ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan (ICMT) palveluja. Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina voivat olla sen palveluja käyttävät kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Palveluksessamme on n. 200 ICT-alan ja lääketieteellisen tekniikan asiantuntijaa. Tavoitteemme on olla kokonaisvaltainen kehittäjä, aloitteellinen ratkaisija ja palveleva asiantuntija. 2 ISTEKKI OY

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Tulevaisuuden ratkaisut 5 Strategian pohjana visio tulevaisuudesta 6 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilintarkastuskertomus 13 Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot 14 VUOSIKERTOMUS

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Maamme julkisen sektorin palvelut ovat tulevina vuosina monien haasteiden ristipaineissa. Samalla, kun talouden suhdanteet muuttuvat aiempaa nopeammin ja aiheuttavat jatkuvaa epävarmuutta, yhteiskuntamme pitäisi kyetä turvaamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset julkiset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa. Palvelujen järjestämisedellytysten on ennustettu heikkenevän myös väestörakenteemme voimakkaan muutoksen vuoksi. Varsinkin terveydenhuollossa eläkepoistuma vaikeuttanee olennaisesti toimijoiden mahdollisuuksia rekrytoida riittävästi osaavaa henkilöstöä. Julkisuudessa on otettu paljon kantaa yhteiskuntamme hallinto- ja palvelurakenteiden uudistamissuunnitelmiin. Hallitusohjelman mukainen tavoite on, että vahvojen peruskuntien ulkopuolisilla syrjäisillä alueilla palvelurakenne uudistetaan kokoamalla palveluja riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi tukeutuen vahvojen peruskuntien palvelurakenteeseen vastuukuntamallilla. Vähemmälle huomiolle on jäänyt keskustelu varsinaisten palvelujen kehittämisestä. Kansalaiset ovat enenevässä määrin verkossa, ja haluavat myös lisätä sähköisen asioinnin käyttöä. He odottavat, että tarvittava palvelu on helposti saatavissa ympäri vuorokauden, kuten esimerkiksi vero.fi. Uudet palvelut eivät synny, eivätkä kehity perinteisinä tietotekniikkahankkeina, vaan vaativat laaja-alaista ja moniulotteista vaikuttavuusnäkökulmaa sekä vahvaa muutosjohtamista. Uusissa palveluissa asiakaskeskeinen vuorovaikutussuhde on tulevaisuutta. Palvelujen käyttäjä odottaakin saavansa palvelun jopa asiakas- ja tilannelähtöisesti personoituna. Istekki on omistaja-asiakkailleen ensisijaisesti ratkaisujen integraatio- ja teknologiakumppani. Tavoitteemme mukaisesti asiakkaamme käyttävät istekkiläisten osaamista lisääntyvässä määrin myös monissa ydintoiminnan kehittämis- ja muutoshankkeissa. Onnistumista näissä hankkeissa tukee kokemukseni mukaan se, että kehittämistyön osapuolet ovat yhdessä heti alkumetreiltä ja rikastavat toistensa ymmärrystä sekä tavoitteisiin johtavien muutosten että tietotekniikan roolin ja mahdollisuuksien osalta. Tietohallintolaki toi viime vuonna julkiselle sektorille kokonaisarkkitehtuurikäsitteen. Kokonaisarkkitehtuuri (KA) kuvaa, kuinka organisaation toiminta, tiedot, tietojärjestelmät ja teknologia toimivat kokonaisuutena. Kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva kehittäminen lähtee liikkeelle organisaation strategisista tavoitteista ja palvelujen parantamisesta. Istekki tarjoaa osaamista ja palveluja kaikilla KA:n neljällä osa-alueella. Vahvistaaksemme kykyämme toimia asiakkaidemme luottokumppanina investoimme edelleen määrätietoisesti osaamisen hankintaan ja kehittämiseen. Vuoden 2011 aikana määrittelimme omien valmiuksiemme lisäämistä ohjaavat, yhtiötasoiset ydinkompetenssit, jotka ovat: asiakashyötyjen oivaltaminen, ammatillinen esimerkillisyys sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Kiitän lämmöllä asiakkaitamme ja omaa henkilöstöämme tilikauden 2011 hyvistä saavutuksista! Nykyiset ja tulevat asiakkaamme: uskon, että Istekki on teille asiantunteva ja hyödyllinen palvelukumppani, kun uudistatte ja järjestätte niin tietoon kuin teknologiaankin tukeutuvia palvelujanne. Urpo Karjalainen Istekki Oy:n toimitusjohtaja 4 ISTEKKI OY

5 TULEVAISUUDEN RATKAISUT Istekissä on kuluneen vuoden aikana panostettu voimakkaasti palvelutarjonnan tuotteistamiseen, teknologia- ja järjestelmäarkkitehtuurien kehittämiseen sekä asiakasratkaisujen yhtenäistämiseen. Työn tulokset näkyvät palvelujemme modernisoitumisena ja Istekin tuottaman asiakaslisäarvon myönteisenä kehityksenä. Kattavan asiakaslisäarvon luomiseksi kehitystyö on ulottunut myös palveluprosesseihimme ja niitä tukevien ratkaisujen uudistamiseen. Aktiivinen ja oikea-aikainen kokonaisarkkitehtuurin eri tasot huomioiva kehitystyö tukee asiakkaidemme toiminnan uudistamista ja luo asiakkaillemme paremmat edellytykset toimia uudistuvassa kunta- ja palvelurakenneympäristössä. Erilaisten toimialakohtaisten ratkaisujen kehittäminen näkyy laajemmin maakunnassa käytössä olevien yhtenäisten ratkaisujen määrän kasvuna. Maakuntaan alueen terveydenhuollon toimijoiden kanssa luotu AluePegasos-konsepti on erinomainen esimerkki kumppanuuden voimasta. Alueellisesti yhteiskäyttöiset ratkaisut tulevat jatkossa näkymään pilvipalvelujemme laajenemisena myös toimialakohtaisiin ratkaisuihin. Tulevaisuuden kilpailukyky edellyttää vahvaa osaamista yhdistellä, luoda ja hallita erilaisia innovatiivisia ratkaisuja, automatisoida palvelukonsepteja sekä hallita kuluttajistumisen myötä yhä monimuotoisempaa ICMT-ympäristöä (ICMT = tieto-, viestintä- ja lääketieteellinen tekniikka). Istekin monipuolisen palvelutarjonnan ytimenä ovat kustannustehokkaat ja kattavat infrastruktuuri- ja kapasiteettipalvelut. Uusilla pilvipalvelukonsepteilla Istekki mahdollistaa asiakkaillemme joustavat ja helposti hallittavat ICT-palvelut. Samalla Istekki on ottanut merkittävän askeleen uusien teknologiaratkaisujen hyödyntämisessä. Kuluttajistuminen yhdistettynä kuntatalouden kasvaviin kustannustehokkuuden vaatimuksiin tulee vaatimaan organisaatioilta voimakkaasti uudistuvia palveluita. Samalla myös organisaatioiden johtamista ja tukiprosesseja palvelevat ratkaisut tulevat kohtaamaan käyttäjien kasvavat vaatimukset. Istekki Oy:n tehtävänä on edistää asiakkaidensa menestystä ja tavoitteiden saavuttamista tuottamalla helppokäyttöisiä, kilpailukykyisiä ja laadukkaita ICMT-ratkaisuja sekä aloitteellista ja ammattitaitoista asiantuntijapalvelua näiden ratkaisujen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Marko Holmavuo, johtaja VUOSIKERTOMUS

6 STRATEGIAN POHJANA VISIO TULEVAISUUDESTA Istekin strategian pohjana on visio tulevaisuudesta. Tämän vision mukaan: Istekki on asiakasosaajana korvaamaton kumppani julkisen sektorin ICMT-ratkaisuissa ja palvelujen järjestämisessä. Toimimme lähellä asiakasta uutta teknologiaa ja osaamisverkostoa monipuolisesti hyödyntäen. Tuotamme asiakaslisäarvoa kustannustehokkaasti innovatiivisia ratkaisuja laadukkaasti hyödyntäen. Meillä on monitaitoista, asiakkaansa hyvin tuntevaa ammattilaista. Istekillä on vahva ja kansallisesti tunnettu brändi luotettavana toimijana ja alan parhaita osaajia houkutteleva työnantajaimago. ESIMIESAKATEMIA Strategian toteutumisen myötä olemme entistä tietoisemmin siirtymässä kasvuuralle. Toimeenpanon tueksi käynnistimme keväällä 2011 EsimiesAkatemian, jonka avulla uudistamme koko organisaation johtamiskulttuuria ja -käytäntöjä liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. EsimiesAkatemian tavoitteena on varmistaa hyvä johtaminen kaikilla tasoilla kartoittamalla, valmentamalla ja tukemalla Istekin johtamispotentiaalia. Tavoitteena on kasvattaa esimiesten osaamista niin asioiden kuin ihmistenkin johtamiseen. Esimiehet oppivat myös ymmärtämään, mitä liiketoimintavastuu tarkoittaa. EsimiesAkatemian peruspilareita ovat oheisen kuvan mukaisesti: Valmentava suorituksen johtaminen. Motivoiva tavoiteasetanta ja seuranta, keskitämme energiaamme oikeisiin asioihin. Vastuuntuntoisen asiantuntijaroolin varmistaminen. Hyvä alainen -käsitteen sekä vaatimusten selkeyttäminen. Motivoivan ja tuloksellisen osaamisen kohdentaminen ja kehittäminen. Liiketoiminnallisesti tarkoituksenmukainen voimavarojen kohdistaminen. Asiantuntijaa motivoivat työtehtävät. Osaamisen kehittäminen ja jatkumo sekä urakehityksen suunnittelu. TOIMIPERHEMALLI Yksi Istekin henkilöstöyksikön päätavoitteista vuodelle 2011 oli luoda palkkausjärjestelmä ja tehtävien vaativuusluokitus, joka vastaa nykypäivän asiantuntijatyön vaatimuksiin. Kokonaistavoitteena oli rakentaa Istekille selkeä toimiperheiden, tehtäväkuvausten, osaamisten ja palkitsemisen kokonaisuus, joka tukee työssä kehittymistä, onnistumista, edistymistä ja tasapuolista palkitsemista. Saimme Istekin sisäisten työryhmien ja ulkopuolisten kumppanien avustuksella kehitettyä toimiperhemallin, joka osaltaan mahdollistaa tavoitteemme mukaisen kehityksen. Toimiperhemallin avulla pyrimme myös edistämään istekkiläisten työhyvinvointia Valmentava suorituksen johtaminen Motivoiva ja kannattava osaamisen kohdentaminen ja kehittäminen Vastuuntuntoisen asiantuntijatyön varmistaminen EsimiesAkatemian peruspilarit 6 ISTEKKI OY

7 Johtamisen uudet toimintatavat Henkilöstö laadun tekijänä Johtoryhmä huippuryhmäksi Asiakastyö uudelle tasolle Laaja-alainen projektiosaaminen Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja niitä tukevan johtamisen ja henkilöstön kehittämiseksi tulemme keskittymään ylläoleviin painopistealueisiin. niin, että luomme kaikille selkeät kehittymispolut ja osaamisen kasvattamista tukevat suunnitelmat. Malli on otettu käyttöön kehityskeskusteluissamme nyt keväällä 2012 ja sen käyttöä syvennetään tulevina vuosina. ISTEKKI-AKATEMIA Olemme päättäneet, että EsimiesAkatemian tueksi tulee käynnistää koko yritystä koskeva Istekki-Akatemia, jonka toteuttamisen tueksi olemme myös sopineet ulkopuolisen verkoston hyödyntämisestä. EsimiesAkatemian syksyllä 2011 aloitettu valmennus antaa kokemuksia käytännöistä, joita kannattaa hyödyntää myös vuoden 2012 alussa käynnistetyn koko työyhteisön kehittämishankkeemme osana. Otamme koko henkilöstön kaikilta organisaation tasoilta mukaan kehittämistyöhön, koska haluamme saavuttaa pysyviä ja kauaskantoisia tuloksia. Kulttuurimuutos osakeyhtiöksi ja markkinalähtöiseksi palveluntuottajaksi asettaa uusia vaatimuksia johtamiselle, asiakastyön ja asiakaskeskeisen asenteen kehittämiselle, projektitoiminnalle sekä erityisesti liiketoimintaosaamiselle. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota koko organisaation toimivaan yhteistyöhön ja jatkuvaa uudistumista tukevaan muutosjohtamiseen. Olemme yrityksenä vahvasti sitoutuneet pitkäjänteiseen henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen. Kehittämisen perustana toimivat vuonna 2011 valitut Istekin yhtiötasoiset ydinosaamiset: Asiakashyötyjen oivaltaminen, ammatillinen esimerkillisyys sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Kalle Kautovaara henkilöstöjohtaja VUOSIKERTOMUS

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Istekki Oy:n toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä sekä organisaatioiden välisen yhteistyön mahdollistavia informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja. Yhtiöjärjestyksen mukaan Istekki Oy:n tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, vaan tarjota näille kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä palveluja. Vuoden 2011 lopussa päättynyt, yhtiön toinen tilikausi toteutui asetettujen tavoitteiden mukaan. Roolimme asiakkaiden strategisena kumppanina edellyttää, että kehitymme tieto- ja lääketieteellisen tekniikan peruspalvelujen tuottajasta kokonaisvaltaisten asiakasratkaisujen osaajaksi. Asiakkaamme tukeutuivatkin erilaisissa kehittämis- ja muutoshankkeissa entistä enemmän Istekin palveluihin ja osaamiseen. Näistä toteutuksista mainittakoon vuoden 2012 alusta toimintansa käynnistäneet: Perusterveydenhuollon liike laitos Kysteri ja Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica, jotka hyödynsivät toimintansa valmistelussa laajasti Istekin palvelutarjontaa. Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla on valmisteltu ja testattu ensimmäisenä Suomessa sähköisen potilastiedon arkiston käyttöä. Istekki on toiminut tämän hankkeen integraatio- ja teknologiakumppanina. Yhtiömme Lääketieteellisen tekniikan palvelut (LTT) ovat myös kehittymässä laajempien palvelukokonaisuuksien tuottajaksi. Vuoden 2011 aikana LTT oli tukemassa useita Kuopion yliopistollisen sairaalan merkittäviä teknologiahankintoja, ja on jatkossa mukana esim. Itä-Suomen yliopiston suun terveydenhuollon oppimisympäristön toteutuksessa. Vuoden lopulla Savon Kuituverkko Oy ja Istekki tekivät yhteistyösopimuksen maakunnallisen valokuituverkon palveluista, joilla toteutetaan Pohjois-Savon kaupunkien ja kuntien yhteinen maakuntaverkko. Sopimuksen mukaan Istekki toimittaa maakuntaverkkoliittymään sisältyvän internet-palvelun, vastaa runkoverkon aktiivilaitteista ja verkonvalvonnasta. Savon Kuituverkko puolestaan huolehtii maakuntaverkon kapasiteetista joko itse rakentamalla, vuokraamalla tai ostamalla tietoliikenneyhteyksiä. Istekki Oy:n tavoitteena on tarjota Pohjois- Savon ja Itä-Suomen alueella taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä laajasti tuottava tietotekniikan palvelukokonaisuus ja vahva kehittämisosaaminen. Maakunnallisten mahdollisuuksien ja tarpeiden selkiyttämiseksi käynnistimme kesällä 2011 Pohjois- Savon liiton tukeman, maakunnallisen ICTyhtenäistämisen tiekarttahankkeen. Hanke esittelee ehdotuksensa maakunnallisiksi suosituksiksi ja jatkotoimenpiteiksi kevään 2012 aikana. ISO/IEC 20000:2005 on kansainvälinen standardi tietotekniikkapalvelujen johtamiseen ja hallintaan. Sen tavoitteena on edistää kustannustehokkaiden ja laadukkaiden palvelujen tuottamista yhtenäisten ja tehokkaiden prosessien avulla. Tilikauden aikana loimme yhtiöömme po. standardin mukaiset käytännöt, joita määrätietoisesti soveltamalla uskomme jatkuvasti parantavamme kilpailukykyämme sekä yhtiön yrityskuvaa laadukkaana ja luotettavana yhteistyökumppanina. Tehdyn työn ja monivaiheisen arviointiprosessin tuloksena Istekille myönnettiin kansainvälinen, yritystasoinen ISO/ IEC20000:2005 laatusertifikaatti. Meille myönnetty sertifikaatti on laajuudessaan ainoa Suomessa. 8 ISTEKKI OY

9 LIIKEVAIHTO JA TULOS Istekki Oy:n liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli ,78 euroa. Liikevaihdon kasvu edelliseen tilikauteen verrattuna oli noin 15 %. Liikevaihdon kasvu syntyi lisääntyneestä palvelun volyymistä ja uusien asiantuntijapalvelujen kysynnästä. Palvelujen yksikköhintoja emme ole tilikauden aikana korottaneet. Yhtiön liikevoitto oli ,77 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 67 %. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,64 euroa. Tilikauden tuloverot olivat 8 019,44 euroa ja tilikauden voitoksi muodostui siten ,20 euroa. ISTEKKI OY:N KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto, tuhat euroa Liikevoitto, tuhat euroa 193 Liikevoittoprosentti 0,8 Maksuvalmius, Quick ratio 0,6 Henkilöstö keskimäärin 181 RAHOITUS Istekki Oy:n liiketoiminnan rahavirta oli ,74 euroa. Investointeihin käytettiin kaikkiaan ,39 euroa ja osakeantina saatu rahoituksen rahavirta oli euroa. Asiakasratkaisuja ja yhtiön palveluita varten tehdyt investoinnit kasvoivat vuoden 2011 aikana merkittävästi. Kokonaispalveluun pohjautuva toimintamalli on siirtänyt ratkaisuihin liittyvää investointivastuuta lisääntyvässä määrin asiakkailta Istekille. Näitä investointeja rahoitettiin vuoden 2011 aikana pääasiassa käyttöpääomalla. Tämän seurauksena yhtiön rahavarat vähenivät tilikauden aikana olennaisesti. Yhtiön rahavarat tilikauden lopussa olivat ,55 euroa. Omavaraisuusaste oli 54,6 %. HENKILÖSTÖ Istekki Oy:n palveluksessa oli 2011 alussa 167 henkilöä. Tilikauden lopun henkilöstömäärä oli 196, joista määräaikaisia oli viisi. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden 2011 aikana oli 181. Henkilöstön kasvu on kohdistunut kokonaan asiantuntijatehtäviin. Merkittävästä kokonaiskasvusta huolimatta ylemmän ja keskijohdon määrä on pysynyt aiemmalla tasolla. Henkilöstökulut toteutuivat suunnitelman mukaan ja olivat ,99 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 14 %. Vuoden 2011 aikana kehitimme yhtiön oman toimiperhe- ja tehtävien vaativuuden arviointimallin. Tämän työn yhteydessä määrittelimme myös yhtiötasoiset ydinosaamiset. HALLINTO Istekki Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä kuusi kertaa. Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat: Markku Auvinen puheenjohtajana, Jaakko Kekoni varapuheenjohtajana, Paavo Kaitokari, Juhani Jokinen ( saakka) ja Jukka Pelkonen ( alkaen). Lisäksi hallitustyöskentelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella ovat osallistuneet Kuopion kaupungin tietohallintojohtaja Jukka Vornanen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tietohallintojohtajan sijaiset Maritta Korhonen ja Marko Holmavuo. VUOSIKERTOMUS

10 Istekki Oy:n toimitusjohtajana tilikauden aikana on toiminut DI Urpo Karjalainen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT Paula Hellén- Toivanen. OSAKEANNIT Ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen (enintään kpl A-sarjan osakkeita ja enintään kpl K-sarjan osakkeita) nojalla hallitus päätti, , suunnatusta osakeannista IS-Hankinta Oy:lle tarjoten yhden kappaleen uusia A-sarjan osakkeita hintaan euroa/osake. IS-Hankinta Oy on yhtiön asiakas ja sovitun toimintamallin mukaisesti yhtiön asiakkaat tulevat myös yhtiön osakkaiksi. Tällä perusteella on katsottu, että suunnatuille osakeanneille on ollut osakeyhtiölain 9:4 :ssä tarkoitettu painava syy. NÄKYMÄT VUODELLE 2012 Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus, valtioneuvoston kuntauudistusta koskevat suunnitelmat sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen mahdolliset rakennemuutokset voivat osaltaan siirtää uusien kehittämishankkeiden käynnistämistä ja tuoda varovaisuutta myös tietotekniikkapalveluja koskevaan päätöksentekoon. Julkisen terveydenhuollon alueella on kuitenkin näköpiirissä vaativia kansallisia ja alueellisia kehittämiskohteita, joissa tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vahvaa panostusta uusiin teknologia- ja palveluratkaisuihin. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, ns. Tietohallintolaki tuli voimaan Kuntien yhteistyöpyrkimykset sekä em. Tietohallintolaki ja siinä kuvatut kokonaisarkkitehtuurivaatimukset tulevat osaltaan edistämään tietotekniikan yhtenäistämiskehitystä. Mainitut toimintaympäristön muutokset tarjoavat Istekille uusia mahdollisuuksia tavoitteenamme palvella nykyisiä asiakkaitamme yhä kattavammin ja hankkia yhtenäisten ratkaisujen käyttäjiksi uusia asiakkaita Itä-Suomen alueelta. Asiakasodotusten ja palvelujen jalostusasteen kehittyminen vaatii meiltä jatkossakin määrätietoista panostusta osaamiseen. Liiketoimintamallimme edellyttää myös verkostoitumista alan parhaiden kumppanien kanssa. Laajempiin yhtenäisiin tietojärjestelmä- ja teknologiakokonaisuuksiin pyrittäessä on kyettävä monipuolisesti arvioimaan tarvittavat investoinnit, koska niiden kustannus- ja resurssivaikutukset ovat hyvin pitkäkestoisia. Yhtiön liikevaihdon ennakoidaan kasvavan kuluvana vuonna noin 10 %, mikä edellyttää onnistumista uusien asiakkaiden hankinnassa. Istekki tulee kuluvana vuonna käyttämään työpanosta myös sellaisten merkittävien liiketoimintamahdollisuuksien valmisteluun, joista saamme varsinaisia asiakastuloja vasta kuluvan tilikauden jälkeen. Tämän vaikutus yhtiön kuluvan tilikauden tulokseen riippuu saatavan lisärahoituksen määrästä. Investointien arvioidaan säilyvän vuoden 2011 tasolla. Yhtiön rahoitusaseman parantamiseksi ratkaisuja hankitaan jatkossa myös leasing-rahoituksella. 10 ISTEKKI OY

11 ISTEKKI OY:N OMISTAJAT HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA K-sarjan osakkeet Osakkeita kpl (50 ääntä/osake): Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Kuopion kaupunki A-sarjan osakkeet Osakkeita kpl (1 ääni/osake) Kuhilas Oy 5 Islab 20 Varkauden kaupunki 20 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto, ,20 euroa, jätetään yhtiön omaan pääomaan. Kuopiossa Istekki Oy Hallitus IS-Hankinta Oy 1 Markku Auvinen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekoni hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Kaitokari hallituksen varsinainen jäsen Jukka Pelkonen hallituksen varsinainen jäsen ( alkaen) VUOSIKERTOMUS

12 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS Kuopiossa Urpo Karjalainen toimitusjohtaja Markku Auvinen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekoni hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Kaitokari hallituksen varsinainen jäsen Jukka Pelkonen hallituksen varsinainen jäsen ( alkaen) TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kuopiossa KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Paula Hellén-Toivanen JHTT-tilintarkastaja 12 ISTEKKI OY

13 TILINTARKASTUSKERTOMUS ISTEKKI OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tilintarkastaneet Istekki Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet Iausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. LAUSUNTO Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Kuopiossa 19. maaliskuuta 2012 Paula HeIIén-Toivanen JHTT VUOSIKERTOMUS

14 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,74 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,62 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,63 Ulkopuoliset palvelut , ,35 MATERIAALIT JA PALVELUT , ,98 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,78 Eläkekulut , ,39 Muut henkilösivukulut , ,74 Henkilösivukulut yhteensä , ,13 HENKILÖSTÖKULUT , ,91 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , ,31 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,55 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,61 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot 1 728, ,19 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,13-179,24 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,95 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,56 TULOVEROT , ,52 TILIKAUDEN VOITTO , ,04 14 ISTEKKI OY

15 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Oppisopimuskorvaukset , ,00 Muut tuotot 3 878, ,62 Liiketoiminnan muut tuotot , ,62 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Aineettomien oikeuksien poistot on tehty tasapoistoperiaatteella hankintahetkestä alkaen. Koneiden ja kaluston poistot on laskettu suunnitelman mukaisesti Työasemalaitteet tasapoisto 3v Palvelimet tasapoisto 4v Tietoliik.akt.laitteet+muu kalusto tasapoisto 5v Kuopion kaupungilta siirtynyt kalusto tasapoisto 4v Sairaanhoitopiiriltä siirtynyt kalusto liitetiedon mukaisesti Hankintamenot hyödykkeistä, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat, on kirjattu kokonaisuudessaan hankintakauden kuluksi. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Toimitilakulut , ,74 Atk-laite- ja ohjelmakulut , ,72 Kone- ja kalustokulut , ,96 Muut liiketoiminnan kulut , ,13 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , ,55 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 180,00 160,00 Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot , ,00 Tilintarkastajille maksetut palkkiot 2 081, ,00 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti muuttuvien menojen mukaan arvostetun hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon ei ole sisällytetty kiinteitä menoja. Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. VUOSIKERTOMUS

16 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset hyödykkeet , ,89 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,05 Sijoitukset Muut osakkeet 7 000, ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,11 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,23 Muut saamiset 359, ,41 Siirtosaamiset , ,59 Rahat ja pankkisaamiset , ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,54 VASTAAVAA , ,48 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakeanti 0, ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,04 0,00 Tilikauden voitto (tappio) , ,04 OMA PÄÄOMA , ,04 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieraspääoma Siirtovelat ,00 0,00 Saadut ennakot ,03 0,00 Ostovelat , ,42 Muut velat , ,52 Siirtovelat , ,50 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,44 VIERAS PÄÄOMA , ,44 VASTATTAVAA , ,48 16 ISTEKKI OY

17 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Hankintameno ,21 0,00 Lisäykset , ,21 Vähennykset Hankintameno , ,21 Kertyneet poistot ,32 Tilikauden poistot , ,32 Kertyneet poistot , ,32 Kirjanpitoarvo , ,89 Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto Hankintameno ,04 0,00 Lisäykset , ,04 Vähennykset Hankintameno , ,04 Kertyneet poistot ,99 Tilikauden poistot , ,99 Kertyneet poistot , ,99 Kirjanpitoarvo , ,05 SIIRTOSAAMISET Palkkamenot 1 306,38 0,00 Tuloverot ,48 0,00 Menoennakot , ,71 Jaksotetut erät / ylläpitolaskut , ,21 Muut siirtosaamiset , , , ,59 VASTATTAVAA Oman pääoman muutokset OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakeanti 1 000, ,00 Osakepääoma , ,00 Sidottu oma pääoma , ,00 Edellisten tilikausien tulos ,04 0,00 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,04 Vapaa oma pääoma , ,04 Oma pääoma yhteensä , ,04 Jakokelpoinen oma pääoma Edellisen tilikauden tulos ,04 0,00 Tilikauden voitto , ,04 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma , ,04 Siirtovelat Lomapalkkavelat , ,98 Tilikauden verovelka 0, ,52 Muut siirtovelat / tulospalkkiot 0, , , ,50 VUOSIKERTOMUS

18 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä , ,56 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,31 Rahoitustuotot ja -kulut 2 461, ,95 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,92 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys(-) vähennys(+) , ,11 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-) väh(+) , ,23 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+) väh(-) , ,44 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,02 Saadut korot 1 728, ,19 Maksetut korot ,13-179,24 Maksetut välittömät verot , ,52 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,45 Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin , ,00 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,25 Investointien rahavirta (B) , ,25 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisen vieraanpääoman lisäys ,00 0,00 Osakeanti 1 000, ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+) väh(-) , ,20 Rahavarat tilikauden alussa ,20 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa , ,20 18 ISTEKKI OY

19 VUOSIKERTOMUS

20

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSIKERTOMUS 2012 Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSI 2012 OLI RESTELILLE KOHTUULLINEN HUOLIMATTA LOPPU VUODEN VAIKEASTA YLEISESTÄ TALOUS- JA MARKKINA- TILANTEESTA. RESTELIN TOIMINNASSA

Lisätiedot

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös...22

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 18 Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 22 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot