Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu"

Transkriptio

1 Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu

2 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto Satama 14-15

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste 4 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TS15 TOIMINTATUOTOT VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSERÄT POISTOT JA ARVONALENTUMISET KÄYTTÖKATE Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Suunnitelmapoistot Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset -699 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS POISTOERO LIS-/VÄH VARAUKSET LIS-/VÄH+ RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ Uhat ja mahdollisuudet (kk-rap), netto TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ ml. "Uhat ja mahdolisuudet, netto" RAHOITUSLASKELMA TP12 TP13 TA14 TPE14 TS15 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorah. korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Omaisuuden myyntitulot (kp-arvot) Toiminnan ja invest. rahavirta Antolainauksen muutokset Ottolainauksen muutos (netto) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta 31.12** Lainakanta on muuttunut talousarviosta, koska vertailupohjana ollut edellisen vuoden lainamäärä on eri suuruinen kuin talousarviossa 2014 käytetty ennuste, joka oli euroa. Valtionosuuksien ennuste = talousarvioluvun ja tähänastisten päätösten erotus (KH ). Laatija JH 1

4 Keskusviraston virastopäällikkö Keskusviraston tammi huhtikuun toimintaraportti Keskusviraston toimintamenojen toteumaprosentti on 30,6 % (2,5 milj euroa). Tuloja on kertynyt euroa (Toteuma % 21,1 %). Viraston toiminnassa ja taloudessa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia suunniteltuun talousarvioon nähden. Keskusviraston toimintamenoista säästynee Säästö muodostuu viestinnän ja henkilöstömenojen säästöistä tehtäväalueella Hallinto. Käyttötalous Aikaan suhteutettuna menot ovat kehittyneet etupainotteisesti tietotekniikassa, ja kaupunkisuunnittelussa. Suhteellinen ylitys johtuu Tietohallinnossa ja KSJ:ssä alkuvuonna maksuun tulleista lisenssimaksuista sekä jäsenmaksuista. VAALIT Sijaiset ja tilapäiset (keskusviraston henkilöstömenot) Keskusviraston henkilöstömenot ovat noin 24 % pienemmät ( ) kuin vastaavana ajankohtana vuonna Työllistämistoiminnan siirto sosiaalitoimeen selittää henkilöstömenojen vähenemisestä noin puolet. Keskusvirastossa on kolme vakanssia vakinaisesti täyttämättä ja näistä yhteen on otettu tilapäinen määräaikainen työntekijä. Keskusvirastossa on oppisopimuksella oleva sijainen asiahallinnossa (toimistosihteerin perhevapaan sijainen). Palkkahallinnossa on yksi määräaikainen palkkasihteeri. Keskusvarastossa on määräaikainen työntekijä ja oppisopimussuhteinen työntekijä. Rahatoimessa on työllisyysvaroin palkattu toimistotyöntekijä. Investointimenot Investointimenoja muodostuu - 2,25 milj. euroa arvioitua enemmän. Ylitys muodostuu TSE:n osakepääoman korotuksesta (- 2,34 milj ) Investointimenoista on - 0,09 milj siirretty henkilöstöpalveluiden käyttötalousmenoiksi. Henkilöstömenot (Koko kaupunki) Palkat ja palkkiot ovat kehittyneet viime vuotta vastaavasti. Henkilöstökulujen toteuma on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 0,6%:a ( ) pienempi. Tilapäisten ja sijaisten palkkaukseen on viime vuoteen verrattuna käytetty enemmän määrärahoja. Työllistettyjen tukipalkoissa toteuma on etupainotteinen viime vuoteen verrattuna. Tapaturmavakuutusmaksut ovat voimakkaasti kasvaneet. Tapaturmavakuutusten korvauksissa on niin ikään tapahtunut kasvua. Pitkäaikaisia poissaoloja aiheuttaneet työtapaturmat näkyvät vakuutusmaksuissa ja korvauksissa viiveellä. Talousarvion perusteluissa todetaan, että europarlamenttivaaleissa kaupungin alueella on neljä kaupungin ylläpitämää ennakkoäänestyspaikkaa. Kaupunginhallitus päätti talousarviosta poiketen ennakkoäänestyspaikkojen määräksi viisi. Kaikki yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestys on ja varsinainen vaalipäivä Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. 2

5 Keskusviraston virastopäällikkö KAUPUNGINVALUUSTO TARKASTUSTOIMI KAUPUNGINHALLITUS Talousarviossa asetettiin tavoitteeksi, että Naantali- strategia tulee valtuuston käsittelyyn alkuvuoden 2014 aikana. Kaupunginhallitus päätti palauttaa strategian uudelleen valmisteltavaksi. Palautusperusteena oli kuntarakenne- ja sote-uudistuksen keskeneräinen valmistelutilanne. Talousarviossa todetaan, että tavoiteorganisaatio on valtuuston käsittelyssä alkuvuodesta. Kaupunginvaltuusto kävi tavoiteorganisaation kehittämiskohteista ja toimielinorganisaation kehittämistarpeista lähetekeskustelun Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. Toiminta on talousarvion mukaista. Hallinto Kaupunginjohtaja Timo Kvist erosi kaupunginjohtajan virasta lukien ja valtuusto valitsi uudeksi kaupunginjohtajaksi Jouni Mutasen. Vs. kaupunginjohtajana on toiminut yhteyspäällikkö Martti Sipponen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan vastuulla on ollut mm. Naantalin kaupungin valmisteilla olevan palvelustrategian ja tavoiteorganisaation valmistelun koordinointi. Controlleriksi valittu Riikka Söderlund aloittaa 1.6. lukien, joten virka on ollut koko alkuvuoden ilman viranhaltijaa. Yhteyspäällikön osalta virkasuhde päättyi eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Tiedotustoiminnasta arvioidaan säästyvän noin euroa Nastan painatuksen ja kilpailutuksen tuloksena. Hallinnon henkilöstömenoista arvioidaan säästyvän noin euroa (controller, yhteyspäällikkö, kaupunginjohtaja ). Verkkosivuja on kehitetty erityisesti tonttimarkkinoinnin osalta yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin graafista ilmettä on kehitetty uuden ohjeistuksen pohjalta. Intranetin sisällöntuotantoa on jatkettu. Venemessuosaston toteutus. Toiminta on talousarvion mukaista. Asiahallinto Toiminta on talousarvion mukaista. Arkistonhoitajan vuorotteluvapaan sijaisuus on hoidettu oppisopimusopiskelijan toimesta. Arkistosihteerin työpanos on sijaisjärjestelyjen vuoksi kohdentunut aikaisempaa enemmän päivittäisten kirjaamon asioiden hoitoon. Sisäiset toimistopalvelut Toiminta on talousarvion mukaista. Puhelinvaihteessa on sisäisten järjestelyjen tuloksena jäänyt avoimeksi toimistosihteerin vakanssi, jota ei esitetä täytettäväksi. Tietohallinto Talouden arvioidaan toteutuvan arvioidun mukaisena. Toiminnan osalta on aloitettu konesalin ulkoistamisen valmistelut ja toimintasuunnitelman mukaiset muut toimet. Rahatoimi Talouden arvioidaan toteutuvan arvioidun mukaisena. 3

6 Keskusviraston virastopäällikkö Hankintatoimi ja keskusvarasto Hankintatoimen ja varaston toiminnan ja talousarvion arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan suunnitellun mukaisesti. Käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio Toteutuu talousarvion mukaisesti. Järjestelyerät Eläkemenot toteutuneet vuoden 2013 tasossa. Ylitys noin Voidaan säästää muissa kuluissa. Ei vaikuta määrärahoihin. SUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu Manner-Naantalin osayleiskaavatyö on edennyt suunnitellun mukaisesti. YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon strategiassa on edetty suunnitellusti. Työpaikkaselvitykset, kuntoutukset ja koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja TVA työssä on edetty. KuntaRekryn käyttö on vakiintunutta. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat laskeneet Kunta10-raportin mukaan. Vuonna 2012 ne olivat 4,6% kalenteripäivistä ja vuonna ,4%. Henkilöstöhallinnon osalta toiminta on ollut talousarvioin mukaista. Palkkahallinto Palkkahallinnossa on viety eteenpäin ohjelmistouudistusta yhteistyössä Taitoa Oy:n kanssa. Jaksotyön suunnitteluohjelmiston käyttöönotto vakiintuu ja laajenee edelleen organisaatiossa. Palkkahallinnon osalta toiminta on ollut talousarvioin mukaista. Uudelleensijoittaminen Toiminta on talousarvioin mukaista. SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat Saaristolautakunnan toimintamenot painottuvat vasta vuoden toiselle neljännekselle, jolloin maksuun tulevat yhdistysten avustukset ja Leader-toimintaryhmien kuntarahoitusosuudet. Arvion mukaan talousarvio toteutuu suunnitellusti. Saaristo-ohjelman päivitys on tehty alkuvuodesta. Saaristoasiamiehelle on lisätty yritysyhteyshenkilön tehtävät. 4

7 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden huhtikuun lopun toimintakate on 31,6 %. Toteutumaraportissa on sairaanhoitopiirin menot huomioitu 4:n kuukauden tasaerinä. Henkilöstökulujen osalta merkittävin tehtäväalue on hoito- vanhuspalvelut ja siellä henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet 28,4 %. Vakituisen henkilöstön menoissa on syntynyt säästöjä kun taas sijaisten palkkamenoissa on jouduttu ylityksiin, sillä tehtäväalueelle on vakansseja, joissa työntekijöitä on äitiyslomalla ja hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla ja osa-aikaeläkkeellä, jolloin em. tehtäviä hoitavien työntekijöiden palkat kirjataan sijaismäärärahoihin. Talousarvion 4 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän aikuisten psykososiaalisten palvelujen ja vammaispalvelujen tehtäväalueilla yhteensä lähes euroa tiedossa olevan lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Terveyspalvelut Omassa kunnassa tuotetut perusterveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitotakuu on toteutunut. Oman päivystyksen kustannukset ovat olleet ennakoitua suuremmat ja määrärahat tullevat ylittymään. Terveyspalvelut kokonaisuudessaan pysynevät talousarviossa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Kuntoutus Omassa kunnassa tuotetut perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Suun terveydenhuolto Omassa kunnassa tuotetut suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Ostopalvelua on tarvittu vähän hoitotakuun toteutumiseksi. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Raision tuottamina ja ne ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Talousarviototeutuman korkeampi käyttöaste johtuu siitä, että eläinsuojelun koko vuoden kustannus on laskutettu ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. 5

8 Perusturvajohtaja Aikuisten psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta kokonaisuutena 31,3 %. Mielenterveyden asumispalvelujen talousarvio on laadittu vuoden 2013 palveluasumisen piirissä olevien asiakkaiden lukumäärän mukaan. Pitkäaikaisesta erikoissairaanhoidon osastohoidosta tulee siirtymään kaksi asiakasta kesäkuun alussa asumispalvelujen piiriin. Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen ostoilla on suora vaikutus erikoissairaanhoidon psykiatrisen vuodeosastohoidon käyttöön. Mielenterveysongelmaisten asumispalvelujen toteuma ensimmäinen vuosineljänneksen jälkeen on 32,7 %. Mielenterveysongelmaisten asumispalvelujen piirissä on huhtikuun 2014 lopussa yhteensä 28 asiakasta. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan kustannukset ylittävät huhtikuun lopun tilanteen mukaan talousarvioon varatun määrärahan. Päihdehuollon A-klinikkapalveluiden osto ylittää sille varatun määrärahan huhtikuun lopun tilanteen mukaan. Toteuma on 37,8 % arvioidusta. Samoin päihdeongelmaisten tukiasuntojen toteuma ylittää sille varatun määrärahan. Päihdehuollon asumispalvelujen ostoissa sen sijaan määräraha tulee tämän hetkisen tiedon mukaan alittumaan, johtuen yhden asiakkaan palvelujen tarpeen päättymisestä. Huhtikuun toteutuman mukaan mielenterveyspalveluiden määrärahat ylittävät ja vastaavasti päihdehuollon alittavat talousarvion. Uusien asiakkaiden siirtyminen kesäkuussa palveluiden piiriin ennustaa talousarvion ylittymistä noin eurolla. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut huhtikuun lopussa 32,8 % ja se ennakoi talousarviossa pysymistä, sillä loppuvuoden osalta sairaanhoitopiirin palvelujen kuukausittainen käyttö ei yleensä merkittävästi kasva. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen käyttö ja laskutus on ollut ennakoitua suurempaa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuttaa talousarvion muutostarpeeseen. Kuitenkin euromääräisten arvioiden tekeminen 4 kk:n perusteella on vielä mahdotonta. Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta kokonaisuutena 28,8 %. Laitoshoidon sijoitushoitopäivät verrattuna edelliseen vuoteen ovat laskeneet. Tarkasteluajankohta vuonna 2013 laitoshoidon sijoitushoitopäiviä oli yhteensä 1607, kun sama luku huhtikuun 2014 lopussa on Sen sijaan perhehoidoin sijaishuoltopäivien määrä on noussut jonkin verran edellisen vuoden tarkasteluajankohdasta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon toteuma huhtikuun lopussa on 30,1 % ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen perhehoidon toteuma 29,0 %. Huhtikuun 2014 lopussa yhteensä 13 nuorta ja lasta on laitossijoituksen piirissä. Näistä viisi on sijoitettuina ammatillisiin perhekoteihin. Huhtikuun lopussa 2014 vastaava lasten ja nuorten lukumäärä perhehoidossa on yhteensä 17. Vastaan otettujen lastensuojeluilmoitusten määrät ovat laskeneet verrattuna edellisen vuoden vertailuajankohtaan. Viime vuonna lastensuojeluilmoituksia huhtikuun loppuun mennessä tuli 127 kun vastaava luku huhtikuussa 2014 on 92. Myös lastensuojeluasiakkaiden määrä on kääntynyt laskuun. Viime vuoden huhtikuussa asiakkuuksia oli yhteensä 230. Huhtikuun lopussa tänä vuonna lastensuojelun asiakkaita on yhteensä

9 Perusturvajohtaja Ilman uusia ennakoimattomia sijoituksia, lapsiperheiden tehtäväalueen määrärahat riittävät vuodelle 2014 ennakoidulla tavalla. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön tehtäväalueen menopuolen toteuma on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 32,3 %. Toteuma ennakoi talousarvioon varattua määrärahaa, mikäli työttömyyden kasvussa ei tapahdu merkittäviä lisäyksiä. Kuntouttavan työtoiminnan toimintamenojen toteuma huhtikuun lopussa on oman työn osalta 50,2 % ja ostopalvelujen osalta 56,6 %. Myös työmarkkinatuen toteuma huhtikuun 2014 lopussa on 42,7 %. Nämä määräraha tulevat huonon työllisyystilanteen johdosta todennäköisesti ylittymään, mutta toisaalta kuntouttavan työtoiminnan valtion kunnalle suorittamaa toimintarahaa ei ole tarkasteluajankohtana vielä tuloutettu. Pakolaishuollon valtion korvausta kunnalle ei vielä ole tämän vuoden osalta tuloutettu. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 30,1 %. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun ostopalveluissa talousarvio tulee alittumaan, johtuen osin palveluiden siirtämisestä kunnan omaksi työksi ja osin kahden asiakkaan siirtymisestä tehostettuun palveluasumiseen. Tehostettu palveluasumisen osto tulee ylittymään, johtuen em. asiasta. Kehitysvammaisten palveluissa yhden uuden asiakkaan siirtyminen kotoa tehostetun palveluasumisen/laitoshoidon piiriin tammikuussa aiheuttaa ylityksiä talousarvioon noin /vuosi. Peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin on siirtynyt kaksi kehitysvammaista. Tämä aiheuttaa noin euron kustannukset vuodessa (syksyn uusista koulun aloittajista tulee päätös kesän jälkeen). Omaishoitajien vapaiden käyttö on lisääntynyt viime vuodesta ja aiheuttaa jonkin verran lisäkustannuksia. Lisäksi yksi uusi asiakas on tulossa palveluiden piiriin kesäkuun alussa. Palveluiden tarvetta ei vielä hänen osaltaan tarkalleen tiedetä. Vammaispalvelujen tehtäväalueen toteuma huhtikuun lopussa ennustaa tämän hetkisen tilanteen mukaan noin euron ylitystä talousarvioon varattuihin määrärahoihin. Hoito-ja vanhuspalvelut Tehtäväalueen tuottojen toteuma on 24,9 %. Toteuma on lähes arvioidun mukainen, kun otetaan huomioon asiakaslaskutuksessa oleva viive. Sisäinen laskutus kotihoidon palveluista vammaispalveluille tuloutetaan vasta loppuvuodesta. Toimintakulujen toteuma on 29,9 %. Henkilöstökulujen osalta toteuma on 28,4 %. Tehtäväalueella on eri tulosyksiköissä avoimia vakansseja, joita ollaan parhaillaan täyttämässä. Huhtikuussa avoimiin vakansseihin haettiin yhteensä 7 hoitotyöntekijää. Hakemuksia toimiin tuli tällä kertaa hyvin. Ikäihmisten hoitoyksiköiden kuormitus ajalla vaihteli yksiköittäin välillä 93,33 % - 105,39 %. Birgittakodissa (ent. vanhainkoti) yli sadan prosentin käyttöaste johtuu pariskuntien asumisesta samassa huoneessa ja Jannelassa (laitoshoidon yksikkö) intervallihoitopaikkojen tarpeen lisääntymisestä. Kuormitusprosentit ryhmäkodeittain: Viiala 95,63 %, Myllynkiventie 93,33 %, Kummeli 101,08 %, Birgittakodin pitkäaikaishoito 103,13 % ja kuntoutus 99,44 % sekä lisäksi Jannelan laitoshoito 105,39 %. Kuormitus osoittaa ikäihmisten hoitopaikkojen olleen täynnä. Vuodeosaston kuormitusprosentti on aikaisemmista vuosista laskenut ja keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt. Kuormitus ensimmäisellä vuosikolmanneksella keskimäärin on ollut 76,48 % ja keskimääräinen hoitoaika 12,8 hoitopäivää. Kuormitus oli vastaavana ajankohtana viime vuonna 91,63 % ja vuonna 2012: 98,76 %. Vuodeosastojen kuormitus on laskenut ja keskimääräinen hoitoaika lyhentynyt myös muissa kunnissa, esim. Kaarinassa ja Raisiossa. Vuodeosastojen toiminta painottuu akuuttiin sai- 7

10 Perusturvajohtaja raalahoitoon ja pitkäaikaishoito keskittyy enenevässä määrin tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Osaston kuormitusta seurataan, ja sitä voidaan nostaa esim. myymällä akuuttia vuodeosastohoitoa turkulaisille ja/tai järjestämällä osastolla lyhytaikaishoitojaksoja kotihoidossa eniten hoivaa ja palveluja tarvitseville asiakkaille. Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessia lukuun ottamatta toteutuneet talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei tässä vaiheessa vaikuta merkittävästi talousarvioon. 8

11 Sivistystoimen virastopäällikkö Sivistystoimen tammi huhtikuun toimintaraportti SIVISTYSVIRASTO Sivistysviraston henkilöstökulut ovat neljän ensimmäisen kuukauden osalta 1,2 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Myönteinen kehitys on ensisijaisesti tapahtunut varhaiskasvatuksessa, jossa tilapäisen henkilökunnan käyttö on vähentynyt yli kolmanneksella edelliseen vuoteen nähden. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että nettomenot ylittyvät euroa johtuen lähinnä alimittaisesta eläkevakuutusmenovarauksesta opetustoimessa. Tilinpäätösennuste: TA 2014 TP 2014 ENNUSTE MUUTOS tulot menot netto KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hallinnon tehtäväalueelle kirjattavaa tuloa vahvistetun talousarvion ulkopuoliseen projektitoimintaan on opetusministeriöltä saatu kuluvalle vuodelle euroa kerhotoimintaa. Tämä määräraha on esitetty siirrettäväksi ja käytettäväksi kokonaan vuonna Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla kasvattaa tehtäväalueen tuloja ja menoja vuonna 2014 noin euroa. Perusteena on toimintaan sidottu ulkopuolinen projektirahoitus. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on voimakkaasti tehostanut toimintaansa ja tulee alittamaan vahvistetun talousarviomenonsa. Lapsia oli hoidossa maaliskuun lopussa 30 enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Tämä johtuu mm. siitä, että yhä useampi lapsi on hoidossa vain osan kuukautta ja näin ollen lapsiryhmiin on sijoitettu tavanomaista enemmän lapsia. Sijaisia ei ole palkattu vuosilomiin, ainoastaan äkillisiin sairauspoissaoloihin. Henkilöstön siirtoa yksiköstä toiseen lyhytaikaisissa sijaistilanteissa on tehostettu. Kahden päiväkodin esimiestehtävän keskittäminen päiväkodin aluejohtajalle on säästänyt henkilöstömenoja. Varhaiskasvatuksen tukitoimet Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on alkuvuonna ollut hieman viimevuotista alemmalla tasolla. Vuonna 2013 tammi-huhtikuussa kuntalisän piirissä oli 154 lasta / kk, kuluvan vuoden vastaavana ajankohtana lapsia oli keskimäärin 135/ kk. Perusopetus Oma perusopetus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Oppilasmäärän vähenemisen myötä on vähennetty opetusryhmiä. Henkilöstökulujen kehitys viime vuoteen verrattuna on +1,4 %, syynä on ollut lähinnä sijaiskustannusten kasvu. Kehitys on kuitenkin alkuvuoteen nähden tasoittunut ja tavoitteena on talousarviossa pysyminen. Varsinaisen talousarvion ulkopuolista, OKM:n opetusryhmäkokojen pienentämiseen saatua rahoitusta käytetään kuluvana vuonna euroa. Lisäksi ulkoista rahoitusta on perusopetukseen saatu

12 Sivistystoimen virastopäällikkö euroa koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen, euroa kansainvälisiin Comenius-hankkeisiin ja euroa tablettihankintoihin Velkuan koululle. Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Lopulliset päätökset syksyn toiminnan laajuudesta ja maksuista siirtyivät toukokuulle. Lapsia ilmoitettiin syksyn toimintaan hieman viimevuotista vähemmän. Toisen asteen koulutus Lukiokoulutus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Oppilashuolto Oppilashuollon toimintakuluissa on tapahtunut kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Vakinaisen henkilökunnan palkkakuluissa on tapahtunut lievää laskua ja samanaikaisesti sijaisten palkkakuluissa kasvua. Tämä selittyy vakinaisen koulunkäynnin ohjaajan siirtymisellä sijaiseksi sosiaalitoimeen, jolloin tilalle on palkattu sijainen. Määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on edellisvuotta enemmän oppilaiden henkilökohtaisten tuen tarpeiden vuoksi (psyykkis-sosiaaliset syyt). Tulevan lukuvuoden ( ) aikana toimintakuluja tullaan tasoittamaan. Vapaa sivistystyö Sekä Naantalin opiston että Naantalin musiikkiopiston toiminta on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Yleisen kulttuuritoiminnan ja museon palvelut ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Kulttuuripalveluissa ei ole nähtävissä muutoksia talousarvioon. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Liikuntatoimi on saanut talousarvion ulkopuolista hankerahaa euroa tutkimukseen Naantalin liikkuva koulu- hankkeen vaikutukset lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja kuntoon. 10

13 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun toimintaraportti Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden toetutumisessa ei ole näkyvissä merkittäviä poikkeamia vesihuoltolaitosta ja joitakin investointikohteita lukuun ottamatta. Henkilöstökulut Ympäristöviraston käyttötalouden henkilöstökulut (ml. taseyksiköt) ovat noin euroa pienemmät kuin vastaavana ajankohtana v Henkilöstökulut ovat lähinnä yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen tuntipalkkaisen henkilöstön osalta alittumassa käyttötaloudessa. Investointeihin kohdistuvat tuntipalkat ovat edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen investoinneissa. Tilalaitoksen investointeihin ei alkuvuonna ole lainkaan kohdistunut palkkakuluja, vuoden 2013 vastaavan ajankohdan palkkauskulujen määrä oli tilalaitoksella noin euroa. Vesihuoltolaitoksen ja tilalaitoksen henkilöstöstä siirtyi yhteensä neljän toimistosihteerin palkkauskulut ympäristöviraston palvelukeskuksen tehtäväalueelle vuoden 2014 alusta alkaen. Tältä osin taseyksiköiden henkilöstökuluissa on vähennystä ja vastaava kasvu näkyy ympäristöviraston henkilöstökuluissa. Tehtäväaluetarkastelussa muutos näkyy myös rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa. Näistä yksiköistä siirtyi yhteensä 2,5 toimistosihteerin palkkauskulut palvelukeskuksen tehtäväalueelle. Yhteenvetona voidaan sanoa, että verrattaessa vuoden 2014 henkilöstömenoja vuoden 2013 tilanteeseen, on palvelukeskuksessa 6,5:n henkilön määrärahojen ja menojen lisäys ja vastaavasti rakennusvalvonnassa 2:n vähennys, ympäristönsuojelussa 0,5:n vähennys, vesihuoltolaitoksessa 2:n vähennys ja tilalaitoksessa 2:n henkilön vähennys. RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Rakennusvalvonnan kulut toteutuvat suunnitellusti, tulokehitys jäänee suunnitellusta, viimevuotisen toteuman mukaisesti. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun osalta toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. Asemakaavoitus Asemakaavoituksen osalta toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. Tuloarvio näyttää toteutuvan myös maankäyttömaksujen osalta, koska Humalistosta toteutuu tälle vuodelle 1,682 milj. euroa ja Pirttiluoto-Karjaluodon osalta maankäyttömaksujen tuloutus on 40 % kuluvalle vuodelle eli euroa. Maanmittaus Ei oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Talousarvion tuotot ovat pääosin maanvuokratuottoja, jotka laskutetaan kahdessa erässä vuoden aikana. 11

14 Ympäristöviraston virastopäällikkö TEKNINEN LAUTAKUNTA Lautakunnan kymmenen tehtäväalueen ja tilalaitoksen taseyksikön toiminnassa ja talousarvion toteutumisessa ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia. Vesihuoltolaitoksen taseyksikön tuloarvioennusteen poikkeamiseen on reagoitu korottamalla hintoja. Tarkemmat tiedot on ko. taseyksikön kohdalla. Palvelukeskus Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Pelastustoimi Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Liikenneväylät ja venesatamat Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Viheryksikkö Viheryksikön tulot muodostuvat merkittävältä osin tilalaitokselle tehtävistä kiinteistöjen ulkoalueiden hoitotöistä. Vähälumisesta talvesta johtuen tulot jäivät arvioitua vähäisemmiksi erityisesti tammi-helmikuun aikana. Muilta osin ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Liikuntapaikat Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Joukkoliikenne Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Tulot ovat valtionavustuksia, jotka laskutetaan Turun kaupungin joukkoliikennetoimistolta valtion tekeminen maksatuspäätösten perusteella. Vuotta 2014 koskevia maksatuspäätöksiä ei ole vielä tehty. Kaukolämpö ja energiahuolto Kaukolämpöliiketoiminta on vuokrattu Turku Energia Oy:lle, vuokratuotto on euroa/vuosi. Energian myynnistä saatu tuotto tammi-huhtikuun ajalta on noin euroa. Energian myynnin tuottotavoitteen, e, saavuttaminen on epävarmaa. Tuloarvion muutostarve arvioidaan 6 kuukauden raportin yhteydessä. Konekeskus Vähälumisesta talvesta johtuen tulot jäivät arvioitua vähäisemmiksi erityisesti tammi-helmikuun aikana. Henkilö ja paketti autoissa on käynnissä siirtymävaihe leasing-kaluston käyttöönotossa. Muilta osin ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Ateriapalvelut Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Karvetin päiväkodin astianpesukoneen hankinta on jäämässä alle investointirajan, hankinnan toteuduttua toimielin tekee päätöksen kohteen arvoa vastaavan määrärahan siirrosta investoinneista käyttötalouteen. 12

15 Ympäristöviraston virastopäällikkö Siivouspalvelut Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Tilalaitos Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Vesihuoltolaitos Veden myynti- ja jäteveden puhdistusmäärien arviota on jouduttu alentamaan v toteutumien perusteella. Lisäksi TSP:n kuukausilaskutus toteutuu 18 % talousarviossa arvioitua suurempana. Valtuusto on hyväksynyt veden ja jäteveden kulutusmaksujen korotuksen 1.6. alkaen. Korotukset eivät riitä kattamaan kokonaisuudessa tuloarvion alitusta ja lisääntyneitä kuluja, vesihuoltolaitoksen toimintakatetavoite alittuu noin euroa. INVESTOINNIT Ympäristöviraston investointihankkeiden toteutumisessa tai määrärahojen käytössä ei ole tiedossa oleellisia muutoksia seuraavia kohtia lukuun ottamatta. Tekninen lautakunta, irtaimisto Konekeskuksen siirtyessä pääosin leasing-kaluston käyttöön on arvioitu, että kaluston myynnistä toteutuisi investointituloa noin euroa. Tämän investointitulon toteutumiseen ei ole varauduttu talousarviota laadittaessa (käyttötalouden osalta Konekeskuksen tuotoissa on vastaava tuloarviovaraus). Tilalaitos Turku Energia on tehnyt tarjouksen Lietsalan koulun liittämisestä kaukolämpöön. Tilapalvelujaosto on esittänyt tilalaitoksen investointibudjettiin euron lisämäärärahaa hankkeen toteuttamiseen. Tilajaosto on muuttanut 7.5. kokouksessa tilalaitoksen investointikäyttösuunnitelmaa siten, että hankeryhmässä päiväkodit ja koulut Merimaskun koulun keittiön lattian peruskorjaukseen varattu määräraha euroa käytetään Merimaksun koulun sisäilmahankkeiden suunnitteluun ja pienimuotoiseen toteuttamiseen. 13

16 Satamajohtaja Sataman tammi - huhtikuun toimintaraportti YLEISTÄ Naantalin sataman vuoden 2014 talousarvion laadinnassa lähtökohtana oli asiakkailta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä heidän tähän perustuva liikenne-ennusteensa. Naantalin sataman vuoden 2014 liikennenäkymiä ja sataman toimintatuottoja oli vuoden 2013 elo-syyskuussa budjetin laadinnan yhteydessä samoin kuin nyt on loppuvuoden osalta talouden yleisestä epävarmuudesta johtuen vaikea luotettavasti arvioida. Vuoden 2014 kokonaisliikenteen ennustettiin budjetin laadinnan yhteydessä elo-syyskuussa olevan yhteensä noin 7,3 miljoonaa tonnia, jossa olisi toteutuessaan ainoastaan pientä kasvua vuoden 2013 kokonaisliikenteeseen verrattuna (7,1 miljoonaa tonnia). Maailmanlaajuisesta, edelleen jatkuvasta, sitkeästä taloustaantumasta johtuen sekä kuluvan vuoden 2014 neljän ensimmäisen kuukauden toteuman perusteella voidaan jo todeta, että liikennemäärät tulevat jäämään ennustetusta. Arviota tukee myös se, että muun muassa Valtiovarainministeriö (VM) on heikentänyt kasvuennustettaan tälle ja ensi vuodellekin. Tälle vuodelle VM ennustaa nyt 0,5 prosentin kasvua, kun joulukuussa 2013 se ennusti vielä 0,8 prosentin kasvua ja vuoden 2013 kesällä vielä jopa 1,5 prosentin kasvua. Palkansaajientutkimuslaitos laski viime viikolla Suomen tämän vuoden bruttokansantuotteen kasvuennusteen 0,9 prosenttiin viime syyskuun 2,1 prosentista. Ennustetta alennettiin, koska viime vuoden viimeisen neljänneksen kokonaistuotanto supistui vastoin odotuksia. Myös tämän vuoden tammikuun teollisuustuotanto ja vienti tuottivat pettymyksen. Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa ensi vuonna Suomen bkt:n kasvavan 2,2 prosenttia. Myös muut ennustajat ovat heikentäneet suhdanne-ennusteitaan. Danske Bank on ennustanut tälle vuodelle VM:n tapaan 0,5 prosentin kasvua, mutta Nordea vain 0,3 prosentin kasvua kuten myös Kansainvälinen valuuttarahasto IMF. Pellervon taloustutkimus taas ennusti tälle vuodelle samaa kuin Palkansaajien tutkimuslaitoskin. Ensi vuodelle Danske Bank ennusti 1,8 prosentin, Pellervon taloustutkimus 1,6 prosentin, Nordea kahden prosentin ja IMF 1,1 prosentin kasvua. TULOT Liikenteen toteutuessa ennakoitua pienempänä heijastuu tämä luonnollisesti sataman toimintatuottoihin tavara-, alus- ja palvelumaksuista kertyvien tulojen jäädessä arvioitua pienemmiksi. Lisäksi eri tavaralajeilla on oma erilainen vaikutuksensa sataman toimintatuottoihin ja käyttötalouteen. Liikenne-ennusteeseen perustuva satamalautakunnan alkuperäinen arvio (SATLTK ) koko vuoden 2014 toimintatuotoiksi oli yhteensä noin euroa, jonka KH:n esityksestä ( ) kaupunginvaltuusto vahvisti ( ) euroksi. Kuluvan vuoden tammi-huhtikuun osalta ovat sataman toimintatuotot olleet yhteensä noin 2,44 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna noin 7 prosenttia. Taloustaantuma on kuitenkin jatkunut Suomessa ja euroalueella sitkeänä. Suomessa talousekonomistit ovat laskeneet ennusteitaan talouskasvulle ja Suomen talouden arvellaan kasvavan kuluvana vuotena tuskin lainkaan. Suomen ulkomaankauppa meritse on sukeltanut alkuvuonna (tammi-maaliskuu) yli 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sama kehitys näkyy myös Naantalissa. Muun muassa Naantalin öljynjalostamon liikenne on ollut arvioitua vähäisempää. Jalostamon liikennettä on kulkenut tammihuhtikuun aikana 13 % vähemmän kuin viime vuonna. Rypsin ja kipsikiven tuonti sekä lasimurskeen vienti Naantalin sataman kautta on loppunut nyt kokonaan ja näistä saadut tuotot vuositasolla ovat olleet yhteensä parhaimmillaan lähes euroa. Liikenne kokonaisuudessaan Naantalin sataman laiturien ja/tai vesialueitten kautta on kuluvana vuotena laskenut toistaiseksi noin 6 prosenttia edelliseen vuoteen. Mikäli näin jatkuu, eikä kesälläkään näy oleellista käännöstä parempaan, niin joudumme tarkistamaan tuloarviota alaspäin. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan tuloarvion tarkistus alaspäin olisi yhteensä noin euroa. 14

17 Satamajohtaja KÄYTTÖMENOT Kirjanpidon mukaan ( ) sataman ulkoiset käyttömenot vuoden 2014 tammi-huhtikuun osalta olivat yhteensä noin euroa, mikä on hieman alle 24,1 % koko vuoden budjetoiduista ulkoisista käyttömenoista (noin euroa). Rahaa on tammi-hutikuussa käytetty noin 5 % vähemmän kuin vuonna 2013 vastaavana aikana. Vuoden 2014 budjettiin nähden sataman menot ovat toistaiseksi olleet kokonaisuutena täysin talousarvion mukaista ja hallinnassa. INVESTOINNIT Sataman investoinneista ovat satamalautakunnan valvonnan alaisena ja päätöksin toteutettavaksi annetut investoinnit toteutuneet suunnitellusti, aikataulun mukaisesti ja myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Sataman muut investoinnit toteutetaan satamarakennustoimikunnan valvonnan alaisena ja päätöksin. Näihin investointeihin liittyvät asiat käsitellään satamarakennustoimikunnan kokouksessa ja luettavissa sitä koskevasta pöytäkirjasta. 15

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Talousarvio 2016, toiminnan raportointi. Tammi-elokuu

Talousarvio 2016, toiminnan raportointi. Tammi-elokuu Talousarvio 2016, toiminnan raportointi Tammi-elokuu NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Tulosennuste 19.9.2016 Laatija JH TP14 TP15 TA16 TPE16 Ero TA / TPE TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion 2016 1 muutosesitykset KÄYTTÖTALOUS Hallinto Menoylitykset: Asiantuntijapalkkiot ylittyvät 230 000 euroa. Ylitys aiheutuu välimiesoikeudenkäyntikuluista

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II/2007

OSAVUOSIKATSAUS II/2007 OSAVUOSIKATSAUS II/2007 1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 13.9.2007/3 mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa edelleen. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot