HTM-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 3.9.2006"

Transkriptio

1 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(7) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin on vastattava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (2006) -teoksen mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Vastauksissa tilintarkastajan raportit on laadittava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2006) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Kunkin tehtävän otsikossa mainittu ohjevastausaika kuvaa vastauksen painoa arvostelussa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä, ellei tehtävässä kerrota toisin. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan sukunimeä ja etunimeä. Esimerkiksi Kalle Kokelas tallentaa vastauksensa seuraavasti: C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä 1 Kokelas Kalle C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä 2 Kokelas Kalle jne. Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Tehtävä 1 (90 min.) 1.1 Prolevy-konsernin emoyritys Prolevy Oyj siirtyi laatimaan konsernitilinpäätöksensä soveltaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Konsernissa laaditaan parhaillaan toista IFRS-konsernitilinpäätöstä päättyneeltä tilikaudelta. Aineelliset hyödykkeet on arvostettu Prolevy-konsernin ensimmäisessä IFRSkonsernitilinpäätöksessä IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -standardin mukaisesti. Siirtyessään soveltamaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja konserni on testannut aineelliset hyödykkeensä IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen -standardin mukaisesti. Konserni ei ole käyttänyt IFRS-siirtymässään hyväkseen IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardiin (IFRS ) sisältyvää mahdollisuutta käyttää oletushankintamenona käypää arvoa tai uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa. Konserni omistaa kiinteistön, josta puolet on vuokrattu helmikuussa 2006 konsernin ulkopuoliselle taholle. Näyttää siltä, että konserni ei tule vastaisuudessakaan tarvitsemaan vuokralle annettuja tiloja itse, joten emoyrityksen johto haluaa siirtyä arvostamaan kiinteistöä käypään arvoon soveltaen IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardia. Johto harkitsee myös vuokralle annettujen tilojen myyntiä seuraavien kymmenen vuoden kuluessa. Konserni ei ole aikaisemmin soveltanut kyseistä standardia, koska se ei ole omistanut sijoituskiinteistöiksi luokiteltavia kiinteistöjä. Kiinteistöihinsä konserni on aikaisemmin soveltanut IAS 16 -standardin hankintamenomallia. Kiinteistön alkuperäinen hankintameno oli euroa, josta euroa kuuluu rakennukseen ja euroa maa-alueeseen. Rakennuksesta on tehty kirjanpidossa aikaisemmin poistoja 7 % menojäännöksestä per vuosi, jolloin ensimmäisessä IFRStilinpäätöksessä päättyneeltä tilikaudelta rakennuksen tasearvo on ollut ,01 euroa. Käypään arvoon siirtymistä varten on hankittu arviokirja, jonka mukaan kiinteistön käypä arvo vuoden 2006 kesäkuussa oli euroa, josta maa-alueen osuus oli euroa. Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Onko kiinteistön arvostaminen käypään arvoon mahdollista? Miten kiinteistö esitetään tuloslaskelmassa ja taseessa päättyneeltä tilikaudelta? Kerro myös kiinteistöstä tuloslaskelmassa ja taseessa esitettävät luvut ja perustele ne. 1.2 Hyrrä-konserni siirtyi laatimaan konsernitilinpäätöksensä soveltaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Konsernissa laaditaan parhaillaan kolmatta IFRS-konsernitilinpäätöstä päättyneeltä tilikaudelta. Aineettomat hyödykkeet on arvostettu Hyrrä-konsernissa IAS 38 Aineettomat hyödykkeet -standardin mukaisesti ja aineelliset hyödykkeet IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -standardin mukaisesti. Osaan aineellisista hyödykkeistä on sovellettu uudelleenarvostusmallia ja osaan hankintamenomallia. Siirtyessään soveltamaan

3 3 kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja konserni on testannut aineettomat ja aineelliset hyödykkeensä sekä liikearvot IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen -standardin mukaisesti. Hyrrä-konsernin emoyritys Hyrrä Oyj teki päätöksen myydä teknisiä mittauslaitteita valmistavan liiketoiminta-alueensa, ja allekirjoitti konsulttiyrityksen kanssa toimeksiantosopimuksen liiketoiminnan myynnistä. Liiketoiminta-alueen omaisuuserät on arvostettu kirjanpidossa alla olevan taulukon mukaisesti. Liiketoiminta-alueeseen ei liity lainkaan velkoja. Ennen omaisuuserien luokittelemista myytävänä oleviksi konsernin strategiajohtaja Alvar Saarinen on selvittänyt liiketoiminta-alueen omaisuuserien arvoja tarkemmin ja päätynyt seuraaviin lukuihin: euroa Kirjanpitoarvot Liikearvo Uudelleenarvostusmallilla arvostetut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Hankintamenomallilla arvostetut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Vaihto-omaisuus Myytävissä olevat rahoitusvarat Yhteensä Kirjanpitoarvot määritettyinä välittömästi ennen luokittelemista myytävänä olevaksi Omaisuuserien kirjanpitoarvojen uudelleenmäärittelyn vuoksi arvonalentumistappiota kirjattiin euroa. Myyntikonsultin laatiman arvion mukaan koko liiketoiminta-alueen käypä arvo olisi euroa ja myynnistä aiheutuisi kustannuksia euroa sisältäen muun muassa myyntikonsultin palkkion ja Due Diligencen. Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Millaisia vaikutuksia konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on mittauslaiteliiketoimintaalueen luokittelulla myytävänä olevaksi? Miten liiketoiminta-alueen taseen erät arvostetaan päättyneen tilikauden konsernitilinpäätöksessä? 1.3 Polku-konserni laatii konsernitilinpäätöksensä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. Konsernissa on viime vuosina panostettu voimakkaasti tuotekehitykseen. Tilikaudella koko konsernin tuotekehitysinvestoinnit olivat euroa, joista suurin osa oli konsernin omaa tuotekehitystä ja osa oli ostettu ulkopuolisena palveluna. Polku-konserni aikoo osana strategista kasvusuunnitelmaansa kasvattaa markkinaosuuttaan kuluttajamarkkinoilla. Konsernin tytäryritys Pyörä Oy on maaliskuussa 2006 ostanut eurolla polkupyörän vaihteiden rattaan patentin, joka on voimassa seuraavat

4 4 16 vuotta. Konsernin markkinointiosaston mukaan patentista saadaan kuitenkin tuottoja vain seuraavan 4 vuoden aikana. Tytäryritys aikoo myydä patentin 10 vuoden kuluttua. Myyntihintapyynnöksi on kaavailtu euroa. Konsernin tytäryritys Auto Oy on ostanut polkuauton tavaramerkin eurolla joulukuussa Tavaramerkki on juridisesti voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen se voidaan uudistaa aina 10 vuodeksi kerrallaan. Uudistamisen kustannukset ovat 200 euroa uudistamiskerralta ja ne on yhtiössä ajateltu kirjata vuosikuluksi. Konsernin strategisen suunnitelman mukaan tavaramerkki aiotaan uudistaa 10 vuoden välein. Konsernijohto odottaa saavansa polkuautojen myynnistä tuottoja määräämättömän ajan. Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Mikä on polkupyörän vaihteiden rattaan patentin taloudellinen vaikutusaika ja miten patenttia koskevat poistot tehdään konsernin päättyneen tilikauden tilinpäätökseen? Mikä on polkuautotavaramerkin taloudellinen vaikutusaika ja miten tavaramerkkiä koskevat poistot tehdään konsernin päättyneen tilikauden tilinpäätökseen? Tehtävä 2 (60 min.) Köyliön Kone Yhtymä on metsäkoneita valmistava konserni, jonka päämarkkina-alueet ovat Aasia ja Etelä-Amerikka. Emoyritys Köyliön Kone Yhtymä Oy on perustettu vuonna 1949 ja sen palveluksessa tilikauden lopussa oli 710 henkilöä. Emoyrityksen tilinpäätökseen tilikaudelta sisältyy konsernin rahoituslaskelma (liite 1), jonka talousjohtaja Matti Virtanen kertoo laaditun kirjanpitolautakunnan rahoituslaskelman laatimisesta antaman yleisohjeen mukaisesti epäsuorana rahoituslaskelmana. Rahoituslaskelma on laadittu liitteenä (liite 2) olevien tiivistettyjen konsernin tuloslaskelman, taseiden sekä seuraavien annettujen tietojen perusteella. Konserniin kuuluu yksi vuonna 2000 hankittu 90-prosenttisesti omistettu tytäryritys. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konserniaktiiva on kohdistettu taseen omaisuusnimikkeille. Kaikki pitkäaikaiset saamiset ovat korollisia. Kaikki lyhytaikaiset saamiset ovat korottomia. Tilinpäätössiirtojen kertymä on konsernitilinpäätöstä laadittaessa jaettu omaan pääomaan ja verovelkaan. Vuoden 2005 tilinpäätössiirtojen kertymä oli euroa ja vuonna 2004 tilinpäätössiirtojen kertymä oli euroa. Verovelat on kirjattu siirtovelkoihin. Yhtiön soveltama verokanta on 26 prosenttia. Muut siirtovelat koostuvat maksamattomista koroista. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy euroa edustuskuluja, jotka ovat välittömässä verotuksessa 50-prosenttisesti vähennyskelpoisia. Rahat ja pankkisaamiset sisältävät tilinpäätöspäivän kurssiin kirjattuja dollarimääräisiä (1 = USD 1,274) talletuksia euron edestä. Aineelliset hyödykkeet -erään sisältyy tilikauden aikana ostettu Ristolan kylässä sijaitseva teollisuushalli, jonka hankintahinta oli euroa. Yhtiö on maksanut hankinnasta 4 % varainsiirtoveroa. Korkotuotot ja osinkotuotot on saatu rahana pankkitilille.

5 5 Tehtävä Mitä virheitä ja puutteita konsernin rahoituslaskelmassa on annettujen tietojen perusteella? Esitä tarvittavat korjaukset perusteluineen ja laadi lopuksi korjattu, kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti laadittu rahoituslaskelma. Käytä vastatessasi vastauspohjaa, joka on C:\Omat tiedostot -kansiossa nimellä Vastauspohja 1-osa tehtävä 2. Voit lisätä tarvittaessa rahoituslaskelmaan uusia rivejä. Tehtävä 3 (90 min.) Eurobusiness Oy harjoittaa eräiden uusien juomatuotteiden valmistusta Suomessa. Sillä on Monijuomat Oy -niminen tytäryritys, jonka kautta myydään sen valmistamat juomat Suomen markkinoille. Monijuomat Oy harjoittaa myös muiden juomatuotteiden myyntiä ja markkinointia. Eurobusiness Oy:n juomien valmistus perustuu sen itsensä kehittämään valmistusteknologiaan, johon sillä on patentti. Toiminta ei vielä toistaiseksi ole kovinkaan laajamittaista. Tuotteella näyttää kuitenkin olevan hyvät kasvumahdollisuudet, ja edistyksellisen valmistusteknologian ansiosta tuote on hyvin kilpailukykyinen. Juomat sisältävät X-erikoisainetta, jota saadaan vain Ruotsista. Hankintalähteen varmistamiseksi Eurobusiness Oy on 40 prosentin osuudella osakkaana ainetta toimittavassa ruotsalaisessa Svagdricka AB:ssa. Eurobusiness Oy:n kehittämistyötä on ollut rahoittamassa pääomasijoittaja, joka nyt haluaa vetäytyä yhtiöstä. Sen ja muiden osakkaiden kanssa on sovittu, että pääomasijoittajan osakkeet hankitaan yhtiölle, joka sitten voi tarvittaessa käyttää osakkeita mahdollisessa yrityshankinnassa tai avainhenkilöiden sitouttamisessa yhtiöön. Eurobusiness Oy:n päättyvän tilikauden tulos on hyvä, ja sillä on oman taseensa mukaan riittävästi voittovaroja osakkeiden hankintaan. Eurobusiness Oy perusti kiinteistöosakeyhtiö Juomakiinteistöt Oy:n ja yhtiöitti kiinteistöosakeyhtiöön omistamansa liikekiinteistön. Eurobusiness Oy merkitsi Juomakiinteistö Oy:n kaikki osakkeet. Osakepääoman nimellisarvo oli ja on edelleen euroa. Osakkeiden merkintähinta oli yhteensä euroa. Liikekiinteistö siirtyi Juomakiinteistöt Oy:lle heti perustamisen jälkeen tammikuussa 2002 käyvin hinnoin tehdyllä kiinteistökaupalla. Kokonaiskauppahinta oli euroa, josta verotusarvojen suhteessa laskettuna maa-alueiden osuus oli euroa. Rakennuksen taloudellista pitoaikaa oli kaupantekohetkellä jäljellä 15 vuotta, jonka mukaiset poistot Juomakiinteistöt Oy on kirjannut ja vähentänyt verotuksessaan. Kauppahinta ei poikennut olennaisesti kiinteistön arvosta Eurobusiness Oy:n taseessa. Juomakiinteistöt Oy on tavallinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka omistamissa tiloissa Eurobusiness Oy ja Monijuomat Oy toimivat. Kiinteistössä on myös muita vuokralaisia. Eurobusiness Oy tuottaa itse tarvitsemansa hallintopalvelut sekä myös Monijuomat Oy:n ja Juomakiinteistöt Oy:n hallintopalvelut. Olet Eurobusiness Oy:n päävastuullisen tilintarkastajan apulaisena suorittamassa ensimmäistä kertaa yhtiön tilikauden tilinpäätöksen tilintarkastusta. Toimeksianto on uusi sekä päävastuulliselle tilintarkastajalle että sinulle. Eurobusiness Oy laatii tilinpäätöksensä Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaisesti.

6 6 Tiedossasi ovat lisäksi seuraavat seikat: Eurobusiness Oy -konsernin kokoa kuvaavat seuraavat luvut tilikaudella : Liikevaihto Tase Henkilömäärä milj. euroa milj. euroa Eurobusiness Oy 2,0 1,8 15 Monijuomat Oy 5,5 0,9 25 Juomakiinteistöt Oy 0,4 0,6 2 Svagdricka AB:n päättyneen tilikauden liikevaihto oli SEK ja taseen loppusumma oli SEK. Svagdricka AB:n palveluksessa oli 12 henkilöä. Eurobusiness Oy osti Monijuomat Oy:n osakekannasta 75 % hintaan euroa. Kauppa perustui Monijuomat Oy:n päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen, joka osoitti seuraavaa: Vastaavaa (euroa) Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastattavaa (euroa) Osakepääoma Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto Velat Yhtiön varojen tasearvojen katsottiin vastaavan niiden käypiä arvoja. Kauppahinta oli suurempi kuin hankittu osuus yhtiön kirjanpidollisesta omasta pääomasta. Näin muodostunut konserniaktiiva on käsitelty 5 vuoden aikana poistettavana konserniliikearvona. Eurobusiness Oy on hankkinut 40 %:n osuutensa Svagdricka AB:sta aivan vuoden 2005 alussa hintaan SEK. Hankintahetkelle laadittiin välitilinpäätös , jonka mukaan Svagdricka AB:n oma pääoma oli yhteensä SEK. Kruunun kurssi oli hankintahetkellä 1 = 9,50 SEK. Myös Svagdricka AB:n tilikautena on Sen tulos päättyneellä tilikaudella oli SEK voittoa, joka kertyi tasaisesti tilikauden aikana. Nyt päättyneellä tilikaudella sen tulos oli SEK voittoa päättyneen tilikauden aikana kruunun keskikurssi oli 1 = 9,70 SEK ja päättyneen tilikauden aikana se oli 1 = 9,20 SEK päättyneen tilikauden viimeisen päivän kurssi oli 1 = 9,00 SEK.

7 7 Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 3.1 Millä perusteilla on arvioitava Eurobusiness Oy:n velvollisuutta laatia konsernitilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta? 3.2 Jos Eurobusiness Oy päättää laatia konsernitilinpäätöksen, esitä tarvittavat oikaisuja eliminointikirjaukset seuraavista tapahtumista (per tili an tili) Monijuomat Oy:llä on tilikauden päättyessä varastossaan Eurobusiness Oy:ltä ostettua tavaraa euron arvosta. Edellisen tilikauden lopussa vastaavan varaston arvo oli euroa. Eurobusiness Oy:n kate on keskimäärin 40 % Eurobusiness Oy on laskuttanut hallintopalveluista Monijuomat Oy:tä euroa ja Juomakiinteistöt Oy:tä euroa. Eurobusiness Oy on kirjannut hallintopalvelutuotot liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tytäryritykset ovat käsitelleet hallintopalvelukulut liiketoiminnan muissa kuluissa Monijuomat Oy on jakanut tilikauden aikana osinkoa edellisen tilinpäätöksensä perusteella yhteensä euroa. 3.3 Jos konsernitilinpäätös päätetään laatia, laadi hankintamenolaskelmat tytär- ja osakkuusyhtiöistä. 3.4 Mikä on tytäryrityksiin mahdollisesti liittyvän poistamattoman konserniliikearvon määrä päättyneeltä tilikaudelta laadittavassa konsernitilinpäätöksessä? 3.5 Mikä on Svagdricka AB:n osakkeiden arvo päättyneeltä tilikaudelta laadittavassa konsernitaseessa? Esitä laskelma siitä, miten kyseinen arvo muodostuu.

8 HTM-TUTKINTO LIITE 1-OSA 1(4) HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA SISÄLLYS SIVU Liite 1, tehtävä 2 2 Liite 2, tehtävä 2 3

9 2 LIITE 1 KÖYLIÖN KONE YHTYMÄ OY KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (tuhatta euroa) 2005 Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Pakollisten varausten muutos Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut korot -754 Saadut osingot liiketoiminnasta 101 Maksetut osingot Maksetut verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin ja sijoituksiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) -112 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) -216 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A + B +C) Rahavarat Rahavarat

10 3 LIITE 2 KÖYLIÖN KONE YHTYMÄ OY TIIVISTETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA (tuhatta euroa) Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden lisäys(+)/vähennys(-) 736 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksistä 101 Korkokulut ja muut rahoituskulut -754 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -85 Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto ennen veroja Vähemmistöosuus -50 Tuloverot Tilikauden voitto

11 4 TIIVISTETTY KONSERNIN TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuus Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(3) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin on vastattava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (2006) -teoksen mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Vastauksissa tilintarkastajan raportit on laadittava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2006) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen tai rahoituslaskelman teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Tehtävän taustatiedot (s. 2) ja hallituksen pöytäkirjoissa esitetyt asiat ovat oikein. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan sukunimeä ja etunimeä. Esimerkiksi Tiina Tarkastaja tallentaa vastauksensa seuraavasti: Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. C:\Omat tiedostot\2-osa Tehtävä 1 Tarkastaja Tiina C:\Omat tiedostot\2-osa Tehtävä 2 Tarkastaja Tiina jne.

13 2 Taustatiedot Sähköasennusliike Kaverit Oy tekee sähköasennustöitä Pikkukaupungissa ja sen lähiympäristössä. Yhtiö toimii Pikkukaupungissa rakentamissaan omissa tiloissa. Tilat ovat valmistuneet lopullisesti ja ne on otettu kaikilta osin käyttöön tilikaudella Matti Mainion iäkäs isä Nestori Mainio perusti yhtiön vuonna Matti Mainio osti yhtiön koko osakekannan isältään vuonna Matti Mainio on nyt yhtiön ainoa omistaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Matti Mainio toimi aluksi yhtiön toimitusjohtajana, mutta toiminnan laajennuttua vuonna 2004 palkattiin toimitusjohtajaksi Jussi Juonio. Jussi Juonio toimii myös hallituksen jäsenenä. Matti Mainio harjoitti aiemmin rakennustoimintaa Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:ssä toimien sen vastuunalaisena yhtiömiehenä. Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:llä ei enää muutamaan vuoteen ole ollut liiketoimintaa. Sähköasennusliike Kaverit Oy on Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n äänetön yhtiömies. Matti Mainio on nostanut yksityisottoja Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:stä voidakseen maksaa kauppahintaa Sähköasennusliike Kaverit Oy:n osakkeista isälleen Nestori Mainiolle. Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:llä on euron suuruinen pankkilaina, jonka Sähköasennusliike Kaverit Oy on taannut. Matti Mainion mukaan Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:llä ei ollut rahaa maksaa lainaa pois sen eräpäivänä , joten Sähköasennusliike Kaverit Oy joutui lainan takaajana maksamaan lainan heinäkuussa Sähköasennusliike Kaverit Oy:n kirjanpidon hoitaa yhtiön laskutuksesta ja reskontrasta sekä muistakin toimiston asioista vastaava Kirsi Kiva. Kirsi on ollut selvästi ylityöllistetty viime aikoina. Hän on saanut avukseen alkaen osa-aikaisen apulaisen. Sähköasennusliike Kaverit Oy:n tilintarkastajaksi on ensimmäistä kertaa valittu HTM-yhteisö Tilintarkastuspooli Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii HTM Taavi Tomera. Sinun tehtäväsi on toimia HTM Tomeran tilintarkastusapulaisena. Sinulla on käytössäsi seuraava tilintarkastusmateriaali: toimintakertomus tilikaudelta tilinpäätös tilikaudelta , joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot yksi hallituksen kokouksen pöytäkirja kopiot Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n tuloslaskelmasta ja taseesta tilikaudelta pankin vastuu- ja vakuuserittely per Aineistotarkastuksen sekä Matti Mainion, Jussi Juonion ja Kirsi Kivan kanssa käymiesi keskustelujen perusteella olet saanut selville seuraavia asioita: Sähköasennusliike Kaverit Oy maksaa palkat kahden viikon välein jälkikäteen maksettuja palkkoja vastaava työ on tehty Ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka koskevat tehtyjä töitä, olivat määrältään ,80 euroa, ja ne maksettiin Palkkojen sivukuluprosentti on tässä yhtiössä selvityksesi mukaan yhteensä 52 % (sisältäen lomapalkkajaksotuksen ja kaikki pakolliset ja vapaaehtoiset sosiaalikulut). Matti Mainio on eronnut vuosi sitten vaimostaan Irmeli Mainiosta. Avioeroon liittyneessä osituksessa Matti Mainiolle jäi Sähköasennusliike Kaverit Oy:n osakkeet ja Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n yhtiöosuudet. Kaikki muu omaisuus siirtyi Irmeli Mainiolle.

14 Sähköasennusliike Kaverit Oy on kamppaillut muutaman viime vuoden ajan laatuongelmien kanssa. Erityisesti alihankkijoiden toimitusten laatuun ei yhtiössä ole oltu tyytyväisiä. Pakollisiin varauksiin tilinpäätöksessä on kirjattu takuukorjausvarauksia euroa. Yhtiö joutuu Matti Mainion mukaan varmuudella tekemään takuukorjaukset syksyn 2006 aikana. Tehtävä 1 (7 pistettä) Mitä virheitä ja/tai puutteita on Sähköasennusliike Kaverit Oy:n kirjanpidossa, toimintakertomuksessa, tilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet voidaan korjata. Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Esitä myös tarkastushavainnon vaikutus tilintarkastuslain :n mukaiseen raportointiin (mitä raportoidaan, missä raportissa [ja miten]), ellei virhettä ja/tai puutetta korjata. VASTAUSMALLI Sähköasennusliike Kaverit Oy:n tilintarkastus, tilikausi Päiväys: Tarkastaja: Teppo Tarkastaja 3 Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely Vaikutus raportointiin (mitä raportoidaan), jos virhettä tai puutetta ei korjata Raportointi (missä/miten raportoidaan), jos virhettä tai puutetta ei korjata Tehtävä 2 (3 pistettä) Laadi Sähköasennusliike Kaverit Oy:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydelliset ja tänään päivätyt: a) tilintarkastuskertomus ja b) tilinpäätösmerkintä edellyttäen, että yhtiön kirjanpitoa, toimintakertomusta, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei miltään osin muuteta.

15 HTM-TUTKINTO LIITE 2-OSA 1 (17) TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU LIITE 1: SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY:N TASEKIRJA Toimintakertomus tilikaudelta Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista 12 LIITE 2: SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY:N HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA, PANKIN VAHVISTUS SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY:N VASTUISTA JA VAKUUKSISTA JA HYVÄT KAVERIT MAINIO & CO KY:N TULOSLASKELMA JA TASE Sähköasennusliike Kaverit Oy:n hallituksen kokouksen 4/2006 pöytäkirja 13 Pankin vahvistus Sähköasennusliike Kaverit Oy:n vastuista ja vakuuksista Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n tuloslaskelma 16 Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n tase 17

16 TASEKIRJA SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY Osoite: Tuttupolku 5, Pikkukaupunki Y-tunnus: Kotipaikka: Pikkukaupunki Säilytettävä:

17 3 SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY Tuttupolku 5, Pikkukaupunki y-tunnus Toimintakertomus tilikaudelta Yhtiön toimialana on sähköurakointi. Yhtiön liikevaihto kasvoi 30 % sen vuoksi, että urakkakilpailuista saadut kohteet olivat tilikaudella suurempia kuin aiemmin tehdyt urakat. Kannattavuus pysyi samalla tasolla kuin edellisellä tilikaudella ja oli tyydyttävä. Yhtiön taloudellinen tila selviää tuloslaskelmasta ja taseesta. Yhtiön henkilöstö on motivoitunutta ja keski-iältään selvästi nuorempaa kuin alalla keskimäärin. Yhtiö ei ole harjoittanut tutkimus- ja kehitystoimintaa. Hallitus esittää, että yhtiön tilikauden voitosta jaetaan osinkoa 285 euroa per osake eli yhteensä euroa ja loppuosa tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

18 SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY 4 y-tunnus , kotipaikka Pikkukaupunki TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,01 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,42 Varastojen muutos , ,80 Ulkopuoliset palvelut , , , ,89 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,96 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,75 Muut henkilösivukulut , , , ,37 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,11 Liiketoiminnan muut kulut , ,33 LIIKEVOITTO , ,31 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 73,24 87,32 Muut korko- ja rahoitustuotot 3 007, ,06 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,74 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,57 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 21,17 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 21,17 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,57 Tuloverot , ,62 TILIKAUDEN VOITTO , ,95

19 SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY 5 y-tunnus , kotipaikka Pikkukaupunki TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 6 705, ,97 Ennakkomaksut 0,00 0, , ,97 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,79 Koneet ja kalusto , ,82 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, , , ,45 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 7 518, ,09 Omat osakkeet 0,00 0, , ,09 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,78 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,15 Muut saamiset 0,00 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Siirtosaamiset , , , ,24 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 883, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,90 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,43

20 SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY 6 y-tunnus , kotipaikka Pikkukaupunki TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,70 Tilikauden voitto , , , ,65 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,96 Siirtovelat 0,00 0, , ,96 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,06 Muut velat , ,51 Siirtovelat , , , ,82 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,43

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot