VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS TARU HYNNINEN

2 Sisällys 1. JOHDANTO 2. NYKYTILAN KUVAUS JA ARVIOINTI Ostokustannukset Benchmarking 3. TAVOITETILA 2015 Materiaalinhallintajärjestelmä Maisa Strateginen toimintamalli Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Ympäristöystävälliset hankinnat Innovatiiviset hankinnat In-house hankinnat 4. HANKINTOJEN JATKOKEHITYS JA TOIMENPITEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Konsernihallinto

3 VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS 1.JOHDANTO Hankintasuunnitelman tarkoituksensa on edetä nykyisestä ennakoimattomasta hankintamallista suunnitelmalliseen hankintaan. Uusi hankintalaki astuu voimaan arviolta Uuden hankintalain säädöksiä voidaan siirtymäajalla soveltaa sikäli, kun siitä on voimassaolevaa säännöstä oikeuskäytännöissä, mm. sopimuksen muutokset ja liikevaihtovaatimukset. Varkauden kaupungissa on toistaiseksi hyvin hajautettu hankintamalli, jota pyritään hankintasuunnitelmalla virtaviivaistamaan. Ohjeistuksen tarkoituksena on löytää keinot toimia hankintalain edellyttämällä tavalla kaikissa kaupungin hankinnoissa. Suunnitelmallisuudella ja yhteisillä pelisäännöillä hankintakustannukset saadaan paremmin hallintaan. Ohjauskokonaisuutta selkeyttää alla oleva kuva. Pienhankintaohjeet täydentävät strategiaa liitetiedostona. KAUPUNKISTRATEGIA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA PALVELUSTRATEGIAT HANKINTALINJAUKSET PIENHANKINTAOHJEET

4 2. NYKYTILAN KUVAUS JA ARVIOINTI Hallintokunnat tekevät hankintoja sopimustoimittajilta omaan tarpeeseen. Hyvin vähäistä keskittämistä tehdään mm. toimistotarvikkeiden osalta. Monessa eri yksikössä saatetaan tilata samaa tuotetta (mm. toimistotarvikkeet) samanaikaisesti niin, että toimituskustannukset sekä laskutuskustannukset ovat moninkertaiset. Kaikkia hankintoja ei ole kilpailutettu, syynä tähän ovat vanhat sopimukset ennen uutta hankintalakia sekä kuntalain 76 :n mukainen kuntayhteistyö. Vanhat, ennen hankintalain voimaantuloa solmitut hankintasopimukset ovat päteviä tänäkin päivänä, ellei niiden sisältöä ole oleellisesti muutettu. Näitä hankintoja on syytä tarkastella toimittajamarkkinoiden osalta, ja kartoittaa, voidaanko kilpailutuksella saavuttaa parempi palvelutaso tai kustannustehokkaampi sopimus. Uudelleenkilpailutus pakkoa näiden osalta ei ole. Hankintoja tehdään hyvin hajautetusti ottamatta huomioon keskitetyn hankinnan synergiaetua. Innovatiiviset ja sosiaalisesti vastuulliset hankinnat ovat vielä uusia asioita, ja niitä ole vielä juurikaan hyödynnetty. Uuden suunnitelman yhtenä pääperiaatteena on jalkauttaa tulevien vuosien aikana näitä hankintaperiaatteita osaksi Varkauden kaupungin toimintaa. Hankintatiedon ja tilaajien määrän ollessa hyvin vaikeasti koordinoitavaa, ei tehokasta ja valvottua ostoa voida tehdä. Kynnysarvon ylittävät hankinnat on pääosin kilpailutettu yhteistyökumppanin, IS- Hankinta Oy:n toimesta. Tilaamis- ja hankintamenettelyt ovat kirjavia, ja yhteisiä ohjeita kynnysarvon ylittäviin hankintoihin ei ole. Kynnysarvon alittavista pienhankinnoista, on laadittu ohjeistus kaupungin intraan. Ohjeistus toimii yleisenä sääntönä siitä, miten pienhankinnoissa menetellään. Hankintojen suunnitteluun ei myöskään käytetä riittävästi resursseja eikä aikaa. Julkisilla varoilla hankkiminen ei lain puitteessa ole este tehokkaille hankinnoille, ja hankinta tulee kilpailutusvaiheessa suunnitella tarkkaan. Näin vältetään huonot ja järjettömät tarjoukset, jotka sivuvaikutuksena lisäävät hankintakustannuksia huonon laadun ja huonon palvelun suhteessa. Hankintalaki ei estä viisaita hankintoja, vaan vaatii innovatiivista ajattelumallia. Tämä peruslähtökohta on tarpeen kiteyttää koko kaupungin kilpailutuksiin. Ostokustannukset Hankintoja tehtiin Varkauden kaupungissa vuoden 2013 aikana noin 100 miljoonalla eurolla. Summassa on mukana sisäinen myyntilaskutus, jonka osuus summasta on 24 M. Suurin menoerä sisäisessä laskutuksessa olivat vuokrat, sähkö ja vesi. Ostopalvelut konsernin ulkopuolelta olivat noin 64 M, materiaaleihin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin n. 8,5 M. Toimialoittain eriteltyinä materiaaleja ja tarvikkeita hankittiin sosiaali- ja terveystoimessa n. 3,5 M, teknisen toimi n , sivistystoimi n Muut materiaalikustannukset muodostuivat konserninhallinnon ja kaupunginhallituksen kustannuksista. Ostopalveluita hankittiin vuonna 2013 sosiaali- ja terveystoimessa n. 62 M, tekninen toimi 9,1 M, sivistystoimi 7,4 M sekä konserninhallinto 4,2 M.

5 Kaupunginhallituksen ostopalvelut olivat n. 1,5 M. Loput kustannukset koostuivat mm. tarkastustoimen ja kaupunginvaltuuston kustannuseristä. Toimialojen vuokrakustannukset olivat 2013 yhteensä noin 11,8 M. Sisäinen myyntilaskutus työllistää henkilöstöä ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Kuntalaissa on omat säädöksensä sisäisen myyntilaskutuksen käyttämiseen, joten lakisääteisestä velvoitteesta ei voida poiketa. Kokonaistaloudellisesti katsottuna jokaiselle hankinnalle on oltava oma kohdentamispaikkansa, jotta hallintokunnat pystyvät seuraamaan omia budjettejaan. Alla havainnollistavat kuviot ostoeurojen jakautumisesta vuonna 2013 hallintokunnittain. Materiaaliostoissa ei ole huomioitu mm. kaupunginhallituksen, valtuuston tai tarkastustoimen kustannuseriä niiden ollessa verraten hyvin pieniä. Kuvio 1. Palveluostot miljoonaa euroa 2013/ hallintokunnittain

6 Kuvio 2. Materiaaliostot miljoonaa euroa 2013/ hallintokunnittain Benchmarking Tutustuminen toisten kaupunkien hankintakäytäntöihin tehtiin keväällä Parasta antia tapaamisissa oli tutustuminen hankintamenetelmiin, erilaisiin hankintaorganisaatioihin sekä hankintojen ohjaamiseen isossa organisaatiossa ja hieman pienemmässä organisaatiossa. Hyviksi todetut käytännöt on sisällytetty jatkotoimenpide-ehdotuksiin. 3. TAVOITETILA 2015 Tavoitetilassa vuoden 2015 aikana hankinnoille luodaan omat hankintaryhmät, määritetään tuotevastaavat, keskitetään tilauksia, hoidetaan kaikki materiaalitilaukset Maisa- materiaalihallintotilausjärjestelmän kautta ja keskitetään epäsuorien hankintojen ohjaus hankintayksikölle. Hankintojen tueksi ja valvonnan sekä ohjaamisen avuksi perustetaan hankintojen ohjausryhmä. Ohjausryhmässä käydään läpi yksiköiden kilpailutustilanteita, palautteita ja yhteistyötä yhteishankintayhtiön kanssa, hankintaeuroja, sopimusvalvontaa, tilausjärjestelmän ongelmia sekä kehitetään hallintokuntien omia hankintoja tehokkaammaksi. Ohjausryhmän kokoonpano: hankintapäällikkö (pj.), controller (siht.), hallintokuntien talouspäälliköt ja teknisen toimen hallintopäällikkö. Hankintapäällikkö raportoi pidetyistä ohjausryhmän kokouksista kaupungin johtoryhmälle. Ohjausryhmä aloittaa toimintansa tammikuussa Hankinta- ja logistiikkapalvelut jatkavat omana prosessinaan uudessa organisaatiomallissa vuoden 2015 alussa osana teknistä toimea. Hankintatoimessa työskentelee hankintapäällikkö, joka toimii substanssiasiantuntijana

7 kilpailutusprosesseissa ja kehittää hankintatoimea konsernin sisällä. Hankintapäällikkö vastaa myös Keski- Savon logistiikkayksikön vetämisestä ja henkilöliikennelogistiikan kehittämisestä. Hankintayksikössä palvelu on hankintaprosessin konsultoimista sekä hankintajuridista neuvontaa. Hankintayksikkö ei toistaiseksi kilpailuta hallintokuntien puolesta hankintoja. Yksikkö ei myöskään tee hallintokunnille markkinakartoituksia tai budjetoi heidän hankintojaan. Sopimusvalvonta kuuluu myös hankkineelle hallintokunnalle. Sopimusjuridista apua tarjotaan tarpeeseen juristin palveluna. Juristina toimii kaupungin hallintojohtaja. Tilausten keskittäminen toteutuu jatkossa niin, että samalle tilaukselle kerätään useamman henkilön/ osaston hankintatarpeet. Tiedonkulun täytyy olla osaltaan tehokasta, jotta keskittämisestä saadaan maksimaalinen hyöty. Tätä työtä tehostaa tuoteryhmävastaavien nimeäminen organisaation sisällä. Varkauden kaupunki jatkaa yhteistyötä hankintayhtiö IS-Hankinnan kanssa. Kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti toimeksiantoina yhtiölle. Pienhankinnat tehdään omana työnä. Pienhankintojen osuutta hankintavolyymeissa pyritään laskemaan jatkuvasti, ja keskitytään tehokkaisiin kilpailutuksiin oikeaan tarpeeseen laajemmassa hankintakokonaisuudessa. Materiaalinhallintajärjestelmä Maisa Varkauden kaupunki on vuonna 2012 päättänyt ottaa käyttöön Maisa materiaalinhallintajärjestelmän koko konsernissa. Järjestelmän katalogien ylläpidosta ja päivittämisestä vastaa IS-Hankinta Oy ja Istekki Oy yhteistyössä sopimustoimittajien kanssa. Tilausjärjestelmän avulla materiaalikustannuksia voidaan hallita tehokkaammin yksiköittäin sekä raportoida hankintavolyymeista reaaliajassa. Varkauden terveys- ja sosiaalitoimi siirtyy Maisan käyttäjäksi alkaen. Sonetohjelma jää lääketilausten osalta sosiaalitoimeen, kaikki muut materiaalit ja tarvikkeet tilataan Maisan kautta. Maisan käyttäjäkoulutuksista huolehtii hankinta- ja logistiikkayksikkö yhteistyössä IS- Hankinnan kanssa. Jokaisessa hallintokunnassa hankintaryhmävastaava huolehtii oman ostoalueensa tilauksista ja raportoi pyynnöstä hankintapäällikölle ostojen sopimuksenmukaisuudesta ja kustannuksista. Strateginen toimintamalli Hyvään hallintotapaan ja hankintalain edellytyksiin pohjautuu avoimuuden periaate julkisissa hankinnoissa. Hankinnoissa pyritään puolueettomuuteen ja tasapuolisuuteen kaikkien toimittajien kesken. Varkauden kaupungissa korostetaan hankintojen aluetaloudellisia vaikutuksia sekä sosiaalisia että ympäristöystävällisiä periaatteita. Hankintapäätöksen tekee toimialajohtaja euroon saakka. Hankintapäätös viedään kuitenkin lautakuntaan aina tiedoksi.

8 EU- arvon ylittävät hankinnat menevät automaattisesti lautakunnan päätettäviksi. Paikallista yrittäjyyttä ja työpaikkojen säilyvyyttä pyritään edistämään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan yhtenä vertailukriteerinä hankinnan aluetaloudellisia vaikutuksia. Julkisten hankintojen syrjimättömyyden periaatteesta ei jousteta. Hankintaan voidaan sisällyttää lisäpisteitä alueellisesta tuntemuksesta lain sallimissa rajoissa ja hankinnan luonne huomioon ottaen. Pk- yrityksiä tuetaan myös osittamalla suurempia hankintakokonaisuuksia uuden lainsäädännön mukaisesti, ellei kansallinen ratkaisu Suomen osalta tule olemaan uudessa lainsäädännössä osittamisen vastainen. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Varkauden kaupunki pyrkii huomioimaan palveluhankinnoissaan ja työllistämisessään mahdollisuuksien mukaan pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia ja nuoria. Varkauden kaupunki suosittaa hankinnan kohde huomioiden toimittajia tarjoamaan pitkäaikaistyöttömille työtä tilanteen mukaan. Palveluntuottajien/ toimittajien osalta sosiaalisesti vastuulliset hankinnat edellyttävät, että toimittaja maksaa työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja noudattaa tunnollisesti työlainsäädäntöä. Jos väärinkäytöksiä tulee tilaajan tietoon, asiaan puututaan välittömästi. Myös verovelvoitteiden kiertäminen tai laiminlyönti johtaa jatkotoimenpiteisiin. Harmaata taloutta ei hyväksytä. Ympäristöystävälliset hankinnat Varkauden kaupungilla on oma energiatehokkuusohjelma. Kaupungissa on mm. yhtenäinen linjaus hankittavien kuljetuspalveluiden euroluokista ja energiamerkinnästä. Kaupunki myös edellyttää että liikennöitsijät kuuluvat energiatehokkuussopimuksen piiriin. Hankinnoissa pyritään suosimaan ekologisuutta sekä vertailemaan erilaisia ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja huomioiden tilaajan edellyttämä laatutaso. Tarjouspyynnössä laatupisteitä voi saada ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla huomioiden hankinnan sisältö. Pisteytys on aina tarjouspyyntökohtainen. Hiilijalanjäljen ja tuotteen elinkaaren valvomista tehostetaan jatkossa tarjouspyynnössä huomioivina lisäpisteinä tai erityisehtoina. Materiaalien uusiokäyttöön tulee panostaa enemmän ja pyrkiä suosimaan elinkaareltaan pitkäikäisiä materiaaleja. Hintavaikutus tulee huomioida tarjouspyyntövaiheessa, jotta ekologisuus ei nostata hankintahintoja ennakoitua tasoa korkeammaksi. Innovatiiviset hankinnat Innovatiivisilla hankinnoilla julkishallinnolla on avainrooli uusia markkinoita luodessa. Innovaatioiden edistäminen julkisissa hankinnoissa edellyttää hankintojen määrittelyä yhteistyössä toimittajien ja loppukäyttäjien osalta niin, että markkinoille syntyy tarve kehittää uusia ratkaisuja. Varkauden kaupunki panostaa vuoropuheluun toimittajien kanssa etenkin suurissa palveluhankinnoissa. Markkinakartoitus ja tietopyynnöt ovat sallittuja myös julkisissa

9 hankinnoissa. Näin pyritään luomaan vuorovaikutussuhteita alueellisiin yrittäjiin ja saamaan uusia, tehokkaita ratkaisumalleja aikaiseksi. In- house hankinnat In- househankinta on hankinta hankintayksikön sidosyksiköltä. Nämä hankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisen piiriin. Sidosyksikkö on puolestaan hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö. Sidosyksikössä ei voi olla itsenäistä omistusta. Varkauden kaupungilla on useita sidosyksiköitä. In house hankinnoissa pyritään hyödyntämään konsernin kokonaistaloudellisuus ja asiantuntijuus, joka tytäryhtiöissä on valmiina. In house hankinnoissa kaupungin ei tarvitse erikseen kilpailuttaa palveluita sellaiselta omaan organisaatioonsa kuulumattomalta, muodollisesti itsenäiseltä yksiköltä, jos yksikkö palvelee tosiasiallisesti kaupungin omaa toimintaa ja se on omistajansa määräysvallassa. Varkauden kaupungilla on myös uusi tukipalveluyksikkö, joka tuottaa ruoka- ja puhtaus- sekä liikuntapalveluita. In-house yhteistyökumppanit Varkaudessa, omistusosuus kattaa in-househankinnat: Wartalo Kodit Oy 100% Varkauden aluelämpö Oy 79,9% Kiinteistö Oy Varkauden kongressi- ja kulttuurikeskus 51,91% Varkauden taitotalo Oy 100% Varkauden metallihovi Oy 100% Navitas kehitys Oy 81,2% Keski- Savon teollisuuskylä Oy 100% Kiinteistö Oy Terveyskäpy 76,6% Keski- Savon vesi Oy 100% Soisalon työterveys liikelaitos 100% Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä 47,3% 4. HANKINTOJEN JATKOKEHITYS JA TOIMENPITEET Varkauden kaupunki panostaa tilaavan ja kilpailuttavan henkilöstön kouluttamiseen tulevina vuosina niin, että uusi hankintalaki ja lain asettamat velvoitteet tukevat henkilöstön hankintaprosesseja jatkossa tehokkaammin. Uusi hankintaohjausryhmä aloittaa toimintansa tammikuussa Ryhmän toiminta on jatkuvaa. Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen osuutta pyritään lisäämään ja tätä kautta tukemaan kaupungin palvelustrategian työllisyyspäämääriä. Varkauden kaupunki pyrkii myös syventämään ja tehostamaan yhteistyötään yhteishankintayhtiö IS-Hankinnan kanssa siten, että paras asiantuntemus ja tehokas konsultaatio toteutuu hankinnoissa. Yhteistyön prosessikuvauksia tulee päivittää säännöllisesti niin, että ajanmukainen tieto on saatavilla molemminpuolisesti.

10 Kaikki kaupungin omat hankintasopimukset pyritään siirtämään yhteiseen T-Web sopimustenhallintaan, josta löytyy ajantasainen tieto voimassa olevista sopimuksista. Yhtenä kehityshaasteena tulevaisuudessa on tehostaa huomattavasti sopimusvalvontaa sekä laatia toimittajakäsikirja ohjaamaan toimittajien kanssa työskentelyä. Tiiviin ja tuloksellisen toimittajayhteistyön malli tuo etua kaupungille sekä toimittajalle. Tavoitteena on uudistaa nykyiset hankintamallit ja hajautettu kokonaisuus kohti valvottua organisaatiota ja löytää tätä kautta keinoja tasapainottaa taloutta hankintoihin kuluvilla euroilla. Painopiste suuntautuu ulkoisten resurssien hallintaan ja kokonaistaloudelliseen tehokkuuteen. Varkauden kaupungille luodaan toimialakohtaiset hankintaryhmät niin, että jokaiselle hallintokunnalle nimetään kunkin hankintaryhmän tuotevastaava. Vastaava konsultoi ongelmatilanteissa hankintapäällikköä tai sopimusjuridisissa ongelmissa suoraan hallintojohtajaa. Vastuuta hallintokuntiin jaetaan niin, että tuoteryhmänsä vastaava/ hänen osoittamansa henkilö, hoitaa tilaukset Maisan kautta (materiaalihankinnat) sekä toimii substanssiasiantuntijana yhteistyössä IS-Hankinnan kilpailutuksissa. Näin saadaan hankinnoille selkeämpi linjaus, ja kustannusvastuuta sekä seurantaa hajautettua organisaatiossa alan asiantuntijoille. Myös yhteistyötä IS-Hankinnan kanssa saadaan tehostettua nimeämällä jokaiselle tuoteryhmälle vastaava. Hankintaryhmätyöskentelyssä hankintojen tehokas keskittäminen on sujuvampaa ja tuottaa näin myös säästöjä logististen kulujen osalta. Tuotevastaavien koulutuksiin tulee panostaa niin, että heillä on ajantasainen markkinatuntemus sekä tilausosaaminen. Ongelmatilanteissa kontaktihenkilö on lähellä ja helpottaa näin myös toimitusketjun hallintaa. Hankintakategoriat jaetaan seuraavasti vastuuhenkilöittäin Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanottopalvelut hoitotarvikkeet ja hoitotarvikejakelu asiakkaille: varastonhoitaja lääkkeet ja niihin rinnastettavat tuotteet: farmaseutti lääkkeelliset kaasut: farmaseutti verensokeritestit: farmaseutti desinfektio- ja hygieniatarvikkeet: varastonhoitaja lääkintä- ja muut laitteet: osastonhoitaja kalusteet ja toimistotarvikkeet: arkistonhoitaja röntgenin laitteet ja tarvikkeet: osastonhoitaja

11 fysioterapian laitteet ja tarvikkeet: osastonhoitaja suun terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet: hammaslääkäri sairaanhoidolliset palvelut: palvelualuepäällikkö muut ostopalvelut: palvelualuepäällikkö matkustuspalvelut: hallintosihteeri Psykososiaaliset palvelut lastensuojelun ostopalvelut: perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä vammaispalveluiden (sis. kehitysvammaisten erityishuollon) ostopalvelut: aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut (päihde- ja mielenterveyspalvelut): päihde- ja mielenterveyspalveluiden esimies ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä päihdehuollon laitoskuntoutuspalvelut: päihde- ja mielenterveyspalveluiden esimies kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut: perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä muut ostopalvelut: palvelualuepäällikkö (sis. esim. adoptioneuvonnan, kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelu Kotiin annettavat palvelut kotihoidon tukipalvelut: kotihoidon esimies kotihoidon ostopalvelut: kotihoidon esimies omaishoidon ostopalvelut: omaishoidon ohjaaja palveluasumisen ostopalvelut/palveluseteli: palvelualuepäällikkö muut ostopalvelut: palvelualuepäällikkö

12 Sivistystoimi oppikirjat ja toimistotarvikkeet: hallintosihteeri/ koulusihteeri muut ostopalvelut: sivistysjohtaja matkustuspalvelut: hallintosihteeri varhaiskasvatuksen hankinnat/ vastuunjako: varhaiskasvatuspäällikkö Tekninen toimi rakennusurakat, vesihuolto, muut ostopalvelut: kaupungininsinööri tekniset konsulttipalvelut: kaupunginarkkitehti materiaalihankinnat urakan ulkopuolelta: rakennuttaja, työjohtaja toimistotarvikkeet ja matkustuspalvelut: toimistosihteeri henkilökuljetukset: logistiikkapäällikkö sähkötarvikkeet: sähköinsinööri LVI: lvi- insinööri Konsernihallinto matkustuspalvelut: kaupunginjohtajan sihteeri konsulttipalvelut: kehitysjohtaja/ hankintapäällikkö toimistotarvikkeet: kirjaamon sihteeri koulutus- ja kulttuuripalvelut: viestintäsihteeri arkistopalvelut: arkistosihteeri epäsuorat/ sopimuksen ulkopuoleiset hankinnat: hankintapäällikkö

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Hankinnat haltuun 14.9.2016 Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, Kouvolan kaupunki Hankintojen osuus toimintakuluista Toimintakulut 571 milj. 2015 Avustukset

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu www.is-hankinta.fi Hankintalaki ja sen tarkoitus Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten

Lisätiedot

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin?

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Julkiset hankinnat Vantaalla tilaisuus 6.3.2015 Tiina Ekholm Hankintajohtaja tiina.ekholm@vantaa.fi Sisältö Mitä Vantaan kaupunki hankkii? Hankintojen

Lisätiedot

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Tarjouspyyntö ja sen velvoitteet Tarjousten käsittely Hankintapäätös

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289)

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) 1(5) KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) Näiden ohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa Kemin kaupungin hankintayksiköitä ja hankintahenkilöitä pienhankinnoissa ja täydentää Kemin kaupungin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA

SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA HANKINTASTRATEGIA JA -OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 12 SUONENJOEN KAUPUNKI 1 HANKINTASTRATEGIA Hankintastrategia täsmentää

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS SISÄLTÖ Julkinen hankinta Jyväskylän kaupungin hankintaorganisaatio Strateginen hankinta Operatiivinen

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin hankintaohjelma

Äänekosken kaupungin hankintaohjelma Kaupunginhallitus 26.5.2014 liite nro 10 (1/9) Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 liite nro 11 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma 2014-2017 Matti Tuononen Kaupunginhallitus 26.5.2014 liite nro 10 (2/9)

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila HALLINNOLLINEN OHJE 1 (5) HANKINTAOHJE 1 Soveltamisala ja määrittelyt n hankinnoissa noudatetaan n kilpailuttamisen linjauksia (Maakuntahallitus Kokous 19.06.2006 / Pykälä 140) ja tätä hankintaohjetta

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt Jouni Piri MITÄ KAUPUNKI HANKKII Omana kilpailutuksena esim. - rakennusurakat - ylläpito- ja kunnossapitopalvelut

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

SOTE-alan kehittäminen -seminaari. Kansallisen hankintalain uudistaminen

SOTE-alan kehittäminen -seminaari. Kansallisen hankintalain uudistaminen Julkiset hankinnat laatu ja tuottavuus SOTE-alan kehittäminen -seminaari Joensuu 5.2.2015 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Kansallisen hankintalain uudistaminen» Uudistamisen tavoitteet» Vaikutukset pk-yritysten

Lisätiedot

Hankintaohje 20.8.2010 alkaen Sulkavan kunnan konsernin hankintaohje

Hankintaohje 20.8.2010 alkaen Sulkavan kunnan konsernin hankintaohje Hankintaohje 20.8.2010 alkaen Sulkavan kunnan konsernin hankintaohje 1 Soveltamisala Kuntien hankintoja ohjaa julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö sekä siihen liittyvä oikeuskäytäntö. Hankinnat pyritään

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankintasääntö

Imatran kaupungin hankintasääntö Liite 1 (Hankintastrategian liite) 1/5 Imatran kaupungin hankintasääntö 1. Soveltamisala Tässä hankintasäännössä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 301, liite 87, 23.08.2010 2 Sisällys Johdanto 3 1. Pienhankintaohjeiden soveltamisala 4 2. Pienhankintojen suorittaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (2/9) Sisällysluettelo Sisällys 1 Johdanto... 2 Yleistä... 2 Nykytila...

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Turun seudun palvelustrategiatyö Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottamistavat Kaarinan kaupunki tuottaa pääosan sosiaalija

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin.

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin. KV 13.10.2014 84 Liite 2 1 (6) HANKJNTAOHJE 1. Soveltamisala Ähtärin kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hanlcintoja ohjaavat olemassa

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Maakunnan julkisten hankintojen seminaari 10.4.2015 Jyväskylässä KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja Ostojen arvo 2014 Sopimukset Perustettu

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Kumppanuudella tuloksiin. 8.5.2012 Paavo Voutilainen sosiaalijohtaja

Kumppanuudella tuloksiin. 8.5.2012 Paavo Voutilainen sosiaalijohtaja Kumppanuudella tuloksiin 8.5.2012 Paavo Voutilainen sosiaalijohtaja Suunnitelmallista kehittämistä Sosiaaliviraston palvelustrategian määrittely alkoi vuonna 2005 ja lopullinen versio hyväksyttiin vuoden

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy

IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy lyhyesti Toimintamalli Paikallisuuden, ympäristön ja sosiaalisten näkökulmien huomioiminen hankinnoissa Hankintaprosessi Ajankohtaista luomuun liittyen 20.11.2012

Lisätiedot

Hankinta-asiamies -palvelut yrittäjille ja hankintayksiköille YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Hankinta-asiamies Veli Puttonen Keski-Suomen Yrittäjät

Hankinta-asiamies -palvelut yrittäjille ja hankintayksiköille YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Hankinta-asiamies Veli Puttonen Keski-Suomen Yrittäjät Hankinta-asiamies -palvelut yrittäjille ja hankintayksiköille YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Hankinta-asiamies Veli Puttonen Keski-Suomen Yrittäjät 1 Keski-Suomen kunnat HANKINTA-ASIAMIES -palvelut palvelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Pelastuslautakunta PEK/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Pelastuslautakunta PEK/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) 155 Hankinta- ja myyntivaltuudet HEL 2012-016091 T 00 01 00 Päätös Viranhaltijoiden hankintavaltuudet päätti, että hankintapäätökset tekee viranhaltija hankintavaltuuksiensa

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 68 24.04.2007 Perusturvalautakunta 90 22.05.2007 Perusturvalautakunta 157 23.10.2007. Asumispalvelujen kilpailuttaminen

Perusturvalautakunta 68 24.04.2007 Perusturvalautakunta 90 22.05.2007 Perusturvalautakunta 157 23.10.2007. Asumispalvelujen kilpailuttaminen Perusturvalautakunta 68 24.04.2007 Perusturvalautakunta 90 22.05.2007 Perusturvalautakunta 157 23.10.2007 Asumispalvelujen kilpailuttaminen 2045/43/434/2006 PERUSLK 68 Valmistelijat: johtava lääkäri Sirkku

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö. Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo

Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö. Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo Kuntien hankintamenot Kuntaorganisaatiot käyttävät tavaroiden, palveluiden ja käyttöomaisuuden hankintoihin tänä

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LAUTAKUNTAPÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINNISTA

TOIMINTAOHJE LAUTAKUNTAPÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINNISTA TOIMINTAOHJE LAUTAKUNTAPÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINNISTA Arvio ennakkoarvioinnin tarpeesta tehdään aina. Vastuu tarvearvioinnista on esittelijällä. Ennakkoarviointia ei tarvita: yksilöä koskeva asia, oikaisuvaatimukset,

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Pienhankinnat Jyväskylän kaupungissa. Pienhankintakoulutus Tilapalvelu 1.11.2013

Pienhankinnat Jyväskylän kaupungissa. Pienhankintakoulutus Tilapalvelu 1.11.2013 Pienhankinnat Jyväskylän kaupungissa Pienhankintakoulutus Tilapalvelu 1.11.2013 Yleistä pienhankinnoista Mikä on pienhankinta? Tavaran, palvelun tai urakan hankinta ostamalla, vuokraamalla tai muulla tavalla

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet

Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet Kuopion asumisen päivät 14.4.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi

Lisätiedot

Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa. Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa. Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Hankinta-asiamiespalvelu Vahtipalvelu käytössä 1.110 yrityksellä,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 Sisällys VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET... 1 1. Yleistä... 1 2. Hyvän hallinnon, talouden ja valvonnan toteuttaminen... 1 3. Talousarvion sitovuustasot... 2 4. Hankintavaltuudet ja hankintojen

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kasvusopimusseminaari 6.11.2014 Kuntatalo Oulun kaupunki TP 2013 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 M Palvelujen ostot 454 M erikoissairaanhoidon ostot 192 M muut palvelut

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Yrittäjäyhteistyö julkisissa hankinnoissa

Yrittäjäyhteistyö julkisissa hankinnoissa Yrittäjäyhteistyö julkisissa hankinnoissa Lisää elinvoimaa hankinnoilla maakuntaan MAAKUNNAN JULKISTEN HANKINTOJEN SEMINAARI 10.4.2015 Katri Löytty Hankintapäällikkö Jyväskylän kaupunki Julkisten hankintojen

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 7.2.2011 52 Voimaantulo 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 PIENHANKINTOJEN MÄÄRITTELY... 1 2 HANKINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KUMPPANUUS PAIKALLISEN ELINKEINOTOIMINNAN NÄKÖKULMA CASE KALLIO

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KUMPPANUUS PAIKALLISEN ELINKEINOTOIMINNAN NÄKÖKULMA CASE KALLIO JULKISEN JA YKSITYISEN YHTEISTYÖ VAIKUTTAVAT TOIMINTAMALLIT SOTE PALVELUIDEN ARVOVERKOSTOISSA (JYVÄ) JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KUMPPANUUS PAIKALLISEN ELINKEINOTOIMINNAN NÄKÖKULMA CASE KALLIO Martti

Lisätiedot

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015 Yhtymähallitus 128 24.06.2015 Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015 Yhall 24.06.2015 128 Yhall 12.5.2015 Valmistelija: hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot