TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt STF godkänt

2 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Stadens förvaltning och förändringar i denna Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten Ympäristö ja kestävä kehitys - Miljö och hållbar utveckling KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Tilikauden tuloksen muodostuminen - Räkenskapsårets resultat Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den Kokonaistulot ja menot - Totala inkomster och utgifter KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä - Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ - STADSSTYRELSENS FÖR- SLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT TOTEUTUMISVERTAILUT- UTFALLSJÄMFÖRELSER KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN S STRATEGISKA MÅL MÅLUPPFYLLELSE KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN - DRIFTSBUDGETENS UTFALL Yleishallinto Allmän förvaltning Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja - Stadsstyrelsen och stadsdirektören Kaupunginkanslia Stadskansliet Rahatoimisto Drätselkontoret Sosiaali- ja terveyslautakunta - Social- och hälsovårdsnämnden Hallinto Förvaltning Sosiaalipalvelut Socialtjänster Vanhuspalvelut Äldreomsorg Terveydenhuolto Hälsovård Suun terveydenhuolto Munhälsovård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Yhdyskuntalautakunta - Samhällstekniska nämnden Hallinto Förvaltning Maankäyttö Markanvändning Ympäristötoimi Miljöenheten Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Byggherreverksamhet och teknisk planering Kuntatekniikka - Kommunteknik Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden

3 Sivistystoimi Bildning Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Varhaiskasvatus Småbarnsfostran Koulutoimi Skolförvaltningen... Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kultur- och fritidssektorn Hallinto - Förvaltning Kansalaisopisto Medborgarinstitutet Kaupunginkirjasto stadsbiblioteket Kulttuuripalvelut Kulturtjänster Nuorisopalvelut Ungdomstjänster Liikuntapalvelut Idrottstjänster TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN - FINANSIERINGSDELENS UTFALL YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - BESLUTSKALKYLER TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSANALYS TASE - BALANSRÄKNING KONSERNITILINPÄÄTÖS - KONCERNBOKSLUT LIITETIEDOT - NOTER TILL BOKSLUTET KAUPUNGIN JA KONSERNIN LIITETIEDOT NOTER TILL STADENS OCH KONCERNENS BOKSLUT LUETTELOT JA SELVITYKSET FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR

4 Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 I TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1

5 Tilinpäätös 2014 Bokslut

6 Tilinpäätös 2014 Bokslut OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt Kuntien toimintaan on jo monta vuotta vaikuttanut tietoisuus julkisen talouden kestävyysvajeesta. Retoriikan ohella se on kuntien omien kustannuspaineiden ohella koettu konkreettisina tulon menetyksinä kun valtio velkaantumistaan hillitäkseen on kiristänyt myös kuntataloutta. Kauniaisten osalta merkittävimmät menetykset ovat johtuneet kuntiin yleisesti kohdennetuista valtionosuuksien leikkauksista ja vielä enemmän kuntien valtionosuuslainsäädännön uudistamisesta vuoden 2015 alussa, jossa kaupunki sijoittui häviäjien joukkoon. Työnsä päättäneen eduskunnan viimeisissä ja lopulta kaatuneissa lakiesityksissä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, olisi ollut luvassa vielä huomattavia heikennyksiä kaupungin rahoitukseen. Kun valtiontalouden tasapaino vielä on kaukana, täytyy tulevinakin vuosina olla varautunut siihen, että kuntien menokehitystä on pakko hillitä, toimintaa tehostettava ja toimintaa osin jopa supistettava. Suuri haaste on toimia siten, että kehityspotentiaalia ei heikennetä ja että sopeuttaminen voidaan toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Kauniaisten tilinpäätöksen tulos vuodelta 2014 on noin 1,5 miljoonaa euroa negatiivinen, eli varsin maltillisen alijäämäinen. Tulos muodostui talousarviota paremmaksi lähinnä ennakoitua paremman verotulokertymän ansiosta. Valtion piirissä puitavana olevat leikkauslistat huomioon ottaen sekä kaupungin suunnitteilla olevien suurten vanhustenhuolto- ja kouluinvestointien rahoittamiseksi tulos pitäisi kuitenkin lähivuosina saada reilusti positiiviseksi. Kunta- ja sote-uudistus löivät vahvan leimansa kaikkeen kunnalliseen toiminaan Suuri osa kunnista, Kauniainen mukaan lukien, joutui tekemisiin uudistussuunnitelmien kanssa, jotka eivät ollenkaan tuntuneet omilta. Sote-uudistus ja suunnitelma metropolihallinnon perustammiseksi kaatuivat eduskuntavaalikauden päättymiseen, mutta ne löytynevät kuitenkin vielä edessäpäin. Kunnille on myös annettu aikaa vuoden 2016 huhtikuun loppuun ilmoittaa, minkälaisia kuntaliitoksia ne mahdollisesti suunnittelevat. Siihen liittyen Kauniaisil- Kommunernas verksamhet har redan i många år präglats av en medvetenhet om hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Hållbarhetsunderskottet handlar inte enbart om retorik, utan kommunerna har vid sidan av sitt eget kostnadstryck fått känna av fenomenet i form av konkreta inkomstförluster, när staten för att stävja sin skuldsättning har stramat åt den kommunala ekonomin. För Grankullas del har de mest betydande förlusterna berott på de statsandelsnedskärningar som riktat sig till kommunerna överlag, och i ännu högre grad på reformeringen av statsandelslagstiftningen i början av 2015, då Grankulla hörde till förlorarna. De sista lagförslagen till den avgående riksdagen, vilka till slut gick i stöpet, skulle ha inneburit ännu fler avsevärda minskningar i finansieringen till staden. Detta gäller särskilt vårdreformen. Eftersom det är en lång väg kvar i arbetet för att balansera statsfinanserna, måste kommunerna vara beredda på att fortsätta att bromsa utgiftsutvecklingen, effektivera verksamheten och till och med skära i verksamheten till vissa delar. Den största utmaningen är att se till att utvecklingspotentialen inte försvagas och att anpassningen sker på ett socialt rättvist sätt. Grankulla stads bokslut för år 2014 uppvisar ett minusresultat på ca 1,5 miljoner euro, d.v.s. ett rätt måttligt underskott. Resultatet blev bättre än budgeterat främst tack vare att de influtna skatteinkomsterna var högre än beräknat. Under de närmaste åren bör vi dock åstadkomma ett klart positivt resultat dels med tanke på de nedskärningslistor som bearbetas på statligt håll, dels för att trygga finansieringen av våra planerade stora investeringar inom äldreomsorg och skolor. Kommun- och vårdreformen satte en stark prägel på all kommunal verksamhet En stor del av kommunerna, inklusive Grankulla, konfronterades med reformplaner som de upplevde som helt främmande. Vårdreformen och planen för bildandet av en metropolförvaltning stupade på att riksdagens mandatperiod gick ut, men de torde bli aktuella igen i framtiden. Kommunerna har också fått tid på sig till slutet av april 2016 att meddela hurdana kommunsammanslagningar de eventuellt planerar. För Grankullas del är en 3

7 Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 la on yhdessä Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa edelleen vireillä kuntaliitosselvitys. Kaupungin omassa tekemisessä on saatu paljon myönteistä kehitystä aikaan. Kaupunkiin on rakennettu paljon uusia asuntoja ja sen mukana väestö kasvaa edelleen ja lähestynee asukasta muutamien vuosien kuluessa. Väestön lisäys ja väestörakenteen muutos vaikuttavat tietenkin palvelujen kysyntään. Villa Bredan palvelukampuksen rakentaminen alkaa vuoden 2016 vaihteessa. Kaupungin päiväkotirakennetta on olennaisesti modernisoitu viime vuosina ja viimeksi 108-paikkainen Sansinpellon päiväkoti on otettu käyttöön kuluvan vuoden alussa. Jatkuva koulusaneeraus pyrkii pitämään sinänsä melko vanhat koulurakennukset ajantasaisina ja viihtyisinä. Sillä halutaan antaa mahdollisimman hyvä tuki koulujen aktiiviselle pedagogiselle kehittämistyölle. Liikuntasatsauksista kelpaa mainita keskusurheilukentän uusi tekonurmi ja pujottelurinteen kapasiteettia lisännyt uusi hiihtohissi. Kaupunki on hyvin viritetty jatkamaan työtä asukkaittensa hyvinvoinnin hyväksi. Saamme toivoa, että eduskuntavaalien jälkeen kirjoitettava uusi hallitusohjelma mahdollisimman hyvin tukee meitä tässä työssä. kommunindelningsutredning tillsammans med Esbo, Kyrkslätt och Vichtis fortfarande aktuell. I sitt eget interna arbete har staden åstadkommit en hel del positiv utveckling. Det har byggts ett stort antal nya bostäder, vilket gör att invånarantalet fortsätter att växa och torde närma sig strecket inom några år. En växande befolkning och ändringar i befolkningsstrukturen påverkar självfallet efterfrågan på service. Byggandet av Villa Breda servicecampus inleds vid årsskiftet Stadens daghemsnät har moderniserats avsevärt under de senaste åren, och i början av 2015 togs Sansåkers daghem med 108 platser i bruk. Med de ständigt pågående skolsaneringarna försöker staden hålla de rätt gamla skolbyggnaderna tidsenliga och trivsamma. På det sättet kan man skapa bästa möjliga förutsättningar för skolornas aktiva pedagogiska utvecklingsarbete. Bland satsningarna på idrott och motion är det värt att nämna det nya konstgräset på centralidrottsplanen samt den nya skidliften, som förbättrat slalombackens kapacitet. Staden är väl avstämd för fortsatt arbete för invånarnas välfärd. Vi får hoppas att det nya regeringsprogram som tar form efter riksdagsvalet stöder oss på bästa möjliga sätt i detta arbete. kaupunginjohtaja stadsdirektör 4

8 Tilinpäätös 2014 Bokslut Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Stadens förvaltning och förändringar i denna Valtuuston poliittiset voimasuhteet olivat seuraavat: Ruotsalainen kansanpuolue RKP) 18 Kansallinen Kokoomus (Kok.) 12 Vihreä liitto (Vihr.) 2 Kristillisdemokraatit (KD) 1 Sosiaalidemokraatit (SDP) 1 Perussuomalaiset (PS) 1 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Tapani Ala-Reinikka (Kok), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Camilla Sederholm (RKP) ja toisena varapuheenjohtajana Juha Pesonen (Vihreät). Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Finn Berg (RKP) ja varapuheenjohtajana Tiina Rintamäki-Ovaska (Kok.). Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupungin toiminta jakautuu kolmeen toimialaan: sosiaali- ja terveystoimeen, yhdyskuntatoimeen sekä sivistystoimen toimialaan. Yleishallinto tukee koko kaupungin tasolla kaupungin organisaation toimintaa kaupunginjohtajan rinnalla. Styrkeförhållandet i fullmäktige : Svenska folkpartiet (SFP) 18 Samlingspartiet (Saml) 12 Gröna förbundet (Gröna) 2 Kristdemokraterna (KD) 1 Socialdemokraterna (SDP) 1 Sannfinländarna (Sannf.) 1 Stadsfullmäktiges ordförande var Tapani Ala- Reinikka (Saml), första vice ordförande Camilla Sederholm (SFP) och andre vice ordförande Juha Pesonen (Gröna). Stadsstyrelsens ordförande var Finn Berg (SFP) och vice ordförande Tiina Rintamäki-Ovaska (Saml.). Stadsdirektören var föredragande i stadsstyrelsen. Stadens verksamhet indelas i tre sektorer: social- och hälsovårdssektorn, samhällstekniska sektorn och bildningssektorn. Allmänna förvaltningen, jämte stadsdirektören, stöder stadens organisation på hela stadens nivå. Kaupungin johtoryhmän kokoonpano Stadens ledningsgrupp Torsten Widén Gun Söderlund Mikael Boström Ulla Tikkanen Marianna Harju Heidi Backman kaupunginjohtaja stadsdirektör kaupunginsihteeri - stadssekreterare talousjohtaja - ekonomidirektör sosiaali- ja terveystoimen johtaja social- och hälsovårdsdirektör yhdyskuntatoimen johtaja - direktör för samhällstekniken sivistystoimen johtaja direktör för bildningsväsendet 5

9 Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tarkastuslautakunta Revisionsnämnden Keskusvaalilautakunta Centralvalnämnden Yleishallinto Allmänförvaltning Kaupunginkanslia - Stadskansliet Rahatoimisto Drätselkontoret Drätselkontoret Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen Kaupunginjohtaja Stadsdirektören Yhdyskuntatoimi Samhällsteknik Henkilöstöjaosto Personalsektionen Sivistystoimi Bildning Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Sosiaalipalvelut - Socialtjänster Vanhuspalvelut Äldreomsorg Terveydenhuolto - Hälsovård Suun terveydenhuolto Munhälsovård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Yhdyskuntalautakunta Samhällstekniska nämnden Maankäyttö - Markanvändning Ympäristötoimi - Miljöenheten Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering Kuntatekniikka - Kommunteknik Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Suomenkielinen koululautakunta Varhaiskasvatus, koulut ja muu koulutoimi Svenskspråkiga skolnämnden Småbarnsfostran, skolor och övrig skolverksamhet Sivistyslautakunta Bildningsnämnden Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet Kirjasto - Biblioteket Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster Nuorisolautakunta Ungdomsnämnden Liikuntalautakunta Idrottsnämnden 6

10 Tilinpäätös 2014 Bokslut Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 %:ia viime vuonna. Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 7 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5,1 miljardia euroa. Alijäämä oli 3,4 %:ia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 %:n kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Manner- Suomen kuntien toimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna hyvin maltillisesti, 1,0 %:ia. Tämän ansiosta toimintakatteet heikkenivät edellisvuotta vähemmän, vain 1,5 %:ia. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni myös 1,6 %:ia, johon vaikutti muun muassa valtionosuuksien pieneneminen 1,3 %:ia. Valtionosuudet pienenivät 105 milj. eurolla ja verotulot kasvoivat 516 milj. eurolla. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä kasvoi ennakkotietojen mukaan 1,9 miljardiin euroon, kun se edellisenä vuonna oli 1,5 miljardia euroa. Kuntien nettoinvestoinnit kasvoivat 1,0 %:ia edelliseen vuoteen verrattuna. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 miljardia euroa. Lainakannan kasvu hidastui edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 1,6 miljardia euroa. Kotitalouksien reaalitulot supistuivat kolmatta vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti 1,1 %:ia. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 0,6 %:ia. Sen sijaan sosiaalietuudet kasvoivat 4,5 %:ia muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 0,9 %:ia. Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 5,8 %:ia eli selvästi enemmän kuin tulot. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,4 %:ia, mutta investoinnit supistuivat 5,2 %:ia, koska uudisrakentaminen väheni. Enligt förhandsuppgifter från statistikcentralen sjönk bruttonationalprodukten 0,1 % senaste år. Den offentliga sektorns finansiella ställning visade underskott för sjätte året i följd, 7 miljarder euro. Året innan var underskottet 5,1 miljarder euro. Underskottet var 3,4 % i förhållande till bruttonationalprodukten och översteg sålunda referensvärdet på 3 % i EU:s stabilitets- och tillväxtavtal. Detta hände nu för första gången sedan Enligt uppgifter från Statistikcentralen minskade de sammanräknade verksamhetsutgifterna för kommunerna på Finlands fastland mycket måttligt, med 1,0 %. Tack vare detta försvagades verksamhetsbidragen mindre än året innan, med endast 1,5 %. Kommunernas sammanräknade årsbidrag försvagades också med 1,6 %. En bidragande faktor här var att statsandelarna minskade med 1,3 %. Statsandelarna minskade med 105 miljoner euro och skatteinkomsterna ökade med 516 miljoner euro. Kommunernas och samkommunernas underskott ökade enligt förhandsbeskedet till 1,9 miljarder euro från 1,5 miljarder euro året innan. Kommunernas nettoinvesteringar ökade med 1,0 % jämfört med föregående år. Den sammanlagda lånestocken ökade med 1,1 miljarder euro. Ökningen i lånestocken blev nu långsammare; året innan växte den med 1,6 mrd euro. År 2015 var det tredje året i rad med minskade realinkomster för hushållen. Den nettoinkomst som stod till förfogande minskade reellt med 1,1 %. Nominellt ökade löneinkomsterna med 0,6 %. Däremot ökade beloppen för sociala förmåner med 4,5 % på grund av bl.a. ökat antal pensionärer och arbetslösa. Kapital- och företagsinkomsterna ökade med 0,9 %. De omedelbara skatter som hushållen betalade ökade med 5,8 %, alltså klart mer än inkomsterna. Konsumtionsutgifterna ökade nominellt med 1,4 %, medan det sammanlagda investeringsbeloppet sjönk med 5,2 % på grund av minskad nybyggnation. 7

11 Tilinpäätös Bokslut Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi Väestökehitys Kauniaisissa Befolkningsutvecklingen i Grankulla Kauniaisten väestömäärä oli asukasta. Asukasmäärä lisääntyi 257 hengellä edellisestä vuodesta. Suhteellisesti tarkasteltuna Manner-Suomen kunnista väkilukuaan kasvatti eniten Kauniainen 2,8 prosentilla. Vuonna 2014 Kauniaisissa syntyi 61 lasta ja kuoli 61 henkilöä. Muuttovoitto vuoden aikana oli 250 henkilöä, josta maahanmuutto 16 henkilöä. Nuorten ikäryhmissä on enemmän miehiä kuin naisia, ikäihmisten kohdalla suhde on päinvastainen. Grankullas invånarantal den 31 december 2014 var invånare. Ökningen under året var 257 personer. Relativt sett var Grankulla den kommun på Finlands fastland vars invånarantal ökade mest, med 2,8 procent. År 2014 föddes 61 barn i Grankulla, och antalet personer som dog var likaså 61. Migrationsöverskottet under året var 250 personer, av vilka 16 var invandrare. I de yngre åldersgrupperna finns fler män än kvinnor, medan proportionerna är motsatta bland de äldre. Seuraavassa kuvaajassa on kuvattu väestöryhmät kunnallisten palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan vuosina I figuren nedan beskrivs befolkningen efter de åldersgrupper som är väsentliga med tanke på de kommunala tjänsterna

12 Tilinpäätös Bokslut 6000 Väestöryhmien kehitys Befolkningen enligt ålder Työllisyys ja työttömyys Työttömyysaste oli Kauniaisissa vuoden 2014 joulukuussa 7,7 %, kun se edellisenä vuonna oli 6,5 %. Työttömyys on kasvanut merkittävästi kaikissa ikäryhmissä. Vuoden lopussa pitkäaikaistyöttöminä oli 97. Edellisenä vuonna vastaava lukumäärä oli 72. Sysselsättning och arbetslöshet Arbetslöshetsgraden i Grankulla var 7,7 % i december 2014 mot 6,5 % i december Arbetslösheten har ökat markant i alla ålderskategorier. I slutet av året var antalet långtidsarbetslösa 97. Ett år tidigare var antalet Työttömien määrä - Arbetslösa enligt ålder > 50 v./år v./år < 25 v./år / / / / / /2014 Asunto ja rakennustuotanto Kauniaisissa valmistui toimintakertomusvuonna yhteensä 21 asuinrakennusta ja 210 asuntoa: 8 kerrostaloa ja 12 pientaloa. Bostads- och byggproduktion I Grankulla stod totalt 21 nya bostadshus med 210 bostäder klara under verksamhetsåret: 8 flervåningshus och 12 småhus. 9

13 Tilinpäätös Bokslut Rakennuslupa myönnettiin 15 uudisrakennuskohteelle. Yksi rakennuslupa myönnettiin jälkikäteen jo pitkälle toteutetulle saneeraushankkeelle. Loppuvuodesta pantiin vireille myös toinen samantyyppinen rakennushanke. Muu rakentaminen Sansinpellon uusi päiväkotirakennus valmistui. Yksi rakennuslupa myönnettiin hissin rakentamiselle. Bygglov beviljades för 15 nybyggnadsprojekt. Ett bygglov beviljades i efterskott för ett redan långt genomfört saneringsprojekt. I slutet av året inleddes bygglovsprocessen för ett annat liknande byggnadsprojekt. Övrigt byggande Sansåkers nya daghemsbyggnad färdigställdes. Ett bygglov beviljades för installering av hiss Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal Kaupungin strategisena linjauksena on edistää henkilöstön hyvinvointia. Kaupunki työnantajana tukee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjintää. Tilinpäätöksen osana laaditussa erillisessä henkilöstökertomuksessa kuvataan yksityiskohtaisesti kaupungin henkilöstöpoliittisia tavoitteita ja toimintaperiaatteita ja esitellään kertomusvuoden tunnuslukuja. Kaupungille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävissä oli 689,7 vakanssia. Att arbeta för personalens välbefinnande ingår i stadens strategiska riktlinjer. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling samt förebygger diskriminering. I den separata personalberättelsen, som upprättats som en del av bokslutet, beskrivs i detalj stadens personalpolitiska mål och verksamhetsprinciper. I den presenteras också nyckeltal för berättelseåret. För att kunna uppfylla sina verksamhetsmål hade staden 689,7 tjänster och befattningar till sitt förfogande. lkm ,7 673, ,2 689, ,1 61,1 60,9 60,9 60, ,5 140, ,2 149, ,1 415,1 415,1 422,1 422,6 Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Yhdyskuntatoimi Sivistystoimi Vakanssien määrä vuosina Antalet vakanser Henkilökunnan keski-ikä oli 44,6 vuotta. Suurin ikäryhmä oli vuotiaat. Eläkkeelle jäi iän perusteella vuoden aikana 13 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 64 vuotta. Personalens medelålder var 44,6 år. Den största åldersgruppen var åringarna. Under året gick 13 personer i pension på basis av ålder. Medelåldern bland dem som gick i ålderspension var 64 år. 10

14 Tilinpäätös Bokslut lkm Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Yhdyskuntatoimi Sivistystoimi Henkilökunnan ikäjakauma (lkm) toimialoittain vuonna Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten Kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittävin epävarmuustekijä on maan hallituksen kaavailemat kunta- ja palvelurakenneuudistukset. Kaupunki osallistuu syksyllä 2013 käynnistettyyn kuntajakoselvitykseen Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa. Lisäksi kaupunki on metropolialueen erityisen kuntajakoselvityksen kohteena. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelun keskeneräisyys sekä toisen asteen rakenne- ja rahoitusuudistus luovat epävarmuutta toimintojen suunnittelussa. Lähivuosina toteutettava valtionosuusuudistus pienentää merkittävästi Kauniaisille maksettavia valtionosuuksia. Tavanomainen toimintojen kehittämistyö kärsii odotellessa päätöksiä peruspalvelujen järjestämisestä sekä kaupungin tulevaisuudesta. Toiminnan lisääntyvä sääntely ja lakisääteiset velvoitteet asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle ja työsuorituksiin. Den största osäkerhetsfaktorn vad gäller Grankullas framtid är regeringens planerade kommun- och servicestrukturreformer. Staden deltar i den på hösten 2013 inledda kommunindelningsutredningen med Esbo, Kyrkslätt och Vichtis. Dessutom berörs staden av den särskilda kommunindelningsutredningen över metropolområdet. Den nya lagen om ordnandet av social- och hälsovården som ännu är under beredning samt andra stadiets strukturoch finansieringsreform skapar osäkerhet vid planeringen av verksamheterna. Den statsandelsreform som ska genomdrivas under de närmaste åren kommer att avsevärt minska de statsandelar som betalas till Grankulla. Det sedvanliga utvecklingsarbetet blir lidande i väntan på beslut om hur basservicen ska upprätthållas och om stadens framtid. Den ökade regleringen av verksamheten med fler lagstadgade skyldigheter ställer krav på personalens kompetens och arbetsinsatser. 11

15 Tilinpäätös Bokslut Ympäristö ja kestävä kehitys Miljö och hållbar utveckling Luonnonsuojelu Gallträskin vesitarkkailua jatkettiin nyt viimeistä vuotta ELY -keskuksen määräysten mukaisesti. Vesitarkkailun lisäksi tutkittiin myös järven kasviplanktonia ja kasvilajistoa. Tämän lisäksi järvestä poistettiin mekaanisesti vesikasvillisuutta. Järven tulevaa seuranta- ja hoitosuunnitelmaa ajatellen, suoritettiin syksyllä järvessä koekalastusta. Kaupungin liito-oravaselvitystä päivitettiin keväällä ja tulokset osoittivat, että laji viihtyy erittäin hyvin Kauniaisissa. Ympäristötoimi ja maankäyttöyksikkö tulee tämän selvityksen, kaupungin puuston laserskannauksen (puiden korkeustiedot) sekä Kauniaisten lähialueiden (Espoon) liito-oravatietojen pohjalta tekemään selvitystä, jolla pyritään säilyttämään liitooravan tärkeimpiä kulkuyhteyksiä kaupungissa. Kauniaisissa järjestettiin vuonna 2014 viisi erityyppistä luontoretkeä mm. Kasavuoren alueella sekä Gallträskin ympäristössä. Retkiin osallistui yhteensä noin 80 henkilöä. Retkivalikoimaa tullaan vuonna 2015 laajentamaan mm. sieni- sekä geologiaretkellä. Ilmasto - ja energia-asiat Kaupungin ilmasto- ja energia -asioiden painopisteiden toteutusohjelman (ILMEohjelman) sekä KETS toimintasuunnitelman toteuttamista jatkettiin vuoden aikana mm. ympäristötoimen ja rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueen yhteistyössä. Esimerkkinä mm. Svenska skolcentrumin perusparannushanke, jonka yhteydessä kiinteistölle on asennettu lämmöntalteenottojärjestelmää, uusittu ikkunoita, lisätty eristystä yläpohjiin sekä asennettu ns. tarpeenmukaista ilmanvaihtoa. Kuudelletoista kaupungin kiinteistöille on suoritettu KETS:n mukaisia energiakatselmuksia, jonka pohjalta on toteutettu ja suunniteltu erilaisia energiansäästötoimenpiteitä. Ilmanlaatu HSY mittasi vuoden aikana Kauniaisten alueella ns. passiivikeräimillä liikenneperäistä typpidioksidia kahdessa mittauspisteessä, keskustassa Tunneltien ja Kauniaistentien risteyksessä sekä Tammikummun alueella. Naturskydd Vattenkontrollerna i Gallträsk var nu inne på sitt sista år i enlighet med Närings-, trafik- och miljöcentralens föreskrifter. Utöver vattenkontrollerna undersöktes även sjöns vattenvegetation och växtplankton. Dessutom avlägsnade man mekaniskt vattenvegetation från sjön. Provfiske utfördes i Gallträsk under hösten med tanke på en framtida uppföljningsoch skötselplan för sjön. På våren uppdaterades stadens flygekorrutredning och resultaten visade att arten i fråga trivs mycket bra i Grankulla. Utgående från denna utredning samt laserskanning av stadens trädbestånd (information om trädens höjd) och data om flygekorrar i de områden som omger Grankulla (Esbo), kommer miljöenheten och markanvändningsenheten att göra en ytterligare utredning med syfte att bevara flygekorrens viktigaste förbindelseleder inom Grankulla. I Grankulla ordnades fem naturutflykter av olika typ år 2014, bl.a. i Kasabergsområdet och i omgivningen kring Gallträsk. Sammanlagt ca 80 personer deltog i utflykterna. Utbudet av utflykter kommer att utökas år 2015, bl.a. med svamp- och geologiutflykter. Klimat- och energifrågor Staden fortsatte under året att implementera åtgärdsprogrammet för genomförande av insatsområdena i klimat- och energistrategin (ILME-programmet) samt KETS-programmet (kommunernas energieffektivitetsavtal) i samarbete mellan bl.a..miljöenheten och resultatområdet för byggherreverksamhet och teknisk planering. Ett exempel är grundreparationsprojektet i Svenska skolcentrum, där fastigheten har utrustats med värmeåtervinningssystem, fönster har förnyats, tilläggsisolering har installerats i de översta bjälklagen, och s.k. behovsstyrd ventilation har installerats. Energibesiktning enligt KETS-programmet har gjorts i sexton av stadens fastigheter, och utgående från dessa har olika energisparåtgärder planerats och genomförts. Luftkvaliteten Under året har HRM gjort mätningar med s.k. 12

16 Tilinpäätös Bokslut Tulokset mittauksista valmistuvat myöhemmin keväällä jolloin niihin voi tutusta HSY:n ilmanlaatusivuilta (www.hsy.fi). Melu EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluntorjunnan toimintasuunnitelman mukaisesti, PKS -yhteistyönä valmisteltiin vuoden aikana asukkaille suunnattua ohjetta nimeltään Liikennemelun torjunta, neuvoja kiinteistöjen omatoimiseen meluntorjuntaan. Pilaantuneiden maa-alueiden tutkiminen ja kunnostus Kaupungin toimesta ei vuoden 2014 aikana ole suoritettu pilaantuneiden maiden tutkimuksia tai kunnostuksia. Muut ympäristöasiat "Vuoden ympäristöteko"-palkinto myönnettiin vuonna 2014 kaupungin työntekijöille Tuija Kokkoselle sekä Niko Nordströmille heidän arvokkaasta työstään Kauniaisten viihtyvyyden parantamisen puolesta. Lupa-asiat Maisematyölupia myönnettiin vuoden aikana 7 kpl sekä rakentamista valmisteleville toimenpiteille sekä puunkadoille. Näistä vaikutukseltaan laajin lupa-asia oli yksityisen maanomistajan harvennushakkuut Kasavuoren alueella. Meluilmoituksia käsiteltiin vuoden aikana kolme kappaletta. passiv provtagning av kvävedioxid från trafikutsläpp vid två mätstationer i Grankulla, en i centrum vid korsningen av Tunnelvägen och Grankullavägen och en invid Ekkulla. Resultaten blir klara senare under våren och finns då till närmare påseende på HRM:s webbplats om luftkvalitet (www.hsy.fi). Buller I enlighet med verksamhetsplanen för bullerbekämpning enligt EU:s miljöbullerdirektiv och i samarbete mellan HSR-kommunerna gjordes under året en anvisning för invånarna om bekämpning av trafikbuller med råd för bullerbekämpningsåtgärder på eget initiativ i fastigheter. Undersökning och sanering av förorenade markområden Under år 2014 företog staden inga undersökningar eller sanering av förorenade markområden. Övriga miljöärenden Priset för Årets miljögärning gick år 2014 till stadens anställda Tuija Kokkonen och Niko Nordström för deras förtjänstfulla insatser för att förbättra trivseln i Grankulla. Tillstånd och lov Miljöenheten beviljade under året 7 tillstånd för miljöåtgärder, som gällde både förberedelser för byggarbeten och trädfällning. Det mest omfattande tillståndsärendet gällde skogsgallring som en privat markägare anhöll om i Kasabergsområdet. Tre anmälningar om buller behandlades under året. 13

17 Tilinpäätös Bokslut 1.2 KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS Kauniaisten kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja taloutta sekä seuraa talousarvion, taloussuunnitelman sekä niissä asetettujen tavoitteiden toteutumista ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäistä valvontaa toteutetaan kaupungin hyväksytyn sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeet on päivitetty vuoden 2013 aikana ja hyväksytty kaupunginhallituksessa Toimialajohtajat ovat raportoineet sisäisen valvonnan toteuttamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitukselle. Tehdyn raportoinnin perusteella sisäisen valvonnan osalta organisaatiossa ei ole olennaisia puutteita. Kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen valvonta toteutuu kaupungin edustuksella tytäryhteisöjen hallituksissa sekä yleishallinnolle toimitettavilla tilinpäätös- ja osavuosikatsaustiedoilla. Kaupungin konserniohje on hyväksytty Enligt Grankulla stads förvaltningsstadga leder stadsstyrelsen stadens verksamhet och ekonomi samt följer upp hur budgeten och ekonomiplanen samt de mål som uppställts i dessa verkställs och svarar för organiseringen av den interna kontrollen. Intern tillsyn utförs enligt stadens godkända anvisningar för intern kontroll. Anvisningarna för intern kontroll har uppdaterats under 2013 och godkänts i stadsstyrelsen Sektordirektörerna har enligt de givna anvisningarna rapporterat till stadsstyrelsen hur den interna kontrollen verkställts. Utgående från rapporteringen finns det inga väsentliga brister i den interna tillsynen i organisationen. De dotterbolag som hör till stadskoncernen övervakas genom stadens representation i dotterbolagens styrelser samt genom uppföljning av de delårs- och bokslutsrapporter som delges den allmänna förvaltningen. Stadens koncerndirektiv godkändes

18 Tilinpäätös Bokslut 1.3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Tilikauden tuloksen muodostuminen Räkenskapsårets resultat TULOSLASKELMA Muutos RESULTATRÄKNING Förändr. (1 000 ) Myyntituotot - Försäljningsintäkter % Maksutuotot - Avgiftsintäkter % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter % Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Henkilöstömenot - Personalutgifter % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor % Avustukset - Understöd % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader % Toimintakulut - Verksamhetskostnader % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % Verotulot - Skatteinkomster % Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt % Yhteisövero - Samfundsskatt % Kiinteistövero - Fastighetsskatt % Valtionosuudet - Statsandelar % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader % Korkotulot - Ränteintäkter % Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter % Korkokulut- Räntekostnader 3 Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader % VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG % Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar % TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT % TILKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) % RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL Toimintatulot/toimintamenot - Verksamhetsink./verksamhetsutgifter 17 % 18 % Vuosikate/poistot -Årsbidrag/Avskrivningar 76 % 86 % Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag, euro/invånare Asukasmäärä - Invånarantal

19 Tilinpäätös Bokslut Toimintakate Kaupungin toimintatuotot alittivat hieman alkuperäisen talousarvion. Arvioitua suuremmat myynti- ja maksutulot sekä avustukset paikkasivat pääosin toteuttamatta jääneiden pysyvien vastaavien myynneistä johtuvaa vajetta. Yhteenlasketut toimintatulot pysyivät samalla tasolla kun edellisenä vuonna. Kaupungin toimintakulut kasvoivat 4,8 %. Toimintakuluista merkittävimmät, henkilöstömenot, kasvoivat vain 0,8 % mutta toiseksi merkittävimmät, palvelujen ostot, kasvoivat 11,2 %. Toimintakate - toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus kasvoi 3,1 milj. euroa eli 5,8 %. Toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 1,5 milj. eurolla, mutta alitti muutetun talousarvion 350 tuhannella eurolla, kun talousarvion muutokset olivat 1,8 milj. euroa. Vuosikate ja tilikauden tulos Verotulot olivat 2,2 milj. euroa arvioitua suuremmat ja vuosikate tilinpäätöksessä oli noin 0,8 milj. euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa vaikkakin 1,1 milj. euroa heikompi kuin vuonna Poistojen osalta vuodet 2014 ja 2013 eivät ole verrannollisia koska vuoden 2013 poistoja nostaa Klostretin lisäpoisto. Tilikauden alijäämä oli 0,8 milj. euroa pienempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Verksamhetsbidrag Stadens verksamhetsintäkter underskred något den ursprungliga budgeten. Försäljnings- och avgiftsinkomsterna samt understöden var större än beräknat och uppvägde detta underskott, vars huvudsakliga orsak var uteblivna försäljningar av bestående aktiva. De sammanräknade verksamhetsintäkterna stod på samma nivå som föregående år. Stadens verksamhetskostnader ökade med 4,8 %. Den främsta utgiftsposten i verksamhetskostnaderna, personalutgifterna, ökade endast med 0,8 %, men den näst största utgiftsposten, köp av tjänster, ökade med 11,2 %. Verksamhetsbidraget skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetsutgifterna ökade med 3,1 miljon euro, dvs. 5,8 %. Verksamhetsbidraget överskred den ursprungliga budgeten med 1,5 miljoner euro, men underskred den ändrade budgeten med 350 tusen euro, då ändringarna i budgeten uppgick till 1,8 miljoner euro. Årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat Skatteinkomsterna var 2,2 miljoner euro högre än beräknat och årsbidraget var i bokslutet ca 0,8 miljoner euro bättre än i den ursprungliga budgeten, även om det var 1,1 miljoner euro svagare än år I fråga om avskrivningarna är år 2014 och år 2013 inte jämförbara, eftersom avskrivningarna år 2013 ökades av den tilläggsavskrivning som gällde Klostret. Räkenskapsperiodens underskott är 0,8 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten. 16

20 Tilinpäätös Bokslut VEROTULOT SKATTEINKOMSTER Maksuunpannut verot vuodelta 2013 Vuoden 2013 verotus valmistui Kaupungin maksuun pantavan kunnallisveron määrä oli 52,7 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +5,3 %. Kaupungin osuus yhteisöverosta aleni 8,1 % edellisestä vuodesta 0,95 milj. euroon. Maksuunpantu kiinteistöveron määrä oli 3,0 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +7,4 %. Debiterad skatt för år 2013 Beskattningen för år 2013 blev klar Den kommunalskatt som debiterades staden till godo uppgick till 52,7 miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående år var 5,3 %. Stadens andel av samfundsskatten minskade med 8,1 % från föregående år till 0,95 miljoner euro. Den fastighetsskatt som debiterades uppgick till 3,0 miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående år var 7,4 %. KAUNIAINEN - Valmistunut verotus - Slutlig beskattning, 1000 Muutos % KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT Muutos % koko maa ANSIOTULOT - FÖRVÄRVSINKOMSTER Förändr. Hela landet Palkkatulot - Löner ,0 1,1 Eläketulot - Pensioner ,6 5,6 Työttömyysturva - Arbetslöshetsskydd ,0 17,7 Muut sos.turvaetuudet - Övr. soc.förmåner ,0 1,8 Maa- ja metsätalous ,2-3,3 Elinkeinotoiminta + muut - Näringsverks. + övr ,6-5,5 ANSIOTULOT YHTEENSÄ - FÖRVÄRVSINK. TOT ,3 2,3 VÄHENNYKSET - AVDRAG Palkansaajan vakuutusmaksut - Lönebundna avg ,0-0,3 Vähennetyt matkakustannukset - Resekostnader ,1 2,3 Eläketulovähennys - Pensionsinkomstavdrag ,9 5,1 Ansiotulovähennys - Förvärvsinkomstavdrag ,4-1,4 Perusvähennys - Grundavdrag ,6-0,1 Muut vähennykset - Övriga avdrag ,0 0,8 VÄHENNYKSET YHTEENSÄ - AVDRAG TOT ,2 1,0 VÄHENNYSASTE - AVDRAGSGRAD % 10,12 10,32 VÄHENNYSASTE KOKO MAA - HELA LANDET 20,79 21,06 ANSIOTULOT - VÄHENNYKSET /INK. -AVDRAG ,6 2,7 Tuloveroprosentti - Inkomstskattesats 16,50 16,50 VERO (Tulon perust.) - SKATT (enl.inkomst) Työtulovähennys - Arbetsinkomstavdrag ,4-0,6 Muut vähenn. Verosta - Övr. avdrag från skatten ,6-13,2 Vähennykset verosta yhteensä - Från skatt tot ,2-5,2 MAKSUUNPANTU VERO - DEBITERAD SKATT ,3 3,9 Verotettava tulo /asukas - Beskattn.bar ink/inv ,1 2,6 Muutos % YHTEISÖVERO - SAMFUNDSSKATT Muutos % koko maa Förändr. Hela landet MAKSUUNPANTU YHTEISÖVERO - DEBITERAD ,1 3,8 Kauniaisten jako-osuus - Grankullas andel 0, , ,0 17

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2015

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2015 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2015 KV - STF 13.06.2016 TILINPÄÄTÖS 2015 BOKSLUT 2015 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö Itä-Uusimaa ä ä - kuntajakoselvitysalue ä ö Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo Östra Nyland ä ä - kommunindelningsutredningsområde ä ö Presskonferens 8.5.2013 Sibbo Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot