YHTEISELLÄ PERUSTALLA. Kauniaisten seurakuntayhtymän strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISELLÄ PERUSTALLA. Kauniaisten seurakuntayhtymän strategia 2010 2015"

Transkriptio

1 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa ~ ~ YHTEISELLÄ PERUSTALLA Kauniaisten seurakuntayhtymän strategia Johdanto Miksi laadimme strategian? Yhteiskunnallinen muutos ja kulttuurinen murros ovat olleet Suomessa kiihtyvää. Pärjätäkseen muutoksen keskellä kirkko on pyrkinyt 2000-luvulla vahvistamaan strategista johtamista ja suunnittelua. Kokonaiskirkon tuorein strategia, Meidän kirkko osallisuuden yhteisö, on vuodelta 2008 ja sen tähtäyspiste on vuodessa Kirkon hallintomalli ei ole keskusjohtoinen. Seurakunnilla on merkittävä itsenäisyys ja sen myötä myös vastuu. Keskushallinnon strategialla ei voida ohjailla paikallisseurakuntia, vaan paikalliset strategiat on luotava paikallisesti. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on kehottanut kaikkia alueen seurakuntia strategiseen työskentelyyn. Kokonaiskirkon taholta strateg iatyöskentelyä on tuettu mm. julkaisemalla Seurakuntien strategiaopas keväällä Kauniaisten seurakunnissa on päätetty laatia strategiat vuonna Yhdessä seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän, jonka keskeisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä seurakuntien toiminnalle. Seurakuntayhtymän strategialla luodaan edellytyksiä seurakuntien strategioiden laatimiselle. Toimintaympäristömme Kauniaisten seurakuntayhtymän toimintaan vaikuttaa kolme merkittävää ympäristötekijää: Suomalaisen yhteiskunnan kehitys Pääkaupunkiseudun kehitys Kauniaisten kaupungin kehitys Seurakuntayhtymän tehtävänä on luoda edellytykset seurakuntien toiminnalle. Tämän vuoksi seuraavassa katsauksessa em. kolmea ympäristötekijää tarkastellaan lähinnä talouden näkökulmasta. Suomalaisen yhteiskunnan kehitys Suomi on vientivetoinen talous ja siksi erityisen herkkä kansainvälisen talouden heilahteluille. Parhaillaan elämme kansainvälistä taantumaa, joka on huomattavasti normaalia suhdannevaihtelua voimakkaampi. Suomen taloudessa on merkittäviä vahvuuksia kuten terve pankkijärjestelmä. Silti kansantaloutemme on lähivuosina kovilla. Tähän vaikuttaa voimakkaasti kasvava valtion velka mutta pidemmällä aikavälillä myös heikentyvä huoltosuhde, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Ennusteiden mukaan keskipitkällä aikavälillä ei ole nähtävissä voimakasta taloudellista kasvua vaan pikemminkin pitkä hitaan kasvun kausi.

2 Hyväksytty yhteisessä kirkkova Ituustossa Pääkaupunkiseudun kehitys Suuruuden ekonomia on tällä hetkellä vallitseva yhteiskuntasuunnittelun trendi Suomessa. Keskittämisellä ja suurten yksiköiden muodostamisella pyritään taloudelliseen tehokkuuteen. Pääkaupunkiseudulla käydään yhä lisääntyvää keskustelua siitä, kuinka pitkälle yhteistyössä tulisi mennä. Tietyillä osa-alueilla yhteistyötä ollaan syventämässä alueen kuntien omista aloitteista mm. YTV:n puitteissa. Toisaalta valtiovallan toimet kuten Parashanke ovat jo nyt velvoittaneet mm. Kauniaisten kaupungin avautumaan lisääntyvälle yhteistyölle naapuriensa kanssa. Lyhyellä tähtäimellä Kauniaisten itsenäisyys kuntana tuskin on uhattuna. Pääkaupunkiseudun tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa ajatus yhdestä metropolikunnasta on kuitenkin jatkuvasti esillä. Keskipitkällä aikavälillä saattaa olla mahdollista, että pääkaupunkiseudusta muodostuu yksi kaupunki. Jos näin tapahtuu, sillä on seurauksensa myös Kauniaisten seurakuntayhtymälle. Kirkossa on käynnissä useita hankkeita, jotka johtanevat seurakuntien välisen yhteistyön lisääntymiseen talouden ja hallinnon alueilla. Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymät tiivistävät yhteistyötään myös muilla osa-alueilla, erityisesti niillä toimialueilla, joista seurakuntayhtymät vastaavat. Kauniaisten seurakuntayhtymä on pieni tekijä pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien joukossa. Koko kirkkoa koskeviin ja seurakuntia velvoittaviin yhteistyöhankkeisiin luonnollisesti osallistumme. Monet pääkaupunkiseudun suurten seurakuntayhtymien yhteistyöhankkeet koskevat kuitenkin sellaista toimintaa, jossa Kauniaisilla on vain marginaalinen rooli, jos sitäkään. Kauniaisten kaupungin kehitys Seurakuntayhtymän kannalta oleellinen kysymys on Kauniaisten kaupungin väestökehitys. Seurakuntien verotulot ovat suorassa suhteessa paitsi taloudelliseen kehitykseen myös kaupungin väestömäärään. Kolmas verotuloihin vaikuttava tekijä on kirkon jäsenyyden kehittyminen. Kauniaisten kaupungin väestö on pysynyt koko 2000-luvun lähes samana ja asukkaita on n Vuosikymmenen alkupuoliskon hyvä taloudellinen kehitys ja erityisesti suuret optiotulot, joita Kaunaisissa oli suhteellisen paljon, johtivat siihen, että vaikka väestö ei kaupungissa kasvanut, verotulot kasvoivat merkittävästi. Näin myös seurakunnille kertyi useana vuonna voittovaroja, jotka nyt heikentyneessä tilanteessa muodostavat taloudellisen puskurin, jolla taantuman vaikutuksia voidaan lieventää. Talouden taantumalla on vaikutuksensa myös Kauniaisissa, joskin ne ovat lievemmät kuin maassa keskimäärin. Tähän on ainakin kaksi selitystä. Ensinnäkin kaupunkilaisista merkittävä osa on eläkeläisiä, joiden verotettaviin tuloihin taantumalla ei ole ollut vaikutusta. Toisaalta työttömyys on Kauniaisissa vähäisempää kuin muualla. Lisääntyvällä eläkeläisten osuudella on keskipitkällä aikavälillä kuitenkin myös negatiivinen vaikutuksensa veronmuodostukseen. Eläkkeet ovat merkittävästi pienempiä kuin palkat, jolloin myös eläkkeistä maksettavat verot ovat pienempiä. Keksipitkällä aikavälillä voikin

3 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltu ustossa todeta, että seurakuntien verotulot tulevat laskemaan, mikäli yleinen talouskehitys on ennustetun hidasta ja Kauniaisten väestö ei lisäänny mutta eläkeläisten osuus väestöstä kasvaa. Taantuvaan väestö- ja verokehitykseen on kaupungin puolella kuitenkin reagoitu. Kaupungin asunto-ohjelmassa, jonka ennusteet ulottuvat vuoteen 2017, alkavalle vuosikymmenelle ennustetaan merkittävää väestönkasvua. Tavoitteena on, että vuonna 2020 Kauniaisissa on asukasta. Näin alkavalla vuosikymmenellä väestö lisääntyisi hengellä. Taloudellinen taantuma on hidastanut kaupungin asunto-ohjelman toteutumista. Keskustan kehittämishanke on kuitenkin saatettu liikkeelle ja ilmeistä on, että se tulee jatkumaan, joskin jonkin verran viivästyneenä. Kaupungin asunto-ohjelmassa kymmenenvuotiskaudelle on asetettu tavoitteeksi 600 uuden asunnon valmistuminen. hjelmassa ennustetaan tavoitteen toteutuvan etuajassa. Tällä hetkellä lienee realistista ajatella, että tavoite on saavutettavissa, mutta ei enää etupainotteisesti, vaan pikemminkin hitaasti. Voitaneen arvioida, että ensi vuosikymmenen puolivälissä Kauniaisissa on n asukasta. Se tarkoittaa vuosittain n. sataa uutta kaupunkilaista ja n. 80 uutta seurakuntalaista. Todennäköistä on, että samalla suomenkielisen väestön suhteellinen osuus kasvaa. Kirkon jäsenyyskehitys on kokonaiskirkon tasolla ollut viime vuosina huolestuttava, kun kirkosta eroaminen on ollut merkittävää. Kauniaisissa jäsenyyskehitys on ollut kuitenkin maltillista. Jäsenyyskehityksen haasteisiin vastaaminen kuuluu kuitenkin seurakuntien, ei seurakuntayhtymän vastuulle, joten tätä kysymystä tullaan käsittelemään seurakuntien strategioissa. Taloutemme tila Seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien menotaloudet on mitoitettu kuluneella vuosikymmenen alussa vallinneen erinomaisen tulonmuodostuksen mukaisesti. Kaikkea ei ole kuitenkaan kulutettu, vaan seurakunnilla on aiemmilta vuosilta voittovaroissaan taloudelliset puskurit, joiden avulla ne sietävät useampiakin alijäämäisiä vuosia. Tämä antaa mahdollisuuden tilanteen rauhalliseen arviointiin. Äkkijyrkkiin muutoksiin ei ole tarvetta. Seurakuntayhtymän varoja on kulunut merkittävästi keskustan uuden toimitilan hankintaan ja varustamiseen. Tämä on tehnyt ajankohtaiseksi seurakuntayhtymän Espoon Bembölessä sijaitsevan maa-alueen myymisen. Tällä myynnillä voidaan korvata lovi, jonka keskustan toimitilahanke on tehnyt seurakuntayhtymän rahoitusomaisuuteen. Uusinvestointeihin tuskin on strategiakaudella tarvetta, mutta varoja tarvitaan nykyisten kiinteistöjen ylläpitoon ja mahdollisiin peruskorjauksiin valmistautumiseen. Arvioitaessa Kauniaisten seurakuntayhtymän tulonmuodostusta alkavan vuosikymmenen ensimmäisellä puoliskolla on syytä realistiseen mutta varovaiseen optimismiin. Taantuman taittuminen sekä ennustettu väestönkasvu voivat kääntää tällä hetkellä alijäämäisen talouden tasapainoon muutaman vuoden kuluttua. Tarkkana on kuitenkin oltava ja tarvittaessa on varauduttava huonompaankin kehitykseen.

4 Hyväksytty yhteisessä kirkkova Ituustossa Strategia Toiminta-ajatus - Mitä varten olemme olemassa? Kauniaisten seurakuntayhtymän tehtävänä on luoda taloudelliset ja toimitiloihin liittyvät edellytykset suomen- ja ruotsinkieliselle seurakuntaelämälle Kauniaisissa. Tätä tehtäväänsä seurakuntayhtymä hoitaa perussääntönsä mukaisesti. Visio Millaisia haluamme olla? Kauniaisissa on itsenäinen seurakuntayhtymä, joka tekee aktiivista yhteistyötä pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien kanssa. Seurakuntayhtymän talous on vakaa, kiinteistöt hyvässä kunnossa ja henkilöstö työhönsä hyvin motivoitunutta. Arvot - Mitkä ovat toim intaperiaatteemme? Pyrimme noudattamaan ns. hyvän hallinnon periaatteita, joita ovat mm. lainmukaisuus, tasapuolisuus, julkisuus, vastuullisuus ja suhteellisuus. Tavoitteet ja toimintalinjaukset - Miten visio voi toteutua? Talous Tavoitteena on tasapainoinen talous. Tavoitteen toteutumiseen pyritään seuraavin keinoin. Parantuva talouskehitys sekä kaupungin väestönkasvu kääntävät verotulot nousuun. Seurakuntayhtymän henkilöstön määrää ei strategiakaudella lisätä. Bembölen alue myydään. Ulkopuoliset palvelut kilpailutetaan säännöllisesti. Strategiakaudella vuonna 2013 arvioidaan, onko yleinen talouskehitys ja kaupungin väestökehitys toteutuneet strategian odotusten mukaisesti. Mikäli yleinen talouskehitys sekä kunnan väestökehitys eivät toteudu ennustetusti, on seurakunnan menot sopeutettava talouden kantokykyyn esim. realisoimalla kiinteistöjä, jotka eivät ole toiminnan kannalta välttämättömiä. Ki i nteistöt Tavoitteena on, että seurakuntayhtymän kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa. Tavoitteen toteutumiseen pyritään seuraavin keinoin. Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvää huolto- ja korjaustoiminnan johtamista, valmistelua ja seurantaa kehitetään liittämällä ne osaksi syksyllä 2009 perustetun ylivahtimestarin toimen työnkuvaa. Kiinteistöistä laaditaan peruskorjaussuunnitelma, joiden toteutumiseen varaudutaan kartuttamalla kiinteistörahaston varoja siten, että rahastossa on strategiakauden päättyessä vähintään euroa.

5 Hyvä ksytty yhteisessä kirkkova Ituustossa Yhteistyö pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien kanssa Tavoitteena on aktiivinen yhteistyö pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien kanssa. Tavoitteeseen pyritään seuraavin keinoin. sallistutaan aktiivisesti pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyöelinten toimintaan. Mahdollisia yhteistyöhankkeita arvioidaan pitäen mielessä Kauniaisten seurakuntayhtymän ja seurakuntien etu sekä yhtymän pienestä koosta johtuvat rajalliset resurssit. Yhteistyötä voidaan syventää ja palvelusopimuksia laatia, mikäli ne palvelevat Kauniaisten seurakuntayhtymän ja seurakuntien etua. Mahdollisessa kuntaliitostilanteessa tavoitteena on säilyttää Kauniaisten seurakuntien itsenäisyys ja niiden omistusoikeus omaan varallisuuteensa. Henkilöstö Tavoitteena on, että seurakuntayhtymän henkilöstö on työhönsä hyvin motivoitunutta. Tavoitteeseen pyritään seuraavin keinoin. Lähiesimiesjärjestelmä selkiytetään ja lähiesimiehille varmistetaan esimiestyöhön liittyvä koulutus. Työntekijöiden työnkuvat ja tehtävänjako selkiytetään. Prosessit, joihin osallistuu sekä seurakuntien että seurakuntayhtymän työntekijöitä, kuvataan ja tehtävänjaosta sovitaan ja sen toteutumista seurataan. Ikääntyvien työntekijöiden kohdalla mahdollistetaan osa-aikatyö, mikäli työntekijä sitä haluaa. Strategian seuranta Strategian toteutumista ja mahdollisia uudelleenlinjaustarpeita arvioidaan vuosittain laadittaessa seurakuntayhtymälle toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä tilinpäätöstä.

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä

Lisätiedot

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Valtioneuvoston kanslia Talousneuvosto VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Työryhmäraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/5 Talousneuvostolle Hyvinvointiyhteiskunta nojaa verotuksen

Lisätiedot

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT M UUTTOLIIKE JA KUNNAT Heikki Helin Seppo Laakso Markku Lankinen Ilkka Susiluoto MUUTTOLIIKE JA KUNNAT KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ MUUTTOLIIKE JA KUNNAT Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Sari Korento, Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö, HM, sari.korento@kuntaliitto.fi, puh. +358 (0)9 771 2616, gsm +358 (0)500 476 747

Sari Korento, Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö, HM, sari.korento@kuntaliitto.fi, puh. +358 (0)9 771 2616, gsm +358 (0)500 476 747 TYÖRYHMÄ Johanna Hietalahti (toim.), Kuntien takauskeskus, viestintäsuunnittelija, YTM, johanna.hietalahti@kuntientakauskeskus.fi, puh. +358 (0)9 6227 2880 Jaakko Kiander, Ilmarinen, johtaja, VTT, jaakko.kiander@ilmarinen.fi,

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen TALOUSTYÖRYHMÄ 20.03.2014

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernianalyysi

Espoon kaupunkikonsernianalyysi Espoon kaupunkikonsernianalyysi Suppea versio : 21.1.2006 Bo-Erik Ekström -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Espoon kaupunki 2001-2004 Espoon kuntakonserni - yhteenveto 20.1.2006

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot