EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 3. syyskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2068(COS) MIETINTÖLUONNOS Komission tiedonanto vaihtoehtoisista tieliikenteen polttoaineista sekä toimenpiteistä biopolttoaineiden käytön edistämiseksi (KOM(2001) 547 C5-0160/ /2068(COS)) Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta Esittelijä: Francesco Fiori PR\ doc PE

2 PE /12 PR\ doc

3 SISÄLTÖ Sivu ASIAN KÄSITTELY...4 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS...5 PERUSTELUT...9 PR\ doc 3/12 PE

4 ASIAN KÄSITTELY Komissio välitti 17. joulukuuta 2001 päivätyllä kirjeellä Euroopan parlamentille tiedonantonsa vaihtoehtoisista tieliikenteen polttoaineista sekä toimenpiteistä biopolttoaineiden käytön edistämiseksi (KOM(2001) /2068(COS)). Parlamentin puhemies ilmoitti istunnossa 11. huhtikuuta 2002 lähettäneensä kyseisen tiedonannon asiasta vastaavaan teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokuntaan sekä lausuntoa varten talous- ja raha-asioiden valiokuntaan, ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokuntaan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaan sekä aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokuntaan (C5-0160/2002). Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta oli nimittänyt kokouksessaan 24. tammikuuta 2002 esittelijäksi Francesco Fiorin. Valiokunta käsitteli komission tiedonantoa ja mietintöluonnosta kokouksessaan (kokouksissaan). Viimeksi mainitussa kokouksessa se hyväksyi päätöslauselmaesityksen äänin puolesta, vastaan ja tyhjä(ä) / yksimielisesti. Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet:... (puheenjohtaja/puheenjohtajana),... (varapuheenjohtaja),... (varapuheenjohtaja),... (esittelijä),...,... (puolesta...),... ( puolesta työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti),... ja.... Talous- ja raha-asioiden valiokunta, ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta sekä aluepolitiikka-, liikenneja matkailuvaliokunta päättivät 13. toukokuuta 2002, 27. maaliskuuta 2002, 17. huhtikuuta 2002 ja 22. tammikuuta 2002 olla antamatta lausuntoa. Mietintö jätettiin käsiteltäväksi... Tarkistusten jättämisen määräaika ilmoitetaan sen istuntojakson esityslistaluonnoksessa, jonka aikana mietintöä käsitellään. / Tarkistusten jättämisen määräaika on klo. PE /12 PR\ doc

5 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta vaihtoehtoisista tieliikenteen polttoaineista sekä toimenpiteistä biopolttoaineiden käytön edistämiseksi (KOM(2001) 547 C5-0160/ /2068(COS)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM(2001) 547 C5-0160/ ), ottaa huomioon teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A5-.../2002), ottaa huomioon 15. marraskuuta 2001 antamansa päätöslauselman komission vihreästä kirjasta "Energiahuoltostrategia Euroopalle" (KOM(2000) 769), ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2001 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta Euroopan unionin öljynsaannista (KOM(2000) 631), ottaa huomioon 18. kesäkuuta 1998 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta "Tulevaisuuden energia: uusiutuvat energialähteet - Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja" (KOM(1997) 599), A. ottaa huomioon, että EU:n kokonaisriippuvuus tuontienergiasta on 50 prosenttia ja sen ennustetaan nousevan 71 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, ellei asiassa ryhdytä toimiin, B. ottaa huomioon, että 76 prosenttia EU:n öljynkysynnästä katetaan pääasiassa Lähi-idän maista saatavalla tuontiöljyllä, C. ottaa huomioon monivuotisen ohjelman "Euroopan älykäs energiahuolto" ( ) ja erityisesti sen toiminta-alat ALTENER ja STEER, D. ottaa huomioon, että EU ehdotti Johannesburgin huippukokouksessa vaihtoehtoisen energian tuotannon nostamista vähintään 15 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä, E. katsoo, että EU:n strategia tavanomaisen dieselin ja bensiinin korvaamiseksi vaihtoehtoisilla polttoaineilla on tämän vuoksi tarpeen, jotta voidaan lisätä energian saantivarmuutta ja vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjä, F. katsoo, että strategiaa on täydennettävä toimilla ajoneuvojen polttoainetehokkuuden parantamiseksi, 1 Ei vielä julkaistu EYVL:ssä. PR\ doc 5/12 PE

6 G. katsoo, että minkä tahansa uuden liikennepolttoainetekniikan menestyminen riippuu olennaisesti yleisestä saatavuudesta, kilpailukykyisistä hintarakenteista ja käyttöasteesta, H. pitää energiansaannin ongelmallisuutta ajatellen myönteisenä ominaisuutena sitä, että nestekaasua saadaan kahdella eri tavalla (jalostamalla tai erottamalla), I. ottaa huomioon, että etanolin ja biodieselin käytön odotetaan kasvavan eniten (Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa 10,9 prosentin vuotuista kasvua), 1. pitää komission tiedonantoa vaihtoehtoisista tieliikenteen polttoaineista tervetulleena; 2. tukee EU:n strategiaa, jonka tavoitteena on lisätä vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinaosuutta; 3. pyytää Euroopan unionin neuvostoa viipymättä hyväksymään ehdotetun direktiivin liikenteen biopolttoaineiden käytön edistämisestä ja direktiivin alennetun valmisteverokannan biopolttoaineisiin soveltamisen mahdollisuudesta; 4. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että biopolttoaineet ovat lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä vaihtoehto liikenteen öljytuotteille; 5. ottaa huomioon, että biopolttoaineet ovat omaa perua olevia (hiilidioksidineutraaleja) polttoaineita, joiden käytön edistäminen vaikuttaa myönteisesti työpaikkojen luomiseen ja maatalouteen, etenkin kun otetaan huomioon, että eräistä bioetanolin tuotannossa käytetyistä kasveista (kuten rypsi ja vehnä) saadaan sivutuotteena runsasproteiinista rehua; 6. ottaa huomioon, että orgaanisen jäteaineksen ja erityisesti biomassan muuntaminen autojen polttoaineeksi on lupaavaa tekniikkaa, koska raaka-aineet saadaan alhaisin kustannuksin, jätehuollon ongelmat (kustannukset mukaan lukien) voidaan välttää ja ne ovat helposti paikannettavissa myös harvaan asutuissa keskuksissa; 7. katsoo, että liikenteen polttoaineiden eri vaihtoehtojen kehittäminen rinnakkain myötävaikuttaa energian saantivarmuuteen; 8. katsoo, että vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttäminen julkisella sektorilla tukisi hyödyllisellä tavalla uuden tekniikan käyttöönottoa, koska se auttaisi käytännön kokemuksen saamisessa ja lisäisi näiden polttoaineiden yleistä hyväksyntää; 9. pyytää komissiota tehostamaan vuoropuhelua autonvalmistusteollisuuden kanssa ajoneuvojen polttoainetehokkuuden lisäämiseksi, kevyempien ja vahvempien materiaalien käyttö mukaan lukien, ja tarvittaessa ehdottamaan asianmukaisia toimenpiteitä; 10. katsoo, että maakaasun ja nestekaasun käytön kehittäminen edistäisi energiahuollon monipuolistumista; toteaa, että maakaasuvarat ovat jakautuneet maapallolla tasaisemmin ja ovat peräisin maista, joissa geopoliittinen tilanne on vakaampi; 11. katsoo, että muiden polttoaineiden, kuten nestekaasun, metaanin ja biopolttoaineiden käytön lisääminen alueilla, joilla on erityisiä ympäristöongelmia, voi olla lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ratkaisu, joka tuo etuja sekä energiahuollon että ympäristön kannalta; PE /12 PR\ doc

7 12. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään maakaasua koskevaa tutkimusta muun muassa kuudennen tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman kautta, jotta voidaan vähentää hävikkiä jakelu- ja varastointivaiheessa ja autojen polttoainetäydennyksessä; 13. pyytää komissiota tunnustamaan myös nestekaasun vaihtoehtoiseksi polttoaineeksi ottaen huomioon sen ympäristö- ja energianäkökohdat sekä huomattavan markkinapotentiaalin resurssina, jota voidaan jo käyttää ilmakehän saastumiseen ja energian saantivarmuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi; 14. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään nestekaasua koskevaa tutkimusta muun muassa kuudennen tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman kautta entistä tehokkaampien tekniikoiden aikaansaamiseksi; 15. suosittaa komissiolle, että se ottaa osana kannustavaa veropolitiikkaa ja ympäristöä säästävien energiaratkaisujen etsimiseen kannustavaa politiikkaa huomioon nestekaasupolttoaineen ympäristönäkökohdat ja sen, että tätä vaihtoehtoista energianlähdettä, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alhaisia, voidaan jo nyt käyttää erityisesti suurten kaupunkialueiden ilman saastumiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen; 16. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan tutkimusta vedyn käytön lisäämiseksi, jotta voidaan kannustaa päästöttömien ajoneuvojen markkinoille saattamista; 17. katsoo, että polttokennojen kehittäminen ja tutkimus luo erinomaisia mahdollisuuksia ottaen huomioon polttokennojen lähes olemattomat ympäristövaikutukset, ja pyytää jäsenvaltioita tutkimaan mahdollisuutta veronalennuksiin tällä alalla; 18. pitää tärkeänä kannustaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vedyn käyttöä autonmoottorien polttoaineena erityisesti julkisessa liikenteessä niin, että hyödynnetään lähinnä eifossiilisia polttoaineita kuten ydinvoimaa ja uusiutuvia energialähteitä; 19. pyytää jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin asianmukaisten infrastruktuurien luomiseksi vedyn jakelua varten ja varastoinnin (joka nykyisin edellyttää suuria ja raskaita säiliöitä) parantamiseksi; 20. kehottaa toteuttamaan maakaasua, polttokennoja ja vetyä koskevia kokeilu- ja esittelyhankkeita, kuten komission osittain rahoittama hanke, jonka puitteissa kymmenessä eri Euroopan kaupungissa liikennöi 30 vetykäyttöistä bussia; 21. katsoo, että on parannettava ja jatkettava hybridiautotekniikan tutkimusta, koska hybridiautoilla on mahdollisuus hyödyntää bensaa tai dieseliä käyttävien moottoriajoneuvojen ja sähköautojen parhaita ominaisuuksia; 22. muistuttaa eurooppalaiselle teollisuudelle tarjoutuvasta ainutlaatuisesta tilaisuudesta olla maailman johtava vaihtoehtoisia polttoaineita tai järjestelmiä käyttävien ajoneuvojen tuottaja; PR\ doc 7/12 PE

8 23. kannattaa virallisen yhteysryhmän perustamista uusien vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa varten ja kehityksen eteenpäin viemiseksi tällä alalla, ja pyytää komissiolta, että tällaisessa asiantuntijaryhmässä olisivat tasapuolisesti edustettuina eri alojen toimijat kuten teollisuuden alat, kuluttajat ja riippumattomat asiantuntijat; 24. pyytää komissiota laatimaan esimerkiksi virallisen yhteysryhmän työskentelyn kautta toimintasuunnitelman, joka kannustaisi kaasupolttoaineiden (metaani ja nestekaasu) suurempaan käyttöön sekä yksityisessä että julkisessa liikenteessä, ja pyytää jäsenvaltioita harkitsemaan verokannustimien käyttöönottoa näiden polttoaineiden käytön tukemiseksi; 25. korostaa, että tarvitaan EU:n laajuista tiedotuspolitiikkaa vaihtoehtoisten liikenteen polttoaineiden eduista, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisestä ja energian saantivarmuuden lisääntymisestä; 26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. PE /12 PR\ doc

9 PERUSTELUT Komission tiedonanto on osa erilaisia toimia, joilla pyritään parantamaan energiansaannin varmuutta ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Kuten komissio tiedonannossaan toteaa, voimakkaisiin muutoksiin tieliikenteen polttoaineiden tuotannossa ja toimituksissa sekä moottoriteknologiassa liittyy monia ongelmia. Autolla on perheille monta käyttötarkoitusta, autoista ja polttoaineista on viime vuosina tullut yhä turvallisempia ja taloudellisempia ja harvat olisivat valmiita luopumaan näistä eduista. Tavaraliikenteessä vaatimukset ovat erilaiset. Koska kuljetusalan sisäinen kilpailu on voimakasta, avaintekijöitä ovat kustannukset ja luotettavuus. Kaikki vaihtoehtoiset polttoainetai moottoritekniikat onkin saatava kilpailukykyisiksi, ennen kuin ne voivat saada jalansijaa markkinoilla. Lisäksi jakelu on avainasemassa, koska nykyisin olemme tottuneet nopeaan ja kattavaan palveluun. Eri vaihtoehdot edellyttävät erityyppisiä ja eritasoisia investointeja infrastruktuuriin ja laitteisiin. Yksinkertaisin vaihtoehto on korvata muutama prosentti dieselöljystä tai bensiinistä biodieselillä tai etanolilla. Tällöin ainoa tarvittava pitkän aikavälin investointi on vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotantolaitosten perustaminen. Sama koskee investointeja maakaasun ja nestekaasun käyttämiseksi ottaen huomioon, että tekniikka ja jakeluverkot ovat jo olemassa, joskin viimeksi mainittuja pitäisi vielä kehittää. Monimutkaisin vaihtoehto on puolestaan vetypolttokennojen käyttö, joka edellyttää uudenlaista moottoriteknologiaa, mittavia investointeja vedyntuotantolaitoksiin sekä kokonaan uutta jakelujärjestelmää. Esittelijä katsoo, että juuri tällä alueella olisi suurimmat mahdollisuudet kehittää kilpailukykyistä ja ympäristöä säästävää huipputekniikkaa, jonka avulla Euroopasta voisi tulla maailman johtava tuottaja tällä alalla. Tiedonannossa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja: biopolttoaineet, maakaasu ja vety. Siinä kuitenkin todetaan, että olisi kehitettävä myös muita polttoaineita kuten biokaasu, bioetanoli ja nestekaasu sekä muuta huipputekniikkaa, erityisesti hybridiautoteknologiaa (jossa yhdistetään poltto- ja sähkömoottori), joka mahdollistaa vaihtoehtoisten polttoaineiden tarjoamiin mahdollisuuksiin verrattavissa olevat polttoainesäästöt. Hybridiauto on suunniteltu hyödyntämään bensiinikäyttöisen auton (tai dieselauton) ja sähköauton parhaat puolet siten, että samalla vältetään kummankin heikkoudet. Hybridiautossa on kaksi moottoria, polttomoottori ja sähkömoottori. Ajo-olosuhteiden (kuormitusaste, kiihdytys) mukaan auto kytkee automaattisesti päälle kulloinkin tehokkaamman voimanlähteen. Koska akkuja ladataan puolijatkuvasti ajon aikana, ne voivat olla paljon pienempiä ja edullisempia kuin sähköautossa. Kaksimoottorijärjestelmä sekä muu pitkälle kehitetty tekniikka lisäävät kuitenkin auton kustannuksia ja painoa. Tähän mennessä markkinoille tulleet suhteellisen harvat hybridiautot ovat olleet taloudellisesti voimakkaasti tuettuja. Voidaan olettaa, että laajamittainen tuotanto alentaisi hintoja. Hybridiautot olisivat myös PR\ doc 9/12 PE

10 erityisen sopivia käytettäviksi sähköllä esimerkiksi kaupunkien ruuhkaisissa ja saastuneissa keskustoissa ja tavanomaisella polttoaineella pitkillä matkoilla, jolloin voitaisiin välttää sähköauton rajoitteet (nopeus, akkujen lataamistarve). Biodiesel Biomassaa on pidetty fossiiliselle polttoaineelle vaihtoehtoisena energialähteenä aina siitä lähtien, kun maailmassa koettiin ensimmäinen öljykriisi vuonna Komissio toteaa, että eloperäistä ainesta voidaan käyttää tieliikenteen polttoaineena monilla eri tavoilla: Kasviöljyjä (kuten rypsi-, soija-, auringonkukkaöljyä) voidaan muuntaa dieselöljyn korvikkeeksi, jota voidaan joko käyttää sekoitettuna tavanomaiseen dieselöljyyn tai polttaa puhtaana biodieselinä. Sokerijuurikkaista, viljasta ja muista viljelykasveista voidaan käymisen avulla tuottaa alkoholia (bioetanolia), jota voidaan käyttää joko moottoripolttoaineena puhtaassa muodossa tai tavanomaisen bensiinin ainesosana sellaisenaan taikka sen jälkeen, kun se on muunnettu ETBE:ksi reaktiossa jalostuksen sivutuotteena saatavan isobuteenin kanssa. Lisäksi on todennäköistä, että tuleva kehitys mahdollistaa taloudellisesti kilpailukykyisen bioetanolin tuotannon myös puusta tai oljesta. Orgaaninen jäteaines voidaan muuntaa energia-ainekseksi, jota voidaan käyttää autojen polttoaineena: jäteöljy (paistoöljy) biodieseliksi, eläinten lanta ja orgaaniset kotitalousjätteet biokaasuksi ja kasvijäte bioetanoliksi. Näin saatavan polttoaineen määrä on useimmissa tapauksissa suhteellisen vähäinen, mutta raaka-aineet ovat ilmaisia ja samalla myös jätehuollon ongelmat (sekä kustannukset) vähenevät. Teknologian kehityksen perusteella näyttää siltä, että keskipitkällä aikavälillä myös muista nestemäisistä ja kaasumaisista biopolttoaineista, jotka tuotetaan biomassan lämpökemiallisen käsittelyn avulla, kuten biodimetyylieetteristä, biometanolista, bioöljyistä (pyrolyysiöljyistä) ja vedystä, voisi tulla kilpailukykyisiä. Biopolttoaineet ovat varmasti eräs lupaavimmista vaihtoehtoisista polttoaineista, joilla on monia etuja ja käyttömahdollisuuksia. Komission tiedonannon mukaan "biopolttoaineet ovat lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ainoa vaihtoehto. Siksi ottamalla käyttöön sellaiset politiikan välineet [veron alennukset mukaan lukien], joilla edistetään biopolttoaineiden käyttöä, annetaan selkeä signaali siitä, että yhteisö pyrkii vakavasti kehittämään vaihtoehtoja liikenteessä käytettäville maaöljytuotteille... ei ole mitään objektiivisia perusteita lykätä sitä enää myöhemmäksi". Onkin toivottava, että neuvosto ja puheenjohtajavaltio Tanska tekevät kaikkensa, jotta biopolttoaineita koskevaa direktiiviä voidaan viedä eteenpäin. Vety Viime vuosina tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet vedyn huomattavan potentiaalin moottoriajoneuvojen polttoaineena. Vedyn käyttäminen polttoaineena voisi olla ratkaisu tavoitteeseen valmistaa "päästöttömiä ajoneuvoja". PE /12 PR\ doc

11 Sähkön tavoin vedyn polttoainekäytön hyödyt energian saantivarmuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta riippuvat kuitenkin siitä, miten vety tuotetaan. On selvää, että jos tuotanto tapahtuu muun kuin fossiilisen polttoaineen avulla (ydinvoimalla tai jonkin uusiutuvan energialähteen turvin), saantivarmuus paranee ja hiilidioksidipäästöt vähenevät. Kuten komissio tiedonannossaan toteaa, vedyntuotannossa käytetään jo valmiiksi kehitettyjä teollisia prosesseja, mutta ongelmana ovat edelleen varastointi, johon tarvitaan toistaiseksi suuria ja raskaita säiliöitä, ja jakelu, joka edellyttää mittavia investointeja infrastruktuuriin. Vety ja polttokennot ovat pitkän aikavälin ratkaisuja, mutta ne vaativat tekniikan kehittymistä, mihin päästään vain, jos EU ja jäsenvaltiot tekevät mittavia investointeja tutkimukseen ja infrastruktuuriin sekä ottavat käyttöön verokannustimia. Kaasu Kaasupolttoaineille on ominaista, että niiden käytöstä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen määrä on alhainen (maakaasulla prosenttia ja nestekaasulla 15 prosenttia vähemmän kuin bensiinillä). Lisäksi niiden palamisessa syntyvät kaasut sisältävät vain vähän saastuttavia aineita (hiilimonoksidia, palamattomia hiilivetyjä, rikkidioksidia, typen oksidia, hiukkasia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä). Kaasupolttoaineissa ei myöskään ole bentseeniä tai polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. Energian saantivarmuuden kannalta on selvää, että vaikka maakaasusta suuri osa tuodaankin ulkoa, sen käytön lisääminen siirtäisi kuitenkin tuontiriippuvuutta pois öljymarkkinoilta ja lisäisi alkuperämaiden monipuolistumista, sillä maakaasuvarat ovat kokonaisuudessaan jakautuneet maapallolla tasaisemmin kuin öljyvarat. Esittelijän mielestä nestekaasun käytön kehittäminen tarjoaisi erinomaisia mahdollisuuksia. Vaikka nestekaasua voidaan saada sekä jalostamalla että erottamalla, sen lisääntynyt kysyntä voidaan tyydyttää vain tuomalla maakaasusta erotettua nestekaasua. Tämän vuoksi Euroopassa "luonnostaan" saatavilla olevalla nestekaasulla voisi olla merkittävä asema, mutta sitä olisi käytettävä moottoripolttoaineena eikä jalostamopolttoaineena tai muuna arvoltaan vähäisenä energialähteenä. Koska nestekaasua voidaan tuoda rautateitse tai laivoilla, on myös selvää, että tuontimaita voidaan huomattavasti monipuolistaa, mikä lisäisi saantivarmuutta. Nykyaikainen kaasupolttoainetekniikka takaa vertailukelpoisen suorituskyvyn, luotettavuuden ja turvallisuuden (jotka määritellään vahvistetuissa teknisissä standardeissa ja direktiiveissä) muita fossiilisia polttoaineita käyttäville autoille. Jotta tavanomaisia polttoaineita korvaavien kaasupolttoaineiden käyttöä voidaan huomattavasti lisätä, on välttämätöntä toteuttaa sellaista kannustuspolitiikkaa, jolla tuetaan metaanin ja nestekaasun käyttöä ja joka tuo taloudellisissa etuja kuluttajille sekä edistää selvästi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Kaiken kaikkiaan esittelijä on samaa mieltä komission tiedonannossa esitetyistä tavoitteista ja suhtautuu myönteisesti ehdotukseen virallisen yhteysryhmän perustamisesta. Tällaisen PR\ doc 11/12 PE

12 ryhmän on kuitenkin edustettava tasapuolisesti eri intressiryhmiä (teollisuus, poliittiset päättäjät, kuluttajat). Yhteysryhmän olisi myös kannustettava kehitystä eri aloilla ja jäsenvaltioissa sellaisen monipuolisen energiapolitiikan harjoittamiseksi, jolla pyritään vähentämään vahingollisia päästöjä ja jossa hyödynnetään paremmin tutkimusta ja verotuksellisia ohjauskeinoja. PE /12 PR\ doc

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2,

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2, P5_TA(2003)0404 Energiatuotteiden ja sähkön verotus * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0265(COD) 10. huhtikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Henrik Westerholm Neste Oil Ouj Tutkimus ja Teknologia Mutku päivät 30.-31.3.2011 Sisältö Uusiotuvat energialähteet Lainsäädäntö Biopolttoaineet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 5. maaliskuuta 2001 ALUSTAVA LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 11. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/2023(INI) 6. joulukuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0176(COD) 3. maaliskuuta 2004 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0801(CNS) 2. maaliskuuta 2001 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston suositukseksi lasten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0591(INC) 7. tammikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS työllisyys- ja sosiaalivaliokunnalta aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 1. maaliskuuta 2001 LOPULLINEN EHDOTUS 2000/0068(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 21.10.2016 2016/2903(RSP) LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI suullisesti vastattavan kysymyksen

Lisätiedot

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa Pekka Tynjälä Ulla Lassi Pohjois-Suomen suuralueseminaari 9.6.2009 Johdanto Mahdollisuuksia *Uusiutuvan energian tuotanto (erityisesti metsäbiomassan

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. maaliskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2001/0266(CNS) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 26. syyskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/0818(CNS) Par1 * MIETINTÖLUONNOS 1. Tanskan kuningaskunnan

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0202/2015 22.6.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 0000/0000(COS) 17. huhtikuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Komission suositus jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajoiksi

Lisätiedot

lähtien, että liikenteen riippuvuutta öljystä (nyt 98 prosenttia) on vähennettävä käyttämällä vaihtoehtoisia polttoaineita kuten biopolttoaineita.

lähtien, että liikenteen riippuvuutta öljystä (nyt 98 prosenttia) on vähennettävä käyttämällä vaihtoehtoisia polttoaineita kuten biopolttoaineita. L 123/42 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/30/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä EUROOPAN PARLAMENTTI

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 2001/0277(COD) 22. toukokuuta 2002 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0169(CNS) 7. lokakuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta 9.3.2015 A8-0043/4 4 78 kohta 78. suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajan EU:n jäsenvaltioille esittämään kehotukseen vähimmäistulon käyttöön ottamisesta, jotta voidaan pyrkiä vähentämään köyhyyttä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA 30.3.2010 ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄ EHDOTTAA SEURAAVAA: Vähäpäästöisten ajoneuvojen edistäminen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0123(COD) 28. lokakuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. syyskuuta 2002 (10.09) (OR. fr) 11797/02 OJ/CRP1 29 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1976. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 11. (klo 10.15)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.

Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1. Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

ZA4730. Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4730. Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA4730 Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER ON TRANSPORT May 2007 QUESTIONNAIRE Q1. Mikä seuraavista sopii teihin? [KOODAA ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

E10 BENSIINI 2011 Tiedotustilaisuus ke Hotelli Scandic Continental, Helsinki

E10 BENSIINI 2011 Tiedotustilaisuus ke Hotelli Scandic Continental, Helsinki E10 BENSIINI 2011 Tiedotustilaisuus ke 26.5.2010 Hotelli Scandic Continental, Helsinki Öljy ja Kaasualan Keskusliitto Toimitusjohtaja Helena Vänskä MIKSI POLTTOAINEET UUDISTUVAT? Ilmastonmuutoksen hillintä

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta?

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 25.1.2017 Pörssitalo Hanne Siikavirta RED II / Bioenergian

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Marja-Liisa Tapio-Biström MMM Luomutoimijoiden kiertotalousseminaari Hämeenlinna 29.1.2016 31.1.2016 1 Sisältö tulevaisuuden mahdollisuudet biotalousstrategia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 27. tammikuuta 2003 TYÖASIAKIRJA Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY ja direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta ammatillisiin

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot