VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS TARU HYNNINEN

2 Sisällys 1. JOHDANTO 2. NYKYTILAN KUVAUS JA ARVIOINTI Ostokustannukset Benchmarking 3. TAVOITETILA 2015 Materiaalinhallintajärjestelmä Maisa Strateginen toimintamalli Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Ympäristöystävälliset hankinnat Innovatiiviset hankinnat In-house hankinnat 4. HANKINTOJEN JATKOKEHITYS JA TOIMENPITEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Konsernihallinto

3 VARKAUDEN KAUPUNGIN HANKINTALINJAUS 1.JOHDANTO Hankintasuunnitelman tarkoituksensa on edetä nykyisestä ennakoimattomasta hankintamallista suunnitelmalliseen hankintaan. Uusi hankintalaki astuu voimaan arviolta Uuden hankintalain säädöksiä voidaan siirtymäajalla soveltaa sikäli, kun siitä on voimassaolevaa säännöstä oikeuskäytännöissä, mm. sopimuksen muutokset ja liikevaihtovaatimukset. Varkauden kaupungissa on toistaiseksi hyvin hajautettu hankintamalli, jota pyritään hankintasuunnitelmalla virtaviivaistamaan. Ohjeistuksen tarkoituksena on löytää keinot toimia hankintalain edellyttämällä tavalla kaikissa kaupungin hankinnoissa. Suunnitelmallisuudella ja yhteisillä pelisäännöillä hankintakustannukset saadaan paremmin hallintaan. Ohjauskokonaisuutta selkeyttää alla oleva kuva. Pienhankintaohjeet täydentävät strategiaa liitetiedostona. KAUPUNKISTRATEGIA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA PALVELUSTRATEGIAT HANKINTALINJAUKSET PIENHANKINTAOHJEET

4 2. NYKYTILAN KUVAUS JA ARVIOINTI Hallintokunnat tekevät hankintoja sopimustoimittajilta omaan tarpeeseen. Hyvin vähäistä keskittämistä tehdään mm. toimistotarvikkeiden osalta. Monessa eri yksikössä saatetaan tilata samaa tuotetta (mm. toimistotarvikkeet) samanaikaisesti niin, että toimituskustannukset sekä laskutuskustannukset ovat moninkertaiset. Kaikkia hankintoja ei ole kilpailutettu, syynä tähän ovat vanhat sopimukset ennen uutta hankintalakia sekä kuntalain 76 :n mukainen kuntayhteistyö. Vanhat, ennen hankintalain voimaantuloa solmitut hankintasopimukset ovat päteviä tänäkin päivänä, ellei niiden sisältöä ole oleellisesti muutettu. Näitä hankintoja on syytä tarkastella toimittajamarkkinoiden osalta, ja kartoittaa, voidaanko kilpailutuksella saavuttaa parempi palvelutaso tai kustannustehokkaampi sopimus. Uudelleenkilpailutus pakkoa näiden osalta ei ole. Hankintoja tehdään hyvin hajautetusti ottamatta huomioon keskitetyn hankinnan synergiaetua. Innovatiiviset ja sosiaalisesti vastuulliset hankinnat ovat vielä uusia asioita, ja niitä ole vielä juurikaan hyödynnetty. Uuden suunnitelman yhtenä pääperiaatteena on jalkauttaa tulevien vuosien aikana näitä hankintaperiaatteita osaksi Varkauden kaupungin toimintaa. Hankintatiedon ja tilaajien määrän ollessa hyvin vaikeasti koordinoitavaa, ei tehokasta ja valvottua ostoa voida tehdä. Kynnysarvon ylittävät hankinnat on pääosin kilpailutettu yhteistyökumppanin, IS- Hankinta Oy:n toimesta. Tilaamis- ja hankintamenettelyt ovat kirjavia, ja yhteisiä ohjeita kynnysarvon ylittäviin hankintoihin ei ole. Kynnysarvon alittavista pienhankinnoista, on laadittu ohjeistus kaupungin intraan. Ohjeistus toimii yleisenä sääntönä siitä, miten pienhankinnoissa menetellään. Hankintojen suunnitteluun ei myöskään käytetä riittävästi resursseja eikä aikaa. Julkisilla varoilla hankkiminen ei lain puitteessa ole este tehokkaille hankinnoille, ja hankinta tulee kilpailutusvaiheessa suunnitella tarkkaan. Näin vältetään huonot ja järjettömät tarjoukset, jotka sivuvaikutuksena lisäävät hankintakustannuksia huonon laadun ja huonon palvelun suhteessa. Hankintalaki ei estä viisaita hankintoja, vaan vaatii innovatiivista ajattelumallia. Tämä peruslähtökohta on tarpeen kiteyttää koko kaupungin kilpailutuksiin. Ostokustannukset Hankintoja tehtiin Varkauden kaupungissa vuoden 2013 aikana noin 100 miljoonalla eurolla. Summassa on mukana sisäinen myyntilaskutus, jonka osuus summasta on 24 M. Suurin menoerä sisäisessä laskutuksessa olivat vuokrat, sähkö ja vesi. Ostopalvelut konsernin ulkopuolelta olivat noin 64 M, materiaaleihin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin n. 8,5 M. Toimialoittain eriteltyinä materiaaleja ja tarvikkeita hankittiin sosiaali- ja terveystoimessa n. 3,5 M, teknisen toimi n , sivistystoimi n Muut materiaalikustannukset muodostuivat konserninhallinnon ja kaupunginhallituksen kustannuksista. Ostopalveluita hankittiin vuonna 2013 sosiaali- ja terveystoimessa n. 62 M, tekninen toimi 9,1 M, sivistystoimi 7,4 M sekä konserninhallinto 4,2 M.

5 Kaupunginhallituksen ostopalvelut olivat n. 1,5 M. Loput kustannukset koostuivat mm. tarkastustoimen ja kaupunginvaltuuston kustannuseristä. Toimialojen vuokrakustannukset olivat 2013 yhteensä noin 11,8 M. Sisäinen myyntilaskutus työllistää henkilöstöä ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Kuntalaissa on omat säädöksensä sisäisen myyntilaskutuksen käyttämiseen, joten lakisääteisestä velvoitteesta ei voida poiketa. Kokonaistaloudellisesti katsottuna jokaiselle hankinnalle on oltava oma kohdentamispaikkansa, jotta hallintokunnat pystyvät seuraamaan omia budjettejaan. Alla havainnollistavat kuviot ostoeurojen jakautumisesta vuonna 2013 hallintokunnittain. Materiaaliostoissa ei ole huomioitu mm. kaupunginhallituksen, valtuuston tai tarkastustoimen kustannuseriä niiden ollessa verraten hyvin pieniä. Kuvio 1. Palveluostot miljoonaa euroa 2013/ hallintokunnittain

6 Kuvio 2. Materiaaliostot miljoonaa euroa 2013/ hallintokunnittain Benchmarking Tutustuminen toisten kaupunkien hankintakäytäntöihin tehtiin keväällä Parasta antia tapaamisissa oli tutustuminen hankintamenetelmiin, erilaisiin hankintaorganisaatioihin sekä hankintojen ohjaamiseen isossa organisaatiossa ja hieman pienemmässä organisaatiossa. Hyviksi todetut käytännöt on sisällytetty jatkotoimenpide-ehdotuksiin. 3. TAVOITETILA 2015 Tavoitetilassa vuoden 2015 aikana hankinnoille luodaan omat hankintaryhmät, määritetään tuotevastaavat, keskitetään tilauksia, hoidetaan kaikki materiaalitilaukset Maisa- materiaalihallintotilausjärjestelmän kautta ja keskitetään epäsuorien hankintojen ohjaus hankintayksikölle. Hankintojen tueksi ja valvonnan sekä ohjaamisen avuksi perustetaan hankintojen ohjausryhmä. Ohjausryhmässä käydään läpi yksiköiden kilpailutustilanteita, palautteita ja yhteistyötä yhteishankintayhtiön kanssa, hankintaeuroja, sopimusvalvontaa, tilausjärjestelmän ongelmia sekä kehitetään hallintokuntien omia hankintoja tehokkaammaksi. Ohjausryhmän kokoonpano: hankintapäällikkö (pj.), controller (siht.), hallintokuntien talouspäälliköt ja teknisen toimen hallintopäällikkö. Hankintapäällikkö raportoi pidetyistä ohjausryhmän kokouksista kaupungin johtoryhmälle. Ohjausryhmä aloittaa toimintansa tammikuussa Hankinta- ja logistiikkapalvelut jatkavat omana prosessinaan uudessa organisaatiomallissa vuoden 2015 alussa osana teknistä toimea. Hankintatoimessa työskentelee hankintapäällikkö, joka toimii substanssiasiantuntijana

7 kilpailutusprosesseissa ja kehittää hankintatoimea konsernin sisällä. Hankintapäällikkö vastaa myös Keski- Savon logistiikkayksikön vetämisestä ja henkilöliikennelogistiikan kehittämisestä. Hankintayksikössä palvelu on hankintaprosessin konsultoimista sekä hankintajuridista neuvontaa. Hankintayksikkö ei toistaiseksi kilpailuta hallintokuntien puolesta hankintoja. Yksikkö ei myöskään tee hallintokunnille markkinakartoituksia tai budjetoi heidän hankintojaan. Sopimusvalvonta kuuluu myös hankkineelle hallintokunnalle. Sopimusjuridista apua tarjotaan tarpeeseen juristin palveluna. Juristina toimii kaupungin hallintojohtaja. Tilausten keskittäminen toteutuu jatkossa niin, että samalle tilaukselle kerätään useamman henkilön/ osaston hankintatarpeet. Tiedonkulun täytyy olla osaltaan tehokasta, jotta keskittämisestä saadaan maksimaalinen hyöty. Tätä työtä tehostaa tuoteryhmävastaavien nimeäminen organisaation sisällä. Varkauden kaupunki jatkaa yhteistyötä hankintayhtiö IS-Hankinnan kanssa. Kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti toimeksiantoina yhtiölle. Pienhankinnat tehdään omana työnä. Pienhankintojen osuutta hankintavolyymeissa pyritään laskemaan jatkuvasti, ja keskitytään tehokkaisiin kilpailutuksiin oikeaan tarpeeseen laajemmassa hankintakokonaisuudessa. Materiaalinhallintajärjestelmä Maisa Varkauden kaupunki on vuonna 2012 päättänyt ottaa käyttöön Maisa materiaalinhallintajärjestelmän koko konsernissa. Järjestelmän katalogien ylläpidosta ja päivittämisestä vastaa IS-Hankinta Oy ja Istekki Oy yhteistyössä sopimustoimittajien kanssa. Tilausjärjestelmän avulla materiaalikustannuksia voidaan hallita tehokkaammin yksiköittäin sekä raportoida hankintavolyymeista reaaliajassa. Varkauden terveys- ja sosiaalitoimi siirtyy Maisan käyttäjäksi alkaen. Sonetohjelma jää lääketilausten osalta sosiaalitoimeen, kaikki muut materiaalit ja tarvikkeet tilataan Maisan kautta. Maisan käyttäjäkoulutuksista huolehtii hankinta- ja logistiikkayksikkö yhteistyössä IS- Hankinnan kanssa. Jokaisessa hallintokunnassa hankintaryhmävastaava huolehtii oman ostoalueensa tilauksista ja raportoi pyynnöstä hankintapäällikölle ostojen sopimuksenmukaisuudesta ja kustannuksista. Strateginen toimintamalli Hyvään hallintotapaan ja hankintalain edellytyksiin pohjautuu avoimuuden periaate julkisissa hankinnoissa. Hankinnoissa pyritään puolueettomuuteen ja tasapuolisuuteen kaikkien toimittajien kesken. Varkauden kaupungissa korostetaan hankintojen aluetaloudellisia vaikutuksia sekä sosiaalisia että ympäristöystävällisiä periaatteita. Hankintapäätöksen tekee toimialajohtaja euroon saakka. Hankintapäätös viedään kuitenkin lautakuntaan aina tiedoksi.

8 EU- arvon ylittävät hankinnat menevät automaattisesti lautakunnan päätettäviksi. Paikallista yrittäjyyttä ja työpaikkojen säilyvyyttä pyritään edistämään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan yhtenä vertailukriteerinä hankinnan aluetaloudellisia vaikutuksia. Julkisten hankintojen syrjimättömyyden periaatteesta ei jousteta. Hankintaan voidaan sisällyttää lisäpisteitä alueellisesta tuntemuksesta lain sallimissa rajoissa ja hankinnan luonne huomioon ottaen. Pk- yrityksiä tuetaan myös osittamalla suurempia hankintakokonaisuuksia uuden lainsäädännön mukaisesti, ellei kansallinen ratkaisu Suomen osalta tule olemaan uudessa lainsäädännössä osittamisen vastainen. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Varkauden kaupunki pyrkii huomioimaan palveluhankinnoissaan ja työllistämisessään mahdollisuuksien mukaan pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia ja nuoria. Varkauden kaupunki suosittaa hankinnan kohde huomioiden toimittajia tarjoamaan pitkäaikaistyöttömille työtä tilanteen mukaan. Palveluntuottajien/ toimittajien osalta sosiaalisesti vastuulliset hankinnat edellyttävät, että toimittaja maksaa työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja noudattaa tunnollisesti työlainsäädäntöä. Jos väärinkäytöksiä tulee tilaajan tietoon, asiaan puututaan välittömästi. Myös verovelvoitteiden kiertäminen tai laiminlyönti johtaa jatkotoimenpiteisiin. Harmaata taloutta ei hyväksytä. Ympäristöystävälliset hankinnat Varkauden kaupungilla on oma energiatehokkuusohjelma. Kaupungissa on mm. yhtenäinen linjaus hankittavien kuljetuspalveluiden euroluokista ja energiamerkinnästä. Kaupunki myös edellyttää että liikennöitsijät kuuluvat energiatehokkuussopimuksen piiriin. Hankinnoissa pyritään suosimaan ekologisuutta sekä vertailemaan erilaisia ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja huomioiden tilaajan edellyttämä laatutaso. Tarjouspyynnössä laatupisteitä voi saada ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla huomioiden hankinnan sisältö. Pisteytys on aina tarjouspyyntökohtainen. Hiilijalanjäljen ja tuotteen elinkaaren valvomista tehostetaan jatkossa tarjouspyynnössä huomioivina lisäpisteinä tai erityisehtoina. Materiaalien uusiokäyttöön tulee panostaa enemmän ja pyrkiä suosimaan elinkaareltaan pitkäikäisiä materiaaleja. Hintavaikutus tulee huomioida tarjouspyyntövaiheessa, jotta ekologisuus ei nostata hankintahintoja ennakoitua tasoa korkeammaksi. Innovatiiviset hankinnat Innovatiivisilla hankinnoilla julkishallinnolla on avainrooli uusia markkinoita luodessa. Innovaatioiden edistäminen julkisissa hankinnoissa edellyttää hankintojen määrittelyä yhteistyössä toimittajien ja loppukäyttäjien osalta niin, että markkinoille syntyy tarve kehittää uusia ratkaisuja. Varkauden kaupunki panostaa vuoropuheluun toimittajien kanssa etenkin suurissa palveluhankinnoissa. Markkinakartoitus ja tietopyynnöt ovat sallittuja myös julkisissa

9 hankinnoissa. Näin pyritään luomaan vuorovaikutussuhteita alueellisiin yrittäjiin ja saamaan uusia, tehokkaita ratkaisumalleja aikaiseksi. In- house hankinnat In- househankinta on hankinta hankintayksikön sidosyksiköltä. Nämä hankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisen piiriin. Sidosyksikkö on puolestaan hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö. Sidosyksikössä ei voi olla itsenäistä omistusta. Varkauden kaupungilla on useita sidosyksiköitä. In house hankinnoissa pyritään hyödyntämään konsernin kokonaistaloudellisuus ja asiantuntijuus, joka tytäryhtiöissä on valmiina. In house hankinnoissa kaupungin ei tarvitse erikseen kilpailuttaa palveluita sellaiselta omaan organisaatioonsa kuulumattomalta, muodollisesti itsenäiseltä yksiköltä, jos yksikkö palvelee tosiasiallisesti kaupungin omaa toimintaa ja se on omistajansa määräysvallassa. Varkauden kaupungilla on myös uusi tukipalveluyksikkö, joka tuottaa ruoka- ja puhtaus- sekä liikuntapalveluita. In-house yhteistyökumppanit Varkaudessa, omistusosuus kattaa in-househankinnat: Wartalo Kodit Oy 100% Varkauden aluelämpö Oy 79,9% Kiinteistö Oy Varkauden kongressi- ja kulttuurikeskus 51,91% Varkauden taitotalo Oy 100% Varkauden metallihovi Oy 100% Navitas kehitys Oy 81,2% Keski- Savon teollisuuskylä Oy 100% Kiinteistö Oy Terveyskäpy 76,6% Keski- Savon vesi Oy 100% Soisalon työterveys liikelaitos 100% Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä 47,3% 4. HANKINTOJEN JATKOKEHITYS JA TOIMENPITEET Varkauden kaupunki panostaa tilaavan ja kilpailuttavan henkilöstön kouluttamiseen tulevina vuosina niin, että uusi hankintalaki ja lain asettamat velvoitteet tukevat henkilöstön hankintaprosesseja jatkossa tehokkaammin. Uusi hankintaohjausryhmä aloittaa toimintansa tammikuussa Ryhmän toiminta on jatkuvaa. Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen osuutta pyritään lisäämään ja tätä kautta tukemaan kaupungin palvelustrategian työllisyyspäämääriä. Varkauden kaupunki pyrkii myös syventämään ja tehostamaan yhteistyötään yhteishankintayhtiö IS-Hankinnan kanssa siten, että paras asiantuntemus ja tehokas konsultaatio toteutuu hankinnoissa. Yhteistyön prosessikuvauksia tulee päivittää säännöllisesti niin, että ajanmukainen tieto on saatavilla molemminpuolisesti.

10 Kaikki kaupungin omat hankintasopimukset pyritään siirtämään yhteiseen T-Web sopimustenhallintaan, josta löytyy ajantasainen tieto voimassa olevista sopimuksista. Yhtenä kehityshaasteena tulevaisuudessa on tehostaa huomattavasti sopimusvalvontaa sekä laatia toimittajakäsikirja ohjaamaan toimittajien kanssa työskentelyä. Tiiviin ja tuloksellisen toimittajayhteistyön malli tuo etua kaupungille sekä toimittajalle. Tavoitteena on uudistaa nykyiset hankintamallit ja hajautettu kokonaisuus kohti valvottua organisaatiota ja löytää tätä kautta keinoja tasapainottaa taloutta hankintoihin kuluvilla euroilla. Painopiste suuntautuu ulkoisten resurssien hallintaan ja kokonaistaloudelliseen tehokkuuteen. Varkauden kaupungille luodaan toimialakohtaiset hankintaryhmät niin, että jokaiselle hallintokunnalle nimetään kunkin hankintaryhmän tuotevastaava. Vastaava konsultoi ongelmatilanteissa hankintapäällikköä tai sopimusjuridisissa ongelmissa suoraan hallintojohtajaa. Vastuuta hallintokuntiin jaetaan niin, että tuoteryhmänsä vastaava/ hänen osoittamansa henkilö, hoitaa tilaukset Maisan kautta (materiaalihankinnat) sekä toimii substanssiasiantuntijana yhteistyössä IS-Hankinnan kilpailutuksissa. Näin saadaan hankinnoille selkeämpi linjaus, ja kustannusvastuuta sekä seurantaa hajautettua organisaatiossa alan asiantuntijoille. Myös yhteistyötä IS-Hankinnan kanssa saadaan tehostettua nimeämällä jokaiselle tuoteryhmälle vastaava. Hankintaryhmätyöskentelyssä hankintojen tehokas keskittäminen on sujuvampaa ja tuottaa näin myös säästöjä logististen kulujen osalta. Tuotevastaavien koulutuksiin tulee panostaa niin, että heillä on ajantasainen markkinatuntemus sekä tilausosaaminen. Ongelmatilanteissa kontaktihenkilö on lähellä ja helpottaa näin myös toimitusketjun hallintaa. Hankintakategoriat jaetaan seuraavasti vastuuhenkilöittäin Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanottopalvelut hoitotarvikkeet ja hoitotarvikejakelu asiakkaille: varastonhoitaja lääkkeet ja niihin rinnastettavat tuotteet: farmaseutti lääkkeelliset kaasut: farmaseutti verensokeritestit: farmaseutti desinfektio- ja hygieniatarvikkeet: varastonhoitaja lääkintä- ja muut laitteet: osastonhoitaja kalusteet ja toimistotarvikkeet: arkistonhoitaja röntgenin laitteet ja tarvikkeet: osastonhoitaja

11 fysioterapian laitteet ja tarvikkeet: osastonhoitaja suun terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet: hammaslääkäri sairaanhoidolliset palvelut: palvelualuepäällikkö muut ostopalvelut: palvelualuepäällikkö matkustuspalvelut: hallintosihteeri Psykososiaaliset palvelut lastensuojelun ostopalvelut: perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä vammaispalveluiden (sis. kehitysvammaisten erityishuollon) ostopalvelut: aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut (päihde- ja mielenterveyspalvelut): päihde- ja mielenterveyspalveluiden esimies ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä päihdehuollon laitoskuntoutuspalvelut: päihde- ja mielenterveyspalveluiden esimies kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut: perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä ja Joroisten sosiaalityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä muut ostopalvelut: palvelualuepäällikkö (sis. esim. adoptioneuvonnan, kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelu Kotiin annettavat palvelut kotihoidon tukipalvelut: kotihoidon esimies kotihoidon ostopalvelut: kotihoidon esimies omaishoidon ostopalvelut: omaishoidon ohjaaja palveluasumisen ostopalvelut/palveluseteli: palvelualuepäällikkö muut ostopalvelut: palvelualuepäällikkö

12 Sivistystoimi oppikirjat ja toimistotarvikkeet: hallintosihteeri/ koulusihteeri muut ostopalvelut: sivistysjohtaja matkustuspalvelut: hallintosihteeri varhaiskasvatuksen hankinnat/ vastuunjako: varhaiskasvatuspäällikkö Tekninen toimi rakennusurakat, vesihuolto, muut ostopalvelut: kaupungininsinööri tekniset konsulttipalvelut: kaupunginarkkitehti materiaalihankinnat urakan ulkopuolelta: rakennuttaja, työjohtaja toimistotarvikkeet ja matkustuspalvelut: toimistosihteeri henkilökuljetukset: logistiikkapäällikkö sähkötarvikkeet: sähköinsinööri LVI: lvi- insinööri Konsernihallinto matkustuspalvelut: kaupunginjohtajan sihteeri konsulttipalvelut: kehitysjohtaja/ hankintapäällikkö toimistotarvikkeet: kirjaamon sihteeri koulutus- ja kulttuuripalvelut: viestintäsihteeri arkistopalvelut: arkistosihteeri epäsuorat/ sopimuksen ulkopuoleiset hankinnat: hankintapäällikkö

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE

SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE Tekn. ltk. 27.9.2017 50 liite Hankintojen menettelytapaohje 1 (5) x.x.2017 SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE ORGANISOINTI, PERIAATTEET JA OHJEET Sisällys: 1. Johdanto: hankintojen menettelytapaohje,

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Hankinnat haltuun 14.9.2016 Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, Kouvolan kaupunki Hankintojen osuus toimintakuluista Toimintakulut 571 milj. 2015 Avustukset

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJELMA KH KV

KITEEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJELMA KH KV KITEEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJELMA 2017-2021 KH 11.12.2017 392 KV 18.12.2017 83 HANKINTAOHJELMA Sivu 2 (8) Kiteen kaupungin käyttämät tavara- ja palveluhankinnat olivat vuonna 2016 yhteensä 42,6 miljoonaa

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu www.is-hankinta.fi Hankintalaki ja sen tarkoitus Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten

Lisätiedot

Hankinnoilla työllistämisen malli

Hankinnoilla työllistämisen malli Hankinnoilla työllistämisen malli Strateginen tuki ja hankintojen kartoitus Työvoimapalvelut Strateginen suunnittelu ohjaa vastuullisten hankintojen toteuttamista. Esimerkiksi vastuullisia hankintoja

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan hankintaohje

Mäntyharjun kunnan hankintaohje 2017 Mäntyharjun kunnan hankintaohje Hyväksytty: Kunnanhallitus 2.10.2017 179 1. JOHDANTO... 3 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA... 3 Hankintarajat ja kynnysarvot... 3 3. HANKINTAOHJEEN TAVOITTEET JA KEINOT...

Lisätiedot

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Tarjouspyyntö ja sen velvoitteet Tarjousten käsittely Hankintapäätös

Lisätiedot

Siun soten SOTE alan palveluhankinnat Kevät Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun soten SOTE alan palveluhankinnat Kevät Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten SOTE alan palveluhankinnat Kevät 2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Palvelujen ostot toimintakuluista n. 230 milj. euroa vuodessa Toimintakulut 667,5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin hankittavaa palvelua tai hyödykettä. Hankintalaki

Lisätiedot

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin?

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Julkiset hankinnat Vantaalla tilaisuus 6.3.2015 Tiina Ekholm Hankintajohtaja tiina.ekholm@vantaa.fi Sisältö Mitä Vantaan kaupunki hankkii? Hankintojen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA

SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA HANKINTASTRATEGIA JA -OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 12 SUONENJOEN KAUPUNKI 1 HANKINTASTRATEGIA Hankintastrategia täsmentää

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAOHJE

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAOHJE POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.1.2017 voimaan tulleeseen lakiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1 (6) OHJE/X.X./XX.X.200X SISÄLTÖ 1. Yleistä..........................................................

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289)

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) 1(5) KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) Näiden ohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa Kemin kaupungin hankintayksiköitä ja hankintahenkilöitä pienhankinnoissa ja täydentää Kemin kaupungin

Lisätiedot

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt Jouni Piri MITÄ KAUPUNKI HANKKII Omana kilpailutuksena esim. - rakennusurakat - ylläpito- ja kunnossapitopalvelut

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET... 1 1. Yleistä... 1 2. Hankintojen suunnittelu... 3 3. Hankintarajat ja -valtuudet... 3 4. Menettely hankintoja tehtäessä...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS SISÄLTÖ Julkinen hankinta Jyväskylän kaupungin hankintaorganisaatio Strateginen hankinta Operatiivinen

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki / Joensuun

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Haman parhaat käytännöt - Case Vero

Haman parhaat käytännöt - Case Vero Haman parhaat käytännöt - Case Vero Hankintapäällikkö Mika Hänninen 4.6.2015 Esityksen sisältö Taustaa: Hama ja Hanko-hankkeet Tilhan käyttö Verolla Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin - Verohallinnon

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila HALLINNOLLINEN OHJE 1 (5) HANKINTAOHJE 1 Soveltamisala ja määrittelyt n hankinnoissa noudatetaan n kilpailuttamisen linjauksia (Maakuntahallitus Kokous 19.06.2006 / Pykälä 140) ja tätä hankintaohjetta

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien 1 (7) Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännön 24 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja tai sairaalan johtaja päättää talousarvion ja hallituksen

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta.

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta. 1 (7) x.x.2017 xx JOHDANTO Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta

Lisätiedot

HANKINTAILTA. Josek Oy. JOENSUUSSA Risto Ravattinen

HANKINTAILTA. Josek Oy. JOENSUUSSA Risto Ravattinen 17. toukokuu 2017 2 17.5.2017 HANKINTAILTA Josek Oy JOENSUUSSA 18.5.2017 Risto Ravattinen 8.9.2011 3 17.5.2017 JOSEKIN Josekhankinta- asiamies Oy esittäytyy! Risto Ravattinen 8.9.2011 Ensisijaiset tavoitteet

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin hankintaohjelma

Äänekosken kaupungin hankintaohjelma Kaupunginhallitus 26.5.2014 liite nro 10 (1/9) Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 liite nro 11 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma 2014-2017 Matti Tuononen Kaupunginhallitus 26.5.2014 liite nro 10 (2/9)

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA HANKINTASTRATEGIAN TAVOITE JA TEHTÄVÄT Hankintastrategian tavoitteena on ohjata hankintojen johtamista, suunnittelua ja toteuttamista kunnan sisällä siten, että julkiset

Lisätiedot

Hankintaohje 20.8.2010 alkaen Sulkavan kunnan konsernin hankintaohje

Hankintaohje 20.8.2010 alkaen Sulkavan kunnan konsernin hankintaohje Hankintaohje 20.8.2010 alkaen Sulkavan kunnan konsernin hankintaohje 1 Soveltamisala Kuntien hankintoja ohjaa julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö sekä siihen liittyvä oikeuskäytäntö. Hankinnat pyritään

Lisätiedot

SOTE-alan kehittäminen -seminaari. Kansallisen hankintalain uudistaminen

SOTE-alan kehittäminen -seminaari. Kansallisen hankintalain uudistaminen Julkiset hankinnat laatu ja tuottavuus SOTE-alan kehittäminen -seminaari Joensuu 5.2.2015 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Kansallisen hankintalain uudistaminen» Uudistamisen tavoitteet» Vaikutukset pk-yritysten

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankinnat OPAS KILPAILUTUKSIIN OSALLISTUVILLE

Imatran kaupungin hankinnat OPAS KILPAILUTUKSIIN OSALLISTUVILLE Imatran kaupungin hankinnat OPAS KILPAILUTUKSIIN OSALLISTUVILLE Hankinnan periaatteet Imatran kaupunki noudattaa hankinnoissa avoimuuden ja tasapuolisuuden periaatetta. S.2 Hankintalain mukaisen kynnysarvon

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankintasääntö

Imatran kaupungin hankintasääntö Liite 1 (Hankintastrategian liite) 1/5 Imatran kaupungin hankintasääntö 1. Soveltamisala Tässä hankintasäännössä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 776/00.04.01/2015 100 Espoon uuden sairaalan logistiikka palvelujen organisointi HUS-Logistiikka liikelaitoksen hoidettavaksi (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (6) 5 Monivuotisten kasvien taimihankinnan puitejärjestely 2017 2018 hankintayhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) kanssa HEL 2017-001449

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin.

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin. KV 13.10.2014 84 Liite 2 1 (6) HANKJNTAOHJE 1. Soveltamisala Ähtärin kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hanlcintoja ohjaavat olemassa

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (2/9) Sisällysluettelo Sisällys 1 Johdanto... 2 Yleistä... 2 Nykytila...

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU45294 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU45294 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Joensuun

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite sosiaalisten kriteerien käyttöönottamisesta hankinnoissa

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite sosiaalisten kriteerien käyttöönottamisesta hankinnoissa Kaupunginhallitus 475 10.11.2014 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite sosiaalisten kriteerien käyttöönottamisesta hankinnoissa 1156/00.02.04.00/2014 KH 475 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy

IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy lyhyesti Toimintamalli Paikallisuuden, ympäristön ja sosiaalisten näkökulmien huomioiminen hankinnoissa Hankintaprosessi Ajankohtaista luomuun liittyen 20.11.2012

Lisätiedot

Hankinta-asiamies -palvelut yrittäjille ja hankintayksiköille YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Hankinta-asiamies Veli Puttonen Keski-Suomen Yrittäjät

Hankinta-asiamies -palvelut yrittäjille ja hankintayksiköille YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Hankinta-asiamies Veli Puttonen Keski-Suomen Yrittäjät Hankinta-asiamies -palvelut yrittäjille ja hankintayksiköille YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Hankinta-asiamies Veli Puttonen Keski-Suomen Yrittäjät 1 Keski-Suomen kunnat HANKINTA-ASIAMIES -palvelut palvelu

Lisätiedot

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 27.9.2016 va. kaupunginsihteeri, OTM Tuomo Sallinen Kiuruveden kaupunki Lausunnon lähtökohdat Kiuruveden

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 301, liite 87, 23.08.2010 2 Sisällys Johdanto 3 1. Pienhankintaohjeiden soveltamisala 4 2. Pienhankintojen suorittaminen

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot