VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 Kaupunginvaltuusto

2

3 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VALTUUSTON PÄÄTTÄMIEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KAUPUNGIN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS KAUPUNGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TOIMINNAN RAHOITUS JA RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KOKONAISTULOT JA -MENOT KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT SEKÄ KONSERNIRAKENNE KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnan ja talouden toteutuminen Liikelaitokset Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutuminen, mukana liikelaitokset Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitussuunnitelman toteutumisvertailu (ilman liikelaitoksia) Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Vantaan kaupungin tuloslaskelma Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Vantaan kaupungin tase Vantaan kaupungin konsernitase III LIITETIEDOT Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tunnuslukujen laskentakaavat IV LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...195

4

5 1 I TOIMINTAKERTOMUS

6 2

7 3 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Asiakaslähtöiseen toimintaan kaupungin palvelujen järjestämisessä kiinnitettiin aikaisempaa voimakkaampaa huomiota. Asiakaslähtöisyyttä on, että kaupunki tarjoaa asukkailleen heidän tarpeistaan lähtevää, oikea-aikaista ja korkealaatuista palvelua. Asiakaslähtöisyyttä edistettiin uudistamalla palvelurakenteita ja -organisaatioita; esimerkkinä mm. sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen elämänkaari-perusteiseen palvelumalliin entisestä aluemallista. Palvelut on tarjottu edelleen lähipalvelupisteistä kuten ennenkin. Sähköisiä palvelujärjestelmiä kehitettiin kaikilla toimialoilla ja puhelinpalvelujen tavoitettavuutta parannettiin. Yhteispalvelun aukioloajat yhtenäistettiin. Palveluverkkoselvityksiin koottiin toimialojen esitykset palveluverkkojen kehittämistarpeista sekä palveluverkkotoimikunnan kannanotot esityksiin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt selvitykset ohjeellisena noudatettavaksi kaupungin investointisuunnittelun ja palveluverkkojen kehittämisen lähtökohtana. Investoinneista päätetään kulloinkin vasta taloussuunnitelmissa. Tilakeskus on määritellyt tunnusluvut toimitilojen käytön seuraamiseksi ja tehostamiseksi. Marja-Vantaan rakentaminen on lähivuosikymmenten suurimpia haasteita. Osayleiskaava on valmistunut ja tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista varten on perustettu projekti. Tulevan kehäradan varteen sijoittuvan Leinelän asuntoalueen asemakaavaehdotus on hyväksytty nähtäville vuoden 2007 lopulla ja kaava voitaneen hyväksyä vuoden 2008 aikana, mikä luo edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiselle. Leinelän alueeseen liittyvien liikennejärjestelyjen rakentaminen on alkanut aikaisemmin hyväksyttyjen kaavojen pohjalta. Alueen sisäisen kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin marraskuussa. Kaupungin elinkeinopolitiikan tavoitteena on tuottaa uusia työpaikkoja esimerkiksi logistiikan, kaupan ja matkailun alalle. Hitech-ohjelman päämääränä on, että Aviapolis-alue ja koko Vantaa kehittyvät kansainvälisen kaupan, elektroniikkateollisuuden ja tietoliikenneteknologian osaamisen keskittymiksi. Hitech-ohjelmalla tuettiin myös yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälistymiskeskuksen toiminnan tuloksena oli useita uusia kontakteja Aasiaan. Hakkilan yritysalueen markkinointia varten luotu Vantaan Akseli -projekti käynnisti alueen liikennejärjestelmiä ja tulevaisuuden suunnittelua koskevan selvitystyön. Koivukylän yrityspuiston kehittämistä ja markkinointia jatkettiin. Perusopetuksesta ilman päättötodistusta jääneitä oppilaita oli vain viisi lukuvuonna Noin 15 nuorta jäi ilman toisen asteen koulutuspaikkaa. Perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyvien ohjaussuunnitelma otettiin käyttöön ja siirtymisen seurantajärjestelmää kehitettiin. Oppilashuollon kaupunkitasoiset linjaukset valmistuvat maaliskuun loppuun 2008 mennessä. Luonnos Vantaan kaupungin ja HYKS-sairaanhoitoalueen mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelmaksi valmistui vuoden loppuun mennessä ja viedään hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan helmikuussa Vanhusten päivätoiminta organisoitiin uudelleen ja sisällön uudistaminen käynnistettiin. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli vuoden alussa 90,9 prosenttia ja vuoden lopussa 91,1 prosenttia. Asetettua tavoitetasoa (91,5 prosenttia) ei saavutettu kokonaan, mutta muutos oli tavoitteen suuntainen. Asiakkaiden siirtymistä hoitopaikasta toiseen on saatu sujuvammaksi kehittämällä toimintatapoja. Monikulttuurisuusohjelma on arvioitu. Arviointiraportti sisältää ohjelman uudistamistarpeen arvioinnin sekä ohjelman seurannan vuodelta Edunvalvonnan keskeisiä kohteita ovat olleet kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS) sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen toteuttaminen. Valtioneuvoston palautteessa kaupungin selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta todettiin, että kaupungin vastaus valtiolle täytti uudistuksen tavoitteet ja ehdot. PKS -yhteistyösopimuksen hankkeiden selvitystyö valmistui vuoden 2007 loppuun.

8 4 Talousarviossa 2007 tilikauden tulostavoite oli -8 milj. euroa ja toteutuma oli poikkeuksellisen suurten verotulojen ansiosta 15 milj. euroa. Myös toimintatulot ylittyivät ja ylityksillä voitiin rahoittaa toimintamenojen ylitykset. Talousarvion alkuperäinen nettolainanotto oli 63 milj. euroa ja lainanottovaltuutusta korotettiin maanhankintaan liittyen 43,6 milj. eurolla. Alkuperäinenkin nettolainanotto alittui ja toteutuma oli 55 milj. euroa. Vuoden 2007 lopussa kaupungin lainakanta oli 582 milj. euroa.

9 2. VALTUUSTON PÄÄTTÄMIEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 5

10 6 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 1 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Kaupunki luo rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle siten toteutettuna, että se eheyttää kaupungin yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää optimaalisesti olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja. Tuotettu rakennusoikeus TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Vuoden aikana vahvistuneissa asemakaavoissa on rakennusoikeutta noin k-m2 (noin 130 asuntoa). Tuotettu rakennusoikeus jäi siis vuonna 2007 huomattavasti pienemmäksi kuin rakennettu asuntokerrosala, km2 (n asuntoa). Parhaillaan päätöskäsittelyssä olevissa asemakaavaehdotuksissa on asuntorakentamiseen tarkoitettu uutta kerrosalaa yhteensä k-m2, joka vastaa noin 2000 asunnon kerrosalatarvetta. Vuosina asemakaavoilla on tuotettu yli 1.9 milj.k-m2 asuntojen rakennusoikeutta, mutta samana aikana asuntoja on rakennettu vajaa 1.6 milj. k-m2, joten jo tämä rakennusoikeusvaranto ( k-m2 eli 2700 asuntoa) mahdollistaa asuntotuotantotavoitteen toteuttamisen. Kuntatekniikan keskus on toteuttanut osaltaan asuntotuotantoa varten rakentamisohjelmaa työohjelman mukaisessa järjestyksessä. Kaikki liikkeelle lähteneet asuntotuotantohankkeet on saatu kunnallistekniikan piiriin. Kaupungin yhdyskuntarakennetta eheyttävää infrastruktuuria on tehty mm. Vantaanlaakso 8:n, Jokiniemi Navethalian ja Hiekkaharju 5:n alueilla. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

11 7 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 2 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Asuntotuotannosta vähintään 50 prosenttia on pientalovaltaista tuotantoa, mikä sisältää tiiviin kaupunkimaisen pientalorakentamisen. Tuotettu rakennusoikeus TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Vuoden 2007 aikana tuotetusta asuntojen rakennusoikeudesta on vajaa 8000 k-m2 (nojn 60 asuntoa) pientalojen rakennusoikeutta, mikä on vähemmän kuin vuoden aikana rakennettu pientalojen kerrosala. Aikaisemmin kaavoitettu rakennusoikeusvaranto (mm tyhjää pientalotonttia) kuitenkin mahdollistaa tavoitteen toteuttamisen. Vuonna 2007 valmistui 1400 asuntoa. Näistä omakotitaloja ja rivitaloja oli 802 eli 57,3 %. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

12 8 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 3 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Marja-Vantaan suunnittelua ja toteuttamista varten perustetaan projekti. Toimiala perustaa projektin TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Marja-Vantaan suunnittelua ja toteuttamista varten on perustettu projekti apulaiskaupunginjohtajan päätöksellä Rahasto on muodostettu ja käyttösuunnitelma on hyväksytty. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

13 9 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 4 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Leinelän rakentaminen alkaa. Rakentamisedellytysten luominen ja rakentamisen edistyminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Leinelän asemakaavaehdotus on hyväksytty nähtäville vuoden 2007 lopulla ja kaava voitaneen hyväksyä vuoden 2008 aikana, mikä luo edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiselle. Alueeseen liittyvien liikennejärjestelyjen rakentaminen on alkanut aikaisemmin hyväksyttyjen kaavojen pohjalta. Leinelän sisääntuloväylänä toimiva Koivukylänväylä avattiin liikenteelle lokakuussa. Leinelän sisäisen kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin marraskuussa. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

14 10 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 5 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Joukkoliikenteen lentokenttäbussilinja Tikkurila- Lentoasema profiloidaan selkeästi erottuvaksi. Profilointitoimenpiteiden määrittely ja edistäminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Kaupunginhallitus päätti keväällä linjan 61 profilointia edistävistä toimenpiteistä. Niiden toteuttaminen on käynnissä seuraavasti: Reaaliaikaisen bussi-infon suunnittelu on käynnissä YTV:ssä Tikkurilan aseman esteettömyys on kartoitettu Linjan 61 opastusta ja tiedotusta on parannettu syksyn aikana sekä Tikkurilan asemalla että Lentoasemalla Tikkurilantiellä on tehty bussin viivemittauksia YTV on käynnistänyt Vantaan asemia koskevan selvityksen, joka koskee mm. opastusta ja turvallisuutta. Linjan 61 Tikkurila - Lentoasema reittipäätökset tehtiin syksyllä 2007 ja sen jälkeen aloitettiin linjan 61 ulkoasun, reitin pysäkkien ulkoasun, sujuvuuden sekä linjan reaaliaikaisen informaation ja liikennevaloetuisuuksien valmistelu pyrkimyksenä, että uudistukset on toteutettu, kun linja aloittaa uudella reitillä elokuussa KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

15 11 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 6 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Tuloksellinen elinkeinopolitiikka tuottaa uusia työpaikkoja esimerkiksi logistiikan, kaupan ja matkailun alalle. Raportoidaan tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Hitech-ohjelman tulostavoitteista perusrahoituksen kolminkertaistaminen näytti syksyllä 2007 jäävän vajaaksi siten, että hankkeiden kokonaisrahoitus oli :n sijasta. Aloitettiin neuvottelut asian korjaamiseksi vuonna Hitech ohjelman johtoryhmä hyväksyi korjaussuunnitelman, jossa puuttuva hankevolyymi tuotetaan vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 hankkeiden kokonaisvolyymin tulee olla Ulkopuolisen rahoituksen puutteista huolimatta kansainvälistymiskeskuksen toiminnan tuloksena oli useita uusia kontakteja Aasiaan. Keskuksen palveluyritysten verkostossa on n. 100 yritystä, jotka yhteistyössä keskuksen kautta tuottavat palveluja ulkomailta Suomeen sijoittuville yrityksille. Kaikkiaan kansainvälistymiskeskuksen verkostossa on n. 60 ulkomaalaista tahoa. Yrityshautomossa oli 14 yritystä. Seudullinen logistiikan klusteriohjelma toteutui suunnitelmien mukaisesti. Klusteriohjelman osana toteutettiin lentokenttäalueen kasvuohjelma projekti yhdessä Finavian, Finnairin, Tuusulan kunnan sekä logistiikkayritysten kanssa. Projektissa järjestettiin kansainvälinen vertaileva tutkimus menestyvistä lentokenttäalueista. Erittäin merkittävä tapahtuma oli kansainvälisen 7. Aircargo Economics Seminarin järjestäminen Vantaalla, johon osallistui n. 100 yritystä, lentokenttää ja muuta tahoa. Näistä noin puolet ulkomaisia. Klusteriohjelman tärkein projekti on RFID lab, jossa on mukana 35 yritystä ja koulutus- ja tutkimuslaitosta. RFID labin toimintaa rahoittaa TE keskus ja sitä manageroi EVTEK. Logistiikka -foorum kokoontui kolme kertaa vuonna Kokonaishankevolyymi oli vuoden 2007 aikana. Yhteensä Hitech ohjelmassa ja logistiikan klusteriohjelmassa on ollut mukana noin 600 yritystä tai tutkimus- ja koulutuslaitosta. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

16 12 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 7 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Lisätään pääradan varren ja Itä-Vantaan kiinnostavuutta yritysten sijaintipaikkana. Erityisinä kehittämiskohteina ovat Hakkilan yritysalue ja Koivukylän yrityspuisto. Toimenpiteet ja kumppanuusyhteistyö TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Hakkilan yritysalueen markkinointia varten luotu Vantaan Akseli -projekti on käynnistänyt alueen liikennejärjestelmiä ja tulevaisuuden suunnittelua koskevan selvitystyön ja aluetta koskeva maisemanhoitosuunnitelma on valmistunut. Koivukylän yrityspuiston kehittämisestä ja markkinointia on jatkettu yhteistyössä VTK Oy:n kanssa järjestämällä asiakastapaamisia ja yhteinen markkinointitilaisuus. Kohdetta markkinoidaan Havukoski nimellä, jolla avautuivat myös nettisivut. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

17 13 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 8 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Valkoisenlähteentien toteuttaminen välillä Talvikkitie - Jokiniementie aloitetaan. Toteuttamisen edistyminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Valkoisenlähteentien katusuunnitelma Talvikkitieltä Jokiniementielle on laadittu ja hyväksytty. Siltojen yleissuunnitelmat on laadittu ja rakennussuunnittelu on käynnistymässä. Hankkeen toteuttaminen on aloitettu joulukuussa KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

18 14 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 9 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Asukkaan turvallinen arki Perusopetuksesta ilman päättötodistusta ja jatkoopiskelupaikkaa jäävien oppilaiden määrät vähenevät. Kehitetään varhaisen puuttumisen toimintamalli oppilaan ohjaukseen. Perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen siirtyvien kuntatason ohjaussuunnitelman valmistuminen; perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen siirtymisen seurantajärjestelmän kehittäminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä R a p o r t o i n t i Suomenkielisen lukion aloituspaikkoja on 46,7 %:lle (tavoite 46 %) perusopetuksen päättävästä ikäluokasta, ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja 44,7 %:lle (tavoite 42 %). Ruotsinkielisen lukion aloituspaikkoja on 39 %:lle ikäluokasta. Perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyvien ohjaussuunnitelma otettiin käyttöön (Vantaan nivelmalli, opla ). Toimintamallin mukaisesti perustettiin ns. nivelryhmä (Kipinätyöryhmä), johon kuuluu edustajia opetustoimesta, sosiaali- ja terveystoimesta, ammattiopisto Variasta sekä nuorisopalveluista. Kipinä-ryhmä pohtii ilman koulutuspaikkaa olevien tai koulunsa keskeyttäneiden tukitoimia. Kipinä-työryhmällä on ollut kokoontumisia syksyn aikana, ja se on hoitanut yhteensä 41 nuoren asioita. Nuorista 37 sijoitettiin työpajoille. Perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen siirtymisen seurantajärjestelmää on kehitetty syksyn aikana. Viime kevään päättöluokkalaisista jäi noin 15 nuorta koulutuksen ulkopuolelle. Pääkaupunkiseudun oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishanke ( ) päättyi vuoden 2007 lopussa. Alueellisen yhteistyön painopisteenä on ollut opinto-ohjaajille ja muulle ohjauksesta vastaavalle henkilöstölle järjestetty koulutus. Joulukuussa haettiin opetusministeriön erillisavustusta opetuksen laadun kehittämiseen Oppilaanohjaukseen -kehittämishankkeesta Tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2006 ilman päättötodistusta jäi 9 oppilasta ( opp. ja opp.) tilanteen mukaan lukuvuonna yhdeksäsluokkalaisista jäi 5 oppilasta ilman päättötodistusta. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

19 15 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 10 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Asukkaan turvallinen arki Ennaltaehkäisevää toimintaotetta mielenterveyspalveluissa vahvistetaan tarkistamalla mielenterveysstrategia ja vakiinnuttamalla riskiryhmien seulontamenetelmä masennuksen varhaiseksi tunnistamiseksi. Mielenterveysstrategia laadittu. Masennuksen tunnistaminen ja masennuksen hoidon hoitopolku otettu käyttöön kaikissa neuvoloissa. Depressioryhmien määrä on kasvanut ja ryhmien osallistujamäärät ovat nousseet suhteessa koulutettuihin ryhmänohjaajiin. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Masennuksen hoitopolku on käytössä Hakunilassa sekä laajennettu Tikkurilan alueella. Seulonta äitiysneuvoloissa toteutuu jo kattavasti, mutta depressioryhmiä ei ole vielä kaikilla alueilla koulutettujen ohjaajien puutteen vuoksi. Koulujen oppilashuollon tukena on toiminut koulukuraattoreiden ja terveydenhoitajien depressiokoulu- tai stressinhallintaryhmä. Depressioryhmien määrä on kasvanut ja ryhmien osallistujamäärät ovat kasvaneet terveysasemilla ja maallikkoryhmät (vertaisryhmät) ovat jatkaneet toimintaansa. Psyko-työryhmä järjestäytyi vuoden alussa uudelleen ja perusti työryhmän valmistelemaan mielenterveysohjelmaa. Luonnos mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelmasta valmistui vuoden loppuun mennessä ja viedään hyväksyttäväksi Psyko-työryhmään sekä sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2008 alussa. Vanhusten päivätoiminta organisoitiin uudelleen ja sisällön uudistaminen käynnistettiin. Metsonkodin päivätoiminnassa oli syksyllä pilottiryhmä depressiovanhuksille yhteistyössä avopalvelujen kanssa. Ikääntyneille mielenterveysasiakkaille tukea tarjottiin myös Myyrastin ja Havurastin toimintojen kautta. Kotihoidossa oli meneillään Sateenvarjo-projekti, jonka avulla on parannettu kotihoidon henkilöstön valmiuksia mielenterveysasiakkaiden kuntoutukseen. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

20 16 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 11 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Asukkaan turvallinen arki Laaditaan kaupunkitasoinen turvallisuusstrategia, joka on osa sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Laadintaan osallistuvat kaupunki, poliisi ja pelastustoimi sekä muut mahdolliset yhteistyökumppanit. Laaditaan sopimus kaupunki/poliisi/pelastuslaitos TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: asukaspalvelujohtaja R a p o r t o i n t i Vantaan kaupunki, Vantaan kihlakunnan poliisilaitos, Keski- Uudenmaan pelastuslaitos ja Vantaan seurakuntayhtymä allekirjoittivat Paikallisen turvallisuustyön yhteistyösopimuksen. Tavoite ei toteutunut vuonna Turvallisuussuunnitelman laadinta on aloitettu allekirjoitetun turvallisuustyön yhteistyösopimuksen mukaisesti seuraavalle valtuustokaudelle siten, että se on valmis marraskuussa KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite ei toteutunut.

21 17 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 12 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta Vanhustenhuollon palvelujärjestelmän tasapainon edellyttämät tavoitetasot tarkistetaan ja keskeiset palveluprosessit täsmennetään. Jatkukoon hankkeen tulokset on hyödynnetty sairaalapotilaiden kotiutuksen ja jatkohoitoon ohjauksen kehittämisessä. Asiakas- ja potilasohjausta keskitetty. Vähintään 91,5 % 75 vuotta täyttäneistä asuu omassa kodissa tai normaalin palvelutaloasumisen piirissä. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Kotona asuvien 75+ asukkaiden osuus oli vuoden alussa 90,9 % ja vuoden lopussa 91,1%. Asetettua tavoitetasoa ei saavutettu, mutta muutos oli tavoitteiden suuntainen. Asiakkaiden siirtymistä hoitopaikasta toiseen on saatu sujuvammaksi: Jatkukoonhankkeessa kehitetyt hoitokoordinaattoreiden ja kotiutushoitajien toimintatavat on vakiinnutettu Peijaksen sairaalassa ja kotihoidossa. Katriinan sairaalan ja Verpan hoidon järjestelijöiden yhteistyötä on tiivistetty. Palvelutalojen asukasvalinta on keskitetty yhdelle työntekijälle. Kotiutusasuntojen käyttöä on tehostettu. Toimintatapojen kehittämisen vaikutuksesta pitkäaikaispotilaiden määrä Katriinassa on vuoden vaihteesta lähtien vähentynyt 44 % ja siellä toteutuneiden hoitojaksojen määrä on kasvanut 29 %. Asukkaiden kotona asumista mahdollisimman pitkään on edistetty eri tavoin: palveluja on kohdennettu niille kotona asuville asiakkaille, jotka tarvitsevat eniten tukea. Meneillään on päivätoiminnan kohdentaminen ja uudistaminen erityisesti tukemaan turvallista asumista kotona. Asiakas- ja potilasohjausta on kehitetty ottamalla käyttöön vastaanottotoiminnan parityöskentelymalli. Palveluprosessien täsmentäminen ja yhtenäistäminen on meneillään. Eri toimijoiden yhteistyötapoja on kehitetty prosessien käsittelyn yhteydessä. Raportointijärjestelmiä on yhtenäistetty graafista Finstar asiakastietojärjestelmää hyödyntämällä. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui lähes kokonaan.

22 18 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 13 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Lasten ja nuorten tukeminen Toimialarajat ylittävää yhteistyötä parannetaan laatimalla oppilashuollon kaupunkitasoiset linjaukset. Kaupunkitasoiset linjaukset laadittu TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä, Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Linjausten laatiminen aloitettiin selvittämällä oppilashuollon suunnitelmien nykytila esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta koottiin yhteen. Tavoite oppilashuollon kaupunkitasoisten linjausten laatimisesta toteutui yleislinjausten osalta vuoden 2007 loppuun mennessä. Kokonaisuudessaan työ saatetaan loppuun maaliskuun 2008 loppuun mennessä, jotta tekeillä olevat selvitykset Vantaan oppilashuoltoryhmien toiminnasta voidaan hyödyntää. Esi- ja perusopetuksen oppilashuoltotyön kehittäminen on käynnistynyt opetusministeriön vuosille myöntämän kohdennetun valtionavun tuella. Erityisopetukseen liittyvä Opetushallituksen koordinoima ALPO-hanke jatkuu vuoden 2008 loppuun saakka. Pääkaupunkiseudun Paras-hankkeen osana valmistellaan pääkaupunkiseudun yhteisiä erityisopetuksen osaamiskeskuksia ja konsultaatiopalveluja. Perusopetuksen, sosiaali- ja nuorisotoimen yhteinen Joustavan perusopetuksen JOPO-hanke jatkuu opetusministeriön tukemana vuoteen 2009 saakka. Hankkeen aikana toiminta vakiintuu osaksi perusopetuksen toimintaa. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

23 19 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 14 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Lasten ja nuorten tukeminen Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten opetuksen järjestämisen ja koulunkäyntiä tukevien ratkaisujen kehittäminen tehdään yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kesken. Sairaalakoulutyöryhmä kartoittaa uusia malleja. Uuden etappimallin käyttöönoton valmistelupäätökset tehty. Yhteisen koulutuksen järjestäminen henkilöstölle. Toimintamalli yhteistyölle laadittu. Asiakaskohtaisen yhteistyön tarve kartoitettu. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä, Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Etappimallin kehittämisestä ja uuden mallin käyttöönottamisesta syksystä 2009 alkaen sovittiin toimialojen yhteisessä sito-soster -kokouksessa Uusi etappimalli hyväksyttiin opetuslautakunnassa Joustavan perusopetuksen luokan, ns. Duuniluokan toiminta jatkuu toimialojen (sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialat) yhteisenä, opetusministeriön tukemana hankkeena. Mielen hyvinvointiin terveystiedon opetuksessa liittyvä Ok-hanke laajeni käsittämään kaikki vantaalaiset ylä- ja yhtenäiskoulut kolmea koulua lukuun ottamatta. Sairaalakoulutyöryhmä on aloittanut yhdessä HUS:n kanssa sairaalakoulun toimintamallin valmistelun. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

24 20 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 15 Rakenteet ja prosessit Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Kansainvälistyminen Määritellään kehittämisalueet, joihin haetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja hankerahoitusta. Painopisteinä ovat osaaminen, elinkeinopolitiikka ja hitech-ohjelma. Kehittämisalueet määritelty. (kaikki toimialat) Kansainvälistä toimintaa lisätään esim. Cimonrahoituksella mm. nuorten ryhmille ja kv-harjoittelijoille. (sito) R a p o r t o i n t i TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, asukaspalvelujohtaja Sosiaali- ja terveydenhuolto: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on määritellyt toiminnan kehittämisen strategiset painopisteet toimialan taloussuunnitelmassa Strategiset painopisteet ohjaavat mm. hankerahoituksen hakua ja toimialan järjestöille myöntämiä avustuksia. Tällä hetkellä toimiala on mukana ACTIVE hankkeessa, jossa kumppanina Japanissa ovat Tohoku Fukushi University ja Sendain kaupunki. Kehittämisalueena ovat vanhusten palvelujärjestelmät, palvelut, menetelmät ja sisällöt. Vantaan konkreettiset hankkeet liittyvät vanhustyön verkostojen johtamisen ja vanhustyön menetelmien kehittämiseen. Uuden teknologian hyödyntäminen vanhustyössä on yksi hankkeen tärkeä tavoite. Päivähoito on edelleen mukana Pohjoinen-Etelä paikallishallinnon yhteistyöohjelman mukaisessa Vantaa- Windhoek-projektissa osaprojektilla: Early Childhood development. Asiantuntijavaihtoon perustuvan hankkeen tavoitteena on kehittää Windhoekin kaupungin pienten lasten palvelujärjestelmää. Tavoitteena ollut Windhoekin kaupungin varhaiskasvatuksen politiikkaohjelma hyväksyttiin Windhoekin kaupunginvaltuustossa. Maankäyttö ja ympäristö: Hitech ohjelman Kansainvälistymiskeskus on rakentanut yhteistyöverkostoa Aasiaan (Kiina ja Korea). Kaikkiaan ulkomaisia yhteistyötahoja on verkostossa noin 60. Kesäkuussa aloitettiin Kiinakeskuksen suunnittelu ja siitä tehtiin konsulttisopimus China Expertin kanssa. Yhteydet on avattu Kiinan opetusministeriöön ja useisiin piirikuntiin. Sopimuksia on valmisteltu yhteistyöstä useiden kiinalaisten toimijoiden kanssa. Asukaspalvelut: Jäsenyys maahanmuuttajiin liittyvien hyvien käytäntöjen- verkostossa MILE (Managing migration and Integration at Locall Level), jossa on mukana kymmenen EU-maan kaupunkia. jatkuu seuraavalla sivulla KAUPUNGINHALLITUS:

25 21 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 15 Rakenteet ja prosessit Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Kansainvälistyminen Määritellään kehittämisalueet, joihin haetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja hankerahoitusta. Painopisteinä ovat osaaminen, elinkeinopolitiikka ja hitech-ohjelma. Kehittämisalueet määritelty. (kaikki toimialat) Kansainvälistä toimintaa lisätään esim. Cimonrahoituksella mm. nuorten ryhmille ja kv-harjoittelijoille. (sito) R a p o r t o i n t i TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, asukaspalvelujohtaja Sivistystoimi: Kouluilla on omia kansainvälisiä hankkeita, joita rahoitetaan mm. Comeniuksen kautta. Perusopetuksessa on aloitettu kieliohjelman uusiminen. Maaliskuussa on käynnistetty pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmaan kuuluva vuoden kestävä hanke vieraskielisten ja Suomeen palaavien perheiden lasten ja nuorten toisen asteen (lukio- ja ammatillinen koulutus) koulutuspalveluiden järjestämiseksi pääkaupunkiseudulla. Hanke on jatkoa vuoden 2006 kansainvälisten perheiden perusasteen koulutusta selvittävälle hankkeelle ja liittyy osaavan työvoiman saatavuuteen, hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan sekä maahanmuuttajien koulutukseen. Kansainvälisiä perheitä ja heidän palvelujaan kartoittaneen työryhmän perusopetusta koskeva raportti valmistui pääkaupunkiseudun yhteistyönä. Hankkeessa on mm. kartoitettu ja kuvattu pysyvästi ja tilapäisesti maahan pääkaupunkiseudulle tulleiden ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten opetusjärjestelyt sekä opetuksen tukitoimet syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi. Lukioilla ja ammattiopistolla on monia erilaisia kv-hankkeita mm. Comenius-hankkeita, Leonardo-hankkeita (Varia), PISA-verkosto, NEOS-verkosto, Pietari-projekti Kiina-yhteistyössä ovat Vaskivuoren lukio, Sotungin lukio ja koulu sekä ammattiopisto Varia yhdessä Aikuisopistossa on Matkalaukku projekti (EU-hanke, johon kuuluu seitsemän maata); Suomen ja Unkarin yhteistyöhanke (romaninuorten tie tulevaisuuteen) Windhoek projekti jatkuu HelMet-kirjaston yhteistyönä. Asiantuntijavaihtoa on molemmin puolin. Kulttuuripalvelut osallistui ystävyyskuntatoimintaan, kansainväliseen taiteilijavaihtoon ja Berlinin Wochen valmisteluun. Aloitettiin Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden valmistelut. Kaupunginmuseo toteutti yhteistyössä Windhoekin matkailutoimiston kanssa Namibiasta kertovan kiertonäyttelyn ja osallistui Windhoekin kaupunginmuseon toiminnan ja rakenteiden suunnitteluun. Windhoek-projekti jatkuu myös nuorisopalveluiden osalta. Kv-lastenleiri ja Rastattin nuorisovaihto jatkuvat. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 4 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KH - STS 29.5.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2012

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2012 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2012 Kaupunginhallitus 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV)

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV) HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV) Hallinto- ja kehittämisosasto koostuu kahdesta tulosalueesta: yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen sekä tuki- ja sähköiset palvelut. Yhteenveto hallinto-

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot