TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt STF godkänt

2 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Stadens förvaltning och förändringar i denna Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten Ympäristö ja kestävä kehitys - Miljö och hållbar utveckling KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Tilikauden tuloksen muodostuminen - Räkenskapsårets resultat Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den Kokonaistulot ja menot - Totala inkomster och utgifter KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä - Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ - STADSSTYRELSENS FÖR- SLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT TOTEUTUMISVERTAILUT- UTFALLSJÄMFÖRELSER KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN S STRATEGISKA MÅL MÅLUPPFYLLELSE KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN - DRIFTSBUDGETENS UTFALL Yleishallinto Allmän förvaltning Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja - Stadsstyrelsen och stadsdirektören Kaupunginkanslia Stadskansliet Rahatoimisto Drätselkontoret Sosiaali- ja terveyslautakunta - Social- och hälsovårdsnämnden Hallinto Förvaltning Sosiaalipalvelut Socialtjänster Vanhuspalvelut Äldreomsorg Terveydenhuolto Hälsovård Suun terveydenhuolto Munhälsovård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Yhdyskuntalautakunta - Samhällstekniska nämnden Hallinto Förvaltning Maankäyttö Markanvändning Ympäristötoimi Miljöenheten Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Byggherreverksamhet och teknisk planering Kuntatekniikka - Kommunteknik Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden

3 Sivistystoimi Bildning Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Varhaiskasvatus Småbarnsfostran Koulutoimi Skolförvaltningen... Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kultur- och fritidssektorn Hallinto - Förvaltning Kansalaisopisto Medborgarinstitutet Kaupunginkirjasto stadsbiblioteket Kulttuuripalvelut Kulturtjänster Nuorisopalvelut Ungdomstjänster Liikuntapalvelut Idrottstjänster TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN - FINANSIERINGSDELENS UTFALL YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - BESLUTSKALKYLER TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSANALYS TASE - BALANSRÄKNING KONSERNITILINPÄÄTÖS - KONCERNBOKSLUT LIITETIEDOT - NOTER TILL BOKSLUTET KAUPUNGIN JA KONSERNIN LIITETIEDOT NOTER TILL STADENS OCH KONCERNENS BOKSLUT LUETTELOT JA SELVITYKSET FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR

4 Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 I TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1

5 Tilinpäätös 2014 Bokslut

6 Tilinpäätös 2014 Bokslut OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt Kuntien toimintaan on jo monta vuotta vaikuttanut tietoisuus julkisen talouden kestävyysvajeesta. Retoriikan ohella se on kuntien omien kustannuspaineiden ohella koettu konkreettisina tulon menetyksinä kun valtio velkaantumistaan hillitäkseen on kiristänyt myös kuntataloutta. Kauniaisten osalta merkittävimmät menetykset ovat johtuneet kuntiin yleisesti kohdennetuista valtionosuuksien leikkauksista ja vielä enemmän kuntien valtionosuuslainsäädännön uudistamisesta vuoden 2015 alussa, jossa kaupunki sijoittui häviäjien joukkoon. Työnsä päättäneen eduskunnan viimeisissä ja lopulta kaatuneissa lakiesityksissä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, olisi ollut luvassa vielä huomattavia heikennyksiä kaupungin rahoitukseen. Kun valtiontalouden tasapaino vielä on kaukana, täytyy tulevinakin vuosina olla varautunut siihen, että kuntien menokehitystä on pakko hillitä, toimintaa tehostettava ja toimintaa osin jopa supistettava. Suuri haaste on toimia siten, että kehityspotentiaalia ei heikennetä ja että sopeuttaminen voidaan toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Kauniaisten tilinpäätöksen tulos vuodelta 2014 on noin 1,5 miljoonaa euroa negatiivinen, eli varsin maltillisen alijäämäinen. Tulos muodostui talousarviota paremmaksi lähinnä ennakoitua paremman verotulokertymän ansiosta. Valtion piirissä puitavana olevat leikkauslistat huomioon ottaen sekä kaupungin suunnitteilla olevien suurten vanhustenhuolto- ja kouluinvestointien rahoittamiseksi tulos pitäisi kuitenkin lähivuosina saada reilusti positiiviseksi. Kunta- ja sote-uudistus löivät vahvan leimansa kaikkeen kunnalliseen toiminaan Suuri osa kunnista, Kauniainen mukaan lukien, joutui tekemisiin uudistussuunnitelmien kanssa, jotka eivät ollenkaan tuntuneet omilta. Sote-uudistus ja suunnitelma metropolihallinnon perustammiseksi kaatuivat eduskuntavaalikauden päättymiseen, mutta ne löytynevät kuitenkin vielä edessäpäin. Kunnille on myös annettu aikaa vuoden 2016 huhtikuun loppuun ilmoittaa, minkälaisia kuntaliitoksia ne mahdollisesti suunnittelevat. Siihen liittyen Kauniaisil- Kommunernas verksamhet har redan i många år präglats av en medvetenhet om hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Hållbarhetsunderskottet handlar inte enbart om retorik, utan kommunerna har vid sidan av sitt eget kostnadstryck fått känna av fenomenet i form av konkreta inkomstförluster, när staten för att stävja sin skuldsättning har stramat åt den kommunala ekonomin. För Grankullas del har de mest betydande förlusterna berott på de statsandelsnedskärningar som riktat sig till kommunerna överlag, och i ännu högre grad på reformeringen av statsandelslagstiftningen i början av 2015, då Grankulla hörde till förlorarna. De sista lagförslagen till den avgående riksdagen, vilka till slut gick i stöpet, skulle ha inneburit ännu fler avsevärda minskningar i finansieringen till staden. Detta gäller särskilt vårdreformen. Eftersom det är en lång väg kvar i arbetet för att balansera statsfinanserna, måste kommunerna vara beredda på att fortsätta att bromsa utgiftsutvecklingen, effektivera verksamheten och till och med skära i verksamheten till vissa delar. Den största utmaningen är att se till att utvecklingspotentialen inte försvagas och att anpassningen sker på ett socialt rättvist sätt. Grankulla stads bokslut för år 2014 uppvisar ett minusresultat på ca 1,5 miljoner euro, d.v.s. ett rätt måttligt underskott. Resultatet blev bättre än budgeterat främst tack vare att de influtna skatteinkomsterna var högre än beräknat. Under de närmaste åren bör vi dock åstadkomma ett klart positivt resultat dels med tanke på de nedskärningslistor som bearbetas på statligt håll, dels för att trygga finansieringen av våra planerade stora investeringar inom äldreomsorg och skolor. Kommun- och vårdreformen satte en stark prägel på all kommunal verksamhet En stor del av kommunerna, inklusive Grankulla, konfronterades med reformplaner som de upplevde som helt främmande. Vårdreformen och planen för bildandet av en metropolförvaltning stupade på att riksdagens mandatperiod gick ut, men de torde bli aktuella igen i framtiden. Kommunerna har också fått tid på sig till slutet av april 2016 att meddela hurdana kommunsammanslagningar de eventuellt planerar. För Grankullas del är en 3

7 Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 la on yhdessä Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa edelleen vireillä kuntaliitosselvitys. Kaupungin omassa tekemisessä on saatu paljon myönteistä kehitystä aikaan. Kaupunkiin on rakennettu paljon uusia asuntoja ja sen mukana väestö kasvaa edelleen ja lähestynee asukasta muutamien vuosien kuluessa. Väestön lisäys ja väestörakenteen muutos vaikuttavat tietenkin palvelujen kysyntään. Villa Bredan palvelukampuksen rakentaminen alkaa vuoden 2016 vaihteessa. Kaupungin päiväkotirakennetta on olennaisesti modernisoitu viime vuosina ja viimeksi 108-paikkainen Sansinpellon päiväkoti on otettu käyttöön kuluvan vuoden alussa. Jatkuva koulusaneeraus pyrkii pitämään sinänsä melko vanhat koulurakennukset ajantasaisina ja viihtyisinä. Sillä halutaan antaa mahdollisimman hyvä tuki koulujen aktiiviselle pedagogiselle kehittämistyölle. Liikuntasatsauksista kelpaa mainita keskusurheilukentän uusi tekonurmi ja pujottelurinteen kapasiteettia lisännyt uusi hiihtohissi. Kaupunki on hyvin viritetty jatkamaan työtä asukkaittensa hyvinvoinnin hyväksi. Saamme toivoa, että eduskuntavaalien jälkeen kirjoitettava uusi hallitusohjelma mahdollisimman hyvin tukee meitä tässä työssä. kommunindelningsutredning tillsammans med Esbo, Kyrkslätt och Vichtis fortfarande aktuell. I sitt eget interna arbete har staden åstadkommit en hel del positiv utveckling. Det har byggts ett stort antal nya bostäder, vilket gör att invånarantalet fortsätter att växa och torde närma sig strecket inom några år. En växande befolkning och ändringar i befolkningsstrukturen påverkar självfallet efterfrågan på service. Byggandet av Villa Breda servicecampus inleds vid årsskiftet Stadens daghemsnät har moderniserats avsevärt under de senaste åren, och i början av 2015 togs Sansåkers daghem med 108 platser i bruk. Med de ständigt pågående skolsaneringarna försöker staden hålla de rätt gamla skolbyggnaderna tidsenliga och trivsamma. På det sättet kan man skapa bästa möjliga förutsättningar för skolornas aktiva pedagogiska utvecklingsarbete. Bland satsningarna på idrott och motion är det värt att nämna det nya konstgräset på centralidrottsplanen samt den nya skidliften, som förbättrat slalombackens kapacitet. Staden är väl avstämd för fortsatt arbete för invånarnas välfärd. Vi får hoppas att det nya regeringsprogram som tar form efter riksdagsvalet stöder oss på bästa möjliga sätt i detta arbete. kaupunginjohtaja stadsdirektör 4

8 Tilinpäätös 2014 Bokslut Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Stadens förvaltning och förändringar i denna Valtuuston poliittiset voimasuhteet olivat seuraavat: Ruotsalainen kansanpuolue RKP) 18 Kansallinen Kokoomus (Kok.) 12 Vihreä liitto (Vihr.) 2 Kristillisdemokraatit (KD) 1 Sosiaalidemokraatit (SDP) 1 Perussuomalaiset (PS) 1 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Tapani Ala-Reinikka (Kok), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Camilla Sederholm (RKP) ja toisena varapuheenjohtajana Juha Pesonen (Vihreät). Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Finn Berg (RKP) ja varapuheenjohtajana Tiina Rintamäki-Ovaska (Kok.). Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupungin toiminta jakautuu kolmeen toimialaan: sosiaali- ja terveystoimeen, yhdyskuntatoimeen sekä sivistystoimen toimialaan. Yleishallinto tukee koko kaupungin tasolla kaupungin organisaation toimintaa kaupunginjohtajan rinnalla. Styrkeförhållandet i fullmäktige : Svenska folkpartiet (SFP) 18 Samlingspartiet (Saml) 12 Gröna förbundet (Gröna) 2 Kristdemokraterna (KD) 1 Socialdemokraterna (SDP) 1 Sannfinländarna (Sannf.) 1 Stadsfullmäktiges ordförande var Tapani Ala- Reinikka (Saml), första vice ordförande Camilla Sederholm (SFP) och andre vice ordförande Juha Pesonen (Gröna). Stadsstyrelsens ordförande var Finn Berg (SFP) och vice ordförande Tiina Rintamäki-Ovaska (Saml.). Stadsdirektören var föredragande i stadsstyrelsen. Stadens verksamhet indelas i tre sektorer: social- och hälsovårdssektorn, samhällstekniska sektorn och bildningssektorn. Allmänna förvaltningen, jämte stadsdirektören, stöder stadens organisation på hela stadens nivå. Kaupungin johtoryhmän kokoonpano Stadens ledningsgrupp Torsten Widén Gun Söderlund Mikael Boström Ulla Tikkanen Marianna Harju Heidi Backman kaupunginjohtaja stadsdirektör kaupunginsihteeri - stadssekreterare talousjohtaja - ekonomidirektör sosiaali- ja terveystoimen johtaja social- och hälsovårdsdirektör yhdyskuntatoimen johtaja - direktör för samhällstekniken sivistystoimen johtaja direktör för bildningsväsendet 5

9 Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tarkastuslautakunta Revisionsnämnden Keskusvaalilautakunta Centralvalnämnden Yleishallinto Allmänförvaltning Kaupunginkanslia - Stadskansliet Rahatoimisto Drätselkontoret Drätselkontoret Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen Kaupunginjohtaja Stadsdirektören Yhdyskuntatoimi Samhällsteknik Henkilöstöjaosto Personalsektionen Sivistystoimi Bildning Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Sosiaalipalvelut - Socialtjänster Vanhuspalvelut Äldreomsorg Terveydenhuolto - Hälsovård Suun terveydenhuolto Munhälsovård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Yhdyskuntalautakunta Samhällstekniska nämnden Maankäyttö - Markanvändning Ympäristötoimi - Miljöenheten Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering Kuntatekniikka - Kommunteknik Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Suomenkielinen koululautakunta Varhaiskasvatus, koulut ja muu koulutoimi Svenskspråkiga skolnämnden Småbarnsfostran, skolor och övrig skolverksamhet Sivistyslautakunta Bildningsnämnden Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet Kirjasto - Biblioteket Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster Nuorisolautakunta Ungdomsnämnden Liikuntalautakunta Idrottsnämnden 6

10 Tilinpäätös 2014 Bokslut Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 %:ia viime vuonna. Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 7 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5,1 miljardia euroa. Alijäämä oli 3,4 %:ia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 %:n kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Manner- Suomen kuntien toimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna hyvin maltillisesti, 1,0 %:ia. Tämän ansiosta toimintakatteet heikkenivät edellisvuotta vähemmän, vain 1,5 %:ia. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni myös 1,6 %:ia, johon vaikutti muun muassa valtionosuuksien pieneneminen 1,3 %:ia. Valtionosuudet pienenivät 105 milj. eurolla ja verotulot kasvoivat 516 milj. eurolla. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä kasvoi ennakkotietojen mukaan 1,9 miljardiin euroon, kun se edellisenä vuonna oli 1,5 miljardia euroa. Kuntien nettoinvestoinnit kasvoivat 1,0 %:ia edelliseen vuoteen verrattuna. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 miljardia euroa. Lainakannan kasvu hidastui edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 1,6 miljardia euroa. Kotitalouksien reaalitulot supistuivat kolmatta vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti 1,1 %:ia. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 0,6 %:ia. Sen sijaan sosiaalietuudet kasvoivat 4,5 %:ia muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 0,9 %:ia. Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 5,8 %:ia eli selvästi enemmän kuin tulot. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,4 %:ia, mutta investoinnit supistuivat 5,2 %:ia, koska uudisrakentaminen väheni. Enligt förhandsuppgifter från statistikcentralen sjönk bruttonationalprodukten 0,1 % senaste år. Den offentliga sektorns finansiella ställning visade underskott för sjätte året i följd, 7 miljarder euro. Året innan var underskottet 5,1 miljarder euro. Underskottet var 3,4 % i förhållande till bruttonationalprodukten och översteg sålunda referensvärdet på 3 % i EU:s stabilitets- och tillväxtavtal. Detta hände nu för första gången sedan Enligt uppgifter från Statistikcentralen minskade de sammanräknade verksamhetsutgifterna för kommunerna på Finlands fastland mycket måttligt, med 1,0 %. Tack vare detta försvagades verksamhetsbidragen mindre än året innan, med endast 1,5 %. Kommunernas sammanräknade årsbidrag försvagades också med 1,6 %. En bidragande faktor här var att statsandelarna minskade med 1,3 %. Statsandelarna minskade med 105 miljoner euro och skatteinkomsterna ökade med 516 miljoner euro. Kommunernas och samkommunernas underskott ökade enligt förhandsbeskedet till 1,9 miljarder euro från 1,5 miljarder euro året innan. Kommunernas nettoinvesteringar ökade med 1,0 % jämfört med föregående år. Den sammanlagda lånestocken ökade med 1,1 miljarder euro. Ökningen i lånestocken blev nu långsammare; året innan växte den med 1,6 mrd euro. År 2015 var det tredje året i rad med minskade realinkomster för hushållen. Den nettoinkomst som stod till förfogande minskade reellt med 1,1 %. Nominellt ökade löneinkomsterna med 0,6 %. Däremot ökade beloppen för sociala förmåner med 4,5 % på grund av bl.a. ökat antal pensionärer och arbetslösa. Kapital- och företagsinkomsterna ökade med 0,9 %. De omedelbara skatter som hushållen betalade ökade med 5,8 %, alltså klart mer än inkomsterna. Konsumtionsutgifterna ökade nominellt med 1,4 %, medan det sammanlagda investeringsbeloppet sjönk med 5,2 % på grund av minskad nybyggnation. 7

11 Tilinpäätös Bokslut Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi Väestökehitys Kauniaisissa Befolkningsutvecklingen i Grankulla Kauniaisten väestömäärä oli asukasta. Asukasmäärä lisääntyi 257 hengellä edellisestä vuodesta. Suhteellisesti tarkasteltuna Manner-Suomen kunnista väkilukuaan kasvatti eniten Kauniainen 2,8 prosentilla. Vuonna 2014 Kauniaisissa syntyi 61 lasta ja kuoli 61 henkilöä. Muuttovoitto vuoden aikana oli 250 henkilöä, josta maahanmuutto 16 henkilöä. Nuorten ikäryhmissä on enemmän miehiä kuin naisia, ikäihmisten kohdalla suhde on päinvastainen. Grankullas invånarantal den 31 december 2014 var invånare. Ökningen under året var 257 personer. Relativt sett var Grankulla den kommun på Finlands fastland vars invånarantal ökade mest, med 2,8 procent. År 2014 föddes 61 barn i Grankulla, och antalet personer som dog var likaså 61. Migrationsöverskottet under året var 250 personer, av vilka 16 var invandrare. I de yngre åldersgrupperna finns fler män än kvinnor, medan proportionerna är motsatta bland de äldre. Seuraavassa kuvaajassa on kuvattu väestöryhmät kunnallisten palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan vuosina I figuren nedan beskrivs befolkningen efter de åldersgrupper som är väsentliga med tanke på de kommunala tjänsterna

12 Tilinpäätös Bokslut 6000 Väestöryhmien kehitys Befolkningen enligt ålder Työllisyys ja työttömyys Työttömyysaste oli Kauniaisissa vuoden 2014 joulukuussa 7,7 %, kun se edellisenä vuonna oli 6,5 %. Työttömyys on kasvanut merkittävästi kaikissa ikäryhmissä. Vuoden lopussa pitkäaikaistyöttöminä oli 97. Edellisenä vuonna vastaava lukumäärä oli 72. Sysselsättning och arbetslöshet Arbetslöshetsgraden i Grankulla var 7,7 % i december 2014 mot 6,5 % i december Arbetslösheten har ökat markant i alla ålderskategorier. I slutet av året var antalet långtidsarbetslösa 97. Ett år tidigare var antalet Työttömien määrä - Arbetslösa enligt ålder > 50 v./år v./år < 25 v./år / / / / / /2014 Asunto ja rakennustuotanto Kauniaisissa valmistui toimintakertomusvuonna yhteensä 21 asuinrakennusta ja 210 asuntoa: 8 kerrostaloa ja 12 pientaloa. Bostads- och byggproduktion I Grankulla stod totalt 21 nya bostadshus med 210 bostäder klara under verksamhetsåret: 8 flervåningshus och 12 småhus. 9

13 Tilinpäätös Bokslut Rakennuslupa myönnettiin 15 uudisrakennuskohteelle. Yksi rakennuslupa myönnettiin jälkikäteen jo pitkälle toteutetulle saneeraushankkeelle. Loppuvuodesta pantiin vireille myös toinen samantyyppinen rakennushanke. Muu rakentaminen Sansinpellon uusi päiväkotirakennus valmistui. Yksi rakennuslupa myönnettiin hissin rakentamiselle. Bygglov beviljades för 15 nybyggnadsprojekt. Ett bygglov beviljades i efterskott för ett redan långt genomfört saneringsprojekt. I slutet av året inleddes bygglovsprocessen för ett annat liknande byggnadsprojekt. Övrigt byggande Sansåkers nya daghemsbyggnad färdigställdes. Ett bygglov beviljades för installering av hiss Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal Kaupungin strategisena linjauksena on edistää henkilöstön hyvinvointia. Kaupunki työnantajana tukee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjintää. Tilinpäätöksen osana laaditussa erillisessä henkilöstökertomuksessa kuvataan yksityiskohtaisesti kaupungin henkilöstöpoliittisia tavoitteita ja toimintaperiaatteita ja esitellään kertomusvuoden tunnuslukuja. Kaupungille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävissä oli 689,7 vakanssia. Att arbeta för personalens välbefinnande ingår i stadens strategiska riktlinjer. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling samt förebygger diskriminering. I den separata personalberättelsen, som upprättats som en del av bokslutet, beskrivs i detalj stadens personalpolitiska mål och verksamhetsprinciper. I den presenteras också nyckeltal för berättelseåret. För att kunna uppfylla sina verksamhetsmål hade staden 689,7 tjänster och befattningar till sitt förfogande. lkm ,7 673, ,2 689, ,1 61,1 60,9 60,9 60, ,5 140, ,2 149, ,1 415,1 415,1 422,1 422,6 Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Yhdyskuntatoimi Sivistystoimi Vakanssien määrä vuosina Antalet vakanser Henkilökunnan keski-ikä oli 44,6 vuotta. Suurin ikäryhmä oli vuotiaat. Eläkkeelle jäi iän perusteella vuoden aikana 13 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 64 vuotta. Personalens medelålder var 44,6 år. Den största åldersgruppen var åringarna. Under året gick 13 personer i pension på basis av ålder. Medelåldern bland dem som gick i ålderspension var 64 år. 10

14 Tilinpäätös Bokslut lkm Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Yhdyskuntatoimi Sivistystoimi Henkilökunnan ikäjakauma (lkm) toimialoittain vuonna Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten Kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittävin epävarmuustekijä on maan hallituksen kaavailemat kunta- ja palvelurakenneuudistukset. Kaupunki osallistuu syksyllä 2013 käynnistettyyn kuntajakoselvitykseen Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa. Lisäksi kaupunki on metropolialueen erityisen kuntajakoselvityksen kohteena. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelun keskeneräisyys sekä toisen asteen rakenne- ja rahoitusuudistus luovat epävarmuutta toimintojen suunnittelussa. Lähivuosina toteutettava valtionosuusuudistus pienentää merkittävästi Kauniaisille maksettavia valtionosuuksia. Tavanomainen toimintojen kehittämistyö kärsii odotellessa päätöksiä peruspalvelujen järjestämisestä sekä kaupungin tulevaisuudesta. Toiminnan lisääntyvä sääntely ja lakisääteiset velvoitteet asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle ja työsuorituksiin. Den största osäkerhetsfaktorn vad gäller Grankullas framtid är regeringens planerade kommun- och servicestrukturreformer. Staden deltar i den på hösten 2013 inledda kommunindelningsutredningen med Esbo, Kyrkslätt och Vichtis. Dessutom berörs staden av den särskilda kommunindelningsutredningen över metropolområdet. Den nya lagen om ordnandet av social- och hälsovården som ännu är under beredning samt andra stadiets strukturoch finansieringsreform skapar osäkerhet vid planeringen av verksamheterna. Den statsandelsreform som ska genomdrivas under de närmaste åren kommer att avsevärt minska de statsandelar som betalas till Grankulla. Det sedvanliga utvecklingsarbetet blir lidande i väntan på beslut om hur basservicen ska upprätthållas och om stadens framtid. Den ökade regleringen av verksamheten med fler lagstadgade skyldigheter ställer krav på personalens kompetens och arbetsinsatser. 11

15 Tilinpäätös Bokslut Ympäristö ja kestävä kehitys Miljö och hållbar utveckling Luonnonsuojelu Gallträskin vesitarkkailua jatkettiin nyt viimeistä vuotta ELY -keskuksen määräysten mukaisesti. Vesitarkkailun lisäksi tutkittiin myös järven kasviplanktonia ja kasvilajistoa. Tämän lisäksi järvestä poistettiin mekaanisesti vesikasvillisuutta. Järven tulevaa seuranta- ja hoitosuunnitelmaa ajatellen, suoritettiin syksyllä järvessä koekalastusta. Kaupungin liito-oravaselvitystä päivitettiin keväällä ja tulokset osoittivat, että laji viihtyy erittäin hyvin Kauniaisissa. Ympäristötoimi ja maankäyttöyksikkö tulee tämän selvityksen, kaupungin puuston laserskannauksen (puiden korkeustiedot) sekä Kauniaisten lähialueiden (Espoon) liito-oravatietojen pohjalta tekemään selvitystä, jolla pyritään säilyttämään liitooravan tärkeimpiä kulkuyhteyksiä kaupungissa. Kauniaisissa järjestettiin vuonna 2014 viisi erityyppistä luontoretkeä mm. Kasavuoren alueella sekä Gallträskin ympäristössä. Retkiin osallistui yhteensä noin 80 henkilöä. Retkivalikoimaa tullaan vuonna 2015 laajentamaan mm. sieni- sekä geologiaretkellä. Ilmasto - ja energia-asiat Kaupungin ilmasto- ja energia -asioiden painopisteiden toteutusohjelman (ILMEohjelman) sekä KETS toimintasuunnitelman toteuttamista jatkettiin vuoden aikana mm. ympäristötoimen ja rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueen yhteistyössä. Esimerkkinä mm. Svenska skolcentrumin perusparannushanke, jonka yhteydessä kiinteistölle on asennettu lämmöntalteenottojärjestelmää, uusittu ikkunoita, lisätty eristystä yläpohjiin sekä asennettu ns. tarpeenmukaista ilmanvaihtoa. Kuudelletoista kaupungin kiinteistöille on suoritettu KETS:n mukaisia energiakatselmuksia, jonka pohjalta on toteutettu ja suunniteltu erilaisia energiansäästötoimenpiteitä. Ilmanlaatu HSY mittasi vuoden aikana Kauniaisten alueella ns. passiivikeräimillä liikenneperäistä typpidioksidia kahdessa mittauspisteessä, keskustassa Tunneltien ja Kauniaistentien risteyksessä sekä Tammikummun alueella. Naturskydd Vattenkontrollerna i Gallträsk var nu inne på sitt sista år i enlighet med Närings-, trafik- och miljöcentralens föreskrifter. Utöver vattenkontrollerna undersöktes även sjöns vattenvegetation och växtplankton. Dessutom avlägsnade man mekaniskt vattenvegetation från sjön. Provfiske utfördes i Gallträsk under hösten med tanke på en framtida uppföljningsoch skötselplan för sjön. På våren uppdaterades stadens flygekorrutredning och resultaten visade att arten i fråga trivs mycket bra i Grankulla. Utgående från denna utredning samt laserskanning av stadens trädbestånd (information om trädens höjd) och data om flygekorrar i de områden som omger Grankulla (Esbo), kommer miljöenheten och markanvändningsenheten att göra en ytterligare utredning med syfte att bevara flygekorrens viktigaste förbindelseleder inom Grankulla. I Grankulla ordnades fem naturutflykter av olika typ år 2014, bl.a. i Kasabergsområdet och i omgivningen kring Gallträsk. Sammanlagt ca 80 personer deltog i utflykterna. Utbudet av utflykter kommer att utökas år 2015, bl.a. med svamp- och geologiutflykter. Klimat- och energifrågor Staden fortsatte under året att implementera åtgärdsprogrammet för genomförande av insatsområdena i klimat- och energistrategin (ILME-programmet) samt KETS-programmet (kommunernas energieffektivitetsavtal) i samarbete mellan bl.a..miljöenheten och resultatområdet för byggherreverksamhet och teknisk planering. Ett exempel är grundreparationsprojektet i Svenska skolcentrum, där fastigheten har utrustats med värmeåtervinningssystem, fönster har förnyats, tilläggsisolering har installerats i de översta bjälklagen, och s.k. behovsstyrd ventilation har installerats. Energibesiktning enligt KETS-programmet har gjorts i sexton av stadens fastigheter, och utgående från dessa har olika energisparåtgärder planerats och genomförts. Luftkvaliteten Under året har HRM gjort mätningar med s.k. 12

16 Tilinpäätös Bokslut Tulokset mittauksista valmistuvat myöhemmin keväällä jolloin niihin voi tutusta HSY:n ilmanlaatusivuilta (www.hsy.fi). Melu EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluntorjunnan toimintasuunnitelman mukaisesti, PKS -yhteistyönä valmisteltiin vuoden aikana asukkaille suunnattua ohjetta nimeltään Liikennemelun torjunta, neuvoja kiinteistöjen omatoimiseen meluntorjuntaan. Pilaantuneiden maa-alueiden tutkiminen ja kunnostus Kaupungin toimesta ei vuoden 2014 aikana ole suoritettu pilaantuneiden maiden tutkimuksia tai kunnostuksia. Muut ympäristöasiat "Vuoden ympäristöteko"-palkinto myönnettiin vuonna 2014 kaupungin työntekijöille Tuija Kokkoselle sekä Niko Nordströmille heidän arvokkaasta työstään Kauniaisten viihtyvyyden parantamisen puolesta. Lupa-asiat Maisematyölupia myönnettiin vuoden aikana 7 kpl sekä rakentamista valmisteleville toimenpiteille sekä puunkadoille. Näistä vaikutukseltaan laajin lupa-asia oli yksityisen maanomistajan harvennushakkuut Kasavuoren alueella. Meluilmoituksia käsiteltiin vuoden aikana kolme kappaletta. passiv provtagning av kvävedioxid från trafikutsläpp vid två mätstationer i Grankulla, en i centrum vid korsningen av Tunnelvägen och Grankullavägen och en invid Ekkulla. Resultaten blir klara senare under våren och finns då till närmare påseende på HRM:s webbplats om luftkvalitet (www.hsy.fi). Buller I enlighet med verksamhetsplanen för bullerbekämpning enligt EU:s miljöbullerdirektiv och i samarbete mellan HSR-kommunerna gjordes under året en anvisning för invånarna om bekämpning av trafikbuller med råd för bullerbekämpningsåtgärder på eget initiativ i fastigheter. Undersökning och sanering av förorenade markområden Under år 2014 företog staden inga undersökningar eller sanering av förorenade markområden. Övriga miljöärenden Priset för Årets miljögärning gick år 2014 till stadens anställda Tuija Kokkonen och Niko Nordström för deras förtjänstfulla insatser för att förbättra trivseln i Grankulla. Tillstånd och lov Miljöenheten beviljade under året 7 tillstånd för miljöåtgärder, som gällde både förberedelser för byggarbeten och trädfällning. Det mest omfattande tillståndsärendet gällde skogsgallring som en privat markägare anhöll om i Kasabergsområdet. Tre anmälningar om buller behandlades under året. 13

17 Tilinpäätös Bokslut 1.2 KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS Kauniaisten kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja taloutta sekä seuraa talousarvion, taloussuunnitelman sekä niissä asetettujen tavoitteiden toteutumista ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäistä valvontaa toteutetaan kaupungin hyväksytyn sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeet on päivitetty vuoden 2013 aikana ja hyväksytty kaupunginhallituksessa Toimialajohtajat ovat raportoineet sisäisen valvonnan toteuttamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitukselle. Tehdyn raportoinnin perusteella sisäisen valvonnan osalta organisaatiossa ei ole olennaisia puutteita. Kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen valvonta toteutuu kaupungin edustuksella tytäryhteisöjen hallituksissa sekä yleishallinnolle toimitettavilla tilinpäätös- ja osavuosikatsaustiedoilla. Kaupungin konserniohje on hyväksytty Enligt Grankulla stads förvaltningsstadga leder stadsstyrelsen stadens verksamhet och ekonomi samt följer upp hur budgeten och ekonomiplanen samt de mål som uppställts i dessa verkställs och svarar för organiseringen av den interna kontrollen. Intern tillsyn utförs enligt stadens godkända anvisningar för intern kontroll. Anvisningarna för intern kontroll har uppdaterats under 2013 och godkänts i stadsstyrelsen Sektordirektörerna har enligt de givna anvisningarna rapporterat till stadsstyrelsen hur den interna kontrollen verkställts. Utgående från rapporteringen finns det inga väsentliga brister i den interna tillsynen i organisationen. De dotterbolag som hör till stadskoncernen övervakas genom stadens representation i dotterbolagens styrelser samt genom uppföljning av de delårs- och bokslutsrapporter som delges den allmänna förvaltningen. Stadens koncerndirektiv godkändes

18 Tilinpäätös Bokslut 1.3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Tilikauden tuloksen muodostuminen Räkenskapsårets resultat TULOSLASKELMA Muutos RESULTATRÄKNING Förändr. (1 000 ) Myyntituotot - Försäljningsintäkter % Maksutuotot - Avgiftsintäkter % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter % Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Henkilöstömenot - Personalutgifter % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor % Avustukset - Understöd % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader % Toimintakulut - Verksamhetskostnader % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % Verotulot - Skatteinkomster % Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt % Yhteisövero - Samfundsskatt % Kiinteistövero - Fastighetsskatt % Valtionosuudet - Statsandelar % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader % Korkotulot - Ränteintäkter % Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter % Korkokulut- Räntekostnader 3 Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader % VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG % Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar % TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT % TILKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) % RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL Toimintatulot/toimintamenot - Verksamhetsink./verksamhetsutgifter 17 % 18 % Vuosikate/poistot -Årsbidrag/Avskrivningar 76 % 86 % Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag, euro/invånare Asukasmäärä - Invånarantal

19 Tilinpäätös Bokslut Toimintakate Kaupungin toimintatuotot alittivat hieman alkuperäisen talousarvion. Arvioitua suuremmat myynti- ja maksutulot sekä avustukset paikkasivat pääosin toteuttamatta jääneiden pysyvien vastaavien myynneistä johtuvaa vajetta. Yhteenlasketut toimintatulot pysyivät samalla tasolla kun edellisenä vuonna. Kaupungin toimintakulut kasvoivat 4,8 %. Toimintakuluista merkittävimmät, henkilöstömenot, kasvoivat vain 0,8 % mutta toiseksi merkittävimmät, palvelujen ostot, kasvoivat 11,2 %. Toimintakate - toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus kasvoi 3,1 milj. euroa eli 5,8 %. Toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 1,5 milj. eurolla, mutta alitti muutetun talousarvion 350 tuhannella eurolla, kun talousarvion muutokset olivat 1,8 milj. euroa. Vuosikate ja tilikauden tulos Verotulot olivat 2,2 milj. euroa arvioitua suuremmat ja vuosikate tilinpäätöksessä oli noin 0,8 milj. euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa vaikkakin 1,1 milj. euroa heikompi kuin vuonna Poistojen osalta vuodet 2014 ja 2013 eivät ole verrannollisia koska vuoden 2013 poistoja nostaa Klostretin lisäpoisto. Tilikauden alijäämä oli 0,8 milj. euroa pienempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Verksamhetsbidrag Stadens verksamhetsintäkter underskred något den ursprungliga budgeten. Försäljnings- och avgiftsinkomsterna samt understöden var större än beräknat och uppvägde detta underskott, vars huvudsakliga orsak var uteblivna försäljningar av bestående aktiva. De sammanräknade verksamhetsintäkterna stod på samma nivå som föregående år. Stadens verksamhetskostnader ökade med 4,8 %. Den främsta utgiftsposten i verksamhetskostnaderna, personalutgifterna, ökade endast med 0,8 %, men den näst största utgiftsposten, köp av tjänster, ökade med 11,2 %. Verksamhetsbidraget skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetsutgifterna ökade med 3,1 miljon euro, dvs. 5,8 %. Verksamhetsbidraget överskred den ursprungliga budgeten med 1,5 miljoner euro, men underskred den ändrade budgeten med 350 tusen euro, då ändringarna i budgeten uppgick till 1,8 miljoner euro. Årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat Skatteinkomsterna var 2,2 miljoner euro högre än beräknat och årsbidraget var i bokslutet ca 0,8 miljoner euro bättre än i den ursprungliga budgeten, även om det var 1,1 miljoner euro svagare än år I fråga om avskrivningarna är år 2014 och år 2013 inte jämförbara, eftersom avskrivningarna år 2013 ökades av den tilläggsavskrivning som gällde Klostret. Räkenskapsperiodens underskott är 0,8 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten. 16

20 Tilinpäätös Bokslut VEROTULOT SKATTEINKOMSTER Maksuunpannut verot vuodelta 2013 Vuoden 2013 verotus valmistui Kaupungin maksuun pantavan kunnallisveron määrä oli 52,7 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +5,3 %. Kaupungin osuus yhteisöverosta aleni 8,1 % edellisestä vuodesta 0,95 milj. euroon. Maksuunpantu kiinteistöveron määrä oli 3,0 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +7,4 %. Debiterad skatt för år 2013 Beskattningen för år 2013 blev klar Den kommunalskatt som debiterades staden till godo uppgick till 52,7 miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående år var 5,3 %. Stadens andel av samfundsskatten minskade med 8,1 % från föregående år till 0,95 miljoner euro. Den fastighetsskatt som debiterades uppgick till 3,0 miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående år var 7,4 %. KAUNIAINEN - Valmistunut verotus - Slutlig beskattning, 1000 Muutos % KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT Muutos % koko maa ANSIOTULOT - FÖRVÄRVSINKOMSTER Förändr. Hela landet Palkkatulot - Löner ,0 1,1 Eläketulot - Pensioner ,6 5,6 Työttömyysturva - Arbetslöshetsskydd ,0 17,7 Muut sos.turvaetuudet - Övr. soc.förmåner ,0 1,8 Maa- ja metsätalous ,2-3,3 Elinkeinotoiminta + muut - Näringsverks. + övr ,6-5,5 ANSIOTULOT YHTEENSÄ - FÖRVÄRVSINK. TOT ,3 2,3 VÄHENNYKSET - AVDRAG Palkansaajan vakuutusmaksut - Lönebundna avg ,0-0,3 Vähennetyt matkakustannukset - Resekostnader ,1 2,3 Eläketulovähennys - Pensionsinkomstavdrag ,9 5,1 Ansiotulovähennys - Förvärvsinkomstavdrag ,4-1,4 Perusvähennys - Grundavdrag ,6-0,1 Muut vähennykset - Övriga avdrag ,0 0,8 VÄHENNYKSET YHTEENSÄ - AVDRAG TOT ,2 1,0 VÄHENNYSASTE - AVDRAGSGRAD % 10,12 10,32 VÄHENNYSASTE KOKO MAA - HELA LANDET 20,79 21,06 ANSIOTULOT - VÄHENNYKSET /INK. -AVDRAG ,6 2,7 Tuloveroprosentti - Inkomstskattesats 16,50 16,50 VERO (Tulon perust.) - SKATT (enl.inkomst) Työtulovähennys - Arbetsinkomstavdrag ,4-0,6 Muut vähenn. Verosta - Övr. avdrag från skatten ,6-13,2 Vähennykset verosta yhteensä - Från skatt tot ,2-5,2 MAKSUUNPANTU VERO - DEBITERAD SKATT ,3 3,9 Verotettava tulo /asukas - Beskattn.bar ink/inv ,1 2,6 Muutos % YHTEISÖVERO - SAMFUNDSSKATT Muutos % koko maa Förändr. Hela landet MAKSUUNPANTU YHTEISÖVERO - DEBITERAD ,1 3,8 Kauniaisten jako-osuus - Grankullas andel 0, , ,0 17

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens /

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens

Lisätiedot

Kannen kuvat: A. Aaltonen

Kannen kuvat: A. Aaltonen Vuosikertomus 2013 Kannen kuvat: A. Aaltonen SISÄLLYS Sisällys..................................................... 1 Keravan kaupungin organisaatio................... 2-4 Kaupunginjohtajan katsaus.........................

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisältö 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET MUUTOKSET

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

sivu SISÄLLYSLUETTELO

sivu SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Kaupungin organisaatio 3 1.2.1 Luottamushenkilöorganisaatio 7 1.2.2 Viranhaltijaorganisaatio

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kunnanhallitus 30.3.2011 Valtuusto 22.6.2011 0 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Kannen kuvat: Antero Aaltonen

Kannen kuvat: Antero Aaltonen Vuosikertomus 2012 Kannen kuvat: Antero Aaltonen SISÄLLYS Sisällys..................................................... 1 Keravan kaupungin organisaatio................... 2-4 Kaupunginjohtajan katsaus.........................

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 Kunnanvaltuusto 21.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kunnan organisaatio 2009... 2 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Kirkkonummen

Lisätiedot