Energiaverotus Euroopassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiaverotus Euroopassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa"

Transkriptio

1 Energiaverotus Euroopassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa

2 ENERGIAVEROTUS EUROOPASSA, JAPANISSA JA YHDYSVALLOISSA Yhteenveto Energiateollisuus ry:n tekemästä selvityksestä sähkön, polttoaineiden, kaukolämmön ja liikenteen verotuksesta EU- ja EFTA-maissa sekä Japanissa ja Yhdysvalloissa.

3 LUKIJALLE Lähes kaikki teollistuneet maat verottavat energiaa. Liikennepolttoaineilla on jo pitkään ollut suhteellisen korkea fiskaalinen vero. Suomessa 199-luvun alun lama johti nopeasti kasvavaan energiaverotukseen, jonka ensisijainen tavoite oli paikata valtiontalouden alijäämää. Samanaikaisesti myös muut Pohjoismaat nostivat energiaverojaan, mutta useimmissa maissa vielä tuolloin energiaverot olivat alhaisella tasolla tai energiaa ei verotettu lainkaan liikennepolttoaineita lukuun ottamatta. Euroopan unioni pyrki yhtenäistämään energiaverokäytäntöjä jo 199-luvun alkupuolella. Vasta monien vaiheiden jälkeen taloudellisesti paljon raskaamman päästökauppadirektiivin tultua hyväksytyksi energiaverotusta koskeva direktiivi hyväksyttiin vuonna 23. Siinä säädetään energiaverotuksen rakenne sekä suhteellisen alhaiset minimiverotasot polttoaineille ja sähkölle. Euroopan komissio on parhaillaan uusimassa energiaverodirektiiviä. Komissiosta tihkuneiden tietojen mukaan tavoite on muuttaa nykyinen energiasisältöön perustuva verotus pääosin hiilidioksidiperusteiseksi. Verotuksella ohjattaisiin erityisesti päästökaupan ulkopuolisia sektoreita ja niiden minimiverotasoja nostettaisiin olennaisesti. Komission uskotaan antavan esityksen vuoden 211 kuluessa. Energiaverotuksen käytännöt ja verotasot vaihtelevat huomattavasti eri maissa. Tämän vuoksi on välttämätöntä arvioida, kestävätkö korkeasti verottavien maiden kansantaloudet edelleen kohoavat energiaverot kiristyvillä globaaleilla markkinoilla. Toisaalta regressiiviset energiaverot leikkaavat merkittävästi kulutuskysyntää muusta kulutuksesta ja rasittavat erityisesti pohjoisia kansantalouksia. Verottajalle kaikille välttämätön energia on luonnollisesti herkullinen kohde. Vertailevaa tietoa energiaveroista tarvitsevat niin päättäjät kuin verotusta valmistelevat virkamiehetkin. Myös energiainvestoinneista päätettäessä tieto energiaverotuksesta ja arviot sen kehittymisestä ovat yrityksille välttämättömiä. Energiaverotuksen kasvavasta merkityksestä huolimatta tietoa siitä on vain niukasti saatavilla. Tämä julkaisu on yhteenveto Energiateollisuus ry:n marraskuussa 21 julkaisemasta energiaverovertailusta. Selvitys tehtiin energiaverotusta koskevan päätöksenteon pohjaksi valtionhallinnossa ja teollisuudessa niin Suomessa kuin laajemminkin. Selvityksen pääasialliset lähteet olivat Euroopan komissio, Eurostat, Euroheat & Power, Eurelectric, tutkituissa maissa julkaistu materiaali sekä tutkittuihin maihin eri tahoille lähetetyt kyselyt energiaverotuksesta.

4

5 ENERGIAN JA LIIKENTEEN VEROTUS 3 MAASSA Tutkitut maat ovat EU-maat (pois lukien Luxemburg ja Kypros) sekä Islanti,,, Japani ja. Kaukolämmön verotusta tarkastellaan Suomen lisäksi ssa, ssa, ssa, Islannissa, ssa, Itävallassa, ssa, ssa ja ssa. Selvityksen kohteena ovat sähkön kulutuksen ja tuotannon verotus, yritysten ja kotitalouksien polttoaineiden verotus, kaukolämmön tuotannon ja kulutuksen verotus sekä liikenteen verotus. Liikenteen osalta tarkastellaan liikennepolttoaineiden verotusta ja ympäristöperusteista autoverotusta sekä sähköautojen ostoa ja käyttöä koskevia verotukia ja rahallisia kannusteita. Pääasiallisesti selvityksessä tarkastellaan valmisteverotusta, mutta myös arvonlisäverotusta ja muita veronluonteisia maksuja sivutaan. Verovähennykset ja -vapautukset on pyritty ottamaan huomioon niin laajalti kuin se on saadun aineiston perusteella ollut mahdollista. Erityisesti erilaiset poikkeukset ja helpotukset ovat usein hankalasti selvitettäviä. Lisäksi eräissä maissa energiaverolainsäädäntö on erittäin monimutkainen ja verotasoja on runsaasti. Tämän vuoksi vertailuissa on jouduttu käyttämään jossain määrin tarkastellun kuluttajaryhmän keskimääräisiä tai tyypillisiä verotasoja. Eräissä maissa on myös käytössä veronluonteisia maksuja, kuten syöttötariffeja, jotka on pääosin jätetty vertailun ulkopuolelle. Ne on kuitenkin pyritty mainitsemaan varsinaisessa selvityksessä, mutta tässä lyhyessä yhteenvedossa vain siltä osin, kun niiden merkitys on huomattava, kuten esimerkiksi n sähköverotuksessa. Suomessa polttoaineiden ja sähkön verot nousivat yli kaksinkertaisiksi vuoden 211 alusta. Samalla polttoaineiden osalta verotusta muutettiin niin, että se koostuu energiasisältö- ja hiilidioksidikomponenteista. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) polttoaineille sovelletaan 5 prosentin alennusta hiilidioksidikomponentista. Suomen osalta on tarkastelu sekä 21 että 211 verotasoja.

6 SÄHKÖN VEROTUS Sähkön kulutuksen verotus vaihtelee useissa maissa yritysten toimialasta ja sähkön kulutuksen määrästä riippuen. Teollisuus- ja palveluyritysten sähkön verotus eroaa kuudessa maassa, jotka ovat,,,, Suomi ja. Korkeimmat yritysten sähköverotasot ilman kevennyksiä esim. energiavaltaisille teollisuusyrityksille ovat ssa, ssa ja Alankomaissa. Palveluyritysten käyttämän sähkön verotus taas on selvästi tiukinta ssa ja ssa. EU:n minimitasoja teollisuusyritysten sähköverotuksessa käyttävät seitsemän maata ja palveluyrityksen sähköverotuksessa neljä maata. ssa, ssa, ssä ja Yhdysvalloissa ei peritä sähköstä kulutusveroa yrityskäytössä lainkaan. Seitsemässä maassa uusiutuvilla energianlähteillä tuotettu sähkö oli vapautettu sähkön kulutusverosta. Suomen sähköverot teollisuusyrityksille ovat vuonna 21 kymmenenneksi korkeimmat, mutta vuonna 211 jo viidenneksi korkeimmat. Palveluyrityksillä vuonna 21 verotus on seitsemänneksi, ja vuonna 211 Suomi nousee neljänneksi tiukimmin palveluyritysten sähköä verottavaksi maaksi. Energiavaltaiselle teollisuudelle myönnetään kevennyksiä sähköverosta Suomen lisäksi Alankomaissa, ssa, ssa, Itävallassa, ssa, ssa, ssa ja ssa. Sähkön kulutusverot kotitalouksille ovat ylivoimaisesti korkeimmat ssa. EU:n minimiveroastetta sähkölle käyttävät viisi jäsenvaltiota. Yhdeksässä maassa ei ole lainkaan käytössä sähköveroa kotitalouksille, näistä seitsemän on EU:n jäsenvaltioita. Suomen sähkövero kotitalouksille nousee vuonna 211 viidenneksi korkeimmaksi. Sähköntuotannon polttoaineita ei veroteta EU-maissa, koska EU:n energiaverodirektiivi kieltää sen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ympäristösyistä määrätä näille tuotteille veroja. EU-maista, ja hyödyntävät tätä mahdollisuutta tiettyjen polttoaineiden kohdalla. EU:n ulkopuolisista maista myös Japani ja perivät sähköntuotannon polttoaineista veroja, joskin vesivoimaa hyödyntävässä ssa niiden merkitys on olematon. ja perivät kaikista sähköntuotannon polttoaineista rikki- ja typpiveroja, jolloin nämä koskevat myös uusiutuvia polttoaineita. Ydinpolttoainetta ei veroteta yhdessäkään Euroopan maista. Japanissa ydinpolttoaineesta kerätään 13 %:n veroa. Suomen lisäksi vain ssa, ssa ja ssa sähköntuotantolaitoksilla on yleisestä kiinteistöveroasteesta poikkeava verokohtelu. Erikseen voimalaitoksille määrättävä kiinteistövero on Suomessa korkein (2,85 %). Muut sähköyhtiöille kohdentuvat verot ja veronluonteiset maksut voidaan tarkastelluissa maissa jakaa päästöjen verotukseen (mm. hiilidioksidi, rikki, typpi ja ilmansaasteet), alueittaisiin paikallisviranomaisten perimiin veroihin ja maksuihin, tiettyjen sähköntuotantomuotojen verotukseen ja muihin veroihin ja maksuihin (kuten huoltovarmuusmaksu). Rikki- ja typpiveroja tai veron luonteisia maksuja on käytössä ainakin ssa, ssa, ssa, ssa, ssa, ssa, ssa ja ssa. Hiilidioksidiveroja sähköntuotannon polttoaineille on käytössä vain joillain n itsehallintoalueilla. Sähköyhtiöt maksavat paikallisviranomaisille useissa maissa kunta- ja maakuntatasolla erilaisia maksuja mm. toimiluvista, veden ja maa-alueiden käytöstä ja muuntajista. Sähköntuotantomuodoista erityisesti ydinvoimalle on asetettu muista poikkeavia veroja ja maksuja. Näitä ovat ydinjätteistä ja voimaloiden purkamisesta perittävät verot sekä mm. ydinreaktorin lämpötehoon ja ydinvoimalaitoksen suoja-alueelle rakennettuun kiinteistöalaan perustuvat verot. Suomessa varat ydinjätehuoltoon kerätään valtion toimesta ydinjäterahastoon. SÄHKÖN VEROT TEOLLISUUDELLE, SNT/KWH 1,6 1,4 1,2 1,35 1,23 1,8 1,8,76,73,6,4,2 Suomi 211,52,51,447,35,35,263,25,134,132,114,1,1 Japani Suomi 21 Kuviossa on vertailtu tyypillisesti alle 1 MWh/vuosi kuluttavia teollisuusyrityksiä. ssa erilaisia veroluonteisia maksuja ja verkon kustannuksia kerätään lisäksi 2,21 snt/kwh. Useissa maissa on teollisuudelle erityyppisiä energiaveron palautusmenettelyitä, jotka eivät ilmene kuviosta.,1,1,562,53,521,5,5,5,5,5 EU:n minimi

7 SÄHKÖN VEROT PALVELUYRITYKSILLE, SNT/KWH , ,97 2 2,5 Suomi 211 1,7 1,35 1,35 1,8 Suomi 21,88,76,52,51,447 Japani,35,35,25,132,114,1,1,1,1,5,5 EU:n minimi,5,5,5,15 ssa erilaisia veroluonteisia maksuja ja verkon kustannuksia kerätään lisäksi 3,97 snt/kwh. SÄHKÖN KULUTUSVEROT KOTITALOUKSILLE, SNT/KWH , ,97 2,34 2,5 1,7 Suomi 211 1,6 1,5 1,35 1,21,883 Suomi 21,51,5,447,35 Japani,35,19,114,1,1,1,1,1 EU:n minimi Alankomaiden kohdalla vertailussa käytetään Eurostatin ilmoittaa tyypillistä verotasoa 1,6 snt/kwh, mikä vastaa 343 kwh:n vuotuista sähkön kulutusta. ssa erilaisia veroluonteisia maksuja ja verkon kustannuksia kerätään lisäksi 3,97 snt/kwh. KOTITALOUKSIEN SÄHKÖKUSTANNUS VUODESSA, EUROA/HENKILÖ Suomi 211 Suomi 29 Kypros Luxemburg Kroatia Turkki Eri maissa kotitalouksien sähkön käyttö vaihtelee huomattavasti johtuen etenkin vuoden aikojen aiheuttamista eroista ja energiankäytön rakenteesta. Sähkön hinnan ja verojen aiheuttamaa rasitusta onkin syytä verrata myös vuotuisena kokonaiskustannuksena kotitalouksille, kun arvioidaan esimerkiksi verotuksen vaikutusta ostovoimaan tai vaikkapa inflatoriseen kehitykseen ALV Energiaverot Sähkö 55

8 POLTTOAINEIDEN VEROTUS Selvityksessä n, n ja n osalta polttoaineiden verotasoissa on eroa yritysten kesken riippuen siitä, kuuluvatko yritykset EU:n päästökauppaan vai eivät. Raskaan polttoöljyn, maakaasun ja kivihiilen valmisteverojen osalta tarkastellaan niitä EU:n ja n valmisteveroja, joita peritään EU:n päästökaupan piirissä olevilta yrityksiltä. Kevyen polttoöljyn valmisteveroja tarkastellaan kotitalouksien ja päästökaupan ulkopuolisten yritysten osalta. Raskasta polttoöljyä verotetaan vuoden 211 alusta eniten yrityskäytössä Suomessa. Seuraavaksi suurimmat verot ovat ssa ja ssa. Muista Pohjoismaista verottaa raskasta polttoöljyä huomattavasti vähemmän kuin Suomi vuonna 211 ja ei ollenkaan. ssa teollisuuden kevyissä ja raskaissa prosesseissa käytettävät kaasu-, öljy- ja hiilituotteet ovat vapautettuja kokonaan energiaverosta ja EU:n päästökaupan piirissä myös hiilidioksidiverosta. 1 EU:n jäsenmaata verottaa raskasta polttoöljyä EU:n minimin mukaan. Kevyellä polttoöljyllä raskain verotus yrityskäytössä on Kreikassa, ssa ja lla. Kevyen polttoöljyn verotuksessa yrityskäytössä Suomen valmistevero vuonna 21 sijoittuu tarkasteltujen maiden keskivaiheille, mutta vuonna 211 Suomen vero nousee korkeimpaan kolmannekseen. Maakaasua korkeimmin verottavat yrityskäytössä, ja vuonna maata eivät peri yritysten maakaasun käytöstä lainkaan valmisteveroa. Maakaasun verotus yrityksille nousisi Suomessa vuonna 213 nyt tarkastelluista maista korkeimmaksi, mikäli muiden maiden verotasot pysyisivät ennallaan. Vuonna 21 Suomen valmistevero on yhdenneksitoista korkein. Kivihiiltä verotetaan Suomessa vuonna 211 eniten tarkastelluista maista. Vuonna 21 korkeimpia veroja kivihiilestä perivät, ja Suomi. Kevyttä polttoöljyä verotetaan kotitalouskäytössä eniten Kreikassa, ssa ja ssa. Arvonlisävero mukaan laskettuna Suomi nousee vuonna 211 tiukimmin verottavaan kolmannekseen tarkastelujoukon keskivaiheilta. Yhdysvalloissa ja ssa arvonlisävero on ainoa perittävä vero kevyestä polttoöljystä kotitalouskäytössä. Valmisteveron ja arvonlisäveron yhteisverorasitus on korkein ssa, Kreikassa ja ssa. Maakaasun kotitalouskäytölle korkeimmat valmisteverot ovat ssa, ssa ja Alankomaissa. Samat maat verottavat myös arvonlisävero mukaan laskettuna eniten maakaasua. Vuonna 213 muiden maiden verojen pysyessä ennallaan Suomessa maakaasun valmistevero olisi viidenneksi korkein kun se vuonna 21 oli kahdenneksitoista korkein. Tarkastelluista maista Pohjoismaiden lisäksi ssa, Irlannissa, ssa, ssa, ssä ja ssa peritään lämmityksen ja liikenteen polttoaineista hiilidioksidiperusteista veroa. Voidaan havaita, että n hiilidioksidiverotus on selkeästi korkeinta vertailluista maista,11 /hiilidioksiditonni. Muiden maiden hiilidioksidiveroasteet vaihtelevat 25 /tco 2 n veron ollessa pienin ja Suomen vuonna 211 perimän veron ollessa toiseksi suurin n jälkeen. n korkeaa hiilidioksidiveroa selittää n energiaverotuksen rakenne, jossa hiilidioksidivero on fiskaalista energiaveroa huomattavasti suurempi elementti. Kuitenkin n myöntämät vähennykset hiilidioksidiverosta teollisuudelle laskevat n teollisuuden verotasot keskimäärin muiden tarkasteltujen maiden tasolle ja vuoden 211 alusta myös Suomen veroasteiden alle. Hiilidioksidiverosta myönnetään ssa, ssa, ssa ja ssa vapautuksia tai kevennyksiä EU:n päästökaupan piirissä oleville yrityksille. RASKAAN POLTTOÖLJYN VEROT YRITYKSILLE, EUROA/TONNI , , ,7 31,4 26,6 25, ,7 Suomi 211 Suomi 21 Japani EU:n minimi 18, ,6 15,5 15,3 15,1 15, EU:n päästökaupan piirissä olevat yritykset.

9 MAAKAASUN VEROT YRITYKSILLE, EUROA/MWH , ,5 1 9,36 9,2 8 6,72 6, ,5 4,42 4,14 4, 3,59 2,77 2,52 2,1 1,87 1,32 1,23 1,19 1,12,786,614,54,327 KIVIHIILEN VEROT YRITYKSILLE, EUROA/TONNI , , 62,5 5,5 5, 41,7 32,5 2 Suomi 211 Suomi 21 Japani 13,2 EU:n minimi 1,6 Suomi 215 Suomi 213 Suomi 211 Suomi 21 Japani EU:n minimi EU:n päästökaupan piirissä olevat yritykset. 9,84 8,57 8,47 8,43 8,41 8,12 7,55 7,38 7,38 7,38 6,53 4,6 4,18 4,16 3,77 3,69,54,54 EU:n päästökaupan piirissä olevat yritykset. KEVYEN POLTTOÖLJYN VEROT KOTITALOUKSILLE, EUROA/1 L ALV Valmistevero Suomi 211 Suomi 21 EU:n minimi Japani

10 KAUKOLÄMMÖN VEROTUS Kaukolämmön polttoaineista peritään energiaveroja kuten muistakin polttoaineista (ks. polttoaineiden verotus). Vuonna 211 tarkasteltujen maiden kaukolämmön tuotannossa raskasta polttoöljyä ja kivihiiltä verotetaan eniten. Maakaasun verotus kaukolämmön tuotannossa nousisi Suomessa vuonna 213 nyt tarkastelluista maista korkeimmaksi, mikäli muiden maiden verotasot pysyisivät ennallaan. Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannossa lämmön tuotannon polttoaineiden verotus on ylivoimaisesti korkein ssa. Vuonna 211 Suomessa perityt verot kivihiilestä yhteistuotannossa ovat toiseksi ja maakaasun sekä raskaan polttoöljyn verot kolmanneksi kireimpiä. Kaukolämmön tuotantoon yhteistuotannolla kannustetaan verotuksellisesti Suomessa, ssa, ssa ja ssa. Tarkastelluissa maissa kaukolämmön tuotannolle ei ollut kohdistettu muita veroja. Ainoastaan Islannissa kaukolämmön kulutukselle oli asetettu erityinen kulutusvero. Kyseessä on kahden prosentin suuruinen resurssivero, jota peritään jälleenmyyntihinnasta. Islannissa, ssa, ssa ja ssa kaukolämmöllä on alennettu arvonlisävero. Kahdessa maassa sähkön ja lämmön yhteistuotannolla (CHP) tuotettu sähkö on vapautettu sähköverosta. KAUKOLÄMMÖN OSUUDET LÄMMITYSMARKKINOISTA VUONNA 27, % ,8 2,5 Islanti Suomi Euroheat & Power, ecoheat4.eu.

11 KIVIHIILEN VALMISTEVEROT KAUKOLÄMMÖN POLTTOAINEENA YHTEISTUOTANNOSSA, EUROA/TONNI ,9 5 62,5 5,5 5 41,7 Suomi 211 Suomi 21 8,12 2,6 Islanti MAAKAASUN VALMISTEVEROT KAUKOLÄMMÖN POLTTOAINEENA YHTEISTUOTANNOSSA, EUROA/MWH , ,6 6,1 5,5 3,59 2,1 Suomi Suomi Islanti ,25,568

12 LIIKENTEEN VEROTUS Myös liikenteen verotus muuttui Suomessa vuoden 211 alusta. Henkilöautojen vuosittain maksettavaa käyttövoimaveroa alennettiin keskimäärin 18 prosenttia dieselin polttoaineveron kahdeksan sentin suuruisesta korotuksesta aiheutuvan käyttökustannusten nousun tasaamiseksi. Sähkökäyttöisten henkilöautojen käyttövoimavero aleni keskimäärin 77 %, ladattavan dieselhybridiauton 27 % ja ladattavan bensiinihybridiauton yli 9 %. Dieseliä verotetaan tarkastelluista maista eniten valmisteja arvonlisävero yhteenlaskettuna ssa, ssa ja ssä. Suomen vuoden 21 kokonaisverotus on vielä tarkasteltujen maiden keskitasoa, mutta vuonna 212 verotus nousee korkeimpaan kolmannekseen dieselin verouudistuksen tullessa voimaan. Ylivoimaisesti pienimpiä veroja peritään Yhdysvalloissa. Eniten bensiiniä verottavat valmiste- ja arvonlisäverot yhteenlaskettuna,, ja. Suomessa bensiiniin kohdistuva kokonaisverotus on viidenneksi korkeinta em. maiden jälkeen. Valmisteverotuksessa Suomen verokohtelu bensiinille on seitsemänneksi tiukinta. Selvityksessä tarkastellaan myös ympäristöperusteista autoverotusta. Yhdessätoista maassa auton rekisteröintimaksu (Suomessa autovero) perustuu hiilidioksidipäästöihin. Rekisteröintimaksu saattaa perustua myös moottoritilavuuteen, tai hintaan ja polttoaineen kulutukseen kuten Itävallassa. Vähäpäästöisimmät autot ovat kokonaan vapautettuja rekisteröintimaksusta Alankomaissa ja ssa.,, Luxemburg,,,, ja eivät peri ollenkaan rekisteröintimaksua. Kahdeksassa maassa vuosittain maksettava liikennevero (Suomessa ajoneuvovero ja käyttövoimavero) perustuu hiilidioksidipäästöihin. Eräissä maissa, kuten ssa, liikennevero perustuu polttoaineenkulutukseen. Vähäpäästöisimmät autot ovat kokonaan vapautettuja vuosittaisesta liikenneverosta ssa, ssa ja ssa. ssa, Luxemburgissa, ssa ja ssa uuden vähäpäästöisen auton ostajat saavat kannustepalkkion, jos he romuttavat samalla vanhan tai paljon ajetun auton. Palkkio vaihtelee 5 eurosta 25 euroon. Vanhan auton rajana pidetään kaikissa em. maissa 1 vuoden ikää. Sähköautojen ostoa ja käyttöä tuetaan monissa maissa verotuksen keinoin. Seitsemässä maassa sähköautoille myönnetään vähennyksiä tai täysi vapautus rekisteröintimaksusta. Vuosittaisesta liikenneverosta myönnetään niin ikään vapautus seitsemässä tarkastelluista maista. ssa, ssa, Kyproksella ja ssa myönnetään suoraa rahallista tukea sähköautojen tai uusien vähäpäästöisten autojen ostamiselle. Tukisumma vaihtelee 7 eurosta 6 euroon. Muita sähköautojen ostajille myönnettäviä etuja ovat mm. ssa oikeus vähentää 3 % auton hankintahinnasta tuloverotuksessa, ssa oikeus ajaa bussikaistoilla, parkkeerata ilmaiseksi julkisille parkkipaikoille, vapautus tietulleista ja autolauttamaksuista sekä ssa sähköautojen verotusarvon alentaminen yrityksille.

13 BENSIININ VEROT, EUROA/LITRA Suomi 212 Suomi 21 Japani EU:n minimi 1,2 1,8,6,4,2 DIESELIN VEROT, EUROA/LITRA Suomi 212 Suomi 21 EU:n minimi Japani 1,2 1,8,6,4,2 ALV Valmistevero ALV Valmistevero,91,79,75,71,68,68,66,66,65,65,64,62,61,6,58,57,57,55,52,51,55,5,49,47,51,52,46,45,33,8,57,99,95,95,91,9,9,87,86,85,84,82,82,79,77,73,73,71,64,63,6,66,6,55,55,62,63,55,52,49,7,7

14 UUDEN AUTON MAKSUT, VEROT JA TUET Maa Kypros Luxemburg Suomi Yleinen ALV , , Rekisteröintimaksu Perustuu hintaan ja CO 2 -päästöihin. Perustuu moottoritilavuuteen ja ikään; Valloniassa CO 2 -päästöihin. Perustuu CO 2 -päästöihin; rekisteröintimaksu prosentista (päästöt <12 g/km) 14,75 prosenttiin (>2 g/km). Perustuu CO 2 -päästöihin: 14 % (max. 12 g/km) 36 % (>225 g/km). ± 3. Perustuu hintaan ja polttoaineenkulutukseen. Enintään 16 %:n hyöty tai haittavero. Perustuu moottoritilavuuteen ja päästöihin. 55 %. Sähkö ja hybridiautot ovat vapautettuja rekisteröintimaksusta. Perustuu moottoritilavuuteen ja CO 2 -päästöihin. Perustuu CO 2 -päästöihin. 15. Perustuu hintaan, CO 2 -päästöihin ja ajoneuvon pituuteen. Perustuu moottoritilavuuteen ja CO 2 -päästöihin. Perustuu moottoritilavuuteen: 3,118,6 %. Perustuu CO 2 -päästöihin; 2 (<15616 g/km) 2 6 (>yli 245 g/km). Perustuu moottoritilavuuteen ja CO 2 -päästöihin. Perustuu hintaan: 113 %. Perustuu hintaan ja CO 2 -päästöihin. Vero % = 4,88 + (,122 x CO 2 ). Min. 12,2 %, max. 48,8 %. Perustuu hintaan: 15 % 1 6 euroon asti, 18 % loppusummasta Perustuu päästöihin. Ympäristöperusteinen verotus, verotuet ja suora rahallinen tuki Alennuksia auton ostohinnasta alle 115 g/km päästävien autojen ostajille, max Uuden max. 149 g/km päästävän auton ostajille 2 kannustepalkkio, jos samanaikaisesti romutetaan vanha auto. Vuosittainen liikennevero perustuu CO 2 -päästöihin: 14 (max. 12g/km) 21 (>225 g/km). Vuosittainen liikennevero perustuu CO 2 -päästöihin. Vuosittainen liikennevero perustuu moottoritilavuuteen ja CO 2 -päästöihin. Vuosittainen liikennevero perustuu CO 2 -päästöihin. Uuden max. 12 g/km päästävän auton ostajille 25 kannustepalkkio ja 1215 g/km 15, jos samanaikaisesti romutetaan vanha auto. Vuosittainen liikennevero perustuu CO 2 -päästöihin ja auton ikään. Uuden max. 13 g/km päästävän auton ostajille 1125 kannustepalkkio, jos samanaikaisesti romutetaan vanha auto. Uuden max. 125 g/km päästävän auton ostajille 5 bonus. Uuden max. 155 g/km päästävän auton ostajille 5 kannustepalkkio, jos samanaikaisesti romutetaan vanha auto. Haittamaksu ja vuosittainen haittavero korkeapäästöisille autoille. Vuosittainen liikennevero perustuu hiilidioksidipäästöihin. Ympäristöystävällisiksi katsotut autot ovat vapautettuja liikenneverosta. Vuosittainen liikennevero perustuu hiilidioksidipäästöihin. Vuosittainen liikennevero perustuu ajoneuvon polttoaineenkulutukseen. ACEA-European Automobile Manufacturers Association. Viiva (-) tarkoittaa, ettei kyseistä maksua tai tukea ole.

15 SÄHKÖAUTON OSTOA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUET Kypros Suomi Sähköauton ostajat saavat vähentää tuloverotuksessa 3 % sähköautojen hankintahinnasta, mutta enintään 9 euroa. Sähköauton ostajat saavat enintään 2 %:n tuen auton myyntihinnasta (max 6 ). Sähkö- ja hybridiautot saavat enintään 25 euron vähennyksen rekisteröintimaksusta. Sähköautot ovat vapautettuja vuosittaisesta liikenneverosta. Sähköautot saavat viiden vuoden vapautuksen yritysautoverosta. Sähköpakettiautot saavat viiden vuoden vapautuksen maksusta (35 ), jota peritään pakettiautosta saatavasta hyödystä. Vuodesta 211 alkaen sähköautojen ostajat (ml. ladattavat hybridiautot) saavat 25 prosentin alennuksen ajoneuvon listahinnasta alennuksen ollessa enintään 59. Vaihtoehtoisella polttoaineella toimivat ajoneuvot saavat enintään 5 euron lisäbonuksen rekisteröinnin yhteydessä. Sähköautot ovat vapautettuja rekisteröintimaksusta ja kuukausittaisesta ajoneuvoverosta. Sähkö- ja hybridiautot ovat vapautettuja rekisteröintimaksusta. Sähköauton ostamiseen myönnetään 7 euron tuki. Yritys tai henkilö voi saada tuen enintään seitsemälle autolle. Sähköautoista ei tarvitse ostaessa maksaa autoveroa eikä arvonlisäveroa ja niillä on hyvin pieni vuosittainen rekisteröintimaksu. Sähköauton saa parkkeerata ilmaiseksi julkisten yhteisöjen omistamille parkkipaikoille. Sähköautojen omistajien ei tarvitse maksaa tietulleja eikä myöskään kansallisilla autolautoilla autosta maksua. Sähköautoilla on myös korotettu kilometrikorvaus julkisella sektorilla. Sähköautot ovat kokonaan vapautettuja ja hybridiautoilla on 5 prosentin alennus rekisteröintimaksusta. Uuden auton ostamiseen myönnetään tukea, mikäli auton CO 2 -päästöt ovat enintään 125 g/km. Suurin tukisumma on 5 enintään 6 g/km päästäville autoille. Tuen määrä ei saa ylittää 2 % alv:n sisältävästä auton ostohinnasta. Mikäli akku on vuokrattu, lisätään akun kustannus tuen rajoituksena käytettävään ostohintaan. 135 g/km tai alle päästävät hybridiautot saavat 2 euron tuen. Vuosittaisesta liikenneverosta vapautetaan viideksi vuodeksi hybridiautot (päästöt max. 12 g/km) sekä 37 kwh/1 km sähköä kuluttavat sähköautot. Sähkö- ja hybridiautojen verotusarvoa alennetaan yritysten autoverotuksessa 4 % verrattuna vastaavaan bensiini- tai dieselautoon. Maksimivähennys on 175 vuodessa. Sähköautot ovat vapautettuja vuosittaisesta liikenneverosta viiden vuoden ajaksi ensimmäisestä rekisteröintipäivästä lähtien. Sähkökäyttöisten henkilöautojen käyttövoimavero alennettiin vuoden 211 alusta keskimäärin 77 %, ladattavan dieselhybridiauton 27 % ja ladattavan bensiinihybridiauton yli 9 %. Pelkällä sähköllä kulkevat sähköautot ovat vapautettuja rekisteröintimaksusta ja maksavat alinta mahdollista vuosittaista ajoneuvoveroa Ladattavat hybridiautot eivät kuitenkaan ole vapautettuja rekisteröintimaksusta. Sähkö- ja hybridiautot sekä muut vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävät ajoneuvot ovat vapautettuja tieverosta. Tieveroa peritään vain kaupallisiin tarkoituksiin käytettävistä autoista. ACEA-European Automobile Manufacturers Association.

16 Suomenkielinen selvitys on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteesta tai tilattavissa painettuna Energiateollisuus ry:stä. Mahdolliset kommentit selvitykseen pyydetään lähettämään Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, 1 Helsinki PL 1, 11 Helsinki Puh. (9) 53 52, faksi (9) Mainostoimisto Laine/Suomen Graafiset Palvelut 211

Energiateollisuus ry. Syysseminaari

Energiateollisuus ry. Syysseminaari Energiateollisuus ry Syysseminaari Juha Naukkarinen Kotitaloussähkön hinnan muodostus 30 snt/kwh 25 20 15 10 5 0 Bulgaria Viro Liettua Romania Kreikka Latvia Kroatia Turkki Ranska Suomi 2009 Puola Slovenia

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Kansainvälinen energiaverovertailu. Selvitys sähkön, polttoaineiden, kaukolämmön ja liikenteen veroista Suomessa ja eräissä muissa maissa

Kansainvälinen energiaverovertailu. Selvitys sähkön, polttoaineiden, kaukolämmön ja liikenteen veroista Suomessa ja eräissä muissa maissa Kansainvälinen energiaverovertailu Selvitys sähkön, polttoaineiden, kaukolämmön ja liikenteen veroista Suomessa ja eräissä muissa maissa Jukka-Pekka Rantakokko KANSAINVÄLINEN ENERGIAVEROVERTAILU Selvitys

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

1. Sähköveroissa huomioitava yleiseurooppalainen kehitys

1. Sähköveroissa huomioitava yleiseurooppalainen kehitys SUOMEN ELFI OY LAUSUNTO 1 (2) 13.8.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ valtiovarainministeriö@vm.fi kopio: Viite: Lausuntopyyntönne VM007:00/2008 LAUSUNTO ENERGIAVEROTUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVAN HALLITUKSEN ESITYKSEN

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja

Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja Energia 2012 Energian hinnat 2012, 1. neljännes Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja Energiaveron korotukset ja raakaöljyn korkeampi hinta nostivat liikennepolttoaineiden hintoja ensimmäisellä

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

ENERGIAPOLIITTISTEN OHJAUSKEINOJEN VAIKUTUS METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIAKUSTANNUKSIIN EUROOPASSA

ENERGIAPOLIITTISTEN OHJAUSKEINOJEN VAIKUTUS METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIAKUSTANNUKSIIN EUROOPASSA ENERGIAPOLIITTISTEN OHJAUSKEINOJEN VAIKUTUS METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIAKUSTANNUKSIIN EUROOPASSA Tiivistelmä raportista Metsäteollisuus ry:lle 7.1.16 Pöyry Management Consulting Oy ( Pöyry ) pidättää kaikki

Lisätiedot

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953 Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes Energia 2012 Energian hinnat 2011, 4. neljännes Energian hintojen nousu jatkui Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä

Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2015, 4. neljännes Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat laskivat vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

Energian hankinta, kulutus ja hinnat

Energian hankinta, kulutus ja hinnat Energia 2011 Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2010, 4. vuosineljännes Energian kokonaiskulutus nousi 9 prosenttia vuonna 2010 Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1445

Lisätiedot

Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä

Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2016, 1. neljännes Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2016 ensimmäisellä

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 990 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vuosi 2015

Uusiutuvan energian vuosi 2015 Uusiutuvan energian vuosi 2015 Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 26.1.2016 Congress Paasitorni, Helsinki Pekka Ripatti Sisältö ja esityksen rakenne 1. Millainen on uusiutuvan energian toimiala? 2. Millaisia

Lisätiedot

Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi

Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi Valtiovarainministeriön tiedotus/keskustelutilaisuus Helsinki 10.9.2010 Teknologiajohtaja Satu Helynen 2 Taustaselvityksen työtapa VTT:n

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Liitemateriaali Valtiovarainvaliokunta verojaosto 15.10.2014 Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Palvelualojen työnantajat PALTA ry Riitta Varpe PALTAn tunnusluvut Noin 1

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO-

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Outi Honkatukia 17.4.2013 Hallitusohjelma Ympäristölle haitalliset tuet kartoitetaan ja tuet suunnataan uudelleen. Verotuksen painopiste siirtyy kasvua haittaavasta

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen Elinkeinoministeri Olli Rehn

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen Elinkeinoministeri Olli Rehn Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 Elinkeinoministeri Olli Rehn 24.11.2016 Skenaariotarkastelut strategiassa Perusskenaario Energian käytön, tuotannon ja kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisprojektio

Lisätiedot

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Tilanne tällä hetkellä Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000-2012 Arvioita tämänhetkisestä tilanteesta

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla

Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla Hanna-Liisa Kangas Väitöskirja-aiheen esittely 29.5.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

GLOBAALIT TRENDIT ENERGIAMARKKINOILLA

GLOBAALIT TRENDIT ENERGIAMARKKINOILLA GLOBAALIT TRENDIT ENERGIAMARKKINOILLA Suomen Kaasuyhdistyksen kaasupäivä 18.11.2014 18.11.2014 HEIKKI PIKKARAINEN NESTEJACOBS.COM Kehittyvät taloudet ovat kasvun vetureita energiamarkkinoilla MOE= Miljoonaa

Lisätiedot

Miten autokannan päästöjä vähennetään?

Miten autokannan päästöjä vähennetään? Miten autokannan päästöjä vähennetään? Autoalan ilmasto- ja energialinjaukset Tero Kallio, Autotuojat ry Autokannan uudistaminen autoveron poistaminen vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen

Lisätiedot

Energian hintojen lasku tasaantui kolmannella neljänneksellä

Energian hintojen lasku tasaantui kolmannella neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2016, 3. neljännes Energian hintojen lasku tasaantui kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hintojen pitkään jatkunut lasku tasaantui

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) Hallituksen esityksestä eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) Hallituksen esityksestä eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi LAUSUNTO 2.11.2015 1 (2) Eduskunta Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 00102 EDUSKUNTA Asia: Viite: Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) Hallituksen esityksestä eduskunnalle energiaverotusta koskevan

Lisätiedot

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Esitelmä Käyttövarmuuspäivässä 2.12.2010 TEM/energiaosasto Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteista Sähkönhankinnan tulee perustua ensisijaisesti omaan kapasiteettiin

Lisätiedot

Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat viimeisellä neljänneksellä

Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat viimeisellä neljänneksellä Energia 2017 Energian hinnat 2016, 4. neljännes Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat viimeisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan tuontipolttoaineiden hinnat kääntyivät selvään nousuun vuoden

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto Keski-Suomen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto 1 Sisältö Perustietoa Keski-Suomesta Keski-Suomen energiatase 2010 Energianlähteiden ja kulutuksen kehitys 2000-luvulla Talouden ja energiankäytön

Lisätiedot

Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä

Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä Prof. Sanna Syri, Energiatekniikan laitos, Aalto-yliopisto Siemensin energia- ja liikennepäivä 13.12.2012 IPCC: päästöjen vähentämisellä on kiire Pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä energiaverotusta koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without

Lisätiedot

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Romutuspalkkiokokeilun käytännön toimet maahantuojan ja jälleenmyyjän näkökulmasta Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola Autoalan Keskusliitto ry Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Kuluttaja

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2014

Sähkön ja lämmön tuotanto 2014 Energia 2015 Sähkön ja lämmön tuotanto 2014 Sähkön tuotanto alimmalla tasollaan 2000luvulla Sähköä tuotettiin Suomessa 65,4 TWh vuonna 2014. Tuotanto laski edellisestä vuodesta neljä prosenttia ja oli

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Energiamurros - Energiasta ja CO2

Energiamurros - Energiasta ja CO2 Energiamurros - Energiasta ja CO2 Hybridivoimala seminaari, 25.10.2016 Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Esa Vakkilainen Sisältö CO2 Uusi aika Energian tuotanto ja hinta Bioenergia ja uusiutuva Strategia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Metsäenergian uudet tuet Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden

Lisätiedot

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi)

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi) MUISTIO 7.5.2010 VTT-M-04216-10 Nils-Olof Nylund LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS LÄHIPÄÄSTÖJEN PERUSTEELLA Tausta Parafiinisen dieselpolttoaineen ja metaanin (maakaasu/biokaasu) voidaan kiistatta

Lisätiedot

Energian hintojen lasku loiveni toisella neljänneksellä

Energian hintojen lasku loiveni toisella neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2016, 2. neljännes Energian hintojen lasku loiveni toisella neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2016 toisella

Lisätiedot

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet 2015e = tilastoennakko Energian kokonais- ja loppukulutus Öljy, sis. biokomponentin 97 87 81 77 79 73 Kivihiili 40 17 15 7 15 3 Koksi,

Lisätiedot

HE 26/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten. alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö.

HE 26/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten. alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö. HE 26/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

Päästökaupan toimintaperiaate

Päästökaupan toimintaperiaate EU:n päästökauppa Päästökaupan toimintaperiaate Kannustaa vähentämään fossiilisen energian tuotantoa ja käyttöä siten, että hiilidioksidipäästöille luodaan hintalappu. Päästöoikeuden hinta muodostuu markkinaehtoisesti

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. perusskenaario. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6.

Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. perusskenaario. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6. Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman perusskenaario Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6.216 Perusskenaario koottu energian käytön, tuotannon ja kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2010. Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jyväskylän energiatase 2010. Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jyväskylän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jyväskylän energiatase 2010 Öljy 1495 GWh Teollisuus 590 GWh Sähkö 65 % Prosessilämpö 35 % Kivihiili 39 GWh Turve 2460 GWh Rakennusten

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

HE 91/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi nestemäisten

HE 91/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi nestemäisten Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 3. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia tammi-syyskuussa Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1029

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA 30.3.2010 ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄ EHDOTTAA SEURAAVAA: Vähäpäästöisten ajoneuvojen edistäminen

Lisätiedot

Autoilun verotuksen muutosnäkymät AKL Summit & Expo erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus Oy

Autoilun verotuksen muutosnäkymät AKL Summit & Expo erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus Oy Autoilun verotuksen muutosnäkymät AKL Summit & Expo 2016 erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus Oy Autoilun verotuksen näköpiirissä olevia muutoksia autoveron tason pieni aleneminen

Lisätiedot

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Energia 2010 Energiankulutus 2009 Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Tilastokeskuksen energiankulutustilaston mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2009 1,33 miljoonaa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 359/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa 1 Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa Markus Pöllänen Lehtori Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 2 Lähtökohtia Tiekuljetusten ja talouden

Lisätiedot

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari,

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Kuljetuskuutio 26.3.2008 Kari Mäkelä Pakokaasupäästöjen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Mallinnuksen lähtöoletukset

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 993 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät Laskentatoimen asiantuntija Outi Vilén Esityksen sisältö Valtiontuet tuotantotukilaissa

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot