujen arvot muutu koko paketin keskiarvosta liiaksi ja pyrkii tasoittamaan yksittäisten akkujen välille syntyviä eroja pidentäen näin akkupaketin elinikää huomattavasti. Akunhallintajärjestelmän avulla akuista voidaan myös saada hetkittäin suurempaa virtaa ulos jolloin akun hetkellinen tehokkuus paranee. Akunhallintajärjestelmiä voidaan liittää minkä tahansa akkutekniikan kanssa, mutta vain litium-ioniakut vaativat rinnalleen akunhallintajärjestelmän akkujen turvallisuuden takaamiseksi. Sarjaan kytketyt superkondensaattorit vaativat myös hallintajärjestelmän rinnalleen. Esimerkiksi nykyisissä lyijyakuissa ei käytetä akunhallintajärjestelmiä vaikka näiden avulla akkujen elinikää voitaisiinkin parantaa hallintajärjestelmän avulla. Syynä tähän on lyijyakkujen edullinen valmistushinta minkä takia ylimääräisen hallintajärjestelmän valmistaminen ei olisi kannattavaa. Toinen syy on laadukkaan akunhallintajärjestelmän kehittämisen ja valmistuksen vaikeus. Akunhallintajärjestelmän asetuksiin ja rakenteeseen vaikuttavat käytetty akkutekniikka, akkutyyppi ja akun koko. Akunhallintajärjestelmien tehokkuus riippuu käytetyistä komponenteista ja ohjelmoinnin tasosta, mikä luonnollisesti näkyy järjestelmien hinnoissa. Myös yksinkertaisten suojapiirien tasosta löytyy eroja. Heikkotasoiset suojapiirit ovat yksi syy miksi esimerkiksi halvat kännyköiden akut aiheuttavat huomattavasti useammin ;:no vahinkoa valtuutettujen akunvalmistajien tuotteisiin verrattuna. Suurikokoisilla Liioniakuilla vastaavanlaisista vahinkotilanteista voi aiheutua merkittävästi suurempia vahinkoja, joten tehokkaat hallintajärjestelmät ovat ehdottomasti tarpeelliset. 17

18 2.3.Suomen akkutehtaan suunniteltu sijoituskaupunki: Varkauden kaupunki Suunnitellun akkutehtaan sijainniksi suunnitellaan ensisijaisesti Varkauden kaupunkia, jonne myös siirrettiin syksyn 2006 aikana osa FEVT:n tuotannosta. Varkauden kaupunki ja Keski-Savon Kehittämisyhtiö Oy ovat olleet tiiviisti mukana alustavissa suunnitelmissa akkutehtaan valmistelemisessa ja ovat luvanneet tukensa tehtaan perustamiseen ja tuotantoon liittyvissä vaiheissa, kuten esimerkiksi tontin ja tilojen järjestämisessä. Tehdasta varten on varattu tontti Kuvansinjoen teollisuusalueelta, josta matkaa Varkauden keskustaan on noin 5 kilometriä. Lentokentälle tältä tontilta on matkaa reilu 10 kilometriä ja läheltä tonttia kulkevat valtatiet 5 ja 23. Alueella sijaitsee myös satama, josta on yhteys syväväylälle ja lisäksi asemakaavassa on varaukset Pieksämäki - Joensuu rautatielle. Karttakuva esitetty liitteessä 4 jossa myös näkyy tehtaan sijainti Varkauden keskustaan nähden. /8, 9/ Akkutehtaan sijaintia Varkaudessa puoltavat muun muassa seuraavat seikat: Alueella on pitkät teolliset perinteet ja myös tämän vuoksi Varkaudessa on paljon osaamista ja kokemusta energiateollisuuden ja automaation toimialoilla sekä useita mahdollisia yhteistyökumppaneita. Varkaus sijaitsee maantieteellisesti EU:n 1-tukialueella, joka merkitsee korkeaa tuki-intensiteettiä sekä investointeihin että kehittämiseen. Alueen oppilaitokset ovat ilmaisseet halunsa olla mukana tuotannon kehityksessä muun muassa tuotannon suunnittelun osalta. Varkaudessa sijaitsee muun muassa Savoniaammattikerkeakoulun yksikkö, jossajärjestetään sekä liiketaloudellista että teknillistä koulutusta. /8, 9/ Varkauden sijainnin huonoja puolia ovat muun muassa sijainti suurten kasvukeskuksien ulkopuolella, mikä voi aiheuttaa tulevaisuudessa työvoimapulaa, etäisyys markkinoista Etelä-Suomen kasvukeskuksiin verrattuna sekä vesiteiden toimint~lk)lvj'ttc.m:yys kylmimpinä kuukausina. Käytännössä vesitiet ovat 18

19 toimintakyvyttömiä noin kahtena kuukautena vuodessa. Taulukossa 5 on esitetty Varkauden kaupungista muutamia perustietoja. Taulukko 5. Perustietoja akkutehtaan suunnitellusta sijaintikaupungista Varkaudesta /10/ Asukasluku vuonna 2005 noin Pinta-ala Sijainti noin 520 1m?, josta 140 km 2 vesistöjä Pohjois-Savo, Itä-Suomen lääni. Matkaa Kuopioon 76 kmja Mikkeliin 88 km. 19

20 3 Litium-ioniakkutekniikka 3.1 Litium-ioniakkutekniikka lyhyesti Litium-ioniakuilla varustettu kaupunkibussi voi säästää jopa 50 % käyttökustannuksissa nykyisiin dieselkäyttöisiin busseihin verrattuna. Sähköajoneuvojen osalta 3000 euron lyijyakuston sijasta saman matkan antava litium-ioniakusto maksaa noin 6000 euroa, mutta jonka käyttöikä on viisinkertainen ja suorituskyky selvästi lyijyakustoa parempi. /11/ Litium-ioniakkujen kehitys ottaa edelleen suuria askelia eteenpäin ja Iitiumioniakkujen ominaisuuksien, kuten energiatiheydenja tehotiheyden arvot tulevat moninkertaistumaan vuoteen 2010 mennessä. Myös Iitium-ioniakkujen hinnat tulevat laskemaan merkittävästi kun tuotantomäärät nousevat. Tällä hetkellä 200 Ah litiumioniakun hinta Kiinassa on noin 400 euroa ilman akunhallintajärjestelmää. /2/ Ensimmäiset markkinoille tulleet ladattavat Li-ioniakut olivat kobolttipinnoitteisia, joten kobolttipinnoitetta on siten ehditty kehittämään kauemmin ja Li-Co akut ovatkin tällä hetkellä tehokkaimmat Li-ioniakut. Kaupalliseen tuotantoon ladattavat Li-ioniakut tulivat 90-luvun alussa. Kobolttiakut eivät kuitenkaan ole täysin stabiileja, mikä voi aiheuttaa akun lämpötilan äkillistä kasvamista. Jos akun lämpötila nousee liian korkeaksi voi katodipinnoite alkaa käyttäytyä epästabiilisti, johtaen akun räjähtämiseen ja palovaaraan. Tämä ongelma voidaan kuitenkin eliminoida tehokkaalla akunhallintajärjestelmällä. Mangaaniakuilla on parempi stabiilisuus kuin kobolttiakuilla, mutta tämänkin tekniikan on osoitettu käyttäytyvän korkeammissa lämpötiloissa epästabiilisti. Uusin markkinoille tullut litium-ioniakuissa käytetty katodipinnoitetekniikka on ferriittipinnoite, joka on todistettavasti huomattavasti mangaani- ja kobolttioksidipinnoitteita stabiilimpi materiaali. Muun muassa Valence Technologies on kotisivuiliaan esittänyt laajat testituloksensa ferriittipinnoitteen paremmasta stabiilisuudesta verrattuna koboltti-, nikkeli- ja mangaanioksidipinnoitteisiin. /12/ 20

21 Myös 'I'S on vahvistanut Ferriittiakkujensa olevan koboltti- ja mangaaniakkuja stabiilimpi, mutta he eivät ole julkistaneet tarkempia testituloksiaan. Sekä TS :n, että FEVT:n testit ovat osoittaneet ferriittiakkujen ominaisuuksien olevan toistaiseksi heikompia kuin kobolttiakkujen, mutta molempien testausten mu kaan ferri ittiakk ujen ominaisuudet tulevat ohittamaan kobolttiakut muutaman vuoden tähtäimellä Litium-ioniakkujen edut ja haitat Litium-ioniakkujen etuina ovat keveys, suuri kapasiteetti ja hyvät energian vastaanotto- ja luovutuskyvyt. Litium-ioniakkujen itse purkautumisnopeus akkujen ollessa poissa käyt östä on hyvin hidasta eikä muisti-ilmiö haittaa Li-ioniakkuja lainkaan. Muisti-ilmiö pakottaa muun muas sa Nikkeliakkujen täyden purkamisen ja lataamisen säännöllisin väliajoin, jotta akun kapasiteetti ei heikkenisi alkuperäisestä. Litium-ioniakut saavuttavat yhden latauskerran jälkeen koko kapasiteettinsa toisin kuin eräät muut akkutekniikat, kuten nikkeliakut. Tekniikan haittapuolia ovat litiumin epäs tabiilius, joka pakottaa suojapiirien tai akunhallintajärjestelmän asentamisen Li-ioniakkuihin. Näiden piirien teh tävänä on pitää akkujen jännitteet ja virran arvot halutulla välillä ja varmistamaan näin akkujen turvallinen käyttö. Litium-ioniakkuja vaivaa myös kap asiteetin heikkeneminen mikäli niitä säilytetään kuumassa ympäristössä De on optimilämpötila akkujen säilytykselle ja optimaalinen varaustaso säilytyksen aikana on %. Kapasiteetin heikkeneminen ei ole merkittävää elleivät varastointiajat ole kuukausien mittaisia epäedullisissa olo suhteissa Litium-ioniakun toiminta Litium-ioniakku varastoi energian kemi allisesti Litium-ioni en mu odossa, joiden avulla energia voidaa n muuntaa sähkövirraksi hapetus- ja pelkis tysreaktioiden avulla. Energia varas toituu litium-ionien mu odossa elektrolyyttiin j a anodipinnoitteelle. Ky tke ttäessä akun napoih in ulkoinen laite, alkavat reaktiot etenemään akun sisällä luo vuttaen samalla ulkoi sell e laitteell e virtaa. Tällöin Li-ionit siirtyvät elek trolyy tin välityksellä anodilta katodille mahdollistaen elek tro nien irtoamis en anodilta. Nämä 2 1 g

Martti Alatalo, toimitusjohtaja. rjestelmiä. Litium-ioni akkukenno - Rautafosfaatti LiFePO4

Martti Alatalo, toimitusjohtaja. rjestelmiä. Litium-ioni akkukenno - Rautafosfaatti LiFePO4 Oy Finnish Electric Vehicle Technologies, Ltd. Martti Alatalo, toimitusjohtaja Akuista järjestelmij rjestelmiä Litium-ioni akkukenno - Rautafosfaatti LiFePO4 FEVT akunhallinta CCS, Cell Control System

Lisätiedot

Keksintöjä Li-ion akuissa

Keksintöjä Li-ion akuissa Keksintöjä Li-ion akuissa Pekka Ritamäki Probyte Oy LiFePO4 36V/10A akku LiFePO4 akuista Pekka Ritamäki 11.12.2008 sivu 1/11 Kuva 1 36 voltin 10Ah LiFePO4 akku on pienikokoinen ja kestää ylilatausta. Latauslaitteessa

Lisätiedot

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

Erkki Saarikettu LITIUMIONIAKUN VALMISTUS

Erkki Saarikettu LITIUMIONIAKUN VALMISTUS Erkki Saarikettu LITIUMIONIAKUN VALMISTUS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikka ja liiketalous Kokkola

Lisätiedot

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Veneen sähköt ja akusto Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Akku Akku on laite, joka ladattaessa muuttaa sähköenergian kemialliseksi energiaksi

Lisätiedot

Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä

Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä Akun toiminta perustuu täysin sähkökemiallisiin ilmiöihin + ja - materiaalin välillä elektrolyytin mahdollistaessa kemiallisenreaktion. Akun pääosina ovat anodi,

Lisätiedot

keep moving www.toyota-forklifts.fi

keep moving www.toyota-forklifts.fi www.toyota-forklifts.fi keep moving Toyota Li-Ion kustannustehokkuuden optimointi seisonta-aikojen minimointi ympäristövaikutusten minimointi ei akunvaihdon tarvetta Ei akun vesitystä akun täyteen lataus

Lisätiedot

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen Talotekniikan järjestelmiä RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 0 Jouko Pakanen Pientalon energiajärjestelmiä Oilon Home http://oilon.com/media/taloanimaatio.html Sähköinen lattialämmitys (1) Suoraa sähköistä

Lisätiedot

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori.

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo on veneilijän tulevaisuutta. Perämoottori, joka menestyy sitä paremmin, mitä tiukemmaksi ympäristömääräykset käyvät. Markkinoiden tehokkaimmat

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit Työstä vastaa Tanja Kallio (tanja.kallio@aalto.fi)

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

keep moving www.toyota-forklifts.fi

keep moving www.toyota-forklifts.fi www.toyota-forklifts.fi keep moving Esittelyssä Toyotan Litium-Ion-teknologiaan pohjautuva, uusi varastotrukkivalikoima, joka toimii pidempään vähemmällä energialla ja pienemmillä kustannuksilla. Ei enää

Lisätiedot

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Esimerkkejä sähköajoneuvoista Tesla Roadster Sähköauto Toimintasäde: 350 km Teho: 185 kw (248 hp)

Lisätiedot

Teholähteet kannettavissa elektroniikkalaitteissa

Teholähteet kannettavissa elektroniikkalaitteissa Teholähteet kannettavissa elektroniikkalaitteissa Jaakko Kairus Sampo Ojala Akut ja patterit Verkkosovittimet Aurinkokennot Polttokennot Teholähteet Energiatiheys Akkutermistöä Tilavuusverrannollinen Wh/L

Lisätiedot

Sähköntuotannon tulevaisuus. Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto

Sähköntuotannon tulevaisuus. Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto Sähköntuotannon tulevaisuus Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto Teknologiamurros Katunäkymä New Yorkissa 1900 luvun alussa 2 Teknologiamurros Katunäkymä New

Lisätiedot

Johdoton työskentely. Back

Johdoton työskentely. Back Johdoton työskentely Back 774 Johdoton työskentely Yleiskatsaus Bosch-tarvikkeet 11/12 Teknologia, joka hämmästyttää litiumioniakut Ei muisti-ilmiötä : lataus, koska tahansa riippumatta siitä, onko akku

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

Bussiliikenteen sähköistyminen. Keijo Kilpinen

Bussiliikenteen sähköistyminen. Keijo Kilpinen Bussiliikenteen sähköistyminen Keijo Kilpinen Esityksen sisältö Yleistä päästöjen vähentäminen Berliini: puhtaampi tulevaisuus Wien: paikallispäästötön kaupunkibussi Potzdam: dieselistä sähköbussi Bussin

Lisätiedot

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Agenda Sähkövarastot tänään Markkinoiden tarpeet Sähkövarasto ratkaisut Utopiaa vai realismia? Sähkövarastot tänään Utopiaa? Public 2012, Siemens

Lisätiedot

Harjoitustyö litiumioniakuista

Harjoitustyö litiumioniakuista Harjoitustyö litiumioniakuista Energian varastointi on eräs suurista haasteita uusiutuvan energian käytön lisääntyessä. Keveytensä ansiosta litiumioniakut ovat yleistyneet nopeasti hybridiautojen energiavarastoina.

Lisätiedot

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna - Sovelluksena huipputehon rajoitus kuvantamislaitekäytössä Teemu Paakkunainen Senior Application Engineer Eaton Power Quality Oy Superkondensaattorit

Lisätiedot

GREENEST WAY TO SAFETY. Luotettavaa turvavalaistusta yli 35 vuoden kokemuksella

GREENEST WAY TO SAFETY. Luotettavaa turvavalaistusta yli 35 vuoden kokemuksella GREENEST WAY TO SAFETY Luotettavaa turvavalaistusta yli 35 vuoden kokemuksella UUSI AKUTON ESCAP-TEKNOLOGIA YMPÄRISTÖNSUOJELU OSANA TUOTEKEHITYSTÄMME 2 Yhteiskuntavastuuseemme kuuluu myös ympäristönsuojelu,

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Peruskäsitteet Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet sähkövaraus teho ja energia potentiaali ja jännite sähkövirta Tarkoitus on määritellä sähkötekniikan

Lisätiedot

WintEVE Sähköauton talvitestit

WintEVE Sähköauton talvitestit 2013 WintEVE Sähköauton talvitestit J.Heikkilä Centria 5/13/2013 1 Sisältö Reitti 1 (42.3km) -2 C -5 C lämpötilassa, 10.1.2013, 14:08:28 14:59:37... 2 Reitti 1 (42.3km) -14 C -17 C lämpötilassa, 11.1.2013,

Lisätiedot

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta 2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta Monet hapettumis ja pelkistymisreaktioista on spontaaneja, jolloin elektronien siirtyminen tapahtuu itsestään. Koska reaktio on spontaani, vapautuu siinä energiaa, yleensä

Lisätiedot

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Luku 6 Liikenne Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Henkilöautoliikenne Sähkö- ja hybridiautot Kiskoliikenne Lisätietoja 2 YLEISTÄ 3 Liikenteen energia

Lisätiedot

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist Elektroniikka Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist Kurssin sisältö Sähköopin perusteet Elektroniikan perusteet Sähköturvallisuus ja lainsäädäntö Elektroniikka musiikkiteknologiassa Suoritustapa

Lisätiedot

Hinnasto. Invertterit, laturit, erotinreleet

Hinnasto. Invertterit, laturit, erotinreleet Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet 26.9.2015 Hinnat sisältävät alv 24% Hinnat voimassa toistaiseksi, oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään Invertterit, laturit, erotinreleet Tästä hinnastosta löydät

Lisätiedot

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Björn Ziessler 2.10.2009 1.10.2009 1 Katsastusalan muutokset Katsastusala Suomessa Markkinaosuudet: A-katsastus ~64% (pääomasijoittajien omistuksessa) K1-katsastajat

Lisätiedot

Demo2013 kokeilualustahanke esittely

Demo2013 kokeilualustahanke esittely Demo2013 kokeilualustahanke esittely Joulukuu 2011 Anneli Ojapalo Spinverse Oy Tekesin Polttokennot-ohjelman koordinaattori, Demo2013 hankkeen projektihallintatiimi Tekesin Polttokennot-ohjelma tutkii,

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

Johdanto... 3. Tavoitteet... 3. Työturvallisuus... 3. Polttokennoauton rakentaminen... 4. AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla...

Johdanto... 3. Tavoitteet... 3. Työturvallisuus... 3. Polttokennoauton rakentaminen... 4. AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla... OHJEKIRJA SISÄLLYS Johdanto... 3 Tavoitteet... 3 Työturvallisuus... 3 Polttokennoauton rakentaminen... 4 AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla... 5 POLTTOKENNOAUTON TANKKAUS - polttoainetta

Lisätiedot

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot

Lisätiedot

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Lappeenranta University of Technology, Finland Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Rafael Åman LUT/Älykkäiden koneiden laboratorio Tehonsiirto voidaan toteuttaa: Mekaanisesti Hydraulisesti Pneumaattisesti

Lisätiedot

Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet

Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet 9 / 2015 Hinnat sisältävät alv 24% Hinnat voimassa toistaiseksi, oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään Invertterit, laturit, erotinreleet Tästä hinnastosta löydät

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Sähköautot tulevat. Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari 4.11.2009

Sähköautot tulevat. Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari 4.11.2009 Sähköautot tulevat Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari 4.11.2009 Sähköautot tulevat Sähköautoja jo yli sata vuotta Autoteollisuuden murros: sähkö

Lisätiedot

Yleisesittely murskaa nyt myös lajitellut alkaliparistot. Rec Alkaline Oy

Yleisesittely murskaa nyt myös lajitellut alkaliparistot. Rec Alkaline Oy Yleisesittely AkkuSer Oy kierrättää vaarallisiksi määritellyt akku ja paristo tuotteet käyttämällä Dry-Technology prosessia AkkuSer:llä on 24 työtekijää (2015). AkkuSer kierrätyslaitos sijaitsee Nivalassa,

Lisätiedot

Pienkoneet powerbloc powerbloc dry

Pienkoneet powerbloc powerbloc dry Pienkoneet powerbloc powerbloc dry Enemmän tehoa pienkoneisi powerbloc powerbloc dry Powerbloc ja powerbloc dry sarjojen akut kaikille pienkonesovelluksille: siivouskoneet, lavansiirtovaunut, teollisuusajoneuvot

Lisätiedot

Käsityökaluja muovivannehtimiseen

Käsityökaluja muovivannehtimiseen Käsityökaluja muovivannehtimiseen Akkukäyttöiset käsityökalut Yhdistelmätyökalu Käsikiristin/lukitsin Strapexin edut Käsityökalut, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina Oikea työkalu Sovellukset käsin

Lisätiedot

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön KULJETUSAJONEUVOON KIINNITETTÄVÄT VANKKATEKOISET HYDRAULISET LUOTETTAVAT CHICAGO PNEUMATIC -ISKUVASARAT ON RAKENNETTU KESTÄMÄÄN.

Lisätiedot

LISÄTIEDOTE Laturin ja akun kapasiteettisuositukset

LISÄTIEDOTE Laturin ja akun kapasiteettisuositukset 1. Yleistä Nämä tiedot on tarkoitettu ohjeistukseksi oikean laturin ja akun valitsemiseen. Ajoneuvojen sähkövirran kulutus kasvaa jatkuvasti. Hyvän luotettavuuden ja käynnistymisvarmuuden takia on erittäin

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

AKKUJEN NYKYTILA. SMG-4050 Energian varastointi ja uusiutuvat energialähteet kurssin seminaarityö

AKKUJEN NYKYTILA. SMG-4050 Energian varastointi ja uusiutuvat energialähteet kurssin seminaarityö AKKUJEN NYKYTILA SMG-4050 Energian varastointi ja uusiutuvat energialähteet kurssin seminaarityö 2 SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Akun toimintaperiaatteet... 4 3. Suureet ja käsitteet... 5 4. Lyijyakut...

Lisätiedot

AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET

AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET OPTIMA YELLOWTOP SYVÄSYKLIAKUT ÄÄRIMMÄISEN VAATIVIIN SOVELLUKSIIN ALHAINEN SISÄINEN VASTUS MAHDOLLISTAA PAREMMAN ÄÄNEN LAADUN EI KAASUNMUODOSTUSTA EIKÄ EPÄMIELLYTTÄVIÄ

Lisätiedot

Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla

Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla Tämä esitys pyrkii vastaamaan kysymykseen kuinka mökkisähköistyksen voi toteuttaa käyttäen tuulivoimaa. 1. Sähköistys tuulivoimalla Sähköistys toteutetaan tuulivoimalan

Lisätiedot

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Minna Salmi Ruukin Teräspaalupäivä 26.1.2012 Ympäristövastuu terästuotannosta teräspaalutuotteisiin Luotettava paalun valmistusketju RR- ja RD-paalujen edut

Lisätiedot

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION 188 IS COMPLIED WITH 1 Pakkauslaatikko ja varoituslipuke

Lisätiedot

Smart Generation Solutions

Smart Generation Solutions Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset)

Lisätiedot

Maailman helppokäyttöisin akkulaturi

Maailman helppokäyttöisin akkulaturi Maailman helppokäyttöisin akkulaturi -akkulaturilla saat helposti täyteenladatun akun. Sinun tarvitsee vain kytkeä akkulaturi sähköverkkoon, liittää helppokäyttöiset liittimet akkuun ja painaa virtapainiketta.

Lisätiedot

Sisilisko Sähköskootterit

Sisilisko Sähköskootterit Sisilisko Sähköskootterit P u h t a a s t i s ä h k ö i n e n a j o n a u t i n t o. Ekologinen. CO2-päästöt 0 g / 100 km. Ei päästöjä. Ei melua. Ei katkua. Edullinen. Lataus tavallisesta pistorasiasta.

Lisätiedot

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori.

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo on veneilijän tulevaisuutta. Perämoottori, joka menestyy sitä paremmin, mitä tiukemmaksi ympäristömääräykset käyvät. Markkinoiden tehokkaimmat

Lisätiedot

Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ

Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ Sähkötekniikan koulutusohjelma 2014 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Sähköauton historia I

Sähköauton historia I Puhtaasti sähköllä! Sähköauton historia I Ensimmäinen sähkömoottori 1821 Ensimmäiset sähköautot 1820-luvulla Ánvos Jedlik kehitti 1828 ensimmäisen sähköauton Sähköauton historia II Camille Jenatzyn "Le

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

1. Malmista metalliksi

1. Malmista metalliksi 1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti

Lisätiedot

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw PORI YLIOPISTOKESKUS 21.9.2010 Esa Salokorpi Cell +358 50 1241 esa@nac.fi Oy Nordic AC Ltd Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw Modulaarinen rakenne

Lisätiedot

Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT

Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT Joni Heikkilä C WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 13 Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

Ratikka vai rollikka?

Ratikka vai rollikka? Ratikka vai rollikka? Väärä kysymys ECO 2 liikennefoorumi 5.5.2011 joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Tampereen kaupunki Joukkoliikennevälineen valintaopas RASKAS RAIDELIIKENNE KEVYT RAIDELIIKENNE

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

EMS Light Nordic -seurantatyökalu

EMS Light Nordic -seurantatyökalu 8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä

Lisätiedot

LATTIANPESUKONE BR 35/12 Bp Pack

LATTIANPESUKONE BR 35/12 Bp Pack LATTIANPESUKONE BR 35/12 Bp Pack Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12 C on ketterä, kevyt ja hiljainen. Ainutlaatuinen käyttömukavuus rattiohjauksen, kääntyvän pesupään ja nopeasti lataavan litium-ioni

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Erilaisia akkuja, paristoja ja pattereita

Erilaisia akkuja, paristoja ja pattereita Erilaisia akku, paristo pattereita NiCd-paristot, nikkelihydridiparistot, UN3496 - Ei voi ladata uudelleen - Käytetään kaikenlaisissa laitteissa: kelloissa, taskulampuissa, laskimissa, kameroissa, kaukosäätimissä,

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Demo2013 kokeilualustahanke

Demo2013 kokeilualustahanke Demo2013 kokeilualustahanke Tekesin Polttokennot-ohjelman Vuosiseminaari Hanasaaren kulttuurikeskus 13.92011 Anneli Ojapalo Spinverse Oy Tekesin Polttokennot-ohjelman koordinaattori, Demo2013 hankkeen

Lisätiedot

...oikein! kerralla... Onnistu

...oikein! kerralla... Onnistu Onnistu kerralla......oikein! UUTUUS! Boschin akkupora/ruuvinvääntimet PSR 14,4 LI-2 ja PSR 18 LI-2 varustettuna Bosch PowerControlilla. Näin miellyttävää ja helppoa ei poraaminen ole ollut koskaan. Lisätietoja

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Petri Hannukainen, Agco/Valtra AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman

Lisätiedot

Fisker Karma ja sähköautojen teknologiat. Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy ECT Forum 09 23.9.2009

Fisker Karma ja sähköautojen teknologiat. Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy ECT Forum 09 23.9.2009 Fisker Karma ja sähköautojen teknologiat Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy ECT Forum 09 23.9.2009 Uuden ajoneuvoteknologian eturivissä Valmet Automotive tänään Autoteollisuus murroksessa

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Jännitelähteet ja regulaattorit

Jännitelähteet ja regulaattorit Jännitelähteet ja regulaattorit Timo Dönsberg ELEC-C5070 Elektroniikkapaja 5.10.2015 Teholähteen valinta Akku vs. verkkosähkö Vaadittu jännite Lähes aina tasasähköä, esim. mikrokontrolleri +5V, OP-vahvistin

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio 21..2017 Ari Puurtinen ENERGIASEMINAARI 21..2017 Sisältö Kysyntäjousto Aurinkosähkö Aurinkosähkön tunnuspiirteet Sähkön kulutus vs. aurinkosähkön tuotto

Lisätiedot

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Timo Salmu 29.5.2013 NESTIX Oy 1982 perustettu ohjelmistotalo Tuotekehitys, myynti, johto, projektointija asiakastuki

Lisätiedot

Kappale 5. Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki

Kappale 5. Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki Kappale 5 Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki Case esimerkki* Reaktiivisten kemikaalien valmistus PROFIILI Sektori: Kemianteollisuus

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko, ehtymätön energialähde Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko energianlähteenä Maapallolle tuleva säteilyteho 170 000 TW! Teho on noin 20.000 kertaa koko maapallon teollisuuden ja lämmityksen

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Polttokennoteknologian tarjoamat mahdollisuudet suomalaiselle kulkuneuvo-, kone- ja elektroniikkateollisuudelle 02-11/2001

Polttokennoteknologian tarjoamat mahdollisuudet suomalaiselle kulkuneuvo-, kone- ja elektroniikkateollisuudelle 02-11/2001 Polttokennoteknologian tarjoamat mahdollisuudet suomalaiselle kulkuneuvo-, kone- ja elektroniikkateollisuudelle 02-11/2001 Hankkeen pääsisältö Teknologian kehitystilannekartoitus Yrityskysely kotimaisesta

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Rakennetaan yhdessä kestävämpi huominen. Älykkäillä energiaratkaisuilla uutta liiketoimintaa Rami Aaltonen

Rakennetaan yhdessä kestävämpi huominen. Älykkäillä energiaratkaisuilla uutta liiketoimintaa Rami Aaltonen Rakennetaan yhdessä kestävämpi huominen Älykkäillä energiaratkaisuilla uutta liiketoimintaa Rami Aaltonen Best product in Southern Finland 2017 Jäspi Älyvaraaja (Jäspi Smart Grid water heater) Jäspi Älyvaraaja

Lisätiedot

VALOKEILASSA TÄNÄÄN KEVYTAJONEUVOT HENKILÖKULJETTIMET

VALOKEILASSA TÄNÄÄN KEVYTAJONEUVOT HENKILÖKULJETTIMET VALOKEILASSA TÄNÄÄN KEVYTAJONEUVOT HENKILÖKULJETTIMET JUUEI OY Kevyet henkilökohtaiset 1-2 pyöräiset henkilökuljettimet; sähköpotkulaudat ja Segway Uutta ja ihmeellistä? Motorisoituja potkulautoja valmistettiin

Lisätiedot