REKISTERÖINTIASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REKISTERÖINTIASIAKIRJA 26.9.2013"

Transkriptio

1 REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Efore Oyj (jäljempänä Efore tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Efore Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin pörssi ) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella EFO1V. Tämä Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta. Uusien osakkeiden tai Yhtiön osakkeiksi vaihdettavien tai osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden liikkeeseenlaskua koskeva esite voi 12 kuukauden ajan tämän Rekisteröintiasiakirjan julkistamisesta lähtien koostua Rekisteröintiasiakirjasta sekä mahdollisia tulevia liikkeeseenlaskuja koskevista, erikseen hyväksyttävistä arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä.

2 2 (56) REKISTERÖINTIASIAKIRJAA KOSKEVIA TIETOJA Efore on laatinut tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) Arvopaperimarkkinalain (746/2012) ja komission delegoidun asetuksen (EU) n:o 486/2012 nojalla muutetun komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 (Liitteet XXV ja II) sekä Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Rekisteröintiasiakirjan, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen numero on FIVA 86/ /2013. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee perustaa mahdollinen sijoituspäätöksensä ainoastaan Rekisteröintiasiakirjaan sekä Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin. Efore Oyj ei ole valtuuttaneet ketään antamaan mitään muita kuin Rekisteröintiasiakirjaan sisältyviä tietoja ja lausuntoja. Tämän Rekisteröintiasiakirjan tiedot pitävät paikkansa tämän Rekisteröintiasiakirjan päiväyksenä, mutta Efore Oyj:n liiketoiminnassa voi tapahtua muutoksia tämän Rekisteröintiasiakirjan päiväyksen jälkeen. Mikäli Yhtiö havaitsee tässä Rekisteröintiasiakirjassa virheen tai puutteen, jolla saattaa olla olennainen merkitys sijoittajalle, Yhtiö täydentää Rekisteröintiasiakirjaa arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tähän Rekisteröintiasiakirjaan sisältyvät tiedot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin tietoihin, mutta eivät ole mahdolliselle sijoittajalle annettava vakuutus Yhtiön tulevasta kehityksestä. Muiden maiden kuin Suomen paikallinen lainsäädäntö voi rajoittaa tämän Rekisteröintiasiakirjan ja siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän jakelua sekä Yhtiön osakkeiden merkintää, tarjoamista tai myyntiä. Niitä henkilöitä, jotka saavat tämän Rekisteröintiasiakirjan tai siihen liittyvän arvopaperiliitteen tai tiivistelmän haltuunsa, kehotetaan ottamaan selvää mahdollisista paikallisen lainsäädännön asettamissa rajoituksista. Tämä Rekisteröintiasiakirja tai siihen liittyvä arvopaperiliite ja tiivistelmä eivät muodosta Yhtiön osakkeita koskevaa tarjousta missään valtiossa, jonka lainsäädännön mukaisesti tällainen tarjous olisi lainvastainen.

3 3 (56) SISÄLLYSLUETTELO REKISTERÖINTIASIAKIRJAA KOSKEVIA TIETOJA RISKITEKIJÄT Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Rahoitusriskit VASTUULLISET HENKILÖT Rekisteröintiasiakirjan tiedoista annettava vakuutus Vastuulliset henkilöt ja tahot TILINTARKASTAJA REKISTERÖINTIASIAKIRJAN SAATAVILLA OLO JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Saatavilla olo Tulevaisuutta koskevat lausumat KESKEISET TALOUDELLISET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAA KOSKEVAT TIEDOT Perustiedot yhtiöstä Yhtiön historia ja merkittävät kehitystapahtumat Investoinnit Roal Electronics S.p.A:n keskeiset tiedot LIIKETOIMINNAN KUVAUS Päätoimialat Päämarkkinat ORGANISAATIORAKENNE AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN ASEMA RAHOITUKSEN LÄHTEET Selvitys liikkeeseenlaskijan rahavirran lähteistä ja määristä sekä niiden kuvaus TUTKIMUS, KEHITTÄMINEN JA PATENTIT VIIMEAIKAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT TULOSENNUSTE HALLINTO- JA JOHTOELIMET SEKÄ YLIN JOHTO Yhtiökokous Hallitus Johtoryhmä PALKAT JA LUONTOISETUUDET HALLITUKSEN TOIMINTA TYÖNTEKIJÄT SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT LÄHIPIIRILIIKETOIMET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN VAROISTA JA VASTUISTA, RAHOITUSASEMASTA SEKÄ TOIMINNAN TULOKSESTA Historialliset taloudelliset tiedot Pro Forma -muotoiset taloudelliset tiedot Vuosittaisten taloudellisten tietojen tarkastaminen Viimeisimpien historiallisten taloudellisten tietojen ikä Osingonjakoperiaatteet Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Merkittävä muutos taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa asemassa LISÄTIEDOT Osakepääoma Osakepääoman kehitys historiallisten tietojen kattamalta jaksolta Perustamiskirja ja yhtiöjärjestys MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET KOLMANSIEN ANTAMAT TIEDOT, ASIANTUNTIJALAUSUNNOT JA INTRESSEJÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET... 53

4 4 (56) 25 NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT OSAKEOMISTUKSIA KOSKEVAT TIEDOT ESITTEESEEN SISÄLTYVÄÄ TALOUDELLISTA PRO FORMA -INFORMAATIOTA KOSKEVA RAPORTTI. 55

5 5 (56) 1 RISKITEKIJÄT Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin jäljempänä esitettäviin riskitekijöihin ja muihin tässä Rekisteröintiasiakirjassa oleviin tietoihin. Osakkeeseen liittyviä riskejä on lisäksi kuvattu samanaikaisesti julkistetussa Arvopaperiliitteessä. Tässä Rekisteröintiasiakirjassa sekä Arvopaperiliitteessä kuvattujen riskien toteutuminen saattaa vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen sekä Yhtiön osakkeen hintaan ja volatiliteettiin. Riskitekijöiden esittämisjärjestys ei kuvaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. 1.1 Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Eforen riskienhallintajärjestelmällä pyritään tunnistamaan Yhtiön strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja perinteiset vahinkoriskit. Efore ottaa toiminnassaan riskejä, jotka liittyvät strategiaan ja tavoitteiden toteuttamiseen. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskialueiden ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta. Vahinkoriski Efore altistuu toiminnassaan omaisuuteensa ja tuotantoonsa liittyviin vahinkoriskeihin. Näitä ovat myös mahdolliset tuotevastuuseen perustuvat vahingot. Vahingot voivat aiheuttaa paitsi omaisuuden tuhoutumista tai rikkoutumista, myös toiminnan ja tuotannon keskeytyksiä tai tuotevastuun osalta velvollisuuden korvata tuotteet ja osallistua niiden uudelleenasennuksen kustannuksiin Vahingoista aiheutuvat välilliset kustannukset voivat olla merkittäviä. Efore pyrkii estämään vahinkojen sattumisen laadukkaalla toiminnalla ja ennakoivilla riskienhallintatoimenpiteillä. Riskit vakuutetaan mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstöön liittyvät riskit/työtapaturmat Eforen tuotantoprosesseihin liittyy työtapaturmariskejä. Työtapaturma voivat aiheuttaa henkilövahinkojen lisäksi tuotannon keskeytyksiä ja viime kädessä velvollisuuden muuttaa tuotantoprosesseja. Työtapaturmat voivat aiheuttaa myös maineriskin. Työtapaturmia estetään säännöllisellä prosessien kehittämisellä. Ympäristöriskit Eforen liiketoiminta voi altistaa Yhtiön ympäristöriskeille. Eforen tuotantoprosessi ei tuota saasteita ilmaan eikä maaperään, mutta tuotannosta vapautuu ns. harmaita vesiä, jotka jätteenkäsittelyn alihankkija puhdistaa. Mikäli tässä prosessissa tapahtuu virheitä tai epäonnistumisia, voi ympäristö vahingoittua. Tästä saattaa seurata myös taloudellisia vastuita. Efore noudattaa ympäristölainsäädäntöä kaikessa toiminnassaan. Mikäli voimassaoleva ympäristölainsäädäntö muuttuu, se saattaa altistaa Yhtiön kustannusten kasvulle, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja tulokseen.

6 6 (56) Tieto- ja yritysturvallisuuteen liittyvät riskit Yhtiö altistuu liiketoiminnassaan yrityksille tavanomaisille tieto- ja yritysturvallisuuteen liittyviin riskeihin. Vahingot voivat olla esimerkiksi tietovuotoja tai tietojärjestelmään päässeen viruksen aiheuttamia tuotantokatkoksia. Tieto- ja yritysturvallisuudesta on laadittu omat ohjeistukset. Hankintatoimen riskienhallinnan pohjana ovat yhtenäiset ostotoiminnan ohjeet ja sopimustekstit sekä kehittyneet hankintatoimen tietojärjestelmät. Riippuvuus pääasiakkaista Eforen tuotteiden kysyntään vaikuttaa riippuvuus eräistä pääasiakkaista, joiden osuus Eforen liikevaihdosta ennen Roal-yrityskauppaa oli yli 70 %:a. Vahva riippuvuus räätälöityjen tuotteidenliiketoimintamallissa telecom-asiakkaiden tuotteiden kysynnästä saattaa heikossa kysyntätilanteessa aiheuttaa Yhtiölle toimitusten vähenemistä. Tähän vaihteluun Yhtiön on vaikea sopeutua nopeasti, koska tuotteita ei voida myydä toisille asiakkaille. Efore pyrkii laajentamaan asiakaskuntaansa ja vähentämään riippuvuutta yksittäisistä asiakkaista strategiansa mukaisesti mm. kehittämällä uusia asiakkuuksia ja kasvattamalla standardituotteiden ja teollisuusmarkkinoiden osuutta liikevaihdosta. Roal-yrityskaupan jälkeen riippuvuus pääasiakkaista laskee noin %:iin. Tuotekehitysprojekteihin liittyvät riskit Uusien tuotteiden kehitysprojektien viivästyminen tai tilanne, jossa tuotteet eivät vastaa suorituskyvyltään tai laatusuhteeltaan vaatimuksia, voi vaikuttaa heikentävästi yrityksen tulokseen. Efore pyrkii ennaltaehkäisemään tuotekehitykseen liittyviä riskejä kehittämällä tuotekehitysprosesseja ja asiakasläheisyyttä sekä parantamalla henkilöstön osaamistasoa. Yhtiö on riippuvainen asiakkaiden tuotekehitysprojektien menestyksestä. Materiaalien hallinta Raaka-aineiden ja komponenttien hinnat muodostavat valtaosan Yhtiön kustannusrakenteesta, joten tilaus- ja toimitusketjun ensiluokkainen hallinta on tärkeää liiketoiminnan kannattavuuden kannalta. Materiaaliriski koostuu toimitusajasta ja komponenttien teknisistä ominaisuuksista. Joidenkin komponenttien toimitusajat ovat niin pitkiä, että Yhtiö saattaa menettää kaupan, koska asiakas toivoo nopeampia toimituksia. Komponentit voivat myös olla teknisesti viallisia ja kaikkia komponentteja ei voi testata ennen niiden käyttöä valmistuprosessissa. Efore hallinnoi materiaalien kustannuksiin ja saatavuuteen liittyviä riskejä kehittyneillä tietojärjestelmillä ja toimitusketjun hallinnalla sekä tekemällä asianmukaisia sopimuksia tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa. 1.2 Rahoitusriskit Konsernin rahoitusriskien hallinnan periaatteet ja tavoitteet määritellään rahoitusriskipolitiikassa, joka tarvittaessa päivitetään ja hyväksytetään hallituksella. Rahoitusriskit liittyvät rahan saatavuuteen ja hintaan. Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on riskien välttäminen ja kustannustehokas suojautuminen konsernin tulosta tai kassavirtaa heikentäviltä tekijöiltä.

7 7 (56) Rahoitusriskejä hallitaan suojaamalla valuutta- ja korkoriskejä vain sellaisilla rahoitusinstrumenteilla, joiden markkina-arvoa ja riskiprofiilia voidaan luotettavasti seurata. Valuuttakurssiriski Valuuttariskeillä tarkoitetaan valuuttakurssimuutosten aiheuttamia riskejä, jotka voivat vaikuttaa liiketoiminnan tulokseen tai konsernin vakavaraisuuteen. Konsernin myynti on pääosin EUR-, RMBja USD-määräistä. Operatiiviset kulut syntyvät EUR- ja RMB-määräisinä. Konsernin suojauspolitiikan mukaisesti merkittävät kaupalliset valuutta yli- ja alijäämät sekä kiinteät osto- ja myyntisopimukset suojataan kohdistamalla valuuttamääräiset saatavat ja velat. Suojauksessa käytetään valuuttajohdannaisia, kuten valuuttatermiinejä ja -optioita sekä valuuttaluottoja. Valuuttajohdannaisten kestoaika on yleensä alle vuosi. Tilinpäätöksessä ulkomaisten tytäryritysten omat pääomat muunnetaan tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin keskikurssiin, ja valuuttakurssimuutokset näkyvät muuntoeroina konsernitilinpäätöksessä. Tytäryritysten omia pääomia ei ole suojattu. Korkoriski Eforelle aiheutuu korkoriskejä toisaalta lainasalkkuun ja kassavaroihin kohdistuvista korkotason vaihteluista ja toisaalta siitä, ovatko korolliset velat kiinteä- vai vaihtuvakorkoisia. Mahdollista korkoriskiä voidaan hallita lainojen korkojaksojen valinnoilla sekä eri korkojohdannaisinstrumenttien avulla. Likviditeettiriski Rahoituspolitiikan mukaisesti emoyhtiö vastaa konsernin maksuvalmiudesta, rahoituksen riittävyydestä ja tehokkaasta kassanhallinnasta. Likviditeettiriskiä hallitaan lainojen tasapainoisella maturiteettijakaumalla, riittävillä kassavaroilla sekä luottolimiiteillä. Yllättävät ja nopeat muutokset Yhtiön liiketoiminnassa ja vakava altistuminen jollekin tässä Rekisteröintiasiakirjassa kuvatulle riskille saattaa vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön maksuvalmiuteen. Luotto- ja muut vastapuoliriskit Efore altistuu toiminnassaan luottoriskeille ja muille vastapuoliriskeille, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja tulokseen. Luottoriskien hallinta on ensisijaisesti operatiivisten yksiköiden vastuulla. Luottoriskien hallinnassa toimitaan konsernin luottopolitiikan mukaisesti ja pyritään saamaan turvaava vakuus asiakkaan luottokelpoisuuden niin edellyttäessä. Myyntisaamisiin liittyvää arvonalentumista arvioidaan merkittävien saamisten mahdollisen arvonalentumistappion osalta vastapuolikohtaisesti. Likvidien varojen sijoittamiseen ja johdannaissopimuksien tekemiseen liittyviä luottoriskejä minimoidaan asettamalla luottorajat vastapuolille sekä tekemällä sopimuksia vain johtavien koti- ja ulkomaisten pankkien ja rahoituslaitosten kanssa.

8 8 (56) 2 VASTUULLISET HENKILÖT 2.1 Rekisteröintiasiakirjan tiedoista annettava vakuutus Efore vastaa tässä Rekisteröintiasiakirjassa annetuista tiedoista. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että sen parhaan ymmärryksen mukaan Rekisteröintiasiakirjan tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa EFORE OYJ Hallitus 2.2 Vastuulliset henkilöt ja tahot Yhtiö: Efore Oyj Yritys- ja yhteisötunnus: Osoite: PL 260, Espoo Kotipaikka: Espoo Efore Oyj:n hallituksen varsinaiset jäsenet: Matti Vikkula, puheenjohtaja Francesco Casoli Olli Heikkilä Tei-hu (Tommy) Liu Marko Luoma Päivi Marttila Marjo Miettinen 3 TILINTARKASTAJA Yhtiön tilintarkastajana tilikaudella 2011 ( ), tilikaudella 2012 ( ) ja kuluvalla tilikaudella on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, ja vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Lasse Holopainen. KPMG Oy Ab valittiin kevään 2013 yhtiökokouksessa jatkamaan Yhtiön tilintarkastajana. Tilintarkastajan yhteystiedot: Mannerheimintie 20 B, PL Helsinki Puhelinnumero: Sähköposti:

9 9 (56) 4 REKISTERÖINTIASIAKIRJAN SAATAVILLA OLO JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT 4.1 Saatavilla olo Tämä Rekisteröintiasiakirja on saatavilla viimeistään alkaen Yhtiön www-sivuilla osoitteessa sekä normaalina toimistoaikana Yhtiön toimipisteessä osoitteessa Linnoitustie 4 B Espoo. 4.2 Tulevaisuutta koskevat lausumat Eräät kohdissa Riskitekijät, Yhtiön viimeaikainen taloudellinen kehitys, Kehitysnäkymät ja Tulosennuste esitetyt seikat ja johtopäätökset perustuvat ennusteisiin. Tällaiset tiedot ja lausunnot perustuvat Yhtiön johdon käsityksiin ja Yhtiön saatavilla olevien tietojen mukaisiin oletuksiin. Monet tekijät voivat johtaa siihen, että Yhtiön todellinen tulos, toiminta tai saavutukset poikkeavat merkittävästi tällaisissa ennusteissa esitettävästä tuloksesta, toiminnasta tai saavutuksista. Jos kyseiset riskit tai epävarmuustekijät toteutuvat tai mikäli jotkin taustaoletukset osoittautuvat vääriksi, todelliset tulokset voivat poiketa merkittävästi ennakoidusta, oletetuista, arvioiduista tai odotetuista tuloksista. Yhtiö ei ole ottanut eikä se ota mitään vastuuta minkään tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitetyn tulevaisuutta koskevan lausuman päivittämisestä, ellei sovellettava lainsäädäntö sitä edellytä.

10 10 (56) 5 KESKEISET TALOUDELLISET TIEDOT Alla on taulukoissa esitetty yhteenveto Efore-konsernin tuloslaskelmasta ja taseesta ja eräitä muita taloudellisia tietoja tilikausilta ja sekä vastaavia, päättyneen yhdeksän kuukauden jakson tietoja sekä vertailutietoja edelliseen vastaavaan jaksoon. Näitä tietoja tulee tarkastella yhdessä tilinpäätöstietojen ja niiden liitetietojen sekä osavuosikatsauksen kanssa. Yhtiön ja päättyneiden tilikausien tilinpäätökset laadittu kansainvälisten päätösstandardien (International Financial Reporting Standars, IFRS) mukaisesti ja niitä laadittaessa on noudatettu ja voimassa olevia IAS- ja IFRS- standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Tilintarkastetut tilinpäätökset tilikausilta ja sekä tilintarkastamattomat osavuosikatsaukset ja on sisällytetty tähän Rekisteröintiasiakirjaan viitattuina tietoina. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA MEUR 11/11 10/12 11/10 10/11 12 kk 12 kk LIIKEVAIHTO 78,1 88,0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2,3 2,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,2 Materiaalit ja palvelut -55,9-62,0 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -15,9-15,1 Poistot -3,0-2,6 Liiketoiminnan kulut -8,8-6,9 LIIKETULOS -2,6 4,1 Rahoitustuotot 1,7 1,3 Rahoituskulut -2,1-1,0 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,0 0,1 LIIKETULOS ENNEN VEROJA -3,0 4,5 Tuloverot 0,7-1,0 TILIKAUDEN TULOS -2,3 3,4 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Muuntoerot 1,4 0,4 Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,9 3,9 TILIKAUDEN VOITON(TAPPION) JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -2,3 3,5 Määräysvallattomille omistajille -0,1 0,0 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön omistajille -0,9 3,9 Määräysvallattomille omistajille -0,1 0,0

11 11 (56) MEUR 11/11 10/12 11/10 10/11 12 kk 12 kk EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVASTA VOITOSTA(TAPPIOSTA) LASKETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,06 0,09 Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,06 0,09 KONSERNIN AVAINLUKUJA, MEUR 11/11 10/12 11/10 10/11 12 kk 12 kk Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,06 0,09 Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,06 0,09 Oma pääoma/osake, eur 0,52 0,60 Omavaraisuusaste, % 47,7 48,3 Oman pääoman tuotto-%(roe) -10,5 15,5 Sij.pääoman tuotto-%(roi) -9,9 17,5 Nettovelkaantumisaste, % -11,3-16,3 Korolliset nettovelat, Meur -2,3-3,9 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,8 4,4 % liikevaihdosta 2,4 5,0 Henkilöstö keskimäärin LIIKETULOS ENNEN VEROJA -3,0 4,5 % liikevaihdosta -3,9 5,1 LIIKETULOS -2,6 4,1 % liikevaihdosta -3,3 4,6

12 12 (56) KONSERNITASE MEUR VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 0,9 1,4 Aineelliset hyödykkeet 6,1 6,8 Myyntisaamiset ja muut saamiset, pitkäaikaiset 0,3 0,0 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,0 0,0 Laskennallinen verosaaminen 0,9 0,0 PITKÄAIKAISET VARAT 8,3 8,2 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 14,2 13,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 16,3 17,3 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,0 0,1 Rahavarat 4,5 11,2 LYHYTAIKAISET VARAT 35,0 41,7 VARAT 43,3 49,9 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 15,0 15,0 Omat osakkeet -2,5-2,1 Muut rahastot 19,8 21,9 Muuntoerot 2,0 0,6 Kertyneet voittovarat -13,9-11,6 Emoyhtiön omistajat 20,4 23,8 Määräysvallattomat omistajat 0,2 0,3 OMA PÄÄOMA 20,7 24,1 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 0,0 0,0 Korolliset velat 1,5 3,3 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 1,5 3,3 LYHYTAIKAISET VELAT Korolliset velat 0,6 4,1 Ostovelat ja muut velat 19,7 17,9 Tuloverovelka 0,0 0,3 Varaukset 0,6 0,3 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 21,1 22,5 VELAT 22,6 25,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT 43,3 49,9 Kaikissa osakekohtaisissa tunnusluvuissa on käytetty antioikaistua osakkeiden lukumäärää. Oma pääoma on emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma. Tilikauden tulos on emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos. * Yhtiön hallussa on omia osakkeita

13 13 (56) Yhtiön osavuosikatsaustiedot per Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA MEUR 11/12 07/13 11/11 07/12 9 kk 9 kk LIIKEVAIHTO 45,3 55,4 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,1 2,1 Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,6 Materiaalit ja palvelut -33,6-40,5 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -10,6-11,5 Poistot -1,7-2,2 Liiketoiminnan kulut -6,2-5,9 LIIKETULOS -5,1-1,9 Rahoitustuotot 1,1 1,0 Rahoituskulut -1,2-1,6 LIIKETULOS ENNEN VEROJA -5,2-2,5 Tuloverot 0,2 0,3 TILIKAUDEN TULOS -5,0-2,2 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -0,1 1,9 Tilikauden laaja tulos yhteensä -5,1-0,3 TILIKAUDEN VOITON(TAPPION) JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -5,0-2,2 Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön omistajille -5,1-0,3 Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVASTA VOITOSTA(TAPPIOSTA) LASKETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,13-0,05 Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,13-0,05 KONSERNIN AVAINLUKUJA, MEUR 11/12 07/13 11/11 07/12 9 kk 9 kk Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,13-0,05 Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,13-0,05 Oma pääoma/osake, eur 0,44 0,54 Omavaraisuusaste, % 33,8 45,1 Oman pääoman tuotto-%(roe) -33,2-12,9 Sij.pääoman tuotto-%(roi) -22,1-10,1 Nettovelkaantumisaste, % 56,7-8,5 Korolliset nettovelat, Meur 11,0-1,8 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,5 1,3 % liikevaihdosta 3,4 2,3 Henkilöstö keskimäärin LIIKETULOS ENNEN VEROJA -5,2-2,5 % liikevaihdosta -11,6-4,6 LIIKETULOS -5,1-1,9 % liikevaihdosta -11,4-3,5

14 14 (56) KONSERNITASE MEUR VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 5,8 1,1 Liikearvo 1,1 0,0 Aineelliset hyödykkeet 8,6 6,9 Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset, pitkäaikaiset 0,2 0,0 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,0 0,0 Laskennallinen verosaaminen 2,5 0,0 PITKÄAIKAISET VARAT 18,2 8,0 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 18,1 15,4 Myyntisaamiset ja muut saamiset 16,5 15,9 Tuloverosaaminen 0,9 0,7 Rahavarat 3,9 7,5 LYHYTAIKAISET VARAT 39,4 39,4 VARAT 57,7 47,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 15,0 15,0 Omat osakkeet -2,4-2,5 Muut rahastot 23,7 19,8 Muuntoerot 1,8 2,5 Kertyneet voittovarat -18,8-13,7 Emoyhtiön omistajat 19,3 21,1 Määräysvallattomat omistajat 0,2 0,3 OMA PÄÄOMA 19,5 21,4 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 1,0 0,0 Korolliset velat 4,5 1,8 Koroton velka 0,0 0,0 Varaukset 1,9 0,0 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 7,5 1,8 LYHYTAIKAISET VELAT Korolliset velat 10,5 3,8 Ostovelat ja muut velat 19,8 20,2 Tuloverovelka 0,3 0,0 Varaukset 0,1 0,2 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 30,7 24,2 VELAT 38,2 26,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT 57,7 47,4

15 15 (56) Tunnuslukujen laskentakaavat: Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) Oman pääoman tuotto-% (ROE) = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskim. tilikauden aikana) = Voitto/tappio x 100 Oma pääoma (keskim. tilikauden aikana) Maksuvalmius (Current ratio) = Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset velat Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot - omien osakkeiden arvo * Korolliset nettovelat = Korolliset velat - kaupankäyntitarkoituksessa olevat sijoitukset - rahavarat Nettovelkaantumisaste-% = Korolliset nettovelat x 100 Oma pääoma Tulos/osake = Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Tulos/osake (optioilla laimennettu) = Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä+optiot* Osinko/osake = Tilikaudelta jaettava osinko Osakkeiden lukumäärä - omat osakket * Osinko/tulos-% = Osinko/osake x 100 Tulos/osake Efektiivinen osinkotuotto-% = Osinko/osake x 100 Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu kurssi Oma pääoma/osake = Oma pääoma - omat osakkeet * Tilinpäätöspäivän osakkeiden lukumäärä Hinta/voitto-suhde, P/E-luku = Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu kurssi Tulos/osake Osakekannan markkina-arvo = Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä x osakeantioikaistu kurssi Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan lukumäärän keskiarvo

16 16 (56) 6 LIIKKEESEENLASKIJAA KOSKEVAT TIEDOT 6.1 Perustiedot yhtiöstä Efore Oyj:n kotipaikka on Espoo ja y-tunnus Yhtiön toiminimi on Efore Oyj, rinnakkaistoiminimi Efore Plc. Yhtiö on perustettu nimellä Oy Welin & Weurlander Ltd. Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan Yhtiön yhtiöjärjestystä ja Suomen lakia. Yhtiön pääkonttorin osoite on Linnoitustie 4 B, Espoo. Yhtiön verkkosivujen osoite on puhelinnumero ja faksinumero Yhtiöjärjestyksen 2 pykälän mukaisesti Yhtiön toimialana on sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden suunnittelu, valmistus, tukku-, vähittäis-, tuonti- ja vientikauppa sekä konsultointitoiminta samoin kuin näihin liittyvä huolto- ja asennustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa sekä toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä. Yhtiön tilikausi on (muutettu yhtiökokouksen päätöksellä , kuluva poikkeava tilikausi ). 6.2 Yhtiön historia ja merkittävät kehitystapahtumat Yhtiö perustettiin vuonna Ensimmäinen tuotantolaitos avattiin Suomeen vuonna Vuonna 1989 Yhtiö aloitti toimitukset matkapuhelinverkkojen tukiasemiin. Vuonna 1995 Yhtiö laajensi liiketoimintaansa tasasuunninjärjestelmäliiketoimintaan. Samaan aikaan Yhtiö alkoi kasvaa myös ulkomailla. Vuonna 1996 Yhtiö avasi tuotantolaitoksen Yhdysvaltoihin ja hankki omistukseensa 25 % osuuden Power Innovation GmbH:sta. Vuonna 2003 Yhtiö avasi tuotantolaitoksen ja tuotekehityskeskuksen Suzhouhun, Kiinaan, ja vuonna tuotantolaitoksen 2004 Viroon. Yhtiön osake tuli kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin päälistalle vuonna Vuonna 2006 Yhtiö avasi asiakaspalvelukeskuksen Ruotsiin. Vuonna 2007 Yhtiö teki päätöksen Aasian-toimintojen vahvistamisesta. Vuonna 2007 se keskitti tuotantonsa Kiinaan ja Viroon. Vuonna 2010 avattiin uusi tuotekehityskeskus Shenzheniin, Kiinaan. Yhtiö on toteuttanut merkittävän uudelleenjärjestelyohjelman vuosina Yhtiö sulki Efore (UK) Ltd:n ja myi Efore (SIP) Electronics Co. Ltd:n (Kiina) vuonna Efore Ltda Brasiliassa suljettiin vuonna Vuonna 2010 Eforen toimitusjohtaja vaihdettiin suunnitellusti kesken tilikauden. Lisäksi tuotekehitysresursseja vahvistettiin Kiinassa avaamalla tuotekehityskeskus Shenzhenissä keväällä Vuonna 2011 Yhtiö perusti uuden yhtiön sähköajoneuvojen sähkötehotuotteille Kiinassa. Yhtiön nimi on Efore (Suzhou) Automotive Technology Co. Ltd ja se perustettiin Suzhou International Science Parkiin. Yhtiön liiketoiminta Yhdysvalloissa (Efore Inc.) suljettiin pääosin tammikuussa 2011, minkä seurauksena Efore Inc:ssä ei ole ollut työntekijöitä maaliskuun 2011 jälkeen.

17 17 (56) Toukokuussa 2011 Efore myi omistuksessaan olleen 25 % osuuden Power Innovation GmbH:sta, saksalaisesta tehoelektroniikkayhtiöstä. Tilikauden päättyessä Yhtiö lopetti tuotannon Viron tehtaalla ja jatkoi tuotantoa Suzhoussa. Myös Shenzhenin tuotekehitysyksikkö suljettiin. Efore-konserni hankki omistukseensa Roal Electronics S.p.A:n koko osakekannan heinäkuussa Vuonna 1985 perustettu Roal työllistää noin 350 henkilöä. Roal-konsernin pääkonttori ja tuotekehitys sijaitsevat Italiassa, ja sen tuotantolaitos sijaitsee Tunisiassa. Roal-konsernin myyntija markkinointitoiminnot sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Roal-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 39,5 miljoonaa euroa. 6.3 Investoinnit Tilikaudella 2011 toteutettiin Kiinan-tehtaan tuotantokapasiteetin nostamiseksi 1,7 miljoonan euron investointiohjelma, jolla saavutettiin 30 % kapasiteetin lisäys. Yhtiö ei toteuttanut tilikaudella 2012 merkittäviä investointeja. Tilikaudella 2013 Yhtiö hankki omistukseensa italialaisen Roal Electronics S.p.A:n koko osakekannan. Kauppahinta oli 9,7 miljoona euroa. Kauppahinnasta maksettiin 60 % käteisellä ja 40 % Eforen osakkeill. Osakevastikkeen määrä oli Eforen osaketta. Eforen hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta luovuttaa osakkeita myyjille. Osakkeiden hinnaksi sovittiin 0,74 euroa per osake. Osakkeita vastaanottavat myyjät sitoutuivat olemaan myymättä vastikkeena saamiaan Eforen osakkeita 12 kuukauden ajan kaupan loppuunsaattamisesta lukien. Yrityskauppa on keskeinen osa Eforen strategiaa, jonka mukaan Yhtiö jatkaa teollisuuselektroniikkasektorin kasvattamista ja liiketoimintansa tasapainottamista. Roal suunnittelee ja valmistaa sekä standardi- että asiakaskohtaisia teholähteitä teollisuuden eri käyttökohteisiin. Yrityskauppa avaa uusia kasvumarkkinoita Eforelle, kuten tällä hetkellä nopeimmin kasvavan teholähdemarkkinaalueen eli LED-valaistuksen tasavirtalähteet. Roal on tunnettu vahvasta teholähdeosaamisesta erityisesti LED-valaisimissa, mittalaitteissa ja videotauluissa. Yhtiöllä ei ole vireillä tulevia investointeja, joista sen johtoelimet olisivat tehneet jo lopullisen päätöksen. 6.4 Roal Electronics S.p.A:n keskeiset tiedot Roal Electronics S.p.A on Eforen italialainen tytäryhtiö. Sen yhtiömuoto on Società per azioni (S.p.A), jonka voidaan katsoa vastaavan suomalaista osakeyhtiötä. Yhtiön verotunnus on , REA-numero AN ja kotipaikka Castelfidardo. Yhtiö on nykymuodossaan perustettu , mutta sen toiminta alkoi jo vuonna 1985.

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

SOPRANO OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 10.12.2013

SOPRANO OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 10.12.2013 SOPRANO OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 10.12.2013 Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö.

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 Tämän Listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2014 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj:n hallitus 7 Hallituksen toimintakertomus 9

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Panostaja Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Panostaja Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös tilinpäätös 2007 1 2 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernin tuloslaskelma 11 Konsernin tase 12 Konsernin

Lisätiedot

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 29.3.2006 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 YHTEENVETO - :n ( Valoe ) rakennemuutos elektroniikkateollisuuden automaatiotoimittajasta puhtaaseen energiaan, erityisesti aurinkosähköön keskittyneeksi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liiketoimintakatsaus

SISÄLLYSLUETTELO. Liiketoimintakatsaus VUOSIKERTOMUS 2012 1 SCANFIL ANNUAL REPORT 2012 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoimintakatsaus 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfil lyhyesti 5 Avainluvut 2012 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Toimintaympäristö 8

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Varaukset... 57 Eläkejärjestelyt... 57 Ulkomaanrahanmääräiset erät... 57 Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja

Varaukset... 57 Eläkejärjestelyt... 57 Ulkomaanrahanmääräiset erät... 57 Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja 2014 Vuosikertomus Sisällys Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 4 Taloudelliset julkaisut... 4 Yhtiökokous... 4 Osingonmaksu... 4 Muutokset yhteystiedoissa... 4 Sisäpiirirekisteri... 4 Vuosikooste

Lisätiedot