SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN POLIITTINEN VUOSI 1984 JA EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN POLIITTINEN VUOSI 1984 JA EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA"

Transkriptio

1 SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODEN 1984 VALTIOPÄIVILTÄ POLIITTINEN VUOSI 1984 JA EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA KUNNALLISVAALIT Vuoden 1984 kunnallisvaaleissa SDP kärsi tappion, vaikka säilytti suurimman puolueen aseman 24,9 prosentin kannatusosuudellaan. Edellisistä kunnallisvaaleista ääniosuus laski 0,6 ja eduskuntavaaleista 1,8 prosenttiyksikköä. Äänimäärissä menetykset olivat kunnallisvaaleihin ja eduskuntavaaleihin verrattuna. Nukkuvien puolue oli vaalien suurin voittaja. Äänestämättä jätti 26,5 prosenttia äänioikeutetuista. Keskeinen tulos kunnallisvaaleissa oli, että vasemmiston osuus laski 38,8 prosenttiin eli alemmaksi kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen kunnallisvaaleissa. Aanisiirtymistä pääsivät osallisiksi ennen kaikkea vihreät, SMP ja sitoutumattomat, jotka pääsivät useissa valtuustoissa vaa'ankieliasemaan. Valtaosa kunnista sai vuoden 1985 alusta porvarienemmistön. Porvarienemmistöisiä kuntia on kunnallisvaalikaudella 400, sosialistienemmistöisiä 45 ja tasapainokuntia 18. Valtuustojen järjestäytyessä 2,9 prosenttia kaikista äänistä saaneet vihreät liittoutuivat porvarillisten ryhmien kanssa. Kokoomus saavutti kaikkien aikojen parhaan kunnallisvaalituloksen 23 prosentin ääniosuudellaan, joka oli 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisissä kunnallisvaaleissa ja 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin eduskuntavaaleissa. Keskustapuolue säilytti asemansa ja osittain paransi sitä LKP:n kustannuksella. Puolueen osuus kaikista äänistä oli 19,4. SKDL sai kunnallisvaaleissa 13,2 prosentin kannatusosuuden. Laskua edellisiin kunnallisvaaleihin oli 2,7 prosenttia ja eduskuntavaaleihin 0,1 prosenttiyksikköä. RKP vahvisti kannatustaan saadessaan uutta tukea kaksi- ja suomenkielisiltä äänestäjiltä. SMP voitti edellisiin kunnallisvaaleihin verrattuna lähes ääntä ja lisäsi kannatustaan 2,3 prosenttiyksikköä saaden 5,3 prosentin kannatuksen. Eduskuntavaaleihin nähden SMP kärsi sen sijaan romahdusmaisen tappion eli ääniosuus putosi 4,4 prosenttiyksikköä. TALOUDEN KEHITYS Vuoden 1984 bruttokansantuotteen kasvuksi näyttää muodostuvan 3 %. Inflaatiokehityksessä päästiin suunnilleen hallituksen asettamaan 6 %:n tavoitteeseen. Työttömyydessä tapahtui hienoista laskua eli työttömiä oli työvoimaministeriön tietojen mukaan vuonna 1984 keskimäärin vähemmän kuin edellisenä vuonna eli Työvoimaministeriön tilastoihin ei ole kuitenkaan sisällytetty työttömyyseläkeläisiä, joita oli vuoden lopulla eli enemmän kuin vuonna Työllisyyden hoidossa ei siis onnistuttu ta- 181

2 voitteiden mukaan, vaikka työpaikkojen lisäys vuonna 1984 oli noin Suomen työttömyysluvut asettuvat kuitenkin noin puoleen OECD-maiden keskitasosta. Joulukuussa työttömiä oli 5,7 % työvoimasta. Talouspoliittiset ennusteet pitivät vuoden 1984 osalta hyvin paikkansa. Myönteistä oli, että samanaikaisesti kyettiin hillitsemään inflaatiota ja lisäämään työllistettyjen määrää. Inflaatiovauhti pysyi kuitenkin hieman korkeammalla tasolla kuin kilpailijamaissa keskimäärin. Tämä seikka yhdessä työmarkkinoiden jäykistymisen kanssa merkitsee, että työttömyysongelma kasvaa suhdannetaantuman koittaessa vuoden 1985 lopulla. Työvoiman kasvu pysähtyy kuitenkin tulevina vuosina. Se korostaa työvoimapoliittisten ja koulutuksellisten toimien tarvetta työllisyyden hoidossa. Kaikkien kotitalouksen käytettävissä olevien tulojen arvioitiin kasvavan vuonna 1984 reaalisesti 3,5 %. Eläkkeet ja omaisuustulot lisääntyivät palkkatuloja enemmän. Sen ohella verotuksen kiristyminen vaikutti siten, että palkansaajatalouksien tulonmuodostus oli kertomusvuonna heikompi kuin kotitalouksissa keskimäärin. Palkansaajien reaalinen ostovoima kasvoi kertomusvuonna 1,5 prosenttia. Vuonna 1985 kotitalouksien käytettävissä olevan reaalitulon arvioidaan nousevan 3 % ja palkansaajien reaalisen ostovoiman 0,5 /o. Suomen ulkomaankauppa kehittyi vuonna 1984 poikkeuksellisen hyvin. Kauppataseen ylijäämä nousi 6,2 miljardiin markkaan. Edellisen kerran kauppatase oli ylijäämäinen vuonna Viennin arvo kasvoi edellisvuodesta 16 % ja määrä vajaat 10 %. Valtiontalouden tulojen ja menojen tasapaino parantui edelleen nousukauden ja finanssipolitiikan kiristämisen johdosta. Koko vuoden nettorahoitustarpeeksi arvioitiin 5 miljardia markkaa, joka oli 3 miljardia markkaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. KAKSIVUOTINEN TULORATKAISU Maaliskuussa solmittu kaksivuotinen tuloratkaisu tuki hallituksen talouspoliittista linjaa ja takasi palkansaajien reaaliansioiden kehityksen. Ratkaisuun sisältyivät työttömyysturvan uudistus vuoden 1985 alusta lukien ja työajan lyhentäminen vuonna Pekkasratkaisuun liittyi myös sitoumus siitä, että valtion lainoittaman asuntotuotannon taso pidetään :ssa vuosina 1985 ja 1986 sekä päivähoitopaikkoja lisätään vuosittain 7 000:lla. Hallituksen päätös hyvityssakkojen korottamisesta irrallaan työelämän pelisääntöjen uudistamisesta herätti sekä Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän että ammattiyhdistysliikkeen piirissä runsaasti arvostelua. Sosialidemokraattien toimesta saatiin kuitenkin ns. pelisääntökomitean toimeksiantoon sisällytetyksi SAK:n vaatimia aineksia. Lisäksi komitean oli annettava välimietintö vuoden 1984 loppuun mennessä nopeasti toteutettavista muutoksista, joilla voidaan parantaa työehtosopimusjärjestelmän toimivuutta. Siinä komitea ei kuitenkaan onnistunut, vaan ajautui lähes umpikujatilanteeseen työnantajien jyrkän asenteen vuoksi. Eduskunta kiirehti kesällä työehtosopimuslain muutoksen yhteydessä tekemässään ponnessa komitean työn valmistumista. Se edellytti niin ikään, että hallitus joka tapauksessa ryhtyy toimenpiteisiin neuvottelujärjestelmän tehostamiseksi ja tasapainottamiseksi. 182

3 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä repesi hyvityssakkojen korottamista koskevassa äänestyksessä eduskunnassa. Vastoin ryhmäpäätöstä äänesti kolme edustajaa sekä äänestyksestä pidättäytyi tai oli poissa ilman lupaa 14 kansanedustajaa. Ryhmä antoi lakiesitystä vastaan äänestäneille vakavan muistutuksen, kahdelletoista pidättäytyneelle tai luvatta poissaolleelle muistutuksen sekä kehotti kahta äänestyksestä poissaollutta suurempaan tarkkuuteen eduskuntatyössä. VALTION TULO- JA MENOARVIO Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä jätti maaliskuussa hallitusryhmälle omat tavoitteensa vuoden 1985 tulo- ja menoarvion yleislinjoiksi. Tiukkuus noususuhdanteessa nähtiin tarpeelliseksi, mutta se tulee toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Sosiaaliturvaa ja julkisia palveluja ei saa leikata, vaan niitä on kehitettävä siellä, missä puutteet ovat polttavimmat. Ryhmä suhtautui kriittisesti suurteollisuuden vastikkeettomaan tukeen sekä maatalouden yhteiskunnalle aiheuttamien menojen paisumiseen. Varustelumäärärahoja ei ryhmän mielestä saa paisuttaa. Hallituksen syyskuun alussa antama tulo- ja menoarvioesitys oli laadittu suhdannepoliittisista syistä tiukaksi. Lainanottoa supistettiin ja veroasteen nousu pidettiin vähäisenä, joten menotaloudessa noudatettiin pidättyvää linjaa. Tavoitteena oli, etteivät velanhoitomenot kasva reaalisesti vuoden 1984 kassamenoista. Menoarvioesityksen loppusumma oli milj. markkaa eli 9,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 1984 varsinaisen tulo- ja menoarvion loppusumma. Eduskuntakäsittelyn aikana loppusumma nousi milj. markkaan. Menolisäykset johtuivat lähinnä siitä, että oppositio äänesti lepäämään yli vaalien eräät kuntien valtionosuuksien maksatusten lykkäämistä koskevat lait sekä sairausvakuutuksen omavastuuosuuden korotusta tarkoittavat lait. Näin syntynyt aukko päätettiin kattaa mm. kunnilta otettavalla lainalla ja menosupistuksilla. Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän aloitteesta hallituspuolueet lisäsivät budjettiin noin 40 milj. markkaa nuorisomäärärahoja (mm. nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen). Sen lisäksi määrärahoja osoitettiin kehitysyhteistyöhön, ympäristönsuojeluun sekä Valtionrautateiden aseman parantamiseen. Mm. opposition kanssa käytyjen tuloksettomien neuvottelujen vuoksi eduskunta sai budjetin valmiiksi vasta Hallitus antoi vuoden 1984 aikana eduskunnalle kolme lisämenoarviota. Niistä ensimmäinen ja kolmas painottuivat maatalouden vientituen lisäämiseen. Toinen oli laadultaan suhdannepoliittinen, sillä siinä korotettiin mm. työnantajan sosiaaliturvamaksua, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja sähköveroa. Finanssipolitiikan pitämiseksi kireänä kevään kaksi lisämenoarviota sisälsivät yhteensä 900 milj. markan menosupistukset. SOSIALIDEMOKRAATTISET RYHMÄPUHEENVUOROT SKDL teki helmikuussa välikysymyksen ja huhtikuussa oli kokoomuksen vuoro. SKDL:n kysymys oli rakennettu SAK:n tulopoliittisten vaatimusten ympärille. Puheenjohtaja Olli Helminen ihmetteli ryhmäpuheenvuorossa, miksi kommunistien tuki SAK:n tavoitteille on sitten ammattiyhdistyspolitiikassa hapuilevaa. 183

4 Kokoomus oli valinnut "sääntömääräisen kevätvälikysymyksensä" aiheeksi lähinnä lapsiperheet ja nuorison. Ryhmäpuheenvuoron pitänyt Pertti Paasio tarkasteli kokoomuksen kannanottoja viime vuosilta ja havaitsi ne ristiriitaisiksi. Kun kokoomus esimerkiksi vielä vuoden 1984 budjetin lähetekeskustelussa vaati tiukempaa linjaa, se välikysymyksessään esittää julkisen menotalouden kasvattamista. Sosialidemokraattien puheenvuoron hallituksen kehitysyhteistyöpoliittisesta selonteosta käyttänyt Markus Aaltonen totesi, että kehitysavun on lähdettävä kehitysmaiden omasta tarpeesta. Sosialidemokraatit edellyttävät, että kehitysavun osuus nostetaan vuoteen 1987 mennessä 0,7 prosenttiin BKTsta. Samalla olisi laadittava aikataulu yhden prosentin osuuden saavuttamiseksi. Talouspoliittisesta selonteosta ryhmäpuheenvuoron pitänyt Kaisa Raatikainen esitteli ryhmän budjettipoliittisia kannanottoja. Hän ilmaisi ryhmän tuen hallituksen talouspolitiikalle, mutta varoitti, että lyhytnäköiset säästöt ja supistukset saattavat aiheuttaa ajan mittaan vaikeasti korvattavaa vahinkoa kansalaisten tasa-arvolle ja turvallisuudelle. Ryhmäpuheenvuorossa torjuttiin työeläkerahastojen käyttö budjetin kattamiseen laajemmin kuin on jo sovittu. Siinä ilmaistiin myös kielteisyys kunnallisten sosiaaliturvamaksujen korotuksiin osana työttömyysturvan rahoitusjärjestelyjä. Sosialidemokraatit toivovat valtion keskipitkän aikavälin suunnitelmille poliittista käsittelyä hallituksessa sekä eduskunnalle tilaisuutta tehdä niistä keskeisiä linjanvetoja talouspoliittisen selonteon yhteydessä. Syksyllä budjetin lähetekeskustelussa ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Olli Helminen totesi, että Suomen talouspolitiikassa on viime aikoina saavutettu jopa parempia tuloksia kuin hallitusohjelmassa keväällä 1983 arvioitiin. Määrätietoisella talouspolitiikalla on Suomen kansantaloudesta tehty yksi parhaiten toimivista ja tasapainoisimmista Euroopassa. Jos hyvä yhteistyö hallituksen ja etujärjestöjen välillä jatkuu, voimme hoitaa asioita siten, että laskusuhdanne kohdataan kohtuullisen hyvin varustautuneena. Hallituksen on syytä ryhtyä selvitystoimiin myös seuraavaa tulokierrosta varten. Helminen muistutti sosialidemokraattien tavoitteesta, että budjettiesityksen on tiukkuudestaan huolimatta parannettava sosiaaliturvan tasoa. Budjettiesityksellä toteutetaankin mm. työttömyysturvan uudistus sekä sovitaan pientenlasten hoidon järjestämisestä. Tosin kunnallisen päivähoidon maksujen korotus arveluttaa jyrkkyydessään. Hoitomaksuissa on tulevina vuosina pyrittävä alenevaan linjaan. Vuonna 1985 hallituksen on annettava myös esitys lapsilisien maksatuskauden ulottamisesta 16- ja 17-vuotiaisiin. Ryhmä ilmaisi tyytyväisyytensä kunnallisen toimeentulon korotukseen. Työttömyyseläkkeen ikärajan nostamista sen sijaan olisi vielä eduskunnassa harkittava, koska joustava eläkeikäjärjestelmä ei toteudu budjettivuonna. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien olisi niin ikään katsottava mahdollisuuksia kehitysavun määrärahojen nostamiseen. Hallituksen ympäristönsuojeluselonteosta käydyssä keskustelussa ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Aimo Ajo sanoi, että ympäristöministeriön perustaminen mahdollistaa aiempaa paremmin kokonaiskuvan hahmottamisen ympäristönsuojelusta. Ympäristöarvojen painottaminen merkitsee niin ikään uutta vastuullisuutta niitä omistaville ja käyttäville. Sosialidemokraattinen ryhmä painotti ympäristönsuojelun yleislain kehittämistä, vesilain uudistamista sekä rakennuslain aikaansaamista. SKDL teki lokakuussa välikysymyksen kunnallisesta itsehallinnosta ja kunnallistaloudesta. 184

5 Välikysymyksen johdosta käydyssä keskustelussa sosialidemokraatit esittivät kunnallista itsehallintoa laajentavaa kokeilua. Kokeilukunnat voisivat soveltaa sellaisia uusia menettelytapoja, jotka ottaisivat aiempaa paremmin huomioon paikalliset olosuhteet. Ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Olli Helminen esitti, että kunnat saisivat esimerkiksi käyttää valtionosuuksia nykyistä vapaammin sekä voisivat halutessaan vähentää lautakuntia ja muita luottamuselimiä. Nuorisopoliittisesta selonteosta käydyssä keskustelussa ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Saara-Maria Paakkinen esitti muille hallituspuolueille neuvotteluja yhteiskuntatakuun nostamisesta ja nuorisojärjestöjen esitysten huomioonottamisesta vuoden 1985 budjetissa. Hän totesi myös, että asumisen tukijärjestelmää on suunnattava asumisen perusturvan toteuttamiseen. Korkojen vähennysoikeutta ei saa käyttää kerska-asumisen tukemiseen. Vaikean vuokra-asuntotilanteen paikkakunnilla on nuorten vuokra-asuntoja varten osoitettava erillinen kiintiö. Opintotuen lainapainotteisuutta on vähennettävä. Peter Muurman sanoi budjettimietinnössä käytetyssä ryhmäpuheenvuorossa, että seuraavat budjetit on rakennettava hallituspuolueiden omien voimien varaan. Hän kiinnitti myös huomiota valtiosäännön lepäämäänjättämissäännöksiin, jotka eivät sovellu normaaliparlamentarismiin. Ne antavat yhden kolmasosan vähemmistölle mahdollisuuden käytännössä hylätä budjettilakeja. Oppositio ei Muurmanin mukaan onnistunut äänestyksillään olennaisesti horjuttamaan hallituksen talouspoliittista linjaa. Se sai kuitenkin aikaan sen, että budjetti on suhdannepoliittisesti huonompi kuin hallituksen esitys oli. Elvytysvaran pienentyminen haittaa työllisyyden hoitoa, mistä lankeaa opposition kannettavaksi suuri vastuu. Investointeja olisi vuoden lopulla saatava muilla keinoin liikkeelle. Siksi korkotasoa on pikaisesti alennettava. Tyytyväisyytensä ryhmä ilmaisi mm. nuorisomäärärahojen lisäämisestä, Valtionrautateiden aseman parantamisesta sekä ympäristönsuojelun ja kehitysyhteistyön voimavarojen kasvattamisesta eduskunnassa. Myönteistä myös oli, että työttömyyseläkkeen ikäraja saatiin pysytetyksi vuonna 1985 vielä 55 vuodessa. Sosialidemokraattien mielestä on entistä selkeämmin lähdettävä siitä, että tulo- ja menoarvion käsittelystä ja valmistumisesta on vastuussa ennen kaikkea eduskunta. ALOITTEET Sosialidemokraatit jättivät kertomusvuonna yhteensä 411 raha-asia-aloitetta, 108 toivomusaloitetta ja 9 lakialoitetta. Ryhmäaloitteita niistä olivat toivomusaloitteet kunnallisen toimeentulotuen korottamisesta, taloudellisen rikollisuuden torjunnasta, vaelluskalakantojen pelastamisesta sekä lakialoitteet työsulun käytön estämisestä ja työsuhdeturvan jatkuvuusperiaatteen toteuttamisesta. Raha-asia-aloitteista hyväksyttiin budjetin käsittelyssä 54. Ne tarkoittivat mm. nuorten asemaa parantavien, kehitysyhteistyön, ympäristönsuojelun, Valtionrautateiden, sosiaalisten järjestöjen, eräiden opistojen sekä kulttuuritoiminnan määrärahojen lisäämistä. JULKILAUSUMAT JA KANNANOTOT Huhtikuussa antamassaan kannanotossa Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä piti 185

6 myönteisenä tulopoliittisen kokonaisratkaisun aikaansaamista. Sen avulla kyetään turvaamaan palkansaajien ostovoima, parantamaan työllisyyttä ja hidastamaan inflaatiota. Työttömyysturvauudistus poistaa eräitä kipeitä epäkohtia sosiaaliturvassa. Työajan lyhentämisessä saatiin pää avattua. Tärkeätä myös on, että neuvottelujen yhteydessä voitiin sopia lasten päivähoitopaikkojen ja arava-asuntotuotannon lisäämisestä. Ryhmä tuomitsi eräiden hallituspuolueiden tekemät rinnakkaisaloitteet hallituksen yksimielisiin esityksiin. Se ilmoitti osaltaan olevansa valmis vaikuttamaan siihen, että ratkaisuun liittyvät lait käsitellään asiallisesti ja huolellisesti, mutta samalla joutuisasti. Mahdolliset muutokset on tehtävä hallituspuolueiden yhteisesti sopimalla tavalla. Hyväksyessään toukokuussa Yleisradion johtajavalinnat ryhmä yhtyi hallintoneuvostoryhmän kannanottoon. Siinä edellytettiin, että Yleisradion johtamisessa lisätään jämeryyttä, jäntevyyttä ja tehokkuutta. Ohjelmatyön tasoa on nostettava Ylen kilpailukyvyn parantamiseksi. Elokuussa pitämänsä kesäkokouksen sisäpoliittisessa julkilausumassa ryhmä asettui tulokselliseksi osoittautuneen talouspoliittisen linjan taakse. Sitä on jatkettava tavoitteena inflaation painaminen kilpailijamaiden tasolle ja sen alle. Elvytysvaran luomiseksi on valtion velanottoa edelleen supistettava. Tuloratkaisun yhteydessä päätetty päivähoitopaikkojen lisääminen ja arava-asuntojen rakentaminen on toteutettava sovitulla tavalla. Vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä sekä puutteellista asumista poistettava tehostamalla perhe- ja asuntokohtaisia tukitoimia. Hallituksen toimet työllisyyden hoidossa eivät olleet ryhmän mielestä riittäviä. Ryhmä kiinnitti huomiota etenkin pitkäaikaistyöttömyyteen ja nuorisotyöttömyyteen. Työttömyyseläkkeen ikärajaa ei saa nostaa, ennen kuin eduskunnalle annetaan esitys joustavan eläkeikäjärjestelmän toteuttamisesta. Kunnallista toimeentulotukea on parannettava. Vanhusten palveluja on kehitettävä. Budjetissa on voimavaroja ohjattava kilpailukykyä ja työllisyyttä edistäviin tarkoituksiin, kuten koulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön. Opintotukea on kehitettävä. Valtionyhtiöiden pääomarakennetta on vahvistettava valtion omin sijoituksin. Valtion liikelaitosten toimintaedellytyksiä on parannettava ja valtionrautateillä toteutettava avoin budjetointi. Erityinen huomio on kiinnitettävä ympäristöhallinnon toimintamahdollisuuksien parantamiseen. Samoin on ryhdyttävä toimiin vesilain ja luonnonsuojelulain uudistamiseksi. Budjetin tasapainottamisessa tarpeelliset supistuskohteet on ryhmän mielestä löydettävissä yritysten perusteettomasta tueasta ja maatalouden ylituotannon rahoituksesta. Varustelumenojen kasvusta on tingittävä. Maatalouden ylituotannosta aiheutuvat menot on sisällytettävä kokonaisuudessaan varsinaiseen budjettiin. Eduskuntaryhmä kiirehti rakennus- ja kaavoituslainsäädännön uudistamista. 186

7 Ulkopoliittisessa julkilausumassaan kesäkokous vetosi suurvaltoihin asevarustelukilvan katkaisemiseksi. Ydinaseistus on jäädytettävä ja sitä on käytävä neuvotteluin purkamaan. Avaruuden varustaminen on estettävä. Euroopan valtioiden on määrätietoisesti etsittävä keinoja yhteisen turvallisuutensa takaamiseksi, ydinsodan vaaran poistamiseksi ja ydinasevarustelusta irtautumiseksi. Ryhmä tuki pääministeri Sorsan aloitteesta annettua kolmen pääministerin vetoomusta ydinaseettoman Pohjolan, Keski-Euroopan ydinaseettoman käytävän ja ydinaseettoman Balkanin puolesta. Wienin asevoimien supistusneuvotteluja, Euroopan aseidenriisuntakonferenssia sekä ETYKin tulevaa kymmenvuotiskokousta tulee käyttää uusien näköalojen avaamiseen Euroopassa. Eduskuntaryhmä ilmaisi tukensa presidentti Mauno Koiviston johtamalle ulkopolitiikalle, joka hyviin naapurisuhteisiin nojaten tähtää rauhan turvaamiseen ja Suomen pysyttämiseen suurvaltaristiriitojen ulkopuolella. Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyssuhteita on lujitettava 40 vuotta sitten alkaneella ja YYA-sopimuksessa vahvistuksensa saaneella linjalla. Pohjoismaista yhteistyötä tulee kehittää perinteiseltä pohjalta. Pohjolan alueen säilyminen suurvaltajännityksen ja ydinaselaskelmien ulkopuolella on turvattava. Suomen on kasvatettava oman kehitysapunsa kansantuoteosuutta suunnitelmien mukaisesti. Syyskuun lopulla ryhmä tuomitsi Nokian joukkoirtisanomiset, joita se piti osoituksena työnantajapiirien koventuneesta asenteesta. Työsuhdeturvaa on täydennettävä ns. jatkuvuusperiaatteella. Ryhmän mielestä työelämän pelisäännöt on vihdoinkin uudistettava. Pelisääntökomitean on kiirehdittävä työtään ja valmistettava vuoden loppuun mennessä väliraporttinsa sellaisista työehtosopimuslainmuutoksista, joilla voidaan parantaa sopimusjärjestelmän toimivuutta. Hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän tehostamiseksi ja tasapuolistamiseksi, kuten eduskunta edellytti. Myös työntekijöillä on oltava oikeus työehtosopimusten tulkintaan. Eduskuntaryhmä palasi pelisääntöasiaan tammikuussa antamassaan kannanotossa. Siinä ryhmä paheksui työnantajien kielteistä suhtautumista pelisääntöjen uudistamiseen. Tilanne pelisääntökomiteassa on ajautunut työnantajien jyrkän asenteen vuoksi lähes umpikujaan. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä muistutti vakavasti eri osapuolia siitä, että eduskunta kiirehti keväällä 1984 työehtosopimuslain muuttamisen yhteydessä tekemässään yksimielisessä ponnessa komitean työn valmistumista. Se edellytti niin ikään, että hallitus joka tapauksessa ryhtyy toimenpiteisiin työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän tehostamiseksi ja tasapuolistamiseksi. RYHMÄN MUU TOIMINTA Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ulkopoliittista kerhoa veti kertomusvuonna Erkki Liikanen ja talouspoliittista kerhoa Paavo Lipponen. Puheenjohtaja Olli Helmisen johdolla työskennellyt budjettityöryhmä valmisti ryhmätoimikunnan ja edelleen ryhmän käyttöön 187

8 ehdotuksen eduskuntaryhmän budjettitavoitteista, jotka luovutettiin maaliskuussa ministeriryhmän käyttöön, Sakari Knuuttila johti eduskuntatyön kehittämistyöryhmää. Se teki esityksen ryhmän menettelytapasäännöksi ja kokosi ryhmän jäsenille kansion eduskuntatyössä tarvittavista tiedoista. Kevätkaudella hyväksytyissä menettelytapaohjeissa sovittiin mm., että ryhmäkokouksen alustuspuheenvuorot rajoitetaan kahdeksaan ja muut puheenvuorot kahteen minuuttiin. Työelämän uudistamiseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin Risto Ahosen puheenjohdolla toimineessa työryhmässä, jonka työhön osallistui eduskuntaryhmän jäsenten lisäksi myös ammattiyhdistysliikkeen edustajia, Reino Paasilinna veti ryhmän ja puolueen tiedotusryhmää, joka jätti raporttinsa toukokuussa. Raportissa käsiteltiin tiedottamisen periaatteita sekä tehtiin ehdotuksia tiedotustoiminnan kehittämiseksi. Ryhmän jäsenille järjestettiin mm. televisioesiintymistä ja referaatin laadintaa käsitteleviä koulutustilaisuuksia- Viikkotiedotetta uudistettiin, valmistettiin ryhmästä englanninkielinen esite, painatettiin edustajien käyttöön "Terveisiä eduskunnasta" -postikortti sekä kehitettiin ryhmän aihekohtaista arkistointia. Kunnallisvaaleihin liittyen ryhmä järjesti eri paikkakunnilla yhteensä seitsemän "Tule juttelemaan" -tilaisuutta. Eduskuntaryhmän valtuuskunta kävi puheenjohtaja Pertti Paasion johdolla marraskuussa Ruotsin sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vieraana Tukholmassa. Ryhmä piti Veikko Helteen kutsusta marraskuussa Nummelan työväentalolla työväeniltamat. Pentti Lahti-Nuuttilan johdolla toiminut huvitoimikunta suunnitteli kaksi ja puoli tuntia kestäneen ohjelman, jonka toteutuksesta vastasivat eduskuntaryhmän ja hallitusryhmän jäsenet sekä ryhmätoimiston henkilökunta. Ryhmän uusi lippu valmistui Lahdessa kesäkuussa pidettyyn puoluekokoukseen. Lippu on painettu kopio vanhasta käsinkirjaillusta silkkilipusta. Sen vihki käyttöön puoluekokouksen yhteydessä pidetyssä tilaisuudessa Olli Helminen ja puoluekokousmarssilla sitä kantoi Antti Kalliomäki. SOSIALIDEMOKRAATTINEN HALLITUSRYHMÄ Sosialidemokraattisessa hallitusryhmässä tapahtui vaihdoksia II sosiaali- ja terveysministeri Vappu Taipaleen siirtyessä joulukuun alussa sosiaalihallituksen pääjohtajaksi. Uutena jäsenenä ministeriryhmään tuli eduskuntaryhmän I varapuheenjohtaja Kaisa Raatikainen sisäministerin paikalle. Samalla sisäministeri Matti Luttinen siirtyi liikenneministeriksi ja liikenneministeri Matti Puhakka II sosiaali- ja terveysministeriksi. Pääministeri Kalevi Sorsan johtamassa hallituksessa jatkoivat kertomusvuonna ympäristöministerinä Matti Ahde, ulkomaankauppaministerinä Jermu Laine, kauppa- ja teollisuusministerinä Seppo Lindblom sekä I opetusministerinä Kaarina Suonio. 188

9 RYHMÄN SISÄINEN JÄRJESTÄYTYMINEN Vuoden 1984 valtiopäivien alussa eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Olli Helminen sekä I varapuheenjohtajaksi Kaisa Raatikainen ja II varapuheenjohtajaksi Aimo Ajo. Heidän lisäkseen ryhmätoimikuntaan tulivat Markus Aaltonen, Kaj Bärlund, Tuulikki Hämäläinen, Reijo Lindroos, Timo Roos, Mikko Rönnholm ja Kerttu Törnqvist. Olli Helmisen tultua valituksi Kansaneläkelaitoksen johtajistoon hän pyysi eroa puheenjohtajan tehtävistä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin marraskuun alusta Pertti Paasio. Marraskuun lopussa vaihtui myös I varapuheenjohtaja, koska Kaisa Raatikainen nimitettiin sisäasiainministeriksi. Uudeksi I varapuheenjohtajaksi valittiin Pirjo Ala-Kapee. Eduskunnan I varapuhemieheksi valittiin ryhmän ehdotuksesta Pirkko Työläjärvi. Ryhmän rahastonhoitajana on toiminut Kerttu Törnqvist. Tilintarkastajiksi valittiin Martti Lähdesmäki ja Anna-Liisa Piipari sekä varatilintarkastajiksi Liisa Jaakonsaari ja Peter Muurman. Aloiteryhmään kuuluvat Kaisa Raatikainen, Kaj Bärlund, Tarja Halonen, Liisa Jaakonsaari ja Jukka Mikkola. Ryhmän piiskureina toimivat Sinikka Hurskainen-Leppänen ja Reino Paasilinna. Kertomusvuoden aikana ryhmän sihteerinä on toiminut Erkki Meriläinen. Lainsäädäntösihteerinä toimi KT. Ahonen sekä tiedotussihteereinä Ulpu Iivari ja Sulo Ikonen. Toimistosihteereinä toimivat Helga Karvinen, Leena Nivalainen, Raili Jantunen ja Rita Laigren. Kertomusvuonna ryhmä kokoontui 37 kertaa ja toimikunta 53 kertaa. Ryhmän kesäkokous pidettiin Raumalla. SELOSTUKSIA ERÄISTÄ VUODEN 1984 VALTIOPÄIVILLÄ VALIOKUNNISSA KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Valiokunta antoi yhteensä 37 mietintä ja 12 lausuntoa. Lapsen kansalaisuuteen selvennys Lapsen oikeudellisen yhdenvertaisuuden ja vanhempien tasa-arvoisuuden toteuttamiseksi lapsen kansalaisuuden määräytymisperusteita muutettiin siten, että lapsen kansalaisuus määräytyy yhdenmukaisin perustein riippumatta lapsen syntyperästä ja vanhemman sukupuolesta. Lainmuutoksesta aiheutuu kaksoiskansalaisuustapausten määrän huomattava kasvu lapsen saadessa kummankin vanhempansa kansalaisuuden. Niiden haittojen välttämiseksi, joita kaksoiskansalaisuus saattaa aikuisiällä aiheuttaa, lainmuutos sisältää uudet säännökset myös kansalaisuuden menettämisestä. 189

10 Hallituksen kertomus Hallituksen kertomusta vuodelta 1982 käsitellessään perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota erityisesti päätösvallan hajauttamiseen hallinnossa, poliisitoimen tehostamiseen sekä sähköenergian hinnoitteluperusteisiin ja kilpailunäkökohtiin. Päätösvallan hajauttamisen osalta valiokunta edellytti, että valtion paikallishallinnon kehittämistoimia jatketaan väliportaanhallinnon ja kunnallishallinnon kehittämisen rinnalla. Poliisitoimen osalta valiokunta edellytti voimavarojen lisäämistä muuttovoittoisiin piireihin ja yhteistoiminta-alueilla sekä työllisyysvaroin palkatun pysyväisen henkilöstön toimien vakinaistamista. Oikeusasiamiehen kertomus Oikeusasiamiehen kertomusta vuodelta 1982 käsitellessään valiokunta kiinnitti erityistä huomiota valtion korvattaviin vahinkoihin, lapsen huoltoon liittyviin säännöksiin ja vankien päihdeongelmiin. Valiokunta edellytti, että kansalaisuuslainsäädännön uudistamisen ollessa vireillä kiinnitetään asianmukaista huomiota lapsen kansalaisuuden merkitykseen huoltoa koskevissa ristiriitatilanteissa. LAKIVALIOKUNTA Valiokunta antoi 8 mietintöä ja 2 lausuntoa. Yrityskiinnitys käyttöön Irtaimistokiinnityslaki korvattiin yrityskiinnityslailla. Tätä uutta velan vakuutta voivat käyttää kaikki elinkeinonharjoittajat, jotka on merkitty kaupparekisteriin. Kiinnityksen kohteena on elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus kokonaisuudessaan. Työsuhteisten lahjomisen rangaistavuuden selvennys Rikoslakia selvennettiin siten, että julkisyhteisöön työsuhteessakin olevat kuuluvat kiistattomasti lahjomisesta ja lahjoman vastaanottamisesta annettujen säännösten piiriin. Lapseksi ottamista koskevien säännösten kokoaminen Lapseksi ottamista ja ottolapsisuhdetta koskevat kansalliset säännökset nykyaikaistettiin ja koottiin yhteen lakiin samalla, kun lakiin otettiin kansainvälisessä käytännössä noudatettavat säännökset. Syyttömästi vangitun tai tuomitun korvauksen saantia helpotettiin Syyttömästi vangittu tai tuomittu voi tuomioistuinmenettelyä käyttämättä hakea valtiokonttorilta korvausta vapauden menetyksestä. 190

11 ULKOASIAINVALIOKUNTA Valiokunta antoi yhteensä 19 mietintöä ja yhden lausunnon. VVider-instituutin perustaminen Eduskunta hyväksyi Suomen hallituksen ja YK:n kansakuntien yliopiston välillä Taloudellisen kehitysmaatutkimuksen kansainvälisestä instituutista (ns. Wider-instituutti) tehdyn sopimuksen. Sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan tarkoituksena oli luoda edellytykset laitoksen perustamiselle ja sen toiminnan aloittamiselle Suomessa. Instituutin tehtävänä on avustaa vaikeiden maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimusta ja pyrkiä osoittamaan niille ratkaisumalleja. Instituutin perustamisesta koituu Suomelle noin 140 milj. markan menot kuuden vuoden kuluessa. Mietinnössään ulkoasiainvaliokunta piti valitettavana, että vastaava rahasumma poistuu kehitysyhteistyön kenttäkäytöstä ja edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että toimenpiteellä ei vaikeuteta Suomen harjoittamaa muuta kehitysyhteistyötä ja että kehitysyhteistyövarojen kasvu vastaisuudessa turvataan. Kehitysavun tavoitteet Eduskunnan mielestä Suomen kehitysavussa tulisi vuoteen 1988 mennessä saavuttaa kansainvälinen tavoite, joka on 0,7 prosenttia bkt:sta. Kanta sisältyy ulkoasiainvaliokunnan mietintöön kehitysyhteistyön periaatteista, määrästä, laadusta ja toteuttamistavoitteista. Kehitysavun tulee mietinnön mukaan perustua kehitysmaiden omiin tarpeisiin ja auttaa kaikkein köyhimpiä ja vaikeimmassa asemassa olevia. Suomen olisi luotava selkeä toimintalinja uutta kansainvälistä talousjärjestystä tarkoittavan rakennemuutoksen tukemiseksi. Kehitysyhteistyön sisältöön ja laatuun on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Sitä varten on turvattava riittävät hallinnolliset resurssit. Pitkäjänteisyyden takaamiseksi sopimuksentekovaltuuksia tulisi pidentää kolmesta viiteen vuoteen. Suomen kehitysavun tulee suuntautua maihin, jotka pyrkivät omissa kehityssuunnitelmissaan taloudellisen riippumattomuutensa vahvistamiseen sekä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että kaikille yhteiskunnan jäsenille pyritään turvaamaan samat oikeudet. Vähintään 30 prosenttia kahdenvälisestä avusta on ohjattava vähiten kehittyneille maille. Monenkeskinen apu tulisi enenevässä määrin ohjata YK-järjestelmän kautta. Kansainvälisistä rahalaitoksista tulisi köyhimpiin maihin suuntautuvan kansainvälisen kehitysjarjestön (IDA) olla keskeisimmissä asemassa. Kehitysapua tulisi antaa aloilla, joilla Suomella on tarjolla kilpailukykyistä ja kehitysmaiden oloihin soveltuvaa tietoa ja taitoa. Avun antaminen tavaratoimituksina ei saa johtaa vastaanottajan kannalta epäedullisiin toimituksiin. Hallituksen tulisi antaa kehitysyhteistyöstä säännöllisin väliajoin kertomus eduskunnalle. 191

TOIMINTAKERTOMUS 1979

TOIMINTAKERTOMUS 1979 Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän TOIMINTAKERTOMUS 1979 YLEISTA Vuoden 1979 alussa alkoi vakuuttavasti näkyä taloudessa tapahtunut käänne parempaan. Puolentoista vuoden ajan harjoitettu elvytyspolitiikka

Lisätiedot

Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta. vuosilta 1963-1965

Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta. vuosilta 1963-1965 Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta vuosilta 1963-1965 KERTOMUS Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta vuodelta 1963 SOSIAALILAINSÄÄDÄNTÖ ELÄKEASIA Maaliskuun 5. päivänä

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2006

SAK:n toimintakertomus 2006 SAK:n toimintakertomus 2006 Huhtikuu 2007 ISBN 978-951-714-252-6 Tilaukset: SAK puh. +358 20 774 00 SAK Toimintakertomus 2006 1 SISÄLLYS TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Taloudelliset lähtökohdat... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Itälaajentumisraportti

Itälaajentumisraportti Itälaajentumisraportti 1 2 Itälaajentumisraportti Teksti Matti Viialainen 3 4 Julkaisija - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Kannet, taitto Mikko Huttunen Paino - Valkealan Painokarelia ISBN

Lisätiedot

Sotaleskien työhuolto.

Sotaleskien työhuolto. Lakia on myöhemmin eräin kohdin parannettu, mm. siten, että elinkustannusten noustua eläkkeet ovat korotetut, samoin huoltoeläkkeet. Nämä eläkkeet ovat verovapaat. Laki siitä hyväksyttiin keväällä 1S42.

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET JA SUOMEN AMMATTIYHDISTYS. TEN KESKUSLIITON (SAK) r.y. KUUDENNELLE VARSINAISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE EDUSTAJAKOKOUS PIDETÄÄN HELSINGIN TYÖ VÄENTALON JUHLASALISSA ALKAEN K E S K I

Lisätiedot

58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite

58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite IV ELINKEINO- ALOITTEET JA ENERGIA- 58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite Valtioenemmistöiset osakeyhtiöt ovat tarjonneet suurelle joukolle suomalaisia

Lisätiedot

Katsaus syysistuntokauteen 2012

Katsaus syysistuntokauteen 2012 EDUSKUNTA Eduskuntatiedotus 21.12.2012 Katsaus syysistuntokauteen 2012 Katsaus syysistuntokauteen 2012 Katsaus syysistuntokauteen 2012 on kooste asioista, joita eduskunnassa on tapahtunut syysistuntokaudella.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI

OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI Opetusministeriö Reijo Raivola, Minna Zechner & Jukka Vehviläinen OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI 14:2000 Taitto: Sirpa Randell Tampereen yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINTOTUEN PERUSTEITA...7

Lisätiedot

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle 1 Rami press Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2009 Raideliikenteeseen saatava lisää resursseja Oulun yhteys elintärkeä

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 1/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Viennin rahoitus ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.)

Lisätiedot

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Hyvää kesää! 8-9/2014 MATIAS

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi

Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi SDP:n ääni kuului vahvana hallitusneuvotteluissa Ay-liike kaiken

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 - 4. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 102 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 102 SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 LAURI KETTUNEN HELSINKI

Lisätiedot

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa Heikki Hiilamo Heikki Niemelä Pertti Pykälä Marja Riihelä Reijo Vanne Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa Heikki

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA Kaupunginhallitus 26.3.2012 Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtaja katsaus 3 TOIMINTAKERTOMUS 4 Kaupunginhallinto ja henkilöstö 4 Sisäinen

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

9.3 Ulosottoperusteen määräaika. Velallisen epäselvä tilanne

9.3 Ulosottoperusteen määräaika. Velallisen epäselvä tilanne 101 Palautumista saattaa käytännössä tuntuvasti rajoittaa maksuhäiriömerkintätiedot, joita luottotietotoiminnan harjoittaja rekisteröi. Toisaalta luottotiedoilla on luotonantajan kannalta huomattava merkitys

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot