Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu"

Transkriptio

1 Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu

2 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto Satama 14-15

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste 4 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TS15 TOIMINTATUOTOT VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSERÄT POISTOT JA ARVONALENTUMISET KÄYTTÖKATE Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Suunnitelmapoistot Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset -699 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS POISTOERO LIS-/VÄH VARAUKSET LIS-/VÄH+ RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ Uhat ja mahdollisuudet (kk-rap), netto TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ ml. "Uhat ja mahdolisuudet, netto" RAHOITUSLASKELMA TP12 TP13 TA14 TPE14 TS15 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorah. korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Omaisuuden myyntitulot (kp-arvot) Toiminnan ja invest. rahavirta Antolainauksen muutokset Ottolainauksen muutos (netto) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta 31.12** Lainakanta on muuttunut talousarviosta, koska vertailupohjana ollut edellisen vuoden lainamäärä on eri suuruinen kuin talousarviossa 2014 käytetty ennuste, joka oli euroa. Valtionosuuksien ennuste = talousarvioluvun ja tähänastisten päätösten erotus (KH ). Laatija JH 1

4 Keskusviraston virastopäällikkö Keskusviraston tammi huhtikuun toimintaraportti Keskusviraston toimintamenojen toteumaprosentti on 30,6 % (2,5 milj euroa). Tuloja on kertynyt euroa (Toteuma % 21,1 %). Viraston toiminnassa ja taloudessa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia suunniteltuun talousarvioon nähden. Keskusviraston toimintamenoista säästynee Säästö muodostuu viestinnän ja henkilöstömenojen säästöistä tehtäväalueella Hallinto. Käyttötalous Aikaan suhteutettuna menot ovat kehittyneet etupainotteisesti tietotekniikassa, ja kaupunkisuunnittelussa. Suhteellinen ylitys johtuu Tietohallinnossa ja KSJ:ssä alkuvuonna maksuun tulleista lisenssimaksuista sekä jäsenmaksuista. VAALIT Sijaiset ja tilapäiset (keskusviraston henkilöstömenot) Keskusviraston henkilöstömenot ovat noin 24 % pienemmät ( ) kuin vastaavana ajankohtana vuonna Työllistämistoiminnan siirto sosiaalitoimeen selittää henkilöstömenojen vähenemisestä noin puolet. Keskusvirastossa on kolme vakanssia vakinaisesti täyttämättä ja näistä yhteen on otettu tilapäinen määräaikainen työntekijä. Keskusvirastossa on oppisopimuksella oleva sijainen asiahallinnossa (toimistosihteerin perhevapaan sijainen). Palkkahallinnossa on yksi määräaikainen palkkasihteeri. Keskusvarastossa on määräaikainen työntekijä ja oppisopimussuhteinen työntekijä. Rahatoimessa on työllisyysvaroin palkattu toimistotyöntekijä. Investointimenot Investointimenoja muodostuu - 2,25 milj. euroa arvioitua enemmän. Ylitys muodostuu TSE:n osakepääoman korotuksesta (- 2,34 milj ) Investointimenoista on - 0,09 milj siirretty henkilöstöpalveluiden käyttötalousmenoiksi. Henkilöstömenot (Koko kaupunki) Palkat ja palkkiot ovat kehittyneet viime vuotta vastaavasti. Henkilöstökulujen toteuma on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 0,6%:a ( ) pienempi. Tilapäisten ja sijaisten palkkaukseen on viime vuoteen verrattuna käytetty enemmän määrärahoja. Työllistettyjen tukipalkoissa toteuma on etupainotteinen viime vuoteen verrattuna. Tapaturmavakuutusmaksut ovat voimakkaasti kasvaneet. Tapaturmavakuutusten korvauksissa on niin ikään tapahtunut kasvua. Pitkäaikaisia poissaoloja aiheuttaneet työtapaturmat näkyvät vakuutusmaksuissa ja korvauksissa viiveellä. Talousarvion perusteluissa todetaan, että europarlamenttivaaleissa kaupungin alueella on neljä kaupungin ylläpitämää ennakkoäänestyspaikkaa. Kaupunginhallitus päätti talousarviosta poiketen ennakkoäänestyspaikkojen määräksi viisi. Kaikki yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestys on ja varsinainen vaalipäivä Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. 2

5 Keskusviraston virastopäällikkö KAUPUNGINVALUUSTO TARKASTUSTOIMI KAUPUNGINHALLITUS Talousarviossa asetettiin tavoitteeksi, että Naantali- strategia tulee valtuuston käsittelyyn alkuvuoden 2014 aikana. Kaupunginhallitus päätti palauttaa strategian uudelleen valmisteltavaksi. Palautusperusteena oli kuntarakenne- ja sote-uudistuksen keskeneräinen valmistelutilanne. Talousarviossa todetaan, että tavoiteorganisaatio on valtuuston käsittelyssä alkuvuodesta. Kaupunginvaltuusto kävi tavoiteorganisaation kehittämiskohteista ja toimielinorganisaation kehittämistarpeista lähetekeskustelun Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. Toiminta on talousarvion mukaista. Hallinto Kaupunginjohtaja Timo Kvist erosi kaupunginjohtajan virasta lukien ja valtuusto valitsi uudeksi kaupunginjohtajaksi Jouni Mutasen. Vs. kaupunginjohtajana on toiminut yhteyspäällikkö Martti Sipponen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan vastuulla on ollut mm. Naantalin kaupungin valmisteilla olevan palvelustrategian ja tavoiteorganisaation valmistelun koordinointi. Controlleriksi valittu Riikka Söderlund aloittaa 1.6. lukien, joten virka on ollut koko alkuvuoden ilman viranhaltijaa. Yhteyspäällikön osalta virkasuhde päättyi eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Tiedotustoiminnasta arvioidaan säästyvän noin euroa Nastan painatuksen ja kilpailutuksen tuloksena. Hallinnon henkilöstömenoista arvioidaan säästyvän noin euroa (controller, yhteyspäällikkö, kaupunginjohtaja ). Verkkosivuja on kehitetty erityisesti tonttimarkkinoinnin osalta yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin graafista ilmettä on kehitetty uuden ohjeistuksen pohjalta. Intranetin sisällöntuotantoa on jatkettu. Venemessuosaston toteutus. Toiminta on talousarvion mukaista. Asiahallinto Toiminta on talousarvion mukaista. Arkistonhoitajan vuorotteluvapaan sijaisuus on hoidettu oppisopimusopiskelijan toimesta. Arkistosihteerin työpanos on sijaisjärjestelyjen vuoksi kohdentunut aikaisempaa enemmän päivittäisten kirjaamon asioiden hoitoon. Sisäiset toimistopalvelut Toiminta on talousarvion mukaista. Puhelinvaihteessa on sisäisten järjestelyjen tuloksena jäänyt avoimeksi toimistosihteerin vakanssi, jota ei esitetä täytettäväksi. Tietohallinto Talouden arvioidaan toteutuvan arvioidun mukaisena. Toiminnan osalta on aloitettu konesalin ulkoistamisen valmistelut ja toimintasuunnitelman mukaiset muut toimet. Rahatoimi Talouden arvioidaan toteutuvan arvioidun mukaisena. 3

6 Keskusviraston virastopäällikkö Hankintatoimi ja keskusvarasto Hankintatoimen ja varaston toiminnan ja talousarvion arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan suunnitellun mukaisesti. Käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio Toteutuu talousarvion mukaisesti. Järjestelyerät Eläkemenot toteutuneet vuoden 2013 tasossa. Ylitys noin Voidaan säästää muissa kuluissa. Ei vaikuta määrärahoihin. SUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu Manner-Naantalin osayleiskaavatyö on edennyt suunnitellun mukaisesti. YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon strategiassa on edetty suunnitellusti. Työpaikkaselvitykset, kuntoutukset ja koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja TVA työssä on edetty. KuntaRekryn käyttö on vakiintunutta. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat laskeneet Kunta10-raportin mukaan. Vuonna 2012 ne olivat 4,6% kalenteripäivistä ja vuonna ,4%. Henkilöstöhallinnon osalta toiminta on ollut talousarvioin mukaista. Palkkahallinto Palkkahallinnossa on viety eteenpäin ohjelmistouudistusta yhteistyössä Taitoa Oy:n kanssa. Jaksotyön suunnitteluohjelmiston käyttöönotto vakiintuu ja laajenee edelleen organisaatiossa. Palkkahallinnon osalta toiminta on ollut talousarvioin mukaista. Uudelleensijoittaminen Toiminta on talousarvioin mukaista. SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat Saaristolautakunnan toimintamenot painottuvat vasta vuoden toiselle neljännekselle, jolloin maksuun tulevat yhdistysten avustukset ja Leader-toimintaryhmien kuntarahoitusosuudet. Arvion mukaan talousarvio toteutuu suunnitellusti. Saaristo-ohjelman päivitys on tehty alkuvuodesta. Saaristoasiamiehelle on lisätty yritysyhteyshenkilön tehtävät. 4

7 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden huhtikuun lopun toimintakate on 31,6 %. Toteutumaraportissa on sairaanhoitopiirin menot huomioitu 4:n kuukauden tasaerinä. Henkilöstökulujen osalta merkittävin tehtäväalue on hoito- vanhuspalvelut ja siellä henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet 28,4 %. Vakituisen henkilöstön menoissa on syntynyt säästöjä kun taas sijaisten palkkamenoissa on jouduttu ylityksiin, sillä tehtäväalueelle on vakansseja, joissa työntekijöitä on äitiyslomalla ja hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla ja osa-aikaeläkkeellä, jolloin em. tehtäviä hoitavien työntekijöiden palkat kirjataan sijaismäärärahoihin. Talousarvion 4 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän aikuisten psykososiaalisten palvelujen ja vammaispalvelujen tehtäväalueilla yhteensä lähes euroa tiedossa olevan lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Terveyspalvelut Omassa kunnassa tuotetut perusterveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitotakuu on toteutunut. Oman päivystyksen kustannukset ovat olleet ennakoitua suuremmat ja määrärahat tullevat ylittymään. Terveyspalvelut kokonaisuudessaan pysynevät talousarviossa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Kuntoutus Omassa kunnassa tuotetut perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Suun terveydenhuolto Omassa kunnassa tuotetut suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Ostopalvelua on tarvittu vähän hoitotakuun toteutumiseksi. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Raision tuottamina ja ne ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Talousarviototeutuman korkeampi käyttöaste johtuu siitä, että eläinsuojelun koko vuoden kustannus on laskutettu ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. 5

8 Perusturvajohtaja Aikuisten psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta kokonaisuutena 31,3 %. Mielenterveyden asumispalvelujen talousarvio on laadittu vuoden 2013 palveluasumisen piirissä olevien asiakkaiden lukumäärän mukaan. Pitkäaikaisesta erikoissairaanhoidon osastohoidosta tulee siirtymään kaksi asiakasta kesäkuun alussa asumispalvelujen piiriin. Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen ostoilla on suora vaikutus erikoissairaanhoidon psykiatrisen vuodeosastohoidon käyttöön. Mielenterveysongelmaisten asumispalvelujen toteuma ensimmäinen vuosineljänneksen jälkeen on 32,7 %. Mielenterveysongelmaisten asumispalvelujen piirissä on huhtikuun 2014 lopussa yhteensä 28 asiakasta. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan kustannukset ylittävät huhtikuun lopun tilanteen mukaan talousarvioon varatun määrärahan. Päihdehuollon A-klinikkapalveluiden osto ylittää sille varatun määrärahan huhtikuun lopun tilanteen mukaan. Toteuma on 37,8 % arvioidusta. Samoin päihdeongelmaisten tukiasuntojen toteuma ylittää sille varatun määrärahan. Päihdehuollon asumispalvelujen ostoissa sen sijaan määräraha tulee tämän hetkisen tiedon mukaan alittumaan, johtuen yhden asiakkaan palvelujen tarpeen päättymisestä. Huhtikuun toteutuman mukaan mielenterveyspalveluiden määrärahat ylittävät ja vastaavasti päihdehuollon alittavat talousarvion. Uusien asiakkaiden siirtyminen kesäkuussa palveluiden piiriin ennustaa talousarvion ylittymistä noin eurolla. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut huhtikuun lopussa 32,8 % ja se ennakoi talousarviossa pysymistä, sillä loppuvuoden osalta sairaanhoitopiirin palvelujen kuukausittainen käyttö ei yleensä merkittävästi kasva. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen käyttö ja laskutus on ollut ennakoitua suurempaa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuttaa talousarvion muutostarpeeseen. Kuitenkin euromääräisten arvioiden tekeminen 4 kk:n perusteella on vielä mahdotonta. Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta kokonaisuutena 28,8 %. Laitoshoidon sijoitushoitopäivät verrattuna edelliseen vuoteen ovat laskeneet. Tarkasteluajankohta vuonna 2013 laitoshoidon sijoitushoitopäiviä oli yhteensä 1607, kun sama luku huhtikuun 2014 lopussa on Sen sijaan perhehoidoin sijaishuoltopäivien määrä on noussut jonkin verran edellisen vuoden tarkasteluajankohdasta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon toteuma huhtikuun lopussa on 30,1 % ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen perhehoidon toteuma 29,0 %. Huhtikuun 2014 lopussa yhteensä 13 nuorta ja lasta on laitossijoituksen piirissä. Näistä viisi on sijoitettuina ammatillisiin perhekoteihin. Huhtikuun lopussa 2014 vastaava lasten ja nuorten lukumäärä perhehoidossa on yhteensä 17. Vastaan otettujen lastensuojeluilmoitusten määrät ovat laskeneet verrattuna edellisen vuoden vertailuajankohtaan. Viime vuonna lastensuojeluilmoituksia huhtikuun loppuun mennessä tuli 127 kun vastaava luku huhtikuussa 2014 on 92. Myös lastensuojeluasiakkaiden määrä on kääntynyt laskuun. Viime vuoden huhtikuussa asiakkuuksia oli yhteensä 230. Huhtikuun lopussa tänä vuonna lastensuojelun asiakkaita on yhteensä

9 Perusturvajohtaja Ilman uusia ennakoimattomia sijoituksia, lapsiperheiden tehtäväalueen määrärahat riittävät vuodelle 2014 ennakoidulla tavalla. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön tehtäväalueen menopuolen toteuma on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 32,3 %. Toteuma ennakoi talousarvioon varattua määrärahaa, mikäli työttömyyden kasvussa ei tapahdu merkittäviä lisäyksiä. Kuntouttavan työtoiminnan toimintamenojen toteuma huhtikuun lopussa on oman työn osalta 50,2 % ja ostopalvelujen osalta 56,6 %. Myös työmarkkinatuen toteuma huhtikuun 2014 lopussa on 42,7 %. Nämä määräraha tulevat huonon työllisyystilanteen johdosta todennäköisesti ylittymään, mutta toisaalta kuntouttavan työtoiminnan valtion kunnalle suorittamaa toimintarahaa ei ole tarkasteluajankohtana vielä tuloutettu. Pakolaishuollon valtion korvausta kunnalle ei vielä ole tämän vuoden osalta tuloutettu. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 30,1 %. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun ostopalveluissa talousarvio tulee alittumaan, johtuen osin palveluiden siirtämisestä kunnan omaksi työksi ja osin kahden asiakkaan siirtymisestä tehostettuun palveluasumiseen. Tehostettu palveluasumisen osto tulee ylittymään, johtuen em. asiasta. Kehitysvammaisten palveluissa yhden uuden asiakkaan siirtyminen kotoa tehostetun palveluasumisen/laitoshoidon piiriin tammikuussa aiheuttaa ylityksiä talousarvioon noin /vuosi. Peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin on siirtynyt kaksi kehitysvammaista. Tämä aiheuttaa noin euron kustannukset vuodessa (syksyn uusista koulun aloittajista tulee päätös kesän jälkeen). Omaishoitajien vapaiden käyttö on lisääntynyt viime vuodesta ja aiheuttaa jonkin verran lisäkustannuksia. Lisäksi yksi uusi asiakas on tulossa palveluiden piiriin kesäkuun alussa. Palveluiden tarvetta ei vielä hänen osaltaan tarkalleen tiedetä. Vammaispalvelujen tehtäväalueen toteuma huhtikuun lopussa ennustaa tämän hetkisen tilanteen mukaan noin euron ylitystä talousarvioon varattuihin määrärahoihin. Hoito-ja vanhuspalvelut Tehtäväalueen tuottojen toteuma on 24,9 %. Toteuma on lähes arvioidun mukainen, kun otetaan huomioon asiakaslaskutuksessa oleva viive. Sisäinen laskutus kotihoidon palveluista vammaispalveluille tuloutetaan vasta loppuvuodesta. Toimintakulujen toteuma on 29,9 %. Henkilöstökulujen osalta toteuma on 28,4 %. Tehtäväalueella on eri tulosyksiköissä avoimia vakansseja, joita ollaan parhaillaan täyttämässä. Huhtikuussa avoimiin vakansseihin haettiin yhteensä 7 hoitotyöntekijää. Hakemuksia toimiin tuli tällä kertaa hyvin. Ikäihmisten hoitoyksiköiden kuormitus ajalla vaihteli yksiköittäin välillä 93,33 % - 105,39 %. Birgittakodissa (ent. vanhainkoti) yli sadan prosentin käyttöaste johtuu pariskuntien asumisesta samassa huoneessa ja Jannelassa (laitoshoidon yksikkö) intervallihoitopaikkojen tarpeen lisääntymisestä. Kuormitusprosentit ryhmäkodeittain: Viiala 95,63 %, Myllynkiventie 93,33 %, Kummeli 101,08 %, Birgittakodin pitkäaikaishoito 103,13 % ja kuntoutus 99,44 % sekä lisäksi Jannelan laitoshoito 105,39 %. Kuormitus osoittaa ikäihmisten hoitopaikkojen olleen täynnä. Vuodeosaston kuormitusprosentti on aikaisemmista vuosista laskenut ja keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt. Kuormitus ensimmäisellä vuosikolmanneksella keskimäärin on ollut 76,48 % ja keskimääräinen hoitoaika 12,8 hoitopäivää. Kuormitus oli vastaavana ajankohtana viime vuonna 91,63 % ja vuonna 2012: 98,76 %. Vuodeosastojen kuormitus on laskenut ja keskimääräinen hoitoaika lyhentynyt myös muissa kunnissa, esim. Kaarinassa ja Raisiossa. Vuodeosastojen toiminta painottuu akuuttiin sai- 7

10 Perusturvajohtaja raalahoitoon ja pitkäaikaishoito keskittyy enenevässä määrin tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Osaston kuormitusta seurataan, ja sitä voidaan nostaa esim. myymällä akuuttia vuodeosastohoitoa turkulaisille ja/tai järjestämällä osastolla lyhytaikaishoitojaksoja kotihoidossa eniten hoivaa ja palveluja tarvitseville asiakkaille. Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessia lukuun ottamatta toteutuneet talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei tässä vaiheessa vaikuta merkittävästi talousarvioon. 8

11 Sivistystoimen virastopäällikkö Sivistystoimen tammi huhtikuun toimintaraportti SIVISTYSVIRASTO Sivistysviraston henkilöstökulut ovat neljän ensimmäisen kuukauden osalta 1,2 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Myönteinen kehitys on ensisijaisesti tapahtunut varhaiskasvatuksessa, jossa tilapäisen henkilökunnan käyttö on vähentynyt yli kolmanneksella edelliseen vuoteen nähden. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että nettomenot ylittyvät euroa johtuen lähinnä alimittaisesta eläkevakuutusmenovarauksesta opetustoimessa. Tilinpäätösennuste: TA 2014 TP 2014 ENNUSTE MUUTOS tulot menot netto KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hallinnon tehtäväalueelle kirjattavaa tuloa vahvistetun talousarvion ulkopuoliseen projektitoimintaan on opetusministeriöltä saatu kuluvalle vuodelle euroa kerhotoimintaa. Tämä määräraha on esitetty siirrettäväksi ja käytettäväksi kokonaan vuonna Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla kasvattaa tehtäväalueen tuloja ja menoja vuonna 2014 noin euroa. Perusteena on toimintaan sidottu ulkopuolinen projektirahoitus. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on voimakkaasti tehostanut toimintaansa ja tulee alittamaan vahvistetun talousarviomenonsa. Lapsia oli hoidossa maaliskuun lopussa 30 enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Tämä johtuu mm. siitä, että yhä useampi lapsi on hoidossa vain osan kuukautta ja näin ollen lapsiryhmiin on sijoitettu tavanomaista enemmän lapsia. Sijaisia ei ole palkattu vuosilomiin, ainoastaan äkillisiin sairauspoissaoloihin. Henkilöstön siirtoa yksiköstä toiseen lyhytaikaisissa sijaistilanteissa on tehostettu. Kahden päiväkodin esimiestehtävän keskittäminen päiväkodin aluejohtajalle on säästänyt henkilöstömenoja. Varhaiskasvatuksen tukitoimet Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on alkuvuonna ollut hieman viimevuotista alemmalla tasolla. Vuonna 2013 tammi-huhtikuussa kuntalisän piirissä oli 154 lasta / kk, kuluvan vuoden vastaavana ajankohtana lapsia oli keskimäärin 135/ kk. Perusopetus Oma perusopetus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Oppilasmäärän vähenemisen myötä on vähennetty opetusryhmiä. Henkilöstökulujen kehitys viime vuoteen verrattuna on +1,4 %, syynä on ollut lähinnä sijaiskustannusten kasvu. Kehitys on kuitenkin alkuvuoteen nähden tasoittunut ja tavoitteena on talousarviossa pysyminen. Varsinaisen talousarvion ulkopuolista, OKM:n opetusryhmäkokojen pienentämiseen saatua rahoitusta käytetään kuluvana vuonna euroa. Lisäksi ulkoista rahoitusta on perusopetukseen saatu

12 Sivistystoimen virastopäällikkö euroa koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen, euroa kansainvälisiin Comenius-hankkeisiin ja euroa tablettihankintoihin Velkuan koululle. Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Lopulliset päätökset syksyn toiminnan laajuudesta ja maksuista siirtyivät toukokuulle. Lapsia ilmoitettiin syksyn toimintaan hieman viimevuotista vähemmän. Toisen asteen koulutus Lukiokoulutus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Oppilashuolto Oppilashuollon toimintakuluissa on tapahtunut kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Vakinaisen henkilökunnan palkkakuluissa on tapahtunut lievää laskua ja samanaikaisesti sijaisten palkkakuluissa kasvua. Tämä selittyy vakinaisen koulunkäynnin ohjaajan siirtymisellä sijaiseksi sosiaalitoimeen, jolloin tilalle on palkattu sijainen. Määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on edellisvuotta enemmän oppilaiden henkilökohtaisten tuen tarpeiden vuoksi (psyykkis-sosiaaliset syyt). Tulevan lukuvuoden ( ) aikana toimintakuluja tullaan tasoittamaan. Vapaa sivistystyö Sekä Naantalin opiston että Naantalin musiikkiopiston toiminta on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Yleisen kulttuuritoiminnan ja museon palvelut ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Kulttuuripalveluissa ei ole nähtävissä muutoksia talousarvioon. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Liikuntatoimi on saanut talousarvion ulkopuolista hankerahaa euroa tutkimukseen Naantalin liikkuva koulu- hankkeen vaikutukset lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja kuntoon. 10

13 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun toimintaraportti Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden toetutumisessa ei ole näkyvissä merkittäviä poikkeamia vesihuoltolaitosta ja joitakin investointikohteita lukuun ottamatta. Henkilöstökulut Ympäristöviraston käyttötalouden henkilöstökulut (ml. taseyksiköt) ovat noin euroa pienemmät kuin vastaavana ajankohtana v Henkilöstökulut ovat lähinnä yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen tuntipalkkaisen henkilöstön osalta alittumassa käyttötaloudessa. Investointeihin kohdistuvat tuntipalkat ovat edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen investoinneissa. Tilalaitoksen investointeihin ei alkuvuonna ole lainkaan kohdistunut palkkakuluja, vuoden 2013 vastaavan ajankohdan palkkauskulujen määrä oli tilalaitoksella noin euroa. Vesihuoltolaitoksen ja tilalaitoksen henkilöstöstä siirtyi yhteensä neljän toimistosihteerin palkkauskulut ympäristöviraston palvelukeskuksen tehtäväalueelle vuoden 2014 alusta alkaen. Tältä osin taseyksiköiden henkilöstökuluissa on vähennystä ja vastaava kasvu näkyy ympäristöviraston henkilöstökuluissa. Tehtäväaluetarkastelussa muutos näkyy myös rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa. Näistä yksiköistä siirtyi yhteensä 2,5 toimistosihteerin palkkauskulut palvelukeskuksen tehtäväalueelle. Yhteenvetona voidaan sanoa, että verrattaessa vuoden 2014 henkilöstömenoja vuoden 2013 tilanteeseen, on palvelukeskuksessa 6,5:n henkilön määrärahojen ja menojen lisäys ja vastaavasti rakennusvalvonnassa 2:n vähennys, ympäristönsuojelussa 0,5:n vähennys, vesihuoltolaitoksessa 2:n vähennys ja tilalaitoksessa 2:n henkilön vähennys. RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Rakennusvalvonnan kulut toteutuvat suunnitellusti, tulokehitys jäänee suunnitellusta, viimevuotisen toteuman mukaisesti. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun osalta toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. Asemakaavoitus Asemakaavoituksen osalta toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. Tuloarvio näyttää toteutuvan myös maankäyttömaksujen osalta, koska Humalistosta toteutuu tälle vuodelle 1,682 milj. euroa ja Pirttiluoto-Karjaluodon osalta maankäyttömaksujen tuloutus on 40 % kuluvalle vuodelle eli euroa. Maanmittaus Ei oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Talousarvion tuotot ovat pääosin maanvuokratuottoja, jotka laskutetaan kahdessa erässä vuoden aikana. 11

14 Ympäristöviraston virastopäällikkö TEKNINEN LAUTAKUNTA Lautakunnan kymmenen tehtäväalueen ja tilalaitoksen taseyksikön toiminnassa ja talousarvion toteutumisessa ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia. Vesihuoltolaitoksen taseyksikön tuloarvioennusteen poikkeamiseen on reagoitu korottamalla hintoja. Tarkemmat tiedot on ko. taseyksikön kohdalla. Palvelukeskus Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Pelastustoimi Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Liikenneväylät ja venesatamat Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Viheryksikkö Viheryksikön tulot muodostuvat merkittävältä osin tilalaitokselle tehtävistä kiinteistöjen ulkoalueiden hoitotöistä. Vähälumisesta talvesta johtuen tulot jäivät arvioitua vähäisemmiksi erityisesti tammi-helmikuun aikana. Muilta osin ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Liikuntapaikat Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Joukkoliikenne Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Tulot ovat valtionavustuksia, jotka laskutetaan Turun kaupungin joukkoliikennetoimistolta valtion tekeminen maksatuspäätösten perusteella. Vuotta 2014 koskevia maksatuspäätöksiä ei ole vielä tehty. Kaukolämpö ja energiahuolto Kaukolämpöliiketoiminta on vuokrattu Turku Energia Oy:lle, vuokratuotto on euroa/vuosi. Energian myynnistä saatu tuotto tammi-huhtikuun ajalta on noin euroa. Energian myynnin tuottotavoitteen, e, saavuttaminen on epävarmaa. Tuloarvion muutostarve arvioidaan 6 kuukauden raportin yhteydessä. Konekeskus Vähälumisesta talvesta johtuen tulot jäivät arvioitua vähäisemmiksi erityisesti tammi-helmikuun aikana. Henkilö ja paketti autoissa on käynnissä siirtymävaihe leasing-kaluston käyttöönotossa. Muilta osin ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Ateriapalvelut Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Karvetin päiväkodin astianpesukoneen hankinta on jäämässä alle investointirajan, hankinnan toteuduttua toimielin tekee päätöksen kohteen arvoa vastaavan määrärahan siirrosta investoinneista käyttötalouteen. 12

15 Ympäristöviraston virastopäällikkö Siivouspalvelut Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Tilalaitos Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Vesihuoltolaitos Veden myynti- ja jäteveden puhdistusmäärien arviota on jouduttu alentamaan v toteutumien perusteella. Lisäksi TSP:n kuukausilaskutus toteutuu 18 % talousarviossa arvioitua suurempana. Valtuusto on hyväksynyt veden ja jäteveden kulutusmaksujen korotuksen 1.6. alkaen. Korotukset eivät riitä kattamaan kokonaisuudessa tuloarvion alitusta ja lisääntyneitä kuluja, vesihuoltolaitoksen toimintakatetavoite alittuu noin euroa. INVESTOINNIT Ympäristöviraston investointihankkeiden toteutumisessa tai määrärahojen käytössä ei ole tiedossa oleellisia muutoksia seuraavia kohtia lukuun ottamatta. Tekninen lautakunta, irtaimisto Konekeskuksen siirtyessä pääosin leasing-kaluston käyttöön on arvioitu, että kaluston myynnistä toteutuisi investointituloa noin euroa. Tämän investointitulon toteutumiseen ei ole varauduttu talousarviota laadittaessa (käyttötalouden osalta Konekeskuksen tuotoissa on vastaava tuloarviovaraus). Tilalaitos Turku Energia on tehnyt tarjouksen Lietsalan koulun liittämisestä kaukolämpöön. Tilapalvelujaosto on esittänyt tilalaitoksen investointibudjettiin euron lisämäärärahaa hankkeen toteuttamiseen. Tilajaosto on muuttanut 7.5. kokouksessa tilalaitoksen investointikäyttösuunnitelmaa siten, että hankeryhmässä päiväkodit ja koulut Merimaskun koulun keittiön lattian peruskorjaukseen varattu määräraha euroa käytetään Merimaksun koulun sisäilmahankkeiden suunnitteluun ja pienimuotoiseen toteuttamiseen. 13

16 Satamajohtaja Sataman tammi - huhtikuun toimintaraportti YLEISTÄ Naantalin sataman vuoden 2014 talousarvion laadinnassa lähtökohtana oli asiakkailta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä heidän tähän perustuva liikenne-ennusteensa. Naantalin sataman vuoden 2014 liikennenäkymiä ja sataman toimintatuottoja oli vuoden 2013 elo-syyskuussa budjetin laadinnan yhteydessä samoin kuin nyt on loppuvuoden osalta talouden yleisestä epävarmuudesta johtuen vaikea luotettavasti arvioida. Vuoden 2014 kokonaisliikenteen ennustettiin budjetin laadinnan yhteydessä elo-syyskuussa olevan yhteensä noin 7,3 miljoonaa tonnia, jossa olisi toteutuessaan ainoastaan pientä kasvua vuoden 2013 kokonaisliikenteeseen verrattuna (7,1 miljoonaa tonnia). Maailmanlaajuisesta, edelleen jatkuvasta, sitkeästä taloustaantumasta johtuen sekä kuluvan vuoden 2014 neljän ensimmäisen kuukauden toteuman perusteella voidaan jo todeta, että liikennemäärät tulevat jäämään ennustetusta. Arviota tukee myös se, että muun muassa Valtiovarainministeriö (VM) on heikentänyt kasvuennustettaan tälle ja ensi vuodellekin. Tälle vuodelle VM ennustaa nyt 0,5 prosentin kasvua, kun joulukuussa 2013 se ennusti vielä 0,8 prosentin kasvua ja vuoden 2013 kesällä vielä jopa 1,5 prosentin kasvua. Palkansaajientutkimuslaitos laski viime viikolla Suomen tämän vuoden bruttokansantuotteen kasvuennusteen 0,9 prosenttiin viime syyskuun 2,1 prosentista. Ennustetta alennettiin, koska viime vuoden viimeisen neljänneksen kokonaistuotanto supistui vastoin odotuksia. Myös tämän vuoden tammikuun teollisuustuotanto ja vienti tuottivat pettymyksen. Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa ensi vuonna Suomen bkt:n kasvavan 2,2 prosenttia. Myös muut ennustajat ovat heikentäneet suhdanne-ennusteitaan. Danske Bank on ennustanut tälle vuodelle VM:n tapaan 0,5 prosentin kasvua, mutta Nordea vain 0,3 prosentin kasvua kuten myös Kansainvälinen valuuttarahasto IMF. Pellervon taloustutkimus taas ennusti tälle vuodelle samaa kuin Palkansaajien tutkimuslaitoskin. Ensi vuodelle Danske Bank ennusti 1,8 prosentin, Pellervon taloustutkimus 1,6 prosentin, Nordea kahden prosentin ja IMF 1,1 prosentin kasvua. TULOT Liikenteen toteutuessa ennakoitua pienempänä heijastuu tämä luonnollisesti sataman toimintatuottoihin tavara-, alus- ja palvelumaksuista kertyvien tulojen jäädessä arvioitua pienemmiksi. Lisäksi eri tavaralajeilla on oma erilainen vaikutuksensa sataman toimintatuottoihin ja käyttötalouteen. Liikenne-ennusteeseen perustuva satamalautakunnan alkuperäinen arvio (SATLTK ) koko vuoden 2014 toimintatuotoiksi oli yhteensä noin euroa, jonka KH:n esityksestä ( ) kaupunginvaltuusto vahvisti ( ) euroksi. Kuluvan vuoden tammi-huhtikuun osalta ovat sataman toimintatuotot olleet yhteensä noin 2,44 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna noin 7 prosenttia. Taloustaantuma on kuitenkin jatkunut Suomessa ja euroalueella sitkeänä. Suomessa talousekonomistit ovat laskeneet ennusteitaan talouskasvulle ja Suomen talouden arvellaan kasvavan kuluvana vuotena tuskin lainkaan. Suomen ulkomaankauppa meritse on sukeltanut alkuvuonna (tammi-maaliskuu) yli 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sama kehitys näkyy myös Naantalissa. Muun muassa Naantalin öljynjalostamon liikenne on ollut arvioitua vähäisempää. Jalostamon liikennettä on kulkenut tammihuhtikuun aikana 13 % vähemmän kuin viime vuonna. Rypsin ja kipsikiven tuonti sekä lasimurskeen vienti Naantalin sataman kautta on loppunut nyt kokonaan ja näistä saadut tuotot vuositasolla ovat olleet yhteensä parhaimmillaan lähes euroa. Liikenne kokonaisuudessaan Naantalin sataman laiturien ja/tai vesialueitten kautta on kuluvana vuotena laskenut toistaiseksi noin 6 prosenttia edelliseen vuoteen. Mikäli näin jatkuu, eikä kesälläkään näy oleellista käännöstä parempaan, niin joudumme tarkistamaan tuloarviota alaspäin. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan tuloarvion tarkistus alaspäin olisi yhteensä noin euroa. 14

17 Satamajohtaja KÄYTTÖMENOT Kirjanpidon mukaan ( ) sataman ulkoiset käyttömenot vuoden 2014 tammi-huhtikuun osalta olivat yhteensä noin euroa, mikä on hieman alle 24,1 % koko vuoden budjetoiduista ulkoisista käyttömenoista (noin euroa). Rahaa on tammi-hutikuussa käytetty noin 5 % vähemmän kuin vuonna 2013 vastaavana aikana. Vuoden 2014 budjettiin nähden sataman menot ovat toistaiseksi olleet kokonaisuutena täysin talousarvion mukaista ja hallinnassa. INVESTOINNIT Sataman investoinneista ovat satamalautakunnan valvonnan alaisena ja päätöksin toteutettavaksi annetut investoinnit toteutuneet suunnitellusti, aikataulun mukaisesti ja myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Sataman muut investoinnit toteutetaan satamarakennustoimikunnan valvonnan alaisena ja päätöksin. Näihin investointeihin liittyvät asiat käsitellään satamarakennustoimikunnan kokouksessa ja luettavissa sitä koskevasta pöytäkirjasta. 15

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2012 Tampereen kaupunki 12/2012 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos muodostuu 29,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja 16,7 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi.

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Äänekosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus 3.12.2012 Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2013

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2013 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot