TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA"

Transkriptio

1 Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille Simo Sauni VTT Automaatio Jorma Lappalainen TTKK Turvallisuustekniikka Päivi Piispanen Tampereen Aluetyöterveyslaitos VERSI0 1.2/

2 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINTA TURVALLISUUUSKANSION KÄYTTÖOHJEET TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINNAN KEINOT TURVALLISUUSSUUNNITTELU RISKINARVIOINTI TYÖMAAN ALOITTAMINEN JA ORGANISOINTI TYÖMAA-ALUEEN KÄYTÖN SUUNNITTELU ERITYISIÄ VAAROJA SISÄLTÄVIEN TÖIDEN SUUNNITTELU TURVALLISUUS MUISSA SUUNNITELMISSA TURVALLISUUDEN JOHTAMISEN KEINOT TYÖMAAN JOHTAMINEN JA VASTUUT TURVALLISUUSSEURANTA VASTAANOTTO- JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET PEREHDYTTÄMINEN HENKILÖJOHTAMINEN MUUT TYÖMAAN HALLITTAVAT TURVALLISUUSASIAT KONEIDEN JA LAITTEIDEN TURVALLISUUS ERGONOMISTEN TYÖ- JA APUVÄLINEIDEN VALINTA KEMIKAALITURVALLISUUS HENKILÖNSUOJAIMET TAPATURMAT YRITYSKOHTAISET ASIAT TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA TYÖTERVEYSHUOLTO MUUT LISÄTIETOA... 26

3 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos 3 1. TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINTA 1.1 TURVALLISUUUSKANSION KÄYTTÖOHJEET TARKOITUS Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansio on tarkoitettu rakennustyön turvallisuuden hallinnan apuvälineeksi erityisesti pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion ja sen apuvälineiden avulla voi pääurakoitsija hoitaa päätoteuttajan turvallisuustehtäviä. Päätoteuttajalle on annettu työturvallisuusmääräyksissä useita turvallisuustehtäviä, jotka liittyvät työmaan turvallisuusjohtamiseen, - suunnitteluun ja -seurantaan. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansioon on koottu apuvälineeksi erilaisia lomakkeita ja muistilistoja, joilla voidaan hoitaa: yleisimmät työmaalla tehtävät tarkastukset (turvallisuusseuranta), työmaan turvallisuussuunnittelu, perehdyttäminen, riskinarviointi, kemikaaliturvallisuus. TOIMINTAOHJE Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansio on apuväline turvallisuustiedon hankkimisessa ja työmaan työturvallisuusaineiston keräämisessä. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansio liitteineen säilytetään työmaalla "puhtaana", mutta kansion liitteistä (lomakkeista) otetaan kopioita, joille tehdään mm. tarkastuksia, turvallisuussuunnitelmia tai kirjataan annettu perehdyttäminen. Nämä kopiot säilytetään työmaan turvallisuuskansiossa. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion sisällysluettelo (sisältöjako) kopioidaan aina uudelle työmaalle sen oman turvallisuuskansion eli työmaan turvallisuuskansion sisällysluetteloksi. Työmaan turvallisuuskansiossa säilytetään vain kyseisen työmaan työturvallisuuteen liittyviä dokumentteja mm. tehtyjä turvallisuussuunnitelmia ja tarkastuspöytäkirjoja sekä muita kyseisen työmaan turvallisuusaineistoja. Työmaan turvallisuuskansio säilytetään ja arkistoidaan samojen periaatteiden mukaan kuin muutkin vastaavan rakennushankkeen laatudokumentit. Yleensä työmaan turvallisuuskansiota säilytetään vähintään kahden vuoden ajan hankkeen päättymisestä. Työmaalla turvallisuuskansion käyttöönotosta, ylläpidosta ja arkistoinnista vastaa päätoteuttajan vastuuhenkilöksi nimetty työnjohtaja ellei asiasta ole toisin sovittu yrityskohtaisissa ohjeissa. HUOM. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansio sisältää vain vähimmäisohjeet ja apuvälineet työmaan turvallisuusasioiden hoitamiseksi. Tarpeellista syventävää ja täydentävää tietoa löytyy mm. kohdan 7. LISÄTIETOA mainituista teoksista. Liite: Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion sisältöjako

4 TYÖMAAN NIMI : 1. TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINTA TURVALLISUUUSKANSION KÄYTTÖOHJEET TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINNAN KEINOT 2. TURVALLISUUSSUUNNITTELU RISKINARVIOINTI TYÖMAAN ALOITTAMINEN JA ORGANISOINTI TYÖMAA-ALUEEN KÄYTÖN SUUNNITTELU ERITYISIÄ VAAROJA SISÄLTÄVIEN TÖIDEN SUUNNITTELU TURVALLISUUS MUISSA SUUNNITELMISSA 3. TURVALLISUUDEN JOHTAMISEN KEINOT TYÖMAAN JOHTAMINEN JA VASTUUT TURVALLISUUSSEURANTA VASTAANOTTO- JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET PEREHDYTTÄMINEN HENKILÖJOHTAMINEN 4. MUUT TYÖMAAN HALLITTAVAT TURVALLISUUSASIAT KONEIDEN JA LAITTEIDEN TURVALLISUUS ERGONOMISTEN TYÖ- JA APUVÄLINEIDEN VALINTA KEMIKAALITURVALLISUUS HENKILÖNSUOJAIMET TAPATURMAT 5. YRITYSKOHTAISET ASIAT TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA TYÖTERVEYSHUOLTO 6. MUUT

5 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINNAN KEINOT Työmaan turvallisuuden hallinnan eli turvallisuusjohtamisen keinot on tässä kansiossa jaettu kolmeen pääosaan: turvallisuussuunnittelu, turvallisuuden johtamisen keinot, muut työmaalla hallittavat turvallisuusasiat. Turvallisuussuunnittelun avulla luodaan työmaan turvallisuuden hallinnan perusedellytykset. Turvallisuuden johtamisen keinoilla varmistetaan suunnitelmien toteutuminen. PÄÄTOTEUTTAJAN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Päätoteuttajan on huolehdittava työmaan yleisestä johtamisesta turvallisuusasioiden suhteen eli ns. turvallisuusjohtamisesta. Työt ja työvaiheet on yhteensovitettava niin, ettei työntekijöiden tai muiden työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuus vaarannu. Päätoteuttaja huolehtii turvallisuusjohtamisesta mm. yhteistoiminnan ja tiedotustoiminnan järjestämisellä urakoitsijoiden kesken, tiedottamalla työpaikan vaaratekijöistä urakoitsijoille ja näiden työntekijöille. Turvallisuusjohtamiseen kuuluvat myös työmaan pelisääntöjen (turvallisuus- tai järjestyssääntöjen) ja tarvittavien turvallisuusohjeiden laatiminen. Työmaan turvallisuusjohtamista hoidetaan pääasiassa työmaan normaaleilla ohjaamiskeinoilla, kuten työmaakokousten, palaverien, turvallisuusohjeiden sekä valvonnan avulla. Päätoteuttaja huolehtii työmaan turvallisuussuunnittelusta ennen rakennustöiden aloittamista, työmaa-alueen käytön suunnittelun yhteydessä sekä vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelun yhteydessä. Turvallisuussuunnittelu on myös osa työmaan aikataulusuunnittelua sekä muuta tuotannon suunnittelua. Kolmantena tärkeänä turvallisuustehtävänä päätoteuttajalla on työmaan turvallisuusseurannan järjestäminen. Päätoteuttajan ei itse tarvitse tehdä työmaalla jokaista turvallisuuteen liittyvää tarkastusta, mutta päätoteuttajan pitää organisoida tarkastustoiminta. Tällöin työmaalle on laadittava menettelytavat tarkastuksiin ja samalla valvottava tarkastustoiminnan toteutumista annettujen ohjeiden mukaisesti. Päätoteuttajalle on annettu muiden urakoitsijoiden suhteen suuret valtuudet turvallisuusasioissa. Päätoteuttaja voi ohjata muiden urakoitsijoiden toimintaa turvallisuusjohtamisen keinoin, kuten töiden ja työvaiheiden ajoituksella. Samoin työmaan turvallisuussääntöjen avulla voidaan ohjata muiden urakoitsijoiden toimintaa ja käyttäytymistä. Päätoteuttaja luo työmaalle turvallisuusasioissa pelisäännöt ja turvallisuustason, joita muiden urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on noudatettava. Päätoteuttajan tulee nimittää myös pätevä vastuuhenkilö työmaalle, joka vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävien hoitamisesta. Tähän kohtaan työmaan turvallisuuskansiota laitetaan kopio työsuojelupiirille tehtävästä ennakkoilmoituksesta (käytetään työsuojelupiirin lomaketta).

6 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos 5 2. TURVALLISUUSSUUNNITTELU 2.1 RISKINARVIOINTI Riskinarvioinnilla selvitetään merkittävät työmaan vaara- ja haittatekijät ja päätetään niiden vaatimista toimenpiteistä. Jo urakan laskentavaihetta varten rakennuttajalta tai muulta tilaajalta pitää saada tiedot siitä, onko kohteessa normaalista poikkeavia vaara- tai haittatekijöitä, jotka aiheuttavat erityisvaatimuksia turvallisuusasioiden hoidossa ja näin ollen mahdollisesti lisäkustannuksia. Tarvittavaa aineistoa ovat mm. turvallisuusasiakirja (VNp 629/ mom), urakka-asiakirjojen turvallisuusliitteet, urakan erityiset turvallisuusvaatimukset sekä ne erityiset työturvallisuusmääräykset ja - ohjeet, joita työmaalla on noudatettava. Laskentavaiheessa tätä aineistoa käytetään urakkahintaan vaikuttavien turvallisuustekijöiden arvioinnissa. Laskentavaiheen aineistoa hyödynnetään hankkeen alkuvaiheen riskinarvioinnissa. Riskinarviointiin tarvitaan lisäksi suunnittelijoilta saatu turvallisuusaineisto kuten vaarallisten töiden työselitykset, asennus-, turvallisuus- ja käyttöohjeet. Riskitekijöitä tunnistettaessa edetään järjestelmällisesti esim. rakentamis-, toteutus- tai työvaiheittain koko hanke alusta loppuun. Tunnistamisessa on hyvä käyttää ns. maalaisjärkeä ja käyttää apuna seuraavia kysymyksiä liittyen kuhunkin rakentamis- tai työvaiheeseen: Onko tähän vaiheeseen liittyviä vahinkoja tai häiriöitä sattunut? Onko epävarmuustekijöitä tai häiriömahdollisuus? Onko valitut työmenetelmät ja -laitteet sopivia tarkoitukseensa ja kunnossa? Osataanko asiat? Onko aikaisempaa kokemusta? Onko käytössä vakiintuneet toimintamallit ja -menetelmät? Voivatko ulkoiset tekijät (sää, ympäristö, läheiset toiminnot) aiheuttaa lisäriskiä? Onko aikataulutekijät otettu huomioon? Kun vaaratekijät on ensin tunnistettu, arvioidaan riskin suuruus eli mietitään, mitkä riskit ovat niin merkittäviä, että ne täytyy joko poistaa tai niiden todennäköisyyttä pienentää. Tämän jälkeen mietitään selkeät toimenpiteet näiden merkittävien riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Tärkeimmät riskinarvioinnin yhteydessä tehdyt toimenpiteet kirjataan työmaan turvallisuussuunnitelmaan. Riskinarviointi voidaan tehdä myös yksittäisen työn tai työvaiheen turvallisuussuunnittelun yhteydessä, tärkeää se on tehdä hankalissa purkutöissä ja räjäytys- ja louhintatöissä. Riskinarviointi tehdään Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion lomakkeelle. Täytetyt riskinarviointilomakkeet ja rakennuttajalta tai muulta tilaajalta sekä suunnittelijoilta saadut turvallisuustiedot mm. tiedot haitta- ja vaaratekijöistä sekä turvallisuusasiakirja arkistoidaan työmaan turvallisuuskansion tähän kohtaan. Lisätietoja riskinarvioinnista löytyy STM:n Riskien arviointi työpaikalla -työkirjasta (katso kohta 7. LISÄTIETOA). Liite: Rakennushankkeen riskinarviointilomake

7 RAKENNUSHANKKEEN RISKINARVIOINTI LOMAKE Työmaa / hanke Laatijat Päiväys Sivuja Rakennusvaihe/työvaihe Vaaratilanne/riski Toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu OK Sivu:

8 Rakennusvaihe/työvaihe Vaaratilanne/riski Toimenpiteet Vastuuhenkilö LOMAKE Aikataulu OK

9 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos TYÖMAAN ALOITTAMINEN JA ORGANISOINTI TURVALLISUUSSUNNITELMA Rakennushankkeen alussa ennen varsinaisten töiden aloittamista käynnistetään työmaan turvallisuusasioiden varmistaminen. Turvallisuuteen liittyvät lähtötiedot kootaan turvallisuussuunnitelmalomakkeelle. Tämän lomakkeen avulla laaditaan työmaalle turvallisuussuunnitelma, jota jotkut rakennuttajat jo nyt edellyttävät tehtäväksi ennen rakennustöiden aloittamista. Tämä turvallisuussuunnitelma vastaa sitä hankkeen alkuvaiheen turvallisuussuunnittelua, joka on määrätty päätoteuttajan tehtäväksi (VNp 629/94, 7 1 ja 2 mom.). Turvallisuussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon työmaata koskevat yleiset työturvallisuusvaatimukset (VNp 629/94, ). Turvallisuussuunnitelmassa on otettava huomioon: työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa, rakennustyönaikainen sähköistys ja valaistus, työmaaliikenne ja kulkutiet, koneiden ja laitteiden käyttö, työmenetelmät (riskinarviointi), vaaralliset työt ja työvaiheet (riskinarviointi), maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta, putoamissuojaus, palo- ja räjähdysvaara, poistumistiet, fyysinen kuormitus, työhygieeniset haittatekijät (melu, pöly, altistumiset kemiallisille aineille), henkilönsuojainten tarve, ensiapu, henkilöstötilat. Pienissä kohteissa voidaan turvallisuussuunnitelman laatiminen korvata käymällä läpi Työmaan aloittaminen -muistilistan asiat. Muistilistaa voidaan myös käyttää urakan aloituspalaverissa turvallisuusasioiden asialistana tai laatusuunnitelman osana. Muistilista voi olla myös osa turvallisuussuunnitelmaa. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Työmaalle laaditaan tarvittaessa turvallisuus- ja järjestyssääntöjä niistä asioista, joihin voi liittyä merkittäviä turvallisuusriskejä työskenneltäessä ja liikuttaessa samoissa tiloissa ja alueilla. Turvallisuus- ja järjestyssäännöt voivat koskea seuraavia asioita: kulunvalvonta, kulkuluvat (työmaapassi) ja vartiointi, työmaaliikenne ja pysäköinti, henkilönsuojaimet ja niiden käyttö, tavaroiden ja materiaalien vastaanotto, varastoinnit ja siirrot, huumaavien aineiden käyttökiellot ja tupakointirajoitukset, työaika ja työskentelyrajoitukset,

10 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos 7 työmaalle tulosta ilmoittaminen/poislähdöstä ilmoittaminen, aliurakoitsijoiden tulosta ilmoittaminen, paloturvallisuus ja tulityöt, ensiapuvalmius ja toimintaohjeet onnettomuustilanteessa, vaarojen poistaminen ja vaaroista ilmoittaminen, tapaturmien tutkinta- ja ilmoituskäytännöt, siivousvelvoitteet ja jätehuolto sekä ongelmajätteet, osallistuminen työmaahan perehdyttämiseen, osallistuminen muuhun turvallisuuskoulutukseen, pätevyysvaatimukset (tulityöt, purkutyöt, tiellä työskentely), turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja hyväksymiskäytännöt, osallistuminen työmaaseurantaan (ns. viikoittaisiin kunnossapitotarkastuksiin), vastaanotto- ja käyttöönottotarkastusten tekemiskäytännöt, varottavat laitteet ja rakenteet, koneiden turvallisuusvaatimukset (havaittavuus, varoituslaitteet), koneiden käyttörajoitukset (melu, tärinä, paino, pakokaasut). Työmaan turvallisuus- ja järjestyssääntöjen lisäksi työmaalla voi olla tarpeen laatia yksityiskohtaisempia turvallisuusohjeita tietyiltä erityisvaaroilta suojautumista varten. Turvallisuusohjeisiin voidaan liittää muidenkin tahojen antamia ohjeita, joilla on erityistä merkitystä työmaan turvallisuuden varmistamisessa. Näitä ohjeita voivat olla sähkölaitoksien antamat ohjeet tai ohjeet maakaasuputken (Gasum Oy) ja rautatien (VR, Ratahallintokeskus) lähellä työskentelystä. URAKOITSIJOIDEN PEREHDYTTÄMINEN Päätoteuttajan pitää huolehtia siitä, että jokainen urakoitsija perehdytetään työmaan olosuhteisiin (katso tarkemmin kohdasta 3.4). TIEDOTTAMINEN Urakoitsijan perehdyttämisen yhteydessä hoidetaan osa turvallisuusasioiden tiedottamisesta. Tiedottamalla turvallisuusasioista varmistetaan, että kaikki työmaalla toimijat ovat tietoisia suunnitelmista ja vallitsevista olosuhteista. Työmaalla tiedotetaan sellaisista olennaisista muutoksista suunnitelmissa, aikatauluissa, vaatimuksissa tai olosuhteissa, jotka voivat synnyttää vaaratilanteita tai tarpeita muuttaa turvallisuustoimia tai -käytäntöjä. Turvallisuussuunnitelma ja täytetty Työmaan aloittaminen -muistilista sekä työmaalle laaditut turvallisuussäännöt ja -ohjeet sekä muut työmaalla tarvittavat turvallisuusohjeet arkistoidaan kansion tähän kohtaan. Liitteet: Turvallisuussuunnitelma-lomake Työmaan aloittaminen-muistilista

11 TURVALLISUUSSUUNNITELMA LOMAKE Yritys Laatija Tarkastaja Muutokset Pvm. Työmaan nimi/numero Rakennuttaja/tilaaja Osoite Puh. ja fax. Osoite Puh. ja fax. 1. Kohteen turvallisuuden lähtötiedot 1.1 Rakennuttajan/tilaajan antamat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet (liitteenä) 1.2 Turvallisuusasiakirjan tiedot (liitteenä) 1.3 Suunnittelijoilta saadut turvallisuustiedot (liitteenä) 1.4 Riskinarvioinnin tulokset (liitteenä) 1.5 Työmaan aloittamisessa huomioidut turvallisuusasiat (muistilista liitteenä) 1.6 Muut huomioitavat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet (liitteenä) 2. Yleinen työturvallisuus 2.1 Suurimmat vaaranpaikat työmaalla (saadaan riskinarvioinnista) 2.2 Vaaralliset työt ja työvaiheet 2.3 Vaaralliset aineet työmaalla/työilman epäpuhtaudet 2.4 Asbestikartoitus rakennustyötä varten 2.5 Melu- ja tärinähaitat 2.6 Vaaroista ilmoittaminen 2.7 Tapaturmista ilmoittaminen

12 LOMAKE 3. Turvallisuusorganisaatio 3.1 Pääurakoitsija / päätoteuttaja Yritys Osoite, puh. ja fax. 3.2 Työmaan vastaava mestari, puh. 3.3 Päätoteuttajan vastuuhenkilö, puh. 3.4 Työmaan työsuojelupäällikkö, puh. 3.5 Työmaan työsuojeluvaltuutettu, puh. 3.6 Muut urakoitsijat Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. 4. Ensiapu 4.1 Ensiaputaitoiset henkilöt työmaalla 4.2 Ensiapuvälineiden sijainti kaapit: paarit: 4.3 Ensiapulaukun haltijat 4.4 Hengenpelastuslaitteet (hukkuminen, myrkytys) 4.5 Yhteydenpito tapaturmavaarallisissa töissä

13 LOMAKE 5. Paloturvallisuus 5.1 Alkusammutukseen perehtyneet henkilöt 5.2 Alkusammutuskaluston sijainti 5.3 Toimintaohjeet tulipalon varalta (liitteenä) 5.4 Palohälytysvälineet, turvakilvet, poistumistiet 5.5 Tulityökäytäntö (luvat, suunnitelmat) 5.6 Räjähdysvaaralliset ja herkästi syttyvät aineet (suojatoimenpiteet) 6. Henkilöstötilat ja järjestys 6.1 Sosiaalitilat 6.2 Ruokailutilat Hoitaa 6.3 Työmaakonttori 6.4 Työmaasähkö/valaistus (työmaasuunnitelma) 6.5 Työmaa-alue (työmaasuunnitelma) 6.6 Varastot ja varastopaikat 6.7 Jätehuolto 6.8 Ongelmajätteen käsittely 6.9 Saapuvan tavaran purkaminen kuljetusvälineestä ja purkupaikat 6.10 Siivous 6.11 Työmaan/yleisen liikenteen järjestelyt 6.12 Putoamissuojaus 6.13 Kulunvalvonta ja muut suojaukset 6.14 Vartiointi 6.15 Työkoneiden ja -laitteiden käyttöperiaatteet

14 LOMAKE 7. Turvallisuussuunnittelu 8. Turvallisuusseuranta 9. Työmaahan perehdyttäminen 7.1 Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu 7.2 Putoamissuojaus 7.3 Turvallisuus muussa työmaan suunnittelussa 7.4 Yleisen liikenteen järjestelyt 7.5 Nostot ja siirrot 7.6 Maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 8.1 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset 8.2. Nostokaluston ja nostoapuvälineiden käyttöönottotarkastukset 8.3 Työvälineiden vastaanottotarkastukset 8.4 Telineiden käyttöönottotarkastukset 9.1 Omat työntekijät 9.2 Aliurakoitsijat Hoitaa 10. Henkilönsuojaus 10.1 Henkilönsuojainten tarve ja käyttöperiaatteet 11. Muuta 10.2 Muu suojaus, suojalaitteet Liitteet työmaan aikataulu työmaasuunnitelma (järjestelypiirros) työmaan turvallisuussäännöt ja -ohjeet rakennuttajan laatima turvallisuusasiakirja ja muu turvallisuusaineisto suunnittelijalta saatu turvallisuusaineisto riskinarviointi työmaan aloittaminen -muistilista

15 TYÖMAAN ALOITTAMINEN Työmaan nimi / numero Laatija MUISTILISTA Asia OK Huomautuksia Työmaan ennakkoilmoitus on tehty Vastuuhenkilöt ja vastuunalaiset henkilöt on nimetty (pätevyydet) Työmaan työnjohto on nimetty ja turvallisuustehtävät jaettu Työmaalla on tarvittava turvallisuusaineisto (varoitustaulut ja -kilvet sekä määräykset ja ohjeet) Tarvittavat työmaa- ja henkilöstötilat ovat riittävät ja kunnossa (suojaukset, lukot, vartiointi, lämmitys, valaistus, vesi, puhelin, sähkö, ATK) Työmaalla on riittävästi henkilökohtaisia suojaimia (riskinarviointi on tehty) Työmaalla on riittävästi varoitusvaatteita (tie- ja katutyömaa) Ensiapuvalmius on kunnossa Paloturvallisuus on kunnossa Suunnitelmat ja ohjeet onnettomuuksien varalta on tehty Perehdyttämiskäytäntö on sovittu Työmaalla tehtävästä tarkastustoiminnasta on sovittu muiden urakoitsijoiden kanssa Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset Vastaanottotarkastukset Käyttöönottotarkastukset Liikennejärjestelyt Työmaan pelisäännöt turvallisuusasioissa on laadittu ja niiden noudattamisesta on sovittu Tiedonkulusta on sovittu muiden osapuolten kanssa Työmaalla tehtävistä turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien laadinnasta on sovittu (suunnittelu- ja hyväksymiskäytännöt) Työmaan työsuojeluyhteistyö on käynnistetty ja työsuojelupäällikkö nimetty Tarvittavat ilmoitukset on tehty Tarvittavat luvat ovat kunnossa

16 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos TYÖMAA-ALUEEN KÄYTÖN SUUNNITTELU Työmaasta laaditaan kirjallinen työmaa-alueen käyttöä ohjaava suunnitelma eli työmaasuunnitelma. Työmaasuunnitelma on usein järjestelypiirros työmaa-alueesta (VNp 629/94 8 ). Tarvittaessa työmaasuunnitelma tehdään rakennusvaiheittain. Päävastuu työmaa-alueen käytön suunnittelusta on työmaan päätoteuttajalla, koska se sisältää työmaan yleiseen turvallisuuteen sekä töiden sujumiseen ja yhteensovittamiseen liittyviä asioita. Työmaasuunnitelmalla on useita liittymiskohtia työmaasta laadittavaan turvallisuussuunnitelmaan, joten näiden suunnitelmien yhteensovittaminen on tärkeää. Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa eli työmaasuunnitelman laadinnassa kiinnitetään erityistä huomiota ainakin: toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrään ja sijaintiin, koneiden ja laitteiden sijoitukseen, kaivu- ja täytemassojen sijoitukseen, nostoihin ja nostopaikkoihin, työmaavalaistukseen, rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitukseen, työmaaliikenteeseen sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohtiin, yleisen liikenteen järjestelyihin (varsinkin tienrakennustyömaalla), kulku-, nousu- ja kuljetusteihin sekä niiden kunnossapitoon, työmaan järjestykseen ja siisteyteen, jätteiden keräämiseen, säilyttämiseen, poistamiseen ja hävittämiseen, tulipalon vaaraan ja palontorjuntaan, muihin varojärjestelyihin, muihin rakennustyömaan läheisyydessä olevien toimintojen ja rakennusten turvallisuuteen, yhtäaikaiseen työskentelyyn (esim. työskentelyyn päällekkäin, pölyntorjuntaan). Työmaasuunnitelma arkistoidaan työmaan turvallisuuskansion tähän kohtaan.

17 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos ERITYISIÄ VAAROJA SISÄLTÄVIEN TÖIDEN SUUNNITTELU Erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävät työt suunnitellaan ennakolta (VNp 629/94, 7 2 mom. ja liite 2). Suunnittelu tehdään yleensä kirjallisesti. Erittäin hankalien ja vaarallisten työvaiheiden ja töiden suunnittelussa on syytä tehdä myös riskinarviointi Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion riskinarviointilomakkeen avulla. Suunnitelmia laaditaan riippuen työmaan olosuhteista ja töiden vaikeusasteesta: kaivutöistä sekä tunneleissa, kuiluissa ja muissa maanalaisissa rakennuskohteissa ja syvissä kaivannoissa tehtävistä töistä, elementtien ja muottien sekä muiden raskaiden esineiden asennuksesta, purkutöistä, panostus-, räjäytys- ja louhintatöistä, nosto- ja siirtotöistä sekä henkilönostoista, putoamisvaarallisista töistä, hukkumisvaarallisista töistä ja sukellustöistä, töistä painekammioissa, sähkötapaturmavaarallisista töistä, töistä, joissa esiintyy erityisiä kemiallisia tai biologisia vaaratekijöitä, töistä, joissa esiintyy ionisoivaa säteilyä, työ- ja suojateline- sekä tukitelinetöistä (ns. telineen käyttösuunnitelma), töistä tie- ja katualueella (myös rautatien läheisyydessä). Vaarallisten töiden ja työvaiheiden turvallisuussuunnitelmia ei tarvitse tehdä erillisinä, vaikka niiden turvallisuusasiat pitääkin keskeisiltä osin esittää kirjallisessa muodossa. Tärkeää on, että vaaralliset työt ja työvaiheet suunnitellaan ja että suunnittelussa otetaan huomioon myös turvallisuusasiat esimerkiksi Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion muistilistoja käyttämällä. Mikäli työmaan vaikutusalueella on yleistä liikennettä, laaditaan työmaalle myös liikennejärjestelyjen suunnitelmat (esim. Tielaitoksen antamien ohjeiden mukaan, katso kohta 7. LISÄTIE- TOA). Yksikertaisissa liikennejärjestelytapauksissa liikennejärjestelyjen turvallisuussuunnittelu voidaan tehdä Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion muistilistalomakkeelle. Työmaalla täytetyt vaarallisiin töihin ja työvaiheisiin liittyvät muistilistat ja muut suunnitelmapaperit arkistoidaan työmaan turvallisuuskansion tähän kohtaan. Liitteet: Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat räjäytystöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa Turvallisuusasiat telinetöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa päätoteuttajan kannalta Turvallisuusasiat putoamisvaarallisten töiden suunnittelussa Turvallisuusasiat työmaan liikennejärjestelyjen suunnittelussa Turvallisuusasiat asbestipurkutöiden suunnittelussa

18 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT KAIVUTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia Maassa olevien varottavien rakenteiden ja putkistojen selvittäminen (mm. kaapelit, johdot, putket, viemärit) Kaivannon ominaisuudet (leveys ja syvyys) Kaivannon sortuman estäminen (mm. tuenta, luiskaus) Suunnittelijan antamat ohjeet (mm. maaperätiedot, kaivutyöselitys, tuentasuunnitelma) Maan ominaisuudet (esim. pohjavesi, häiriöherkkyys, kuormitukset, aikaisemmat kaivutyöt) Kaivannon erottaminen/suojaaminen muusta työmaasta (mm. putoamissuojaus) Sää- ja keliolosuhteiden vaikutus (esim. roudan sulaminen, sade) Kaivannon lähellä olevat toiminnot (mm. yleisen liikenteen ja työmaaliikenteen ja työkoneiden rasitukset, varastot ja rakennukset kaivannon lähellä) Kaivutyöstä aiheutuvat vaarat ympäristölle (esim. jalankulkuliikenteelle, muille työvaiheille, yleiselle liikenteelle) Maarakennuskoneiden työalueen eristäminen muusta toiminnasta Maarakennuskoneiden havaittavuus (varoitusvalaisimet, peruutushälyttimet) Työntekijöille ja maarakennuskoneiden kuljettajille annettava opastus ja ohjaus Turvallisuustoimenpiteet käytettäessä kaivukonetta yms. viemäriputken tai muun elementin asentamiseen OK Lisätietoja Huomautuksia

19 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT NOSTOTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja/ Huomautuksia Nostokaluston sopivuus työhön (mm. ulottuma, teho) Nostokaluston oikea sijoitus (mm. varmistus käyttöönottotarkastuksin) Tavaroiden nosto- ja laskupaikkojen turvallisuus (esim. kantavuus, tasaisuus) Turvalliset nostoreitit (esim. näkyvyys, ei johtoja nostoreitillä, merkinantajan tarve) Elementtien ja raskaiden esineiden nostojärjestys (mm. suunnittelijan antamat ohjeet, turvallinen nostojärjestys) Hankalat ja vaaralliset nostot (laaditaan kirjallinen suunnitelma tai ohje) Nostoapuvälineiden turvallisuus (mm. määräaikais-ja käyttöönottotarkastukset) Taakkojen ominaisuudet (esim. paino, painopiste, sidonta, kiinnitys, tuuliherkkyys) Pelisäännöt ja yhteydenpito nostoissa (esim. käsimerkit, yhteydenpitovälineet) Merkinantajan pätevyys (mm. ammattitaito, perehdyttäminen) Henkilönostoissa erityisvaatimukset (mm. nostolaitteen sopivuus, kirjallinen suunnitelma, työntekijöiden perehdyttäminen ja ammattitaito, käyttökokeilut, tarvittavat suojaimet, nostojen ohjaus ja valvonta) Sääolosuhteet (tuuli, sade, lämpötila, jää, lumi) Nostotyösuunnitelman tarkastaminen tarvittaessa (esim. rakennesuunnittelijan taholta)

20 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT PURKUTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja/ Huomautuksia Lähtötiedot (esim. purkutyöselitykset, kuntoinventaariot, vauriokartoitukset, rakennesuunnittelijan antamat ohjeet, tuentaohjeet) Purettavat vaaralliset materiaalit (esim. asbesti, home, pölyt, ongelmajätteet, myrkkyjäämät rakenteissa) - niiden purkuohjeet Oikea purkujärjestys ja tuennat (mm. vakavuus purkutyön aikana ja sen jälkeen) Vaarallisten rakenteiden purku (mm. kantavat rakenteet, vakauden muutokset työn aikana) Purettavien laitteistojen riskit (esim. vaaralliset ainejäämät putkistoissa, sähkötapaturman vaara sähköjohdoissa) Putkistojen ja johtojen katkaisu, sulkeminen, tyhjennys ja huuhtelu Purkujätteen siirto (esim. työvälineet, siirtoreitti) Purkujätteen välivarastointi (mm. pölyn leviämisen estäminen, lajittelu, uusiokäyttö) Vaarallisten purkutöiden ohjaus ja valvonta (välittömän valvonnan tarve) Purkutyömaan eristäminen (esim. aitaukset, rajoitukset liikenteelle, vaarallisten alueiden eristäminen) Työntekijöiden putoamissuojaus Putoavien, kaatuvien tai sortuvien rakenteiden ja rakenneosien aiheuttaman vaaran torjunta Pölyntorjunta (esim. tiilien ja betonikappaleiden purku) Väli- ja loppusiivoukset

21 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT RÄJÄYTYSTÖIDEN SUUNNITTELUSSA (päätoteuttajan kannalta) Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja Huomautuksia Ko. töitä koskevan turvallisuusasiakirja on laadittu Mahdolliset riskikartoitukset (niistä huomioitavat asiat) Peittämisen tarve ja tehokkuus on määritelty (rakennuttaja) Louhintaurakoitsija on nimennyt räjäytystöistä vastaavan Panostajan pätevyydet on varmistettu (mm. lupakirjat) Tarvittavien suunnitelmien tekeminen ja tarkastaminen (yleissuunnitelma, poistumis- ja pelastautumissuunnitelma, räjäytyssuunnitelma) Pelastautumis- ja paloharjoitukset on pidetty/pidetään työn alkuvaiheessa Kirjalliset turvallisuusohjeet on laadittu (mm. jakelu) Räjäytysaineiden varastointi ja kuljetukset ovat kunnossa

22 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT HUKKUMISVAARALLISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUSSA Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja/ Huomautuksia Hukkumisvaaran torjuntatoimenpiteet (mm. toimintaohjeet onnettomuustilanteessa) Pelastustaitoiset henkilöt (esim. ensiaputaitoisia joka työvuorossa) Onnettomuus- ja ensiapuvalmius (mm. avun hälyttäminen) Yksintyöskentelyn rajoitukset tapaturmavaarallisissa töissä (esim. näkö- tai kuuloyhteys, yhteydenpito lyhyin säännöllisin väliajoin) Tarvittavat hengenpelastuslaitteet (mm. veneet, köydet, suojapuomit, pelastusrenkaat ja -haat) Vesiliikenteelle aiheutuvat riskit (esim. vesiliikenteen ohjaus ja reittien merkintä, putoavien esineiden aiheuttaman vaaran torjunta) Sääolosuhteet (esim. tuuli, sade, kylmyys) Tulvavaara, jäidenlähtö Veden säännöstely (padot, sulut) Työskentelyn riskit muille toimijoille (vedenotto, kalanviljelylaitokset) Jäällä työskentelyn erityisriskit (esim. jään kantavuus työkoneiden alla)

23 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT TELINETÖIDEN SUUNNITTELUSSA (telineen käyttöönottosuunnitelma) Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja Huomautuksia Telineen käyttötarkoitus (esim. telineellä tehtävät työt) Työtelineiden, kulku- ja nousuteiden sijainti ja niiden liittyminen rakennukseen tai rakenteeseen (esim. kiinnitykset) Toimenpiteet, joilla estetään työmaaliikenteen tai maantieliikenteen, materiaalin siirtojen ja muiden tekijöiden aiheuttamat vaarat telineiden käytölle (esim. suojavyöhykkeet) Esineiden putoamisvaaran ehkäisy sekä torjuminen työtelineen työtasolta suojakatoksella tai muilla toimenpiteillä (esim. jalkalistat, telineen huputus) Telineiden käyttö- ja tarkastusohjeet telineiden yhteiskäytössä eri urakoitsijoiden kesken (esim. työmaan turvallisuussäännöt) Telineen perustan kantavuus (mm. aluslankut, maapohjan kantavuuden varmistaminen) Telineen ympäristön turvallisuus ja järjestys (mm. rakennusjätteen poistaminen, tarkastustoiminta) Paikalleen rakennettavista telineistä ja käyttöohjeettomista elementtitelineistä tehtävä rakennesuunnitelma

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015 Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Päätoteuttajan velvollisuudet Vna 205/2009 3 Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennushankkeessa

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja Sillanrakentamisurakka 9.4.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/8 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 24.3.2017 LUUMÄKI Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 R15/1094/S3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 1 / 11 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 0. KÄSITTEITÄ... 3 1. RAKENTAMISVAIHEEN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN MERKITYS...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE TAAVETIN KESKUSTAN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 18.12.2017 2/8 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 Vesitornin vesikaton peruskorjaus, 22.2.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, SYRJÄLÄN KOULUN LÄHILIIKUNTA-ALUEEN RAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILLAN UUSIMINEN

TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILLAN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILLAN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILTA 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 4 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS... 4 1.2 PÄÄTOTEUTTAJA... 4 1.3

Lisätiedot

Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja

Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja Siuntion kunta, tekninen osasto Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 101004469-002 9.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Kadut ja ympäristö R1-2 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta Toteutusvaihe II

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot R20-2 Turvallisuusasiakirja (VNA 205/2009 ) Mustola Metsäkansola, Lappeenranta Kaakkois-Suomen tiepiiri 31.12.2009 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt .R1-3 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt Vt 6 Saimaan kanavan matkailualueen eritasoliittymä ja Vt 13 Mustolan eritasoliittymä, Lappeenranta Liikenneministeriö 29.4.2011 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 30.1.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 Tilaaja: Oriveden kaupunki Keskustie 23 35300 ORIVESI Hanke: Oriveden kaupungin aseman seudun talvikunnossapidon alueurakka 2017 2020 ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE 30.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Nivan yritysalueen pihan saneeraus

Nivan yritysalueen pihan saneeraus Nivan yritysalueen pihan saneeraus Sisällys 0.1 RAKENNUTTAJA... 3 0.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIJA... 3 0.3 KOHDE... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 4 1.2 Toteutusmuoto ja päätoteuttajan

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 5. Yhteisten työpaikkojen tapaturmien ehkäisy Vaaratekijät Yhteisillä työpaikoilla tulee kiinnittää

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto Utsunkulma, kadut TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite on Valtioneuvoston päätöksen rakennustyön

Lisätiedot

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/9 SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 18..7.2014 2/9 Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

Jani Haataja TYÖMAAN TURVALLISUUSKANSIO

Jani Haataja TYÖMAAN TURVALLISUUSKANSIO Jani Haataja TYÖMAAN TURVALLISUUSKANSIO TYÖMAAN TURVALLISUUSKANSIO Jani Haataja Opinnäytetyö Kevät 2014 Rakennusalan työnjohdon ko. Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJE LIITE 5. Vihdin kunta 22.5.2014

TURVALLISUUSOHJE LIITE 5. Vihdin kunta 22.5.2014 TURVALLISUUSOHJE Vihdin kunnan teknisen ja ympäristökeskuksen Maanrakennuskoneet 2014 2017 työmaille, joissa tekninen ja ympäristökeskus on työmaan päätoteuttajana VIHDIN KUNTA PL 13, 03101 Nummela Puhelin:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

Rakennustyömaan käsitteet, vastuut, turvallisuustehtävät ja suunnittelu

Rakennustyömaan käsitteet, vastuut, turvallisuustehtävät ja suunnittelu 1 / 14 Rakennustyömaan käsitteet, vastuut, turvallisuustehtävät ja suunnittelu Rakennustyön käsitteitä Rakennustyön määritelmä Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :ssä todetaan,

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Turvallisuusasiakirja 10.6.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN 3 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 Seinäjoen kaupunki, Roves Trukkiväylän alue Laatinut: 7.9.2016 Jussi Pajula, Ramboll Finland Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1 Johdanto

Lisätiedot

Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN

Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN 2 / 9 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja merkitys... 3 1.2 Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Urjalan kunta Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Energia Oy 1 (6) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot