EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 3. syyskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2068(COS) MIETINTÖLUONNOS Komission tiedonanto vaihtoehtoisista tieliikenteen polttoaineista sekä toimenpiteistä biopolttoaineiden käytön edistämiseksi (KOM(2001) 547 C5-0160/ /2068(COS)) Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta Esittelijä: Francesco Fiori PR\ doc PE

2 PE /12 PR\ doc

3 SISÄLTÖ Sivu ASIAN KÄSITTELY...4 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS...5 PERUSTELUT...9 PR\ doc 3/12 PE

4 ASIAN KÄSITTELY Komissio välitti 17. joulukuuta 2001 päivätyllä kirjeellä Euroopan parlamentille tiedonantonsa vaihtoehtoisista tieliikenteen polttoaineista sekä toimenpiteistä biopolttoaineiden käytön edistämiseksi (KOM(2001) /2068(COS)). Parlamentin puhemies ilmoitti istunnossa 11. huhtikuuta 2002 lähettäneensä kyseisen tiedonannon asiasta vastaavaan teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokuntaan sekä lausuntoa varten talous- ja raha-asioiden valiokuntaan, ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokuntaan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaan sekä aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokuntaan (C5-0160/2002). Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta oli nimittänyt kokouksessaan 24. tammikuuta 2002 esittelijäksi Francesco Fiorin. Valiokunta käsitteli komission tiedonantoa ja mietintöluonnosta kokouksessaan (kokouksissaan). Viimeksi mainitussa kokouksessa se hyväksyi päätöslauselmaesityksen äänin puolesta, vastaan ja tyhjä(ä) / yksimielisesti. Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet:... (puheenjohtaja/puheenjohtajana),... (varapuheenjohtaja),... (varapuheenjohtaja),... (esittelijä),...,... (puolesta...),... ( puolesta työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti),... ja.... Talous- ja raha-asioiden valiokunta, ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta sekä aluepolitiikka-, liikenneja matkailuvaliokunta päättivät 13. toukokuuta 2002, 27. maaliskuuta 2002, 17. huhtikuuta 2002 ja 22. tammikuuta 2002 olla antamatta lausuntoa. Mietintö jätettiin käsiteltäväksi... Tarkistusten jättämisen määräaika ilmoitetaan sen istuntojakson esityslistaluonnoksessa, jonka aikana mietintöä käsitellään. / Tarkistusten jättämisen määräaika on klo. PE /12 PR\ doc

5 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta vaihtoehtoisista tieliikenteen polttoaineista sekä toimenpiteistä biopolttoaineiden käytön edistämiseksi (KOM(2001) 547 C5-0160/ /2068(COS)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM(2001) 547 C5-0160/ ), ottaa huomioon teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A5-.../2002), ottaa huomioon 15. marraskuuta 2001 antamansa päätöslauselman komission vihreästä kirjasta "Energiahuoltostrategia Euroopalle" (KOM(2000) 769), ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2001 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta Euroopan unionin öljynsaannista (KOM(2000) 631), ottaa huomioon 18. kesäkuuta 1998 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta "Tulevaisuuden energia: uusiutuvat energialähteet - Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja" (KOM(1997) 599), A. ottaa huomioon, että EU:n kokonaisriippuvuus tuontienergiasta on 50 prosenttia ja sen ennustetaan nousevan 71 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, ellei asiassa ryhdytä toimiin, B. ottaa huomioon, että 76 prosenttia EU:n öljynkysynnästä katetaan pääasiassa Lähi-idän maista saatavalla tuontiöljyllä, C. ottaa huomioon monivuotisen ohjelman "Euroopan älykäs energiahuolto" ( ) ja erityisesti sen toiminta-alat ALTENER ja STEER, D. ottaa huomioon, että EU ehdotti Johannesburgin huippukokouksessa vaihtoehtoisen energian tuotannon nostamista vähintään 15 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä, E. katsoo, että EU:n strategia tavanomaisen dieselin ja bensiinin korvaamiseksi vaihtoehtoisilla polttoaineilla on tämän vuoksi tarpeen, jotta voidaan lisätä energian saantivarmuutta ja vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjä, F. katsoo, että strategiaa on täydennettävä toimilla ajoneuvojen polttoainetehokkuuden parantamiseksi, 1 Ei vielä julkaistu EYVL:ssä. PR\ doc 5/12 PE

6 G. katsoo, että minkä tahansa uuden liikennepolttoainetekniikan menestyminen riippuu olennaisesti yleisestä saatavuudesta, kilpailukykyisistä hintarakenteista ja käyttöasteesta, H. pitää energiansaannin ongelmallisuutta ajatellen myönteisenä ominaisuutena sitä, että nestekaasua saadaan kahdella eri tavalla (jalostamalla tai erottamalla), I. ottaa huomioon, että etanolin ja biodieselin käytön odotetaan kasvavan eniten (Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa 10,9 prosentin vuotuista kasvua), 1. pitää komission tiedonantoa vaihtoehtoisista tieliikenteen polttoaineista tervetulleena; 2. tukee EU:n strategiaa, jonka tavoitteena on lisätä vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinaosuutta; 3. pyytää Euroopan unionin neuvostoa viipymättä hyväksymään ehdotetun direktiivin liikenteen biopolttoaineiden käytön edistämisestä ja direktiivin alennetun valmisteverokannan biopolttoaineisiin soveltamisen mahdollisuudesta; 4. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että biopolttoaineet ovat lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä vaihtoehto liikenteen öljytuotteille; 5. ottaa huomioon, että biopolttoaineet ovat omaa perua olevia (hiilidioksidineutraaleja) polttoaineita, joiden käytön edistäminen vaikuttaa myönteisesti työpaikkojen luomiseen ja maatalouteen, etenkin kun otetaan huomioon, että eräistä bioetanolin tuotannossa käytetyistä kasveista (kuten rypsi ja vehnä) saadaan sivutuotteena runsasproteiinista rehua; 6. ottaa huomioon, että orgaanisen jäteaineksen ja erityisesti biomassan muuntaminen autojen polttoaineeksi on lupaavaa tekniikkaa, koska raaka-aineet saadaan alhaisin kustannuksin, jätehuollon ongelmat (kustannukset mukaan lukien) voidaan välttää ja ne ovat helposti paikannettavissa myös harvaan asutuissa keskuksissa; 7. katsoo, että liikenteen polttoaineiden eri vaihtoehtojen kehittäminen rinnakkain myötävaikuttaa energian saantivarmuuteen; 8. katsoo, että vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttäminen julkisella sektorilla tukisi hyödyllisellä tavalla uuden tekniikan käyttöönottoa, koska se auttaisi käytännön kokemuksen saamisessa ja lisäisi näiden polttoaineiden yleistä hyväksyntää; 9. pyytää komissiota tehostamaan vuoropuhelua autonvalmistusteollisuuden kanssa ajoneuvojen polttoainetehokkuuden lisäämiseksi, kevyempien ja vahvempien materiaalien käyttö mukaan lukien, ja tarvittaessa ehdottamaan asianmukaisia toimenpiteitä; 10. katsoo, että maakaasun ja nestekaasun käytön kehittäminen edistäisi energiahuollon monipuolistumista; toteaa, että maakaasuvarat ovat jakautuneet maapallolla tasaisemmin ja ovat peräisin maista, joissa geopoliittinen tilanne on vakaampi; 11. katsoo, että muiden polttoaineiden, kuten nestekaasun, metaanin ja biopolttoaineiden käytön lisääminen alueilla, joilla on erityisiä ympäristöongelmia, voi olla lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ratkaisu, joka tuo etuja sekä energiahuollon että ympäristön kannalta; PE /12 PR\ doc

7 12. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään maakaasua koskevaa tutkimusta muun muassa kuudennen tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman kautta, jotta voidaan vähentää hävikkiä jakelu- ja varastointivaiheessa ja autojen polttoainetäydennyksessä; 13. pyytää komissiota tunnustamaan myös nestekaasun vaihtoehtoiseksi polttoaineeksi ottaen huomioon sen ympäristö- ja energianäkökohdat sekä huomattavan markkinapotentiaalin resurssina, jota voidaan jo käyttää ilmakehän saastumiseen ja energian saantivarmuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi; 14. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään nestekaasua koskevaa tutkimusta muun muassa kuudennen tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman kautta entistä tehokkaampien tekniikoiden aikaansaamiseksi; 15. suosittaa komissiolle, että se ottaa osana kannustavaa veropolitiikkaa ja ympäristöä säästävien energiaratkaisujen etsimiseen kannustavaa politiikkaa huomioon nestekaasupolttoaineen ympäristönäkökohdat ja sen, että tätä vaihtoehtoista energianlähdettä, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alhaisia, voidaan jo nyt käyttää erityisesti suurten kaupunkialueiden ilman saastumiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen; 16. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan tutkimusta vedyn käytön lisäämiseksi, jotta voidaan kannustaa päästöttömien ajoneuvojen markkinoille saattamista; 17. katsoo, että polttokennojen kehittäminen ja tutkimus luo erinomaisia mahdollisuuksia ottaen huomioon polttokennojen lähes olemattomat ympäristövaikutukset, ja pyytää jäsenvaltioita tutkimaan mahdollisuutta veronalennuksiin tällä alalla; 18. pitää tärkeänä kannustaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vedyn käyttöä autonmoottorien polttoaineena erityisesti julkisessa liikenteessä niin, että hyödynnetään lähinnä eifossiilisia polttoaineita kuten ydinvoimaa ja uusiutuvia energialähteitä; 19. pyytää jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin asianmukaisten infrastruktuurien luomiseksi vedyn jakelua varten ja varastoinnin (joka nykyisin edellyttää suuria ja raskaita säiliöitä) parantamiseksi; 20. kehottaa toteuttamaan maakaasua, polttokennoja ja vetyä koskevia kokeilu- ja esittelyhankkeita, kuten komission osittain rahoittama hanke, jonka puitteissa kymmenessä eri Euroopan kaupungissa liikennöi 30 vetykäyttöistä bussia; 21. katsoo, että on parannettava ja jatkettava hybridiautotekniikan tutkimusta, koska hybridiautoilla on mahdollisuus hyödyntää bensaa tai dieseliä käyttävien moottoriajoneuvojen ja sähköautojen parhaita ominaisuuksia; 22. muistuttaa eurooppalaiselle teollisuudelle tarjoutuvasta ainutlaatuisesta tilaisuudesta olla maailman johtava vaihtoehtoisia polttoaineita tai järjestelmiä käyttävien ajoneuvojen tuottaja; PR\ doc 7/12 PE

8 23. kannattaa virallisen yhteysryhmän perustamista uusien vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa varten ja kehityksen eteenpäin viemiseksi tällä alalla, ja pyytää komissiolta, että tällaisessa asiantuntijaryhmässä olisivat tasapuolisesti edustettuina eri alojen toimijat kuten teollisuuden alat, kuluttajat ja riippumattomat asiantuntijat; 24. pyytää komissiota laatimaan esimerkiksi virallisen yhteysryhmän työskentelyn kautta toimintasuunnitelman, joka kannustaisi kaasupolttoaineiden (metaani ja nestekaasu) suurempaan käyttöön sekä yksityisessä että julkisessa liikenteessä, ja pyytää jäsenvaltioita harkitsemaan verokannustimien käyttöönottoa näiden polttoaineiden käytön tukemiseksi; 25. korostaa, että tarvitaan EU:n laajuista tiedotuspolitiikkaa vaihtoehtoisten liikenteen polttoaineiden eduista, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisestä ja energian saantivarmuuden lisääntymisestä; 26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. PE /12 PR\ doc

9 PERUSTELUT Komission tiedonanto on osa erilaisia toimia, joilla pyritään parantamaan energiansaannin varmuutta ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Kuten komissio tiedonannossaan toteaa, voimakkaisiin muutoksiin tieliikenteen polttoaineiden tuotannossa ja toimituksissa sekä moottoriteknologiassa liittyy monia ongelmia. Autolla on perheille monta käyttötarkoitusta, autoista ja polttoaineista on viime vuosina tullut yhä turvallisempia ja taloudellisempia ja harvat olisivat valmiita luopumaan näistä eduista. Tavaraliikenteessä vaatimukset ovat erilaiset. Koska kuljetusalan sisäinen kilpailu on voimakasta, avaintekijöitä ovat kustannukset ja luotettavuus. Kaikki vaihtoehtoiset polttoainetai moottoritekniikat onkin saatava kilpailukykyisiksi, ennen kuin ne voivat saada jalansijaa markkinoilla. Lisäksi jakelu on avainasemassa, koska nykyisin olemme tottuneet nopeaan ja kattavaan palveluun. Eri vaihtoehdot edellyttävät erityyppisiä ja eritasoisia investointeja infrastruktuuriin ja laitteisiin. Yksinkertaisin vaihtoehto on korvata muutama prosentti dieselöljystä tai bensiinistä biodieselillä tai etanolilla. Tällöin ainoa tarvittava pitkän aikavälin investointi on vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotantolaitosten perustaminen. Sama koskee investointeja maakaasun ja nestekaasun käyttämiseksi ottaen huomioon, että tekniikka ja jakeluverkot ovat jo olemassa, joskin viimeksi mainittuja pitäisi vielä kehittää. Monimutkaisin vaihtoehto on puolestaan vetypolttokennojen käyttö, joka edellyttää uudenlaista moottoriteknologiaa, mittavia investointeja vedyntuotantolaitoksiin sekä kokonaan uutta jakelujärjestelmää. Esittelijä katsoo, että juuri tällä alueella olisi suurimmat mahdollisuudet kehittää kilpailukykyistä ja ympäristöä säästävää huipputekniikkaa, jonka avulla Euroopasta voisi tulla maailman johtava tuottaja tällä alalla. Tiedonannossa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja: biopolttoaineet, maakaasu ja vety. Siinä kuitenkin todetaan, että olisi kehitettävä myös muita polttoaineita kuten biokaasu, bioetanoli ja nestekaasu sekä muuta huipputekniikkaa, erityisesti hybridiautoteknologiaa (jossa yhdistetään poltto- ja sähkömoottori), joka mahdollistaa vaihtoehtoisten polttoaineiden tarjoamiin mahdollisuuksiin verrattavissa olevat polttoainesäästöt. Hybridiauto on suunniteltu hyödyntämään bensiinikäyttöisen auton (tai dieselauton) ja sähköauton parhaat puolet siten, että samalla vältetään kummankin heikkoudet. Hybridiautossa on kaksi moottoria, polttomoottori ja sähkömoottori. Ajo-olosuhteiden (kuormitusaste, kiihdytys) mukaan auto kytkee automaattisesti päälle kulloinkin tehokkaamman voimanlähteen. Koska akkuja ladataan puolijatkuvasti ajon aikana, ne voivat olla paljon pienempiä ja edullisempia kuin sähköautossa. Kaksimoottorijärjestelmä sekä muu pitkälle kehitetty tekniikka lisäävät kuitenkin auton kustannuksia ja painoa. Tähän mennessä markkinoille tulleet suhteellisen harvat hybridiautot ovat olleet taloudellisesti voimakkaasti tuettuja. Voidaan olettaa, että laajamittainen tuotanto alentaisi hintoja. Hybridiautot olisivat myös PR\ doc 9/12 PE

10 erityisen sopivia käytettäviksi sähköllä esimerkiksi kaupunkien ruuhkaisissa ja saastuneissa keskustoissa ja tavanomaisella polttoaineella pitkillä matkoilla, jolloin voitaisiin välttää sähköauton rajoitteet (nopeus, akkujen lataamistarve). Biodiesel Biomassaa on pidetty fossiiliselle polttoaineelle vaihtoehtoisena energialähteenä aina siitä lähtien, kun maailmassa koettiin ensimmäinen öljykriisi vuonna Komissio toteaa, että eloperäistä ainesta voidaan käyttää tieliikenteen polttoaineena monilla eri tavoilla: Kasviöljyjä (kuten rypsi-, soija-, auringonkukkaöljyä) voidaan muuntaa dieselöljyn korvikkeeksi, jota voidaan joko käyttää sekoitettuna tavanomaiseen dieselöljyyn tai polttaa puhtaana biodieselinä. Sokerijuurikkaista, viljasta ja muista viljelykasveista voidaan käymisen avulla tuottaa alkoholia (bioetanolia), jota voidaan käyttää joko moottoripolttoaineena puhtaassa muodossa tai tavanomaisen bensiinin ainesosana sellaisenaan taikka sen jälkeen, kun se on muunnettu ETBE:ksi reaktiossa jalostuksen sivutuotteena saatavan isobuteenin kanssa. Lisäksi on todennäköistä, että tuleva kehitys mahdollistaa taloudellisesti kilpailukykyisen bioetanolin tuotannon myös puusta tai oljesta. Orgaaninen jäteaines voidaan muuntaa energia-ainekseksi, jota voidaan käyttää autojen polttoaineena: jäteöljy (paistoöljy) biodieseliksi, eläinten lanta ja orgaaniset kotitalousjätteet biokaasuksi ja kasvijäte bioetanoliksi. Näin saatavan polttoaineen määrä on useimmissa tapauksissa suhteellisen vähäinen, mutta raaka-aineet ovat ilmaisia ja samalla myös jätehuollon ongelmat (sekä kustannukset) vähenevät. Teknologian kehityksen perusteella näyttää siltä, että keskipitkällä aikavälillä myös muista nestemäisistä ja kaasumaisista biopolttoaineista, jotka tuotetaan biomassan lämpökemiallisen käsittelyn avulla, kuten biodimetyylieetteristä, biometanolista, bioöljyistä (pyrolyysiöljyistä) ja vedystä, voisi tulla kilpailukykyisiä. Biopolttoaineet ovat varmasti eräs lupaavimmista vaihtoehtoisista polttoaineista, joilla on monia etuja ja käyttömahdollisuuksia. Komission tiedonannon mukaan "biopolttoaineet ovat lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ainoa vaihtoehto. Siksi ottamalla käyttöön sellaiset politiikan välineet [veron alennukset mukaan lukien], joilla edistetään biopolttoaineiden käyttöä, annetaan selkeä signaali siitä, että yhteisö pyrkii vakavasti kehittämään vaihtoehtoja liikenteessä käytettäville maaöljytuotteille... ei ole mitään objektiivisia perusteita lykätä sitä enää myöhemmäksi". Onkin toivottava, että neuvosto ja puheenjohtajavaltio Tanska tekevät kaikkensa, jotta biopolttoaineita koskevaa direktiiviä voidaan viedä eteenpäin. Vety Viime vuosina tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet vedyn huomattavan potentiaalin moottoriajoneuvojen polttoaineena. Vedyn käyttäminen polttoaineena voisi olla ratkaisu tavoitteeseen valmistaa "päästöttömiä ajoneuvoja". PE /12 PR\ doc

11 Sähkön tavoin vedyn polttoainekäytön hyödyt energian saantivarmuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta riippuvat kuitenkin siitä, miten vety tuotetaan. On selvää, että jos tuotanto tapahtuu muun kuin fossiilisen polttoaineen avulla (ydinvoimalla tai jonkin uusiutuvan energialähteen turvin), saantivarmuus paranee ja hiilidioksidipäästöt vähenevät. Kuten komissio tiedonannossaan toteaa, vedyntuotannossa käytetään jo valmiiksi kehitettyjä teollisia prosesseja, mutta ongelmana ovat edelleen varastointi, johon tarvitaan toistaiseksi suuria ja raskaita säiliöitä, ja jakelu, joka edellyttää mittavia investointeja infrastruktuuriin. Vety ja polttokennot ovat pitkän aikavälin ratkaisuja, mutta ne vaativat tekniikan kehittymistä, mihin päästään vain, jos EU ja jäsenvaltiot tekevät mittavia investointeja tutkimukseen ja infrastruktuuriin sekä ottavat käyttöön verokannustimia. Kaasu Kaasupolttoaineille on ominaista, että niiden käytöstä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen määrä on alhainen (maakaasulla prosenttia ja nestekaasulla 15 prosenttia vähemmän kuin bensiinillä). Lisäksi niiden palamisessa syntyvät kaasut sisältävät vain vähän saastuttavia aineita (hiilimonoksidia, palamattomia hiilivetyjä, rikkidioksidia, typen oksidia, hiukkasia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä). Kaasupolttoaineissa ei myöskään ole bentseeniä tai polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. Energian saantivarmuuden kannalta on selvää, että vaikka maakaasusta suuri osa tuodaankin ulkoa, sen käytön lisääminen siirtäisi kuitenkin tuontiriippuvuutta pois öljymarkkinoilta ja lisäisi alkuperämaiden monipuolistumista, sillä maakaasuvarat ovat kokonaisuudessaan jakautuneet maapallolla tasaisemmin kuin öljyvarat. Esittelijän mielestä nestekaasun käytön kehittäminen tarjoaisi erinomaisia mahdollisuuksia. Vaikka nestekaasua voidaan saada sekä jalostamalla että erottamalla, sen lisääntynyt kysyntä voidaan tyydyttää vain tuomalla maakaasusta erotettua nestekaasua. Tämän vuoksi Euroopassa "luonnostaan" saatavilla olevalla nestekaasulla voisi olla merkittävä asema, mutta sitä olisi käytettävä moottoripolttoaineena eikä jalostamopolttoaineena tai muuna arvoltaan vähäisenä energialähteenä. Koska nestekaasua voidaan tuoda rautateitse tai laivoilla, on myös selvää, että tuontimaita voidaan huomattavasti monipuolistaa, mikä lisäisi saantivarmuutta. Nykyaikainen kaasupolttoainetekniikka takaa vertailukelpoisen suorituskyvyn, luotettavuuden ja turvallisuuden (jotka määritellään vahvistetuissa teknisissä standardeissa ja direktiiveissä) muita fossiilisia polttoaineita käyttäville autoille. Jotta tavanomaisia polttoaineita korvaavien kaasupolttoaineiden käyttöä voidaan huomattavasti lisätä, on välttämätöntä toteuttaa sellaista kannustuspolitiikkaa, jolla tuetaan metaanin ja nestekaasun käyttöä ja joka tuo taloudellisissa etuja kuluttajille sekä edistää selvästi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Kaiken kaikkiaan esittelijä on samaa mieltä komission tiedonannossa esitetyistä tavoitteista ja suhtautuu myönteisesti ehdotukseen virallisen yhteysryhmän perustamisesta. Tällaisen PR\ doc 11/12 PE

12 ryhmän on kuitenkin edustettava tasapuolisesti eri intressiryhmiä (teollisuus, poliittiset päättäjät, kuluttajat). Yhteysryhmän olisi myös kannustettava kehitystä eri aloilla ja jäsenvaltioissa sellaisen monipuolisen energiapolitiikan harjoittamiseksi, jolla pyritään vähentämään vahingollisia päästöjä ja jossa hyödynnetään paremmin tutkimusta ja verotuksellisia ohjauskeinoja. PE /12 PR\ doc

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2,

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2, P5_TA(2003)0404 Energiatuotteiden ja sähkön verotus * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Henrik Westerholm Neste Oil Ouj Tutkimus ja Teknologia Mutku päivät 30.-31.3.2011 Sisältö Uusiotuvat energialähteet Lainsäädäntö Biopolttoaineet

Lisätiedot

Moottoritekniikan kehityssuuntia ja tulevaisuuden polttoaineet

Moottoritekniikan kehityssuuntia ja tulevaisuuden polttoaineet Moottoritekniikan kehityssuuntia ja tulevaisuuden polttoaineet Ari Juva, Neste Oil seminaari 4.11.2009 Source: Ben Knight, Honda, 2004 4.11.2009 Ari Juva 2 120 v 4.11.2009 Ari Juva 3 Auton kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 5. maaliskuuta 2001 ALUSTAVA LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan

Lisätiedot

Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita

Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita Ilmansuojelupäivät 18.-19.8.15 Saara Jääskeläinen, Liikenne- ja viestintäministeriö Tieliikenne on yhä lähes täysin riippuvaista

Lisätiedot

Liikenteen polttoaineet - Riittääkö pelloilta tankin täytteeksi?

Liikenteen polttoaineet - Riittääkö pelloilta tankin täytteeksi? Liikenteen polttoaineet - Riittääkö pelloilta tankin täytteeksi? Lappeenrannan teknillinen yliopisto Biodieselin tuotannon koulutus 30-31.03.2006 Hämeen ammattikorkeakoulu Mustiala Tieliikenteen polttoaineet

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0801(CNS) 2. maaliskuuta 2001 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston suositukseksi lasten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 1. maaliskuuta 2001 LOPULLINEN EHDOTUS 2000/0068(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. maaliskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2001/0266(CNS) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa Pekka Tynjälä Ulla Lassi Pohjois-Suomen suuralueseminaari 9.6.2009 Johdanto Mahdollisuuksia *Uusiutuvan energian tuotanto (erityisesti metsäbiomassan

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 0000/0000(COS) 17. huhtikuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Komission suositus jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajoiksi

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä

Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco -tutkimusohjelman seminaari Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä

Lisätiedot

lähtien, että liikenteen riippuvuutta öljystä (nyt 98 prosenttia) on vähennettävä käyttämällä vaihtoehtoisia polttoaineita kuten biopolttoaineita.

lähtien, että liikenteen riippuvuutta öljystä (nyt 98 prosenttia) on vähennettävä käyttämällä vaihtoehtoisia polttoaineita kuten biopolttoaineita. L 123/42 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/30/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä EUROOPAN PARLAMENTTI

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINTAA ON TEHTÄVÄ JO TÄNÄÄN ENERGIATEKNOLOGIOILLA PÄÄSTÖT ALAS TOMMY MATTILA 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 2 Gasumin vuosi 2013 Liikevaihto

Lisätiedot

Tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä

Tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä Tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä Helsinki 16.9.2009 1 Miksi päästötön energiajärjestelmä? 2 Päästöttömän energiajärjestelmän rakennuspuita Mitä jos tulevaisuus näyttääkin hyvin erilaiselta? 3

Lisätiedot

Green Fuel Nordic Oy Uudet liiketoimintamahdollisuudet biotaloudessa Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

Green Fuel Nordic Oy Uudet liiketoimintamahdollisuudet biotaloudessa Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Green Fuel Nordic Oy Uudet liiketoimintamahdollisuudet biotaloudessa Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Muuttuva toimintaympäristö ja Suomi Globaaleja haasteita Ilmastonmuutos Riippuvuus fossiilisista polttoaineista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Joukkoliikenteen uudelleenorganisointi 1.1.2010 alkaen HKL HKL-Rv HKL-Metro HKL-Infra SL Oy Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Liikenteen vaihtoehtoiset polttoaineet

Liikenteen vaihtoehtoiset polttoaineet Liikenteen vaihtoehtoiset polttoaineet Kimmo Klemola Yliassistentti, teknillinen kemia, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kaakkois-Suomen kemistiseuran öljyhuippu- ja bioenergiailta, Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Björn Ziessler 2.10.2009 1.10.2009 1 Katsastusalan muutokset Katsastusala Suomessa Markkinaosuudet: A-katsastus ~64% (pääomasijoittajien omistuksessa) K1-katsastajat

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit BioG Haapavesi 8.12. 2010 Ritva Imppola ja Pekka Kokkonen Maaseudun käyttämätön voimavara Biokaasu on luonnossakin muodostuva kaasu, joka sisältää pääasiassa -

Lisätiedot

Bioenergia - yksi Itä-Suomen mahdollisuuksista

Bioenergia - yksi Itä-Suomen mahdollisuuksista Bioenergia - yksi Itä-Suomen mahdollisuuksista pe 30.10.2009 Technopolis Kuopio Euroopan unionin energiapoliittiset tavoitteet bioenergian tuotannolle Apulaispäällikkö Paavo Mäkinen, Euroopan komission

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013

TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013 TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013 Vuosiseminaari Ari Juva RED dir. 2009/28/EC: EU polttoainedirektiivit ohjaavat kehitystä Uusiutuva energia (polttoaine + sähkö) liikenteessä min.10% 2020 Suomen tavoite

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Biopolttoainelainsäädäntö ja tukipolitiikka Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto

Biopolttoainelainsäädäntö ja tukipolitiikka Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto Biopolttoainelainsäädäntö ja tukipolitiikka Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto TransEco-seminaari 4.12.2012 Nykyinen biopolttoaineita koskeva lainsäädäntö EU-säädökset RES-direktiivi (2009/28/EY) Vaatimus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0169(CNS) 7. lokakuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/2260(INI) 9. huhtikuuta 2003 MIETINTÖLUONNOS Komission tiedonanto: Henkilöautojen verotus Euroopan unionissa - vaihtoehdot

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Millä Suomi liikkuu tulevaisuuden polttoaineet puntarissa

Millä Suomi liikkuu tulevaisuuden polttoaineet puntarissa Millä Suomi liikkuu tulevaisuuden polttoaineet puntarissa TkT Kimmo Klemola Kemiantekniikan yliassistentti Lappeenrannan teknillinen yliopisto Studia Generalia Oulu 31.10.2007 Öljynkulutus yhden ihmisen

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa

Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa Päivi Myllykangas, EK Aluetoiminta 16.12.2010 Energia- ja ilmastopolitiikan kolme perustavoitetta Energian riittävyys ja toimitusvarmuus Kilpailukykyiset kustannukset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.1.2002 KOM(2001) 813 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdan mukaisen luvan antamisesta Italialle soveltaa eriytettyä valmisteverokantaa

Lisätiedot

Tuleva energiapolitiikka. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuus ry:n kevätseminaari, Lappeenranta 21.5.2015

Tuleva energiapolitiikka. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuus ry:n kevätseminaari, Lappeenranta 21.5.2015 Tuleva energiapolitiikka ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuus ry:n kevätseminaari, Lappeenranta 21.5.2015 Laajempi toimintaympäristö Globaalit ilmastosopimukset Pariisin COP21 EU:n energia- ja ilmastokehykset

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Energia- ja ympäristöhaasteet

Energia- ja ympäristöhaasteet LIIKENTEEN TULEVAISUUDEN HAASTEET, SUURET MUUTOSTARPEET JA MAHDOLLISUUDET Kai Sipilä TransEco aloitusseminaari 4.11.2009 Energia- ja ympäristöhaasteet Liikennesektorin osalta erityisesti Lähipäästöt (tekniikka

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015 Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015 Talousvaliokunta Energiaverotus Yhdenmukaistettu energiaverodirektiivillä (EVD) Biopolttonesteet veronalaisia EVD:ssä Turpeen verotukseen ei sovelleta EVD:tä Sähköllä

Lisätiedot

Aate Laukkanen Suomen Bioetanoli Oy

Aate Laukkanen Suomen Bioetanoli Oy Aate Laukkanen Suomen Bioetanoli Oy Bioetanoli liikennepolttoaineena RES - direktiivi (artikla 3(4)): uusiutuvien energialähteiden osuus liikenteen energiankulutuksesta koko EU:ssa 10 % vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ 27.4.2009 1 BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ Tiivistelmän on koonnut professori Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta Miksi tieliikenteeseen halutaan biopolttoaineita,

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät 13.14.9.2011, Tallinna Gasum Oy, Liikennepalvelut, Liiketoimintayksikön päällikkö Jussi

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. syyskuuta 2002 (10.09) (OR. fr) 11797/02 OJ/CRP1 29 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1976. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 11. (klo 10.15)

Lisätiedot

Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen

Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen Suomen Biokaasuyhdistyksen biokaasuseminaari Missä menet biokaasu Ympäristötekniikan messut, Helsingin messukeskus 11.10.2012 Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen Ari Lampinen (etunimi.sukunimi()liikennebiokaasu.fi)

Lisätiedot

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-

Lisätiedot

Liikenteen biopolttoaineet

Liikenteen biopolttoaineet Liikenteen biopolttoaineet Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 1.2.2012 Pohjois-Karjalan amk,joensuu 1 MTK:n energiastrategian tavoitteet 2020 Uusiutuvan energian osuus on 38 % energian loppukäytöstä 2020

Lisätiedot

Bioenergia ry 6.5.2014

Bioenergia ry 6.5.2014 Bioenergia ry 6.5.2014 Hallituksen bioenergiapolitiikka Hallitus on linjannut energia- ja ilmastopolitiikan päätavoitteista puhtaan energian ohjelmassa. Hallitus tavoittelee vuoteen 2025 mennessä: Mineraaliöljyn

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta 9.3.2015 A8-0043/4 4 78 kohta 78. suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajan EU:n jäsenvaltioille esittämään kehotukseen vähimmäistulon käyttöön ottamisesta, jotta voidaan pyrkiä vähentämään köyhyyttä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ 1 BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ Tiivistelmän on koonnut professori Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta Miksi tieliikenteeseen halutaan biopolttoaineita,

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä Kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivitys Sidosryhmäseminaari 17.12.2012 Käsiteltäviä aihealueita mm. Kuluttajat ja kuluttajatoimien

Lisätiedot

Maapallon energiavarannot (tiedossa olevat)

Maapallon energiavarannot (tiedossa olevat) Maapallon energiavarannot (tiedossa olevat) Porin seudun kansalaisopisto 8.3.2012 Ilmansuojeluinsinööri Jari Lampinen YAMK Porin kaupungin ympäristövirasto jari.lampinen@pori.fi Energiamuodot Maailman

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. perusskenaario. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6.

Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. perusskenaario. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6. Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman perusskenaario Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6.216 Perusskenaario koottu energian käytön, tuotannon ja kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

Maa- ja biokaasu: osa suomalaista energiaratkaisua. Suomen Kaasuyhdistyksen viestit

Maa- ja biokaasu: osa suomalaista energiaratkaisua. Suomen Kaasuyhdistyksen viestit Maa- ja biokaasu: osa suomalaista energiaratkaisua Suomen Kaasuyhdistyksen viestit Maailma käyttää maakaasua, onko Suomella varaa jättää se hyödyntämättä? Maakaasuvaroja on hyödynnettävissä sadoiksi vuosiksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA 30.3.2010 ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄ EHDOTTAA SEURAAVAA: Vähäpäästöisten ajoneuvojen edistäminen

Lisätiedot

Tieliikennesektorin energia ja ilmastohaasteet. Maria Rautavirta 18.11.2010 TransEco seminaari

Tieliikennesektorin energia ja ilmastohaasteet. Maria Rautavirta 18.11.2010 TransEco seminaari Tieliikennesektorin energia ja ilmastohaasteet Maria Rautavirta 18.11.2010 TransEco seminaari Tulevaisuuden taustalla isot tavoitteet Ilmastopäästöjen vähentäminen Energiatehokkuuden lisääminen Öljyriippuvuuden

Lisätiedot

Liikenteen biopolttoaineiden ympäristövaikutukset. Ilmastonmuutos

Liikenteen biopolttoaineiden ympäristövaikutukset. Ilmastonmuutos Liikenteen biopolttoaineiden ympäristövaikutukset Kimmo Klemola Lappeenrannan teknillinen yliopisto Ekologinen renkaanjälki? Puhtaammin liikenteessä - yleisötilaisuus, Kouvolan yhteiskoulun auditorio 20.09.2008

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.

Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1. Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 12.12.2006

BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 12.12.2006 BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS VUOTEEN 2025 MENNESSÄ Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot