Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu"

Transkriptio

1 Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu

2 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto Satama 14-15

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste 4 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TS15 TOIMINTATUOTOT VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSERÄT POISTOT JA ARVONALENTUMISET KÄYTTÖKATE Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Suunnitelmapoistot Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset -699 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS POISTOERO LIS-/VÄH VARAUKSET LIS-/VÄH+ RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ Uhat ja mahdollisuudet (kk-rap), netto TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ ml. "Uhat ja mahdolisuudet, netto" RAHOITUSLASKELMA TP12 TP13 TA14 TPE14 TS15 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorah. korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Omaisuuden myyntitulot (kp-arvot) Toiminnan ja invest. rahavirta Antolainauksen muutokset Ottolainauksen muutos (netto) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta 31.12** Lainakanta on muuttunut talousarviosta, koska vertailupohjana ollut edellisen vuoden lainamäärä on eri suuruinen kuin talousarviossa 2014 käytetty ennuste, joka oli euroa. Valtionosuuksien ennuste = talousarvioluvun ja tähänastisten päätösten erotus (KH ). Laatija JH 1

4 Keskusviraston virastopäällikkö Keskusviraston tammi huhtikuun toimintaraportti Keskusviraston toimintamenojen toteumaprosentti on 30,6 % (2,5 milj euroa). Tuloja on kertynyt euroa (Toteuma % 21,1 %). Viraston toiminnassa ja taloudessa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia suunniteltuun talousarvioon nähden. Keskusviraston toimintamenoista säästynee Säästö muodostuu viestinnän ja henkilöstömenojen säästöistä tehtäväalueella Hallinto. Käyttötalous Aikaan suhteutettuna menot ovat kehittyneet etupainotteisesti tietotekniikassa, ja kaupunkisuunnittelussa. Suhteellinen ylitys johtuu Tietohallinnossa ja KSJ:ssä alkuvuonna maksuun tulleista lisenssimaksuista sekä jäsenmaksuista. VAALIT Sijaiset ja tilapäiset (keskusviraston henkilöstömenot) Keskusviraston henkilöstömenot ovat noin 24 % pienemmät ( ) kuin vastaavana ajankohtana vuonna Työllistämistoiminnan siirto sosiaalitoimeen selittää henkilöstömenojen vähenemisestä noin puolet. Keskusvirastossa on kolme vakanssia vakinaisesti täyttämättä ja näistä yhteen on otettu tilapäinen määräaikainen työntekijä. Keskusvirastossa on oppisopimuksella oleva sijainen asiahallinnossa (toimistosihteerin perhevapaan sijainen). Palkkahallinnossa on yksi määräaikainen palkkasihteeri. Keskusvarastossa on määräaikainen työntekijä ja oppisopimussuhteinen työntekijä. Rahatoimessa on työllisyysvaroin palkattu toimistotyöntekijä. Investointimenot Investointimenoja muodostuu - 2,25 milj. euroa arvioitua enemmän. Ylitys muodostuu TSE:n osakepääoman korotuksesta (- 2,34 milj ) Investointimenoista on - 0,09 milj siirretty henkilöstöpalveluiden käyttötalousmenoiksi. Henkilöstömenot (Koko kaupunki) Palkat ja palkkiot ovat kehittyneet viime vuotta vastaavasti. Henkilöstökulujen toteuma on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 0,6%:a ( ) pienempi. Tilapäisten ja sijaisten palkkaukseen on viime vuoteen verrattuna käytetty enemmän määrärahoja. Työllistettyjen tukipalkoissa toteuma on etupainotteinen viime vuoteen verrattuna. Tapaturmavakuutusmaksut ovat voimakkaasti kasvaneet. Tapaturmavakuutusten korvauksissa on niin ikään tapahtunut kasvua. Pitkäaikaisia poissaoloja aiheuttaneet työtapaturmat näkyvät vakuutusmaksuissa ja korvauksissa viiveellä. Talousarvion perusteluissa todetaan, että europarlamenttivaaleissa kaupungin alueella on neljä kaupungin ylläpitämää ennakkoäänestyspaikkaa. Kaupunginhallitus päätti talousarviosta poiketen ennakkoäänestyspaikkojen määräksi viisi. Kaikki yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestys on ja varsinainen vaalipäivä Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. 2

5 Keskusviraston virastopäällikkö KAUPUNGINVALUUSTO TARKASTUSTOIMI KAUPUNGINHALLITUS Talousarviossa asetettiin tavoitteeksi, että Naantali- strategia tulee valtuuston käsittelyyn alkuvuoden 2014 aikana. Kaupunginhallitus päätti palauttaa strategian uudelleen valmisteltavaksi. Palautusperusteena oli kuntarakenne- ja sote-uudistuksen keskeneräinen valmistelutilanne. Talousarviossa todetaan, että tavoiteorganisaatio on valtuuston käsittelyssä alkuvuodesta. Kaupunginvaltuusto kävi tavoiteorganisaation kehittämiskohteista ja toimielinorganisaation kehittämistarpeista lähetekeskustelun Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. Toiminta on talousarvion mukaista. Hallinto Kaupunginjohtaja Timo Kvist erosi kaupunginjohtajan virasta lukien ja valtuusto valitsi uudeksi kaupunginjohtajaksi Jouni Mutasen. Vs. kaupunginjohtajana on toiminut yhteyspäällikkö Martti Sipponen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan vastuulla on ollut mm. Naantalin kaupungin valmisteilla olevan palvelustrategian ja tavoiteorganisaation valmistelun koordinointi. Controlleriksi valittu Riikka Söderlund aloittaa 1.6. lukien, joten virka on ollut koko alkuvuoden ilman viranhaltijaa. Yhteyspäällikön osalta virkasuhde päättyi eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Tiedotustoiminnasta arvioidaan säästyvän noin euroa Nastan painatuksen ja kilpailutuksen tuloksena. Hallinnon henkilöstömenoista arvioidaan säästyvän noin euroa (controller, yhteyspäällikkö, kaupunginjohtaja ). Verkkosivuja on kehitetty erityisesti tonttimarkkinoinnin osalta yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin graafista ilmettä on kehitetty uuden ohjeistuksen pohjalta. Intranetin sisällöntuotantoa on jatkettu. Venemessuosaston toteutus. Toiminta on talousarvion mukaista. Asiahallinto Toiminta on talousarvion mukaista. Arkistonhoitajan vuorotteluvapaan sijaisuus on hoidettu oppisopimusopiskelijan toimesta. Arkistosihteerin työpanos on sijaisjärjestelyjen vuoksi kohdentunut aikaisempaa enemmän päivittäisten kirjaamon asioiden hoitoon. Sisäiset toimistopalvelut Toiminta on talousarvion mukaista. Puhelinvaihteessa on sisäisten järjestelyjen tuloksena jäänyt avoimeksi toimistosihteerin vakanssi, jota ei esitetä täytettäväksi. Tietohallinto Talouden arvioidaan toteutuvan arvioidun mukaisena. Toiminnan osalta on aloitettu konesalin ulkoistamisen valmistelut ja toimintasuunnitelman mukaiset muut toimet. Rahatoimi Talouden arvioidaan toteutuvan arvioidun mukaisena. 3

6 Keskusviraston virastopäällikkö Hankintatoimi ja keskusvarasto Hankintatoimen ja varaston toiminnan ja talousarvion arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan suunnitellun mukaisesti. Käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio Toteutuu talousarvion mukaisesti. Järjestelyerät Eläkemenot toteutuneet vuoden 2013 tasossa. Ylitys noin Voidaan säästää muissa kuluissa. Ei vaikuta määrärahoihin. SUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu Manner-Naantalin osayleiskaavatyö on edennyt suunnitellun mukaisesti. YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon strategiassa on edetty suunnitellusti. Työpaikkaselvitykset, kuntoutukset ja koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja TVA työssä on edetty. KuntaRekryn käyttö on vakiintunutta. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat laskeneet Kunta10-raportin mukaan. Vuonna 2012 ne olivat 4,6% kalenteripäivistä ja vuonna ,4%. Henkilöstöhallinnon osalta toiminta on ollut talousarvioin mukaista. Palkkahallinto Palkkahallinnossa on viety eteenpäin ohjelmistouudistusta yhteistyössä Taitoa Oy:n kanssa. Jaksotyön suunnitteluohjelmiston käyttöönotto vakiintuu ja laajenee edelleen organisaatiossa. Palkkahallinnon osalta toiminta on ollut talousarvioin mukaista. Uudelleensijoittaminen Toiminta on talousarvioin mukaista. SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat Saaristolautakunnan toimintamenot painottuvat vasta vuoden toiselle neljännekselle, jolloin maksuun tulevat yhdistysten avustukset ja Leader-toimintaryhmien kuntarahoitusosuudet. Arvion mukaan talousarvio toteutuu suunnitellusti. Saaristo-ohjelman päivitys on tehty alkuvuodesta. Saaristoasiamiehelle on lisätty yritysyhteyshenkilön tehtävät. 4

7 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden huhtikuun lopun toimintakate on 31,6 %. Toteutumaraportissa on sairaanhoitopiirin menot huomioitu 4:n kuukauden tasaerinä. Henkilöstökulujen osalta merkittävin tehtäväalue on hoito- vanhuspalvelut ja siellä henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet 28,4 %. Vakituisen henkilöstön menoissa on syntynyt säästöjä kun taas sijaisten palkkamenoissa on jouduttu ylityksiin, sillä tehtäväalueelle on vakansseja, joissa työntekijöitä on äitiyslomalla ja hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla ja osa-aikaeläkkeellä, jolloin em. tehtäviä hoitavien työntekijöiden palkat kirjataan sijaismäärärahoihin. Talousarvion 4 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän aikuisten psykososiaalisten palvelujen ja vammaispalvelujen tehtäväalueilla yhteensä lähes euroa tiedossa olevan lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Terveyspalvelut Omassa kunnassa tuotetut perusterveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitotakuu on toteutunut. Oman päivystyksen kustannukset ovat olleet ennakoitua suuremmat ja määrärahat tullevat ylittymään. Terveyspalvelut kokonaisuudessaan pysynevät talousarviossa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Kuntoutus Omassa kunnassa tuotetut perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Suun terveydenhuolto Omassa kunnassa tuotetut suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Ostopalvelua on tarvittu vähän hoitotakuun toteutumiseksi. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Raision tuottamina ja ne ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Talousarviototeutuman korkeampi käyttöaste johtuu siitä, että eläinsuojelun koko vuoden kustannus on laskutettu ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. 5

8 Perusturvajohtaja Aikuisten psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta kokonaisuutena 31,3 %. Mielenterveyden asumispalvelujen talousarvio on laadittu vuoden 2013 palveluasumisen piirissä olevien asiakkaiden lukumäärän mukaan. Pitkäaikaisesta erikoissairaanhoidon osastohoidosta tulee siirtymään kaksi asiakasta kesäkuun alussa asumispalvelujen piiriin. Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen ostoilla on suora vaikutus erikoissairaanhoidon psykiatrisen vuodeosastohoidon käyttöön. Mielenterveysongelmaisten asumispalvelujen toteuma ensimmäinen vuosineljänneksen jälkeen on 32,7 %. Mielenterveysongelmaisten asumispalvelujen piirissä on huhtikuun 2014 lopussa yhteensä 28 asiakasta. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan kustannukset ylittävät huhtikuun lopun tilanteen mukaan talousarvioon varatun määrärahan. Päihdehuollon A-klinikkapalveluiden osto ylittää sille varatun määrärahan huhtikuun lopun tilanteen mukaan. Toteuma on 37,8 % arvioidusta. Samoin päihdeongelmaisten tukiasuntojen toteuma ylittää sille varatun määrärahan. Päihdehuollon asumispalvelujen ostoissa sen sijaan määräraha tulee tämän hetkisen tiedon mukaan alittumaan, johtuen yhden asiakkaan palvelujen tarpeen päättymisestä. Huhtikuun toteutuman mukaan mielenterveyspalveluiden määrärahat ylittävät ja vastaavasti päihdehuollon alittavat talousarvion. Uusien asiakkaiden siirtyminen kesäkuussa palveluiden piiriin ennustaa talousarvion ylittymistä noin eurolla. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut huhtikuun lopussa 32,8 % ja se ennakoi talousarviossa pysymistä, sillä loppuvuoden osalta sairaanhoitopiirin palvelujen kuukausittainen käyttö ei yleensä merkittävästi kasva. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen käyttö ja laskutus on ollut ennakoitua suurempaa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuttaa talousarvion muutostarpeeseen. Kuitenkin euromääräisten arvioiden tekeminen 4 kk:n perusteella on vielä mahdotonta. Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta kokonaisuutena 28,8 %. Laitoshoidon sijoitushoitopäivät verrattuna edelliseen vuoteen ovat laskeneet. Tarkasteluajankohta vuonna 2013 laitoshoidon sijoitushoitopäiviä oli yhteensä 1607, kun sama luku huhtikuun 2014 lopussa on Sen sijaan perhehoidoin sijaishuoltopäivien määrä on noussut jonkin verran edellisen vuoden tarkasteluajankohdasta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon toteuma huhtikuun lopussa on 30,1 % ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen perhehoidon toteuma 29,0 %. Huhtikuun 2014 lopussa yhteensä 13 nuorta ja lasta on laitossijoituksen piirissä. Näistä viisi on sijoitettuina ammatillisiin perhekoteihin. Huhtikuun lopussa 2014 vastaava lasten ja nuorten lukumäärä perhehoidossa on yhteensä 17. Vastaan otettujen lastensuojeluilmoitusten määrät ovat laskeneet verrattuna edellisen vuoden vertailuajankohtaan. Viime vuonna lastensuojeluilmoituksia huhtikuun loppuun mennessä tuli 127 kun vastaava luku huhtikuussa 2014 on 92. Myös lastensuojeluasiakkaiden määrä on kääntynyt laskuun. Viime vuoden huhtikuussa asiakkuuksia oli yhteensä 230. Huhtikuun lopussa tänä vuonna lastensuojelun asiakkaita on yhteensä

9 Perusturvajohtaja Ilman uusia ennakoimattomia sijoituksia, lapsiperheiden tehtäväalueen määrärahat riittävät vuodelle 2014 ennakoidulla tavalla. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön tehtäväalueen menopuolen toteuma on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 32,3 %. Toteuma ennakoi talousarvioon varattua määrärahaa, mikäli työttömyyden kasvussa ei tapahdu merkittäviä lisäyksiä. Kuntouttavan työtoiminnan toimintamenojen toteuma huhtikuun lopussa on oman työn osalta 50,2 % ja ostopalvelujen osalta 56,6 %. Myös työmarkkinatuen toteuma huhtikuun 2014 lopussa on 42,7 %. Nämä määräraha tulevat huonon työllisyystilanteen johdosta todennäköisesti ylittymään, mutta toisaalta kuntouttavan työtoiminnan valtion kunnalle suorittamaa toimintarahaa ei ole tarkasteluajankohtana vielä tuloutettu. Pakolaishuollon valtion korvausta kunnalle ei vielä ole tämän vuoden osalta tuloutettu. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 30,1 %. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun ostopalveluissa talousarvio tulee alittumaan, johtuen osin palveluiden siirtämisestä kunnan omaksi työksi ja osin kahden asiakkaan siirtymisestä tehostettuun palveluasumiseen. Tehostettu palveluasumisen osto tulee ylittymään, johtuen em. asiasta. Kehitysvammaisten palveluissa yhden uuden asiakkaan siirtyminen kotoa tehostetun palveluasumisen/laitoshoidon piiriin tammikuussa aiheuttaa ylityksiä talousarvioon noin /vuosi. Peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin on siirtynyt kaksi kehitysvammaista. Tämä aiheuttaa noin euron kustannukset vuodessa (syksyn uusista koulun aloittajista tulee päätös kesän jälkeen). Omaishoitajien vapaiden käyttö on lisääntynyt viime vuodesta ja aiheuttaa jonkin verran lisäkustannuksia. Lisäksi yksi uusi asiakas on tulossa palveluiden piiriin kesäkuun alussa. Palveluiden tarvetta ei vielä hänen osaltaan tarkalleen tiedetä. Vammaispalvelujen tehtäväalueen toteuma huhtikuun lopussa ennustaa tämän hetkisen tilanteen mukaan noin euron ylitystä talousarvioon varattuihin määrärahoihin. Hoito-ja vanhuspalvelut Tehtäväalueen tuottojen toteuma on 24,9 %. Toteuma on lähes arvioidun mukainen, kun otetaan huomioon asiakaslaskutuksessa oleva viive. Sisäinen laskutus kotihoidon palveluista vammaispalveluille tuloutetaan vasta loppuvuodesta. Toimintakulujen toteuma on 29,9 %. Henkilöstökulujen osalta toteuma on 28,4 %. Tehtäväalueella on eri tulosyksiköissä avoimia vakansseja, joita ollaan parhaillaan täyttämässä. Huhtikuussa avoimiin vakansseihin haettiin yhteensä 7 hoitotyöntekijää. Hakemuksia toimiin tuli tällä kertaa hyvin. Ikäihmisten hoitoyksiköiden kuormitus ajalla vaihteli yksiköittäin välillä 93,33 % - 105,39 %. Birgittakodissa (ent. vanhainkoti) yli sadan prosentin käyttöaste johtuu pariskuntien asumisesta samassa huoneessa ja Jannelassa (laitoshoidon yksikkö) intervallihoitopaikkojen tarpeen lisääntymisestä. Kuormitusprosentit ryhmäkodeittain: Viiala 95,63 %, Myllynkiventie 93,33 %, Kummeli 101,08 %, Birgittakodin pitkäaikaishoito 103,13 % ja kuntoutus 99,44 % sekä lisäksi Jannelan laitoshoito 105,39 %. Kuormitus osoittaa ikäihmisten hoitopaikkojen olleen täynnä. Vuodeosaston kuormitusprosentti on aikaisemmista vuosista laskenut ja keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt. Kuormitus ensimmäisellä vuosikolmanneksella keskimäärin on ollut 76,48 % ja keskimääräinen hoitoaika 12,8 hoitopäivää. Kuormitus oli vastaavana ajankohtana viime vuonna 91,63 % ja vuonna 2012: 98,76 %. Vuodeosastojen kuormitus on laskenut ja keskimääräinen hoitoaika lyhentynyt myös muissa kunnissa, esim. Kaarinassa ja Raisiossa. Vuodeosastojen toiminta painottuu akuuttiin sai- 7

10 Perusturvajohtaja raalahoitoon ja pitkäaikaishoito keskittyy enenevässä määrin tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Osaston kuormitusta seurataan, ja sitä voidaan nostaa esim. myymällä akuuttia vuodeosastohoitoa turkulaisille ja/tai järjestämällä osastolla lyhytaikaishoitojaksoja kotihoidossa eniten hoivaa ja palveluja tarvitseville asiakkaille. Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessia lukuun ottamatta toteutuneet talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei tässä vaiheessa vaikuta merkittävästi talousarvioon. 8

11 Sivistystoimen virastopäällikkö Sivistystoimen tammi huhtikuun toimintaraportti SIVISTYSVIRASTO Sivistysviraston henkilöstökulut ovat neljän ensimmäisen kuukauden osalta 1,2 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Myönteinen kehitys on ensisijaisesti tapahtunut varhaiskasvatuksessa, jossa tilapäisen henkilökunnan käyttö on vähentynyt yli kolmanneksella edelliseen vuoteen nähden. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että nettomenot ylittyvät euroa johtuen lähinnä alimittaisesta eläkevakuutusmenovarauksesta opetustoimessa. Tilinpäätösennuste: TA 2014 TP 2014 ENNUSTE MUUTOS tulot menot netto KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hallinnon tehtäväalueelle kirjattavaa tuloa vahvistetun talousarvion ulkopuoliseen projektitoimintaan on opetusministeriöltä saatu kuluvalle vuodelle euroa kerhotoimintaa. Tämä määräraha on esitetty siirrettäväksi ja käytettäväksi kokonaan vuonna Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla kasvattaa tehtäväalueen tuloja ja menoja vuonna 2014 noin euroa. Perusteena on toimintaan sidottu ulkopuolinen projektirahoitus. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on voimakkaasti tehostanut toimintaansa ja tulee alittamaan vahvistetun talousarviomenonsa. Lapsia oli hoidossa maaliskuun lopussa 30 enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Tämä johtuu mm. siitä, että yhä useampi lapsi on hoidossa vain osan kuukautta ja näin ollen lapsiryhmiin on sijoitettu tavanomaista enemmän lapsia. Sijaisia ei ole palkattu vuosilomiin, ainoastaan äkillisiin sairauspoissaoloihin. Henkilöstön siirtoa yksiköstä toiseen lyhytaikaisissa sijaistilanteissa on tehostettu. Kahden päiväkodin esimiestehtävän keskittäminen päiväkodin aluejohtajalle on säästänyt henkilöstömenoja. Varhaiskasvatuksen tukitoimet Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on alkuvuonna ollut hieman viimevuotista alemmalla tasolla. Vuonna 2013 tammi-huhtikuussa kuntalisän piirissä oli 154 lasta / kk, kuluvan vuoden vastaavana ajankohtana lapsia oli keskimäärin 135/ kk. Perusopetus Oma perusopetus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Oppilasmäärän vähenemisen myötä on vähennetty opetusryhmiä. Henkilöstökulujen kehitys viime vuoteen verrattuna on +1,4 %, syynä on ollut lähinnä sijaiskustannusten kasvu. Kehitys on kuitenkin alkuvuoteen nähden tasoittunut ja tavoitteena on talousarviossa pysyminen. Varsinaisen talousarvion ulkopuolista, OKM:n opetusryhmäkokojen pienentämiseen saatua rahoitusta käytetään kuluvana vuonna euroa. Lisäksi ulkoista rahoitusta on perusopetukseen saatu

12 Sivistystoimen virastopäällikkö euroa koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen, euroa kansainvälisiin Comenius-hankkeisiin ja euroa tablettihankintoihin Velkuan koululle. Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Lopulliset päätökset syksyn toiminnan laajuudesta ja maksuista siirtyivät toukokuulle. Lapsia ilmoitettiin syksyn toimintaan hieman viimevuotista vähemmän. Toisen asteen koulutus Lukiokoulutus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Oppilashuolto Oppilashuollon toimintakuluissa on tapahtunut kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Vakinaisen henkilökunnan palkkakuluissa on tapahtunut lievää laskua ja samanaikaisesti sijaisten palkkakuluissa kasvua. Tämä selittyy vakinaisen koulunkäynnin ohjaajan siirtymisellä sijaiseksi sosiaalitoimeen, jolloin tilalle on palkattu sijainen. Määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on edellisvuotta enemmän oppilaiden henkilökohtaisten tuen tarpeiden vuoksi (psyykkis-sosiaaliset syyt). Tulevan lukuvuoden ( ) aikana toimintakuluja tullaan tasoittamaan. Vapaa sivistystyö Sekä Naantalin opiston että Naantalin musiikkiopiston toiminta on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Yleisen kulttuuritoiminnan ja museon palvelut ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Kulttuuripalveluissa ei ole nähtävissä muutoksia talousarvioon. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Liikuntatoimi on saanut talousarvion ulkopuolista hankerahaa euroa tutkimukseen Naantalin liikkuva koulu- hankkeen vaikutukset lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja kuntoon. 10

13 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun toimintaraportti Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden toetutumisessa ei ole näkyvissä merkittäviä poikkeamia vesihuoltolaitosta ja joitakin investointikohteita lukuun ottamatta. Henkilöstökulut Ympäristöviraston käyttötalouden henkilöstökulut (ml. taseyksiköt) ovat noin euroa pienemmät kuin vastaavana ajankohtana v Henkilöstökulut ovat lähinnä yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen tuntipalkkaisen henkilöstön osalta alittumassa käyttötaloudessa. Investointeihin kohdistuvat tuntipalkat ovat edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen investoinneissa. Tilalaitoksen investointeihin ei alkuvuonna ole lainkaan kohdistunut palkkakuluja, vuoden 2013 vastaavan ajankohdan palkkauskulujen määrä oli tilalaitoksella noin euroa. Vesihuoltolaitoksen ja tilalaitoksen henkilöstöstä siirtyi yhteensä neljän toimistosihteerin palkkauskulut ympäristöviraston palvelukeskuksen tehtäväalueelle vuoden 2014 alusta alkaen. Tältä osin taseyksiköiden henkilöstökuluissa on vähennystä ja vastaava kasvu näkyy ympäristöviraston henkilöstökuluissa. Tehtäväaluetarkastelussa muutos näkyy myös rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa. Näistä yksiköistä siirtyi yhteensä 2,5 toimistosihteerin palkkauskulut palvelukeskuksen tehtäväalueelle. Yhteenvetona voidaan sanoa, että verrattaessa vuoden 2014 henkilöstömenoja vuoden 2013 tilanteeseen, on palvelukeskuksessa 6,5:n henkilön määrärahojen ja menojen lisäys ja vastaavasti rakennusvalvonnassa 2:n vähennys, ympäristönsuojelussa 0,5:n vähennys, vesihuoltolaitoksessa 2:n vähennys ja tilalaitoksessa 2:n henkilön vähennys. RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Rakennusvalvonnan kulut toteutuvat suunnitellusti, tulokehitys jäänee suunnitellusta, viimevuotisen toteuman mukaisesti. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun osalta toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. Asemakaavoitus Asemakaavoituksen osalta toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. Tuloarvio näyttää toteutuvan myös maankäyttömaksujen osalta, koska Humalistosta toteutuu tälle vuodelle 1,682 milj. euroa ja Pirttiluoto-Karjaluodon osalta maankäyttömaksujen tuloutus on 40 % kuluvalle vuodelle eli euroa. Maanmittaus Ei oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Talousarvion tuotot ovat pääosin maanvuokratuottoja, jotka laskutetaan kahdessa erässä vuoden aikana. 11

14 Ympäristöviraston virastopäällikkö TEKNINEN LAUTAKUNTA Lautakunnan kymmenen tehtäväalueen ja tilalaitoksen taseyksikön toiminnassa ja talousarvion toteutumisessa ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia. Vesihuoltolaitoksen taseyksikön tuloarvioennusteen poikkeamiseen on reagoitu korottamalla hintoja. Tarkemmat tiedot on ko. taseyksikön kohdalla. Palvelukeskus Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Pelastustoimi Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Liikenneväylät ja venesatamat Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Viheryksikkö Viheryksikön tulot muodostuvat merkittävältä osin tilalaitokselle tehtävistä kiinteistöjen ulkoalueiden hoitotöistä. Vähälumisesta talvesta johtuen tulot jäivät arvioitua vähäisemmiksi erityisesti tammi-helmikuun aikana. Muilta osin ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Liikuntapaikat Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Joukkoliikenne Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Tulot ovat valtionavustuksia, jotka laskutetaan Turun kaupungin joukkoliikennetoimistolta valtion tekeminen maksatuspäätösten perusteella. Vuotta 2014 koskevia maksatuspäätöksiä ei ole vielä tehty. Kaukolämpö ja energiahuolto Kaukolämpöliiketoiminta on vuokrattu Turku Energia Oy:lle, vuokratuotto on euroa/vuosi. Energian myynnistä saatu tuotto tammi-huhtikuun ajalta on noin euroa. Energian myynnin tuottotavoitteen, e, saavuttaminen on epävarmaa. Tuloarvion muutostarve arvioidaan 6 kuukauden raportin yhteydessä. Konekeskus Vähälumisesta talvesta johtuen tulot jäivät arvioitua vähäisemmiksi erityisesti tammi-helmikuun aikana. Henkilö ja paketti autoissa on käynnissä siirtymävaihe leasing-kaluston käyttöönotossa. Muilta osin ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Ateriapalvelut Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Karvetin päiväkodin astianpesukoneen hankinta on jäämässä alle investointirajan, hankinnan toteuduttua toimielin tekee päätöksen kohteen arvoa vastaavan määrärahan siirrosta investoinneista käyttötalouteen. 12

15 Ympäristöviraston virastopäällikkö Siivouspalvelut Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Tilalaitos Ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Vesihuoltolaitos Veden myynti- ja jäteveden puhdistusmäärien arviota on jouduttu alentamaan v toteutumien perusteella. Lisäksi TSP:n kuukausilaskutus toteutuu 18 % talousarviossa arvioitua suurempana. Valtuusto on hyväksynyt veden ja jäteveden kulutusmaksujen korotuksen 1.6. alkaen. Korotukset eivät riitä kattamaan kokonaisuudessa tuloarvion alitusta ja lisääntyneitä kuluja, vesihuoltolaitoksen toimintakatetavoite alittuu noin euroa. INVESTOINNIT Ympäristöviraston investointihankkeiden toteutumisessa tai määrärahojen käytössä ei ole tiedossa oleellisia muutoksia seuraavia kohtia lukuun ottamatta. Tekninen lautakunta, irtaimisto Konekeskuksen siirtyessä pääosin leasing-kaluston käyttöön on arvioitu, että kaluston myynnistä toteutuisi investointituloa noin euroa. Tämän investointitulon toteutumiseen ei ole varauduttu talousarviota laadittaessa (käyttötalouden osalta Konekeskuksen tuotoissa on vastaava tuloarviovaraus). Tilalaitos Turku Energia on tehnyt tarjouksen Lietsalan koulun liittämisestä kaukolämpöön. Tilapalvelujaosto on esittänyt tilalaitoksen investointibudjettiin euron lisämäärärahaa hankkeen toteuttamiseen. Tilajaosto on muuttanut 7.5. kokouksessa tilalaitoksen investointikäyttösuunnitelmaa siten, että hankeryhmässä päiväkodit ja koulut Merimaskun koulun keittiön lattian peruskorjaukseen varattu määräraha euroa käytetään Merimaksun koulun sisäilmahankkeiden suunnitteluun ja pienimuotoiseen toteuttamiseen. 13

16 Satamajohtaja Sataman tammi - huhtikuun toimintaraportti YLEISTÄ Naantalin sataman vuoden 2014 talousarvion laadinnassa lähtökohtana oli asiakkailta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä heidän tähän perustuva liikenne-ennusteensa. Naantalin sataman vuoden 2014 liikennenäkymiä ja sataman toimintatuottoja oli vuoden 2013 elo-syyskuussa budjetin laadinnan yhteydessä samoin kuin nyt on loppuvuoden osalta talouden yleisestä epävarmuudesta johtuen vaikea luotettavasti arvioida. Vuoden 2014 kokonaisliikenteen ennustettiin budjetin laadinnan yhteydessä elo-syyskuussa olevan yhteensä noin 7,3 miljoonaa tonnia, jossa olisi toteutuessaan ainoastaan pientä kasvua vuoden 2013 kokonaisliikenteeseen verrattuna (7,1 miljoonaa tonnia). Maailmanlaajuisesta, edelleen jatkuvasta, sitkeästä taloustaantumasta johtuen sekä kuluvan vuoden 2014 neljän ensimmäisen kuukauden toteuman perusteella voidaan jo todeta, että liikennemäärät tulevat jäämään ennustetusta. Arviota tukee myös se, että muun muassa Valtiovarainministeriö (VM) on heikentänyt kasvuennustettaan tälle ja ensi vuodellekin. Tälle vuodelle VM ennustaa nyt 0,5 prosentin kasvua, kun joulukuussa 2013 se ennusti vielä 0,8 prosentin kasvua ja vuoden 2013 kesällä vielä jopa 1,5 prosentin kasvua. Palkansaajientutkimuslaitos laski viime viikolla Suomen tämän vuoden bruttokansantuotteen kasvuennusteen 0,9 prosenttiin viime syyskuun 2,1 prosentista. Ennustetta alennettiin, koska viime vuoden viimeisen neljänneksen kokonaistuotanto supistui vastoin odotuksia. Myös tämän vuoden tammikuun teollisuustuotanto ja vienti tuottivat pettymyksen. Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa ensi vuonna Suomen bkt:n kasvavan 2,2 prosenttia. Myös muut ennustajat ovat heikentäneet suhdanne-ennusteitaan. Danske Bank on ennustanut tälle vuodelle VM:n tapaan 0,5 prosentin kasvua, mutta Nordea vain 0,3 prosentin kasvua kuten myös Kansainvälinen valuuttarahasto IMF. Pellervon taloustutkimus taas ennusti tälle vuodelle samaa kuin Palkansaajien tutkimuslaitoskin. Ensi vuodelle Danske Bank ennusti 1,8 prosentin, Pellervon taloustutkimus 1,6 prosentin, Nordea kahden prosentin ja IMF 1,1 prosentin kasvua. TULOT Liikenteen toteutuessa ennakoitua pienempänä heijastuu tämä luonnollisesti sataman toimintatuottoihin tavara-, alus- ja palvelumaksuista kertyvien tulojen jäädessä arvioitua pienemmiksi. Lisäksi eri tavaralajeilla on oma erilainen vaikutuksensa sataman toimintatuottoihin ja käyttötalouteen. Liikenne-ennusteeseen perustuva satamalautakunnan alkuperäinen arvio (SATLTK ) koko vuoden 2014 toimintatuotoiksi oli yhteensä noin euroa, jonka KH:n esityksestä ( ) kaupunginvaltuusto vahvisti ( ) euroksi. Kuluvan vuoden tammi-huhtikuun osalta ovat sataman toimintatuotot olleet yhteensä noin 2,44 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna noin 7 prosenttia. Taloustaantuma on kuitenkin jatkunut Suomessa ja euroalueella sitkeänä. Suomessa talousekonomistit ovat laskeneet ennusteitaan talouskasvulle ja Suomen talouden arvellaan kasvavan kuluvana vuotena tuskin lainkaan. Suomen ulkomaankauppa meritse on sukeltanut alkuvuonna (tammi-maaliskuu) yli 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sama kehitys näkyy myös Naantalissa. Muun muassa Naantalin öljynjalostamon liikenne on ollut arvioitua vähäisempää. Jalostamon liikennettä on kulkenut tammihuhtikuun aikana 13 % vähemmän kuin viime vuonna. Rypsin ja kipsikiven tuonti sekä lasimurskeen vienti Naantalin sataman kautta on loppunut nyt kokonaan ja näistä saadut tuotot vuositasolla ovat olleet yhteensä parhaimmillaan lähes euroa. Liikenne kokonaisuudessaan Naantalin sataman laiturien ja/tai vesialueitten kautta on kuluvana vuotena laskenut toistaiseksi noin 6 prosenttia edelliseen vuoteen. Mikäli näin jatkuu, eikä kesälläkään näy oleellista käännöstä parempaan, niin joudumme tarkistamaan tuloarviota alaspäin. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan tuloarvion tarkistus alaspäin olisi yhteensä noin euroa. 14

17 Satamajohtaja KÄYTTÖMENOT Kirjanpidon mukaan ( ) sataman ulkoiset käyttömenot vuoden 2014 tammi-huhtikuun osalta olivat yhteensä noin euroa, mikä on hieman alle 24,1 % koko vuoden budjetoiduista ulkoisista käyttömenoista (noin euroa). Rahaa on tammi-hutikuussa käytetty noin 5 % vähemmän kuin vuonna 2013 vastaavana aikana. Vuoden 2014 budjettiin nähden sataman menot ovat toistaiseksi olleet kokonaisuutena täysin talousarvion mukaista ja hallinnassa. INVESTOINNIT Sataman investoinneista ovat satamalautakunnan valvonnan alaisena ja päätöksin toteutettavaksi annetut investoinnit toteutuneet suunnitellusti, aikataulun mukaisesti ja myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Sataman muut investoinnit toteutetaan satamarakennustoimikunnan valvonnan alaisena ja päätöksin. Näihin investointeihin liittyvät asiat käsitellään satamarakennustoimikunnan kokouksessa ja luettavissa sitä koskevasta pöytäkirjasta. 15

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvio 2016, toiminnan raportointi. Tammi-elokuu

Talousarvio 2016, toiminnan raportointi. Tammi-elokuu Talousarvio 2016, toiminnan raportointi Tammi-elokuu NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Tulosennuste 19.9.2016 Laatija JH TP14 TP15 TA16 TPE16 Ero TA / TPE TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion 2016 1 muutosesitykset KÄYTTÖTALOUS Hallinto Menoylitykset: Asiantuntijapalkkiot ylittyvät 230 000 euroa. Ylitys aiheutuu välimiesoikeudenkäyntikuluista

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 194 559

Kaupunginvaltuusto 194 559 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 1 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Vaalit 54 579 Kokonaismenot alittuvat 5000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin henkilöstökuluissa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2016 1 (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot