SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2004 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 797 Laki asumistukilain 15 :n muuttamisesta Tasavallan presidentin asetus Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta Valtioneuvoston asetus vakuutuskassa-asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2004 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista Sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön omaisuuden luovutusta ja panttausta sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevan kiellon ilmoittamisesta viranomaisille ja rekisteröinnistä Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta trikiinitutkimuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 797 Laki asumistukilain 15 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/1975) 15 :n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 15 :n 1 momentin 1 kohta laissa 542/2001 ja 15 :n 3 momentti laissa 582/2000 seuraavasti: 15 Asumistuen määrä tarkistetaan: 1) jos ruokakunnan pysyvät kuukausitulot ovat nousseet vähintään 300 euroa tai alentuneet vähintään 160 euroa; Asumistuki tarkistetaan 1 momentin 1 kohdan nojalla sen kuukauden alusta, josta muuttuneita tai uusia tuloja ansaitaan koko kuukaudelta, 2 ja 3 kohdan nojalla sen kuukauden alusta, josta muuttuneita tai uusia asumismenoja maksetaan koko kuukaudelta, 4 kohdan nojalla olosuhteiden muutosta seuraavan kuukauden alusta ja 5 kohdan nojalla HE 88/2004 YmVM 12/2004 EV 98/

2 2232 N:o 797 sen kuukauden alusta, josta oikeus asumislisään alkaa tai sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, jona oikeus asumislisään päättyy. Asumistukea ei kuitenkaan koroteta takautuvasti kuin enintään hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Sitä sovelletaan niihin tulojen muutoksen vuoksi tehtäviin tarkistuksiin, joissa tarkistuksen ajankohta on tai sitä myöhäisempi. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Hannes Manninen

3 2233 N:o 798 Tasavallan presidentin asetus Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministerin esittelystä, säädetään: 1 Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 1994 Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehty yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 21 päivänä kesäkuuta 2004 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä kesäkuuta 2004 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Luxemburgin hallituksen huostaan 8 päivänä heinäkuuta 2004, tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu. 2 Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 24 päivänä kesäkuuta 2004 annettu laki (591/2004) tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa. 4 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Tällä asetuksella kumotaan Eurooppakoulun perussäännön ja siihen liittyvien pöytäkirjojen voimaansaattamisesta 1 päivänä syyskuuta 1995 annettu asetus (1095/1995). Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Opetusministeri Tuula Haatainen (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 106/2004)

4 2234 N:o 799 Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 51 :n nojalla: 1 Isyyden kumoamista koskeva ilmoitus Kun lapsi on saanut Suomen kansalaisuuden isän Suomen kansalaisuuden perusteella ja miehen isyys lapseen on kumottu, maistraatti ilmoittaa asiasta tiedon saatuaan Ulkomaalaisvirastolle. 2 Tiedusteluvelvollisuus kansalaisuusasemasta Maistraatti pyytää lapsen syntymästä tiedon saatuaan Ulkomaalaisvirastoa määrittämään lapsen kansalaisuusaseman silloin, kun: 1) lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään ja he eivät ole Suomen kansalaisia tai toinen heistä ei ole Suomen kansalainen; tai 2) avioliitossa syntyneen lapsen vanhemmat eivät ole Suomen kansalaisia, eikä heillä ole saman maan kansalaisuutta. Jos maistraatilla, kihlakunnan poliisilaitoksella tai Suomen edustustolla on perusteltua aihetta olettaa, että väestötietojärjestelmään Suomen kansalaiseksi merkitty henkilö ei ole Suomen kansalainen, sen on pyydettävä Ulkomaalaisvirastoa määrittämään henkilön kansalaisuusasema. 3 Henkilöllisyyden tarkastaminen Suomen kansalaisuutta koskevan hakemuksen tai kansalaisuusilmoituksen vastaanottanut viranomainen tarkastaa hakijan henkilöllisyyden voimassa olevasta passista tai muusta luotettavasta henkilötodistuksesta. Jos lapsella ei ole henkilökohtaista passia tai muuta luotettavaa henkilötodistusta, hänen henkilöllisyytensä on varmistettava hakemuksen tai kansalaisuusilmoituksen tekijältä pyydettävin lisäselvityksin, tätä kuulemalla tai muulla luotettavalla tavalla. 4 Vireillepano kihlakunnan poliisilaitoksessa Kihlakunnan poliisilaitos tarkistaa hakijaa ja kanssahakijaa koskevat tiedot väestötietojärjestelmästä. Poliisilaitos tarkistaa myös, onko hakemuksen tehneellä hakijalla tai siinä olevalla kanssahakijalla ulosotossa elatusvelvollisuuteen tai julkisoikeudelliseen maksuvelvollisuuteen perustuvia erääntyneitä saatavia. Jos hakijasta tai kanssahakijasta on merkintöjä rikosrekisterissä, poliisilaitos liittää hakemukseen tai kansalaisuusilmoitukseen näitä koskevat rikosrekisteri-ilmoitukset, jos rangaistavaan tekoon syyllistymisellä voi olla merkitystä hakemuksen tai kansalaisuusilmoituksen hyväksymiselle. Kihlakunnan poliisilaitos liittää hakemukseen tarpeelliset tiedot myös muista kuin rikosrekisterissä olevista hakijan ja kanssahakijan saamista rangaistuksista, syyllistymisistä rangaistaviin tekoihin, lähestymiskieltoon määräämisestä sekä vireillä olevista rikosasioista. Kihlakunnan poliisilaitos kuulee hakijaa, jos hakemuksessa tai kansalaisuusilmoituksessa annetut tiedot ovat ristiriidassa asian käsittelyssä esille tulleiden tietojen kanssa.

5 N:o Vireillepano kunniakonsulaatissa Pantaessa hakemus tai kansalaisuusilmoitus vireille kunniakonsulaatissa siihen liitetään selvitys Ulkomaalaisviraston käsittelymaksun suorittamisesta. 6 Vastaanottajaviranomaisen lausunto Hakemuksen tai kansalaisuusilmoituksen vastaanottanut viranomainen ilmoittaa Ulkomaalaisvirastolle lausunnossaan tiedossaan olevat seikat, joilla voi olla merkitystä asian ratkaisulle. Kansalaisuusilmoitukseen ja -hakemukseen annetaan lausunto, kun asiakirjat lähetetään Ulkomaalaisvirastolle. Vastaanottajaviranomainen mainitsee lausunnossaan 1 momentissa mainitun lisäksi toimivallastaan, siitä, miten hakijan ja kanssahakijan henkilöllisyys on tarkastettu sekä hakijan hakemukseen tai kansalaisuusilmoitukseen liittämien asiakirjojen luotettavuudesta. Vastaanottajaviranomainen mainitsee myös ristiriitaisuuksista hakemuksessa tai kansalaisuusilmoituksessa ilmoitettujen tietojen ja asian käsittelyssä vastaanottoviranomaisessa esille tulleiden tietojen välillä. 7 Kielitaidon osoittaminen Kansalaisuuslain (359/2003) 13 :n 1 momentin 6 kohdassa säädetyn kielitaitoedellytyksen täyttyminen voidaan osoittaa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) :ssä säädetyin tavoin. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 11 :n 2 momentissa mainitut kielitutkintolautakunnat voivat antaa Ulkomaalaisvirastolle suositusluontoisia yleislausuntoja siitä, että kielitaito vastaa laissa edellytettyä kielitaitovaatimusta, tai poikkeuksellisissa tapauksissa antaa lausunnon myös yksittäisen hakemuksen johdosta. 8 Viranomaisten välinen yhteistyö Ulkomaalaisvirasto, Väestörekisterikeskus, maistraatit, poliisi, rajavartiolaitos, Pääesikunta, siviilipalveluskeskus, ulkoasiainministeriö sekä edustustot sopivat yhteistyön järjestämisestä asioissa, jotka koskevat toimien tarkoituksenmukaista yhteensovittamista ja tiedonvälitystä Suomen kansalaisuutta koskevissa asioissa. 9 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Sisäasiainministeri Kari Rajamäki Lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen

6 2236 N:o 800 Valtioneuvoston asetus vakuutuskassa-asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun vakuutuskassa-asetuksen (1665/1992) 15, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 260/1999, sekä muutetaan ja 23, sellaisina kuin niistä ovat 17 ja 18 mainitussa asetuksessa 260/1999, seuraavasti: 16 Muun vakuutuskassan kuin eläkekassan jäsenyys vakuutuskassojen yhdistyksessä alkaa, kun kassa on merkitty vakuutuskassarekisteriin, ja päättyy, kun kassa poistetaan rekisteristä. 17 Vakuutusvalvontaviraston on ilmoitettava vakuutuskassojen yhdistykselle muun vakuutuskassan kuin eläkekassan merkitsemisestä vakuutuskassarekisteriin ja poistamisesta rekisteristä. 18 Vakuutuskassojen yhdistyksen on viipymättä ilmoitettava Vakuutusvalvontavirastolle yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja toiminnanjohtajan sekä yhdistyksen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden täydellinen nimi, henkilötunnus ja kotipaikka. Jos ilmoitetussa tiedossa tapahtuu muutos, muutoksesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Vakuutusvalvontavirastolle. 23 Vakuutuskassalautakunta käsittelee ne lausuntopyynnöt ja ratkaisusuositusta koskevat hakemukset, jotka perustuvat vakuutuskassalain voimaantulon jälkeen tehtyyn kassan päätökseen tai muuhun vakuutuskassa-asiaa koskevaan tapahtumaan tai olosuhteeseen, joka on syntynyt lain voimaantulon jälkeen. Lautakunta käsittelee vakuutuskassojen yhdistyksestä eronneen eläkekassan toimintaan liittyvät sellaiset lausuntopyynnöt ja hakemukset, jotka on jätetty lautakunnalle ennen eläkekassan eroamista. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre Hallitusneuvos Juhani Turunen

7 2237 N:o 801 Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 11 ja 25 b :n nojalla, sellaisena kuin niistä on 25 b laissa 459/2004: 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY täytäntöön panemiseksi ympäristönsuojelulain (86/2000) 25 a :ssä tarkoitettuihin meluselvityksiin ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmiin. 2 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) ympäristömelulla ei-toivottua tai haitallista ihmisen toiminnan aiheuttamaa ulkona esiintyvää ääntä, kuten kulkuvälineiden, tie-, raide- ja lentoliikenteen sekä teollisuuslaitosten toiminnan aiheuttamaa ääntä; 2) haitoilla ihmiselle aiheutuvia terveyshaittoja; 3) häiritsevyydellä melun aiheuttamaa kielteisenä koettua elämyspiirrettä; 4) melun tunnusluvulla melun häiritsevyyden tai muiden haittojen arviointiin käytettävää melun fysikaalista voimakkuutta kuvaavaa suuretta; 5) hiljaisella alueella väestökeskittymässä aluetta, jossa minkään melulähteen aiheuttama melutaso ei ylitä päivällä (kello ) 50 db eikä yöllä (kello ) 45 db. 3 Melun tunnusluvut Meluselvityksissä melun yleistä häiritsevyyttä kuvaavana tunnuslukuna tulee käyttää päivä-ilta-yömelutasoa eli L den, joka desibeleinä (db) ilmaistuna määritellään kaavalla: L den = 10 lg Lpäivä Lilta + 5 Lyö Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY (32002L0049); EYVL N:o L 189, , s. 12

8 2238 N:o 801 Kaavassa päiväajan melun häiritsevyyttä kuvaava L päivä on standardissa ISO :1987 tarkoitettu A-painotettu keskiäänitaso, joka määritellään vuoden kaikkien päiväaikojen ja sään kannalta keskimääräisen vuoden perusteella, ilta-ajan melun häiritsevyyttä kuvaava L ilta on standardissa ISO :1987 tarkoitettu A-painotettu keskiäänitaso, joka määritellään vuoden kaikkien iltaaikojen ja sään kannalta keskimääräisen vuoden perusteella, ja yömelun unihäiriöitä kuvaava L yö on standardissa ISO :1987 tarkoitettu A-painotettu keskiäänitaso, joka määritellään vuoden kaikkien yöaikojen ja sään kannalta keskimääräisen vuoden perusteella. Meluselvityksissä yömelun unihäiriöitä kuvaavana melun tunnuslukuna käytetään yömelutasoa eli L yö, joka on määritelty 2 momentissa. Päiväajan pituus on 12 tuntia kello , ilta-ajan pituus kolme tuntia kello ja yöajan pituus yhdeksän tuntia kello Meluselvityksessä tarkastellaan ulkona esiintyvää ääntä ilman, että otetaan huomioon tarkasteltavan rakennuksen ulkoseinästä heijastuvaa ääntä (vapaakenttäarvo). Ympäristömelu arvioidaan neljän metrin korkeudelle maanpinnasta ulkoseinän kohdalle, jossa melutaso on suurin. Vuosi on kalenterivuosi, jolta melua arvioidaan, ja sääolot edustavat keskivertovuotta. 4 Meluselvityksen yleinen sisältö Meluselvitystä käytetään meluntorjunnan toimintasuunnitelman laadintaan, kansalaisille tarkoitettuna tietolähteenä ja komissiolle toimitettavien tietojen hankkimiseen. Nämä voivat edellyttää erityyppistä esitysmuotoa. Meluselvityksen tulee sisältää: 1) yleiskuvaus väestökeskittymästä tai teiden, rautateiden taikka lentokenttien ympäristöstä, kuten tiedot näiden sijainnista, koosta, asukasmääristä ja liikennemääristä sekä alueen maankäytöstä ja melulähteistä; 2) tiedot selvityksen laatijasta; 3) tiedot aiemmista meluntorjuntaohjelmista ja nykyisistä torjuntatoimista; 4) tiedot käytetyistä melun arviointimenetelmistä; 5) tiivistelmä selvityksen tuloksista. Meluselvitys voidaan esittää taulukkoina, kaavioina tai karttoina paperilla tai digitaalisessa muodossa. 5 Meluselvityksessä tehtävät arviot Meluselvityksessä tulee melutilanteesta arvioida ympäristönsuojelulain 25 a :n 1 momentin mukaisista kohteista päivä-iltayömelutaso L den erikseen tieliikenteestä, raideliikenteestä, lentoliikenteestä ja teollisuudesta sekä esittää melun desibelimäärän perusteella meluvyöhykkeet: 55 59, 60 64, 65 69, ja 75 db. Meluselvityksessä arvioidaan myös yömelutaso L yö erikseen tieliikenteestä, raideliikenteestä lentoliikenteestä ja teollisuudesta sekä esitetään melun desibelimäärän perusteella meluvyöhykkeet: 50 54, 55 59, 60 64, ja 70 db. Meluselvityksessä tulee ilmoittaa 1 momentissa tarkoitetuilla vyöhykkeillä: 1) melulle altistuvissa rakennuksissa asuvien henkilöiden määrät, jotka ilmaistaan satoina lähimpään sataan pyöristettynä erikseen melun päivä-ilta-yömelutason ja yömelutason mukaisesti ilmoitettuna erikseen tieliikenteestä, raideliikenteestä, lentoliikenteestä ja teollisuudesta; 2) lukumäärä, kuinka moni 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä asuu rakennuksissa, joissa on erityinen ääneneristys ympäristömelua vastaan, ja kuinka moni asuu rakennuksissa, joissa on hiljainen ulkoseinä, jos tiedot ovat käytettävissä; 3) arvio eri meluvyöhykkeillä olevien asuinrakennusten sekä hoito- ja oppilaitosten määristä. 6 Meluselvityksen laatimisen aikataulu Meluselvitys on laadittava ja toimitettava merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 30 päivään kesäkuuta 2007 mennessä:

9 N:o ) yli asukkaan väestökeskittymistä; 2) yleisistä teistä, joiden liikennemäärä vuodessa on yli kuusi miljoonaa ajoneuvoa; 3) rautateistä, joiden liikennemäärä vuodessa on yli junaa; 4) ympäristönsuojelulain 25 a :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista lentoasemista. Meluselvitys on laadittava vuoden 2006 liikenne- ja asukastietoihin perustuen. Meluselvitys on laadittava ja toimitettava merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 30 päivään kesäkuuta 2012 mennessä ja tämän jälkeen joka viides vuosi kaikista ympäristönsuojelulain 25 a :n 1 momentin mukaisista kohteista edellisen kalenterivuoden liikenne- ja asukastietoihin perustuen. 7 Meluntorjunnan toimintasuunnitelman sisältö Meluntorjunnan toimintasuunnitelman tulee sisältää: 1) tiedot toimintasuunnitelman laatijasta; 2) tiivistelmä meluselvityksen tuloksista; 3) tiedot käytetyistä melutasoa koskevista ohjearvoista; 4) arvio melulle altistuvien henkilöiden määrästä; 5) toimenpiteitä vaativien ongelmien ja tilanteiden yksilöinti; 6) kuvaus toimintasuunnitelman kohteesta tai kohteista; 7) tiedot käytössä olevista ja valmisteltavista meluntorjuntatoimista; 8) tiedot seuraavien viiden vuoden aikana toteutettavista meluntorjuntatoimista; 9) pitkän ajan suunnitelma melun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi; 10) arvio hiljaisista alueista väestökeskittymissä; 11) tiedot rahoituksesta; 12) suunnitelma täytäntöönpanosta ja tulosten arvioinnista; 13) arvio toimintasuunnitelman mukaisten torjuntatoimien vaikutuksesta melulle altistuvien henkilöiden määrään; 14) tiedot ympäristönsuojelulain 25 b :n mukaisesta yleisön kuulemisesta; 15) tiivistelmä toimintasuunnitelmasta. Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan voi kuuluu toimia, jotka liittyvät liikennesuunnitteluun, maankäytön suunnitteluun, teknisiin toimiin melulähteissä, hiljaisempien melulähteiden valintaan, melun leviämisen ajalliseen tai alueelliseen rajoittamiseen sekä muihin rajoituskeinoihin, kuten taloudelliseen ohjaukseen. 8 Meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimisen aikataulu Meluntorjunnan toimintasuunnitelma on laadittava ja toimitettava merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 18 päivään heinäkuuta 2008 mennessä 6 :n 1 momentin mukaisista kohteista ja 18 päivään heinäkuuta 2013 mennessä ja tämän jälkeen joka viides vuosi kaikista ympäristönsuojelulain 25 a :n 1 momentin mukaisista kohteista. 9 Tietojen toimittaminen komissiolle Ympäristöministeriö toimittaa komissiolle: 1) 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä ilmoituksen 6 :n 1 momentissa tarkoitetuista kohteista; 2) 18 päivään heinäkuuta 2005 mennessä ilmoituksen niistä viranomaisista tai tahoista, jotka laativat ja tarvittaessa hyväksyvät meluselvitykset ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat, ja siitä viranomaisesta, joka kerää kansallisesti meluselvitykset ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat merkittäviksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; 3) 18 päivään heinäkuuta 2005 mennessä selvityksen Suomen melutaso-ohjearvoista ja niiden käytön periaatteista; 4) 31 päivään joulukuuta 2008 mennessä ja tämän jälkeen joka viides vuosi ilmoituksen kaikista ympäristönsuojelulain 25 a :n mukaisista kohteista.

10 2240 N:o 801 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä ilmoitetaan komissiolle: 1) 30 päivään joulukuuta 2007 mennessä tiivistelmät 6 :n 1 momentissa mainituista kohteista laadituista meluselvityksistä; 2) 30 päivään joulukuuta 2008 mennessä tiivistelmät 6 :n 1 momentissa mainituista kohteista laadituista meluntorjunnan toimintasuunnitelmista; 3) 30 päivään joulukuuta 2012 mennessä ja tämän jälkeen joka viides vuosi tiivistelmät kaikista ympäristönsuojelulain 25 a :n mukaisista kohteista laadituista meluselvityksistä; 4) 18 päivään tammikuuta 2013 mennessä ja tämän jälkeen joka viides vuosi tiivistelmät kaikista ympäristönsuojelulain 25 a :n mukaisista kohteista laadituista meluntorjunnan toimintasuunnitelmista. 10 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam Hallitussihteeri Oili Rahnasto

11 2241 N:o 802 Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2004 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti lisätään metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta 24 päivänä lokakuuta 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (874/2001) liitteeseen 2 uusi 12 kohta seuraavasti: Metsäkeskusten kiinteähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet 12) metsälain 14 c :ssä tarkoitettu ennakkotieto lain 10 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta erityisen tärkeästä elinympäristöstä 200,00 euroa Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin. Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2004 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Hallitussihteeri Vilppu Talvitie

12 2242 N:o 803 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2004 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 :n nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään niistä yksikköhinnoista ja normisadoista, joita käytetään hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1162/2000) sekä petoeläinvahinkojen korvaamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (277/2000) tarkoitettujen vuonna 2004 aiheutuneiden eräiden maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa. 2 Yksikköhinnat ja normisadot Hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa noudatetaan yksikköhintojen ja normisatojen osalta, mitä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2004 (471/2004) säädetään. Lisäksi hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa käytetään tämän asetuksen liitteen 1 mukaisia yksikköhintoja ja normisatoja. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa tarvittaessa erikseen muille kuin 1 momentissa tarkoitetuille kasveille aiheutuneiden hirvieläin- ja petoeläinvahinkojen korvaamisessa käytettävät yksikköhinnat ja normisadot. 3 Vähennykset Korvauksen suuruutta arvioitaessa on normisadon arvosta vähennettävä säästyneet korjuu-, varastointi- ja muut kustannukset. Vähennyksen suuruus on arvioitava tapauskohtaisesti ja se tallennetaan tukisovellukseen pienentämällä lohkon osalta normisatoa niin, että korvauksen suuruudeksi tulee lohkon normisadon arvo vähennettynä säästyneillä kustannuksilla.

13 N:o Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä elokuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Ylitarkastaja Sauli Härkönen

14 2244 N:o 803 Liite 1 Hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa käytettävät eräät yksikköhinnat ja normisadot vuonna 2004 Puutarhakasvi Yksikköhinta, Normisato, kg/ha euroa/kg Punakaali 0, Ruusukaali 3, Mansikka 2, Vadelma 5, Omena (1 lk) 1, Taimet Yksikköhinta, euroa/kpl Mansikka 0,220 Herukat ja karviainen 1,180 Vadelma 1,180 Omena 6,730 Tyrni 4,000

15 2245 N:o 804 Sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan kunnallisista eläkkeistä 24 päivänä kesäkuuta 2003 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (665/2003) 6 :n 2 momentti, seuraavasti: 6 Viimeinen eläkelaitos haettaessa perheeläkettä Jos julkisten alojen eläkelaitos tai jokin yksityisten alojen eläkelaitos maksoi edunjättäjälle ennen hänen kuolemaansa vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys tai osa-aikaeläkettä taikka sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea kunnallisen eläkelain 103 :n mukaan, tämä eläkelaitos käsittelee ja ratkaisee myös hänen jälkeensä myönnettävää perhe-eläkettä koskevan hakemuksen ja hoitaa muut viimeiselle eläkelaitokselle kuuluvat eläkelaitoksen tehtävät. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen Hallitusneuvos Heli Backman

16 2246 N:o 805 Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta annetun lain (1094/1996) 19 :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/1997: 1 Puukuutiometrin keskikantohinnat Metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (144/2000) 5 :n 3 momentissa tarkoitettu kunkin metsäkeskuksen toimialueen vuosien puukuutiometrin keskikantohintojen aritmeettinen keskiarvo on: Metsäkeskus euroa Rannikko/Helsinki 29,36 Rannikko/ Pohjanmaa 25,82 Lounais-Suomi 31,85 Häme-Uusimaa 34,00 Kaakkois-Suomi 33,50 Pirkanmaa 33,25 Etelä-Savo 34,23 Etelä-Pohjanmaa 27,80 Keski-Suomi 33,36 Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 Pohjois-Savo 32,22 Pohjois-Karjala 31,09 Kainuu 26,97 Pohjois-Pohjanmaa 23,48 Lappi 22,56 2 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin ympäristötukihakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 1 päivänä syyskuuta 2004 tai sen jälkeen. Tällä asetuksella kumotaan metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta 4 päivänä elokuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (723/2003). Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Ylitarkastaja Anna Rakemaa

17 2247 N:o 806 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön omaisuuden luovutusta ja panttausta sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevan kiellon ilmoittamisesta viranomaisille ja rekisteröinnistä Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 14 luvun 14 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 330/2004: 1 Ilmoitukset kaupparekisteriin ja ulosottoviranomaisille Vakuutusyhtiöön asetetun asiamiehen on viipymättä ilmoitettava Vakuutusvalvontaviraston päättämästä omaisuuden luovutus- ja panttauskiellosta sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevasta kiellosta: 1) patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkitsemistä varten; ja 2) vakuutusyhtiön kotipaikan sekä yhtiön kiinteistöjen sijaintipaikkakuntien ulosottoviranomaisille. Ilmoituksessa on mainittava: 1) vakuutusyhtiön toiminimi, kotipaikka ja osoite sekä yritys- ja yhteisötunnus; 2) omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevan kiellon alkamisen tai peruuttamisen taikka muun lakkaamisen ajankohta sekä Vakuutusvalvontaviraston päätöksen tunnistetiedot; 3) vakuutusyhtiöön asetetun asiamiehen täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja kansalaisuus; jos asiamiehellä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoituksessa on mainittava syntymäaika; 4) mihin omaisuuteen omaisuuden luovutus- ja panttauskielto kohdistuu; 5) omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon sekä vakuutuksen takaisinnostoarvon suorittamista koskevan kiellon voimassaoloaika; ja /118 6) mikä on ollut kiellon peruuttamisen tai muun lakkaamisen syy. Asiamiehen on ilmoitettava patentti- ja rekisterihallitukselle ja ulosottoviranomaisille myös kiellon aikana tehdystä Vakuutusvalvontaviraston päätöksestä, joka merkitsee muutosta 2 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin seikkoihin tai joka koskee asiamiehen määräämistä tai vapauttamista tehtävästään. 2 Ilmoitustapa Edellä 1 :ssä tarkoitetut ilmoitukset voidaan tehdä postitse tai telekopiolaitteella. Ulosottoviranomaiselle ilmoitus voidaan tehdä myös puhelimitse tai sähköisenä viestinä. Muuten kuin postitse tehty ilmoitus on kuitenkin ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä myös postitse alkuperäisenä. 3 Merkintä kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksen on viipymättä tehtävä kaupparekisteriin merkintä vakuutusyhtiön omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevan kiellon alkamisesta ja peruuttamisesta ja muusta lakkaamisesta. Merkinnästä tulee ilmetä kiellon alka-

18 2248 N:o 806 misen tai peruuttamisen taikka muun lakkaamisen ajankohta sekä asiamiehen täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja kansalaisuus. Jos asiamiehellä ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään rekisteriin syntymäaika. Kaupparekisteriin on tehtävä merkintä myös kiellon aikana tehdystä Vakuutusvalvontaviraston päätöksestä, joka merkitsee muutosta 1 :n 2 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin seikkoihin tai joka koskee asiamiehen määräämistä tai vapauttamista tehtävästään. 4 Muut ilmoitukset ja kirjaamistoimet Jos omaisuuden luovutus- ja panttauskielto kohdistuu omaisuuteen, jota varten on olemassa erityinen kirjaamisjärjestelmä, kiellon alkamisesta, peruuttamisesta ja muusta lakkaamisesta on tehtävä merkintä: 1) kiinteistön sekä kiinteistöön kohdistuvan vuokraoikeuden tai muun kirjatun oikeuden osalta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin; 2) kiinnityskelpoisen irtaimen omaisuuden osalta asianomaiseen kiinnityksistä pidettävään rekisteriin; 3) arvo-osuuksien osalta arvo-osuustilille; ja 4) patentin, rekisteröidyn tavaramerkin, mallioikeuden, hyödyllisyysmallin ja integroidun piirin piirimallin osalta asianomaiseen rekisteriin. Asiamiehen on viipymättä tehtävä ilmoitus omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon alkamisesta ja peruuttamisesta sekä muusta lakkaamisesta asianomaiselle rekisterinpitäjälle, jonka on viipymättä huolehdittava asiaa koskevan merkinnän tekemisestä rekisteriin. Jos vakuutusyhtiö harjoittaa arvopaperi-, johdannais- tai valuuttakauppaa, asiamiehen on viipymättä ilmoitettava selvitysyhteisölle omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon alkamisesta ja peruuttamisesta sekä muusta lakkaamisesta sekä siitä, jatkaako yhtiö arvopaperi-, johdannais- tai valuuttakauppaa. 5 Vakuutusyhdistykset ja kolmannen maan vakuutusyhtiöt Mitä edellä tässä asetuksessa säädetään vakuutusyhtiön omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevan kiellon ilmoittamisesta viranomaisille ja rekisteröinnistä, sovelletaan myös vakuutusyhdistystä ja kolmannen maan vakuutusyhtiötä koskevan vastaavan kiellon ilmoittamiseen ja rekisteröintiin. 6 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre Hallitusneuvos Juhani Turunen

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879 SISÄLLYS N:o Sivu 872 Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta... 2485 873 Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690 SISÄLLYS N:o Sivu 688 Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta... 2385 689 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 683. Asetus. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 683. Asetus. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1998 N:o 683 687 SISÄLLYS N:o Sivu 683 Asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554 SISÄLLYS N:o Sivu 546 Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä... 1587 547 Laki tieliikennelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1240 1249 SISÄLLYS N:o Sivu 1240 Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 825. Valtioneuvoston asetus. aluksessa käytettävistä suojeluvälineistä ja mittauslaitteista

SISÄLLYS. N:o 825. Valtioneuvoston asetus. aluksessa käytettävistä suojeluvälineistä ja mittauslaitteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2001 N:o 825 833 SISÄLLYS N:o Sivu 825 Valtioneuvoston asetus aluksessa käytettävistä suojeluvälineistä ja mittauslaitteista... 2509

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 mainittuihin luokkiin kuuluviin sähkö ja elektroniikkalaitteisiin.

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 mainittuihin luokkiin kuuluviin sähkö ja elektroniikkalaitteisiin. Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 Valtioneuvoston asetus sähkö ja elektroniikkalaiteromusta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 1304/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien

Lisätiedot