KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT"

Transkriptio

1 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista harkitsevilla tahoilla on mahdollisuus antaa palautetta tämän sopimusluonnoksen sisällöstä. Lopullinen sopimusluonnos laaditaan ennen kilpailun käynnistämistä saadun palautteen pohjalta. Sopimus allekirjoitetaan suomen- ja tarvittaessa englanninkielisinä siten, että suomenkielinen versio on ristiriitatilanteessa tulkinnassa etusijalla. Tässä toteutussopimusluonnoksessa on kuvattu kilpailun järjestävien tahojen eli Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin alustava näkemys neuvoteltavasta ja tehtävästä toteutussopimuksesta. Toteutussopimuksen ehdottomat vaatimukset eli ne kilpailun lähtökohdat, joihin ei palautteen ja neuvottelujen perusteella tulla tekemään muutoksia on alleviivattu. 1. SOPIJAPUOLET Sopijapuolet ovat Helsingin kaupunki (jäljempänä Kaupunki ), Senaattikiinteistöt (jäljempänä Senaatti ) ja kilpailun voittanut yritys (jäljempänä Yritys tai Toteuttaja ). 2. SOPIMUKSEN TAUSTA (Myöhemmin täsmennetään Helsingin kaupungin ja valtion kilpailuun liittyvän päätöksentekoprosessin vaiheet päivämäärineen.) Kaupunginvaltuusto päätti järjestää yhdessä Senaatin kanssa Keski- Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun (jäljempänä Tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu tai Kilpailu ). Kilpailua koskeva yleinen ilmoittautumiskutsu julkaistiin. Kaupunki ja Senaatti valitsivat tehtyjen ehdotusten perusteella voittajaksi Yrityksen. Senaatti ja Kaupunki neuvottelivat voittaneen ehdotuksen perusteella Yrityksen kanssa lopullisen toteutussopimuksen. Kaupunginvaltuusto ja Senaatti päättivät valita Yrityksen Aloitus- ja optioalueen toteuttajaksi ja allekirjoittaa tämän kanssa neuvotellun toteutussopimuksen neljänkymmenenviiden päivän (45) kuluessa siitä, kun edellä mainittu valintapäätös tuli lainvoimaiseksi.

2 2 (29) Kaupunginvaltuuston päätös tuli lainvoimaiseksi ja Senaatin päätös tehtiin. 3. SOPIMUKSEN TARKOITUS, KÄYTETTÄVÄT NIMITYKSET 3.1. Sopimuksen tarkoitus 3.2. Käytettävät nimitykset Sopimuksen tarkoituksena on sopia ehdot ja pääperiaatteet, joita noudattaen Yritys vastaa Keski-Pasilaan toteutettavan uuden Tornialueen Aloitusalueen ja mahdollisesti Optioalueen kehittämisestä, suunnittelemisesta, rakentamisesta ja toteuttamisesta Senaatin ja Kaupungin ja asianomaisten viranomaisten hyväksymään käyttökuntoon. Senaatti ja Kaupunki myyvät Yritykselle tämän sopimuksen mukaisen Tornialueen toteuttamiseksi kaavoitettavan Aloitusalueen ja mahdollisesti Optioalueen sekä sitä ympäröiviltä yleisiltä alueilta tarvittavat pysyvät käyttö- ja hallintaoikeudet tämän sopimuksen mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla. Yritys, Senaatti ja Kaupunki myötävaikuttavat osaltaan tämän sopimuksen toteuttamiseen ja toimivat hyvässä yhteistyössä Tornialueen toteuttamiseksi. Kiinteistönomistajat: Toteuttaja tai Yritys: Pasilan Keskus, Keskus, Keskustakortteli tai Tripla: Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt Kilpailun voittanut yritys Pasilan sillan pohjoisreunaan rajoittuvalle alueelle ja Pasilan aseman alueelle toteutettava rakennus- ja rakennekokonaisuus, joka pääosin toteuttaa YIT- Rakennus Oy Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen ja Liikenneviraston kanssa tekemänsä toteutussopimuksen mukaisesti. Ennen kilpailua ja sen aikana täsmennetään tarvittavin osin muut tässä sopimuksessa käytetyt nimitykset. 4. SOPIMUSALUE Suunnittelualue: määritelty kilpailuohjelman kohdassa. Kilpailualuetta kutsutaan kokonaisuutena tornialueeksi. Aloitusalue: Optioalue: määritelty kilpailuohjelman kohdassa. Alueen luovutus määritelty jäljempänä kohdassa 6. ja toteutus kohdassa 9. määritelty kilpailuohjelman kohdassa. Alueen luovutus määritelty jäljempänä kohdassa 7. ja toteutus kohdassa 10.

3 3 (29) 5. SOPIMUSALUEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN 5.1. Päävelvoitteet Yritys ostaa Aloitusalueen toteuttamiseen tarvittavat tontit ja muut rakennusoikeudet jäljempänä kohdassa 6.1. esitetyillä hinnoilla. Toteutussopimukseen liittyy toteuttajan ja kiinteistönomistajien välinen esisopimus, jolla Yritys sitoutuu ostamaan Aloitusalueen toteuttamiseen tarvittavat tontit ja rakennusoikeudet kaavoituksen toteutuessa pääpiirteissään toteutussopimuksen mukaisesti. Yritys rakentaa Aloitusalueen valmiiksi asemakaavan ja tämän toteutussopimuksen liitteen 1 mukaisesti asemakaavan tultua voimaan jäljempänä kohdassa 6.2. sanotussa aikataulussa. Yritys voi ostaa ja rakentaa valmiiksi Optioalueen jäljempänä kohdassa 7 sanotuilla edellytyksillä ja aikataululla. Yrityksen vastuu ja velvoitteet suunnittelusta on kuvattu jäljempänä kohdassa 9.1. ja toteutuksesta kohdassa 9.2. Aloitusalueen tärkeimmät osat ovat seuraavat: Kuvaus rakennettavasta kokonaisuudesta esim: - toimisto- ja/tai hotellitoimintoja käsittävä torni noin k-m 2 (torni I) - (torni II) Yritys on tämän sopimuksen mukaan vastuussa Aloitusalueen suunnittelemisesta, kehittämisestä ja toteuttamisesta valmiiksi likimäärin liitteen 1 mukaisesti, siten kuin liitteessä on tämän toteutussopimuksen neuvottelujen aikana täsmennetty. Yritys on velvollinen laatimaan Aloitusalueen toteuttamisen ja pitkäaikaisten oikeuksien ja velvoitteiden pysyvyyden turvaamisen kannalta tarpeellisen yhteisjärjestelyjä koskevan sopimuksen siten kuin kohdassa 13. on tarkemmin sovittu. Liite 1 sisältää Yrityksen Aloitusalueen toteutussopimusehdotukseen liittyvän suunnitteluratkaisun sellaisena kuin se oli Kiinteistönomistajien ja Yrityksen välisten neuvottelujen päättyessä. Mikäli toteutussopimuksen sopimusteksti ja jokin sen liitteen 1 selostusteksti, aikataulu tai vastaava ovat keskenään ristiriitaisia, noudatetaan toteutussopimuksen sopimustekstiä ristiriidan osalta. Mikäli Yrityksen liitteessä 1 olevat aineiston osat ovat keskenään ristiriitaisia, noudatetaan ristiriidan osalta aineiston osaa, joka parhaiten vastaa sopimuksen tarkoitusta ja sopimuskokonaisuutta huomioon ottaen aineiston osien laatimisessa mahdollisesti tapahtuneet selvät virheet, osien erilainen tarkkuustaso ja erilainen käyttötarkoitus.

4 4 (29) Mikäli tämän toteutussopimuksen tekemisen jälkeen tulee ilmi sellainen seikka lähtötiedoissa tai uusi viranomaisvaatimus, joka ei ole vähäinen, ja joka kokonaan tai joltakin osin estäisi tämän toteutussopimuksen mukaisen toteutuksen tai tekisi toteutuksesta teknisesti, taloudellisesti, aikataulullisesti tai muulla tavoin kohtuuttoman vaikeaksi, on sopijapuolten aktiivisesti ja viipymättä neuvoteltava uusi ratkaisu, joka mahdollisimman hyvin vastaa Toteutussopimusta. Yrityksen katsotaan toteuttaneen tässä sopimuksessa sille asetetun tai sen vastuulla olevan tietyn velvollisuuden, jos Yrityksen sijasta sen on tämän sopimuksen mukaisesti toteuttanut po. toteutusaluetta omistamaan tai hallitsemaan perustettu kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö tai em. toteuttamista varten perustettu uusi yhtiö ja velvoitteen toteutuksen jälkeiseen aikaan tässä sopimuksessa sovitut pitkäaikaiset ja pysyvät käyttö- yms. oikeudet ja ylläpito-, sallimis- yms. velvollisuudet on turvattu jäljempänä kohdassa sanotulla yhteisjärjestelysopimuksella. Yritys vastaa kuitenkin edellä mainitusta toteutustavasta huolimatta toteutukseen liittyvistä ja toteutusaikaan perustuvista mahdollisista maksuista, vahingoista, korvauksista, virheistä, viivästysseuraamuksista ja sopimussakoista muille sopijapuolille tämän sopimuksen mukaisesti samalla tavalla kuin olisi itse asetetun tai sen vastuulla olevan velvoitteen toteuttanut. Yrityksen oikeudesta siirtää tähän kohdan 5.1. mukaiseen päävelvoitteeseen liittyvä osa kolmannelle on sanottu 18. kohdassa Sopimusalueen suunnittelu asemakaavaluonnoksen pohjaksi Yritys sitoutuu kehittämään toteutussopimukseen liittyvää, kilpailun voittanutta liitteen 1 mukaista suunnitelmaa yhteistyössä Kiinteistönomistajien kanssa. Sen pohjalta Helsingin kaupunki laatii Aloitus- ja Optioalueen asemakaavan. Ensi vaiheessa laaditaan Aloitusalueen asemakaava. Osana suunnittelua toteuttaja kehittää ja esittää koko suunnittelualueen pysäköintiratkaisuja koskevan suunnitelman. Aloitus- ja optioalueen pysäköintiratkaisut suunnitellaan liitteen 1 kilpailuehdotuksen pohjalta. Kaupunki tekee Aloitusalueen ja Optioalueen kaavoitukseen ja rakentamiseen ym. liittyvät päätökset yleistä päätöksentekomenettelyä ja voimassa olevia johtosääntöjä noudattaen. Kaupunki pyrkii saamaan mahdollisimman nopeasti voimaan tämän sopimuksen mukaisen likimäärin liitteessä 1 esitetyn Aloitus- ja Optioalueen toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan yhteistyössä Yrityksen kanssa. Tavoitteena on, että tarvittava asemakaava tulee voimaan. Kaupungilla on velvollisuus toimia aktiivisesti ja myötävaikuttaa siihen, että suunnittelualue asemakaavoitetaan siten, että Yritys voi vastata Aloitus- ja Optioalueen toteutuksesta tämän toteutussopimuksen mukaan.

5 5 (29) 5.3. Sopimusalueen kehittämisen ja toteuttamisen nykyvaihe (Lyhyt selostus KSV) 6. ALOITUSALUEEN LUOVUTUS JA TOTEUTUSAIKATAULU 6.1. Aloitusalueen ja rakennusoikeuksien luovutus toteuttajalle / esisopimus Aloitusalueen kiinteistön kaupasta Kaupan kohde Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt sitoutuvat myymään ja Yritys ostamaan Aloitusalueen toteuttamiseen tarvittavat tontit, alueet ja rakennusoikeudet sekä pysyvät käyttöoikeudet. Kaupan kohdetta voidaan tarkistaa myöhemmin Aloitusalueen asemakaavan ja tonttijaon edellyttämällä tavalla. Kiinteistökaupassa ostajana tai ostajina voi olla myös Yritys perustettavien yhtiöiden lukuun, Yrityksen konserniin kuuluvat yhtiöt ja/tai Yrityksen nimeämät ja Hankintayksikön erikseen hyväksymät sijoittajat. Tämä ei kuitenkaan vähennä Yrityksen tämän sopimuksen mukaista vastuuta Aloitus- ja Optioalueen toteuttamisesta, ellei erikseen toisin sovita Kauppahinta Aloitusalueen tonttien rakennusoikeuksien kauppahinnat ( /k-m 2 ) ovat: - liikerakennusoikeus 600 euroa/k-m 2 + indeksikorjaus - toimisto- ja muu rakennusoikeus 500 euroa/k-m 2 + indeksikorjaus - asuntorakennusoikeus 800 euroa/k-m 2 + indeksikorjaus - hotellirakennusoikeus 500 euroa/k-m 2 + indeksikorjaus Edellä esitetyt yksikköhinnat ovat Aloitusalueen ostotarjouksen jättämishetken elinkustannusindeksin tasossa ja niitä korotetaan em. ajankohdan ja kauppahinnan kunkin erän maksun välisellä indeksinmuutoksella. Aloitusalueen tonttien rakennusoikeuksien kokonaiskauppahinta lasketaan liitteen 1 mukaisessa suunnitelmaehdotuksessa ja asemakaavassa toteutuneiden rakennusoikeuksien mukaan. Kokonaiskauppahintaa laskettaessa ei oteta huomioon rakennusoikeuteen kuulumattomia tiloja, jotka täsmennetään ennen lopullista Toteutussopimusta.

6 6 (29) Esisopimus ja Kauppahinnan maksaminen Tämän toteutussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja Yritys allekirjoittavat kiinteistökaupan esisopimuksen Aloitusalueen toteuttamiseen tarvittavien tonttien, alueiden ja rakennusoikeuksien kaupasta. Esisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä toteuttaja maksaa etumaksuna lopullisen kaupan tekemisen vakuudeksi 10 % voittaneen suunnitelmaehdotuksen perusteella lasketusta Aloitusalueen kauppahinnasta. Maksuaikataulu: 1) 10 % ennakkomaksu kiinteistökaupan esisopimuksen laatimisen yhteydessä 2) 90 % kunkin kiinteistökaupan allekirjoituksen yhteydessä Voittaneen suunnitelmaehdotuksen perusteella Toteutussopimusta koskevissa neuvotteluissa kaupantekojärjestys määritellään toisena seuraavista vaihtoehdoista. Vaihtoehto a) Lopullinen Aloitusalueen kauppa tehdään 6 kk kuluttua siitä, kun kilpailun voittajaa koskeva päätös ja Aloitusalueelle laadittu asemakaava on tullut voimaan. Vaihtoehto b) Mikäli Aloitusalueelle tehdään kaksi erillistä tornia, pohjoista tornin tonttia koskeva kiinteistökauppa tehdään 6 kk kuluttua siitä, kun kilpailun voittajaa koskeva päätös ja Aloitusalueelle laadittu asemakaava on tullut voimaan, ja eteläisen tornin tonttia koskeva kiinteistökauppa 24 kk kuluttua em. ajankohdasta. Maksamaton kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin kohdan mukaisesti Aloitusalueen toteutusaikataulu Toteutusaikataulu Keski-Pasilan keskuksen on tarkoitus valmistua syksyllä Kaupunki on sitoutunut rakentamaan keskuksen tarvitsemat kunnallistekniikan verkostot ja tarvitsemat välttämättömät ajoyhteydet keskuksen rakentamisen mukaisesti. Tähän kuuluvat Aloitusaluetta rajaavat Teollisuuskatu, Veturitien rakenteet ja Pasilansilta. Lisäksi Liikennevirasto toteuttaa Aloitusalueen itäreunaan lisäraiteen vuosina 20-20, joka on tarkoitus avata liikenteelle /20. Edellä mainittu on kuvattu aikatauluineen kohdassa 12 ja liitteessä. Kiinteistönomistajien tavoitteena on, että Tornialueen asemakaava hyväksytään viimeistään v Kiinteistönomistajien tornialueelle asettamien toteutusaikataulujen ja välitavoitteiden tarkoituksena on alueen liikenteen sujumisen turvaaminen. Tästä syystä Aloitusalueen rakentaminen tulee aloittaa Pasilan siltaan rajautuvalta Aloitusalueen osalta.

7 7 (29) Valmistumisaika Aloitusalueen rakentamisaikataulu määritellään toteutussopimuksessa lopullisen suunnitelmaratkaisun perusteella riippuen rakennusoikeuden määrästä. Mikäli rakennusoikeus minimi k-m 2, on se kokonaisuudessaan toteutettava täysin valmiiksi 24 kuukauden kuluttua asemakaavan ja rakennusluvan lainvoimaisuudesta lukien. Mikäli rakennusoikeus maksimi k-m 2, em. määräaikoja jatketaan vastaavassa suhteessa siten, että koko alue on toteutettava täysin valmiiksi 48 kuukauden kuluttua. Valmistumisajankohta määritellään toteutussopimuksessa Yrityksen lopullisen suunnitelman perusteella. Välitavoitteet asetetaan siten, että Aloitusalueen rakentamisen häiriöt ympäröivän alueen toiminnalle eivät muodostu kohtuuttomiksi. Valmistumisen tai välitavoitteen viivästyessä peritään viivästyssakko toteutussopimuksessa sovitun kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen noudattaman käytännön mukaisesti jäljempänä kohdassa sanotulla tavalla. Seuraavassa esitetyt välitavoitteet ja sanktiot määritellään tarkemmin Toteutussopimuksen neuvotteluvaiheessa: Välitavoite 1: Yrityksen tulee aloittaa Aloitusalueen rakentaminen kuuden (6) kuukauden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Tätä velvoitetta voidaan neuvottelussa tarkistaa seuraavien vaihtoehtojen pohjalta: Vaihtoehto a) Yritys hakee Aloitusalueelle rakennuslupaa 3 kk sisällä asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta ja aloittaa rakennustyöt 6 kk rakennusluvan lainvoimaisuudesta. Vaihtoehto b) Mikäli Aloitusalueelle kuitenkin tehdään kaksi erillistä tornia Teollisuuskadun molemmin puolin, Yritys hakee pohjoisen alueen rakennuslupaa 3 kk sisällä asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta ja aloittaa rakennustyöt 6 kk rakennusluvan lainvoimaisuudesta. Edelleen Yritys hakee eteläisen alueen rakennusluvan viimeistään tämän alueen kiinteistökaupan yhteydessä ja aloittaa rakentamisen 6 kk rakennusluvan lainvoimaisuudesta.

8 8 (29) Välitavoite 2: Toteuttaja on tehnyt 9 kuukauden kuluessa niiden alkamisesta sellaiset maanrakennus- ja perustustyöt, jotka rajoittavat Veturitien ja/tai Teollisuuskadun ajokaistojen täysimittaista käyttöä. Välitavoite 3: Toteuttaja on toteuttanut sellaiset Teollisuuskadun päälle tulevien kansien ne rakennustyöt, jotka rajoittavat Teollisuuskadun ajokaistojen täysimittaista käyttöä 6 kuukauden kuluessa töiden alkamisesta. Välitavoite 4: Toteuttaja on toteuttanut sellaiset rakennustyöt, jotka rajoittavat Pasilansillan ajoneuvoliikenteen ajokaistojen täysimittaista käyttöä kuukauden kuluessa töiden alkamisesta. Välitavoitteet 1-4 voidaan tarkistaa toteuttajan esittämän vaiheistuksen perusteella siten, että toteutuksen kokonaisaikataulun etenemisen kannalta kriittiset osat, kuten katujen ja julkisten väylien toteutus ja liikenteen sujuminen turvataan. Aloitusalueen toteuttaminen ei saa rajoittaa raitiovaunu- ja junaliikennettä ellei erikseen ole sovittu. Junaliikenteelle aiheutetut häiriöt on sanktioitu Liikenneviraston liitteessä kuvatulla tavalla Poikkeaminen aikataulusta Mikäli Yrityksen töiden etenemiselle aiheutuu Kiinteistönomistajista tai Liikennevirastosta, asemakaavasta tai rakennus- ym. luvista tai ylivoimaisesta esteestä (YSE ) johtuva viivästys, joka ei johdu Yrityksen omasta syystä, on Yrityksellä oikeus saada valmistumisen määräaikoihin vastaava pidennys Rakennustöiden keskeyttäminen tai aloituksen siirtäminen Mikäli Yritys osoittaa, että rakentamisen siirtämiselle tai keskeyttämiselle joltain osin on objektiivinen markkinaolosuhteista johtuva syy eli tiloille ei yleisestä kiinteistömarkkinoiden tilanteesta johtuen ole saatavissa käyttäjiä ja investoreja, tulee Kiinteistönomistajien myöntää lupa rakennustöiden siirtämiselle. Työt tulee välitavoitteiden osalta aina saattaa valmiiksi siten, että ympäristölle, liikenteelle tai alueen muille kiinteistöille ei aiheudu vaaraa tai haittaa.

9 9 (29) Viivästyssakot Aikataulutavoitteen viivästyessä Yritys on velvollinen maksamaan kilpailun järjestäjille sopimussakkoa, jonka suuruus määrätään neuvotteluissa. - aloitus- ja välitavoitteet 1-4, määritellään myöhemmin euroa/työpäivä sekä enimmäismäärä - valmistuminen, Aloitusalueen viivästyssakko euroa/työpäivä, max Kiinteistönomistajien oikeus töiden suoritukseen Mikäli suorituksen viivästymisestä (k ja ) tai keskeytyksestä tai siirtämisestä (k ) syntyy merkittävää haittaa tai vahinkoa kilpailun järjestäjien omien töiden toteuttamiselle tai joukkoliikenteelle tms. julkisille intresseille tai alueen muille kiinteistöille tai niiden käyttäjille, on kilpailun järjestäjillä oikeus teettää työt Yrityksen kustannuksella. Kilpailun järjestäjillä oikeus ottaa työ suoritettavakseen syntyy jo ennakoidun viivästyksen perusteella, mikäli myöhästyminen on ilmeistä. 7. OPTIOALUEEN OSTO-OIKEUS, SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMISAIKATAULU 7.1. Ehdot option käytölle Voittaneen suunnitelmaehdotuksen perusteella määritellään lopulliseen toteutussopimukseen Optioalue, jonka rakennusoikeus on k-m 2. Optioalue myydään kilpailijan toteutussopimuksen liitteeksi laatiman vaiheistuksen ja kilpailun neuvottelussa tarkemmin sovitun mukaisesti tonteittain. Yrityksellä on oikeus ostaa optioalueen ensimmäinen tontti aikaisintaan siinä vaiheessa, kun Aloitusalueen rakennusoikeudesta vähintään 75 % aloitettu siten, että talonrakennustyöt perustuksista ylöspäin ovat käynnistyneet ja Yritys on noudattanut kaikkia Toteutussopimuksen ehtoja. Option käytöstä on ilmoitettava kirjallisesti ja kiinteistökauppa tehdään 30 vrk kuluessa. Oikeus option käyttämiseen raukeaa, mikäli sitä ei ole käytetty 12 kuukauden kuluessa kohdan mukaan määräytyvästä Aloitusalueen sopimuksen mukaisesta valmistumisajankohdasta tai em. edellytykset option käytölle eivät ole täyttyneet em. ajankohtaan mennessä. Mikäli optiota ei käytetä tai se raukeaa, voivat Kiinteistönomistajat myydä alueen kolmannelle ja tarvittaessa muuttaa Optioalueen kaavaa.

10 10 (29) 7.2. Optioalueen toteutusaikataulu Toteutusaikataulu Välitavoite 1: Yrityksen tulee aloittaa kunkin Optioalueen tontin rakentaminen kuuden (6) kuukauden kuluessa tontin kaupasta ja sitä koskevan asemakaavan voimaantulosta. Yrityksen tulee hakea ensimmäiselle ja sen jälkeen jokaiselle ostetulle Optioalueen tontille rakennuslupaa 3 kk sisällä tonttikaupasta ja aloittaa rakennustyöt 6 kk kuluessa tontin ostamisesta. Ostettu tontti on suunniteltava ja toteutettava täysin valmiiksi 30 kuukauden kuluttua tontin ostosta. Koko optioalue tulee olla valmiina 78 kuukauden kuluttua ensimmäisen optioalueen tontin ostamisesta. Seuraavat välitavoitteet 2-4 koskevat koko Optioaluetta: Välitavoite 2: Yritys on tehnyt 9 kuukauden kuluessa niiden alkamisesta sellaiset maarakennus- ja perustustyöt, jotka rajoittavat Veturitien ajokaistojen täysimittaista käyttöä. Välitavoite 3: Yritys on toteuttanut Optioalueen osalta ajoyhteyden läntisen tornialueen eteläosaan kuukauden kuluessa tontin ostamisesta. Välitavoite 4: Yritys on toteuttanut sellaiset rakennustyöt, jotka rajoittavat Pasilansillan/ Pasilankadun ja Pasilan keskuksen ajoneuvoliikenteen ajokaistojen täysimittaista käyttöä kuukauden kuluessa töiden alkamisesta. Välitavoitteet 1-4 voidaan tarkistaa Yrityksen esittämän vaiheistuksen perusteella siten, että toteutuksen kokonaisaikataulun etenemisen kannalta kriittiset osat, kuten katujen ja julkisten väylien toteutus ja liikenteen sujuminen turvataan. Viivästyssakot määritellään samoin periaattein kuin Aloitusalueen osalta kohdassa Vastaavasti Optioalueen aikatauluun sovelletaan, mitä on edellä sanottu kohdissa , ja

11 11 (29) 7.3. Optioalueen lisätonttien osto 7.4. Optioalueen kauppahinta Toteuttajalla on oikeus ostaa seuraava optioalueen tontti kun ostetun tontin rakennustyöt perustuksista ylöspäin ovat käynnistyneet ja Toteuttaja on noudattanut kaikkia Toteutussopimuksen ehtoja. Seuraava Optioalueen tontti on ostettava 24 kuukauden sisällä edellisestä tonttikaupasta ja toteutettava tontti kaupan yhteydessä määriteltävää, koko Optioalueen aikatauluun täsmäävää aikataulua noudattaen. Optioalueen rakennusoikeuksien kauppahinta on sama kuin kohdassa sanottu Aloitusalueen kauppahinta per k-m2 ja sitä tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksella samoin kuin Aloitusalueen kauppahintaa siten, että yksikköhinnat ovat Aloitusalueen ostotarjouksen jättämishetken tasossa ja niitä korotetaan maksuhetken indeksin muutoksella. Maksamattoman kauppahinnan indeksitarkistus määritellään samoilla periaatteilla kuin Aloitusalueen osalta. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kunkin Optioalueen tontin osalta kaupanteon yhteydessä. 8. RAHOITUS-, MAKSU- JA VASTUUVELVOITTEET 8.1. Aloitus- ja optioalueen rahoitus 8.2. Vakuudet Yritys vastaa rakennusaikaisesta rahoituksesta ja esittää siitä realistisen suunnitelman ennen toteutussopimuksen allekirjoittamista Yleiseen toteuttamissopimuksen täyttämisen toteuttamisvelvollisuuteen liittyvä vakuus Yleiseen toteuttamissopimuksen täyttämisen toteuttamisvelvollisuuteen liittyvä vakuus jätetään toteutussopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Määrä täsmennetään myöhemmin Muut vakuudet 8.3. Vakuutukset Mahdolliset muut esim. rata-alueen läheisyydessä rakentamiseen liittyvät vakuudet määritellään myöhemmin neuvotteluissa. Yritys ottaa rakennustyövakuutuksen ja vastuuvakuutukset.

12 12 (29) 9. ALOITUSALUEEN TOTEUTUSVELVOITTEET 9.1. Suunnittelua ja toteutusta koskevat periaatteet Aloitusalueen kehittämisen Yrityksen on sitouduttava kehittämään liitteen 1 mukaista Aloitusalueen suunnitelmaa siten, että ratkaisu kytkeytyy kaupunki- ja liikenneratkaisuihin yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa siten, että toteutussopimukseen liitetään tarkemmat määrittelyt toteutettavasta suunnitteluratkaisusta. Aloitusaluetta koskevat suunnittelu- ja toteutusvaatimukset sekä erikseen sovitut käyttö-, ylläpito- ja peruskorjausvastuut on tarkemmin määritelty jäljempänä tässä sopimuksessa ja sen liitteissä. Yrityksen on toteutettava Aloitusalue likimäärin liitteessä 1 ja muissa tämän sopimuksen liitteissä yksilöidyn mukaisesti Suunnittelua ja toteutusta koskevat periaatteet Mikäli tässä sopimuksessa tai sen liitteissä ei ole erikseen toisin sanottu tai ilmene, Yritys noudattaa tämän sopimuksen tekemistä seuraavassa Aloitusalueen täydentävässä ja tarkentavassa, suunnittelussa sekä toteutuksessa seuraavia periaatteita: Yleistä Aloitusalue on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen, keskustamainen kokonaisuus ja tiivis kaupunkirakenteen osa. Saavutettavuus Aloitusalue liittyy toiminnallisesti hyvin liikennevirtoihin sekä ympäröiviin alueisiin ja kiinteistöihin. Laatutaso (määritellään myöhemmin) Palvelut (määritellään myöhemmin) Aloitusalueen rakentaminen Aloitusalue tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että lähiympäristön kiinteistöille ja toiminnoille aiheutuu rakennustyöstä mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Aloitusalue tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että moottoriajoneuvo-, joukko- ja kevyelle liikenteelle aiheutuu rakennustyöstä mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä eivätkä ne vaarannu eivätkä kohtuuttomasti esty. Yritys, Kaupunki, Liikennevirasto sekä Aloitusalueen välittömässä läheisyydessä yksityisiä rakennushankkeita toteuttavat tahot ovat velvollisia yhteensovittamaan suunnittelunsa ja toteutuksensa mukaan lukien työnaikaiset järjestelyt.

13 13 (29) Suunnitteluratkaisu ja Aloitusalueen suunnittelua ja toteutusta koskevien periaatteiden täyttyminen Osapuolet toteavat yhteisesti, että Yrityksen liitteessä 1 esitetty suunnitteluratkaisu noudattaa kaikkia edellä kuvattuja periaatteita suunnitelmien tarkkuustaso huomioon ottaen. Ennen Toteutussopimuksen allekirjoitusta Yritys ja Kiinteistönomistajat neuvottelevat, jossa prosessissa määritellään Suunnitteluvaatimukset ja ohjeet kirjattavaksi Toteutussopimuksen liitteeksi Aloitusaluetta koskien ainakin seuraavien asioiden osalta: - rakennusoikeus (minimi- ja maksimimäärät, asuinkerrosalan osuudet) - tornitalojen määrä ym. ominaisuudet - kestävän kehityksen vaatimus - muut Aloitusalueen suunnitteluvaatimukset - autopaikkavaatimukset - lisäksi suunnitelmien on täytettävä Kiinteistönomistajien antamia, sopimukseen liitettävien tekniset vaatimukset ja ohjeet, joilla liitetään sopimukseen, sekä korkeaa rakentamista ja palo- ja pelastusturvallisuutta ym. koskevat viranomaismääräykset ja -ohjeet. Yritys laatii suunnitelman Aloitus- ja Optioalueelle eri vaiheissa toteutettavista eri tilatyypeistä, käyttäjäsegmenteistä, tavoitehinta- ja vuokratasosta sekä asuntotuotannon valmistumisesta eri toteutusmuotoihin Lähtötiedot (Kiinteistönomistajien toimittamat määritellään myöhemmin) 9.3. Suunnittelu Rakennuslupa- ja toteutussuunnitelmien laatiminen ja suunnittelijoiden nimeäminen Yritys laatii Aloitusalueen toteuttamisesta yksityiskohtaiset suunnitelmat voittaneen, liitteenä 1 olevan kilpailuehdotuksen suunnitelmaehdotuksen pohjalta, tämän sopimuksen ja sen liitteenä olevien Kiinteistönomistajien antamien teknisten vaatimusten ja suunnitteluohjeiden pohjalta, hyväksyttää suunnitelmansa ja noudattaen jäljempänä luvussa sanottua menettelyä Yrityksen suunnittelijat ja tarkastajat Yritys nimeää koko Aloitusalueen suunnittelusta vastaavan pääsuunnittelijan. Pääsuunnittelija vastaa myös Aloitusalueen ratkaisujen yhteensovittamisesta viereisiin tontteihin, Pasilan Keskukseen, katuihin ja Pasilan siltaan sekä rataalueeseen.

14 14 (29) Lisäksi Yritys nimeää kunkin Aloitusalueen tontin suunnitteluun pääsuunnittelijan, tarvittaessa rakennusosakohtaisesti, sekä teknisen erikoisalan vastuulliset suunnittelijat. Kullakin pääsuunnittelijalla ja teknisen erikoisalan vastuullisella suunnittelijalla on oltava riittävä koulutus ja tehtävän vaatimat pätevyydet sekä riittävä kokemus vaativien rakennushankkeiden suunnittelusta Helsingin kaupungin korkean rakentamisen rakentamistapaohjeen mukaisesti Lisäksi yritys nimeää kustannuksellaan Helsingin kaupungin korkean rakentamisen rakentamistapaohjeen edellyttämät ulkopuoliset tarkastajat. Edellä mainitut suunnittelijat ja asiantuntijat sekä työnjako suunnittelijoiden kesken on hyväksytettävä etukäteen Kiinteistönomistajilla ja tarvittavin osin rakennusvalvontaviranomaisella. Edellä mainittujen suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden vaihtaminen suunnittelun ollessa kesken on hyväksytettävä etukäteen Kiinteistönomistajilla ja tarvittavin osin rakennusvalvontaviranomaisella. Lisäksi Liikennevirastolla on hyväksytettävä etukäteen pohjarakennus-, rata-, sähkörata- sekä turvallisuussuunnittelun tarkastajaksi riippumattomat henkilöt, jotka nauttivat yleistä arvostusta ratasuunnittelun asiantuntijana, ja jolla on tehtävän edellyttämä pätevyys Aloitusaluetta koskevat suunnitelmat ja niiden hyväksyttäminen Yritys vastaa kustannuksellaan Aloitusalueen suunnittelusta kokonaisuudessaan, ellei jäljempänä ole erikseen toisin sanottu. Rakennuslupaprosessissa noudatetaan Helsingin kaupungin korkean rakentamisen rakentamistapaohjetta. Yritys laatii Aloitusalueen toteuttamiseen tarvittavat rakennuslupa-, toteutus- ja muut tarvittavat suunnitelmat. Näitä ovat esimerkiksi kaikki tekniset suunnitelmat sekä tämän sopimuksen mukaiset rakennusaikaiset liikenne- ja väliaikaisjärjestelyjen suunnitelmat. Yrityksen on hyväksytettävä Aloitusalueen rakennuslupasuunnitelmat ja tämän sopimuskokonaisuuden kannalta tärkeät toteutussuunnitelmat sekä niiden mahdolliset muutokset Kiinteistönomistajilla ennen suunnitelmien viranomaiskäsittelyä ja rakentamisen käynnistämistä. Yrityksen on lisäksi hyväksytettävä suunnitelmat kohdan mukaisesti Liikennevirastolla. Tämän sopimuskokonaisuuden kannalta tärkeiksi toteutussuunnitelmiksi luetaan esimerkiksi liikenne- ja väliaikaisjärjestelyjen suunnitelmat, ne osat, jotka liittyvät julkiseen katuun, siltaan, rata-alueeseen tai viereisiin tontteihin, perustusten ja alapohjan suunnitelmat sekä kestävän kehityksen periaatteiden todentamiseen liittyvät suunnitelmat.

15 15 (29) 9.4. Kestävä kehitys 9.5. Autopaikoitus Kiinteistönomistajat ovat velvolliset hyväksymään edellä mainitut suunnitelmat ja niiden muutokset, mikäli ne vastaavat likimäärin liitteessä 1 esitettyjä Aloitusalueen pääperiaatteita, päätoimintoja, kokonaiskerrosalaa ja kerrosalatyyppejä, arkkitehtonisia ratkaisuja, Toteutussopimuksessa sovittuja periaatteita sekä täyttävät Toteutussopimuksessa sovitut vaatimukset. Vähäinen poikkeaminen suunnitelmissa em. periaatteista voidaan hyväksyä vain, jos sille on perusteltu tekninen tai kaupallinen, hyväksyttävä syy eikä se vaaranna rata- ym. turvallisuutta tai Toteutussopimuksen vaatimusten tai Aloitusalueen aikataulun mukaista toteutumista. Liikennevirasto hyväksyy edellä mainitut suunnitelmat ja niiden muutokset edellä Kiinteistönomistajien osalta sanotulla tavalla siltä osin kuin suunnitelmat kohdistuvat radanpitoon sekä matkustaja-, liikenne- tai rataturvallisuuteen siten kuin on sanottu jäljempänä kohdassa. Yrityksen tulee toimittaa edellä mainitut suunnitelmat ja niiden mahdolliset muutokset Kiinteistönomistajien ja soveltuvin osin Liikenneviraston hyväksyttäviksi. Kiinteistönomistajat ja Liikennevirasto ovat velvollisia tässä sopimuksessa sovitulla tavalla käsittelemään ja hyväksymään ne ilman aiheetonta viivytystä. Yritys on velvollinen toimittamaan kulloinkin hyväksyttäväksi esitettävän aineiston riittävän ajoissa siten, että sen tarkastaminen ja hyväksyminen on kohtuudella mahdollista. Yritys laatii ja dokumentoi kaikki suunnitelmat tietokonepohjaisesti. Yritys luovuttaa Hankintayksikölle jäljennökset Aloitusalueen ja Optioalueen suunnitelmista myöhemmin sovittavassa laajuudessa. Toteutussopimukseen liitetään toteuttajan kilpailun neuvotteluvaiheessa laatima selvitys kestävän kehityksen periaatteista, joita toteuttaja sitoutuu noudattamaan aloitusalueen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yritys laatii osana kohdan mukaista suunnittelua selvityksen Aloitus- ja Optioalueen autopaikoituksesta. Toteuttaja sitoutuu lunastamaan Pasilan Keskuksen Tripla-hankkeesta allekirjoitetun Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen ehtojen mukaisesti ja kilpailijan laatiman sekä kilpailuaikana neuvotteluissa yhdessä sovitulla tavalla rakennusoikeuteen sidotun määrän ja vähintään autopaikkaa Aloitusalueen ja autopaikkaa optioalueen käyttöön silloin, kun Aloitusalueen hankkeelle haetaan ensimmäinen rakennuslupa. Lunastus ja autopaikkojen käyttöehdot on määritelty Pasilan Keskuksen Tripla-hankkeen sopimuksessa (ote Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksesta liite ). Lunastushinta on euroa / autopaikka (alv 0 %) lisättynä Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen allekirjoituspäivän ( ) ja autopaikkojen luovutuspäivän välisellä rakennuskustannusindeksin muutoksella.

16 16 (29) Luovutusehdot ja -aikataulu määritellään osana toteutussopimusta. Vaihtoehtoisesti voidaan neuvotteluvaiheessa selvittää autopaikkojen vuorottaispysäköintipaikkoja naapurikiinteistöjen autopaikkojen järjestämiseksi. Lisäksi Yritys toteuttaa loput täsmällisesti määritellyt lukumäärät aloitus- ja optioalueen autopaikkoja Aloitusalueelle ja optioalueelle kannen alle sekä näiden tarvitsemat ajoyhteydet kilpailijan laatiman sekä kilpailuaikana neuvotteluissa yhdessä sovitulla tavalla. Optioalueen yhteydessä Yritys rakentaa samalla myös ajoyhteyden muun länsiosan kannenalaista ajo- ja huoltoyhteyttä varten. Ajoyhteyksille tulee teknisiä vaatimuksia Ajoyhteydet Aloitusalueelle Yritys suunnittelee ja rakentaa kustannuksellaan Aloitusalueen käyttöön tulevat ajoyhteydet Siltakannen levitykset uuden rakennettavan Pasilansillan eteläpuolella ja kansien rakentaminen Teollisuuskadun päälle Yritykselle kuuluu Aloitusalueella olevien uuteen Pasilansiltaan liittyvien ja Teollisuuskadun jatkeen päälle tulevien kansirakenteiden ja kulkuyhteyksien rakentaminen. Rakentamisaikataulusta ja liittymisestä naapurikiinteistöihin ja kaupungin katualueisiin sovitaan toteutussopimuksessa. Kansirakenteiden suunnittelun ja toteutukseen tekniset vaatimukset on sanottu liitteessä. Toteutettavat rakenteet tulevat Aloitusalueen kiinteistöjen omistukseen ja nämä vastaavat ko. rakenteiden ylläpidosta ja peruskorjauksesta kustannuksineen. Lisäksi kaupungin aiemmin toteuttamat liitteessä esitetyt Teollisuuskadulla sijaitsevat tornien kansien perustukset ja muut rakenteet siirtyvät tornialueen kiinteistöjen omistukseen ja nämä vastaavat ko. rakenteiden ylläpidosta ja peruskorjauksesta kustannuksineen Aloitusalueen rakennustöiden toteuttaminen Yrityksen yleinen suoritusvelvollisuus Yritys suunnittelee ja rakentaa kustannuksellaan Aloitusalueen toteutussopimuksen mukaisesti täysin valmiiksi kiinteistönomistajien ja viranomaisten hyväksymään toimintakuntoon mukaan lukien liikennejärjestelyt, jätehuolto, liittymät katu- ym. alueisiin. Yrityksen yleinen suoritusvelvollisuus sisältää myös alueen hallinnon suunnittelemisen ja sen edellyttämien sopimusjärjestelyjen valmistelun. Yritys hakee rakennus- ym. luvat toteutuksen edellyttämässä aikataulussa. Yrityksen yleiseen suoritusvelvollisuuteen kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät: - työmaan edellyttämät liikenne- ym. järjestelyt;

17 17 (29) - kaikkien Aloitusalueelle tulevien ja sinne johtavien yleisten jalankulkureittien, aukioiden, odotustilojen, ajoväylien, Aloitusalueelle sijoitettavien autopaikkojen ja polkupyöräpaikkojen, teknisten järjestelmien ja niihin liittyvien konehuoneiden jne. suunnittelu, rakentaminen sekä käyttö ja ylläpito; - kokonaisuudessaan Aloitusalueen tarvitseman tekniikan suunnittelu ja rakentaminen mukaan lukien kunnallistekniikan siirrot; teknisiin järjestelmiin sisältyvät mm. vesi- ja viemäri-, kaukolämpö-, kaasu-, sähkö-, valaistus-, puhelin-, tele- ja tietoliikenneverkostot sekä Yrityksen suoritusvelvollisuudeksi määritellyt Aloitusalueen jätteen imukuljetusjärjestelmän ja muut jätehuollon osat; - Aloitusalueen liittymärakenteet suhteessa ympäröiviin katuihin, Pasilan siltaan, Teollisuuskatuun, Veturitiehen, rautatiealueeseen sekä etelä- ja pohjoispuolisiin naapuritontteihin ottaen huomioon niiden rakentamisaikataulut; - kaikki Aloitusalueen ulkopuoliset työt, jotka aiheutuvat Aloitusalueen rakentamisesta toteutussopimukseen liitetyn luonnossuunnitelman mukaisesti; sekä - kaikkien suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen ja purkamiseen tarvittavien lupien hankkiminen Yrityksen toiminta ja valvonta aloitusalueen toteutuksen aikana Yleiset työmaavelvoitteet Rakennuslupien ja muiden lupien hakeminen Rakennustöiden aloittaminen ennen asemakaavan voimaantuloa Aloitusalueen toteuttamiseen tarvittavien alueiden luovuttaminen rakennustöitä varten Ennakkokatselmukset, työnaikaiset mittaukset sekä jälkiseuranta 9.9. Erikseen määrätyt toteuttajan suoritusvelvollisuudet Aloitusalueella Yleistä suoritusvelvollisuutta rajoittamatta Yritys vastaa erityisesti seuraavista töistä, joiden ajoitusta, sijaintia ja toteutustapaa koskevat Kiinteistönomistajien asettamat vaatimukset, rajoitukset sekä ohjeet on kuvattu yksityiskohtaisesti myöhemmin laadittavissa toteutussopimuksen liitteissä Rakentamisen vaiheistus Kiinteistönomistajat ovat laatineet Keski-Pasilan kunnallistekniikan, läntisen lisäraiteen, raitiotieyhteyksien ja Tripla-keskuksen sekä Ratapihakortteleiden asemakaava-alueen rakentamisen alustavan vaiheistuksen, joka on esitetty tämän sopimuksen liitteessä. Alustavat toteutusaikataulut ovat riippuvaisia asemakaavojen vahvistumisesta sekä Tripla-keskuksen toteutuksen etenemisestä.

18 18 (29) Toteutussopimukseen liitetään Yritystä sitova suunnitelma Aloitusalueen ja optioalueen rakentamisen vaiheista. Lisäraide rakennetaan ja otetaan käyttöön Pasilan keskuksen rakentamisen aikataulussa, kuitenkin niin, että raide otetaan liikenteelle aikaisintaan vuonna Maaperän pilaantuneisuus Kiinteistönomistajat ilmoittavat, että aloitusalueen maaperä on sillä aiemmin harjoitetun toiminnan vuoksi osittain pilaantunut. Selvitys pilaantumisesta ja maanomistajien sekä Yrityksen velvollisuuksista on liitteessä. Kiinteistönomistajat vastaavat pilaantuneen maan kunnostamisen suunnittelusta, tutkimuksista, kunnostuksen valvonnasta ja kunnostuksen kustannuksista liitteen mukaisesti ja hankkivat tarvittavat viranomaisluvat. Yritys vastaa puhdistustoimenpiteiden suorittamisesta ympäristöviranomaisen päätöksen mukaisesti. Kiinteistönomistajat korvaavat Yritykselle Aloitusalueella ja erityisestä syystä sen ulkopuolella pilaantuneen maaperän puhdistamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset tavanomaiseen maanrakentamiseen nähden ainoastaan siinä tapauksessa että kaikista puhdistamiseen liittyvistä toimenpiteistä on sovittu Kiinteistönomistajien kanssa ennen niiden toteutumista Pohjavesi- ja orsivesi Yrityksen on osaltaan tehtävä rakennustyönsä siten, ettei pohja- ja orsiveden aloitusalueella eikä sen ulkopuolella alene työnaikaisesti eikä pysyvästi, ettei pohjaveden virtaus aloitusalueen läpi esty ja pohjaveden laatu heikkene. Yrityksen on laadittava Aloitusalueelle pohjavedenhallintasuunnitelma, joka on sovitettava yhteen Helsingin kaupungin Keski-Pasilan alueelle laatiman alueellisen pohjavedenhallintasuunnitelman kanssa. Yrityksen on hyväksytettävä pohjavedenhallintasuunnitelmansa rakennusvalvontaviranomaisella ja rakennettava hyväksytyn suunnitelman mukainen järjestelmä. Yrityksen on toteutettava Aloitusalueen mahdolliset pohjaveden pinnan alapuolelle sijoittuvat patoseinä-, kellari- ja alapohjarakenteet Kiinteistönomistajien tämän sopimuksen liitteessä antamien vesitiiviysvaatimusten mukaisesti. Yrityksen tulee osana suoritusvelvollisuuttaan noudattaa rakennusaikana liitteessä edellytettyjä menettelytapoja Maanrakennus ja louhintatyöt Kaivuun ja louhintaan liittyvät erityisasiat määritellään myöhemmin.

19 19 (29) Maaperän rakennusjätteet ja purettavat rakenteet Perustukset, patoseinät ja alapohjarakenteet Työnaikaiset liikennejärjestelyt ja työturvallisuus Kiinteistönomistajat vastaavat julkisen liikenteen reittisuunnittelusta. Väliaikaiset liikennejärjestelyt suunnittelualueella, mahdolliset reittimuutokset huomioon ottaen, kuuluvat Yritykselle. Työnaikaiset liikennejärjestelyt tulee Yrityksen suunnitella ja toteuttaa siten, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa tie- eikä rautatieliikenteelle. Työnaikaisissa liikennejärjestelyissä on noudatettava toteutussopimuksen liitteissä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Yrityksen tulee hankkia omalla kustannuksellaan työn suorittamista varten tarvittavat viranomaisluvat ja hyväksynnät. Yrityksen on sovittava erikseen Aloitusalueen ulkopuolisten alueiden käytöstä rakennustöiden aikana ja siitä maksettavasta korvauksesta. Raideliikenteen käytössä olevien ratojen läheisyydessä rakennettaessa Yrityksen vastaavalla työnjohdolla tulee olla kokemusta rautatiealueella rakentamisesta tai nimettynä erikoisasiantuntija rautatiealueella tehtäviin töihin Pasilansillan yhteyteen toteutettavat aloitusalueen rakenteet, sillan rakenteiden huomioon ottaminen, määritellään myöhemmin Kunnallistekniikan verkostot Kunnallistekniikka Hulevesien hallinta, imeyttäminen Yrityksen korvausvelvollisuus, mikäli aloitusalueen ratkaisu aiheuttaa oleellisia muutoksia kaupungin tai Liikenneviraston omistamiin rakenteisiin Yrityksen on otettava huomioon Aloitusalueen viereiset kunnallistekniikan ja radan rakenteet. Mikäli rakenteita muutetaan Yrityksestä johtuvista syistä, vastaa Yritys suunnittelun ja toteutuksen lisäkustannuksista Yleiset ulkotilat ja niiden aukioloaika, velvollisuus pitää reitit auki, rakentaa esteettömät reitit ja toteuttaa edellä mainitut tietyn laatutason mukaan Opasteet

20 20 (29) Yrityksen oikeudet ja velvollisuudet kolmansia kohtaan Yleiset velvoitteet Yrityksen velvollisuuksia kolmansia osapuolia kohtaan on alustavasti kuvattu tässä sopimuksessa ja sen liitteissä. Tällaisia velvollisuuksia ovat mm. työnaikaiset liikennejärjestelyt, raideliikenteen ja radanpidon turvallisuuden aiheuttamat työnaikaiset rajoitukset ja velvoitteet sekä velvoitteet Pasilan keskusta ja muita naapurikiinteistöjä kohtaan. Edelleen on turvattava liikenteen ja raitiotielinjojen jatkuva toiminta. Junaliikennettä ei voi keskeyttää eikä rajoittaa muulla tavoin kuin Liikenneviraston laatimassaan liitteessä määrittelemällä tavalla. Yritys on velvollinen kustannuksellaan perustamaan kaikki Aloitusalueen, Pasilan keskuksen ja naapurikiinteistöjen välille tarvittavat asemakaavan mukaiset ja kiinteistöjen tarkoituksenmukaisen käytön edellyttämät rakennus-, kulku- ym. rasitteet. Yritys vastaa kustannuksellaan Aloitusalueella olevien kaapeleiden ja johtojen suojaamisesta, siirtämisestä ja/tai korvaamisesta. Yrityksen suoritusvelvollisuudet on kuvattu edellä luvussa 9.8. ja 9.9. sekä yksityiskohtaisemmin tämän sopimuksen liitteissä Rakentaminen, peruskorjaus ja ylläpitotyöt rautatiealueella Rautatiealueella ja sen välittömässä läheisyydessä tehtävissä rakennus-, peruskorjaus ja ylläpitotöissä sekä liikkumisessa on noudatettava voimassa olevia Liikenteen turvallisuusviraston määräyksiä ja Liikenneviraston ohjeita, joita on kuvattu tämän sopimuksen liitteessä. Ohjeissa on kuvattu vaatimukset ja ohjeet, jotka koskevat liikennöitävien raiteiden läheisyydessä tehtäviä töitä sekä kaikkia töitä (mm. räjäytystyöt), joilla voi olla vaikutusta ratarakenteiden vakauteen ja/tai toimivuuteen. Ennen lisäraiteen liikenteen käynnistymistä liikennealueen raja on likimain Pasilan aseman länsipuolen seinälinjassa, mutta myös ala- ja yläpuolella tehtävissä sekä etenkin räjäytystöissä turvaetäisyydet ulottuvat laajemmalle. Liikennevirasto on sitoutunut myöntämään aloitusalueen toteutuksen yhteydessä liitteen _ mukaisia ratakatkoja, mikäli Yritys on anonut näitä ajoissa liitteessä esitetyllä tavalla.

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) KILPAILUN LYHYT KUVAUS 2 KILPAILUN LYHYT KUVAUS Luonnos 1.12.2014 Helsinki High-rise Kansainvälinen arkkitehtuuri-

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

Sopimus hankkeen Vt 12 Tampereen tunneli toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopijapuolet Liikennevirasto, joka toimii tässä hankkeessa rakennuttajana PL 33 00521 HELSINKI Tampereen

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot