VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 Kaupunginvaltuusto

2

3 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VALTUUSTON PÄÄTTÄMIEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KAUPUNGIN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS KAUPUNGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TOIMINNAN RAHOITUS JA RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KOKONAISTULOT JA -MENOT KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT SEKÄ KONSERNIRAKENNE KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnan ja talouden toteutuminen Liikelaitokset Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutuminen, mukana liikelaitokset Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitussuunnitelman toteutumisvertailu (ilman liikelaitoksia) Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Vantaan kaupungin tuloslaskelma Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Vantaan kaupungin tase Vantaan kaupungin konsernitase III LIITETIEDOT Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tunnuslukujen laskentakaavat IV LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...195

4

5 1 I TOIMINTAKERTOMUS

6 2

7 3 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Asiakaslähtöiseen toimintaan kaupungin palvelujen järjestämisessä kiinnitettiin aikaisempaa voimakkaampaa huomiota. Asiakaslähtöisyyttä on, että kaupunki tarjoaa asukkailleen heidän tarpeistaan lähtevää, oikea-aikaista ja korkealaatuista palvelua. Asiakaslähtöisyyttä edistettiin uudistamalla palvelurakenteita ja -organisaatioita; esimerkkinä mm. sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen elämänkaari-perusteiseen palvelumalliin entisestä aluemallista. Palvelut on tarjottu edelleen lähipalvelupisteistä kuten ennenkin. Sähköisiä palvelujärjestelmiä kehitettiin kaikilla toimialoilla ja puhelinpalvelujen tavoitettavuutta parannettiin. Yhteispalvelun aukioloajat yhtenäistettiin. Palveluverkkoselvityksiin koottiin toimialojen esitykset palveluverkkojen kehittämistarpeista sekä palveluverkkotoimikunnan kannanotot esityksiin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt selvitykset ohjeellisena noudatettavaksi kaupungin investointisuunnittelun ja palveluverkkojen kehittämisen lähtökohtana. Investoinneista päätetään kulloinkin vasta taloussuunnitelmissa. Tilakeskus on määritellyt tunnusluvut toimitilojen käytön seuraamiseksi ja tehostamiseksi. Marja-Vantaan rakentaminen on lähivuosikymmenten suurimpia haasteita. Osayleiskaava on valmistunut ja tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista varten on perustettu projekti. Tulevan kehäradan varteen sijoittuvan Leinelän asuntoalueen asemakaavaehdotus on hyväksytty nähtäville vuoden 2007 lopulla ja kaava voitaneen hyväksyä vuoden 2008 aikana, mikä luo edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiselle. Leinelän alueeseen liittyvien liikennejärjestelyjen rakentaminen on alkanut aikaisemmin hyväksyttyjen kaavojen pohjalta. Alueen sisäisen kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin marraskuussa. Kaupungin elinkeinopolitiikan tavoitteena on tuottaa uusia työpaikkoja esimerkiksi logistiikan, kaupan ja matkailun alalle. Hitech-ohjelman päämääränä on, että Aviapolis-alue ja koko Vantaa kehittyvät kansainvälisen kaupan, elektroniikkateollisuuden ja tietoliikenneteknologian osaamisen keskittymiksi. Hitech-ohjelmalla tuettiin myös yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälistymiskeskuksen toiminnan tuloksena oli useita uusia kontakteja Aasiaan. Hakkilan yritysalueen markkinointia varten luotu Vantaan Akseli -projekti käynnisti alueen liikennejärjestelmiä ja tulevaisuuden suunnittelua koskevan selvitystyön. Koivukylän yrityspuiston kehittämistä ja markkinointia jatkettiin. Perusopetuksesta ilman päättötodistusta jääneitä oppilaita oli vain viisi lukuvuonna Noin 15 nuorta jäi ilman toisen asteen koulutuspaikkaa. Perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyvien ohjaussuunnitelma otettiin käyttöön ja siirtymisen seurantajärjestelmää kehitettiin. Oppilashuollon kaupunkitasoiset linjaukset valmistuvat maaliskuun loppuun 2008 mennessä. Luonnos Vantaan kaupungin ja HYKS-sairaanhoitoalueen mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelmaksi valmistui vuoden loppuun mennessä ja viedään hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan helmikuussa Vanhusten päivätoiminta organisoitiin uudelleen ja sisällön uudistaminen käynnistettiin. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli vuoden alussa 90,9 prosenttia ja vuoden lopussa 91,1 prosenttia. Asetettua tavoitetasoa (91,5 prosenttia) ei saavutettu kokonaan, mutta muutos oli tavoitteen suuntainen. Asiakkaiden siirtymistä hoitopaikasta toiseen on saatu sujuvammaksi kehittämällä toimintatapoja. Monikulttuurisuusohjelma on arvioitu. Arviointiraportti sisältää ohjelman uudistamistarpeen arvioinnin sekä ohjelman seurannan vuodelta Edunvalvonnan keskeisiä kohteita ovat olleet kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS) sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen toteuttaminen. Valtioneuvoston palautteessa kaupungin selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta todettiin, että kaupungin vastaus valtiolle täytti uudistuksen tavoitteet ja ehdot. PKS -yhteistyösopimuksen hankkeiden selvitystyö valmistui vuoden 2007 loppuun.

8 4 Talousarviossa 2007 tilikauden tulostavoite oli -8 milj. euroa ja toteutuma oli poikkeuksellisen suurten verotulojen ansiosta 15 milj. euroa. Myös toimintatulot ylittyivät ja ylityksillä voitiin rahoittaa toimintamenojen ylitykset. Talousarvion alkuperäinen nettolainanotto oli 63 milj. euroa ja lainanottovaltuutusta korotettiin maanhankintaan liittyen 43,6 milj. eurolla. Alkuperäinenkin nettolainanotto alittui ja toteutuma oli 55 milj. euroa. Vuoden 2007 lopussa kaupungin lainakanta oli 582 milj. euroa.

9 2. VALTUUSTON PÄÄTTÄMIEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 5

10 6 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 1 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Kaupunki luo rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle siten toteutettuna, että se eheyttää kaupungin yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää optimaalisesti olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja. Tuotettu rakennusoikeus TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Vuoden aikana vahvistuneissa asemakaavoissa on rakennusoikeutta noin k-m2 (noin 130 asuntoa). Tuotettu rakennusoikeus jäi siis vuonna 2007 huomattavasti pienemmäksi kuin rakennettu asuntokerrosala, km2 (n asuntoa). Parhaillaan päätöskäsittelyssä olevissa asemakaavaehdotuksissa on asuntorakentamiseen tarkoitettu uutta kerrosalaa yhteensä k-m2, joka vastaa noin 2000 asunnon kerrosalatarvetta. Vuosina asemakaavoilla on tuotettu yli 1.9 milj.k-m2 asuntojen rakennusoikeutta, mutta samana aikana asuntoja on rakennettu vajaa 1.6 milj. k-m2, joten jo tämä rakennusoikeusvaranto ( k-m2 eli 2700 asuntoa) mahdollistaa asuntotuotantotavoitteen toteuttamisen. Kuntatekniikan keskus on toteuttanut osaltaan asuntotuotantoa varten rakentamisohjelmaa työohjelman mukaisessa järjestyksessä. Kaikki liikkeelle lähteneet asuntotuotantohankkeet on saatu kunnallistekniikan piiriin. Kaupungin yhdyskuntarakennetta eheyttävää infrastruktuuria on tehty mm. Vantaanlaakso 8:n, Jokiniemi Navethalian ja Hiekkaharju 5:n alueilla. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

11 7 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 2 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Asuntotuotannosta vähintään 50 prosenttia on pientalovaltaista tuotantoa, mikä sisältää tiiviin kaupunkimaisen pientalorakentamisen. Tuotettu rakennusoikeus TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Vuoden 2007 aikana tuotetusta asuntojen rakennusoikeudesta on vajaa 8000 k-m2 (nojn 60 asuntoa) pientalojen rakennusoikeutta, mikä on vähemmän kuin vuoden aikana rakennettu pientalojen kerrosala. Aikaisemmin kaavoitettu rakennusoikeusvaranto (mm tyhjää pientalotonttia) kuitenkin mahdollistaa tavoitteen toteuttamisen. Vuonna 2007 valmistui 1400 asuntoa. Näistä omakotitaloja ja rivitaloja oli 802 eli 57,3 %. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

12 8 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 3 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Marja-Vantaan suunnittelua ja toteuttamista varten perustetaan projekti. Toimiala perustaa projektin TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Marja-Vantaan suunnittelua ja toteuttamista varten on perustettu projekti apulaiskaupunginjohtajan päätöksellä Rahasto on muodostettu ja käyttösuunnitelma on hyväksytty. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

13 9 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 4 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Leinelän rakentaminen alkaa. Rakentamisedellytysten luominen ja rakentamisen edistyminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Leinelän asemakaavaehdotus on hyväksytty nähtäville vuoden 2007 lopulla ja kaava voitaneen hyväksyä vuoden 2008 aikana, mikä luo edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiselle. Alueeseen liittyvien liikennejärjestelyjen rakentaminen on alkanut aikaisemmin hyväksyttyjen kaavojen pohjalta. Leinelän sisääntuloväylänä toimiva Koivukylänväylä avattiin liikenteelle lokakuussa. Leinelän sisäisen kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin marraskuussa. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

14 10 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 5 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Joukkoliikenteen lentokenttäbussilinja Tikkurila- Lentoasema profiloidaan selkeästi erottuvaksi. Profilointitoimenpiteiden määrittely ja edistäminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Kaupunginhallitus päätti keväällä linjan 61 profilointia edistävistä toimenpiteistä. Niiden toteuttaminen on käynnissä seuraavasti: Reaaliaikaisen bussi-infon suunnittelu on käynnissä YTV:ssä Tikkurilan aseman esteettömyys on kartoitettu Linjan 61 opastusta ja tiedotusta on parannettu syksyn aikana sekä Tikkurilan asemalla että Lentoasemalla Tikkurilantiellä on tehty bussin viivemittauksia YTV on käynnistänyt Vantaan asemia koskevan selvityksen, joka koskee mm. opastusta ja turvallisuutta. Linjan 61 Tikkurila - Lentoasema reittipäätökset tehtiin syksyllä 2007 ja sen jälkeen aloitettiin linjan 61 ulkoasun, reitin pysäkkien ulkoasun, sujuvuuden sekä linjan reaaliaikaisen informaation ja liikennevaloetuisuuksien valmistelu pyrkimyksenä, että uudistukset on toteutettu, kun linja aloittaa uudella reitillä elokuussa KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

15 11 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 6 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Tuloksellinen elinkeinopolitiikka tuottaa uusia työpaikkoja esimerkiksi logistiikan, kaupan ja matkailun alalle. Raportoidaan tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Hitech-ohjelman tulostavoitteista perusrahoituksen kolminkertaistaminen näytti syksyllä 2007 jäävän vajaaksi siten, että hankkeiden kokonaisrahoitus oli :n sijasta. Aloitettiin neuvottelut asian korjaamiseksi vuonna Hitech ohjelman johtoryhmä hyväksyi korjaussuunnitelman, jossa puuttuva hankevolyymi tuotetaan vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 hankkeiden kokonaisvolyymin tulee olla Ulkopuolisen rahoituksen puutteista huolimatta kansainvälistymiskeskuksen toiminnan tuloksena oli useita uusia kontakteja Aasiaan. Keskuksen palveluyritysten verkostossa on n. 100 yritystä, jotka yhteistyössä keskuksen kautta tuottavat palveluja ulkomailta Suomeen sijoittuville yrityksille. Kaikkiaan kansainvälistymiskeskuksen verkostossa on n. 60 ulkomaalaista tahoa. Yrityshautomossa oli 14 yritystä. Seudullinen logistiikan klusteriohjelma toteutui suunnitelmien mukaisesti. Klusteriohjelman osana toteutettiin lentokenttäalueen kasvuohjelma projekti yhdessä Finavian, Finnairin, Tuusulan kunnan sekä logistiikkayritysten kanssa. Projektissa järjestettiin kansainvälinen vertaileva tutkimus menestyvistä lentokenttäalueista. Erittäin merkittävä tapahtuma oli kansainvälisen 7. Aircargo Economics Seminarin järjestäminen Vantaalla, johon osallistui n. 100 yritystä, lentokenttää ja muuta tahoa. Näistä noin puolet ulkomaisia. Klusteriohjelman tärkein projekti on RFID lab, jossa on mukana 35 yritystä ja koulutus- ja tutkimuslaitosta. RFID labin toimintaa rahoittaa TE keskus ja sitä manageroi EVTEK. Logistiikka -foorum kokoontui kolme kertaa vuonna Kokonaishankevolyymi oli vuoden 2007 aikana. Yhteensä Hitech ohjelmassa ja logistiikan klusteriohjelmassa on ollut mukana noin 600 yritystä tai tutkimus- ja koulutuslaitosta. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

16 12 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 7 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Lisätään pääradan varren ja Itä-Vantaan kiinnostavuutta yritysten sijaintipaikkana. Erityisinä kehittämiskohteina ovat Hakkilan yritysalue ja Koivukylän yrityspuisto. Toimenpiteet ja kumppanuusyhteistyö TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Hakkilan yritysalueen markkinointia varten luotu Vantaan Akseli -projekti on käynnistänyt alueen liikennejärjestelmiä ja tulevaisuuden suunnittelua koskevan selvitystyön ja aluetta koskeva maisemanhoitosuunnitelma on valmistunut. Koivukylän yrityspuiston kehittämisestä ja markkinointia on jatkettu yhteistyössä VTK Oy:n kanssa järjestämällä asiakastapaamisia ja yhteinen markkinointitilaisuus. Kohdetta markkinoidaan Havukoski nimellä, jolla avautuivat myös nettisivut. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

17 13 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 8 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Valkoisenlähteentien toteuttaminen välillä Talvikkitie - Jokiniementie aloitetaan. Toteuttamisen edistyminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Valkoisenlähteentien katusuunnitelma Talvikkitieltä Jokiniementielle on laadittu ja hyväksytty. Siltojen yleissuunnitelmat on laadittu ja rakennussuunnittelu on käynnistymässä. Hankkeen toteuttaminen on aloitettu joulukuussa KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

18 14 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 9 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Asukkaan turvallinen arki Perusopetuksesta ilman päättötodistusta ja jatkoopiskelupaikkaa jäävien oppilaiden määrät vähenevät. Kehitetään varhaisen puuttumisen toimintamalli oppilaan ohjaukseen. Perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen siirtyvien kuntatason ohjaussuunnitelman valmistuminen; perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen siirtymisen seurantajärjestelmän kehittäminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä R a p o r t o i n t i Suomenkielisen lukion aloituspaikkoja on 46,7 %:lle (tavoite 46 %) perusopetuksen päättävästä ikäluokasta, ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja 44,7 %:lle (tavoite 42 %). Ruotsinkielisen lukion aloituspaikkoja on 39 %:lle ikäluokasta. Perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyvien ohjaussuunnitelma otettiin käyttöön (Vantaan nivelmalli, opla ). Toimintamallin mukaisesti perustettiin ns. nivelryhmä (Kipinätyöryhmä), johon kuuluu edustajia opetustoimesta, sosiaali- ja terveystoimesta, ammattiopisto Variasta sekä nuorisopalveluista. Kipinä-ryhmä pohtii ilman koulutuspaikkaa olevien tai koulunsa keskeyttäneiden tukitoimia. Kipinä-työryhmällä on ollut kokoontumisia syksyn aikana, ja se on hoitanut yhteensä 41 nuoren asioita. Nuorista 37 sijoitettiin työpajoille. Perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen siirtymisen seurantajärjestelmää on kehitetty syksyn aikana. Viime kevään päättöluokkalaisista jäi noin 15 nuorta koulutuksen ulkopuolelle. Pääkaupunkiseudun oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishanke ( ) päättyi vuoden 2007 lopussa. Alueellisen yhteistyön painopisteenä on ollut opinto-ohjaajille ja muulle ohjauksesta vastaavalle henkilöstölle järjestetty koulutus. Joulukuussa haettiin opetusministeriön erillisavustusta opetuksen laadun kehittämiseen Oppilaanohjaukseen -kehittämishankkeesta Tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2006 ilman päättötodistusta jäi 9 oppilasta ( opp. ja opp.) tilanteen mukaan lukuvuonna yhdeksäsluokkalaisista jäi 5 oppilasta ilman päättötodistusta. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

19 15 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 10 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Asukkaan turvallinen arki Ennaltaehkäisevää toimintaotetta mielenterveyspalveluissa vahvistetaan tarkistamalla mielenterveysstrategia ja vakiinnuttamalla riskiryhmien seulontamenetelmä masennuksen varhaiseksi tunnistamiseksi. Mielenterveysstrategia laadittu. Masennuksen tunnistaminen ja masennuksen hoidon hoitopolku otettu käyttöön kaikissa neuvoloissa. Depressioryhmien määrä on kasvanut ja ryhmien osallistujamäärät ovat nousseet suhteessa koulutettuihin ryhmänohjaajiin. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Masennuksen hoitopolku on käytössä Hakunilassa sekä laajennettu Tikkurilan alueella. Seulonta äitiysneuvoloissa toteutuu jo kattavasti, mutta depressioryhmiä ei ole vielä kaikilla alueilla koulutettujen ohjaajien puutteen vuoksi. Koulujen oppilashuollon tukena on toiminut koulukuraattoreiden ja terveydenhoitajien depressiokoulu- tai stressinhallintaryhmä. Depressioryhmien määrä on kasvanut ja ryhmien osallistujamäärät ovat kasvaneet terveysasemilla ja maallikkoryhmät (vertaisryhmät) ovat jatkaneet toimintaansa. Psyko-työryhmä järjestäytyi vuoden alussa uudelleen ja perusti työryhmän valmistelemaan mielenterveysohjelmaa. Luonnos mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelmasta valmistui vuoden loppuun mennessä ja viedään hyväksyttäväksi Psyko-työryhmään sekä sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2008 alussa. Vanhusten päivätoiminta organisoitiin uudelleen ja sisällön uudistaminen käynnistettiin. Metsonkodin päivätoiminnassa oli syksyllä pilottiryhmä depressiovanhuksille yhteistyössä avopalvelujen kanssa. Ikääntyneille mielenterveysasiakkaille tukea tarjottiin myös Myyrastin ja Havurastin toimintojen kautta. Kotihoidossa oli meneillään Sateenvarjo-projekti, jonka avulla on parannettu kotihoidon henkilöstön valmiuksia mielenterveysasiakkaiden kuntoutukseen. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

20 16 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 11 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Asukkaan turvallinen arki Laaditaan kaupunkitasoinen turvallisuusstrategia, joka on osa sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Laadintaan osallistuvat kaupunki, poliisi ja pelastustoimi sekä muut mahdolliset yhteistyökumppanit. Laaditaan sopimus kaupunki/poliisi/pelastuslaitos TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: asukaspalvelujohtaja R a p o r t o i n t i Vantaan kaupunki, Vantaan kihlakunnan poliisilaitos, Keski- Uudenmaan pelastuslaitos ja Vantaan seurakuntayhtymä allekirjoittivat Paikallisen turvallisuustyön yhteistyösopimuksen. Tavoite ei toteutunut vuonna Turvallisuussuunnitelman laadinta on aloitettu allekirjoitetun turvallisuustyön yhteistyösopimuksen mukaisesti seuraavalle valtuustokaudelle siten, että se on valmis marraskuussa KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite ei toteutunut.

21 17 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 12 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta Vanhustenhuollon palvelujärjestelmän tasapainon edellyttämät tavoitetasot tarkistetaan ja keskeiset palveluprosessit täsmennetään. Jatkukoon hankkeen tulokset on hyödynnetty sairaalapotilaiden kotiutuksen ja jatkohoitoon ohjauksen kehittämisessä. Asiakas- ja potilasohjausta keskitetty. Vähintään 91,5 % 75 vuotta täyttäneistä asuu omassa kodissa tai normaalin palvelutaloasumisen piirissä. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Kotona asuvien 75+ asukkaiden osuus oli vuoden alussa 90,9 % ja vuoden lopussa 91,1%. Asetettua tavoitetasoa ei saavutettu, mutta muutos oli tavoitteiden suuntainen. Asiakkaiden siirtymistä hoitopaikasta toiseen on saatu sujuvammaksi: Jatkukoonhankkeessa kehitetyt hoitokoordinaattoreiden ja kotiutushoitajien toimintatavat on vakiinnutettu Peijaksen sairaalassa ja kotihoidossa. Katriinan sairaalan ja Verpan hoidon järjestelijöiden yhteistyötä on tiivistetty. Palvelutalojen asukasvalinta on keskitetty yhdelle työntekijälle. Kotiutusasuntojen käyttöä on tehostettu. Toimintatapojen kehittämisen vaikutuksesta pitkäaikaispotilaiden määrä Katriinassa on vuoden vaihteesta lähtien vähentynyt 44 % ja siellä toteutuneiden hoitojaksojen määrä on kasvanut 29 %. Asukkaiden kotona asumista mahdollisimman pitkään on edistetty eri tavoin: palveluja on kohdennettu niille kotona asuville asiakkaille, jotka tarvitsevat eniten tukea. Meneillään on päivätoiminnan kohdentaminen ja uudistaminen erityisesti tukemaan turvallista asumista kotona. Asiakas- ja potilasohjausta on kehitetty ottamalla käyttöön vastaanottotoiminnan parityöskentelymalli. Palveluprosessien täsmentäminen ja yhtenäistäminen on meneillään. Eri toimijoiden yhteistyötapoja on kehitetty prosessien käsittelyn yhteydessä. Raportointijärjestelmiä on yhtenäistetty graafista Finstar asiakastietojärjestelmää hyödyntämällä. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui lähes kokonaan.

22 18 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 13 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Lasten ja nuorten tukeminen Toimialarajat ylittävää yhteistyötä parannetaan laatimalla oppilashuollon kaupunkitasoiset linjaukset. Kaupunkitasoiset linjaukset laadittu TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä, Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Linjausten laatiminen aloitettiin selvittämällä oppilashuollon suunnitelmien nykytila esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta koottiin yhteen. Tavoite oppilashuollon kaupunkitasoisten linjausten laatimisesta toteutui yleislinjausten osalta vuoden 2007 loppuun mennessä. Kokonaisuudessaan työ saatetaan loppuun maaliskuun 2008 loppuun mennessä, jotta tekeillä olevat selvitykset Vantaan oppilashuoltoryhmien toiminnasta voidaan hyödyntää. Esi- ja perusopetuksen oppilashuoltotyön kehittäminen on käynnistynyt opetusministeriön vuosille myöntämän kohdennetun valtionavun tuella. Erityisopetukseen liittyvä Opetushallituksen koordinoima ALPO-hanke jatkuu vuoden 2008 loppuun saakka. Pääkaupunkiseudun Paras-hankkeen osana valmistellaan pääkaupunkiseudun yhteisiä erityisopetuksen osaamiskeskuksia ja konsultaatiopalveluja. Perusopetuksen, sosiaali- ja nuorisotoimen yhteinen Joustavan perusopetuksen JOPO-hanke jatkuu opetusministeriön tukemana vuoteen 2009 saakka. Hankkeen aikana toiminta vakiintuu osaksi perusopetuksen toimintaa. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

23 19 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 14 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Lasten ja nuorten tukeminen Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten opetuksen järjestämisen ja koulunkäyntiä tukevien ratkaisujen kehittäminen tehdään yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kesken. Sairaalakoulutyöryhmä kartoittaa uusia malleja. Uuden etappimallin käyttöönoton valmistelupäätökset tehty. Yhteisen koulutuksen järjestäminen henkilöstölle. Toimintamalli yhteistyölle laadittu. Asiakaskohtaisen yhteistyön tarve kartoitettu. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä, Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Etappimallin kehittämisestä ja uuden mallin käyttöönottamisesta syksystä 2009 alkaen sovittiin toimialojen yhteisessä sito-soster -kokouksessa Uusi etappimalli hyväksyttiin opetuslautakunnassa Joustavan perusopetuksen luokan, ns. Duuniluokan toiminta jatkuu toimialojen (sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialat) yhteisenä, opetusministeriön tukemana hankkeena. Mielen hyvinvointiin terveystiedon opetuksessa liittyvä Ok-hanke laajeni käsittämään kaikki vantaalaiset ylä- ja yhtenäiskoulut kolmea koulua lukuun ottamatta. Sairaalakoulutyöryhmä on aloittanut yhdessä HUS:n kanssa sairaalakoulun toimintamallin valmistelun. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

24 20 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 15 Rakenteet ja prosessit Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Kansainvälistyminen Määritellään kehittämisalueet, joihin haetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja hankerahoitusta. Painopisteinä ovat osaaminen, elinkeinopolitiikka ja hitech-ohjelma. Kehittämisalueet määritelty. (kaikki toimialat) Kansainvälistä toimintaa lisätään esim. Cimonrahoituksella mm. nuorten ryhmille ja kv-harjoittelijoille. (sito) R a p o r t o i n t i TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, asukaspalvelujohtaja Sosiaali- ja terveydenhuolto: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on määritellyt toiminnan kehittämisen strategiset painopisteet toimialan taloussuunnitelmassa Strategiset painopisteet ohjaavat mm. hankerahoituksen hakua ja toimialan järjestöille myöntämiä avustuksia. Tällä hetkellä toimiala on mukana ACTIVE hankkeessa, jossa kumppanina Japanissa ovat Tohoku Fukushi University ja Sendain kaupunki. Kehittämisalueena ovat vanhusten palvelujärjestelmät, palvelut, menetelmät ja sisällöt. Vantaan konkreettiset hankkeet liittyvät vanhustyön verkostojen johtamisen ja vanhustyön menetelmien kehittämiseen. Uuden teknologian hyödyntäminen vanhustyössä on yksi hankkeen tärkeä tavoite. Päivähoito on edelleen mukana Pohjoinen-Etelä paikallishallinnon yhteistyöohjelman mukaisessa Vantaa- Windhoek-projektissa osaprojektilla: Early Childhood development. Asiantuntijavaihtoon perustuvan hankkeen tavoitteena on kehittää Windhoekin kaupungin pienten lasten palvelujärjestelmää. Tavoitteena ollut Windhoekin kaupungin varhaiskasvatuksen politiikkaohjelma hyväksyttiin Windhoekin kaupunginvaltuustossa. Maankäyttö ja ympäristö: Hitech ohjelman Kansainvälistymiskeskus on rakentanut yhteistyöverkostoa Aasiaan (Kiina ja Korea). Kaikkiaan ulkomaisia yhteistyötahoja on verkostossa noin 60. Kesäkuussa aloitettiin Kiinakeskuksen suunnittelu ja siitä tehtiin konsulttisopimus China Expertin kanssa. Yhteydet on avattu Kiinan opetusministeriöön ja useisiin piirikuntiin. Sopimuksia on valmisteltu yhteistyöstä useiden kiinalaisten toimijoiden kanssa. Asukaspalvelut: Jäsenyys maahanmuuttajiin liittyvien hyvien käytäntöjen- verkostossa MILE (Managing migration and Integration at Locall Level), jossa on mukana kymmenen EU-maan kaupunkia. jatkuu seuraavalla sivulla KAUPUNGINHALLITUS:

25 21 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 15 Rakenteet ja prosessit Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Kansainvälistyminen Määritellään kehittämisalueet, joihin haetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja hankerahoitusta. Painopisteinä ovat osaaminen, elinkeinopolitiikka ja hitech-ohjelma. Kehittämisalueet määritelty. (kaikki toimialat) Kansainvälistä toimintaa lisätään esim. Cimonrahoituksella mm. nuorten ryhmille ja kv-harjoittelijoille. (sito) R a p o r t o i n t i TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, asukaspalvelujohtaja Sivistystoimi: Kouluilla on omia kansainvälisiä hankkeita, joita rahoitetaan mm. Comeniuksen kautta. Perusopetuksessa on aloitettu kieliohjelman uusiminen. Maaliskuussa on käynnistetty pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmaan kuuluva vuoden kestävä hanke vieraskielisten ja Suomeen palaavien perheiden lasten ja nuorten toisen asteen (lukio- ja ammatillinen koulutus) koulutuspalveluiden järjestämiseksi pääkaupunkiseudulla. Hanke on jatkoa vuoden 2006 kansainvälisten perheiden perusasteen koulutusta selvittävälle hankkeelle ja liittyy osaavan työvoiman saatavuuteen, hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan sekä maahanmuuttajien koulutukseen. Kansainvälisiä perheitä ja heidän palvelujaan kartoittaneen työryhmän perusopetusta koskeva raportti valmistui pääkaupunkiseudun yhteistyönä. Hankkeessa on mm. kartoitettu ja kuvattu pysyvästi ja tilapäisesti maahan pääkaupunkiseudulle tulleiden ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten opetusjärjestelyt sekä opetuksen tukitoimet syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi. Lukioilla ja ammattiopistolla on monia erilaisia kv-hankkeita mm. Comenius-hankkeita, Leonardo-hankkeita (Varia), PISA-verkosto, NEOS-verkosto, Pietari-projekti Kiina-yhteistyössä ovat Vaskivuoren lukio, Sotungin lukio ja koulu sekä ammattiopisto Varia yhdessä Aikuisopistossa on Matkalaukku projekti (EU-hanke, johon kuuluu seitsemän maata); Suomen ja Unkarin yhteistyöhanke (romaninuorten tie tulevaisuuteen) Windhoek projekti jatkuu HelMet-kirjaston yhteistyönä. Asiantuntijavaihtoa on molemmin puolin. Kulttuuripalvelut osallistui ystävyyskuntatoimintaan, kansainväliseen taiteilijavaihtoon ja Berlinin Wochen valmisteluun. Aloitettiin Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden valmistelut. Kaupunginmuseo toteutti yhteistyössä Windhoekin matkailutoimiston kanssa Namibiasta kertovan kiertonäyttelyn ja osallistui Windhoekin kaupunginmuseon toiminnan ja rakenteiden suunnitteluun. Windhoek-projekti jatkuu myös nuorisopalveluiden osalta. Kv-lastenleiri ja Rastattin nuorisovaihto jatkuvat. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso

Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso Eero Väätäinen 5.6.2013 Helsinki, Finlandia-talo Kuva: Tiina Kujala Eero Väätäinen, Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2013 1 Tilanne 1.5.2013

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Simulaatio. Mitä jos Vantaa olisi Odense?

Simulaatio. Mitä jos Vantaa olisi Odense? Simulaatio Mitä jos Vantaa olisi Odense? SIMULAATIO Simulaatiolla luodaan hallitussa ympäristössä todellisuus mahdollisimman tarkasti uudelleen. Olemme tehneet simulointiyrityksen siitä miltä Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Tervetuloa Vantaalle CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010 Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Vantaa Suomen neljänneksi suurin kaupunki Asukkaita (2009) ~ 195 400 Pinta-ala,

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Kuntamarkkinat 11.9.2013, Tietoisku Osaamisen

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Ohjelman sisältö Uuden tyyppiset, asiakaslähtöiset palvelujen tuotantotavat ja -konseptit Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Nuorten tavoittaminen peruskoulun jälkeen

Nuorten tavoittaminen peruskoulun jälkeen Nuorten tavoittaminen peruskoulun jälkeen 21.01.2010 Paula Ylöstalo-Kuronen Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja 21.01.2010 PY-K 1 Sivistystoimen toimiala Opetuslautakunta Ruotsinkielinen jaosto Ammatillisen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Joni Heikkola (Kaupunkisuunnittelu, yleiskaavasuunnittelija) Helsingin Sanomat

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen Vantaa

Kaikkien yhteinen Vantaa Kaikkien yhteinen Vantaa Monikulttuurisuusohjelma 2014-2017, monikulttuurisuusasiain päällikkö 12.2.2014 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Sisältö 1. Ohjelman tausta - uusia väestötietoja - lähtökohdat

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

strategia käytäntöön toiminnan Vantaan kaupungin käytäntöjä

strategia käytäntöön toiminnan Vantaan kaupungin käytäntöjä Tasa-arvon edistämisen strategia käytäntöön toiminnan ja talouden suunnittelussa Vantaan kaupungin käytäntöjä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Kokko 13.6.2012 Vantaan tarkastuslautakunta -jäseniä

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Sukupuolivaikutusten arviointi

Sukupuolivaikutusten arviointi Sukupuolivaikutusten arviointi talousarvion laadinnassa: talousarviotavoitteet 2011 Tasa-arvon Eurooppalainen peruskirja -ESR-hanke Kuntaliitto, Helsinki 12.4.2011 Susanna Taipale-Vuorinen, talous- ja

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM TERVETULOA! Ohjelma: sivu 1/2 Klo 10.00 10.10 Päivän avaus Heidi Gerdt, erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen PoKa-hanke Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Keva Sanna Pesonen Hankkeen taustaa Pohjois-Karjalan maakunnan alueella käynnissä oleva kuntatyöpaikkojen ammatillisen kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014 Mitä me olemme tehneet Vantaalla? Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin strategia Uudistuvat palvelut Vakaa talous

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma -

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 10.11.2011 Kalle Eklund Koulutuspäällikkö Pysy pystyssä seminaari Keski-Uudenmaan pelastustoimialue Osakaskuntia 8

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Loppuseminaari, 13.11.2013, Kuntatalo

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa 07.04.2014 Sivu 1 / 1 1147/10.03.02/2014 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va.

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011 Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Tilikauden tulos elokuu 2011 2008 2009 2010 2011 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 (1000 ) 10 000 0-10

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TB 2014 vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/30.1.2014

TB 2014 vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/30.1.2014 KÄYTTÖTALOUS 2014 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä 9 023 000 Perusopetuslinja Menot yhteensä 326 722 000 Perusopetuslinja - Henkilöstön

Lisätiedot

Raportti Vantaan yhteispalvelupisteiden tutustumiskäynneistä

Raportti Vantaan yhteispalvelupisteiden tutustumiskäynneistä NEO-SEUTU Hamed Shafae 18.12.2009 Raportti Vantaan yhteispalvelupisteiden tutustumiskäynneistä Vantaan kaupungin yhteispalvelun toimipaikat sijaitsevat Tikkurilassa, Myyrmäessä, Hakunilassa, Korsossa ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot