Litium-ioniakkutehtaan tuotannon siirtäminen Kiinasta Suomeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Litium-ioniakkutehtaan tuotannon siirtäminen Kiinasta Suomeen"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Materiaalitekniikan osasto Matti Nuutinen Litium-ioniakkutehtaan tuotannon siirtäminen Kiinasta Suomeen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa Työn valvoja Professori OlofForsen Työn ohjaaja Dosentti Jari Aromaa

2 KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Matti Nuutinen Työn nimi: Litium-ioniakkutehtaan tuotannon siirtäminen Kiinasta Suomeen Sivumäärä: 98 I Päiväys: Osasto: Materiaalitekniikka Professuuri: Materiaali- ja sähkökemia Työn valvoja: Professori Olof Forsen Työn ohjaaja: TkT Jari Aromaa Työn sijainti: Mak Koodi: Mak-85 Tässä diplomityössä selvitetään litium-ioniakkutuotannon Kiinasta Suomeen siirtämisen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja edellytyksiä. Lisäksi työssä pohditaan erilaisia tapoja toteuttaa tuotannon siirtäminen sekä laaditaan alustavia suunnitelmia tuotannon aloittamiseksi Suomessa. Akunhallintajärjestelmän käyttäminen Li-ioniakkujen kanssa on välttämätöntä jo turvallisuussyistä, mutta lisäksi akunhallintajärjestelmät pidentävät akkujen elinikää ja parantavat niiden suorituskykyä. Tehokkaalla akunhallintajärjestelmällä varustetun Liioniakkupaketin suorituskyky pystyy haastamaan polttomoottoritekniikan esimerkiksi kaupunkibussien ja jakeluautojen voimanlähteenä. Sähköajoneuvot saavuttavat polttomoottoriajoneuvoja vastaavan käyttöiän huomattavasti alhaisemrnilla käyttö- ja huoltokustannuksilla. Li-ioniakkujen valmistuskustannukset putoavat merkittävästi, kunhan vielä tällä hetkellä vähäiset valmistusmäärät kasvavat. Li-ioniakkutuotannon siirtämisen toisena osapuolena toimii kiinalainen Thunder Sky Battery Ltd (TS), joka on valmistanut yli 20 ampeeritunnin Li-ioniakkuja Kiinan Shenzhenissä jo kymmenen vuoden ajan. Suomalainen Finnish Electric Vehicle Technologies Oy (FEVT) valmistaa akunhallintajärjestelmiä yhteistyössä TS:n kanssa, mikä on mahdollistanut tarkemman tutustumisen TS:n akkutuotantoprosessiin. Litiumioniakkutuotannon siirtäminen Suomeen takaisi akkujen saatavuuden, lyhentäisi toimitusaikoja ja helpottaisi huollon ja tuotetuen järjestämistä. Akunhallintajärjestelmien ja akkujen valmistus lähellä toisiaan lisäisi myös akkupakettien kehityksen ja tuotannon tehokkuutta. Suomeen on kaavailtu m 2 tehdasta Varkauden kaupunkiin. Tämän kokoinen tehdas kykenee 80 miljoonaa Ah:a vastaavan akkumäärän vuosituotantoon. Tämä määrä vastaa noin 1400 sähköbussin akkutarvetta. Tuotantoprosessin kehittämistä kaavaillaan suoritettavaksi aluksi Kiinassa TS:n tehtaalla, jolloin Suomen tehdastoiminta voidaan käynnistää heti kehittyneemmällä tuotantolaitosversiolla. Kiinassa aloitettaisiin samalla FEVT:n akunhallintajärjestelmien valmistus. Akkutuotannon kannattavuus Suomessa edellyttää tuotantohenkilöstön määrän vähentämistä automatisoinnin avulla alle kymmenesosaan Kiinan vastaavasta. Automatisointi parantaa samalla myös tuotteiden laatua. Lisäksi raaka-aineiden hankintahinnat eivät saa poiketa Suomessa yli 30 % Kiinaan verrattuna. Tuotantoprosessin kehittäminen sisältää käsinsuoritettavien toimintojen koneistamista ja yksittäisten vaiheiden yhdistämistä. Prosessista on myös mahdollista eliminoida yksittäisiä työvaiheita. Avainsanat: Li-ioniakku, Li-ioniakkutehdas, sähköajoneuvo. akunhallintajärjestelmä IJulkaisukieli: Suomi

3 HELSINKI UNIVERSITY or ABSTRACT OF THE TECHNOLOGY MASTER'S THESIS Author: Matti Nuutinen Subj ect of the thesis: Transferring production of Li-ion battery facto ry from China to Finl and Pages: 98 IDate: Li brary location: Mak Department: Material Science and Engineering Code of professorship: Professorship: Material and Electrochemistry Mak-85 Sup ervi sor: Professor Olof Forsen Instructor: DSc Jari Aromaa The purpose of this thesis is to examine the factors and requirements that have an effect on the transferring of lithium-ion battery production from China to Finland. Additionally, different means of executing the transferring and fundamental plans on starting the production in Finland are prepared. Battery management system is necessary to apply with Li-ion batteries for safety reasons but also to enhance the lifetime and performance of the batteries. With effective battery management system the performance of Li-ion battery pack is capable of challenging, for example, combustion engines as the power unit of city busses or delivery vans. Electric vehicles achieve the lifetime of combustion engine-powered vehicles with considerably lower running and maintenance costs. The manufacturing costs of Li-ion batteries will decrease significantly as the currently small production qu antities increase. Finnish Electric Vehicle Technologies Oy (FEVT) produces battery management systems in co-operation with Thunder Sky Technologies Ltd (TS ) which has produced over 20 Ampere hour sized Li-ion batteries in Shenzhen, China, for ten years. Thi s has enabled the pos sibility to get familiar with TS's battery manufacturing pro cess. Transferring the Li-ion battery production to Finland would guarantee the availability of batteries and shorten delivery times, in addition to better maintenance and product support. Furtherrnore, producing the batteries and battery management systems clo se to each oth er would increase the efficiency of product research and development. Plans have been made to establish a m 2 sized factory in the city of Varkaus in Finland. A factory of this size would be able ta produce 80 million Ampere hours af batteries a year, which is equivalent ta the battery needs af 1400 electric busses. Production pro cess is plånn ed ta take place at TS factory in China at first. Thi s way the battery praduction could be started directly with a next generation production plant in Finland. Production af FEVT' s battery management systems would simultaneously take place in China. For the battery manufacturin g ta be cost effective in Finl and, the number af workers has ta be reduced ta less than a tenth af the number af workers in the factory in China. Automatizati on will also enhance the product quality. Moreover, the material costs in Finland must not exceed ove r 30 % compared ta those in China. Th e development af the production process also includes mechanizing manual operations and integrating single phases. It is also possible to eliminate some work phases. Keywords: Li-i on battery, Li-ion battery factory, electric vehicle, battery man agem ent sys tem Lan guage of Publi cation : Finnish

4 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 8 2 TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄT OSAPUOLET KIINALAINEN LITIUM-IONIAKKUTEKNOLOGIA: THUNDER SKY BATTERY LTD (TS) AKUNHALLINTAJÄRJESTELMÄT: FINNISH ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGIES (FEVT) SUOMEN AKKUTEHTAAN SUUNNITELTU SIJOITUSKAUPUNKI: VARKAUDEN KAUPUNKI 18 3 LITIUM-IONIAKKUTEKNIIKKA LITIUM-IONIAKKUTEKNIIKKA LYHYESTI KILPAILEVIA TEKNIIKOITA LITIUM-IONIAKKUJEN MARKKINAT KILPAILIJA-ANALyySI 44 4 LAYOUT-SUUNNITTELUN VAIHEET 46 5 NYKYISEN KIINAN TEHTAAN TUOTANTOPROSESSIN KUVAUS TUOTANTOPROSESSIN LyHyTylEISKUVAUS KIINAN TUOTANTOPROSESSIN TARKEMPI KUVAUS TUOTANTOVAIHEIDEN PULLONKAULAT JA HUKKAPROSENTTI TUOTANTOKAPASITEETTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARVE 59 6 SUUNNITELLUN SUOMEN TUOTANTOYKSIKÖN ERITYISVAATIMUKSET PROSESSIN VAATIMUKSET SUOMESSA TUOTANNON TEHOSTAMISEHDOTUKSIA TUOTANTOKAPASITEETTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARVE SUOMEN AKKUTEHTAAN LAYOUT-SUUNNITELMA TUOTANTOON LIITTYVIÄ ONGELMIA <RAAKA-AINEIDEN SÄILYTYS JA KÄSITTELy 66 7 SUOMEEN SUUNNITELLUN AKKUTEHTAAN TALOUDELLINEN TARKASTELU ALKUINVESTOINNIT MUUTTUVAT KUSTANNUKSET KUSTANNUSlASKELMIA KUSTANNUSLASKELMIEN VERTAILUA LASKELMIEN HERKKYYS AKKUJEN HINNOITTELU YHTEENVETO KANNATTAVUUSlASKELMISTA 80

5 8 TOIMINTASUUNNITELMA YHTEISTYÖN KEHITTYMINEN TUOTANTOPROSESSIN KEHITTYMINEN 84 9 POHDINNAT MUIDEN TEKNOLOGIOIDEN HYÖDYNTÄMINEN LI-IONIAKKUJEN KANSSA TULEVAISUUDEN NÄKyMIÄ TYÖHÖN LIITTYVIÄ LISÄTUTKIMUSKOHTEITA YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET.1 LIITE 1: TS:N TOIMITTAMA LAITTEISTOLISTA SUOMEN TEHTAALLE.I LIITE 2: TS:N LI-AKKUTUOTANNON PROSESSIKAAVIO II LIITE 3 : PERIAATTEELLINEN LAYOUT-SUUNNITELMA JA PERSPEKTIIVIKUVA SUOMEN TEHTAASTA. III LIITE 4: VARKAUDEN ALUEEN KARTTA LIITE 5: TS TUOTE-ESITTEITÄ LCP 50AH JA 600AH, LFP 30AH JA 800AH LIITE6: STANDARDIELEKTRODIPOTENTIAALI TAULUKKO VESIPITOISESSA LIUOKSESSA +25 C IV V VI

6 Lyhenneluettelo Ah: BMS : C : CCS : EV : FEVT HEV : IB : LCP: LMP: LFP : NiCD NiMH : PHEV : TS : USABC :", VRLA : ZERBATM : Ampeeritunti Battery Management System, akunhallintajärjestelmä. BMS ei ole standardoitu termi, vaan tätä termiä voi toistaiseksi käyttää kuka vain ilman minkäänlaisia vaatimuksia järjestelmän toiminnalle. Akun nimelliskapasiteetti Cell Control System, FEVT:n käyttämä termi akunhallintajärjestelmälle. Electric vehicle Finnish Electric Vehicle Technologies Oy Hybrid electric vehicle International Battery Oy TS:n valmistaman litium-kobolttiakun, Li-Co, lyhenne TS:n valmistaman litium-mangaaniakun,li-mn, lyhenne TS:n valmistaman litium-rauta-akun, Li-Fe, lyhenne Nikkeli-Cadmium Nikkelimetallihybridi Plug-in hybrid electric vehicle Thunder Sky Battery Limited United States Advanced Battery Consortium Valve regulated lead-acid Sveitsiläisen akkuvalmistajan natriumkloridi -akun tuotemerkki

7 Alkusanat Tämä diplomityö on tehty opinnäytteenä Teknillisen korkeakoulun Materiaalitekniikan osastolle. Työn toimeksiantajana on ollut Kesk i-savon Kehittämisyhtiö Oy yhdessä Finnis h Electric Vehicle Technologies Oy:n kanssa. Työn valvoj ana on toiminut Teknilli sen korkeakoulun Materiaafitekniikan osaston korroosio ja materiaalikemian oppituo lin profes sori Olof Forsen ja työn ohjaajana Teknillisen korkeakoulun dosentti Jari Aromaa. Kiitän teitä antami stann e hyvistä neuvoista, ohjauksesta sekä rakentavasta kritiikistä. Haluan lisäksi kiittää kaikkia haast attelemiani henkilöitä heidän antamistaan tiedoista j a kommenteista; panok senne muiden kiireidenne keskellä oli suureksi avuksi. Erityisesti haluai sin kiittää Finnish Electric Vehicl e Technolo gies Oy:n Jukk a Järvistä j a Ilkka Korhosta heidän antamastaan panoksesta. Haluan myös lopuksi kiittää vanhempiani, veljiäni ja rakasta Mariannaa antamistanne neuvoista ja tuesta. Espoossa Matti Nuutinen

8 1 Johdanto Tämä n tutkimustyön tarkoi tuksena on selvittää mill ä ehdoilla litium-ioniakkuteht aan siirtäminen Kiin asta Suomeen olisi kannattavaa. Kannattavuuteen liittyen tässä työssä arvioidaan tuotannon aloittamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä kustannuksia Suomessa sekä toimintasuunnitelmaa. Kustannusten ja toimintasuunnitelman lisäksi tässä työssä arvioidaan Li-ioniakkutekniikan markkinoita Euroopassa ja tuotannon siirtämisen syitä ja siirtämisellä saavutettavia etuja. Tuotannon siirtäminen Kiinasta Länsimaihin ei ole aivan uusi asia nykyään, muun mu assa kiinalainen elektroniikka-alan suuryritys Lenovo on ostanut suuren osan IBM:n toiminnoista ja tämän kaupan avulla siirtänyt tuotantoaan länsimaihin. Samoin on tehnyt elektroniikkatuotteita valmistava TeL, joka on ostanut Yhdysv altalaisen Thompsonin. Nykyisin käytössä oleviin akkutekniikoihin verrattaes sa Li-ioniakut ovat huomattavasti ympäristöystävällisempiä, sekä huomattavasti tehokkaampia ja kapasiteetiltaan suurempia. Näiden tekniikoiden syrjäyttäminen ei ole ollut mahdollista aiemmin, koska Li-ioniakkujen hinnat ovat olleet huomattavasti korkeampia ja akkujen toimivuudessa on ollut toivomisen varaa johtuen hyvien akunhallintajärjestelmien puutteesta. Perinteisillä akkutekniikoilla, eli lyijy- ja nikkeliakuilla, ei ole saavutettu vaadittavia ominaisuuksia polttomoottoriajoneuvojen korv aamiseen sähköajoneuvoilla. Litium-,. ioniakkutekniikka on ensimmäinen akkutekniikka, jonka avulla void aan käytännössä kor vat a polttomoottoriajoneuvoj a liik enteessä ympäristö ystävällisyytensä lisäksi myös taloud elli suudellaan. Tehokkailla akunhallintajärjestelmillä varus tettujen Litium-ioni akkuj en avulla ajoneu vojen kulkemat matkat ka upungissa yhdellä latauksell a voiva t vastata polttomoottoriajoneuvojen kulkemaa matkaa täydellä poltt oainetankill a, kun huippunopeudet pysyvät alle 100 km/h. Huippunopeusrajoitus laskee kiin nostusta sähköisten henkilöautojen valmistamiseen, mutta esimerkiksi kaupunkibu ssi en, jakeluautojen tai skoottereiden -suorituskykyvaatimuksiin Li- 8

9 ioniakut pystyvät vastaamaan. Sähköajoneuvojen etuihin kuuluvat myös moottorin vähäisemmät huoltotoimenpiteet ja kulutuksen alhaisemmat kustannukset. Liioniakkujen kyky varastoida energiaa paino- ja tilavuusyksiköitä kohden on huomattavasti lyijy- ja nikkeliakkutekniikoita korkeampi. Nykyisin Litiumioniakkujen suurimpana esteenä laajempaan sähköajoneuvokäyttöön ovat akkujen korkeat hinnat ja saatavuuden puute. Litium-ioniakkujen valmistushinnat laskevat tuotantomääriä kasvatettaessa, joten Li-ioniakkujen hintojen huomattava pieneneminen tulee tapahtumaan jo lähivuosina riippuen raaka-aineiden hinnoista. Olen matkustanut Thunder Sky Battery Limitedin (TS) tehtaalle Kiinaan kolmesti kesän ja syksyn 2006 aikana, ja näillä matkoilla olen tutustunut TS:n sekä vanhaan että uuteen tuotantoyksikköön ja käynyt samalla keskusteluja yrityksen perustajan Winston Chungin kanssa. Uusi tuotantoyksikkö aloitti toimintansa heti vanhan lopetettua heinä-elokuun aikana Uusi tehdas aloitti tuotantonsa syyskuun aikana. Tutustuessani tuotantoyksikön toimintaan pyrin kiinnittämään huomiota mahdollisuuksiin vähentää tuotantoprosessin vaiheita ja lisätä tuotantoprosessin automatiikan määrää. Vähentämällä eri prosessivaiheiden määrää ja lisäämällä prosessin automaatioastetta saadaan yksinkertaistettua prosessia, nopeutettua läpimenoaikoja sekä poistettua mahdollisia häiriötekijöitä. Näillä parannuksilla prosessin ylläpitämiseen vaadittua henkilöstömäärää on tarkoituksena laskea alle kymmenesosaan nykyisestä. Kiinassa teollisuuden ja liikenteen aiheuttamat päästöt ovat huomattavat, ja Kiinan hallitus on ymmärtänyt asian vakavuuden jo 90-luvun alussa. Kiinan hallitus onkin tukenut, ja tukee edelleen huomattavilla summilla akkuteollisuutta, ja Kiina on saavuttanutjohtavan aseman suurikokoisten litiumakkujen valmistus- ja kehitysvaltiona. Kiinassa on tällä hetkellä useita kymmeniä yli 20 ampeeritunnin kokoisten akkujen valmistajia, joita Euroopassa ja Yhdysvalloissa on vain muutamia. Tästä syystä tuotannon siirtäminen lähemmäksi markkinoita toisi merkittäviä kilpailuetuja. Esimerkiksi akkujen tukipalveluiden tarjoaminen parantuisi, toimitusajat lyhentyisivät sekä tuotteiden laatu paranisi automatisoidumman tuotantoprosessin myötä. 9

10 Tämän työn toisessa kappaleessa kerrotaan tutkimukseen liittyvien osapuolien perustietoja. Kappaleessa 3 käydään läpi litium-ioniakkutekniikkaan liittyviä ominaisuuksia sekä vertaillaan erilaisia energiansäilömismuotoja litiumioniakkutekniikkaan. Kappale 4 käsittelee layout-suunnittelun teoriaa. Kappaleissa 5 ja 6 käydään läpi TS:n akkutehtaan tuotantoprosessia sekä prosessivaatimuksia Suomen olosuhteisiin. Tuotantoprosessia ei kuitenkaan käydä läpi enempää, kuin mitä on tarve alustavan layoutin laatimiselle ja tuotantolaitoksen investointikustannusten arvioimiselle. Kappaleissa 7 ja 8 käydään läpi toimintasuunnitelmaa, kuinka akkutuotanto tulisi siirtää Suomeenja aiheeseen liittyviä investointilaskelmia. 10

11 2 Tutkimukseen liittyvät osapuolet 2.1 Kiinalainen litium-ioniakkuteknologia: Thunder Sky Battery Ltd (TS) Thunder Sky Battery Ltd (TS) on kiinalainen litium-ioniakkuja kehittävä ja valmistava yritys. TS on perustettu vuonna 1998 ja se on Kiinan valtion rahoittama yritys. Winston Chung toimii teknologian ja tuotannon pääkehittäjänä, hän on myös alun perin kehittänyt ja tuonut esille keksimänsä tekniikat suurikokoisten Liioniakkujen valmistukseen. /1, 2/ Onnistuttuaan vakuuttamaan Kiinan johdon teknologian toimivuudesta ja mahdollisuuksista, Kiinan valtio rahoitti akkutehtaan rakentamisen Shenzhenin kaupunkiin Etelä-Kiinaan. TS:n tuotekehitys tapahtuu nykyään valtion rahoittamilla yliopistoilla Kiinassa muun muassa Pekingissä. /1, 3/ Suurikokoiset Litium-ioniakut vaativat rinnalleen tehokkaan akunhallintajärjestelmän varmistamaan akun käyttöturvallisuus. Laadukkaat hallintajärjestelmät kykenevät myös parantamaan Li-ioniakkujen ominaisuuksia ja pidentämään huomattavasti niiden käyttöikää. FEVTjaTS ovat kehittäneet yhdessä Li-ioniakkujaja niihin sopivia akunhallintajärjestelmiä vuodesta 2003 lähtien. Thunder Sky on nykyään maailman johtava yli 200 ampeeritunnin (Ah) kokoisten akkujen valmistaja. Suurin yhtiön valmistamansa akku on kapasiteetiltaan Ah. 'I'Sm'iuoranroprosessi täyttää ISO 9001-laatustandardi- ja ympäristöstandardivaatimukset. TS on patentoinut akkujensa valmistustekniikat, esimerkkinä US patent no "Ladattava krorni-fluori-litium sähköakku". Lisää TS:n käyttämiä patentteja löytyy esimerkiksi TS:njälleenmyyntisivustolta (www.everspring.net/txtluspatent.htm) joka sijaitsee Hong Kongissa. Osa tällä sivustoila mainituista patenteista on TS:n materiaalitoimittajien patentteja. Kuvassa 1. on esitetty TS:n valmistama 150 Ah kokoinen ferriittiakku. 11

12 Kuva 1. TS:n valmistama 150 Ah Li-Fe akku, 285mm x 71mm x 182 mm (K x L x P) TS valmistamien akkujen katodipinnoitteiden pääkomponentit ovat joko Likobolttioksidi (LCP), Li-mangaanioksidi (LMP) tai Li-rautafosfaatti (LFP). Akut sisältävät pääkomponenttien lisäksi muitakin materiaaleja, mutta ylimääräiset materiaalit ovat valmistajakohtaisia. TS:n valmistamissa akuissa käytetään muun muassa fluoria ja kromia pääkomponenttien lisäksi. / l, 4/ TS valmistaa sekä lieriönmuotoisia akkuja että kuvan 1 mukaisia särmiön muotoisia akkuja. Särmiön muotoisissa akuissa terminaalit sijaitsevat päällä, mutta lieriön muotoisissa akuissa toinen terminaali on akun pohjassa ja toinen päällä. Akkujen muodot vaikuttavat akun rakenteeseen, mutteivät toimintaan. Melkein kaikki Ah suuruiset akut ovat särmiön muotoisia. Kuvassa 2 on esitetty TS:n akku jonka päälle on asennettu FEVT:n kehittämä akkukohtainen piirilevy, jonka avulla akun tilaa seurataan ja virranhallintaa kontroloidaan. Kuvasta nähdään kuinka piirilevy kiinnitetään akkuun. 12

13 Kuva 2. Akkukohtainen piirilevy asennettuna TS:n valmistaman Li-ioniakun päälle Thunder Sky valmistaa myös akkuihinsa sopivia hallintajärjestelmiä, mutta heidän valmistamansa hallintajärjestelmät eivät paranna akkujen ominaisuuksia tai elinikää, vaan estävät akkujen ylikuumenemisen toimien vain perussuojapiirinä. Tästä syystä TS on alusta alkaen ollut kiinnostunut yhteistyöstä FEVT:n kanssa. TS:n valmistamat akut sopivat skootterien ja rullatuolien akuista jopa sukellusveneiden akuiksi, mukaan lukien monet stationaariset sovellukset kuten virrantasaajat tai varavirtalähteet. Kaikissa sovellutuksissa akkujen elinikä ja suorituskyky paranevat tehokkaan akunhallintajärjestelmän avulla. Taulukoissa 1-4 on esitetty TS :n valmistamien LFP ja LCP akkujen ominaisuuksia ja mittoja. Liitteessä 5 on esitetty TS:n valmistamien LCP 50Ah ja 600Ah sekä LFP 30Ah ja 800Ah akkujen ominaisuuksia tarkemmin. 13

14

15 2.2 Akunhallintajärjestelmät: Finnish Electric Vehicle Technologies (FEVT) FEVT on suomalainen yritys, joka kehittää ja valmistaa litium-pohjaisten akkukennostojen toimintojen elektronisia ohjaus- ja hallintajärjestelmiä, joihin voidaan viitata lyhenteillä BMS tai CCS (Battery Management System / Cell Control System). FEVT on perustettu vuonna 2003 ja yrityksellä on tällä hetkellä toimipisteet Varkaudessa ja Riihimäellä. Yrityksen palveluksissa oli vuoden 2006 lopulla 14 henkilöä. /1, 6/ Yrityksen toiminta-ajatuksena on kehittää sellaisia menetelmiä, jotka edistävät sähkökäyttöisten laitteiden ja kulkuneuvojen maailmanlaajuista käyttöönottoa sekä parantaa oleellisesti kulkuneuvojen energiataloutta ja ympäristöystävällisyyttä. FEVT on tehnyt yrityksen perustamisesta lähtien läheistä yhteistyötä akkuja valmistavan kiinalaisen Thunder Sky Battery Ltd:n kanssa. /6/ FEVT on hakenut patenttia akunhallintajärjestelmänsä toiminnalle vuonna 2006 (asiakirjanumero ). FEVT:n valmistama akunhallintajärjestelmä eroaa useiden kilpailijoiden valmistamista hallintajärjestelmistä siten, että se kykenee kontrolloimaan eritavoin akun latausta ja purkua tilanteesta ja akun kunnosta riippuen. Tämän lisäksi hallintajärjestelmän toimintaan voidaan vaikuttaa myös asennuksen jälkeen, kun taas nykyisten kilpailijoiden akunhallintajärjestelmät toimivat vain etukäteen tallennettujen tietojen mukaisesti. Kuvassa 3 on esitetty FEVT:n valmistama CCS-piirilevy. Kuvasta näkee selvästi kontaktipinnat, joiden avulla akun ja CCS-piirilevyn kiinnitys toisiinsa tapahtuu.,." 15

16 fevt, "1 r Kuva 3. FEVT:n valmistama CCS-piirilevy,joka kiinnitetään akun terminaalien päälle FEVT:n nykyiset tuotteet ja markkinat FEVT valmistaa akkupaketteja, jotka sisältävät akkujen ja hallintajärjestelmien lisäksi laturit, käyttöliittymän ja koteloinnit. Akkupaketteja ei juurikaan myydä yksittäisille kuluttajille, vaan yrityksille jotka asentavat FEVT:n valmistaman akkupaketin omiin sovelluksiinsa, kuten skoottereihin tai sairaalavaunuihin, joita yritykset myyvät itse eteenpäin. /6/ Vuoden 2006 lokakuuhun mennessä FEVT on toimittanut Tampereen sairaanhoitopiirille 28 akkupaketilla toimivaa sairaalavaunua ja vuoden loppuun mennessä luku nousi viiteenkymmeneen. FEVT:n akkujärjestelmät ovat olleet ~ testikäytössä inva-ajoneuvoissa, golfkentän hoitokoneissa, golfautoissa, jakeluautoissa sekä moottoripyörissä ja skoottereissa. Kaupunkibussien koekkujärjestelmät ovat koekäyttövaiheessa sekä Suomessa että Kiinassa. 12, 6, 7/ 16

17 2.2.2 Akunhallintajärjestelmä yleisesti Akunhallintajärjestelmän tehtävänä on hallita akun latausta ja purkamista sekä pitää akun jännitteen ja virran arvot halutulla alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa jokaisen yksittäisen akun seuraamista ja vertailua paketin muiden yksittäisten akkujen arvoihin. Hallintajärjestelmä pitää huolta, etteivät yksittäisten akkujen arvot muutu koko paketin keskiarvosta liiaksi ja pyrkii tasoittamaan yksittäisten akkujen välille syntyviä eroja pidentäen näin akkupaketin elinikää huomattavasti. Akunhallintajärjestelmän avulla akuista voidaan myös saada hetkittäin suurempaa virtaa ulos jolloin akun hetkellinen tehokkuus paranee. Akunhallintajärjestelmiä voidaan liittää minkä tahansa akkutekniikan kanssa, mutta vain litium-ioniakut vaativat rinnalleen akunhallintajärjestelmän akkujen turvallisuuden takaamiseksi. Sarjaan kytketyt superkondensaattorit vaativat myös hallintajärjestelmän rinnalleen. Esimerkiksi nykyisissä lyijyakuissa ei käytetä akunhallintajärjestelmiä vaikka näiden avulla akkujen elinikää voitaisiinkin parantaa hallintajärjestelmän avulla. Syynä tähän on lyijyakkujen edullinen valmistushinta minkä takia ylimääräisen hallintajärjestelmän valmistaminen ei olisi kannattavaa. Toinen syy on laadukkaan akunhallintajärjestelmän kehittämisen ja valmistuksen vaikeus. Akunhallintajärjestelmän asetuksiin ja rakenteeseen vaikuttavat käytetty akkutekniikka, akkutyyppi ja akun koko. Akunhallintajärjestelmien tehokkuus riippuu käytetyistä komponenteista ja ohjelmoinnin tasosta, mikä luonnollisesti näkyy järjestelmien hinnoissa. Myös yksinkertaisten suojapiirien tasosta löytyy eroja. Heikkotasoiset suojapiirit ovat yksi syy miksi esimerkiksi halvat kännyköiden akut aiheuttavat huomattavasti useammin ;:no vahinkoa valtuutettujen akunvalmistajien tuotteisiin verrattuna. Suurikokoisilla Liioniakuilla vastaavanlaisista vahinkotilanteista voi aiheutua merkittävästi suurempia vahinkoja, joten tehokkaat hallintajärjestelmät ovat ehdottomasti tarpeelliset. 17

18 2.3.Suomen akkutehtaan suunniteltu sijoituskaupunki: Varkauden kaupunki Suunnitellun akkutehtaan sijainniksi suunnitellaan ensisijaisesti Varkauden kaupunkia, jonne myös siirrettiin syksyn 2006 aikana osa FEVT:n tuotannosta. Varkauden kaupunki ja Keski-Savon Kehittämisyhtiö Oy ovat olleet tiiviisti mukana alustavissa suunnitelmissa akkutehtaan valmistelemisessa ja ovat luvanneet tukensa tehtaan perustamiseen ja tuotantoon liittyvissä vaiheissa, kuten esimerkiksi tontin ja tilojen järjestämisessä. Tehdasta varten on varattu tontti Kuvansinjoen teollisuusalueelta, josta matkaa Varkauden keskustaan on noin 5 kilometriä. Lentokentälle tältä tontilta on matkaa reilu 10 kilometriä ja läheltä tonttia kulkevat valtatiet 5 ja 23. Alueella sijaitsee myös satama, josta on yhteys syväväylälle ja lisäksi asemakaavassa on varaukset Pieksämäki - Joensuu rautatielle. Karttakuva esitetty liitteessä 4 jossa myös näkyy tehtaan sijainti Varkauden keskustaan nähden. /8, 9/ Akkutehtaan sijaintia Varkaudessa puoltavat muun muassa seuraavat seikat: Alueella on pitkät teolliset perinteet ja myös tämän vuoksi Varkaudessa on paljon osaamista ja kokemusta energiateollisuuden ja automaation toimialoilla sekä useita mahdollisia yhteistyökumppaneita. Varkaus sijaitsee maantieteellisesti EU:n 1-tukialueella, joka merkitsee korkeaa tuki-intensiteettiä sekä investointeihin että kehittämiseen. Alueen oppilaitokset ovat ilmaisseet halunsa olla mukana tuotannon kehityksessä muun muassa tuotannon suunnittelun osalta. Varkaudessa sijaitsee muun muassa Savoniaammattikerkeakoulun yksikkö, jossajärjestetään sekä liiketaloudellista että teknillistä koulutusta. /8, 9/ Varkauden sijainnin huonoja puolia ovat muun muassa sijainti suurten kasvukeskuksien ulkopuolella, mikä voi aiheuttaa tulevaisuudessa työvoimapulaa, etäisyys markkinoista Etelä-Suomen kasvukeskuksiin verrattuna sekä vesiteiden toimint~lk)lvj'ttc.m:yys kylmimpinä kuukausina. Käytännössä vesitiet ovat 18

19 toimintakyvyttömiä noin kahtena kuukautena vuodessa. Taulukossa 5 on esitetty Varkauden kaupungista muutamia perustietoja. Taulukko 5. Perustietoja akkutehtaan suunnitellusta sijaintikaupungista Varkaudesta /10/ Asukasluku vuonna 2005 noin Pinta-ala Sijainti noin 520 1m?, josta 140 km 2 vesistöjä Pohjois-Savo, Itä-Suomen lääni. Matkaa Kuopioon 76 kmja Mikkeliin 88 km. 19

20 3 Litium-ioniakkutekniikka 3.1 Litium-ioniakkutekniikka lyhyesti Litium-ioniakuilla varustettu kaupunkibussi voi säästää jopa 50 % käyttökustannuksissa nykyisiin dieselkäyttöisiin busseihin verrattuna. Sähköajoneuvojen osalta 3000 euron lyijyakuston sijasta saman matkan antava litium-ioniakusto maksaa noin 6000 euroa, mutta jonka käyttöikä on viisinkertainen ja suorituskyky selvästi lyijyakustoa parempi. /11/ Litium-ioniakkujen kehitys ottaa edelleen suuria askelia eteenpäin ja Iitiumioniakkujen ominaisuuksien, kuten energiatiheydenja tehotiheyden arvot tulevat moninkertaistumaan vuoteen 2010 mennessä. Myös Iitium-ioniakkujen hinnat tulevat laskemaan merkittävästi kun tuotantomäärät nousevat. Tällä hetkellä 200 Ah litiumioniakun hinta Kiinassa on noin 400 euroa ilman akunhallintajärjestelmää. /2/ Ensimmäiset markkinoille tulleet ladattavat Li-ioniakut olivat kobolttipinnoitteisia, joten kobolttipinnoitetta on siten ehditty kehittämään kauemmin ja Li-Co akut ovatkin tällä hetkellä tehokkaimmat Li-ioniakut. Kaupalliseen tuotantoon ladattavat Li-ioniakut tulivat 90-luvun alussa. Kobolttiakut eivät kuitenkaan ole täysin stabiileja, mikä voi aiheuttaa akun lämpötilan äkillistä kasvamista. Jos akun lämpötila nousee liian korkeaksi voi katodipinnoite alkaa käyttäytyä epästabiilisti, johtaen akun räjähtämiseen ja palovaaraan. Tämä ongelma voidaan kuitenkin eliminoida tehokkaalla akunhallintajärjestelmällä. Mangaaniakuilla on parempi stabiilisuus kuin kobolttiakuilla, mutta tämänkin tekniikan on osoitettu käyttäytyvän korkeammissa lämpötiloissa epästabiilisti. Uusin markkinoille tullut litium-ioniakuissa käytetty katodipinnoitetekniikka on ferriittipinnoite, joka on todistettavasti huomattavasti mangaani- ja kobolttioksidipinnoitteita stabiilimpi materiaali. Muun muassa Valence Technologies on kotisivuiliaan esittänyt laajat testituloksensa ferriittipinnoitteen paremmasta stabiilisuudesta verrattuna koboltti-, nikkeli- ja mangaanioksidipinnoitteisiin. /12/ 20

21 Myös 'I'S on vahvistanut Ferriittiakkujensa olevan koboltti- ja mangaaniakkuja stabiilimpi, mutta he eivät ole julkistaneet tarkempia testituloksiaan. Sekä TS :n, että FEVT:n testit ovat osoittaneet ferriittiakkujen ominaisuuksien olevan toistaiseksi heikompia kuin kobolttiakkujen, mutta molempien testausten mu kaan ferri ittiakk ujen ominaisuudet tulevat ohittamaan kobolttiakut muutaman vuoden tähtäimellä Litium-ioniakkujen edut ja haitat Litium-ioniakkujen etuina ovat keveys, suuri kapasiteetti ja hyvät energian vastaanotto- ja luovutuskyvyt. Litium-ioniakkujen itse purkautumisnopeus akkujen ollessa poissa käyt östä on hyvin hidasta eikä muisti-ilmiö haittaa Li-ioniakkuja lainkaan. Muisti-ilmiö pakottaa muun muas sa Nikkeliakkujen täyden purkamisen ja lataamisen säännöllisin väliajoin, jotta akun kapasiteetti ei heikkenisi alkuperäisestä. Litium-ioniakut saavuttavat yhden latauskerran jälkeen koko kapasiteettinsa toisin kuin eräät muut akkutekniikat, kuten nikkeliakut. Tekniikan haittapuolia ovat litiumin epäs tabiilius, joka pakottaa suojapiirien tai akunhallintajärjestelmän asentamisen Li-ioniakkuihin. Näiden piirien teh tävänä on pitää akkujen jännitteet ja virran arvot halutulla välillä ja varmistamaan näin akkujen turvallinen käyttö. Litium-ioniakkuja vaivaa myös kap asiteetin heikkeneminen mikäli niitä säilytetään kuumassa ympäristössä De on optimilämpötila akkujen säilytykselle ja optimaalinen varaustaso säilytyksen aikana on %. Kapasiteetin heikkeneminen ei ole merkittävää elleivät varastointiajat ole kuukausien mittaisia epäedullisissa olo suhteissa Litium-ioniakun toiminta Litium-ioniakku varastoi energian kemi allisesti Litium-ioni en mu odossa, joiden avulla energia voidaa n muuntaa sähkövirraksi hapetus- ja pelkis tysreaktioiden avulla. Energia varas toituu litium-ionien mu odossa elektrolyyttiin j a anodipinnoitteelle. Ky tke ttäessä akun napoih in ulkoinen laite, alkavat reaktiot etenemään akun sisällä luo vuttaen samalla ulkoi sell e laitteell e virtaa. Tällöin Li-ionit siirtyvät elek trolyy tin välityksellä anodilta katodille mahdollistaen elek tro nien irtoamis en anodilta. Nämä 2 1 g

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Veneen sähköt ja akusto Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Akku Akku on laite, joka ladattaessa muuttaa sähköenergian kemialliseksi energiaksi

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit Työstä vastaa Tanja Kallio (tanja.kallio@aalto.fi)

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

Bussiliikenteen sähköistyminen. Keijo Kilpinen

Bussiliikenteen sähköistyminen. Keijo Kilpinen Bussiliikenteen sähköistyminen Keijo Kilpinen Esityksen sisältö Yleistä päästöjen vähentäminen Berliini: puhtaampi tulevaisuus Wien: paikallispäästötön kaupunkibussi Potzdam: dieselistä sähköbussi Bussin

Lisätiedot

Harjoitustyö litiumioniakuista

Harjoitustyö litiumioniakuista Harjoitustyö litiumioniakuista Energian varastointi on eräs suurista haasteita uusiutuvan energian käytön lisääntyessä. Keveytensä ansiosta litiumioniakut ovat yleistyneet nopeasti hybridiautojen energiavarastoina.

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta 2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta Monet hapettumis ja pelkistymisreaktioista on spontaaneja, jolloin elektronien siirtyminen tapahtuu itsestään. Koska reaktio on spontaani, vapautuu siinä energiaa, yleensä

Lisätiedot

AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET

AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET OPTIMA YELLOWTOP SYVÄSYKLIAKUT ÄÄRIMMÄISEN VAATIVIIN SOVELLUKSIIN ALHAINEN SISÄINEN VASTUS MAHDOLLISTAA PAREMMAN ÄÄNEN LAADUN EI KAASUNMUODOSTUSTA EIKÄ EPÄMIELLYTTÄVIÄ

Lisätiedot

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Luku 6 Liikenne Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Henkilöautoliikenne Sähkö- ja hybridiautot Kiskoliikenne Lisätietoja 2 YLEISTÄ 3 Liikenteen energia

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Petri Hannukainen, Agco/Valtra AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Toisen luennon aihepiirit Lyhyt katsaus aurinkosähkön historiaan Valosähköinen ilmiö: Mistä tässä luonnonilmiössä on kyse? Pinnallinen tapa aurinkokennon virta-jännite-käyrän

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Ajattele tulevaisuutta

Ajattele tulevaisuutta Ajattele tulevaisuutta Olemme ensimmäinen sukupolvi, joka tuntee ilmastonmuutoksen tuskan sekä viimeinen sukupolvi, jolla on mahdollisuus tehdä jotain sen estämiseksi. Washingtonin kuvernöörin Jay Inslee:n

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Vihreä moottoritie foorumi 18.8.2010, Fortum, Espoo Petra Lundström Vice President, CTO Fortum Oyj Kolme valtavaa haastetta Energian kysynnän

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähköverkkovisio 2025? TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva teknologia Sääriippuvainen sähkön tuotanto, jolla alhaiset

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Stay in charge. Suomen olosuhteet OPTIMAL CHARGING TEMPERATURE COMPENSATING

Stay in charge. Suomen olosuhteet OPTIMAL CHARGING TEMPERATURE COMPENSATING EXTRA CABLE INCLUDED Stay in charge OPTIMAL CHARGING Suomen olosuhteet EXTRA CABLE INCLUDED 12/3.8 Pieni ja tehokas Exide 12/3.8 -varaaja (12 V, 3.8 A) on pieni, mutta erittäin tehokas. Erinomainen akku

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Taustat ja tarkoitus EU:lla on ollut jo pitkään direktiivi, joka koskee henkilöautojen ja moottoripyörien tyyppihyväksyntää.

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ

Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ Sähkötekniikan koulutusohjelma 2014 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013 A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Väliaikaraportti Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 22.10.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta.

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. PAKETIN OHJAUSPALVELUN PILOTOINTISOPIMUS 13.2.2012 Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. 1. Sopimuksen kohde, osapuolet ja edellytykset

Lisätiedot

Palot ajoneuvoissa Syyt / Riskit / Haasteet

Palot ajoneuvoissa Syyt / Riskit / Haasteet Dafo Brand AB 2009. All rights reserved. Palot ajoneuvoissa Syyt / Riskit / Haasteet Palonsammuttamisessa aika on merkittävä tekijä Nopea reagointi, vähemmän vahinkoa Ympäristönsuojelu, ympäristöarvot

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta.

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta. LP-8 Spreader Paranna liukkaudentorjunnan tehokkuutta Blizzard LP-8 Tailgate -levittimellä, joka on takanäkyvyyden parantamiseksi malliltaan matalaprofiilinen ja jonka kapasiteetti on 225 litraa, jotta

Lisätiedot

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön KULJETUSAJONEUVOON KIINNITETTÄVÄT VANKKATEKOISET HYDRAULISET LUOTETTAVAT Chicago Pneumatic -ISKUVASARAT ON RAKENNETTU KESTÄMÄÄN.

Lisätiedot

Suomalaista automaatio-osaamista globaaleille aurinkoenergiamarkkinoille

Suomalaista automaatio-osaamista globaaleille aurinkoenergiamarkkinoille Suomalaista automaatio-osaamista globaaleille aurinkoenergiamarkkinoille Tuukka Savisalo Cencorp Oyj Head of module technology Cencorpin historia Cencorp on ollut jo lähes 40 vuoden ajan johtava automaatioteknologiayhtiö,

Lisätiedot

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen DEE-5400 Polttokennot ja vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen Alkaalipolttokennot Anodi: Katodi: H 4OH 4 H O 4e O e H O 4OH 4 Avaruussovellutukset, ajoneuvokäytöt

Lisätiedot

12.5 ECO IKÄSUOSITUS: 2-5 v RACING IKÄSUOSITUS: 2-5 v.

12.5 ECO IKÄSUOSITUS: 2-5 v RACING IKÄSUOSITUS: 2-5 v. 2017 Ajamisen opettelu ei vielä koskaan ole ollut näin yksinkertaista ja turvallista. OSET -sähkömopot ovat kevyitä, rakenteeltaan yksinkertaisia ja hämmästyttävän helppokäyttöisiä. Näillä pyörillä voidaan

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen

Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä 27.4.2016 Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori VTT Liikenteen päästöt eivät vähene öljyä polttamalla!

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa Pekka Tynjälä Ulla Lassi Pohjois-Suomen suuralueseminaari 9.6.2009 Johdanto Mahdollisuuksia *Uusiutuvan energian tuotanto (erityisesti metsäbiomassan

Lisätiedot

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara TIE-hankkeen päätösseminaari Taivalkoski 27.3.2013 Matti Virkkunen, VTT 2 Sisältö Metsähakkeen saatavuus Mustavaaran

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA 23.11.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2 Liikevaihto

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄÄ TIETOA Akkujen ja latureiden tehosuositukset

TÄYDENTÄVÄÄ TIETOA Akkujen ja latureiden tehosuositukset 1. Yleistä Näissä tiedoissa annetaan neuvoja oikean laturin ja akkujen valintaan. Yleisesti ottaen ajoneuvoissa sähkönkulutus kasvaa jatkuvasti. Silti auton luotettavuus ja käynnistyskyky täytyy varmistaa.

Lisätiedot

Esittely: akun elvytys

Esittely: akun elvytys Esittely: akun elvytys 2 REPLUS-akkuelvytin poistaa liiallisen sulfaatin pidentää akun käyttöikää tuottaa yksityiskohtaisia raportteja täysin automaattinen ja helppokäyttöinen ilmainen ohjelmisto laitteen

Lisätiedot

Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet. Arno Amberla 5.12.2007 1 1. Version 20071130

Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet. Arno Amberla 5.12.2007 1 1. Version 20071130 Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Arno Amberla Version 20071130 5.12.2007 1 1 Sisältö Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Proventia Yleistä jälkiasennuksista Teknologiat bensiinimoottorit

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Lasin yhteensulatus Lasin taivutus ja muottiin pudotus (slumppaus) Koristelupoltot väreillä, kullalla ja siirtokuvilla 5-6 kertaa nopepampi Energiansäästö yli 50%

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment Ekologinen ja edullinen aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuva ja saasteeton energiamuoto, jota on saatavilla kaikkialla

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit (5 op) LABORATORIOTYÖN RAPORTTI

CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit (5 op) LABORATORIOTYÖN RAPORTTI CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit (5 op) LABORATORIOTYÖN RAPORTTI TYÖ Litiumioniakku Ryhmä Ryhmän johtaja työ tehty palautus pvm Vastaa raportissa alla esitettyihin kysymyksiin. Tee raportista kuitenkin

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016

Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016 Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016 Sähköavusteinen polkupyörä Sähköavusteinen polkupyörä on haasteellinen nimi, joka on hidastanut tuotteiden markkinoille leviämistä ja ollut markkinoinnin haasteena.

Lisätiedot

Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä

Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä Santen Santen Eurooppa Silmälääkemarkkinat Santenin tuotteet Euroopassa Santen Tutkimus & tuotekehitys Santen tuotanto 1 Jyrki Liljeroos, President, Santen

Lisätiedot

Jännite, virran voimakkuus ja teho

Jännite, virran voimakkuus ja teho Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin

Lisätiedot

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo Tilannekatsaus TransEco tutkijaseminaari 3.11.2011 Kimmo Erkkilä, VTT Petri Laine, VTT Hannu Kuutti, VTT Micke Bergman, VTT Paula Silvonen, VTT 2 Sisältö

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN OPTIMAALINEN OLOSUHDE TULIPALOLLE Trukit ovat kovassa päivittäisessä käytössä Jatkuva käyttö - lavalta lavalle Vähän aikaa huollolle Ei aikaa seisokeille 3 TULIPALON

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy BioGTS Oy Kotipaikka Laukaa Toimipaikat Jyväskylässä & Laukaassa 100 % Suomalaisessa omistuksessa Pääomistajina Mika Rautiainen sekä Annimari Lehtomäki

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti Luku 6 Dynaaminen ohjelmointi Dynaamisessa ohjelmoinnissa on ideana jakaa ongelman ratkaisu pienempiin osaongelmiin, jotka voidaan ratkaista toisistaan riippumattomasti. Jokaisen osaongelman ratkaisu tallennetaan

Lisätiedot