MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö 2007

2 MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA SISÄLLYS TIIVISTELMÄ TUOTTEISTUS, LAATU, KILPAILUTTAMINEN -HANKE TAUSTA, TAVOITTEET JA HANKKEEN ORGANISAATIO MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS TUOTTEISTAMISEN PROSESSI TUOTTEISTAMINEN PALVELUJEN YHTEYDESSÄ TUOTEHIERARKIA HENKILÖSTÖRESURSSIEN KARTOITUSTEN TOTEUTTAMINEN TUOTTEISTAMISPROSESSIN HYÖTY PALVELUYKSIKÖSSÄ JA HALLINNOSSA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELUASUMISEN TUOTEMÄÄRITTELY LAADUN KÄSITE TUOTTEISTAMISEN YHTEYDESSÄ JA LAATUKRITEERIEN MÄÄRITTÄMINEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN PALVELUILLE TUETUN ASUMISEN TUOTE KUNTOUTTAVAN PALVELUASUMISEN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TUOTTEET POHDINTAA JA ARVIOINTIA LIITTEET OHJEET TYÖAJANSEURANTALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI, MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAT, KUNTOUTTAVA PALVELUASUMINEN TYÖAJAN SEURANTALOMAKE, MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAT, PALVELUASUMINEN, AAMU TYÖAJAN SEURANNAN KOONTILOMAKE, MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAT, MANUAALI, PALVELUASUMINEN TYÖAJAN SEURANNAN KOONTILOMAKE, MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAT, PALVELUASUMINEN ESIMERKKIPOHJA LASTENSUOJELUN LAITOSHOIDON KUSTANNUSLASKENTAPOHJASTA MUUNNETTAVAKSI MUULLE TUOTTEELLE LÄHTEET

3 Tuotteistus, Laatu, Kilpailuttaminen - hanke toteutettiin Hämeenlinnan seutukunnassa kahdeksan kunnan ja Etelä- Suomen lääninhallituksen rahoittamana vuosina Rahoitukseen osallistui myös 18 hoiva-alan julkisen sektorin ulkopuolista palveluntuottajaa (yrityksiä, yhdistyksiä tai säätiöitä). Kunnat esittivät hankkeen alussa toiveensa tuotteistettavista palveluista, joista hankkeen ohjausryhmä valitsi pilotit. Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen ja palveluasumisen tuotteistus olivat osa hankkeen avulla tuotteistetuista palveluista. Muut tuotteistettaviksi palveluiksi valitut olivat vanhusten palveluasuminen, osa lastensuojelun ja lastenpäiväkotihoidon tuotteista. Vanhusten laitos- ja kotihoito otettiin tuotteistettaviksi mukaan hankkeen puolivälissä Hankkeen päätavoitteina olivat valittujen palvelukokonaisuuksien tuotteistus, näille laatukriteerien määrittelyt ja edellisten käyttö hankinnoissa/kilpailuttamisprosessissa eli hankinta-asiakirjapohjien laadinta. Hankkeella oli lisäksi muita tavoitteita, mm. koulutuspakettien ja yhteistyöverkoston kehittäminen, jotka tukivat puheena olevankin palvelun määrittelyä. Palvelusetelin käytön laajentaminen oli myös yksi hankkeen tavoite. Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ja palveluasuminen voi olla mahdollista tuottaa palvelusetelilläkin. Palveluntuottajan toiminnan laadun ja sisällön vähimmäisvaatimuksissa voidaan hyödyntää tuotteistuksen kautta saatuja tuotemäärittelyjä ja laatia niiden pohjalta palvelukuvaukset. Ongelmaksi voi muodostua asiakkaan itsenäinen palveluntuottajan valinta terveydentilansa takia. Se lienee estettävissä esim. edunvalvojan aktiivisella otteella. Tuotteistus toteutettiin sisällön kehittämisen näkökulmasta. Tuotteistus aloitettiin ensin pilottiorganisaatiossa (säätiö) ja välittömästi sen jälkeen jatkettiin useamman ei-julkisen palveluntuottajan kanssa (kuusi kpl, ks. 2.1.). Jälkimmäisessä prosessissa tapahtui pilottiin nähden jonkin verran lisäkehitystä. Projektipäällikkö ohjasi tuotteistusryhmiä, jotka muodostuivat mukana olevan palvelun tuottajaorganisaatioiden omistajista ja esimiehistä. Edellisten tehtävänä ja vastuulla oli hoitaa omissa yksiköissään varsinaisen tuotteistusprosessin läpivieminen. Mielenterveyskuntoutujien pilottia ohjannut tuotteistusryhmä jatkoi laaturyhmänä ja muut mukana olleet tuottajat toimivat kommentoijina määrittelyille. Tuotteistuksen tuloksena laadittiin tuotemäärittelyt, jotka sisälsivät rakenteelliset ja toiminnalliset laatumäärittelyt. Näitä hyödyntäen on laadittu palvelukuvaukset hankkeessa tuotettuun tarjouspyyntöpohjaan (www.hameenlinna.fi/perusturvajaterveydenhuolto/esittelytiedot ja Mielenterveyskuntoutujien palveluasumiselle ei hankkeessa tehty kustannuslaskentaa. Se ei sisältynyt hankkeen tavoitteisiin. Sitä toteuttaa PARAS hankkeeseen liittyvä paikallinen PATU- hanke myös Tuotteistus, Laatu, Kilpailuttaminen hankkeen tuloksia hyödyntäen. Toimintolaskennan yhteydessä toimintojen keskinäisen suhteen tarkoituksenmukaisuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Vinoutuneet jakaumat voivat vääristää kustannusjakaumaa. Projektipäällikkö laati lastensuojelun arviointijaksolle, laitoshoidolle ja ammatilliselle perhekodille kustannuslaskentaan Excel-pohjat, joista mukana olleet mielenterveyskuntoutujien palveluyksikötkin voivat tehdä mukaillen tuotteelleen tarpeellisen kustannuslaskentakaavan. Lisäksi projektipäällikkö yhdisti lastensuojelun laitoshoidon em. kaavaan työajanseurannan tulokset, jolloin työaika linkittyivät suoraan laskentakaavaan. Tämänkin voi mukauttaa mielenterveyskuntoutujien em. kaavaan. Yksiköt saivat työajanseurantaansa liittyvät excel- taulukot ja niissä olevat toimintaansa kuvaavat graafiset pylväät, joita voivat käyttää jatkossa toimintansa kehittämiseen. Yksiköt voivat hyödyntää niitä mm. toisen yksikkönsä henkilöstöresurssien jakaumien eli työajan seurantaan ja tuotteistetun toiminnan sisällölliseen kehittämiseen sekä sen jälkeiseen mahdolliseen uusintaseurantaan. Seuranta voidaan käyttää myös osoittamaan yksittäisen asiakkaan kuntoutumisen eteneminen. Tuotemäärittely on yhteistyössä kuntien, säätiön ja yritysten edustajien kanssa laadittu ja siksi tärkeä pohja yhteisen laadun kehittämiseksi seudun palveluille, julkiselle ja yksityiselle tuotannolle. Laatumäärittelyssä voidaan jatkossa hyödyntää enemmänkin sitä tietoa, jota tuotteistuksen yhteydessä tehdyistä työajan seurannoista saatiin. Sitä voidaan käyttää tarkentamaan ja mm. täsmäsuuntaamaan laadullisia toimintokuvauksia asettamalla mm. tuntimääreitä, tavoite- /vaikuttavuusmittareita. Edellä mainittu voi olla apuna esimerkiksi asiakkaan kuntoutumisen edistymisen osoittajana mm. osallistumisen ja osallistamisen mittarina. Julkisissa hankinnoissa kunta määrittää laadun ja tarjoavan palveluntuottajan tulee osoittaa omaavansa se. Yhteistä laatumäärittelyä tulee edelleen jatkaa ottaen mukaan, jos mahdollista, myös asiakas- ja omaisedustus. Erilaiset palautteet ja mittarit laadun todentamiseksi ja vaikuttavuutta osoittamaan ovat tärkeä jatkuvan yhteisen työn sarka. Se voi toimia myös hyvänä valvontamenetelmänä, jolloin palvelun osapuolet ovat osaltaan tukemassa laadukkaan palvelun hankintaa ja tuottamista. Hankkeessa laadittiin mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen tarjouspyyntöpohja. Hankesitoutuminen tässä tuoteryhmässä oli hyvä, joskin tuote- ja laatumäärittelyyn aktiivisemmin osallistui noin puolet yrityksistä. Tuotteistus, Laatu, Kilpailuttaminen hankkeen loppuraportti löytyy aiemmin mainituilta internet- sivuilta. Se voi edesauttaa tämän osaraportin kokonaisuuden hahmottamista. 3

4 1.1 TAUSTA, TAVOITTEET JA HANKKEEN ORGANISAATIO Hämeenlinnan seudun kunnat halusivat valmistautua hyvinvointipalvelujen (sosiaalipalvelut) osalta niihin haasteisiin, joihin kunnat palveluja tuottaessaan lähitulevaisuudessa joutuvat. Huomattava osa palveluista järjestetään kuntien omana toimintana. Palveluja tuotetaan myös yhteistyössä muiden kuntien tai julkisyhteisöjen kanssa, ostopalveluina tai yhteistyössä yksityisten tuottajien kanssa, joidenkin tukipalvelujen tuottaminen on ulkoistettu. Hämeenlinnan seutukunnassa kunnat eivät itse ole tuottaneet mielenterveyskuntoutujille tuettua tai palveluasumista. Näiden hoivapalvelujen osalta, joissa käytetään ostopalveluita, on palvelujen yksityisiä tuottajia toistaiseksi ollut rajallinen joukko, mikä on aiheuttanut palvelujen hintoihin korotuspaineita. Hankkeen tulosten oli tarkoitus tukea seudullisen palvelutuotantostrategiatyön etenemistä. Vaihtoehtoisissakin palvelujen tuottamistavoissa kuntien vastuulla säilyy palvelujen laadun seuranta sekä vastuu kokonaisuuden toimivuudesta, mikä edellyttää kuntien työntekijöiltä uudenlaista osaamista sekä uusia työtapoja. Toimivat palvelujen tuotantomarkkinat edellyttävät myös uutta hoivayrittäjyyttä seudulle. (Lehtimäki, 2004, osittain) Hankkeelle asetettiin kahdeksan tavoitetta, joista päätavoitteet hankkeen nimessä, Tuotteistus, Laatu, Kilpailuttaminen, ilmaisivat hankkeen perustarkoituksen (ks. hankkeen loppuraportti: ja Kehittämishankkeesta vastasi projektipäällikkö THM (koul. ja hall.), työnohjaaja Ritva Harjula. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Hämeenlinnan perusturvakeskus, jossa projektipäällikkökin toimi. Ohjausryhmä valitsi kuntien esittämien toiveiden pohjalta sosiaalipalvelut, jotka tuotteistettiin. Näihin sisältyi myös mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen tuotteistaminen. Hankkeen kussakin tuoteryhmän tuotteistuksessa oli mukana joku tai jotkut seudun kunnista ja mukana olevista hoivaalan yrittäjistä. Mielenterveyskuntoutujien tuotteistetuissa palveluissa kunnista oli mukana Lammi ja Hämeenlinna sekä pilottiyksikkönä Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön Länsituulen yksikkö. Pilotin keskivaiheella tuli mukaan omana tuotteistusryhmänään kuusi yritystä, jotka hyödynsivät pilotin antia ja kehittivät sitä edelleen (HCN Palvelukotiverkosto, Hämeen Kuntoutuskoti Oy, LaRosette Oy, Mikon Kuntoutuskodit Oy, Saarnikoti Oy ja Hoitokoti Tuuliviiri Oy). Tuotteistus toteutettiin em. tuotteistusryhmien kautta, jotka muodostuivat tuotteistettavan palvelun esimiehistä ja/tai palvelun tuottajaorganisaatioiden omistajista. Heitä ohjasi projektipäällikkö. Esimiesten tehtävänä ja vastuulla oli hoitaa omissa yksiköissään varsinaisen tuotteistusprosessin läpivieminen. Pilottiryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Harjula Ritva, projektipäällikkö, pj + siht Lehtinen Eero, Saarnikoti Oy Lehtonen Heljä, vastaava ohjaaja, Erityisasuntosäätiö / Länsituuli Miettinen Kirsti, toiminnanjohtaja, Erityisasuntosäätiö Parikka Janne, vammaistyön koordinaattori (sis. mielenterveyskunt.) Ruohonen Tuula, sosiaalityöntekijä, Hämeenlinna Uotila Jorma, sosiaalityöntekijä, Lammi Yrityspohjaiseen tuotteistusryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Attenberg Jani, Mikon Kuntoutuskodit Oy, Kalvolakodit Eloranta Anne, Hoitokoti Tuuliviiri Oy Harjula Ritva, projektipäällikkö, pj + siht Ikävalko Raili, LaRosette Jurvanen Ville, Hämeen Kuntoutuskoti Oy 4

5 Karvinen Ilpo, HCN Palvelukotiverkosto Lehtinen Eero, Saarnikoti Oy Särkiniemi Jatta, Mikon Kuntoutuskodit Oy, Tamminen - Jurvanen Minna, Hämeen Kuntoutuskoti Oy Viljanen Nina, HCN Palvelukotiverkosto Virta Katri, Hoitokoti Tuuliviiri Oy 2.1. TUOTTEISTAMISEN PROSESSI TUOTTEISTAMINEN PALVELUJEN YHTEYDESSÄ Tuotteistaminen on tuotteiden määrittelyä, jossa otetaan huomioon, mitä erilaisia palveluja asiakkaalle annetaan ja miten resurssien käyttö vaihtelee eri palveluissa. Hinta on erilainen riippuen resurssien käytöstä. Jokainen palvelu määritellään erikseen ja sille asetetaan tavoitteet, sisältö ja tarvittavat resurssit. Tuotantoyksiköissä tuotteistaminen lähtee liikkeelle yksikön perustoiminnan pohdinnasta. Tuotteistaminen edellyttää, että toiminnalla on selkeät tavoitteet ja että ne puretaan yksittäisiin palvelutilanteisiin. Tuotteistamistyössä on olennaista asiakkaiden ja asiakasryhmien sekä palveluiden ja palveluprosessien analysointi. (Majoinen ym. 2003, s. 62). Tuote on siten asiakkaalle toimitettava hyödyke, jonka sisältö ja käyttötarkoitus on määritelty. Tunnusomaista on, että sitä voidaan tuottaa samansisältöisenä useita kappaleita esim. kotipalvelun käynti. Täten palvelutuotteella tarkoitetaan palvelua, jolla on hinta ja ennalta määritelty sisältö ja asiakas (tilaaja, käyttäjä) voi tutustua palvelun rakenteeseen ennen tilausta. (Vatanen, 2005). Tuote muodostuu erilaisista toiminnoista, jotka voidaan hierarkisesti jakaa kolmeen ryhmään, ydin-, tuki- ja yleistoiminnoiksi (katso tarkemmin Tuotteistus, Laatu, Kilpailuttaminen hankkeen loppuraportti, (www.hameenlinna.fi/perusturvajaterveydenhuolto/esittelytiedot ja Toiminto sisältää kuvauksen siitä, miten tuottaja (työntekijä, yksikkö, yritys, kunta) käyttää aikansa ja resurssinsa saavuttaakseen (yritystoiminnan) palvelutoiminnoille asetetut tavoitteet. Toiminnot ovat prosesseja, jotka kuluttavat annettuja resursseja tuottaakseen jonkin suoritteen. Prosessit sisältävät erilaisia työtehtäviä. (Kivistö Arja, 2003, ) Tuote voi olla yhden palveluntuottajan tarjoama tai moniammatillisesti tuotettu palvelukokonaisuus. Yleisenä vaatimuksena tuotteille on, että ne ovat sekä toiminnallisesti että taloudellisesti järkeviä kokonaisuuksia, jotka syntyvät asiakkaiden tarpeisiin TUOTEHIERARKIA Tämän hankkeen tuotteistusmetodi oli toimintotuotteistus. Tästä järjestettiin hankkeen alussa kaikille halukkaille kunnallisen puolen (mukaan tulevat yritykset eivät olleet vielä selvillä, saivat aineistoa myöhemmin) esimiehille koulutuspäivä (Vatanen, 2005). Projektipäällikkö teki yhteistyötä kouluttajan (Vatanen) kanssa lähes koko hankkeen ajan. Syksyn 2004 aikana oli Hämeenlinnan seudulla selvitetty vanhusten asumispalvelujen toimintaa ja kustannuksia. Työn tavoitteena oli päästä ns. puitesopimuksista suoriteperusteisiin sopimuksiin. Edellisestä johtuen yksi valituista piloteista liittyi asumispalvelujen tarkempaan tuotteistamiseen ja laadun määrittelyyn, myös mielenterveyspuolelta. Mukaan otettiin kuntouttava ja tehostettu palveluasuminen ja määrittely laadittiin nimenomaan sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Tässä yhteydessä ei otettu kantaa, eikä määrittelyintressiä suunnattu avopalveluihin, joissa psykiatrisen sairaanhoidon osuus korostuu. Tuetun asumisen palvelukokonaisuuden määrittely tuli tarpeelliseksi tuotteistamisen jo ollessa vauhdissa. Muutamalla palveluntuottajalla oli tähän rinnastettavaa palvelua, eikä sitä ollut tuotteistettu tai määritelty seudulla aiemmin. 5

6 Tuotehierarkian määrittely Tuotteistukselle otettiin lähtökohdaksi tuotannon sisällön kehittäminen. Toimintotuotteistuksen alussa yksiköissä selvitettiin asiakkaiden palvelutarpeet, millä perustalla, kenelle ja millä arvopohjalla palvelu toteutetaan. Ohjeen mukaan tämä mielessä pitäen tuli yksikön edetä työtoimintojen ja tehtävien luettelon laatimiseen. Tällä vastattiin kysymykseen, mitä työyksiköissä tehdään ja mitä siellä tapahtuu. Tätä avattiin aluksi luetteloimalla puhtaasti niitä toimintoja, joita työpäiviin kuuluu, kukin työntekijä itsellisesti. Tämän jälkeen ne laitettiin yhteen ja käytiin saatua listaa yhdessä läpi. Tehtiin tarkistukset, lisäykset, ym. Tässä vaiheessa määritettiin joissakin yksiköissä, mitkä näistä olivat ydintoimintoja, niiden alatoimintoja ja mitkä nimet kuvasivat niitä mahdollisimman osuvasti. Yleis- ja tukitoiminnot määritettiin joko tässä tai joissakin yksiköissä myöhemmin. Työyksikön koordinaattori, tmv, miten esimies yksikössään oli toiminnan suunnitellut, kokosi yhteen kaikki tämän osion luettelot, muokkasi toiminnot ja tehtävät sopivien (ehdotettujen) otsakkeiden alle samoin kuin koosteet yhteisiin palavereihin. Toimintoluetteloiden jälkeen aloitettiin toimintojen avaaminen. Mitä ne sisältävät eli mistä tehtävistä ne muodostuvat? Toimintolistaa tehdessä joissakin työyhteisöissä nousi keskusteluun erilaiset yksilölliset toimintokäytännöt tai eniten aikaa tai muita resursseja vievät tilanteet. Tämä oli joissakin yksiköissä alkuna laadulliselle pohdinnalle ja joissakin yksiköissä tätä vaihetta ei osattu hyödyntää laatuyön edistäjänä. Kuntouttavan ja tehostetun palveluasumisen sekä tuetun asumisen toiminnot Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen päätoiminnoiksi määritettiin ydinpalvelut: asuminen, asiointi, huolenpito, virkistyspalvelut (=edelliset ydinpalveluja), tukipalvelut: terveydenhuolto / sairaanhoito, ateriapalvelut, tiedottaminen ja koulutus, hallinto, yhteistyö ja yleispalvelut: muut erilliset toiminnot, koostava työ, matkat, kiinteistötyöt, muut. Tarkemmin ne ovat luetteloituna alla. YDINPALVELUT ASUMINEN Turvapalvelut: huonehälyttimeen/ turvarannekkeeseen vastaaminen: yhteys huoneeseen / asiakkaaseen, tarkastuskäynti huoneeseen, springler- järjestelmä (tarkistus, hankinta), turvallisuussuunnitelma: laadinta, päivitys, perehtyminen, pelastautumis-/evakuoimis-harjoitukset / kertaukset, valvontanauhan asetus ja purku(?), ovien tarkistaminen ja lukitseminen, tilojen turvallisuustarkastukset päivittäin, väestösuojan ja ensiaputarvikkeiden kunnossapito sekä päivittäminen, paloletkuja sammutuspeittoharjoitukset, yöpäivystys (varallaolo) ja sen kirjaaminen, avainkirjanpito, murtohälytyksen kytkentä päälle / pois, paloilmoitinjärjestelmäkoulutus, paloilmoitintestaukset kuukausittain, sisäiset palo- ja turvallisuustarkastukset 2 x/vuosi, turvallisuuskoulutukset 2 krt/v. Asukkaaksi tulo: vuokrasopimuksen allekirjoitus, muuton aiheuttamien asioiden opastus (esim. muuttoilmoitus, puhelin-, sähkö- ja tv liittymäasioissa, kotivakuutuksissa, tukien hoidossa), perehdytys yksikön toimintaan, avaimen luovutus ja kuittaus, perehdytyslomake (päivärytmi, vaatehuolto, siivoaminen, hygienia, asiointi, lääkehoito, raha-asiat, sosiaalinen kuntoutus, säännöt, ruokailut, henkilökunta, omahoitaja/varahoitaja, yhteisölliset vastuutehtävät, ympäristöön tutustuminen), hoitositoumus, salassapitovelvollisuuslomake, tulohaastattelulomake, PASU; paikkaan tutustuminen, uuden asukkaan vastaanotto, PASU n / HoPaSu:n ja yksilöllisen viikkosuunnitelman /- ohjelman / kuntoutussuunnitelman laadinta, tutustumiskäynnit, maksusitoumukset, yhteystiedot, mm. omaiset, sos.tt:t, edunvalvoja + muut tahot, asukkaan asiakirjakansion perustaminen, asukkaan tietojen syöttäminen tietokantaan. Asukkaan huoneiston siisteys: ylläpitosiivouksen opastaminen: siivouksen valmistelu ja tarvikkeiden hankinta, oma huone ja yleiset tilat, kuukausisiivous, vuosisiivous (kust.), ikkunoiden pesu, ym, itsenäisen asumisen harjoittelun opastus (kauppa-asiat, pyykkihuolto, välinehuolto jne.), välineiden huolto, yhdessä siivoaminen, henkilökunnan tilojen siivous, siivouslistat, ostopalvelusiivousten seuranta, ulkotöiden ohjaus, ympäristön somistuksesta huolehtiminen., saunan lämmitys, 6

7 Asukkaan poismuutto: jatkoasumisen suunnittelu, yhteistyö omaisten, edunvalvojan ja tukihenkilön kanssa, asunnon hakuun liittyvä yhteistyö, jatkokuntoutuksen turvaaminen, tietokantatietojen päivitys, lääkehoidon jatkuvuuden turvaaminen. ASIOINTI itsenäisen päätöksenteon harjoittelu, omien raha- ja muiden asioiden hoidon ja asioinnin opastus, asiointisopimukset: esim. puhelimen käyttö, asiointi terveyskeskuksessa, virastoissa ja ostospaikoissa, yksikköasioinnit: apteekki, kaupassakäynnit, työsalitoimitukset, työsalikuljetukset, kuljetuksen järjestäminen asukkaalle, opastus hyvinvointipalvelujen käytössä (parturi, kampaamo, jalkojen hoito, kosmetologin, jne.), HUOLENPITO PASU n / / HoPaSu:n / kunt.suunnitelman laadinta ja tarkistus: päivätoiminnan toiminnan suunnittelu, työskentelyä auttavien erilaisten paperillisten apuvälineiden suunnittelu ja toteutus (reseptitaskut, lääkelistat yms.), PASU un kirjaaminen: toteutus, arviointi, voinnin ja kunnon seuranta, arviointi, Muu PASU un liitt.: Kokoukset: yhteisökokoukset, aamukokoukset, tarvittavien papereiden toimittaminen eteenpäin, omien papereiden säilyttämisen ohjeistus, etuisuuksien selvittäminen, tarkkailu, ohjaus, neuvonta, työsali- ja päivätoiminta, sis. töihin kuljetukset, töiden jakaminen, työn ohjeistus, opetus, seuranta ja laadunvalvonta, järjestyksen valvonta, liikunnalliset ryhmät, muut harrasteryhmät, tukihenkilöpalvelut Päiv. toim. avustam.: Aamuherätykset, henkilökohtaisen hygienian itsehoidon ohjaus ja seuranta; päivittäiset pesut, saunominen, suuhygienia, hiustenhoito ja parranajo, kynsien leikkaus, ym., henkinen tuki, peruskuntoa ja jaksamista ylläpitävä kuntoutus, mahd. apuvälineiden ja laitteiden käytössä, hankinnassa sekä huollossa ohjaus (esim. silmälasit, tekohampaat, kuulolaite, polkupyörä, ym), Omahoitajuus: kuntoutujan viikko- ja päiväohjelman suunnittelua, ja arviointia, yhteydenpito yksikön ulkopuolelle oman asiakkaan asioissa, raha-asiat Keskustelu tukimuotona: yksilö-, pari- ja ryhmäkeskustelut arjen tukemisessa, keskustelujen tavoiteasettelu ja muu suunnittelu, ammatilliset istumiset ja muut toiminnot: TV:n katselu, pelailu, ulkoilu yhdessä, kyläkahvit, harrasteryhmät, Vaatehuolto: henk.koht. vaatteiden huolto; pesu ja kuivaus, silitys, lajittelu, petivaatteiden vaihto, yksikön vaate- ja pyykkihuolto, VIRKISTYSPALVELUT Kodissa tai kodin ulkopuolella: ulkoilu, seurustelu, lukeminen, ohjelmalliset tilaisuudet, ryhmät, ym, (ks. huolenpito), retket, mm. kirjasto- ja videovuokraamokäynnit ja niiden ohjaus, harraste- ja virkistyssuunnitelma, yönylimatkat, kuljetukset virkistystapahtumiin, dokumentointi, karaokelauluryhmä, virkistysalueen / mökin kunnossapito, marjastus-, ym metsäreissut TUKIPALVELUT TERVEYDENHUOLTO/SAIRAANHOITO Lääkinnälliset toimenpiteet, sairaanhoito: tutkimukset, mahd. toimenpiteet, saattaminen hoitoihin, tutkimuksiin, ym, mukanaolo lääkinnäll. palveluissa, verenpaineen mittaus, ym tutkimukset, Ohjaus, neuvonta: opastus erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja hammashuollon käytössä ja käynneissä, Terveydenhuollon palvelut: lääkärissäkäynnit, palvelukodin lääkärivastaanottoihin osallistuminen ja määräysten asianmukainen dokumentointi, somaattisen terveydentilan seuranta (asukkaiden terveystarkastukset), terveydenhoidon maksusitoumukset, terapeuttiset toiminnalliset ryhmät, terapiaistuntoihin valmistautumiset, -istunnot Lääkehoito: lääkehoidon dokumentointi, ohjaus, neuvonta ja seuranta, lääkehankinta, lääkehoitotoimenpiteet, reseptien uusintaan toimittaminen ja haku, asiakkaan ohjaaminen reseptin uusinnassa ja haussa, ATERIAPALVELUT Aterioinnin valmistelu: ruoka-aine tarvikkeiden hankinta, ruokailijamäärän ilmoitus ruokapalveluun (erityisruokavaliot), ruokalistat, tukkutilaus ja vastaanotto (juhlapyhien huomioiminen) Ruoanlaitto: ruoan valmistuksen ja kahvin keiton ohjaus, tarjoilu, leipomisen opastus, ruoan jako, ruoan ottaminen, kattaus, oikean ravinnon saannin ohjaus, ruokatapojen ohjaus, muu keittiössä yhdessä toimiminen, jakelukeittiöön liittyvät muut työt, 7

8 Aterioinnin jälkihuolto: ruokailutilan, astioiden ja ruokajätteiden jälkihuolto, ruokailuista kuljettaminen. Muu: omavalvontasuunnitelma ja sen toteutuminen ja päivitys, terveystarkastajan käynnit, TIEDOTTAMINEN JA KOULUTUS Erilainen viestintä: sähköpostit, puhelinasioinnit, tekstiviestit, tiedotus (kirjalliset laadinnat, toimitus), ilmoitustaulu, erilaiset kansiot, info-vihot, Viestintä (työyhteisön kesken): puhelinkeskustelut, asiakasraportoinnit, perehdyttäminen, hoitoneuvottelut, asukaspaikkailmoitukset, asukaspäiväilmoitukset, koulutus- ja tapahtumakalenteri, tietokanta, lakipäivitykset, kalenteri Kokoukset: henkilökunnan palaverit, muu keskustelutuokio henkilökunnan kesken, Opiskelijat: ohjaus, perehdyttäminen, (henkilöstön antama) Koulutus, työnohjaus, perehdytys (henkilöstön vastaanottama): ulkoinen ja sisäinen koulutus, perehdyttäminen, henkilökunnan muu neuvonta ja ohjaus, työnohjaus, HALLINTO Henkilöstöhallinto: rekrytointi, kehityskeskustelut, kehittämis-/virkistyspäivien suunnittelu ja toteutus, työnohjauksen suunnittelu yhteistyössä työnohjaajan kanssa, henkilökunnan työnkuvan määrittely, työvuorolistat, työnsuunnittelu, palkka-asiat; palkkaviennit palkanlaskijalle, vuosilomat, palkattomat työlomat, sairaslomat, vuorotteluvapaat, äitiys/ hoitovapaat, ym vapaat, Kokoukset: Taloushallinto: materiaalihankinta, kirjanpito, maksuliikenne, talousarvion laadinta ja seuranta, muut talouteen liitt. työt, organisointi, resurssointi, toiminnan seuranta, johtaminen, päätöksenteko, valitusten, kanteluiden ja muistutusten käsittely, palveluiden ja hoidon saatavuuden järjestely, eril. valmistelu ja toimeenpano, tilastointi, raportointi, arvioinnit, Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen: kilpailutuksiin osallistuminen, palvelun määrittäminen ja perustehtävän selkiyttäminen, toiminnan markkinointi, toimintakertomukset ja suunnitelmat, Neuvonta, ohjaus: henkilökunnan neuvonta ja ohjaus, koulutuksen markkinointi henkilökunnalle, Tutkimus- ja kehitystyö: tutkimustoiminta, projektit, muu suunnittelu ja kehittäminen (esim. laatutyö), laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpito, asiakas-, asukas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely, työajan seuranta, auditoinnit, suunnittelu- ja priorisointityö, ammattikirjallisuus ja lehdet, YHTEISTYÖ Neuvottelut: asukkaita ja toimintaa koskevat palaverit yksikön ulkopuolella yhteistahoillamme, PASU - / HOPASU - neuvottelut, PAS - neuvottelut, henkilökunnan palaverit, muu keskustelutuokio henkilökunnan kesken, Omaiset: omaisten päivän toiminnot, haastattelu, neuvonta ja tukeminen, kotikäynnit, PASU - / HOPASU - neuvottelut, PAS - neuvottelut, Yhteydenpito: edunvalvojat, yhteistyökumppanit, satunnaiset asiakkaat, käytäväkeskustelut, muut hoitopaikat ja -tahot, sosiaalitoimi, KELA, muut palveluiden käyttäjät, tukihenkilötoiminnan opastus ja tukeminen, muu, oppilaitokset, seurakunnat, omais- ja muut järjestöt, työsalin sopimusasiakkaat, työterveys, muut yhteistyötahot, vierailijoiden vastaanotto ja hoitokodin esittely YLEISPALVELUT MUUT ERILLISET TOIMINNOT: KOOSTAVA TYÖ Toimistotyö: postinkäsittelyyn liittyvät toiminnot, asiakaspapereiden hankinta, ym, päätetyöskentely (muu kuin asiakastiedot), lähetteiden kirjoitus, tutkimusten, konsultaatioiden, ym. tilaus ja järjestäminen, kopiointi, arkistointi, MATKAT KIINTEISTÖTYÖT Kodikkuuden ja viihtyisyyden luominen, yleistilojen siivoukset, varastojen järjestämiset ja materiaalien hankkimiset, tilojen ergonomisuudesta huolehtiminen, asuntojen kiinteistötarkastukset, kiinteistötekniikan toimivuuden seuranta ja informointi eteenpäin, varmistaminen huollon toteutuksesta nopeasti, pienimuotoiset ylläpidolliset huoltotehtävät, hajuhaittojen minimointi, lampun vaihto, ovien rasvaus, erinäiset naulaus- ja ruuvaustyöt, jätehuollosta huolehtiminen MUUT Tauot: kahvi- ja ruokatauot, taukovoimistelut, muut tauot Muu: siirtymiset toimipisteiden välillä, muu työ, jolle ei löydy selkeää toimintoa (yksilöitävä mitä) 8

9 HENKILÖSTÖRESURSSIEN KARTOITUSTEN TOTEUTTAMINEN Henkilöstöresurssien kartoitus toiminnoittain eli työajan seuranta kuuluu oleellisena osana toimintotuotteistukseen. Sen avulla saatiin tietää henkilöstöresurssien jakauma toiminnoille. Seurannassa käytetyt taulukot ja ohjeet Työajan ylöskirjaaminen sujui helpommin, joustavammin ja totuudellisemmin yksiköissä, joissa työntekijät olivat olleet määrittämässä, mitä mikäkin pää- tai alatoiminto pitää sisällään. Vaikutti siltä myös, että missä työntekijät olivat enemmän mukana, siellä he myös sitoutuivat asiaan enemmän ja kokivat esim. työajanseurannan mielekkääksi oman työnsä avaamiseksi, eivätkä kokeneet sitä esim. työnantajan kyttäämisenä. He näkivät sen mm. keinona tuoda esille omaa työtään ja sitä kautta saada arvostusta. Työntekijöiden mukanaolo alusta (suunnittelu, aikataulutus, ym) saakka päivittäiseen työhönsä merkittävästi liittyvässä ja vaikuttavassa toiminnassa aiheuttaa tunteen vaikuttamisen mahdollisuudesta. Toimintojen avaaminen on pohjana, jotta työyhteisöt, yksikön sisäisesti, yksikköjen kesken, ostava tai myyvä taho, löytävät toiminnoille ja tehtäville yhteiset nimet ja prosessit. Projektipäällikkö laati työajan seurantalomakkeet tehdyn toimintohierarkian pohjalta. Taulukkoa laatiessa huomioitiin eri työvuorot. Työyhteisöissä toimittiin pääsääntöisesti myös iltavuoroissa (yleensä klo ), mutta vain yhdessä mukana olleessa yksikössä yövuorossa. Kullekin vuorolle tehtiin omat taulukot. Taulukoihin määritettiin etukäteen myös se aikaväli, jolla työajan toteutumista kirjattiin ylös (10 min - ½ h). Se vaihteli vuorokauden eri aikoina ja esim. tiettyinä toistuvina hektisinä aikoina aamuisin oli 10 min välit. Työn suorittajat olivat tässä asiantuntijoita ja päättivät seurantojen välit. Projektipäällikkö laati työajan seurantaan liittyvän ohjeistuksen (liite 5.1.), joka tarkistettiin yksiköissä ennen työajan seurantojen alkua. Esimerkit työajan manuaalisista seurantalomakkeista ja koontilomakkeesta, johon edellisistä yhteenlasketut kunkin työntekijän päivittäiset /kolme viikkoa siirrettiin, ovat liitteinä (liitteet ). Työajan seurannat kirjattiin manuaalisesti päivittäin / vuorottain ylös. Kaikki yhteenlasketut koosteet näistä siirrettiin excel- taulukoihin (liite 5.4.), joissa projektipäällikön laatimat laskentakaavat olivat valmiina. Taulukoihin laadittiin grafiikka ammattiryhmittäin / kukin toiminto. Edellä esitetyissä lomakkeissa valkoiset alueet kuvasivat välittömiä toimintoja eli niitä toimintoja, jotka tehdään, asiakkaan kanssa tai asiakkaalle, lähityöskentelyssä. Sen visualisointi em. tavalla edesauttoi toteutuneen työn merkintöjen ylöskirjaamisessa. Työajasta saatiin esimerkiksi seuraavanlaisia kaavioita tutkittaviksi työyhteisöön: 29 SAIRAANHOITAJA ASUMINEN 29 % ASIOINTI V:NEN ATERIAPALVELUT 11 % HUOLENPITO 11 % TERV.HUOLTO SAIR.HOITO 12 % YHTEISTYÖ 2 % VIRK.PALV Kodin ulkopuol 3 % VIRK.PALV. Kodissa 2 % TIED. JA KOUL. 13 % PÄÄTOIMINNOT HALLINTO 2 % KOOSTAVA TYÖ 3 % KIINTEISTÖTYÖT 2 % MUU 6 % MUU TUOTE ALLE 1 % 9

10 LÄHIHOITAJA ASUMINEN 25 % ASIOINTI V:NEN ATERIAPALVELUT 11 % 25 HUOLENPITO 12 % TERV.HUOLTO SAIR.HOITO 17 % 17 YHTEISTYÖ 1 % VIRK.PALV Kodin ulkopuol 1 % VIRK.PALV. Kodissa 1 % TIED. JA KOUL. 11 % PÄÄTOIMINNOT HALLINTO 4 % KOOSTAVA TYÖ 5 % MATKAT 1 % KIINTEISTÖTYÖT ALLE 1 % MUU 5 % LÄHIHOITAJA V:NEN V:TÖN PÄÄTOIMINNOT LÄHIHOITAJA PASU:n laadinta 69 PASU:un kirjaaminen V:NEN Muu PASUUN liit V:NEN Päivitt.toim.avust., ohj. Omahoitajuus Keskustelu/ohjaus 18 vaatehuolto V:NEN Vaatehuolto HUOLENPITO 12 % muu V:NEN 10

11 2.2. TUOTTEISTAMISPROSESSIN HYÖTY PALVELUYKSIKÖSSÄ JA HALLINNOSSA Excel taulukoiden hyödyntäminen nyt ja jatkossa Kukin mukana ollut yksikkö sai yksikköänsä koskevan Excel-aineiston, jossa oli henkilöstöresurssien jakaumat ammattiryhmittäin ja niille kaaviot. Kaavioita oli n / yksikkö. Näitä työajan seurannasta saatuja kaavioita voidaan käyttää hyvinkin monipuolisesti mm. palvelukokonaisuuden arviointiin, työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen sekä tuote- ja laatumäärittelyjen tekemiseen hankintoihin nähden. Se vaatii asiaan paneutumista. Hankkeessa käytiin resurssijakaumien tuloksia läpi tuotteittain ja yksiköittäin niiden omistajien / esimiesten kanssa, jotka sitä halusivat. Henkilöstöresurssien jakaumia katsottiin mm. seuraavista näkökulmista: o miten toiminta ja vastuu jakautuvat ammattiryhmien kesken o miten esimiehen rooli näyttäytyy (mikäli oli tehnyt oman työaikaseurantansa) o miten ydintoiminnot ovat suhteessa tuki- ja yleistoimintoihin o kertovatko toimintojen keskinäinen suhde ja kaaviot yleensä työstä, asiakkaista, heidän iästään ja tilanteestaan o mitä esimerkiksi nk. 0-pylväät kertovat; jos tuotteelle ja seurantaankin tarpeelliseksi määritetty toiminto ei kuitenkaan näy? o Toisaalta, kun kyseinen seurantajakso on ollut vain osa kokonaistoimintaa / vuosi, siitä voi puuttua koulutusasiat, ym. Täten kannattaa pohtia yhdessä, miten esim. täydennyskoulutukseen liittyvä määrä toteutetaan; otetaanko sijaisia, jätetäänkö joitakin päivittäisiä toimintoja pois, vähemmälle, tmv, eli missä työntekijävajaus näkyy. o mikäli asiakkaalle käytettyä työaikaa on seurattu asiakkaan omalla seurantalomakkeella, kaavioista saadaan näkyviin hänen avun tarpeensa, kohdentuminen ja määrä Välittömien ja välillisten toimintojen keskinäinen suhde on aina kiinnostava. Se ei välttämättä kerro koko totuutta, kuten jotkut muutkaan tulososiot. Työntekijöiden merkintätavat voivat vaihdella. Tätä pyrittiin estämään. Yksi tärkeä yhtenäistävä tekijä on henkilöstön mukaan otto heti alkuvaiheessa ja toinen seurannan alkupäivien yhteiset kokoontumiset kokemusten jakoon. Joissakin paikoissa näin toimittiin ja se tuotti tulosta. Jatkossa Excel-taulukkoa voi käyttää myös yksittäin tietyn päätoiminnon työajanseurantaan. Silloin se ei ole suhteessa kokonaistyöaikaan, vaan toimintona itseensä. Tämän sisällön keskinäistä asetelmaa voi verrata aiempaan, prosentteina ilman aikavertailuja kokonaistoimintaan. Toiminnan jakautumista voi seurata myös yksittäisen mielenterveyskuntoutujan kohdalla, esim. tehden palvelun alkuvaiheessa seurannan ja vuoden kuluttua uuden, jolloin on mahdollista osoittaa kuntoutumisen edistyminen (tai taantuminen) jonkin tietyn toiminnon osalta (esim. eri ryhmätoimintoihin osallistuminen). Palvelun tilaaja voi myös edellyttää palvelun tuottajaa osoittamaan kuntoutumisen suunnan vuosittain, jolloin toimintojen resurssiseurantaa voidaan tässä käyttää avuksi. Työajanseurannasta voi tehdä myös nk. ideaalimallin, jolloin asettaa sinne tuntijakaumat siten kuin haluaisi suunnata toimintaa, tekee tallennuksen. Tämän jälkeen voi työyhteisössä pohtia yhdessä, miten toimintoja tulee muuttaa, jotta päästään ideaalimallin mukaiseen toimintaan; mistä pylväästä otetaan, mihin ja miten. Ideaalimallin tekeminen taulukkoon ei välttämättä ole helppo, koska silloin täytyy muutettavat pohtia teoreettisesti jo etukäteen. Yksikön seurantaa koskevat tiedot kannattaa tallentaa kokonaisuutena, jolloin niitä voi käyttää seuraavina vuosina. Kun lisää entisten lukujen paikalle uudet kartoitustulokset, muuttuvat samalla kaaviot. Tallentamalla nämä eri vuosiluvulla, saa vertailuaineistoa aiempaan. Näin voi jatkossa seurata mahdollisia muutoksia esim. laadullisen intervention jälkeen. Halutessaan verrata toisen yksikön kanssa aineistoaan (benchmarking), on syytä sitä ennen katsastaa mahdolliset erot työajanseurantalomakkeiden täytössä. Erot eivät todennäköisesti ole suuria lopullisen aineiston suhteen, mutta hyvä kuitenkin on tarkastus tehdä. 11

12 Työajan seurannan avulla saatiin tietää henkilöstöresurssien jakauma toiminnoille. Tätä ennen oli tärkeää määrittää, mitä tuloksia yksikön hallinto ja työntekijät odottivat ja halusivat saada. Samoin oli syytä miettiä valmiiksi, miten niitä työyksikössä käsitellään jatkossa. Edellisten merkitys korostui erityisesti sitoutumisen ja sitouttamisen näkökulmasta ja sitä myötä saatujen tulosten oikeellisuudessa. Yksiköt toimivat em. toimintatavan suhteen hyvin eri tavoin. Hallinto ja kustannuslaskenta Kustannuslaskenta ei ollut hankkeen tavoitteena, vaan se on mm. tätä hanketta hyödyntävän valtakunnallisen PARAS hankkeen paikallisen PATU- hankkeen yhtenä osana. Hallinto voi tehdä saatuja henkilöstön resurssijakaumien seurantoja hyödyntäen palvelukokonaisuuden kustannusselvityksen ja laskea tuote- tai suoritepohjaisen hinnan. Tällöin tulee tulosvastaavan, taloushallinnosta vastaavan tai työryhmän määrittää muiden resurssien jakauma. Tämä tarkoittaa, että määritetään esimerkiksi prosentuaaliset osuudet, jos tarkkoja lukuja ei ole käytettävissä, miten käytettävän tilikartan mukaiset kustannuserät jakautuvat toiminnoille (ydin-, tuki- ja yleistoiminnot). Tässä prosessin vaiheessa määritetään niiden henkilöstön ammattiryhmien, hallinnon ja muiden työntekijöiden työajan jakauma vyörytyksinä toiminnoille, joista ei ole käytettävissä työajanseurantatietoja ja/tai mikäli em. ryhmät käyttävät työaikaansa myös muille tuotteille. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset ostopalvelut tai omat myytävät palvelut, ym. Laskennan yhteydessä toimintojen keskinäisen suhteen tarkoituksenmukaisuuteen on myös syytä kiinnittää huomiota. Vinoutuneet jakaumat voivat vääristää kustannusjakaumaa. Kuten aiemmin on mainittu, tässä hankkeessa ei ollut tavoitteena kustannuslaskennan teko. Koko hankkeessa oli palvelu(tuote)ryhmiä vajaa kymmenen ja yksikköjä yhteensä 36, joten hankkeen kahden vuoden aikatauluun ja monitavoitteiseen sisältöön ei olisi mahtunut yksikkökohtaisten tuotekustannusten selvittäminen. Projektipäällikkö teki lastensuojelun laitoshoidon puolella työaikaseurantojen Excel-taulukosta suorat linkit laatimaansa yksinkertaiseen kustannuslaskentapohjaan. Sen on tarkoitus toimia esimerkkipohjana joustavoittamaan ja nopeuttamaan kustannusten jakauman selvittelyä (liite 5.5.). Kukin mukana ollut palveluntuottajaorganisaatio voi muokata tämän tuotteelleen sopivaksi. Kustannukset toiminnoille voi laskea hyvinkin yksinkertaisella tavalla ja muuntamalla esim. mainitun taulukon idea omalle tuotteelle. Ongelmaksi muodostuu palveluasumisen yhteydessä se, että ainakin Hämeenlinnan seudulla palveluasumisyksiköissä oli eri hoitoisuustason / tuotteiden asiakkaita, jolloin saatava hinta ei muunnu tuotekohtaiseksi. Jotkut yksiköt tekivät myös asiakaskohtaisen työajan seurannan. Tätä hyödyntäen voi muokata oman laskentataulukon tai käyttämällä laatumäärityksiin liittyen resurssitarpeen lisäämisen huomioivaa kerrointa. Työajan seurannat toivat joissakin yksiköissä esille huomattavan epäsuhdan suoraan asiakkaalle tehdyn (nk. välittömän) työn ja muun, nk. välillisen työn, kesken. Se kertoi toiminnan tehottomuudesta palvelujen tuotantotasolla tai alimitoitetusta henkilöstömäärästä, jolloin välillisen työn osuus vaikuttaisi kasvavan. Molemmat ovat tuloksia, joihin yksiköiden tulee paneutua. Henkilöstöresurssien jakaumat toiminnoittain voivat kertoa myös työn tuottavuuden suhteesta panokseen. Näitä voidaan hyödyntää laaja-alaisesti vertaamalla esim. hoitopäiviä ja henkilöstömitoitusta. Laineen (Laine, 2005, tiivistelmä) mukaan tulee kehittää edelleen mittareita, joilla saadaan todellista tietoa laadun suhteesta tuottavuuteen. 12

13 3.1. LAADUN KÄSITE TUOTTEISTAMISEN YHTEYDESSÄ JA LAATU- KRITEERIEN MÄÄRITTÄMINEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN PAL- VELUILLE Kilpailutusprosessissa hankinnan kohteen märittely on oleellinen tiedon lähde. Siksi Tuotteistus, Laatu, Kilpailuttaminen - hankkeen yhtenä päätavoitteena oli luoda kilpailuedellytysten pohjaksi mukaan otettujen hyvinvointipalvelujen tuotteistus. Täten mielenterveyskuntoutujienkin palvelujen tuotteistamisprosessissa määriteltiin mm. palvelun tarkoitus, kohderyhmä, mikä on tarjottavan palvelun laajuus, vaativuus, tarvittavat resurssit ja palvelun toteutustapa. Edelliset muokkasivat tuotemäärittelyä, joka sisälsi rakenteelliset ja toiminnalliset laatumäärittelyt. Näitä hyödyntäen laadittiin palvelukuvaukset, joita käytettiin hankkeessa tuotettuun mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen ja palveluasumisen tarjouspyyntöpohjaan (www.hameenlinna.fi/perusturvajaterveydenhuolto/esittelytiedot ja Tässä käytettiin lisälähteenä ansiokasta Kainuun tarjouspyyntöä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluille ja hoivapalveluille (Tarjouspyyntö, 2005) Willberg on laatinut yhteenvedon palveluasumisen käsitteistä ja määrittelyistä (Willberg, 2002, 14), joka toimi lähtökohtana tuotteiden erittelyssä. Stakes on tuottanut mielenterveyskuntoutujien palveluryhmille kehittämissuositusta. Hankkeessa on siitä ollut käytössä versio 17 (Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen, ), jota ei hankkeen päättyessä vielä tiettävästi ollut ministeriössä hyväksytty. Edellisestä otettiin rakenteelliset laatukriteerit (henkilöstön määrä ja laatu, tilat, ym) tuotemäärityksiin (Idänpää, ym, 2000). Tässä hankkeessa käytettiin edellä mainitun suosituksen lisäksi eri säädöksiä, voimassa olevia ja kehitteillä olevia sekä muita toimintaa ohjaavia selvityksiä ja raportteja palvelukokonaisuuksien laatumäärittelyissä. Jotkut työyksiköt alkoivat pohtimisen, miten mikin toiminto/ tehtävä tuotettuna olisi hyvin tehty eli mitkä laatukriteerit sitä määrittävät. He tukeutuivat tässä joko yksikössä käytössä olevaan laatujärjestelmään (esim. ISO) tai käyttivät projektipäällikön yhtä esimerkkiä, miten laadullisten määrittelyjen (kriteerit ja mittarit) voidaan itsekin laatia. Laatutyön on tarkoitus jatkua omalla aikataulullaan tuotteistuksen jälkeen toimintotuotteistuksen idean mukaan. Yhteisesti tehty laadullisen toimintamallin määritys antaa aineksia sitoutumiseen sekä kustannustehokkaaseen ajatteluun. Yhteisen laadun määrittely organisaatiossa ja eri organisaatioiden kesken ei välttämättä ole helppoa, koska tarkastelutasot voivat olla hyvin erilaiset. Mäen (2004, ) mukaan tarkastelu voi lähteä eri tasolta tai lähtökohdista, mm. suunnittelu- ja tuotantokeskeisesti, kontekstisidonnaisesti, moniulotteisesti ja yksittäisen tai yhteisen hyvää hakien. Tässä hankkeessa ainakin kolme mielenterveysyksikköä aloitti toimintansa laadullisen tarkastelun jo ennen henkilöstöresurssien seurantaa. Tuotteistamalla palvelut ne saadaan mm. yhdenmukaisiksi, tasalaatuisiksi ja vertailukelpoisiksi oman organisaation eri yksiköiden välillä. Lisäksi tuotteistamisella löydetään yhteinen kieli esim. tilaaja-tuottaja mallissa ostajan ja myyjän välille. Tuotteistetut palvelut ovat helpompia saada mitattaviksi ja lisätä siten niiden läpinäkyvyyttä ja arviointia. Tuotteistamalla löydetään yhteiset toimintatavat. Tuotteistusryhmä jatkoi laaturyhmänä, jonka avulla laatukriteerien määrittely toteutettiin. Ryhmiä johti projektipäällikkö. Hän laati pohjatekstin tuote-laatumäärittelyksi mielenterveyskuntoutujien tuettuun asumiseen ja kuntouttavaan sekä tehostettuun palveluasumiseen. Edellä mainittua tekstiä muokattiin kommenttien pohjalta lopulliseen muotoonsa. 13

14 Kehittämissuosituksen (Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen, 2005) mukaan asumispalvelulla tarkoitetaan kunnan, kuntayhtymän, järjestön tai muun yksityisen palveluntuottajan järjestämää sisällöltään kuntoutumista tukevaa palvelua, johon liittyy jokin tuettu tai valvottu asumisen muoto tai muita itsenäisen asumisen mahdollistavia tukitoimia. Kokonaisuuden tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn säilyminen tai paraneminen ja sen myötä kuntoutujan siirtyminen mahdollisuuksien mukaan yhä itsenäisempään asumismuotoon. Asumispalvelut on tarkoitettu kuntoutujille, jotka tarvitsevat mielenterveyden häiriönsä vuoksi arkielämän taitojen harjoittelua, erilaisia toiminnallisia ryhmiä ja päivä- ja työtoimintoja. Sosiaalitoimi järjestää asumispalveluita kuntoutujalle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluilla voidaan myös tukea kuntoutujaa siinä vaiheessa, kun hän on siirtymässä tuetusta asunnosta itsenäiseen asumiseen. Itsenäistä asumista tuetaan sosiaalityön ja muiden sosiaalipalvelujen avulla. Sosiaalitoimella on usein eritasoisia tuetun asumisen yksiköitä, joissa työntekijä ohjaa kuntoutujia, auttaa päivittäisissä toiminnoissa ja työntekijän koulutuksesta riippuen saattaa valvoa kuntoutujien lääkitystä. Nämä yksiköt tarjoavat palveluja joko ympärivuorokautisesti tai virka-aikaan. Viikonloppuisin työntekijä on paikalla kuntoutujien tarpeiden mukaan, puhelinpäivystyksenä tai kokonaan poissa. Itsenäisesti arjen askareista selviäville kuntoutujille voidaan järjestää esimerkiksi solu- tai pienasuntoja, joissa sosiaalityöntekijä käy sovitusti tai tarvittaessa tapaamassa kuntoutujia (Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden, 2005). Kuntoutumista tukevat asumispalvelut, joissa hoito ja lääkitys omana tai ulkoisena toimintana ovat oleellinen osa kuntoutusta, ovat terveystoimen palvelujen järjestämisvastuulla. Asumispalveluiden järjestämisen tausta-ajatuksensa on usein portaittainen kuntoutusmalli, jonka mukaan kuntoutuja pyrkii ammattilaisten tukemana kohti itsenäisempää asumisen muotoa (Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden, 2005). Hankkeessa olevat määrittelyt ovat palveluntuotannolle asetetut perus- eli minimivaatimukset. Näitä tarkennettiin ja kehitettiin edelleen hankkeessa tehdyssä tarjouspyyntöpohjassa mielenterveyskuntoutujien tuetulle asumiselle ja palveluasumiselle. (www.hameenlinna.fi/perusturvajaterveydenhuolto/esittelytiedot ja TUETUN ASUMISEN TUOTE Kohderyhmä ja tavoite: Tuettu asuminen on tarkoitettu kuntoutujalle, joka tarvitsee tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti kotonaan tai tukiasunnossa. Tässä palvelumuodossa parannetaan toimintakykyä, opetellaan oireidenhallintaa, ehkäistään syrjäytymistä ja parannetaan elämänlaatua. Harjoitellaan päivittäisiä toimintoja ja tuetaan kodin ulkopuolisiin palveluihin, työhön, opiskeluun ja vapaa-ajan viettoon. Huomioidaan myös kuntoutujan omaisten, erityisesti lasten, tukeminen ja ohjaaminen. (Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden, 2005) Henkilöstö- ja tilamääritykset: Vastaavana sairaanhoitaja (AMK) tai mielenterveystyöhön ja psykiatriseen sairaanhoitoon erikoistunut sairaanhoitaja, mielenterveyshoitaja tai mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut lähihoitaja tai sosionomi (AMK). Asuminen: kuntoutujan vuokra- tai omistusasunto tai tukiasumista varten varattu vuokra-asunto. Asunnon kunnon tulee olla palvelun ostajan hyväksymä, mikäli palveluntuottaja osoittaa (vuokraa) asiakkaalle asunnon. Mikäli asiakkaan oma asunto (oma, vuokra) ennen palvelun piiriin tuloa ei tue terveyttä tai kuntoutumista (kunto, mukavuudet, ympäristö, ym) tuetun asumisen piirissä olevalla asiakkaalla, voi palveluntilaaja pyrkiä järjestämään asiakkaalle toisen asunnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 14

15 3.3. KUNTOUTTAVAN PALVELUASUMISEN JA TEHOSTETUN PALVE- LUASUMISEN TUOTTEET Kuntouttavassa palveluasumisessa asiakkaat saavat päivittäistä tai ympärivuorokautista tukea, apua ja palveluja omatoimisen suoriutumisen mahdollistamiseksi. Palveluasumisen piirissä olevat asiakkaat asuvat palvelutaloissa tai asumisyksiköissä sijaitsevissa joko omissa tai ryhmäasunnoissa. Palvelun antamisesta vastaa asumisyksikön henkilökunta. Kuntouttava palveluasuminen sisältää kaksi tasoa: (tuettu) palveluasuminen ja tehostettu (tehostetusti tuettu) palveluasuminen. KUNTOUTTAVA PALVELUASUMINEN Tuettu palveluasuminen on palveluasumista, joka vaatii lääninhallituksen luvan ja ympärivuorokautisen valvonnan, joka voi olla järjestetty muutenkin kuin henkilökunnan läsnäolona yöllä, esim. varallaolona, jatkuvana henkilökunnan tavoitettavuutena. Ympärivuorokautisen valvonnan tarpeen määrittää asiakkaiden kuntoisuus. Kohderyhmä ja tavoite: Kuntouttava palveluasuminen on tarkoitettu kuntoutujalle, joka tarvitsee intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntoutusta mielenterveysongelmansa vuoksi, sekä omatoimisuuden ja asumisen tiivistä harjoittelua. (Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden, 2005). Kuntoutuja osallistuu päivätoimintaan, saa ohjausta, harjoittelee sairauden kanssa pärjäämistä ja toimintavalmiuksia. Hän harjoittelee itsenäistä asumista tukevia taitoja: ruoanlaittoa, siivousta, pyykin pesua, itsenäistä päätöksentekoa ja omien raha- ja muiden asioiden hoitoa ja asiointia asumispalveluyksikön ulkopuolella. Lääkäri- ja muut terveydenhoidon palvelut järjestetään tarvittaessa. (Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden, 2005) Henkilöstö- ja tilamääritykset: Vastaavalla työntekijällä odotetaan olevan mielenterveystyöhön soveltuva vähintään AMK - tai opistotasoinen sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus. Muulla henkilöstöllä mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneen lähihoitajan tai mielenterveyshoitajan-, tai vastaavan tasoinen sosiaalialan koulutus. Henkilöstömitoitus 0,30 (työntekijää / kuntoutuja), paikalla arkena päivisin. Viikonloppuisin puhelinpäivystys. Asuminen: pienasunto, 37m 2, pienryhmäkoti (yhteisöllistä ryhmäasumista, jossa 5 10 kuntoutujaa). Jokaisella vähintään 15m 2 huone (uudet 20m 2 ja kahden yhteinen huone 30m 2 ) sisältäen keittomahdollisuuden ja oman WC:n. (KUNTOUTTAVA) TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Tähän sisältyy asunto, johon kuuluvat kiinteästi palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan suoriutumiseksi jokapäiväisistä toiminnoista (ateria-, hygieniapalvelut ja siivousapu). Lisäksi toiminta on luvanvaraista ja välitön avunsaantimahdollisuus toteutetaan ympärivuorokauden henkilökunnan nimenomaisena läsnäolona. (Sosiaalihallitus, 1989, Etelä-Suomen lääninhallitus, 1997; edelliset ovat vanhusten palveluasumiseen laaditut suositukset. Tämän tuotemäärittelyn laatinut työryhmä katsoo, että samat suositukset pätevät myös tähän muotoon, kun kyseessä on sosiaalitoimen vastuun alainen toiminta). Kohderyhmä ja tavoite: Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu kuntoutujalle, joka on vaikeasti toimintarajoitteinen ja tarvitsee jatkuvasti perushoitoa ja tukea hyvän elämänlaadun säilyttämiseksi. (Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden, 2005). Asiakasta tuetaan vastuulliseen ja toisia huomioivaan elämiseen pienyhteisössä ja laajemmin yhteiskunnassa, itsenäiseen päätöksentekoon ja omien raha- ja muiden asioiden hoitoon. Harjoitellaan myös mielekästä vapaa-ajan viettoa ja ihmissuhteiden hoitamista. Lääkäri- ja muut terveydenhoidon palvelut järjestetään tarvittaessa. (Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden, 2005). 15

16 Henkilöstö- ja tilamääritykset: Vastaavalla työntekijällä mielenterveystyöhön soveltuva vähintään AMK - tai opistotasoinen sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus. Muulla henkilöstöllä mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneen lähihoitajan tai mielenterveyshoitajan-, tai vastaavan tasoinen sosiaalialan koulutus. Henkilöstöä 1/3 opistotasoa ja 2/3 toisen asteen koulutuksen suorittaneita kuntoutujien tarpeiden mukaisesti Henkilöstömitoitus: vähintään 0,40-0,80 (työntekijää / kuntoutuja). Henkilöstöä paikalla ympäri vuorokauden. Asuminen: Pienasunto, 37m 2, pienryhmäkoti (yhteisöllistä ryhmäasumista, jossa on 5 10 kuntoutujaa). Jokaisella min. 15m 2 huone (uudet 20m 2 ja kahden yhteinen huone 30m 2 ). Saniteettitilat ja keittiö voivat olla yhteiset, mutta uusissa ainakin keittomahdollisuus ja oma. (Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden, 2005). MUU YHTEINEN LAATUMÄÄRITTELY Henkilöstön kelpoisuus Henkilöstön muodollisen kelpoisuuden lisäksi tulee työntekijöiden soveltua vaativaan mielenterveystyöhön. Lisäksi palveluntuottajan tulee pystyä osoittamaan henkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen (Terveydenhuoltoalan henkilöstön täydennyskoulutus, A 1194/2003, Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 ja laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta 50/2005, Sosiaalihuoltolaki 53 / 2005) osana ammattitaidon kehittämistä ja ylläpitämistä. Erilaisia toimintaan liittyviä laatukriteereitä ja periaatteita Palveluntuottajalta edellytetään turvallisuuden ja yhteisöllisyyden laatukriteerien osoittamista, mm. henkilöstön pysyvyyden suhteen vaihtuvuuden ollessa maksimissaan 1/4 (=25 %) vuodessa, sillä se edesauttaa esim. kuntoutujan turvallisuuden kokemusta ja kertoo osaltaan asuin- ja työilmapiiristä. Asiakkaan ja palveluntuottajan mm. kokemukselliseen ja juridiseen turvallisuuteen liittyvät palvelun ulottuvuuden avaamiset. Tällöin esimerkiksi asiakaskohtaisesti käsitellään ja sovitaan palvelusuunnitelmissa itsenäisen liikkumisen toimintatavat, jolloin mm. asiakkaan turvallisuuteen liittyvä periaate tulee huomioitua. PAHOSU:un liittyen katsotaan kuntouttavan mielenterveystyöpalvelun tärkeimmiksi ohjaaviksi tekijöiksi normaaliuden periaate ja kuntouttava työote / omatoimisuuden lisääminen, päivittäisten toimien ja erilaisten arkirutiinien (puhtaudesta huolehtiminen, ruoanlaitto, kaupassakäynnit yms.) hoitamisen itsenäinen edistyminen ja virike-/työtoimintaan osallistuminen. Normaaliuden periaate toteutuu jo asumispalveluissa, joka itsessään tukee asiakkaan itsenäistä asumista ja siihen kuntoutumista. Asiakastyössä ja muissa yhteistyötoiminnoissa odotetaan asiakaslähtöisyyden näkymistä, jonka tulee ilmetä ainakin omatyöntekijätoiminnassa ja asiakaskohtaisissa kuntoutus- ja palvelusuunnitelmissa (tmv.), niiden kehittämisessä ja ylläpidossa. Omaisten kanssa tehtävä yhteistyön laatu (ja määrä) tulee pystyä todentamaan. Lisäksi laatukriteereihin kuuluvat työyhteisön, kuntoutujan ja omaisten keskuudessa toteutetut palautejärjestelmät ja niiden analyysit ja niiden pohjalta laaditut toiminnan kehittämisen tavoiteasettelut. Toiminnan raportointi Palvelunhankkija edellyttää palveluntuottajalta toimivaa raportointijärjestelmää, jolloin mm. muutokset asiakkaan tilanteessa saatetaan välittömästi myös hankkijan tietoon. Hankkijalla on oikeus tehdä tarkastuskäyntejä palveluntuottajan yksikköön etukäteen ilmoittamatta. Mittarit vaikuttavuuden kuvaajina Omatoimisuutta kuvaavat mm. määrä- ja aikamittarit suhteessa hoitohenkilökuntakontakteihin. Päivittäisten toimien edistymistä kuvaavat konkreettiset yksilökohtaiset tavoitteiden- ja keinojen 16

17 asettamiset ja seurannat sekä osittain samat kuin edellä. Virike- ja työtoimintaan osallistumista kuvaavina mittareina käyvät mm. monenako päivänä viikossa asiakas on mukana päivä ja/tai työtoiminnassa. Palveluntuottaja voi kehittää myös itse palvelun vaikuttavuutta kuvaavia mittareita, jolloin niiden vaikuttavuus tulee osoittaa, esim. vastuullisuus, turvallisuus. Yksi vaikuttavuuden mittari on asiakkaiden siirtyminen itsenäiseen tai aiempaa itsenäisempään asumiseen palveluasumisesta tai tehostetusta palveluasumisesta. Asiakkaan siirtyminen tai paluu tehokkaamman palvelun piiriin voi kertoa palvelutuen tarvemäärittelyn virhearvioinnista tai asiakkaan tilan muutoksesta. Ravitsemus Palveluasumisyksikön ravitsemustoiminnan tulee olla elintarvikkeiden käsittelyä koskevien säädösten mukaista (http://www.mmm.fi/ravitsemusneuvottelukunta/ravitsemussuositussivu.htm), joka tulee pystyä myös osoittamaan. Tarjottavalta ravinnolta edellytetään monipuolisuutta ja ravitsevuutta. Ruokailut toteutetaan asumisyksikössä aamupala-, lounas-, päiväkahvi-, päivällis- ja iltapalatilanteina ja -mahdollisuuksina. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus omatoimiseen ruoan valmistamiseen ja ruokailuun myös omassa asunnossaan. Ravitsemukseen liittyvien toimintojen tulee olla omatoimisuutta ja kuntoutusta tukevia. Asiakirjavaatimukset Asiakkaan asiakirjojen ylläpitämisen ja säilyttämisen sekä mahdollisen omaisuuden säilyttämisen on oltava asianmukaista. Asiakkaan asiakirjoja tulee säilyttää lukituissa tiloissa ja noudattaa toiminnassa salassapidosta sekä asiakirjojen arkistoinnista annettuja säädöksiä. Sähköisten järjestelmien ollessa käytössä tulee niiden tietosuoja ja turva-asiat olla palveluntuottajayksikön kaikkien työntekijöiden tiedossa. Näiden toimintojen käytänteestä tulee antaa selvitys tarjouksen yhteydessä (Henkilötietolaki /523). Kunnalla / hankkijalla on vastuu asiakasasiakirjojen laatimisen ja muun käsittelyn oikeellisuudesta ja palveluntuottaja toimii ns. teknisenä rekisterinpitäjänä omassa toiminnassaan syntyvien tietojen osalta hankkijan lukuun. Kaikki kys. tiedot tulee palauttaa kunnalle (kaupungille), kun sopimus päättyy tai asiakas poistuu. Kun yksityinen tuottaa toimeksiantosopimuksen perusteella julkiselle sektorille kuuluvia tehtäviä, sovelletaan toiminnassa syntyviin asiakirjatietoihin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/99). Hankesitoutuminen Hankesitoutuminen tässä tuoteryhmässä oli hyvä. Tuote- ja laatumäärittelyyn aktiivisemmin osallistui noin puolet yrityksistä, mutta lähes kaikki jollakin tasolla. Kokouksissa käynti oli 90 %:sta. Hankkeisiin sitoutuminen on aina ollut haaste. Hankkeen tavoitteet kiinnostavat, eikä suunnitteluvaiheessa välttämättä ole nähtävissä hankkeen vaativuutta organisaatiota / yksikköä kohden. Yksityisellä sektorilla oli erilaisia odotuksia hanketyöskentelystä ja sen tavoitteista. Joskus käsitykset hankkeen tuomasta annista olivat virheellisiä. Useat mielenterveyspalveluyritykset odottivat hankkeen vaikuttavan siihen, että seudulle tulisi uusi hankintamenettely aiemman suorahankinnan tilalle. Tämä ajatus siivitti sitoutumista. Todellisuudessa näyttää siltä, ettei hanke voi vaikuttaa seudun hankintakäytäntöihin. Syitä siihen tulee etsiä mukana olleiden kuntien sitoutumisesta. Tuotteistamisen hyöty työyhteisölle ja organisaatiolle Useat palvelun tarjoajat olivat tehneet tuotteistuksen omalla tavallaan jo aiemmin. Siinä ei yleensä ollut huomioitu sisällön kehittämisen näkökulmaa. Tyydyttiin niihin tuloksiin, joita saatiin, eikä työajan ja/tai muiden resurssien seuranta ollut niin tarkalla tasolla kuin tässä hankkeessa. Tämä tietysti antoi yrityksille enemmän työkaluja jatkokehitystä varten. 17

18 Organisaation tieto ja tiedonkulku kasvavat, kun se ryhtyy tuotteistamaan palvelunsa. Tietämys siitä, mitä palvelu sisältää ja missä määrin, edesauttaa ja helpottaa huomattavasti tuotteen edelleen kehittämistä. Laatua voidaan hallita laatimalla palveluille / tuotteille laatumäärittelyt. Laatuun liittyy myös asiakaskohtainen räätälöintimahdollisuus huomioidaan asiakasnäkökulma tapauskohtaisesti yksilöllisemmät palveluratkaisut tai tuotepaketit. Tuotteistuksen kautta tulee esiin, mistä kustannukset aiheutuvat ja se antaa edellytykset tuotteen hinnoittelulle. Kunnan ja palvelua myyvän tahon on helpompi tuottaa, ostaa ja myydä, kun tietää, millaisia tuotteita tehdään millekin asiakasryhmälle. Hankkeen tuotteistustuloksia hyödynnetään jatkossa ainakin Hämeenlinnan PATU- hankkeessa ja tietysti mukana olleissa organisaatioissa. Tuotteistamalla on mahdollista parantaa kannattavuutta. Henkilöstön on helpompi tehostaa ajankäyttöänsä, kun se tietää palvelunsa sisällön jakautumisen. Täten tehokkuutta voidaan lisätä karsimalla päällekkäisiä toimintoja, säästämällä oikeissa resursseissa ja jäsentämällä toimintaa. Myös johtamista ja henkilökunnan kouluttamista voidaan täsmällisemmin ohjata ja helpottaa. Useat yksiköt hyödyntävät jatkossa henkilöstöresurssien jakaumia palvelun sisäisten prosessien kehittämisessä. Myös vaikuttavuus-mittareita voi kehittää käyttämällä hyödyksi työajan ja muiden resurssien seurantoja ja niitä kehittämällä. Työajanseurannan teki neljä seitsemästä mielenterveyskuntoutujille palveluja tuottavista yrityksistä. Muista kolmesta kaksi oli aloittavaa yritystä, joten tekevät omat työajan seurantansa myöhemmin. He saivat siihen tuotteistuksessa käytetyt Excel-pohjat, joissa graafiset pylväät muodostuvat suoraan työaikaminuuttien taulukkoon liittämisestä osoittamaan tuloksia. Tuotemäärittelyt ja hankinnat Tuotemäärittelyt ovat yhteistyössä kuntien, säätiön ja yritysten edustajien kanssa laaditut ja siksi tärkeä elementti yhteisen laadun kehittämiseksi seudun palveluille, julkiselle ja yksityiselle tuotannolle. Laatumäärittelyissä voidaan jatkossa hyödyntää enemmänkin sitä tietoa, jota tuotteistuksen yhteydessä tehdyistä työajan seurannoista saatiin, esimerkiksi konkretisoimalla laadullisia ja määrällisiä vähimmäisvaatimuksia, luvuin ja prosentein, enemmän kuin hankkeen aikana ennätettiin tehdä. Määrittelyt eivät myöskään joiltain osin ole niin tarkkoja ja konkreettisesti erityiseen vähimmäisvaatimukseen kohdentuvia kuin voisivat olla, mm. laadullisissa toimintokuvauksissaan. Kilpailuttaminen palvelujen hankinnoissa palvelutuotannon tehostamiseksi on yksi tekijä. Ensimmäisellä sijalla kuitenkin on oman työn kehittäminen (Ollila, Ilva, Koivusalo, 2003, 92). Kunnan hankkiessa osan tuotannosta ulkopuolelta palvelujen kehittäminen yhteistyöllä on ensiarvoisen tärkeää. Hyöty tulee siten tasapuolisesti kuntalaisille. Tänä päivänä palvelujen kilpailuttaminen mielenterveyskuntoutujille ei ole vielä käytäntönä Hämeenlinnan seudulla. Vaikuttaisi tarpeelliselta kehittää seudulle yhteinen palvelujen hankintayksikkö, luontevimmin Seutukeskus Häme Oy:n kilpailuttamis- ja hankintayksikön yhteyteen, sillä palvelujen hankinnat kannattaa kilpailuttaa useamman kunnan yhteisvoimin. Yksikössä oleva henkilöstö voisi hyödyntää muualla valtakunnassa ja Stakesissa kehiteltyjä mielenterveyskuntoutujien laatumäärityksiä ja kehittämissuosituksia. Mainittu yksikkö voisi kehittää myös palautteita ja mittareita vaikuttavuutta osoittamaan ja toimia samalla palvelujen sisällöllisen laadun kehittäjänä kunnille. Palvelusetelin käytön laajentaminen oli myös yksi hankkeen tavoite. Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ja palveluasuminen voi olla mahdollista tuottaa palvelusetelilläkin. Palveluntuottajan toiminnan laadun ja sisällön vähimmäisvaatimuksissa voidaan hyödyntää tuotteistuksen kautta saatuja tuotemäärittelyjä ja laatia niiden pohjalta palvelukuvaukset. Ongelmaksi voi muodostua asiakkaan itsenäinen palveluntuottajan valinta terveydentilansa takia. Se lienee estettävissä esim. edunvalvojan aktiivisella otteella. Julkisissa hankinnoissa kunta määrittää laadun ja tarjoavan palveluntuottajan tulee osoittaa omaavansa se. Yhteisiä laatumäärittelyjä tulee edelleen jatkaa ottaen mukaan, jos mahdollista, myös 18

19 asiakas- ja omaisedustus. Erilaiset palautteet ja mittarit laadun todentamiseksi ja vaikuttavuutta osoittamaan ovat tärkeä jatkuvan yhteisen työn sarka. Tärkeää on, että hyvin toiminut yhteistyö jatkuisi tämänkin asian merkeissä. Kaikilla yrityksillä oli selkeä tahtotila kehittää toimintaansa edelleen ja hyödyntää hankkeessa toiminutta yhteistyöverkostoa siinä. Tämä kaipaa koordinointia, eikä sitä toistaiseksi ole seudulle suunniteltu hankkeen jatkoksi. Tämä voi osaltaan lopettaa hyvin alkaneen yhtenäisen laadullisen palvelun kehittämisen. 19

20 5.1. OHJEET TYÖAJANSEURANTALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI, MIE- LENTERVEYSKUNTOUTUJAT, KUNTOUTTAVA PALVELUASUMINEN Jokaisella työntekijällä on oma lomake, johon hän merkitsee, mihin ammattiryhmään kuuluu (esim. ympyröimällä) ja nimikirjaimensa ja jokaista (pilotissa mukana olevaa) asiakasta kohden on oma lomake Lomake täytetään ruutuja rastittamalla kuluneen ajan mukaan. kun kaksi tai enemmän työntekijää työskentelee samanaikaisesti saman asiakkaan luona / samassa toiminnossa molemmat merkitsevät normaalisti omaan lomakkeeseensa toiminnot, jonka lisäksi asiakkaan lomakkeelle numero 2:n tai suuremman ko. ruutuihin Lomakkeita täytetään sovitun kolmen viikon ajan ja jokaiselle työvuorolle on oma lomake. Aamuvuoro: klo 7-8 puolen (½) tunnin välein (harmaalla), klo min välein. Iltavuoro: klo kymmenen (10) min välein. Yövuoro: klo 20 8 puolen (½) tunnin välein. Lomakkeisiin merkitään keskinäisen sopimuksen mukaisesti asiakkaan tunnus (joko sotu tai muu jälkitunnistusta varten, jos tulee tarve myöhemmin) ja tuoteryhmä, jos tiedossa (= kpa, tkpa, ta). Vähän aikaa vievät toiminnot (muutama minuutti = alle 5-10 min, työvuoron aikana useita) merkitään yhteisen sopimuksen mukaisesti joko niputtaen tai muulla tavoin Tärkeää on, että päällekkäisiä aikoja ei tule merkittyä: esimerkiksi, jos juo päiväkahvit asiakkaan kanssa ja samalla käy ohjaavaa keskustelua, kannattaa kulunut aika jakaa eri toiminnoille (esim. 10 min kahvitauko, 50 min kesk.) Jos kuitenkin on tavanomaista työn hektisillä hetkillä, että tehdään joinakin aikoina eri asioita yhtä aikaa, ne voi merkitä esim. Y:llä molempiin (kaikkiin, jos useampi toiminto) sarakkeisiin. Silloin niitä voidaan jälkeenpäin analysoida, mikäli halutaan, esim. laatutyön yhteydessä. Tärkeää on, ettei työaika kertaudu tällä tavalla merkiten. Silloin voidaan laskea vain yhden toiminnon aika ja erikseen mainita, mitkä ajat ja mitä on ollut yhtäaikaisia toimintoja. Työpäivän päättyessä työaika tulee olla sama kuin lomakkeeseen merkittyjen toimintojen yhteenlaskettu aika Lomakkeiden tummennetut alueet ovat niitä toimintoja, joissa asiakas ei ole läsnä Lomakkeessa ovat kaikki työyhteisön tuottamat päätoiminnot vaakatasossa ja osatoiminnot pystysuunnassa, silti kannattaa vielä palautella mieliin, mitä mikin sisältää, jolloin täyttäminen on sujuvampaa Lomake kannattaa täyttää mahdollisimman tiuhaan = jokaisen toiminnon jälkeen; tapa katsoa kelloa joka toiminnon alkaessa tulee melko pian rutiiniksi ja kolmannen päivän jälkeen täyttö sujuu jo joustavasti Jos seurantajakson ajalle sattuu harvinaisempia tapahtumia (= kerran tai muutaman kerran vuodessa tapahtuvia, mm. avoimet ovet, rekrytointipäivät, ym.), on ne syytä yhteisesti sovituin merkinnöin huomioida, mutta miettiä, kannattaako laittaa varsinaiseen lomakkeeseen näihin käytetty aika vai erilleen, koska yhteenlaskuissa ko. toiminto kertautuu joka kolmannelle viikolle vuodessa! 20

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Pirjo Hartikainen (toim.) HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 61 MIKKELIN

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot