PÖYTÄKIRJA. Maanantai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai klo Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Erkki Pääkkönen, pj. Taisto Jäntti Pirjo Hänninen, vpj. Maire Nissinen Maarit Tarvainen Seija Korhonen Katja Suhonen Anne Jaakkola Sami Lempinen Pentti Mali Marika Pitkänen Jarmo Tarkkonen Pekka Ruotsalainen Matti Liimatainen Matti Tarvainen, kv. pj. Jouko Paretskoi, kv. 1 vpj. Hannu Ylönen, kv. 2. vpj. Petteri Ristikangas, kunnanj. esittelijä Kaija Tarvainen, hallintojoht. pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjät PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Erkki Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Katja Suhonen Tiistai Kaija Tarvainen Erkki Pääkkönen 101 Maarit Tarvainen PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Kunnanvirastossa keskiviikkona klo Allekirjoitus toimistosihteeri Saini Malinen

2 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 96 Kunnanvaltuusto (Kvalt ) on määritellyt kunnanhallituk - sen kokouksista ilmoittamisesta toimikaudella seuraavaa: Kunnanhallituksen ilmoitusten laillisuuteen vaikuttavat ilmoitukset julkaistaan vain kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen harkintaan jätetään, milloin ilmoitus on julkaistava julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi myös paikallislehti Sisä-Savossa, valtakunnallisessa tai maakunnallisessa sanomalehdessä tai alan ammattilehdessä. Laillisuuteen vaikuttamatta ilmoitukset julkaistaan myös kunnan internet-sivustolla. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) III luvun 7 :n mukaan: Kunnanhallitus päättää puolivuosittain varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, joista ilmoitetaan siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisessa Tervon kunnassa on päätetty. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai, kun enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 8 ja 9 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kunnanhallituksen päätöksen ( ) 274 mukaan kunnanhallituksen kokouskutsun antaa neljä päivää ennen kokousta sähköpostilla puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse ja/tai sähköpostilla. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä paikallislehti Sisä-Savolle, Savon Sanomille, Oy Yleisradio Oy:lle ja Iskelmä Oikea Asemalle. Kuntalain ( /365) 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

3 Kunnanhallitus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall. 97 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 19.n mukaan pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sami Lempinen ja Marika Pitkänen. Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Suhonen ja Maarit Tarvainen.

5 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall. 98 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt )11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus päättää asialistan hyväksymisestä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä 108 Täyttöluvan myöntäminen Tervon kunnan perusturvalautakunnalle kahden lähihoitajan toimen vakinaiseen täyttämiseen lukien. Pirjo Hänninen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (Hallintolaki 434/ ja 28 :n kohta 1, asianosaisjääviys).

6 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS Khall. 99 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita. Merkitään tiedoksi. Esityksen mukainen.

7 Kunnanhallitus AJANKOHTAISET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall Valtion viranomaiset Sisäministeriö 1) Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2016, Aluehallintovirasto 1) Vuoden 2014 perustoimeentulotuen lopullinen valtionosuus; Päätös ISAVI/3188/ /2014, Kuntien yhteiset viranomaiset Suomen Kuntaliitto 1) Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain osittaisuudistus; Yleiskirje Dnro 7/2015, Vaalijalan kuntayhtymä 1) Hallituksen pöytäkirja 3/2015, ) Ennakkotieto yhtymäkokouksesta IS-Hankinta Oy 1) Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista Muut Tervon kunta 1) Ympäristölautakunnan kokouskutsu ) Ympäristöterveyslautakunnan kokouskutsu ) Sivistyslautakunnan kokouskutsu ) Ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 2/2015, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 1) Luottamusmiesilmoitus Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Esityksen mukainen.

8 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS Khall. 101 Kuntalain ( /365) 51.1 :n mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) IV luvun 23 :n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja ratkaisee kunnanjohtajan osalta asiat, jotka koskevat vuosiloman myöntämistä, virkavapauden ja työvapaan myöntämistä silloin, kun siihen on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan seuraavien asioiden ja asiaryhmien osalta: - sellaiset virkavapaudet ja työvapaat, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus - harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaudet tai työvapaat, joiden kesto on enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan - vuosilomaa ja lomarahavapaata koskevat päätökset - henkilöstön koulutus- ja kehittämistoiminta - henkilöstölle myönnettäviä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisia osia ja määrävuotiskorotuksia koskevat asiat - eron myöntäminen virka- tai työsuhteesta - sijaisen ottaminen enintään 1 vuoden määräajaksi ja valitun palkkaus - työ- ja yms. harjoittelua koskevat sopimukset - sivutoimi-ilmoitukset - henkilöstön työtehtäviin ja työaikoihin liittyvät päätökset - henkilökohtaisen lisän maksaminen ja määräaikainen peruspalkan tarkistaminen tehtävien olennaisesti muuttuessa. Hallituksen kokouksessa ovat nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset. Päätösluettelot ovat luettavissa kunnanvirastolla ja kokouksessa. Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt ). Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää käyttääkö se otto-oikeuttaan em. viranhaltijapäätösten kohdalla.

9 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon, (Hallintolaki 434/ ja 28 :n kohta 1, asianosaisjääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallitus päätti, ettei se käytä otto-oikeuttaan ko. viranhaltijapäätösten kohdalla. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon, (Hallintolaki 434/ ja 28 :n kohta 1, asianosaisjääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja.

10 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall. 102 Kunnalla on Etuostolain (608/1977) mukaisesti etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa ( /654). Tällöin kunnalla on oikeus lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten ( /289). Etuosto-oikeutta ei ole milloin - kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottavissa samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän - ostajan on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2. ja 4. luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso - ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos ( /471) - myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Em. maapinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon myös kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saman ostajan ja saman myyjän välillä samassa kunnassa tehdyt kiinteistökaupat sekä kaupat, jossa kiinteistönluovuttajana tai luovutuksensaajana on yhteisö, josta ostaja tai myyjä omistaa yli puolet, samoin kuin kaupat, jossa kiinteistö on kolmannen kautta siirtynyt samalta myyjältä samalle ostajalle ( /654). Kunnalla on etuosto-oikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 110 :ssä tarkoitetulla kehittämisalueella, kun asiasta on mainitun lain 111 ja 112 :n nojalla päätetty ( /140). Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostaja ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Etuosto-oikeutta ei myöskään ole kun valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos myy kiinteistön: - eduskunnan kaupalle antamassa suostumuksessa nimeämälle luovutuksensaajalle tai - sellaiselle yhtiölle, jossa valtiolla on määräysvalta, valtion rahastolle tai julkisoikeudellista tehtävää hoitavalle säätiölle niiden omaa käyttöä varten ( /471). Julkiselta kaupanvahvistajalta on saatu seuraavat ilmoitukset kiinteistökaupoista:

11 Kunnanhallitus Luovutuslaji: kauppa Luovuttaja: Kiinteistöosakeyhtiö Äsyn rannat Luovutuksen saaja: Lohimaan Suvanto Oy Luovutuksen kohde: määräala (uusi), , Riitlampi, Lohiranta 2. Luovutuslaji: kauppa Luovuttajat: Jääskeläinen Juha ja Jääskeläinen Päivi Luovutuksen saaja: Toroi Jari Luovutuksen kohde: määräala (uusi), , Tallus, Ainila, noin m 2 3. Luovutuslaji: jakosopimus Luovuttaja: Huuskonen Tauno Sakari Luovutuksen saaja: Huuskonen Tuomas Aapeli Luovutuksen kohde: koko kiinteistö, , Tallus, Törmäharju, noin 21 ha 4. Luovutuslaji: kauppa Luovuttaja: Huuskonen Timo Juhani Luovutuksen saajat: Simonen Juha Antero ja Simonen Jukka Matti Luovutuksen kohde: määräala (uusi), , Joutsensalmi, Rovastinkangas, 3300 m 2 5. Luovutuslaji: kauppa Luovuttaja: Eskelinen Kalevi Luovutuksen saaja: Heikkinen Markku Luovutuksen kohde: koko kiinteistö, , Tallus, Särkelä, m 2 Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt ). Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajan ilmoitukset kiinteistökaupoista ja harkitsee, käyttääkö kunta etuostolain mukaista etuosto-oikeutta ko. kiinteistökaupoissa. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kaupanvahvistajan ilmoitukset kiinteistökaupoista. Kunnanhallitus päätti, että kunta ei käytä Etuostolain mukaista etuosto-oikeutta ko. kiinteistökaupoissa.

12 Kunnanhallitus KOHTI AVOIMIA TYÖMARKKINOITA - POHJOIS-SAVON PITKITTYNEEN TYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA Khall. 103 Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi työllisyyden hoitoa maakunnassa ja on laatinut laajassa kumppanuudessa alueellisen toimeenpanosuunnitelman pitkittyneen työttömyyden alentamiseksi. Suunnitelmassa korostuvat yritysyhteistyön merkitys, palvelutuotannon tavoitteellisuus ja vaikuttavuus sekä yhteistyön uudet mallit. ELY-keskus seuraa sovittujen linjausten ja toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. ELY- keskus haluaa omassa roolissaan vahvistaa alueen kumppanuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä tiedontuotantoa ja -jakoa. ELY-keskus järjestää kuntien ja kaupunkien johdolle kolme pitkittyvän työttömyyden ehkäisyyn ja yleisen työmarkkinatilanteen kehitykseen liittyvää keskustelutilaisuutta. Toimeenpanosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden viemiseksi eteenpäin yhteistyössä Ely pyytää kuntia ja kaupunkeja nimeämään kukin yhden henkilön maakunnalliseen yhteydenpitoon. Toivomuksena on, että henkilö työskentelee kunnan työllisyyden hoidon ja/tai elinkeinopolitiikan parissa. Henkilön yhteystiedot pyydetään ilmoittamaan Pohjois-Savon ELY-keskukselle 30. toukokuuta 2015 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi. Oheismateriaali 1. Tervon kunta nimeää Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon työttömyyden alentamiseksi toimeenpanosuunnitelmaan kunnan yhteyshenkilöksi sosiaalityöntekijä Minna Heikkisen. Esityksen mukainen.

13 Kunnanhallitus TERVON KUNNAN TALOUSARVIOLAINAN KILPAILUTTAMINEN Khall. 104 Tervon kunta on pyytänyt lainatarjoukset kunnanvaltuuston (Kvalt ) hyväksymästä euron talousarviolainasta. Lainatarjous euron summasta on pyydetty klo mennessä seuraavilta rahoituslaitoksilta: Tervon Osuuspankki, Kuntarahoitus Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Danske Bank Oyj. Lainatarjoukset on pyydetty 15 vuoden vaihtuvakorkoisesta, 12 kuukauden euribor-korkoon sidotusta ja 10 vuoden kiinteäkorkoisesta lainasta. Lainan lyhennykset tapahtuvat kaksi kertaa vuodessa. Talousarviolainasta tarjouksen jättivät kolme rahoituslaitosta: Kuntarahoitus Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Danske Bank Oyj. Tarjouspyyntö liitteenä nro 1, tarjousten avauspöytäkirjat liitteenä 2 ja yhteenveto tarjouksista liitteenä 3. Tarjoukset ja tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat esitellään kokouksessa. Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat liitteineen ovat julkisia kunnan viranomaisen päättämällä tavalla, kun sopimus hankinnasta on tehty. Kunnanhallitus päättää ottaa euron talousarviolainan Kuntarahoitus Oyj:ltä seuraavin ehdoin: 10 vuoden kiinteä viitekorko korkoindikaatio 1,370 % p.a. sisältäen marginaalin. Korkoindikaation määräytymisajankohta on klo Ei muita kuluja. Valintaperusteena lainan ottopäätöksessä on tarjouksen edullisin hinta. Esityksen mukainen.

14 Kunnanhallitus SAVOGROW OY - PALVELUSOPIMUS ELINKEINOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Khall. 105 Tervon kunta on osakkaana yritys- ja kehittämispalveluja tuottavassa SavoGrow Oy:ssä. Osakassopimuksen kohdassa 2.4. määritellään, että kukin sopimuspuoli on tekee yhtiön kanssa palvelusopimuksen ko. sopimuspuolen alueen elinkeinotoiminnan hoitamisesta SavoGrown yrityspalvelujen toiminta perustuu elinkeinoasiamiesverkostoon. Jokaiseen kuntaan on sijoitettu elinkeinoasiamies, joka vastaa SavoGrown tuottamien yrityspalvelujen saatavuudesta. Yrityspalvelujen tehtävänä on: yritysneuvonta yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaansa kehittäville - toimia yritysten ja viranomaisten välisenä linkkinä - laatia Starttirahalausunnot aloittaville yrityksille TE-toimiston tilauksien perusteella - siirtää kehittämishankkeiden palvelut yritysten käyttöön - edesauttaa uusien yritysten syntymistä sekä toiminnassa olevien yritysten kehittymistä ja yritysten verkostoitumista. Elinkeinoasiamies toimii kiinteässä yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa ja vastaa yhteistyöstä kunnan ja SavoGrown välillä. Elinkeinoasiamies osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen ja elinvoimaan liittyviin hankkeisiin. Lisäksi SavoGrow Oy tuottaa omistajakunnille Kehittämispalveluja. Kehittämispalvelut kohdennetaan pääosin omistajakuntien ja SavoGrown yhdessä määrittämiin kohteisiin. Päätökset kehittämispalveluista tekee yhtiön hallitus. Kehittämisrahoitusta voidaan kohdentaa SavoGrown itse tuottamiin palveluihin, yhteistyökumppaneiden palveluihin tai osarahoituksena kehittämishankkeisiin. Oheismateriaali 2 luonnos Palvelusopimus elinkeinopalveluista. Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina 2 olevan Tervon kunnan ja SavoGrow Oy:n välisen Palvelusopimuksen elinkeinopalveluista. Esityksen mukainen.

15 Kunnanhallitus MANSIKAN JÄSENKUNTIEN ENNAKKOMAKSUVELAN KÄYTTÄMINEN YHDISTYKSEN TAPPION KATTAMISEEN Khall. 106 Leader-ohjelmakaudelta kuntien ennakkomaksuvelkaa, ns. hankkeisiin sitomatonta kuntarahaa on purkautunut yhteensä ,56. Purkautunutta valtuutta on kertynyt mm. siksi, että hankkeet eivät ole toteutuneet täysimääräisinä. Karttulan osalta Mansikka ry on palauttanut ennakkomaksuvelan (2172,25 ) Kuopion kaupungille (alue siirtynyt Kalakukko ry:n toiminta-alueeseen). Uuden Leader-ohjelmakauden viivästyminen lähes 1,5 vuodella on aiheuttanut yhdistykselle kestämättömän tilanteen, kun toimintamenoihin ei ole ollut osoittaa rahoitusta. Uuden ohjelmakauden oletettiin käynnistyvän syyskuussa 2014, jonka mukaisesti yhdistys piti työntekijät kokoaikaisesti töissä. Kun tieto uuden kauden alkamisen viipymisestä tuli, teki yhdistys välittömästi sopeuttamistoimia mm. lomauttamalla henkilöstön kokonaan 2 viikoksi ja lyhentämällä henkilöstön työaikaa 80 %:iin ajalla marraskuu 2014 helmikuu Yhdistys on elokuussa 2007 allekirjoitetulla sopimuksella sitoutunut hoitamaan Leader-ryhmän tehtäviä ja ohjelmakauden loppuunsaattamisen asti, joten toimistoa ei ole voitu sulkea kokonaan missään vaiheessa. Yhdistyksen hallitus teki kokouksessaan päätöksen, jonka mukaisesti yhdistys kattaa omasta pääomastaan joulukuun 2014 toimistokulut (vuokra, palkkamenot, kokouskulut, matkakulut jne.) sekä hoitaa kertyneet lomapalkkavelat. Tästä johtuen yhdistyksen tulos on tilinpäätöstilanteessa tappiollinen ,11. Yhdistys esittää jäsenkunnilleen, että kuntien ennakkomaksuvelka ,31 saataisiin käyttää yhdistyksen tappion kattamiseen vuodelta Yhdistyksen oma pääoma pitää saada kuntoon, ja hallitus onkin aloittanut toimet oman pääoman kerryttämiseksi. Ilman oman pääoman tervehdyttämistä ei yhdistys voi myöskään hakea rahoitusta muista rahastoista, ts. monirahastoisuuteen ei ole edellytyksiä, mikä taas heikentää alueen kehittämistoimintaa merkittävästi. Yhdistys esittää, että Tervon kunnan ennakkomaksuvelkaosuus 1096,00 euroa osoitettaisiin yhdistykselle toiminta-avustuksena. Rahaliikennettä ei ko. toimenpiteestä synny. Oheismaterilaali 3. Kunnanhallitus päättää, että Tervon kunnan ennakkomaksuvelkaosuus 1096,00 euroa osoitetaan yhdistykselle toiminta-avustuksena.

16 Kunnanhallitus Esityksen mukainen.

17 Kunnanhallitus TERVON KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall. 107 Tervon kunnanhallitus päätti täyttää ympäristöterveysjohtajan viran vakinaisesti (Khall ) myönnettyään eron ko. viranhaltijalle (Khall ). Kunnanhallitus päätti ympäristöterveyslautakunnan esityksen mukaisesti jättää ympäristöterveysjohtajan virka täyttämättä vakinaisesti. Tehtäviä jaettiin määräaikaisesti vs. ympäristöterveysjohtajalle ja vs. vastaavalle eläinlääkärille (Khall ). Tervon kunnan vuoden 2015 talousarviossa ympäristöterveyslautakunnan yleisenä tavoitteena on johtamisen määräaikaisjärjestelyjen purkaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen (Kvalt ). Tervon kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää toimistopäälliköiden valinnasta (Kvalt ). Avoinna olevasta virasta ilmoitettiin kunnan virallisella ilmoitustaululla, Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla, Eläinlääkäriliiton internet-sivuilla, Eläinlääkäri-lehdessä ja Savon Sanomissa. Hakemukset ansioluetteloineen tuli toimittaa Tervon kunnanhallitukselle klo mennessä. Viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty Kansanterveyslaissa (66/1972 muutoksineen 41). Ympäristöterveydenhuollon toiminnasta vastaavalla johtajalla on oltava alalle soveltuva korkeakoulututkinto. Johtajalla tulee olla myös riittävä kokemus ja asiantuntemus ympäristöterveydenhuollon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Hakuilmoituksessa mainitulla tavalla virkaan valittavalta odotetaan riittävää kokemusta ja asiantuntemusta kaikista ympäristöterveydenhuollon osaalueista ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Viranhoidon vaatimuksena on sujuva suomen kielen taito. Laillistetun eläinlääkärin tutkinto katsotaan eduksi. Tehtäväkuvaan kuuluu koko ympäristöterveyshuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) hallinto, toiminnan organisointi, toimintaedellytysten ylläpito ja kehittäminen. Ympäristöterveysjohtaja toimii ympäristöterveyslautakunnan esittelijänä sekä kunnan johtoryhmän jäsenenä. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy L5EL3000 hinnoittelutunnuksen mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoiveensa. Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on

18 Kunnanhallitus ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään vakinaisena sopimuksen mukaan. Viran toimipaikkana on Tervon kunta. Avoinna olevaa virkaa haki määräaikaan mennessä yhdeksän hakijaa. Hakemusasiakirjojen perusteella hakijoista laadittiin koulutuksen ja työkokemuksen mukainen yhteenveto / alustava ansiovertailu, jonka perusteella kutsuttiin haastatteluihin viisi hakijaa. Suoritetussa esikarsinnassa kiinnitettiin huomiota Kansanterveyslaissa (66/1972 muutoksineen 41) määriteltyihin viran kelpoisuusvaatimuksiin sekä perustuslain (731/1999, 125 ) mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin taidon osalta ja järjestettyihin haastatteluihin kutsuttiin Seija Pikkarainen, Juha Heikkinen, Inka Heikkinen, Lari Hölttä ja Heidi Kangas. Haastattelijoina toimivat kunnanvaltuuston ja ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja Matti Tarvainen, ympäristöterveyslautakunnan varapuheenjohtaja Mikko Suihkonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Pääkkönen, vs. vastaava eläinlääkäri Tanja Lehtolainen ja hallintojohtaja Kaija Tarvainen. Haastattelussa kiinnitettiin huomiota seuraaviin ympärisöterveysjohtajan virkatehtäviin liittyviin osa-alueisiin: - ympäristöterveydenhuollon toiminnan organisointi, toimintaedellytysten ylläpito ja kehittäminen palvelutarpeiden, lakien, talouden, asiakkaiden ja yhteistyötahojen näkökulmista - ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden hahmottaminen, kehittäminen ja johtaminen - henkilöstöjohtaminen ja työyhteisötaidot sekä - kuntahallinnon ja kunnallisen päätöksenteon tuntemus. Haastattelun yhteydessä annetulla henkilöstötehtävällä kartoitettiin haastateltavien eläinlääkintähuollon hahmottamista sekä näkemystä henkilöstöresurssista ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Tehtävässä suoriutuminen otettiin huomioon ansiovertailun osatekijänä. Haastatteluissa käytettiin samaa haastattelurunkoa kaikille haastateltaville. Haastattelun jälkeen laadittiin hakijoista ansiovertailu, jossa otettiin huomioon kelpoisuusvaatimusten ja yleisten nimitysperusteiden lisäksi hakuilmoituksessa kuvatut viran menestyksellistä hoitoa tukevat seikat (Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003, 6 ), liite 4. Hallintolain (434/2003, 45) mukaan viranhaltijan valintapäätös on perusteltava. Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos päätös

19 Kunnanhallitus koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan viranhaltijalain 5 :n mukaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Kunnan viranomaisella on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Tätä harkintavaltaa käytettäessä on otettava huomioon julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet, taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taito tarkoittaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 :ssä säädetty syrjintäkiellon mukaan työnantaja ei saa virkasuhteeseen ottaessaan ilman hyväksyttävää perustetta asettaa hakijoita eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Välittömän ja välillisen syrjinnän kiellosta ja sisällöstä sekä myös siitä, mikä ei ole syrjintää, säädetään täsmällisemmin yhdenvertaisuuslaissa (6, 7 ). Sekä välitön että välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on tasa-arvolain (609/1986) 7 :n mukaan kielletty. Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tämän haastatteluun ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisharkinnan perusteella valitaan ansioitunein hakija. Kuntalain (365/1995) 90 :ssä määritellään päätöksen muutoksenhausta kunnallisvalituksella ja 95 :ssä päätöksen tiedoksiannosta. Päätösesitys annetaan kokouksessa. Kunnanjohtajan kokouksessa antama päätösesitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa: Kunnanvaltuusto valitsee Tervon kunnan ympäristöterveysjohtajan vir-

20 Kunnanhallitus kaan lukien toistaiseksi Lari Höltän. Varalle valitaan FL, KTM Seija Pikkarainen. Kokonaisarvioon perustuen Lari Höltällä on virkaa hakeneista parhaat edellytykset ympäristöterveysjohtajan viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänellä on virkaan vaadittava, soveltuva koulutus ja suuntautuneisuus, työkokemus sekä haastattelussa esiin tulleet viranhoidon kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Hölttä on suorittanut ympäristöteknologian koulutusohjelman ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2010, rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaatin vuonna 2014 sekä henkilöstöjohtamisen opintoja. Hänellä on sujuva suomen kielen taito. Hölttä on toiminut ympäristöterveysvalvonnan työtehtävissä reilun kahdeksan vuoden ajan ja ympäristöterveydenhuollon johtamistehtävissä reilun kahden vuoden ajan. Hänellä on kuntahallinnon tuntemusta eri kunnista sekä tuntemusta kuuden kunnan ympäristöterveyshuollon yhteistoiminta-alueen ympäristöterveysvalvonnasta ja isäntäkunnan roolista ympäristöterveyshuollon palveluiden tuottajana. Vs. ympäristöterveysjohtajana Hölttä on ansiokkaasti vastannut osaltaan palveluiden tuottamisesta ja organisaation kehittämisestä. Erityisesti hallinnon ja talouden hoitoon liittyvät tehtävät hän on hoitanut huolellisesti ja perusteellisesti taustoihin, lakisäädöksiin ja ohjeisiin perehtyen. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy L5EL3000 hinnoittelutunnuksen mukaisesti. KT-asiantuntija Petteri Ristikangas valtuutetaan käymään palkkaneuvottelu virkaan valitun kanssa. Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran toimipaikkana on Tervon kunta. Kunnanjohtajan kokouksessa antaman päätösesityksen mukainen.

21 Kunnanhallitus TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN TERVON KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNNALLE KAHDEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN VAKINAISEEN TÄYTTÄMISEEN LUKIEN Khall. 108 Tervon kunnan kotihoidon kaksi vakinaisessa toimessa ollutta lähihoitajaa on irtisanoutunut työsuhteistaan ja päivätyillä irtisanoutumisilmoituksilla. Perusturvajohtaja on myöntänyt työntekijöille erot lähihoitajan toimista Tervon kunnassa ja alkaen (Tervon kunnan hallintosääntö Kvalt ). Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 27 :n mukaan lautakunta päättää alaisensa vakinaisen kuukausipalkkaisen henkilön ja yli vuoden ajaksi valittavan esittelijänä toimivan määräaikaisen henkilön palvelukseen ottamisesta. Palkkauksesta valinnan yhteydessä päättää valitseva viranomainen neuvoteltuaan asiasta palkka-asiamiehen kanssa ennen palkkauksen vahvistamista. 26 :n mukaan henkilöstön kelpoisuudesta on voimassa, mitä niistä virkaa tai tointa perustettaessa tai muutoin on päätetty taikka säädetty ja niistä pidetään erillistä luetteloa. 28 :n mukaan viran tai työsuhteen julistaa haettavaksi lautakunnan valitseman viranhaltijan osalta ao. toimistopäällikkö. 23 :n mukaan kunnanhallitus päättää luvan myöntämisestä vakinaisten virkojen ja toimien täyttämiseen. Lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ( /272) 8 :n mukaan kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan palkkaus määräytyy KVTES liitteen SOS06A mukaisesti. Perusturvajohtaja hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa itrisanoutumisten johdosta avoinna oleviin lähihoitajan toimiin Tervon kunnan kotihoidossa. Kunnanhallitus myöntää perusturvalautakunnalle luvan täyttää kaksi Tervon kunnan lähihoitajan toimea, ensijainen sijoituspaikka kotihoito, vakinaisesti lukien tai sopimuksen mukaan. Kunnanjohtajan kokouksessa antama muutettu päätösesitys:

22 Kunnanhallitus Asia jätetään pöydälle. Perusturvalautakunta valmistelee asiaa toimenkuvien mahdollisten muutostarpeiden näkökulmasta. Kokouksessa annetun muutetun päätösesityksen mukainen. Pirjo Hänninen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (Hallintolaki 434/ ja 28 :n kohta 1, asianosaisjääviys).

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot