VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status"

Transkriptio

1 VELKAKIRJOJEN EHDOT Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Liikkeeseenlaskija ) laski liikkeeseen hallituksen tekemän päätöksen perusteella euron suuruisen vuonna 2015 erääntyvän 4,00 prosentin Velkakirjalainan ( Velkakirjat, sisältäen mahdolliset Lisävelkakirjat, ellei muuta ilmoiteta). Velkakirjat perustuvat Liikkeeseenlaskijan ja Velkakirjojen haltijoiden (kuten määritelty jäljempänä) Trusteena ( Trustee, sisältäen kaikki henkilöt, jotka tällä hetkellä ovat nimitetty Trusteeksi Trust Deedin mukaisesti) toimivan BNY Corporate Trustee Services Limitedin tekemään Trust Deediin ( Trust Deed ). Näissä Ehdoissa ( Ehdot ) esitetyt lausumat ovat tiivistelmiä Trust Deedin yksityiskohtaisista ehdoista, joita sovelletaan näihin Ehtoihin ja joissa on määrätty myös Velkakirjojen globaalista ja lopullisesta muodosta. Velkakirjanhaltijat (kuten määritelty jäljempänä) ovat oikeutettuja vetoamaan, ovat sidottuja ja heidän katsotaan olevan tietoisia kaikista Trust Deedin ehdoista sekä sellaisista heihin sovellettavista ehdoista, jotka sisältyvät tehtyyn Velkakirjoihin liittyvään Maksu-, Siirto- ja Vaihtoasiamiessopimukseen ( Asiamiessopimus ), joka on tehty Liikkeeseenlaskijan, Trusteen ja The Bank of New York Mellonin, London Branchin Pääasiallisen Maksu-, Siirto- ja Vaihtoasiamiehen ominaisuudessa ( Pääasiallinen Maksu-, Siirto- ja Vaihtoasiamies, sisältäen minkä tahansa tämän seuraajan Pääasiallisena Maksu-, Siirto- ja Vaihtoasiamiehenä Asiamiessopimuksen mukaisesti) ja kulloistenkin maksu-, siirto- ja vaihtoasiamiesten välillä (kyseiset henkilöt yhdessä Pääasiallisen Maksu-, Siirto- ja Vaihtoasiamiehen kanssa jäljempänä Maksu-, Siirto- ja Vaihtoasiamiehet, sisältäen niiden seuraajat maksu-, siirto- ja vaihtoasiamiehinä Asiamiessopimuksen mukaisesti) sekä Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.:n rekisterinpitäjän ominaisuudessa ( Rekisterinpitäjä, sisältäen sen seuraajat rekisterinpitäjinä Asiamiessopimuksen mukaisesti). Kopioita Trust Deedistä ja Asiamiessopimuksesta on saatavilla tarkastelua varten Trusteen toimistosta osoitteessa One Canada Square, London E14 5AL sekä määritellyistä Maksu-, Siirto- ja Vaihtoasiamiesten sekä Rekisterinpitäjän toimistoista. Isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita käytetään mutta ei ole määritelty näissä Ehdoissa, on merkitys, joka on annettu niille Trust Deedissä, ellei asiayhteys muuta vaadi tai ellei muuta ole ilmoitettu. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status (a) Muoto ja Nimellisarvo Velkakirjat ovat muodoltaan rekisteröityjä ja sarjanumeroituja, kukin pääomaltaan ja tämän summan kerrannaisia ( vahvistetut yksikkökoot ). (b) Omistusoikeus Velkakirjojen omistusoikeus siirtyy luovutuksen ja rekisteröinnin yhteydessä Ehdon 4 mukaisesti. Kaikkia Velkakirjojen haltijoita (kuten määritelty jäljempänä) kohdellaan (edellyttäen, että lailla tai tuomioistuimen tai toimivaltaisen tuomiopiirin päätöksellä ei muuta määrätä) niiden absoluuttisina omistajina kaikissa tarkoituksissa (riippumatta siitä, ovatko Velkakirjat erääntyneitä tai huolimatta minkäänlaisesta muusta omistusilmoituksesta, trustista tai muusta siinä (tai Velkakirjaa edustavassa tositteessa) ilmaistusta etuudesta tai muusta kirjoituksesta (asianmukaisesti toteutettua omistusoikeuden siirtoa lukuun ottamatta), tai sen (tai mahdollisen tositteen) varastamisesta tai kadottamisesta) eikä ketään voida saattaa vastuuseen haltijan tällaisesta kohtelusta. (c) Status Velkakirjat ovat Liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia, subordinoimattomia ja (Ehdon 2 mukaisesti) vakuudettomia maksusitoumuksia, ja ne ovat tasa-arvoisia ilman mitään etusijajärjestystä sekä keskenään että suhteessa Liikkeeseenlaskijan kaikkiin muihin olemassa oleviin ja tuleviin vakuudettomiin ja subordinoimattomiin maksusitoumuksiin, lukuun ottamatta kuitenkaan Liikkeeseenlaskijan mahdollisen purkamisen yhteydessä pakottavan ja yleisesti sovellettavan lain nojalla etusijaisia sitoumuksia. 1

2 2 Negative Pledge -kielto Niin kauan kuin yksikin Velkakirja on maksamaton (kuten määritelty Trust Deedissä), Liikkeeseenlaskija ei saa luoda tai sallia, ja on velvollinen varmistamaan, että mikään sen Tytäryhtiöistä ei luo tai salli, minkäänlaista kiinnitys-, rasitus-, panttaus- tai pidätysoikeutta tai muunlaista rasitusta tai vakuutta sen nykyisistä tai tulevista velvoitteista, varoista tai tuloista tai niiden osasta (mukaan lukien merkityn osakepääoman maksamaton osuus) taatakseen minkäänlaista Relevanttia Velkaantuneisuutta, tai antaa mitään takuuta tai korvausta Relevantin Velkaantuneisuuden osalta, elleivät samaan aikaan tai sitä ennen Liikkeeseenlaskijan velvollisuudet Velkakirjojen suhteen ole vastaavasti vakuutettuja tai nauti muusta sellaisesta vakuudesta, takauksesta, korvauksesta tai muunlaisesta järjestelystä, (i) jota Trustee ei täydellisessä harkintavallassaan pidä olennaisesti heikompana Velkakirjanhaltijoiden kannalta tai (ii) joka hyväksytään Velkakirjahaltijoiden Ylimääräisellä Päätöksellä (kuten on määritelty Trust Deedissä). 3 Määritelmät Näissä Ehdoissa, ellei muuta määrätä: Korotettu Nimellisarvo on määritelty Ehdossa 7(a) (ja viittaukset pääomaan sisältävät soveltuvin osin viittauksen Korotettuun Nimellisarvoon). Lisäosakkeet on määritelty Ehdossa 6(c). Velkakirjanhaltija ja haltija tarkoittaa henkilöä, jonka nimiin Velkakirja on kirjattu Rekisterissä (Ehdon 4(a) mukaisesti). pankkipäivä tarkoittaa minkä tahansa paikan osalta päivää (muu kuin lauantai tai sunnuntai), jona liikepankit ja valuuttamarkkinat ovat yleisesti avoinna kyseisessä paikassa. Käteislunastushinta tarkoittaa mihin tahansa Velkakirjaan liittyen seuraavan kaavan mukaisesti laskettua summaa: CRA = N n= 1 1 N x S x P n jossa: CRA = Käteislunastushinta S = Osakkeiden määrä (mukaan lukien Osakkeen murto-osa), joka lasketaan jakamalla Velkakirjan pääoma (muutettuna punniksi Kiinteän Valuuttakurssin mukaisesti) Vaihtohinnalla relevanttina Käyttöpäivänä P n = Osakkeen Kaupankäyntimäärillä Painotettu Keskihinta puntina Käteislunastuksen Laskuajan n:nä kaupankäyntipäivänä N = 20, joka tarkoittaa Käteislunastuksen Laskuajan kaupankäyntipäivien määrää Käteislunastuksen Laskuaika tarkoittaa relevantista Käyttöpäivästä (tai seuraavasta kaupankäyntipäivästä, jos kyseinen päivä ei ole kaupankäyntipäivä) alkaen 20 peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajanjaksoa. Käteissuoritusilmoitus on määritelty Ehdossa 6(i); Käteissuoritusaika on määritelty Ehdossa 6(a); 2

3 Käteissuoritusoikeus on määritelty Ehdossa 6(a); Määräysvallan Vaihtuminen tarkoittaa tilanteita, joissa: (A) (B) (C) kaikille (tai niin monille kuin on mahdollista) Osakkeenomistajille (tai tarjoajaa itseään ja/tai sen kanssa yksissä tuumin (kuten määritelty arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tai mikä tahansa sen muutos tai jälleenvoimaansaattaminen) toimivaa tahoa lukuun ottamatta kaikille (tai niin monille kuin on mahdollista)) on tehty tarjous hankkia kaikki liikkeeseenlasketut Osakkeet tai niiden enemmistö, ja (edellyttäen että kyseinen tarjous on tullut tai on julistettu kaikissa suhteissa ehdottomaksi) tarjoaja ja/tai edellä mainitut osapuolet ovat saaneet tai tulevat saamaan ehdottomasti haltuunsa yli 50 prosenttia niistä äänistä, joita tavanomaisesti voidaan käyttää Liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksessa; tai kuka tahansa henkilö ja/tai sen kanssa yksissä tuumin toimiva taho (edellä määritellyn mukaisesti) omistaa, hankkii tai hallitsee (tai on oikeutettu omistamaan, hankkimaan tai hallitsemaan) yli 50 prosenttia liikkeeseenlasketuista Osakkeista tai on oikeutettu käyttämään yli 50 prosenttia äänistä, joita tavanomaisesti voidaan käyttää Liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksessa; tai kuka tahansa henkilö hankkii enemmän kuin 90 prosenttia Liikkeeseenlaskijan Osakkeista Osakeyhtiölain 18 luvun 1 :ssä tai minkä tahansa sen muutoksen tai jälleenvoimaansaattamisen tarkoitetulla tavalla ja on täten oikeutettu lunastamaan loput hallussaan olemattomat Liikkeeseenlaskijan osakkeet tai on Liikkeeseenlaskijan vähemmistöosakkeenomistajien vaatimuksesta velvollinen lunastamaan jäljellä olevat Liikkeeseenlaskijan osakkeet, jotka eivät ole kyseisen henkilön hallussa. Määräysvallan Vaihtumisilmoitus on määritelty Ehdossa 6(g). Määräysvallan Vaihtumisaika tarkoittaa jaksoa, joka alkaa sinä päivänä, kun Määräysvallan vaihtuminen tapahtuu ja päättyy 60. kalenteripäivänä Määräysvallan Vaihtumisesta, tai mikäli myöhemmin, 60. kalenteripäivänä siitä, kun Velkakirjanhaltijoille on annettu Määräysvallan Vaihtumisilmoitus Ehdon 6(g) edellyttämällä tavalla. Määräysvallan Vaihtumiseen Liittyvä Lunastuspäivä on määritelty Ehdossa 7(c). Ilmoitus Määräysvallan Vaihtumiseen Liittyvän Lunastuksen Käyttämisestä on määritelty Ehdossa 7(c). Määräpäivä tarkoittaa Vaihtoilmoitus on määritelty Ehdossa 6(h). Vaihtoaika on määritelty Ehdossa 6(a). Vaihtohinta on määritelty Ehdossa 6(a). Vaihto-oikeus on määritelty Ehdossa 6(a). Vallitseva Markkinahinta tarkoittaa Osakkeen osalta tiettynä päivänä Osakkeen Kaupankäyntimäärillä Painotetun Keskihinnan keskiarvoa yhdelle Osakkeelle kyseistä päivää välittömästi edeltävän viiden peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajalta; kuitenkin niin, että mikäli jonakin hetkenä kyseisen viiden kaupankäyntipäivän aikana Osakkeen Kaupankäyntimäärillä Painotettu Keskihinta on laskettu ilman Osinkoa (tai ilman muuta oikeutta) ja jonkun toisen osan kyseisestä ajanjaksosta Osakkeen Kaupankäyntimäärillä Painotettu Keskihinta on laskettu Osingon (tai muun oikeuden) kanssa, tällöin: (a) jos liikkeeseenlaskettavat tai siirrettävät ja toimitettavat Osakkeet eivät oikeuta kyseiseen Osinkoon (tai oikeuteen), Kaupankäyntimäärillä Painotettuna Keskihintana ajankohtina, joina Osakkeet ovat perustuneet Osingon (tai muun oikeuden) sisältävään hintaan, pidetään tämän määritelmän tarkoituksessa Kaupankäyntimäärillä Painotettua Keskihintaa vähennettynä summalla, joka vastaa 3

4 tällaisen Osingon tai muun oikeuden Käypää Markkina-arvoa Osaketta kohden päivänä, jolloin tällainen Osinko (tai oikeus) ensimmäisen kerran julkistettiin; tai (b) jos liikkeeseenlaskettavat tai siirrettävät ja toimitettavat Osakkeet oikeuttavat kyseiseen Osinkoon (tai oikeuteen), Kaupankäyntimäärillä Painotettuna Keskihintana ajankohtina, joina Osakkeet ovat perustuneet hintaan ilman Osinkoa (tai muuta oikeutta), pidetään tämän määritelmän tarkoituksessa Kaupankäyntimäärillä Painotettua Keskihintaa lisättynä summalla, joka vastaa tällaisen Osingon tai muun oikeuden Käypää Markkina-arvoa Osaketta kohden päivänä, jolloin tällainen Osinko (tai oikeus) ensimmäisen kerran julkistettiin, ja lisäksi mikäli jokaisena mainituista viidestä kaupankäyntipäivästä Kaupankäyntimäärillä Painotettu Keskihinta on perustunut Osingon (tai muun oikeuden) sisältävään hintaan suhteessa Osinkoon (tai muuhun oikeuteen), joka on julistettu tai ilmoitettu, mutta liikkeeseenlaskettavat tai siirrettävät ja toimitettavat Osakkeet eivät oikeuta kyseiseen Osinkoon (tai muuhun oikeuteen), Kaupankäyntimäärillä Painotettuna Keskihintana jokaiselta tällaiselta päivältä pidetään tämän määritelmän tarkoituksessa Kaupankäyntimäärillä Painotettua Keskihintaa vähennettynä summalla, joka vastaa tällaisen Osingon tai oikeuden Käypää Markkina-arvoa Osaketta kohden päivänä, jolloin tällainen Osinko tai oikeus ensimmäisen kerran julkistettiin, ja edelleen mikäli Osakkeen Kaupankäyntimäärillä Painotettua Keskihintaa ei ole saatavilla yhtenä tai useampana mainituista viidestä kaupankäyntipäivästä (jolloin Kaupankäyntimäärillä Painotetun Keskihinnan määritelmän ehto voidaan tässä yhteydessä sivuuttaa); käytetään keskiarvoa sellaisista Kaupankäyntimäärillä Painotetuista Keskihinnoista, jotka ovat saatavilla kyseisenä viiden kaupankäyntipäivän ajanjaksona (kuitenkin on käytettävä vähintään kahta tällaista hintaa), ja jos tällaisia Kaupankäyntimäärillä Painotettuja Keskihintoja on kyseisenä ajankohtana saatavilla vain yksi tai ei yhtään, Vallitsevan Markkinahinnan määrittää vilpittömässä mielessä Riippumaton Taloudellinen Neuvonantaja. kaupankäyntipäivä tarkoittaa päivää, jona Arvopaperipörssi tai relevantti markkina on avoinna ja jona Osakkeilla, Arvopapereilla tai Luontaisosinkona Jaettavilla Arvopapereilla (jos tällaisia on jaettu) voidaan käydä kauppaa (muu kuin päivä, jolloin Arvopaperipörssi tai relevantti markkina on määrä sulkea tai jolloin se sulkeutuu ennen säännönmukaista arkipäivien sulkemisaikaa). Osinko tarkoittaa Osakkeenomistajille jaettavaa osinkoa tai jako-osuutta (mukaan lukien Luontaisosinko) joka voi olla käteistä rahaa, varoja tai muuta omaisuutta, riippumatta siitä, miten niitä nimitetään ja maksetaanko ne ylikurssirahastosta, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, voitoista, jakamattomista voittovaroista tai muusta pääoma- tai voittorahastosta tai tililtä (ja tässä tarkoituksessa varojen jakoon luetaan rajoituksetta Osakkeiden tai muiden Arvopapereiden liikkeeseenlasku kokonaan tai osittain voittoja ja varauksia aktivoimalla tai ilman vastiketta) kuitenkin niin, että: (a) tilanteessa: (i) jossa julkistetaan rahana maksettava Osinko, joka maksetaan tai voidaan Osakkeenomistajan tai Osakkeenomistajien valinnan mukaan maksaa laskemalla liikkeeseen tai antamalla Osakkeita tai muuta omaisuutta tai varoja, tai tilanteessa, jossa julkistetaan voittojen tai varausten aktivointi tai Osakkeiden liikkeeseenlasku Osakkeenomistajille ilman vastiketta, joka suoritetaan tai voidaan Osakkeenomistajan tai Osakkeenomistajien valinnan mukaan suorittaa käteismaksulla, kyseistä Osinkoa pidetään Käteisosinkona, jota vastaa seuraavista arvoista suurempi: (i) kyseinen käteissumma ja (ii) kyseisten Osakkeiden Vallitseva Markkinahinta tai tilanteesta riippuen muun vastaavan omaisuuden tai varojen Käypä Markkina-arvo (kyseisen Osingon tai aktivoinnin ensimmäisen julkistamisen ajankohtana tai, mikäli myöhemmin, päivänä, jona se Osakkeiden määrä (tai tilanteesta riippuen omaisuuden tai varojen määrä), joka voidaan laskea liikkeeseen tai siirtää ja antaa, on määritetty); tai (ii) jossa lasketaan liikkeeseen Osakkeita kapitalisoimalla voittoja tai rahastoja (mukaan lukien ylikurssirahasto tai pääoman lunastukseen käytettävä rahasto) Osinkojen sijaan (oli kyse Osakkeenomistajille ilmoitetusta, heidän valinnastaan tai muutoin maksettavasta käteisosingosta tai vastaavasta), kyseistä Osinkoa 4

5 pidetään käteisosinkona, jonka määrä vastaa Osakkeen Vallitsevaa Markkinahintaa Relevantin Osingon Irtoamispäivänä tai tilanteesta riippuen merkintäpäivänä tai muuna määräpäivänä, jolloin oikeus relevanttiin kapitalisointiin syntyy, tai jos myöhemmin, päivänä, jolloin Osakkeiden liikkeeseenlaskemisesta tai antamisesta päätetään; (b) (c) (d) mikä tahansa Osakkeiden liikkeeseenlasku, johon sovelletaan Ehtoa 6(b)(ii), jätetään huomioimatta; Osingoksi ei lueta Liikkeeseenlaskijan tai sen Tytäryhtiön suorittamaa, tai niiden puolesta suoritettua, Osakkeiden ostoa tai lunastusta tai takaisinostoa, ellei Liikkeeseenlaskijan tai sen Tytäryhtiön suorittaman, tai niiden puolesta suoritetun, Osakkeiden oston tai lunastuksen tai takaisinoston tapauksessa tällaisten ostojen, lunastusten tai takaisinostojen Kaupankäyntimäärillä Painotettu Keskihinta Osaketta kohden (ennen kuluja) minä tahansa päivänä ( Määritelty Osakepäivä ) (muunnettuna, jos eivät jo ole Relevantin Valuutan määräisiä, Relevantin Valuutan määräisiksi kyseisen päivän Vallitsevalla Valuuttakurssilla) ylitä enemmän kuin viidellä prosentilla Osakkeiden päätöskurssien keskiarvoa Arvopaperipörssissä (Arvopaperipörssin julkaisun tai tietojen mukaan) Määritettyä Osakepäivää välittömästi edeltävien viiden kaupankäyntipäivän aikana tai, kun yhtiö on ilmoittanut (pois lukien, selvyyden vuoksi, yleinen valtuutus kyseisiin ostoihin, lunastuksiin tai takaisinostoihin, joka on hyväksytty Liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksessa, tai kutsu tällaiseen yhtiökokoukseen) aikomuksesta ostaa, lunastaa tai ostaa takaisin Osakkeita jonakin tulevana ajankohtana tietyllä määritellyllä hinnalla, kyseistä ilmoitusta välittömästi edeltävien viiden kaupankäyntipäivän aikana, missä tapauksessa tällaista ostoa, lunastusta tai takaisinostoa pidetään Relevantin Valuutan määräisenä Käteisosinkona siinä määrin kuin tällaisista Liikkeeseenlaskijan tai, tilanteesta riippuen, sen Tytäryhtiön ostamista Osakkeista maksettu kokonaishinta (ennen kuluja) (muunnettuna tarpeen mukaan Relevantin Valuutan määräiseksi siten kuin yllä on mainittu) ylittää seuraavasta laskukaavasta saatavan tulon: (i) 105 prosenttia Osakkeiden keskimääräisestä päätöskurssista, joka lasketaan kuten yllä on määritelty, kertaa (ii) ostettujen, lunastettujen tai takaisinostettujen Osakkeiden määrä; jos Liikkeeseenlaskija tai sen Tytäryhtiö ostaa, lunastaa tai takaisinostaa Osakkeita edustavia talletustodistuksia tai muita tositteita tai todistuksia, kohdan (c) ehtoja sovelletaan tähän Riippumattoman Taloudellisen Neuvonantajan vilpittömässä mielessä määrittämillä tavoilla ja tarkistuksilla (jos niitä lainkaan tarvitaan); ja (e) tilanteessa, jossa osinko tai jako-osuus maksetaan tai suoritetaan Osakkeenomistajille Liikkeeseenlaskijan toimeenpaneman suunnitelman, jonka tarkoituksena on, että Osakkeenomistajilla on mahdollisuus valita, tai mikä saattaa edellyttää, että Osakkeenomistajat vastaanottavat osinkoja tai jako-osuuksia koskien heidän omistamiaan Osakkeita muilta henkilöiltä kuin Liikkeeseenlaskijalta (tai Liikkeeseenlaskijan lisäksi), mukaisesti, tätä Osinkoa pidetään näiden Ehtojen mukaisesti Liikkeeseenlaskijan suorittamana tai maksamana osinkona tai jako-osuutena, ja tämän määritelmän edellä mainittuja säännöksiä ja näiden Ehtojen säännöksiä tulkitaan tämän mukaisesti. Relevantin Osingon Irtoamispäivä tarkoittaa (Osingon määritelmän tarkoittamassa merkityksessä) ensimmäistä päivää, jolloin Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Relevantissa Arvopaperipörssissä ilman relevanttia Osinkoa tai oikeutta siihen. Ylimääräinen Yhtiökokous on määritelty Ehdossa 11(1). osakkeet tarkoittavat minkä tahansa yhtiön osalta sen liikkeeseenlaskettuja osakkeita, pois lukien osakesarjat, jotka eivät osinkojen tai pääoman osalta oikeuta vähintään tiettyyn jako-osuuteen. Käyttöpäivä on määritelty koskien Vaihto-oikeuden käyttöä Ehdossa 6(h) ja koskien Käteissuoritusoikeutta Ehdossa 6(i). Käypä Markkina-arvo tarkoittaa minkä tahansa omaisuuserän osalta minä tahansa päivänä Riippumattoman Taloudellisen Neuvonantajan vilpittömässä mielessä määrittelemää kyseisen omaisuuden 5

6 käypää markkina-arvoa, kuitenkin niin, että (i) Käteisosingon Käypä Markkina-arvo vastaa kyseisen Käteisosingon määrää; (ii) minkä tahansa muun käteissumman Käypä Markkina-arvo vastaa kyseisen käteissumman määrää; (iii) tilanteessa, jossa Arvopaperit, Luontaisosinkona Jaettavat Arvopaperit, optiot, warrantit tai muut oikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena riittävän likvideillä markkinoilla (jotka määrittää vilpittömässä mielessä Riippumaton Taloudellinen Neuvonantaja), Käypä markkina-arvo (a) Arvopaperille tai Luontaisosinkona Jaettavalle Arvopaperille vastaa kyseisten Arvopapereiden tai Luontaisosinkona Jaettavien Arvopapereiden päivittäisten Kaupankäyntimäärillä Painotettujen Keskihintojen aritmeettista keskiarvoa ja (b) optioille, warranteille ja muille oikeuksille vastaa kyseisten optioiden, warranttien ja muiden oikeuksien päivittäisten päätöskurssien aritmeettista keskiarvoa, laskettuna sekä tapauksessa (a) että (b) viiden kaupankäyntipäivän ajanjaksolta kyseisillä markkinoilla alkaen kyseisestä päivästä (tai, jos myöhemmin, ensimmäisestä sellaisesta kaupankäyntipäivästä, jolloin kyseiset Arvopaperit, Luontaisosinkona Jaettavat Arvopaperit, optiot, warrantit tai muut oikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena) tai lyhyempänä jaksona, jolloin kyseiset Arvopaperit, Luontaisosinkona Jaettavat Arvopaperit, optiot, warrantit tai muut oikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena; (iv) tilanteessa, jossa Arvopaperit, Luontaisosinkona Jaettavat Arvopaperit, optiot, warrantit tai muut oikeudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena (edellä mainitun tavoin), Käyvän Markkina-arvon kyseisille Arvopapereille, Luontaisosinkona Jaettaville Arvopapereille, optioille, warranteille tai muille oikeuksille määrittää Riippumaton Taloudellinen Neuvonantaja vilpittömässä mielessä yleisesti hyväksytyn markkina-arvostusmenetelmän perusteella ja ottaen huomioon tarkoituksenmukaisiksi katsomansa tekijät mukaan lukien Osakkeen markkinahinta, Osakkeen osinkotuotto, kyseisen markkinahinnan volatiliteetti, vallitsevat korkokannat ja kyseisten Arvopapereiden, Luontaisosinkona Jaettavien Arvopapereiden, optioiden, warranttien ja muiden oikeuksien ehdot mukaan lukien niiden eräpäivät ja mahdolliset lunastushinnat. Tällaiset summat kohdan (i) tapauksessa muunnetaan Relevanttiin Valuuttaan (jos ilmoitettu, maksettu tai maksettava muussa kuin Relevantissa Valuutassa) vaihtokurssilla, jota käytetään määrittämään sellaisille Osakkeenomistajille maksettavaa summaa, joille on maksettu tai tullaan maksamaan tai jotka ovat oikeutettuja saamaan relevantin Osingon Relevantin Valuutan määräisenä, ja muussa tapauksessa, muunnettuna Relevantin Valuutan määräiseksi (jos ilmaistu muussa kuin Relevantissa Valuutassa) kyseisen päivän Vallitsevalla Valuuttakurssilla. Lisäksi kohtien (i) ja (ii) tapauksissa jätetään huomioimatta kaikki pidätykset tai vähennykset, jotka vaaditaan verojen tai verohyvitysten vuoksi tehtäviksi. Lopullinen Eräpäivä tarkoittaa Osakeyhtiölaki tarkoittaa Suomen osakeyhtiölakia (624/2006) muutoksineen. Kiinteä Valuuttakurssi tarkoittaa 1,00 = 1,1912. Lisävelkakirjat tarkoittavat Ehdon 18 mukaisesti myöhemmin mahdollisesti liikkeeseenlaskettavia Velkakirjoja, jotka yhdistetään aikaisemmin liikkeeseenlaskettuihin Velkakirjoihin, jolloin ne muodostavat yhden sarjan. Riippumaton Taloudellinen Neuvonantaja tarkoittaa riippumatonta ja kansainvälisesti tunnettua investointipankkia, jonka Liikkeeseenlaskija nimittänyt ja Trustee on kirjallisesti hyväksynyt (mitä hyväksyntää ei kohtuuttomasti tule kieltäytyä antamasta tai viivästyttää) tai, mikäli Liikkeeseenlaskija epäonnistuu sellaisen nimityksen tekemisessä eikä nimitystä ole tehty kohtuullisessa ajassa (jonka Trustee määrittelee täysin harkintansa mukaisesti) ja sikäli kuin Trustee on saanut tyydyttävän korvauksen ja/tai vakuuden ja/tai etukäteissuorituksen nimitykseen liittyvistä kustannuksista, maksuista ja menoista, vastaavaa investointipankkia, jonka Trustee on nimittänyt ilmoitettuaan tästä Liikkeeseenlaskijalle. Koronmaksupäivä on määritelty Ehdossa 5(a). Lontoon Pörssi tarkoittaa London Stock Exchange plc:tä. Päättymispäivä tarkoittaa Vapaaehtoinen Lunastuspäivä on määritelty Ehdossa 7(b). 6

7 Vapaaehtoinen Lunastusilmoitus on määritelty Ehdossa 7(b). Osakkeet tarkoittaa Liikkeeseenlaskijan täysin maksettuja varsinaisia osakkeita, joilla ei ole nimellisarvoa. henkilö tarkoittaa mitä tahansa seuraavista: luonnollinen henkilö, yhtiö, yhtymä, yritys, henkilöyhtiö, yhteisyritys, toiminimi, yhdistys, organisaatio, trusti, valtio tai valtion virasto (riippumatta siitä, onko se erillinen oikeushenkilö). Fyysinen Suorituspäivä tarkoittaa tällaiseksi Fyysisessä Suoritusilmoituksessa määriteltyä päivää, joka ei ole aikaisemmin kuin 10 kaupankäyntipäivää tai myöhemmin kuin 20 kaupankäyntipäivää siitä päivästä, kun Fyysinen Suoritusilmoitus on annettu. Fyysinen Suoritusilmoitus on määritelty Ehdossa 6(a). Vallitseva Valuuttakurssi tarkoittaa missä tahansa valuutassa ja minä päivänä tahansa avistakurssia relevanttien valuuttojen välillä noin puolenpäivän aikaan (Lontoon aikaa) sinä päivänä, kun se ilmenee tai on peräisin Relevantilta Sivulta, tai mikäli sellaista kurssia ei ole määritelty kyseisenä ajankohtana, kurssia, joka vallitsee noin puolen päivän aikaan (Lontoon aikaa) välittömästi seuraavana päivänä jolloin sellainen kurssi voidaan määrittää, tai jos sellaista avistakurssia ei voida määrittää Relevantilta Sivulta, valuuttakurssia, joka on määritetty muulla tavoin siten kuin Itsenäinen Taloudellinen Neuvonantaja sen vilpittömässä mielessä määrittää. Täsmäytyspäivä on määritelty Ehdossa 8(c). Viitepäivä tarkoittaa suhteessa Taannehtivaan Tarkistukseen päivää, jolloin relevantti Taannehtiva Tarkistus tulee voimaan tai, jollei kyseinen päivä ole kaupankäyntipäivä, seuraavaa kaupankäyntipäivää. Rekisteri on määritelty Ehdossa 4(a). Relevantti Valuutta tarkoittaa Englannin Puntaa, tai mikäli Lontoon Pörssi ei ole kyseisenä ajankohtana tai kyseisen laskennan tai määrittämisen osalta Relevantti Arvopaperipörssi, valuuttaa, jossa Osakkeet noteerataan tai jolla niistä kyseisellä hetkellä käydään kauppaa Relevantissa Arvopaperipörssissä. Relevantti Päivä tarkoittaa kunkin Velkakirjan osalta myöhempää seuraavista: (i) päivä, jolloin siihen liittyvä maksu ensimmäisen kerran erääntyy ja (ii) jos jokin maksettavaksi erääntynyt summa on ehtojen vastaisesti pidätetty tai sen maksamisesta on kieltäydytty, päivä, jolloin maksu on suoritettu koko erääntyneen määrän osalta tai (mikäli aikaisemmin) päivä, jolloin Liikkeeseenlaskija on antanut Velkakirjanhaltijoille ilmoituksen Ehdon 17 mukaisesti, että maksu suoritetaan Velkakirjan esittämistä vastaan näiden Ehtojen vaatiessa edellyttäen, että kyseinen maksu on todellisuudessa suoritettu näiden Ehtojen mukaisesti. Relevantti Velkaantuneisuus tarkoittaa mitä tahansa nykyistä tai tulevaa velkaantuneisuutta (joko pääomaa, korkoa tai muita summia), joka muodostuu tai joka esitetään joukkolainoina, velkakirjoina, debentuureina, joukkovelkakirjalainoina tai muina samankaltaisina velkainstrumentteina, jotka on laskettu liikkeeseen käteismaksua vastaan tai joko kokonaan tai osittain muuta vastiketta kuin käteismaksua vastaan ja jotka tällä hetkellä ovat tai jotka voidaan noteerata, listata tai joilla voidaan käydä kauppaa missä tahansa pörssissä, OTC- tai muilla arvopaperimarkkinoilla. Relevantti Sivu tarkoittaa Bloombergin relevanttia sivua tai sellaista muuta informaatiopalvelujen toimittajaa, joka levittää relevanttia tietoa. Relevantti Arvopaperipörssi tarkoittaa Lontoon Pörssiä, tai jos relevanttina ajankohtana Osakkeet eivät ole listattuina ja kaupankäynnin kohteena Lontoon Pörssissä, ensisijaista arvopaperipörssiä tai ensisijaisia arvopaperimarkkinoita, joilla Osakkeet ovat tuolloin listattuja, kaupankäynnin kohteena, noteerattuja tai vaihdettuja. Taannehtiva Tarkistus on määritelty Ehdossa 6(c). 7

8 Arvopaperit tarkoittaa mitä tahansa arvopapereita, kuten Osakkeita, optioita, warrantteja tai muita oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään tai ostamaan tai hankkimaan Osakkeita. Osakkeenomistajat tarkoittavat Osakkeiden haltijoita. Osakkeenomistajien Päätös tarkoittaa Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa ehdotettavaa päätöstä erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisen hyväksymiseksi osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisesti Osakkeiden liikkeeseen laskemisen mahdollistamiseksi Vaihto-oikeutta käytettäessä. Määritelty Päivä on määritelty Ehdoissa 6(b)(vii) ja (viii). Luontaisosinko tarkoittaa: (a) Liikkeeseenlaskijan suorittamaa Luontaisosinkona Jaettavien Arvopapereiden jakamista Osakkeenomistajille osakeomistuksen suhteessa; tai (b) minkä tahansa tahon (muun kuin Liikkeeseenlaskijan) suorittamaa minkä tahansa omaisuuden tai varojen (mukaan lukien käteisraha tai osakkeet tai minkä tahansa itsenäisen tahon liikkeeseenlaskemat tai jakamat arvopaperit) liikkeeseenlaskua, luovutusta tai toimitusta Osakkeenomistajille osakeomistuksen suhteessa kaikissa tapauksissa Liikkeeseenlaskijan tai sen jonkun Tytäryhtiön kanssa tehtyjen järjestelyjen mukaisesti (lukuun ottamatta jakautumista, joka kuuluu Ehdon 6(m) piiriin). Luontaisosinkona Jaettavat Arvopaperit tarkoittaa muun tahon kuin Liikkeeseenlaskijan osakkeita tai optioita, warrantteja tai muita oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään tai ostamaan muun tahon kuin Liikkeeseenlaskijan osakkeita. Tytäryhtiö tarkoittaa, suhteessa Liikkeeseenlaskijaan, mitä tahansa kotimaista tai ulkomaista tahoa, jossa Liikkeeseenlaskija voi käyttää määräysvaltaa. Tätä määritelmää varten Liikkeeseenlaskijan katsotaan olevan asemassa, jossa se voi käyttää määräysvaltaa toisessa tahossa, jos: (i) (ii) (iii) Liikkeeseenlaskijalla omistuksen, jäsenyyden, kyseisen tahon yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen tai muiden vastaavien ehtojen tai sopimusten perusteella on yli puolet kyseisen tahon koko osakekannan, jäsenosuuksien tai henkilöyhtiöosuuksien tuottamasta äänimärästä; tai omistuksen, jäsenyyden, kyseisen tahon yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen tai muiden vastaavien ehtojen tai sopimusten perusteella Liikkeeseenlaskija on oikeutettu nimittämään enemmistön kyseisen tahon hallituksen jäsenistä tai vastaavan orgaanin jäsenistä tai sellaisen orgaanin jäsenistä, joka nimittää kyseisen orgaanin; tai Liikkeeseenlaskija yhdessä yhden tai useamman muun Tytäryhtiön kanssa, tai Tytäryhtiö yksin tai yhdessä yhden tai useamman muun Tytäryhtiön kanssa, pystyy käyttämään kohdissa (i) tai (ii) mainittuja oikeuksia. Laskettaessa tämän määritelmän tarkoittamia äänioikeuksia, huomioon ei oteta sellaisia osakkeita, jäsenosuuksia ja henkilöyhtiöosuuksia, jotka ovat kyseisen tahon tai sen Tytäryhtiön tai sellaisen säätiön hallinnassa, jossa kyseinen taho tai sen Tytäryhtiö pystyy käyttämään määräysvaltaa. Huomioon ei myöskään oteta äänioikeuden käyttörajoituksia, jotka sisältyvät soveltuvaan lainsäädäntöön, kyseisen tahon yhtiöjärjestykseen, osakassopimukseen tai muihin vastaaviin ehtoihin tai muihin sopimuksiin. TARGET-pankkipäivä tarkoittaa päivää (muu kuin lauantai tai sunnuntai), jolloin TARGET-järjestelmä on toiminnassa. TARGET-järjestelmä tarkoittaa Euroopan laajuista automatisoitua reaaliaikaista bruttomaksujärjestelmää ( Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer ) ja sen mahdollista seuraajaa. Yhdistyneen Kuningaskunnan Listausviranomainen tarkoittaa Financial Services Authorityä ominaisuudessaan toimivaltaisena viranomaisena vuoden 2000 Financial Services and Markets Act -lain mukaisesti. 8

9 Kaupankäyntimäärillä Painotettu Keskihinta tarkoittaa Osakkeen, Arvopaperin tai tilanteesta riippuen Luontaisosinkona Jaettavan Arvopaperin osalta minä tahansa kaupankäyntipäivänä kaupankäyntimäärällä painotettua keskihintaa Osakkeelle, Arvopaperille tai Luontaisosinkona Jaettavalle Arvopaperille, joka hinta on julkaistu tai saatu (Osakkeen tapauksessa) Bloombergin sivulta VAP AUTO (Osakkeen tapauksessa Relevantista Arvopaperipörssistä) tai (Arvopaperin (muun kuin Osakkeen) tai Luontaisosinkona Jaettavan Arvopaperin tapauksessa) ensisijaisesta arvopaperipörssistä, arvopaperimarkkinoilta, jossa kyseiset Arvopaperit tai Luontaisosinkona Jaettavat Arvopaperit ovat listattuja tai noteerattuja tai vaihdettuja, jos ovat lainkaan, tai jos eivät, niin siinä tapauksessa, Riippumattoman Taloudellisen Neuvonantajan vilpittömässä mielessä sopivaksi määrittämästä muusta lähteestä kyseisenä kaupankäyntipäivänä, kuitenkin niin, että jos jonakin kaupankäyntipäivänä, jolloin tällaista hintaa ei ole saatavilla tai ei voida muutoin määrittää kuten yllä on todettu, Osakkeen, Arvopaperin tai Luontaisosinkona Jaettavan Arvopaperin Kaupankäyntimäärillä Painotettu Keskihinta kyseisenä kaupankäyntipäivänä on Kaupankäyntimäärillä Painotettu Keskihinta, joka määritetään kuten yllä on todettu, sellaisena välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä, jona kyseinen hinta voidaan yllä esitetyn mukaisesti määrittää. ja euro tarkoittaa valuuttaa, joka laskettiin liikkeeseen Euroopan talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alussa Euroopan Yhteisön perustamissopimuksen ja sen kulloistenkin muutosten mukaan. ja Englannin punta tarkoittaa Yhdistyneen Kuningaskunnan nykyistä laillista valuuttaa. Näissä Ehdoissa olevien mihin tahansa säädökseen kohdistuvien viittauksien katsotaan viittaavan myös mihin tahansa tällaisen säädöksen muutokseen tai uudistamiseen tai mihin tahansa lainsäädännölliseen instrumenttiin, määräykseen tai asetukseen, joka on tehty tai annettu kyseisen säädöksen tai määräyksen, tai mihin tahansa säädökseen sisältyvään määräykseen, tai sen muutoksen tai uudistamisen nojalla. Viittaukset liikkeeseenlaskuun tai tarjoukseen Osakkeenomistajille tai Olemassa Oleville Osakkeenomistajille osakeomistuksen suhteessa tai merkintäetuoikeuden nojalla ovat viittauksia liikkeeseenlaskuun tai tarjoukseen kaikille tai olennaisilta osilta kaikille Osakkeenomistajille tai Olemassa Oleville Osakkeenomistajille, lukuun ottamatta Osakkeenomistajia ja Olemassa Olevia Osakkeenomistajia, joille ei päätetä tehdä kyseistä liikkeeseenlaskua tai tarjousta johtuen tietyn alueen lainsäädännöstä, minkä tahansa alueen tai minkä tahansa tunnustetun sääntelyelimen tai muun arvopaperipörssin tai arvopaperimarkkinan vaatimuksista, tai johtuen siitä, että kyseessä olisi oikeus murto-osiin. Tehtäessä mitä tahansa Vallitsevaa Markkinahintaa tai Kaupankäyntimäärillä Painotettua Keskihintaa koskevaa laskelmaa tai määritystä on tarvittaessa tehtävä Riippumattoman Taloudellisen Neuvonantajan vilpittömässä mielessä asianmukaiseksi katsomat tarkistukset, joilla otetaan huomioon Osakkeiden yhdistäminen tai jakaminen taikka voittojen tai rahastojen aktivointiin perustuva Osakkeiden liikkeeseenlasku tai Osakkeiden liikkeeseenlasku Osakkeenomistajille ilman vastiketta tai muu vastaava tapahtuma. Yksinomaan Ehtojen 6(b), (c), (h) ja (i) sekä 11 yhteydessä, (a) viittaukset Osakkeiden liikkeeseenlaskuun tai Osakkeiden liikkeeseen laskemiseen sisältävät Osakkeiden vaihdon ja/tai antamisen, olivatpa ne laskettu liikkeeseen ja allokoitu uusina Osakkeina tai olivatpa ne vanhoja Liikkeeseenlaskijan tai sen Tytäryhtiön tai niiden puolesta omistettuja Osakkeita, ja (b) Osakkeita, jotka ovat Liikkeeseenlaskijan tai sen Tytäryhtiön hallussa tai niiden puolesta omistettuja (ja jotka eivät Ehdoissa 6(b)(iv) ja (vi) tarkoitetuissa tilanteissa oikeuta relevanttiin oikeuteen tai muihin oikeuksiin) ei pidetä tai käsitellä liikkeeseenlaskettuina tai liikkeeseenlaskettavina. Näihin Ehtoihin sisältyvät viittaukset listaukseen Lontoon Pörssissä (tai vastaavat viittaukset) koskevat hyväksyntää Yhdistyneen Kuningaskunnan Listausviranomaisen Viralliselle Listalle sekä hyväksyntää kaupankäynnin kohteeksi Lontoon Pörssin päämarkkinalle, joka on ETA-säännelty markkina, ja viittaukset ETA-säänneltyihin markkinoihin tarkoittavat Euroopan parlamentin ja neuvoston rahoitusvälineiden markkinoista antaman direktiivin 2004/39/EY artiklassa 4.1 (14) määriteltyjä markkinoita. 9

10 4 Velkakirjojen Rekisteröinti ja Siirto (a) Rekisteröinti Liikkeeseenlaskija varmistaa, että Rekisterinpitäjän määritellyssä toimistossa Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella pidetään rekisteri ( Rekisteri ), johon kirjataan Velkakirjojen haltijoiden nimet ja osoitteet sekä heidän hallussaan olevien Velkakirjojen tiedot ja kaikki Velkakirjojen siirrot, lunastukset ja vaihdot. (b) Siirto Velkakirjoja voi Asiamiessopimuksen ja Ehtojen 4(c) ja 4(d) mukaisesti siirtää kokonaan tai osittain vahvistettuina yksikkökokoina toimittamalla kyseinen Velkakirja (tarvittaessa asianmukaisesti toteutetun ja leimatun siirtoilmoituslomakkeen kanssa) Rekisterinpitäjän tai minkä tahansa Maksu-, Siirto- tai Vaihtoasiamiehen määriteltyyn toimistoon. Velkakirjan siirto ei ole pätevä ellei se ole ja ennen kuin se on kirjattu Rekisteriin. Velkakirja voidaan rekisteröidä ainoastaan nimetyn henkilön (tai korkeintaan neljän henkilön) nimelle asetettuna. Rekisterinpitäjä toimittaa seitsemän pankkipäivän kuluessa asianmukaisesti toimitetun Velkakirjan siirtohakemuksen saatuaan siirronsaajalle uuden Velkakirjan (ja jos Velkakirja siirretään vain osittain, se toimittaa lisäksi siirronantajalle Velkakirjan siirtämätöntä arvoa vastaavan Velkakirjan) Rekisterinpitäjän määriteltyyn toimistoon tai (siirronsaajan riskillä tai tilanteesta riippuen siirronantajan riskillä, ja jos kuljetukseen käytetään siirronsaajan tai siirronantajan pyynnöstä muuta kuljetuspalvelua kuin yleistä postia, siirronsaajan tai tilanteesta riippuen siirronantajan kustannuksella) lähettää Velkakirjan vakuuttamattomana postina siirronsaajan tai tilanteesta riippuen siirronantajan ilmoittamaan osoitteeseen. (c) Maksuttomat muodollisuudet Tällaiset siirrot toteutetaan maksutta edellyttäen, että (i) siirtohakemuksen jättänyt henkilö huolehtii kaikista siihen liittyvistä veroista ja veronluonteisista sekä muista hallinnollisista maksuista, (ii) Rekisterinpitäjä kelpuuttaa omistusoikeuden ja/tai hakemuksen jättäjän henkilöllisyyden osoittavat asiakirjat ja (iii) Liikkeeseenlaskijan Rekisterinpitäjän ja Trusteen kanssa kulloinkin sopimat (alun perin Asiamiessopimuksessa määrätyt) kohtuulliset ehdot täyttyvät. (d) Suljetut jaksot Liikkeeseenlaskijalla tai Rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta kirjata Velkakirjan (tai sen osan) siirtoa (i) 15 vuorokauden jaksolla, joka päättyy välittömästi Lopullista Eräpäivää edeltävänä päivänä, kyseinen päivä mukaan lukien, tai aikaisempana Ehdon 7(b) tai 7(c) mukaisena sovittuna Velkakirjojen lunastuspäivämääränä; (ii) jos Velkakirjaa koskeva Vaihtoilmoitus on toimitettu Ehdon 6(b) mukaisesti; (iii) jos Velkakirjanhaltija on käyttänyt oikeuttaan vaatia lunastusta Ehdon 7(c) mukaisesti; tai (iv) 15 vuorokauden jaksolla, joka päättyy minä tahansa Velkakirjojen koron Täsmäytyspäivänä, kyseinen päivä mukaan lukien. 5 Korko (a) Korkokanta Velkakirjoille kertyy Määräpäivästä alkaen (kyseinen päivä mukaan lukien) 4,00 prosenttia vuotuista korkoa, joka lasketaan Velkakirjojen pääomalle ja maksetaan puolivuosittain takautuvasti ja kunakin vuonna (kukin Koronmaksupäivä ). Ensimmäinen Koronmaksupäivä on Milloin korko on laskettava ajanjaksolta, joka on lyhyempi kuin Korkokausi, se lasketaan jakamalla relevantin koronkertymiskauden päivien lukumäärä (mukaan lukien ensimmäinen päivä, jolloin korko alkaa kertyä, ja pois lukien päivä, jolloin korko erääntyy maksettavaksi) niiden päivien lukumäärän, 10

11 joiden laskeminen alkaa edellisestä Koronmaksupäivästä tai, mikäli tällaista ei ole, Määräpäivästä (mukaan lukien tämä päivä) ja päättyy seuraavaan Koronmaksupäivään (tämä päivä pois lukien), ja kunakin vuonna tavallisesti päättyvien Korkokausien lukumäärän tulolla. Korkokausi tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa Määräpäivästä (kyseinen päivä mukaan lukien) ja päättyy ensimmäisenä Koronmaksupäivänä (kyseinen päivä pois lukien), ja jokaista seuraavaa ajanjaksoa, joka alkaa jostakin Koronmaksupäivästä (tämä päivä mukaan lukien) ja päättyy seuraavana Koronmaksupäivänä (tämä päivä pois lukien). (b) Koron kertyminen Kukin Velkakirja lakkaa kerryttämästä korkoa, (i) kun Velkakirjanhaltija on käyttänyt Vaihto-oikeutta, tai tilanteesta riippuen Käteissuoritusoikeutta, kyseessä olevaa Käyttöpäivää tai, ellei sellaista ole, Määräpäivää välittömästi edeltävästä Koronmaksupäivästä lukien (Ehdossa 6(j) määrätyin edellytyksin) tai (ii) kun kyseinen Velkakirja lunastetaan tai maksetaan takaisin Ehdon 7 tai Ehdon 10 mukaisesti, lunastuksen eräpäivästä tai Velkakirjan takaisin maksusta, ellei pääoman maksusta kieltäydytä tai pidättäydytä ehtojen vastaisesti, jolloin korko jatkaa kertymistä Ehdossa 5(a) määritellyn korkokannan mukaisesti (sekä ennen että jälkeen tuomion) aikaisempaan seuraavista: (a) siihen saakka, että kaikki kyseessä olevaan Velkakirjaan liittyvät maksamatta olevat saatavat on kyseessä olevan haltijan toimesta tai puolesta vastaanotettu tai (b) seitsemänteen päivään siitä lukien, kun Trustee tai Pääasiallinen Maksu-, Siirto- tai Vaihtoasiamies on ilmoittanut Velkakirjanhaltijoille saaneensa kaikki Velkakirjoihin liittyvät maksusuoritukset kyseiseen seitsemänteen päivään saakka (paitsi siltä osin kuin seuraavat maksut kyseisille haltijoille näiden Ehtojen mukaisesti on laiminlyöty). 6 Velkakirjojen vaihtaminen ja Käteissuoritus (a) Vaihtoaika, Käteissuoritusaika ja Vaihtohinta Kukin Velkakirja oikeuttaa haltijansa (i) jos Liikkeeseenlaskija on antanut Fyysisen Suoritusilmoituksen (kuten määritetty jäljempänä) ja kun relevantti Käyttöpäivä on Fyysisenä Suorituspäivänä ja/tai sen jälkeen, vaihtamaan näissä Ehdoissa määritellyllä tavalla Velkakirjan Liikkeeseenlaskijan päätöksen perusteella uusiin ja/tai vanhoihin Osakkeisiin, jotka katsotaan täysin maksetuiksi ( Vaihto-oikeus ) ja (ii) Fyysiseen Suorituspäivään asti lunastamaan Velkakirjan Käteislunastushinnasta ( Käteissuoritusoikeus ). Käteislunastushinta maksetaan Ehdossa 8(a) määritellyllä tavalla. Vaihto-oikeuden käyttämisen johdosta liikkeeseenlaskettavien tai siirrettävien ja annettavien Osakkeiden määrä määritetään jakamalla vaihdettavien Velkakirjojen pääoma (muunnettuna Englannin punniksi Kiinteällä Valuuttakurssilla) relevanttina Käyttöpäivänä voimassa olevalla vaihtohinnalla ( Vaihtohinta ). Alkuperäisen vaihtohinnan perusteella kaikkien Velkakirjojen vaihtamisen tuloksena laskettaisiin liikkeeseen enintään Osaketta. Vaihtamisen yhteydessä osakekohtainen Vaihtohinta kirjataan Liikkeeseenlaskijan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon korottamatta Liikkeeseenlaskijan osakepääomaa. Alkuperäinen Vaihtohinta on 7,0043 Osaketta kohden (mikä Kiinteän Valuuttakurssin mukaan muunnettuna vastaa 8,3435 Osaketta kohden). Vaihtohintaa voidaan tarkistaa Ehdossa 6(b) määritellyissä olosuhteissa. Velkakirjanhaltija voi käyttää Velkakirjaan liittyvää Vaihto-oikeuttaan toimittamalla Velkakirjan Maksu-, Siirto- ja Vaihtoasiamiehen määriteltyyn toimistoon Ehdon 6(h) mukaisesti, jolloin Liikkeeseenlaskijan tulee (näissä Ehdoissa määritellyn mukaisesti) huolehtia kokonaan maksettujen Osakkeiden toimittamisesta relevantille Velkakirjanhaltijalle tai tämän määräämälle tämän Ehdon 6 mukaisesti. 11

12 Velkakirjanhaltija voi käyttää Velkakirjaan liittyvää Käteissuoritusoikeuttaan toimittamalla Velkakirjan Maksu-, Siirto- ja Vaihtoasiamiehen määriteltyyn toimistoon Ehdon 6(h) mukaisesti, jolloin Liikkeeseenlaskijan tulee (näissä Ehdoissa määritellyn mukaisesti) huolehtia Käteislunastushinnan mukaisen maksun toimittamisesta Velkakirjanhaltijalle Ehdon 8(a) mukaisesti. Näiden Ehtojen mukaisesti Velkakirjanhaltija voi valintansa mukaan, noudattaen aina sovellettavia vero- ja muita lakeja tai määräyksiä sekä tässä määriteltyjä ehtoja, käyttää Velkakirjan Käteissuoritusoikeutta tai Fyysisestä Suorituspäivästä alkaen (jos sellainen on) Vaihto-oikeutta, milloin tahansa Päättymispäivästä alkaen ja viimeistään seitsemän kalenteripäivää ennen Lopullista Eräpäivää (molemmat päivät mukaan lukien) ennen kaupankäynnin päättymistä (paikassa, jossa relevantti Velkakirja on annettu vaihdettavaksi) tai, mikäli Velkakirja lunastetaan Ehdon 7(b) mukaisesti ennen Lopullista Eräpäivää, ennen (ja mukaan lukien) kaupankäynnin päättymistä (yllä määritellyssä paikassa) seitsemän kalenteripäivää ennen Ehdon 7(b) mukaisesti lunastukselle määriteltyä päivää, ellei Velkakirjan maksua laiminlyödä kyseiselle lunastukselle määriteltynä päivämääränä, missä tapauksessa Vaihto-oikeutta tai tilanteesta riippuen Käteissuoritusoikeutta jatketaan kaupankäynnin päättymishetkeen (yllä määritellyssä paikassa) sinä päivänä, jolloin kyseinen maksu on maksettavissa koko määräänsä ja ilmoitus kyseisestä maksettavuudesta on tehty Ehdon 17 mukaisesti taikka, mikäli Lopullinen Eräpäivä on näistä aikaisempi, Lopulliseen Eräpäivään mennessä, kuitenkin niin, että mikäli edellä mainituissa tapauksissa Vaihto-oikeuden tai tilanteesta riippuen Käteissuoritusoikeuden käyttämiselle varattu viimeinen päivä ei ole pankkipäivä edellä mainitussa paikassa, Velkakirjanhaltijoille varattu aika Vaihto-oikeuden tai tilanteesta riippuen Käteissuoritusoikeuden käyttämiseen päättyy tätä päivää välittömästi edeltävänä pankkipäivänä edellä mainitussa paikassa. Velkakirjan Vaihto-oikeutta ja Käteissuoritusoikeutta ei voida käyttää (i) sen jälkeen, kun Trustee on antanut Ehdon 10 mukaisen ilmoituksen tai (ii) haltija on käyttänyt Velkakirjaa koskevan oikeuden vaatia Liikkeeseenlaskijaa lunastamaan Velkakirjan Ehdon 7(c) mukaisesti. Mikäli Liikkeeseenlaskija lakkautetaan, puretaan tai poistetaan Kaupparekisteristä, Vaihto-oikeudet ja Käteissuoritusoikeudet raukeavat välittömästi, kun Liikkeeseenlaskijaa koskeva lakkautus-, selvitystila- tai konkurssimenettely on alkanut tai Liikkeeseenlaskija on poistettu Kaupparekisteristä. Lukuun ottamatta tilannetta, jossa Liikkeeseenlaskija antaa lunastusilmoituksen Ehdon 6(j) mukaisessa tilanteessa, Velkakirjanhaltija ei voi käyttää Vaihto-oikeuttaan ja Käteissuoritusoikeuttaan tilanteessa, missä relevantti Käyttöpäivä osuu aikaan, joka alkaa Velkakirjoille maksettavan koron Täsmäytyspäivästä ja päättyy relevanttiin Koronmaksupäivään (molemmat päivät mukaan lukien). Aikaa, jonka aikana Velkakirjanhaltija voi käyttää Vaihto-oikeuttaan (alla määritellyn mukaisesti) kutsutaan Vaihtoajaksi ja aikaa, jonka aikana Velkakirjanhaltija voi käyttää Käteissuoritusoikeuttaan (alla määritellyn mukaisesti) kutsutaan Käteissuoritusajaksi. Liikkeeseenlaskija voi milloin tahansa antamalla Ehdon 17 mukaisen ilmoituksen Trusteelle, Maksu-, Siirto- ja Vaihtoasiamiehelle, Rekisterinpitäjälle ja Velkakirjanhaltijoille ( Fyysinen Suoritusilmoitus ) määrätä, että Velkakirjanhaltijoilla ei Fyysisestä Suorituspäivästä lähtien ole enää Käteissuoritusoikeutta vaan Vaihto-oikeus tämän sijaan. Osakkeiden murto-osia ei lasketa liikkeeseen tai toimiteta Vaihto-oikeuden käytön yhteydessä eikä oteta Ehdon 6(c) mukaisesti huomioon eikä minkäänlaista käteismaksua tai muuta tarkistusta suoriteta niiden sijaan. Mikäli Vaihto-oikeutta käytetään kuitenkin samanaikaisesti useamman kuin yhden Velkakirjan osalta niin, että vaihdettavat tai Ehdon 6(c) mukaisesti toimitettavat Osakkeet rekisteröidään saman henkilön nimiin, tällä tavalla annettavien Osakkeiden määrä lasketaan Velkakirjojen yhteenlasketun pääoman perusteella ja pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. 12

13 Liikkeeseenlaskija huolehtii siitä, että Vaihto-oikeutta käytettäessä liikkeeseenlaskettavat tai annettavat Osakkeet lasketaan liikkeeseen tai annetaan relevantin Vaihtoilmoituksen antaneelle Velkakirjanhaltijalle tai hänen omaisuudenhaltijalleen Kohdan 6(h) mukaisesti. Edellä mainittua kyseenalaistamatta, kun Vaihtohinnan tarkistamisesta johtuen lasketaan liikkeeseen lisäosakkeita tämän Ehdon 6 mukaisesti (tällaiset lisäosakkeet ovat Tarkistettuja Osakkeita ) ja Liikkeeseenlaskija ei ole pätevästi soveltuvilla yhtiöoikeudellisilla toimenpiteillä valtuuttanut tai päättänyt tällaisesta liikkeeseenlaskemisesta (siitä huolimatta, että Liikkeeseenlaskija on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin sovellettavan lain sallimissa rajoissa), Liikkeeseenlaskija antaa tästä Ehdon 17 mukaisen ilmoituksen ja joko: (i) pidättäytyy toteuttamasta tai peruuttaa relevantin yhtiöoikeudellisen toimenpiteen, joka toteutettaessa olisi johtanut Vaihtohinnan muuttamiseen tämän Ehdon 6(b) mukaisesti siihen asti, kunnes Liikkeeseenlaskijalla on riittävä yhtiöoikeudellinen toimivalta laskea liikkeeseen relevantti määrä Osakkeita, joka olisi liikkeeseenlaskettavissa, kun Velkakirjoihin liittyviä Vaihtooikeuksia käytetään tarkistetulla Vaihtohinnalla; tai (ii) ilmoittaa relevantille Velkakirjanhaltijalle viiden kaupankäyntipäivän kuluessa relevantin Vaihtoilmoituksen vastaanottamisesta ( Liikkeeseenlaskijan Käteisarvoilmoitus ) ja toteuttaa Vaihto-oikeuden käyttämisen koskien mitä tahansa relevanttia Velkakirjaa ennen päivää, jolloin Liikkeeseenlaskija on antanut Velkakirjanhaltijoille Ehdon 17 mukaisen ilmoituksen siitä, että päätös laskea liikkeeseen Tarkistettuja Osakkeita on pätevästi valtuutettu tai siitä on päätetty (a) laskemalla liikkeeseen tai siirtämällä ja toimittamalla sen määrän Osakkeita, johon relevantti Velkakirjanhaltija olisi ollut oikeutettu käyttäessään välittömästi ennen Vaihtohinnan tarkistamista voimassa olleeseen Vaihtohintaan perustuvaa Vaihto-oikeuttaan ( Osakkeet Ennen Tarkistamista ) ja (b) maksamalla tai huolehtimalla siitä, että maksaminen tapahtuu sen puolesta 16. kaupankäyntipäivänä siitä päivästä, jolloin Liikkeeseenlaskijan Käteisarvoilmoitus on julkaistu, Käteisarvon (kuten alla on määritetty) ja siihen liittyvät mitkä tahansa muut summat, jotka Liikkeeseenlaskijan tulee maksaa tällaiselle Velkakirjanhaltijalle näiden Ehtojen mukaan koskien tai liittyen relevanttien Vaihto-oikeuksien käyttöön, mukaan lukien minkä tahansa Ehdon 6(k) mukaisesti maksettavan koron ( Käteisarvovalinta ). Käteisarvo tarkoittaa seuraavan kaavan mukaan laskettua summaa, mikä maksetaan Velkakirjanhaltijalle Vaihto-oikeutta käytettäessä, jos Käteisarvovalinta on sovellettavissa siihen: jossa: CVA = Käteisarvohinta S = Osakkeiden määrä (mukaan lukien tässä tarkoituksessa mikä tahansa Osakkeen murto-osa, mutta pyöristettynä tarvittaessa viiden desimaalin tarkkuudelle, jossa 0, pyöristetään ylöspäin), johon relevantti Velkakirjanhaltija olisi ollut oikeutettu käyttäessään Vaihto-oikeutta, jos Käteisarvovalinta ei soveltuisi, vähennettynä relevanttiin Vaihto-oikeuksien käyttöön liittyvillä Osakkeilla Ennen Tarkistamista; P n = Osakkeen Kaupankäyntimäärillä Painotettu Keskihinta Käteisarvon Laskenta-ajan n:nä kaupankäyntipäivänä; ja N = 10, joka on Käteisarvon Laskenta-ajan kaupankäyntipäivien määrä, edellyttäen, että jos mistään Osingon tai muun oikeuden maksamisesta on ilmoitettu Käyttöpäivänä tai ennen sitä olosuhteissa, joissa täsmäytyspäivä tai muu määräpäivä Osingon tai muun oikeuden 13

14 perustamiselle on relevanttina Käyttöpäivänä tai sen jälkeen, ja jos tällaisena kaupankäyntipäivänä Käteisarvon Laskenta-aikana yllä olevan mukaisesti määritetty hinta on ilman Osinkoa tai mitä tahansa muuta oikeutta, tätä hintaa nostetaan määrällä, joka vastaa minkä tahansa tällaisen Osingon tai oikeuden Käypää Markkina-arvoa Osakkeelta päivänä, jolloin tästä Osingosta tai oikeudesta ilmoitettiin ensimmäisen kerran julkisesti (tai, jos tämä ei ole kaupankäyntipäivä, niin välittömästi sitä edeltävänä kaupankäyntipäivänä). Käteisarvon Laskenta-aika tarkoittaa 10 perättäisen kaupankäyntipäivän jaksoa, joka alkaa kolmantena kaupankäyntipäivänä Liikkeeseenlaskijan Käteisarvoilmoituksen julkistamisesta (tai seuraavana kaupankäyntipäivänä, jos tämä päivä ei ole kaupankäyntipäivä). (b) Vaihtohinnan tarkistus Mikäli mikä tahansa alla määritelty olosuhde täyttyy, Vaihtohintaa tarkistetaan seuraavasti: (i) Osakkeiden yhdistämisen, uudelleenluokittelun tai jakamisen yhteydessä Vaihtohintaa tarkistetaan kertomalla välittömästi ennen kyseistä yhdistämistä, uudelleenluokittelua tai jakamista voimassa oleva Vaihtohinta seuraavalla murtoluvulla: A B jossa: A on liikkeessä olevien Osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä välittömästi ennen yhdistämistä, uudelleenluokittelua tai jakamista; ja B on yhdistämisen, uudelleenluokittelun tai jakamisen jälkeinen ja näistä johtuva liikkeessä olevien Osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä. Kyseinen tarkistus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin yhdistäminen, uudelleenluokittelu tai jakaminen tulee voimaan. (ii) Liikkeeseenlaskijan laskiessa liikkeeseen voittoja ja varauksia aktivoimalla (mukaan luettuna mikä tahansa ylikurssirahasto tai pääoman lunastukseen käytettävä rahasto) täysin maksetuksi katsottavia Osakkeita Osakkeenomistajille tai Osakkeita lasketaan liikkeeseen Osakkeenomistajille ilman vastiketta, lukuun ottamatta tilanteita, joissa (1) kyseiset Osakkeet lasketaan tai tullaan laskemaan liikkeeseen sellaisen rahassa maksettavan Osingon tai sen osan sijaan, joihin Osakkeenomistajilla muutoin on tai olisi oikeus tai (2) Osakkeenomistajat voivat valita rahassa maksettavan Osingon kyseisten Osakkeiden sijaan, tai (3) kyseiset Osakkeet lasketaan tai tullaan laskemaan liikkeeseen Osingon sijaan (joka joko vastaa tai ei vastaa käteisosinkoa tai hinta on ilmoitettu tai olisi muutoin maksettava Osakkeenomistajille joko heidän valinnastaan tai muutoin), Vaihtohintaa tarkistetaan kertomalla välittömästi ennen kyseistä liikkeeseenlaskua voimassa oleva Vaihtohinta seuraavalla murtoluvulla: A B jossa: A B on liikkeessä olevien Osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä välittömästi ennen tässä tarkoitettua liikkeeseenlaskua; ja on liikkeessä olevien Osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä välittömästi tässä tarkoitetun liikkeeseenlaskun jälkeen. 14

15 Kyseinen tarkistus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin kyseiset Osakkeet lasketaan liikkeeseen. (iii) (A) Liikkeeseenlaskijan tehdessä Osingonjaon Osakkeenomistajille Vaihtohintaa tarkistetaan kertomalla välittömästi ennen Irtoamispäivää voimassa ollut Vaihtohinta seuraavalla murtoluvulla: A B A jossa: A B on yhden Osakkeen Vallitseva Markkinahinta Irtoamispäivänä; ja on kullekin Osakkeelle luettava yhteenlasketun Osingon Käypä Markkina-arvo, joka määritetään jakamalla yhteenlasketun Osingon Käypä Markkina-arvo relevanttiin Osinkoon oikeutettujen Osakkeiden lukumäärällä (tai, ostettaessa, lunastettaessa tai ostettaessa takaisin Osakkeita tai Osakkeita edustavia talletustodistuksia tai muita vastaavia todistuksia tai tositteita Liikkeeseenlaskijan tai Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiön nimiin tai lukuun, välittömästi kyseisen oston, lunastuksen tai takaisinoston jälkeen liikkeessä olleiden Osakkeiden lukumäärällä, eikä ostettuja, lunastettuja tai takaisinostettuja Osakkeita tai talletustodistusten tai muiden vastaaviksi todistusten tai tositteiden edustamia Osakkeita katsota liikkeessä oleviksi). Kyseinen tarkistus tulee voimaan Irtoamispäivänä tai, milloin kyseessä on tätä myöhempi ajankohta, ensimmäisenä päivänä, jolloin relevantin Osingon Käypä Markkina-arvo voidaan määrittää tässä tarkoitetuin tavoin. Irtoamispäivä tarkoittaa tässä kappaleessa (b)(iii) ensimmäistä päivää, jolloin Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena ilman relevanttia Osinkoa Relevantissa Arvopaperipörssissä, tai kun kyse on Osakkeiden tai Osakkeita edustavien talletustodistusten tai muiden vastaavien todistusten tai tositteiden ostosta, lunastuksesta tai takaisinostosta, päivää, jolloin kyseinen osto, lunastus tai takaisinosto suoritetaan, tai kun kyse on Luontaisosingosta, ensimmäistä päivää, jolloin Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena ilman kyseistä Luontaisosinkoa Relevantissa Arvopaperipörssissä. (B) (iv) Edellä mainitussa yhteydessä Käypä Markkina-arvo (termien Osinko ja Käypä Markkina-arvo määritelmien kappaleen (a) mukaisesti) määritetään Irtoamispäivänä. Liikkeeseenlaskijan laskiessa liikkeeseen Osakkeita Osakkeenomistajille osakeomistuksen suhteessa merkintäetuoikeuden nojalla tai laskiessa liikkeeseen tai myöntäessä Osakkeenomistajille Osakkeiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavalla hankkimiseen oikeuttavia optioita, warrantteja tai muita oikeuksia osakekohtaiseen hintaan, joka on alle 95 prosenttia Osakkeen Vallitsevasta Markkinahinnasta kaupankäyntipäivänä, jolloin Osakkeiden, optioiden, warranttien tai muiden oikeuksien liikkeeseenlaskun tai myöntämisen ehdot julkistettiin ensimmäisen kerran (tai jollei tämä ole kaupankäyntipäivä, sitä välittömästi edeltäneenä kaupankäyntipäivänä), Vaihtohintaa tarkistetaan kertomalla välittömästi ennen Irtoamispäivää voimassa ollut Vaihtohinta seuraavalla murtoluvulla: A + B A + C 15

16 jossa: A on liikkeessä olevien Osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä Irtoamispäivänä; B on se Osakkeiden lukumäärä, joka voitaisiin ostaa Vallitsevalla Markkinahinnalla Osaketta kohden sillä kokonaisvastikkeella, joka saataisiin liikkeeseenlasketuista Osakkeista tai optioista, warranteista tai muista oikeuksista sekä optioiden, warranttien tai muiden oikeuksien perusteella saatavista Osakkeista; ja C on liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden lukumäärä tai, tilanteesta riippuen, optioiden, warranttien tai muiden oikeuksien perusteella mahdollisesti liikkeeseenlaskettavien Osakkeiden maksimimäärä laskettuna optioiden, warranttien tai muiden oikeuksien liikkeeseenlaskupäivänä. Kyseinen tarkistus tulee voimaan Irtoamispäivänä. Irtoamispäivä tarkoittaa tässä kappaleessa (b)(iv), ensimmäistä päivää, jolloin Osakkeet ovat Relevantissa Arvopaperipörssissä kaupankäynnin kohteena ilman oikeutta oikeuksiin, optioihin tai warrantteihin. (v) Liikkeeseenlaskijan laskiessa liikkeeseen Arvopapereita (pois lukien Osakkeet tai Osakkeiden merkintään tai ostamiseen oikeuttavat optiot, warrantit tai muut oikeudet) Osakkeenomistajille osakeomistuksen suhteessa merkintäetuoikeuden nojalla taikka myöntäessä Osakkeenomistajille Arvopapereiden (pois lukien Osakkeet tai Osakkeiden merkintään tai ostamiseen oikeuttavat optiot, warrantit tai muut oikeudet) merkintään tai ostamiseen oikeuttavia optioita, warrantteja tai muita oikeuksia osakeomistuksen suhteessa merkintäetuoikeuden nojalla, Vaihtohintaa tarkistetaan kertomalla välittömästi ennen Irtoamispäivää voimassa oleva Vaihtohinta seuraavalla murtoluvulla: A B A jossa: A B on yhden Osakkeen Vallitseva Markkinahinta Irtoamispäivänä; ja on kullekin Osakkeelle luettavan oikeuden Käypä Markkina-arvo. Kyseinen tarkistus tulee voimaan Irtoamispäivänä. Irtoamispäivä tarkoittaa tässä kappaleessa (b)(v), ensimmäistä päivää, jolloin Osakkeet ovat Relevantissa Arvopaperipörssissä kaupankäynnin kohteena ilman relevantteja Arvopapereita tai oikeutta oikeuksiin, optioihin tai warrantteihin. (vi) Liikkeeseenlaskijan laskiessa liikkeeseen (pois lukien yllä kohdassa (b)(iv) määritellyt tilanteet) Osakkeita (muita kuin Velkakirjojen vaihtamiseksi, tai vaihto-, muunto- tai merkintäoikeuksien käyttämisen seurauksena liikkeeseenlaskettuja Osakkeita) käteisellä hankittavaksi tai vastikkeetta annettaviksi taikka laskiessa liikkeeseen tai myöntäessä (pois lukien yllä kohdassa (b)(iv) määritellyt tilanteet) käteisellä hankittavaksi tai vastikkeetta annettavaksi Osakkeiden merkintään tai ostamiseen oikeuttavia optioita, warrantteja tai muita oikeuksia (pois lukien Velkakirjat, jotka sisältävät tässä myös Lisävelkakirjat) osakekohtaiseen hintaan, joka on alle 95 prosenttia Osakkeen Vallitsevasta Markkinahinnasta päivänä, jolloin liikkeeseenlaskun tai myöntämisen ehdot julkistettiin (tai jollei tämä ole kaupankäyntipäivä, sitä välittömästi edeltäneenä kaupankäyntipäivänä) Vaihtohintaa tarkistetaan tällöin kertomalla välittömästi ennen kyseistä liikkeeseenlaskua tai myöntämistä voimassa oleva Vaihtohinta seuraavalla murtoluvulla: 16

17 A + B A + C jossa: A on liikkeessä olevien Osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen kyseessä olevien Osakkeiden liikkeeseenlaskua tai kyseessä olevien optioiden, warranttien tai oikeuksien myöntämistä; B on se Osakkeiden lukumäärä, joka voitaisiin ostaa Vallitsevalla Markkina-arvolla Osaketta kohden sillä vastikkeella, joka saataisiin liikkeeseenlasketuista Osakkeista tai, tilanteesta riippuen, optioiden, warranttien tai muiden oikeuksien perusteella liikkeeseenlaskettavista tai muutoin saatavista Osakkeista; ja C on tällaisessa Osakkeiden liikkeeseenlaskussa liikkeeseenlaskettavien Osakkeiden lukumäärä tai, tilanteesta riippuen, optioiden, warranttien tai muiden oikeuksien perusteella mahdollisesti liikkeeseenlaskettavien Osakkeiden maksimimäärä laskettuna optioiden, warranttien tai muiden oikeuksien liikkeeseenlaskupäivänä. Kyseinen tarkistus tulee voimaan Osakkeiden liikkeeseenlaskupäivänä tai tilanteesta riippuen optioiden, warranttien tai oikeuksien antopäivänä. (vii) Liikkeeseenlaskijan tai Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiön tai (Liikkeeseenlaskijan tai Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiön määräyksestä, pyynnöstä tai Liikkeeseenlaskijan tai Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiön kanssa tehdyn järjestelyn nojalla) muun yhtiön, henkilön tai tahon (pois lukien yllä kohdissa (b)(iv), (b)(v) ja (b)(vi) määritellyt tilanteet) laskiessa liikkeeseen käteisellä hankittavaksi tai vastikkeetta annettavaksi Arvopapereita (pois lukien Velkakirjat, jotka eivät tässä sisällä Lisävelkakirjoja), jotka ehtojensa mukaan antavat (suorasti tai epäsuorasti) vaihto-, muunto- tai merkintäoikeuden Osakkeisiin (tai antavat tällaisen oikeuden jo liikkeeseenlaskettujen tällaisten Arvopapereiden osalta) taikka Arvopapereita, jotka voidaan ehtojensa mukaan uudelleenluokitella Osakkeiksi, ja jos vaihdosta, merkinnästä, muunnosta tai uudelleenmäärittelystä johtuva vastike Osaketta kohden on alle 95 prosenttia Vallitsevasta Markkinahinnasta Arvopapereiden liikkeeseenlaskun tai myöntämisen ehtojen julkistamispäivänä (tai jollei tämä ole kaupankäyntipäivä, sitä välittömästi edeltäneenä kaupankäyntipäivänä), Vaihtohintaa tarkistetaan kertomalla välittömästi ennen kyseistä liikkeeseenlaskua (tai myöntämistä) voimassa oleva Vaihtohinta seuraavalla murtoluvulla: A + B A + C jossa: A B on liikkeessä olevien Osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen kyseistä liikkeeseenlaskua tai myöntämistä (paitsi kun relevantit Arvopaperit antavat vaihto-, muunto- tai merkintäoikeuden Osakkeiksi, jotka Liikkeeseenlaskija tai Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiö on laskenut liikkeeseen, ostanut tai hankkinut (tai jotka on laskettu liikkeeseen, ostettu tai hankittu Liikkeeseenlaskijan tai Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiön määräyksestä, pyynnöstä tai Liikkeeseenlaskijan tai Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiön kanssa tehdyn järjestelyn nojalla) tällaisen liikkeeseenlaskun yhteydessä, nämä liikkeeseenlasketut, ostetut tai hankitut Osakkeet yllä mainitusta lukumäärästä vähennettynä); on se Osakkeiden lukumäärä, joka voitaisiin ostaa Vallitsevalla Markkinahinnalla 17

18 Osaketta kohden sillä yhteenlasketulla vastikkeella, joka saataisiin liikkeeseenlaskettavista Osakkeista tai muutoin Arvopapereihin liittyvien vaihto-, muunto- tai merkintäoikeuksien kautta saatavista Osakkeista tai Osakkeista, jotka lasketaan liikkeeseen tai saadaan uudelleenluokittelun perusteella; ja C on alkuperäiseen vaihto-, muunto- tai merkintähintaan tapahtuvan Arvopapereiden vaihdon tai muunnon tai niihin liittyvän merkintäoikeuden perusteella liikkeeseenlaskettavien tai muuten saatavien Osakkeiden maksimimäärä tai, tilanteesta riippuen, uudelleenluokittelun perusteella liikkeeseenlaskettavien Osakkeiden maksimimäärä; edellyttäen, että mikäli laskettaessa liikkeeseen relevantteja Arvopapereita tai myönnettäessä oikeuksia (kuten viitattu tässä kohdassa (b)(vii) Määritelty Päivä ) Osakkeiden lukumäärä on määriteltävä käyttämällä kaavaa tai muuta muuttujaa tai jonkin jälkikäteisen tapahtuman esiintymistä (mikä voi tapahtua, kun Arvopaperit vaihdetaan tai muunnetaan tai merkintäoikeuksia käytetään tai, tilanteesta riippuen, Arvopaperit uudelleenluokitellaan taikka jonain muuna määriteltynä hetkenä), tällöin tämän kappaleen (b)(vii) tarkoituksessa C tulee määrittää käyttäen tällaista kaavaa tai muuttujaa tai ikään kuin relevantti tapahtuma esiintyisi tai olisi esiintynyt Määriteltynä Päivänä ja ikään kuin kyseinen vaihto, muunto, merkintä, osto tai hankinta taikka, tilanteesta riippuen, uudelleenluokittelu olisi tehty Määriteltynä Päivänä. Kyseinen tarkistus tulee voimaan tällaisten Arvopapereiden liikkeeseenlaskupäivänä tai tilanteesta riippuen oikeuksien myöntämispäivänä. (viii) Tehtäessä muutoksia vaihto-, muunto- tai merkintä-, osto- tai hankintaoikeuksiin, jotka liittyvät Arvopapereihin (pois lukien Velkakirjat, jotka sisältävät tässä myös Lisävelkakirjat) yllä kohdassa (b)(vii) mainitun mukaisesti (muutoin kuin liikkeeseenlaskussa kyseisiin Arvopapereihin sovellettavien ehtojen (tarkistusta koskevat ehdot mukaan lukien) mukaisesti) niin, että kyseisen muutoksen jälkeen saatava vastike Osaketta kohden vähenee alle 95 prosenttiin osakekohtaisesta Vallitsevasta Markkinahinnasta muutosehdotuksen julkistamispäivänä (tai jollei tämä ole kaupankäyntipäivä, sitä välittömästi edeltäneenä kaupankäyntipäivänä), Vaihtohintaa tarkistetaan kertomalla välittömästi ennen kyseistä muutosta voimassa ollut Vaihtohinta seuraavalla murtoluvulla: A + B A + C jossa: A B on liikkeessä olevien Osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen kyseistä muutosta (paitsi kun relevantit Arvopaperit antavat vaihto-, muunto- tai merkintäoikeuden Osakkeiksi, jotka Liikkeeseenlaskija tai Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiö (tai joku toinen taho Liikkeeseenlaskijan tai Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiön määräyksestä, pyynnöstä tai Liikkeeseenlaskijan tai Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiön kanssa tehdyn järjestelyn nojalla) on laskenut liikkeeseen, ostanut tai hankkinut tällaisen liikkeeseenlaskun yhteydessä, nämä liikkeeseenlasketut, ostetut tai hankitut Osakkeet yllä mainitusta lukumäärästä vähennettynä); on se Osakkeiden lukumäärä, joka voitaisiin ostaa Vallitsevalla Markkinahinnalla Osaketta kohden tai, mikäli alhaisempi, Arvopapereiden vaihto-, muunto- tai merkintähinnalla, sillä yhteenlasketulla vastikkeella, joka saataisiin muunnettuihin Arvopapereihin liittyviä vaihto-, muunto- ja merkintäoikeuksia käyttämällä liikkeeseenlaskettavista tai saatavista Osakkeista; ja 18

19 C on niiden Osakkeiden maksimimäärä, jotka voidaan laskea liikkeeseen tai asettaa muutoin saataville Arvopapereiden vaihdon tai muunnon tai merkintäoikeuden johdosta muunnettuun vaihto-, muunto- tai merkintähintaan, ottaen huomioon Riippumattoman Taloudellisen Neuvonantajan vilpittömässä mielessä asianmukaiseksi katsomalla tavalla aikaisemmat tämän tai edellisen kohdan (b)(vii) mukaiset tarkistukset; edellyttäen, että mikäli tehtäessä muutoksia (kuten viitattu tässä kohdassa (b)(viii) Määritelty Päivä ) Osakkeiden lukumäärä on määriteltävä käyttämällä kaavaa tai muuta muuttujaa tai jonkin jälkikäteisen tapahtuman esiintymistä (mikä voi tapahtua, kun Arvopaperit vaihdetaan tai muunnetaan tai merkintäoikeuksia käytetään taikka jonain muuna määriteltynä hetkenä), kohtaa (b)(viii) varten C tulee määrittää käyttäen tällaista kaavaa tai muuttujaa tai ikään kuin relevantti tapahtuma esiintyisi tai olisi esiintynyt Määriteltynä Päivänä ja ikään kuin kyseinen vaihto, muunto tai merkintä olisi tehty Määriteltynä Päivänä. Kyseinen tarkistus tulee voimaan päivänä, jolloin tällaisiin Arvopapereihin liittyviä vaihto-, muunto- tai merkintäoikeuksia muutetaan. (ix) Liikkeeseenlaskijan tai Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiön tai (Liikkeeseenlaskijan tai Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiön määräyksestä, pyynnöstä tai Liikkeeseenlaskijan tai Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiön kanssa tehdyn järjestelyn nojalla toimivan) muun yhtiön, henkilön tai tahon tarjotessa Arvopapereita, joiden mukaisesti Osakkeenomistajilla on osakeomistuksen suhteessa oikeus osallistua järjestelyihin, joiden yhteydessä he voivat hankkia kyseisiä Arvopapereita (paitsi kun Vaihtohintaa tarkistetaan edellä kohtien (b)(ii), (iii), (iv), (vi) tai (vii) taikka jäljempänä kohdan (x) mukaisesti (tai voitaisiin tarkistaa, jos relevantti liikkeeseenlasku tai myöntäminen tehtäisiin hintaan, joka on vähemmän kuin 95 prosenttia Vallitsevasta Markkinahinnasta Osaketta kohden relevanttina kaupankäyntipäivänä) taikka edellä kohdan (b)(v) mukaisesti), tarkistetaan Vaihtohintaa kertomalla välittömästi ennen kyseistä tarjousta voimassa oleva Vaihtohinta seuraavalla murtoluvulla: A B A jossa: A on Osakkeen Vallitseva Markkinahinta kyseisen tarjouksen ehtojen julkistamispäivänä (tai jollei tämä ole kaupankäyntipäivä, sitä välittömästi edeltäneenä kaupankäyntipäivänä); ja B on yhdelle Osakkeelle laskettava tarjouksen Käypä Markkinahinta kyseisenä julkistamispäivänä (tai välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä, mikäli julkistamispäivä ei ole kaupankäyntipäivä). Kyseinen tarkistus tulee voimaan ensimmäisenä päivänä, jolloin Osakkeilla käydään kauppaa Relevantissa Arvopaperipörssissä ilman kyseessä olevia oikeuksia. (x) Jos tapahtuu Määräysvallan Vaihtuminen, käytettäessä Vaihto-oikeutta tai Käteissuoritusoikeutta Määräysvallan Vaihtumisaikana Vaihtohinta ( Vaihtohinta Määräysvallan Vaihtumisaikana ) määräytyy alla määritellyn mukaisesti: COCCP = OCP/(1+(CP x c/t)) jossa: 19

20 COCCP = tarkoittaa Vaihtohintaa Määräysvallan Vaihtumisaikana; OCP = tarkoittaa Vaihtohintaa välittömästi ennen Määräysvallan Vaihtumista; CP = tarkoittaa 30 prosentin vaihtopreemiota (murto-osina ilmaistuna); c = tarkoittaa päiviä Määräysvallan Vaihtumisesta (kyseinen päivä mukaan lukien) Lopulliseen Eräpäivään (kyseinen päivä pois sulkien); ja L = tarkoittaa päiviä Määräpäivästä (kyseinen päivä mukaan lukien) Lopulliseen Eräpäivään (kyseinen päivä pois sulkien). (xi) Mikäli Liikkeeseenlaskija (konsultoituaan Trusteeta) päättää, että Vaihtohintaa tulisi tarkistaa yhden tai useamman olosuhteen vuoksi, joita ei ole mainittu edellä tässä Ehdossa 6(b) (ja vaikka kyseessä oleva tilanne olisi nimenomaisesti suljettu pois edellä mainituissa kohdissa (b)(i) (x)), tulee Liikkeeseenlaskijan omalla kustannuksellaan ja kohtuullisesti toimien pyytää Riippumatonta Taloudellista Neuvonantajaa vilpittömässä mielessä määrittämään mahdollisimman pian, mitkä tarkistukset Vaihtohintaan (jos lainkaan) ovat oikeudenmukaisia ja kohtuullisia, ja päättämään päivämäärän, jolloin muutokset päätöksen mukaisesti tulevat voimaan. Mahdollinen tarkistus tehdään tällaisen määrittelyn perusteella, kuitenkin niin, että muutoksia tehdään (b)(xi) kohdan mukaan ainoastaan, mikäli Riippumatonta Taloudellista Neuvonantajaa pyydetään tekemään määrittely 21 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin relevantti olosuhde ilmeni, ja mikäli kyseessä oleva muutos johtaisi Vaihtohinnan alentumiseen. Edellä mainituista ehdoista riippumatta, mikäli hinnanmuutokseen aihetta antavat tapahtumat tai olosuhteet ovat jo Ehdon 6(b) mukaisesti johtaneet Vaihtohinnan muutokseen tai tulevat johtamaan Vaihtohinnan muutokseen tai jos tapahtumat tai olosuhteet, jotka antavat aiheen muutokseen, johtuvat olosuhteista tai tapahtumista, jotka ovat jo antaneet tai antavat aiheen Vaihtohinnan muutokseen, tai jos useampi kuin yksi tapahtuma, joka antaa aiheen Vaihtohinnan muutokseen, ilmenee niin lyhyellä aikavälillä, että Liikkeeseenlaskijan käsityksen mukaan muutos tarkistusehtoihin on välttämätön, jotta tarkoitettu lopputulos saavutetaan, tehdään tarkistusehtoihin sellainen muutos, joka Riippumattoman Taloudellisen Neuvonantajan käsityksen mukaan on tarpeellinen, jotta tarkoitettu lopputulos saavutetaan, siten, epäselvyyden välttämiseksi, että kyseinen tarkistus ei johda Vaihtohinnan muutoksiin. Vastikkeen tai hinnan määrittämisessä kohtien (b)(iv), (b)(vi), (b)(vii) ja (b)(viii) mukaisesti noudatetaan seuraavia määräyksiä: (a) (b) Käteistä vastaan liikkeeseenlasketuista Osakkeista saatavana kokonaisvastikkeena tai hintana pidetään kyseistä käteissummaa; Arvopapereiden vaihdon tai muunnon perusteella liikkeeseenlaskettavien tai muutoin annettavien Osakkeiden kokonaisvastikkeena tai hintana pidetään kyseisistä Arvopapereista saatavien vastikkeiden ja hintojen yhteenlaskettua summaa ja (y) Arvopapereihin liittyvien merkintäoikeuksien tai optioiden, warranttien tai muiden oikeuksien perusteella liikkeeseenlaskettavien Osakkeiden kokonaisvastikkeena tai hintana pidetään sitä osaa (joka voi myös olla koko hinta) tällaisista Arvopapereista saadusta vastikkeesta tai hinnasta, tai tilanteesta riippuen, sitä osaa (joka voi myös olla koko hinta) tällaisista optioista, warranteista tai oikeuksista saadusta vastikkeesta tai hinnasta, jonka Liikkeeseenlaskija kohdistaa tällaisille merkintäoikeuksille, tai tilanteesta riippuen, optioille, warranteille tai oikeuksille tai, mikäli mitään osaa vastikkeesta tai hinnasta ei ole näin kohdistettu, kyseisten merkintäoikeuksien tai, tilanteesta riippuen, optioiden, warranttien tai oikeuksien Käypä Markkina-arvo Arvopapereiden tai, tilanteesta riippuen, optioiden, warranttien tai 20

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT

VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT 1. Vaihdettavan lainan tausta ja tarkoitus Ixonos Oyj:n (Y-tunnus: 0997039-6, "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous on 7.4.2016 päättänyt Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2)

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA EDELLYTTÄÄ VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Tässä asiakirjassa kuvataan Päätös, josta äänestetään Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ( Yhtiö ) 27.1.2011 pidettävässä Ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Teleste Oyj, englanniksi Teleste Corporation. Yhtiön kotipaikka on Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotteiden,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

TAMFELT OYJ ABP OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN 5.8.2009

TAMFELT OYJ ABP OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN 5.8.2009 HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKELAJIEN YHDISTÄMISESTÄ YHTIÖJÄRJESTYSTÄ MUUTTAMALLA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA Yhtiön osakkeet jakautuvat yhtiöjärjestyksen mukaan kantaosakkeisiin

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2000 KELLO 15.15 TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE Talentum Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 5.2.2013 päättänyt esittää 11.4.2013 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1

SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1 27.9.2012 SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1 Ehdot Suomenkielinen käännös englanninkielisestä alkuperäistekstistä 1. Sampo-konsernin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C.

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C. 1/5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2014 Comptel Oyj:n hallitus ( Hallitus ) on kokouksessaan 4.2.2014 päättänyt 20.3.2013 pidetyn Comptel Oyj:n ( Yhtiö ) yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiöjärjestys päivältä 13.4.2010 Toiminimi: Tecnotree Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1651577-0 Kaupparekisterinumero 808.875 Voimassaoloaika 13.4.2010 TECNOTREE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN :n 1 (10) 2.6.2015 POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja

Lisätiedot

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. DOVRE GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2013 :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on 24.1.2013 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2012 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 22.12.2015 17:43:22 Y-tunnus: 2362008-5 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 22.12.2015 17:43:22 Y-tunnus: 2362008-5 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 22.12.2015 17:43:22 Y-tunnus: 2362008-5 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2362008-5 Nimi: Top Finance Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015 Sivu 1 / 5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2015 Comptel Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 9.9.2015 päättänyt Comptel Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 1.000.000 ostowarranttia Toteutushinta: USD 1,30 Erä B:

Lisätiedot

Valoen hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 28.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla.

Valoen hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 28.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla. Pörssitiedote 11.8.2015 klo 17.00 VALOEN HALLITUS PÄÄTTI OPTIO-OHJELMAN EHDOISTA :n hallitus on päättänyt optio-ohjelman ehdoista, jonka mukaisia optio-oikeuksia annetaan Valoekonsernin avainhenkilöille.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Certeum Oy 31.03.2015 13:33:51 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.03.2015 Toiminimi: Certeum Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 2617068-1 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat PERLOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2003 KLO 8.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Perlos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj Pörssitiedote 1.12.2011 klo 17:15 IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj:n hallitus on 30.11.2011 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 750.000 merkitään tunnuksella 2009A, 750.000 tunnuksella 2009B ja 750.000 tunnuksella 2009C.

Optio-oikeuksista 750.000 merkitään tunnuksella 2009A, 750.000 tunnuksella 2009B ja 750.000 tunnuksella 2009C. KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt 12.3.2009 optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

Lisätiedot

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 1 (5) TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Tecnomen Oyj ( Yhtiö ) antaa yhteensä enintään 6.840.036 kappaletta optio-oikeuksia ( Optiooikeus ), jotka oikeuttavat

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Affecton hallitus on päättänyt muuttaa 9.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta optio-ohjelman 2013 ehdoiksi.

Affecton hallitus on päättänyt muuttaa 9.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta optio-ohjelman 2013 ehdoiksi. 1 AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 8.4.2013 klo 9.00 Hallitus muuttaa ehdotustaan optio-ohjelman 2013 ehdoiksi Affecton hallitus on päättänyt muuttaa 9.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Cargotec-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin.

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus:

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 26.08.2016 09:20:04 Y-tunnus: 2081212-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2081212-9 Nimi: Enfo Oyj Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 Citycon Oyj:n hallitus (hallitus) on 3.5.2011 päättänyt Citycon Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimiala on harjoittaa sähkön suurvoimansiirtopalvelujen

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot