PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 13 Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta Urheiluhallin väliverhon uusiminen 5 15 Teknisten palvelujen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelma vuodelle Toripaikkamaksut 7 17 Sataman yöpymismaksut 8 18 Toripaikkahinnat ja vuokrausperiaate Siltakemmakoissa 2014 alkaen 9 19 Tiedoksi saatettavat asiat Puumalan kunnan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

2 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Pitkonen Jukka puheenjohtaja Ikonen Arvo varapuheenjohtaja Hupli Heikki jäsen Hämäläinen Niko jäsen Kiljunen Liisa jäsen Lasaroff Sirpa jäsen Lipo-Lempiäinen Tiina jäsen Pasanen Unto kh:n puh.joht. Hagman Kimmo pöytäkirjanpitäjä Poissa Hilden Matias kunnanjohtaja Korhonen Minna kh:n edustaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arvo Ikonen ja Tiina Lipo-Lempiäinen. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisälistalla ollut asia 20 Puumalan kunnan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma käsiteltiin lisäk si. Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Jukka Pitkonen puheenjohtaja Kimmo Hagman pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Arvo Ikonen Tiina Lipo-Lempiäinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Julkipano Pöytäkirjanpitäjä tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhaku ohje, pi detään ylei sesti nähtävänä kunnantalon yhteispalvelupisteessä keskiviikkona klo Kimmo Hagman

3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta /02/02/2014 TEKN.LTK 13 Teknisten palvelujen toimialan vastuuhenkilöt ovat valmistelleet toimialan toi mintakertomuksen osana kunnan vuoden 2013 tilinpäätöstä. Teknisten palvelujen toimialan tulot yhteensä olivat ,64 euroa ja menot ,77 euroa.toimintakate, ,13 euroa alit ti ko ko naisuu des saan al ku pe räi sen ta lous ar vion nettomenot eu rol la. Sum ma si säl tää toi minta vuo den ai ka na val tuus ton hyväk sy män kaa voi tuk sen toimin ta tulo jen alituk sen - kaa va muu toksis ta pe rittä vät mak sut eu roa. Yhdyskuntapalveluissa tuloja kertyi noin euroa budjetoitua enemmän joh tuen satama/venepaikkamaksuista ja jäteviranomaisen mak susta Metsäsairila Oy:ltä. Pelastuspalveluiden toimintamenojen alitus eu roa johtui arvioitua pienem mästä maksuosuudesta. Kiinteistöpalveluiden osal ta tu lot ylit tyi vät eu roa joh tuen lä hinnä SO- TElle vuok rattu jen ti lo jen bud je toi matto mista pääomavuokratuloista. Menot pysyivät lähes talousarvion mukaisina. Ym päristö val vonnan ra ken nus lupa mak su tuot tojen ker ty mä oli euroa al le ar vion, mi kä joh tui pait si ra ken nuslu pien ar vioi tua pie nem mästä määräs tä myös siitä et tä lu vissa oli pal jon pie neh köjen ra ken nusten toimenpidelu pia ja -il moi tuk sia. Menot alit tui vat euroa. Kaavoituksen menot alittuivat eu roa joh tuen hank kei den to teutumisesta joil takin osin vuoden 2014 puo lella. Metsänmyyntitulot alit tui vat euroa hak kuumää rän ol tua ar vioi tua vähäi sempi. Asumispalveluiden me not ylittyi vät eu roa joh tuen kol mes ta suu remmasta huo neistore mon tista, tu lot vas taa vasti ylit tyivät euroa. Ruo ka pal ve lui den tulot alit tuivat eu roa joh tuen suo ri te mää rien vähene mi sestä, menot vas taa vasti alit tuivat euroa. Toimintakertomus liitteenä nro 9. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknis ten pal velujen toimialan toimintakertomuksen liitteen mukaisena. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet: Hallintopalvelut

4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tiedoksi: Teknisten palvelujen toimialan vastuuhenkilöt

5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Urheiluhallin väliverhon uusiminen TEKN.LTK 14 Urheiluhallin yli kolmekymmentä vuotta vanha kangasnostoseinä on tullut elin kaarensa päähän. Useaan otteeseen korjattua rakennetta ei voida saattaa enää käyttökuntoon, joten hallitilan jakamiseksi on uuden hankinta edessä. Tekninen toimi on pyytänyt alkuvuodesta tarjouksia nostoseinän toteuttamisesta. Vaihto ehtoja ovat nykyisenlainen äänieristetty, kaksinkertainen nostopoimuseinä tai keveämpi, yläosaltaan verkkorakenteinen ratkaisu. Tarjoukset ovat jättäneet Auran ST-Team Oy ja Championdoor Oy. Kevyt ääntä eristämätön verkkoseinä: Auran ST-Team Oy ,00 Championdoor Oy ,00 Nykyisenlainen kaksinkertainen nostopoimuseinä: Auran ST-Team Oy ,00 Championdoor Oy ,00 Auran ST-Teamin tarjoukset sisältävät vanhan nostoseinän ja koneiston purkami sen, Championdoorin eivät si sällä. Kumpikaan tarjous ei sisällä asennustyössä tar vittavan nostimen vuokraa, jonka kustannus on noin 1000 euroa. Lisäksi on va rauduttava vanhan nostover hon hävittämiskustannuksiin. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Puumalan tekninen lautakunta päättää hankkia Au ran ST-Team Oy:n nostopoi museinäratkaisun myönnettä vän lisämäärärahan puit teis sa. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustol le eu ron li sä mää rära han myön tä mis tä talousarvion investointiosaan kohtaan 2829 hank keen to teu tuk seen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet: Tiedoksi: kunnanhallitus Auran ST-Team Oy Championdoor Oy

6 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Teknisten palvelujen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelma vuodelle /00/01/02/2013 TEKN.LTK 15 Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjeet. Ohjeen mukaan toimialajohtajat laativat toimi alaansa koskevat valvontasuunni telmat vuodeksi kerrallaan ensimmäisen valvontavuoden tammi kuun loppuun mennessä. Suun nitelman hyväksyy tekninen lautakunta. Valvontasuunnitelmassa esitetään noin kolme toimialan riskien kannalta olennai sinta valvontakohdetta, joiden valvonta muodostaa kyseisen vuo den valvonta suunnitelman. Valvontasuunnitelmassa esitetään valvonnan keinot ja kontrollit, joilla valvonta toteutetaan. Suunnitelman mukaisesta valvonnasta raportoidaan tekniselle lautakunnalle kaksi kertaa vuodes sa, ke sä- ja joulukuussa. Suunnitelmat ovat salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta anne tun lain kohdan nojalla (asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä sei kasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvon nan tai sen tarkoituksen to teutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle). Teknisten palvelujen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelma vuo del le 2014 on liitteenä. Liite nro 10. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: lautakunta päättää hyväksyä teknisten palvelujen toi mi alan sisäi sen valvon nan val vonta suun ni tel man vuo delle 2014 liit teen mu kaise na. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet: tekninen johtaja

7 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Toripaikkamaksut TEKN.LTK 16 Toripaikkamaksuja on tarkistettu viimeeksi alkaen. Toripaikkahintoja ko rotettiin tuolloin keskimäärin 10 %. Puumalassa torimyynti keskittyy markki na-aikoihin ja kesällä satamatorille. Torimaksutulot (ei sis. kemmakkatuloja) ovat kes ki mää rin n vuodesssa, alv 0 %. Seuraavassa on nykyiset sekä voimaantulevaksi esitetyt torimaksut. Torip.maks Ylätorin kesäkausi koko kausi x 4 m2 30 /viikko Päivämaks Markkinaaikana u t Paikan 2010 alk alk u k a o l k k o 2 m2 3 entinen m2 4 " m2 6 " m2 8 " m2 9 " m2 11 " m2 15 " m2 16 " m2 30 " Kesätoripaikka satamassa 4 m2 x 4 50 / viikko / viikko m 2 Alkutuotantoon liittyvästä myynnistä ylätorilla nykyinen maksu 3 / päi vä pysyisi ennallaan. Kaikki maksut sisältävät arvonlisäveron 24 %. Maksujen korotus markkina-aikoina sekä satamatorin kesäpaikoilla nousisi 5-10 %. Yksittäisten päiväkävijöiden mak sut pysyisivät entisellään. Sähkön käytöstä peritään 5 / päivä. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä em. torimak sut. Maksut tulevat voimaan

8 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Hallinto- ja talouspalvelut Puumalan 4H-yhdistys / Sirpa Lasaroff

9 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Sataman yöpymismaksut TEKN.LTK 17 Sataman yöpymismaksuja ja käyttökorvauksia on tarkis tettu vuo den 2013 alusta. Maksuja ei ole tarpeen muuttaa, mutta on ilmennyt tarvetta tehdä joitakin tar kistuksia aikamäärityksissä jättäen vuosittain vaihtuvat täsmälliset päivämäärät pois. Myös ennakkovarausmaksua on tarpeen tarkistaa. Vuoden 2014 alusta satamamaksut olisivat: Satamamaksut 2013 sis.alv % Veneiden yöpymismaksu sataman aukioloaikana Veneiden yöpymismaksu juhannusaatosta siltakemmakoiden al kuun Yöpymismaksu Kemmakka-aikana/alus Pyykinpesu/kerta 3 24 Kuivausrumpu/kerta 3 24 Sauna naisten/miesten vuoro/henkilö 4 24 Saunan tuntiveloitushinta, privat Suihku/kerta 3 24 Sähkön käyttö laiturissa/yö 4 24 Veneilijöiden yöpymismaksuun sisältyy: - wc-tilojen käyttö - suihkun käyttö - sauna naisten/miesten vuorolla - vesi - pilssiveden tyhjennys - septitankin käyttö - jätepisteen (yhdyskunta-, paperi-,lasi-, ja ongelmajäte, mm. öljysuodattimet ja akut) käyttö - info-pisteen palvelut Kemmakka-ajalle ei lähtökohtaisesti oteta ennakkovarauksia. Mikäli alus tällaisen haluaa, peritään siitä 100 ensimmäiseltä vuorokaudelta. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä sa ta man yöpy mis- ja palvelumaksut vuoden 2014 alusta esittelytekstien mukai ses ti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Sirpa Lasaroff ilmoitti esteellisyytensä ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi. Tiedoksi: Hallinto- ja talouspalvelut Puumalan 4H-yhdistys / Sirpa Lasaroff

10 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Toripaikkahinnat ja vuokrausperiaate Siltakemmakoissa 2014 alkaen TEKN.LTK 18 Siltakemmakat olivat kesällä 2013 ensimmäistä kertaa nelipäiväiset. Tekninen lau takunta määritteli toripaikkahinnat siltakemmakoille. Toripaikkahinnat olivat: Koko 1 päivä 2 päivää 3 päivää 4 päivää 4 m x 4 m m x 4 m m x 2 m Sähköstä on peritty kaikilta paikoilta 10 / vrk. Maksut sisältävät arvonlisäveron 24 %. Kemmakoiden toripaikoista ilmoitetaan Markkinaviesti-lehdessä ja varaukset tu lee tehdä kesäkuun loppuun mennessä. Ruoan myyjille on varattu tietty alue his si tor nin lä hei syy dessä ja nurmialueella, muil le myyjille kaikki muut pai kat. Ruoan myynti paik kojen jaosta päättää tekninen johtaja. To ri myyn ti järjes te lyt hoi taa edelisvuosien ta paan Puu ma lan 4H-yh distys, vas tuu henkilönä Sir pa La sa roff. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2014 sil ta kemmakoissa satama- alueella peritään torimaksut ja sähkön käyttökorvaukset vuoden 2013 mukaisina ja vuokrausperiaate esittelytekstin mukaisena. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Sirpa Lasaroff ilmoitti esteellisyytensä ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi. Tiedoksi: Puumalan 4H-yhdistys / Sirpa Lasaroff hallinto- ja talouspalvelut

11 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat TEKN.LTK Viranhaltijapäätökset Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien Martti ja Rit va Briskin hallintopakkoha kemusta Kaakkolammen lasku-uoman rummun uusimi sesta - hakijoiden peruutettua Puumalan kuntaa kohtaan esittämänsä vaatimuk set I-S AVI ei käsittele tältä osin asiaa. Harvestia Oy:tä koh taan esittämät vaati mukset on siirretty Etelä-Savon ELY -keskuksen käsiteltäväksi 3. Mannilanniemen vapaa-ajankeskuksen jätevedenpuhdistamon vuosiyhteen veto Puumalan Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon vuosiyhteenveto Vesilaitoksen valvontanäyte Kuntoarviot ja energiatodistukset Puumalan yhtenäiskoulusta ja Puumalan ala-asteesta (Sininen koulu) 7. Etelä-Savon ELY-keskuksen päätös Luonnonsuojelualueen perusta misesta Kyllölän kylän Haukkoniemi 3:146 -tilasta 8. Airokujan nähtäville asetettavat katusuunnitelmat 9. Kuulutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta Itä-Suomen AVI:iin Sillan ja tiepenkereen rakentaminen Paloniemestä Mykrän Suursaareen ja valmistelulupa, nähtävillä Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedok seen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Puumalan kunnan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma /10/00/00/2013 TEKN.LTK 20 Kunnan maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapo liittiset tavoitteet ja periaatteet. Maapoliittinen ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin ostajille, maanomistajil le, rakennusliikkeille kuin päättäjillekin. Maapoliittinen ohjelma päivitetään val tuustokausittain sekä tarvittaessa kuntastrategian, elinkeinopolitiikan linjausten tai kaavoituksen niin vaatiessa. Puumalan kunnan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma tarkistetaan vähintään val tuustokausittain ja tarvittaessa useamminkin. Maapoliittinen osa ohjelmasta toi mii ohjeena maanhankinnassa ja -luovutuksessa, kaavoituksessa, sopimuspolitii kassa ja poikkeamislupia käsitel täessä. Maapolitiikan tavoitteita ovat muun muassa: - hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen - kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen - yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen Hyvin hoidettu maankäyttö on edellytys tulokselliselle asunto-ohjelmalle. Asu mispalvelujen järjestämisen vastuu on kunnalla. Asumispalvelujen tavoittee na on turvata kaikille kuntalai sille tarkoituksenmukainen asumismuoto. Laaduk kaan asumisen mahdollistumi sella on suuri vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin. Teknisen lautakunnan valitsema Maa- ja asuntopoliittista oh jel maa val mis te le va työryhmä on kokoontunut alkuvuoden aikana kolme kertaa. Maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa ovat valmistel leet työryhmän viran- ja toimen haltijajäsenet. Puumalan Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt valtuusto aloitteen, jossa esitetään, että kunnan "tontteja myydään myös henkilöille, jotka eivät muuta pysyvästi Puumalaan, kan salaisuuteen katsomatta. Tonttien hintoja voidaan näin ollen tarkastaa uudelleen. Tonteista saatava kiin teistövero olisi myös korkeampi ja niistä saatavat myyntitulot voitaisiin käyttää esim. Kotiniemessä asfaltointiin, valaistukseen yms. Nyt tontit sekä niille raken nettu kallis kunnallistekniikka ovat vajaakäytöllä. Myös hiipuva rakentaminen li sääntyisi ja toisi töitä, kaupankäynti lisääntyisi etenkin hiljaisena talvikautena. Li säksi vierasmaalaiset ihmiset elävöittäisivät nyt niin vanhusvoittoista ja hiljaista kuntaa." Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että perus suomalaisten valtuustoaloitetta tarkastellaan uuden, yhdistetyn maaja asunto poliittisen ohjelman päivitystyön käynnistyessä vuodenvaihteessa. Kokouksessa työryhmä on todennut, ettei ole syytä muuttaa nykyistä käytäntöä ja myydä asema kaava-alueiden vakituiseen asumiseen tarkoitettuja tontteja loma-asuntokäyt töön.

13 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma vuosille liitteenä nro 11. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhalli tukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy Puumalan kunnan maa- ja asun topoliittisen ohjelman vuosille liitteen nro 11 mukaisena. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet: kunnanhallitus

14 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai muun lainsää dännön perusteet mukaan ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 13, 19 ja 20 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (kuntalaki 89 ): Pykälät: 15, 16, 17 ja 18 valitusaika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Oikaisuvaati musaika: Puumalan tekninen lautakunta 14 päi vää PL 20, PUUMALA Faksi (015) Oikaisuvaatimusaika luetaan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava. HANKINTA-ASIAT Oikaisuohje Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta liitteen 1 mukaisesti ja valitusosoitus Pykälät: (yleinen) Oikaisuohje Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta liitteen 2 mukaisesti ja valitusosoitus Pykälät: (erityisalat) Kansallisen Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta liitteen 3 mukaisesti kynnysarvon alittavat Pykälät: 14 hankinnat VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (kuntalaki 90 ). Oikai suvaatimuksen joh dosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk sen. Mikäli päätös on oikai suvaatimuksen johdosta muut tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus: Hankinta-asiat: Hallintovalitus: Pykälät: Pykälät: Pykälät: Hallintovalitus: Pykälät: Valitusviranomainen: Valitusviranomainen: Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Markkinaoikeus Vaasan hallinto-oikeus Puijonkatu 29, A, 2krs Radanrakentajantie 5 Korsholmanpuistikko 43 PL 1744, KUOPIO HELSINKI PL 204, VAASA Faksi Faksi Faksi Valitusaika: 30 päivää Valitusaika: 14 päivää Valitusaika: 30 päi-

15 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ vää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen lail linen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjassa on ilmoitettava myös tä män nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos kevat ilmoi tukset oikaisuvaati muksen tekijälle/ valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen (LIITE 3) OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYS ARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA (kunnat) Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oi kaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen teh nyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö mästi vaikut taa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tie don hankintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käy tettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä säh köinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuu desta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem min. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tie don seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

16 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantito distuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite: Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot: Tekninen lautakunta PL 20, Puumala Keskustie 14, Puumala Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito -ja sosiaalipalvelut rakennus -ja käyttöoikeusurakat

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot