ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan (ICMT) palveluja. Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina voivat olla sen palveluja käyttävät kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Palveluksessamme on n. 200 ICT-alan ja lääketieteellisen tekniikan asiantuntijaa. Tavoitteemme on olla kokonaisvaltainen kehittäjä, aloitteellinen ratkaisija ja palveleva asiantuntija. 2 ISTEKKI OY

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Tulevaisuuden ratkaisut 5 Strategian pohjana visio tulevaisuudesta 6 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilintarkastuskertomus 13 Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot 14 VUOSIKERTOMUS

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Maamme julkisen sektorin palvelut ovat tulevina vuosina monien haasteiden ristipaineissa. Samalla, kun talouden suhdanteet muuttuvat aiempaa nopeammin ja aiheuttavat jatkuvaa epävarmuutta, yhteiskuntamme pitäisi kyetä turvaamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset julkiset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa. Palvelujen järjestämisedellytysten on ennustettu heikkenevän myös väestörakenteemme voimakkaan muutoksen vuoksi. Varsinkin terveydenhuollossa eläkepoistuma vaikeuttanee olennaisesti toimijoiden mahdollisuuksia rekrytoida riittävästi osaavaa henkilöstöä. Julkisuudessa on otettu paljon kantaa yhteiskuntamme hallinto- ja palvelurakenteiden uudistamissuunnitelmiin. Hallitusohjelman mukainen tavoite on, että vahvojen peruskuntien ulkopuolisilla syrjäisillä alueilla palvelurakenne uudistetaan kokoamalla palveluja riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi tukeutuen vahvojen peruskuntien palvelurakenteeseen vastuukuntamallilla. Vähemmälle huomiolle on jäänyt keskustelu varsinaisten palvelujen kehittämisestä. Kansalaiset ovat enenevässä määrin verkossa, ja haluavat myös lisätä sähköisen asioinnin käyttöä. He odottavat, että tarvittava palvelu on helposti saatavissa ympäri vuorokauden, kuten esimerkiksi vero.fi. Uudet palvelut eivät synny, eivätkä kehity perinteisinä tietotekniikkahankkeina, vaan vaativat laaja-alaista ja moniulotteista vaikuttavuusnäkökulmaa sekä vahvaa muutosjohtamista. Uusissa palveluissa asiakaskeskeinen vuorovaikutussuhde on tulevaisuutta. Palvelujen käyttäjä odottaakin saavansa palvelun jopa asiakas- ja tilannelähtöisesti personoituna. Istekki on omistaja-asiakkailleen ensisijaisesti ratkaisujen integraatio- ja teknologiakumppani. Tavoitteemme mukaisesti asiakkaamme käyttävät istekkiläisten osaamista lisääntyvässä määrin myös monissa ydintoiminnan kehittämis- ja muutoshankkeissa. Onnistumista näissä hankkeissa tukee kokemukseni mukaan se, että kehittämistyön osapuolet ovat yhdessä heti alkumetreiltä ja rikastavat toistensa ymmärrystä sekä tavoitteisiin johtavien muutosten että tietotekniikan roolin ja mahdollisuuksien osalta. Tietohallintolaki toi viime vuonna julkiselle sektorille kokonaisarkkitehtuurikäsitteen. Kokonaisarkkitehtuuri (KA) kuvaa, kuinka organisaation toiminta, tiedot, tietojärjestelmät ja teknologia toimivat kokonaisuutena. Kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva kehittäminen lähtee liikkeelle organisaation strategisista tavoitteista ja palvelujen parantamisesta. Istekki tarjoaa osaamista ja palveluja kaikilla KA:n neljällä osa-alueella. Vahvistaaksemme kykyämme toimia asiakkaidemme luottokumppanina investoimme edelleen määrätietoisesti osaamisen hankintaan ja kehittämiseen. Vuoden 2011 aikana määrittelimme omien valmiuksiemme lisäämistä ohjaavat, yhtiötasoiset ydinkompetenssit, jotka ovat: asiakashyötyjen oivaltaminen, ammatillinen esimerkillisyys sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Kiitän lämmöllä asiakkaitamme ja omaa henkilöstöämme tilikauden 2011 hyvistä saavutuksista! Nykyiset ja tulevat asiakkaamme: uskon, että Istekki on teille asiantunteva ja hyödyllinen palvelukumppani, kun uudistatte ja järjestätte niin tietoon kuin teknologiaankin tukeutuvia palvelujanne. Urpo Karjalainen Istekki Oy:n toimitusjohtaja 4 ISTEKKI OY

5 TULEVAISUUDEN RATKAISUT Istekissä on kuluneen vuoden aikana panostettu voimakkaasti palvelutarjonnan tuotteistamiseen, teknologia- ja järjestelmäarkkitehtuurien kehittämiseen sekä asiakasratkaisujen yhtenäistämiseen. Työn tulokset näkyvät palvelujemme modernisoitumisena ja Istekin tuottaman asiakaslisäarvon myönteisenä kehityksenä. Kattavan asiakaslisäarvon luomiseksi kehitystyö on ulottunut myös palveluprosesseihimme ja niitä tukevien ratkaisujen uudistamiseen. Aktiivinen ja oikea-aikainen kokonaisarkkitehtuurin eri tasot huomioiva kehitystyö tukee asiakkaidemme toiminnan uudistamista ja luo asiakkaillemme paremmat edellytykset toimia uudistuvassa kunta- ja palvelurakenneympäristössä. Erilaisten toimialakohtaisten ratkaisujen kehittäminen näkyy laajemmin maakunnassa käytössä olevien yhtenäisten ratkaisujen määrän kasvuna. Maakuntaan alueen terveydenhuollon toimijoiden kanssa luotu AluePegasos-konsepti on erinomainen esimerkki kumppanuuden voimasta. Alueellisesti yhteiskäyttöiset ratkaisut tulevat jatkossa näkymään pilvipalvelujemme laajenemisena myös toimialakohtaisiin ratkaisuihin. Tulevaisuuden kilpailukyky edellyttää vahvaa osaamista yhdistellä, luoda ja hallita erilaisia innovatiivisia ratkaisuja, automatisoida palvelukonsepteja sekä hallita kuluttajistumisen myötä yhä monimuotoisempaa ICMT-ympäristöä (ICMT = tieto-, viestintä- ja lääketieteellinen tekniikka). Istekin monipuolisen palvelutarjonnan ytimenä ovat kustannustehokkaat ja kattavat infrastruktuuri- ja kapasiteettipalvelut. Uusilla pilvipalvelukonsepteilla Istekki mahdollistaa asiakkaillemme joustavat ja helposti hallittavat ICT-palvelut. Samalla Istekki on ottanut merkittävän askeleen uusien teknologiaratkaisujen hyödyntämisessä. Kuluttajistuminen yhdistettynä kuntatalouden kasvaviin kustannustehokkuuden vaatimuksiin tulee vaatimaan organisaatioilta voimakkaasti uudistuvia palveluita. Samalla myös organisaatioiden johtamista ja tukiprosesseja palvelevat ratkaisut tulevat kohtaamaan käyttäjien kasvavat vaatimukset. Istekki Oy:n tehtävänä on edistää asiakkaidensa menestystä ja tavoitteiden saavuttamista tuottamalla helppokäyttöisiä, kilpailukykyisiä ja laadukkaita ICMT-ratkaisuja sekä aloitteellista ja ammattitaitoista asiantuntijapalvelua näiden ratkaisujen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Marko Holmavuo, johtaja VUOSIKERTOMUS

6 STRATEGIAN POHJANA VISIO TULEVAISUUDESTA Istekin strategian pohjana on visio tulevaisuudesta. Tämän vision mukaan: Istekki on asiakasosaajana korvaamaton kumppani julkisen sektorin ICMT-ratkaisuissa ja palvelujen järjestämisessä. Toimimme lähellä asiakasta uutta teknologiaa ja osaamisverkostoa monipuolisesti hyödyntäen. Tuotamme asiakaslisäarvoa kustannustehokkaasti innovatiivisia ratkaisuja laadukkaasti hyödyntäen. Meillä on monitaitoista, asiakkaansa hyvin tuntevaa ammattilaista. Istekillä on vahva ja kansallisesti tunnettu brändi luotettavana toimijana ja alan parhaita osaajia houkutteleva työnantajaimago. ESIMIESAKATEMIA Strategian toteutumisen myötä olemme entistä tietoisemmin siirtymässä kasvuuralle. Toimeenpanon tueksi käynnistimme keväällä 2011 EsimiesAkatemian, jonka avulla uudistamme koko organisaation johtamiskulttuuria ja -käytäntöjä liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. EsimiesAkatemian tavoitteena on varmistaa hyvä johtaminen kaikilla tasoilla kartoittamalla, valmentamalla ja tukemalla Istekin johtamispotentiaalia. Tavoitteena on kasvattaa esimiesten osaamista niin asioiden kuin ihmistenkin johtamiseen. Esimiehet oppivat myös ymmärtämään, mitä liiketoimintavastuu tarkoittaa. EsimiesAkatemian peruspilareita ovat oheisen kuvan mukaisesti: Valmentava suorituksen johtaminen. Motivoiva tavoiteasetanta ja seuranta, keskitämme energiaamme oikeisiin asioihin. Vastuuntuntoisen asiantuntijaroolin varmistaminen. Hyvä alainen -käsitteen sekä vaatimusten selkeyttäminen. Motivoivan ja tuloksellisen osaamisen kohdentaminen ja kehittäminen. Liiketoiminnallisesti tarkoituksenmukainen voimavarojen kohdistaminen. Asiantuntijaa motivoivat työtehtävät. Osaamisen kehittäminen ja jatkumo sekä urakehityksen suunnittelu. TOIMIPERHEMALLI Yksi Istekin henkilöstöyksikön päätavoitteista vuodelle 2011 oli luoda palkkausjärjestelmä ja tehtävien vaativuusluokitus, joka vastaa nykypäivän asiantuntijatyön vaatimuksiin. Kokonaistavoitteena oli rakentaa Istekille selkeä toimiperheiden, tehtäväkuvausten, osaamisten ja palkitsemisen kokonaisuus, joka tukee työssä kehittymistä, onnistumista, edistymistä ja tasapuolista palkitsemista. Saimme Istekin sisäisten työryhmien ja ulkopuolisten kumppanien avustuksella kehitettyä toimiperhemallin, joka osaltaan mahdollistaa tavoitteemme mukaisen kehityksen. Toimiperhemallin avulla pyrimme myös edistämään istekkiläisten työhyvinvointia Valmentava suorituksen johtaminen Motivoiva ja kannattava osaamisen kohdentaminen ja kehittäminen Vastuuntuntoisen asiantuntijatyön varmistaminen EsimiesAkatemian peruspilarit 6 ISTEKKI OY

7 Johtamisen uudet toimintatavat Henkilöstö laadun tekijänä Johtoryhmä huippuryhmäksi Asiakastyö uudelle tasolle Laaja-alainen projektiosaaminen Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja niitä tukevan johtamisen ja henkilöstön kehittämiseksi tulemme keskittymään ylläoleviin painopistealueisiin. niin, että luomme kaikille selkeät kehittymispolut ja osaamisen kasvattamista tukevat suunnitelmat. Malli on otettu käyttöön kehityskeskusteluissamme nyt keväällä 2012 ja sen käyttöä syvennetään tulevina vuosina. ISTEKKI-AKATEMIA Olemme päättäneet, että EsimiesAkatemian tueksi tulee käynnistää koko yritystä koskeva Istekki-Akatemia, jonka toteuttamisen tueksi olemme myös sopineet ulkopuolisen verkoston hyödyntämisestä. EsimiesAkatemian syksyllä 2011 aloitettu valmennus antaa kokemuksia käytännöistä, joita kannattaa hyödyntää myös vuoden 2012 alussa käynnistetyn koko työyhteisön kehittämishankkeemme osana. Otamme koko henkilöstön kaikilta organisaation tasoilta mukaan kehittämistyöhön, koska haluamme saavuttaa pysyviä ja kauaskantoisia tuloksia. Kulttuurimuutos osakeyhtiöksi ja markkinalähtöiseksi palveluntuottajaksi asettaa uusia vaatimuksia johtamiselle, asiakastyön ja asiakaskeskeisen asenteen kehittämiselle, projektitoiminnalle sekä erityisesti liiketoimintaosaamiselle. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota koko organisaation toimivaan yhteistyöhön ja jatkuvaa uudistumista tukevaan muutosjohtamiseen. Olemme yrityksenä vahvasti sitoutuneet pitkäjänteiseen henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen. Kehittämisen perustana toimivat vuonna 2011 valitut Istekin yhtiötasoiset ydinosaamiset: Asiakashyötyjen oivaltaminen, ammatillinen esimerkillisyys sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Kalle Kautovaara henkilöstöjohtaja VUOSIKERTOMUS

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Istekki Oy:n toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä sekä organisaatioiden välisen yhteistyön mahdollistavia informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja. Yhtiöjärjestyksen mukaan Istekki Oy:n tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, vaan tarjota näille kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä palveluja. Vuoden 2011 lopussa päättynyt, yhtiön toinen tilikausi toteutui asetettujen tavoitteiden mukaan. Roolimme asiakkaiden strategisena kumppanina edellyttää, että kehitymme tieto- ja lääketieteellisen tekniikan peruspalvelujen tuottajasta kokonaisvaltaisten asiakasratkaisujen osaajaksi. Asiakkaamme tukeutuivatkin erilaisissa kehittämis- ja muutoshankkeissa entistä enemmän Istekin palveluihin ja osaamiseen. Näistä toteutuksista mainittakoon vuoden 2012 alusta toimintansa käynnistäneet: Perusterveydenhuollon liike laitos Kysteri ja Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica, jotka hyödynsivät toimintansa valmistelussa laajasti Istekin palvelutarjontaa. Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla on valmisteltu ja testattu ensimmäisenä Suomessa sähköisen potilastiedon arkiston käyttöä. Istekki on toiminut tämän hankkeen integraatio- ja teknologiakumppanina. Yhtiömme Lääketieteellisen tekniikan palvelut (LTT) ovat myös kehittymässä laajempien palvelukokonaisuuksien tuottajaksi. Vuoden 2011 aikana LTT oli tukemassa useita Kuopion yliopistollisen sairaalan merkittäviä teknologiahankintoja, ja on jatkossa mukana esim. Itä-Suomen yliopiston suun terveydenhuollon oppimisympäristön toteutuksessa. Vuoden lopulla Savon Kuituverkko Oy ja Istekki tekivät yhteistyösopimuksen maakunnallisen valokuituverkon palveluista, joilla toteutetaan Pohjois-Savon kaupunkien ja kuntien yhteinen maakuntaverkko. Sopimuksen mukaan Istekki toimittaa maakuntaverkkoliittymään sisältyvän internet-palvelun, vastaa runkoverkon aktiivilaitteista ja verkonvalvonnasta. Savon Kuituverkko puolestaan huolehtii maakuntaverkon kapasiteetista joko itse rakentamalla, vuokraamalla tai ostamalla tietoliikenneyhteyksiä. Istekki Oy:n tavoitteena on tarjota Pohjois- Savon ja Itä-Suomen alueella taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä laajasti tuottava tietotekniikan palvelukokonaisuus ja vahva kehittämisosaaminen. Maakunnallisten mahdollisuuksien ja tarpeiden selkiyttämiseksi käynnistimme kesällä 2011 Pohjois- Savon liiton tukeman, maakunnallisen ICTyhtenäistämisen tiekarttahankkeen. Hanke esittelee ehdotuksensa maakunnallisiksi suosituksiksi ja jatkotoimenpiteiksi kevään 2012 aikana. ISO/IEC 20000:2005 on kansainvälinen standardi tietotekniikkapalvelujen johtamiseen ja hallintaan. Sen tavoitteena on edistää kustannustehokkaiden ja laadukkaiden palvelujen tuottamista yhtenäisten ja tehokkaiden prosessien avulla. Tilikauden aikana loimme yhtiöömme po. standardin mukaiset käytännöt, joita määrätietoisesti soveltamalla uskomme jatkuvasti parantavamme kilpailukykyämme sekä yhtiön yrityskuvaa laadukkaana ja luotettavana yhteistyökumppanina. Tehdyn työn ja monivaiheisen arviointiprosessin tuloksena Istekille myönnettiin kansainvälinen, yritystasoinen ISO/ IEC20000:2005 laatusertifikaatti. Meille myönnetty sertifikaatti on laajuudessaan ainoa Suomessa. 8 ISTEKKI OY

9 LIIKEVAIHTO JA TULOS Istekki Oy:n liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli ,78 euroa. Liikevaihdon kasvu edelliseen tilikauteen verrattuna oli noin 15 %. Liikevaihdon kasvu syntyi lisääntyneestä palvelun volyymistä ja uusien asiantuntijapalvelujen kysynnästä. Palvelujen yksikköhintoja emme ole tilikauden aikana korottaneet. Yhtiön liikevoitto oli ,77 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 67 %. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,64 euroa. Tilikauden tuloverot olivat 8 019,44 euroa ja tilikauden voitoksi muodostui siten ,20 euroa. ISTEKKI OY:N KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto, tuhat euroa Liikevoitto, tuhat euroa 193 Liikevoittoprosentti 0,8 Maksuvalmius, Quick ratio 0,6 Henkilöstö keskimäärin 181 RAHOITUS Istekki Oy:n liiketoiminnan rahavirta oli ,74 euroa. Investointeihin käytettiin kaikkiaan ,39 euroa ja osakeantina saatu rahoituksen rahavirta oli euroa. Asiakasratkaisuja ja yhtiön palveluita varten tehdyt investoinnit kasvoivat vuoden 2011 aikana merkittävästi. Kokonaispalveluun pohjautuva toimintamalli on siirtänyt ratkaisuihin liittyvää investointivastuuta lisääntyvässä määrin asiakkailta Istekille. Näitä investointeja rahoitettiin vuoden 2011 aikana pääasiassa käyttöpääomalla. Tämän seurauksena yhtiön rahavarat vähenivät tilikauden aikana olennaisesti. Yhtiön rahavarat tilikauden lopussa olivat ,55 euroa. Omavaraisuusaste oli 54,6 %. HENKILÖSTÖ Istekki Oy:n palveluksessa oli 2011 alussa 167 henkilöä. Tilikauden lopun henkilöstömäärä oli 196, joista määräaikaisia oli viisi. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden 2011 aikana oli 181. Henkilöstön kasvu on kohdistunut kokonaan asiantuntijatehtäviin. Merkittävästä kokonaiskasvusta huolimatta ylemmän ja keskijohdon määrä on pysynyt aiemmalla tasolla. Henkilöstökulut toteutuivat suunnitelman mukaan ja olivat ,99 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 14 %. Vuoden 2011 aikana kehitimme yhtiön oman toimiperhe- ja tehtävien vaativuuden arviointimallin. Tämän työn yhteydessä määrittelimme myös yhtiötasoiset ydinosaamiset. HALLINTO Istekki Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä kuusi kertaa. Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat: Markku Auvinen puheenjohtajana, Jaakko Kekoni varapuheenjohtajana, Paavo Kaitokari, Juhani Jokinen ( saakka) ja Jukka Pelkonen ( alkaen). Lisäksi hallitustyöskentelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella ovat osallistuneet Kuopion kaupungin tietohallintojohtaja Jukka Vornanen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tietohallintojohtajan sijaiset Maritta Korhonen ja Marko Holmavuo. VUOSIKERTOMUS

10 Istekki Oy:n toimitusjohtajana tilikauden aikana on toiminut DI Urpo Karjalainen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT Paula Hellén- Toivanen. OSAKEANNIT Ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen (enintään kpl A-sarjan osakkeita ja enintään kpl K-sarjan osakkeita) nojalla hallitus päätti, , suunnatusta osakeannista IS-Hankinta Oy:lle tarjoten yhden kappaleen uusia A-sarjan osakkeita hintaan euroa/osake. IS-Hankinta Oy on yhtiön asiakas ja sovitun toimintamallin mukaisesti yhtiön asiakkaat tulevat myös yhtiön osakkaiksi. Tällä perusteella on katsottu, että suunnatuille osakeanneille on ollut osakeyhtiölain 9:4 :ssä tarkoitettu painava syy. NÄKYMÄT VUODELLE 2012 Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus, valtioneuvoston kuntauudistusta koskevat suunnitelmat sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen mahdolliset rakennemuutokset voivat osaltaan siirtää uusien kehittämishankkeiden käynnistämistä ja tuoda varovaisuutta myös tietotekniikkapalveluja koskevaan päätöksentekoon. Julkisen terveydenhuollon alueella on kuitenkin näköpiirissä vaativia kansallisia ja alueellisia kehittämiskohteita, joissa tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vahvaa panostusta uusiin teknologia- ja palveluratkaisuihin. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, ns. Tietohallintolaki tuli voimaan Kuntien yhteistyöpyrkimykset sekä em. Tietohallintolaki ja siinä kuvatut kokonaisarkkitehtuurivaatimukset tulevat osaltaan edistämään tietotekniikan yhtenäistämiskehitystä. Mainitut toimintaympäristön muutokset tarjoavat Istekille uusia mahdollisuuksia tavoitteenamme palvella nykyisiä asiakkaitamme yhä kattavammin ja hankkia yhtenäisten ratkaisujen käyttäjiksi uusia asiakkaita Itä-Suomen alueelta. Asiakasodotusten ja palvelujen jalostusasteen kehittyminen vaatii meiltä jatkossakin määrätietoista panostusta osaamiseen. Liiketoimintamallimme edellyttää myös verkostoitumista alan parhaiden kumppanien kanssa. Laajempiin yhtenäisiin tietojärjestelmä- ja teknologiakokonaisuuksiin pyrittäessä on kyettävä monipuolisesti arvioimaan tarvittavat investoinnit, koska niiden kustannus- ja resurssivaikutukset ovat hyvin pitkäkestoisia. Yhtiön liikevaihdon ennakoidaan kasvavan kuluvana vuonna noin 10 %, mikä edellyttää onnistumista uusien asiakkaiden hankinnassa. Istekki tulee kuluvana vuonna käyttämään työpanosta myös sellaisten merkittävien liiketoimintamahdollisuuksien valmisteluun, joista saamme varsinaisia asiakastuloja vasta kuluvan tilikauden jälkeen. Tämän vaikutus yhtiön kuluvan tilikauden tulokseen riippuu saatavan lisärahoituksen määrästä. Investointien arvioidaan säilyvän vuoden 2011 tasolla. Yhtiön rahoitusaseman parantamiseksi ratkaisuja hankitaan jatkossa myös leasing-rahoituksella. 10 ISTEKKI OY

11 ISTEKKI OY:N OMISTAJAT HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA K-sarjan osakkeet Osakkeita kpl (50 ääntä/osake): Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Kuopion kaupunki A-sarjan osakkeet Osakkeita kpl (1 ääni/osake) Kuhilas Oy 5 Islab 20 Varkauden kaupunki 20 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto, ,20 euroa, jätetään yhtiön omaan pääomaan. Kuopiossa Istekki Oy Hallitus IS-Hankinta Oy 1 Markku Auvinen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekoni hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Kaitokari hallituksen varsinainen jäsen Jukka Pelkonen hallituksen varsinainen jäsen ( alkaen) VUOSIKERTOMUS

12 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS Kuopiossa Urpo Karjalainen toimitusjohtaja Markku Auvinen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekoni hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Kaitokari hallituksen varsinainen jäsen Jukka Pelkonen hallituksen varsinainen jäsen ( alkaen) TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kuopiossa KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Paula Hellén-Toivanen JHTT-tilintarkastaja 12 ISTEKKI OY

13 TILINTARKASTUSKERTOMUS ISTEKKI OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tilintarkastaneet Istekki Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet Iausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. LAUSUNTO Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Kuopiossa 19. maaliskuuta 2012 Paula HeIIén-Toivanen JHTT VUOSIKERTOMUS

14 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,74 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,62 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,63 Ulkopuoliset palvelut , ,35 MATERIAALIT JA PALVELUT , ,98 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,78 Eläkekulut , ,39 Muut henkilösivukulut , ,74 Henkilösivukulut yhteensä , ,13 HENKILÖSTÖKULUT , ,91 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , ,31 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,55 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,61 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot 1 728, ,19 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,13-179,24 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,95 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,56 TULOVEROT , ,52 TILIKAUDEN VOITTO , ,04 14 ISTEKKI OY

15 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Oppisopimuskorvaukset , ,00 Muut tuotot 3 878, ,62 Liiketoiminnan muut tuotot , ,62 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Aineettomien oikeuksien poistot on tehty tasapoistoperiaatteella hankintahetkestä alkaen. Koneiden ja kaluston poistot on laskettu suunnitelman mukaisesti Työasemalaitteet tasapoisto 3v Palvelimet tasapoisto 4v Tietoliik.akt.laitteet+muu kalusto tasapoisto 5v Kuopion kaupungilta siirtynyt kalusto tasapoisto 4v Sairaanhoitopiiriltä siirtynyt kalusto liitetiedon mukaisesti Hankintamenot hyödykkeistä, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat, on kirjattu kokonaisuudessaan hankintakauden kuluksi. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Toimitilakulut , ,74 Atk-laite- ja ohjelmakulut , ,72 Kone- ja kalustokulut , ,96 Muut liiketoiminnan kulut , ,13 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , ,55 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 180,00 160,00 Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot , ,00 Tilintarkastajille maksetut palkkiot 2 081, ,00 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti muuttuvien menojen mukaan arvostetun hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon ei ole sisällytetty kiinteitä menoja. Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. VUOSIKERTOMUS

16 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset hyödykkeet , ,89 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,05 Sijoitukset Muut osakkeet 7 000, ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,11 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,23 Muut saamiset 359, ,41 Siirtosaamiset , ,59 Rahat ja pankkisaamiset , ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,54 VASTAAVAA , ,48 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakeanti 0, ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,04 0,00 Tilikauden voitto (tappio) , ,04 OMA PÄÄOMA , ,04 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieraspääoma Siirtovelat ,00 0,00 Saadut ennakot ,03 0,00 Ostovelat , ,42 Muut velat , ,52 Siirtovelat , ,50 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,44 VIERAS PÄÄOMA , ,44 VASTATTAVAA , ,48 16 ISTEKKI OY

17 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Hankintameno ,21 0,00 Lisäykset , ,21 Vähennykset Hankintameno , ,21 Kertyneet poistot ,32 Tilikauden poistot , ,32 Kertyneet poistot , ,32 Kirjanpitoarvo , ,89 Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto Hankintameno ,04 0,00 Lisäykset , ,04 Vähennykset Hankintameno , ,04 Kertyneet poistot ,99 Tilikauden poistot , ,99 Kertyneet poistot , ,99 Kirjanpitoarvo , ,05 SIIRTOSAAMISET Palkkamenot 1 306,38 0,00 Tuloverot ,48 0,00 Menoennakot , ,71 Jaksotetut erät / ylläpitolaskut , ,21 Muut siirtosaamiset , , , ,59 VASTATTAVAA Oman pääoman muutokset OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakeanti 1 000, ,00 Osakepääoma , ,00 Sidottu oma pääoma , ,00 Edellisten tilikausien tulos ,04 0,00 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,04 Vapaa oma pääoma , ,04 Oma pääoma yhteensä , ,04 Jakokelpoinen oma pääoma Edellisen tilikauden tulos ,04 0,00 Tilikauden voitto , ,04 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma , ,04 Siirtovelat Lomapalkkavelat , ,98 Tilikauden verovelka 0, ,52 Muut siirtovelat / tulospalkkiot 0, , , ,50 VUOSIKERTOMUS

18 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä , ,56 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,31 Rahoitustuotot ja -kulut 2 461, ,95 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,92 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys(-) vähennys(+) , ,11 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-) väh(+) , ,23 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+) väh(-) , ,44 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,02 Saadut korot 1 728, ,19 Maksetut korot ,13-179,24 Maksetut välittömät verot , ,52 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,45 Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin , ,00 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,25 Investointien rahavirta (B) , ,25 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisen vieraanpääoman lisäys ,00 0,00 Osakeanti 1 000, ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+) väh(-) , ,20 Rahavarat tilikauden alussa ,20 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa , ,20 18 ISTEKKI OY

19 VUOSIKERTOMUS

20

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus Toimintakertomus Kuhilaan hallitus vuonna Tase

SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus Toimintakertomus Kuhilaan hallitus vuonna Tase VUOSIKERTOMUS 2015 SISÄLLYSLUETTELO 5... Toimitusjohtajan katsaus 6... Toimintakertomus 9... Kuhilaan hallitus vuonna 2015 11... Tase 13... Tuloslaskelma 14... Tilinpäätöksen liitetiedot 16... Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

Cleantech Invest Oyj

Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2005438-0 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS 0510981-4 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLTÖ SIVU T o i m i n t a k e r t o m u s 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot