TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA"

Transkriptio

1 Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille Simo Sauni VTT Automaatio Jorma Lappalainen TTKK Turvallisuustekniikka Päivi Piispanen Tampereen Aluetyöterveyslaitos VERSI0 1.2/

2 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINTA TURVALLISUUUSKANSION KÄYTTÖOHJEET TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINNAN KEINOT TURVALLISUUSSUUNNITTELU RISKINARVIOINTI TYÖMAAN ALOITTAMINEN JA ORGANISOINTI TYÖMAA-ALUEEN KÄYTÖN SUUNNITTELU ERITYISIÄ VAAROJA SISÄLTÄVIEN TÖIDEN SUUNNITTELU TURVALLISUUS MUISSA SUUNNITELMISSA TURVALLISUUDEN JOHTAMISEN KEINOT TYÖMAAN JOHTAMINEN JA VASTUUT TURVALLISUUSSEURANTA VASTAANOTTO- JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET PEREHDYTTÄMINEN HENKILÖJOHTAMINEN MUUT TYÖMAAN HALLITTAVAT TURVALLISUUSASIAT KONEIDEN JA LAITTEIDEN TURVALLISUUS ERGONOMISTEN TYÖ- JA APUVÄLINEIDEN VALINTA KEMIKAALITURVALLISUUS HENKILÖNSUOJAIMET TAPATURMAT YRITYSKOHTAISET ASIAT TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA TYÖTERVEYSHUOLTO MUUT LISÄTIETOA... 26

3 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos 3 1. TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINTA 1.1 TURVALLISUUUSKANSION KÄYTTÖOHJEET TARKOITUS Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansio on tarkoitettu rakennustyön turvallisuuden hallinnan apuvälineeksi erityisesti pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion ja sen apuvälineiden avulla voi pääurakoitsija hoitaa päätoteuttajan turvallisuustehtäviä. Päätoteuttajalle on annettu työturvallisuusmääräyksissä useita turvallisuustehtäviä, jotka liittyvät työmaan turvallisuusjohtamiseen, - suunnitteluun ja -seurantaan. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansioon on koottu apuvälineeksi erilaisia lomakkeita ja muistilistoja, joilla voidaan hoitaa: yleisimmät työmaalla tehtävät tarkastukset (turvallisuusseuranta), työmaan turvallisuussuunnittelu, perehdyttäminen, riskinarviointi, kemikaaliturvallisuus. TOIMINTAOHJE Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansio on apuväline turvallisuustiedon hankkimisessa ja työmaan työturvallisuusaineiston keräämisessä. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansio liitteineen säilytetään työmaalla "puhtaana", mutta kansion liitteistä (lomakkeista) otetaan kopioita, joille tehdään mm. tarkastuksia, turvallisuussuunnitelmia tai kirjataan annettu perehdyttäminen. Nämä kopiot säilytetään työmaan turvallisuuskansiossa. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion sisällysluettelo (sisältöjako) kopioidaan aina uudelle työmaalle sen oman turvallisuuskansion eli työmaan turvallisuuskansion sisällysluetteloksi. Työmaan turvallisuuskansiossa säilytetään vain kyseisen työmaan työturvallisuuteen liittyviä dokumentteja mm. tehtyjä turvallisuussuunnitelmia ja tarkastuspöytäkirjoja sekä muita kyseisen työmaan turvallisuusaineistoja. Työmaan turvallisuuskansio säilytetään ja arkistoidaan samojen periaatteiden mukaan kuin muutkin vastaavan rakennushankkeen laatudokumentit. Yleensä työmaan turvallisuuskansiota säilytetään vähintään kahden vuoden ajan hankkeen päättymisestä. Työmaalla turvallisuuskansion käyttöönotosta, ylläpidosta ja arkistoinnista vastaa päätoteuttajan vastuuhenkilöksi nimetty työnjohtaja ellei asiasta ole toisin sovittu yrityskohtaisissa ohjeissa. HUOM. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansio sisältää vain vähimmäisohjeet ja apuvälineet työmaan turvallisuusasioiden hoitamiseksi. Tarpeellista syventävää ja täydentävää tietoa löytyy mm. kohdan 7. LISÄTIETOA mainituista teoksista. Liite: Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion sisältöjako

4 TYÖMAAN NIMI : 1. TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINTA TURVALLISUUUSKANSION KÄYTTÖOHJEET TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINNAN KEINOT 2. TURVALLISUUSSUUNNITTELU RISKINARVIOINTI TYÖMAAN ALOITTAMINEN JA ORGANISOINTI TYÖMAA-ALUEEN KÄYTÖN SUUNNITTELU ERITYISIÄ VAAROJA SISÄLTÄVIEN TÖIDEN SUUNNITTELU TURVALLISUUS MUISSA SUUNNITELMISSA 3. TURVALLISUUDEN JOHTAMISEN KEINOT TYÖMAAN JOHTAMINEN JA VASTUUT TURVALLISUUSSEURANTA VASTAANOTTO- JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET PEREHDYTTÄMINEN HENKILÖJOHTAMINEN 4. MUUT TYÖMAAN HALLITTAVAT TURVALLISUUSASIAT KONEIDEN JA LAITTEIDEN TURVALLISUUS ERGONOMISTEN TYÖ- JA APUVÄLINEIDEN VALINTA KEMIKAALITURVALLISUUS HENKILÖNSUOJAIMET TAPATURMAT 5. YRITYSKOHTAISET ASIAT TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA TYÖTERVEYSHUOLTO 6. MUUT

5 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINNAN KEINOT Työmaan turvallisuuden hallinnan eli turvallisuusjohtamisen keinot on tässä kansiossa jaettu kolmeen pääosaan: turvallisuussuunnittelu, turvallisuuden johtamisen keinot, muut työmaalla hallittavat turvallisuusasiat. Turvallisuussuunnittelun avulla luodaan työmaan turvallisuuden hallinnan perusedellytykset. Turvallisuuden johtamisen keinoilla varmistetaan suunnitelmien toteutuminen. PÄÄTOTEUTTAJAN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Päätoteuttajan on huolehdittava työmaan yleisestä johtamisesta turvallisuusasioiden suhteen eli ns. turvallisuusjohtamisesta. Työt ja työvaiheet on yhteensovitettava niin, ettei työntekijöiden tai muiden työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuus vaarannu. Päätoteuttaja huolehtii turvallisuusjohtamisesta mm. yhteistoiminnan ja tiedotustoiminnan järjestämisellä urakoitsijoiden kesken, tiedottamalla työpaikan vaaratekijöistä urakoitsijoille ja näiden työntekijöille. Turvallisuusjohtamiseen kuuluvat myös työmaan pelisääntöjen (turvallisuus- tai järjestyssääntöjen) ja tarvittavien turvallisuusohjeiden laatiminen. Työmaan turvallisuusjohtamista hoidetaan pääasiassa työmaan normaaleilla ohjaamiskeinoilla, kuten työmaakokousten, palaverien, turvallisuusohjeiden sekä valvonnan avulla. Päätoteuttaja huolehtii työmaan turvallisuussuunnittelusta ennen rakennustöiden aloittamista, työmaa-alueen käytön suunnittelun yhteydessä sekä vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelun yhteydessä. Turvallisuussuunnittelu on myös osa työmaan aikataulusuunnittelua sekä muuta tuotannon suunnittelua. Kolmantena tärkeänä turvallisuustehtävänä päätoteuttajalla on työmaan turvallisuusseurannan järjestäminen. Päätoteuttajan ei itse tarvitse tehdä työmaalla jokaista turvallisuuteen liittyvää tarkastusta, mutta päätoteuttajan pitää organisoida tarkastustoiminta. Tällöin työmaalle on laadittava menettelytavat tarkastuksiin ja samalla valvottava tarkastustoiminnan toteutumista annettujen ohjeiden mukaisesti. Päätoteuttajalle on annettu muiden urakoitsijoiden suhteen suuret valtuudet turvallisuusasioissa. Päätoteuttaja voi ohjata muiden urakoitsijoiden toimintaa turvallisuusjohtamisen keinoin, kuten töiden ja työvaiheiden ajoituksella. Samoin työmaan turvallisuussääntöjen avulla voidaan ohjata muiden urakoitsijoiden toimintaa ja käyttäytymistä. Päätoteuttaja luo työmaalle turvallisuusasioissa pelisäännöt ja turvallisuustason, joita muiden urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on noudatettava. Päätoteuttajan tulee nimittää myös pätevä vastuuhenkilö työmaalle, joka vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävien hoitamisesta. Tähän kohtaan työmaan turvallisuuskansiota laitetaan kopio työsuojelupiirille tehtävästä ennakkoilmoituksesta (käytetään työsuojelupiirin lomaketta).

6 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos 5 2. TURVALLISUUSSUUNNITTELU 2.1 RISKINARVIOINTI Riskinarvioinnilla selvitetään merkittävät työmaan vaara- ja haittatekijät ja päätetään niiden vaatimista toimenpiteistä. Jo urakan laskentavaihetta varten rakennuttajalta tai muulta tilaajalta pitää saada tiedot siitä, onko kohteessa normaalista poikkeavia vaara- tai haittatekijöitä, jotka aiheuttavat erityisvaatimuksia turvallisuusasioiden hoidossa ja näin ollen mahdollisesti lisäkustannuksia. Tarvittavaa aineistoa ovat mm. turvallisuusasiakirja (VNp 629/ mom), urakka-asiakirjojen turvallisuusliitteet, urakan erityiset turvallisuusvaatimukset sekä ne erityiset työturvallisuusmääräykset ja - ohjeet, joita työmaalla on noudatettava. Laskentavaiheessa tätä aineistoa käytetään urakkahintaan vaikuttavien turvallisuustekijöiden arvioinnissa. Laskentavaiheen aineistoa hyödynnetään hankkeen alkuvaiheen riskinarvioinnissa. Riskinarviointiin tarvitaan lisäksi suunnittelijoilta saatu turvallisuusaineisto kuten vaarallisten töiden työselitykset, asennus-, turvallisuus- ja käyttöohjeet. Riskitekijöitä tunnistettaessa edetään järjestelmällisesti esim. rakentamis-, toteutus- tai työvaiheittain koko hanke alusta loppuun. Tunnistamisessa on hyvä käyttää ns. maalaisjärkeä ja käyttää apuna seuraavia kysymyksiä liittyen kuhunkin rakentamis- tai työvaiheeseen: Onko tähän vaiheeseen liittyviä vahinkoja tai häiriöitä sattunut? Onko epävarmuustekijöitä tai häiriömahdollisuus? Onko valitut työmenetelmät ja -laitteet sopivia tarkoitukseensa ja kunnossa? Osataanko asiat? Onko aikaisempaa kokemusta? Onko käytössä vakiintuneet toimintamallit ja -menetelmät? Voivatko ulkoiset tekijät (sää, ympäristö, läheiset toiminnot) aiheuttaa lisäriskiä? Onko aikataulutekijät otettu huomioon? Kun vaaratekijät on ensin tunnistettu, arvioidaan riskin suuruus eli mietitään, mitkä riskit ovat niin merkittäviä, että ne täytyy joko poistaa tai niiden todennäköisyyttä pienentää. Tämän jälkeen mietitään selkeät toimenpiteet näiden merkittävien riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Tärkeimmät riskinarvioinnin yhteydessä tehdyt toimenpiteet kirjataan työmaan turvallisuussuunnitelmaan. Riskinarviointi voidaan tehdä myös yksittäisen työn tai työvaiheen turvallisuussuunnittelun yhteydessä, tärkeää se on tehdä hankalissa purkutöissä ja räjäytys- ja louhintatöissä. Riskinarviointi tehdään Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion lomakkeelle. Täytetyt riskinarviointilomakkeet ja rakennuttajalta tai muulta tilaajalta sekä suunnittelijoilta saadut turvallisuustiedot mm. tiedot haitta- ja vaaratekijöistä sekä turvallisuusasiakirja arkistoidaan työmaan turvallisuuskansion tähän kohtaan. Lisätietoja riskinarvioinnista löytyy STM:n Riskien arviointi työpaikalla -työkirjasta (katso kohta 7. LISÄTIETOA). Liite: Rakennushankkeen riskinarviointilomake

7 RAKENNUSHANKKEEN RISKINARVIOINTI LOMAKE Työmaa / hanke Laatijat Päiväys Sivuja Rakennusvaihe/työvaihe Vaaratilanne/riski Toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu OK Sivu:

8 Rakennusvaihe/työvaihe Vaaratilanne/riski Toimenpiteet Vastuuhenkilö LOMAKE Aikataulu OK

9 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos TYÖMAAN ALOITTAMINEN JA ORGANISOINTI TURVALLISUUSSUNNITELMA Rakennushankkeen alussa ennen varsinaisten töiden aloittamista käynnistetään työmaan turvallisuusasioiden varmistaminen. Turvallisuuteen liittyvät lähtötiedot kootaan turvallisuussuunnitelmalomakkeelle. Tämän lomakkeen avulla laaditaan työmaalle turvallisuussuunnitelma, jota jotkut rakennuttajat jo nyt edellyttävät tehtäväksi ennen rakennustöiden aloittamista. Tämä turvallisuussuunnitelma vastaa sitä hankkeen alkuvaiheen turvallisuussuunnittelua, joka on määrätty päätoteuttajan tehtäväksi (VNp 629/94, 7 1 ja 2 mom.). Turvallisuussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon työmaata koskevat yleiset työturvallisuusvaatimukset (VNp 629/94, ). Turvallisuussuunnitelmassa on otettava huomioon: työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa, rakennustyönaikainen sähköistys ja valaistus, työmaaliikenne ja kulkutiet, koneiden ja laitteiden käyttö, työmenetelmät (riskinarviointi), vaaralliset työt ja työvaiheet (riskinarviointi), maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta, putoamissuojaus, palo- ja räjähdysvaara, poistumistiet, fyysinen kuormitus, työhygieeniset haittatekijät (melu, pöly, altistumiset kemiallisille aineille), henkilönsuojainten tarve, ensiapu, henkilöstötilat. Pienissä kohteissa voidaan turvallisuussuunnitelman laatiminen korvata käymällä läpi Työmaan aloittaminen -muistilistan asiat. Muistilistaa voidaan myös käyttää urakan aloituspalaverissa turvallisuusasioiden asialistana tai laatusuunnitelman osana. Muistilista voi olla myös osa turvallisuussuunnitelmaa. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Työmaalle laaditaan tarvittaessa turvallisuus- ja järjestyssääntöjä niistä asioista, joihin voi liittyä merkittäviä turvallisuusriskejä työskenneltäessä ja liikuttaessa samoissa tiloissa ja alueilla. Turvallisuus- ja järjestyssäännöt voivat koskea seuraavia asioita: kulunvalvonta, kulkuluvat (työmaapassi) ja vartiointi, työmaaliikenne ja pysäköinti, henkilönsuojaimet ja niiden käyttö, tavaroiden ja materiaalien vastaanotto, varastoinnit ja siirrot, huumaavien aineiden käyttökiellot ja tupakointirajoitukset, työaika ja työskentelyrajoitukset,

10 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos 7 työmaalle tulosta ilmoittaminen/poislähdöstä ilmoittaminen, aliurakoitsijoiden tulosta ilmoittaminen, paloturvallisuus ja tulityöt, ensiapuvalmius ja toimintaohjeet onnettomuustilanteessa, vaarojen poistaminen ja vaaroista ilmoittaminen, tapaturmien tutkinta- ja ilmoituskäytännöt, siivousvelvoitteet ja jätehuolto sekä ongelmajätteet, osallistuminen työmaahan perehdyttämiseen, osallistuminen muuhun turvallisuuskoulutukseen, pätevyysvaatimukset (tulityöt, purkutyöt, tiellä työskentely), turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja hyväksymiskäytännöt, osallistuminen työmaaseurantaan (ns. viikoittaisiin kunnossapitotarkastuksiin), vastaanotto- ja käyttöönottotarkastusten tekemiskäytännöt, varottavat laitteet ja rakenteet, koneiden turvallisuusvaatimukset (havaittavuus, varoituslaitteet), koneiden käyttörajoitukset (melu, tärinä, paino, pakokaasut). Työmaan turvallisuus- ja järjestyssääntöjen lisäksi työmaalla voi olla tarpeen laatia yksityiskohtaisempia turvallisuusohjeita tietyiltä erityisvaaroilta suojautumista varten. Turvallisuusohjeisiin voidaan liittää muidenkin tahojen antamia ohjeita, joilla on erityistä merkitystä työmaan turvallisuuden varmistamisessa. Näitä ohjeita voivat olla sähkölaitoksien antamat ohjeet tai ohjeet maakaasuputken (Gasum Oy) ja rautatien (VR, Ratahallintokeskus) lähellä työskentelystä. URAKOITSIJOIDEN PEREHDYTTÄMINEN Päätoteuttajan pitää huolehtia siitä, että jokainen urakoitsija perehdytetään työmaan olosuhteisiin (katso tarkemmin kohdasta 3.4). TIEDOTTAMINEN Urakoitsijan perehdyttämisen yhteydessä hoidetaan osa turvallisuusasioiden tiedottamisesta. Tiedottamalla turvallisuusasioista varmistetaan, että kaikki työmaalla toimijat ovat tietoisia suunnitelmista ja vallitsevista olosuhteista. Työmaalla tiedotetaan sellaisista olennaisista muutoksista suunnitelmissa, aikatauluissa, vaatimuksissa tai olosuhteissa, jotka voivat synnyttää vaaratilanteita tai tarpeita muuttaa turvallisuustoimia tai -käytäntöjä. Turvallisuussuunnitelma ja täytetty Työmaan aloittaminen -muistilista sekä työmaalle laaditut turvallisuussäännöt ja -ohjeet sekä muut työmaalla tarvittavat turvallisuusohjeet arkistoidaan kansion tähän kohtaan. Liitteet: Turvallisuussuunnitelma-lomake Työmaan aloittaminen-muistilista

11 TURVALLISUUSSUUNNITELMA LOMAKE Yritys Laatija Tarkastaja Muutokset Pvm. Työmaan nimi/numero Rakennuttaja/tilaaja Osoite Puh. ja fax. Osoite Puh. ja fax. 1. Kohteen turvallisuuden lähtötiedot 1.1 Rakennuttajan/tilaajan antamat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet (liitteenä) 1.2 Turvallisuusasiakirjan tiedot (liitteenä) 1.3 Suunnittelijoilta saadut turvallisuustiedot (liitteenä) 1.4 Riskinarvioinnin tulokset (liitteenä) 1.5 Työmaan aloittamisessa huomioidut turvallisuusasiat (muistilista liitteenä) 1.6 Muut huomioitavat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet (liitteenä) 2. Yleinen työturvallisuus 2.1 Suurimmat vaaranpaikat työmaalla (saadaan riskinarvioinnista) 2.2 Vaaralliset työt ja työvaiheet 2.3 Vaaralliset aineet työmaalla/työilman epäpuhtaudet 2.4 Asbestikartoitus rakennustyötä varten 2.5 Melu- ja tärinähaitat 2.6 Vaaroista ilmoittaminen 2.7 Tapaturmista ilmoittaminen

12 LOMAKE 3. Turvallisuusorganisaatio 3.1 Pääurakoitsija / päätoteuttaja Yritys Osoite, puh. ja fax. 3.2 Työmaan vastaava mestari, puh. 3.3 Päätoteuttajan vastuuhenkilö, puh. 3.4 Työmaan työsuojelupäällikkö, puh. 3.5 Työmaan työsuojeluvaltuutettu, puh. 3.6 Muut urakoitsijat Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. 4. Ensiapu 4.1 Ensiaputaitoiset henkilöt työmaalla 4.2 Ensiapuvälineiden sijainti kaapit: paarit: 4.3 Ensiapulaukun haltijat 4.4 Hengenpelastuslaitteet (hukkuminen, myrkytys) 4.5 Yhteydenpito tapaturmavaarallisissa töissä

13 LOMAKE 5. Paloturvallisuus 5.1 Alkusammutukseen perehtyneet henkilöt 5.2 Alkusammutuskaluston sijainti 5.3 Toimintaohjeet tulipalon varalta (liitteenä) 5.4 Palohälytysvälineet, turvakilvet, poistumistiet 5.5 Tulityökäytäntö (luvat, suunnitelmat) 5.6 Räjähdysvaaralliset ja herkästi syttyvät aineet (suojatoimenpiteet) 6. Henkilöstötilat ja järjestys 6.1 Sosiaalitilat 6.2 Ruokailutilat Hoitaa 6.3 Työmaakonttori 6.4 Työmaasähkö/valaistus (työmaasuunnitelma) 6.5 Työmaa-alue (työmaasuunnitelma) 6.6 Varastot ja varastopaikat 6.7 Jätehuolto 6.8 Ongelmajätteen käsittely 6.9 Saapuvan tavaran purkaminen kuljetusvälineestä ja purkupaikat 6.10 Siivous 6.11 Työmaan/yleisen liikenteen järjestelyt 6.12 Putoamissuojaus 6.13 Kulunvalvonta ja muut suojaukset 6.14 Vartiointi 6.15 Työkoneiden ja -laitteiden käyttöperiaatteet

14 LOMAKE 7. Turvallisuussuunnittelu 8. Turvallisuusseuranta 9. Työmaahan perehdyttäminen 7.1 Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu 7.2 Putoamissuojaus 7.3 Turvallisuus muussa työmaan suunnittelussa 7.4 Yleisen liikenteen järjestelyt 7.5 Nostot ja siirrot 7.6 Maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 8.1 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset 8.2. Nostokaluston ja nostoapuvälineiden käyttöönottotarkastukset 8.3 Työvälineiden vastaanottotarkastukset 8.4 Telineiden käyttöönottotarkastukset 9.1 Omat työntekijät 9.2 Aliurakoitsijat Hoitaa 10. Henkilönsuojaus 10.1 Henkilönsuojainten tarve ja käyttöperiaatteet 11. Muuta 10.2 Muu suojaus, suojalaitteet Liitteet työmaan aikataulu työmaasuunnitelma (järjestelypiirros) työmaan turvallisuussäännöt ja -ohjeet rakennuttajan laatima turvallisuusasiakirja ja muu turvallisuusaineisto suunnittelijalta saatu turvallisuusaineisto riskinarviointi työmaan aloittaminen -muistilista

15 TYÖMAAN ALOITTAMINEN Työmaan nimi / numero Laatija MUISTILISTA Asia OK Huomautuksia Työmaan ennakkoilmoitus on tehty Vastuuhenkilöt ja vastuunalaiset henkilöt on nimetty (pätevyydet) Työmaan työnjohto on nimetty ja turvallisuustehtävät jaettu Työmaalla on tarvittava turvallisuusaineisto (varoitustaulut ja -kilvet sekä määräykset ja ohjeet) Tarvittavat työmaa- ja henkilöstötilat ovat riittävät ja kunnossa (suojaukset, lukot, vartiointi, lämmitys, valaistus, vesi, puhelin, sähkö, ATK) Työmaalla on riittävästi henkilökohtaisia suojaimia (riskinarviointi on tehty) Työmaalla on riittävästi varoitusvaatteita (tie- ja katutyömaa) Ensiapuvalmius on kunnossa Paloturvallisuus on kunnossa Suunnitelmat ja ohjeet onnettomuuksien varalta on tehty Perehdyttämiskäytäntö on sovittu Työmaalla tehtävästä tarkastustoiminnasta on sovittu muiden urakoitsijoiden kanssa Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset Vastaanottotarkastukset Käyttöönottotarkastukset Liikennejärjestelyt Työmaan pelisäännöt turvallisuusasioissa on laadittu ja niiden noudattamisesta on sovittu Tiedonkulusta on sovittu muiden osapuolten kanssa Työmaalla tehtävistä turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien laadinnasta on sovittu (suunnittelu- ja hyväksymiskäytännöt) Työmaan työsuojeluyhteistyö on käynnistetty ja työsuojelupäällikkö nimetty Tarvittavat ilmoitukset on tehty Tarvittavat luvat ovat kunnossa

16 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos TYÖMAA-ALUEEN KÄYTÖN SUUNNITTELU Työmaasta laaditaan kirjallinen työmaa-alueen käyttöä ohjaava suunnitelma eli työmaasuunnitelma. Työmaasuunnitelma on usein järjestelypiirros työmaa-alueesta (VNp 629/94 8 ). Tarvittaessa työmaasuunnitelma tehdään rakennusvaiheittain. Päävastuu työmaa-alueen käytön suunnittelusta on työmaan päätoteuttajalla, koska se sisältää työmaan yleiseen turvallisuuteen sekä töiden sujumiseen ja yhteensovittamiseen liittyviä asioita. Työmaasuunnitelmalla on useita liittymiskohtia työmaasta laadittavaan turvallisuussuunnitelmaan, joten näiden suunnitelmien yhteensovittaminen on tärkeää. Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa eli työmaasuunnitelman laadinnassa kiinnitetään erityistä huomiota ainakin: toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrään ja sijaintiin, koneiden ja laitteiden sijoitukseen, kaivu- ja täytemassojen sijoitukseen, nostoihin ja nostopaikkoihin, työmaavalaistukseen, rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitukseen, työmaaliikenteeseen sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohtiin, yleisen liikenteen järjestelyihin (varsinkin tienrakennustyömaalla), kulku-, nousu- ja kuljetusteihin sekä niiden kunnossapitoon, työmaan järjestykseen ja siisteyteen, jätteiden keräämiseen, säilyttämiseen, poistamiseen ja hävittämiseen, tulipalon vaaraan ja palontorjuntaan, muihin varojärjestelyihin, muihin rakennustyömaan läheisyydessä olevien toimintojen ja rakennusten turvallisuuteen, yhtäaikaiseen työskentelyyn (esim. työskentelyyn päällekkäin, pölyntorjuntaan). Työmaasuunnitelma arkistoidaan työmaan turvallisuuskansion tähän kohtaan.

17 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos ERITYISIÄ VAAROJA SISÄLTÄVIEN TÖIDEN SUUNNITTELU Erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävät työt suunnitellaan ennakolta (VNp 629/94, 7 2 mom. ja liite 2). Suunnittelu tehdään yleensä kirjallisesti. Erittäin hankalien ja vaarallisten työvaiheiden ja töiden suunnittelussa on syytä tehdä myös riskinarviointi Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion riskinarviointilomakkeen avulla. Suunnitelmia laaditaan riippuen työmaan olosuhteista ja töiden vaikeusasteesta: kaivutöistä sekä tunneleissa, kuiluissa ja muissa maanalaisissa rakennuskohteissa ja syvissä kaivannoissa tehtävistä töistä, elementtien ja muottien sekä muiden raskaiden esineiden asennuksesta, purkutöistä, panostus-, räjäytys- ja louhintatöistä, nosto- ja siirtotöistä sekä henkilönostoista, putoamisvaarallisista töistä, hukkumisvaarallisista töistä ja sukellustöistä, töistä painekammioissa, sähkötapaturmavaarallisista töistä, töistä, joissa esiintyy erityisiä kemiallisia tai biologisia vaaratekijöitä, töistä, joissa esiintyy ionisoivaa säteilyä, työ- ja suojateline- sekä tukitelinetöistä (ns. telineen käyttösuunnitelma), töistä tie- ja katualueella (myös rautatien läheisyydessä). Vaarallisten töiden ja työvaiheiden turvallisuussuunnitelmia ei tarvitse tehdä erillisinä, vaikka niiden turvallisuusasiat pitääkin keskeisiltä osin esittää kirjallisessa muodossa. Tärkeää on, että vaaralliset työt ja työvaiheet suunnitellaan ja että suunnittelussa otetaan huomioon myös turvallisuusasiat esimerkiksi Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion muistilistoja käyttämällä. Mikäli työmaan vaikutusalueella on yleistä liikennettä, laaditaan työmaalle myös liikennejärjestelyjen suunnitelmat (esim. Tielaitoksen antamien ohjeiden mukaan, katso kohta 7. LISÄTIE- TOA). Yksikertaisissa liikennejärjestelytapauksissa liikennejärjestelyjen turvallisuussuunnittelu voidaan tehdä Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion muistilistalomakkeelle. Työmaalla täytetyt vaarallisiin töihin ja työvaiheisiin liittyvät muistilistat ja muut suunnitelmapaperit arkistoidaan työmaan turvallisuuskansion tähän kohtaan. Liitteet: Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat räjäytystöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa Turvallisuusasiat telinetöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa päätoteuttajan kannalta Turvallisuusasiat putoamisvaarallisten töiden suunnittelussa Turvallisuusasiat työmaan liikennejärjestelyjen suunnittelussa Turvallisuusasiat asbestipurkutöiden suunnittelussa

18 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT KAIVUTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia Maassa olevien varottavien rakenteiden ja putkistojen selvittäminen (mm. kaapelit, johdot, putket, viemärit) Kaivannon ominaisuudet (leveys ja syvyys) Kaivannon sortuman estäminen (mm. tuenta, luiskaus) Suunnittelijan antamat ohjeet (mm. maaperätiedot, kaivutyöselitys, tuentasuunnitelma) Maan ominaisuudet (esim. pohjavesi, häiriöherkkyys, kuormitukset, aikaisemmat kaivutyöt) Kaivannon erottaminen/suojaaminen muusta työmaasta (mm. putoamissuojaus) Sää- ja keliolosuhteiden vaikutus (esim. roudan sulaminen, sade) Kaivannon lähellä olevat toiminnot (mm. yleisen liikenteen ja työmaaliikenteen ja työkoneiden rasitukset, varastot ja rakennukset kaivannon lähellä) Kaivutyöstä aiheutuvat vaarat ympäristölle (esim. jalankulkuliikenteelle, muille työvaiheille, yleiselle liikenteelle) Maarakennuskoneiden työalueen eristäminen muusta toiminnasta Maarakennuskoneiden havaittavuus (varoitusvalaisimet, peruutushälyttimet) Työntekijöille ja maarakennuskoneiden kuljettajille annettava opastus ja ohjaus Turvallisuustoimenpiteet käytettäessä kaivukonetta yms. viemäriputken tai muun elementin asentamiseen OK Lisätietoja Huomautuksia

19 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT NOSTOTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja/ Huomautuksia Nostokaluston sopivuus työhön (mm. ulottuma, teho) Nostokaluston oikea sijoitus (mm. varmistus käyttöönottotarkastuksin) Tavaroiden nosto- ja laskupaikkojen turvallisuus (esim. kantavuus, tasaisuus) Turvalliset nostoreitit (esim. näkyvyys, ei johtoja nostoreitillä, merkinantajan tarve) Elementtien ja raskaiden esineiden nostojärjestys (mm. suunnittelijan antamat ohjeet, turvallinen nostojärjestys) Hankalat ja vaaralliset nostot (laaditaan kirjallinen suunnitelma tai ohje) Nostoapuvälineiden turvallisuus (mm. määräaikais-ja käyttöönottotarkastukset) Taakkojen ominaisuudet (esim. paino, painopiste, sidonta, kiinnitys, tuuliherkkyys) Pelisäännöt ja yhteydenpito nostoissa (esim. käsimerkit, yhteydenpitovälineet) Merkinantajan pätevyys (mm. ammattitaito, perehdyttäminen) Henkilönostoissa erityisvaatimukset (mm. nostolaitteen sopivuus, kirjallinen suunnitelma, työntekijöiden perehdyttäminen ja ammattitaito, käyttökokeilut, tarvittavat suojaimet, nostojen ohjaus ja valvonta) Sääolosuhteet (tuuli, sade, lämpötila, jää, lumi) Nostotyösuunnitelman tarkastaminen tarvittaessa (esim. rakennesuunnittelijan taholta)

20 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT PURKUTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja/ Huomautuksia Lähtötiedot (esim. purkutyöselitykset, kuntoinventaariot, vauriokartoitukset, rakennesuunnittelijan antamat ohjeet, tuentaohjeet) Purettavat vaaralliset materiaalit (esim. asbesti, home, pölyt, ongelmajätteet, myrkkyjäämät rakenteissa) - niiden purkuohjeet Oikea purkujärjestys ja tuennat (mm. vakavuus purkutyön aikana ja sen jälkeen) Vaarallisten rakenteiden purku (mm. kantavat rakenteet, vakauden muutokset työn aikana) Purettavien laitteistojen riskit (esim. vaaralliset ainejäämät putkistoissa, sähkötapaturman vaara sähköjohdoissa) Putkistojen ja johtojen katkaisu, sulkeminen, tyhjennys ja huuhtelu Purkujätteen siirto (esim. työvälineet, siirtoreitti) Purkujätteen välivarastointi (mm. pölyn leviämisen estäminen, lajittelu, uusiokäyttö) Vaarallisten purkutöiden ohjaus ja valvonta (välittömän valvonnan tarve) Purkutyömaan eristäminen (esim. aitaukset, rajoitukset liikenteelle, vaarallisten alueiden eristäminen) Työntekijöiden putoamissuojaus Putoavien, kaatuvien tai sortuvien rakenteiden ja rakenneosien aiheuttaman vaaran torjunta Pölyntorjunta (esim. tiilien ja betonikappaleiden purku) Väli- ja loppusiivoukset

21 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT RÄJÄYTYSTÖIDEN SUUNNITTELUSSA (päätoteuttajan kannalta) Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja Huomautuksia Ko. töitä koskevan turvallisuusasiakirja on laadittu Mahdolliset riskikartoitukset (niistä huomioitavat asiat) Peittämisen tarve ja tehokkuus on määritelty (rakennuttaja) Louhintaurakoitsija on nimennyt räjäytystöistä vastaavan Panostajan pätevyydet on varmistettu (mm. lupakirjat) Tarvittavien suunnitelmien tekeminen ja tarkastaminen (yleissuunnitelma, poistumis- ja pelastautumissuunnitelma, räjäytyssuunnitelma) Pelastautumis- ja paloharjoitukset on pidetty/pidetään työn alkuvaiheessa Kirjalliset turvallisuusohjeet on laadittu (mm. jakelu) Räjäytysaineiden varastointi ja kuljetukset ovat kunnossa

22 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT HUKKUMISVAARALLISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUSSA Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja/ Huomautuksia Hukkumisvaaran torjuntatoimenpiteet (mm. toimintaohjeet onnettomuustilanteessa) Pelastustaitoiset henkilöt (esim. ensiaputaitoisia joka työvuorossa) Onnettomuus- ja ensiapuvalmius (mm. avun hälyttäminen) Yksintyöskentelyn rajoitukset tapaturmavaarallisissa töissä (esim. näkö- tai kuuloyhteys, yhteydenpito lyhyin säännöllisin väliajoin) Tarvittavat hengenpelastuslaitteet (mm. veneet, köydet, suojapuomit, pelastusrenkaat ja -haat) Vesiliikenteelle aiheutuvat riskit (esim. vesiliikenteen ohjaus ja reittien merkintä, putoavien esineiden aiheuttaman vaaran torjunta) Sääolosuhteet (esim. tuuli, sade, kylmyys) Tulvavaara, jäidenlähtö Veden säännöstely (padot, sulut) Työskentelyn riskit muille toimijoille (vedenotto, kalanviljelylaitokset) Jäällä työskentelyn erityisriskit (esim. jään kantavuus työkoneiden alla)

23 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT TELINETÖIDEN SUUNNITTELUSSA (telineen käyttöönottosuunnitelma) Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja Huomautuksia Telineen käyttötarkoitus (esim. telineellä tehtävät työt) Työtelineiden, kulku- ja nousuteiden sijainti ja niiden liittyminen rakennukseen tai rakenteeseen (esim. kiinnitykset) Toimenpiteet, joilla estetään työmaaliikenteen tai maantieliikenteen, materiaalin siirtojen ja muiden tekijöiden aiheuttamat vaarat telineiden käytölle (esim. suojavyöhykkeet) Esineiden putoamisvaaran ehkäisy sekä torjuminen työtelineen työtasolta suojakatoksella tai muilla toimenpiteillä (esim. jalkalistat, telineen huputus) Telineiden käyttö- ja tarkastusohjeet telineiden yhteiskäytössä eri urakoitsijoiden kesken (esim. työmaan turvallisuussäännöt) Telineen perustan kantavuus (mm. aluslankut, maapohjan kantavuuden varmistaminen) Telineen ympäristön turvallisuus ja järjestys (mm. rakennusjätteen poistaminen, tarkastustoiminta) Paikalleen rakennettavista telineistä ja käyttöohjeettomista elementtitelineistä tehtävä rakennesuunnitelma

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista ii iii ALKUSANAT Käsillä oleva teksti on Pääurakoitsijan turvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... 4 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 9/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Sähköasennusalan erityiskysymyksiä. 1. Huolto- ja kunnossapitotyöt. 8.10.

Työturvallisuusohje STO 9/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Sähköasennusalan erityiskysymyksiä. 1. Huolto- ja kunnossapitotyöt. 8.10. Työturvallisuusohje STO 9/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Sähköasennus Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) VNa rakennustyön

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi kesäkuu 2007 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuttajan tehtävänä on laatia kohteesta turvallisuusasiakirja, jossa esitetään rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat erityiset

Lisätiedot