VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS TARU HYNNINEN

2 Sisällys 1. JOHDANTO 2. NYKYTILAN KUVAUS JA ARVIOINTI Ostokustannukset Benchmarking 3. TAVOITETILA 2015 Materiaalinhallintajärjestelmä Maisa Strateginen toimintamalli Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Ympäristöystävälliset hankinnat Innovatiiviset hankinnat In-house hankinnat 4. HANKINTOJEN JATKOKEHITYS JA TOIMENPITEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Konsernihallinto

3 VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS 1.JOHDANTO Hankintasuunnitelman tarkoituksensa on edetä nykyisestä ennakoimattomasta hankintamallista suunnitelmalliseen hankintaan. Uusi hankintalaki astuu voimaan arviolta Uuden hankintalain säädöksiä voidaan siirtymäajalla soveltaa sikäli, kun siitä on voimassaolevaa säännöstä oikeuskäytännöissä, mm. sopimuksen muutokset ja liikevaihtovaatimukset. Varkauden kaupungissa on toistaiseksi hyvin hajautettu hankintamalli, jota pyritään hankintasuunnitelmalla virtaviivaistamaan. Ohjeistuksen tarkoituksena on löytää keinot toimia hankintalain edellyttämällä tavalla kaikissa kaupungin hankinnoissa. Suunnitelmallisuudella ja yhteisillä pelisäännöillä hankintakustannukset saadaan paremmin hallintaan. Ohjauskokonaisuutta selkeyttää alla oleva kuva. Pienhankintaohjeet täydentävät strategiaa liitetiedostona. KAUPUNKISTRATEGIA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA PALVELUSTRATEGIAT HANKINTALINJAUKSET PIENHANKINTAOHJEET

4 2. NYKYTILAN KUVAUS JA ARVIOINTI Hallintokunnat tekevät hankintoja sopimustoimittajilta omaan tarpeeseen. Hyvin vähäistä keskittämistä tehdään mm. toimistotarvikkeiden osalta. Monessa eri yksikössä saatetaan tilata samaa tuotetta (mm. toimistotarvikkeet) samanaikaisesti niin, että toimituskustannukset sekä laskutuskustannukset ovat moninkertaiset. Kaikkia hankintoja ei ole kilpailutettu, syynä tähän ovat vanhat sopimukset ennen uutta hankintalakia sekä kuntalain 76 :n mukainen kuntayhteistyö. Vanhat, ennen hankintalain voimaantuloa solmitut hankintasopimukset ovat päteviä tänäkin päivänä, ellei niiden sisältöä ole oleellisesti muutettu. Näitä hankintoja on syytä tarkastella toimittajamarkkinoiden osalta, ja kartoittaa, voidaanko kilpailutuksella saavuttaa parempi palvelutaso tai kustannustehokkaampi sopimus. Uudelleenkilpailutus pakkoa näiden osalta ei ole. Hankintoja tehdään hyvin hajautetusti ottamatta huomioon keskitetyn hankinnan synergiaetua. Innovatiiviset ja sosiaalisesti vastuulliset hankinnat ovat vielä uusia asioita, ja niitä ole vielä juurikaan hyödynnetty. Uuden suunnitelman yhtenä pääperiaatteena on jalkauttaa tulevien vuosien aikana näitä hankintaperiaatteita osaksi Varkauden kaupungin toimintaa. Hankintatiedon ja tilaajien määrän ollessa hyvin vaikeasti koordinoitavaa, ei tehokasta ja valvottua ostoa voida tehdä. Kynnysarvon ylittävät hankinnat on pääosin kilpailutettu yhteistyökumppanin, IS- Hankinta Oy:n toimesta. Tilaamis- ja hankintamenettelyt ovat kirjavia, ja yhteisiä ohjeita kynnysarvon ylittäviin hankintoihin ei ole. Kynnysarvon alittavista pienhankinnoista, on laadittu ohjeistus kaupungin intraan. Ohjeistus toimii yleisenä sääntönä siitä, miten pienhankinnoissa menetellään. Hankintojen suunnitteluun ei myöskään käytetä riittävästi resursseja eikä aikaa. Julkisilla varoilla hankkiminen ei lain puitteessa ole este tehokkaille hankinnoille, ja hankinta tulee kilpailutusvaiheessa suunnitella tarkkaan. Näin vältetään huonot ja järjettömät tarjoukset, jotka sivuvaikutuksena lisäävät hankintakustannuksia huonon laadun ja huonon palvelun suhteessa. Hankintalaki ei estä viisaita hankintoja, vaan vaatii innovatiivista ajattelumallia. Tämä peruslähtökohta on tarpeen kiteyttää koko kaupungin kilpailutuksiin. Ostokustannukset Hankintoja tehtiin Varkauden kaupungissa vuoden 2013 aikana noin 100 miljoonalla eurolla. Summassa on mukana sisäinen myyntilaskutus, jonka osuus summasta on 24 M. Suurin menoerä sisäisessä laskutuksessa olivat vuokrat, sähkö ja vesi. Ostopalvelut konsernin ulkopuolelta olivat noin 64 M, materiaaleihin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin n. 8,5 M. Toimialoittain eriteltyinä materiaaleja ja tarvikkeita hankittiin sosiaali- ja terveystoimessa n. 3,5 M, teknisen toimi n , sivistystoimi n Muut materiaalikustannukset muodostuivat konserninhallinnon ja kaupunginhallituksen kustannuksista. Ostopalveluita hankittiin vuonna 2013 sosiaali- ja terveystoimessa n. 62 M, tekninen toimi 9,1 M, sivistystoimi 7,4 M sekä konserninhallinto 4,2 M.

5 Kaupunginhallituksen ostopalvelut olivat n. 1,5 M. Loput kustannukset koostuivat mm. tarkastustoimen ja kaupunginvaltuuston kustannuseristä. Toimialojen vuokrakustannukset olivat 2013 yhteensä noin 11,8 M. Sisäinen myyntilaskutus työllistää henkilöstöä ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Kuntalaissa on omat säädöksensä sisäisen myyntilaskutuksen käyttämiseen, joten lakisääteisestä velvoitteesta ei voida poiketa. Kokonaistaloudellisesti katsottuna jokaiselle hankinnalle on oltava oma kohdentamispaikkansa, jotta hallintokunnat pystyvät seuraamaan omia budjettejaan. Alla havainnollistavat kuviot ostoeurojen jakautumisesta vuonna 2013 hallintokunnittain. Materiaaliostoissa ei ole huomioitu mm. kaupunginhallituksen, valtuuston tai tarkastustoimen kustannuseriä niiden ollessa verraten hyvin pieniä. Kuvio 1. Palveluostot miljoonaa euroa 2013/ hallintokunnittain

6 Kuvio 2. Materiaaliostot miljoonaa euroa 2013/ hallintokunnittain Benchmarking Tutustuminen toisten kaupunkien hankintakäytäntöihin tehtiin keväällä Parasta antia tapaamisissa oli tutustuminen hankintamenetelmiin, erilaisiin hankintaorganisaatioihin sekä hankintojen ohjaamiseen isossa organisaatiossa ja hieman pienemmässä organisaatiossa. Hyviksi todetut käytännöt on sisällytetty jatkotoimenpide-ehdotuksiin. 3. TAVOITETILA 2015 Tavoitetilassa vuoden 2015 aikana hankinnoille luodaan omat hankintaryhmät, määritetään tuotevastaavat, keskitetään tilauksia, hoidetaan kaikki materiaalitilaukset Maisa- materiaalihallintotilausjärjestelmän kautta ja keskitetään epäsuorien hankintojen ohjaus hankintayksikölle. Hankintojen tueksi ja valvonnan sekä ohjaamisen avuksi perustetaan hankintojen ohjausryhmä. Ohjausryhmässä käydään läpi yksiköiden kilpailutustilanteita, palautteita ja yhteistyötä yhteishankintayhtiön kanssa, hankintaeuroja, sopimusvalvontaa, tilausjärjestelmän ongelmia sekä kehitetään hallintokuntien omia hankintoja tehokkaammaksi. Ohjausryhmän kokoonpano: hankintapäällikkö (pj.), controller (siht.), hallintokuntien talouspäälliköt ja teknisen toimen hallintopäällikkö. Hankintapäällikkö raportoi pidetyistä ohjausryhmän kokouksista kaupungin johtoryhmälle. Ohjausryhmä aloittaa toimintansa tammikuussa Hankinta- ja logistiikkapalvelut jatkavat omana prosessinaan uudessa organisaatiomallissa vuoden 2015 alussa osana teknistä toimea. Hankintatoimessa työskentelee hankintapäällikkö, joka toimii substanssiasiantuntijana

7 kilpailutusprosesseissa ja kehittää hankintatoimea konsernin sisällä. Hankintapäällikkö vastaa myös Keski- Savon logistiikkayksikön vetämisestä ja henkilöliikennelogistiikan kehittämisestä. Hankintayksikössä palvelu on hankintaprosessin konsultoimista sekä hankintajuridista neuvontaa. Hankintayksikkö ei toistaiseksi kilpailuta hallintokuntien puolesta hankintoja. Yksikkö ei myöskään tee hallintokunnille markkinakartoituksia tai budjetoi heidän hankintojaan. Sopimusvalvonta kuuluu myös hankkineelle hallintokunnalle. Sopimusjuridista apua tarjotaan tarpeeseen juristin palveluna. Juristina toimii kaupungin hallintojohtaja. Tilausten keskittäminen toteutuu jatkossa niin, että samalle tilaukselle kerätään useamman henkilön/ osaston hankintatarpeet. Tiedonkulun täytyy olla osaltaan tehokasta, jotta keskittämisestä saadaan maksimaalinen hyöty. Tätä työtä tehostaa tuoteryhmävastaavien nimeäminen organisaation sisällä. Varkauden kaupunki jatkaa yhteistyötä hankintayhtiö IS-Hankinnan kanssa. Kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti toimeksiantoina yhtiölle. Pienhankinnat tehdään omana työnä. Pienhankintojen osuutta hankintavolyymeissa pyritään laskemaan jatkuvasti, ja keskitytään tehokkaisiin kilpailutuksiin oikeaan tarpeeseen laajemmassa hankintakokonaisuudessa. Materiaalinhallintajärjestelmä Maisa Varkauden kaupunki on vuonna 2012 päättänyt ottaa käyttöön Maisa materiaalinhallintajärjestelmän koko konsernissa. Järjestelmän katalogien ylläpidosta ja päivittämisestä vastaa IS-Hankinta Oy ja Istekki Oy yhteistyössä sopimustoimittajien kanssa. Tilausjärjestelmän avulla materiaalikustannuksia voidaan hallita tehokkaammin yksiköittäin sekä raportoida hankintavolyymeista reaaliajassa. Varkauden terveys- ja sosiaalitoimi siirtyy Maisan käyttäjäksi alkaen. Sonetohjelma jää lääketilausten osalta sosiaalitoimeen, kaikki muut materiaalit ja tarvikkeet tilataan Maisan kautta. Maisan käyttäjäkoulutuksista huolehtii hankinta- ja logistiikkayksikkö yhteistyössä IS- Hankinnan kanssa. Jokaisessa hallintokunnassa hankintaryhmävastaava huolehtii oman ostoalueensa tilauksista ja raportoi pyynnöstä hankintapäällikölle ostojen sopimuksenmukaisuudesta ja kustannuksista. Strateginen toimintamalli Hyvään hallintotapaan ja hankintalain edellytyksiin pohjautuu avoimuuden periaate julkisissa hankinnoissa. Hankinnoissa pyritään puolueettomuuteen ja tasapuolisuuteen kaikkien toimittajien kesken. Varkauden kaupungissa korostetaan hankintojen aluetaloudellisia vaikutuksia sekä sosiaalisia että ympäristöystävällisiä periaatteita. Hankintapäätöksen tekee toimialajohtaja euroon saakka. Hankintapäätös viedään kuitenkin lautakuntaan aina tiedoksi.

8 EU- arvon ylittävät hankinnat menevät automaattisesti lautakunnan päätettäviksi. Paikallista yrittäjyyttä ja työpaikkojen säilyvyyttä pyritään edistämään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan yhtenä vertailukriteerinä hankinnan aluetaloudellisia vaikutuksia. Julkisten hankintojen syrjimättömyyden periaatteesta ei jousteta. Hankintaan voidaan sisällyttää lisäpisteitä alueellisesta tuntemuksesta lain sallimissa rajoissa ja hankinnan luonne huomioon ottaen. Pk- yrityksiä tuetaan myös osittamalla suurempia hankintakokonaisuuksia uuden lainsäädännön mukaisesti, ellei kansallinen ratkaisu Suomen osalta tule olemaan uudessa lainsäädännössä osittamisen vastainen. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Varkauden kaupunki pyrkii huomioimaan palveluhankinnoissaan ja työllistämisessään mahdollisuuksien mukaan pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia ja nuoria. Varkauden kaupunki suosittaa hankinnan kohde huomioiden toimittajia tarjoamaan pitkäaikaistyöttömille työtä tilanteen mukaan. Palveluntuottajien/ toimittajien osalta sosiaalisesti vastuulliset hankinnat edellyttävät, että toimittaja maksaa työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja noudattaa tunnollisesti työlainsäädäntöä. Jos väärinkäytöksiä tulee tilaajan tietoon, asiaan puututaan välittömästi. Myös verovelvoitteiden kiertäminen tai laiminlyönti johtaa jatkotoimenpiteisiin. Harmaata taloutta ei hyväksytä. Ympäristöystävälliset hankinnat Varkauden kaupungilla on oma energiatehokkuusohjelma. Kaupungissa on mm. yhtenäinen linjaus hankittavien kuljetuspalveluiden euroluokista ja energiamerkinnästä. Kaupunki myös edellyttää että liikennöitsijät kuuluvat energiatehokkuussopimuksen piiriin. Hankinnoissa pyritään suosimaan ekologisuutta sekä vertailemaan erilaisia ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja huomioiden tilaajan edellyttämä laatutaso. Tarjouspyynnössä laatupisteitä voi saada ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla huomioiden hankinnan sisältö. Pisteytys on aina tarjouspyyntökohtainen. Hiilijalanjäljen ja tuotteen elinkaaren valvomista tehostetaan jatkossa tarjouspyynnössä huomioivina lisäpisteinä tai erityisehtoina. Materiaalien uusiokäyttöön tulee panostaa enemmän ja pyrkiä suosimaan elinkaareltaan pitkäikäisiä materiaaleja. Hintavaikutus tulee huomioida tarjouspyyntövaiheessa, jotta ekologisuus ei nostata hankintahintoja ennakoitua tasoa korkeammaksi. Innovatiiviset hankinnat Innovatiivisilla hankinnoilla julkishallinnolla on avainrooli uusia markkinoita luodessa. Innovaatioiden edistäminen julkisissa hankinnoissa edellyttää hankintojen määrittelyä yhteistyössä toimittajien ja loppukäyttäjien osalta niin, että markkinoille syntyy tarve kehittää uusia ratkaisuja. Varkauden kaupunki panostaa vuoropuheluun toimittajien kanssa etenkin suurissa palveluhankinnoissa. Markkinakartoitus ja tietopyynnöt ovat sallittuja myös julkisissa

9 hankinnoissa. Näin pyritään luomaan vuorovaikutussuhteita alueellisiin yrittäjiin ja saamaan uusia, tehokkaita ratkaisumalleja aikaiseksi. In- house hankinnat In- househankinta on hankinta hankintayksikön sidosyksiköltä. Nämä hankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisen piiriin. Sidosyksikkö on puolestaan hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö. Sidosyksikössä ei voi olla itsenäistä omistusta. Varkauden kaupungilla on useita sidosyksiköitä. In house hankinnoissa pyritään hyödyntämään konsernin kokonaistaloudellisuus ja asiantuntijuus, joka tytäryhtiöissä on valmiina. In house hankinnoissa kaupungin ei tarvitse erikseen kilpailuttaa palveluita sellaiselta omaan organisaatioonsa kuulumattomalta, muodollisesti itsenäiseltä yksiköltä, jos yksikkö palvelee tosiasiallisesti kaupungin omaa toimintaa ja se on omistajansa määräysvallassa. Varkauden kaupungilla on myös uusi tukipalveluyksikkö, joka tuottaa ruoka- ja puhtaus- sekä liikuntapalveluita. In-house yhteistyökumppanit Varkaudessa, omistusosuus kattaa in-househankinnat: Wartalo Kodit Oy 100% Varkauden aluelämpö Oy 79,9% Kiinteistö Oy Varkauden kongressi- ja kulttuurikeskus 51,91% Varkauden taitotalo Oy 100% Varkauden metallihovi Oy 100% Navitas kehitys Oy 81,2% Keski- Savon teollisuuskylä Oy 100% Kiinteistö Oy Terveyskäpy 76,6% Keski- Savon vesi Oy 100% Soisalon työterveys liikelaitos 100% Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä 47,3% 4. HANKINTOJEN JATKOKEHITYS JA TOIMENPITEET Varkauden kaupunki panostaa tilaavan ja kilpailuttavan henkilöstön kouluttamiseen tulevina vuosina niin, että uusi hankintalaki ja lain asettamat velvoitteet tukevat henkilöstön hankintaprosesseja jatkossa tehokkaammin. Uusi hankintaohjausryhmä aloittaa toimintansa tammikuussa Ryhmän toiminta on jatkuvaa. Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen osuutta pyritään lisäämään ja tätä kautta tukemaan kaupungin palvelustrategian työllisyyspäämääriä. Varkauden kaupunki pyrkii myös syventämään ja tehostamaan yhteistyötään yhteishankintayhtiö IS-Hankinnan kanssa siten, että paras asiantuntemus ja tehokas konsultaatio toteutuu hankinnoissa. Yhteistyön prosessikuvauksia tulee päivittää säännöllisesti niin, että ajanmukainen tieto on saatavilla molemminpuolisesti.

10 Kaikki kaupungin omat hankintasopimukset pyritään siirtämään yhteiseen T-Web sopimustenhallintaan, josta löytyy ajantasainen tieto voimassa olevista sopimuksista. Yhtenä kehityshaasteena tulevaisuudessa on tehostaa huomattavasti sopimusvalvontaa sekä laatia toimittajakäsikirja ohjaamaan toimittajien kanssa työskentelyä. Tiiviin ja tuloksellisen toimittajayhteistyön malli tuo etua kaupungille sekä toimittajalle. Tavoitteena on uudistaa nykyiset hankintamallit ja hajautettu kokonaisuus kohti valvottua organisaatiota ja löytää tätä kautta keinoja tasapainottaa taloutta hankintoihin kuluvilla euroilla. Painopiste suuntautuu ulkoisten resurssien hallintaan ja kokonaistaloudelliseen tehokkuuteen. Varkauden kaupungille luodaan toimialakohtaiset hankintaryhmät niin, että jokaiselle hallintokunnalle nimetään kunkin hankintaryhmän tuotevastaava. Vastaava konsultoi ongelmatilanteissa hankintapäällikköä tai sopimusjuridisissa ongelmissa suoraan hallintojohtajaa. Vastuuta hallintokuntiin jaetaan niin, että tuoteryhmänsä vastaava/ hänen osoittamansa henkilö, hoitaa tilaukset Maisan kautta (materiaalihankinnat) sekä toimii substanssiasiantuntijana yhteistyössä IS-Hankinnan kilpailutuksissa. Näin saadaan hankinnoille selkeämpi linjaus, ja kustannusvastuuta sekä seurantaa hajautettua organisaatiossa alan asiantuntijoille. Myös yhteistyötä IS-Hankinnan kanssa saadaan tehostettua nimeämällä jokaiselle tuoteryhmälle vastaava. Hankintaryhmätyöskentelyssä hankintojen tehokas keskittäminen on sujuvampaa ja tuottaa näin myös säästöjä logististen kulujen osalta. Tuotevastaavien koulutuksiin tulee panostaa niin, että heillä on ajantasainen markkinatuntemus sekä tilausosaaminen. Ongelmatilanteissa kontaktihenkilö on lähellä ja helpottaa näin myös toimitusketjun hallintaa. Hankintakategoriat jaetaan seuraavasti vastuuhenkilöittäin Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanottopalvelut hoitotarvikkeet ja hoitotarvikejakelu asiakkaille: varastonhoitaja lääkkeet ja niihin rinnastettavat tuotteet: farmaseutti lääkkeelliset kaasut: farmaseutti verensokeritestit: farmaseutti desinfektio- ja hygieniatarvikkeet: varastonhoitaja lääkintä- ja muut laitteet: osastonhoitaja kalusteet ja toimistotarvikkeet: arkistonhoitaja röntgenin laitteet ja tarvikkeet: osastonhoitaja

11 fysioterapian laitteet ja tarvikkeet: osastonhoitaja suun terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet: hammaslääkäri sairaanhoidolliset palvelut: palvelualuepäällikkö muut ostopalvelut: palvelualuepäällikkö matkustuspalvelut: hallintosihteeri Psykososiaaliset palvelut lastensuojelun ostopalvelut: perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä vammaispalveluiden (sis. kehitysvammaisten erityishuollon) ostopalvelut: aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut (päihde- ja mielenterveyspalvelut): päihde- ja mielenterveyspalveluiden esimies ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä päihdehuollon laitoskuntoutuspalvelut: päihde- ja mielenterveyspalveluiden esimies kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut: perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä muut ostopalvelut: palvelualuepäällikkö (sis. esim. adoptioneuvonnan, kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelu Kotiin annettavat palvelut kotihoidon tukipalvelut: kotihoidon esimies kotihoidon ostopalvelut: kotihoidon esimies omaishoidon ostopalvelut: omaishoidon ohjaaja palveluasumisen ostopalvelut/palveluseteli: palvelualuepäällikkö muut ostopalvelut: palvelualuepäällikkö

12 Sivistystoimi oppikirjat ja toimistotarvikkeet: hallintosihteeri/ koulusihteeri muut ostopalvelut: sivistysjohtaja matkustuspalvelut: hallintosihteeri varhaiskasvatuksen hankinnat/ vastuunjako: varhaiskasvatuspäällikkö Tekninen toimi rakennusurakat, vesihuolto, muut ostopalvelut: kaupungininsinööri tekniset konsulttipalvelut: kaupunginarkkitehti materiaalihankinnat urakan ulkopuolelta: rakennuttaja, työjohtaja toimistotarvikkeet ja matkustuspalvelut: toimistosihteeri henkilökuljetukset: logistiikkapäällikkö sähkötarvikkeet: sähköinsinööri LVI: lvi- insinööri Konsernihallinto matkustuspalvelut: kaupunginjohtajan sihteeri konsulttipalvelut: kehitysjohtaja/ hankintapäällikkö toimistotarvikkeet: kirjaamon sihteeri koulutus- ja kulttuuripalvelut: viestintäsihteeri arkistopalvelut: arkistosihteeri epäsuorat/ sopimuksen ulkopuoleiset hankinnat: hankintapäällikkö

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa 4/2013 Alkuperä tuntematon Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa Finnwatch on suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Finnwatchin taustalla vaikuttaa

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankintasääntö

Imatran kaupungin hankintasääntö Liite 1 (Hankintastrategian liite) 1/5 Imatran kaupungin hankintasääntö 1. Soveltamisala Tässä hankintasäännössä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat)

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

Impulsseja Helmikuu 2015

Impulsseja Helmikuu 2015 Impulsseja Helmikuu 2015 Hanna Kuusela ja Matti Ylönen Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Kuntien ja kuntayhtymien ostot yksityiseltä

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2012

TEM raportteja 18/2012 TEM raportteja 18/2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat Suomen kansantaloudessa Tilastollinen esiselvitys valtion ja kuntayhteisöjen hankinnoista ja hankintamarkkinoiden toimivuudesta uusien toimintatapojen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot