KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT"

Transkriptio

1 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista harkitsevilla tahoilla on mahdollisuus antaa palautetta tämän sopimusluonnoksen sisällöstä. Lopullinen sopimusluonnos laaditaan ennen kilpailun käynnistämistä saadun palautteen pohjalta. Sopimus allekirjoitetaan suomen- ja tarvittaessa englanninkielisinä siten, että suomenkielinen versio on ristiriitatilanteessa tulkinnassa etusijalla. Tässä toteutussopimusluonnoksessa on kuvattu kilpailun järjestävien tahojen eli Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin alustava näkemys neuvoteltavasta ja tehtävästä toteutussopimuksesta. Toteutussopimuksen ehdottomat vaatimukset eli ne kilpailun lähtökohdat, joihin ei palautteen ja neuvottelujen perusteella tulla tekemään muutoksia on alleviivattu. 1. SOPIJAPUOLET Sopijapuolet ovat Helsingin kaupunki (jäljempänä Kaupunki ), Senaattikiinteistöt (jäljempänä Senaatti ) ja kilpailun voittanut yritys (jäljempänä Yritys tai Toteuttaja ). 2. SOPIMUKSEN TAUSTA (Myöhemmin täsmennetään Helsingin kaupungin ja valtion kilpailuun liittyvän päätöksentekoprosessin vaiheet päivämäärineen.) Kaupunginvaltuusto päätti järjestää yhdessä Senaatin kanssa Keski- Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun (jäljempänä Tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu tai Kilpailu ). Kilpailua koskeva yleinen ilmoittautumiskutsu julkaistiin. Kaupunki ja Senaatti valitsivat tehtyjen ehdotusten perusteella voittajaksi Yrityksen. Senaatti ja Kaupunki neuvottelivat voittaneen ehdotuksen perusteella Yrityksen kanssa lopullisen toteutussopimuksen. Kaupunginvaltuusto ja Senaatti päättivät valita Yrityksen Aloitus- ja optioalueen toteuttajaksi ja allekirjoittaa tämän kanssa neuvotellun toteutussopimuksen neljänkymmenenviiden päivän (45) kuluessa siitä, kun edellä mainittu valintapäätös tuli lainvoimaiseksi.

2 2 (29) Kaupunginvaltuuston päätös tuli lainvoimaiseksi ja Senaatin päätös tehtiin. 3. SOPIMUKSEN TARKOITUS, KÄYTETTÄVÄT NIMITYKSET 3.1. Sopimuksen tarkoitus 3.2. Käytettävät nimitykset Sopimuksen tarkoituksena on sopia ehdot ja pääperiaatteet, joita noudattaen Yritys vastaa Keski-Pasilaan toteutettavan uuden Tornialueen Aloitusalueen ja mahdollisesti Optioalueen kehittämisestä, suunnittelemisesta, rakentamisesta ja toteuttamisesta Senaatin ja Kaupungin ja asianomaisten viranomaisten hyväksymään käyttökuntoon. Senaatti ja Kaupunki myyvät Yritykselle tämän sopimuksen mukaisen Tornialueen toteuttamiseksi kaavoitettavan Aloitusalueen ja mahdollisesti Optioalueen sekä sitä ympäröiviltä yleisiltä alueilta tarvittavat pysyvät käyttö- ja hallintaoikeudet tämän sopimuksen mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla. Yritys, Senaatti ja Kaupunki myötävaikuttavat osaltaan tämän sopimuksen toteuttamiseen ja toimivat hyvässä yhteistyössä Tornialueen toteuttamiseksi. Kiinteistönomistajat: Toteuttaja tai Yritys: Pasilan Keskus, Keskus, Keskustakortteli tai Tripla: Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt Kilpailun voittanut yritys Pasilan sillan pohjoisreunaan rajoittuvalle alueelle ja Pasilan aseman alueelle toteutettava rakennus- ja rakennekokonaisuus, joka pääosin toteuttaa YIT- Rakennus Oy Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen ja Liikenneviraston kanssa tekemänsä toteutussopimuksen mukaisesti. Ennen kilpailua ja sen aikana täsmennetään tarvittavin osin muut tässä sopimuksessa käytetyt nimitykset. 4. SOPIMUSALUE Suunnittelualue: määritelty kilpailuohjelman kohdassa. Kilpailualuetta kutsutaan kokonaisuutena tornialueeksi. Aloitusalue: Optioalue: määritelty kilpailuohjelman kohdassa. Alueen luovutus määritelty jäljempänä kohdassa 6. ja toteutus kohdassa 9. määritelty kilpailuohjelman kohdassa. Alueen luovutus määritelty jäljempänä kohdassa 7. ja toteutus kohdassa 10.

3 3 (29) 5. SOPIMUSALUEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN 5.1. Päävelvoitteet Yritys ostaa Aloitusalueen toteuttamiseen tarvittavat tontit ja muut rakennusoikeudet jäljempänä kohdassa 6.1. esitetyillä hinnoilla. Toteutussopimukseen liittyy toteuttajan ja kiinteistönomistajien välinen esisopimus, jolla Yritys sitoutuu ostamaan Aloitusalueen toteuttamiseen tarvittavat tontit ja rakennusoikeudet kaavoituksen toteutuessa pääpiirteissään toteutussopimuksen mukaisesti. Yritys rakentaa Aloitusalueen valmiiksi asemakaavan ja tämän toteutussopimuksen liitteen 1 mukaisesti asemakaavan tultua voimaan jäljempänä kohdassa 6.2. sanotussa aikataulussa. Yritys voi ostaa ja rakentaa valmiiksi Optioalueen jäljempänä kohdassa 7 sanotuilla edellytyksillä ja aikataululla. Yrityksen vastuu ja velvoitteet suunnittelusta on kuvattu jäljempänä kohdassa 9.1. ja toteutuksesta kohdassa 9.2. Aloitusalueen tärkeimmät osat ovat seuraavat: Kuvaus rakennettavasta kokonaisuudesta esim: - toimisto- ja/tai hotellitoimintoja käsittävä torni noin k-m 2 (torni I) - (torni II) Yritys on tämän sopimuksen mukaan vastuussa Aloitusalueen suunnittelemisesta, kehittämisestä ja toteuttamisesta valmiiksi likimäärin liitteen 1 mukaisesti, siten kuin liitteessä on tämän toteutussopimuksen neuvottelujen aikana täsmennetty. Yritys on velvollinen laatimaan Aloitusalueen toteuttamisen ja pitkäaikaisten oikeuksien ja velvoitteiden pysyvyyden turvaamisen kannalta tarpeellisen yhteisjärjestelyjä koskevan sopimuksen siten kuin kohdassa 13. on tarkemmin sovittu. Liite 1 sisältää Yrityksen Aloitusalueen toteutussopimusehdotukseen liittyvän suunnitteluratkaisun sellaisena kuin se oli Kiinteistönomistajien ja Yrityksen välisten neuvottelujen päättyessä. Mikäli toteutussopimuksen sopimusteksti ja jokin sen liitteen 1 selostusteksti, aikataulu tai vastaava ovat keskenään ristiriitaisia, noudatetaan toteutussopimuksen sopimustekstiä ristiriidan osalta. Mikäli Yrityksen liitteessä 1 olevat aineiston osat ovat keskenään ristiriitaisia, noudatetaan ristiriidan osalta aineiston osaa, joka parhaiten vastaa sopimuksen tarkoitusta ja sopimuskokonaisuutta huomioon ottaen aineiston osien laatimisessa mahdollisesti tapahtuneet selvät virheet, osien erilainen tarkkuustaso ja erilainen käyttötarkoitus.

4 4 (29) Mikäli tämän toteutussopimuksen tekemisen jälkeen tulee ilmi sellainen seikka lähtötiedoissa tai uusi viranomaisvaatimus, joka ei ole vähäinen, ja joka kokonaan tai joltakin osin estäisi tämän toteutussopimuksen mukaisen toteutuksen tai tekisi toteutuksesta teknisesti, taloudellisesti, aikataulullisesti tai muulla tavoin kohtuuttoman vaikeaksi, on sopijapuolten aktiivisesti ja viipymättä neuvoteltava uusi ratkaisu, joka mahdollisimman hyvin vastaa Toteutussopimusta. Yrityksen katsotaan toteuttaneen tässä sopimuksessa sille asetetun tai sen vastuulla olevan tietyn velvollisuuden, jos Yrityksen sijasta sen on tämän sopimuksen mukaisesti toteuttanut po. toteutusaluetta omistamaan tai hallitsemaan perustettu kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö tai em. toteuttamista varten perustettu uusi yhtiö ja velvoitteen toteutuksen jälkeiseen aikaan tässä sopimuksessa sovitut pitkäaikaiset ja pysyvät käyttö- yms. oikeudet ja ylläpito-, sallimis- yms. velvollisuudet on turvattu jäljempänä kohdassa sanotulla yhteisjärjestelysopimuksella. Yritys vastaa kuitenkin edellä mainitusta toteutustavasta huolimatta toteutukseen liittyvistä ja toteutusaikaan perustuvista mahdollisista maksuista, vahingoista, korvauksista, virheistä, viivästysseuraamuksista ja sopimussakoista muille sopijapuolille tämän sopimuksen mukaisesti samalla tavalla kuin olisi itse asetetun tai sen vastuulla olevan velvoitteen toteuttanut. Yrityksen oikeudesta siirtää tähän kohdan 5.1. mukaiseen päävelvoitteeseen liittyvä osa kolmannelle on sanottu 18. kohdassa Sopimusalueen suunnittelu asemakaavaluonnoksen pohjaksi Yritys sitoutuu kehittämään toteutussopimukseen liittyvää, kilpailun voittanutta liitteen 1 mukaista suunnitelmaa yhteistyössä Kiinteistönomistajien kanssa. Sen pohjalta Helsingin kaupunki laatii Aloitus- ja Optioalueen asemakaavan. Ensi vaiheessa laaditaan Aloitusalueen asemakaava. Osana suunnittelua toteuttaja kehittää ja esittää koko suunnittelualueen pysäköintiratkaisuja koskevan suunnitelman. Aloitus- ja optioalueen pysäköintiratkaisut suunnitellaan liitteen 1 kilpailuehdotuksen pohjalta. Kaupunki tekee Aloitusalueen ja Optioalueen kaavoitukseen ja rakentamiseen ym. liittyvät päätökset yleistä päätöksentekomenettelyä ja voimassa olevia johtosääntöjä noudattaen. Kaupunki pyrkii saamaan mahdollisimman nopeasti voimaan tämän sopimuksen mukaisen likimäärin liitteessä 1 esitetyn Aloitus- ja Optioalueen toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan yhteistyössä Yrityksen kanssa. Tavoitteena on, että tarvittava asemakaava tulee voimaan. Kaupungilla on velvollisuus toimia aktiivisesti ja myötävaikuttaa siihen, että suunnittelualue asemakaavoitetaan siten, että Yritys voi vastata Aloitus- ja Optioalueen toteutuksesta tämän toteutussopimuksen mukaan.

5 5 (29) 5.3. Sopimusalueen kehittämisen ja toteuttamisen nykyvaihe (Lyhyt selostus KSV) 6. ALOITUSALUEEN LUOVUTUS JA TOTEUTUSAIKATAULU 6.1. Aloitusalueen ja rakennusoikeuksien luovutus toteuttajalle / esisopimus Aloitusalueen kiinteistön kaupasta Kaupan kohde Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt sitoutuvat myymään ja Yritys ostamaan Aloitusalueen toteuttamiseen tarvittavat tontit, alueet ja rakennusoikeudet sekä pysyvät käyttöoikeudet. Kaupan kohdetta voidaan tarkistaa myöhemmin Aloitusalueen asemakaavan ja tonttijaon edellyttämällä tavalla. Kiinteistökaupassa ostajana tai ostajina voi olla myös Yritys perustettavien yhtiöiden lukuun, Yrityksen konserniin kuuluvat yhtiöt ja/tai Yrityksen nimeämät ja Hankintayksikön erikseen hyväksymät sijoittajat. Tämä ei kuitenkaan vähennä Yrityksen tämän sopimuksen mukaista vastuuta Aloitus- ja Optioalueen toteuttamisesta, ellei erikseen toisin sovita Kauppahinta Aloitusalueen tonttien rakennusoikeuksien kauppahinnat ( /k-m 2 ) ovat: - liikerakennusoikeus 600 euroa/k-m 2 + indeksikorjaus - toimisto- ja muu rakennusoikeus 500 euroa/k-m 2 + indeksikorjaus - asuntorakennusoikeus 800 euroa/k-m 2 + indeksikorjaus - hotellirakennusoikeus 500 euroa/k-m 2 + indeksikorjaus Edellä esitetyt yksikköhinnat ovat Aloitusalueen ostotarjouksen jättämishetken elinkustannusindeksin tasossa ja niitä korotetaan em. ajankohdan ja kauppahinnan kunkin erän maksun välisellä indeksinmuutoksella. Aloitusalueen tonttien rakennusoikeuksien kokonaiskauppahinta lasketaan liitteen 1 mukaisessa suunnitelmaehdotuksessa ja asemakaavassa toteutuneiden rakennusoikeuksien mukaan. Kokonaiskauppahintaa laskettaessa ei oteta huomioon rakennusoikeuteen kuulumattomia tiloja, jotka täsmennetään ennen lopullista Toteutussopimusta.

6 6 (29) Esisopimus ja Kauppahinnan maksaminen Tämän toteutussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja Yritys allekirjoittavat kiinteistökaupan esisopimuksen Aloitusalueen toteuttamiseen tarvittavien tonttien, alueiden ja rakennusoikeuksien kaupasta. Esisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä toteuttaja maksaa etumaksuna lopullisen kaupan tekemisen vakuudeksi 10 % voittaneen suunnitelmaehdotuksen perusteella lasketusta Aloitusalueen kauppahinnasta. Maksuaikataulu: 1) 10 % ennakkomaksu kiinteistökaupan esisopimuksen laatimisen yhteydessä 2) 90 % kunkin kiinteistökaupan allekirjoituksen yhteydessä Voittaneen suunnitelmaehdotuksen perusteella Toteutussopimusta koskevissa neuvotteluissa kaupantekojärjestys määritellään toisena seuraavista vaihtoehdoista. Vaihtoehto a) Lopullinen Aloitusalueen kauppa tehdään 6 kk kuluttua siitä, kun kilpailun voittajaa koskeva päätös ja Aloitusalueelle laadittu asemakaava on tullut voimaan. Vaihtoehto b) Mikäli Aloitusalueelle tehdään kaksi erillistä tornia, pohjoista tornin tonttia koskeva kiinteistökauppa tehdään 6 kk kuluttua siitä, kun kilpailun voittajaa koskeva päätös ja Aloitusalueelle laadittu asemakaava on tullut voimaan, ja eteläisen tornin tonttia koskeva kiinteistökauppa 24 kk kuluttua em. ajankohdasta. Maksamaton kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin kohdan mukaisesti Aloitusalueen toteutusaikataulu Toteutusaikataulu Keski-Pasilan keskuksen on tarkoitus valmistua syksyllä Kaupunki on sitoutunut rakentamaan keskuksen tarvitsemat kunnallistekniikan verkostot ja tarvitsemat välttämättömät ajoyhteydet keskuksen rakentamisen mukaisesti. Tähän kuuluvat Aloitusaluetta rajaavat Teollisuuskatu, Veturitien rakenteet ja Pasilansilta. Lisäksi Liikennevirasto toteuttaa Aloitusalueen itäreunaan lisäraiteen vuosina 20-20, joka on tarkoitus avata liikenteelle /20. Edellä mainittu on kuvattu aikatauluineen kohdassa 12 ja liitteessä. Kiinteistönomistajien tavoitteena on, että Tornialueen asemakaava hyväksytään viimeistään v Kiinteistönomistajien tornialueelle asettamien toteutusaikataulujen ja välitavoitteiden tarkoituksena on alueen liikenteen sujumisen turvaaminen. Tästä syystä Aloitusalueen rakentaminen tulee aloittaa Pasilan siltaan rajautuvalta Aloitusalueen osalta.

7 7 (29) Valmistumisaika Aloitusalueen rakentamisaikataulu määritellään toteutussopimuksessa lopullisen suunnitelmaratkaisun perusteella riippuen rakennusoikeuden määrästä. Mikäli rakennusoikeus minimi k-m 2, on se kokonaisuudessaan toteutettava täysin valmiiksi 24 kuukauden kuluttua asemakaavan ja rakennusluvan lainvoimaisuudesta lukien. Mikäli rakennusoikeus maksimi k-m 2, em. määräaikoja jatketaan vastaavassa suhteessa siten, että koko alue on toteutettava täysin valmiiksi 48 kuukauden kuluttua. Valmistumisajankohta määritellään toteutussopimuksessa Yrityksen lopullisen suunnitelman perusteella. Välitavoitteet asetetaan siten, että Aloitusalueen rakentamisen häiriöt ympäröivän alueen toiminnalle eivät muodostu kohtuuttomiksi. Valmistumisen tai välitavoitteen viivästyessä peritään viivästyssakko toteutussopimuksessa sovitun kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen noudattaman käytännön mukaisesti jäljempänä kohdassa sanotulla tavalla. Seuraavassa esitetyt välitavoitteet ja sanktiot määritellään tarkemmin Toteutussopimuksen neuvotteluvaiheessa: Välitavoite 1: Yrityksen tulee aloittaa Aloitusalueen rakentaminen kuuden (6) kuukauden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Tätä velvoitetta voidaan neuvottelussa tarkistaa seuraavien vaihtoehtojen pohjalta: Vaihtoehto a) Yritys hakee Aloitusalueelle rakennuslupaa 3 kk sisällä asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta ja aloittaa rakennustyöt 6 kk rakennusluvan lainvoimaisuudesta. Vaihtoehto b) Mikäli Aloitusalueelle kuitenkin tehdään kaksi erillistä tornia Teollisuuskadun molemmin puolin, Yritys hakee pohjoisen alueen rakennuslupaa 3 kk sisällä asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta ja aloittaa rakennustyöt 6 kk rakennusluvan lainvoimaisuudesta. Edelleen Yritys hakee eteläisen alueen rakennusluvan viimeistään tämän alueen kiinteistökaupan yhteydessä ja aloittaa rakentamisen 6 kk rakennusluvan lainvoimaisuudesta.

8 8 (29) Välitavoite 2: Toteuttaja on tehnyt 9 kuukauden kuluessa niiden alkamisesta sellaiset maanrakennus- ja perustustyöt, jotka rajoittavat Veturitien ja/tai Teollisuuskadun ajokaistojen täysimittaista käyttöä. Välitavoite 3: Toteuttaja on toteuttanut sellaiset Teollisuuskadun päälle tulevien kansien ne rakennustyöt, jotka rajoittavat Teollisuuskadun ajokaistojen täysimittaista käyttöä 6 kuukauden kuluessa töiden alkamisesta. Välitavoite 4: Toteuttaja on toteuttanut sellaiset rakennustyöt, jotka rajoittavat Pasilansillan ajoneuvoliikenteen ajokaistojen täysimittaista käyttöä kuukauden kuluessa töiden alkamisesta. Välitavoitteet 1-4 voidaan tarkistaa toteuttajan esittämän vaiheistuksen perusteella siten, että toteutuksen kokonaisaikataulun etenemisen kannalta kriittiset osat, kuten katujen ja julkisten väylien toteutus ja liikenteen sujuminen turvataan. Aloitusalueen toteuttaminen ei saa rajoittaa raitiovaunu- ja junaliikennettä ellei erikseen ole sovittu. Junaliikenteelle aiheutetut häiriöt on sanktioitu Liikenneviraston liitteessä kuvatulla tavalla Poikkeaminen aikataulusta Mikäli Yrityksen töiden etenemiselle aiheutuu Kiinteistönomistajista tai Liikennevirastosta, asemakaavasta tai rakennus- ym. luvista tai ylivoimaisesta esteestä (YSE ) johtuva viivästys, joka ei johdu Yrityksen omasta syystä, on Yrityksellä oikeus saada valmistumisen määräaikoihin vastaava pidennys Rakennustöiden keskeyttäminen tai aloituksen siirtäminen Mikäli Yritys osoittaa, että rakentamisen siirtämiselle tai keskeyttämiselle joltain osin on objektiivinen markkinaolosuhteista johtuva syy eli tiloille ei yleisestä kiinteistömarkkinoiden tilanteesta johtuen ole saatavissa käyttäjiä ja investoreja, tulee Kiinteistönomistajien myöntää lupa rakennustöiden siirtämiselle. Työt tulee välitavoitteiden osalta aina saattaa valmiiksi siten, että ympäristölle, liikenteelle tai alueen muille kiinteistöille ei aiheudu vaaraa tai haittaa.

9 9 (29) Viivästyssakot Aikataulutavoitteen viivästyessä Yritys on velvollinen maksamaan kilpailun järjestäjille sopimussakkoa, jonka suuruus määrätään neuvotteluissa. - aloitus- ja välitavoitteet 1-4, määritellään myöhemmin euroa/työpäivä sekä enimmäismäärä - valmistuminen, Aloitusalueen viivästyssakko euroa/työpäivä, max Kiinteistönomistajien oikeus töiden suoritukseen Mikäli suorituksen viivästymisestä (k ja ) tai keskeytyksestä tai siirtämisestä (k ) syntyy merkittävää haittaa tai vahinkoa kilpailun järjestäjien omien töiden toteuttamiselle tai joukkoliikenteelle tms. julkisille intresseille tai alueen muille kiinteistöille tai niiden käyttäjille, on kilpailun järjestäjillä oikeus teettää työt Yrityksen kustannuksella. Kilpailun järjestäjillä oikeus ottaa työ suoritettavakseen syntyy jo ennakoidun viivästyksen perusteella, mikäli myöhästyminen on ilmeistä. 7. OPTIOALUEEN OSTO-OIKEUS, SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMISAIKATAULU 7.1. Ehdot option käytölle Voittaneen suunnitelmaehdotuksen perusteella määritellään lopulliseen toteutussopimukseen Optioalue, jonka rakennusoikeus on k-m 2. Optioalue myydään kilpailijan toteutussopimuksen liitteeksi laatiman vaiheistuksen ja kilpailun neuvottelussa tarkemmin sovitun mukaisesti tonteittain. Yrityksellä on oikeus ostaa optioalueen ensimmäinen tontti aikaisintaan siinä vaiheessa, kun Aloitusalueen rakennusoikeudesta vähintään 75 % aloitettu siten, että talonrakennustyöt perustuksista ylöspäin ovat käynnistyneet ja Yritys on noudattanut kaikkia Toteutussopimuksen ehtoja. Option käytöstä on ilmoitettava kirjallisesti ja kiinteistökauppa tehdään 30 vrk kuluessa. Oikeus option käyttämiseen raukeaa, mikäli sitä ei ole käytetty 12 kuukauden kuluessa kohdan mukaan määräytyvästä Aloitusalueen sopimuksen mukaisesta valmistumisajankohdasta tai em. edellytykset option käytölle eivät ole täyttyneet em. ajankohtaan mennessä. Mikäli optiota ei käytetä tai se raukeaa, voivat Kiinteistönomistajat myydä alueen kolmannelle ja tarvittaessa muuttaa Optioalueen kaavaa.

10 10 (29) 7.2. Optioalueen toteutusaikataulu Toteutusaikataulu Välitavoite 1: Yrityksen tulee aloittaa kunkin Optioalueen tontin rakentaminen kuuden (6) kuukauden kuluessa tontin kaupasta ja sitä koskevan asemakaavan voimaantulosta. Yrityksen tulee hakea ensimmäiselle ja sen jälkeen jokaiselle ostetulle Optioalueen tontille rakennuslupaa 3 kk sisällä tonttikaupasta ja aloittaa rakennustyöt 6 kk kuluessa tontin ostamisesta. Ostettu tontti on suunniteltava ja toteutettava täysin valmiiksi 30 kuukauden kuluttua tontin ostosta. Koko optioalue tulee olla valmiina 78 kuukauden kuluttua ensimmäisen optioalueen tontin ostamisesta. Seuraavat välitavoitteet 2-4 koskevat koko Optioaluetta: Välitavoite 2: Yritys on tehnyt 9 kuukauden kuluessa niiden alkamisesta sellaiset maarakennus- ja perustustyöt, jotka rajoittavat Veturitien ajokaistojen täysimittaista käyttöä. Välitavoite 3: Yritys on toteuttanut Optioalueen osalta ajoyhteyden läntisen tornialueen eteläosaan kuukauden kuluessa tontin ostamisesta. Välitavoite 4: Yritys on toteuttanut sellaiset rakennustyöt, jotka rajoittavat Pasilansillan/ Pasilankadun ja Pasilan keskuksen ajoneuvoliikenteen ajokaistojen täysimittaista käyttöä kuukauden kuluessa töiden alkamisesta. Välitavoitteet 1-4 voidaan tarkistaa Yrityksen esittämän vaiheistuksen perusteella siten, että toteutuksen kokonaisaikataulun etenemisen kannalta kriittiset osat, kuten katujen ja julkisten väylien toteutus ja liikenteen sujuminen turvataan. Viivästyssakot määritellään samoin periaattein kuin Aloitusalueen osalta kohdassa Vastaavasti Optioalueen aikatauluun sovelletaan, mitä on edellä sanottu kohdissa , ja

11 11 (29) 7.3. Optioalueen lisätonttien osto 7.4. Optioalueen kauppahinta Toteuttajalla on oikeus ostaa seuraava optioalueen tontti kun ostetun tontin rakennustyöt perustuksista ylöspäin ovat käynnistyneet ja Toteuttaja on noudattanut kaikkia Toteutussopimuksen ehtoja. Seuraava Optioalueen tontti on ostettava 24 kuukauden sisällä edellisestä tonttikaupasta ja toteutettava tontti kaupan yhteydessä määriteltävää, koko Optioalueen aikatauluun täsmäävää aikataulua noudattaen. Optioalueen rakennusoikeuksien kauppahinta on sama kuin kohdassa sanottu Aloitusalueen kauppahinta per k-m2 ja sitä tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksella samoin kuin Aloitusalueen kauppahintaa siten, että yksikköhinnat ovat Aloitusalueen ostotarjouksen jättämishetken tasossa ja niitä korotetaan maksuhetken indeksin muutoksella. Maksamattoman kauppahinnan indeksitarkistus määritellään samoilla periaatteilla kuin Aloitusalueen osalta. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kunkin Optioalueen tontin osalta kaupanteon yhteydessä. 8. RAHOITUS-, MAKSU- JA VASTUUVELVOITTEET 8.1. Aloitus- ja optioalueen rahoitus 8.2. Vakuudet Yritys vastaa rakennusaikaisesta rahoituksesta ja esittää siitä realistisen suunnitelman ennen toteutussopimuksen allekirjoittamista Yleiseen toteuttamissopimuksen täyttämisen toteuttamisvelvollisuuteen liittyvä vakuus Yleiseen toteuttamissopimuksen täyttämisen toteuttamisvelvollisuuteen liittyvä vakuus jätetään toteutussopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Määrä täsmennetään myöhemmin Muut vakuudet 8.3. Vakuutukset Mahdolliset muut esim. rata-alueen läheisyydessä rakentamiseen liittyvät vakuudet määritellään myöhemmin neuvotteluissa. Yritys ottaa rakennustyövakuutuksen ja vastuuvakuutukset.

12 12 (29) 9. ALOITUSALUEEN TOTEUTUSVELVOITTEET 9.1. Suunnittelua ja toteutusta koskevat periaatteet Aloitusalueen kehittämisen Yrityksen on sitouduttava kehittämään liitteen 1 mukaista Aloitusalueen suunnitelmaa siten, että ratkaisu kytkeytyy kaupunki- ja liikenneratkaisuihin yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa siten, että toteutussopimukseen liitetään tarkemmat määrittelyt toteutettavasta suunnitteluratkaisusta. Aloitusaluetta koskevat suunnittelu- ja toteutusvaatimukset sekä erikseen sovitut käyttö-, ylläpito- ja peruskorjausvastuut on tarkemmin määritelty jäljempänä tässä sopimuksessa ja sen liitteissä. Yrityksen on toteutettava Aloitusalue likimäärin liitteessä 1 ja muissa tämän sopimuksen liitteissä yksilöidyn mukaisesti Suunnittelua ja toteutusta koskevat periaatteet Mikäli tässä sopimuksessa tai sen liitteissä ei ole erikseen toisin sanottu tai ilmene, Yritys noudattaa tämän sopimuksen tekemistä seuraavassa Aloitusalueen täydentävässä ja tarkentavassa, suunnittelussa sekä toteutuksessa seuraavia periaatteita: Yleistä Aloitusalue on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen, keskustamainen kokonaisuus ja tiivis kaupunkirakenteen osa. Saavutettavuus Aloitusalue liittyy toiminnallisesti hyvin liikennevirtoihin sekä ympäröiviin alueisiin ja kiinteistöihin. Laatutaso (määritellään myöhemmin) Palvelut (määritellään myöhemmin) Aloitusalueen rakentaminen Aloitusalue tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että lähiympäristön kiinteistöille ja toiminnoille aiheutuu rakennustyöstä mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Aloitusalue tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että moottoriajoneuvo-, joukko- ja kevyelle liikenteelle aiheutuu rakennustyöstä mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä eivätkä ne vaarannu eivätkä kohtuuttomasti esty. Yritys, Kaupunki, Liikennevirasto sekä Aloitusalueen välittömässä läheisyydessä yksityisiä rakennushankkeita toteuttavat tahot ovat velvollisia yhteensovittamaan suunnittelunsa ja toteutuksensa mukaan lukien työnaikaiset järjestelyt.

13 13 (29) Suunnitteluratkaisu ja Aloitusalueen suunnittelua ja toteutusta koskevien periaatteiden täyttyminen Osapuolet toteavat yhteisesti, että Yrityksen liitteessä 1 esitetty suunnitteluratkaisu noudattaa kaikkia edellä kuvattuja periaatteita suunnitelmien tarkkuustaso huomioon ottaen. Ennen Toteutussopimuksen allekirjoitusta Yritys ja Kiinteistönomistajat neuvottelevat, jossa prosessissa määritellään Suunnitteluvaatimukset ja ohjeet kirjattavaksi Toteutussopimuksen liitteeksi Aloitusaluetta koskien ainakin seuraavien asioiden osalta: - rakennusoikeus (minimi- ja maksimimäärät, asuinkerrosalan osuudet) - tornitalojen määrä ym. ominaisuudet - kestävän kehityksen vaatimus - muut Aloitusalueen suunnitteluvaatimukset - autopaikkavaatimukset - lisäksi suunnitelmien on täytettävä Kiinteistönomistajien antamia, sopimukseen liitettävien tekniset vaatimukset ja ohjeet, joilla liitetään sopimukseen, sekä korkeaa rakentamista ja palo- ja pelastusturvallisuutta ym. koskevat viranomaismääräykset ja -ohjeet. Yritys laatii suunnitelman Aloitus- ja Optioalueelle eri vaiheissa toteutettavista eri tilatyypeistä, käyttäjäsegmenteistä, tavoitehinta- ja vuokratasosta sekä asuntotuotannon valmistumisesta eri toteutusmuotoihin Lähtötiedot (Kiinteistönomistajien toimittamat määritellään myöhemmin) 9.3. Suunnittelu Rakennuslupa- ja toteutussuunnitelmien laatiminen ja suunnittelijoiden nimeäminen Yritys laatii Aloitusalueen toteuttamisesta yksityiskohtaiset suunnitelmat voittaneen, liitteenä 1 olevan kilpailuehdotuksen suunnitelmaehdotuksen pohjalta, tämän sopimuksen ja sen liitteenä olevien Kiinteistönomistajien antamien teknisten vaatimusten ja suunnitteluohjeiden pohjalta, hyväksyttää suunnitelmansa ja noudattaen jäljempänä luvussa sanottua menettelyä Yrityksen suunnittelijat ja tarkastajat Yritys nimeää koko Aloitusalueen suunnittelusta vastaavan pääsuunnittelijan. Pääsuunnittelija vastaa myös Aloitusalueen ratkaisujen yhteensovittamisesta viereisiin tontteihin, Pasilan Keskukseen, katuihin ja Pasilan siltaan sekä rataalueeseen.

14 14 (29) Lisäksi Yritys nimeää kunkin Aloitusalueen tontin suunnitteluun pääsuunnittelijan, tarvittaessa rakennusosakohtaisesti, sekä teknisen erikoisalan vastuulliset suunnittelijat. Kullakin pääsuunnittelijalla ja teknisen erikoisalan vastuullisella suunnittelijalla on oltava riittävä koulutus ja tehtävän vaatimat pätevyydet sekä riittävä kokemus vaativien rakennushankkeiden suunnittelusta Helsingin kaupungin korkean rakentamisen rakentamistapaohjeen mukaisesti Lisäksi yritys nimeää kustannuksellaan Helsingin kaupungin korkean rakentamisen rakentamistapaohjeen edellyttämät ulkopuoliset tarkastajat. Edellä mainitut suunnittelijat ja asiantuntijat sekä työnjako suunnittelijoiden kesken on hyväksytettävä etukäteen Kiinteistönomistajilla ja tarvittavin osin rakennusvalvontaviranomaisella. Edellä mainittujen suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden vaihtaminen suunnittelun ollessa kesken on hyväksytettävä etukäteen Kiinteistönomistajilla ja tarvittavin osin rakennusvalvontaviranomaisella. Lisäksi Liikennevirastolla on hyväksytettävä etukäteen pohjarakennus-, rata-, sähkörata- sekä turvallisuussuunnittelun tarkastajaksi riippumattomat henkilöt, jotka nauttivat yleistä arvostusta ratasuunnittelun asiantuntijana, ja jolla on tehtävän edellyttämä pätevyys Aloitusaluetta koskevat suunnitelmat ja niiden hyväksyttäminen Yritys vastaa kustannuksellaan Aloitusalueen suunnittelusta kokonaisuudessaan, ellei jäljempänä ole erikseen toisin sanottu. Rakennuslupaprosessissa noudatetaan Helsingin kaupungin korkean rakentamisen rakentamistapaohjetta. Yritys laatii Aloitusalueen toteuttamiseen tarvittavat rakennuslupa-, toteutus- ja muut tarvittavat suunnitelmat. Näitä ovat esimerkiksi kaikki tekniset suunnitelmat sekä tämän sopimuksen mukaiset rakennusaikaiset liikenne- ja väliaikaisjärjestelyjen suunnitelmat. Yrityksen on hyväksytettävä Aloitusalueen rakennuslupasuunnitelmat ja tämän sopimuskokonaisuuden kannalta tärkeät toteutussuunnitelmat sekä niiden mahdolliset muutokset Kiinteistönomistajilla ennen suunnitelmien viranomaiskäsittelyä ja rakentamisen käynnistämistä. Yrityksen on lisäksi hyväksytettävä suunnitelmat kohdan mukaisesti Liikennevirastolla. Tämän sopimuskokonaisuuden kannalta tärkeiksi toteutussuunnitelmiksi luetaan esimerkiksi liikenne- ja väliaikaisjärjestelyjen suunnitelmat, ne osat, jotka liittyvät julkiseen katuun, siltaan, rata-alueeseen tai viereisiin tontteihin, perustusten ja alapohjan suunnitelmat sekä kestävän kehityksen periaatteiden todentamiseen liittyvät suunnitelmat.

15 15 (29) 9.4. Kestävä kehitys 9.5. Autopaikoitus Kiinteistönomistajat ovat velvolliset hyväksymään edellä mainitut suunnitelmat ja niiden muutokset, mikäli ne vastaavat likimäärin liitteessä 1 esitettyjä Aloitusalueen pääperiaatteita, päätoimintoja, kokonaiskerrosalaa ja kerrosalatyyppejä, arkkitehtonisia ratkaisuja, Toteutussopimuksessa sovittuja periaatteita sekä täyttävät Toteutussopimuksessa sovitut vaatimukset. Vähäinen poikkeaminen suunnitelmissa em. periaatteista voidaan hyväksyä vain, jos sille on perusteltu tekninen tai kaupallinen, hyväksyttävä syy eikä se vaaranna rata- ym. turvallisuutta tai Toteutussopimuksen vaatimusten tai Aloitusalueen aikataulun mukaista toteutumista. Liikennevirasto hyväksyy edellä mainitut suunnitelmat ja niiden muutokset edellä Kiinteistönomistajien osalta sanotulla tavalla siltä osin kuin suunnitelmat kohdistuvat radanpitoon sekä matkustaja-, liikenne- tai rataturvallisuuteen siten kuin on sanottu jäljempänä kohdassa. Yrityksen tulee toimittaa edellä mainitut suunnitelmat ja niiden mahdolliset muutokset Kiinteistönomistajien ja soveltuvin osin Liikenneviraston hyväksyttäviksi. Kiinteistönomistajat ja Liikennevirasto ovat velvollisia tässä sopimuksessa sovitulla tavalla käsittelemään ja hyväksymään ne ilman aiheetonta viivytystä. Yritys on velvollinen toimittamaan kulloinkin hyväksyttäväksi esitettävän aineiston riittävän ajoissa siten, että sen tarkastaminen ja hyväksyminen on kohtuudella mahdollista. Yritys laatii ja dokumentoi kaikki suunnitelmat tietokonepohjaisesti. Yritys luovuttaa Hankintayksikölle jäljennökset Aloitusalueen ja Optioalueen suunnitelmista myöhemmin sovittavassa laajuudessa. Toteutussopimukseen liitetään toteuttajan kilpailun neuvotteluvaiheessa laatima selvitys kestävän kehityksen periaatteista, joita toteuttaja sitoutuu noudattamaan aloitusalueen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yritys laatii osana kohdan mukaista suunnittelua selvityksen Aloitus- ja Optioalueen autopaikoituksesta. Toteuttaja sitoutuu lunastamaan Pasilan Keskuksen Tripla-hankkeesta allekirjoitetun Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen ehtojen mukaisesti ja kilpailijan laatiman sekä kilpailuaikana neuvotteluissa yhdessä sovitulla tavalla rakennusoikeuteen sidotun määrän ja vähintään autopaikkaa Aloitusalueen ja autopaikkaa optioalueen käyttöön silloin, kun Aloitusalueen hankkeelle haetaan ensimmäinen rakennuslupa. Lunastus ja autopaikkojen käyttöehdot on määritelty Pasilan Keskuksen Tripla-hankkeen sopimuksessa (ote Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksesta liite ). Lunastushinta on euroa / autopaikka (alv 0 %) lisättynä Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen allekirjoituspäivän ( ) ja autopaikkojen luovutuspäivän välisellä rakennuskustannusindeksin muutoksella.

16 16 (29) Luovutusehdot ja -aikataulu määritellään osana toteutussopimusta. Vaihtoehtoisesti voidaan neuvotteluvaiheessa selvittää autopaikkojen vuorottaispysäköintipaikkoja naapurikiinteistöjen autopaikkojen järjestämiseksi. Lisäksi Yritys toteuttaa loput täsmällisesti määritellyt lukumäärät aloitus- ja optioalueen autopaikkoja Aloitusalueelle ja optioalueelle kannen alle sekä näiden tarvitsemat ajoyhteydet kilpailijan laatiman sekä kilpailuaikana neuvotteluissa yhdessä sovitulla tavalla. Optioalueen yhteydessä Yritys rakentaa samalla myös ajoyhteyden muun länsiosan kannenalaista ajo- ja huoltoyhteyttä varten. Ajoyhteyksille tulee teknisiä vaatimuksia Ajoyhteydet Aloitusalueelle Yritys suunnittelee ja rakentaa kustannuksellaan Aloitusalueen käyttöön tulevat ajoyhteydet Siltakannen levitykset uuden rakennettavan Pasilansillan eteläpuolella ja kansien rakentaminen Teollisuuskadun päälle Yritykselle kuuluu Aloitusalueella olevien uuteen Pasilansiltaan liittyvien ja Teollisuuskadun jatkeen päälle tulevien kansirakenteiden ja kulkuyhteyksien rakentaminen. Rakentamisaikataulusta ja liittymisestä naapurikiinteistöihin ja kaupungin katualueisiin sovitaan toteutussopimuksessa. Kansirakenteiden suunnittelun ja toteutukseen tekniset vaatimukset on sanottu liitteessä. Toteutettavat rakenteet tulevat Aloitusalueen kiinteistöjen omistukseen ja nämä vastaavat ko. rakenteiden ylläpidosta ja peruskorjauksesta kustannuksineen. Lisäksi kaupungin aiemmin toteuttamat liitteessä esitetyt Teollisuuskadulla sijaitsevat tornien kansien perustukset ja muut rakenteet siirtyvät tornialueen kiinteistöjen omistukseen ja nämä vastaavat ko. rakenteiden ylläpidosta ja peruskorjauksesta kustannuksineen Aloitusalueen rakennustöiden toteuttaminen Yrityksen yleinen suoritusvelvollisuus Yritys suunnittelee ja rakentaa kustannuksellaan Aloitusalueen toteutussopimuksen mukaisesti täysin valmiiksi kiinteistönomistajien ja viranomaisten hyväksymään toimintakuntoon mukaan lukien liikennejärjestelyt, jätehuolto, liittymät katu- ym. alueisiin. Yrityksen yleinen suoritusvelvollisuus sisältää myös alueen hallinnon suunnittelemisen ja sen edellyttämien sopimusjärjestelyjen valmistelun. Yritys hakee rakennus- ym. luvat toteutuksen edellyttämässä aikataulussa. Yrityksen yleiseen suoritusvelvollisuuteen kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät: - työmaan edellyttämät liikenne- ym. järjestelyt;

17 17 (29) - kaikkien Aloitusalueelle tulevien ja sinne johtavien yleisten jalankulkureittien, aukioiden, odotustilojen, ajoväylien, Aloitusalueelle sijoitettavien autopaikkojen ja polkupyöräpaikkojen, teknisten järjestelmien ja niihin liittyvien konehuoneiden jne. suunnittelu, rakentaminen sekä käyttö ja ylläpito; - kokonaisuudessaan Aloitusalueen tarvitseman tekniikan suunnittelu ja rakentaminen mukaan lukien kunnallistekniikan siirrot; teknisiin järjestelmiin sisältyvät mm. vesi- ja viemäri-, kaukolämpö-, kaasu-, sähkö-, valaistus-, puhelin-, tele- ja tietoliikenneverkostot sekä Yrityksen suoritusvelvollisuudeksi määritellyt Aloitusalueen jätteen imukuljetusjärjestelmän ja muut jätehuollon osat; - Aloitusalueen liittymärakenteet suhteessa ympäröiviin katuihin, Pasilan siltaan, Teollisuuskatuun, Veturitiehen, rautatiealueeseen sekä etelä- ja pohjoispuolisiin naapuritontteihin ottaen huomioon niiden rakentamisaikataulut; - kaikki Aloitusalueen ulkopuoliset työt, jotka aiheutuvat Aloitusalueen rakentamisesta toteutussopimukseen liitetyn luonnossuunnitelman mukaisesti; sekä - kaikkien suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen ja purkamiseen tarvittavien lupien hankkiminen Yrityksen toiminta ja valvonta aloitusalueen toteutuksen aikana Yleiset työmaavelvoitteet Rakennuslupien ja muiden lupien hakeminen Rakennustöiden aloittaminen ennen asemakaavan voimaantuloa Aloitusalueen toteuttamiseen tarvittavien alueiden luovuttaminen rakennustöitä varten Ennakkokatselmukset, työnaikaiset mittaukset sekä jälkiseuranta 9.9. Erikseen määrätyt toteuttajan suoritusvelvollisuudet Aloitusalueella Yleistä suoritusvelvollisuutta rajoittamatta Yritys vastaa erityisesti seuraavista töistä, joiden ajoitusta, sijaintia ja toteutustapaa koskevat Kiinteistönomistajien asettamat vaatimukset, rajoitukset sekä ohjeet on kuvattu yksityiskohtaisesti myöhemmin laadittavissa toteutussopimuksen liitteissä Rakentamisen vaiheistus Kiinteistönomistajat ovat laatineet Keski-Pasilan kunnallistekniikan, läntisen lisäraiteen, raitiotieyhteyksien ja Tripla-keskuksen sekä Ratapihakortteleiden asemakaava-alueen rakentamisen alustavan vaiheistuksen, joka on esitetty tämän sopimuksen liitteessä. Alustavat toteutusaikataulut ovat riippuvaisia asemakaavojen vahvistumisesta sekä Tripla-keskuksen toteutuksen etenemisestä.

18 18 (29) Toteutussopimukseen liitetään Yritystä sitova suunnitelma Aloitusalueen ja optioalueen rakentamisen vaiheista. Lisäraide rakennetaan ja otetaan käyttöön Pasilan keskuksen rakentamisen aikataulussa, kuitenkin niin, että raide otetaan liikenteelle aikaisintaan vuonna Maaperän pilaantuneisuus Kiinteistönomistajat ilmoittavat, että aloitusalueen maaperä on sillä aiemmin harjoitetun toiminnan vuoksi osittain pilaantunut. Selvitys pilaantumisesta ja maanomistajien sekä Yrityksen velvollisuuksista on liitteessä. Kiinteistönomistajat vastaavat pilaantuneen maan kunnostamisen suunnittelusta, tutkimuksista, kunnostuksen valvonnasta ja kunnostuksen kustannuksista liitteen mukaisesti ja hankkivat tarvittavat viranomaisluvat. Yritys vastaa puhdistustoimenpiteiden suorittamisesta ympäristöviranomaisen päätöksen mukaisesti. Kiinteistönomistajat korvaavat Yritykselle Aloitusalueella ja erityisestä syystä sen ulkopuolella pilaantuneen maaperän puhdistamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset tavanomaiseen maanrakentamiseen nähden ainoastaan siinä tapauksessa että kaikista puhdistamiseen liittyvistä toimenpiteistä on sovittu Kiinteistönomistajien kanssa ennen niiden toteutumista Pohjavesi- ja orsivesi Yrityksen on osaltaan tehtävä rakennustyönsä siten, ettei pohja- ja orsiveden aloitusalueella eikä sen ulkopuolella alene työnaikaisesti eikä pysyvästi, ettei pohjaveden virtaus aloitusalueen läpi esty ja pohjaveden laatu heikkene. Yrityksen on laadittava Aloitusalueelle pohjavedenhallintasuunnitelma, joka on sovitettava yhteen Helsingin kaupungin Keski-Pasilan alueelle laatiman alueellisen pohjavedenhallintasuunnitelman kanssa. Yrityksen on hyväksytettävä pohjavedenhallintasuunnitelmansa rakennusvalvontaviranomaisella ja rakennettava hyväksytyn suunnitelman mukainen järjestelmä. Yrityksen on toteutettava Aloitusalueen mahdolliset pohjaveden pinnan alapuolelle sijoittuvat patoseinä-, kellari- ja alapohjarakenteet Kiinteistönomistajien tämän sopimuksen liitteessä antamien vesitiiviysvaatimusten mukaisesti. Yrityksen tulee osana suoritusvelvollisuuttaan noudattaa rakennusaikana liitteessä edellytettyjä menettelytapoja Maanrakennus ja louhintatyöt Kaivuun ja louhintaan liittyvät erityisasiat määritellään myöhemmin.

19 19 (29) Maaperän rakennusjätteet ja purettavat rakenteet Perustukset, patoseinät ja alapohjarakenteet Työnaikaiset liikennejärjestelyt ja työturvallisuus Kiinteistönomistajat vastaavat julkisen liikenteen reittisuunnittelusta. Väliaikaiset liikennejärjestelyt suunnittelualueella, mahdolliset reittimuutokset huomioon ottaen, kuuluvat Yritykselle. Työnaikaiset liikennejärjestelyt tulee Yrityksen suunnitella ja toteuttaa siten, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa tie- eikä rautatieliikenteelle. Työnaikaisissa liikennejärjestelyissä on noudatettava toteutussopimuksen liitteissä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Yrityksen tulee hankkia omalla kustannuksellaan työn suorittamista varten tarvittavat viranomaisluvat ja hyväksynnät. Yrityksen on sovittava erikseen Aloitusalueen ulkopuolisten alueiden käytöstä rakennustöiden aikana ja siitä maksettavasta korvauksesta. Raideliikenteen käytössä olevien ratojen läheisyydessä rakennettaessa Yrityksen vastaavalla työnjohdolla tulee olla kokemusta rautatiealueella rakentamisesta tai nimettynä erikoisasiantuntija rautatiealueella tehtäviin töihin Pasilansillan yhteyteen toteutettavat aloitusalueen rakenteet, sillan rakenteiden huomioon ottaminen, määritellään myöhemmin Kunnallistekniikan verkostot Kunnallistekniikka Hulevesien hallinta, imeyttäminen Yrityksen korvausvelvollisuus, mikäli aloitusalueen ratkaisu aiheuttaa oleellisia muutoksia kaupungin tai Liikenneviraston omistamiin rakenteisiin Yrityksen on otettava huomioon Aloitusalueen viereiset kunnallistekniikan ja radan rakenteet. Mikäli rakenteita muutetaan Yrityksestä johtuvista syistä, vastaa Yritys suunnittelun ja toteutuksen lisäkustannuksista Yleiset ulkotilat ja niiden aukioloaika, velvollisuus pitää reitit auki, rakentaa esteettömät reitit ja toteuttaa edellä mainitut tietyn laatutason mukaan Opasteet

20 20 (29) Yrityksen oikeudet ja velvollisuudet kolmansia kohtaan Yleiset velvoitteet Yrityksen velvollisuuksia kolmansia osapuolia kohtaan on alustavasti kuvattu tässä sopimuksessa ja sen liitteissä. Tällaisia velvollisuuksia ovat mm. työnaikaiset liikennejärjestelyt, raideliikenteen ja radanpidon turvallisuuden aiheuttamat työnaikaiset rajoitukset ja velvoitteet sekä velvoitteet Pasilan keskusta ja muita naapurikiinteistöjä kohtaan. Edelleen on turvattava liikenteen ja raitiotielinjojen jatkuva toiminta. Junaliikennettä ei voi keskeyttää eikä rajoittaa muulla tavoin kuin Liikenneviraston laatimassaan liitteessä määrittelemällä tavalla. Yritys on velvollinen kustannuksellaan perustamaan kaikki Aloitusalueen, Pasilan keskuksen ja naapurikiinteistöjen välille tarvittavat asemakaavan mukaiset ja kiinteistöjen tarkoituksenmukaisen käytön edellyttämät rakennus-, kulku- ym. rasitteet. Yritys vastaa kustannuksellaan Aloitusalueella olevien kaapeleiden ja johtojen suojaamisesta, siirtämisestä ja/tai korvaamisesta. Yrityksen suoritusvelvollisuudet on kuvattu edellä luvussa 9.8. ja 9.9. sekä yksityiskohtaisemmin tämän sopimuksen liitteissä Rakentaminen, peruskorjaus ja ylläpitotyöt rautatiealueella Rautatiealueella ja sen välittömässä läheisyydessä tehtävissä rakennus-, peruskorjaus ja ylläpitotöissä sekä liikkumisessa on noudatettava voimassa olevia Liikenteen turvallisuusviraston määräyksiä ja Liikenneviraston ohjeita, joita on kuvattu tämän sopimuksen liitteessä. Ohjeissa on kuvattu vaatimukset ja ohjeet, jotka koskevat liikennöitävien raiteiden läheisyydessä tehtäviä töitä sekä kaikkia töitä (mm. räjäytystyöt), joilla voi olla vaikutusta ratarakenteiden vakauteen ja/tai toimivuuteen. Ennen lisäraiteen liikenteen käynnistymistä liikennealueen raja on likimain Pasilan aseman länsipuolen seinälinjassa, mutta myös ala- ja yläpuolella tehtävissä sekä etenkin räjäytystöissä turvaetäisyydet ulottuvat laajemmalle. Liikennevirasto on sitoutunut myöntämään aloitusalueen toteutuksen yhteydessä liitteen _ mukaisia ratakatkoja, mikäli Yritys on anonut näitä ajoissa liitteessä esitetyllä tavalla.

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA L u o n n o s 1 (6) ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä Kaupunki) OSTAJA (jäljempänä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS

KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS 1. OSAPUOLET Kiinteistön omistajana Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Kaupunki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki.

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. 1 SOPIJAPUOLET Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. Ostaja 1.2 Olli Mäkinen perustettavan yhtiön lukuun. 2 SOPIMUSALUE JA ESISOPIMUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa.

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa. 1 MUISTIO / KN Tontin (ALY) ja sillä sijaitsevan rakennuksen myynti (sr-2) State Control Oy:lle perustettavan As Oy Helsingin Konstaapeli Spaakin lukuun (Vanhakaupunki, tontti 27930/2) Vanhankaupungintie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Päällerakentamiskohteet Suomessa Mikko A. Heiskanen ja Jarmo Nirhamo, Liikennevirasto

Päällerakentamiskohteet Suomessa Mikko A. Heiskanen ja Jarmo Nirhamo, Liikennevirasto Päällerakentamiskohteet Suomessa 4.2.2016 Mikko A. Heiskanen ja Jarmo Nirhamo, Liikennevirasto PÄÄLLERAKENTAMISKOHTEET SUOMESSA KYSYMYKSIÄ YHTEISHANKE VAI EI TEKNISET VAATIMUKSET RAKENNUSOIKEUS VASTUUT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) 281 Kiinteistönkaupan esisopimus ja lopulliset sopimukset Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevien tonttien ja tontinosien myymiseksi (Espoo, Kaitaa, korttelit

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

(jäljempänä myös Maanomistaja ) tilojen , ja osalta

(jäljempänä myös Maanomistaja ) tilojen , ja osalta MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Sipoon kunta Y-tunnus 0203533-8 PL 7, 04131 Sipoo (jäljempänä myös Kunta ) 1.2 Leif Fredriksson S-tunnus 100344-4890 Stadsviksvägen 127, 01150 Söderkulla (jäljempänä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 85 8.9.2014 256 Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 3 -nimisen yhtiön myynti Conorin Oy:lle

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

perustettavan tai perustettavien yhtiön/yhtiöiden lukuun Y-tunnus 0201470-5 PL 401, 00601 HELSINKI

perustettavan tai perustettavien yhtiön/yhtiöiden lukuun Y-tunnus 0201470-5 PL 401, 00601 HELSINKI 1 (6) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI SATO Oyj perustettavan tai perustettavien yhtiön/yhtiöiden lukuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 68/ (7) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Maanluovutustoimisto Maanluovutustoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 68/ (7) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Maanluovutustoimisto Maanluovutustoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 68/2014 1 (7) 166 Asuntotontin (kaupunkipientalo) lyhytaikainen vuokraaminen yksityishenkilöille (Suurmetsä, Alppikylä, tontti 41291/6) HEL 2014-008710 T 10 01 01 02 Kyytimiehenkatu

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämä yhteisjärjestelysopimus koskee Sipoon kunnan Källbäckin kylässä sijaitsevan T3 Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 AK-1 tontteja

Lisätiedot

Kiinteistön tulevana ostajana Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 Y-tunnus Eteläesplanadi 14, Helsinki (jäljempänä Ostaja )

Kiinteistön tulevana ostajana Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 Y-tunnus Eteläesplanadi 14, Helsinki (jäljempänä Ostaja ) 1(4) KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS 1. OSAPUOLET Kiinteistön omistajana Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä Kaupunki

Lisätiedot

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana:

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: RASITESOPIMUS Osapuolet Sopimuksen tausta ) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0- ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: a. Ohjeellinen tontti 90/, joka muodostuu kiinteistöstä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 Kaupunginhallitus 166 30.05.2016 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 1123/53/2007 KH 30.05.2016 166 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: )

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: ) Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Noin 3814 m 2 suuruinen alue, joka on osa Turun kaupungin Kurjenmäen kaupunginosan tontista 853-22-1-4, sijaitseva

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA Metsäkylän Työlänojan alueelta 32 omakotitalotonttia Hakuaika 3. 21.11.2014 kello 15.00 2 Ylöjärven kaupunki luovuttaa omakotitalotontteja Metsäkylän Työlänojan alueelta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Jouni T. Laine (Ponikummun hanke) Luonnos 13.1.2016

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Jouni T. Laine (Ponikummun hanke) Luonnos 13.1.2016 Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostajat Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Jouni T. Laine, Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin (529) Immasen kylän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa.

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA As Oy Kirkkonummen Masalanpuisto, 1745350-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA 6820/10.02.03/2011 Hannuksenpelto II, alue nro 442100 MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Espoon kaupunki y-tunnus: 0101263-6 Tonttiyksikkö Virastopiha 2 C/ PL 49

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS

ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS Kaupunginhallitus 22.8.2016 liite nro 2 (1/7) AIESOPIMUS 1 (4) ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Finanssineliö

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja)

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja) 1 (7) OSAKEKAUPAN ESISOPIMUS Myyjä: Espoon Kaupunki Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos Y-tunnus 0101263-6 PL 6200 02070 Espoon kaupunki Päätös: Kaupunginhallitus..2015 Ostaja: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa

Lisätiedot

Lisäehtoina voivat tulla kyseeseen muun muassa seuraavat ehdot:

Lisäehtoina voivat tulla kyseeseen muun muassa seuraavat ehdot: MAANVUOKRAUKSESSA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA Yleistä Mikäli tontin pääkäyttötarkoitus on asuminen, tontin vuokrauksessa noudatetaan tarjouspyynnön liitteenä olevan asuntoalueen maanvuokrasopimuslomakkeen vakioehtoja

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

jota edustaa Senaatti-kiinteistöt (jäljempänä Valtio) Y-tunnus PL 237,00531 HELSINKI

jota edustaa Senaatti-kiinteistöt (jäljempänä Valtio) Y-tunnus PL 237,00531 HELSINKI LUOVUTUSKIRJA LUOVUTTAJA LUOVUTUKSEN SAAJA Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt (jäljempänä Valtio) Y-tunnus 1503388-4 PL 237,00531 HELSINKI Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta

Lisätiedot

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali.

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali. Naantalin kaupunki 1 Myyjä Kauppa kirja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 2 Ostaja Timo Noko Naantali. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan (Luolala)

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS Liite 1

YHTEISTOIMINTASOPIMUS Liite 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Liite 1 1. Sopijapuolet 1.1. Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 Osoite: PL 62 92100 Raahe jäljempänä kaupunki 1.2. Rakennusliike Lapti Oy, Y-tunnus 0788291-5 perustettavan yhtiön

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö.

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö. SOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 Sipoon kunta Y-tunnus 0203533-8 Iso Kylätie 18 04130 Sipoo (jäljempänä Kunta ) 1.2 Rudus Oy Y-tunnus 1628390-6 Pronssitie 1 00440 Helsinki (jäljempänä Rudus ) 1.3 Murskauskolmio

Lisätiedot

Liite 1 (vuokrasopimuksen ehdot 2 27) 2 Vuokralainen on velvollinen toteuttamaan vuokra-alueelle vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas I-ehdoin.

Liite 1 (vuokrasopimuksen ehdot 2 27) 2 Vuokralainen on velvollinen toteuttamaan vuokra-alueelle vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas I-ehdoin. Liite 1 (vuokrasopimuksen ehdot 2 27) 2 Vuokralainen on velvollinen toteuttamaan vuokra-alueelle vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas I-ehdoin. 3 Tontin suunnittelun ja toteuttamisen tulee tapahtua

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133 14.12.2015 Sivu 1 / 1 3049/2015 02.07.00 133 Kerrostalotontin myynti Tapiolasta Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun, korttelin 12044 tontti 1 Valmistelijat

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

CITY-KORTTELIIN RAKENNETTAVAA WILLIPARKKI OY:N PYSÄKÖINTILAITOSTA JA KORTTELIN TONTTEJA NUMEROT 1, 27, 28, 32, 34 JA 35 KOSKEVA RASITESOPIMUS

CITY-KORTTELIIN RAKENNETTAVAA WILLIPARKKI OY:N PYSÄKÖINTILAITOSTA JA KORTTELIN TONTTEJA NUMEROT 1, 27, 28, 32, 34 JA 35 KOSKEVA RASITESOPIMUS LUONNOS 28.3.2014 CITY-KORTTELIIN RAKENNETTAVAA WILLIPARKKI OY:N PYSÄKÖINTILAITOSTA JA KORTTELIN TONTTEJA NUMEROT 1, 27, 28, 32, 34 JA 35 KOSKEVA RASITESOPIMUS SOPIJAPUOLET 1. Lappeenrannan kaupunki, tekninen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74 27.08.2012 Sivu 1 / 1 3505/02.07.00/2012 74 Tontin myyminen Leppävaarasta Jukka ja Elina Hynyselle Jiffel Music Groupin yhtiöiden työ- /asuntotilojen rakentamista varten, kortteli 51289 tontti 6 Valmistelijat

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 02.02.2015 Sivu 1 / 1 177/02.07.00/2015 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali.

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali. Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali. Naantalin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot