JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA :00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5: POIKKEAMISLUPA, RAHIKAINEN JUSSI JA MARKKANEN LAURA, KIVINIEMI 2: PASALANALUS - TILAN RN:O 6:23 PIENEMMÄN PALSTAN MYYMINEN ELY - KESKUKSELLE 127 URHELUTALON JULKISIVUKORJAUKSEN URAKOITSIJAN VALINTA 128 JOROISTEN KOULUVERKKOSUUNNITELMAN PÄIVITYS LUKIOYHTEISTYÖTÄ KOSKEVAN SELVITYKSEN TEKEMINEN 130 LASTENHOITAJAN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN / KUVANSI 131 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMA 1-4 KK TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUODELLE KIINTEISTÖVERON VAPAUTUSANOMUKSET KASSAVAROJEN SIJOITTAMINEN SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET KUNTASTRATEGIA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT LASKENTAPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄ

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Kunnanhallitus Lisätiedot LÄSNÄ Tervonen Paavo pj Isoniemi Ari-Pekka I varapj Jaakkola Antero II varapj. Björn Irma jäsen Hytönen Sirpa jäsen Kansanoja Maija-Riitta jäsen poistui klo aikana. Kautto Jani jäsen Kotivuori Esko jäsen Lahti Mari jäsen Intke Juha valtuuston I vpj Hänninen Joonas esittelijä Savolainen Marjatta pöytäkirjanpitäjä POISSA Juutilainen Sari valtuuston pj. ALLEKIRJOITUKSET Paavo Tervonen Puheenjohtaja Marjatta Savolainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Joroinen Mari Lahti Irma Björn PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa Marjatta Savolainen hallintojohtaja

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH Kutsu kunnanhallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päi vää ennen kokousta kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheen joh ta jil le ja kunnanjohtajalle. Kutsussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnan val tuus to on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jä se nistä on läsnä. Kjoht: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja pää tös val tai suu den. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KH Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa vuorotellen aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Mari Lahti ja Irma Björn. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Lahti ja Irma Björn.

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Ulla Kantonen on jättänyt Joroisten kunnanhallitukselle maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen kalliokiven ottamiseksi Joroisten Kotkatlahden kylässä tilalla Savela 5:29. Lupaa haetaan k-m3 kokonaismäärälle ja 10 vuoden ottamisajalle. Alueella on voimassa oleva maa-aineksen ottamislupa k-m3 kokonaismäärälle. Lupa on voimassa saakka. Vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen kanssa yhtäaikaisesti on saatettu vireille kivenlouhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus käsiteltäväksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa. Alue, jolle maa-aineslupaa haetaan on toiminnassa olevaa kalliokiven ottamisaluetta, jonka pinta-ala on noin 2 ha.toiminta alueella on aloitettu vuonna Alueella jalostetaan kalliokiviainesta maanrakentamiseen ja rakentamisen eri tarpeisiin. Kiviaines louhitaan ja murskataan siirrettävällä laitteistolla. Voimassa oleva maa-aineslupa rajaa ottamisen suunnitelmassa esitetylle alueelle tasoon Vireillä olevassa hakemuksessa ottamisalueen rajausta ei laajenneta, vaan ottamistoimintaa ulotettaisiin enimmillään tasoon , jolloin ottamisalueesta muodostuu toiminnan päättymisen jälkeen lampi. Louhokseen johtuvat vedet pumpataan toiminta-aikana tarvittaessa saostusaltaan kautta ojiin. Toiminnan päätyttyä ottamisalueen reunat louhitaan porrastetusti riippuen rintauksen korkeudesta ja maisemoidaan, altaan vesipinta tulee asettumaan tasolle Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sillä ole vaikutusta yhdyskunnan tai yksittäisten kiinteistöjen vedenhankintaan. Alue sijaitsee maakuntakaavassa Hyviänniemen kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittävällä alueella (ma 556) ja ottoalueen läheisyydessä noin 300 m päässä sijaitseva Hyviänsalmi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi (SL 428). Alueella ei ole voimassa lainvoimaista yleiskaavaa. Varsinaisella ottamisalueella, joka on metsäsaarekkeen keskellä sijaitseva loiva kallioinen mäki, ei ole tiedossa olevia merkittäviä luontoarvoja.

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ottamisalueesta pohjoiseen noin 150 m päässä ottamisalueesta sijaitsee lähin vakituisessa asuinkäytössä oleva asuinrakennus, joka on luvanhakijan omistuksessa. Muutoin ottamistoiminnan lähivaikutusalueella alle 500 m päässä sijaitsee 4 vapaa-ajan asuinkäytössä olevaa ja 2 pysyvässä asuinkäytössä olevaa rakennusta. Liikennöinti ottamisalueelle tapahtuu Joroistentieltä (4652) Hyviänniementien yksityistietä pitkin noin 3 km matkan. Hakijan mukaan tie kestää raskaan liikenteen aiheuttaman kuormituksen. Pölyhaittojen estämiseksi tietä kastellaan tai suolataan tarvittaessa. Voimassa olevan maa-ainesluvan käsittelyssä on asiasta pyydetty lausunnot Etelä-Savon Ely-keskukselta sekä Museovirastolta. Saaduissa lausunnoissa ja annetuissa lupamääräyksissä on tuolloin muun muassa edellytetty ettei louhintaa ja murskausta saa harjoittaa lintujen pesinnän välisenä aikana. Lisäksi on Museoviraston mukaan erityisesti otettava huomioon metsä- ja kalliosaarekkeisiin rajautuvan maisemallisesti merkittävän viljelysmaiseman säilyminen, jonka johdosta ottoalueen ja peltoaukean väliin on varattava riittävän leveät puustoiset suojavyöhykkeet. Nyt vireillä olevan lupahakemuksen johdosta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon Ely-keskukselta ja Maakuntaliitolta. Etelä-Savon Ely-keskus katsoo, että maa-ainesten ottaminen alueelta esitetyssä laajuudessa on mahdollista, mutta toiminnassa tulee ottaa huomioon ympäristönsuojelulain toiminnalle mahdollisesti asettamat rajoitukset, joita aiheutuu melun ja pölyn leviämisestä ympäristöön. Maakuntaliitto esittää lausunnossa, että maakuntakaavan suosituksen mukaisesti ympäristöön merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä kuullaan myös museoviranomaista. Lisäksi Maakuntaliitto edellyttää ottolupahakemuksesta tarkempia selvityksiä toiminnan vaikutuksesta maisemaan sekä melun ja pölyn leviämisestä ympäristöön. Hakemuksesta on lisäksi jätetty yksi muistutus, jossa huomautetaan toiminnan sijoittumisesta maakunnallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja luonnonsuojelualueen läheisyyteen. Muistutuksessa huomautetaan edellisen luvan aiheuttamista melu- ja pölyhaitoista alueelle sekä tekemättömistä maisemointitöistä. Lisäksi vaaditaan ympäristön paremmin huomioivaa suunnitelmaa ja tiestön maisemoimista niin, ettei kylätieltä ole näkymää alueelle. Luvanhakija on esittänyt maa-aineslaissa edellytetyn

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus ottamissuunnitelman lupahakemuksen liitteenä ja täydentänyt sitä vastineella annettujen lausuntojen ja muistutuksen johdosta. Ottamissuunnitelman mukaan toiminnalla ei ole ennalta-arvioiden sellaisia vaikutuksia, joista voisi aiheutua maa-aineslaissa tarkoitettua haittaa, kun otetaan huomioon, että ottamisalueen laajuus ei muutu olemassa olevan maa-ainesluvan mukaisesta alueesta, ottamistoimintaa harjoitetaan metsäisellä vyöhykkeellä, jolloin sillä ei ole vaikutusta Hyviänniemen avoimeen maisemakuvaan ja toiminnan päättymisen jälkeisestä alueen jälkihoidosta on esitetty suunnitelma, jossa ottamisalueesta muodostuu lampi. Melun ja pölyn leviämistä tullaan rajoittamaan ympäristölupahakemuksessa esitetyin tavoin. Voimassa olevan luvan mukaisesta toiminnasta ei ole tullut huomautuksia pölyn ja melun suhteen. Lisäksi tilanne muuttuu kun rikotusta, murskausta ja seulontaa harjoitetaan louhintarintauksen suojassa ja murskeen varastokasat osaltaan estävät pölyn ja melun leviämistä. Voimassa olevan luvan mukaisia maisemointitöitä ei ole aloitettu, koska luvan mukaista ottamista ei ole kokonaan suoritettu.maisemointi tullaan suorittamaan suunnitelman mukaisesti, kun ottamistoiminta päättyy. Maa-aineslain mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen tulee myöntää, mikäli ottamistoiminnasta ei aiheudu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen vedenlaadun tai antoisuuden vaarantumista. Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-ainesluvan lisäksi toiminnalle vaaditaan ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa louhinnan ja murskauksen laajuuden vuoksi. Ympäristölupamenettelyssä tutkitaan mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset sekä näiden ehkäiseminen ja rajoittaminen. Lupahakemus nähtävillä kokonaisuudessaan rakennustarkastajan työhuoneessa ja kokouksessa. Luvanhakija pyytää lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen MAL 21

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus mukaisesti ennenkuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Liite nro 4: Sijaintikartta Liite nro 5: Lupamääräykset Ympäristölautakunta Ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää Ulla Kantoselle maa-aineslain (555/1982) 4 mukaisen maa-ainesluvan k-m3 kalliokiviaineksen ottamiseen tilalle Savela 5:29. Lupa on voimassa saakka.toimintaa ei saa aloittaa ennen lainvoimaista lupaa ja louhinnan ja murskauksen vaatimaa ympäristönsuojelulain 28 mukaista lupaa. Toiminnassa tulee noudattaa ottamissuunnitelmaa ja annettuja lupamääräyksiä. Maa-aineslupa voidaan MAL 6 perusteella myöntää, koska siitä ei ennalta-arvioiden voida katsoa aiheutuvan MAL 3 mukaista haittaa. MAL 21 mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta ei voida myöntää, koska toiminta vaatii ympäristönsuojelulain mukaisen luvan toiminnan harjoittamiseen ja toimeenpano ennen maa-ainesluvan ja vaadittavan ympäristöluvan lainvoimaisuutta tekee muutoksenhaun tästä asiasta hyödyttömäksi. Puheenjohtajan esittämänä lautakunta päätti yksimielisesti, että asiaan palataan, kun lautakunta on tutustunut olosuhteisiin paikalla ja saanut asian ratkaisemiseen tarpeelliset tiedot. Katselmus sovittiin pidettäväksi keskiviikkona klo Ympäristölautakunta on tutustunut kiinteistöllä Savela 5:29 ottamisen nykytilaan ja hakemuksen mukaisen ottamistoiminnan mahdollisiin vaikutuksiin lähiympäristössä. Liite nro 2: Sijaintikartta Liite nro 3: Lupamääräykset Ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää Ulla Kantoselle maa-aineslain (555/1982) 4 mukaisen maa-ainesluvan k-m3 kalliokiviaineksen ottamiseen tilalle

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Savela 5:29. Lupa on voimassa saakka.toimintaa ei saa aloittaa ennen lainvoimaista lupaa ja louhinnan ja murskauksen vaatimaa ympäristönsuojelulain 28 mukaista lupaa. Toiminnassa tulee noudattaa ottamissuunnitelmaa ja annettuja lupamääräyksiä. Maa-aineslupa voidaan MAL 6 perusteella myöntää, koska siitä ei ennalta-arvioiden voida katsoa aiheutuvan MAL 3 mukaista haittaa. Ympäristölautakunta katsoo, että MAL 21 mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta ei voida myöntää, koska toiminta vaatii ympäristönsuojelulain mukaisen luvan toiminnan harjoittamiseen ja toimeenpano ennen maa-ainesluvan ja vaadittavan ympäristöluvan lainvoimaisuutta tekee muutoksenhaun tästä asiasta hyödyttömäksi. KH Liite 4, sijaintikartta Liite 5, lupamääräykset. Lupahakemuksen ollessa vireillä on ilmennyt, että hakemuksen kohtee na olevan kiinteistön Savela 5:29 lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on kirjattu merkintä kiinteistöä koskevasta vallintarajoituksesta ha kemuk sen vireille tulon jälkeen. Maa-ainesasetuksen 1 2 kohdan mukaan hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan hallintaoikeudesta ot ta mis paik kaan tai maanomistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen. Koska kiinteistöä koskevat lainhuuto- ja kiin ni tys rekis te rin merkinnät ovat muuttuneet hakemuksen vireille tulon jälkeen, on kunnan syytä pyytää maanomistajalta selvitys kiinteistön val lin ta ra joi tuk seen liittyen ja hakijan lausuntoa siitä, aikooko hän jat kaa vireille saatettua maa-aineslupakäsittelyä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää hakijalta selvityksen Savela - kiinteistön 5:29 vallintarajoituksesta ja siitä aikooko hakija jatkaa vireille saatettua lupahakemuksen käsittelyä.

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KH Kunnanhallitus on pyytänyt kirjeitse luvanhakijalta selvitystä maa-ainesluvan kohteena olevan kiinteistön Savela 5:29 osalta lainhuuto- ja kiinteistörekisteriin kirjatusta val lin ta ra joi tuk sesta sekä hakijan halukkuudesta lupaprosessin jatkamiseen. Hakija on vastineessaan ilmoittanut, et tä tilaan kohdistuva vallintarajoitus on riitautettu ja että luvanhakija ha luaa jatkaa vireille saatetun lupa-hakemuksen käsittelyä. Kiinteistöön kohdistuvasta vallintarajoituksesta johtuen kunta ei kuitenkaan voi myöntää maa-aineslupaa. Koska luvanhakija on riitauttanut vallintarajoituksen on kun nan hal li tuk sen syytä keskeyttää lupaprosessi, kunnes asia on rat ken nut. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää keskeyttää maa-aineslupaprosessin mää räajak si. Jotta lupaprosessia voidaan jatkaa tulee kunnanhallitukselle toi mittaa mennessä maa-ainesasetuksen 1 2 koh dan mukainen selvitys hakijan hallintaoikeudesta ot ta mis paik kaan tai maanomistajan antama kirjallinen suostumus luvan ha ke mi seen. Mikäli selvitystä ei toimiteta määräaikaan mennessä katsoo kun nanhal li tus maa-aineslupahakemuksen rauenneen. KH Kunnanhallitus on pyytänyt luvanhakijalta maa-ainesasetuksen 1 2 kohdan mukaista selvitystä hakijan hallintaoikeudesta ottamispaikkaan tai vaihtoehtoisesti maanomistajan antamaa kirjallista suostumusta luvan hakemiseen. Selvitystä on pyydetty mennessä. Selvitystä tai suostumusta ei kuitenkaan ole saatu, jonka johdosta kunnanhallitus ei voi myöntää maa-aineslupaa luvan kohteena olevalle kiinteistölle.

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kjoht: Koska kunnanhallitus ei pyynnöstä huolimatta ole saanut maa-ainesasetuksen 1 2 kohdan mukaista selvitystä luvanhakijan hallintaoikeudesta maa-ainesluvan kohteena olevaan kiinteistöön tai maanomistajan antamaa kirjallista suostumusta luvan hakemiseen toteaa kunnanhallitus päätöksenään, että se ei voi myöntää lupahakemuksen mukaista maa-aineslupaa kiinteistölle Savela 5:29. Kunnanhallitus päätti hakijan pyynnöstä myöntää lisäaikaa maa-ainesluvan hakijalle maa-ainesasetuksen 1 2 kohdan mukaisen selvityksen antamiseen. Lisäaikaa myönnettiin saakka.

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus POIKKEAMISLUPA, RAHIKAINEN JUSSI JA MARKKANEN LAURA, KIVINIEMI 2: /10.03/2015 KH (Valmistelija rakennustarkastaja Mikko Luostarinen puh ) Jussi Rahikainen ja Laura Markkanen hakevat Joroisten kunnalta poik kea mis lu paa omakotitalon ja talousrakennusten rakentamiseksi ran ta osa yleis kaa vas sa kiinteistölle Kiviniemi RN:o 2:161 osoitetulle lo ma-asun non rakennuspaikalle. Poikkeamislupa tarvitaan, koska suun ni tel tu hanke on vastoin yleiskaavan aluevarausta. Saimaan rantayleiskaavassa kiinteistölle Kiviniemi RN:o 2:161 on osoi tet tu nykyinen tilakeskus merkinnällä A (asuinrakennusten alue) ja lisäksi uusi mitoituksen mukainen loma-asunnon rakennuspaikka ti lan ranta-alueelle. Poikkeamista haetaan MRL 41 :n mukaisesta kaa va mää räyk ses tä ja 43 :n mukaisesta toimenpiderajoituksesta. Ha ki joi den tarkoituksena on rakentaa kaavassa osoitetulle loma-asun non rakennuspaikalle omakotitalo, rantasauna ja au to suo jara ken nus. Hakemuksessa rakennusten kokonaiskerrosalaksi on esitet ty n. 190 k-m 2. Kaavassa loma-asunnon rakennuspaikan ra kennus oi keus on enintään 200 k-m 2 ja asuinrakennusten ra ken nus paikan enintään 300 k-m 2. Rakennuspaikka on lohkomaton ja ra ken tama ton, joten kaavan mukaiset pinta-alat ja etäisyydet voidaan ottaa huo mi oon hanketta suunniteltaessa. Hakijat perustelevat poikkeamista olevan tilakeskuksen läheisyydellä ja rakennuspaikan soveltuvuudella. Lisäksi hakijat selvittävät hankkees sa osuuskunnan talousveden saamista alueelle ja jätevesien yh teis kä sit te lyä. Naapureita on tiedotettu poikkeamisen vireille tulosta. Hakemukseen ei ole saapunut muistutuksia. Rakennustarkastaja puoltaa hakemuksen myöntämistä. Liitteenä rakennustarkastajan lausunto ja kartta ra ken nus pai kas ta. Kjoht: Kunnanhallitus päättää myöntää haetun poikkeamisluvan yleis kaava mää räyk ses tä kiinteistölle Kiviniemi RN:o 2:161. Kunnanhallitus kat soo, että hanke ei aiheuta MRL 172 :n mukaista haittaa. Lisäksi han ket ta tukee jo olemassa olevan pysyvän asutuksen läheisyys sekä kohtalaiset kulkuyhteydet ja etäisyydet. Hakijan tulee ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä saada raken nus val von ta vi ran omai sel ta hankkeelle rakennuslupa. Poikkeamispäätös on voimassa vuoden antopäivästä lukien.

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Liitteet Liite 1 RAKENNUSPAIKKAKARTTA - JUSSI RAHIKAISEN JA LAURA MARKKASEN POIKKEAMISLUPA Liite 2 RAKENNUSTARKASTAJAN LAUSUNTO JUSSI RAHIKAISEN JA LAURA MARKKASEN POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus PASALANALUS - TILAN RN:O 6:23 PIENEMMÄN PALSTAN MYYMINEN ELY - KESKUKSELLE 59/02.06/2013 KH Kunnanvaltuusto päätti myydä Pajulampi - tilan Järvikylän ky läs sä ja Met sä lä - tilan Varkauden Ruokojärven kylässä ko kouk ses saan tarjouskierrosten jälkeen. Toimeksianto tilojen myy mises tä oli annettu Järvi-Suomen Metsätilat Oy:lle. Em. tilojen myynnin yhteydessä kunnanhallitus päätti, että Järvikylän ky läs sä sijaitsevan Pasalanalus - tilan RN:o 6:23 suuremman palstan (117,2 ha) sijoittamista Joroisten yhteismetsään selvitetään ja sa mas sa yhteydessä selvitetään Joroisten yhteismetsän Huu to koskel la omistaman tilan vaihtamista Joroisten kunnan kanssa. Tätä sel vi tys työ tä tehdään parhaillaan. Edelleen kunnanhallitus on päättänyt em. tilakauppojen yhteydessä pyy tää ELY - keskukselta tarkennetun tarjouksen Pasalanalus - tilan pie nem mäs tä palstasta (17 ha). ELY - keskus haluaa hankkia ko. pals tan valtion omistukseen Natura verkoston ja maa kun takaa van suojeluvarauksen toteuttamiseksi. ELY - keskus on tehnyt em. palstasta tarjouksen , oheisma te ri aa li na. Metsänhoitoyhdistys/Petri Soikkeli oli arvioinut kohteen met sä ta lou del li sek si arvoksi , oheis ma te ri aa li na. Petri Soikkelia on pyydetty arvioimaan ELY - keskuksen tarjousta, mi kä arvio on käytettävissä kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä koskien ELY - keskuksen antamaa tarjousta Pasalanalus - nimisen tilan RN:o 6:23 pie nem mästä palstasta kokouksessa annettavan esityksen perusteella. KH (Valmistelija tekninen johtaja Petri Miettinen) ELY-keskus on tarkistanut Pasalanalus-tilan pienemmästä palstasta an ta maan sa tarjousta lähettämällään asiakirjalla. Uusi osto tar jo us/kor va us alueesta on euroa, kun aiempi oli euroa.

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Palstan laajuus on kokonaisuudessaan 17,1 ha, josta 13,5 ha on tiukas ti suojeltua Tervaruukinsalon Natura-alueeseen kuuluvaa har jujen suojelualuetta. Alueella voitaisiin mahdollisesti tehdä hakkuita, mut ta niiden toteuttamistavasta päättää valtio erikseen laadittavan luon non suo je lu alu een hoitosuunnitelman mukaisesti. Natura-alueen mui den maanomistajien (Tornator ja yksityiset maanomistajat) kanssa on jo sovittu suojelualuekorvauksista. Kunnanhallituksen aiemmassa päätöksessä kauppahinnan ala ra jaksi asetettiin euroa. Hinta vastaa likimain Etelä-Savon alueen metsätilakauppojen tämän hetkistä markkinahintaa, mutta tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon sitä, että ko. alueella ei voi tehdä met sä ta lou del li sia hakkuita täysipainoisesti. Pasalanalus-tilan suuremman palstan liittämisestä Joroisten yh teismet sään käytiin aiemmin keskustelua, mutta neuvottelut on lo pe tettu. Sen sijaan palstalle on tehty metsäautotie keväällä 2015 ja siellä teh dään laajamittaisia harvennushakkuita kuluvan syksyn aikana. Luonnonsuojelulain 6 mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja mai se man suo je lua alueellaan. Liitteenä arviokirja/ostotarjous sekä kartta Kjoht: Kunnanhallitus päättää esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ELY-keskuksen tekemän ostotarjouksen ( eu roa) Pasalanalus-tilan 17,1 ha suuruisesta palstasta ja valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan kohteen kaup pa kir jan ja allekirjoittamaan sen yhdessä hallintojohtajan kanssa. Liitteet Liite 3 PASALANALUS - ARVIOKIRJA Liite 4 PASALANALUS KARTTA (2015)

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus URHELUTALON JULKISIVUKORJAUKSEN URAKOITSIJAN VALINTA 57/10.03/2015 Tekninen lautakunta (Valmistelija tekninen johtaja Petri Miettinen, puh ) Urheilutalon julkisivun ns. Karaatti-levytys on huonokuntoinen ja ulkoseinän lämmöneristepaksuus on vähäinen. Julkisivukorjaukseen ja lisälämmöneristykseen varattiin kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan euron määräraha. Julkisivukorjauksen suunnittelija kilpailutettiin ja suunnittelijaksi valittiin Insinööritoimisto Karjalainen Oy Pieksämäeltä. Kohteen julkisivun pinta-ala on n m2. Korjaustyössä entinen julkisivumateriaali poistetaan ja tilalle asennetaan uusi lisälämmöneriste mm sekä uusi pintamateriaali Liberta Original 102Grande (pinnoitettu peltiohutlevykasetti). Lisäksi suunnitelmiin lisättiin kohteen ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen, koska niiden tekninen käyttöikä alkaa olla loppumassa. Urakkatarjouspyyntö julkaistiin internetissä Hilma:ssa. Tarjouspyyntöasiakirjat on lähetetty 3 urakoitsijalle. Tarjousten jättöaika Joroisten kuntaan on Kohteen pääpiirustukset esitellään kokouksessa. Tekn.joht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kohteen pääpiirustukset ja rakennesuunnitelmat. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Urheilutalon julkisivukorjaushankkeen aloittamista ja että urakoitsijaksi valitaan Pieksämäen Ysiysirakennus Oy euron urakkahinnalla (Alv 0 %). Koska hankkeelle ei myönnetty haettua euron valtionavustusta, esittää tekninen lautakunta kunnanhallitukselle vastaavan talousarviomuutoksen tekemistä kunnan talousarvion investointiosaan. KH Joroisten talousarvion investointiosaan kohtaan sivistys- ja vapa-aikatoimen toimiala / urheilutalon korjaustyöt on varattu euron määräraha urheilutalon julkisivukorjauksen toteuttamiseen. Hankkeen toteuttamiseksi talousarviossa on myös tuloarvio euroa, joka koostuu hankkeelle haettavasta valtion avustuksesta. Hankkeen nettobudjetti on siis euroa.

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Teknisen lautakunnan esittelyn mukaisesti hankkeen kilpailutus on suoritettu. Kilpailutuksen pohjalta lautakunta esittää Pieksämäen Ysiysirakennus Oy:n valitsemista hankkeen urakoitsijaksi. Urakka tarjous koostuu julkisivu-urakasta ( euroa alv 0%), ikkunoiden uusimisesta ( euroa alv 0%) sekä ovien uusimisesta ( euroa alv 0 %), jolloin urakkahinta on kokonaisuutena euroa (alv 0%). Urakan ohella hankkeen toteuttaminen edellyttää suunnittelu ja rakennuttamistyötä, joiden kustannukset on arvioitu olevan noin euroa (alv 0%). Näin ollen hankkeen toteuttamisen kokonaiskustannus olisi noin euroa, jolloin päätös hankkeen toteuttamisesta kuuluu hallintosäännön 17 mukaisesti kunnanhallitukselle. Koska hankkeelle ei hakemuksesta huolimatta ole saatu talousarviossa varattua euron valtiontukea ylittää hanke kokonaisuutena talousarvion investointiosaan varatun nettomäärärahan. Tämän johdosta on hankkeen toteuttaminen kokonaisuutena edellyttää talousarviomuutosta investoinnin osalta. Hankkeen toteuttamiseen liittyvät aineistot esitellään kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus päättää: 1. että urheilutalon julkisivukorjauksen toteuttaminen käynnistetään. Urakan toteuttajaksi valitaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti Pieksämäen Ysiysirakennus oy euron urakkahinnalla (alv 0%). Urakka jaetaan toteutuksen osalta kahteen osaan siten, että ensin toteutetaan julkisivun korjaustyöt ( euroa alv 0%) ja toisessa vaiheessa ikkunoiden ( euroa alv 0%) ja ovien ( euroa alv 0 %) uusiminen. 2. valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseen liittyvät urakkasopimukset. 3. esittää kunnanvaltuustolle talousarvion investointiosan muuttamista siten, että urheilutalon korjaustöiden osalta tuloarvio euroa poistetaan, jolloin investoinnin nettobudjetti olisi euroa. Hankkeen toteuttaminen ikkunoiden ja ovien uusimisen osalta edellyttää valtuuston talousarviomuutosta.

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus JOROISTEN KOULUVERKKOSUUNNITELMAN PÄIVITYS /12.00/2015 Sivltk 42 ( Valmistelija sivistysjohtaja Jaakko Kuronen puh ) Kunnanhallitus on :ssä 155 asettanut kou lu verk ko työryh män suunnittelemaan Joroisten kunnan kouluverkkoa vuosille Kunnanhallituksen asettama kouluverkkosuunnitelmatyöryhmä on ko koon tu nut , ja arvioimaan ja päivit tä mään kouluverkkosuunnitelmaa. Jou lu kuun 2014 kokouksissa työ ryh mäs sä on käsitelty ja keskusteltu mm. oppilasmääristä suhteu tet tu na kunnan alaluokkien koulujen mää rään, opetuksen pe dago gi sis ta järjestelyistä ja oppimisympäristön ra ken ta mi seen liittyvistä haas teis ta uuden opetussuunnitelman 2016 nä kö kul mas ta. Työryhmän kokouksessa käytettiin asiantuntijana kun nan teknistä joh ta jaa. Hän on päivittänyt kou lu verk kosuun ni tel maan liitet tä vän koulurakennusten korjaustarveselvityksen, joka an ne taan oheis ma te ri aa li na lautakunnan jäsenille. Toukokuun kokouksessaan kouluverkkotyöryhmä käsitteli ko ko naisuu te na kunnanvaltuuston hyväksymän kouluverkkosuunnitelman päi vit tä mis tä. Kunnanvaltuuston :ssä 55 hyväksytyn koulu verk ko suun ni tel man jälkeen on tapahtunut oleellisia muutoksia kou lu ver kos sa. Tästä syystä kouluverkkotyöryhmä on tehnyt päi vi tetyn kouluverkkosuunnitelman vuosille Liite nro 1 Sivjoht: KH Sivistyslautakunta hyväksyy kouluverkkotyöryhmän päivitetyn kou luverk ko suun ni tel man ja esittää sen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Kouluverkkosuunnitelma vuosille on oheisena liitteenä. Kjoht: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen päivitetyn kouluverkkosuunnitelman ja esittää sen hyväksymistä edelleen kunnanvaltuustolle. Liitteet Liite 5 JOROISTEN KOULUVERKKOSUUNNITELMAN

19 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus PÄIVITYS VUOSILLE

20 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus LUKIOYHTEISTYÖTÄ KOSKEVAN SELVITYKSEN TEKEMINEN 128/12.01/2015 Sivltk 43 ( Valmistelija sivistysjohtaja Jaakko Kuronen puh ) Toisen asteen koulutuksen rahoituksen ja rakenteen uudistaminen on ollut vireillä. Taustalla on julkisen talouden kestävyysvaje ja koulu tuk seen kohdennetut menosäästöt. Lukioiden osalta opetus- ja kult tuu ri mi nis te riö valmisteli valtionosuuksien perusteiden muutosta si ten, että rahoitus koostuisi jatkossa perus-, suoritus- ja vai kut tavuus ra hoi tuk ses ta. Rakenteellisella uudistuksella tavoiteltiin vahvoja kou lu tuk sen järjestäjiä ja ylläpitäjiä sekä lukiokoulutuksen verkon tiivis tä mis tä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi OKM valmisteli lu kioiden järjestämislupien päättymistä ja uusien jär jes tä mislu pien hakua (OKM kirje OKM/2/591/2015). Toisen asteen kou lu tuk sen muutoksia koskevat lakiuudistukset pysähtyivät si vis tysva lio kun nan käsittelyyn Pienten lukioiden seminaarissa johtaja Jorma Kauppinen OPH:s ta ja johtaja Terhi Päivärinta Kuntaliitosta arvioivat, että lu kioiden rahoituksen ja rakenteen uudistaminen jatkuu myös tällä eduskun ta kau del la. Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan lukioiden yhteistyösopimus on tehty vuonna Joroisten lukio on osallistunut yhteistyöhön so pimuk sen ulkopuolelta. Käytännössä yhteistyö on tarkoittanut yh teisten etäkurssien järjestämistä ja hankeyhteistyötä. Lukuvuoden aikana on keskusteltu lukioiden kesken, että lu kio yh teis työ tä syvennettäisiin ja tätä kautta pystyttäisiin var mis tamaan lukio-opetuksen jatkuminen kunnissa. Keskusteluissa ovat olleet ensivaiheessa Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan lukiot. Talven aikana yhteistyöstä ovat olleet kiinnostuneet lisäksi Heinä ve den, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Tuusniemen lukiot. Juvalla jär jes tet tiin em. kuntien yhteinen palaveri, johon oli kutsuttu kun nan joh ta jat, sivistysjohtajat ja lukioiden rehtorit. Palaverissa todet tiin tarve tehdä selvitys lukioyhteistyöstä syksyn 2015 aikana. Selvityksen tavoitteet: 1) Taloudellisuus : miten vastataan siihen, että valtion ja kuntien rahoi tus vähenee 2) Lukio-opetuksen säilyttäminen kunnissa: miten lukioiden välisellä yh teis työl lä pystytään edistämään oman lukion pysymistä kunnassa 3) Opetuksen laatu ja opetustarjonnan laajuus: miten lähiopetusta täy den tä väl lä etäopetuksella taataan laadukas ja kaikki val ta kun nalli set lukiokurssit kattava opetus Selvitys käynnistettäisiin syksyllä 2015 ja se aikataulutettaisiin sel vi-

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348 Kunnanhallitus 23.09.2013 AIKA 23.09.2013 15:00-18:45 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot