JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA :00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5: POIKKEAMISLUPA, RAHIKAINEN JUSSI JA MARKKANEN LAURA, KIVINIEMI 2: PASALANALUS - TILAN RN:O 6:23 PIENEMMÄN PALSTAN MYYMINEN ELY - KESKUKSELLE 127 URHELUTALON JULKISIVUKORJAUKSEN URAKOITSIJAN VALINTA 128 JOROISTEN KOULUVERKKOSUUNNITELMAN PÄIVITYS LUKIOYHTEISTYÖTÄ KOSKEVAN SELVITYKSEN TEKEMINEN 130 LASTENHOITAJAN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN / KUVANSI 131 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMA 1-4 KK TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUODELLE KIINTEISTÖVERON VAPAUTUSANOMUKSET KASSAVAROJEN SIJOITTAMINEN SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET KUNTASTRATEGIA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT LASKENTAPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄ

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Kunnanhallitus Lisätiedot LÄSNÄ Tervonen Paavo pj Isoniemi Ari-Pekka I varapj Jaakkola Antero II varapj. Björn Irma jäsen Hytönen Sirpa jäsen Kansanoja Maija-Riitta jäsen poistui klo aikana. Kautto Jani jäsen Kotivuori Esko jäsen Lahti Mari jäsen Intke Juha valtuuston I vpj Hänninen Joonas esittelijä Savolainen Marjatta pöytäkirjanpitäjä POISSA Juutilainen Sari valtuuston pj. ALLEKIRJOITUKSET Paavo Tervonen Puheenjohtaja Marjatta Savolainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Joroinen Mari Lahti Irma Björn PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa Marjatta Savolainen hallintojohtaja

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH Kutsu kunnanhallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päi vää ennen kokousta kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheen joh ta jil le ja kunnanjohtajalle. Kutsussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnan val tuus to on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jä se nistä on läsnä. Kjoht: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja pää tös val tai suu den. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KH Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa vuorotellen aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Mari Lahti ja Irma Björn. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Lahti ja Irma Björn.

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Ulla Kantonen on jättänyt Joroisten kunnanhallitukselle maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen kalliokiven ottamiseksi Joroisten Kotkatlahden kylässä tilalla Savela 5:29. Lupaa haetaan k-m3 kokonaismäärälle ja 10 vuoden ottamisajalle. Alueella on voimassa oleva maa-aineksen ottamislupa k-m3 kokonaismäärälle. Lupa on voimassa saakka. Vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen kanssa yhtäaikaisesti on saatettu vireille kivenlouhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus käsiteltäväksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa. Alue, jolle maa-aineslupaa haetaan on toiminnassa olevaa kalliokiven ottamisaluetta, jonka pinta-ala on noin 2 ha.toiminta alueella on aloitettu vuonna Alueella jalostetaan kalliokiviainesta maanrakentamiseen ja rakentamisen eri tarpeisiin. Kiviaines louhitaan ja murskataan siirrettävällä laitteistolla. Voimassa oleva maa-aineslupa rajaa ottamisen suunnitelmassa esitetylle alueelle tasoon Vireillä olevassa hakemuksessa ottamisalueen rajausta ei laajenneta, vaan ottamistoimintaa ulotettaisiin enimmillään tasoon , jolloin ottamisalueesta muodostuu toiminnan päättymisen jälkeen lampi. Louhokseen johtuvat vedet pumpataan toiminta-aikana tarvittaessa saostusaltaan kautta ojiin. Toiminnan päätyttyä ottamisalueen reunat louhitaan porrastetusti riippuen rintauksen korkeudesta ja maisemoidaan, altaan vesipinta tulee asettumaan tasolle Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sillä ole vaikutusta yhdyskunnan tai yksittäisten kiinteistöjen vedenhankintaan. Alue sijaitsee maakuntakaavassa Hyviänniemen kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittävällä alueella (ma 556) ja ottoalueen läheisyydessä noin 300 m päässä sijaitseva Hyviänsalmi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi (SL 428). Alueella ei ole voimassa lainvoimaista yleiskaavaa. Varsinaisella ottamisalueella, joka on metsäsaarekkeen keskellä sijaitseva loiva kallioinen mäki, ei ole tiedossa olevia merkittäviä luontoarvoja.

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ottamisalueesta pohjoiseen noin 150 m päässä ottamisalueesta sijaitsee lähin vakituisessa asuinkäytössä oleva asuinrakennus, joka on luvanhakijan omistuksessa. Muutoin ottamistoiminnan lähivaikutusalueella alle 500 m päässä sijaitsee 4 vapaa-ajan asuinkäytössä olevaa ja 2 pysyvässä asuinkäytössä olevaa rakennusta. Liikennöinti ottamisalueelle tapahtuu Joroistentieltä (4652) Hyviänniementien yksityistietä pitkin noin 3 km matkan. Hakijan mukaan tie kestää raskaan liikenteen aiheuttaman kuormituksen. Pölyhaittojen estämiseksi tietä kastellaan tai suolataan tarvittaessa. Voimassa olevan maa-ainesluvan käsittelyssä on asiasta pyydetty lausunnot Etelä-Savon Ely-keskukselta sekä Museovirastolta. Saaduissa lausunnoissa ja annetuissa lupamääräyksissä on tuolloin muun muassa edellytetty ettei louhintaa ja murskausta saa harjoittaa lintujen pesinnän välisenä aikana. Lisäksi on Museoviraston mukaan erityisesti otettava huomioon metsä- ja kalliosaarekkeisiin rajautuvan maisemallisesti merkittävän viljelysmaiseman säilyminen, jonka johdosta ottoalueen ja peltoaukean väliin on varattava riittävän leveät puustoiset suojavyöhykkeet. Nyt vireillä olevan lupahakemuksen johdosta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon Ely-keskukselta ja Maakuntaliitolta. Etelä-Savon Ely-keskus katsoo, että maa-ainesten ottaminen alueelta esitetyssä laajuudessa on mahdollista, mutta toiminnassa tulee ottaa huomioon ympäristönsuojelulain toiminnalle mahdollisesti asettamat rajoitukset, joita aiheutuu melun ja pölyn leviämisestä ympäristöön. Maakuntaliitto esittää lausunnossa, että maakuntakaavan suosituksen mukaisesti ympäristöön merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä kuullaan myös museoviranomaista. Lisäksi Maakuntaliitto edellyttää ottolupahakemuksesta tarkempia selvityksiä toiminnan vaikutuksesta maisemaan sekä melun ja pölyn leviämisestä ympäristöön. Hakemuksesta on lisäksi jätetty yksi muistutus, jossa huomautetaan toiminnan sijoittumisesta maakunnallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja luonnonsuojelualueen läheisyyteen. Muistutuksessa huomautetaan edellisen luvan aiheuttamista melu- ja pölyhaitoista alueelle sekä tekemättömistä maisemointitöistä. Lisäksi vaaditaan ympäristön paremmin huomioivaa suunnitelmaa ja tiestön maisemoimista niin, ettei kylätieltä ole näkymää alueelle. Luvanhakija on esittänyt maa-aineslaissa edellytetyn

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus ottamissuunnitelman lupahakemuksen liitteenä ja täydentänyt sitä vastineella annettujen lausuntojen ja muistutuksen johdosta. Ottamissuunnitelman mukaan toiminnalla ei ole ennalta-arvioiden sellaisia vaikutuksia, joista voisi aiheutua maa-aineslaissa tarkoitettua haittaa, kun otetaan huomioon, että ottamisalueen laajuus ei muutu olemassa olevan maa-ainesluvan mukaisesta alueesta, ottamistoimintaa harjoitetaan metsäisellä vyöhykkeellä, jolloin sillä ei ole vaikutusta Hyviänniemen avoimeen maisemakuvaan ja toiminnan päättymisen jälkeisestä alueen jälkihoidosta on esitetty suunnitelma, jossa ottamisalueesta muodostuu lampi. Melun ja pölyn leviämistä tullaan rajoittamaan ympäristölupahakemuksessa esitetyin tavoin. Voimassa olevan luvan mukaisesta toiminnasta ei ole tullut huomautuksia pölyn ja melun suhteen. Lisäksi tilanne muuttuu kun rikotusta, murskausta ja seulontaa harjoitetaan louhintarintauksen suojassa ja murskeen varastokasat osaltaan estävät pölyn ja melun leviämistä. Voimassa olevan luvan mukaisia maisemointitöitä ei ole aloitettu, koska luvan mukaista ottamista ei ole kokonaan suoritettu.maisemointi tullaan suorittamaan suunnitelman mukaisesti, kun ottamistoiminta päättyy. Maa-aineslain mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen tulee myöntää, mikäli ottamistoiminnasta ei aiheudu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen vedenlaadun tai antoisuuden vaarantumista. Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-ainesluvan lisäksi toiminnalle vaaditaan ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa louhinnan ja murskauksen laajuuden vuoksi. Ympäristölupamenettelyssä tutkitaan mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset sekä näiden ehkäiseminen ja rajoittaminen. Lupahakemus nähtävillä kokonaisuudessaan rakennustarkastajan työhuoneessa ja kokouksessa. Luvanhakija pyytää lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen MAL 21

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus mukaisesti ennenkuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Liite nro 4: Sijaintikartta Liite nro 5: Lupamääräykset Ympäristölautakunta Ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää Ulla Kantoselle maa-aineslain (555/1982) 4 mukaisen maa-ainesluvan k-m3 kalliokiviaineksen ottamiseen tilalle Savela 5:29. Lupa on voimassa saakka.toimintaa ei saa aloittaa ennen lainvoimaista lupaa ja louhinnan ja murskauksen vaatimaa ympäristönsuojelulain 28 mukaista lupaa. Toiminnassa tulee noudattaa ottamissuunnitelmaa ja annettuja lupamääräyksiä. Maa-aineslupa voidaan MAL 6 perusteella myöntää, koska siitä ei ennalta-arvioiden voida katsoa aiheutuvan MAL 3 mukaista haittaa. MAL 21 mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta ei voida myöntää, koska toiminta vaatii ympäristönsuojelulain mukaisen luvan toiminnan harjoittamiseen ja toimeenpano ennen maa-ainesluvan ja vaadittavan ympäristöluvan lainvoimaisuutta tekee muutoksenhaun tästä asiasta hyödyttömäksi. Puheenjohtajan esittämänä lautakunta päätti yksimielisesti, että asiaan palataan, kun lautakunta on tutustunut olosuhteisiin paikalla ja saanut asian ratkaisemiseen tarpeelliset tiedot. Katselmus sovittiin pidettäväksi keskiviikkona klo Ympäristölautakunta on tutustunut kiinteistöllä Savela 5:29 ottamisen nykytilaan ja hakemuksen mukaisen ottamistoiminnan mahdollisiin vaikutuksiin lähiympäristössä. Liite nro 2: Sijaintikartta Liite nro 3: Lupamääräykset Ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää Ulla Kantoselle maa-aineslain (555/1982) 4 mukaisen maa-ainesluvan k-m3 kalliokiviaineksen ottamiseen tilalle

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Savela 5:29. Lupa on voimassa saakka.toimintaa ei saa aloittaa ennen lainvoimaista lupaa ja louhinnan ja murskauksen vaatimaa ympäristönsuojelulain 28 mukaista lupaa. Toiminnassa tulee noudattaa ottamissuunnitelmaa ja annettuja lupamääräyksiä. Maa-aineslupa voidaan MAL 6 perusteella myöntää, koska siitä ei ennalta-arvioiden voida katsoa aiheutuvan MAL 3 mukaista haittaa. Ympäristölautakunta katsoo, että MAL 21 mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta ei voida myöntää, koska toiminta vaatii ympäristönsuojelulain mukaisen luvan toiminnan harjoittamiseen ja toimeenpano ennen maa-ainesluvan ja vaadittavan ympäristöluvan lainvoimaisuutta tekee muutoksenhaun tästä asiasta hyödyttömäksi. KH Liite 4, sijaintikartta Liite 5, lupamääräykset. Lupahakemuksen ollessa vireillä on ilmennyt, että hakemuksen kohtee na olevan kiinteistön Savela 5:29 lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on kirjattu merkintä kiinteistöä koskevasta vallintarajoituksesta ha kemuk sen vireille tulon jälkeen. Maa-ainesasetuksen 1 2 kohdan mukaan hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan hallintaoikeudesta ot ta mis paik kaan tai maanomistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen. Koska kiinteistöä koskevat lainhuuto- ja kiin ni tys rekis te rin merkinnät ovat muuttuneet hakemuksen vireille tulon jälkeen, on kunnan syytä pyytää maanomistajalta selvitys kiinteistön val lin ta ra joi tuk seen liittyen ja hakijan lausuntoa siitä, aikooko hän jat kaa vireille saatettua maa-aineslupakäsittelyä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää hakijalta selvityksen Savela - kiinteistön 5:29 vallintarajoituksesta ja siitä aikooko hakija jatkaa vireille saatettua lupahakemuksen käsittelyä.

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KH Kunnanhallitus on pyytänyt kirjeitse luvanhakijalta selvitystä maa-ainesluvan kohteena olevan kiinteistön Savela 5:29 osalta lainhuuto- ja kiinteistörekisteriin kirjatusta val lin ta ra joi tuk sesta sekä hakijan halukkuudesta lupaprosessin jatkamiseen. Hakija on vastineessaan ilmoittanut, et tä tilaan kohdistuva vallintarajoitus on riitautettu ja että luvanhakija ha luaa jatkaa vireille saatetun lupa-hakemuksen käsittelyä. Kiinteistöön kohdistuvasta vallintarajoituksesta johtuen kunta ei kuitenkaan voi myöntää maa-aineslupaa. Koska luvanhakija on riitauttanut vallintarajoituksen on kun nan hal li tuk sen syytä keskeyttää lupaprosessi, kunnes asia on rat ken nut. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää keskeyttää maa-aineslupaprosessin mää räajak si. Jotta lupaprosessia voidaan jatkaa tulee kunnanhallitukselle toi mittaa mennessä maa-ainesasetuksen 1 2 koh dan mukainen selvitys hakijan hallintaoikeudesta ot ta mis paik kaan tai maanomistajan antama kirjallinen suostumus luvan ha ke mi seen. Mikäli selvitystä ei toimiteta määräaikaan mennessä katsoo kun nanhal li tus maa-aineslupahakemuksen rauenneen. KH Kunnanhallitus on pyytänyt luvanhakijalta maa-ainesasetuksen 1 2 kohdan mukaista selvitystä hakijan hallintaoikeudesta ottamispaikkaan tai vaihtoehtoisesti maanomistajan antamaa kirjallista suostumusta luvan hakemiseen. Selvitystä on pyydetty mennessä. Selvitystä tai suostumusta ei kuitenkaan ole saatu, jonka johdosta kunnanhallitus ei voi myöntää maa-aineslupaa luvan kohteena olevalle kiinteistölle.

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kjoht: Koska kunnanhallitus ei pyynnöstä huolimatta ole saanut maa-ainesasetuksen 1 2 kohdan mukaista selvitystä luvanhakijan hallintaoikeudesta maa-ainesluvan kohteena olevaan kiinteistöön tai maanomistajan antamaa kirjallista suostumusta luvan hakemiseen toteaa kunnanhallitus päätöksenään, että se ei voi myöntää lupahakemuksen mukaista maa-aineslupaa kiinteistölle Savela 5:29. Kunnanhallitus päätti hakijan pyynnöstä myöntää lisäaikaa maa-ainesluvan hakijalle maa-ainesasetuksen 1 2 kohdan mukaisen selvityksen antamiseen. Lisäaikaa myönnettiin saakka.

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus POIKKEAMISLUPA, RAHIKAINEN JUSSI JA MARKKANEN LAURA, KIVINIEMI 2: /10.03/2015 KH (Valmistelija rakennustarkastaja Mikko Luostarinen puh ) Jussi Rahikainen ja Laura Markkanen hakevat Joroisten kunnalta poik kea mis lu paa omakotitalon ja talousrakennusten rakentamiseksi ran ta osa yleis kaa vas sa kiinteistölle Kiviniemi RN:o 2:161 osoitetulle lo ma-asun non rakennuspaikalle. Poikkeamislupa tarvitaan, koska suun ni tel tu hanke on vastoin yleiskaavan aluevarausta. Saimaan rantayleiskaavassa kiinteistölle Kiviniemi RN:o 2:161 on osoi tet tu nykyinen tilakeskus merkinnällä A (asuinrakennusten alue) ja lisäksi uusi mitoituksen mukainen loma-asunnon rakennuspaikka ti lan ranta-alueelle. Poikkeamista haetaan MRL 41 :n mukaisesta kaa va mää räyk ses tä ja 43 :n mukaisesta toimenpiderajoituksesta. Ha ki joi den tarkoituksena on rakentaa kaavassa osoitetulle loma-asun non rakennuspaikalle omakotitalo, rantasauna ja au to suo jara ken nus. Hakemuksessa rakennusten kokonaiskerrosalaksi on esitet ty n. 190 k-m 2. Kaavassa loma-asunnon rakennuspaikan ra kennus oi keus on enintään 200 k-m 2 ja asuinrakennusten ra ken nus paikan enintään 300 k-m 2. Rakennuspaikka on lohkomaton ja ra ken tama ton, joten kaavan mukaiset pinta-alat ja etäisyydet voidaan ottaa huo mi oon hanketta suunniteltaessa. Hakijat perustelevat poikkeamista olevan tilakeskuksen läheisyydellä ja rakennuspaikan soveltuvuudella. Lisäksi hakijat selvittävät hankkees sa osuuskunnan talousveden saamista alueelle ja jätevesien yh teis kä sit te lyä. Naapureita on tiedotettu poikkeamisen vireille tulosta. Hakemukseen ei ole saapunut muistutuksia. Rakennustarkastaja puoltaa hakemuksen myöntämistä. Liitteenä rakennustarkastajan lausunto ja kartta ra ken nus pai kas ta. Kjoht: Kunnanhallitus päättää myöntää haetun poikkeamisluvan yleis kaava mää räyk ses tä kiinteistölle Kiviniemi RN:o 2:161. Kunnanhallitus kat soo, että hanke ei aiheuta MRL 172 :n mukaista haittaa. Lisäksi han ket ta tukee jo olemassa olevan pysyvän asutuksen läheisyys sekä kohtalaiset kulkuyhteydet ja etäisyydet. Hakijan tulee ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä saada raken nus val von ta vi ran omai sel ta hankkeelle rakennuslupa. Poikkeamispäätös on voimassa vuoden antopäivästä lukien.

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Liitteet Liite 1 RAKENNUSPAIKKAKARTTA - JUSSI RAHIKAISEN JA LAURA MARKKASEN POIKKEAMISLUPA Liite 2 RAKENNUSTARKASTAJAN LAUSUNTO JUSSI RAHIKAISEN JA LAURA MARKKASEN POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus PASALANALUS - TILAN RN:O 6:23 PIENEMMÄN PALSTAN MYYMINEN ELY - KESKUKSELLE 59/02.06/2013 KH Kunnanvaltuusto päätti myydä Pajulampi - tilan Järvikylän ky läs sä ja Met sä lä - tilan Varkauden Ruokojärven kylässä ko kouk ses saan tarjouskierrosten jälkeen. Toimeksianto tilojen myy mises tä oli annettu Järvi-Suomen Metsätilat Oy:lle. Em. tilojen myynnin yhteydessä kunnanhallitus päätti, että Järvikylän ky läs sä sijaitsevan Pasalanalus - tilan RN:o 6:23 suuremman palstan (117,2 ha) sijoittamista Joroisten yhteismetsään selvitetään ja sa mas sa yhteydessä selvitetään Joroisten yhteismetsän Huu to koskel la omistaman tilan vaihtamista Joroisten kunnan kanssa. Tätä sel vi tys työ tä tehdään parhaillaan. Edelleen kunnanhallitus on päättänyt em. tilakauppojen yhteydessä pyy tää ELY - keskukselta tarkennetun tarjouksen Pasalanalus - tilan pie nem mäs tä palstasta (17 ha). ELY - keskus haluaa hankkia ko. pals tan valtion omistukseen Natura verkoston ja maa kun takaa van suojeluvarauksen toteuttamiseksi. ELY - keskus on tehnyt em. palstasta tarjouksen , oheisma te ri aa li na. Metsänhoitoyhdistys/Petri Soikkeli oli arvioinut kohteen met sä ta lou del li sek si arvoksi , oheis ma te ri aa li na. Petri Soikkelia on pyydetty arvioimaan ELY - keskuksen tarjousta, mi kä arvio on käytettävissä kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä koskien ELY - keskuksen antamaa tarjousta Pasalanalus - nimisen tilan RN:o 6:23 pie nem mästä palstasta kokouksessa annettavan esityksen perusteella. KH (Valmistelija tekninen johtaja Petri Miettinen) ELY-keskus on tarkistanut Pasalanalus-tilan pienemmästä palstasta an ta maan sa tarjousta lähettämällään asiakirjalla. Uusi osto tar jo us/kor va us alueesta on euroa, kun aiempi oli euroa.

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Palstan laajuus on kokonaisuudessaan 17,1 ha, josta 13,5 ha on tiukas ti suojeltua Tervaruukinsalon Natura-alueeseen kuuluvaa har jujen suojelualuetta. Alueella voitaisiin mahdollisesti tehdä hakkuita, mut ta niiden toteuttamistavasta päättää valtio erikseen laadittavan luon non suo je lu alu een hoitosuunnitelman mukaisesti. Natura-alueen mui den maanomistajien (Tornator ja yksityiset maanomistajat) kanssa on jo sovittu suojelualuekorvauksista. Kunnanhallituksen aiemmassa päätöksessä kauppahinnan ala ra jaksi asetettiin euroa. Hinta vastaa likimain Etelä-Savon alueen metsätilakauppojen tämän hetkistä markkinahintaa, mutta tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon sitä, että ko. alueella ei voi tehdä met sä ta lou del li sia hakkuita täysipainoisesti. Pasalanalus-tilan suuremman palstan liittämisestä Joroisten yh teismet sään käytiin aiemmin keskustelua, mutta neuvottelut on lo pe tettu. Sen sijaan palstalle on tehty metsäautotie keväällä 2015 ja siellä teh dään laajamittaisia harvennushakkuita kuluvan syksyn aikana. Luonnonsuojelulain 6 mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja mai se man suo je lua alueellaan. Liitteenä arviokirja/ostotarjous sekä kartta Kjoht: Kunnanhallitus päättää esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ELY-keskuksen tekemän ostotarjouksen ( eu roa) Pasalanalus-tilan 17,1 ha suuruisesta palstasta ja valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan kohteen kaup pa kir jan ja allekirjoittamaan sen yhdessä hallintojohtajan kanssa. Liitteet Liite 3 PASALANALUS - ARVIOKIRJA Liite 4 PASALANALUS KARTTA (2015)

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus URHELUTALON JULKISIVUKORJAUKSEN URAKOITSIJAN VALINTA 57/10.03/2015 Tekninen lautakunta (Valmistelija tekninen johtaja Petri Miettinen, puh ) Urheilutalon julkisivun ns. Karaatti-levytys on huonokuntoinen ja ulkoseinän lämmöneristepaksuus on vähäinen. Julkisivukorjaukseen ja lisälämmöneristykseen varattiin kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan euron määräraha. Julkisivukorjauksen suunnittelija kilpailutettiin ja suunnittelijaksi valittiin Insinööritoimisto Karjalainen Oy Pieksämäeltä. Kohteen julkisivun pinta-ala on n m2. Korjaustyössä entinen julkisivumateriaali poistetaan ja tilalle asennetaan uusi lisälämmöneriste mm sekä uusi pintamateriaali Liberta Original 102Grande (pinnoitettu peltiohutlevykasetti). Lisäksi suunnitelmiin lisättiin kohteen ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen, koska niiden tekninen käyttöikä alkaa olla loppumassa. Urakkatarjouspyyntö julkaistiin internetissä Hilma:ssa. Tarjouspyyntöasiakirjat on lähetetty 3 urakoitsijalle. Tarjousten jättöaika Joroisten kuntaan on Kohteen pääpiirustukset esitellään kokouksessa. Tekn.joht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kohteen pääpiirustukset ja rakennesuunnitelmat. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Urheilutalon julkisivukorjaushankkeen aloittamista ja että urakoitsijaksi valitaan Pieksämäen Ysiysirakennus Oy euron urakkahinnalla (Alv 0 %). Koska hankkeelle ei myönnetty haettua euron valtionavustusta, esittää tekninen lautakunta kunnanhallitukselle vastaavan talousarviomuutoksen tekemistä kunnan talousarvion investointiosaan. KH Joroisten talousarvion investointiosaan kohtaan sivistys- ja vapa-aikatoimen toimiala / urheilutalon korjaustyöt on varattu euron määräraha urheilutalon julkisivukorjauksen toteuttamiseen. Hankkeen toteuttamiseksi talousarviossa on myös tuloarvio euroa, joka koostuu hankkeelle haettavasta valtion avustuksesta. Hankkeen nettobudjetti on siis euroa.

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Teknisen lautakunnan esittelyn mukaisesti hankkeen kilpailutus on suoritettu. Kilpailutuksen pohjalta lautakunta esittää Pieksämäen Ysiysirakennus Oy:n valitsemista hankkeen urakoitsijaksi. Urakka tarjous koostuu julkisivu-urakasta ( euroa alv 0%), ikkunoiden uusimisesta ( euroa alv 0%) sekä ovien uusimisesta ( euroa alv 0 %), jolloin urakkahinta on kokonaisuutena euroa (alv 0%). Urakan ohella hankkeen toteuttaminen edellyttää suunnittelu ja rakennuttamistyötä, joiden kustannukset on arvioitu olevan noin euroa (alv 0%). Näin ollen hankkeen toteuttamisen kokonaiskustannus olisi noin euroa, jolloin päätös hankkeen toteuttamisesta kuuluu hallintosäännön 17 mukaisesti kunnanhallitukselle. Koska hankkeelle ei hakemuksesta huolimatta ole saatu talousarviossa varattua euron valtiontukea ylittää hanke kokonaisuutena talousarvion investointiosaan varatun nettomäärärahan. Tämän johdosta on hankkeen toteuttaminen kokonaisuutena edellyttää talousarviomuutosta investoinnin osalta. Hankkeen toteuttamiseen liittyvät aineistot esitellään kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus päättää: 1. että urheilutalon julkisivukorjauksen toteuttaminen käynnistetään. Urakan toteuttajaksi valitaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti Pieksämäen Ysiysirakennus oy euron urakkahinnalla (alv 0%). Urakka jaetaan toteutuksen osalta kahteen osaan siten, että ensin toteutetaan julkisivun korjaustyöt ( euroa alv 0%) ja toisessa vaiheessa ikkunoiden ( euroa alv 0%) ja ovien ( euroa alv 0 %) uusiminen. 2. valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseen liittyvät urakkasopimukset. 3. esittää kunnanvaltuustolle talousarvion investointiosan muuttamista siten, että urheilutalon korjaustöiden osalta tuloarvio euroa poistetaan, jolloin investoinnin nettobudjetti olisi euroa. Hankkeen toteuttaminen ikkunoiden ja ovien uusimisen osalta edellyttää valtuuston talousarviomuutosta.

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus JOROISTEN KOULUVERKKOSUUNNITELMAN PÄIVITYS /12.00/2015 Sivltk 42 ( Valmistelija sivistysjohtaja Jaakko Kuronen puh ) Kunnanhallitus on :ssä 155 asettanut kou lu verk ko työryh män suunnittelemaan Joroisten kunnan kouluverkkoa vuosille Kunnanhallituksen asettama kouluverkkosuunnitelmatyöryhmä on ko koon tu nut , ja arvioimaan ja päivit tä mään kouluverkkosuunnitelmaa. Jou lu kuun 2014 kokouksissa työ ryh mäs sä on käsitelty ja keskusteltu mm. oppilasmääristä suhteu tet tu na kunnan alaluokkien koulujen mää rään, opetuksen pe dago gi sis ta järjestelyistä ja oppimisympäristön ra ken ta mi seen liittyvistä haas teis ta uuden opetussuunnitelman 2016 nä kö kul mas ta. Työryhmän kokouksessa käytettiin asiantuntijana kun nan teknistä joh ta jaa. Hän on päivittänyt kou lu verk kosuun ni tel maan liitet tä vän koulurakennusten korjaustarveselvityksen, joka an ne taan oheis ma te ri aa li na lautakunnan jäsenille. Toukokuun kokouksessaan kouluverkkotyöryhmä käsitteli ko ko naisuu te na kunnanvaltuuston hyväksymän kouluverkkosuunnitelman päi vit tä mis tä. Kunnanvaltuuston :ssä 55 hyväksytyn koulu verk ko suun ni tel man jälkeen on tapahtunut oleellisia muutoksia kou lu ver kos sa. Tästä syystä kouluverkkotyöryhmä on tehnyt päi vi tetyn kouluverkkosuunnitelman vuosille Liite nro 1 Sivjoht: KH Sivistyslautakunta hyväksyy kouluverkkotyöryhmän päivitetyn kou luverk ko suun ni tel man ja esittää sen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Kouluverkkosuunnitelma vuosille on oheisena liitteenä. Kjoht: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen päivitetyn kouluverkkosuunnitelman ja esittää sen hyväksymistä edelleen kunnanvaltuustolle. Liitteet Liite 5 JOROISTEN KOULUVERKKOSUUNNITELMAN

19 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus PÄIVITYS VUOSILLE

20 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus LUKIOYHTEISTYÖTÄ KOSKEVAN SELVITYKSEN TEKEMINEN 128/12.01/2015 Sivltk 43 ( Valmistelija sivistysjohtaja Jaakko Kuronen puh ) Toisen asteen koulutuksen rahoituksen ja rakenteen uudistaminen on ollut vireillä. Taustalla on julkisen talouden kestävyysvaje ja koulu tuk seen kohdennetut menosäästöt. Lukioiden osalta opetus- ja kult tuu ri mi nis te riö valmisteli valtionosuuksien perusteiden muutosta si ten, että rahoitus koostuisi jatkossa perus-, suoritus- ja vai kut tavuus ra hoi tuk ses ta. Rakenteellisella uudistuksella tavoiteltiin vahvoja kou lu tuk sen järjestäjiä ja ylläpitäjiä sekä lukiokoulutuksen verkon tiivis tä mis tä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi OKM valmisteli lu kioiden järjestämislupien päättymistä ja uusien jär jes tä mislu pien hakua (OKM kirje OKM/2/591/2015). Toisen asteen kou lu tuk sen muutoksia koskevat lakiuudistukset pysähtyivät si vis tysva lio kun nan käsittelyyn Pienten lukioiden seminaarissa johtaja Jorma Kauppinen OPH:s ta ja johtaja Terhi Päivärinta Kuntaliitosta arvioivat, että lu kioiden rahoituksen ja rakenteen uudistaminen jatkuu myös tällä eduskun ta kau del la. Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan lukioiden yhteistyösopimus on tehty vuonna Joroisten lukio on osallistunut yhteistyöhön so pimuk sen ulkopuolelta. Käytännössä yhteistyö on tarkoittanut yh teisten etäkurssien järjestämistä ja hankeyhteistyötä. Lukuvuoden aikana on keskusteltu lukioiden kesken, että lu kio yh teis työ tä syvennettäisiin ja tätä kautta pystyttäisiin var mis tamaan lukio-opetuksen jatkuminen kunnissa. Keskusteluissa ovat olleet ensivaiheessa Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan lukiot. Talven aikana yhteistyöstä ovat olleet kiinnostuneet lisäksi Heinä ve den, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Tuusniemen lukiot. Juvalla jär jes tet tiin em. kuntien yhteinen palaveri, johon oli kutsuttu kun nan joh ta jat, sivistysjohtajat ja lukioiden rehtorit. Palaverissa todet tiin tarve tehdä selvitys lukioyhteistyöstä syksyn 2015 aikana. Selvityksen tavoitteet: 1) Taloudellisuus : miten vastataan siihen, että valtion ja kuntien rahoi tus vähenee 2) Lukio-opetuksen säilyttäminen kunnissa: miten lukioiden välisellä yh teis työl lä pystytään edistämään oman lukion pysymistä kunnassa 3) Opetuksen laatu ja opetustarjonnan laajuus: miten lähiopetusta täy den tä väl lä etäopetuksella taataan laadukas ja kaikki val ta kun nalli set lukiokurssit kattava opetus Selvitys käynnistettäisiin syksyllä 2015 ja se aikataulutettaisiin sel vi-

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 57 Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 19:00-20:00 PAIKKA Joroisten kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 99 Energialaitoksen johtokunta 20.05.2014 AIKA 20.05.2014 16:30-19:00 PAIKKA Energialaitoksen toimitalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/ (6) Kunnanvaltuusto

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/ (6) Kunnanvaltuusto Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Sivistyslautakunta, 35, 20.05.2015 Kunnanhallitus, 81, 08.06.2015 Kunnanvaltuusto, 17, 15.06.2015 17 Lukiokoulutuksen kehittäminen ja yhteistyösuunnitelmat KNGDno-2015-455

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot