VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS TARU HYNNINEN

2 Sisällys 1. JOHDANTO 2. NYKYTILAN KUVAUS JA ARVIOINTI Ostokustannukset Benchmarking 3. TAVOITETILA 2015 Materiaalinhallintajärjestelmä Maisa Strateginen toimintamalli Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Ympäristöystävälliset hankinnat Innovatiiviset hankinnat In-house hankinnat 4. HANKINTOJEN JATKOKEHITYS JA TOIMENPITEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Konsernihallinto

3 VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS 1.JOHDANTO Hankintasuunnitelman tarkoituksensa on edetä nykyisestä ennakoimattomasta hankintamallista suunnitelmalliseen hankintaan. Uusi hankintalaki astuu voimaan arviolta Uuden hankintalain säädöksiä voidaan siirtymäajalla soveltaa sikäli, kun siitä on voimassaolevaa säännöstä oikeuskäytännöissä, mm. sopimuksen muutokset ja liikevaihtovaatimukset. Varkauden kaupungissa on toistaiseksi hyvin hajautettu hankintamalli, jota pyritään hankintasuunnitelmalla virtaviivaistamaan. Ohjeistuksen tarkoituksena on löytää keinot toimia hankintalain edellyttämällä tavalla kaikissa kaupungin hankinnoissa. Suunnitelmallisuudella ja yhteisillä pelisäännöillä hankintakustannukset saadaan paremmin hallintaan. Ohjauskokonaisuutta selkeyttää alla oleva kuva. Pienhankintaohjeet täydentävät strategiaa liitetiedostona. KAUPUNKISTRATEGIA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA PALVELUSTRATEGIAT HANKINTALINJAUKSET PIENHANKINTAOHJEET

4 2. NYKYTILAN KUVAUS JA ARVIOINTI Hallintokunnat tekevät hankintoja sopimustoimittajilta omaan tarpeeseen. Hyvin vähäistä keskittämistä tehdään mm. toimistotarvikkeiden osalta. Monessa eri yksikössä saatetaan tilata samaa tuotetta (mm. toimistotarvikkeet) samanaikaisesti niin, että toimituskustannukset sekä laskutuskustannukset ovat moninkertaiset. Kaikkia hankintoja ei ole kilpailutettu, syynä tähän ovat vanhat sopimukset ennen uutta hankintalakia sekä kuntalain 76 :n mukainen kuntayhteistyö. Vanhat, ennen hankintalain voimaantuloa solmitut hankintasopimukset ovat päteviä tänäkin päivänä, ellei niiden sisältöä ole oleellisesti muutettu. Näitä hankintoja on syytä tarkastella toimittajamarkkinoiden osalta, ja kartoittaa, voidaanko kilpailutuksella saavuttaa parempi palvelutaso tai kustannustehokkaampi sopimus. Uudelleenkilpailutus pakkoa näiden osalta ei ole. Hankintoja tehdään hyvin hajautetusti ottamatta huomioon keskitetyn hankinnan synergiaetua. Innovatiiviset ja sosiaalisesti vastuulliset hankinnat ovat vielä uusia asioita, ja niitä ole vielä juurikaan hyödynnetty. Uuden suunnitelman yhtenä pääperiaatteena on jalkauttaa tulevien vuosien aikana näitä hankintaperiaatteita osaksi Varkauden kaupungin toimintaa. Hankintatiedon ja tilaajien määrän ollessa hyvin vaikeasti koordinoitavaa, ei tehokasta ja valvottua ostoa voida tehdä. Kynnysarvon ylittävät hankinnat on pääosin kilpailutettu yhteistyökumppanin, IS- Hankinta Oy:n toimesta. Tilaamis- ja hankintamenettelyt ovat kirjavia, ja yhteisiä ohjeita kynnysarvon ylittäviin hankintoihin ei ole. Kynnysarvon alittavista pienhankinnoista, on laadittu ohjeistus kaupungin intraan. Ohjeistus toimii yleisenä sääntönä siitä, miten pienhankinnoissa menetellään. Hankintojen suunnitteluun ei myöskään käytetä riittävästi resursseja eikä aikaa. Julkisilla varoilla hankkiminen ei lain puitteessa ole este tehokkaille hankinnoille, ja hankinta tulee kilpailutusvaiheessa suunnitella tarkkaan. Näin vältetään huonot ja järjettömät tarjoukset, jotka sivuvaikutuksena lisäävät hankintakustannuksia huonon laadun ja huonon palvelun suhteessa. Hankintalaki ei estä viisaita hankintoja, vaan vaatii innovatiivista ajattelumallia. Tämä peruslähtökohta on tarpeen kiteyttää koko kaupungin kilpailutuksiin. Ostokustannukset Hankintoja tehtiin Varkauden kaupungissa vuoden 2013 aikana noin 100 miljoonalla eurolla. Summassa on mukana sisäinen myyntilaskutus, jonka osuus summasta on 24 M. Suurin menoerä sisäisessä laskutuksessa olivat vuokrat, sähkö ja vesi. Ostopalvelut konsernin ulkopuolelta olivat noin 64 M, materiaaleihin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin n. 8,5 M. Toimialoittain eriteltyinä materiaaleja ja tarvikkeita hankittiin sosiaali- ja terveystoimessa n. 3,5 M, teknisen toimi n , sivistystoimi n Muut materiaalikustannukset muodostuivat konserninhallinnon ja kaupunginhallituksen kustannuksista. Ostopalveluita hankittiin vuonna 2013 sosiaali- ja terveystoimessa n. 62 M, tekninen toimi 9,1 M, sivistystoimi 7,4 M sekä konserninhallinto 4,2 M.

5 Kaupunginhallituksen ostopalvelut olivat n. 1,5 M. Loput kustannukset koostuivat mm. tarkastustoimen ja kaupunginvaltuuston kustannuseristä. Toimialojen vuokrakustannukset olivat 2013 yhteensä noin 11,8 M. Sisäinen myyntilaskutus työllistää henkilöstöä ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Kuntalaissa on omat säädöksensä sisäisen myyntilaskutuksen käyttämiseen, joten lakisääteisestä velvoitteesta ei voida poiketa. Kokonaistaloudellisesti katsottuna jokaiselle hankinnalle on oltava oma kohdentamispaikkansa, jotta hallintokunnat pystyvät seuraamaan omia budjettejaan. Alla havainnollistavat kuviot ostoeurojen jakautumisesta vuonna 2013 hallintokunnittain. Materiaaliostoissa ei ole huomioitu mm. kaupunginhallituksen, valtuuston tai tarkastustoimen kustannuseriä niiden ollessa verraten hyvin pieniä. Kuvio 1. Palveluostot miljoonaa euroa 2013/ hallintokunnittain

6 Kuvio 2. Materiaaliostot miljoonaa euroa 2013/ hallintokunnittain Benchmarking Tutustuminen toisten kaupunkien hankintakäytäntöihin tehtiin keväällä Parasta antia tapaamisissa oli tutustuminen hankintamenetelmiin, erilaisiin hankintaorganisaatioihin sekä hankintojen ohjaamiseen isossa organisaatiossa ja hieman pienemmässä organisaatiossa. Hyviksi todetut käytännöt on sisällytetty jatkotoimenpide-ehdotuksiin. 3. TAVOITETILA 2015 Tavoitetilassa vuoden 2015 aikana hankinnoille luodaan omat hankintaryhmät, määritetään tuotevastaavat, keskitetään tilauksia, hoidetaan kaikki materiaalitilaukset Maisa- materiaalihallintotilausjärjestelmän kautta ja keskitetään epäsuorien hankintojen ohjaus hankintayksikölle. Hankintojen tueksi ja valvonnan sekä ohjaamisen avuksi perustetaan hankintojen ohjausryhmä. Ohjausryhmässä käydään läpi yksiköiden kilpailutustilanteita, palautteita ja yhteistyötä yhteishankintayhtiön kanssa, hankintaeuroja, sopimusvalvontaa, tilausjärjestelmän ongelmia sekä kehitetään hallintokuntien omia hankintoja tehokkaammaksi. Ohjausryhmän kokoonpano: hankintapäällikkö (pj.), controller (siht.), hallintokuntien talouspäälliköt ja teknisen toimen hallintopäällikkö. Hankintapäällikkö raportoi pidetyistä ohjausryhmän kokouksista kaupungin johtoryhmälle. Ohjausryhmä aloittaa toimintansa tammikuussa Hankinta- ja logistiikkapalvelut jatkavat omana prosessinaan uudessa organisaatiomallissa vuoden 2015 alussa osana teknistä toimea. Hankintatoimessa työskentelee hankintapäällikkö, joka toimii substanssiasiantuntijana

7 kilpailutusprosesseissa ja kehittää hankintatoimea konsernin sisällä. Hankintapäällikkö vastaa myös Keski- Savon logistiikkayksikön vetämisestä ja henkilöliikennelogistiikan kehittämisestä. Hankintayksikössä palvelu on hankintaprosessin konsultoimista sekä hankintajuridista neuvontaa. Hankintayksikkö ei toistaiseksi kilpailuta hallintokuntien puolesta hankintoja. Yksikkö ei myöskään tee hallintokunnille markkinakartoituksia tai budjetoi heidän hankintojaan. Sopimusvalvonta kuuluu myös hankkineelle hallintokunnalle. Sopimusjuridista apua tarjotaan tarpeeseen juristin palveluna. Juristina toimii kaupungin hallintojohtaja. Tilausten keskittäminen toteutuu jatkossa niin, että samalle tilaukselle kerätään useamman henkilön/ osaston hankintatarpeet. Tiedonkulun täytyy olla osaltaan tehokasta, jotta keskittämisestä saadaan maksimaalinen hyöty. Tätä työtä tehostaa tuoteryhmävastaavien nimeäminen organisaation sisällä. Varkauden kaupunki jatkaa yhteistyötä hankintayhtiö IS-Hankinnan kanssa. Kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti toimeksiantoina yhtiölle. Pienhankinnat tehdään omana työnä. Pienhankintojen osuutta hankintavolyymeissa pyritään laskemaan jatkuvasti, ja keskitytään tehokkaisiin kilpailutuksiin oikeaan tarpeeseen laajemmassa hankintakokonaisuudessa. Materiaalinhallintajärjestelmä Maisa Varkauden kaupunki on vuonna 2012 päättänyt ottaa käyttöön Maisa materiaalinhallintajärjestelmän koko konsernissa. Järjestelmän katalogien ylläpidosta ja päivittämisestä vastaa IS-Hankinta Oy ja Istekki Oy yhteistyössä sopimustoimittajien kanssa. Tilausjärjestelmän avulla materiaalikustannuksia voidaan hallita tehokkaammin yksiköittäin sekä raportoida hankintavolyymeista reaaliajassa. Varkauden terveys- ja sosiaalitoimi siirtyy Maisan käyttäjäksi alkaen. Sonetohjelma jää lääketilausten osalta sosiaalitoimeen, kaikki muut materiaalit ja tarvikkeet tilataan Maisan kautta. Maisan käyttäjäkoulutuksista huolehtii hankinta- ja logistiikkayksikkö yhteistyössä IS- Hankinnan kanssa. Jokaisessa hallintokunnassa hankintaryhmävastaava huolehtii oman ostoalueensa tilauksista ja raportoi pyynnöstä hankintapäällikölle ostojen sopimuksenmukaisuudesta ja kustannuksista. Strateginen toimintamalli Hyvään hallintotapaan ja hankintalain edellytyksiin pohjautuu avoimuuden periaate julkisissa hankinnoissa. Hankinnoissa pyritään puolueettomuuteen ja tasapuolisuuteen kaikkien toimittajien kesken. Varkauden kaupungissa korostetaan hankintojen aluetaloudellisia vaikutuksia sekä sosiaalisia että ympäristöystävällisiä periaatteita. Hankintapäätöksen tekee toimialajohtaja euroon saakka. Hankintapäätös viedään kuitenkin lautakuntaan aina tiedoksi.

8 EU- arvon ylittävät hankinnat menevät automaattisesti lautakunnan päätettäviksi. Paikallista yrittäjyyttä ja työpaikkojen säilyvyyttä pyritään edistämään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan yhtenä vertailukriteerinä hankinnan aluetaloudellisia vaikutuksia. Julkisten hankintojen syrjimättömyyden periaatteesta ei jousteta. Hankintaan voidaan sisällyttää lisäpisteitä alueellisesta tuntemuksesta lain sallimissa rajoissa ja hankinnan luonne huomioon ottaen. Pk- yrityksiä tuetaan myös osittamalla suurempia hankintakokonaisuuksia uuden lainsäädännön mukaisesti, ellei kansallinen ratkaisu Suomen osalta tule olemaan uudessa lainsäädännössä osittamisen vastainen. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Varkauden kaupunki pyrkii huomioimaan palveluhankinnoissaan ja työllistämisessään mahdollisuuksien mukaan pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia ja nuoria. Varkauden kaupunki suosittaa hankinnan kohde huomioiden toimittajia tarjoamaan pitkäaikaistyöttömille työtä tilanteen mukaan. Palveluntuottajien/ toimittajien osalta sosiaalisesti vastuulliset hankinnat edellyttävät, että toimittaja maksaa työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja noudattaa tunnollisesti työlainsäädäntöä. Jos väärinkäytöksiä tulee tilaajan tietoon, asiaan puututaan välittömästi. Myös verovelvoitteiden kiertäminen tai laiminlyönti johtaa jatkotoimenpiteisiin. Harmaata taloutta ei hyväksytä. Ympäristöystävälliset hankinnat Varkauden kaupungilla on oma energiatehokkuusohjelma. Kaupungissa on mm. yhtenäinen linjaus hankittavien kuljetuspalveluiden euroluokista ja energiamerkinnästä. Kaupunki myös edellyttää että liikennöitsijät kuuluvat energiatehokkuussopimuksen piiriin. Hankinnoissa pyritään suosimaan ekologisuutta sekä vertailemaan erilaisia ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja huomioiden tilaajan edellyttämä laatutaso. Tarjouspyynnössä laatupisteitä voi saada ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla huomioiden hankinnan sisältö. Pisteytys on aina tarjouspyyntökohtainen. Hiilijalanjäljen ja tuotteen elinkaaren valvomista tehostetaan jatkossa tarjouspyynnössä huomioivina lisäpisteinä tai erityisehtoina. Materiaalien uusiokäyttöön tulee panostaa enemmän ja pyrkiä suosimaan elinkaareltaan pitkäikäisiä materiaaleja. Hintavaikutus tulee huomioida tarjouspyyntövaiheessa, jotta ekologisuus ei nostata hankintahintoja ennakoitua tasoa korkeammaksi. Innovatiiviset hankinnat Innovatiivisilla hankinnoilla julkishallinnolla on avainrooli uusia markkinoita luodessa. Innovaatioiden edistäminen julkisissa hankinnoissa edellyttää hankintojen määrittelyä yhteistyössä toimittajien ja loppukäyttäjien osalta niin, että markkinoille syntyy tarve kehittää uusia ratkaisuja. Varkauden kaupunki panostaa vuoropuheluun toimittajien kanssa etenkin suurissa palveluhankinnoissa. Markkinakartoitus ja tietopyynnöt ovat sallittuja myös julkisissa

9 hankinnoissa. Näin pyritään luomaan vuorovaikutussuhteita alueellisiin yrittäjiin ja saamaan uusia, tehokkaita ratkaisumalleja aikaiseksi. In- house hankinnat In- househankinta on hankinta hankintayksikön sidosyksiköltä. Nämä hankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisen piiriin. Sidosyksikkö on puolestaan hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö. Sidosyksikössä ei voi olla itsenäistä omistusta. Varkauden kaupungilla on useita sidosyksiköitä. In house hankinnoissa pyritään hyödyntämään konsernin kokonaistaloudellisuus ja asiantuntijuus, joka tytäryhtiöissä on valmiina. In house hankinnoissa kaupungin ei tarvitse erikseen kilpailuttaa palveluita sellaiselta omaan organisaatioonsa kuulumattomalta, muodollisesti itsenäiseltä yksiköltä, jos yksikkö palvelee tosiasiallisesti kaupungin omaa toimintaa ja se on omistajansa määräysvallassa. Varkauden kaupungilla on myös uusi tukipalveluyksikkö, joka tuottaa ruoka- ja puhtaus- sekä liikuntapalveluita. In-house yhteistyökumppanit Varkaudessa, omistusosuus kattaa in-househankinnat: Wartalo Kodit Oy 100% Varkauden aluelämpö Oy 79,9% Kiinteistö Oy Varkauden kongressi- ja kulttuurikeskus 51,91% Varkauden taitotalo Oy 100% Varkauden metallihovi Oy 100% Navitas kehitys Oy 81,2% Keski- Savon teollisuuskylä Oy 100% Kiinteistö Oy Terveyskäpy 76,6% Keski- Savon vesi Oy 100% Soisalon työterveys liikelaitos 100% Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä 47,3% 4. HANKINTOJEN JATKOKEHITYS JA TOIMENPITEET Varkauden kaupunki panostaa tilaavan ja kilpailuttavan henkilöstön kouluttamiseen tulevina vuosina niin, että uusi hankintalaki ja lain asettamat velvoitteet tukevat henkilöstön hankintaprosesseja jatkossa tehokkaammin. Uusi hankintaohjausryhmä aloittaa toimintansa tammikuussa Ryhmän toiminta on jatkuvaa. Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen osuutta pyritään lisäämään ja tätä kautta tukemaan kaupungin palvelustrategian työllisyyspäämääriä. Varkauden kaupunki pyrkii myös syventämään ja tehostamaan yhteistyötään yhteishankintayhtiö IS-Hankinnan kanssa siten, että paras asiantuntemus ja tehokas konsultaatio toteutuu hankinnoissa. Yhteistyön prosessikuvauksia tulee päivittää säännöllisesti niin, että ajanmukainen tieto on saatavilla molemminpuolisesti.

10 Kaikki kaupungin omat hankintasopimukset pyritään siirtämään yhteiseen T-Web sopimustenhallintaan, josta löytyy ajantasainen tieto voimassa olevista sopimuksista. Yhtenä kehityshaasteena tulevaisuudessa on tehostaa huomattavasti sopimusvalvontaa sekä laatia toimittajakäsikirja ohjaamaan toimittajien kanssa työskentelyä. Tiiviin ja tuloksellisen toimittajayhteistyön malli tuo etua kaupungille sekä toimittajalle. Tavoitteena on uudistaa nykyiset hankintamallit ja hajautettu kokonaisuus kohti valvottua organisaatiota ja löytää tätä kautta keinoja tasapainottaa taloutta hankintoihin kuluvilla euroilla. Painopiste suuntautuu ulkoisten resurssien hallintaan ja kokonaistaloudelliseen tehokkuuteen. Varkauden kaupungille luodaan toimialakohtaiset hankintaryhmät niin, että jokaiselle hallintokunnalle nimetään kunkin hankintaryhmän tuotevastaava. Vastaava konsultoi ongelmatilanteissa hankintapäällikköä tai sopimusjuridisissa ongelmissa suoraan hallintojohtajaa. Vastuuta hallintokuntiin jaetaan niin, että tuoteryhmänsä vastaava/ hänen osoittamansa henkilö, hoitaa tilaukset Maisan kautta (materiaalihankinnat) sekä toimii substanssiasiantuntijana yhteistyössä IS-Hankinnan kilpailutuksissa. Näin saadaan hankinnoille selkeämpi linjaus, ja kustannusvastuuta sekä seurantaa hajautettua organisaatiossa alan asiantuntijoille. Myös yhteistyötä IS-Hankinnan kanssa saadaan tehostettua nimeämällä jokaiselle tuoteryhmälle vastaava. Hankintaryhmätyöskentelyssä hankintojen tehokas keskittäminen on sujuvampaa ja tuottaa näin myös säästöjä logististen kulujen osalta. Tuotevastaavien koulutuksiin tulee panostaa niin, että heillä on ajantasainen markkinatuntemus sekä tilausosaaminen. Ongelmatilanteissa kontaktihenkilö on lähellä ja helpottaa näin myös toimitusketjun hallintaa. Hankintakategoriat jaetaan seuraavasti vastuuhenkilöittäin Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanottopalvelut hoitotarvikkeet ja hoitotarvikejakelu asiakkaille: varastonhoitaja lääkkeet ja niihin rinnastettavat tuotteet: farmaseutti lääkkeelliset kaasut: farmaseutti verensokeritestit: farmaseutti desinfektio- ja hygieniatarvikkeet: varastonhoitaja lääkintä- ja muut laitteet: osastonhoitaja kalusteet ja toimistotarvikkeet: arkistonhoitaja röntgenin laitteet ja tarvikkeet: osastonhoitaja

11 fysioterapian laitteet ja tarvikkeet: osastonhoitaja suun terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet: hammaslääkäri sairaanhoidolliset palvelut: palvelualuepäällikkö muut ostopalvelut: palvelualuepäällikkö matkustuspalvelut: hallintosihteeri Psykososiaaliset palvelut lastensuojelun ostopalvelut: perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä vammaispalveluiden (sis. kehitysvammaisten erityishuollon) ostopalvelut: aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut (päihde- ja mielenterveyspalvelut): päihde- ja mielenterveyspalveluiden esimies ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä päihdehuollon laitoskuntoutuspalvelut: päihde- ja mielenterveyspalveluiden esimies kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut: perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä muut ostopalvelut: palvelualuepäällikkö (sis. esim. adoptioneuvonnan, kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelu Kotiin annettavat palvelut kotihoidon tukipalvelut: kotihoidon esimies kotihoidon ostopalvelut: kotihoidon esimies omaishoidon ostopalvelut: omaishoidon ohjaaja palveluasumisen ostopalvelut/palveluseteli: palvelualuepäällikkö muut ostopalvelut: palvelualuepäällikkö

12 Sivistystoimi oppikirjat ja toimistotarvikkeet: hallintosihteeri/ koulusihteeri muut ostopalvelut: sivistysjohtaja matkustuspalvelut: hallintosihteeri varhaiskasvatuksen hankinnat/ vastuunjako: varhaiskasvatuspäällikkö Tekninen toimi rakennusurakat, vesihuolto, muut ostopalvelut: kaupungininsinööri tekniset konsulttipalvelut: kaupunginarkkitehti materiaalihankinnat urakan ulkopuolelta: rakennuttaja, työjohtaja toimistotarvikkeet ja matkustuspalvelut: toimistosihteeri henkilökuljetukset: logistiikkapäällikkö sähkötarvikkeet: sähköinsinööri LVI: lvi- insinööri Konsernihallinto matkustuspalvelut: kaupunginjohtajan sihteeri konsulttipalvelut: kehitysjohtaja/ hankintapäällikkö toimistotarvikkeet: kirjaamon sihteeri koulutus- ja kulttuuripalvelut: viestintäsihteeri arkistopalvelut: arkistosihteeri epäsuorat/ sopimuksen ulkopuoleiset hankinnat: hankintapäällikkö

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Hankinnat haltuun 14.9.2016 Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, Kouvolan kaupunki Hankintojen osuus toimintakuluista Toimintakulut 571 milj. 2015 Avustukset

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAOHJE

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAOHJE POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.1.2017 voimaan tulleeseen lakiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1 (6) OHJE/X.X./XX.X.200X SISÄLTÖ 1. Yleistä..........................................................

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA

SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA HANKINTASTRATEGIA JA -OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 12 SUONENJOEN KAUPUNKI 1 HANKINTASTRATEGIA Hankintastrategia täsmentää

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Haman parhaat käytännöt - Case Vero

Haman parhaat käytännöt - Case Vero Haman parhaat käytännöt - Case Vero Hankintapäällikkö Mika Hänninen 4.6.2015 Esityksen sisältö Taustaa: Hama ja Hanko-hankkeet Tilhan käyttö Verolla Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin - Verohallinnon

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA HANKINTASTRATEGIAN TAVOITE JA TEHTÄVÄT Hankintastrategian tavoitteena on ohjata hankintojen johtamista, suunnittelua ja toteuttamista kunnan sisällä siten, että julkiset

Lisätiedot

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt Jouni Piri MITÄ KAUPUNKI HANKKII Omana kilpailutuksena esim. - rakennusurakat - ylläpito- ja kunnossapitopalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Pelastuslautakunta PEK/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Pelastuslautakunta PEK/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) 155 Hankinta- ja myyntivaltuudet HEL 2012-016091 T 00 01 00 Päätös Viranhaltijoiden hankintavaltuudet päätti, että hankintapäätökset tekee viranhaltija hankintavaltuuksiensa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kunnalliset hankinnat Kotkan-Haminan seutukunnassa

Kunnalliset hankinnat Kotkan-Haminan seutukunnassa Kunnalliset hankinnat Kotkan-Haminan seutukunnassa Kaupungit ja kunnat (Kotkan-Haminan sk) Ostojen jakautuminen ( ) Seutukunnasta Maakunnasta Ulkopuolelta Yhteensä A. Asiakaspalveluiden ostot + sos, terv,

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU30315 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU30315 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki /

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.02.2016 Sivu 1 / 1 158/2016 02.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 25.1.2016 62 Medi-It Oy:n osakkeiden ostaminen Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 59 Asianro 7550/00.01.02.00/2015 Palvelualueorganisaation jatkokehittäminen / Kasvun ja oppimisen palvelualue Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 Sisällys VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET... 1 1. Yleistä... 1 2. Hyvän hallinnon, talouden ja valvonnan toteuttaminen... 1 3. Talousarvion sitovuustasot... 2 4. Hankintavaltuudet ja hankintojen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) 275 Kj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite koskien kilpailutuksen seurannan järjestämisestä päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 197 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä hiv-infektion saaneiden

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ 1 (6) YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopijapuolet Allekirjoittaneet Imatran ja Lappeenrannan kaupungit, sekä Lemin, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen, Taipalsaaren

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Uusi vuosi uusi hankintalaki Porvoo Annamari Kontio

Uusi vuosi uusi hankintalaki Porvoo Annamari Kontio Uusi vuosi uusi hankintalaki 11.1.2017 Porvoo Annamari Kontio PTCServices Oy Suomen kokenein* julkisten hankintojen asiantuntijatoimisto *Suurin määrä hankintoihin erikoistuneita juristeja, laajin kattaus

Lisätiedot

YHTEISTYÖJÄRJESTELYT HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA. Harry Åhlgren Hallintokeskus Oikeuspalvelut

YHTEISTYÖJÄRJESTELYT HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA. Harry Åhlgren Hallintokeskus Oikeuspalvelut YHTEISTYÖJÄRJESTELYT HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Harry Åhlgren Hallintokeskus Oikeuspalvelut 1.11.2011 YHTEISTYÖJÄRJESTELYT HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Kaupunki Kaupunkikonserni - Yhteishankintayksiköt

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo 7.6.2012 Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari Hankintojen suunnittelu ja toteutus Hankintapalveluissa hoidettavana kaupungin yhteiset sopimushankinnat

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 50742 Koulutus- ja konsultointipalvelut, Joensuun Tiedepuisto Oy Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto 28.11.2012 Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto Sosiaalipalvelujen tuottavuuden parantaminen ja palvelurakenteiden kehittäminen edellyttävät julkisen alan uudistumiskykyä. Tähän päästään vahvistamalla

Lisätiedot

Puitejärjestely. Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014

Puitejärjestely. Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014 Puitejärjestely Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014 Mikä on puitejärjestely? Hankintalain 31 :n säännös: Hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn hankintalain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut / Hallinnon tarkastaminen

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut / Hallinnon tarkastaminen Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Siilinjärven kunta Tilintarkastus 2015 Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut /

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle Tarkastuslautakunta 17 16.02.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 21 07.03.2016 Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2016-2019 ja optio yhdelle (1) vuodelle TARK2013 17 Valmistelija: Tarkastaja

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31395 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31395 Päiväys 1/14 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Kontiolahden kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali-

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot