AMMATILLINEN KOULUTUS Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen koulutuksen mitoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLINEN KOULUTUS 2010. Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen koulutuksen mitoitus"

Transkriptio

1 1 Veikko Autio, Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari, Leena Koski, Jukka Lehtinen, Seppo Montén, Ulla Taipale, Anneli Vasara AMMATILLINEN KOULUTUS 2010 Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen koulutuksen mitoitus Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 -ohjelma OPETUSHALLITUS 1999

2 2 Hanke on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja opetusministeriön tuella. Opetushallitus ISBN muutettu painos Heinäkuu Hakapaino Oy, Helsinki.

3 3 SISÄLLYS SAATESANAT...6 JOHDANTO...7 TIIVISTELMÄ...9 SAMMANDRAG...13 SUMMARY...17 OSA I TYÖVOIMAN TARVE VUONNA 2010 JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MITOITUS TAUSTAA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITYS JA MUUTOKSET PROJEKTIN TAVOITTEET ENNAKOINTIMENETELMÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄT TOIMIALOITTAIN VUOSINA JA ENNUSTE VUOSILLE 2004 JA KANSANTALOUDEN JA TYÖLLISYYDEN KEHITYS...33 Työvoiman kysyntä ja tarjonta...33 Toimialakohtainen kehitys TYÖLLISTEN MÄÄRÄT TOIMIALOITTAIN...39 Maatalous...39 Metsätalous...41 Metsäteollisuus...43 Metallituotteiden valmistus...44 Koneiden valmistus...45 Sähköteknisten tuotteiden valmistus...47 Kulkuneuvojen valmistus...48 Instrumenttien yms. valmistus...49 Muu metalliteollisuus...51 Muu teollisuus (elintarvike, tekstiili ja vaatetus, kemia, energia)...52 Rakennustoiminta...54 Kauppa...55 Liikenne...57 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta...58 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja yleinen turvallisuus...60 Puhtaanapito...61 Opetus ja tutkimus...62 Terveydenhuolto...64 Sosiaalihuolto...65 Järjestötoiminta...67 Kulttuuritoiminta...68 Kotitalouksien käyttämät palvelut...70

4 4 4 UUDEN TYÖVOIMAN TARVE AMMATTIRYHMITTÄIN VUOTEEN 2010 MENNESSÄ...72 Ammattirakenteen kehitys ja ennakoitu muutos Poistuma...76 Uuden työvoiman tarve MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ...78 Maatalous- ja karjanhoitotyö...79 Puutarha- ja puistotyö...81 Kala-, turkis- ja porotaloustyö...83 Metsätyö TEOLLINEN TYÖ...88 Elintarviketyö...88 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatyö...90 Metallityö...93 Koneenasentajat...95 Työkoneiden käyttäjät...97 Puutyö...99 Kemiallinen prosessityö Sähkötyö Graafinen työ Ahtaus- ja varastotyö Muu teollinen työ RAKENNUSTYÖ Talonrakennustyö Putkityö Maalaustyö Muu rakennustyö LIIKENNETYÖ Maaliikennetyö Vesiliikennetyö POSTITYÖ TUOTANNON JA LIIKENTEEN JOHTO- JA ASIANTUNTIJATYÖ Maa- ja metsätalouden työnjohto Tekniikan suunnittelu-, johto- ja tutkimustyö Tekniikan työnjohto- ja asiantuntijatyö Liikenteen johtotyö PALVELUTYÖ Kiinteistötyö Siivoustyö Pesula- ja muu palvelutyö Myyntityö Ravintolapalvelutyö Matkapalvelutyö TOIMISTOTYÖ Toimistotyö Kirjanpito- ja kassanhoitotyö TALOUDEN JA HALLINNON JOHTO- JA ASIANTUNTIJATYÖ Julkisen ja yksityisen sektorin johtotyö Markkinointi-, myynti- ja rahoitusasiantuntijat Lakiasiantuntijat Luonnontieteellinen sekä maa- ja metsätalouden asiantuntijatyö Muu asiantuntijatyö HOITOTYÖ Lääkärit...161

5 5 Sairaanhoitajat, terveydenhuollon tekninen henkilöstö ja työnjohto Muu terveydenhuolto- ja kauneudenhoitotyö Sosiaali- ja vapaa-aika-alan työ OPETUS- JA KULTTUURITYÖ Opetus- ja kasvatustyö Toimittaja- ja viestintätyö Käsi- ja taideteollinen työ Musiikki-, kuvataide- ja muu taiteellinen työ TYÖVOIMAN KYSYNNÄSTÄ KOULUTUKSEN KYSYNTÄÄN AMMATTIEN JA KOULUTUSTEN VASTAAVUUS TYÖTTÖMYYDEN JA AMMATTISIIRTYMIEN VAIKUTUS ENNAKOINNISSA AIKUISTEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN ALOITUSPAIKKATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN ALOITUSPAIKKOJEN MITOITUSPARAMETRIT NUORTEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN ALOITUSPAIKKATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN KOULUTUSTARVE-ENNUSTE VUOSILLE LUONNONVARA-ALA TEKNIIKKA JA LIIKENNE KAUPPA JA HALLINTO MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SOSIAALI- JA TERVEYSALA KULTTUURIALA HUMANISTINEN JA OPETUSALA ENNAKOINNIN KEHITTÄMINEN ENNAKOINTIJÄRJESTELMÄT EU-MAISSA JATKOTOIMET OSA II AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MÄÄRÄLLISTEN TARPEIDEN ENNAKOINTIMALLI JA PERUSAINEISTOT MÄÄRÄLLISTEN KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTIMENETELMÄ TYÖELÄMÄN KOULUTUSTARPEET ALOITUSPAIKKATARVE TYÖELÄMÄN KOULUTUSTARPEIDEN JA LASKETUN ALOITUSPAIKKATARPEEN YHTEENSOVITTAMINEN LASKENTAMALLI LASKENTAMALLIN KUVAUS LASKENTAPROSESSI ENNAKOINTIAINEISTOT JA LUOKITUKSET AINEISTOT LUOKITUKSET ENNUSTEET JA LASKENTAPARAMETRIT TOIMIALOITTAISET TYÖVOIMAENNUSTEET AMMATTIRAKENNE-ENNUSTE POISTUMAT AMMATTIRYHMIEN JA KOULUTUKSIEN VASTAAVUUS AMMATTISIIRTYMÄT JA AIKUISKOULUTUKSEN TARVE ALOITUSPAIKKOJEN MITOITUSPARAMETRIT JA MUUTTUJIEN KUVAUS LIITTEET JA KIRJALLISUUTTA...247

6 6 SAATESANAT Ammatillisen koulutuksen määrällisten koulutustarpeiden ennakointiprojekti on Euroopan sosiaalirahaston Tavoite 4 -ohjelman mukainen hanke, joka toteutettiin Opetushallituksessa opetusministeriön myöntämän rahoituksen turvin. Projektissa luotiin määrällisten koulutustarpeiden ennakointimenetelmä, jonka keskeinen osa on aineistot käsittelevä laskentamalli. Laskentamallin avulla koko työvoimaa koskevista muutos- ja poistumaennusteista johdettiin ammatillisen koulutuksen tarve-ennusteet vuosille Mitoitussuositukset esitetään tässä raportissa eri opintoaloille ja -asteille tutkintoon johtavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja korkean asteen (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) koulutuksessa. Koulutustarvetietoja voidaan laskentamallin avulla jatkuvasti päivittää sekä tuottaa vaihtoehtoisia ennusteita työvoimaa koskevien erilaisten tulevaisuuskuvien pohjalta. Projektissa tuotettu ennakointitieto palvelee valtakunnallista ammatillisen koulutuksen mitoittamista ja suunnittelua, minkä tarkoituksena on vuorostaan helpottaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Ennakointitieto auttaa lisäksi koulutuksen järjestäjiä koulutuksen tarjonnan suunnittelussa, ohjaa nuoria koulutukseen ja työhön hakeutumisessa sekä parantaa yritysten ja muun työelämän mahdollisuuksia ammattitaitoisen työvoiman rekrytoinnissa. Nyt tehty työ on ensimmäisen vaiheen kehittämistyötä, jota on tarkoitus jatkaa Opetushallituksessa. Helsingissä huhtikuussa 1999 Heli Kuusi ylijohtaja

7 7 JOHDANTO Euroopan sosiaalirahaston Tavoite 4 -ohjelma ( ) pyrkii sopeuttamaan yritysten, erityisesti pk-yritysten, henkilöstöä elinkeinoelämän rakennemuutokseen ja tuotantojärjestelmien muutoksiin. Keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ovat työmarkkinoiden kehityksen ja ammatillisten pätevyysvaatimusten ennakointi, ammatillinen koulutus ja uudelleen koulutus, ohjaus ja neuvonta sekä osaamis- ja innovaatiorakenteiden kehittäminen. Ohjelman prioriteetissa 1 ( Työelämän, työmarkkinoiden ja ammatillisten vaatimusten muutosten ennakointi ) keskitytään analysointijärjestelmien luomiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Opetusministeriön päätöksellä Opetushallitus käynnisti ammatillisen koulutuksen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnin (MITENNA) ja tulevaisuuden osaamistarpeiden laadullisen ennakoinnin (OSENNA) hankkeet. Ennakointihankkeiden määräaika ulottui vuoden 1998 loppuun. Työtä jatkettiin vielä vuoden 1999 alkupuolella. MITENNA-projektin tehtävänä oli kehittää työvoiman kysynnän ja koulutetun työvoiman tarjonnan ennakointia. Tärkeänä osana ennakointia tehtiin laskentamalli, jolla tuotettiin tietoa työvoiman kysynnästä ja siihen perustuvasta aloituspaikkatarpeesta koulutuksen eri aloilla ja asteilla. Projekti tuotti työvoimaennusteeseen perustuvan valtakunnallisen koulutustarve-ennusteen kaudelle MITENNA- ja OSENNA-projekteja varten perustettiin ohjausryhmä, joka oli yhteinen kolmannen ESR-ennakointihankkeen, Tulevaisuuden kasvualojen ennakointi ja osaamistarpeiden ennustaminen (KASENNA/Etlatieto Oy), kanssa. Ohjausryhmään, jonka puheenjohtajana toimi ylijohtaja Heli Kuusi, kutsuttiin seuraavat asiantuntijat: johtaja Veikko Autio, opetusneuvokset Matti Kyrö ja Sirkka-Liisa Kärki, ylijohtaja Samuel Lindgrén, myöhemmin ylijohtaja Annette Liljeström Opetushallituksesta, tutkimusjohtaja Hannu Hernesniemi Etlatieto Oy:stä, erityisasiantuntija Erja Johansson Suomen Kuntaliitosta, työvoima- ja koulutuspoliittinen sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöstä, tutkija Kari Kekkonen Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksesta, tutkija Auli Keskinen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, koulutuspoliittinen asiamies Paula Kilpeläinen Palvelutyönantajista, erikoistutkija Ilpo Kokko opetusministeriöstä, koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri Heikki Liede Akavasta, johtava rehtori Kauko Niinikoski Koulutuskuntayhtymien johtajien ja johtavien rehtorien yhdistyksestä, ylitarkastaja Jaakko Okkeri työministeriöstä, johtaja Kari Purhonen Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliitosta, erikoistutkija Aila Repo Tilastokeskuksesta, tutkimuspäällikkö Antti Romppanen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta ja toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Etlatieto Oy:stä.

8 8 Määrällisen koulutuksen ennakointiprojektin johtajana toimi johtaja Veikko Autio ja projektipäällikkönä opetusneuvos Seppo Montén, joka suunnitteli ja ohjelmoi laskentamallin. Alakohtaisia asiantuntijoita olivat opetusneuvos Ilpo Hanhijoki (luonnonvara-ala), ylitarkastaja Jukka Lehtinen (tekniikka ja liikenne), opetusneuvos Matti Kimari (kauppa ja hallinto, sosiaali- ja terveysala, humanistinen ja opetusala), opetusneuvos Anneli Vasara (matkailu-, ravitsemis- ja talousala) ja ylitarkastaja Jukka Katajisto (kulttuuriala). Projektin työhön osallistuivat lisäksi opetusneuvos Leena Koski ja suunnittelija Ulla Taipale ( alkaen osittain myös matkailu-, ravitsemis- ja talousala). Lisäksi sihteerit Anne Hirvikallio, Sinikka Kamula, Riitta Siitonen, Ritva Tuominen ja Ari Vesa Täppinen osallistuivat ennakointiraportin tekniseen laadintaan. MITENNA-projektin toimeksiannosta professori Jukka Lehtinen laati kirjallisuuteen perustuvan selvityksen ulkomaisista ennakointikäytännöistä ja kokemuksista (Lehtinen 1997). Lisäksi selvitettiin ennakoinnilta odotettavia tietotarpeita ja yhteistyöhalukkuutta ennakointitiedon tuottamisessa (Opetushallitus 1998a). Ammatillisille oppilaitoksille ja niiden ylläpitäjille järjestettiin kaksi seminaaria työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin menetelmistä ja ennakointitiedon tuottamisesta. Ennakoinnin kirjallinen perusaineisto järjestettiin käsikirjastokokoelmaksi Opetushallituksen kirjasto- ja tietopalvelun osaksi. Yleiset ja alakohtaiset dokumentit, joita on yli 800, ovat pääosin kotimaisia. Ne luetteloitiin ja asiasanoitettiin. Raportti jakautuu ennakoinnin tuloksia käsittelevään loppuraporttiin (Osa I) ja tekniseen osaan (Osa II). Edellinen sisältää kansantalouden kehitysnäkymät ja työvoiman muutokset toimialoittain ja ammattiryhmittäin, ennusteen uuden työvoiman tarpeesta, koulutustarve-ennusteen laadintaperusteet sekä työvoiman tarve-ennus-teesta johdetut määrälliset koulutustarpeet koulutus- ja opintoaloittain ja -asteittain. Tekninen osa sisältää ennakoinnissa käytetyt aineistot ja luokitukset sekä ennakointimetodin ja laskentamallin kuvauksen.

9 9 TIIVISTELMÄ 1 Projektin tavoitteet 2 Tulokset Ammatillisen koulutuksen määrällisten koulutustarpeiden ennakointihankkeen konkreettisena tavoitteena oli hankkia ennakoinnissa tarvittava tilasto- ja muu aineisto, luoda aineistoa hyödyntävä, ennakointiin soveltuva laskentamalli ja kehittää siitä saatavien tulosten analysointia määrällisen koulutustarpeen ennakointitiedoksi. Tulosten pohjalta tuli tuottaa valtakunnallinen työelämän tarpeista lähtevä koulutustarveennuste. Ennakoinnissa tarvittava aineisto Ennakoinnissa käytettiin työvoimamenetelmän sovellusta. Sitä varten hankittiin ja luokiteltiin uudelleen laskentamallin edellyttämiä laajoja aineistoja, jotka kuvaavat työvoimaa ja väestön ammatillista toimintaa. Tällaisia olivat väestölaskennan tiedot vuodesta 1970 vuoteen 1995, työvoiman poistumatiedot sekä vuoteen 2010 ulottuvat toimialojen ennustetiedot. Sen lisäksi hankittiin työelämän muutoksia käsittelevää ennakointimateriaalia tausta-aineistoksi koulutustarvearvioita varten. Laskentamalli ennakoinnin avuksi Ennakointiaineiston käsittelyä ja tulosten analysointia varten kehitettiin laskentamalli, joka on uusi apuväline työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnissa. Mallin avulla on mahdollista tuottaa vaihtoehtoisia koulutustarve-ennusteita opintoaloille ja - asteille. Malli on suunniteltu sekä valtakunnallisten että alueellisten ennakointitietojen tuottamiseen. Koulutustarpeet 2000-luvun alussa Arviot vuosien koulutustarpeista perustuvat laskentamallin tuloksiin, koulutustoimikuntien kannanottoihin sekä niitä täydentäviin muihin koulutustarveselvityksiin. Asiantuntijatehtävissä toimivan työvoiman osuus kasvaa vuoteen 2010 mennessä edelleen ja koulutustaso nousee muissakin ammattiryhmissä. Silti ammatillisen peruskoulutuksen tarve pysyy lähes nykytasolla, koska työvoima on käytännön työntekijäammateissa ikääntynyttä, ammattiryhmät suuria ja poistumat huomattavasti suuremmat kuin korkea-asteen koulutusta edustavissa ammattiryhmissä. Uutta koulutettua työvoimaa tarvitaan tyydyttämään työvoiman kysynnän kasvua ja korvaamaan työvoiman poistumaa. Työvoiman kysynnän kasvun osuus on noin 20 % ja poistuman osuus 80 % uuden työvoiman tarpeesta. Työvoiman kysynnän kasvusta johtuva koulutustarve kohdentuu lähinnä ammattikorkeakoulu- tai yliopis-

10 10 tokoulutuksen suorittaneisiin. Näiden osuus on yhteensä noin 75 % kysynnän kasvusta aiheutuvasta uuden työvoiman tarpeesta. Sen sijaan 65 %:lta poistumaa korvaavasta uudesta työvoimasta edellytetään ammatillista peruskoulutusta. Koulutusaloittain tarkasteltuna (7 alaa) aloituspaikkojen tarve ei tule juuri muuttumaan nykyisestä. Selvää tarvetta koulutustarjonnan lisäämiseen on vain tekniikan ja liikenteen koulutusalalla. Sen sijaan supistamistarvetta on luonnonvara-alalla, sosiaali- ja terveysalalla, kulttuurialalla sekä humanistisella ja opetusalalla. Kaupan ja hallinnon sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan aloituspaikkatarve säilyy nykytasolla. Luonnonvara-alan peruskoulutuksen aloituspaikkatarve on noin 20 % pienempi kuin 1990-luvun loppuvuosien aloituspaikkamäärä. Uuden koulutetun työvoiman tarvetta vähentää varsinkin se, että maatalous työllistää yhä vähemmän väkeä. Toisaalta poistuma on suuri sekä maatalouden että metsätalouden työvoimasta, mikä lisää uuden työvoiman tarvetta. Metsätalous ja koulutetun työvoiman tarve näyttävät kehittyvän vakaasti. Maa- ja puutarhatalouden työvoimatarpeeseen vaikuttaa EU:n yhteinen maatalouspolitiikka, joka saattaa paljonkin muuttaa työvoiman tarvetta. Ammattikorkeakouluissa tarvitaan hieman vähemmän aloituspaikkoja kuin nykyään, vaikka koulutustasovaatimukset kasvavat. Luonnonvara-alan yrittäjiltä vaaditaan parempaa osaamista kuin aikaisemmin ja luonnonvarojen käytön asiantuntemuksen tarve lisääntyy ympäristönsuojelun ja -hoidon tehtävissä. Yliopistokoulutuksen aloittajatarve on vähän pienempi kuin 1990-luvun jälkipuoliskolla. Luonnontieteellisen koulutuksen tarve näyttäisi vähenevän jonkin verran ja maatalous-metsätieteellisen koulutuksen tarve taas pysyvän nykytasolla. Tietojenkäsittelyn, kemian, biotekniikan ja ympäristötieteiden alat ovat yliopistokoulutuksen kehittämisalueita myös 2000-luvun alussa. Tekniikan ja liikenteen ammatillisen peruskoulutuksen tarve säilyy korkeana, koska ennustejaksolla työvoiman poistuma on suuri. Kone- ja metallialalle, auto- ja kuljetusalalle sekä rakennusalalle on tarpeen lisätä koulutustarjontaa. Työvoiman kysyntä kasvaa erityisesti asiantuntijatehtävissä. Ammattikorkeakoulujen koulutustarjonta voidaan kuitenkin pitää lähes nykytasolla tehostamalla niiden toimintaa. Teknillistieteellisen koulutuksen tarve kasvaa erityisesti tietotekniikan koulutuksen saaneiden suuren kysynnän vuoksi. Kaupan ja hallinnon ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkatarve kasvaa hieman nykyisestä. Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palvelevassa toiminnassa sekä kaupan toimialoilla on ennustekaudella odotettavissa selvää työllisten määrän kasvua. Myyntityössä tulee peruskoulutusta lisätä. Sen sijaan toimistotyön odotetaan työllistävän entistä vähemmän. Ammattikorkeakoulujen tarjontaa voidaan jonkin verran supistaa nykytasosta, joka on ollut tilapäisen tarjonnan lisäyksen takia poikkeuksellisen korkea.

11 11 Yliopistokoulutuksen aloittajamääriä on tarve lisätä kaikilla kolmella opintoalalla, kun erilaiset asiantuntijatehtävät sekä kansainvälinen kaupankäynti ja muu yhteistyö lisääntyvät. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkatarve pysyy nykytasolla. Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan osuus koulutusalan sisällä kasvaa, koska alan koulutuksen saanut työvoima on keskimääräistä vanhempaa ja tämän vuoksi poistuma on ennakointijaksolla suuri. Siivousalalla on pitkään ollut pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta, mikä kasvattaa aloituspaikkatarvetta. Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalalla poistumat ovat suhteellisen vähäisiä ja koulutustarve nykyistä pienempi. On kuitenkin huomattava, että mainittujen opintoalojen koulutussisällöt ovat osittain hyvin lähellä toisiaan, minkä vuoksi on perusteltua ennakoida niiden koulutustarvetta yhtenä kokonaisuutena. Ammattikorkeakoulujen tarjontaa tulisi supistaa jonkin verran nykyisestä. Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tarjontaa on syytä laskea lähivuosiksi huolimatta ennakoidusta terveyden- ja sosiaalihuollon toimialojen voimakkaasta kasvusta. Alan koulutustarpeisiin vaikuttavat muun muassa julkisen talouden kehitys, väestön ikääntyminen sekä palvelurakenteen muutokset, joita on seurattava. Ensi vuosikymmenen puolen välin jälkeen joudutaan todennäköisesti lisäämään koulutusmääriä, kun työvoima ikääntyy ja väestön hoitotarpeet kasvavat. Yliopistokoulutusta on tarve jonkin verran lisätä kaikilla opintoaloilla. Hammaslääketieteen aloittajamäärät on syytä kuitenkin säilyttää nykyisellään. Kulttuurialalla on tarve vähentää käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja. Alalla tällä hetkellä toimiva työvoima on suhteellisen nuorta ja poistuma tästä työvoimasta tulee olemaan pientä. Lisäksi ala on perinteisesti ollut suosittu, mikä on osaltaan vaikuttanut koulutuksen ylimitoitukseen. Viestintä- ja kuvataidealan koulutusta tulisi sen sijaan lisätä mediaalan ja sisältötuotannon arvioidun nopean kasvun vuoksi. Yliopistokoulutuksen määrä on säilytetty lähes nykytasolla, paitsi että taideteollisen alan ja musiikkialan koulutusta on tarve lisätä hieman. Humanistisen ja opetusalan ammatillista peruskoulutusta tulisi hieman supistaa ja ammattikorkeakoulujen tarjontaa puolestaan kasvattaa. Muutostarve on kuitenkin melko pientä. Yliopistokoulutuksessa kasvavia opintoaloja ovat kasvatustiede ja psykologia. Humanistisen koulutuksen aloittajatarvetta tulisi vielä tarkemmin selvittää, kuten opettajankoulutuksesta sitä parhaillaan tehdään. Laskelmat osoittavat tarvetta supistaa koulutusta.

12 12 3 Ennakointitiedon tarve AVAINSANAT Koulutustarpeiden ennakointia tarvitaan koulutuksen määrällistä mitoitusta, budjetointia ja kehittämissuunnitelmien laadintaa varten. Valtakunnallisen ennakoinnin ohella pitäisi tukea ja kehittää alueellista ja paikallista ennakointityötä. Määrällisen säätelyn toimivaltaa on siirretty koulutuksen järjestäjille, jolloin ne tarvitsevat ennakointitietoa pystyäkseen seuraamaan koulutuksen tarjontaa ja arvioimaan sitä suhteessa työelämän muutoksiin. Myös opintojen suunnittelu ja työvoimaohjaus tarvitsevat entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa ennakointitietoa. Koulutuksen määrällinen ennakointi, työvoimatarve, koulutustarve, toimiala, ammattiryhmä, poistuma, ammattisiirtymät, koulutusala, opintoala, opintoaste, täyttöaste, koulutuksen läpäisy, työvoimaosuus.

13 13 SAMMANDRAG 1 Projektets mål 2 Resultat Prognosmaterialet Räknemodellen Projektet för prognostisering av de kvantitativa utbildningsbehoven i yrkesutbildningen hade som konkret mål att ta fram det statistiska och övriga material som behövs för prognostiseringen och utveckla en räknemodell som använder sig av nämnda material och att utgående från analysen av resultaten utveckla prognosen för det kvantitativa utbildningsbehovet. På basis av resultaten skulle en riksomfattande prognos för utbildningsbehovet ställas utgående från behoven i arbetslivet. I prognostiseringen användes en tillämpning av arbetskraftsmetoden. För detta ändamål skaffades och omklassificerades omfattande material som beskriver arbetskraften och befolkningens yrkesverksamhet, såsom t.ex. befolkningsräkningsuppgifter från år 1970 till år 1995, uppgifter om avgången och uppgifter om utvecklingen i olika näringsgrenar fram till år Som bakgrundsmaterial för bedömningen av utbildningsbehovet införskaffades vidare prognosmaterial om förändringarna i arbetslivet. För behandlingen av prognostiseringsmaterialet och analys av resultaten utvecklades en räknemodell, som är ett nytt hjälpmedel vid prognostisering av arbetskrafts- och utbildningsbehoven. Med modellen kan produceras alternativa prognoser för utbildningsbehoven inom olika studieområden och på olika nivåer. Modellen har planerats för produktion av prognostiseringsdata både på riks- och på regional nivå. Utbildningsbehoven i början av 2000-talet Bedömningarna av utbildningsbehoven bygger på de uppgifter som ingick i räknemodellen, utbildningskommissionernas ställningstaganden och andra kompletterande utredningar av utbildningsbehoven. Den del av arbetskraften som arbetar i sakkunniguppgifter fortsätter att öka fram till år 2010 och utbildningsnivån stiger också inom övriga yrkesgrupper. Trots detta stannar behovet av grundläggande yrkesutbildning i det närmaste på den nuvarande nivån, eftersom arbetskraften i de praktiska arbetstagaryrkena är åldersstigen, yrkesgrupperna stora och avgången betydligt större än i de yrkesgrupper som företräder högskoleutbildning.

14 14 Ny utbildad arbetskraft behövs för att tillfredställa den ökade efterfrågan på arbetskraft och ersätta avgången. Ökad efterfrågan står för ca 20 % och avgång för ca 80 % av behovet av ny arbetskraft. Det utbildningsbehov som beror på ökad efterfrågan gäller närmast sådana som avlagt yrkeshögskole- eller universitetsutbildning. Deras andel av den ökade efterfrågan på nya arbetskraft är sammanlagt ca 75 %. Däremot förutsätts grundläggande yrkesutbildning av 65 % av den nya arbetskraft som ersätter avgången. Granskade per utbildningsområde (7 St) är förändringarna i behoven av nybörjarplatser små. Endast inom teknik och kommunikation finns ett klart behov av ökad utbildning. Däremot bör utbildningen inom naturbruk, social- och hälsovård, kultur och humanistisk och pedagogisk utbildning minska. Inom handel och administration och turism-, kosthålls- och ekonomibranschen stannar behovet av nybörjarplatser på den nuvarande nivån. Inom naturbruk är behovet av nybörjarplatser inom den grundläggande utbildningen ca 20 % mindre än under 1990-talets sista år. Speciellt den snabba arbetskraftsminskningen inom lantbruket leder till att behovet av ny utbildad arbetskraft minskar. Å andra sidan är avgången i arbetskraften stor både inom lantbruket och inom skogsbruket, vilket leder till att behovet av ny arbetskraft ökar. Utvecklingen inom skogsbruket och behovet av utbildad arbetskraft inom detsamma förefaller att utvecklas stabilt. Behovet av arbetskraft inom lantbruk och trädgårdsskötsel påverkas av EU:s allmänna lantbrukspolitik, vilket kan leda till stora omvälvningar i arbetskraftsbehovet. Vid yrkeshögskolorna behövs något färre nybörjarplatser än för närvarande trots att kraven på utbildningsnivån ökar. Av företagarna inom naturbruk kommer att krävas bättre kunnande än tidigare och i miljöskydds- och miljövårdsuppgifterna ökar behovet av sakkunskap i användningen av naturtillgångarna. Inom universitetsutbildningen behövs något färre nybörjarplatser än under senare hälften av 1990-talet. Behovet av naturvetenskaplig utbildning förefaller att minska något och behovet av agrikultur-forstvetenskaplig utbildning att bibehållas på ungefär samma nivå som för närvarande. Databehandling, kemi, bioteknik och miljövetenskaper fortsätter att vara utvecklingsområden inom universitetsutbildningen också i början av talet. Behovet av grundläggande utbildning inom teknik och kommunikation fortsätter att vara stort, eftersom avgången är stor under prognosperioden. Inom maskin- och metallbranschen, bil- och transportbranschen och byggnadsbranschen bör utbildningsutbudet ökas. Efterfrågan på arbetskraft ökar speciellt i sakkunniguppgifter. Yrkeshögskolornas utbildningsutbud kan emellertid hållas på i stort sett nuvarande nivå om verksamheten effektiveras. Behovet av teknisk-vetenskaplig utbildning ökar speciellt till följd av den stora efterfrågan på datatekniskt utbildad arbetskraft.

15 15 Inom handel och administration ökar behovet av nybörjarplatser inom den grundläggande utbildningen något jämfört med för närvarande. Inom den verksamhet som betjänar finansierings-, försäkrings-, fastighets- och affärslivet och inom handeln väntas en klar ökning av antalet sysselsatta under prognosperioden. Inom försäljningsarbete bör den grundläggande utbildningen ökas. Däremot väntas kontorsarbete sysselsätta allt färre. Yrkeshögskolornas utbud kan minskas något från den nuvarande nivån, som på grund av en tillfällig ökning av utbudet har varit exceptionellt högt. Nybörjarplatserna inom samtliga tre studieområden inom universitetsutbildningen behöver utökas på grund av det ökade antalet sakkunniguppgifter och den växande internationella handeln och det övriga internationella samarbetet. Behovet av nybörjarplatser inom den grundläggande utbildningen inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen stannar på den nuvarande nivån. Den husliga ekonomins och rengöringsservicens andel inom utbildningsområdet ökar, eftersom den arbetskraft som fått denna utbildning är äldre än i genomsnitt och avgången kommer att vara stor under prognosperioden. I städbranschen har det länge varit brist på yrkeskunnig arbetskraft, varför behovet av nybörjarplatser ökar. Inom hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen är avgången relativt liten och utbildningsbehovet mindre än för närvarande. Man bör emellertid märka att innehållen i utbildningarna inom dessa studieområden delvis är mycket nära varandra, varför det är motiverat att granska dem som en helhet då utbildningsbehoven prognostiseras. Yrkeshögskolornas utbud bör minskas något jämfört med för närvarande. Inom social- och hälsovårdsbranschen bör utbudet av grundläggande utbildning och yrkeshögskoleutbildning under de närmaste åren minska, trots den kraftiga tillväxt som är att vänta inom social- och hälsovårdens näringsgrenar. Utbildningsbehoven på området påverkas bland annat utvecklingen inom den offentlig ekonomin, befolkningens åldrande och förändringarna i servicestrukturen, som bör följas upp. Efter första hälften av nästa årtionde kommer det sannolikt att bli nödvändigt att öka utbildningsmängderna på grund av den ökade avgången då befolkningen åldras och de ökade vårdbehov som detta ger upphov till. Universitetsutbildningen behöver ökas något inom alla studieområden. Inom odontologi bör nybörjarplatserna dock behållas på den nuvarande nivån. Inom kulturen behöver den grundläggande utbildningen och yrkeshögskoleutbildningen inom hantverk och konstindustri minskas. Den nuvarande arbetskraften är relativt ung och avgången kommer att vara liten. Dessutom har studieområdet traditionellt varit populär, vilket har bidragit till överdimensioneringen av utbildningen. Däremot bör utbildningen inom mediekultur och bildkonst ökas på grund av den snabba tillväxt som är att vänta inom mediebranschen och i innehållsproduktionen. Universitetsutbildningen har bibehållits så gott som oförändrad. Utbildningen i konstindustri och musik behöver dock ökas något.

16 16 Inom den humanistiska och pedagogiska utbildningen bör den grundläggande yrkesutbildningen minskas något och yrkeshögskolornas utbud ökas något. Förändringarna är emellertid ganska små. Utbildningen i pedagogik och psykologi är växande studieområden inom universitetsutbildningen. Behovet av nybörjarplatser inom den humanistiska utbildningen bör utredas noggrannare, såsom redan sker i fråga om lärarutbildningen. Kalkylerna visar på behov av att minska utbildningen. 3 Behovet av prognosuppgifter Prognostisering av utbildningsbehoven behövs för den kvantitativa dimensioneringen av utbildningen, budgeteringen och uppgörandet av utvecklingsplaner. Vid sidan av den riksomfattande prognostiseringen finns det behov av att stöda och utveckla den regionala och lokala prognostiseringen. Utbildningsanordnarna har fått ökade befogenheter gällande den kvantitativa dimensioneringen och kommer att behöva prognosuppgifter för att följa upp och bedöma utbildningsutbudet i relation till förändringarna i arbetslivet. Bättre och mångsidigare prognosuppgifter behövs också för studieplaneringen och arbetskraftsstyrningen. NYCKELORD Kvantitativ utbildningsprognos, arbetskraftsbehov, utbildningsbehov, näringsgren, yrkesgrupp, avgång, yrkesförskjutningar, utbildningsområde, studieområde, studienivå, avbrott, beläggningsprocent, arbetskraftsandel.

17 17 SUMMARY 1 Project objectives 2 Results The concrete objective of the Forecasting the Quantitative Needs of Vocational Education and Training project was to acquire the statistical and other material required for forecasting, to create a calculation model applicable to forecasting, utilising this material, and to develop the analyses of results derived from the model into forecasting information on quantitative educational needs. On the basis of the results, a national forecast of educational needs was to be produced, stemming from the needs of working life. Material required for forecasting An application of the labour force method was employed in forecasting. For that purpose, extensive material describing the labour force and the population s occupational activities required by the calculation model were acquired and re-classified. The material included population census data from 1970 to 1995, data on losses of labour force and forecasting data on various industries, extending to the year In addition, forecasting material concerning changes in working life was acquired as background material for estimates of educational needs. Calculation model to assist forecasting For the purpose of processing the forecasting material and analysing the results, a calculation model was developed, which is a new tool in forecasting working life and educational needs. The model enables the production of alternative forecasts of educational needs for various fields and levels of study. The model has been designed for producing both national and regional forecasting information. Educational needs at the beginning of the 21 st century Estimates of educational needs for the period are based on the results of the calculation model, the opinions of training committees and other, complementary researches of educational needs. The proportion of the labour force operating in expert positions will continue to grow by the year 2010, and the level of education will also rise in other occupational groups. Nevertheless, the need for initial vocational education will remain almost at the present level, since the labour force in practical blue-collar occupations is aged and the occupational groups are large; consequently, the losses of labour force will be considerably higher when compared to the occupational groups representing higher education.

Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020

Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020 Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020 Tulevaisuuden työpaikat osaajia tarvitaan Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari, Hannele Savioja Opetushallitus ja tekijät ISBN 978-952-13-3831-1 (nid.) ISBN

Lisätiedot

KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2025

KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2025 Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari ja Hannele Savioja KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2025 Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista Raportit ja selvitykset 2011:25 Opetushallitus

Lisätiedot

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF tutkimuksia undersökningar research series 2005 3 HELSINKI URBAN FACTS 2005 SEPPO MONTÉ N Koulutus Työvoima Helsingin seutu 2015 Helsingin

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi

Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi Opetushallitus Arviointi 5/2001 Opetushallitus ja tekijät Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Marja Hollo Heidi Backman Riitta Hakulinen Jukka Katajisto Leena Koski Marja-Leena Pernu. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN koulutuksen arviointi

Marja Hollo Heidi Backman Riitta Hakulinen Jukka Katajisto Leena Koski Marja-Leena Pernu. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN koulutuksen arviointi Marja Hollo Heidi Backman Riitta Hakulinen Jukka Katajisto Leena Koski Marja-Leena Pernu KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN koulutuksen arviointi Opetushallitus Arviointi 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Graafinen

Lisätiedot

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA Tässä Työelämä on julkaisun tarvitsee otsikon osaavia mahdollinen tekijöitä alaotsikko tasaus Tekstiili- vasemmalle ja vaatetusalan koulutusselvitys Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoilla

Nuoret työmarkkinoilla Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? 14/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA Historia ja vaikuttavuus Raportit ja selvitykset 2015:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2015:2 ISBN 978-952-13-6044-2 (nid.) ISBN 978-952-13-6045-9

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 35 / 2010 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Tutkimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutuspoluista, koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä Elina Lavikainen Elina Lavikainen Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Jouko Mehtäläinen, Hannu Jokinen, Jouni Välijärvi Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 18 Jyväskylän yliopisto TEKIJÄ Jouko Mehtäläinen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Helsingin yliopisto RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 118 Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan

Lisätiedot

Kari Nissinen & Jouni Välijärvi. Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia

Kari Nissinen & Jouni Välijärvi. Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia Kari Nissinen & Jouni Välijärvi 2022 2018 2016 2014 2024 2020 2021 2015 2023 2019 2017 Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia 20252011 2012 2013 2010 Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden

Lisätiedot

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Maahanmuutto

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Maahanmuutto Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 5.11.2009 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 Opetusministeriön

Lisätiedot

Esipuhe. Eeva Vattulainen Erikoissuunnittelija Syyskuu 2006

Esipuhe. Eeva Vattulainen Erikoissuunnittelija Syyskuu 2006 i Esipuhe Työpoliittinen tutkimus -sarjassa julkaistaan Siirtolaisuusinstituutin tutkijan Heli Sjöblom-Immalan tutkimus Maahanmuuttajat Turussa yrittäjinä ja palkansaajina. Tutkimus kuuluu Työpoliittiseen

Lisätiedot

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 36 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TERHI LUUKKONEN TOMMI MÄKELÄ MARKUS PÖLLÄNEN HANNA KALENOJA JORMA MÄNTYNEN JARKKO RANTALA Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 TAUSTARAPORTTI

Lisätiedot

MITEN MATEMATIIKAN TAIDOT KEHITTYVÄT?

MITEN MATEMATIIKAN TAIDOT KEHITTYVÄT? Eero K. Niemi & Jari Metsämuuronen (toim.) MITEN MATEMATIIKAN TAIDOT KEHITTYVÄT? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008 Koulutuksen seurantaraportit 2010:2 Koulutuksen

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Koulutus 2013 Utbildning Education Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Oppilaitostilastot

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Ulla Numminen (toim.), Pentti Yrjölä, Tim Lamminranta & Esa Heikkinen OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Arviointi 4/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2283-7

Lisätiedot

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 Lönnberg Print Helsinki 2006 Alkusanat Käsillä oleva julkaisu päättää Taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot