Energiaverotus Euroopassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiaverotus Euroopassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa"

Transkriptio

1 Energiaverotus Euroopassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa

2 ENERGIAVEROTUS EUROOPASSA, JAPANISSA JA YHDYSVALLOISSA Yhteenveto Energiateollisuus ry:n tekemästä selvityksestä sähkön, polttoaineiden, kaukolämmön ja liikenteen verotuksesta EU- ja EFTA-maissa sekä Japanissa ja Yhdysvalloissa.

3 LUKIJALLE Lähes kaikki teollistuneet maat verottavat energiaa. Liikennepolttoaineilla on jo pitkään ollut suhteellisen korkea fiskaalinen vero. Suomessa 199-luvun alun lama johti nopeasti kasvavaan energiaverotukseen, jonka ensisijainen tavoite oli paikata valtiontalouden alijäämää. Samanaikaisesti myös muut Pohjoismaat nostivat energiaverojaan, mutta useimmissa maissa vielä tuolloin energiaverot olivat alhaisella tasolla tai energiaa ei verotettu lainkaan liikennepolttoaineita lukuun ottamatta. Euroopan unioni pyrki yhtenäistämään energiaverokäytäntöjä jo 199-luvun alkupuolella. Vasta monien vaiheiden jälkeen taloudellisesti paljon raskaamman päästökauppadirektiivin tultua hyväksytyksi energiaverotusta koskeva direktiivi hyväksyttiin vuonna 23. Siinä säädetään energiaverotuksen rakenne sekä suhteellisen alhaiset minimiverotasot polttoaineille ja sähkölle. Euroopan komissio on parhaillaan uusimassa energiaverodirektiiviä. Komissiosta tihkuneiden tietojen mukaan tavoite on muuttaa nykyinen energiasisältöön perustuva verotus pääosin hiilidioksidiperusteiseksi. Verotuksella ohjattaisiin erityisesti päästökaupan ulkopuolisia sektoreita ja niiden minimiverotasoja nostettaisiin olennaisesti. Komission uskotaan antavan esityksen vuoden 211 kuluessa. Energiaverotuksen käytännöt ja verotasot vaihtelevat huomattavasti eri maissa. Tämän vuoksi on välttämätöntä arvioida, kestävätkö korkeasti verottavien maiden kansantaloudet edelleen kohoavat energiaverot kiristyvillä globaaleilla markkinoilla. Toisaalta regressiiviset energiaverot leikkaavat merkittävästi kulutuskysyntää muusta kulutuksesta ja rasittavat erityisesti pohjoisia kansantalouksia. Verottajalle kaikille välttämätön energia on luonnollisesti herkullinen kohde. Vertailevaa tietoa energiaveroista tarvitsevat niin päättäjät kuin verotusta valmistelevat virkamiehetkin. Myös energiainvestoinneista päätettäessä tieto energiaverotuksesta ja arviot sen kehittymisestä ovat yrityksille välttämättömiä. Energiaverotuksen kasvavasta merkityksestä huolimatta tietoa siitä on vain niukasti saatavilla. Tämä julkaisu on yhteenveto Energiateollisuus ry:n marraskuussa 21 julkaisemasta energiaverovertailusta. Selvitys tehtiin energiaverotusta koskevan päätöksenteon pohjaksi valtionhallinnossa ja teollisuudessa niin Suomessa kuin laajemminkin. Selvityksen pääasialliset lähteet olivat Euroopan komissio, Eurostat, Euroheat & Power, Eurelectric, tutkituissa maissa julkaistu materiaali sekä tutkittuihin maihin eri tahoille lähetetyt kyselyt energiaverotuksesta.

4

5 ENERGIAN JA LIIKENTEEN VEROTUS 3 MAASSA Tutkitut maat ovat EU-maat (pois lukien Luxemburg ja Kypros) sekä Islanti,,, Japani ja. Kaukolämmön verotusta tarkastellaan Suomen lisäksi ssa, ssa, ssa, Islannissa, ssa, Itävallassa, ssa, ssa ja ssa. Selvityksen kohteena ovat sähkön kulutuksen ja tuotannon verotus, yritysten ja kotitalouksien polttoaineiden verotus, kaukolämmön tuotannon ja kulutuksen verotus sekä liikenteen verotus. Liikenteen osalta tarkastellaan liikennepolttoaineiden verotusta ja ympäristöperusteista autoverotusta sekä sähköautojen ostoa ja käyttöä koskevia verotukia ja rahallisia kannusteita. Pääasiallisesti selvityksessä tarkastellaan valmisteverotusta, mutta myös arvonlisäverotusta ja muita veronluonteisia maksuja sivutaan. Verovähennykset ja -vapautukset on pyritty ottamaan huomioon niin laajalti kuin se on saadun aineiston perusteella ollut mahdollista. Erityisesti erilaiset poikkeukset ja helpotukset ovat usein hankalasti selvitettäviä. Lisäksi eräissä maissa energiaverolainsäädäntö on erittäin monimutkainen ja verotasoja on runsaasti. Tämän vuoksi vertailuissa on jouduttu käyttämään jossain määrin tarkastellun kuluttajaryhmän keskimääräisiä tai tyypillisiä verotasoja. Eräissä maissa on myös käytössä veronluonteisia maksuja, kuten syöttötariffeja, jotka on pääosin jätetty vertailun ulkopuolelle. Ne on kuitenkin pyritty mainitsemaan varsinaisessa selvityksessä, mutta tässä lyhyessä yhteenvedossa vain siltä osin, kun niiden merkitys on huomattava, kuten esimerkiksi n sähköverotuksessa. Suomessa polttoaineiden ja sähkön verot nousivat yli kaksinkertaisiksi vuoden 211 alusta. Samalla polttoaineiden osalta verotusta muutettiin niin, että se koostuu energiasisältö- ja hiilidioksidikomponenteista. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) polttoaineille sovelletaan 5 prosentin alennusta hiilidioksidikomponentista. Suomen osalta on tarkastelu sekä 21 että 211 verotasoja.

6 SÄHKÖN VEROTUS Sähkön kulutuksen verotus vaihtelee useissa maissa yritysten toimialasta ja sähkön kulutuksen määrästä riippuen. Teollisuus- ja palveluyritysten sähkön verotus eroaa kuudessa maassa, jotka ovat,,,, Suomi ja. Korkeimmat yritysten sähköverotasot ilman kevennyksiä esim. energiavaltaisille teollisuusyrityksille ovat ssa, ssa ja Alankomaissa. Palveluyritysten käyttämän sähkön verotus taas on selvästi tiukinta ssa ja ssa. EU:n minimitasoja teollisuusyritysten sähköverotuksessa käyttävät seitsemän maata ja palveluyrityksen sähköverotuksessa neljä maata. ssa, ssa, ssä ja Yhdysvalloissa ei peritä sähköstä kulutusveroa yrityskäytössä lainkaan. Seitsemässä maassa uusiutuvilla energianlähteillä tuotettu sähkö oli vapautettu sähkön kulutusverosta. Suomen sähköverot teollisuusyrityksille ovat vuonna 21 kymmenenneksi korkeimmat, mutta vuonna 211 jo viidenneksi korkeimmat. Palveluyrityksillä vuonna 21 verotus on seitsemänneksi, ja vuonna 211 Suomi nousee neljänneksi tiukimmin palveluyritysten sähköä verottavaksi maaksi. Energiavaltaiselle teollisuudelle myönnetään kevennyksiä sähköverosta Suomen lisäksi Alankomaissa, ssa, ssa, Itävallassa, ssa, ssa, ssa ja ssa. Sähkön kulutusverot kotitalouksille ovat ylivoimaisesti korkeimmat ssa. EU:n minimiveroastetta sähkölle käyttävät viisi jäsenvaltiota. Yhdeksässä maassa ei ole lainkaan käytössä sähköveroa kotitalouksille, näistä seitsemän on EU:n jäsenvaltioita. Suomen sähkövero kotitalouksille nousee vuonna 211 viidenneksi korkeimmaksi. Sähköntuotannon polttoaineita ei veroteta EU-maissa, koska EU:n energiaverodirektiivi kieltää sen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ympäristösyistä määrätä näille tuotteille veroja. EU-maista, ja hyödyntävät tätä mahdollisuutta tiettyjen polttoaineiden kohdalla. EU:n ulkopuolisista maista myös Japani ja perivät sähköntuotannon polttoaineista veroja, joskin vesivoimaa hyödyntävässä ssa niiden merkitys on olematon. ja perivät kaikista sähköntuotannon polttoaineista rikki- ja typpiveroja, jolloin nämä koskevat myös uusiutuvia polttoaineita. Ydinpolttoainetta ei veroteta yhdessäkään Euroopan maista. Japanissa ydinpolttoaineesta kerätään 13 %:n veroa. Suomen lisäksi vain ssa, ssa ja ssa sähköntuotantolaitoksilla on yleisestä kiinteistöveroasteesta poikkeava verokohtelu. Erikseen voimalaitoksille määrättävä kiinteistövero on Suomessa korkein (2,85 %). Muut sähköyhtiöille kohdentuvat verot ja veronluonteiset maksut voidaan tarkastelluissa maissa jakaa päästöjen verotukseen (mm. hiilidioksidi, rikki, typpi ja ilmansaasteet), alueittaisiin paikallisviranomaisten perimiin veroihin ja maksuihin, tiettyjen sähköntuotantomuotojen verotukseen ja muihin veroihin ja maksuihin (kuten huoltovarmuusmaksu). Rikki- ja typpiveroja tai veron luonteisia maksuja on käytössä ainakin ssa, ssa, ssa, ssa, ssa, ssa, ssa ja ssa. Hiilidioksidiveroja sähköntuotannon polttoaineille on käytössä vain joillain n itsehallintoalueilla. Sähköyhtiöt maksavat paikallisviranomaisille useissa maissa kunta- ja maakuntatasolla erilaisia maksuja mm. toimiluvista, veden ja maa-alueiden käytöstä ja muuntajista. Sähköntuotantomuodoista erityisesti ydinvoimalle on asetettu muista poikkeavia veroja ja maksuja. Näitä ovat ydinjätteistä ja voimaloiden purkamisesta perittävät verot sekä mm. ydinreaktorin lämpötehoon ja ydinvoimalaitoksen suoja-alueelle rakennettuun kiinteistöalaan perustuvat verot. Suomessa varat ydinjätehuoltoon kerätään valtion toimesta ydinjäterahastoon. SÄHKÖN VEROT TEOLLISUUDELLE, SNT/KWH 1,6 1,4 1,2 1,35 1,23 1,8 1,8,76,73,6,4,2 Suomi 211,52,51,447,35,35,263,25,134,132,114,1,1 Japani Suomi 21 Kuviossa on vertailtu tyypillisesti alle 1 MWh/vuosi kuluttavia teollisuusyrityksiä. ssa erilaisia veroluonteisia maksuja ja verkon kustannuksia kerätään lisäksi 2,21 snt/kwh. Useissa maissa on teollisuudelle erityyppisiä energiaveron palautusmenettelyitä, jotka eivät ilmene kuviosta.,1,1,562,53,521,5,5,5,5,5 EU:n minimi

7 SÄHKÖN VEROT PALVELUYRITYKSILLE, SNT/KWH , ,97 2 2,5 Suomi 211 1,7 1,35 1,35 1,8 Suomi 21,88,76,52,51,447 Japani,35,35,25,132,114,1,1,1,1,5,5 EU:n minimi,5,5,5,15 ssa erilaisia veroluonteisia maksuja ja verkon kustannuksia kerätään lisäksi 3,97 snt/kwh. SÄHKÖN KULUTUSVEROT KOTITALOUKSILLE, SNT/KWH , ,97 2,34 2,5 1,7 Suomi 211 1,6 1,5 1,35 1,21,883 Suomi 21,51,5,447,35 Japani,35,19,114,1,1,1,1,1 EU:n minimi Alankomaiden kohdalla vertailussa käytetään Eurostatin ilmoittaa tyypillistä verotasoa 1,6 snt/kwh, mikä vastaa 343 kwh:n vuotuista sähkön kulutusta. ssa erilaisia veroluonteisia maksuja ja verkon kustannuksia kerätään lisäksi 3,97 snt/kwh. KOTITALOUKSIEN SÄHKÖKUSTANNUS VUODESSA, EUROA/HENKILÖ Suomi 211 Suomi 29 Kypros Luxemburg Kroatia Turkki Eri maissa kotitalouksien sähkön käyttö vaihtelee huomattavasti johtuen etenkin vuoden aikojen aiheuttamista eroista ja energiankäytön rakenteesta. Sähkön hinnan ja verojen aiheuttamaa rasitusta onkin syytä verrata myös vuotuisena kokonaiskustannuksena kotitalouksille, kun arvioidaan esimerkiksi verotuksen vaikutusta ostovoimaan tai vaikkapa inflatoriseen kehitykseen ALV Energiaverot Sähkö 55

8 POLTTOAINEIDEN VEROTUS Selvityksessä n, n ja n osalta polttoaineiden verotasoissa on eroa yritysten kesken riippuen siitä, kuuluvatko yritykset EU:n päästökauppaan vai eivät. Raskaan polttoöljyn, maakaasun ja kivihiilen valmisteverojen osalta tarkastellaan niitä EU:n ja n valmisteveroja, joita peritään EU:n päästökaupan piirissä olevilta yrityksiltä. Kevyen polttoöljyn valmisteveroja tarkastellaan kotitalouksien ja päästökaupan ulkopuolisten yritysten osalta. Raskasta polttoöljyä verotetaan vuoden 211 alusta eniten yrityskäytössä Suomessa. Seuraavaksi suurimmat verot ovat ssa ja ssa. Muista Pohjoismaista verottaa raskasta polttoöljyä huomattavasti vähemmän kuin Suomi vuonna 211 ja ei ollenkaan. ssa teollisuuden kevyissä ja raskaissa prosesseissa käytettävät kaasu-, öljy- ja hiilituotteet ovat vapautettuja kokonaan energiaverosta ja EU:n päästökaupan piirissä myös hiilidioksidiverosta. 1 EU:n jäsenmaata verottaa raskasta polttoöljyä EU:n minimin mukaan. Kevyellä polttoöljyllä raskain verotus yrityskäytössä on Kreikassa, ssa ja lla. Kevyen polttoöljyn verotuksessa yrityskäytössä Suomen valmistevero vuonna 21 sijoittuu tarkasteltujen maiden keskivaiheille, mutta vuonna 211 Suomen vero nousee korkeimpaan kolmannekseen. Maakaasua korkeimmin verottavat yrityskäytössä, ja vuonna maata eivät peri yritysten maakaasun käytöstä lainkaan valmisteveroa. Maakaasun verotus yrityksille nousisi Suomessa vuonna 213 nyt tarkastelluista maista korkeimmaksi, mikäli muiden maiden verotasot pysyisivät ennallaan. Vuonna 21 Suomen valmistevero on yhdenneksitoista korkein. Kivihiiltä verotetaan Suomessa vuonna 211 eniten tarkastelluista maista. Vuonna 21 korkeimpia veroja kivihiilestä perivät, ja Suomi. Kevyttä polttoöljyä verotetaan kotitalouskäytössä eniten Kreikassa, ssa ja ssa. Arvonlisävero mukaan laskettuna Suomi nousee vuonna 211 tiukimmin verottavaan kolmannekseen tarkastelujoukon keskivaiheilta. Yhdysvalloissa ja ssa arvonlisävero on ainoa perittävä vero kevyestä polttoöljystä kotitalouskäytössä. Valmisteveron ja arvonlisäveron yhteisverorasitus on korkein ssa, Kreikassa ja ssa. Maakaasun kotitalouskäytölle korkeimmat valmisteverot ovat ssa, ssa ja Alankomaissa. Samat maat verottavat myös arvonlisävero mukaan laskettuna eniten maakaasua. Vuonna 213 muiden maiden verojen pysyessä ennallaan Suomessa maakaasun valmistevero olisi viidenneksi korkein kun se vuonna 21 oli kahdenneksitoista korkein. Tarkastelluista maista Pohjoismaiden lisäksi ssa, Irlannissa, ssa, ssa, ssä ja ssa peritään lämmityksen ja liikenteen polttoaineista hiilidioksidiperusteista veroa. Voidaan havaita, että n hiilidioksidiverotus on selkeästi korkeinta vertailluista maista,11 /hiilidioksiditonni. Muiden maiden hiilidioksidiveroasteet vaihtelevat 25 /tco 2 n veron ollessa pienin ja Suomen vuonna 211 perimän veron ollessa toiseksi suurin n jälkeen. n korkeaa hiilidioksidiveroa selittää n energiaverotuksen rakenne, jossa hiilidioksidivero on fiskaalista energiaveroa huomattavasti suurempi elementti. Kuitenkin n myöntämät vähennykset hiilidioksidiverosta teollisuudelle laskevat n teollisuuden verotasot keskimäärin muiden tarkasteltujen maiden tasolle ja vuoden 211 alusta myös Suomen veroasteiden alle. Hiilidioksidiverosta myönnetään ssa, ssa, ssa ja ssa vapautuksia tai kevennyksiä EU:n päästökaupan piirissä oleville yrityksille. RASKAAN POLTTOÖLJYN VEROT YRITYKSILLE, EUROA/TONNI , , ,7 31,4 26,6 25, ,7 Suomi 211 Suomi 21 Japani EU:n minimi 18, ,6 15,5 15,3 15,1 15, EU:n päästökaupan piirissä olevat yritykset.

9 MAAKAASUN VEROT YRITYKSILLE, EUROA/MWH , ,5 1 9,36 9,2 8 6,72 6, ,5 4,42 4,14 4, 3,59 2,77 2,52 2,1 1,87 1,32 1,23 1,19 1,12,786,614,54,327 KIVIHIILEN VEROT YRITYKSILLE, EUROA/TONNI , , 62,5 5,5 5, 41,7 32,5 2 Suomi 211 Suomi 21 Japani 13,2 EU:n minimi 1,6 Suomi 215 Suomi 213 Suomi 211 Suomi 21 Japani EU:n minimi EU:n päästökaupan piirissä olevat yritykset. 9,84 8,57 8,47 8,43 8,41 8,12 7,55 7,38 7,38 7,38 6,53 4,6 4,18 4,16 3,77 3,69,54,54 EU:n päästökaupan piirissä olevat yritykset. KEVYEN POLTTOÖLJYN VEROT KOTITALOUKSILLE, EUROA/1 L ALV Valmistevero Suomi 211 Suomi 21 EU:n minimi Japani

10 KAUKOLÄMMÖN VEROTUS Kaukolämmön polttoaineista peritään energiaveroja kuten muistakin polttoaineista (ks. polttoaineiden verotus). Vuonna 211 tarkasteltujen maiden kaukolämmön tuotannossa raskasta polttoöljyä ja kivihiiltä verotetaan eniten. Maakaasun verotus kaukolämmön tuotannossa nousisi Suomessa vuonna 213 nyt tarkastelluista maista korkeimmaksi, mikäli muiden maiden verotasot pysyisivät ennallaan. Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannossa lämmön tuotannon polttoaineiden verotus on ylivoimaisesti korkein ssa. Vuonna 211 Suomessa perityt verot kivihiilestä yhteistuotannossa ovat toiseksi ja maakaasun sekä raskaan polttoöljyn verot kolmanneksi kireimpiä. Kaukolämmön tuotantoon yhteistuotannolla kannustetaan verotuksellisesti Suomessa, ssa, ssa ja ssa. Tarkastelluissa maissa kaukolämmön tuotannolle ei ollut kohdistettu muita veroja. Ainoastaan Islannissa kaukolämmön kulutukselle oli asetettu erityinen kulutusvero. Kyseessä on kahden prosentin suuruinen resurssivero, jota peritään jälleenmyyntihinnasta. Islannissa, ssa, ssa ja ssa kaukolämmöllä on alennettu arvonlisävero. Kahdessa maassa sähkön ja lämmön yhteistuotannolla (CHP) tuotettu sähkö on vapautettu sähköverosta. KAUKOLÄMMÖN OSUUDET LÄMMITYSMARKKINOISTA VUONNA 27, % ,8 2,5 Islanti Suomi Euroheat & Power, ecoheat4.eu.

11 KIVIHIILEN VALMISTEVEROT KAUKOLÄMMÖN POLTTOAINEENA YHTEISTUOTANNOSSA, EUROA/TONNI ,9 5 62,5 5,5 5 41,7 Suomi 211 Suomi 21 8,12 2,6 Islanti MAAKAASUN VALMISTEVEROT KAUKOLÄMMÖN POLTTOAINEENA YHTEISTUOTANNOSSA, EUROA/MWH , ,6 6,1 5,5 3,59 2,1 Suomi Suomi Islanti ,25,568

12 LIIKENTEEN VEROTUS Myös liikenteen verotus muuttui Suomessa vuoden 211 alusta. Henkilöautojen vuosittain maksettavaa käyttövoimaveroa alennettiin keskimäärin 18 prosenttia dieselin polttoaineveron kahdeksan sentin suuruisesta korotuksesta aiheutuvan käyttökustannusten nousun tasaamiseksi. Sähkökäyttöisten henkilöautojen käyttövoimavero aleni keskimäärin 77 %, ladattavan dieselhybridiauton 27 % ja ladattavan bensiinihybridiauton yli 9 %. Dieseliä verotetaan tarkastelluista maista eniten valmisteja arvonlisävero yhteenlaskettuna ssa, ssa ja ssä. Suomen vuoden 21 kokonaisverotus on vielä tarkasteltujen maiden keskitasoa, mutta vuonna 212 verotus nousee korkeimpaan kolmannekseen dieselin verouudistuksen tullessa voimaan. Ylivoimaisesti pienimpiä veroja peritään Yhdysvalloissa. Eniten bensiiniä verottavat valmiste- ja arvonlisäverot yhteenlaskettuna,, ja. Suomessa bensiiniin kohdistuva kokonaisverotus on viidenneksi korkeinta em. maiden jälkeen. Valmisteverotuksessa Suomen verokohtelu bensiinille on seitsemänneksi tiukinta. Selvityksessä tarkastellaan myös ympäristöperusteista autoverotusta. Yhdessätoista maassa auton rekisteröintimaksu (Suomessa autovero) perustuu hiilidioksidipäästöihin. Rekisteröintimaksu saattaa perustua myös moottoritilavuuteen, tai hintaan ja polttoaineen kulutukseen kuten Itävallassa. Vähäpäästöisimmät autot ovat kokonaan vapautettuja rekisteröintimaksusta Alankomaissa ja ssa.,, Luxemburg,,,, ja eivät peri ollenkaan rekisteröintimaksua. Kahdeksassa maassa vuosittain maksettava liikennevero (Suomessa ajoneuvovero ja käyttövoimavero) perustuu hiilidioksidipäästöihin. Eräissä maissa, kuten ssa, liikennevero perustuu polttoaineenkulutukseen. Vähäpäästöisimmät autot ovat kokonaan vapautettuja vuosittaisesta liikenneverosta ssa, ssa ja ssa. ssa, Luxemburgissa, ssa ja ssa uuden vähäpäästöisen auton ostajat saavat kannustepalkkion, jos he romuttavat samalla vanhan tai paljon ajetun auton. Palkkio vaihtelee 5 eurosta 25 euroon. Vanhan auton rajana pidetään kaikissa em. maissa 1 vuoden ikää. Sähköautojen ostoa ja käyttöä tuetaan monissa maissa verotuksen keinoin. Seitsemässä maassa sähköautoille myönnetään vähennyksiä tai täysi vapautus rekisteröintimaksusta. Vuosittaisesta liikenneverosta myönnetään niin ikään vapautus seitsemässä tarkastelluista maista. ssa, ssa, Kyproksella ja ssa myönnetään suoraa rahallista tukea sähköautojen tai uusien vähäpäästöisten autojen ostamiselle. Tukisumma vaihtelee 7 eurosta 6 euroon. Muita sähköautojen ostajille myönnettäviä etuja ovat mm. ssa oikeus vähentää 3 % auton hankintahinnasta tuloverotuksessa, ssa oikeus ajaa bussikaistoilla, parkkeerata ilmaiseksi julkisille parkkipaikoille, vapautus tietulleista ja autolauttamaksuista sekä ssa sähköautojen verotusarvon alentaminen yrityksille.

13 BENSIININ VEROT, EUROA/LITRA Suomi 212 Suomi 21 Japani EU:n minimi 1,2 1,8,6,4,2 DIESELIN VEROT, EUROA/LITRA Suomi 212 Suomi 21 EU:n minimi Japani 1,2 1,8,6,4,2 ALV Valmistevero ALV Valmistevero,91,79,75,71,68,68,66,66,65,65,64,62,61,6,58,57,57,55,52,51,55,5,49,47,51,52,46,45,33,8,57,99,95,95,91,9,9,87,86,85,84,82,82,79,77,73,73,71,64,63,6,66,6,55,55,62,63,55,52,49,7,7

14 UUDEN AUTON MAKSUT, VEROT JA TUET Maa Kypros Luxemburg Suomi Yleinen ALV , , Rekisteröintimaksu Perustuu hintaan ja CO 2 -päästöihin. Perustuu moottoritilavuuteen ja ikään; Valloniassa CO 2 -päästöihin. Perustuu CO 2 -päästöihin; rekisteröintimaksu prosentista (päästöt <12 g/km) 14,75 prosenttiin (>2 g/km). Perustuu CO 2 -päästöihin: 14 % (max. 12 g/km) 36 % (>225 g/km). ± 3. Perustuu hintaan ja polttoaineenkulutukseen. Enintään 16 %:n hyöty tai haittavero. Perustuu moottoritilavuuteen ja päästöihin. 55 %. Sähkö ja hybridiautot ovat vapautettuja rekisteröintimaksusta. Perustuu moottoritilavuuteen ja CO 2 -päästöihin. Perustuu CO 2 -päästöihin. 15. Perustuu hintaan, CO 2 -päästöihin ja ajoneuvon pituuteen. Perustuu moottoritilavuuteen ja CO 2 -päästöihin. Perustuu moottoritilavuuteen: 3,118,6 %. Perustuu CO 2 -päästöihin; 2 (<15616 g/km) 2 6 (>yli 245 g/km). Perustuu moottoritilavuuteen ja CO 2 -päästöihin. Perustuu hintaan: 113 %. Perustuu hintaan ja CO 2 -päästöihin. Vero % = 4,88 + (,122 x CO 2 ). Min. 12,2 %, max. 48,8 %. Perustuu hintaan: 15 % 1 6 euroon asti, 18 % loppusummasta Perustuu päästöihin. Ympäristöperusteinen verotus, verotuet ja suora rahallinen tuki Alennuksia auton ostohinnasta alle 115 g/km päästävien autojen ostajille, max Uuden max. 149 g/km päästävän auton ostajille 2 kannustepalkkio, jos samanaikaisesti romutetaan vanha auto. Vuosittainen liikennevero perustuu CO 2 -päästöihin: 14 (max. 12g/km) 21 (>225 g/km). Vuosittainen liikennevero perustuu CO 2 -päästöihin. Vuosittainen liikennevero perustuu moottoritilavuuteen ja CO 2 -päästöihin. Vuosittainen liikennevero perustuu CO 2 -päästöihin. Uuden max. 12 g/km päästävän auton ostajille 25 kannustepalkkio ja 1215 g/km 15, jos samanaikaisesti romutetaan vanha auto. Vuosittainen liikennevero perustuu CO 2 -päästöihin ja auton ikään. Uuden max. 13 g/km päästävän auton ostajille 1125 kannustepalkkio, jos samanaikaisesti romutetaan vanha auto. Uuden max. 125 g/km päästävän auton ostajille 5 bonus. Uuden max. 155 g/km päästävän auton ostajille 5 kannustepalkkio, jos samanaikaisesti romutetaan vanha auto. Haittamaksu ja vuosittainen haittavero korkeapäästöisille autoille. Vuosittainen liikennevero perustuu hiilidioksidipäästöihin. Ympäristöystävällisiksi katsotut autot ovat vapautettuja liikenneverosta. Vuosittainen liikennevero perustuu hiilidioksidipäästöihin. Vuosittainen liikennevero perustuu ajoneuvon polttoaineenkulutukseen. ACEA-European Automobile Manufacturers Association. Viiva (-) tarkoittaa, ettei kyseistä maksua tai tukea ole.

15 SÄHKÖAUTON OSTOA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUET Kypros Suomi Sähköauton ostajat saavat vähentää tuloverotuksessa 3 % sähköautojen hankintahinnasta, mutta enintään 9 euroa. Sähköauton ostajat saavat enintään 2 %:n tuen auton myyntihinnasta (max 6 ). Sähkö- ja hybridiautot saavat enintään 25 euron vähennyksen rekisteröintimaksusta. Sähköautot ovat vapautettuja vuosittaisesta liikenneverosta. Sähköautot saavat viiden vuoden vapautuksen yritysautoverosta. Sähköpakettiautot saavat viiden vuoden vapautuksen maksusta (35 ), jota peritään pakettiautosta saatavasta hyödystä. Vuodesta 211 alkaen sähköautojen ostajat (ml. ladattavat hybridiautot) saavat 25 prosentin alennuksen ajoneuvon listahinnasta alennuksen ollessa enintään 59. Vaihtoehtoisella polttoaineella toimivat ajoneuvot saavat enintään 5 euron lisäbonuksen rekisteröinnin yhteydessä. Sähköautot ovat vapautettuja rekisteröintimaksusta ja kuukausittaisesta ajoneuvoverosta. Sähkö- ja hybridiautot ovat vapautettuja rekisteröintimaksusta. Sähköauton ostamiseen myönnetään 7 euron tuki. Yritys tai henkilö voi saada tuen enintään seitsemälle autolle. Sähköautoista ei tarvitse ostaessa maksaa autoveroa eikä arvonlisäveroa ja niillä on hyvin pieni vuosittainen rekisteröintimaksu. Sähköauton saa parkkeerata ilmaiseksi julkisten yhteisöjen omistamille parkkipaikoille. Sähköautojen omistajien ei tarvitse maksaa tietulleja eikä myöskään kansallisilla autolautoilla autosta maksua. Sähköautoilla on myös korotettu kilometrikorvaus julkisella sektorilla. Sähköautot ovat kokonaan vapautettuja ja hybridiautoilla on 5 prosentin alennus rekisteröintimaksusta. Uuden auton ostamiseen myönnetään tukea, mikäli auton CO 2 -päästöt ovat enintään 125 g/km. Suurin tukisumma on 5 enintään 6 g/km päästäville autoille. Tuen määrä ei saa ylittää 2 % alv:n sisältävästä auton ostohinnasta. Mikäli akku on vuokrattu, lisätään akun kustannus tuen rajoituksena käytettävään ostohintaan. 135 g/km tai alle päästävät hybridiautot saavat 2 euron tuen. Vuosittaisesta liikenneverosta vapautetaan viideksi vuodeksi hybridiautot (päästöt max. 12 g/km) sekä 37 kwh/1 km sähköä kuluttavat sähköautot. Sähkö- ja hybridiautojen verotusarvoa alennetaan yritysten autoverotuksessa 4 % verrattuna vastaavaan bensiini- tai dieselautoon. Maksimivähennys on 175 vuodessa. Sähköautot ovat vapautettuja vuosittaisesta liikenneverosta viiden vuoden ajaksi ensimmäisestä rekisteröintipäivästä lähtien. Sähkökäyttöisten henkilöautojen käyttövoimavero alennettiin vuoden 211 alusta keskimäärin 77 %, ladattavan dieselhybridiauton 27 % ja ladattavan bensiinihybridiauton yli 9 %. Pelkällä sähköllä kulkevat sähköautot ovat vapautettuja rekisteröintimaksusta ja maksavat alinta mahdollista vuosittaista ajoneuvoveroa Ladattavat hybridiautot eivät kuitenkaan ole vapautettuja rekisteröintimaksusta. Sähkö- ja hybridiautot sekä muut vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävät ajoneuvot ovat vapautettuja tieverosta. Tieveroa peritään vain kaupallisiin tarkoituksiin käytettävistä autoista. ACEA-European Automobile Manufacturers Association.

16 Suomenkielinen selvitys on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteesta tai tilattavissa painettuna Energiateollisuus ry:stä. Mahdolliset kommentit selvitykseen pyydetään lähettämään Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, 1 Helsinki PL 1, 11 Helsinki Puh. (9) 53 52, faksi (9) Mainostoimisto Laine/Suomen Graafiset Palvelut 211

Energiateollisuus ry. Syysseminaari

Energiateollisuus ry. Syysseminaari Energiateollisuus ry Syysseminaari Juha Naukkarinen Kotitaloussähkön hinnan muodostus 30 snt/kwh 25 20 15 10 5 0 Bulgaria Viro Liettua Romania Kreikka Latvia Kroatia Turkki Ranska Suomi 2009 Puola Slovenia

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma Liikenneverotus Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma 7.12.2017 Leo Parkkonen Liikenteen verotus Kokonaisuutena verotuksen painopistettä on

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Verotuksellisia näkökohtia Leo Parkkonen Eduskunnan valtiovarainvaliokunta

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Verotuksellisia näkökohtia Leo Parkkonen Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Verotuksellisia näkökohtia 10.02.2017 Leo Parkkonen Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Esityksen rakenne Nykyisen energia- ja liikenneverotuksen rakenne, tasot ja

Lisätiedot

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015 Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015 Talousvaliokunta Energiaverotus Yhdenmukaistettu energiaverodirektiivillä (EVD) Biopolttonesteet veronalaisia EVD:ssä Turpeen verotukseen ei sovelleta EVD:tä Sähköllä

Lisätiedot

Energiaverotuksen muutokset. Kuntatalous ja vähähiilinen yhteiskunta: mahdollisuuksia ja pitkän aikavälin vaikutuksia

Energiaverotuksen muutokset. Kuntatalous ja vähähiilinen yhteiskunta: mahdollisuuksia ja pitkän aikavälin vaikutuksia Energiaverotuksen muutokset Kuntatalous ja vähähiilinen yhteiskunta: mahdollisuuksia ja pitkän aikavälin vaikutuksia Energiaverotuksen taustaa Yhdenmukaistettu energiaverodirektiivillä (EVD) Biopolttonesteet

Lisätiedot

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 AUTO- JA AJONEUVOVERO Autoveron veroprosentti on 1.1.2008 alusta lukien määräytynyt auton ominaishiilidioksidipäästön

Lisätiedot

Kansainvälinen energiaverovertailu. Selvitys sähkön, polttoaineiden, kaukolämmön ja liikenteen veroista Suomessa ja eräissä muissa maissa

Kansainvälinen energiaverovertailu. Selvitys sähkön, polttoaineiden, kaukolämmön ja liikenteen veroista Suomessa ja eräissä muissa maissa Kansainvälinen energiaverovertailu Selvitys sähkön, polttoaineiden, kaukolämmön ja liikenteen veroista Suomessa ja eräissä muissa maissa Jukka-Pekka Rantakokko KANSAINVÄLINEN ENERGIAVEROVERTAILU Selvitys

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012

Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012 Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012 Elintarvikkeiden kuluttajahinnasta noin 40 % on veroja Erilaisten verojen osuus on noin 40% elintarvikkeiden kuluttajahinnasta: Kuluttajat maksavat elintarvikkeiden

Lisätiedot

Energian hinnat. Verotus nosti lämmitysenergian hintoja. 2013, 1. neljännes

Energian hinnat. Verotus nosti lämmitysenergian hintoja. 2013, 1. neljännes Energia 2013 Energian hinnat 2013, 1. neljännes Verotus nosti lämmitysenergian hintoja Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden verotus kiristyi vuoden alusta, mikä nosti erityisesti turpeen verotusta.

Lisätiedot

Ajoneuvoveron muutokset 2011. Palveluesimies Heli Tanninen 29.9.2011

Ajoneuvoveron muutokset 2011. Palveluesimies Heli Tanninen 29.9.2011 Ajoneuvoveron muutokset 2011 Palveluesimies Heli Tanninen 29.9.2011 Sisältö: Suomen päästövähennystavoitteet Perusveromuutos 2010 Energiaverouudistus Käyttövoimaveromuutos 1.1.2012 Käyttövoimaverotasojen

Lisätiedot

Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä

Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä Energia 2013 Energian hinnat 2013, 2. neljännes Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä Sähkön ja lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasuun hinnat kääntyivät laskuun

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Vähäpäästöisyyden kriteerit (voimassa alkaen 1.1.2017) Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista

Lisätiedot

Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa

Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa Päivi Myllykangas, EK Aluetoiminta 16.12.2010 Energia- ja ilmastopolitiikan kolme perustavoitetta Energian riittävyys ja toimitusvarmuus Kilpailukykyiset kustannukset

Lisätiedot

Lämmön tuottaminen tuontipolttoaineilla oli aiempaa halvempaa

Lämmön tuottaminen tuontipolttoaineilla oli aiempaa halvempaa Energia 2014 Energian hinnat 2013, 4. neljännes Lämmön tuottaminen tuontipolttoaineilla oli aiempaa halvempaa Kotimaisten polttoaineiden hinnat jatkoivat kallistumista, mikä osaltaan vaikutti kaukolämmön

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä

Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä Energia 2013 Energian hinnat 2013, 3. neljännes Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä Kivihiilen satamahinta laski kolmannella vuosineljänneksellä yli kuusi prosenttia.

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista Helsingissä, jos omistat vähäpäästöisyyden kriteerit

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä Energia 2014 Energian hinnat 2014, 2. neljännes Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä Kivihiilen ja maakaasun hinnat lämmöntuotannossa laskivat toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 1. neljännes

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 1. neljännes Energia 2011 Energian hinnat 2011, 1. neljännes Energian hinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan kotimaisten lämmöntuotannon polttoaineiden hintojen nousu on ollut pienempää verrattuna tuontipolttoaineisiin.

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 2. neljännes

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 2. neljännes Energia 2011 Energian hinnat 2011, 2. neljännes Energian hinnat nousivat Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan.

Lisätiedot

Lämmin alkuvuosi laski kivihiilen ja maakaasun hintoja

Lämmin alkuvuosi laski kivihiilen ja maakaasun hintoja Energia 2014 Energian hinnat 2014, 1. neljännes Lämmin alkuvuosi laski kivihiilen ja maakaasun hintoja Kivihiilen ja maakaasun kulutus pieneni lämpimän alkuvuoden seurauksena ja myös niiden hinnat lämmöntuotannossa

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

POLTTOAINEVEROTUKSEN KEHITTÄMINEN AUTOKAUPPIASPÄIVÄT 26.3.2010

POLTTOAINEVEROTUKSEN KEHITTÄMINEN AUTOKAUPPIASPÄIVÄT 26.3.2010 POLTTOAINEVEROTUKSEN KEHITTÄMINEN AUTOKAUPPIASPÄIVÄT 26.3.2010 Leo Parkkonen 26.3.2010 VM:N TOIMEKSIANTO VTT:LLE Energiatuotteiden ja niiden ympäristöhyötyjen kartoitus verotuksen kehittämiseksi Onko olemassa

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 3. neljännes

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 3. neljännes Energia 2011 Energian hinnat 2011, 3. neljännes Energian hintojen nousu jatkui Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat merkittävästi tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä Kohti päästötöntä liikennettä 2045 Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä 23.1.2018 1 Liikenteen päästövähennystavoitteet energia- ja ilmastostrategiassa ja Kaisussa Liikenteen päästöjä tulee

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

Lämmitys- ja liikennepolttoaineiden hinnat kallistuivat

Lämmitys- ja liikennepolttoaineiden hinnat kallistuivat Energia 2013 Energian hinnat 2012, 4. neljännes Lämmitys ja liikennepolttoaineiden hinnat kallistuivat Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden verotus kiristyi vuoden alusta. Kaukolämmön hinnat

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo?

Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo? Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo? Mirja Tiitinen Energiateollisuus ry 1 Asiakkaan maksama kaukolämmön verollinen kokonaishinta, Suomen keskiarvo, /MWh 90 85 80 75 70 65 60

Lisätiedot

Öljytuotteiden hinnat laskivat viimeisellä neljänneksellä

Öljytuotteiden hinnat laskivat viimeisellä neljänneksellä Energia 2015 Energian hinnat 2014, 4. neljännes Öljytuotteiden hinnat laskivat viimeisellä neljänneksellä Öljyn tuontihintojen selkeä lasku vaikutti polttonesteiden kuluttajahintojen laskuun vuoden viimeisellä

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

1. Sähköveroissa huomioitava yleiseurooppalainen kehitys

1. Sähköveroissa huomioitava yleiseurooppalainen kehitys SUOMEN ELFI OY LAUSUNTO 1 (2) 13.8.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ valtiovarainministeriö@vm.fi kopio: Viite: Lausuntopyyntönne VM007:00/2008 LAUSUNTO ENERGIAVEROTUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVAN HALLITUKSEN ESITYKSEN

Lisätiedot

Metsäbioenergia energiantuotannossa

Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsätieteen päivä 17.11.2 Pekka Ripatti & Olli Mäki Sisältö Biomassa EU:n ja Suomen energiantuotannossa Metsähakkeen käytön edistäminen CHP-laitoksen polttoaineiden

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Energian hinnat. Sähkön hinta kääntyi laskuun. 2012, 2. neljännes

Energian hinnat. Sähkön hinta kääntyi laskuun. 2012, 2. neljännes Energia 2012 Energian hinnat 2012, 2. neljännes Sähkön hinta kääntyi laskuun Sähkön kokonaishinta laski kaikissa kuluttajaryhmissä vuoden toisella neljänneksellä. Sähkön kuluttajahinnat kääntyivät laskuun

Lisätiedot

Lausunto 1 (6)

Lausunto 1 (6) Lausunto 1 (6) viite: LVM048:00/2017 Liikenne- ja viestintäministeriölle kirjaamo@lvm.fi Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat edelleen laskussa

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat edelleen laskussa Energia 2014 Energian hinnat 2014, 3. neljännes Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat edelleen laskussa Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat jatkoivat laskuaan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Lisätiedot

Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013

Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013 Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013 Agenda 1. Johdanto 2. Energian kokonaiskulutus ja hankinta 3. Sähkön kulutus ja hankinta 4. Kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja

Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja Energia 2012 Energian hinnat 2012, 1. neljännes Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja Energiaveron korotukset ja raakaöljyn korkeampi hinta nostivat liikennepolttoaineiden hintoja ensimmäisellä

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Öljyn ja sähkön hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä

Öljyn ja sähkön hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2015 Energian hinnat 2015, 1. neljännes Öljyn ja sähkön hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan polttonesteiden kuluttajahinnat laskivat selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953 Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta

Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta 17.9.2009, Laurea AMK Hyvinkää Energiameklarit Oy Toimitusjohtaja Energiameklarit OY perustettu 1995 24 energiayhtiön omistama palveluita

Lisätiedot

Sähkön hinnat laskivat edelleen kolmannella neljänneksellä

Sähkön hinnat laskivat edelleen kolmannella neljänneksellä Energia 2012 Energian hinnat 2012, 3. neljännes Sähkön hinnat laskivat edelleen kolmannella neljänneksellä Korjaus 21.12.2012: Jyrsin ja palaturpeen verolliset hinnat lämmöntuotannossa korjattu. Myös kotitaloussähkön

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

ENERGIAPOLIITTISTEN OHJAUSKEINOJEN VAIKUTUS METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIAKUSTANNUKSIIN EUROOPASSA

ENERGIAPOLIITTISTEN OHJAUSKEINOJEN VAIKUTUS METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIAKUSTANNUKSIIN EUROOPASSA ENERGIAPOLIITTISTEN OHJAUSKEINOJEN VAIKUTUS METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIAKUSTANNUKSIIN EUROOPASSA Tiivistelmä raportista Metsäteollisuus ry:lle 7.1.16 Pöyry Management Consulting Oy ( Pöyry ) pidättää kaikki

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes Energia 2012 Energian hinnat 2011, 4. neljännes Energian hintojen nousu jatkui Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) ti 3.11.2015 klo 11 HE 34/2015 vp (energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi) SISÄLTÖ Energiaveron kehitys Energiaverotuksen ja

Lisätiedot

Ajoneuvoperusteisten verojen osuus ympäristöverojen kertymästä kasvoi eniten vuonna 2010

Ajoneuvoperusteisten verojen osuus ympäristöverojen kertymästä kasvoi eniten vuonna 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 0 Ympäristöverot 00 Ajoneuvoperusteisten verojen osuus ympäristöverojen kertymästä kasvoi eniten vuonna 00 Ympäristöverojen kertymä oli vuonna 00 lähes viisi miljardia euroa.

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biomassasta

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biomassasta Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biomassasta VTT Seminaari: Puuhakkeesta sähköä ja lämpöä pienen kokoluokan kaasutustekniikan kehitys ja tulevaisuus 13.06.2013 Itämerenkatu 11-13, Auditorio Leonardo Da

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

U 38/2017 vp Ehdotus direktiivin 1999/62/EY (eurovinjettidirektiivi) muuttamisesta ajoneuvoveron osalta

U 38/2017 vp Ehdotus direktiivin 1999/62/EY (eurovinjettidirektiivi) muuttamisesta ajoneuvoveron osalta U 38/2017 vp Ehdotus direktiivin 1999/62/EY (eurovinjettidirektiivi) muuttamisesta ajoneuvoveron osalta Liikenne- ja viestintävaliokunta 12.9.2017 Markus Teräväinen VM/VO Direktiivin nykyinen sisältö Eurovinjettidirektiivissä

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

Energian hinnat laskivat toisella neljänneksellä

Energian hinnat laskivat toisella neljänneksellä Energia 2015 Energian hinnat 2015, 2. neljännes Energian hinnat laskivat toisella neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan myös toisella neljänneksellä.

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Energiaverotus: Komissio ehdottaa siirtymäaikoja jäsenyyteen valmistautuville maille

Energiaverotus: Komissio ehdottaa siirtymäaikoja jäsenyyteen valmistautuville maille IP/04/121 Bryssel 28. tammikuuta 2004 Energiaverotus: Komissio ehdottaa siirtymäaikoja jäsenyyteen valmistautuville maille Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen energiaverodirektiivin (katso IP/03/1456)

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 EU:n päästövähennystavoitteet EU:n komissio antoi heinäkuussa 2016 ehdotuksensa

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 990 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA Tiivistelmä 16.3.2015

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA Tiivistelmä 16.3.2015 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA Tiivistelmä All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without permission

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Asiakirjayhdistelmä 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille arvioidaan kertyvän 929 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994).

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä

Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2015, 4. neljännes Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat laskivat vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä

Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2016, 1. neljännes Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2016 ensimmäisellä

Lisätiedot

Energian hankinta, kulutus ja hinnat

Energian hankinta, kulutus ja hinnat Energia 2011 Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2010, 4. vuosineljännes Energian kokonaiskulutus nousi 9 prosenttia vuonna 2010 Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1445

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan Kuopio

Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan Kuopio Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan 20.11.2008 Kuopio Johtaja Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry Sähkömarkkinoiden uusi toimintamalli Sähkön hinta alenee. Elinkustannukset alenevat.

Lisätiedot

Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi

Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi Valtiovarainministeriön tiedotus/keskustelutilaisuus Helsinki 10.9.2010 Teknologiajohtaja Satu Helynen 2 Taustaselvityksen työtapa VTT:n

Lisätiedot

Ympäristöverotus osana koko verojärjestelmää

Ympäristöverotus osana koko verojärjestelmää Ympäristöverotus osana koko verojärjestelmää Essi Eerola Verotuksen kehittämistyöryhmä, 3.6.2009 Johdanto Taloudelliset ohjauskeinot (verot ja vaihdettavat kiintiöt) nousivat 1990- luvulla perinteisten

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet Petteri Huuska Sähkönkulutuksen vähentäminen -tavoitteet Tavoite 1. Kotitalouksien sähkönkulutus pienenee 10 prosenttia asukasta kohti verrattuna

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO 2 -raja-arvoiksi

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO 2 -raja-arvoiksi Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO 2 -raja-arvoiksi U 67/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Liitemateriaali Valtiovarainvaliokunta verojaosto 15.10.2014 Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Palvelualojen työnantajat PALTA ry Riitta Varpe PALTAn tunnusluvut Noin 1

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Ajankohtaiskatsaus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Muutosten aikaa Maailmanpoliittinen tilanne EU:n kehitys Energiaunioni Energiamurros Maakuntauudistus 2 Energiapolitiikan

Lisätiedot

Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot

Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot - Selvitys ajoneuvopäättäjien ja -käyttäjien näkemyksistä 2.12.2014 Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa organisaatioiden kiinnostusta erittäin

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vuosi 2015

Uusiutuvan energian vuosi 2015 Uusiutuvan energian vuosi 2015 Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 26.1.2016 Congress Paasitorni, Helsinki Pekka Ripatti Sisältö ja esityksen rakenne 1. Millainen on uusiutuvan energian toimiala? 2. Millaisia

Lisätiedot

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN VEROTUS Maakaasusta suoritetaan valmisteveroa, kun sitä luovutetaan kulutukseen Suomessa. Maakaasun verovelvollisia

Lisätiedot

Energiatuki Kati Veijonen

Energiatuki Kati Veijonen Energiatuki 2017 Kati Veijonen Energiatukea Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: 1) lisäävät uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

TransEco tutkimusohjelma 2009 2013

TransEco tutkimusohjelma 2009 2013 TransEco tutkimusohjelma 2009 2013 Suomi 2020 2030 toimintamallit Tiekartat & ohjauskeinot Nils Olof Nylund Viitekehys ja toimintaympäristö EU:n 20/20/20 tavoitteet vuodelle 2020 Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Energia- ja ilmastostrategia ja Kaisu EU:n komissio antoi ehdotuksensa eri

Lisätiedot

Tekniikka elämää palvelemaan ry:n lausunto energiaverotuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Tekniikka elämää palvelemaan ry:n lausunto energiaverotuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta Valtiovarainministeriölle, 10.8.2010 Tekniikka elämää palvelemaan ry:n lausunto energiaverotuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta Tekniikka Elämää Palvelemaan ry, PL 15, 00521

Lisätiedot

Energian hintojen nousu hidastui vuoden toisella neljänneksellä

Energian hintojen nousu hidastui vuoden toisella neljänneksellä Energia 2017 Energian hinnat 2017, 2. neljännes Energian hintojen nousu hidastui vuoden toisella neljänneksellä Viime vuoden lopulla alkanut energian hintojen nousu jatkui myös vuoden toisella neljänneksellä.

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi 10.11.2009 Ilmastonmuutos maksaa Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski 10.11.2009

Lisätiedot

Ministerin energiapoliittiset teesit. Petteri Kuuva Kaukolämpöpäivät 26. 27.8.2015 Radisson Blu Hotel Oulu

Ministerin energiapoliittiset teesit. Petteri Kuuva Kaukolämpöpäivät 26. 27.8.2015 Radisson Blu Hotel Oulu Ministerin energiapoliittiset teesit Petteri Kuuva Kaukolämpöpäivät 26. 27.8.2015 Radisson Blu Hotel Oulu Päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvuulla

Lisätiedot

Energiasektorin globaali kehitys. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013

Energiasektorin globaali kehitys. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013 Energiasektorin globaali kehitys Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013 Maailman primäärienergian kulutus polttoaineittain, IEA New Policies Scenario* Mtoe Current policies scenario 20

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007 Stefan Storholm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2006, yhteensä 35,3 Mtoe Biopolttoaineet

Lisätiedot