SAIRAALAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAALAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS"

Transkriptio

1 SAIRAALAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS Opinnäytetyö Jani Puumala Sähkötekniikan koulutusohjelma Energiahuolto Hyväksytty..

2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Tekijä Jani Puumala Työn nimi Sairaalan turvavalaistusjärjestelmän kartoitus Työn laji Päiväys Sivumäärä Insinöörityö Työn valvoja lehtori Heikki Laininen Yritys Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy Tiivistelmä Yrityksen yhdyshenkilö projektipäällikkö Aaro Pekkanen Tämän insinöörityön aiheena oli kartoittaa Mikkelin keskussairaalan saneerauksessa uusittavan turvavalaistusjärjestelmän laajuus ja määrittää rakennukseen tulevien turvavalokeskuksien alustava määrä sekä palvelualueet. Lisäksi työssä vertailtiin vaihtoehtoisten turvavalaistusjärjestelmien kustannuksia. Työ tuli aiheelliseksi, kun uusittavalle turvavalaistusjärjestelmälle tarvittiin runkosuunnitelma. Turvavalaistusjärjestelmän suunnittelussa oli ennen tämän työn alkua edetty siten, että uusi turvavalaistusjärjestelmän keskus otettiin käyttöön vasta, kun edellisen keskuksen laajennusvara oli loppunut. Tällä tavoin edettäessä oli vaarana, että järjestelmän kokonaisuus olisi muodostunut vaikeaselkoiseksi. Tässä työssä tehdyn kartoituksen myötä järjestelmän tuleva suunnittelu helpottui ja suunnittelussa voitiin edetä siten, että järjestelmästä tulisi selkeä kokonaisuus mahdollisimman vähäisillä muutostöillä. Saneerauksessa käytettäväksi järjestelmäksi oli saneerauksen alkaessa valittu väylätekniikkaa hyödyntävä järjestelmä. Tällä järjestelmällä oli sairaalarakennuksessa selkeitä etuja keskusakustotekniikkaa hyödyntäviin järjestelmiin nähden. Kustannusvertailun tavoitteena oli osoittaa, kuinka paljon asiakas hyötyy taloudellisesti uuden järjestelmän tuomista eduista. Työn tuloksena saatiin osittain valmiita turvavalaistussuunnitelmia hyödyntäen määriteltyä saneerauksessa jo käyttöön otettujen sekä tulevien keskuksien sijainnit ja palvelualueet samaan kaavioon. Kokonaisuus saatiin muodostettua siten, että valmiiksi toteutettuun järjestelmään tarvittiin ainoastaan pieniä muutoksia, jotta järjestelmä olisi uuden suunnitelman mukainen. Kustannusten vertailussa ilmeni, että saneerauksen toteutukseen valitun järjestelmän kokonaiskustannukset olivat selkeästi pienimmät. Avainsanat turvavalaistus, valaistuslaskenta, kustannusarvio Luottamuksellisuus julkinen

3 SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree Programme Electrical Engineering Author Jani Puumala Title of Project Surveying of Emergency Lighting System in a Hospital Building Type of Project Date Pages Final Project 22 April Academic Supervisor Mr Heikki Laininen, Senior Lecturer Company Granlund Kuopio Oy Abstract Company Supervisor Mr Aaro Pekkanen, Project Manager The aim of this final year project was to survey extent of the emergency lighting system of a hospital building, and to determine the amount and distribution zones of the central units of the system. In addition, an estimation of costs between possible emergency lighting system alternatives was made. This project was needed when the emergency lighting system had to be renewed during the restructuring of the hospital building. Earlier designing of the system had been made using a method, in which a new central unit was added after all the expansion resources of the old unit had been used. In this way it would have been difficult to design the whole system clearly. After surveying the system as a whole, these difficulties could be avoided and the designing of the system would be more straightforward with less changes. When this project started, the choice between emergency lighting system alternatives for the hospital restructuring had already been made and the chosen system is a bus-based system. When this kind of system is used in a hospital building, it has some advantages compared to systems that use central batteries. The purpose of the comparison of the costs between the emergency lighting system alternatives was to prove that these advantages make the bus-based system cost-effective. As a result of this project, the amount, placement and distribution zones of new central units were determined and the designing of the whole bus-based system could now be made more easily. Only small changes had to be made for the already designed system to make it match the new plan. The estimation of costs between the emergency lighting systems showed that the busbased system is very cost-effective. Keywords Emergency lighting, Estimation of costs Confidentiality public

4 ALKUSANAT Tämän insinöörityön toimeksiantajana on ollut Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy ja valvojana lehtori Heikki Laininen Savonia-ammattikorkeakoulun sähköosastolta. Haluan kiittää Granlundin sähköosaston johtajaa insinööri Timo Oravaista työn toimeksiannosta. Hänen lisäkseen haluan kiittää työn kohteena olevan sairaalan sähkösuunnittelusta vastaavaa insinööri Aaro Pekkasta sekä muun Granlundin henkilökunnan ohella erityisesti insinööri (AMK) Jari Turusta kaikesta siitä avusta, jonka olen saanut insinöörityöni aikana. Suuri kiitos kuuluu myös vaimolleni Johannalle kannustuksesta ja tuesta työn aikana. Kuopiossa Jani Puumala

5 SISÄLLYS 1. JOHDANTO TURVAVALAISTUS Poistumisvalaistus Sairaalan varavalaistus TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄT Keskusakustojärjestelmät Perinteiset keskusakustojärjestelmät Osoitteelliset keskusakustojärjestelmät Väylään perustuvat, yksikköakulliset järjestelmät Turvavalaistusjärjestelmien uusia ominaisuuksia Langaton järjestelmä Kondensaattorit akkujen korvaajina Sairaalassa käyttöön otettu turvavalaistusjärjestelmä SANEERATTAVAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS Valaisinmäärän arviointi Turvavalaisimien asennusväli Käytävien valaisinmäärät Valaisinmäärien arviointi muissa tiloissa Valaisinmäärien yhteenveto Neptolux-järjestelmän keskusjako TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN KUSTANNUSVERTAILU Neptolux-järjestelmän valaisinmäärät Keskusakustojärjestelmien valaisinmäärät Valaisimien hankinta- ja asennuskustannukset Keskusten kustannukset Valaisimien kaapelointikustannukset Normaalivalaistuksen tilatiedon valvontalaitteiden kustannukset Valaisimien energiakustannukset Järjestelmien testauksista aiheutuvat kustannukset Järjestelmien huoltokustannukset Järjestelmien kokonaiskustannuksien tarkastelu TYÖN YHTEENVETO JA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite A: Mikkelin keskussairaalan asemapiirros 1:1000 (A3) Liite B: SFS mukainen lääkintätilojen tilaluokittelu (A4) Liite C: ST-kortin mukainen lääkintätilojen tilaluokittelu (A4) Liite D: Neptolux-järjestelmän kartoituksessa kirjatut osoitemäärät (A4) Liite E: Ehdotus turvavalaistusjärjestelmän toteutusperiaatteesta (A4) Liite F: Turvavalokeskusten palvelualuekaaviot (A3) Liite G: ST-kortiston yksikköhintojen työkustannusten muodostuminen (A4)

6 6 1. JOHDANTO Turvavalaistusta tarvitaan julkisissa rakennuksissa turvaamaan henkilöiden liikkuminen ja työskentely normaalivalaistuksen jännitesyötön vikatilanteiden aikana. Turvallisuuden varmistamiseksi on hyvin tärkeää, että rakennuksen turvavalaistusjärjestelmä on aina toimintakunnossa. Turvavalaistuksen määräykset muuttuvat ja turvavalaistusjärjestelmät vanhenevat ajan myötä. Rakennuksen saneerauksessa myös turvavalaistusjärjestelmä päivitetään voimassa olevien määräysten mukaiseksi. Tämä työ on osa Mikkelin keskussairaalan (asemapiirros: liite A) saneerauksen sähkösuunnittelua. Sairaalarakennuksessa on yhteensä yhdeksän kerrosta, kun mukaan luetaan pohja- ja kellarikerrokset. Rakennuksen suuruusluokan vuoksi saneeraus tehdään vaiheittain ja jokaiselle uusittavalle järjestelmälle tarvitaan runkosuunnitelma, jonka mukaan saneerauksessa edetään. Tässä työssä kartoitetaan saneerauksessa uusittavan turvavalaistusjärjestelmän laajuus sekä vertaillaan eri järjestelmävaihtoehtojen kustannuksia niiden elinkaaren aikana. Työn päätarkoituksena on turvavalaistusjärjestelmän kartoitus, joka perustuu työn tekohetkellä voimassa oleviin turvavalaistuksen määräyksiin ja suosituksiin. Kartoituksessa käytetään hyväksi saneerauksen alkuvaiheiden turvavalaistussuunnitelmia, joista etsitään apukeinoja turvavalaistusjärjestelmän valaisinmäärän arviointiin. Turvavalaistusjärjestelmän keskusten alustava lukumäärä sekä palvelualueet määritellään arvioidun valaisinmäärän perusteella ja saatujen tulosten avulla turvavalaistusjärjestelmälle laaditaan palvelualuekaavio. Kaavio toimii työn valmistuttua runkosuunnitelmana uusittavan turvavalaistusjärjestelmän suunnittelulle. Kustannusvertailussa tarkastellaan kolmen eri turvavalaistusjärjestelmän kustannuksien muodostumista sairaalan päärakennuksessa. Tarkoituksena on osoittaa, että saneerauksessa toteutukseen valittu väylätekniikkaan perustuva järjestelmä on kustannustehokas vaihtoehto keskusakustotekniikkaa hyödyntäviin järjestelmiin nähden. Jokaisen vertailussa olevan järjestelmän kustannuksien muodostumista tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja kustannukset kootaan yhteen järjestelmien vertailua varten. Edellä esitetyn lisäksi työssä kerrotaan markkinoilla olevien turvavalaistusjärjestelmien ominaisuuksista, järjestelmien valitsemisesta sekä uusinta tekniikkaa hyödyntävistä järjestelmistä. Näiden tietojen tarkoituksena on, että työn lukijat saavat hieman pohjatietoa turvavalaistusjärjestelmien nykytilanteesta ja -kehityksestä. Toiveena on, että näistä pohjatiedoista saataisiin uusia ideoita tuleviin turvavalaistuksen suunnitteluprojekteihin.

7 7 2. TURVAVALAISTUS Turvavalaistusta tarvitaan normaalivalaistuksen jännitesyötön vikatilanteissa. Turvavalaistus jaetaan poistumisvalaistukseen ja varavalaistukseen kuvan 1 mukaisesti. Varavalaistuksen tarkoituksena on turvata työskentely normaalivalaistuksen vikaantuessa. Poistumisvalaistuksen avulla rakennuksesta voidaan hätätilanteissa poistua turvallisesti. Poistumisvalaistuksen yleiset määräykset löytyvät standardista SFS-EN Varavalaistuksen määräykset ovat kohdekohtaisia. /1/ Kuva 1. Turvavalaistuksen jakautuminen eri valaistusmuotoihin. /2/ 2.1. Poistumisvalaistus Poistumisvalaistuksen tarkoituksena on luoda sopivat näkyvyysolosuhteet vaarallisten koneiden ja prosessien alasajoon sekä mahdollistaa tiloista poistuminen. Tarvittava valaistus saadaan aikaan jatkuvasti valaistuilla poistumisopasteilla ja ajoittain (sähkökatkon aikana) toimivilla turvavalaisimilla. /1/ Taulukko 1. Poistumisopasteiden ja poistumisreitin valaistuksen tarve /3, s. 16/. Poistumisvalaistus jaetaan poistumisreittivalaistukseen, avoimen alueen valaistukseen sekä riskialttiin työalueen valaistukseen kuvan 1 mukaisesti. Poistumisreittivalaistuksen avulla ilmaistaan ja valaistaan poistumisreitit. Kohteet, joissa poistumisreittivalaistusta tarvitaan, on esitetty taulukossa 1. /2; 3/

8 8 Avoimen alueen valaistuksen tarkoituksena on vähentää paniikin todennäköisyyttä ja auttaa ihmisiä suunnistamaan kohti poistumisreittejä. Avoimeksi alueeksi luetaan esimerkiksi aulatila, jonka pinta-ala on suurempi kuin 60 m 2. Riskialttiin työalueen valaistuksen tarkoituksena on luoda turvalliset valaistusolosuhteet vaarallisten koneiden ja prosessien alasajoon. /4/ Standardissa SFS-EN 1838 annettujen poistumisvalaistuksen määräysten lisäksi on huomioitava, että poistumisvalaistukseen käytettävien valaisimien on täytettävä standardin SFS- EN tekniset määräykset. Valaisimiin liittyvät määräykset täyttyvät, kun poistumisvalaistus toteutetaan tarkoitukseen suunnitelluilla valaisimilla. Myös muita valaisimia voidaan käyttää poistumisvalaistuksessa, mutta tällöin valaisimien määräystenmukaisuus on tarkistettava. /1/ Poistumisopasteilla osoitetaan poistumisreitit, ja opasteiden tulee olla jatkuvasti valaistuja. Opasteet sijoitetaan siten, että ne osoittavat selvästi poistumisreitin turvalliseen paikkaan. Seuraavan opasteen tulee näkyä välittömästi, kun edellinen on ohitettu. Opasteet sijoitetaan myös sellaisiin paikkoihin, joissa on erehtymisen vaara. Jos esimerkiksi poistumisreitillä on kaksi vierekkäistä ovea, tulee oikea ovi merkitä helposti havaittavalla opasteella niin, ettei erehdyksen vaaraa ole. Nykyiset poistumisopasteet ovat tyypillisesti sisäpuolelta valaistuja, jolloin niistä usein käytetään nimitystä opasvalaisimet. /1/ Turvavalaisimilla täydennetään poistumisvalaistusta. Kun normaalin valaistuksen sähkönsyöttö häiriintyy, saadaan turvavalaisimilla luotua sopivat näkyvyysolosuhteet poistumisreiteille. Seuraavat poistumisreitin kohdat tulee korostaa poistumisvalaistuksella /5/: a) jokainen hätäpoistumiseen tarkoitettu uloskäytävän ovi b) portaiden lähialue siten, että jokainen porrastasanne saa suoraa valoa c) lähialue jokaisessa muussa portaiden korkeustason muutoskohdassa d) pakolliset uloskäytävät ja turvallisuuskilvet e) kulkusuunnan jokainen muutospaikka f) käytävien jokainen risteys g) jokaisen lopullisen uloskäynnin lähistö ja uloskäynti h) jokaisen ensiapupisteen lähialue i) jokaisen palosammutuskaluston sijoituspaikan ja palohälytyspisteen lähialue.

9 9 Standardissa SFS-EN 1838 on esitetty jokaisesta poistumisvalaistuksen osa-alueesta tarkemmat vaatimukset valaistusvoimakkuudesta ja toiminta-ajasta. Seuraavat vaatimukset ovat suoraa lainausta kyseisestä standardista /5/: Poistumisreittivalaistus Enintään 2 m leveillä poistumisreiteillä vaakasuoran valaistusvoimakkuuden lattian tasossa poistumistien keskilinjalla on oltava vähintään 1 lx, ja keskivyöhykkeellä, jonka leveys on vähintään puolet poistumisreitin leveydestä, valaistusvoimakkuuden on oltava vähintään 50 % keskilinjan kohdalla olevasta valaistusvoimakkuudesta. Yli 2 m leveitä poistumisreittejä voidaan käsitellä 2 m levyisinä kaistoina, tai ne voidaan valaista avoimen alueen valaistusvaatimusten mukaan. Poistumisreitin keskilinjalla suurimman valaistusvoimakkuuden suhde pienimpään valaistusvoimakkuuteen ei saa olla suurempi kuin 40:1. Avoimen alueen valaistus Vaakasuoran valaistusvoimakkuuden lattialla on oltava vähintään 0,5 lx koko tilassa lukuunottamatta 0,5 m levyistä reunavyöhykettä. Suurimman valaistusvoimakkuuden suhde pienimpään valaistusvoimakkuuteen ei saa olla suurempi kuin 40:1. Sekä poistumisreittivalaistuksen että avoimen alueen valaistuksen syttymisajasta on määrätty seuraavaa: Hätäpoistumiseen tarkoitetun poistumisvalaistuksen on toimittava vähintään 1 h ajan. Valaistuksen on saavutettava 50 % vaaditusta valaistuksesta 5 s sisällä ja täysi valaistusvoimakkuus 60 s sisällä. Lisäksi standardissa on määräykset valaisimien häikäisystä ja värintoistosta. Tässä työssä on käytetty valmiiden turvavalaistusjärjestelmien valaisimia, joten valaisimien suunnittelussa on huomioitu nämä asiat /1/.

10 10 Riskialttiin työalueen valaistus Riskialtteilla työalueilla valaistusvoimakkuuden referenssitasolla on oltava vähintään 10 % työhön vaadittavasta valaistusvoimakkuudesta, kuitenkin vähintään 15 lx. Haitallista stroboskooppi-ilmiötä ei saa esiintyä. Valaistusvoimakkuuden tasaisuuden riskialttiilla työalueella on oltava vähintään 0,1. Riskialttiin alueen valaistuksen on toimittava vähintään niin kauan, kuin vaaraa on ihmisille. Normaalivalaistuksen häiriintyessä riskialttiin alueen valaistuksen on annettava täysi valaistusvoimakkuus keskeytyksettä tai 0,5 s sisällä sovelluksesta riippuen. Määräyksistä havaitaan, että riskialttiiden työalueiden vaatimukset poikkeavat merkittävästi poistumisreittivalaistuksen ja avoimen alueen valaistuksen vaatimuksista. On siis ilmeistä, että valmiiden turvavalaistusjärjestelmien valaisimien soveltuminen riskialttiiden työalueiden valaisemiseen täytyy varmistaa erikseen. Edellä lueteltujen yleisten vaatimusten lisäksi poistumisvalaistusta tarvitaan myös esimerkiksi pukutiloissa sekä IV-konehuoneissa, joissa usein liikkuu sairaalan henkilökunnan lisäksi työharjoittelijoita tai opiskelijoita /7, s. 12/.

11 Sairaalan varavalaistus Varavalaistuksen yleisenä tarkoituksena on, että toimintaa voidaan jatkaa normaalin valaistuksen vikaantuessa. Sairaalassa potilaiden liikkuminen ja henkilökunnan työskentely turvataan varavalaistuksen avulla. Normaalin valaistuksen syötön vikaantuessa varavalaistusta syötetään generaattorin syöttämästä varavoimaverkosta, UPS-laitteesta ja turvavalaistusjärjestelmästä. /7/ Sairaalan varavalaistuksen vaatimukset on esitetty lääkintätilastandardissa SFS , jossa edellä mainittuja järjestelmiä kutsutaan nimellä turvasyöttöjärjestelmät. Kyseisen standardin kohdassa varavalaistuksesta on määrätty seuraavaa /8/: Syöttöverkon vioittuessa on seuraavissa mainituissa tiloissa välttämätön minimivalaistus syötettävä turvasyöttöjärjestelmien teholähteestä. Turvasyöttöjärjestelmän vaihtoaika ei saa ylittää 15 s: - poistumisalueet - ulosmenokilpien valaistus HUOM. Lisäksi on noudatettava turvavalaistusta ja poistumisreittivalaistusta koskevia vaatimuksia - turvasyöttöjärjestelmien generaattorien kytkinlaitostilat ja normaalin syötön ja turvasyöttöjärjestelmien pääkeskustilat - ryhmän 1 lääkintätilat. Kussakin huoneessa on ainakin yhtä valaisinta syötettävä turvasyöttöjärjestelmien teholähteestä - ryhmän 2 lääkintätilat. Vähintään 50 % valaistuksesta on syötettävä turvasyöttöjärjestelmien teholähteestä. Leikkaussaleissa 100 % valaistuksesta liitetään turvasyöttöjärjestelmän teholähteeseen Lääkintätilojen ryhmät 0-2 (G0-G2) määräytyvät sen mukaan, millaisia sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden liityntäosia niissä käytetään. Ryhmän 2 tiloissa vaatimukset ovat tiukimmat, koska liityntäosia käytetään sellaisissa sovelluksissa, joissa sähkönsyötön vika voi aiheuttaa potilaille hengenvaaran. Liitteissä B ja C on esitetty taulukot lääkintätilojen esimerkkijaottelusta. /7; 8/ Lääkintätilastandardin vaatimusten lisäksi varavalaistus suositellaan asennettavaksi myös esimerkiksi yleisiin odotustiloihin, kulkureiteille sekä inva-wc -tiloihin. Tällaisissa tiloissa varavalaistusta tarvitaan, jotta rakennuksessa olevien henkilöiden liikkuminen olisi turvallista, ja turhilta paniikkitilanteilta vältyttäisiin normaalin valaistuksen vikaantuessa. /7/

12 12 3. TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄT Markkinoilla on useita eri toimintaperiaatteella toimivia turvavalaistusjärjestelmiä. Määräysten mukainen turvavalaistus on toteutettavissa millä tahansa näistä järjestelmistä, mutta järjestelmien sopivuus kohteeseen tulisi selvittää tapauskohtaisesti. Järjestelmätyypin valinnassa tulee huomioida sekä tekniset että taloudelliset tekijät. Esimerkiksi järjestelmän laajuutta saattaa rajoittaa kaapeleiden tai keskusten kuormitettavuus. Toisaalta jotkin järjestelmät ovat hankintakustannuksiltaan edullisia muihin järjestelmiin verrattuna, mutta niiden ylläpito voi olla joissain kohteissa hankalaa ja aiheuttaa siten merkittäviä kustannuksia järjestelmän pitoaikana. Lisäksi mm. kaapeloinnissa, valaisimien kuluttamassa energiassa sekä järjestelmän muunneltavuudessa saattaa olla huomattavia eroja eri järjestelmien välillä. Etenkin suurissa kohteissa oikealla järjestelmävalinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. /4; 9/ Työn kohteena olevan sairaalarakennuksen saneerauksessa käytettävä turvavalaistusjärjestelmä oli jo valittuna työn alkaessa. Järjestelmien välisten kustannusten vertailua varten tuli myös muiden järjestelmien toteutusperiaatteet selvittää. Tässä osassa on kerrottu markkinoilla olevien järjestelmien yleisistä ominaisuuksista, sekä eritelty tarkemmin saneerauksessa käyttöönotetun järjestelmän yksityiskohtia. Suomessa valmiiden turvavalaistusjärjestelmien toimittajia ovat mm. Autrosafe, Elema, Eltek, Exilight, Glamox, Neptolux sekä Teknoware, joiden tuotevalikoimaa on koottu taulukkoon 2. Taulukko perustuu toimittajien internet-sivujen tuotevalikoimista /10-15/ löytyneisiin tietoihin. Lähes kaikilta toimittajilta on saatavilla perinteistä keskusakustotekniikkaa hyödyntävä järjestelmä. Osoitteellisia ja väylään perustuvia järjestelmiä on tarjolla lähinnä suurempien järjestelmätoimittajien valikoimissa. Näiden lisäksi Teknowaren valikoimista löytyy järjestelmiä, joissa on hyödynnetty uusinta tekniikkaa. Taulukko 2. Turvavalaistusjärjestelmien toimittajien tarjoamia järjestelmätyyppejä. Keskusakustojärjestelmät Valaisinkohtaisen energiavaraston omaavat järjestelmät Perinteinen Osoitteellinen Väylään perustuva Langaton Kondensaattoreita järjestelmä järjestelmä järjestelmä järjestelmä hyödyntävä järjestelmä Autrosafe X Elema X Eltek X X X Exilight X X Glamox X X Neptolux X Teknoware X X X X Yleisimmät järjestelmät Uutta tekniikkaa

13 Keskusakustojärjestelmät Perinteisesti turvavalaistusjärjestelminä on käytetty keskusakustojärjestelmiä, jotka toimivat kuvan 2 mukaisella periaatteella. Keskusakustojärjestelmissä turvavalaistusta syötetään normaalitilanteessa verkosta ja verkkojännitteen katketessa turvavalokeskus vaihtaa syötön keskuksessa sijaitsevalle akustolle. /4/ Kuva 2. Keskusakustojärjestelmän yksinkertaistettu periaatekuva. Keskusakustojärjestelmissä valaistusta syötetään joko 24 V tai 230 V jännitteellä. Järjestelmissä käytetyt akkujännitteet ovat 24 V ja 216 V, jotka on toteutettu kytkemällä tarvittava määrä 12 V akkuja sarjaan. 230 V syöttöjännite saadaan muodostettua 24 V akkujännitteestä invertterin tai hakkurivirtalähteen avulla, jolloin valaistuksen syöttöjännitteenä on vastaavasti 230 V vaihto- tai tasajännite. 216 V akkujännitettä käytetään sellaisenaan 230 V valaistuksen syöttämiseen. /4, s. 45./ Keskusakustojärjestelmän kaapelointiin vaikuttavat kaapeleiden kuormitettavuus sekä toimintavarmuuteen liittyvät tekijät. Kuormitettavuus vaikuttaa kaapelipituuksiin erityisesti 24 V järjestelmissä, koska pienellä jännitteellä valaisimien ottama virta ja sen myötä kaapeleissa muodostuva jännitteenalenema ovat suuria. Kaapelointi mitoitetaan siten, että valaisinryhmän kauimmaisella valaisimella jännite on valmistajan sallimissa rajoissa vielä nimellisen toiminta-ajan lopulla. /4, s /

14 14 Koska turvavalaistuksen täytyy toimia vähintään yhden tunnin ajan, keskusakustojärjestelmissä valaistusta syötetään palonkestävällä kaapelilla. Lisäksi poistumisreitin osastoilla yhden poistumisvalaistukseen käytetyn valaisimen vikaantuminen ei saa pimentää reittiä kokonaan. Keskusakustojärjestelmiä käytettäessä jokaiselle poistumisreitin alueelle tuodaan syöttö vähintään kahdesta ryhmästä. Valaisimet ryhmitellään mahdollisuuksien mukaan siten, että peräkkäisiä valaisimia syötetään eri ryhmistä. Toimintavarmuuden vuoksi yhden valaistusryhmän suositeltu enimmäiskoko on maksimissaan 15 valaisinta, vaikka kuormitettavuus sallisi useampia valaisimia. /4, s. 48./ Perinteiset keskusakustojärjestelmät Keskusakustojärjestelmät voidaan jakaa perinteisiin ja osoitteellisiin järjestelmiin keskusten suorittaman valaisinvalvonnan perusteella. Perinteisissä keskusakustojärjestelmissä akuston jännite on yleensä valvottu, ja keskukselta saadaan hälytys, mikäli akuston jännite on liian alhainen. Keskus ei kuitenkaan valvo valaisimien kuntoa, joten järjestelmän ylläpitäjä joutuu valvomaan järjestelmän toimivuutta tekemällä järjestelmälle määräysten mukaiset toimintatestit. Kuukausittaisessa testissä järjestelmä kytketään akkukäytölle, ja keskuksen sekä kaikkien järjestelmän valaisimien toiminta tarkistetaan. Lisäksi akuston kuntoa tarkkaillaan vuosittain täyden kuormitusajan testillä. /4, s. 45; 17/ Osoitteelliset keskusakustojärjestelmät Osoitteellisissa keskusakustojärjestelmissä keskus valvoo koko järjestelmän toimintaa. Akuston jännitteen lisäksi valaisimien toimintaa tarkkaillaan automaattisesti, joten kaikista järjestelmän vioista saadaan hälytys. Tämä helpottaa oleellisesti järjestelmän ylläpitämistä. Osoittellisten järjestelmien ominaisuuksiin kuuluu myös määräysten mukaisten kuukausija vuositestien suorittaminen automaattisesti. Testien tulokset ovat luettavissa joko keskuksen luota tai etäkäytöllä tietokonepäätteeltä tätä ominaisuutta tukevissa keskuksissa. /4, s. 45; 18/ Perinteiseen järjestelmään verrattuna vastaava osoitteellinen järjestelmä on kalliimpi toteuttaa järjestelmän keskuslaitteiden sekä valaisimien osoitteellisuuden vuoksi. Osoitteellisten järjestelmien ylläpitokustannukset ovat kuitenkin vähäisiä, koska kaikista vikatilanteista saadaan ilmoitus automaattisesti, eikä koko järjestelmää näin tarvitse jatkuvasti tarkkailla. Riittää, kun järjestelmän testiraportit tarkastetaan kuukausittain /19/. Automaattisten testien ansiosta osoitteellisen järjestelmän kokonaiskustannukset voivat kalliimmista hankintakustannuksista huolimatta olla perinteistä järjestelmää pienemmät, kuten tämän työn kustannusvertailu osoittaa.

15 Väylään perustuvat, yksikköakulliset järjestelmät Väylään perustuvissa, yksikköakullisissa järjestelmissä jokainen valaisin saa omalta akultaan tarvitsemansa energian sähkönsyötön vikatilanteissa. Lisäksi valaisimissa on mm. valaisimen testausyksikkö, akun latausyksikkö sekä tiedonsiirtoyksikkö, jolla valaisin kytketään väylän kautta turvavalokeskukselle. Järjestelmän keskus tunnistaa valaisimet niiden osoitteiden perusteella. Valaisimien kaapelointi voidaan toteuttaa joko erillisellä 230 V syötöllä ja tiedonsiirtoväylän heikkovirtakaapelilla tai ainoastaan heikkovirtakaapelilla toteutetulla väyläkaapelilla. /4/ Erillisellä 230 V kaapeloinnilla varustetuissa järjestelmissä valaisimet saavat tarvitsemansa energian normaalin valaistuksen ryhmäkeskukselta. Syöttöjännitteen katketessa kaikki valaisimet siirtyvät automaattisesti akkukäytölle. Väyläkaapelia käytetään ainoastaan keskuksen ja valaisimien väliseen tiedonsiirtoon. Esimerkkinä erilliseen syöttöön ja tiedonsiirtoväylään perustuvasta järjestelmästä on Eltek Delta Compact, jonka periaatekaavio on esitetty kuvassa 3. /12/ Kuva 3. Eltek Delta Compact järjestelmä. Tässä järjestelmässä valaisimilla on erillinen syöttö- ja tiedonsiirtokaapelointi. /12/ Ainoastaan väyläkaapeloinnin omaavissa järjestelmissä väyläkaapelia käytetään valaisimien energian syöttämiseen sekä tiedon siirtämiseen turvavalokeskuksen ja valaisimien välillä. Tällaisessa järjestelmässä valaisimet toimivat pienellä käyttöjännitteellä ja niiden tehot ovat pieniä, jotta kaapeli ei ylikuormitu. Ainoastaan väyläkaapelia käyttävästä järjestelmätyypistä esimerkkinä on Neptolux-järjestelmä, joka on käytössä työn kohteena olevassa sairaalarakennuksessa. Järjestelmän tarkempi kuvaus on esitetty luvussa 3.3. /4, s. 45; 20/

16 16 Yksikköakullisissa järjestelmissä 230 V syöttö sekä keskusten ja valaisimien välinen väyläkaapelointi voidaan tehdä tavanomaisilla kaapelityypeillä palonkestävien kaapeleiden sijaan. Akut sijaitsevat valaisimissa, joten valaisimien syöttö on varmennettu, vaikka kaapeliyhteys turvavalokeskukselle tai 230 V verkkoon katkeaa ryhmävian tai tulipalon seurauksena. Lisäksi turvavalokeskusten ja valaisimien välille tarvitaan ainoastaan yksi väyläkaapeli usean ryhmäkaapelin sijaan. Yksikköakullisten järjestelmien kaapelointi onkin usein edullisempi toteuttaa kuin keskusakustojärjestelmissä käytettävä palonkestävä kaapelointi. /4; 20/ Akkujen huoltaminen mielletään usein merkittäväksi kustannustekijäksi yksikköakullisissa järjestelmissä, sillä akkuja on useita ja ne sijaitsevat hajautetusti joka puolella rakennusta olevissa valaisimissa /9/. Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikkien turvavalaistusjärjestelmien valaisimet vaativat säännöllistä huoltoa. Nykyisten akkujen kapasiteetti sekä käyttöikä yhdistettynä uusimpaan led-tekniikkaan ovat mahdollistaneet valaisimille ja niiden akuille useiden vuosien huoltovälin, joten valaisimissa sijaitsevien akkujen huolto voidaan nykyisissä järjestelmissä jaksottaa muun säännöllisen valaisinhuollon yhteyteen. /4; 20/ 3.3. Turvavalaistusjärjestelmien uusia ominaisuuksia Tässä luvussa on esitetty turvavalaistusjärjestelmien uusia teknisiä ominaisuuksia. Tätä työtä tehtäessä näiden tuotteiden käytöstä ei juurikaan ollut kokemusperäistä tietoa saatavilla. Järjestelmätoimittajan hinnastosta /21/ ilmenee, että näitä ominaisuuksia hyödyntävät laitteet ovat vielä tätä työtä tehtäessä suhteellisen kalliita. Järjestelmistä saatavat edut voivat kuitenkin joissain kohteissa merkitä pienentyneitä kokonaiskustannuksia pidemmällä aikavälillä.

17 Langaton järjestelmä Langaton järjestelmä perustuu valaisinkohtaisiin akkuihin ja valaisimien osoitteellisuuteen, joten se on hyvin samankaltainen yksikköakulliseen väyläpohjaiseen järjestelmään verrattuna. Jokainen valaisin tarvitsee 230 V syötön saman alueen valaistusta palvelevalta ryhmäkeskukselta. Merkittävä tekninen ero väylään perustuvaan ratkaisuun nähden on väyläkaapelin korvaaminen langattomalla tiedonsiirrolla. /22/ Langattomassa järjestelmässä valaisimet sisältävät langattoman lähettimen ja vastaanottimen. Kun valaisimet asennetaan toistensa kantoalueille, syntyy valaisimien välille kuvan 4 mukaisesti langaton tiedonsiirtoverkko. Jokainen valaisin toimii järjestelmässä tiedon välittäjänä, jolloin järjestelmän tiedonsiirtoon muodostuu useita vaihtoehtoisia reittejä. Yhden valaisimen rikkoontuminen ei katkaise tiedon kulkua, mikäli muut rakennuksen turvavalaisimet ovat toistensa kantoalueella. /22/ Kuva 4. Langattoman järjestelmän toimintaperiaate. Tiedonsiirtoon muodos-tuu langattomassa järjestelmässä useita vaihtoehtoisia reittejä. /22/ Langattoman järjestelmän tilaa valvotaan langattomilla laitteilla. Tiedon kerääminen ja tarkastelu onnistuu seinään asennettavalla paneelilla tai USB-koordinaattorilla varustetulla tietokoneella. /22/

18 Kondensaattorit akkujen korvaajina Uutuutena turvavalaistusjärjestelmien markkinoilla on järjestelmä, jossa valaisinkohtaisten akkujen tilalla on käytetty nykyaikaisia superkondensaattoreita. Kondensaattoreille luvataan pidempi elinikä kuin akuille ja niille myönnetäänkin jopa 10 vuoden toimintatakuu. Kondensaattorit eivät sisällä haitallisia metalleja (RoHS), ja niiden latausajat ovat akkuja lyhyempiä. Kondensaattoreiden jännite käyttäytyy akkujen jännitteeseen nähden eri tavalla niitä purettaessa ja ladattaessa. Tämän vuoksi kondensaattoreilla ei suoraan voida korvata valaisimien akkuja, vaan kondensaattoreille täytyy valita niille erikseen suunnitellut valaisimet. /23/ 3.3. Sairaalassa käyttöön otettu turvavalaistusjärjestelmä Kohteena olevan sairaalan saneerauksessa turvavalaistusjärjestelmäksi valittiin osoitteellinen, väylään perustuva Neptolux-turvavalaistusjärjestelmä, jonka periaate on esitetty kuvassa 5. Tämän luvun tiedot perustuvat järjestelmän esitteeseen /20/ ja suunnitteluohjeeseen /24/. Kuva 5. Neptolux-järjestelmäkaavio. /25/ Nepto 254 -keskuksessa on kaksi väylää, joihin kumpaankin voidaan ryhmitellä 127 osoitteellista valaisinta tai I/O-yksikköä. Neptolux-järjestelmä perustuu väylätekniikkaan. Väylää käytetään opas- ja turvavalaisimien energian syöttöön sekä tiedonsiirtoon väylään kytkettyjen laitteiden ja turvavalokeskusten välillä. Järjestelmän Nepto 254 -keskuksissa on kaksi väylää, joihin molempiin voidaan kytkeä 127 osoitteellista valaisinta ja I/O-yksikköä. Väylän enimmäispituus on 1000 m käytettäessä väyläkaapelina KLMA 4x0,8+0,8 -kaapelia. Myös edullisemman KLMA 2x0,8+0,8 -kaapelin käyttö on mahdollista, mutta tällöin väylän pituus rajoittuu 500 m:iin.

19 19 Opas- ja turvavalaisimet ovat Neptolux-järjestelmässä yksikköakullisia ja osoitteellisia. Jokaisessa valaisimessa on samanlainen asennuskanta, mikä helpottaa käytännön asennustyötä. Aluksi valaisinkannat asennetaan paikoilleen ja väyläkaapeli kytketään kantoihin. Kun kaikki asennustyöt on tehty, valaisimien osoitteet ohjelmoidaan erillisellä ohjelmointilaitteella valaisimiin ja lopuksi valaisimet kiinnitetään pikakiinnityksellä kantoihinsa. Turvavalokeskus tunnistaa tämän jälkeen automaattisesti jatkuvatoimiset opasvalaisimet sekä ajoittain toimivat turvavalaisimet. Normaalin valaistuksen jännitetieto tuodaan Neptolux-järjestelmään väylään kytketyn I/Oyksikön avulla. I/O-yksiköt ovat valaisimien tapaan osoitteellisia, ja ne saavat käyttöjännitteensä järjestelmän väylän kautta. Jokaiseen valvottavaan ryhmäkeskukseen asennetaan vaihevahti, jonka kosketintieto tuodaan I/O-yksikköön KLMA 2x0,8+0,8 -kaapelin avulla. Kun jännite missä tahansa ryhmäkeskuksen vaiheessa laskee riittävästi, vaihtaa vaihevahdin kosketin tilaansa ja I/O-yksikkö välittää tämän tiedon turvavalojärjestelmään. Vaihevahtien lisäksi I/O-yksikköön voidaan kytkeä esimerkiksi turvavalopainikkeet. Turvavalokeskus sytyttää turvavalaisimet I/O-yksikön välittämän tiedon avulla normaalivalaistuksen jännitesyötön häiriintyessä tai turvavalopainiketta painettaessa. Väylässä olevaan I/O-yksikköön voidaan kytkeä erillinen keskus, jota ohjataan yksikössä olevan lähdön avulla. Tällöin Neptolux-järjestelmässä voidaan käyttää myös muiden valmistajien valaisimia. Osoitteellinen Nepto 254 -keskus tulkitsee erillisen keskuksen vain yhtenä osoitteena, joten kaikki erilliseen keskukseen asennetut valaisimet toimivat samanaikaisesti. Osoitteellisuuden ansiosta järjestelmän toimintatestit on saatu automaattisiksi. Keskus testaa standardin SFS-EN mukaisesti jokaisen valaisimen toiminnan kuukausittain, sekä suorittaa akkujen täyden ajan kuormituskokeen vuosittain. Kaikki tapahtumatiedot tallentuvat keskusyksikön muistiin, josta ne ovat luettavissa joko keskuksen luona olevalta käyttölaitteelta tai vaihtoehtoisesti tietokoneelta keskuksen ollessa kytkettynä lähiverkkoon. Tietokonetta käytettäessä viallisen valaisimen sijainti saadaan näkymään rakennuksen pohjakuvassa, kun käytössä on järjestelmätoimittajan grafiikkaohjelmisto. Lisäksi hälytystiedot voidaan välittää huoltoliikkeeseen erillisellä siirtolaitteella.

20 20 4. SANEERATTAVAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS Kun turvavalaistukseen liittyvät määräykset ja käytettävän turvavalaistusjärjestelmän ominaisuudet olivat selvillä, voitiin saneerauksessa käytettävän järjestelmän laajuus kartoittaa. Neptolux-järjestelmässä keskus tulkitsee valaisinpisteet yksittäisinä osoitteina ja keskukset mitoitetaan osoitemäärien perusteella /20/. Tämän vuoksi valaisimien arvioitu kokonaismäärä sairaalan jokaisessa rakennusosassa selvitettiin, minkä jälkeen turvavalokeskusten määrä ja niiden palvelualueet saatiin määritettyä Valaisinmäärän arviointi Saneerauksen alkuvaiheessa oli Neptolux-järjestelmälle tehty valmiita turvavalaistussuunnitelmia. Näistä suunnitelmista etsittiin apukeinoja rakennuksen valaisinmäärän arviointiin. Ensimmäisenä ajatuksena oli, että rakennuksen pinta-alaan perustuva menetelmä olisi ollut nopea tapa määrittää kunkin rakennusosan valaisinmäärät. Tätä menetelmää kokeiltaessa todettiin, että sairaalan eri rakennusosissa tilat oli suunniteltu täysin eri käyttötarkoituksiin. Joissain rakennusosissa tilat olivat pääosin yleisiä tiloja, kun taas muissa vastaavan kokoisissa rakennusosissa saattoi olla esimerkiksi leikkaussaleja tai varastotiloja. Lisäksi rakennusosien käytävien suhteellinen määrä vaihteli, joten valaisinmääriä ei pystytty määrittämään pinta-alan perusteella. Seuraavaksi huomio kiinnittyi käytäviin, jotka olivat koko rakennuksessa pääosin saman levyisiä ja korkuisia. Käytävien valaisinmäärien arviointi onnistuikin käytäväpituuteen perustuvaa arviointimenetelmää käyttäen. Lopullista valaisinmäärän arviointia varten jokaisesta sairaalan kerroksesta luotiin erillinen Excel-taulukko. Taulukkoon muodostettiin sarakkeet kerroksessa oleville rakennusosille ja rakennuksen CAD-pohjakuviin rajattiin vastaavat rakennusosat. Lopulta rakennuksen pohjakuvat käytiin läpi kerroksittain rakennusosa kerrallaan, ja arvioidut valaisinmäärät kirjattiin taulukoihin (liite D). Käytävien valaisinmäärien arviointi onnistui pohjakuvista mitattujen käytäväpituuksien perusteella ja muut tilat käytiin erikseen läpi jokaisesta rakennusosasta.

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

Turvavalaistusjärjestelmien teknisen vaatimuksenmukaisuuden todentaminen. 19.11.2014, Mikko Malinen, Teknoware Oy

Turvavalaistusjärjestelmien teknisen vaatimuksenmukaisuuden todentaminen. 19.11.2014, Mikko Malinen, Teknoware Oy Turvavalaistusjärjestelmien teknisen vaatimuksenmukaisuuden todentaminen 19.11.2014, Mikko Malinen, Teknoware Oy 22 Turvavalaistusjärjestelmät Keskusakustojärjestelmät Keskitetty tehonsyöttö valaisimille

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN SUUNNITTELU

TURVAVALAISTUKSEN SUUNNITTELU TURVAVALAISTUKSEN SUUNNITTELU Tapio Kallasjoki 2014 TURVAVALAISTUS (SFS-EN 1838) POISTUMISVALAISTUS POISTUMISREITTIVALAISTUS AVOIMEN ALUEEN VALAISTUS RISKIALTTIIN TYÖALUEEN VALAISTUS VARAVALAISTUS SUUNNITTELUVAIHEET

Lisätiedot

Osoitteelliset turvavalokeskukset

Osoitteelliset turvavalokeskukset CPS100 Osoitteelliset turvavalokeskukset rev. 1/14 Plansafe CPS100 Plansafe CPS100 Osoitteellinen turvavalojärjestelmä valvoo automaattisesti normaalikäytön aikana keskuksien ja valaisimien toimintaa.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 Teknoware Oy 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän esityksen tarkoituksena on selkeyttää kaikkien poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen kanssa tekemisissä olevien

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 1 TARKOITUS JA SOVELTAMISALA Tämän esityksen tarkoituksena on selkeyttää kaikkien poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen kanssa tekemisissä olevien tahojen toimintaa.

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

GREENEST WAY TO SAFETY. Luotettavaa turvavalaistusta yli 35 vuoden kokemuksella

GREENEST WAY TO SAFETY. Luotettavaa turvavalaistusta yli 35 vuoden kokemuksella GREENEST WAY TO SAFETY Luotettavaa turvavalaistusta yli 35 vuoden kokemuksella UUSI AKUTON ESCAP-TEKNOLOGIA YMPÄRISTÖNSUOJELU OSANA TUOTEKEHITYSTÄMME 2 Yhteiskuntavastuuseemme kuuluu myös ympäristönsuojelu,

Lisätiedot

Turvavalaistuksen suunnittelu ja järjestelmän tarkastaminen

Turvavalaistuksen suunnittelu ja järjestelmän tarkastaminen Turvavalaistuksen suunnittelu ja järjestelmän tarkastaminen Teknoware Oy / Mikko Malinen Copyright 2017 1 Pasi Hongisto Teknoware Oy on Pohjois-Euroopan suurin turvavalaistusvalmistaja perustettu 1972

Lisätiedot

Exilight Easy Control System järjestelmät. Easy Control System. Exilight kulkee edellä ja opastaa oikean reitin. www.exilight.fi

Exilight Easy Control System järjestelmät. Easy Control System. Exilight kulkee edellä ja opastaa oikean reitin. www.exilight.fi Exilight Easy Control System järjestelmät Easy Control System Exilight kulkee edellä ja opastaa oikean reitin www.exilight.fi Exilight Oy Exilight Oy perustaa palvelunsa ammattitaitoiseen ja kehittyneeseen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki

Kauniaisten kaupunki Kauniaisten kaupunki Keskusurheilukenttä Valaistuslaskenta RAPORTTI LiCon-AT Oy Matleena Sirkiä Hyvinkää 13.3.2013 Sisällys 1 KÄSITTEET... 1 1.1 Valovirta... 1 1.2 Valovoima... 1 1.3 Valaistusvoimakkuus...

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE, TW868XX(K) TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE, TW868XX(K) TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE, TW868XX(K) TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi. Käyttökohteet: Rakennukset,

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE, TWT35 TWINSPOT TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE, TWT35 TWINSPOT TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE, TWT35 TWINSPOT TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET 2 Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu ajoittain toimivaksi tai jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi.

Lisätiedot

Exilight turvavalokeskukset, opaste- ja turvavalaisimet

Exilight turvavalokeskukset, opaste- ja turvavalaisimet Easy Control Easy Control -keskusakustojärjestelmä Easy Control Easy Control Easy Control -keskusakustojärjestelmä ESC-30 W/DC Turvavalokeskus Ohjain- ja valvontakortit Ryhmävalvontakeskukset 230 V DC

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valvontakeskus RVK Valvontakeskus on tarkoitettu turvavalokeskusten EXI-1000, 2000 ryhmien automaattiseen valvontaan. Keskus mittaa kunkin

Lisätiedot

Turvavalaistusjärjestelmien kehittäminen Ovako Imatra Oy Ab:lle

Turvavalaistusjärjestelmien kehittäminen Ovako Imatra Oy Ab:lle Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Imatra Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto Joni Peltonen Turvavalaistusjärjestelmien kehittäminen Ovako Imatra Oy Ab:lle Opinnäytetyö

Lisätiedot

Turvavalaistuksen vaatimukset

Turvavalaistuksen vaatimukset Turvavalaistuksen vaatimukset Pasi Hongisto Teknoware Oy Copyright 2017 1 Pasi Hongisto Turvavalaistus Turvavalaistuksen tarkoitus on opastaa henkilöt ulos rakennuksesta kaikissa eri tilanteissa, myös

Lisätiedot

POISTUMISTIEVALAISIMET

POISTUMISTIEVALAISIMET TURVAVALAISTUS POISTUMISTIEVALAISIMET LOUNGE LED Tyylikäs LED-poistumistievalaisin jonka tekniset ratkaisut mahdollistavat helpon asennuksen sekä kaapeloinnin valaisimelle. Valaisin on kiinnitetty asennusjalustaan

Lisätiedot

TURVALAISTUSJÄRJESTELMIEN HUOLTO - JA VALVONTAOPAS

TURVALAISTUSJÄRJESTELMIEN HUOLTO - JA VALVONTAOPAS TURVALAISTUSJÄRJESTELMIEN HUOLTO - JA VALVONTAOPAS PERUSTIEDOT... 5 URAKOITSIJA... 5 LAITTEISTON HOITAJA... 5 HUOLLOT, TESTAUKSET JA TARKASTUKSET... 6 OPASTEVALAISIMIEN PINTAKIRKKAUDEN MITTAUS... 7 TURVAVALOKESKUS...

Lisätiedot

Eelis Halme. Turvavalaistus. Toteutus Hyvinkään ammattioppilaitokselle

Eelis Halme. Turvavalaistus. Toteutus Hyvinkään ammattioppilaitokselle Eelis Halme Turvavalaistus Toteutus Hyvinkään ammattioppilaitokselle Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö Päivämäärä 31.5.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

I T. SurePath. Järjestelmä on täysin yhteensopiva kaikkien DALI hyväksyttyjen turva- ja poistumistievalojen kanssa.

I T. SurePath. Järjestelmä on täysin yhteensopiva kaikkien DALI hyväksyttyjen turva- ja poistumistievalojen kanssa. SurePath Järjestelmä on täysin yhteensopiva kaikkien DALI hyväksyttyjen turva- ja poistumistievalojen kanssa. SurePath on DALI pohjainen turvavalaistuksen valontajärjestelmä joka tarjoaa täysin yhteensopivan

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Ensto-valaistus Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Miksi Ensto-valaistus Laaja valikoima ratkaisuja koteihin ja kiinteistöihin Energiatehokkuus Toimivuus Taloudellisuus Ilkivallan ehkäisy

Lisätiedot

ECS Turvavalokeskukset AUTROSAFE OY

ECS Turvavalokeskukset AUTROSAFE OY Turvavalokeskukset AUTROSAFE OY rev. 5/13 PLANSAFE Logiikkaohjattu Plansafe tuoteperhe sisältää kaikki turvavalokeskuksilta vaadittavat perusominaisuudet. Tämän lisäksi keskukset sisältävät järjestelmän

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

NÄYTÄMME vihreää valoa

NÄYTÄMME vihreää valoa NÄYTÄMME vihreää valoa HAKEMISTO TURVAVALOKESKUKSET TURVAVALAISIMET ESC-200...4 ESC-30 W/DC...6 ESC-200P-SARJA...8 EXI CONTROL V 4.1...10 LONIX COBA UI...12 EXI-24...14 EXI 230V AC/DC...16 EXI 230V AC...18

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Köymäri Riku Poistumisreittivalaistuksen suunnittelu

Köymäri Riku Poistumisreittivalaistuksen suunnittelu Köymäri Riku Poistumisreittivalaistuksen suunnittelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkövoimatekniikka Insinöörityö 21.2.2014 Alkusanat Haluan kiittää koko Insinööritoimisto Tauno Nissinen

Lisätiedot

MYYMÄLÄRAKENNUKSEN KÄYTTÖVALAISTUS SEKÄ TURVA- JA POISTUMISVALAISTUS

MYYMÄLÄRAKENNUKSEN KÄYTTÖVALAISTUS SEKÄ TURVA- JA POISTUMISVALAISTUS KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Simo Pitkänen MYYMÄLÄRAKENNUKSEN KÄYTTÖVALAISTUS SEKÄ TURVA- JA POISTUMISVALAISTUS Opinnäytetyö Tammikuu 2016 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2016 Sähkötekniikan

Lisätiedot

Delta Quad Duo Tuoteluettelo Delta Quad Duo

Delta Quad Duo Tuoteluettelo Delta Quad Duo Delta Quad Duo Tuoteluettelo Delta Quad Duo Paloilmoitin ja turvavalaistus samassa suursilmukassa Turvavalaistus saa toimintajännitteensä suursilmukasta Osoitteelliset turvavalaisimet 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suunnittelu / Asennusohjeet

Suunnittelu / Asennusohjeet Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset

Lisätiedot

EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200

EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200 Turvavalokeskukset EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200 24 V AC/DC Exilight Oy:n turvavalokeskukset toimivat 24 V:n akustolla, joka syöttää valaistusryhmiä 24 V:n tasajännitteellä. 1. Asennus Keskus tulee

Lisätiedot

TURVAVALOKESKUS. Asennus ja huolto-ohje TKT3122

TURVAVALOKESKUS. Asennus ja huolto-ohje TKT3122 VOT3122 TURVAVALOKESKUS Asennus ja huolto-ohje TKT3122 SÄILYTÄ TALLESSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2 TKT3122 TUOTEKUVAUS REV. 6; 24.11.2008 PHO Sisällysluettelo Sivu 1. Tuoteominaisuudet 3 1.1. Valmistaja

Lisätiedot

EXI-1000 JA EXI-2000

EXI-1000 JA EXI-2000 Turvavalokeskukset EXI-1000 JA EXI-2000 230 V AC Exilight Oy:n turvavalokeskukset toimivat 24 V:n akustolla, joka syöttää valaistusryhmiä jatkuvasti 230 V:n vaihtojännitteellä. Tämä mahdollistaa edullisten

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Turvavalaisimet Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Led Turvavaloja Eltek -mallisto Honeywell Life Safety on käyttänyt paljon aikaa ja resursseja uuden Eltek turvavalomalliston kehittämiseen. Uudessa mallistossamme

Lisätiedot

Poistumisvalaistuksen parantaminen Toimistokiinteistössä

Poistumisvalaistuksen parantaminen Toimistokiinteistössä Jussi Purma Poistumisvalaistuksen parantaminen Toimistokiinteistössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkövoimatekniikka Insinöörityö 11.5.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jussi

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Sähköturvallisuus. Sampsa Aronen Sairaalainsinööri HUS-Lääkintätekniikka

Sähköturvallisuus. Sampsa Aronen Sairaalainsinööri HUS-Lääkintätekniikka Sähköturvallisuus Sampsa Aronen Sairaalainsinööri HUS-Lääkintätekniikka HUS-Lääkintätekniikka Suomen suurin lääkintätekninen yksikkö Antaa koulutus-, T&K- ja asiantuntijapalveluja. Suorittaa sairaalavalokuvausta

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko

Lisätiedot

Ratkaisu: Maksimivalovoiman lauseke koostuu heijastimen maksimivalovoimasta ja valonlähteestä suoraan (ilman heijastumista) tulevasta valovoimasta:

Ratkaisu: Maksimivalovoiman lauseke koostuu heijastimen maksimivalovoimasta ja valonlähteestä suoraan (ilman heijastumista) tulevasta valovoimasta: LASKUHARJOITUS 1 VALAISIMIEN OPTIIKKA Tehtävä 1 Pistemäinen valonlähde (Φ = 1000 lm, valokappaleen luminanssi L = 2500 kcd/m 2 ) sijoitetaan 15 cm suuruisen pyörähdysparaboloidin muotoisen peiliheijastimen

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi

Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt

Lisätiedot

Turvavalo. Turvallisia ratkaisuja

Turvavalo. Turvallisia ratkaisuja Turvavalo Turvallisia ratkaisuja Kokemusta ja tietotaitoa Yli kahden sukupolven ajan Glamox on kehittänyt, tuottanut ja toimittanut valaistusratkaisuja julkisiin tiloihin. Turvavalaistuksen täytyy noudattaa

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-1000,2000,3000,4000/RVK 230 V AC Exilight Oy Hermiankatu 6-8A 33730 Tampere tel. +358-(0)10773 5400 telefax +358-(0)107735409 Y-TUNNUS 1865741-4 Nordea 114630-1066775

Lisätiedot

KESKUSAKKUJÄRJESTELMÄ FZLV. Valvottu 24 V:n keskusakkujärjestelmä VER 16-03

KESKUSAKKUJÄRJESTELMÄ FZLV. Valvottu 24 V:n keskusakkujärjestelmä VER 16-03 KESKUSAKKUJÄRJESTELMÄ FZLV Valvottu 24 V:n keskusakkujärjestelmä VER 16-03 Reitti selväksi se on fi losofi amme ja liikeideamme. Accenta AB markkinoi ja myy laajaa opasvalaisin-, turvavalaistus- ja varavalaistusvarusteiden

Lisätiedot

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

Turvavalotuotteiden tuoteluettelo TURVAVALAISTUS

Turvavalotuotteiden tuoteluettelo TURVAVALAISTUS Turvavalotuotteiden tuoteluettelo TURVAVALAISTUS 2014 TURVA- VALAISTUS TEKNOWARE 4 TURVAVALOKESKUKSET 9 KESKUSTEN LISÄTARVIKKEET 34 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN ETÄHALLINTA 47 OPASTE- JA TURVAVALAISIMET

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset. MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)

Lisätiedot

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1)

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1) S-118.3218 VALAISTUSTEKNIIKKA II LASKUHARJOITUS 2 HÄIKÄISY Tehtävä 4 Laske oheisen yhtälön avulla UGR (Unified Glare Rating) -arvo kuvan 4a tilanteessa, kun havaitsija istuu kohdassa A katsoen suoraan

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

Linjurin parkkihallin kellarikerroksen valaistuksen uudistusprojekti ennen/jälkeen mittaustulokset, sekä ennen/jälkeen kuvia

Linjurin parkkihallin kellarikerroksen valaistuksen uudistusprojekti ennen/jälkeen mittaustulokset, sekä ennen/jälkeen kuvia Valaistus tasot alla olevaan pohjapiirrokseen merkityistä paikoista. Mittaukset suoritettu alla kerrotuin päivämäärin, sekä kellon ajoin ja kuvaukset heti tämän perään, jotka olivat valmiina noin 15 minuuttia

Lisätiedot

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting. SL7 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.com 2 www.performanceinlighting.com www.spittler.de SL7 LED SISÄLLYS

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus www.ruukki.fi Ruukki toimittaa kuumavalssattuja levyjä ultraäänitarkastettuina tai muiden, erikseen sovittavien vaatimusten mukaisesti. Ultraäänitarkastuksesta

Lisätiedot

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

EXI-300, EXI-450 JA EXI-900

EXI-300, EXI-450 JA EXI-900 Turvavalokeskus EXI-300, EXI-450 JA EXI-900 230 V AC/DC Exilight Oy:n turvavalokeskukset toimivat 24 V:n akustolla, joka syöttää valaistusryhmiä 230 voltin nimellisjännitteellä. Kun verkko on päällä, keskus

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

Asumisyksikkö Muistokatu

Asumisyksikkö Muistokatu Asumisyksikkö Muistokatu Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN OPAS. Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen

SUUNNITTELIJAN OPAS. Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen SUUNNITTELIJAN OPAS Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen 3 Esivalmisteltu asennusjärjestelmä Asennusjärjestelmä on kehitetty helpottamaan asennustyötä ja vastaamaan nykyaikaisen rakentamisen vaatimuksia.

Lisätiedot

HAKEMISTO. Exilight Oy. ISO 9001 ja OPASTEVALAISIMET AKKUVALAISIMET LISÄTARVIKKEET

HAKEMISTO. Exilight Oy. ISO 9001 ja OPASTEVALAISIMET AKKUVALAISIMET LISÄTARVIKKEET HAKEMISTO TURVAVALOKESKUKSET TURVAVALAISIMET ESC-200.... 4 ESC-30 W/DC... 6 ESC-200P-SARJA... 8 EXI CONTROL V 4.1... 10 LONIX COBA UI.... 12 EXI-24....14 EXI 230V AC/DC... 16 EXI 230V AC... 18 RYHMÄVALVONTAKESKUKSET..

Lisätiedot

Turvavalotuotteiden tuoteluettelo TURVAVALAISTUS

Turvavalotuotteiden tuoteluettelo TURVAVALAISTUS Turvavalotuotteiden tuoteluettelo TURVAVALAISTUS 2015 2 TEKNOWARE 4 TURVAVALOKESKUKSET 9 KESKUSTEN LISÄTARVIKKEET 30 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN ETÄHALLINTA 43 OPASTE- JA TURVAVALAISIMET 49 VARAOSAT JA

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-3000 ja EXI-4000 230 V AC Exilight Oy Hermiankatu 6-8A 33720 Tampere tel. +358-(0)10773 5400 telefax +358-(0)10773 5409 Y-TUNNUS 1865741-4 Nordea 114630-1066775

Lisätiedot

Ulkovalaistus Vaasassa

Ulkovalaistus Vaasassa Ulkovalaistus Vaasassa Ulkovalaistus Vaasassa Valistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Ulkovalaistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Onkilahden toimintapuisto - Puupylväät, valaisimet erikoisväri - Lamput 70 W monimetalli

Lisätiedot

Savunpoistojärjestelmän kaapeloinnin ja automatiikan suunnittelu

Savunpoistojärjestelmän kaapeloinnin ja automatiikan suunnittelu Savunpoistojärjestelmän kaapeloinnin ja automatiikan suunnittelu 1 Sähkösuunnittelun lähtökohdat Painovoimainen savunpoisto Tarvittavat tiedot: 1. Savunpoistoluukkujen määrä 2. Savunpoistolohkojen määrä

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-1000 ja 2000 230 V AC ExExiligilighhtt Oy Oy Hermiankatu 6-8A 33720 Tampere tel. +358-(0)10773 5400 telefax +358-(0)10773 5409 Y-TUNNUS 1865741-4 Nordea 114630-1066775

Lisätiedot

TURVAVALOKESKUS. Asennus ja huolto-ohje TKT65XXB

TURVAVALOKESKUS. Asennus ja huolto-ohje TKT65XXB VOT6506S TURVAVALOKESKUS Asennus ja huolto-ohje TKT65XXB SÄILYTÄ TALLESSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2 TKT65XXB TUOTEKUVAUS REV.6; 29.05.2009 PHO Sisällysluettelo Sivu 1. Tuoteominaisuudet 3 1.1. Valmistaja

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ESC-200 ESC-200P OSOITTEELLINNEN TURVAVALOKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Pikaohje 1. Asenna keskus kiinnityskohdista seinään 2. Valaisinasennusten jälkeen kytke väylien kaapelit keskukseen - Älä kytke valaisimia

Lisätiedot

Sairaalan saneeraus ja uudisrakentaminen

Sairaalan saneeraus ja uudisrakentaminen SAIRAALALIITTO XV Valtakunnalliset terveydenhuollon atk-päivät 23. - 24.5.1989 hotelli Meri-Yyteri, Pori Käyttöpäällikkö Keijo Kallio Satakunnan keskussairaala Sairaalan saneeraus ja uudisrakentaminen

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen

Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen Ledien valovoiman kasvu ja samanaikaisen voimakkaan hintojen lasku on innostuttanut monia rakentamaan erilaisia tauluja. Tarkoitan niillä erilaista muoveista tehtyjä

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-24, 24/600 JA 24/1200 24V AC/DC Exilight Oy:n turvavalokeskuset toimivat 24 V:n akustolla joka syöttää valaistusryhmiä 24 V:n tasajänniteellä. 1. ASENNUS Keskus

Lisätiedot

EXI-1000/RVK, -2000/RVK, -3000/RVK JA -4000/RVK

EXI-1000/RVK, -2000/RVK, -3000/RVK JA -4000/RVK Turvavalokeskukset EXI-1000/RVK, -2000/RVK, -3000/RVK JA -4000/RVK 230 V AC Exilight Oy:n turvavalokeskukset toimivat 24 V:n akustolla, joka syöttää valaistusryhmiä jatkuvasti 230 V:n vaihtojännitteellä.

Lisätiedot

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna - Sovelluksena huipputehon rajoitus kuvantamislaitekäytössä Teemu Paakkunainen Senior Application Engineer Eaton Power Quality Oy Superkondensaattorit

Lisätiedot

Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma

Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma Juha-Matti Pohjolainen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

Kristiansundin kaupunki rakentaa. tulevaisuuden. ulkovalaistusta

Kristiansundin kaupunki rakentaa. tulevaisuuden. ulkovalaistusta Ulkovalaistus CityTouch Kristiansundin kaupunki rakentaa tulevaisuuden ulkovalaistusta Norjan kunnilla ja kaupungeilla on suuri tarve uudistaa katuvalaistustaan, koska energia- ja ympäristövaatimukset

Lisätiedot

ELEKTRONISET JÄRJESTELMÄT, LABORAATIO 1: Oskilloskoopin käyttö vaihtojännitteiden mittaamisessa ja Theveninin lähteen määritys yleismittarilla

ELEKTRONISET JÄRJESTELMÄT, LABORAATIO 1: Oskilloskoopin käyttö vaihtojännitteiden mittaamisessa ja Theveninin lähteen määritys yleismittarilla Chydenius Saku 8.9.2003 Ikävalko Asko ELEKTRONISET JÄRJESTELMÄT, LABORAATIO 1: Oskilloskoopin käyttö vaihtojännitteiden mittaamisessa ja Theveninin lähteen määritys yleismittarilla Työn valvoja: Pekka

Lisätiedot

LED VALO VASTAAN HALOGEENIVALO. VENEEN RANTAUTUMIS- JA HAKUVALOT.

LED VALO VASTAAN HALOGEENIVALO. VENEEN RANTAUTUMIS- JA HAKUVALOT. LED VALO VASTAAN HALOGEENIVALO. VENEEN RANTAUTUMIS- JA HAKUVALOT. VENEEN TARGAKAAREEN ASENNETUT VALOT Testiveneeseen on asennettu targakaareen erittäin kirkkaita halogeenivaloja suuri määrä. Valoja on

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

Valaistustapojen valinnalla vaikutetaan esteettiseen ilmeeseen, energian kulutukseen ja elinkaari kustannuksiin.

Valaistustapojen valinnalla vaikutetaan esteettiseen ilmeeseen, energian kulutukseen ja elinkaari kustannuksiin. Valaistuksen tulevaisuus Valaistustapojen valinnalla vaikutetaan esteettiseen ilmeeseen, energian kulutukseen ja elinkaari kustannuksiin. Ihmisten tarpeiden tunnistaminen ja kokonaisuuksien suunnittelu

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Sahakatu Kuopio Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit

Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Sahakatu Kuopio Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Sahakatu Kuopio Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit Maalauskammio opetuskäyttöön Pakolliset vaatimukset jotka on täytyttävä: kyllä ei 1-osainen

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

LIITE. Liite 6. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o.../...,

LIITE. Liite 6. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o.../..., EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.5.2013 C(2013) 2458 final LIITE Liite 6 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o.../..., Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä pölynimurien energiamerkinnän

Lisätiedot

ESC-200 OSOITTEELLINNEN TURVAVALOKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ESC-200 OSOITTEELLINNEN TURVAVALOKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ESC-200 OSOITTEELLINNEN TURVAVALOKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Pikaohje 1. Asenna keskus kiinnityskohdista seinään 2. Valaisinasennusten jälkeen kytke väylien kaapelit keskukseen - Älä kytke valaisimia

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit

Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit Maalauskammio opetuskäyttöön Pakolliset vaatimukset jotka on täytyttävä: kyllä ei 1-osainen maalauskammio tyyppiä

Lisätiedot