ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan (ICMT) palveluja. Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina voivat olla sen palveluja käyttävät kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Palveluksessamme on n. 200 ICT-alan ja lääketieteellisen tekniikan asiantuntijaa. Tavoitteemme on olla kokonaisvaltainen kehittäjä, aloitteellinen ratkaisija ja palveleva asiantuntija. 2 ISTEKKI OY

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Tulevaisuuden ratkaisut 5 Strategian pohjana visio tulevaisuudesta 6 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilintarkastuskertomus 13 Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot 14 VUOSIKERTOMUS

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Maamme julkisen sektorin palvelut ovat tulevina vuosina monien haasteiden ristipaineissa. Samalla, kun talouden suhdanteet muuttuvat aiempaa nopeammin ja aiheuttavat jatkuvaa epävarmuutta, yhteiskuntamme pitäisi kyetä turvaamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset julkiset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa. Palvelujen järjestämisedellytysten on ennustettu heikkenevän myös väestörakenteemme voimakkaan muutoksen vuoksi. Varsinkin terveydenhuollossa eläkepoistuma vaikeuttanee olennaisesti toimijoiden mahdollisuuksia rekrytoida riittävästi osaavaa henkilöstöä. Julkisuudessa on otettu paljon kantaa yhteiskuntamme hallinto- ja palvelurakenteiden uudistamissuunnitelmiin. Hallitusohjelman mukainen tavoite on, että vahvojen peruskuntien ulkopuolisilla syrjäisillä alueilla palvelurakenne uudistetaan kokoamalla palveluja riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi tukeutuen vahvojen peruskuntien palvelurakenteeseen vastuukuntamallilla. Vähemmälle huomiolle on jäänyt keskustelu varsinaisten palvelujen kehittämisestä. Kansalaiset ovat enenevässä määrin verkossa, ja haluavat myös lisätä sähköisen asioinnin käyttöä. He odottavat, että tarvittava palvelu on helposti saatavissa ympäri vuorokauden, kuten esimerkiksi vero.fi. Uudet palvelut eivät synny, eivätkä kehity perinteisinä tietotekniikkahankkeina, vaan vaativat laaja-alaista ja moniulotteista vaikuttavuusnäkökulmaa sekä vahvaa muutosjohtamista. Uusissa palveluissa asiakaskeskeinen vuorovaikutussuhde on tulevaisuutta. Palvelujen käyttäjä odottaakin saavansa palvelun jopa asiakas- ja tilannelähtöisesti personoituna. Istekki on omistaja-asiakkailleen ensisijaisesti ratkaisujen integraatio- ja teknologiakumppani. Tavoitteemme mukaisesti asiakkaamme käyttävät istekkiläisten osaamista lisääntyvässä määrin myös monissa ydintoiminnan kehittämis- ja muutoshankkeissa. Onnistumista näissä hankkeissa tukee kokemukseni mukaan se, että kehittämistyön osapuolet ovat yhdessä heti alkumetreiltä ja rikastavat toistensa ymmärrystä sekä tavoitteisiin johtavien muutosten että tietotekniikan roolin ja mahdollisuuksien osalta. Tietohallintolaki toi viime vuonna julkiselle sektorille kokonaisarkkitehtuurikäsitteen. Kokonaisarkkitehtuuri (KA) kuvaa, kuinka organisaation toiminta, tiedot, tietojärjestelmät ja teknologia toimivat kokonaisuutena. Kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva kehittäminen lähtee liikkeelle organisaation strategisista tavoitteista ja palvelujen parantamisesta. Istekki tarjoaa osaamista ja palveluja kaikilla KA:n neljällä osa-alueella. Vahvistaaksemme kykyämme toimia asiakkaidemme luottokumppanina investoimme edelleen määrätietoisesti osaamisen hankintaan ja kehittämiseen. Vuoden 2011 aikana määrittelimme omien valmiuksiemme lisäämistä ohjaavat, yhtiötasoiset ydinkompetenssit, jotka ovat: asiakashyötyjen oivaltaminen, ammatillinen esimerkillisyys sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Kiitän lämmöllä asiakkaitamme ja omaa henkilöstöämme tilikauden 2011 hyvistä saavutuksista! Nykyiset ja tulevat asiakkaamme: uskon, että Istekki on teille asiantunteva ja hyödyllinen palvelukumppani, kun uudistatte ja järjestätte niin tietoon kuin teknologiaankin tukeutuvia palvelujanne. Urpo Karjalainen Istekki Oy:n toimitusjohtaja 4 ISTEKKI OY

5 TULEVAISUUDEN RATKAISUT Istekissä on kuluneen vuoden aikana panostettu voimakkaasti palvelutarjonnan tuotteistamiseen, teknologia- ja järjestelmäarkkitehtuurien kehittämiseen sekä asiakasratkaisujen yhtenäistämiseen. Työn tulokset näkyvät palvelujemme modernisoitumisena ja Istekin tuottaman asiakaslisäarvon myönteisenä kehityksenä. Kattavan asiakaslisäarvon luomiseksi kehitystyö on ulottunut myös palveluprosesseihimme ja niitä tukevien ratkaisujen uudistamiseen. Aktiivinen ja oikea-aikainen kokonaisarkkitehtuurin eri tasot huomioiva kehitystyö tukee asiakkaidemme toiminnan uudistamista ja luo asiakkaillemme paremmat edellytykset toimia uudistuvassa kunta- ja palvelurakenneympäristössä. Erilaisten toimialakohtaisten ratkaisujen kehittäminen näkyy laajemmin maakunnassa käytössä olevien yhtenäisten ratkaisujen määrän kasvuna. Maakuntaan alueen terveydenhuollon toimijoiden kanssa luotu AluePegasos-konsepti on erinomainen esimerkki kumppanuuden voimasta. Alueellisesti yhteiskäyttöiset ratkaisut tulevat jatkossa näkymään pilvipalvelujemme laajenemisena myös toimialakohtaisiin ratkaisuihin. Tulevaisuuden kilpailukyky edellyttää vahvaa osaamista yhdistellä, luoda ja hallita erilaisia innovatiivisia ratkaisuja, automatisoida palvelukonsepteja sekä hallita kuluttajistumisen myötä yhä monimuotoisempaa ICMT-ympäristöä (ICMT = tieto-, viestintä- ja lääketieteellinen tekniikka). Istekin monipuolisen palvelutarjonnan ytimenä ovat kustannustehokkaat ja kattavat infrastruktuuri- ja kapasiteettipalvelut. Uusilla pilvipalvelukonsepteilla Istekki mahdollistaa asiakkaillemme joustavat ja helposti hallittavat ICT-palvelut. Samalla Istekki on ottanut merkittävän askeleen uusien teknologiaratkaisujen hyödyntämisessä. Kuluttajistuminen yhdistettynä kuntatalouden kasvaviin kustannustehokkuuden vaatimuksiin tulee vaatimaan organisaatioilta voimakkaasti uudistuvia palveluita. Samalla myös organisaatioiden johtamista ja tukiprosesseja palvelevat ratkaisut tulevat kohtaamaan käyttäjien kasvavat vaatimukset. Istekki Oy:n tehtävänä on edistää asiakkaidensa menestystä ja tavoitteiden saavuttamista tuottamalla helppokäyttöisiä, kilpailukykyisiä ja laadukkaita ICMT-ratkaisuja sekä aloitteellista ja ammattitaitoista asiantuntijapalvelua näiden ratkaisujen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Marko Holmavuo, johtaja VUOSIKERTOMUS

6 STRATEGIAN POHJANA VISIO TULEVAISUUDESTA Istekin strategian pohjana on visio tulevaisuudesta. Tämän vision mukaan: Istekki on asiakasosaajana korvaamaton kumppani julkisen sektorin ICMT-ratkaisuissa ja palvelujen järjestämisessä. Toimimme lähellä asiakasta uutta teknologiaa ja osaamisverkostoa monipuolisesti hyödyntäen. Tuotamme asiakaslisäarvoa kustannustehokkaasti innovatiivisia ratkaisuja laadukkaasti hyödyntäen. Meillä on monitaitoista, asiakkaansa hyvin tuntevaa ammattilaista. Istekillä on vahva ja kansallisesti tunnettu brändi luotettavana toimijana ja alan parhaita osaajia houkutteleva työnantajaimago. ESIMIESAKATEMIA Strategian toteutumisen myötä olemme entistä tietoisemmin siirtymässä kasvuuralle. Toimeenpanon tueksi käynnistimme keväällä 2011 EsimiesAkatemian, jonka avulla uudistamme koko organisaation johtamiskulttuuria ja -käytäntöjä liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. EsimiesAkatemian tavoitteena on varmistaa hyvä johtaminen kaikilla tasoilla kartoittamalla, valmentamalla ja tukemalla Istekin johtamispotentiaalia. Tavoitteena on kasvattaa esimiesten osaamista niin asioiden kuin ihmistenkin johtamiseen. Esimiehet oppivat myös ymmärtämään, mitä liiketoimintavastuu tarkoittaa. EsimiesAkatemian peruspilareita ovat oheisen kuvan mukaisesti: Valmentava suorituksen johtaminen. Motivoiva tavoiteasetanta ja seuranta, keskitämme energiaamme oikeisiin asioihin. Vastuuntuntoisen asiantuntijaroolin varmistaminen. Hyvä alainen -käsitteen sekä vaatimusten selkeyttäminen. Motivoivan ja tuloksellisen osaamisen kohdentaminen ja kehittäminen. Liiketoiminnallisesti tarkoituksenmukainen voimavarojen kohdistaminen. Asiantuntijaa motivoivat työtehtävät. Osaamisen kehittäminen ja jatkumo sekä urakehityksen suunnittelu. TOIMIPERHEMALLI Yksi Istekin henkilöstöyksikön päätavoitteista vuodelle 2011 oli luoda palkkausjärjestelmä ja tehtävien vaativuusluokitus, joka vastaa nykypäivän asiantuntijatyön vaatimuksiin. Kokonaistavoitteena oli rakentaa Istekille selkeä toimiperheiden, tehtäväkuvausten, osaamisten ja palkitsemisen kokonaisuus, joka tukee työssä kehittymistä, onnistumista, edistymistä ja tasapuolista palkitsemista. Saimme Istekin sisäisten työryhmien ja ulkopuolisten kumppanien avustuksella kehitettyä toimiperhemallin, joka osaltaan mahdollistaa tavoitteemme mukaisen kehityksen. Toimiperhemallin avulla pyrimme myös edistämään istekkiläisten työhyvinvointia Valmentava suorituksen johtaminen Motivoiva ja kannattava osaamisen kohdentaminen ja kehittäminen Vastuuntuntoisen asiantuntijatyön varmistaminen EsimiesAkatemian peruspilarit 6 ISTEKKI OY

7 Johtamisen uudet toimintatavat Henkilöstö laadun tekijänä Johtoryhmä huippuryhmäksi Asiakastyö uudelle tasolle Laaja-alainen projektiosaaminen Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja niitä tukevan johtamisen ja henkilöstön kehittämiseksi tulemme keskittymään ylläoleviin painopistealueisiin. niin, että luomme kaikille selkeät kehittymispolut ja osaamisen kasvattamista tukevat suunnitelmat. Malli on otettu käyttöön kehityskeskusteluissamme nyt keväällä 2012 ja sen käyttöä syvennetään tulevina vuosina. ISTEKKI-AKATEMIA Olemme päättäneet, että EsimiesAkatemian tueksi tulee käynnistää koko yritystä koskeva Istekki-Akatemia, jonka toteuttamisen tueksi olemme myös sopineet ulkopuolisen verkoston hyödyntämisestä. EsimiesAkatemian syksyllä 2011 aloitettu valmennus antaa kokemuksia käytännöistä, joita kannattaa hyödyntää myös vuoden 2012 alussa käynnistetyn koko työyhteisön kehittämishankkeemme osana. Otamme koko henkilöstön kaikilta organisaation tasoilta mukaan kehittämistyöhön, koska haluamme saavuttaa pysyviä ja kauaskantoisia tuloksia. Kulttuurimuutos osakeyhtiöksi ja markkinalähtöiseksi palveluntuottajaksi asettaa uusia vaatimuksia johtamiselle, asiakastyön ja asiakaskeskeisen asenteen kehittämiselle, projektitoiminnalle sekä erityisesti liiketoimintaosaamiselle. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota koko organisaation toimivaan yhteistyöhön ja jatkuvaa uudistumista tukevaan muutosjohtamiseen. Olemme yrityksenä vahvasti sitoutuneet pitkäjänteiseen henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen. Kehittämisen perustana toimivat vuonna 2011 valitut Istekin yhtiötasoiset ydinosaamiset: Asiakashyötyjen oivaltaminen, ammatillinen esimerkillisyys sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Kalle Kautovaara henkilöstöjohtaja VUOSIKERTOMUS

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Istekki Oy:n toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä sekä organisaatioiden välisen yhteistyön mahdollistavia informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja. Yhtiöjärjestyksen mukaan Istekki Oy:n tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, vaan tarjota näille kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä palveluja. Vuoden 2011 lopussa päättynyt, yhtiön toinen tilikausi toteutui asetettujen tavoitteiden mukaan. Roolimme asiakkaiden strategisena kumppanina edellyttää, että kehitymme tieto- ja lääketieteellisen tekniikan peruspalvelujen tuottajasta kokonaisvaltaisten asiakasratkaisujen osaajaksi. Asiakkaamme tukeutuivatkin erilaisissa kehittämis- ja muutoshankkeissa entistä enemmän Istekin palveluihin ja osaamiseen. Näistä toteutuksista mainittakoon vuoden 2012 alusta toimintansa käynnistäneet: Perusterveydenhuollon liike laitos Kysteri ja Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica, jotka hyödynsivät toimintansa valmistelussa laajasti Istekin palvelutarjontaa. Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla on valmisteltu ja testattu ensimmäisenä Suomessa sähköisen potilastiedon arkiston käyttöä. Istekki on toiminut tämän hankkeen integraatio- ja teknologiakumppanina. Yhtiömme Lääketieteellisen tekniikan palvelut (LTT) ovat myös kehittymässä laajempien palvelukokonaisuuksien tuottajaksi. Vuoden 2011 aikana LTT oli tukemassa useita Kuopion yliopistollisen sairaalan merkittäviä teknologiahankintoja, ja on jatkossa mukana esim. Itä-Suomen yliopiston suun terveydenhuollon oppimisympäristön toteutuksessa. Vuoden lopulla Savon Kuituverkko Oy ja Istekki tekivät yhteistyösopimuksen maakunnallisen valokuituverkon palveluista, joilla toteutetaan Pohjois-Savon kaupunkien ja kuntien yhteinen maakuntaverkko. Sopimuksen mukaan Istekki toimittaa maakuntaverkkoliittymään sisältyvän internet-palvelun, vastaa runkoverkon aktiivilaitteista ja verkonvalvonnasta. Savon Kuituverkko puolestaan huolehtii maakuntaverkon kapasiteetista joko itse rakentamalla, vuokraamalla tai ostamalla tietoliikenneyhteyksiä. Istekki Oy:n tavoitteena on tarjota Pohjois- Savon ja Itä-Suomen alueella taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä laajasti tuottava tietotekniikan palvelukokonaisuus ja vahva kehittämisosaaminen. Maakunnallisten mahdollisuuksien ja tarpeiden selkiyttämiseksi käynnistimme kesällä 2011 Pohjois- Savon liiton tukeman, maakunnallisen ICTyhtenäistämisen tiekarttahankkeen. Hanke esittelee ehdotuksensa maakunnallisiksi suosituksiksi ja jatkotoimenpiteiksi kevään 2012 aikana. ISO/IEC 20000:2005 on kansainvälinen standardi tietotekniikkapalvelujen johtamiseen ja hallintaan. Sen tavoitteena on edistää kustannustehokkaiden ja laadukkaiden palvelujen tuottamista yhtenäisten ja tehokkaiden prosessien avulla. Tilikauden aikana loimme yhtiöömme po. standardin mukaiset käytännöt, joita määrätietoisesti soveltamalla uskomme jatkuvasti parantavamme kilpailukykyämme sekä yhtiön yrityskuvaa laadukkaana ja luotettavana yhteistyökumppanina. Tehdyn työn ja monivaiheisen arviointiprosessin tuloksena Istekille myönnettiin kansainvälinen, yritystasoinen ISO/ IEC20000:2005 laatusertifikaatti. Meille myönnetty sertifikaatti on laajuudessaan ainoa Suomessa. 8 ISTEKKI OY

9 LIIKEVAIHTO JA TULOS Istekki Oy:n liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli ,78 euroa. Liikevaihdon kasvu edelliseen tilikauteen verrattuna oli noin 15 %. Liikevaihdon kasvu syntyi lisääntyneestä palvelun volyymistä ja uusien asiantuntijapalvelujen kysynnästä. Palvelujen yksikköhintoja emme ole tilikauden aikana korottaneet. Yhtiön liikevoitto oli ,77 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 67 %. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,64 euroa. Tilikauden tuloverot olivat 8 019,44 euroa ja tilikauden voitoksi muodostui siten ,20 euroa. ISTEKKI OY:N KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto, tuhat euroa Liikevoitto, tuhat euroa 193 Liikevoittoprosentti 0,8 Maksuvalmius, Quick ratio 0,6 Henkilöstö keskimäärin 181 RAHOITUS Istekki Oy:n liiketoiminnan rahavirta oli ,74 euroa. Investointeihin käytettiin kaikkiaan ,39 euroa ja osakeantina saatu rahoituksen rahavirta oli euroa. Asiakasratkaisuja ja yhtiön palveluita varten tehdyt investoinnit kasvoivat vuoden 2011 aikana merkittävästi. Kokonaispalveluun pohjautuva toimintamalli on siirtänyt ratkaisuihin liittyvää investointivastuuta lisääntyvässä määrin asiakkailta Istekille. Näitä investointeja rahoitettiin vuoden 2011 aikana pääasiassa käyttöpääomalla. Tämän seurauksena yhtiön rahavarat vähenivät tilikauden aikana olennaisesti. Yhtiön rahavarat tilikauden lopussa olivat ,55 euroa. Omavaraisuusaste oli 54,6 %. HENKILÖSTÖ Istekki Oy:n palveluksessa oli 2011 alussa 167 henkilöä. Tilikauden lopun henkilöstömäärä oli 196, joista määräaikaisia oli viisi. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden 2011 aikana oli 181. Henkilöstön kasvu on kohdistunut kokonaan asiantuntijatehtäviin. Merkittävästä kokonaiskasvusta huolimatta ylemmän ja keskijohdon määrä on pysynyt aiemmalla tasolla. Henkilöstökulut toteutuivat suunnitelman mukaan ja olivat ,99 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 14 %. Vuoden 2011 aikana kehitimme yhtiön oman toimiperhe- ja tehtävien vaativuuden arviointimallin. Tämän työn yhteydessä määrittelimme myös yhtiötasoiset ydinosaamiset. HALLINTO Istekki Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä kuusi kertaa. Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat: Markku Auvinen puheenjohtajana, Jaakko Kekoni varapuheenjohtajana, Paavo Kaitokari, Juhani Jokinen ( saakka) ja Jukka Pelkonen ( alkaen). Lisäksi hallitustyöskentelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella ovat osallistuneet Kuopion kaupungin tietohallintojohtaja Jukka Vornanen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tietohallintojohtajan sijaiset Maritta Korhonen ja Marko Holmavuo. VUOSIKERTOMUS

10 Istekki Oy:n toimitusjohtajana tilikauden aikana on toiminut DI Urpo Karjalainen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT Paula Hellén- Toivanen. OSAKEANNIT Ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen (enintään kpl A-sarjan osakkeita ja enintään kpl K-sarjan osakkeita) nojalla hallitus päätti, , suunnatusta osakeannista IS-Hankinta Oy:lle tarjoten yhden kappaleen uusia A-sarjan osakkeita hintaan euroa/osake. IS-Hankinta Oy on yhtiön asiakas ja sovitun toimintamallin mukaisesti yhtiön asiakkaat tulevat myös yhtiön osakkaiksi. Tällä perusteella on katsottu, että suunnatuille osakeanneille on ollut osakeyhtiölain 9:4 :ssä tarkoitettu painava syy. NÄKYMÄT VUODELLE 2012 Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus, valtioneuvoston kuntauudistusta koskevat suunnitelmat sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen mahdolliset rakennemuutokset voivat osaltaan siirtää uusien kehittämishankkeiden käynnistämistä ja tuoda varovaisuutta myös tietotekniikkapalveluja koskevaan päätöksentekoon. Julkisen terveydenhuollon alueella on kuitenkin näköpiirissä vaativia kansallisia ja alueellisia kehittämiskohteita, joissa tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vahvaa panostusta uusiin teknologia- ja palveluratkaisuihin. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, ns. Tietohallintolaki tuli voimaan Kuntien yhteistyöpyrkimykset sekä em. Tietohallintolaki ja siinä kuvatut kokonaisarkkitehtuurivaatimukset tulevat osaltaan edistämään tietotekniikan yhtenäistämiskehitystä. Mainitut toimintaympäristön muutokset tarjoavat Istekille uusia mahdollisuuksia tavoitteenamme palvella nykyisiä asiakkaitamme yhä kattavammin ja hankkia yhtenäisten ratkaisujen käyttäjiksi uusia asiakkaita Itä-Suomen alueelta. Asiakasodotusten ja palvelujen jalostusasteen kehittyminen vaatii meiltä jatkossakin määrätietoista panostusta osaamiseen. Liiketoimintamallimme edellyttää myös verkostoitumista alan parhaiden kumppanien kanssa. Laajempiin yhtenäisiin tietojärjestelmä- ja teknologiakokonaisuuksiin pyrittäessä on kyettävä monipuolisesti arvioimaan tarvittavat investoinnit, koska niiden kustannus- ja resurssivaikutukset ovat hyvin pitkäkestoisia. Yhtiön liikevaihdon ennakoidaan kasvavan kuluvana vuonna noin 10 %, mikä edellyttää onnistumista uusien asiakkaiden hankinnassa. Istekki tulee kuluvana vuonna käyttämään työpanosta myös sellaisten merkittävien liiketoimintamahdollisuuksien valmisteluun, joista saamme varsinaisia asiakastuloja vasta kuluvan tilikauden jälkeen. Tämän vaikutus yhtiön kuluvan tilikauden tulokseen riippuu saatavan lisärahoituksen määrästä. Investointien arvioidaan säilyvän vuoden 2011 tasolla. Yhtiön rahoitusaseman parantamiseksi ratkaisuja hankitaan jatkossa myös leasing-rahoituksella. 10 ISTEKKI OY

11 ISTEKKI OY:N OMISTAJAT HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA K-sarjan osakkeet Osakkeita kpl (50 ääntä/osake): Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Kuopion kaupunki A-sarjan osakkeet Osakkeita kpl (1 ääni/osake) Kuhilas Oy 5 Islab 20 Varkauden kaupunki 20 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto, ,20 euroa, jätetään yhtiön omaan pääomaan. Kuopiossa Istekki Oy Hallitus IS-Hankinta Oy 1 Markku Auvinen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekoni hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Kaitokari hallituksen varsinainen jäsen Jukka Pelkonen hallituksen varsinainen jäsen ( alkaen) VUOSIKERTOMUS

12 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS Kuopiossa Urpo Karjalainen toimitusjohtaja Markku Auvinen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekoni hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Kaitokari hallituksen varsinainen jäsen Jukka Pelkonen hallituksen varsinainen jäsen ( alkaen) TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kuopiossa KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Paula Hellén-Toivanen JHTT-tilintarkastaja 12 ISTEKKI OY

13 TILINTARKASTUSKERTOMUS ISTEKKI OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tilintarkastaneet Istekki Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet Iausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. LAUSUNTO Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Kuopiossa 19. maaliskuuta 2012 Paula HeIIén-Toivanen JHTT VUOSIKERTOMUS

14 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,74 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,62 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,63 Ulkopuoliset palvelut , ,35 MATERIAALIT JA PALVELUT , ,98 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,78 Eläkekulut , ,39 Muut henkilösivukulut , ,74 Henkilösivukulut yhteensä , ,13 HENKILÖSTÖKULUT , ,91 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , ,31 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,55 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,61 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot 1 728, ,19 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,13-179,24 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,95 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,56 TULOVEROT , ,52 TILIKAUDEN VOITTO , ,04 14 ISTEKKI OY

15 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Oppisopimuskorvaukset , ,00 Muut tuotot 3 878, ,62 Liiketoiminnan muut tuotot , ,62 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Aineettomien oikeuksien poistot on tehty tasapoistoperiaatteella hankintahetkestä alkaen. Koneiden ja kaluston poistot on laskettu suunnitelman mukaisesti Työasemalaitteet tasapoisto 3v Palvelimet tasapoisto 4v Tietoliik.akt.laitteet+muu kalusto tasapoisto 5v Kuopion kaupungilta siirtynyt kalusto tasapoisto 4v Sairaanhoitopiiriltä siirtynyt kalusto liitetiedon mukaisesti Hankintamenot hyödykkeistä, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat, on kirjattu kokonaisuudessaan hankintakauden kuluksi. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Toimitilakulut , ,74 Atk-laite- ja ohjelmakulut , ,72 Kone- ja kalustokulut , ,96 Muut liiketoiminnan kulut , ,13 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , ,55 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 180,00 160,00 Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot , ,00 Tilintarkastajille maksetut palkkiot 2 081, ,00 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti muuttuvien menojen mukaan arvostetun hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon ei ole sisällytetty kiinteitä menoja. Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. VUOSIKERTOMUS

16 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset hyödykkeet , ,89 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,05 Sijoitukset Muut osakkeet 7 000, ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,11 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,23 Muut saamiset 359, ,41 Siirtosaamiset , ,59 Rahat ja pankkisaamiset , ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,54 VASTAAVAA , ,48 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakeanti 0, ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,04 0,00 Tilikauden voitto (tappio) , ,04 OMA PÄÄOMA , ,04 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieraspääoma Siirtovelat ,00 0,00 Saadut ennakot ,03 0,00 Ostovelat , ,42 Muut velat , ,52 Siirtovelat , ,50 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,44 VIERAS PÄÄOMA , ,44 VASTATTAVAA , ,48 16 ISTEKKI OY

17 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Hankintameno ,21 0,00 Lisäykset , ,21 Vähennykset Hankintameno , ,21 Kertyneet poistot ,32 Tilikauden poistot , ,32 Kertyneet poistot , ,32 Kirjanpitoarvo , ,89 Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto Hankintameno ,04 0,00 Lisäykset , ,04 Vähennykset Hankintameno , ,04 Kertyneet poistot ,99 Tilikauden poistot , ,99 Kertyneet poistot , ,99 Kirjanpitoarvo , ,05 SIIRTOSAAMISET Palkkamenot 1 306,38 0,00 Tuloverot ,48 0,00 Menoennakot , ,71 Jaksotetut erät / ylläpitolaskut , ,21 Muut siirtosaamiset , , , ,59 VASTATTAVAA Oman pääoman muutokset OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakeanti 1 000, ,00 Osakepääoma , ,00 Sidottu oma pääoma , ,00 Edellisten tilikausien tulos ,04 0,00 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,04 Vapaa oma pääoma , ,04 Oma pääoma yhteensä , ,04 Jakokelpoinen oma pääoma Edellisen tilikauden tulos ,04 0,00 Tilikauden voitto , ,04 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma , ,04 Siirtovelat Lomapalkkavelat , ,98 Tilikauden verovelka 0, ,52 Muut siirtovelat / tulospalkkiot 0, , , ,50 VUOSIKERTOMUS

18 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä , ,56 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,31 Rahoitustuotot ja -kulut 2 461, ,95 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,92 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys(-) vähennys(+) , ,11 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-) väh(+) , ,23 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+) väh(-) , ,44 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,02 Saadut korot 1 728, ,19 Maksetut korot ,13-179,24 Maksetut välittömät verot , ,52 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,45 Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin , ,00 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,25 Investointien rahavirta (B) , ,25 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisen vieraanpääoman lisäys ,00 0,00 Osakeanti 1 000, ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+) väh(-) , ,20 Rahavarat tilikauden alussa ,20 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa , ,20 18 ISTEKKI OY

19 VUOSIKERTOMUS

20

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Toimitusjohtajan katsaus. 5 Linjauksia asiakas- ja omistaja-arvon kasvattamiseksi. 6 Hallituksen toimintakertomus

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Toimitusjohtajan katsaus. 5 Linjauksia asiakas- ja omistaja-arvon kasvattamiseksi. 6 Hallituksen toimintakertomus Vuosikertomus 2010 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu 29.9.2009. Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus Toimintakertomus Kuhilaan hallitus vuonna Tase

SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus Toimintakertomus Kuhilaan hallitus vuonna Tase VUOSIKERTOMUS 2015 SISÄLLYSLUETTELO 5... Toimitusjohtajan katsaus 6... Toimintakertomus 9... Kuhilaan hallitus vuonna 2015 11... Tase 13... Tuloslaskelma 14... Tilinpäätöksen liitetiedot 16... Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2011-1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sis6llysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot