VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 Kaupunginvaltuusto

2

3 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VALTUUSTON PÄÄTTÄMIEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KAUPUNGIN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS KAUPUNGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TOIMINNAN RAHOITUS JA RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KOKONAISTULOT JA -MENOT KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT SEKÄ KONSERNIRAKENNE KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnan ja talouden toteutuminen Liikelaitokset Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutuminen, mukana liikelaitokset Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitussuunnitelman toteutumisvertailu (ilman liikelaitoksia) Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Vantaan kaupungin tuloslaskelma Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Vantaan kaupungin tase Vantaan kaupungin konsernitase III LIITETIEDOT Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tunnuslukujen laskentakaavat IV LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...195

4

5 1 I TOIMINTAKERTOMUS

6 2

7 3 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Asiakaslähtöiseen toimintaan kaupungin palvelujen järjestämisessä kiinnitettiin aikaisempaa voimakkaampaa huomiota. Asiakaslähtöisyyttä on, että kaupunki tarjoaa asukkailleen heidän tarpeistaan lähtevää, oikea-aikaista ja korkealaatuista palvelua. Asiakaslähtöisyyttä edistettiin uudistamalla palvelurakenteita ja -organisaatioita; esimerkkinä mm. sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen elämänkaari-perusteiseen palvelumalliin entisestä aluemallista. Palvelut on tarjottu edelleen lähipalvelupisteistä kuten ennenkin. Sähköisiä palvelujärjestelmiä kehitettiin kaikilla toimialoilla ja puhelinpalvelujen tavoitettavuutta parannettiin. Yhteispalvelun aukioloajat yhtenäistettiin. Palveluverkkoselvityksiin koottiin toimialojen esitykset palveluverkkojen kehittämistarpeista sekä palveluverkkotoimikunnan kannanotot esityksiin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt selvitykset ohjeellisena noudatettavaksi kaupungin investointisuunnittelun ja palveluverkkojen kehittämisen lähtökohtana. Investoinneista päätetään kulloinkin vasta taloussuunnitelmissa. Tilakeskus on määritellyt tunnusluvut toimitilojen käytön seuraamiseksi ja tehostamiseksi. Marja-Vantaan rakentaminen on lähivuosikymmenten suurimpia haasteita. Osayleiskaava on valmistunut ja tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista varten on perustettu projekti. Tulevan kehäradan varteen sijoittuvan Leinelän asuntoalueen asemakaavaehdotus on hyväksytty nähtäville vuoden 2007 lopulla ja kaava voitaneen hyväksyä vuoden 2008 aikana, mikä luo edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiselle. Leinelän alueeseen liittyvien liikennejärjestelyjen rakentaminen on alkanut aikaisemmin hyväksyttyjen kaavojen pohjalta. Alueen sisäisen kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin marraskuussa. Kaupungin elinkeinopolitiikan tavoitteena on tuottaa uusia työpaikkoja esimerkiksi logistiikan, kaupan ja matkailun alalle. Hitech-ohjelman päämääränä on, että Aviapolis-alue ja koko Vantaa kehittyvät kansainvälisen kaupan, elektroniikkateollisuuden ja tietoliikenneteknologian osaamisen keskittymiksi. Hitech-ohjelmalla tuettiin myös yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälistymiskeskuksen toiminnan tuloksena oli useita uusia kontakteja Aasiaan. Hakkilan yritysalueen markkinointia varten luotu Vantaan Akseli -projekti käynnisti alueen liikennejärjestelmiä ja tulevaisuuden suunnittelua koskevan selvitystyön. Koivukylän yrityspuiston kehittämistä ja markkinointia jatkettiin. Perusopetuksesta ilman päättötodistusta jääneitä oppilaita oli vain viisi lukuvuonna Noin 15 nuorta jäi ilman toisen asteen koulutuspaikkaa. Perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyvien ohjaussuunnitelma otettiin käyttöön ja siirtymisen seurantajärjestelmää kehitettiin. Oppilashuollon kaupunkitasoiset linjaukset valmistuvat maaliskuun loppuun 2008 mennessä. Luonnos Vantaan kaupungin ja HYKS-sairaanhoitoalueen mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelmaksi valmistui vuoden loppuun mennessä ja viedään hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan helmikuussa Vanhusten päivätoiminta organisoitiin uudelleen ja sisällön uudistaminen käynnistettiin. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli vuoden alussa 90,9 prosenttia ja vuoden lopussa 91,1 prosenttia. Asetettua tavoitetasoa (91,5 prosenttia) ei saavutettu kokonaan, mutta muutos oli tavoitteen suuntainen. Asiakkaiden siirtymistä hoitopaikasta toiseen on saatu sujuvammaksi kehittämällä toimintatapoja. Monikulttuurisuusohjelma on arvioitu. Arviointiraportti sisältää ohjelman uudistamistarpeen arvioinnin sekä ohjelman seurannan vuodelta Edunvalvonnan keskeisiä kohteita ovat olleet kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS) sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen toteuttaminen. Valtioneuvoston palautteessa kaupungin selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta todettiin, että kaupungin vastaus valtiolle täytti uudistuksen tavoitteet ja ehdot. PKS -yhteistyösopimuksen hankkeiden selvitystyö valmistui vuoden 2007 loppuun.

8 4 Talousarviossa 2007 tilikauden tulostavoite oli -8 milj. euroa ja toteutuma oli poikkeuksellisen suurten verotulojen ansiosta 15 milj. euroa. Myös toimintatulot ylittyivät ja ylityksillä voitiin rahoittaa toimintamenojen ylitykset. Talousarvion alkuperäinen nettolainanotto oli 63 milj. euroa ja lainanottovaltuutusta korotettiin maanhankintaan liittyen 43,6 milj. eurolla. Alkuperäinenkin nettolainanotto alittui ja toteutuma oli 55 milj. euroa. Vuoden 2007 lopussa kaupungin lainakanta oli 582 milj. euroa.

9 2. VALTUUSTON PÄÄTTÄMIEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 5

10 6 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 1 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Kaupunki luo rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle siten toteutettuna, että se eheyttää kaupungin yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää optimaalisesti olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja. Tuotettu rakennusoikeus TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Vuoden aikana vahvistuneissa asemakaavoissa on rakennusoikeutta noin k-m2 (noin 130 asuntoa). Tuotettu rakennusoikeus jäi siis vuonna 2007 huomattavasti pienemmäksi kuin rakennettu asuntokerrosala, km2 (n asuntoa). Parhaillaan päätöskäsittelyssä olevissa asemakaavaehdotuksissa on asuntorakentamiseen tarkoitettu uutta kerrosalaa yhteensä k-m2, joka vastaa noin 2000 asunnon kerrosalatarvetta. Vuosina asemakaavoilla on tuotettu yli 1.9 milj.k-m2 asuntojen rakennusoikeutta, mutta samana aikana asuntoja on rakennettu vajaa 1.6 milj. k-m2, joten jo tämä rakennusoikeusvaranto ( k-m2 eli 2700 asuntoa) mahdollistaa asuntotuotantotavoitteen toteuttamisen. Kuntatekniikan keskus on toteuttanut osaltaan asuntotuotantoa varten rakentamisohjelmaa työohjelman mukaisessa järjestyksessä. Kaikki liikkeelle lähteneet asuntotuotantohankkeet on saatu kunnallistekniikan piiriin. Kaupungin yhdyskuntarakennetta eheyttävää infrastruktuuria on tehty mm. Vantaanlaakso 8:n, Jokiniemi Navethalian ja Hiekkaharju 5:n alueilla. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

11 7 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 2 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Asuntotuotannosta vähintään 50 prosenttia on pientalovaltaista tuotantoa, mikä sisältää tiiviin kaupunkimaisen pientalorakentamisen. Tuotettu rakennusoikeus TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Vuoden 2007 aikana tuotetusta asuntojen rakennusoikeudesta on vajaa 8000 k-m2 (nojn 60 asuntoa) pientalojen rakennusoikeutta, mikä on vähemmän kuin vuoden aikana rakennettu pientalojen kerrosala. Aikaisemmin kaavoitettu rakennusoikeusvaranto (mm tyhjää pientalotonttia) kuitenkin mahdollistaa tavoitteen toteuttamisen. Vuonna 2007 valmistui 1400 asuntoa. Näistä omakotitaloja ja rivitaloja oli 802 eli 57,3 %. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

12 8 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 3 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Marja-Vantaan suunnittelua ja toteuttamista varten perustetaan projekti. Toimiala perustaa projektin TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Marja-Vantaan suunnittelua ja toteuttamista varten on perustettu projekti apulaiskaupunginjohtajan päätöksellä Rahasto on muodostettu ja käyttösuunnitelma on hyväksytty. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

13 9 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 4 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Leinelän rakentaminen alkaa. Rakentamisedellytysten luominen ja rakentamisen edistyminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Leinelän asemakaavaehdotus on hyväksytty nähtäville vuoden 2007 lopulla ja kaava voitaneen hyväksyä vuoden 2008 aikana, mikä luo edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiselle. Alueeseen liittyvien liikennejärjestelyjen rakentaminen on alkanut aikaisemmin hyväksyttyjen kaavojen pohjalta. Leinelän sisääntuloväylänä toimiva Koivukylänväylä avattiin liikenteelle lokakuussa. Leinelän sisäisen kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin marraskuussa. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

14 10 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 5 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Joukkoliikenteen lentokenttäbussilinja Tikkurila- Lentoasema profiloidaan selkeästi erottuvaksi. Profilointitoimenpiteiden määrittely ja edistäminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Kaupunginhallitus päätti keväällä linjan 61 profilointia edistävistä toimenpiteistä. Niiden toteuttaminen on käynnissä seuraavasti: Reaaliaikaisen bussi-infon suunnittelu on käynnissä YTV:ssä Tikkurilan aseman esteettömyys on kartoitettu Linjan 61 opastusta ja tiedotusta on parannettu syksyn aikana sekä Tikkurilan asemalla että Lentoasemalla Tikkurilantiellä on tehty bussin viivemittauksia YTV on käynnistänyt Vantaan asemia koskevan selvityksen, joka koskee mm. opastusta ja turvallisuutta. Linjan 61 Tikkurila - Lentoasema reittipäätökset tehtiin syksyllä 2007 ja sen jälkeen aloitettiin linjan 61 ulkoasun, reitin pysäkkien ulkoasun, sujuvuuden sekä linjan reaaliaikaisen informaation ja liikennevaloetuisuuksien valmistelu pyrkimyksenä, että uudistukset on toteutettu, kun linja aloittaa uudella reitillä elokuussa KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

15 11 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 6 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Tuloksellinen elinkeinopolitiikka tuottaa uusia työpaikkoja esimerkiksi logistiikan, kaupan ja matkailun alalle. Raportoidaan tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Hitech-ohjelman tulostavoitteista perusrahoituksen kolminkertaistaminen näytti syksyllä 2007 jäävän vajaaksi siten, että hankkeiden kokonaisrahoitus oli :n sijasta. Aloitettiin neuvottelut asian korjaamiseksi vuonna Hitech ohjelman johtoryhmä hyväksyi korjaussuunnitelman, jossa puuttuva hankevolyymi tuotetaan vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 hankkeiden kokonaisvolyymin tulee olla Ulkopuolisen rahoituksen puutteista huolimatta kansainvälistymiskeskuksen toiminnan tuloksena oli useita uusia kontakteja Aasiaan. Keskuksen palveluyritysten verkostossa on n. 100 yritystä, jotka yhteistyössä keskuksen kautta tuottavat palveluja ulkomailta Suomeen sijoittuville yrityksille. Kaikkiaan kansainvälistymiskeskuksen verkostossa on n. 60 ulkomaalaista tahoa. Yrityshautomossa oli 14 yritystä. Seudullinen logistiikan klusteriohjelma toteutui suunnitelmien mukaisesti. Klusteriohjelman osana toteutettiin lentokenttäalueen kasvuohjelma projekti yhdessä Finavian, Finnairin, Tuusulan kunnan sekä logistiikkayritysten kanssa. Projektissa järjestettiin kansainvälinen vertaileva tutkimus menestyvistä lentokenttäalueista. Erittäin merkittävä tapahtuma oli kansainvälisen 7. Aircargo Economics Seminarin järjestäminen Vantaalla, johon osallistui n. 100 yritystä, lentokenttää ja muuta tahoa. Näistä noin puolet ulkomaisia. Klusteriohjelman tärkein projekti on RFID lab, jossa on mukana 35 yritystä ja koulutus- ja tutkimuslaitosta. RFID labin toimintaa rahoittaa TE keskus ja sitä manageroi EVTEK. Logistiikka -foorum kokoontui kolme kertaa vuonna Kokonaishankevolyymi oli vuoden 2007 aikana. Yhteensä Hitech ohjelmassa ja logistiikan klusteriohjelmassa on ollut mukana noin 600 yritystä tai tutkimus- ja koulutuslaitosta. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

16 12 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 7 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Lisätään pääradan varren ja Itä-Vantaan kiinnostavuutta yritysten sijaintipaikkana. Erityisinä kehittämiskohteina ovat Hakkilan yritysalue ja Koivukylän yrityspuisto. Toimenpiteet ja kumppanuusyhteistyö TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Hakkilan yritysalueen markkinointia varten luotu Vantaan Akseli -projekti on käynnistänyt alueen liikennejärjestelmiä ja tulevaisuuden suunnittelua koskevan selvitystyön ja aluetta koskeva maisemanhoitosuunnitelma on valmistunut. Koivukylän yrityspuiston kehittämisestä ja markkinointia on jatkettu yhteistyössä VTK Oy:n kanssa järjestämällä asiakastapaamisia ja yhteinen markkinointitilaisuus. Kohdetta markkinoidaan Havukoski nimellä, jolla avautuivat myös nettisivut. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

17 13 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 8 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Valkoisenlähteentien toteuttaminen välillä Talvikkitie - Jokiniementie aloitetaan. Toteuttamisen edistyminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Valkoisenlähteentien katusuunnitelma Talvikkitieltä Jokiniementielle on laadittu ja hyväksytty. Siltojen yleissuunnitelmat on laadittu ja rakennussuunnittelu on käynnistymässä. Hankkeen toteuttaminen on aloitettu joulukuussa KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

18 14 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 9 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Asukkaan turvallinen arki Perusopetuksesta ilman päättötodistusta ja jatkoopiskelupaikkaa jäävien oppilaiden määrät vähenevät. Kehitetään varhaisen puuttumisen toimintamalli oppilaan ohjaukseen. Perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen siirtyvien kuntatason ohjaussuunnitelman valmistuminen; perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen siirtymisen seurantajärjestelmän kehittäminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä R a p o r t o i n t i Suomenkielisen lukion aloituspaikkoja on 46,7 %:lle (tavoite 46 %) perusopetuksen päättävästä ikäluokasta, ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja 44,7 %:lle (tavoite 42 %). Ruotsinkielisen lukion aloituspaikkoja on 39 %:lle ikäluokasta. Perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyvien ohjaussuunnitelma otettiin käyttöön (Vantaan nivelmalli, opla ). Toimintamallin mukaisesti perustettiin ns. nivelryhmä (Kipinätyöryhmä), johon kuuluu edustajia opetustoimesta, sosiaali- ja terveystoimesta, ammattiopisto Variasta sekä nuorisopalveluista. Kipinä-ryhmä pohtii ilman koulutuspaikkaa olevien tai koulunsa keskeyttäneiden tukitoimia. Kipinä-työryhmällä on ollut kokoontumisia syksyn aikana, ja se on hoitanut yhteensä 41 nuoren asioita. Nuorista 37 sijoitettiin työpajoille. Perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen siirtymisen seurantajärjestelmää on kehitetty syksyn aikana. Viime kevään päättöluokkalaisista jäi noin 15 nuorta koulutuksen ulkopuolelle. Pääkaupunkiseudun oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishanke ( ) päättyi vuoden 2007 lopussa. Alueellisen yhteistyön painopisteenä on ollut opinto-ohjaajille ja muulle ohjauksesta vastaavalle henkilöstölle järjestetty koulutus. Joulukuussa haettiin opetusministeriön erillisavustusta opetuksen laadun kehittämiseen Oppilaanohjaukseen -kehittämishankkeesta Tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2006 ilman päättötodistusta jäi 9 oppilasta ( opp. ja opp.) tilanteen mukaan lukuvuonna yhdeksäsluokkalaisista jäi 5 oppilasta ilman päättötodistusta. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

19 15 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 10 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Asukkaan turvallinen arki Ennaltaehkäisevää toimintaotetta mielenterveyspalveluissa vahvistetaan tarkistamalla mielenterveysstrategia ja vakiinnuttamalla riskiryhmien seulontamenetelmä masennuksen varhaiseksi tunnistamiseksi. Mielenterveysstrategia laadittu. Masennuksen tunnistaminen ja masennuksen hoidon hoitopolku otettu käyttöön kaikissa neuvoloissa. Depressioryhmien määrä on kasvanut ja ryhmien osallistujamäärät ovat nousseet suhteessa koulutettuihin ryhmänohjaajiin. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Masennuksen hoitopolku on käytössä Hakunilassa sekä laajennettu Tikkurilan alueella. Seulonta äitiysneuvoloissa toteutuu jo kattavasti, mutta depressioryhmiä ei ole vielä kaikilla alueilla koulutettujen ohjaajien puutteen vuoksi. Koulujen oppilashuollon tukena on toiminut koulukuraattoreiden ja terveydenhoitajien depressiokoulu- tai stressinhallintaryhmä. Depressioryhmien määrä on kasvanut ja ryhmien osallistujamäärät ovat kasvaneet terveysasemilla ja maallikkoryhmät (vertaisryhmät) ovat jatkaneet toimintaansa. Psyko-työryhmä järjestäytyi vuoden alussa uudelleen ja perusti työryhmän valmistelemaan mielenterveysohjelmaa. Luonnos mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelmasta valmistui vuoden loppuun mennessä ja viedään hyväksyttäväksi Psyko-työryhmään sekä sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2008 alussa. Vanhusten päivätoiminta organisoitiin uudelleen ja sisällön uudistaminen käynnistettiin. Metsonkodin päivätoiminnassa oli syksyllä pilottiryhmä depressiovanhuksille yhteistyössä avopalvelujen kanssa. Ikääntyneille mielenterveysasiakkaille tukea tarjottiin myös Myyrastin ja Havurastin toimintojen kautta. Kotihoidossa oli meneillään Sateenvarjo-projekti, jonka avulla on parannettu kotihoidon henkilöstön valmiuksia mielenterveysasiakkaiden kuntoutukseen. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

20 16 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 11 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Asukkaan turvallinen arki Laaditaan kaupunkitasoinen turvallisuusstrategia, joka on osa sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Laadintaan osallistuvat kaupunki, poliisi ja pelastustoimi sekä muut mahdolliset yhteistyökumppanit. Laaditaan sopimus kaupunki/poliisi/pelastuslaitos TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: asukaspalvelujohtaja R a p o r t o i n t i Vantaan kaupunki, Vantaan kihlakunnan poliisilaitos, Keski- Uudenmaan pelastuslaitos ja Vantaan seurakuntayhtymä allekirjoittivat Paikallisen turvallisuustyön yhteistyösopimuksen. Tavoite ei toteutunut vuonna Turvallisuussuunnitelman laadinta on aloitettu allekirjoitetun turvallisuustyön yhteistyösopimuksen mukaisesti seuraavalle valtuustokaudelle siten, että se on valmis marraskuussa KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite ei toteutunut.

21 17 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 12 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta Vanhustenhuollon palvelujärjestelmän tasapainon edellyttämät tavoitetasot tarkistetaan ja keskeiset palveluprosessit täsmennetään. Jatkukoon hankkeen tulokset on hyödynnetty sairaalapotilaiden kotiutuksen ja jatkohoitoon ohjauksen kehittämisessä. Asiakas- ja potilasohjausta keskitetty. Vähintään 91,5 % 75 vuotta täyttäneistä asuu omassa kodissa tai normaalin palvelutaloasumisen piirissä. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Kotona asuvien 75+ asukkaiden osuus oli vuoden alussa 90,9 % ja vuoden lopussa 91,1%. Asetettua tavoitetasoa ei saavutettu, mutta muutos oli tavoitteiden suuntainen. Asiakkaiden siirtymistä hoitopaikasta toiseen on saatu sujuvammaksi: Jatkukoonhankkeessa kehitetyt hoitokoordinaattoreiden ja kotiutushoitajien toimintatavat on vakiinnutettu Peijaksen sairaalassa ja kotihoidossa. Katriinan sairaalan ja Verpan hoidon järjestelijöiden yhteistyötä on tiivistetty. Palvelutalojen asukasvalinta on keskitetty yhdelle työntekijälle. Kotiutusasuntojen käyttöä on tehostettu. Toimintatapojen kehittämisen vaikutuksesta pitkäaikaispotilaiden määrä Katriinassa on vuoden vaihteesta lähtien vähentynyt 44 % ja siellä toteutuneiden hoitojaksojen määrä on kasvanut 29 %. Asukkaiden kotona asumista mahdollisimman pitkään on edistetty eri tavoin: palveluja on kohdennettu niille kotona asuville asiakkaille, jotka tarvitsevat eniten tukea. Meneillään on päivätoiminnan kohdentaminen ja uudistaminen erityisesti tukemaan turvallista asumista kotona. Asiakas- ja potilasohjausta on kehitetty ottamalla käyttöön vastaanottotoiminnan parityöskentelymalli. Palveluprosessien täsmentäminen ja yhtenäistäminen on meneillään. Eri toimijoiden yhteistyötapoja on kehitetty prosessien käsittelyn yhteydessä. Raportointijärjestelmiä on yhtenäistetty graafista Finstar asiakastietojärjestelmää hyödyntämällä. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui lähes kokonaan.

22 18 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 13 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Lasten ja nuorten tukeminen Toimialarajat ylittävää yhteistyötä parannetaan laatimalla oppilashuollon kaupunkitasoiset linjaukset. Kaupunkitasoiset linjaukset laadittu TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä, Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Linjausten laatiminen aloitettiin selvittämällä oppilashuollon suunnitelmien nykytila esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta koottiin yhteen. Tavoite oppilashuollon kaupunkitasoisten linjausten laatimisesta toteutui yleislinjausten osalta vuoden 2007 loppuun mennessä. Kokonaisuudessaan työ saatetaan loppuun maaliskuun 2008 loppuun mennessä, jotta tekeillä olevat selvitykset Vantaan oppilashuoltoryhmien toiminnasta voidaan hyödyntää. Esi- ja perusopetuksen oppilashuoltotyön kehittäminen on käynnistynyt opetusministeriön vuosille myöntämän kohdennetun valtionavun tuella. Erityisopetukseen liittyvä Opetushallituksen koordinoima ALPO-hanke jatkuu vuoden 2008 loppuun saakka. Pääkaupunkiseudun Paras-hankkeen osana valmistellaan pääkaupunkiseudun yhteisiä erityisopetuksen osaamiskeskuksia ja konsultaatiopalveluja. Perusopetuksen, sosiaali- ja nuorisotoimen yhteinen Joustavan perusopetuksen JOPO-hanke jatkuu opetusministeriön tukemana vuoteen 2009 saakka. Hankkeen aikana toiminta vakiintuu osaksi perusopetuksen toimintaa. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

23 19 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 14 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Lasten ja nuorten tukeminen Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten opetuksen järjestämisen ja koulunkäyntiä tukevien ratkaisujen kehittäminen tehdään yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kesken. Sairaalakoulutyöryhmä kartoittaa uusia malleja. Uuden etappimallin käyttöönoton valmistelupäätökset tehty. Yhteisen koulutuksen järjestäminen henkilöstölle. Toimintamalli yhteistyölle laadittu. Asiakaskohtaisen yhteistyön tarve kartoitettu. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä, Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Etappimallin kehittämisestä ja uuden mallin käyttöönottamisesta syksystä 2009 alkaen sovittiin toimialojen yhteisessä sito-soster -kokouksessa Uusi etappimalli hyväksyttiin opetuslautakunnassa Joustavan perusopetuksen luokan, ns. Duuniluokan toiminta jatkuu toimialojen (sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialat) yhteisenä, opetusministeriön tukemana hankkeena. Mielen hyvinvointiin terveystiedon opetuksessa liittyvä Ok-hanke laajeni käsittämään kaikki vantaalaiset ylä- ja yhtenäiskoulut kolmea koulua lukuun ottamatta. Sairaalakoulutyöryhmä on aloittanut yhdessä HUS:n kanssa sairaalakoulun toimintamallin valmistelun. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

24 20 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 15 Rakenteet ja prosessit Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Kansainvälistyminen Määritellään kehittämisalueet, joihin haetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja hankerahoitusta. Painopisteinä ovat osaaminen, elinkeinopolitiikka ja hitech-ohjelma. Kehittämisalueet määritelty. (kaikki toimialat) Kansainvälistä toimintaa lisätään esim. Cimonrahoituksella mm. nuorten ryhmille ja kv-harjoittelijoille. (sito) R a p o r t o i n t i TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, asukaspalvelujohtaja Sosiaali- ja terveydenhuolto: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on määritellyt toiminnan kehittämisen strategiset painopisteet toimialan taloussuunnitelmassa Strategiset painopisteet ohjaavat mm. hankerahoituksen hakua ja toimialan järjestöille myöntämiä avustuksia. Tällä hetkellä toimiala on mukana ACTIVE hankkeessa, jossa kumppanina Japanissa ovat Tohoku Fukushi University ja Sendain kaupunki. Kehittämisalueena ovat vanhusten palvelujärjestelmät, palvelut, menetelmät ja sisällöt. Vantaan konkreettiset hankkeet liittyvät vanhustyön verkostojen johtamisen ja vanhustyön menetelmien kehittämiseen. Uuden teknologian hyödyntäminen vanhustyössä on yksi hankkeen tärkeä tavoite. Päivähoito on edelleen mukana Pohjoinen-Etelä paikallishallinnon yhteistyöohjelman mukaisessa Vantaa- Windhoek-projektissa osaprojektilla: Early Childhood development. Asiantuntijavaihtoon perustuvan hankkeen tavoitteena on kehittää Windhoekin kaupungin pienten lasten palvelujärjestelmää. Tavoitteena ollut Windhoekin kaupungin varhaiskasvatuksen politiikkaohjelma hyväksyttiin Windhoekin kaupunginvaltuustossa. Maankäyttö ja ympäristö: Hitech ohjelman Kansainvälistymiskeskus on rakentanut yhteistyöverkostoa Aasiaan (Kiina ja Korea). Kaikkiaan ulkomaisia yhteistyötahoja on verkostossa noin 60. Kesäkuussa aloitettiin Kiinakeskuksen suunnittelu ja siitä tehtiin konsulttisopimus China Expertin kanssa. Yhteydet on avattu Kiinan opetusministeriöön ja useisiin piirikuntiin. Sopimuksia on valmisteltu yhteistyöstä useiden kiinalaisten toimijoiden kanssa. Asukaspalvelut: Jäsenyys maahanmuuttajiin liittyvien hyvien käytäntöjen- verkostossa MILE (Managing migration and Integration at Locall Level), jossa on mukana kymmenen EU-maan kaupunkia. jatkuu seuraavalla sivulla KAUPUNGINHALLITUS:

25 21 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 15 Rakenteet ja prosessit Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Kansainvälistyminen Määritellään kehittämisalueet, joihin haetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja hankerahoitusta. Painopisteinä ovat osaaminen, elinkeinopolitiikka ja hitech-ohjelma. Kehittämisalueet määritelty. (kaikki toimialat) Kansainvälistä toimintaa lisätään esim. Cimonrahoituksella mm. nuorten ryhmille ja kv-harjoittelijoille. (sito) R a p o r t o i n t i TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, asukaspalvelujohtaja Sivistystoimi: Kouluilla on omia kansainvälisiä hankkeita, joita rahoitetaan mm. Comeniuksen kautta. Perusopetuksessa on aloitettu kieliohjelman uusiminen. Maaliskuussa on käynnistetty pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmaan kuuluva vuoden kestävä hanke vieraskielisten ja Suomeen palaavien perheiden lasten ja nuorten toisen asteen (lukio- ja ammatillinen koulutus) koulutuspalveluiden järjestämiseksi pääkaupunkiseudulla. Hanke on jatkoa vuoden 2006 kansainvälisten perheiden perusasteen koulutusta selvittävälle hankkeelle ja liittyy osaavan työvoiman saatavuuteen, hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan sekä maahanmuuttajien koulutukseen. Kansainvälisiä perheitä ja heidän palvelujaan kartoittaneen työryhmän perusopetusta koskeva raportti valmistui pääkaupunkiseudun yhteistyönä. Hankkeessa on mm. kartoitettu ja kuvattu pysyvästi ja tilapäisesti maahan pääkaupunkiseudulle tulleiden ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten opetusjärjestelyt sekä opetuksen tukitoimet syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi. Lukioilla ja ammattiopistolla on monia erilaisia kv-hankkeita mm. Comenius-hankkeita, Leonardo-hankkeita (Varia), PISA-verkosto, NEOS-verkosto, Pietari-projekti Kiina-yhteistyössä ovat Vaskivuoren lukio, Sotungin lukio ja koulu sekä ammattiopisto Varia yhdessä Aikuisopistossa on Matkalaukku projekti (EU-hanke, johon kuuluu seitsemän maata); Suomen ja Unkarin yhteistyöhanke (romaninuorten tie tulevaisuuteen) Windhoek projekti jatkuu HelMet-kirjaston yhteistyönä. Asiantuntijavaihtoa on molemmin puolin. Kulttuuripalvelut osallistui ystävyyskuntatoimintaan, kansainväliseen taiteilijavaihtoon ja Berlinin Wochen valmisteluun. Aloitettiin Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden valmistelut. Kaupunginmuseo toteutti yhteistyössä Windhoekin matkailutoimiston kanssa Namibiasta kertovan kiertonäyttelyn ja osallistui Windhoekin kaupunginmuseon toiminnan ja rakenteiden suunnitteluun. Windhoek-projekti jatkuu myös nuorisopalveluiden osalta. Kv-lastenleiri ja Rastattin nuorisovaihto jatkuvat. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso

Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso Eero Väätäinen 5.6.2013 Helsinki, Finlandia-talo Kuva: Tiina Kujala Eero Väätäinen, Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2013 1 Tilanne 1.5.2013

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Simulaatio. Mitä jos Vantaa olisi Odense?

Simulaatio. Mitä jos Vantaa olisi Odense? Simulaatio Mitä jos Vantaa olisi Odense? SIMULAATIO Simulaatiolla luodaan hallitussa ympäristössä todellisuus mahdollisimman tarkasti uudelleen. Olemme tehneet simulointiyrityksen siitä miltä Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUISTIO Kokousaika klo 17.10 19.10 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rakel

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO Kokousaika klo 16.00 18.20 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.01.2017 Sivu 1 / 1 2584/2015 09.00.00 27 Espoon kaupungin turvallisuusohjelman tarkastaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Häkkinen, puh. 043 824 5679 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

strategia käytäntöön toiminnan Vantaan kaupungin käytäntöjä

strategia käytäntöön toiminnan Vantaan kaupungin käytäntöjä Tasa-arvon edistämisen strategia käytäntöön toiminnan ja talouden suunnittelussa Vantaan kaupungin käytäntöjä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Kokko 13.6.2012 Vantaan tarkastuslautakunta -jäseniä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen Vantaa

Kaikkien yhteinen Vantaa Kaikkien yhteinen Vantaa Monikulttuurisuusohjelma 2014-2017, monikulttuurisuusasiain päällikkö 12.2.2014 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Sisältö 1. Ohjelman tausta - uusia väestötietoja - lähtökohdat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sukupuolivaikutusten arviointi

Sukupuolivaikutusten arviointi Sukupuolivaikutusten arviointi talousarvion laadinnassa: talousarviotavoitteet 2011 Tasa-arvon Eurooppalainen peruskirja -ESR-hanke Kuntaliitto, Helsinki 12.4.2011 Susanna Taipale-Vuorinen, talous- ja

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 956/00.04.01/2016 404 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2017-2018 Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta Kaupunginhallitus 48 13.02.2012 Kaupunginhallitus 82 11.02.2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta 63/000400/2012 KH 48 Keski-Suomen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Helsinki 12.5.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP-ohjelma hallitusohjelmaan sisältyvät perusopetuksen laadun kehittämisohjelman

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot