HTM-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 3.9.2006"

Transkriptio

1 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(7) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin on vastattava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (2006) -teoksen mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Vastauksissa tilintarkastajan raportit on laadittava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2006) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Kunkin tehtävän otsikossa mainittu ohjevastausaika kuvaa vastauksen painoa arvostelussa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä, ellei tehtävässä kerrota toisin. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan sukunimeä ja etunimeä. Esimerkiksi Kalle Kokelas tallentaa vastauksensa seuraavasti: C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä 1 Kokelas Kalle C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä 2 Kokelas Kalle jne. Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Tehtävä 1 (90 min.) 1.1 Prolevy-konsernin emoyritys Prolevy Oyj siirtyi laatimaan konsernitilinpäätöksensä soveltaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Konsernissa laaditaan parhaillaan toista IFRS-konsernitilinpäätöstä päättyneeltä tilikaudelta. Aineelliset hyödykkeet on arvostettu Prolevy-konsernin ensimmäisessä IFRSkonsernitilinpäätöksessä IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -standardin mukaisesti. Siirtyessään soveltamaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja konserni on testannut aineelliset hyödykkeensä IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen -standardin mukaisesti. Konserni ei ole käyttänyt IFRS-siirtymässään hyväkseen IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardiin (IFRS ) sisältyvää mahdollisuutta käyttää oletushankintamenona käypää arvoa tai uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa. Konserni omistaa kiinteistön, josta puolet on vuokrattu helmikuussa 2006 konsernin ulkopuoliselle taholle. Näyttää siltä, että konserni ei tule vastaisuudessakaan tarvitsemaan vuokralle annettuja tiloja itse, joten emoyrityksen johto haluaa siirtyä arvostamaan kiinteistöä käypään arvoon soveltaen IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardia. Johto harkitsee myös vuokralle annettujen tilojen myyntiä seuraavien kymmenen vuoden kuluessa. Konserni ei ole aikaisemmin soveltanut kyseistä standardia, koska se ei ole omistanut sijoituskiinteistöiksi luokiteltavia kiinteistöjä. Kiinteistöihinsä konserni on aikaisemmin soveltanut IAS 16 -standardin hankintamenomallia. Kiinteistön alkuperäinen hankintameno oli euroa, josta euroa kuuluu rakennukseen ja euroa maa-alueeseen. Rakennuksesta on tehty kirjanpidossa aikaisemmin poistoja 7 % menojäännöksestä per vuosi, jolloin ensimmäisessä IFRStilinpäätöksessä päättyneeltä tilikaudelta rakennuksen tasearvo on ollut ,01 euroa. Käypään arvoon siirtymistä varten on hankittu arviokirja, jonka mukaan kiinteistön käypä arvo vuoden 2006 kesäkuussa oli euroa, josta maa-alueen osuus oli euroa. Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Onko kiinteistön arvostaminen käypään arvoon mahdollista? Miten kiinteistö esitetään tuloslaskelmassa ja taseessa päättyneeltä tilikaudelta? Kerro myös kiinteistöstä tuloslaskelmassa ja taseessa esitettävät luvut ja perustele ne. 1.2 Hyrrä-konserni siirtyi laatimaan konsernitilinpäätöksensä soveltaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Konsernissa laaditaan parhaillaan kolmatta IFRS-konsernitilinpäätöstä päättyneeltä tilikaudelta. Aineettomat hyödykkeet on arvostettu Hyrrä-konsernissa IAS 38 Aineettomat hyödykkeet -standardin mukaisesti ja aineelliset hyödykkeet IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -standardin mukaisesti. Osaan aineellisista hyödykkeistä on sovellettu uudelleenarvostusmallia ja osaan hankintamenomallia. Siirtyessään soveltamaan

3 3 kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja konserni on testannut aineettomat ja aineelliset hyödykkeensä sekä liikearvot IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen -standardin mukaisesti. Hyrrä-konsernin emoyritys Hyrrä Oyj teki päätöksen myydä teknisiä mittauslaitteita valmistavan liiketoiminta-alueensa, ja allekirjoitti konsulttiyrityksen kanssa toimeksiantosopimuksen liiketoiminnan myynnistä. Liiketoiminta-alueen omaisuuserät on arvostettu kirjanpidossa alla olevan taulukon mukaisesti. Liiketoiminta-alueeseen ei liity lainkaan velkoja. Ennen omaisuuserien luokittelemista myytävänä oleviksi konsernin strategiajohtaja Alvar Saarinen on selvittänyt liiketoiminta-alueen omaisuuserien arvoja tarkemmin ja päätynyt seuraaviin lukuihin: euroa Kirjanpitoarvot Liikearvo Uudelleenarvostusmallilla arvostetut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Hankintamenomallilla arvostetut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Vaihto-omaisuus Myytävissä olevat rahoitusvarat Yhteensä Kirjanpitoarvot määritettyinä välittömästi ennen luokittelemista myytävänä olevaksi Omaisuuserien kirjanpitoarvojen uudelleenmäärittelyn vuoksi arvonalentumistappiota kirjattiin euroa. Myyntikonsultin laatiman arvion mukaan koko liiketoiminta-alueen käypä arvo olisi euroa ja myynnistä aiheutuisi kustannuksia euroa sisältäen muun muassa myyntikonsultin palkkion ja Due Diligencen. Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Millaisia vaikutuksia konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on mittauslaiteliiketoimintaalueen luokittelulla myytävänä olevaksi? Miten liiketoiminta-alueen taseen erät arvostetaan päättyneen tilikauden konsernitilinpäätöksessä? 1.3 Polku-konserni laatii konsernitilinpäätöksensä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. Konsernissa on viime vuosina panostettu voimakkaasti tuotekehitykseen. Tilikaudella koko konsernin tuotekehitysinvestoinnit olivat euroa, joista suurin osa oli konsernin omaa tuotekehitystä ja osa oli ostettu ulkopuolisena palveluna. Polku-konserni aikoo osana strategista kasvusuunnitelmaansa kasvattaa markkinaosuuttaan kuluttajamarkkinoilla. Konsernin tytäryritys Pyörä Oy on maaliskuussa 2006 ostanut eurolla polkupyörän vaihteiden rattaan patentin, joka on voimassa seuraavat

4 4 16 vuotta. Konsernin markkinointiosaston mukaan patentista saadaan kuitenkin tuottoja vain seuraavan 4 vuoden aikana. Tytäryritys aikoo myydä patentin 10 vuoden kuluttua. Myyntihintapyynnöksi on kaavailtu euroa. Konsernin tytäryritys Auto Oy on ostanut polkuauton tavaramerkin eurolla joulukuussa Tavaramerkki on juridisesti voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen se voidaan uudistaa aina 10 vuodeksi kerrallaan. Uudistamisen kustannukset ovat 200 euroa uudistamiskerralta ja ne on yhtiössä ajateltu kirjata vuosikuluksi. Konsernin strategisen suunnitelman mukaan tavaramerkki aiotaan uudistaa 10 vuoden välein. Konsernijohto odottaa saavansa polkuautojen myynnistä tuottoja määräämättömän ajan. Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Mikä on polkupyörän vaihteiden rattaan patentin taloudellinen vaikutusaika ja miten patenttia koskevat poistot tehdään konsernin päättyneen tilikauden tilinpäätökseen? Mikä on polkuautotavaramerkin taloudellinen vaikutusaika ja miten tavaramerkkiä koskevat poistot tehdään konsernin päättyneen tilikauden tilinpäätökseen? Tehtävä 2 (60 min.) Köyliön Kone Yhtymä on metsäkoneita valmistava konserni, jonka päämarkkina-alueet ovat Aasia ja Etelä-Amerikka. Emoyritys Köyliön Kone Yhtymä Oy on perustettu vuonna 1949 ja sen palveluksessa tilikauden lopussa oli 710 henkilöä. Emoyrityksen tilinpäätökseen tilikaudelta sisältyy konsernin rahoituslaskelma (liite 1), jonka talousjohtaja Matti Virtanen kertoo laaditun kirjanpitolautakunnan rahoituslaskelman laatimisesta antaman yleisohjeen mukaisesti epäsuorana rahoituslaskelmana. Rahoituslaskelma on laadittu liitteenä (liite 2) olevien tiivistettyjen konsernin tuloslaskelman, taseiden sekä seuraavien annettujen tietojen perusteella. Konserniin kuuluu yksi vuonna 2000 hankittu 90-prosenttisesti omistettu tytäryritys. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konserniaktiiva on kohdistettu taseen omaisuusnimikkeille. Kaikki pitkäaikaiset saamiset ovat korollisia. Kaikki lyhytaikaiset saamiset ovat korottomia. Tilinpäätössiirtojen kertymä on konsernitilinpäätöstä laadittaessa jaettu omaan pääomaan ja verovelkaan. Vuoden 2005 tilinpäätössiirtojen kertymä oli euroa ja vuonna 2004 tilinpäätössiirtojen kertymä oli euroa. Verovelat on kirjattu siirtovelkoihin. Yhtiön soveltama verokanta on 26 prosenttia. Muut siirtovelat koostuvat maksamattomista koroista. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy euroa edustuskuluja, jotka ovat välittömässä verotuksessa 50-prosenttisesti vähennyskelpoisia. Rahat ja pankkisaamiset sisältävät tilinpäätöspäivän kurssiin kirjattuja dollarimääräisiä (1 = USD 1,274) talletuksia euron edestä. Aineelliset hyödykkeet -erään sisältyy tilikauden aikana ostettu Ristolan kylässä sijaitseva teollisuushalli, jonka hankintahinta oli euroa. Yhtiö on maksanut hankinnasta 4 % varainsiirtoveroa. Korkotuotot ja osinkotuotot on saatu rahana pankkitilille.

5 5 Tehtävä Mitä virheitä ja puutteita konsernin rahoituslaskelmassa on annettujen tietojen perusteella? Esitä tarvittavat korjaukset perusteluineen ja laadi lopuksi korjattu, kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti laadittu rahoituslaskelma. Käytä vastatessasi vastauspohjaa, joka on C:\Omat tiedostot -kansiossa nimellä Vastauspohja 1-osa tehtävä 2. Voit lisätä tarvittaessa rahoituslaskelmaan uusia rivejä. Tehtävä 3 (90 min.) Eurobusiness Oy harjoittaa eräiden uusien juomatuotteiden valmistusta Suomessa. Sillä on Monijuomat Oy -niminen tytäryritys, jonka kautta myydään sen valmistamat juomat Suomen markkinoille. Monijuomat Oy harjoittaa myös muiden juomatuotteiden myyntiä ja markkinointia. Eurobusiness Oy:n juomien valmistus perustuu sen itsensä kehittämään valmistusteknologiaan, johon sillä on patentti. Toiminta ei vielä toistaiseksi ole kovinkaan laajamittaista. Tuotteella näyttää kuitenkin olevan hyvät kasvumahdollisuudet, ja edistyksellisen valmistusteknologian ansiosta tuote on hyvin kilpailukykyinen. Juomat sisältävät X-erikoisainetta, jota saadaan vain Ruotsista. Hankintalähteen varmistamiseksi Eurobusiness Oy on 40 prosentin osuudella osakkaana ainetta toimittavassa ruotsalaisessa Svagdricka AB:ssa. Eurobusiness Oy:n kehittämistyötä on ollut rahoittamassa pääomasijoittaja, joka nyt haluaa vetäytyä yhtiöstä. Sen ja muiden osakkaiden kanssa on sovittu, että pääomasijoittajan osakkeet hankitaan yhtiölle, joka sitten voi tarvittaessa käyttää osakkeita mahdollisessa yrityshankinnassa tai avainhenkilöiden sitouttamisessa yhtiöön. Eurobusiness Oy:n päättyvän tilikauden tulos on hyvä, ja sillä on oman taseensa mukaan riittävästi voittovaroja osakkeiden hankintaan. Eurobusiness Oy perusti kiinteistöosakeyhtiö Juomakiinteistöt Oy:n ja yhtiöitti kiinteistöosakeyhtiöön omistamansa liikekiinteistön. Eurobusiness Oy merkitsi Juomakiinteistö Oy:n kaikki osakkeet. Osakepääoman nimellisarvo oli ja on edelleen euroa. Osakkeiden merkintähinta oli yhteensä euroa. Liikekiinteistö siirtyi Juomakiinteistöt Oy:lle heti perustamisen jälkeen tammikuussa 2002 käyvin hinnoin tehdyllä kiinteistökaupalla. Kokonaiskauppahinta oli euroa, josta verotusarvojen suhteessa laskettuna maa-alueiden osuus oli euroa. Rakennuksen taloudellista pitoaikaa oli kaupantekohetkellä jäljellä 15 vuotta, jonka mukaiset poistot Juomakiinteistöt Oy on kirjannut ja vähentänyt verotuksessaan. Kauppahinta ei poikennut olennaisesti kiinteistön arvosta Eurobusiness Oy:n taseessa. Juomakiinteistöt Oy on tavallinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka omistamissa tiloissa Eurobusiness Oy ja Monijuomat Oy toimivat. Kiinteistössä on myös muita vuokralaisia. Eurobusiness Oy tuottaa itse tarvitsemansa hallintopalvelut sekä myös Monijuomat Oy:n ja Juomakiinteistöt Oy:n hallintopalvelut. Olet Eurobusiness Oy:n päävastuullisen tilintarkastajan apulaisena suorittamassa ensimmäistä kertaa yhtiön tilikauden tilinpäätöksen tilintarkastusta. Toimeksianto on uusi sekä päävastuulliselle tilintarkastajalle että sinulle. Eurobusiness Oy laatii tilinpäätöksensä Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaisesti.

6 6 Tiedossasi ovat lisäksi seuraavat seikat: Eurobusiness Oy -konsernin kokoa kuvaavat seuraavat luvut tilikaudella : Liikevaihto Tase Henkilömäärä milj. euroa milj. euroa Eurobusiness Oy 2,0 1,8 15 Monijuomat Oy 5,5 0,9 25 Juomakiinteistöt Oy 0,4 0,6 2 Svagdricka AB:n päättyneen tilikauden liikevaihto oli SEK ja taseen loppusumma oli SEK. Svagdricka AB:n palveluksessa oli 12 henkilöä. Eurobusiness Oy osti Monijuomat Oy:n osakekannasta 75 % hintaan euroa. Kauppa perustui Monijuomat Oy:n päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen, joka osoitti seuraavaa: Vastaavaa (euroa) Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastattavaa (euroa) Osakepääoma Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto Velat Yhtiön varojen tasearvojen katsottiin vastaavan niiden käypiä arvoja. Kauppahinta oli suurempi kuin hankittu osuus yhtiön kirjanpidollisesta omasta pääomasta. Näin muodostunut konserniaktiiva on käsitelty 5 vuoden aikana poistettavana konserniliikearvona. Eurobusiness Oy on hankkinut 40 %:n osuutensa Svagdricka AB:sta aivan vuoden 2005 alussa hintaan SEK. Hankintahetkelle laadittiin välitilinpäätös , jonka mukaan Svagdricka AB:n oma pääoma oli yhteensä SEK. Kruunun kurssi oli hankintahetkellä 1 = 9,50 SEK. Myös Svagdricka AB:n tilikautena on Sen tulos päättyneellä tilikaudella oli SEK voittoa, joka kertyi tasaisesti tilikauden aikana. Nyt päättyneellä tilikaudella sen tulos oli SEK voittoa päättyneen tilikauden aikana kruunun keskikurssi oli 1 = 9,70 SEK ja päättyneen tilikauden aikana se oli 1 = 9,20 SEK päättyneen tilikauden viimeisen päivän kurssi oli 1 = 9,00 SEK.

7 7 Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 3.1 Millä perusteilla on arvioitava Eurobusiness Oy:n velvollisuutta laatia konsernitilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta? 3.2 Jos Eurobusiness Oy päättää laatia konsernitilinpäätöksen, esitä tarvittavat oikaisuja eliminointikirjaukset seuraavista tapahtumista (per tili an tili) Monijuomat Oy:llä on tilikauden päättyessä varastossaan Eurobusiness Oy:ltä ostettua tavaraa euron arvosta. Edellisen tilikauden lopussa vastaavan varaston arvo oli euroa. Eurobusiness Oy:n kate on keskimäärin 40 % Eurobusiness Oy on laskuttanut hallintopalveluista Monijuomat Oy:tä euroa ja Juomakiinteistöt Oy:tä euroa. Eurobusiness Oy on kirjannut hallintopalvelutuotot liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tytäryritykset ovat käsitelleet hallintopalvelukulut liiketoiminnan muissa kuluissa Monijuomat Oy on jakanut tilikauden aikana osinkoa edellisen tilinpäätöksensä perusteella yhteensä euroa. 3.3 Jos konsernitilinpäätös päätetään laatia, laadi hankintamenolaskelmat tytär- ja osakkuusyhtiöistä. 3.4 Mikä on tytäryrityksiin mahdollisesti liittyvän poistamattoman konserniliikearvon määrä päättyneeltä tilikaudelta laadittavassa konsernitilinpäätöksessä? 3.5 Mikä on Svagdricka AB:n osakkeiden arvo päättyneeltä tilikaudelta laadittavassa konsernitaseessa? Esitä laskelma siitä, miten kyseinen arvo muodostuu.

8 HTM-TUTKINTO LIITE 1-OSA 1(4) HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA SISÄLLYS SIVU Liite 1, tehtävä 2 2 Liite 2, tehtävä 2 3

9 2 LIITE 1 KÖYLIÖN KONE YHTYMÄ OY KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (tuhatta euroa) 2005 Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Pakollisten varausten muutos Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut korot -754 Saadut osingot liiketoiminnasta 101 Maksetut osingot Maksetut verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin ja sijoituksiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) -112 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) -216 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A + B +C) Rahavarat Rahavarat

10 3 LIITE 2 KÖYLIÖN KONE YHTYMÄ OY TIIVISTETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA (tuhatta euroa) Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden lisäys(+)/vähennys(-) 736 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksistä 101 Korkokulut ja muut rahoituskulut -754 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -85 Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto ennen veroja Vähemmistöosuus -50 Tuloverot Tilikauden voitto

11 4 TIIVISTETTY KONSERNIN TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuus Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(3) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin on vastattava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (2006) -teoksen mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Vastauksissa tilintarkastajan raportit on laadittava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2006) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen tai rahoituslaskelman teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Tehtävän taustatiedot (s. 2) ja hallituksen pöytäkirjoissa esitetyt asiat ovat oikein. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan sukunimeä ja etunimeä. Esimerkiksi Tiina Tarkastaja tallentaa vastauksensa seuraavasti: Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. C:\Omat tiedostot\2-osa Tehtävä 1 Tarkastaja Tiina C:\Omat tiedostot\2-osa Tehtävä 2 Tarkastaja Tiina jne.

13 2 Taustatiedot Sähköasennusliike Kaverit Oy tekee sähköasennustöitä Pikkukaupungissa ja sen lähiympäristössä. Yhtiö toimii Pikkukaupungissa rakentamissaan omissa tiloissa. Tilat ovat valmistuneet lopullisesti ja ne on otettu kaikilta osin käyttöön tilikaudella Matti Mainion iäkäs isä Nestori Mainio perusti yhtiön vuonna Matti Mainio osti yhtiön koko osakekannan isältään vuonna Matti Mainio on nyt yhtiön ainoa omistaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Matti Mainio toimi aluksi yhtiön toimitusjohtajana, mutta toiminnan laajennuttua vuonna 2004 palkattiin toimitusjohtajaksi Jussi Juonio. Jussi Juonio toimii myös hallituksen jäsenenä. Matti Mainio harjoitti aiemmin rakennustoimintaa Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:ssä toimien sen vastuunalaisena yhtiömiehenä. Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:llä ei enää muutamaan vuoteen ole ollut liiketoimintaa. Sähköasennusliike Kaverit Oy on Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n äänetön yhtiömies. Matti Mainio on nostanut yksityisottoja Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:stä voidakseen maksaa kauppahintaa Sähköasennusliike Kaverit Oy:n osakkeista isälleen Nestori Mainiolle. Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:llä on euron suuruinen pankkilaina, jonka Sähköasennusliike Kaverit Oy on taannut. Matti Mainion mukaan Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:llä ei ollut rahaa maksaa lainaa pois sen eräpäivänä , joten Sähköasennusliike Kaverit Oy joutui lainan takaajana maksamaan lainan heinäkuussa Sähköasennusliike Kaverit Oy:n kirjanpidon hoitaa yhtiön laskutuksesta ja reskontrasta sekä muistakin toimiston asioista vastaava Kirsi Kiva. Kirsi on ollut selvästi ylityöllistetty viime aikoina. Hän on saanut avukseen alkaen osa-aikaisen apulaisen. Sähköasennusliike Kaverit Oy:n tilintarkastajaksi on ensimmäistä kertaa valittu HTM-yhteisö Tilintarkastuspooli Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii HTM Taavi Tomera. Sinun tehtäväsi on toimia HTM Tomeran tilintarkastusapulaisena. Sinulla on käytössäsi seuraava tilintarkastusmateriaali: toimintakertomus tilikaudelta tilinpäätös tilikaudelta , joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot yksi hallituksen kokouksen pöytäkirja kopiot Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n tuloslaskelmasta ja taseesta tilikaudelta pankin vastuu- ja vakuuserittely per Aineistotarkastuksen sekä Matti Mainion, Jussi Juonion ja Kirsi Kivan kanssa käymiesi keskustelujen perusteella olet saanut selville seuraavia asioita: Sähköasennusliike Kaverit Oy maksaa palkat kahden viikon välein jälkikäteen maksettuja palkkoja vastaava työ on tehty Ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka koskevat tehtyjä töitä, olivat määrältään ,80 euroa, ja ne maksettiin Palkkojen sivukuluprosentti on tässä yhtiössä selvityksesi mukaan yhteensä 52 % (sisältäen lomapalkkajaksotuksen ja kaikki pakolliset ja vapaaehtoiset sosiaalikulut). Matti Mainio on eronnut vuosi sitten vaimostaan Irmeli Mainiosta. Avioeroon liittyneessä osituksessa Matti Mainiolle jäi Sähköasennusliike Kaverit Oy:n osakkeet ja Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n yhtiöosuudet. Kaikki muu omaisuus siirtyi Irmeli Mainiolle.

14 Sähköasennusliike Kaverit Oy on kamppaillut muutaman viime vuoden ajan laatuongelmien kanssa. Erityisesti alihankkijoiden toimitusten laatuun ei yhtiössä ole oltu tyytyväisiä. Pakollisiin varauksiin tilinpäätöksessä on kirjattu takuukorjausvarauksia euroa. Yhtiö joutuu Matti Mainion mukaan varmuudella tekemään takuukorjaukset syksyn 2006 aikana. Tehtävä 1 (7 pistettä) Mitä virheitä ja/tai puutteita on Sähköasennusliike Kaverit Oy:n kirjanpidossa, toimintakertomuksessa, tilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet voidaan korjata. Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Esitä myös tarkastushavainnon vaikutus tilintarkastuslain :n mukaiseen raportointiin (mitä raportoidaan, missä raportissa [ja miten]), ellei virhettä ja/tai puutetta korjata. VASTAUSMALLI Sähköasennusliike Kaverit Oy:n tilintarkastus, tilikausi Päiväys: Tarkastaja: Teppo Tarkastaja 3 Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely Vaikutus raportointiin (mitä raportoidaan), jos virhettä tai puutetta ei korjata Raportointi (missä/miten raportoidaan), jos virhettä tai puutetta ei korjata Tehtävä 2 (3 pistettä) Laadi Sähköasennusliike Kaverit Oy:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydelliset ja tänään päivätyt: a) tilintarkastuskertomus ja b) tilinpäätösmerkintä edellyttäen, että yhtiön kirjanpitoa, toimintakertomusta, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei miltään osin muuteta.

15 HTM-TUTKINTO LIITE 2-OSA 1 (17) TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU LIITE 1: SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY:N TASEKIRJA Toimintakertomus tilikaudelta Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista 12 LIITE 2: SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY:N HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA, PANKIN VAHVISTUS SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY:N VASTUISTA JA VAKUUKSISTA JA HYVÄT KAVERIT MAINIO & CO KY:N TULOSLASKELMA JA TASE Sähköasennusliike Kaverit Oy:n hallituksen kokouksen 4/2006 pöytäkirja 13 Pankin vahvistus Sähköasennusliike Kaverit Oy:n vastuista ja vakuuksista Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n tuloslaskelma 16 Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n tase 17

16 TASEKIRJA SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY Osoite: Tuttupolku 5, Pikkukaupunki Y-tunnus: Kotipaikka: Pikkukaupunki Säilytettävä:

17 3 SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY Tuttupolku 5, Pikkukaupunki y-tunnus Toimintakertomus tilikaudelta Yhtiön toimialana on sähköurakointi. Yhtiön liikevaihto kasvoi 30 % sen vuoksi, että urakkakilpailuista saadut kohteet olivat tilikaudella suurempia kuin aiemmin tehdyt urakat. Kannattavuus pysyi samalla tasolla kuin edellisellä tilikaudella ja oli tyydyttävä. Yhtiön taloudellinen tila selviää tuloslaskelmasta ja taseesta. Yhtiön henkilöstö on motivoitunutta ja keski-iältään selvästi nuorempaa kuin alalla keskimäärin. Yhtiö ei ole harjoittanut tutkimus- ja kehitystoimintaa. Hallitus esittää, että yhtiön tilikauden voitosta jaetaan osinkoa 285 euroa per osake eli yhteensä euroa ja loppuosa tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

18 SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY 4 y-tunnus , kotipaikka Pikkukaupunki TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,01 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,42 Varastojen muutos , ,80 Ulkopuoliset palvelut , , , ,89 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,96 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,75 Muut henkilösivukulut , , , ,37 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,11 Liiketoiminnan muut kulut , ,33 LIIKEVOITTO , ,31 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 73,24 87,32 Muut korko- ja rahoitustuotot 3 007, ,06 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,74 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,57 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 21,17 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 21,17 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,57 Tuloverot , ,62 TILIKAUDEN VOITTO , ,95

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1 (16) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2012 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 30.8.2014

KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1(27) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 5.9.2009

KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1 (43) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2011

HTM-TUTKINTO 3.9.2011 1 (15) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2011 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot