SAIRAALAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAALAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS"

Transkriptio

1 SAIRAALAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS Opinnäytetyö Jani Puumala Sähkötekniikan koulutusohjelma Energiahuolto Hyväksytty..

2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Tekijä Jani Puumala Työn nimi Sairaalan turvavalaistusjärjestelmän kartoitus Työn laji Päiväys Sivumäärä Insinöörityö Työn valvoja lehtori Heikki Laininen Yritys Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy Tiivistelmä Yrityksen yhdyshenkilö projektipäällikkö Aaro Pekkanen Tämän insinöörityön aiheena oli kartoittaa Mikkelin keskussairaalan saneerauksessa uusittavan turvavalaistusjärjestelmän laajuus ja määrittää rakennukseen tulevien turvavalokeskuksien alustava määrä sekä palvelualueet. Lisäksi työssä vertailtiin vaihtoehtoisten turvavalaistusjärjestelmien kustannuksia. Työ tuli aiheelliseksi, kun uusittavalle turvavalaistusjärjestelmälle tarvittiin runkosuunnitelma. Turvavalaistusjärjestelmän suunnittelussa oli ennen tämän työn alkua edetty siten, että uusi turvavalaistusjärjestelmän keskus otettiin käyttöön vasta, kun edellisen keskuksen laajennusvara oli loppunut. Tällä tavoin edettäessä oli vaarana, että järjestelmän kokonaisuus olisi muodostunut vaikeaselkoiseksi. Tässä työssä tehdyn kartoituksen myötä järjestelmän tuleva suunnittelu helpottui ja suunnittelussa voitiin edetä siten, että järjestelmästä tulisi selkeä kokonaisuus mahdollisimman vähäisillä muutostöillä. Saneerauksessa käytettäväksi järjestelmäksi oli saneerauksen alkaessa valittu väylätekniikkaa hyödyntävä järjestelmä. Tällä järjestelmällä oli sairaalarakennuksessa selkeitä etuja keskusakustotekniikkaa hyödyntäviin järjestelmiin nähden. Kustannusvertailun tavoitteena oli osoittaa, kuinka paljon asiakas hyötyy taloudellisesti uuden järjestelmän tuomista eduista. Työn tuloksena saatiin osittain valmiita turvavalaistussuunnitelmia hyödyntäen määriteltyä saneerauksessa jo käyttöön otettujen sekä tulevien keskuksien sijainnit ja palvelualueet samaan kaavioon. Kokonaisuus saatiin muodostettua siten, että valmiiksi toteutettuun järjestelmään tarvittiin ainoastaan pieniä muutoksia, jotta järjestelmä olisi uuden suunnitelman mukainen. Kustannusten vertailussa ilmeni, että saneerauksen toteutukseen valitun järjestelmän kokonaiskustannukset olivat selkeästi pienimmät. Avainsanat turvavalaistus, valaistuslaskenta, kustannusarvio Luottamuksellisuus julkinen

3 SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree Programme Electrical Engineering Author Jani Puumala Title of Project Surveying of Emergency Lighting System in a Hospital Building Type of Project Date Pages Final Project 22 April Academic Supervisor Mr Heikki Laininen, Senior Lecturer Company Granlund Kuopio Oy Abstract Company Supervisor Mr Aaro Pekkanen, Project Manager The aim of this final year project was to survey extent of the emergency lighting system of a hospital building, and to determine the amount and distribution zones of the central units of the system. In addition, an estimation of costs between possible emergency lighting system alternatives was made. This project was needed when the emergency lighting system had to be renewed during the restructuring of the hospital building. Earlier designing of the system had been made using a method, in which a new central unit was added after all the expansion resources of the old unit had been used. In this way it would have been difficult to design the whole system clearly. After surveying the system as a whole, these difficulties could be avoided and the designing of the system would be more straightforward with less changes. When this project started, the choice between emergency lighting system alternatives for the hospital restructuring had already been made and the chosen system is a bus-based system. When this kind of system is used in a hospital building, it has some advantages compared to systems that use central batteries. The purpose of the comparison of the costs between the emergency lighting system alternatives was to prove that these advantages make the bus-based system cost-effective. As a result of this project, the amount, placement and distribution zones of new central units were determined and the designing of the whole bus-based system could now be made more easily. Only small changes had to be made for the already designed system to make it match the new plan. The estimation of costs between the emergency lighting systems showed that the busbased system is very cost-effective. Keywords Emergency lighting, Estimation of costs Confidentiality public

4 ALKUSANAT Tämän insinöörityön toimeksiantajana on ollut Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy ja valvojana lehtori Heikki Laininen Savonia-ammattikorkeakoulun sähköosastolta. Haluan kiittää Granlundin sähköosaston johtajaa insinööri Timo Oravaista työn toimeksiannosta. Hänen lisäkseen haluan kiittää työn kohteena olevan sairaalan sähkösuunnittelusta vastaavaa insinööri Aaro Pekkasta sekä muun Granlundin henkilökunnan ohella erityisesti insinööri (AMK) Jari Turusta kaikesta siitä avusta, jonka olen saanut insinöörityöni aikana. Suuri kiitos kuuluu myös vaimolleni Johannalle kannustuksesta ja tuesta työn aikana. Kuopiossa Jani Puumala

5 SISÄLLYS 1. JOHDANTO TURVAVALAISTUS Poistumisvalaistus Sairaalan varavalaistus TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄT Keskusakustojärjestelmät Perinteiset keskusakustojärjestelmät Osoitteelliset keskusakustojärjestelmät Väylään perustuvat, yksikköakulliset järjestelmät Turvavalaistusjärjestelmien uusia ominaisuuksia Langaton järjestelmä Kondensaattorit akkujen korvaajina Sairaalassa käyttöön otettu turvavalaistusjärjestelmä SANEERATTAVAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS Valaisinmäärän arviointi Turvavalaisimien asennusväli Käytävien valaisinmäärät Valaisinmäärien arviointi muissa tiloissa Valaisinmäärien yhteenveto Neptolux-järjestelmän keskusjako TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN KUSTANNUSVERTAILU Neptolux-järjestelmän valaisinmäärät Keskusakustojärjestelmien valaisinmäärät Valaisimien hankinta- ja asennuskustannukset Keskusten kustannukset Valaisimien kaapelointikustannukset Normaalivalaistuksen tilatiedon valvontalaitteiden kustannukset Valaisimien energiakustannukset Järjestelmien testauksista aiheutuvat kustannukset Järjestelmien huoltokustannukset Järjestelmien kokonaiskustannuksien tarkastelu TYÖN YHTEENVETO JA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite A: Mikkelin keskussairaalan asemapiirros 1:1000 (A3) Liite B: SFS mukainen lääkintätilojen tilaluokittelu (A4) Liite C: ST-kortin mukainen lääkintätilojen tilaluokittelu (A4) Liite D: Neptolux-järjestelmän kartoituksessa kirjatut osoitemäärät (A4) Liite E: Ehdotus turvavalaistusjärjestelmän toteutusperiaatteesta (A4) Liite F: Turvavalokeskusten palvelualuekaaviot (A3) Liite G: ST-kortiston yksikköhintojen työkustannusten muodostuminen (A4)

6 6 1. JOHDANTO Turvavalaistusta tarvitaan julkisissa rakennuksissa turvaamaan henkilöiden liikkuminen ja työskentely normaalivalaistuksen jännitesyötön vikatilanteiden aikana. Turvallisuuden varmistamiseksi on hyvin tärkeää, että rakennuksen turvavalaistusjärjestelmä on aina toimintakunnossa. Turvavalaistuksen määräykset muuttuvat ja turvavalaistusjärjestelmät vanhenevat ajan myötä. Rakennuksen saneerauksessa myös turvavalaistusjärjestelmä päivitetään voimassa olevien määräysten mukaiseksi. Tämä työ on osa Mikkelin keskussairaalan (asemapiirros: liite A) saneerauksen sähkösuunnittelua. Sairaalarakennuksessa on yhteensä yhdeksän kerrosta, kun mukaan luetaan pohja- ja kellarikerrokset. Rakennuksen suuruusluokan vuoksi saneeraus tehdään vaiheittain ja jokaiselle uusittavalle järjestelmälle tarvitaan runkosuunnitelma, jonka mukaan saneerauksessa edetään. Tässä työssä kartoitetaan saneerauksessa uusittavan turvavalaistusjärjestelmän laajuus sekä vertaillaan eri järjestelmävaihtoehtojen kustannuksia niiden elinkaaren aikana. Työn päätarkoituksena on turvavalaistusjärjestelmän kartoitus, joka perustuu työn tekohetkellä voimassa oleviin turvavalaistuksen määräyksiin ja suosituksiin. Kartoituksessa käytetään hyväksi saneerauksen alkuvaiheiden turvavalaistussuunnitelmia, joista etsitään apukeinoja turvavalaistusjärjestelmän valaisinmäärän arviointiin. Turvavalaistusjärjestelmän keskusten alustava lukumäärä sekä palvelualueet määritellään arvioidun valaisinmäärän perusteella ja saatujen tulosten avulla turvavalaistusjärjestelmälle laaditaan palvelualuekaavio. Kaavio toimii työn valmistuttua runkosuunnitelmana uusittavan turvavalaistusjärjestelmän suunnittelulle. Kustannusvertailussa tarkastellaan kolmen eri turvavalaistusjärjestelmän kustannuksien muodostumista sairaalan päärakennuksessa. Tarkoituksena on osoittaa, että saneerauksessa toteutukseen valittu väylätekniikkaan perustuva järjestelmä on kustannustehokas vaihtoehto keskusakustotekniikkaa hyödyntäviin järjestelmiin nähden. Jokaisen vertailussa olevan järjestelmän kustannuksien muodostumista tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja kustannukset kootaan yhteen järjestelmien vertailua varten. Edellä esitetyn lisäksi työssä kerrotaan markkinoilla olevien turvavalaistusjärjestelmien ominaisuuksista, järjestelmien valitsemisesta sekä uusinta tekniikkaa hyödyntävistä järjestelmistä. Näiden tietojen tarkoituksena on, että työn lukijat saavat hieman pohjatietoa turvavalaistusjärjestelmien nykytilanteesta ja -kehityksestä. Toiveena on, että näistä pohjatiedoista saataisiin uusia ideoita tuleviin turvavalaistuksen suunnitteluprojekteihin.

7 7 2. TURVAVALAISTUS Turvavalaistusta tarvitaan normaalivalaistuksen jännitesyötön vikatilanteissa. Turvavalaistus jaetaan poistumisvalaistukseen ja varavalaistukseen kuvan 1 mukaisesti. Varavalaistuksen tarkoituksena on turvata työskentely normaalivalaistuksen vikaantuessa. Poistumisvalaistuksen avulla rakennuksesta voidaan hätätilanteissa poistua turvallisesti. Poistumisvalaistuksen yleiset määräykset löytyvät standardista SFS-EN Varavalaistuksen määräykset ovat kohdekohtaisia. /1/ Kuva 1. Turvavalaistuksen jakautuminen eri valaistusmuotoihin. /2/ 2.1. Poistumisvalaistus Poistumisvalaistuksen tarkoituksena on luoda sopivat näkyvyysolosuhteet vaarallisten koneiden ja prosessien alasajoon sekä mahdollistaa tiloista poistuminen. Tarvittava valaistus saadaan aikaan jatkuvasti valaistuilla poistumisopasteilla ja ajoittain (sähkökatkon aikana) toimivilla turvavalaisimilla. /1/ Taulukko 1. Poistumisopasteiden ja poistumisreitin valaistuksen tarve /3, s. 16/. Poistumisvalaistus jaetaan poistumisreittivalaistukseen, avoimen alueen valaistukseen sekä riskialttiin työalueen valaistukseen kuvan 1 mukaisesti. Poistumisreittivalaistuksen avulla ilmaistaan ja valaistaan poistumisreitit. Kohteet, joissa poistumisreittivalaistusta tarvitaan, on esitetty taulukossa 1. /2; 3/

8 8 Avoimen alueen valaistuksen tarkoituksena on vähentää paniikin todennäköisyyttä ja auttaa ihmisiä suunnistamaan kohti poistumisreittejä. Avoimeksi alueeksi luetaan esimerkiksi aulatila, jonka pinta-ala on suurempi kuin 60 m 2. Riskialttiin työalueen valaistuksen tarkoituksena on luoda turvalliset valaistusolosuhteet vaarallisten koneiden ja prosessien alasajoon. /4/ Standardissa SFS-EN 1838 annettujen poistumisvalaistuksen määräysten lisäksi on huomioitava, että poistumisvalaistukseen käytettävien valaisimien on täytettävä standardin SFS- EN tekniset määräykset. Valaisimiin liittyvät määräykset täyttyvät, kun poistumisvalaistus toteutetaan tarkoitukseen suunnitelluilla valaisimilla. Myös muita valaisimia voidaan käyttää poistumisvalaistuksessa, mutta tällöin valaisimien määräystenmukaisuus on tarkistettava. /1/ Poistumisopasteilla osoitetaan poistumisreitit, ja opasteiden tulee olla jatkuvasti valaistuja. Opasteet sijoitetaan siten, että ne osoittavat selvästi poistumisreitin turvalliseen paikkaan. Seuraavan opasteen tulee näkyä välittömästi, kun edellinen on ohitettu. Opasteet sijoitetaan myös sellaisiin paikkoihin, joissa on erehtymisen vaara. Jos esimerkiksi poistumisreitillä on kaksi vierekkäistä ovea, tulee oikea ovi merkitä helposti havaittavalla opasteella niin, ettei erehdyksen vaaraa ole. Nykyiset poistumisopasteet ovat tyypillisesti sisäpuolelta valaistuja, jolloin niistä usein käytetään nimitystä opasvalaisimet. /1/ Turvavalaisimilla täydennetään poistumisvalaistusta. Kun normaalin valaistuksen sähkönsyöttö häiriintyy, saadaan turvavalaisimilla luotua sopivat näkyvyysolosuhteet poistumisreiteille. Seuraavat poistumisreitin kohdat tulee korostaa poistumisvalaistuksella /5/: a) jokainen hätäpoistumiseen tarkoitettu uloskäytävän ovi b) portaiden lähialue siten, että jokainen porrastasanne saa suoraa valoa c) lähialue jokaisessa muussa portaiden korkeustason muutoskohdassa d) pakolliset uloskäytävät ja turvallisuuskilvet e) kulkusuunnan jokainen muutospaikka f) käytävien jokainen risteys g) jokaisen lopullisen uloskäynnin lähistö ja uloskäynti h) jokaisen ensiapupisteen lähialue i) jokaisen palosammutuskaluston sijoituspaikan ja palohälytyspisteen lähialue.

9 9 Standardissa SFS-EN 1838 on esitetty jokaisesta poistumisvalaistuksen osa-alueesta tarkemmat vaatimukset valaistusvoimakkuudesta ja toiminta-ajasta. Seuraavat vaatimukset ovat suoraa lainausta kyseisestä standardista /5/: Poistumisreittivalaistus Enintään 2 m leveillä poistumisreiteillä vaakasuoran valaistusvoimakkuuden lattian tasossa poistumistien keskilinjalla on oltava vähintään 1 lx, ja keskivyöhykkeellä, jonka leveys on vähintään puolet poistumisreitin leveydestä, valaistusvoimakkuuden on oltava vähintään 50 % keskilinjan kohdalla olevasta valaistusvoimakkuudesta. Yli 2 m leveitä poistumisreittejä voidaan käsitellä 2 m levyisinä kaistoina, tai ne voidaan valaista avoimen alueen valaistusvaatimusten mukaan. Poistumisreitin keskilinjalla suurimman valaistusvoimakkuuden suhde pienimpään valaistusvoimakkuuteen ei saa olla suurempi kuin 40:1. Avoimen alueen valaistus Vaakasuoran valaistusvoimakkuuden lattialla on oltava vähintään 0,5 lx koko tilassa lukuunottamatta 0,5 m levyistä reunavyöhykettä. Suurimman valaistusvoimakkuuden suhde pienimpään valaistusvoimakkuuteen ei saa olla suurempi kuin 40:1. Sekä poistumisreittivalaistuksen että avoimen alueen valaistuksen syttymisajasta on määrätty seuraavaa: Hätäpoistumiseen tarkoitetun poistumisvalaistuksen on toimittava vähintään 1 h ajan. Valaistuksen on saavutettava 50 % vaaditusta valaistuksesta 5 s sisällä ja täysi valaistusvoimakkuus 60 s sisällä. Lisäksi standardissa on määräykset valaisimien häikäisystä ja värintoistosta. Tässä työssä on käytetty valmiiden turvavalaistusjärjestelmien valaisimia, joten valaisimien suunnittelussa on huomioitu nämä asiat /1/.

10 10 Riskialttiin työalueen valaistus Riskialtteilla työalueilla valaistusvoimakkuuden referenssitasolla on oltava vähintään 10 % työhön vaadittavasta valaistusvoimakkuudesta, kuitenkin vähintään 15 lx. Haitallista stroboskooppi-ilmiötä ei saa esiintyä. Valaistusvoimakkuuden tasaisuuden riskialttiilla työalueella on oltava vähintään 0,1. Riskialttiin alueen valaistuksen on toimittava vähintään niin kauan, kuin vaaraa on ihmisille. Normaalivalaistuksen häiriintyessä riskialttiin alueen valaistuksen on annettava täysi valaistusvoimakkuus keskeytyksettä tai 0,5 s sisällä sovelluksesta riippuen. Määräyksistä havaitaan, että riskialttiiden työalueiden vaatimukset poikkeavat merkittävästi poistumisreittivalaistuksen ja avoimen alueen valaistuksen vaatimuksista. On siis ilmeistä, että valmiiden turvavalaistusjärjestelmien valaisimien soveltuminen riskialttiiden työalueiden valaisemiseen täytyy varmistaa erikseen. Edellä lueteltujen yleisten vaatimusten lisäksi poistumisvalaistusta tarvitaan myös esimerkiksi pukutiloissa sekä IV-konehuoneissa, joissa usein liikkuu sairaalan henkilökunnan lisäksi työharjoittelijoita tai opiskelijoita /7, s. 12/.

11 Sairaalan varavalaistus Varavalaistuksen yleisenä tarkoituksena on, että toimintaa voidaan jatkaa normaalin valaistuksen vikaantuessa. Sairaalassa potilaiden liikkuminen ja henkilökunnan työskentely turvataan varavalaistuksen avulla. Normaalin valaistuksen syötön vikaantuessa varavalaistusta syötetään generaattorin syöttämästä varavoimaverkosta, UPS-laitteesta ja turvavalaistusjärjestelmästä. /7/ Sairaalan varavalaistuksen vaatimukset on esitetty lääkintätilastandardissa SFS , jossa edellä mainittuja järjestelmiä kutsutaan nimellä turvasyöttöjärjestelmät. Kyseisen standardin kohdassa varavalaistuksesta on määrätty seuraavaa /8/: Syöttöverkon vioittuessa on seuraavissa mainituissa tiloissa välttämätön minimivalaistus syötettävä turvasyöttöjärjestelmien teholähteestä. Turvasyöttöjärjestelmän vaihtoaika ei saa ylittää 15 s: - poistumisalueet - ulosmenokilpien valaistus HUOM. Lisäksi on noudatettava turvavalaistusta ja poistumisreittivalaistusta koskevia vaatimuksia - turvasyöttöjärjestelmien generaattorien kytkinlaitostilat ja normaalin syötön ja turvasyöttöjärjestelmien pääkeskustilat - ryhmän 1 lääkintätilat. Kussakin huoneessa on ainakin yhtä valaisinta syötettävä turvasyöttöjärjestelmien teholähteestä - ryhmän 2 lääkintätilat. Vähintään 50 % valaistuksesta on syötettävä turvasyöttöjärjestelmien teholähteestä. Leikkaussaleissa 100 % valaistuksesta liitetään turvasyöttöjärjestelmän teholähteeseen Lääkintätilojen ryhmät 0-2 (G0-G2) määräytyvät sen mukaan, millaisia sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden liityntäosia niissä käytetään. Ryhmän 2 tiloissa vaatimukset ovat tiukimmat, koska liityntäosia käytetään sellaisissa sovelluksissa, joissa sähkönsyötön vika voi aiheuttaa potilaille hengenvaaran. Liitteissä B ja C on esitetty taulukot lääkintätilojen esimerkkijaottelusta. /7; 8/ Lääkintätilastandardin vaatimusten lisäksi varavalaistus suositellaan asennettavaksi myös esimerkiksi yleisiin odotustiloihin, kulkureiteille sekä inva-wc -tiloihin. Tällaisissa tiloissa varavalaistusta tarvitaan, jotta rakennuksessa olevien henkilöiden liikkuminen olisi turvallista, ja turhilta paniikkitilanteilta vältyttäisiin normaalin valaistuksen vikaantuessa. /7/

12 12 3. TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄT Markkinoilla on useita eri toimintaperiaatteella toimivia turvavalaistusjärjestelmiä. Määräysten mukainen turvavalaistus on toteutettavissa millä tahansa näistä järjestelmistä, mutta järjestelmien sopivuus kohteeseen tulisi selvittää tapauskohtaisesti. Järjestelmätyypin valinnassa tulee huomioida sekä tekniset että taloudelliset tekijät. Esimerkiksi järjestelmän laajuutta saattaa rajoittaa kaapeleiden tai keskusten kuormitettavuus. Toisaalta jotkin järjestelmät ovat hankintakustannuksiltaan edullisia muihin järjestelmiin verrattuna, mutta niiden ylläpito voi olla joissain kohteissa hankalaa ja aiheuttaa siten merkittäviä kustannuksia järjestelmän pitoaikana. Lisäksi mm. kaapeloinnissa, valaisimien kuluttamassa energiassa sekä järjestelmän muunneltavuudessa saattaa olla huomattavia eroja eri järjestelmien välillä. Etenkin suurissa kohteissa oikealla järjestelmävalinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. /4; 9/ Työn kohteena olevan sairaalarakennuksen saneerauksessa käytettävä turvavalaistusjärjestelmä oli jo valittuna työn alkaessa. Järjestelmien välisten kustannusten vertailua varten tuli myös muiden järjestelmien toteutusperiaatteet selvittää. Tässä osassa on kerrottu markkinoilla olevien järjestelmien yleisistä ominaisuuksista, sekä eritelty tarkemmin saneerauksessa käyttöönotetun järjestelmän yksityiskohtia. Suomessa valmiiden turvavalaistusjärjestelmien toimittajia ovat mm. Autrosafe, Elema, Eltek, Exilight, Glamox, Neptolux sekä Teknoware, joiden tuotevalikoimaa on koottu taulukkoon 2. Taulukko perustuu toimittajien internet-sivujen tuotevalikoimista /10-15/ löytyneisiin tietoihin. Lähes kaikilta toimittajilta on saatavilla perinteistä keskusakustotekniikkaa hyödyntävä järjestelmä. Osoitteellisia ja väylään perustuvia järjestelmiä on tarjolla lähinnä suurempien järjestelmätoimittajien valikoimissa. Näiden lisäksi Teknowaren valikoimista löytyy järjestelmiä, joissa on hyödynnetty uusinta tekniikkaa. Taulukko 2. Turvavalaistusjärjestelmien toimittajien tarjoamia järjestelmätyyppejä. Keskusakustojärjestelmät Valaisinkohtaisen energiavaraston omaavat järjestelmät Perinteinen Osoitteellinen Väylään perustuva Langaton Kondensaattoreita järjestelmä järjestelmä järjestelmä järjestelmä hyödyntävä järjestelmä Autrosafe X Elema X Eltek X X X Exilight X X Glamox X X Neptolux X Teknoware X X X X Yleisimmät järjestelmät Uutta tekniikkaa

13 Keskusakustojärjestelmät Perinteisesti turvavalaistusjärjestelminä on käytetty keskusakustojärjestelmiä, jotka toimivat kuvan 2 mukaisella periaatteella. Keskusakustojärjestelmissä turvavalaistusta syötetään normaalitilanteessa verkosta ja verkkojännitteen katketessa turvavalokeskus vaihtaa syötön keskuksessa sijaitsevalle akustolle. /4/ Kuva 2. Keskusakustojärjestelmän yksinkertaistettu periaatekuva. Keskusakustojärjestelmissä valaistusta syötetään joko 24 V tai 230 V jännitteellä. Järjestelmissä käytetyt akkujännitteet ovat 24 V ja 216 V, jotka on toteutettu kytkemällä tarvittava määrä 12 V akkuja sarjaan. 230 V syöttöjännite saadaan muodostettua 24 V akkujännitteestä invertterin tai hakkurivirtalähteen avulla, jolloin valaistuksen syöttöjännitteenä on vastaavasti 230 V vaihto- tai tasajännite. 216 V akkujännitettä käytetään sellaisenaan 230 V valaistuksen syöttämiseen. /4, s. 45./ Keskusakustojärjestelmän kaapelointiin vaikuttavat kaapeleiden kuormitettavuus sekä toimintavarmuuteen liittyvät tekijät. Kuormitettavuus vaikuttaa kaapelipituuksiin erityisesti 24 V järjestelmissä, koska pienellä jännitteellä valaisimien ottama virta ja sen myötä kaapeleissa muodostuva jännitteenalenema ovat suuria. Kaapelointi mitoitetaan siten, että valaisinryhmän kauimmaisella valaisimella jännite on valmistajan sallimissa rajoissa vielä nimellisen toiminta-ajan lopulla. /4, s /

14 14 Koska turvavalaistuksen täytyy toimia vähintään yhden tunnin ajan, keskusakustojärjestelmissä valaistusta syötetään palonkestävällä kaapelilla. Lisäksi poistumisreitin osastoilla yhden poistumisvalaistukseen käytetyn valaisimen vikaantuminen ei saa pimentää reittiä kokonaan. Keskusakustojärjestelmiä käytettäessä jokaiselle poistumisreitin alueelle tuodaan syöttö vähintään kahdesta ryhmästä. Valaisimet ryhmitellään mahdollisuuksien mukaan siten, että peräkkäisiä valaisimia syötetään eri ryhmistä. Toimintavarmuuden vuoksi yhden valaistusryhmän suositeltu enimmäiskoko on maksimissaan 15 valaisinta, vaikka kuormitettavuus sallisi useampia valaisimia. /4, s. 48./ Perinteiset keskusakustojärjestelmät Keskusakustojärjestelmät voidaan jakaa perinteisiin ja osoitteellisiin järjestelmiin keskusten suorittaman valaisinvalvonnan perusteella. Perinteisissä keskusakustojärjestelmissä akuston jännite on yleensä valvottu, ja keskukselta saadaan hälytys, mikäli akuston jännite on liian alhainen. Keskus ei kuitenkaan valvo valaisimien kuntoa, joten järjestelmän ylläpitäjä joutuu valvomaan järjestelmän toimivuutta tekemällä järjestelmälle määräysten mukaiset toimintatestit. Kuukausittaisessa testissä järjestelmä kytketään akkukäytölle, ja keskuksen sekä kaikkien järjestelmän valaisimien toiminta tarkistetaan. Lisäksi akuston kuntoa tarkkaillaan vuosittain täyden kuormitusajan testillä. /4, s. 45; 17/ Osoitteelliset keskusakustojärjestelmät Osoitteellisissa keskusakustojärjestelmissä keskus valvoo koko järjestelmän toimintaa. Akuston jännitteen lisäksi valaisimien toimintaa tarkkaillaan automaattisesti, joten kaikista järjestelmän vioista saadaan hälytys. Tämä helpottaa oleellisesti järjestelmän ylläpitämistä. Osoittellisten järjestelmien ominaisuuksiin kuuluu myös määräysten mukaisten kuukausija vuositestien suorittaminen automaattisesti. Testien tulokset ovat luettavissa joko keskuksen luota tai etäkäytöllä tietokonepäätteeltä tätä ominaisuutta tukevissa keskuksissa. /4, s. 45; 18/ Perinteiseen järjestelmään verrattuna vastaava osoitteellinen järjestelmä on kalliimpi toteuttaa järjestelmän keskuslaitteiden sekä valaisimien osoitteellisuuden vuoksi. Osoitteellisten järjestelmien ylläpitokustannukset ovat kuitenkin vähäisiä, koska kaikista vikatilanteista saadaan ilmoitus automaattisesti, eikä koko järjestelmää näin tarvitse jatkuvasti tarkkailla. Riittää, kun järjestelmän testiraportit tarkastetaan kuukausittain /19/. Automaattisten testien ansiosta osoitteellisen järjestelmän kokonaiskustannukset voivat kalliimmista hankintakustannuksista huolimatta olla perinteistä järjestelmää pienemmät, kuten tämän työn kustannusvertailu osoittaa.

15 Väylään perustuvat, yksikköakulliset järjestelmät Väylään perustuvissa, yksikköakullisissa järjestelmissä jokainen valaisin saa omalta akultaan tarvitsemansa energian sähkönsyötön vikatilanteissa. Lisäksi valaisimissa on mm. valaisimen testausyksikkö, akun latausyksikkö sekä tiedonsiirtoyksikkö, jolla valaisin kytketään väylän kautta turvavalokeskukselle. Järjestelmän keskus tunnistaa valaisimet niiden osoitteiden perusteella. Valaisimien kaapelointi voidaan toteuttaa joko erillisellä 230 V syötöllä ja tiedonsiirtoväylän heikkovirtakaapelilla tai ainoastaan heikkovirtakaapelilla toteutetulla väyläkaapelilla. /4/ Erillisellä 230 V kaapeloinnilla varustetuissa järjestelmissä valaisimet saavat tarvitsemansa energian normaalin valaistuksen ryhmäkeskukselta. Syöttöjännitteen katketessa kaikki valaisimet siirtyvät automaattisesti akkukäytölle. Väyläkaapelia käytetään ainoastaan keskuksen ja valaisimien väliseen tiedonsiirtoon. Esimerkkinä erilliseen syöttöön ja tiedonsiirtoväylään perustuvasta järjestelmästä on Eltek Delta Compact, jonka periaatekaavio on esitetty kuvassa 3. /12/ Kuva 3. Eltek Delta Compact järjestelmä. Tässä järjestelmässä valaisimilla on erillinen syöttö- ja tiedonsiirtokaapelointi. /12/ Ainoastaan väyläkaapeloinnin omaavissa järjestelmissä väyläkaapelia käytetään valaisimien energian syöttämiseen sekä tiedon siirtämiseen turvavalokeskuksen ja valaisimien välillä. Tällaisessa järjestelmässä valaisimet toimivat pienellä käyttöjännitteellä ja niiden tehot ovat pieniä, jotta kaapeli ei ylikuormitu. Ainoastaan väyläkaapelia käyttävästä järjestelmätyypistä esimerkkinä on Neptolux-järjestelmä, joka on käytössä työn kohteena olevassa sairaalarakennuksessa. Järjestelmän tarkempi kuvaus on esitetty luvussa 3.3. /4, s. 45; 20/

16 16 Yksikköakullisissa järjestelmissä 230 V syöttö sekä keskusten ja valaisimien välinen väyläkaapelointi voidaan tehdä tavanomaisilla kaapelityypeillä palonkestävien kaapeleiden sijaan. Akut sijaitsevat valaisimissa, joten valaisimien syöttö on varmennettu, vaikka kaapeliyhteys turvavalokeskukselle tai 230 V verkkoon katkeaa ryhmävian tai tulipalon seurauksena. Lisäksi turvavalokeskusten ja valaisimien välille tarvitaan ainoastaan yksi väyläkaapeli usean ryhmäkaapelin sijaan. Yksikköakullisten järjestelmien kaapelointi onkin usein edullisempi toteuttaa kuin keskusakustojärjestelmissä käytettävä palonkestävä kaapelointi. /4; 20/ Akkujen huoltaminen mielletään usein merkittäväksi kustannustekijäksi yksikköakullisissa järjestelmissä, sillä akkuja on useita ja ne sijaitsevat hajautetusti joka puolella rakennusta olevissa valaisimissa /9/. Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikkien turvavalaistusjärjestelmien valaisimet vaativat säännöllistä huoltoa. Nykyisten akkujen kapasiteetti sekä käyttöikä yhdistettynä uusimpaan led-tekniikkaan ovat mahdollistaneet valaisimille ja niiden akuille useiden vuosien huoltovälin, joten valaisimissa sijaitsevien akkujen huolto voidaan nykyisissä järjestelmissä jaksottaa muun säännöllisen valaisinhuollon yhteyteen. /4; 20/ 3.3. Turvavalaistusjärjestelmien uusia ominaisuuksia Tässä luvussa on esitetty turvavalaistusjärjestelmien uusia teknisiä ominaisuuksia. Tätä työtä tehtäessä näiden tuotteiden käytöstä ei juurikaan ollut kokemusperäistä tietoa saatavilla. Järjestelmätoimittajan hinnastosta /21/ ilmenee, että näitä ominaisuuksia hyödyntävät laitteet ovat vielä tätä työtä tehtäessä suhteellisen kalliita. Järjestelmistä saatavat edut voivat kuitenkin joissain kohteissa merkitä pienentyneitä kokonaiskustannuksia pidemmällä aikavälillä.

17 Langaton järjestelmä Langaton järjestelmä perustuu valaisinkohtaisiin akkuihin ja valaisimien osoitteellisuuteen, joten se on hyvin samankaltainen yksikköakulliseen väyläpohjaiseen järjestelmään verrattuna. Jokainen valaisin tarvitsee 230 V syötön saman alueen valaistusta palvelevalta ryhmäkeskukselta. Merkittävä tekninen ero väylään perustuvaan ratkaisuun nähden on väyläkaapelin korvaaminen langattomalla tiedonsiirrolla. /22/ Langattomassa järjestelmässä valaisimet sisältävät langattoman lähettimen ja vastaanottimen. Kun valaisimet asennetaan toistensa kantoalueille, syntyy valaisimien välille kuvan 4 mukaisesti langaton tiedonsiirtoverkko. Jokainen valaisin toimii järjestelmässä tiedon välittäjänä, jolloin järjestelmän tiedonsiirtoon muodostuu useita vaihtoehtoisia reittejä. Yhden valaisimen rikkoontuminen ei katkaise tiedon kulkua, mikäli muut rakennuksen turvavalaisimet ovat toistensa kantoalueella. /22/ Kuva 4. Langattoman järjestelmän toimintaperiaate. Tiedonsiirtoon muodos-tuu langattomassa järjestelmässä useita vaihtoehtoisia reittejä. /22/ Langattoman järjestelmän tilaa valvotaan langattomilla laitteilla. Tiedon kerääminen ja tarkastelu onnistuu seinään asennettavalla paneelilla tai USB-koordinaattorilla varustetulla tietokoneella. /22/

18 Kondensaattorit akkujen korvaajina Uutuutena turvavalaistusjärjestelmien markkinoilla on järjestelmä, jossa valaisinkohtaisten akkujen tilalla on käytetty nykyaikaisia superkondensaattoreita. Kondensaattoreille luvataan pidempi elinikä kuin akuille ja niille myönnetäänkin jopa 10 vuoden toimintatakuu. Kondensaattorit eivät sisällä haitallisia metalleja (RoHS), ja niiden latausajat ovat akkuja lyhyempiä. Kondensaattoreiden jännite käyttäytyy akkujen jännitteeseen nähden eri tavalla niitä purettaessa ja ladattaessa. Tämän vuoksi kondensaattoreilla ei suoraan voida korvata valaisimien akkuja, vaan kondensaattoreille täytyy valita niille erikseen suunnitellut valaisimet. /23/ 3.3. Sairaalassa käyttöön otettu turvavalaistusjärjestelmä Kohteena olevan sairaalan saneerauksessa turvavalaistusjärjestelmäksi valittiin osoitteellinen, väylään perustuva Neptolux-turvavalaistusjärjestelmä, jonka periaate on esitetty kuvassa 5. Tämän luvun tiedot perustuvat järjestelmän esitteeseen /20/ ja suunnitteluohjeeseen /24/. Kuva 5. Neptolux-järjestelmäkaavio. /25/ Nepto 254 -keskuksessa on kaksi väylää, joihin kumpaankin voidaan ryhmitellä 127 osoitteellista valaisinta tai I/O-yksikköä. Neptolux-järjestelmä perustuu väylätekniikkaan. Väylää käytetään opas- ja turvavalaisimien energian syöttöön sekä tiedonsiirtoon väylään kytkettyjen laitteiden ja turvavalokeskusten välillä. Järjestelmän Nepto 254 -keskuksissa on kaksi väylää, joihin molempiin voidaan kytkeä 127 osoitteellista valaisinta ja I/O-yksikköä. Väylän enimmäispituus on 1000 m käytettäessä väyläkaapelina KLMA 4x0,8+0,8 -kaapelia. Myös edullisemman KLMA 2x0,8+0,8 -kaapelin käyttö on mahdollista, mutta tällöin väylän pituus rajoittuu 500 m:iin.

19 19 Opas- ja turvavalaisimet ovat Neptolux-järjestelmässä yksikköakullisia ja osoitteellisia. Jokaisessa valaisimessa on samanlainen asennuskanta, mikä helpottaa käytännön asennustyötä. Aluksi valaisinkannat asennetaan paikoilleen ja väyläkaapeli kytketään kantoihin. Kun kaikki asennustyöt on tehty, valaisimien osoitteet ohjelmoidaan erillisellä ohjelmointilaitteella valaisimiin ja lopuksi valaisimet kiinnitetään pikakiinnityksellä kantoihinsa. Turvavalokeskus tunnistaa tämän jälkeen automaattisesti jatkuvatoimiset opasvalaisimet sekä ajoittain toimivat turvavalaisimet. Normaalin valaistuksen jännitetieto tuodaan Neptolux-järjestelmään väylään kytketyn I/Oyksikön avulla. I/O-yksiköt ovat valaisimien tapaan osoitteellisia, ja ne saavat käyttöjännitteensä järjestelmän väylän kautta. Jokaiseen valvottavaan ryhmäkeskukseen asennetaan vaihevahti, jonka kosketintieto tuodaan I/O-yksikköön KLMA 2x0,8+0,8 -kaapelin avulla. Kun jännite missä tahansa ryhmäkeskuksen vaiheessa laskee riittävästi, vaihtaa vaihevahdin kosketin tilaansa ja I/O-yksikkö välittää tämän tiedon turvavalojärjestelmään. Vaihevahtien lisäksi I/O-yksikköön voidaan kytkeä esimerkiksi turvavalopainikkeet. Turvavalokeskus sytyttää turvavalaisimet I/O-yksikön välittämän tiedon avulla normaalivalaistuksen jännitesyötön häiriintyessä tai turvavalopainiketta painettaessa. Väylässä olevaan I/O-yksikköön voidaan kytkeä erillinen keskus, jota ohjataan yksikössä olevan lähdön avulla. Tällöin Neptolux-järjestelmässä voidaan käyttää myös muiden valmistajien valaisimia. Osoitteellinen Nepto 254 -keskus tulkitsee erillisen keskuksen vain yhtenä osoitteena, joten kaikki erilliseen keskukseen asennetut valaisimet toimivat samanaikaisesti. Osoitteellisuuden ansiosta järjestelmän toimintatestit on saatu automaattisiksi. Keskus testaa standardin SFS-EN mukaisesti jokaisen valaisimen toiminnan kuukausittain, sekä suorittaa akkujen täyden ajan kuormituskokeen vuosittain. Kaikki tapahtumatiedot tallentuvat keskusyksikön muistiin, josta ne ovat luettavissa joko keskuksen luona olevalta käyttölaitteelta tai vaihtoehtoisesti tietokoneelta keskuksen ollessa kytkettynä lähiverkkoon. Tietokonetta käytettäessä viallisen valaisimen sijainti saadaan näkymään rakennuksen pohjakuvassa, kun käytössä on järjestelmätoimittajan grafiikkaohjelmisto. Lisäksi hälytystiedot voidaan välittää huoltoliikkeeseen erillisellä siirtolaitteella.

20 20 4. SANEERATTAVAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS Kun turvavalaistukseen liittyvät määräykset ja käytettävän turvavalaistusjärjestelmän ominaisuudet olivat selvillä, voitiin saneerauksessa käytettävän järjestelmän laajuus kartoittaa. Neptolux-järjestelmässä keskus tulkitsee valaisinpisteet yksittäisinä osoitteina ja keskukset mitoitetaan osoitemäärien perusteella /20/. Tämän vuoksi valaisimien arvioitu kokonaismäärä sairaalan jokaisessa rakennusosassa selvitettiin, minkä jälkeen turvavalokeskusten määrä ja niiden palvelualueet saatiin määritettyä Valaisinmäärän arviointi Saneerauksen alkuvaiheessa oli Neptolux-järjestelmälle tehty valmiita turvavalaistussuunnitelmia. Näistä suunnitelmista etsittiin apukeinoja rakennuksen valaisinmäärän arviointiin. Ensimmäisenä ajatuksena oli, että rakennuksen pinta-alaan perustuva menetelmä olisi ollut nopea tapa määrittää kunkin rakennusosan valaisinmäärät. Tätä menetelmää kokeiltaessa todettiin, että sairaalan eri rakennusosissa tilat oli suunniteltu täysin eri käyttötarkoituksiin. Joissain rakennusosissa tilat olivat pääosin yleisiä tiloja, kun taas muissa vastaavan kokoisissa rakennusosissa saattoi olla esimerkiksi leikkaussaleja tai varastotiloja. Lisäksi rakennusosien käytävien suhteellinen määrä vaihteli, joten valaisinmääriä ei pystytty määrittämään pinta-alan perusteella. Seuraavaksi huomio kiinnittyi käytäviin, jotka olivat koko rakennuksessa pääosin saman levyisiä ja korkuisia. Käytävien valaisinmäärien arviointi onnistuikin käytäväpituuteen perustuvaa arviointimenetelmää käyttäen. Lopullista valaisinmäärän arviointia varten jokaisesta sairaalan kerroksesta luotiin erillinen Excel-taulukko. Taulukkoon muodostettiin sarakkeet kerroksessa oleville rakennusosille ja rakennuksen CAD-pohjakuviin rajattiin vastaavat rakennusosat. Lopulta rakennuksen pohjakuvat käytiin läpi kerroksittain rakennusosa kerrallaan, ja arvioidut valaisinmäärät kirjattiin taulukoihin (liite D). Käytävien valaisinmäärien arviointi onnistui pohjakuvista mitattujen käytäväpituuksien perusteella ja muut tilat käytiin erikseen läpi jokaisesta rakennusosasta.

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valvontakeskus RVK Valvontakeskus on tarkoitettu turvavalokeskusten EXI-1000, 2000 ryhmien automaattiseen valvontaan. Keskus mittaa kunkin

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

TURVAVALOKESKUS. Asennus ja huolto-ohje TKT3122

TURVAVALOKESKUS. Asennus ja huolto-ohje TKT3122 VOT3122 TURVAVALOKESKUS Asennus ja huolto-ohje TKT3122 SÄILYTÄ TALLESSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2 TKT3122 TUOTEKUVAUS REV. 6; 24.11.2008 PHO Sisällysluettelo Sivu 1. Tuoteominaisuudet 3 1.1. Valmistaja

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

KESKUSAKKUJÄRJESTELMÄ FZLV. Valvottu 24 V:n keskusakkujärjestelmä VER 16-03

KESKUSAKKUJÄRJESTELMÄ FZLV. Valvottu 24 V:n keskusakkujärjestelmä VER 16-03 KESKUSAKKUJÄRJESTELMÄ FZLV Valvottu 24 V:n keskusakkujärjestelmä VER 16-03 Reitti selväksi se on fi losofi amme ja liikeideamme. Accenta AB markkinoi ja myy laajaa opasvalaisin-, turvavalaistus- ja varavalaistusvarusteiden

Lisätiedot

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Turvavalaisimet Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Led Turvavaloja Eltek -mallisto Honeywell Life Safety on käyttänyt paljon aikaa ja resursseja uuden Eltek turvavalomalliston kehittämiseen. Uudessa mallistossamme

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA 1.10.2015 LOPPURAPORTTI Pöyry Finland Oy pidättää kaikki oikeudet tähän raporttiin. Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1)

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1) S-118.3218 VALAISTUSTEKNIIKKA II LASKUHARJOITUS 2 HÄIKÄISY Tehtävä 4 Laske oheisen yhtälön avulla UGR (Unified Glare Rating) -arvo kuvan 4a tilanteessa, kun havaitsija istuu kohdassa A katsoen suoraan

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely Opetusmateriaali Fermat'n periaatteen esittely Hengenpelastajan tehtävässä kuvataan miten hengenpelastaja yrittää hakea nopeinta reittiä vedessä apua tarvitsevan ihmisen luo - olettaen, että hengenpelastaja

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-1000,2000,3000,4000/RVK 230 V AC Exilight Oy Hermiankatu 6-8A 33730 Tampere tel. +358-(0)10773 5400 telefax +358-(0)107735409 Y-TUNNUS 1865741-4 Nordea 114630-1066775

Lisätiedot

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Kari Eloranta 2016 Jyväskylän Lyseon lukio 11. tammikuuta 2016 Kokeen rakenne Fysiikan kokeessa on 13 tehtävää, joista vastataan kahdeksaan. Tehtävät 12 ja 13 ovat

Lisätiedot

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Säteilyturvakeskus 1 (6) Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Yleistä Uusien tilojen suunnittelussa on hyvä muistaa, että tilat ovat usein käytössä useita kymmeniä vuosia ja laitteet vaihtuvat

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN toteuttamiseen 1 Lisää luistelupaikkoja! Lasten perinteiset talviliikuntamahdollisuudet ovat supistumassa pakkaspäivien vähentyessä. Valtakunnalliset jääurheiluliitot

Lisätiedot

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900.

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (7) Hankinnan yksilöinti Toimitus sisältää väestöhälyttimet valmiiksi paikalle asennettuna ja toimintakuntoisena. Laitetoimittajan tulee hoitaa kaikki hälytinmastojen kiinnityspaikkojen

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Dnro 67/011/2015 Sisällys 1. Teollisen kylmän suunnittelu... 2 1.1 Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittaminen... 2 1.2

Lisätiedot

1 2 x2 + 1 dx. (2p) x + 2dx. Kummankin integraalin laskeminen oikein (vastaukset 12 ja 20 ) antaa erikseen (2p) (integraalifunktiot

1 2 x2 + 1 dx. (2p) x + 2dx. Kummankin integraalin laskeminen oikein (vastaukset 12 ja 20 ) antaa erikseen (2p) (integraalifunktiot Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe (Ratkaisut ja pisteytys) 500 Kustakin tehtävästä saa maksimissaan

Lisätiedot

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on 13 Pistetulo Avaruuksissa R 2 ja R 3 on totuttu puhumaan vektorien pituuksista ja vektoreiden välisistä kulmista. Kuten tavallista, näiden käsitteiden yleistäminen korkeampiulotteisiin avaruuksiin ei onnistu

Lisätiedot

Valaistus. Saatavana jäähdytyspalkkeihin. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: IQID IQFC IQFD IQFE QPDA

Valaistus. Saatavana jäähdytyspalkkeihin. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: IQID IQFC IQFD IQFE QPDA Valaistus Saatavana jäähdytyspalkkeihin IQID IQFC IQFD IQFE QPDA Joissain tapauksissa halutaan jäähdytyspalkki varustaa valaistuksella. Näin vapautuu kattopintaa ja useampia toimintoja kootaan yhteen yksikköön.

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010

PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010 PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010 MIKSI YRITYSTEN PAREMPI OSALLISTAMINEN LAINVALMISTELUUN ON TÄRKEÄÄ? Lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Tehtävät: 1. Tutki derivaatan avulla funktion f kulkua. a) f(x) = x 4x b) f(x) = x + 6x + 11 c) f(x) = x4 4 x3 + 4 d) f(x) = x 3 6x + 1x + 3. Määritä rationaalifunktion

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Poistumisvalaistuksen parantaminen Toimistokiinteistössä

Poistumisvalaistuksen parantaminen Toimistokiinteistössä Jussi Purma Poistumisvalaistuksen parantaminen Toimistokiinteistössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkövoimatekniikka Insinöörityö 11.5.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jussi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. KERTAUS Lukujono KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. Ratkaisussa annetaan esimerkit mahdollisista säännöistä. a) Jatketaan lukujonoa: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Rekursiivinen sääntö on, että lukujonon ensimmäinen jäsen

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Tietokonegrafiikka 2013 Tietojenkäsittelytiede Harjoitus

Tampereen yliopisto Tietokonegrafiikka 2013 Tietojenkäsittelytiede Harjoitus Tampereen yliopisto Tietokonegrafiikka 201 Tietojenkäsittelytiede Harjoitus 6 1..201 1. Tarkastellaan Gouraudin sävytysmallia. Olkoon annettuna kolmio ABC, missä A = (0,0,0), B = (2,0,0) ja C = (1,2,0)

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m Ledifaktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Lediryhmä Lediryhmä Suomen Valoteknillisen Seuran yhteydessä toimiva leditoimijoiden työryhmä Tavoitteena jakaa oikeaa ja puolueetonta tietoa ledeistä sekä niiden

Lisätiedot

ECS Turvavalokeskukset AUTROSAFE OY

ECS Turvavalokeskukset AUTROSAFE OY rev. 3/15 PLANSAFE Logiikkaohjattu Plansafe tuoteperhe sisältää kaikki turvavalokeskuksilta vaadittavat perusominaisuudet. Tämän lisäksi keskukset sisältävät järjestelmän kunnossapitoa helpottavia ominaisuuksia,

Lisätiedot

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus,

Lisätiedot

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Opasteet Opasteiden on sovelluttava kaikille Pelkästään näköön tai kuuloon perustuvat opasteet ja informaatio tulee aina täydentää siten että aistin puuttuminen ei estä opasteen tai informaation käyttämistä.

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

TTY FYS-1010 Fysiikan työt I AA 1.2 Sähkömittauksia Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk.

TTY FYS-1010 Fysiikan työt I AA 1.2 Sähkömittauksia Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk. TTY FYS-1010 Fysiikan työt I 14.3.2016 AA 1.2 Sähkömittauksia 253342 Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk. 246198 Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk. Sisältö 1 Johdanto 1 2 Työn taustalla oleva teoria 1 2.1 Oikeajännite-

Lisätiedot

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

massa vesi sokeri muu aine tuore luumu b 0,73 b 0,08 b = 0,28 a y kuivattu luumu a x 0,28 a y 0,08 = 0,28 0,08 = 3,5

massa vesi sokeri muu aine tuore luumu b 0,73 b 0,08 b = 0,28 a y kuivattu luumu a x 0,28 a y 0,08 = 0,28 0,08 = 3,5 A1. Tehdään taulukko luumun massoista ja pitoisuuksista ennen ja jälkeen kuivatuksen. Muistetaan, että kuivatuksessa haihtuu vain vettä. Näin ollen sokerin ja muun aineen massa on sama molemmilla riveillä.

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Laitepaikkatuotteiden palvelukuvaus YLEISTÄ Kaisanet Oy vuokraa laitepaikkoja hallinnassaan olevista laitetiloista. Laitetilat ovat telelaitetilaksi

Lisätiedot

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna Ääniohjattu vilkkuvalo eillä toteutettuna Idea ei valitettavasti ole lähtöisin omasta päästäni - niin mukavaa kuin olisikin ollut riistää kunnia itselleen - vaan on keksijäperhe Ponkalalta. Olen usein

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana

Lisätiedot

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011. Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 8 1 Suunnattu derivaatta Aluksi tarkastelemme vektoreita, koska ymmärrys vektoreista helpottaa alla olevien asioiden omaksumista. Kun liikutaan tasossa eli avaruudessa

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin SSFN 014/2 2 ABLOY ONEFIT SOpII SUUNNITELMIISI! Muutos on pysyvä olotila. Olosuhteet, elämäntilanteet ja kiinteistöjen käyttötarkoitukset muuttuvat. Aina

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Integrointi ja sovellukset

Integrointi ja sovellukset Integrointi ja sovellukset Tehtävät:. Muodosta ja laske yläsumma funktiolle fx) x 5 välillä [, 4], kun väli on jaettu neljään yhtä suureen osaan.. Määritä integraalin x + ) dx likiarvo laskemalla alasumma,

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET 20.06.2012 2(7) 1. YLEISTÄ Tavoitteena on saada valaistus toimimaan luotettavasti alueellisesti yhtaikaisella mutta tarvittaessa porrastettavalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 37/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 07.04.2015 371 HEL 2014-012398 T 10 05 01 Päätös Käsittely Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki LED -hankkeen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

EM COMFORT. Standard -magneettilukko

EM COMFORT. Standard -magneettilukko EM COMFORT Standard -magneettilukko EM COMFORT LINE Älykästä ja taloudellista turvallisuutta EM Comfort Line (EMC) -magneettilukkosarja on tarkoitettu oviin, joista on voitava poistua turvallisesti ja

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

6.2. Asennustyökalut. Asennustyökalut. Lisätietoja asennustyökaluista osiossa 6.2. MK20 MK21. MK10-SB sivu 402. MK3SP sivu 402. sivu 403.

6.2. Asennustyökalut. Asennustyökalut. Lisätietoja asennustyökaluista osiossa 6.2. MK20 MK21. MK10-SB sivu 402. MK3SP sivu 402. sivu 403. MK10-SB sivu 402. MK20 MK21 MK3SP sivu 402. sivu 403. MK7 MK7HT MK6 sivu 403. sivu 403. sivu 404. MK9 MK9HT MK9SST sivu 404. sivu 404. sivu 409. MK3PNSP2 MK7P MK9P sivu 405. sivu 406. sivu 407. Lisätietoja

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment Ekologinen ja edullinen aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuva ja saasteeton energiamuoto, jota on saatavilla kaikkialla

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5.

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5. Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 31 Kirjoitetaan yhtälö keskipistemuotoon ( x x ) + ( y y ) = r. 0 0 a) ( x 4) + ( y 1) = 49 Yhtälön vasemmalta puolelta nähdään, että x 0 = 4 ja y 0 = 1, joten ympyrän

Lisätiedot

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö Radio-ohjattu säätö Kodin lämmitysjärjestelmän radio-ohjattu säätö sopii ihanteellisesti uusiin rakennuksiin ja korjauskohteisiin. Se lisää myös suunnittelun vapautta ja auttaa säästämään kustannuksia.

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot