TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA"

Transkriptio

1 Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille Simo Sauni VTT Automaatio Jorma Lappalainen TTKK Turvallisuustekniikka Päivi Piispanen Tampereen Aluetyöterveyslaitos VERSI0 1.2/

2 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINTA TURVALLISUUUSKANSION KÄYTTÖOHJEET TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINNAN KEINOT TURVALLISUUSSUUNNITTELU RISKINARVIOINTI TYÖMAAN ALOITTAMINEN JA ORGANISOINTI TYÖMAA-ALUEEN KÄYTÖN SUUNNITTELU ERITYISIÄ VAAROJA SISÄLTÄVIEN TÖIDEN SUUNNITTELU TURVALLISUUS MUISSA SUUNNITELMISSA TURVALLISUUDEN JOHTAMISEN KEINOT TYÖMAAN JOHTAMINEN JA VASTUUT TURVALLISUUSSEURANTA VASTAANOTTO- JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET PEREHDYTTÄMINEN HENKILÖJOHTAMINEN MUUT TYÖMAAN HALLITTAVAT TURVALLISUUSASIAT KONEIDEN JA LAITTEIDEN TURVALLISUUS ERGONOMISTEN TYÖ- JA APUVÄLINEIDEN VALINTA KEMIKAALITURVALLISUUS HENKILÖNSUOJAIMET TAPATURMAT YRITYSKOHTAISET ASIAT TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA TYÖTERVEYSHUOLTO MUUT LISÄTIETOA... 26

3 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos 3 1. TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINTA 1.1 TURVALLISUUUSKANSION KÄYTTÖOHJEET TARKOITUS Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansio on tarkoitettu rakennustyön turvallisuuden hallinnan apuvälineeksi erityisesti pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion ja sen apuvälineiden avulla voi pääurakoitsija hoitaa päätoteuttajan turvallisuustehtäviä. Päätoteuttajalle on annettu työturvallisuusmääräyksissä useita turvallisuustehtäviä, jotka liittyvät työmaan turvallisuusjohtamiseen, - suunnitteluun ja -seurantaan. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansioon on koottu apuvälineeksi erilaisia lomakkeita ja muistilistoja, joilla voidaan hoitaa: yleisimmät työmaalla tehtävät tarkastukset (turvallisuusseuranta), työmaan turvallisuussuunnittelu, perehdyttäminen, riskinarviointi, kemikaaliturvallisuus. TOIMINTAOHJE Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansio on apuväline turvallisuustiedon hankkimisessa ja työmaan työturvallisuusaineiston keräämisessä. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansio liitteineen säilytetään työmaalla "puhtaana", mutta kansion liitteistä (lomakkeista) otetaan kopioita, joille tehdään mm. tarkastuksia, turvallisuussuunnitelmia tai kirjataan annettu perehdyttäminen. Nämä kopiot säilytetään työmaan turvallisuuskansiossa. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion sisällysluettelo (sisältöjako) kopioidaan aina uudelle työmaalle sen oman turvallisuuskansion eli työmaan turvallisuuskansion sisällysluetteloksi. Työmaan turvallisuuskansiossa säilytetään vain kyseisen työmaan työturvallisuuteen liittyviä dokumentteja mm. tehtyjä turvallisuussuunnitelmia ja tarkastuspöytäkirjoja sekä muita kyseisen työmaan turvallisuusaineistoja. Työmaan turvallisuuskansio säilytetään ja arkistoidaan samojen periaatteiden mukaan kuin muutkin vastaavan rakennushankkeen laatudokumentit. Yleensä työmaan turvallisuuskansiota säilytetään vähintään kahden vuoden ajan hankkeen päättymisestä. Työmaalla turvallisuuskansion käyttöönotosta, ylläpidosta ja arkistoinnista vastaa päätoteuttajan vastuuhenkilöksi nimetty työnjohtaja ellei asiasta ole toisin sovittu yrityskohtaisissa ohjeissa. HUOM. Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansio sisältää vain vähimmäisohjeet ja apuvälineet työmaan turvallisuusasioiden hoitamiseksi. Tarpeellista syventävää ja täydentävää tietoa löytyy mm. kohdan 7. LISÄTIETOA mainituista teoksista. Liite: Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion sisältöjako

4 TYÖMAAN NIMI : 1. TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINTA TURVALLISUUUSKANSION KÄYTTÖOHJEET TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINNAN KEINOT 2. TURVALLISUUSSUUNNITTELU RISKINARVIOINTI TYÖMAAN ALOITTAMINEN JA ORGANISOINTI TYÖMAA-ALUEEN KÄYTÖN SUUNNITTELU ERITYISIÄ VAAROJA SISÄLTÄVIEN TÖIDEN SUUNNITTELU TURVALLISUUS MUISSA SUUNNITELMISSA 3. TURVALLISUUDEN JOHTAMISEN KEINOT TYÖMAAN JOHTAMINEN JA VASTUUT TURVALLISUUSSEURANTA VASTAANOTTO- JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET PEREHDYTTÄMINEN HENKILÖJOHTAMINEN 4. MUUT TYÖMAAN HALLITTAVAT TURVALLISUUSASIAT KONEIDEN JA LAITTEIDEN TURVALLISUUS ERGONOMISTEN TYÖ- JA APUVÄLINEIDEN VALINTA KEMIKAALITURVALLISUUS HENKILÖNSUOJAIMET TAPATURMAT 5. YRITYSKOHTAISET ASIAT TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA TYÖTERVEYSHUOLTO 6. MUUT

5 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos TYÖMAAN TURVALLISUUDEN HALLINNAN KEINOT Työmaan turvallisuuden hallinnan eli turvallisuusjohtamisen keinot on tässä kansiossa jaettu kolmeen pääosaan: turvallisuussuunnittelu, turvallisuuden johtamisen keinot, muut työmaalla hallittavat turvallisuusasiat. Turvallisuussuunnittelun avulla luodaan työmaan turvallisuuden hallinnan perusedellytykset. Turvallisuuden johtamisen keinoilla varmistetaan suunnitelmien toteutuminen. PÄÄTOTEUTTAJAN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Päätoteuttajan on huolehdittava työmaan yleisestä johtamisesta turvallisuusasioiden suhteen eli ns. turvallisuusjohtamisesta. Työt ja työvaiheet on yhteensovitettava niin, ettei työntekijöiden tai muiden työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuus vaarannu. Päätoteuttaja huolehtii turvallisuusjohtamisesta mm. yhteistoiminnan ja tiedotustoiminnan järjestämisellä urakoitsijoiden kesken, tiedottamalla työpaikan vaaratekijöistä urakoitsijoille ja näiden työntekijöille. Turvallisuusjohtamiseen kuuluvat myös työmaan pelisääntöjen (turvallisuus- tai järjestyssääntöjen) ja tarvittavien turvallisuusohjeiden laatiminen. Työmaan turvallisuusjohtamista hoidetaan pääasiassa työmaan normaaleilla ohjaamiskeinoilla, kuten työmaakokousten, palaverien, turvallisuusohjeiden sekä valvonnan avulla. Päätoteuttaja huolehtii työmaan turvallisuussuunnittelusta ennen rakennustöiden aloittamista, työmaa-alueen käytön suunnittelun yhteydessä sekä vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelun yhteydessä. Turvallisuussuunnittelu on myös osa työmaan aikataulusuunnittelua sekä muuta tuotannon suunnittelua. Kolmantena tärkeänä turvallisuustehtävänä päätoteuttajalla on työmaan turvallisuusseurannan järjestäminen. Päätoteuttajan ei itse tarvitse tehdä työmaalla jokaista turvallisuuteen liittyvää tarkastusta, mutta päätoteuttajan pitää organisoida tarkastustoiminta. Tällöin työmaalle on laadittava menettelytavat tarkastuksiin ja samalla valvottava tarkastustoiminnan toteutumista annettujen ohjeiden mukaisesti. Päätoteuttajalle on annettu muiden urakoitsijoiden suhteen suuret valtuudet turvallisuusasioissa. Päätoteuttaja voi ohjata muiden urakoitsijoiden toimintaa turvallisuusjohtamisen keinoin, kuten töiden ja työvaiheiden ajoituksella. Samoin työmaan turvallisuussääntöjen avulla voidaan ohjata muiden urakoitsijoiden toimintaa ja käyttäytymistä. Päätoteuttaja luo työmaalle turvallisuusasioissa pelisäännöt ja turvallisuustason, joita muiden urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on noudatettava. Päätoteuttajan tulee nimittää myös pätevä vastuuhenkilö työmaalle, joka vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävien hoitamisesta. Tähän kohtaan työmaan turvallisuuskansiota laitetaan kopio työsuojelupiirille tehtävästä ennakkoilmoituksesta (käytetään työsuojelupiirin lomaketta).

6 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos 5 2. TURVALLISUUSSUUNNITTELU 2.1 RISKINARVIOINTI Riskinarvioinnilla selvitetään merkittävät työmaan vaara- ja haittatekijät ja päätetään niiden vaatimista toimenpiteistä. Jo urakan laskentavaihetta varten rakennuttajalta tai muulta tilaajalta pitää saada tiedot siitä, onko kohteessa normaalista poikkeavia vaara- tai haittatekijöitä, jotka aiheuttavat erityisvaatimuksia turvallisuusasioiden hoidossa ja näin ollen mahdollisesti lisäkustannuksia. Tarvittavaa aineistoa ovat mm. turvallisuusasiakirja (VNp 629/ mom), urakka-asiakirjojen turvallisuusliitteet, urakan erityiset turvallisuusvaatimukset sekä ne erityiset työturvallisuusmääräykset ja - ohjeet, joita työmaalla on noudatettava. Laskentavaiheessa tätä aineistoa käytetään urakkahintaan vaikuttavien turvallisuustekijöiden arvioinnissa. Laskentavaiheen aineistoa hyödynnetään hankkeen alkuvaiheen riskinarvioinnissa. Riskinarviointiin tarvitaan lisäksi suunnittelijoilta saatu turvallisuusaineisto kuten vaarallisten töiden työselitykset, asennus-, turvallisuus- ja käyttöohjeet. Riskitekijöitä tunnistettaessa edetään järjestelmällisesti esim. rakentamis-, toteutus- tai työvaiheittain koko hanke alusta loppuun. Tunnistamisessa on hyvä käyttää ns. maalaisjärkeä ja käyttää apuna seuraavia kysymyksiä liittyen kuhunkin rakentamis- tai työvaiheeseen: Onko tähän vaiheeseen liittyviä vahinkoja tai häiriöitä sattunut? Onko epävarmuustekijöitä tai häiriömahdollisuus? Onko valitut työmenetelmät ja -laitteet sopivia tarkoitukseensa ja kunnossa? Osataanko asiat? Onko aikaisempaa kokemusta? Onko käytössä vakiintuneet toimintamallit ja -menetelmät? Voivatko ulkoiset tekijät (sää, ympäristö, läheiset toiminnot) aiheuttaa lisäriskiä? Onko aikataulutekijät otettu huomioon? Kun vaaratekijät on ensin tunnistettu, arvioidaan riskin suuruus eli mietitään, mitkä riskit ovat niin merkittäviä, että ne täytyy joko poistaa tai niiden todennäköisyyttä pienentää. Tämän jälkeen mietitään selkeät toimenpiteet näiden merkittävien riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Tärkeimmät riskinarvioinnin yhteydessä tehdyt toimenpiteet kirjataan työmaan turvallisuussuunnitelmaan. Riskinarviointi voidaan tehdä myös yksittäisen työn tai työvaiheen turvallisuussuunnittelun yhteydessä, tärkeää se on tehdä hankalissa purkutöissä ja räjäytys- ja louhintatöissä. Riskinarviointi tehdään Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion lomakkeelle. Täytetyt riskinarviointilomakkeet ja rakennuttajalta tai muulta tilaajalta sekä suunnittelijoilta saadut turvallisuustiedot mm. tiedot haitta- ja vaaratekijöistä sekä turvallisuusasiakirja arkistoidaan työmaan turvallisuuskansion tähän kohtaan. Lisätietoja riskinarvioinnista löytyy STM:n Riskien arviointi työpaikalla -työkirjasta (katso kohta 7. LISÄTIETOA). Liite: Rakennushankkeen riskinarviointilomake

7 RAKENNUSHANKKEEN RISKINARVIOINTI LOMAKE Työmaa / hanke Laatijat Päiväys Sivuja Rakennusvaihe/työvaihe Vaaratilanne/riski Toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu OK Sivu:

8 Rakennusvaihe/työvaihe Vaaratilanne/riski Toimenpiteet Vastuuhenkilö LOMAKE Aikataulu OK

9 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos TYÖMAAN ALOITTAMINEN JA ORGANISOINTI TURVALLISUUSSUNNITELMA Rakennushankkeen alussa ennen varsinaisten töiden aloittamista käynnistetään työmaan turvallisuusasioiden varmistaminen. Turvallisuuteen liittyvät lähtötiedot kootaan turvallisuussuunnitelmalomakkeelle. Tämän lomakkeen avulla laaditaan työmaalle turvallisuussuunnitelma, jota jotkut rakennuttajat jo nyt edellyttävät tehtäväksi ennen rakennustöiden aloittamista. Tämä turvallisuussuunnitelma vastaa sitä hankkeen alkuvaiheen turvallisuussuunnittelua, joka on määrätty päätoteuttajan tehtäväksi (VNp 629/94, 7 1 ja 2 mom.). Turvallisuussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon työmaata koskevat yleiset työturvallisuusvaatimukset (VNp 629/94, ). Turvallisuussuunnitelmassa on otettava huomioon: työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa, rakennustyönaikainen sähköistys ja valaistus, työmaaliikenne ja kulkutiet, koneiden ja laitteiden käyttö, työmenetelmät (riskinarviointi), vaaralliset työt ja työvaiheet (riskinarviointi), maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta, putoamissuojaus, palo- ja räjähdysvaara, poistumistiet, fyysinen kuormitus, työhygieeniset haittatekijät (melu, pöly, altistumiset kemiallisille aineille), henkilönsuojainten tarve, ensiapu, henkilöstötilat. Pienissä kohteissa voidaan turvallisuussuunnitelman laatiminen korvata käymällä läpi Työmaan aloittaminen -muistilistan asiat. Muistilistaa voidaan myös käyttää urakan aloituspalaverissa turvallisuusasioiden asialistana tai laatusuunnitelman osana. Muistilista voi olla myös osa turvallisuussuunnitelmaa. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Työmaalle laaditaan tarvittaessa turvallisuus- ja järjestyssääntöjä niistä asioista, joihin voi liittyä merkittäviä turvallisuusriskejä työskenneltäessä ja liikuttaessa samoissa tiloissa ja alueilla. Turvallisuus- ja järjestyssäännöt voivat koskea seuraavia asioita: kulunvalvonta, kulkuluvat (työmaapassi) ja vartiointi, työmaaliikenne ja pysäköinti, henkilönsuojaimet ja niiden käyttö, tavaroiden ja materiaalien vastaanotto, varastoinnit ja siirrot, huumaavien aineiden käyttökiellot ja tupakointirajoitukset, työaika ja työskentelyrajoitukset,

10 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos 7 työmaalle tulosta ilmoittaminen/poislähdöstä ilmoittaminen, aliurakoitsijoiden tulosta ilmoittaminen, paloturvallisuus ja tulityöt, ensiapuvalmius ja toimintaohjeet onnettomuustilanteessa, vaarojen poistaminen ja vaaroista ilmoittaminen, tapaturmien tutkinta- ja ilmoituskäytännöt, siivousvelvoitteet ja jätehuolto sekä ongelmajätteet, osallistuminen työmaahan perehdyttämiseen, osallistuminen muuhun turvallisuuskoulutukseen, pätevyysvaatimukset (tulityöt, purkutyöt, tiellä työskentely), turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja hyväksymiskäytännöt, osallistuminen työmaaseurantaan (ns. viikoittaisiin kunnossapitotarkastuksiin), vastaanotto- ja käyttöönottotarkastusten tekemiskäytännöt, varottavat laitteet ja rakenteet, koneiden turvallisuusvaatimukset (havaittavuus, varoituslaitteet), koneiden käyttörajoitukset (melu, tärinä, paino, pakokaasut). Työmaan turvallisuus- ja järjestyssääntöjen lisäksi työmaalla voi olla tarpeen laatia yksityiskohtaisempia turvallisuusohjeita tietyiltä erityisvaaroilta suojautumista varten. Turvallisuusohjeisiin voidaan liittää muidenkin tahojen antamia ohjeita, joilla on erityistä merkitystä työmaan turvallisuuden varmistamisessa. Näitä ohjeita voivat olla sähkölaitoksien antamat ohjeet tai ohjeet maakaasuputken (Gasum Oy) ja rautatien (VR, Ratahallintokeskus) lähellä työskentelystä. URAKOITSIJOIDEN PEREHDYTTÄMINEN Päätoteuttajan pitää huolehtia siitä, että jokainen urakoitsija perehdytetään työmaan olosuhteisiin (katso tarkemmin kohdasta 3.4). TIEDOTTAMINEN Urakoitsijan perehdyttämisen yhteydessä hoidetaan osa turvallisuusasioiden tiedottamisesta. Tiedottamalla turvallisuusasioista varmistetaan, että kaikki työmaalla toimijat ovat tietoisia suunnitelmista ja vallitsevista olosuhteista. Työmaalla tiedotetaan sellaisista olennaisista muutoksista suunnitelmissa, aikatauluissa, vaatimuksissa tai olosuhteissa, jotka voivat synnyttää vaaratilanteita tai tarpeita muuttaa turvallisuustoimia tai -käytäntöjä. Turvallisuussuunnitelma ja täytetty Työmaan aloittaminen -muistilista sekä työmaalle laaditut turvallisuussäännöt ja -ohjeet sekä muut työmaalla tarvittavat turvallisuusohjeet arkistoidaan kansion tähän kohtaan. Liitteet: Turvallisuussuunnitelma-lomake Työmaan aloittaminen-muistilista

11 TURVALLISUUSSUUNNITELMA LOMAKE Yritys Laatija Tarkastaja Muutokset Pvm. Työmaan nimi/numero Rakennuttaja/tilaaja Osoite Puh. ja fax. Osoite Puh. ja fax. 1. Kohteen turvallisuuden lähtötiedot 1.1 Rakennuttajan/tilaajan antamat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet (liitteenä) 1.2 Turvallisuusasiakirjan tiedot (liitteenä) 1.3 Suunnittelijoilta saadut turvallisuustiedot (liitteenä) 1.4 Riskinarvioinnin tulokset (liitteenä) 1.5 Työmaan aloittamisessa huomioidut turvallisuusasiat (muistilista liitteenä) 1.6 Muut huomioitavat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet (liitteenä) 2. Yleinen työturvallisuus 2.1 Suurimmat vaaranpaikat työmaalla (saadaan riskinarvioinnista) 2.2 Vaaralliset työt ja työvaiheet 2.3 Vaaralliset aineet työmaalla/työilman epäpuhtaudet 2.4 Asbestikartoitus rakennustyötä varten 2.5 Melu- ja tärinähaitat 2.6 Vaaroista ilmoittaminen 2.7 Tapaturmista ilmoittaminen

12 LOMAKE 3. Turvallisuusorganisaatio 3.1 Pääurakoitsija / päätoteuttaja Yritys Osoite, puh. ja fax. 3.2 Työmaan vastaava mestari, puh. 3.3 Päätoteuttajan vastuuhenkilö, puh. 3.4 Työmaan työsuojelupäällikkö, puh. 3.5 Työmaan työsuojeluvaltuutettu, puh. 3.6 Muut urakoitsijat Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. Yritys Vastuunalainen henkilö Osoite, puh. ja fax. 4. Ensiapu 4.1 Ensiaputaitoiset henkilöt työmaalla 4.2 Ensiapuvälineiden sijainti kaapit: paarit: 4.3 Ensiapulaukun haltijat 4.4 Hengenpelastuslaitteet (hukkuminen, myrkytys) 4.5 Yhteydenpito tapaturmavaarallisissa töissä

13 LOMAKE 5. Paloturvallisuus 5.1 Alkusammutukseen perehtyneet henkilöt 5.2 Alkusammutuskaluston sijainti 5.3 Toimintaohjeet tulipalon varalta (liitteenä) 5.4 Palohälytysvälineet, turvakilvet, poistumistiet 5.5 Tulityökäytäntö (luvat, suunnitelmat) 5.6 Räjähdysvaaralliset ja herkästi syttyvät aineet (suojatoimenpiteet) 6. Henkilöstötilat ja järjestys 6.1 Sosiaalitilat 6.2 Ruokailutilat Hoitaa 6.3 Työmaakonttori 6.4 Työmaasähkö/valaistus (työmaasuunnitelma) 6.5 Työmaa-alue (työmaasuunnitelma) 6.6 Varastot ja varastopaikat 6.7 Jätehuolto 6.8 Ongelmajätteen käsittely 6.9 Saapuvan tavaran purkaminen kuljetusvälineestä ja purkupaikat 6.10 Siivous 6.11 Työmaan/yleisen liikenteen järjestelyt 6.12 Putoamissuojaus 6.13 Kulunvalvonta ja muut suojaukset 6.14 Vartiointi 6.15 Työkoneiden ja -laitteiden käyttöperiaatteet

14 LOMAKE 7. Turvallisuussuunnittelu 8. Turvallisuusseuranta 9. Työmaahan perehdyttäminen 7.1 Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu 7.2 Putoamissuojaus 7.3 Turvallisuus muussa työmaan suunnittelussa 7.4 Yleisen liikenteen järjestelyt 7.5 Nostot ja siirrot 7.6 Maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 8.1 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset 8.2. Nostokaluston ja nostoapuvälineiden käyttöönottotarkastukset 8.3 Työvälineiden vastaanottotarkastukset 8.4 Telineiden käyttöönottotarkastukset 9.1 Omat työntekijät 9.2 Aliurakoitsijat Hoitaa 10. Henkilönsuojaus 10.1 Henkilönsuojainten tarve ja käyttöperiaatteet 11. Muuta 10.2 Muu suojaus, suojalaitteet Liitteet työmaan aikataulu työmaasuunnitelma (järjestelypiirros) työmaan turvallisuussäännöt ja -ohjeet rakennuttajan laatima turvallisuusasiakirja ja muu turvallisuusaineisto suunnittelijalta saatu turvallisuusaineisto riskinarviointi työmaan aloittaminen -muistilista

15 TYÖMAAN ALOITTAMINEN Työmaan nimi / numero Laatija MUISTILISTA Asia OK Huomautuksia Työmaan ennakkoilmoitus on tehty Vastuuhenkilöt ja vastuunalaiset henkilöt on nimetty (pätevyydet) Työmaan työnjohto on nimetty ja turvallisuustehtävät jaettu Työmaalla on tarvittava turvallisuusaineisto (varoitustaulut ja -kilvet sekä määräykset ja ohjeet) Tarvittavat työmaa- ja henkilöstötilat ovat riittävät ja kunnossa (suojaukset, lukot, vartiointi, lämmitys, valaistus, vesi, puhelin, sähkö, ATK) Työmaalla on riittävästi henkilökohtaisia suojaimia (riskinarviointi on tehty) Työmaalla on riittävästi varoitusvaatteita (tie- ja katutyömaa) Ensiapuvalmius on kunnossa Paloturvallisuus on kunnossa Suunnitelmat ja ohjeet onnettomuuksien varalta on tehty Perehdyttämiskäytäntö on sovittu Työmaalla tehtävästä tarkastustoiminnasta on sovittu muiden urakoitsijoiden kanssa Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset Vastaanottotarkastukset Käyttöönottotarkastukset Liikennejärjestelyt Työmaan pelisäännöt turvallisuusasioissa on laadittu ja niiden noudattamisesta on sovittu Tiedonkulusta on sovittu muiden osapuolten kanssa Työmaalla tehtävistä turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien laadinnasta on sovittu (suunnittelu- ja hyväksymiskäytännöt) Työmaan työsuojeluyhteistyö on käynnistetty ja työsuojelupäällikkö nimetty Tarvittavat ilmoitukset on tehty Tarvittavat luvat ovat kunnossa

16 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos TYÖMAA-ALUEEN KÄYTÖN SUUNNITTELU Työmaasta laaditaan kirjallinen työmaa-alueen käyttöä ohjaava suunnitelma eli työmaasuunnitelma. Työmaasuunnitelma on usein järjestelypiirros työmaa-alueesta (VNp 629/94 8 ). Tarvittaessa työmaasuunnitelma tehdään rakennusvaiheittain. Päävastuu työmaa-alueen käytön suunnittelusta on työmaan päätoteuttajalla, koska se sisältää työmaan yleiseen turvallisuuteen sekä töiden sujumiseen ja yhteensovittamiseen liittyviä asioita. Työmaasuunnitelmalla on useita liittymiskohtia työmaasta laadittavaan turvallisuussuunnitelmaan, joten näiden suunnitelmien yhteensovittaminen on tärkeää. Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa eli työmaasuunnitelman laadinnassa kiinnitetään erityistä huomiota ainakin: toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrään ja sijaintiin, koneiden ja laitteiden sijoitukseen, kaivu- ja täytemassojen sijoitukseen, nostoihin ja nostopaikkoihin, työmaavalaistukseen, rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitukseen, työmaaliikenteeseen sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohtiin, yleisen liikenteen järjestelyihin (varsinkin tienrakennustyömaalla), kulku-, nousu- ja kuljetusteihin sekä niiden kunnossapitoon, työmaan järjestykseen ja siisteyteen, jätteiden keräämiseen, säilyttämiseen, poistamiseen ja hävittämiseen, tulipalon vaaraan ja palontorjuntaan, muihin varojärjestelyihin, muihin rakennustyömaan läheisyydessä olevien toimintojen ja rakennusten turvallisuuteen, yhtäaikaiseen työskentelyyn (esim. työskentelyyn päällekkäin, pölyntorjuntaan). Työmaasuunnitelma arkistoidaan työmaan turvallisuuskansion tähän kohtaan.

17 VTT Automaatio & Tampereen aluetyöterveyslaitos ERITYISIÄ VAAROJA SISÄLTÄVIEN TÖIDEN SUUNNITTELU Erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävät työt suunnitellaan ennakolta (VNp 629/94, 7 2 mom. ja liite 2). Suunnittelu tehdään yleensä kirjallisesti. Erittäin hankalien ja vaarallisten työvaiheiden ja töiden suunnittelussa on syytä tehdä myös riskinarviointi Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion riskinarviointilomakkeen avulla. Suunnitelmia laaditaan riippuen työmaan olosuhteista ja töiden vaikeusasteesta: kaivutöistä sekä tunneleissa, kuiluissa ja muissa maanalaisissa rakennuskohteissa ja syvissä kaivannoissa tehtävistä töistä, elementtien ja muottien sekä muiden raskaiden esineiden asennuksesta, purkutöistä, panostus-, räjäytys- ja louhintatöistä, nosto- ja siirtotöistä sekä henkilönostoista, putoamisvaarallisista töistä, hukkumisvaarallisista töistä ja sukellustöistä, töistä painekammioissa, sähkötapaturmavaarallisista töistä, töistä, joissa esiintyy erityisiä kemiallisia tai biologisia vaaratekijöitä, töistä, joissa esiintyy ionisoivaa säteilyä, työ- ja suojateline- sekä tukitelinetöistä (ns. telineen käyttösuunnitelma), töistä tie- ja katualueella (myös rautatien läheisyydessä). Vaarallisten töiden ja työvaiheiden turvallisuussuunnitelmia ei tarvitse tehdä erillisinä, vaikka niiden turvallisuusasiat pitääkin keskeisiltä osin esittää kirjallisessa muodossa. Tärkeää on, että vaaralliset työt ja työvaiheet suunnitellaan ja että suunnittelussa otetaan huomioon myös turvallisuusasiat esimerkiksi Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion muistilistoja käyttämällä. Mikäli työmaan vaikutusalueella on yleistä liikennettä, laaditaan työmaalle myös liikennejärjestelyjen suunnitelmat (esim. Tielaitoksen antamien ohjeiden mukaan, katso kohta 7. LISÄTIE- TOA). Yksikertaisissa liikennejärjestelytapauksissa liikennejärjestelyjen turvallisuussuunnittelu voidaan tehdä Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla -kansion muistilistalomakkeelle. Työmaalla täytetyt vaarallisiin töihin ja työvaiheisiin liittyvät muistilistat ja muut suunnitelmapaperit arkistoidaan työmaan turvallisuuskansion tähän kohtaan. Liitteet: Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat räjäytystöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa Turvallisuusasiat telinetöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa päätoteuttajan kannalta Turvallisuusasiat putoamisvaarallisten töiden suunnittelussa Turvallisuusasiat työmaan liikennejärjestelyjen suunnittelussa Turvallisuusasiat asbestipurkutöiden suunnittelussa

18 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT KAIVUTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia Maassa olevien varottavien rakenteiden ja putkistojen selvittäminen (mm. kaapelit, johdot, putket, viemärit) Kaivannon ominaisuudet (leveys ja syvyys) Kaivannon sortuman estäminen (mm. tuenta, luiskaus) Suunnittelijan antamat ohjeet (mm. maaperätiedot, kaivutyöselitys, tuentasuunnitelma) Maan ominaisuudet (esim. pohjavesi, häiriöherkkyys, kuormitukset, aikaisemmat kaivutyöt) Kaivannon erottaminen/suojaaminen muusta työmaasta (mm. putoamissuojaus) Sää- ja keliolosuhteiden vaikutus (esim. roudan sulaminen, sade) Kaivannon lähellä olevat toiminnot (mm. yleisen liikenteen ja työmaaliikenteen ja työkoneiden rasitukset, varastot ja rakennukset kaivannon lähellä) Kaivutyöstä aiheutuvat vaarat ympäristölle (esim. jalankulkuliikenteelle, muille työvaiheille, yleiselle liikenteelle) Maarakennuskoneiden työalueen eristäminen muusta toiminnasta Maarakennuskoneiden havaittavuus (varoitusvalaisimet, peruutushälyttimet) Työntekijöille ja maarakennuskoneiden kuljettajille annettava opastus ja ohjaus Turvallisuustoimenpiteet käytettäessä kaivukonetta yms. viemäriputken tai muun elementin asentamiseen OK Lisätietoja Huomautuksia

19 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT NOSTOTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja/ Huomautuksia Nostokaluston sopivuus työhön (mm. ulottuma, teho) Nostokaluston oikea sijoitus (mm. varmistus käyttöönottotarkastuksin) Tavaroiden nosto- ja laskupaikkojen turvallisuus (esim. kantavuus, tasaisuus) Turvalliset nostoreitit (esim. näkyvyys, ei johtoja nostoreitillä, merkinantajan tarve) Elementtien ja raskaiden esineiden nostojärjestys (mm. suunnittelijan antamat ohjeet, turvallinen nostojärjestys) Hankalat ja vaaralliset nostot (laaditaan kirjallinen suunnitelma tai ohje) Nostoapuvälineiden turvallisuus (mm. määräaikais-ja käyttöönottotarkastukset) Taakkojen ominaisuudet (esim. paino, painopiste, sidonta, kiinnitys, tuuliherkkyys) Pelisäännöt ja yhteydenpito nostoissa (esim. käsimerkit, yhteydenpitovälineet) Merkinantajan pätevyys (mm. ammattitaito, perehdyttäminen) Henkilönostoissa erityisvaatimukset (mm. nostolaitteen sopivuus, kirjallinen suunnitelma, työntekijöiden perehdyttäminen ja ammattitaito, käyttökokeilut, tarvittavat suojaimet, nostojen ohjaus ja valvonta) Sääolosuhteet (tuuli, sade, lämpötila, jää, lumi) Nostotyösuunnitelman tarkastaminen tarvittaessa (esim. rakennesuunnittelijan taholta)

20 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT PURKUTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja/ Huomautuksia Lähtötiedot (esim. purkutyöselitykset, kuntoinventaariot, vauriokartoitukset, rakennesuunnittelijan antamat ohjeet, tuentaohjeet) Purettavat vaaralliset materiaalit (esim. asbesti, home, pölyt, ongelmajätteet, myrkkyjäämät rakenteissa) - niiden purkuohjeet Oikea purkujärjestys ja tuennat (mm. vakavuus purkutyön aikana ja sen jälkeen) Vaarallisten rakenteiden purku (mm. kantavat rakenteet, vakauden muutokset työn aikana) Purettavien laitteistojen riskit (esim. vaaralliset ainejäämät putkistoissa, sähkötapaturman vaara sähköjohdoissa) Putkistojen ja johtojen katkaisu, sulkeminen, tyhjennys ja huuhtelu Purkujätteen siirto (esim. työvälineet, siirtoreitti) Purkujätteen välivarastointi (mm. pölyn leviämisen estäminen, lajittelu, uusiokäyttö) Vaarallisten purkutöiden ohjaus ja valvonta (välittömän valvonnan tarve) Purkutyömaan eristäminen (esim. aitaukset, rajoitukset liikenteelle, vaarallisten alueiden eristäminen) Työntekijöiden putoamissuojaus Putoavien, kaatuvien tai sortuvien rakenteiden ja rakenneosien aiheuttaman vaaran torjunta Pölyntorjunta (esim. tiilien ja betonikappaleiden purku) Väli- ja loppusiivoukset

21 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT RÄJÄYTYSTÖIDEN SUUNNITTELUSSA (päätoteuttajan kannalta) Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja Huomautuksia Ko. töitä koskevan turvallisuusasiakirja on laadittu Mahdolliset riskikartoitukset (niistä huomioitavat asiat) Peittämisen tarve ja tehokkuus on määritelty (rakennuttaja) Louhintaurakoitsija on nimennyt räjäytystöistä vastaavan Panostajan pätevyydet on varmistettu (mm. lupakirjat) Tarvittavien suunnitelmien tekeminen ja tarkastaminen (yleissuunnitelma, poistumis- ja pelastautumissuunnitelma, räjäytyssuunnitelma) Pelastautumis- ja paloharjoitukset on pidetty/pidetään työn alkuvaiheessa Kirjalliset turvallisuusohjeet on laadittu (mm. jakelu) Räjäytysaineiden varastointi ja kuljetukset ovat kunnossa

22 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT HUKKUMISVAARALLISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUSSA Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja/ Huomautuksia Hukkumisvaaran torjuntatoimenpiteet (mm. toimintaohjeet onnettomuustilanteessa) Pelastustaitoiset henkilöt (esim. ensiaputaitoisia joka työvuorossa) Onnettomuus- ja ensiapuvalmius (mm. avun hälyttäminen) Yksintyöskentelyn rajoitukset tapaturmavaarallisissa töissä (esim. näkö- tai kuuloyhteys, yhteydenpito lyhyin säännöllisin väliajoin) Tarvittavat hengenpelastuslaitteet (mm. veneet, köydet, suojapuomit, pelastusrenkaat ja -haat) Vesiliikenteelle aiheutuvat riskit (esim. vesiliikenteen ohjaus ja reittien merkintä, putoavien esineiden aiheuttaman vaaran torjunta) Sääolosuhteet (esim. tuuli, sade, kylmyys) Tulvavaara, jäidenlähtö Veden säännöstely (padot, sulut) Työskentelyn riskit muille toimijoille (vedenotto, kalanviljelylaitokset) Jäällä työskentelyn erityisriskit (esim. jään kantavuus työkoneiden alla)

23 MUISTILISTA TURVALLISUUSASIAT TELINETÖIDEN SUUNNITTELUSSA (telineen käyttöönottosuunnitelma) Työmaan nimi Numero Laatija Tarkastanut Muutokset Liittyy työvaiheeseen Kohde Suunniteltava asia OK Lisätietoja Huomautuksia Telineen käyttötarkoitus (esim. telineellä tehtävät työt) Työtelineiden, kulku- ja nousuteiden sijainti ja niiden liittyminen rakennukseen tai rakenteeseen (esim. kiinnitykset) Toimenpiteet, joilla estetään työmaaliikenteen tai maantieliikenteen, materiaalin siirtojen ja muiden tekijöiden aiheuttamat vaarat telineiden käytölle (esim. suojavyöhykkeet) Esineiden putoamisvaaran ehkäisy sekä torjuminen työtelineen työtasolta suojakatoksella tai muilla toimenpiteillä (esim. jalkalistat, telineen huputus) Telineiden käyttö- ja tarkastusohjeet telineiden yhteiskäytössä eri urakoitsijoiden kesken (esim. työmaan turvallisuussäännöt) Telineen perustan kantavuus (mm. aluslankut, maapohjan kantavuuden varmistaminen) Telineen ympäristön turvallisuus ja järjestys (mm. rakennusjätteen poistaminen, tarkastustoiminta) Paikalleen rakennettavista telineistä ja käyttöohjeettomista elementtitelineistä tehtävä rakennesuunnitelma

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 30.1.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/9 SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 18..7.2014 2/9 Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI www.seinajoki.fi 1(11) RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI versio 1.4 www.seinajoki.fi 2(11) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 4 1.2 Päätoteuttaja 4 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja

Työturvallisuusasiakirja Liite 5 Työturvallisuusasiakirja Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2(16) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAK IRJA... 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt 1.6T Turvallisuusasiakirja Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla, Kouvola 18.6.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(11) Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1 Kohteen tiedot... 3

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 Seinäjoen kaupunki, Roves Trukkiväylän alue Laatinut: 7.9.2016 Jussi Pajula, Ramboll Finland Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1 Johdanto

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO TURVALLISUUSASIAKIRJA Kauppilanmäen ylävesisäiliön saneerausurakka Vaihe: Suunnittelu Tilaaja: Laatija: Kohde: Rakennuttaja: Suunnittelija: Päätoteuttaja:

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.3.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU PITKÄNIEMEN KASVIHUONELAITOS PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. 1KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LATURAKAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KATUJEN, KEVYEN LII- KENTEEN VÄYLIEN JA ULKOILUREITIN RAKENTAMINEN SEKÄ RAKKAVAARANTIEN SUOJATIEJÄRJESTELYT JÄRVELÄNTIE

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ Tätä tilaajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa käytetään alueurakassa. Tässä asiakirjassa mainittu rakennustyö

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen hoito. Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/2467/ /2016

Liikuntapaikkojen hoito. Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/2467/ /2016 Liikuntapaikkojen hoito Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA 17.03.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt ja -säännöt Sivu 1/11 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Yläasteen kaksikerroksisen osan purku-urakka Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt Asiakirjan versiopäivitykset 15.2.2016, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Lisätiedot

Case Mikkeli Selännekadun sillan romahtaminen 15.6.2015 28.1.2016

Case Mikkeli Selännekadun sillan romahtaminen 15.6.2015 28.1.2016 Case Mikkeli Selännekadun sillan romahtaminen 15.6.2015 28.1.2016 Tapahtuman tausta Pääurakoitsija toimitti tilaajan valvojalle (Ramboll CM) kommentoitavaksi purkuurakoitsijan 12.5.2015 laatiman sillan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet LIITE 5 Työturvallisuusasiakirja 1(8) Kiimingin alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: - Yleinen hätänumero 112 - Myrkytyskeskus (09) 471 977 (suora)

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Turvallisuusasiakirja 4.5.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä

Lisätiedot

Oulun kaupunki TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN. Turvallisuusasiakirja 1.0

Oulun kaupunki TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN. Turvallisuusasiakirja 1.0 TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN Turvallisuusasiakirja 1.0 15.10.2013 15.10.2013 1 (8) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 2 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN... 2 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1-1 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 11.1.2017 2/8 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja VNa 205/ Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja VNa 205/ Rakennustyöt Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Sahkonkadun jatkeen rakentaminen 2016, Huittinen. 6.9.2016 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: yleinen hätänumero 112 myrkytystietokeskus

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (SUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Sivu 1/8 PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA 2016-2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 24.3.2016 Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 1(8) Oulun alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET...

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO URAKKAOHJELMAN LIITE ESPOON KAUPUNKI Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos Asianumero: 1232/10.03.01/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA

KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 509 16.9.2009 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekninen palvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40 314 5462 2

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita:

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Tilaaja Kårkulla Samkommun Rakennuskohde Rakennus 2 Talot A, B ja C Kårkullavägen 142, Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Purkutyöt Versio: 1.0 Tarjouspyyntövaihe HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä KIURUVEDEN KAUPUNKI 1(10) Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu 13 FI-70500 Kuopio Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Tel. +358 10 33450 Fax +358 10 33 45701 www.poyry.fi Kiuruveden kaupunki

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA. Tievalaistustyöt LIEDON KUNTA/Kaavoitus ja tekniset palvelut

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA. Tievalaistustyöt LIEDON KUNTA/Kaavoitus ja tekniset palvelut TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tievalaistustyöt 2016 LIEDON KUNTA/Kaavoitus ja tekniset palvelut TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja/tilaaja...

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI LUOSTARINVAINION ALUEEN KADUT TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET

OULUN KAUPUNKI LUOSTARINVAINION ALUEEN KADUT TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET A4 OULUN KAUPUNKI LUOSTARINVAINION ALUEEN KADUT TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJAT... 2 2. RAKENNUSKOHTEEN KUVAUS... 2 3. TURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.2.2012, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi Mäntsälän

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö TYÖTURVALLISUUSLIITE 11-88 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Vastaanottaja Sotkamon kunta Asiakirjatyyppi Työturvallisuusasiakirja Päivämäärä 27.1.2017 Viite SOTKAMON KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN Päivämäärä 27.1.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Teemu Heikkinen Juha Hämäläinen

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus HANKE 1/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen lisäksi,

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT SAAREN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA RAKENTAMINEN KOKONAISURAKKANA 8.12.2008 SAAREN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot