Yhdyskuntapalvelu empiirisen kriminologisen tutkimuksen kohteena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdyskuntapalvelu empiirisen kriminologisen tutkimuksen kohteena"

Transkriptio

1 JOENSUUN YLIOPISTO Kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta UNIVERSITY OF JOENSUU Faculty of Law, Economics and Business Administration Anssi Keinänen Yhdyskuntapalvelu empiirisen kriminologisen tutkimuksen kohteena AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Joensuun yliopiston kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Joensuun yliopiston Metria -rakennuksen luentosalissa M100, Yliopistokatu 7, perjantaina 28. päivänä marraskuuta 2008 klo 12 alkaen. Joensuun yliopisto Joensuu 2008

2 Joensuun yliopisto, Kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta University of Joensuu Faculty of Law, Economics and Business Administration Julkaisija Publisher Joensuun yliopisto University of Joensuu Myynti Sale Joensuun yliopiston kirjasto/ Julkaisujen myynti PL 107, JOENSUU Puh , Faksi Joensuu University Library/ Sales of publications P.O. Box 107, FIN JOENSUU, FINLAND Tel , Fax Copyright 2008 Anssi Keinänen ja Joensuun yliopisto 1. painos ISBN Kannen suunnittelu ja tekninen toteutus: Paino: Joensuun yliopistopaino Joensuun yliopistopaino Joensuu 2008

3 Esipuhe Väitöskirjatutkimukseni sai alkunsa syksyllä 2004, jolloin Joensuun Kriminaalihuoltolaitokselta Markku Rautiainen otti minuun yhteyttä ja pyysi esitelmöimään heille aikaisempieni tutkimusteni vuoksi. Kriminaalihuoltolaitoksen henkilökunnan kanssa käytiin keskustelua siitä, minkälaista tutkimustietoa he tarvitsisivat työnsä tueksi. Alkuun nousi ajatus tutkia nuorisorangaistusta (koska Joensuun käräjäoikeus oli yksi nuorisorangaistuskokeilun käräjäoikeuksista), mutta tilastoaineiston saatavuuteen liittyvien ongelmien vuoksi tutkimuskohde muuttui yhdyskuntapalvelun tutkimiseen. Ja tässä sitä nyt ollaan. Markkua minun on siis kiittäminen siitä, että päädyin ylipäänsä tutkimaan yhdyskuntapalvelua. Kiitokseni ansaitsevat myös tutkimuksiani kommentoineet henkilöt. Tutkimukseni ohjaajana on toiminut professori Matti Tolvanen. Matti on ennakkoluulottomasti kannustanut empiirisen oikeustieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Toisaalta Matin rikosoikeudellinen asiantuntemus on pelastanut minut montaa kertaa ajautumasta rikosoikeudellisiin karikoihin tutkimuksissani. Toinen merkittävä tutkimustani kommentoinut henkilö on esimieheni professori Kalle Määttä. Kallen kanssa olen lukuisat kerrat pohtinut tutkimukseeni liittyviä ongelmia. Ja mikäli minusta on tuntunut siltä, että tutkimuksissani ei ole suurempia ongelmia, on Kalle pystynyt nostamaan niitä esille. Lisäksi Tuukka Saarimaan kanssa olen keskustellut lukuisista väitöskirjani teemoista. Tuukka on myös toiminut kielenhuoltajana tutkimuksen viimeistelyvaiheessa. Haluan osoittaa myös kiitokseni talous- ja oikeustieteiden tiedekunnan henkilökunnalle. Teidän kanssanne on ilo työskennellä (siis ihan oikeasti)! Tutkimukseni esitarkastajina ovat toimineet professorit Esa Uusipaikka Turun yliopistosta ja Jussi Tapani Helsingin yliopistosta. Heitä on kiittäminen siitä, että heidän kommenttiensa avulla olen pystynyt parantamaan väitöskirjatutkimustani vielä aivan loppuvaiheessa. Kiitokset ansaitsee myös OTT Jussi Pajuoja, joka lupautui vastaväittäjäksi. Jussia on myös kiittäminen lukuisista kommenteista koskien tutkimustani. Lisäksi haluan kiittää Jussia hyvin sujuneesta yhteistyöstä vuosien varrelta. Väitöskirjatutkimusta tehtäessä olen ollut muutaman kerran virkavapaalla työstäni. Haluan osoittaa kiitokseni tutkimusta rahoittaneille tahoille. Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja Alkoholitutkimussäätiön myöntämien III

4 apurahojen turvin olen pystynyt viemään tutkimustani eteenpäin. Lisäksi haluan osoittaa kiitokseni Edita Oyj:lle, joka antoi minulle luvan julkaista heillä julkaisemani artikkelit tässä väitöskirjassa. Tutkimusaineiston saannista haluan osoittaa suurkiitokset Rikosseuraamusviraston ystävälliselle henkilöstölle (joista osa tosin työskentelee nykyään muualla). Timo Harrikari oli ensimmäinen, joka auttoi minua yhdyskuntapalvelutietoja kuvaavan Tyyne-tietokannan kanssa. Raino Lavikkala on myös auttanut tutkimusaineiston kanssa ja muutenkin kommentoinut tutkimuksiani. Kimmo Hypénin ja Sasu Tynin kanssa olen keskustellut paljon rikollisuuden tutkimukseen liittyvistä asioista. Ilppo A. Alataloa, Raili Matinpuroa ja Paavo Siltalaa on kiittäminen siitä, että hallinnollinen puoli tilastoaineiston saamisessa on sujunut jouhevasti. Kaikkein suurin kiitos tutkimuksen valmistumisesta lankeaa ehdottomasti perheelleni. Vaimoni Mervi ja etenkin lapseni Emilia ja Eetu ovat pitäneet huolen siitä, että kotona ollessa tutkimustyö ei ole ehtinyt pyörimään mielessä liikaa. Tutkimuksen tekemisestä hetkellinen irrottautuminen on ollut tae siitä, että tämä tutkimus on ylipäänsä valmistunut. Joensuussa syksyllä 2008 Anssi Keinänen IV

5 Tiivistelmä Väitöskirjatutkimuksen artikkelien yhteisenä aiheena on yhdyskuntapalvelu. Tutkimus muodostuu johdanto-luvun lisäksi viidestä empiirisestä artikkelista. Kriminologisesti ja kriminaalipoliittisesti tärkeitä tutkimusongelmia peilataan juuri yhdyskuntapalvelun kautta. Oikeusministeriön vuonna 2007 julkaistussa Hyvinvointivaltion kriminaalipolitiikka julkaisussa asetetaan kriminaalipolitiikan yhdeksi yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi ennustettava, rationaalinen ja kustannustehokas seuraamusjärjestelmä. Julkaisussa todetaan, että uusintarikollisuuden vähentämisen ja rikoksentekijän yhteiskuntaan integroimisen tavoitteisiin päästään parhaiten kohdistamalla kuntouttavia toimia vapaudessa, ei yhteiskunnassa eristettynä vankilassa. Vapaudessa suoritettavien rangaistusten, kuten yhdyskuntapalvelun käyttöä tuleekin edistää. Käsillä olevan väitöskirjatutkimuksen toivotaan osaltaan palvelevan edellä mainittuja tavoitteita. Väitöskirjatutkimuksen rakenne johdanto-luvun lisäksi on seuraavanlainen. Väitöskirjatutkimuksen toinen luku muodostuu vuonna 2007 julkaistusta refereeartikkelista Yhdyskuntapalvelun käyttö rangaistuksena: tilastotietoja yhdyskuntapalvelusta vuosilta Sosiaalisten ongelmien kasautumista tutkitaan luvussa 3. Tutkimuksessa selvitetään otsikon mukaisesti, kasautuvatko sosiaaliset ongelmat rikollisilla ja mitkä sosiaaliset ongelmat ovat keskenään yhteydessä tilastollisesti tarkasteltuna. Luku 4 perustuu vuonna 2007 julkaistuun referee-artikkeliin Rikoksiin erikoistuminen: tutkimus yhdyskuntapalveluun vuosina tuomituista. Tutkimuksessa tarkastellaan yhdyskuntapalveluun tuomittujen rikoksiin erikoistumista. Rikoksiin erikoistumista mitataan tuomion perusteena olleiden rikoslajien määrillä. Luvussa 5 käsitellään yhdyskuntapalvelun keskeytymiseen liittyviä tekijöitä ja luvussa 6 selvitetään, kuinka hyvin voitaisiin jo olemassa olevien tilastoaineistojen perusteella ennustaa yhdyskuntapalvelun keskeytymistä. Tutkimuksen keskeiset tulokset ovat seuraavat. Yhdyskuntapalveluiden määrät ja käyttöasteet ovat vaihdelleet vuosien saatossa luvun alkuvuosien jälkeen näyttää siltä, että yhdyskuntapalvelutuomioiden määrät ovat kääntyneet nousuun. Tämä johtuu kuitenkin yleisestä rikollisuuden kasvusta, ei siitä, että yhdyskuntapalvelua käytettäisiin aikaisempaa todennäköisemmin ehdottoman vankeuden sijasta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että Suomessa yhdyskuntapalvelun asema osana rangaistusjärjestelmää ei ole vielä vakiintunut. V

6 Tutkimuksessa tulokseksi saatiin, että sosiaaliset ongelmat kasautuvat siten, että yhden sosiaalisen ongelman olemassaolo lisää todennäköisyyttä muiden sosiaalisten ongelmien esiintymiselle. Etenkin päihdeongelmalla näytti olevan vahva tilastollinen yhteys muihin tutkimuksessa tarkasteltuihin sosiaalisiin ongelmiin. Koska sosiaaliset ongelmat kasautuvat rikoksentekijöille ja ongelmien syy seuraus-suhteet ovat monimutkaisia, on esitetty ajatuksia, että rikollisille suunnatuissa toimenpideohjelmissa tulisi keskittyä useamman sosiaalisen ongelman vaikuttamiseen yhdellä kertaa. Empiiristen tulosten perusteella voidaan sanoa, että vanhemmat rikolliset, naiset ja matalan rikosintensiteetin omaavat tekevät muita vähemmän erityyppisiä rikoksia. Tulos on yhteneväinen aikaisemman kansainvälisen tutkimuksen kanssa. Lisäksi tuomitun päihde- ja toimeentulo-ongelmalla sekä työmarkkinatilanteella oli vaikutusta tietynlaisiin rikoksiin erikoistumisessa. Rikoksiin erikoistuminen asettaa haasteita myös rikollisille suunnatuille toimenpideohjelmille. Rikollisille, jotka syyllistyvät esimerkiksi pelkästään rattijuopumuksiin, voi olla riittävää tarjota pelkästään päihdeongelmaisille tarjottuja hoitomenetelmiä. Toisaalta rikollisille, jotka syyllistyvät monentyyppisiin rikoksiin, tulisi tarjota toimenpiteitä, jotka keskittyvät useampaan rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavaan tekijään. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että rikosoikeudellisilla tekijöillä ja yksilön dynaamisilla tekijöillä on vaikutusta yhdyskuntapalvelun keskeytymiseen, mutta vaikutukset vaihtelevat rikostyypin mukaan. Päihdeongelma on selvin indikaattori yhdyskuntapalvelun keskeytymiselle. Toiseksi suurin yhdyskuntapalvelun keskeytymisen riskiin vaikuttava tekijä on yli 100 tunnin tuomio. Kolmanneksi suurin tekijä yhdyskuntapalvelun keskeytymisessä on asumisvaikeudet. Tilastollisen mallin avulla voidaan löytää melko hyvin ne tuomitut, joiden palvelun keskeytymisen todennäköisyys on pientä. Soveltuvuusselvityksien avulla on saatu pääsääntöisesti karsittua pois yhdyskuntapalvelusta ne rikolliset, jotka todennäköisesti tulisivat sen keskeyttämään. Siinä mielessä soveltuvuusselvityksen tarkoitus tuntuu toteutuvan hyvin yhdyskuntapalveluseuraamusta harkittaessa. Korkeimman ennustetun keskeytymisriskin tuomituilla yhdyskuntapalvelun keskeytyminen ei ole läheskään varmaa. Toisaalta korkean keskeytymisriskin omaaville tuomituille voisi olla tehokasta laatia erilainen palvelusuunnitelma kuin alhaisen keskeytymisriskin omaaville. Yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksessä joudutaan arvioimaan eli ennustamaan sitä, tulisiko tuomittu suorittamaan rangaistuksensa, mikäli hänelle VI

7 tuomittaisiin yhdyskuntapalvelua. Tutkimuksessa tarkastellaan, voisiko tilastollinen ennustaminen, käyttämällä hyväksi soveltuvuusselvityksestä saatavaa aineistoa, auttaa kriminaalihuoltolaitoksen työntekijää päätettäessä soveltuuko tuomittu yhdyskuntapalveluun vai ei. Päihdeongelma ja pitkät tuomiot olivat voimakkaimpia keskeytymisriskiä lisääviä tekijöitä. Vastaavasti tuomio seksuaalirikoksesta vähensi huomattavasti keskeytymisriskiä. Empiirisen mallin avulla voidaan löytää melko hyvin erilaisia riskitasoja yhdyskuntapalvelun keskeytymiselle. On kuitenkin muistettava, että viime kädessä päätöksen soveltuvuudesta yhdyskuntapalveluun tekee kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä ja siinä päätöksessä tulee ottaa huomioon myös tekijöitä, joita empiirisessä mallissa ei ole huomioitu. Yhteenvetona tutkimustuloksista etenkin yksilötason tutkimuksista on todettavissa lyhyesti seuraavaa. Kaikkein pahin sosiaalinen ongelma tuomituilla on päihdeongelma. Päihdeongelma oli tilastollisessa yhteydessä moneen muuhun sosiaaliseen ongelmaan sosiaalisten ongelmien kasautumista tutkittaessa (luku 3). Päihdeongelma oli myös merkittävin selittäjä rikoksiin erikoistumista selitettäessä (luku 4). Lisäksi päihdeongelma oli kaikkein voimakkain yhdyskuntapalvelun keskeytymistä selittävä ja ennustava tekijä (luvut 5 ja 6). Yhdyskuntapalveluun tuomittujen yhteiskuntaan kiinnittyminen ei näyttäisi onnistuvan ilman riittävää päihdekuntouttamista. Lisäksi tuomitulla tulisi olla mahdollisuus jatkaa päihdekuntoutuksessa yhdyskuntapalvelun jälkeenkin. Avainsanat: empiirinen tutkimus, ennustaminen, rikoksiin erikoistuminen, sosiaaliset ongelmat, yhdyskuntapalvelu VII

8 Summary A common theme of this doctoral dissertation is community service. The dissertation is comprised of an introduction and five individual empirical articles. The purpose of the research is to evaluate the position of community service in the current Finnish penal system. Furthermore, linkages between offenders social problems and criminal behaviour are analysed. More precisely, the purpose of this study is to examine what factors affect the probability of revocation of community service in Finland, and furthermore, how accurately the revocation of community service can be predicted. A serious breach of service conditions or new offences may lead to revocation of service and taking the matter to the prosecutor. On the prosecutors presentation, the court may convert the remaining sentence into imprisonment. Empirical results show that judicial factors such as the length of service, the type of offence and offender s dynamic (criminogenic) factors, such as substance abuse and housing conditions, are associated with significantly the risk of revocation of community service. Furthermore, empirical results establish that because of assessment of suitability, mainly offenders with a low risk of revocation are selected into community service. Therefore it can be concluded that the assessment reaches one of its goals. To sum up the empirical findings, we noticed that substance abuse is the worst social problem for offenders. Substance abuse was connected, for example, to accumulation of social problems as well as to offence specialisation. In the case of community service, offenders integration to society does not seem to be very successful without reducing alcohol- and drug-related problems through some interventions on offenders behaviour. Keywords: assessment of suitability, community service, prediction, statistical analysis VIII

9 Alkuperäiset artikkelit Väitöskirjatutkimus perustuu seuraaviin artikkeleihin. Artikkelit julkaistaan tässä tutkimuksessa lähes muuttamattomia. Suurimmat muutokset koskevat otsikoiden, taulukoiden ja kuvioiden numerointia. Keinänen, Anssi (2007) Yhdyskuntapalvelun käyttö rangaistuksena tilastotietoja yhdyskuntapalvelusta vuosilta Edilex lakikanava, (Luku 2.) Keinänen Anssi (2006) Kasautuvatko sosiaaliset ongelmat rikollisilla? tutkimus yhdyskuntapalveluun tuomituista. Edilex lakikanava, (Luku 3.) Keinänen, Anssi (2007) Rikoksiin erikoistuminen: tutkimus yhdyskuntapalveluun vuosina tuomituista. Edilex lakikanava, (Luku 4.) Keinänen, Anssi (2006) Yhdyskuntapalvelun keskeytymiseen vaikuttavat riskitekijät: rikostyyppien välinen vertailu. Edilex lakikanava, (Luku 5.) Keinänen, Anssi (2007) Yhdyskuntapalvelun keskeyttävien tilastollinen profilointi. Edilex lakikanava, (Luku 6.) IX

10 Sisällys Esipuhe...III Summary...VIII Sisällys...X Kuvioluettelo...XIII Taulukkoluettelo...XIV 1 Yhdyskuntapalvelu osana suomalaista rikosoikeusjärjestelmää Johdanto Yhdyskuntapalvelun tavoitteista Tutkimuksen metodeista Taustaa Tilastotieteen käyttö oikeustieteellisessä tutkimuksessa Mihin empiiristä tutkimusta voidaan käyttää oikeustieteellisessä tutkimuksessa? Empiirisen tutkimuksen vaiheet Yhteenveto tutkimustuloksista Yhdyskuntapalvelurangaistuksen lisätutkimustarpeista...29 Lähteet Yhdyskuntapalvelun käyttö rangaistuksena: tilastotietoja yhdyskuntapalvelusta vuosilta Johdanto Aikaisempia empiirisiä tutkimuksia yhdyskuntapalvelusta Tilastotietoja yhdyskuntapalvelun käytöstä Yhdyskuntapalvelun käyttö ikäluokittain Yhdyskuntapalvelun käyttö sukupuolen mukaan Yhdyskuntapalvelun käyttö alueellisesti Yhdyskuntapalvelun käyttö eri rikoksissa Yhdyskuntapalvelun käyttö kansalaisuuden ja asuinpaikan mukaan Yhdyskuntapalvelurangaistuksen käyttö regressioanalyysin valossa Yhdyskuntapalvelurangaistus tulevaisuudessa Jälkikirjoitus...69 Lähteet Kasautuvatko sosiaaliset ongelmat rikollisilla? tutkimus yhdyskuntapalveluun tuomituista Johdanto...73 X

11 3.2 Sosiaalisten ongelmien kasautuminen Voidaanko sosiaalisten ongelmien kasautumista selittää tilastollisesti? Mitä sosiaalisten ongelmien kasautumisesta tiedetään Suomessa? Tutkimusaineisto ja tilastollinen menetelmä Aineiston kuvaus Aineiston tilastollinen kuvaus Tilastollinen menetelmä Empiiriset tulokset Johtopäätökset...97 Lähteet Rikoksiin erikoistuminen: tutkimus yhdyskuntapalveluun vuosina tuomituista Johdanto Aikaisemmat tutkimukset Tilastoaineisto ja menetelmä Tilastoaineiston kuvaus Rikoslajimäärät suhteessa tuomittujen staattisiin tekijöihin Tilastomenetelmä Empiiriset tulokset Yhteenveto Lähteet Liite 4.1 Marginaalivaikutukset rikoslajimääriin vaikuttavista tekijöistä Liite 4.2 Tilastolliset tulokset rikoslajimääriin vaikuttavista tekijöistä, kun tuomitun rikoslajimäärästä on vähennetty yksi Liite 4.3 Marginaalivaikutukset rikoslajimääriin vaikuttavista tekijöistä, kun tuomitun rikoslajimäärästä on vähennetty yksi Yhdyskuntapalvelun keskeytymiseen vaikuttavat riskitekijät: rikostyyppien välinen vertailu Johdanto Yhdyskuntapalvelu rangaistusmuotona Tutkimusaineisto Aineiston kuvaus Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen Rikosoikeudelliset muuttujat ja yhdyskuntapalvelun keskeytyminen Staattiset muuttujat ja yhdyskuntapalvelun keskeytyminen Dynaamiset muuttujat ja yhdyskuntapalvelun keskeytyminen XI

12 5.4 Tilastollinen menetelmä Empiiriset tulokset Yleistä Rattijuopumusrikokset Omaisuusrikokset Väkivaltarikokset Kaikki rikostyypit yhdessä Toimenpidesuositukset Yhteenveto Lähteet Liite 5.1 Suhteellisen riskin laskeminen odds ration perusteella Liite 5.2 Marginaalivaikutukset rikostyypeittäin Liite 5.3 Marginaalivaikutukset kaikki rikostyypit yhdessä Yhdyskuntapalvelun keskeyttävien tilastollinen profilointi Johdanto Tilastollisten ennusteiden käytöstä: periaatteet ja käytäntö Tarvitaanko tilastollista ennustemallia? Periaatteita rikollisten luokittelussa Mitä hyvältä riskimittarilta vaaditaan? Ennusteen tulema Tilastoaineisto ja -menetelmä Tutkimusaineisto Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen taustatekijöiden suhteen Tilastollinen menetelmä Empiiriset tulokset Vuosina tuomittujen yhdyskuntapalvelun keskeytymisen selittäminen Vuonna 2005 yhdyskuntapalveluun tuomittujen palvelun keskeytymisen ennustaminen Johtopäätökset Lähteet XII

13 Kuvioluettelo Kuvio 2.1 Yhdyskuntapalvelurangaistusten määrät ikäluokittain...55 Kuvio 2.2 Yhdyskuntapalvelun käyttöaste ikäluokittain...56 Kuvio 2.3 Yhdyskuntapalvelun käyttöaste vuosina sukupuolen mukaan...57 Kuvio 2.4 Yhdyskuntapalvelun käyttöaste ja valitusaste vuosina , %...58 Kuvio 2.5 Yhdyskuntapalvelun käyttöaste eri hovioikeuden alueilla...59 Kuvio 2.6 Yhdyskuntapalvelun tuomioiden määrät vuosina hovioikeuden mukaan...60 Kuvio 2.7 Yhdyskuntapalvelun käyttöaste eri rikoksissa vuosina Kuvio 2.8 Vankien ja käytössä olevien vankitilojen määrän kehitys vuosina Kuvio 2.9 Vankimäärän kehitys Tumma viiva kuvaa välistä aikaa ja katkoviiva välistä aikaa...69 Kuvio 2.10 Yhdyskuntapalveluiden toimeenpanojen lukumäärä Kuvio 3.1 Kausaalisuuden tulkinnan ja mittaamisen ongelmia...76 Kuvio 3.2 Yhdyskuntapalveluun tuomittujen ikäjakauma...84 Kuvio 3.3 Sosiaalisten ongelmien merkittävimmät riippuvuussuhteet...94 Kuvio 4.1 Rikoskäyttäytymisen laajuus Kuvio 4.2 Rikoslajimäärien jakauma Kuvio 4.3 Yhdyskuntapalveluun tuomittujen ikäjakauma Kuvio 4.4 Rikoslajimäärä suhteessa tuomittujen ikään Kuvio 5.1 Yhdyskuntapalveluaineistoon valikoituminen Kuvio 5.2 Rangaistuksen keskeytymisen ajankohta, suoritettu osuus prosentteina tuomitusta rangaistuksesta Kuvio 5.3 Yhdyskuntapalvelun keston jakauma rikostyypeittäin Kuvio 5.4 Yhdyskuntapalvelun keskeytymisen riski rangaistuksen keston ja rikostyypin mukaan Kuvio 5.5 Yhdyskuntapalveluun tuomittujen ikäjakauma rikostyypeittäin Kuvio 5.6 Yhdyskuntapalvelun keskeytymisen riskit ikäryhmittäin ja rikostyypin mukaan Kuvio 5.7 Päihdeongelmien vaikutus yhdyskuntapalvelun keskeytymisen riskiin XIII

14 Kuvio 5.8 Yhdyskuntapalvelun keskeytymisriski rikostyypeittäin eri työmarkkinatiloissa suhteessa töissä oleviin Kuvio 5.9 Keskeytyneiden yhdyskuntapalveluiden osuus eri riskiryhmissä rikostyypeittäin Kuvio 5.10 Yhdyskuntapalvelun ennustetut keskeytymisen todennäköisyydet Kuvio 5.11 Keskeytyneiden yhdyskuntapalveluiden osuus eri riskiryhmissä rikostyypeittäin Kuvio 6.1 Toimenpiteen vaikutus tarkasteltavaan riskiin Kuvio 6.2 Staattisten ja dynaamisten tekijöiden suhde ennustettavaan tapahtumaan Kuvio 6.3 Rangaistuksen keston ja yhdyskuntapalvelun keskeytymisen välinen suhde Kuvio 6.4 Rikoslajien määrä tuomion perusteena Kuvio 6.5 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen ikäluokittain Kuvio 6.6 Ennustettu ja todellinen keskeytymisaste ennustetun keskeytymisasteen mukaan Kuvio 6.7 Havaittu ja ennustettu keskeytymisaste ennustetun keskeytymisasteen mukaan Kuvio 6.8 Havaittu ja ennustettu keskeytymisaste ennustetun keskeytymisasteen mukaan Taulukkoluettelo Taulukko 1.1 Aineiston analyysin ja tilastollisen päättelyn erot...22 Taulukko 2.1 Yhdyskuntapalvelun käyttöaste eri rikoksissa vuonna Taulukko 2.2 Yhdyskuntapalvelun käyttöaste -regressioanalyysin tulokset...64 Taulukko 3.1 Sosiaalisten ongelmien määrä prosentteina vankilakertaisuuden mukaan...79 Taulukko 3.2 Sosiaaliset ongelmat...82 Taulukko 3.3 Sosiaalisten ongelmien esiintyminen...83 Taulukko 3.4 Asumisongelmaan liittyvät tekijät...87 Taulukko 3.5 Toimeentulo-ongelmaan liittyvät tekijät...88 Taulukko 3.6 Päihdeongelmaan liittyvät tekijät...89 Taulukko 3.7 Sosiaalisten suhteiden vaikutukseen uusintarikollisuudelle liittyvät tekijät...90 Taulukko 3.8 Ajankäytön vaikutukseen uusintarikollisuuteen liittyvät tekijät..91 Taulukko 3.9 Työttömyyteen liittyvät tekijät...92 Taulukko 3.10 Aikaisempaan rikosrekisteriin liittyvät tekijät...93 XIV

15 Taulukko 4.1 Tilastotietoja tutkimusaineistosta rikoslajeittain Taulukko 4.2 Rikoslajien väliset riippuvuudet Taulukko 4.3 Tilastolliset tulokset rikoslajimääriin vaikuttavista tekijöistä Taulukko 5.1 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen rikostyypeittäin Taulukko 5.2 Yhdyskuntapalvelun keskeytymien syyt rikostyypeittäin Taulukko 5.3 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen rangaistuksen keston mukaan rikostyypeittäin Taulukko 5.4 Muiden rikosten vaikutus yhdyskuntapalvelun keskeytymiseen rikostyypin mukaan Taulukko 5.5 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen ja aikaisempi rikosrekisterimerkintä rikostyypeittäin Taulukko 5.6 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen iän mukaan rikostyypeittäin Taulukko 5.7 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen sukupuolen mukaan rikostyypeittäin Taulukko 5.8 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen oikeuspiirin mukaan rikostyypeittäin Taulukko 5.9 Yhdyskuntapalvelun keskeytymisen riski päihdeongelman mukaan rikostyypeittäin Taulukko 5.10 Työmarkkinatila ja yhdyskuntapalvelun keskeytymien rikostyypeittäin Taulukko 5.11 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen asumistilanteen mukaan rikostyypeittäin Taulukko 5.12 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen toimeentulon mukaan rikostyypeittäin Taulukko 5.13 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen sosiaalisten suhteiden mukaan rikostyypeittäin Taulukko 5.14 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen ajankäytön mukaan rikostyypeittäin Taulukko 5.15 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen rattijuopumuksesta tuomituilla Taulukko 5.16 Tilastollisen mallin kyky luokitella yhdyskuntapalvelun keskeytyminen rattijuopumuksista tuomituilla Taulukko 5.17 Yhdyskuntapalvelun suorittamisen ja keskeytymisen lukumääräennusteet rattijuopumuksesta tuomituilla Taulukko 5.18 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen omaisuusrikoksista tuomituilla Taulukko 5.19 Tilastollisen mallin kyky luokitella yhdyskuntapalvelun keskeytyminen omaisuusrikoksista tuomituilla XV

16 Taulukko 5.20 Yhdyskuntapalvelun suorittamisen ja keskeytymisen lukumääräennusteet omaisuusrikoksista tuomituilla Taulukko 5.21 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen väkivaltarikoksista tuomituilla Taulukko 5.22 Tilastollisen mallin kyky luokitella yhdyskuntapalvelun keskeytyminen väkivaltarikoksista tuomituilla Taulukko 5.23 Yhdyskuntapalvelun suorittamisen ja keskeytymisen lukumääräennusteet väkivaltarikoksista tuomituilla Taulukko 5.24 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen Taulukko 5.25 Tilastollisen mallin kyky luokitella yhdyskuntapalvelun keskeytyminen koko aineiston perusteella Taulukko 5.26 Yhdyskuntapalvelun suorittamisen ja keskeytymisen lukumääräennusteet koko aineiston perusteella Taulukko 5.27 Suurimman keskeytymisriskin yhdyskuntapalvelun keskeytyminen Taulukko 5.28 Pienimmän ennustetun keskeytymisriskin tuomitut Taulukko 5.29 Suurimman ennustetun keskeytymisriskin tuomitut Taulukko 6.1 Ennustemallien tuottamat ennusteet suhteessa toteutuneeseen 218 Taulukko 6.2 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen tarkasteluvuoden mukaan221 Taulukko 6.3 Yhdyskuntapalvelun keskeytymisen syyt tarkasteluvuoden mukaan Taulukko 6.4 Rangaistuksen kesto ja yhdyskuntapalvelun keskeytyminen Taulukko 6.5 Eri rikostyyppien esiintyminen yhdyskuntapalvelutuomioissa (prosenttia tuomioista) Taulukko 6.6 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen prosentteina suhteessa rikostyyppiin Taulukko 6.7 Rikoslajimäärät ja yhdyskuntapalvelun keskeytyminen vuosina Taulukko 6.8 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen aikaisemman rikoshistorian mukaan vuosittain Taulukko 6.9 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen ikäluokittain Taulukko 6.10 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen sukupuolen mukaan vuosittain Taulukko 6.11 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen alueen mukaan vuosittain Taulukko 6.12 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen työmarkkina-aseman mukaan vuosittain Taulukko 6.13 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen asumistilanteen mukaan vuosittain XVI

17 Taulukko 6.14 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen ajankäytön mukaan vuosittain Taulukko 6.15 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen päihdeongelman mukaan vuosittain Taulukko 6.16 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen sosiaalisten suhteiden mukaan vuosittain Taulukko 6.17 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen toimeentulon mukaan vuosittain Taulukko 6.18 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen, staattiset tekijät Taulukko 6.19 Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen, dynaamiset tekijät Taulukko 6.20 Yksinkertaisen tilastollisen mallin tuottamat ennusteet Taulukko 6.21 Havaitut ja ennustetut keskeytymiset yksinkertaisessa ennustemallissa Taulukko 6.22 Monimutkaisemman tilastollisen mallin tuottamat ennusteet.249 Taulukko 6.23 Havaitut ja ennustetut keskeytymiset monimutkaisessa ennustemallissa Taulukko 6.24 Pienimmän ja suurimman keskeytymisriskin tuomittujen yhdyskuntapalvelun keskeytyminen Taulukko 6.25 Pienimmän ennustetun keskeytymisriskin tuomitut vuonna Taulukko 6.26 Suurimman ennustetun keskeytymisriskin tuomitut vuonna XVII

18

19

20

21 1 Yhdyskuntapalvelu osana suomalaista rikosoikeusjärjestelmää 1.1 Johdanto Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on analysoida empiirisesti yhdyskuntapalvelurangaistukseen liittyviä kriminologisia tutkimuskysymyksiä. Kriminologia määritellään rikollisuutta yhteiskunnallisena ilmiönä tutkivaksi tieteeksi 1. Kriminologia tarkastelee tieteellisesti toisaalta rikollisuutta, rikoksiin syyllistyneitä ja uhreja sekä toisaalta rikollisuuden kontrollia ja kontrollikoneiston toimintaa. Kriminologia empiirisenä tieteenä tuottaa kriminaalipoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tarvittavaa tutkimustietoa reaalimaailmasta. 2 Kriminologia eli rikollisuuden tutkiminen ja kriminaalipolitiikka eli rikollisuutta koskeva päätöksenteko eivät ole toisistaan irrallisia, sillä molemmat kohdistuvat samoihin asioihin 3. Suomessa empiirisen oikeustutkimuksen tarve on kiistaton ja määrä vähäinen verrattuna esimerkiksi yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen 4. Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa vuosille korostetaan tietoon perustuvan toimintapolitiikan merkityksen korostumista tulevaisuudessa. Keskeisinä keinoina tällaisessa toimintapolitiikassa ovat olemassa olevan tutkimuksen hyväksikäyttö, uusien tutkimusten teettäminen sekä asiantuntijoiden hyödyntäminen päätöksenteossa 5. Oikeusministeriön kriminaalipoliittisessa ohjelmassa vuosille korostetaan tarvetta muun muassa yhdyskuntaseuraamusten käytön arvioimiselle kehitettäessä seuraamusjärjestelmää monipuolisemmaksi ja sosiaalisesti tasa-arvoisemmaksi 6. Lisäksi samaisessa julkaisussa Hyvinvointivaltion kriminaalipolitiikka asetetaan kriminaalipolitiikan yhdeksi yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi 1 Ks. esim. Tolvanen Tolvanen 2005, s Näin mm. Laitinen ja Aromaa Ks. empiirisen tutkimuksen ja oikeustieteen välisestä suhteesta esim. Ervastin (2004) väitöskirjatutkimus Käräjäoikeuksien sovintomenettely. 5 Oikeusministeriö 2007b, s Oikeusministeriö 2007a.

22 ennustettava, rationaalinen ja kustannustehokas seuraamusjärjestelmä. Julkaisussa todetaan, että tärkeä tavoite on myös vankiluvun hallitseminen. Uusintarikollisuuden vähentämisen ja rikoksentekijän yhteiskuntaan integroimisen tavoitteisiin päästään parhaiten kohdistamalla kuntouttavia toimia vapaudessa, ei yhteiskunnassa eristettynä vankilassa. Vapaudessa suoritettavien rangaistusten, kuten yhdyskuntapalvelun käyttöä tuleekin edistää. Käsillä olevan väitöskirjatutkimuksen toivotaan osaltaan palvelevan edellä mainittuja tavoitteita. Yhdyskuntapalvelu on ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava rangaistus ja se käsittää vähintään 20 ja enintään 200 tuntia valvonnan alaisena tehtävää säännöllistä palkatonta työtä 7. Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi yhdyskuntapalveluun tuomittujen rikoksiin erikoistumista 8. Rikoksiin erikoistuminen on yksi kriminologisen tutkimuksen keskeisimmistä kysymyksistä. Rikoksiin erikoistumistutkimus auttaa muotoilemaan kriminologisia käyttäytymistä selittäviä teorioita, kriminologista tutkimusta ja rikollisille tehtyjä interventioita. Mikäli rikoksiin erikoistumista ei tapahdu, kriminologiset teoriat voivat olla yleisiä, jolloin yhden rikostyypin analyysin avulla voidaan ymmärtää muiden rikostyyppien rikollisia ja rikollisille tehtyjen interventioiden ei tarvitse poiketa rikostyypeittäin. Mikäli rikoksiin erikoistumista tapahtuu, rikoksiin vaikuttavien tekijöiden analyysi tulee olla rikoskohtaista ja interventiot suunnitella rikostyyppikohtaisesti. Tutkimuksessa selvitetään myös yhdyskuntapalvelurangaistuksen vaikuttavuutta 9. Esimerkiksi Bottoms (2001) mainitsee neljä mahdollista 7 Laki yhdyskuntapalvelusta (YKPL) /1055, 1. Enintään kymmenen tuntia yhdyskuntapalvelurangaistuksesta voidaan kuitenkin suorittaa osallistumalla uusintarikollisuuden vähentämistä tukeviin toimintaohjelmiin tai käyttämällä päihdeongelmien vähentämiseen tarkoitettuja palveluja Kriminaalihuoltolaitoksen hyväksymällä tavalla. 8 Tutkimuksessa rikoksiin erikoistumista mitataan tuomiossa olleiden rikoslajien määrillä. Mitä vähemmän tuomiossa mainitaan erityyppisiä rikoksia, sitä erikoistuneempia rikolliset ovat keskimäärin. 9 Esimerkiksi Reynor (2002) on listannut joukon tekijöitä, jotka ovat yhteydessä toimenpiteen vaikuttavuuteen. 2

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä

Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä Naisjohtajat Risessä 13.6.2016 Ylijohtaja Tuula Asikainen ORGANISAATIO Rikosseuraamuslaitos

Lisätiedot

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta (400/2015) Rikostaustainen kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaana - seminaari 4.9.2015 Erityisasiantuntija Laki

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN ALKUSANAT LYHENTEITÄ V XV 1 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN 1 1 l.l 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEET Johdanto Keskeiset käsitteet ja periaatteet Rangaistus Rangaistuksen

Lisätiedot

Arviointikeskuksen toiminta

Arviointikeskuksen toiminta Vanki-infopäivä 5.4.2011 Arviointikeskuksen toiminta yksilöllinen arviointi, rangaistusajan suunnitelma ja tarkoituksenmukainen laitossijoitus Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus Piia Virtanen

Lisätiedot

YHDYSKUNTASEURAAMUKSET. Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija

YHDYSKUNTASEURAAMUKSET. Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija YHDYSKUNTASEURAAMUKSET Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija Historiaa 19.1.1869 julkistettiin Fängelseförening i Finland nimisen yhdistyksen perustajajäsenet ja periaatteet. Yhdistyksen sääntöjen

Lisätiedot

Jussi Tapani & Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano

Jussi Tapani & Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Jussi Tapani & Matti Tolvanen RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Talentum Pro Helsinki 2016 Juridica-kirjasarjan 12. teos 3., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja

Lisätiedot

Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana

Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana Vapautuvien asumisen tuen verkosto 18.11.2015 Apulaisjohtaja Risto Huuhtanen Rikosseuraamustyöntekijä Kari Lägerkrantz Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto Määritelmät:

Lisätiedot

Vangit Vankimäärä säilyi lähes ennallaan vuonna 2008

Vangit Vankimäärä säilyi lähes ennallaan vuonna 2008 Oikeus 2009 Vangit 2008 Vankimäärä säilyi lähes ennallaan vuonna 2008 Vankien päivittäinen keskimäärä (keskivankiluku) oli 3 526 vuonna 2008, mikä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin (3 551). Keskivankiluku

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Arviointikeskus

Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Arviointikeskus Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Arviointikeskus Vankeuslaki 1:2 Vankeuden täytäntöönpanon tavoitteena on lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista

Lisätiedot

Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta

Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta Naisvankiseminaari 8.-9.3.16 Rikosseuraamusesimies Pia Ylikomi pia.ylikomi@om.fi

Lisätiedot

Vast. 2. Vankeuden yleinen minimi 14 päivää 7 v 6 kk (10 x ¾ [0,75 %]).

Vast. 2. Vankeuden yleinen minimi 14 päivää 7 v 6 kk (10 x ¾ [0,75 %]). SEURAAMUSJÄRJESTELMÄN LUENTOSARJA SL 2010 YLIOPISTONLEHTORI SAKARI MELANDER HARJOITUSTEHTÄVIÄ RANGAISTUSASTEIKON LIEVENTÄMINEN Kys. 1. 17-vuotiasta A:ta syytetään taposta (RL 21:1:n mukaan taposta tuomitaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuustilanne

Rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuustilanne Rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuustilanne VAT-verkoston yhteistyöpäivät 25. 26.5.2016 Erikoistutkija Rikosseuraamuslaitos sasu.tyni@om.fi 1 Esityksen sisältö & rajaus Yleiskuvaus vapautuneiden vankien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2015. 400/2015 Laki. yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2015. 400/2015 Laki. yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2015 400/2015 Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kriminaalipoliittinen osasto Anja Heikkinen 16.09.2010 OM 3/61/2010 Neuvotteleva virkamies

Kriminaalipoliittinen osasto Anja Heikkinen 16.09.2010 OM 3/61/2010 Neuvotteleva virkamies MUISTIO Kriminaalipoliittinen osasto Anja Heikkinen 16.09.2010 OM 3/61/2010 Neuvotteleva virkamies VAPAUTUVAT VANGIT JA VAKAVAN VÄKIVALTARIKOKSEN UUSIMISRISKIN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Oikeusministeriössä

Lisätiedot

Ryhmä kokoontuu vain torstaina 15.2. klo 15.00 17.00, paikka LS4

Ryhmä kokoontuu vain torstaina 15.2. klo 15.00 17.00, paikka LS4 6 Rikoksista rangaistut ja sosiaalityö vetäjä: erityisasiantuntija Vuokko Karsikas, Rikosseuraamusvirasto Ryhmä kokoontuu vain torstaina 15.2. klo 15.00 17.00, paikka LS4 15.00 15.30 Yhdyskuntapalvelu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Lastensuojelun keskusliiton puheenvuoro Lakivaliokunnan kuulemisessa

Lastensuojelun keskusliiton puheenvuoro Lakivaliokunnan kuulemisessa Lastensuojelun keskusliiton puheenvuoro Lakivaliokunnan kuulemisessa 11.2.2016 KAA 3/2015 vp Kansalaisaloite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta ja kansalaisaloitteeseen

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto Perusteita ennakkoarvioinnille Ulkoiset syyt: Luottamus tieteeseen säilyy (voimavara) Julkaisutoiminta ja tutkimusyhteistyö

Lisätiedot

YHDYSKUNTAPALVELU PALVELUPAIKAN NÄKÖKULMASTA

YHDYSKUNTAPALVELU PALVELUPAIKAN NÄKÖKULMASTA YHDYSKUNTAPALVELU PALVELUPAIKAN NÄKÖKULMASTA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2006 Sanna Kallio Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 16.3.2016 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

YHDYSKUNTAPALVELU RANGAISTUSLAJINA

YHDYSKUNTAPALVELU RANGAISTUSLAJINA Outi Mustajoki YHDYSKUNTAPALVELU RANGAISTUSLAJINA 1. Johdanto Yhdyskuntapalvelurangaistus on Suomessa ollut käytössä vuoden 1991 alusta lukien, aluksi alueellisena ja huhtikuun 1994 alusta lukien valtakunnallisena

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2001 vp. Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi JOHDANTO

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2001 vp. Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi JOHDANTO LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2001 vp Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 16 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Näkökohtia valvontarangaistuksen soveltamiseen

Näkökohtia valvontarangaistuksen soveltamiseen Hanna Kurtto Näkökohtia valvontarangaistuksen soveltamiseen 1. Johdanto 1.1 Yleistä Uusi rikosoikeudellinen seuraamus, valvontarangaistus, otettiin käyttöön 1.11.2011. Valvontarangaistuslain 1 :n mukaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdyskuntapalvelusta annettua lakia siten, että

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, 6.9.2016 PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA TUTKIMUSOSION TOTEUTUS Ajoittuu aikavälille heinäkuu-joulukuu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että yhdyskuntaseuraamuksista säädettäisiin yhtenäinen laki, josta kävisivät ilmi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Elina Mäkimartti VALVONTARANGAISTUS OSANA SUOMALAISTA RIKOSOIKEUDELLISTA SEURAAMUSJÄRJESTELMÄÄ

Elina Mäkimartti VALVONTARANGAISTUS OSANA SUOMALAISTA RIKOSOIKEUDELLISTA SEURAAMUSJÄRJESTELMÄÄ Elina Mäkimartti VALVONTARANGAISTUS OSANA SUOMALAISTA RIKOSOIKEUDELLISTA SEURAAMUSJÄRJESTELMÄÄ VALVONTARANGAISTUS OSANA SUOMALAISTA RIKOSOI- KEUDELLISTA SEURAAMUSJÄRJESTELMÄÄ Elina Mäkimartti Opinnäytetyö

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

Johanna Järvinen YHDYSKUNTAPALVELU JA VALVONTARANGAISTUS YHDYSKUNTASEU- RAAMUKSINA RANGAISTUSTEN MUUNTAMINEN TAKAISIN VANKEUDEKSI

Johanna Järvinen YHDYSKUNTAPALVELU JA VALVONTARANGAISTUS YHDYSKUNTASEU- RAAMUKSINA RANGAISTUSTEN MUUNTAMINEN TAKAISIN VANKEUDEKSI Johanna Järvinen YHDYSKUNTAPALVELU JA VALVONTARANGAISTUS YHDYSKUNTASEU- RAAMUKSINA RANGAISTUSTEN MUUNTAMINEN TAKAISIN VANKEUDEKSI YHDYSKUNTAPALVELU JA VALVONTARANGAISTUS YHDYSKUNTASEU- RAAMUKSINA RANGAISTUSTEN

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Lakivaliokunnan mietintö 16/1996 vp

Lakivaliokunnan mietintö 16/1996 vp LaVM 16/1996 vp- HE 109/1996 vp Lakivaliokunnan mietintö 16/1996 vp Hallituksen esitys laiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996 N:o Laki yhdyskuntapalvelusta. N:o 1055

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996 N:o Laki yhdyskuntapalvelusta. N:o 1055 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1055 1069 SISÄLLYS N:o Sivu 1055 Laki yhdyskuntapalvelusta... 3113 1056 Laki rikoslain 2 luvun 1 :n muuttamisesta... 3117

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Laki. 1 Yhdyskuntapalvelu. 3 Yhdyskuntapalveluun tuomitseminen. Yhdyskuntapalvelun toimeenpano. EV 204/1996 vp- HE 144/1996 vp

Laki. 1 Yhdyskuntapalvelu. 3 Yhdyskuntapalveluun tuomitseminen. Yhdyskuntapalvelun toimeenpano. EV 204/1996 vp- HE 144/1996 vp EV 204/1996 vp- HE 144/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yhdyskuntapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 144/1996 vp laiksi

Lisätiedot

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30.

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30. FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia Pertti Palo 30. marraskuuta 2012 Saatteeksi Näiden vastausten ei ole tarkoitus olla malleja vaan esimerkkejä.

Lisätiedot

Arvoisat ministeri Suvi Lindén

Arvoisat ministeri Suvi Lindén Arvoisat ministeri Suvi Lindén, Juha Rehula ja Paula Risikko, eduskuntapuoleen puheenjohtajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustaja 1.1.2003 tuli voimaan

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

HE 17/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia

HE 17/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia HE 17/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laaja-alainen käyttäytymisen ja tilanteiden analyysi

Laaja-alainen käyttäytymisen ja tilanteiden analyysi Laaja-alainen käyttäytymisen ja tilanteiden analyysi Mistä tietoa kerätään? Käyttäytyminen Liikakäyttäytyminen Käyttäytymispuute Myönteinen käyttäytyminen Tilanne Motivaatio Kehitys Biologiset muutokset

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

Paljonko maksat eurosta -peli

Paljonko maksat eurosta -peli Paljonko maksat eurosta -peli - Ajattele todellinen tilanne ja toimi oman näkemyksesi mukaisesti - Tee tarjous eurosta: * Korkein tarjous voittaa euron. * Huonoimman tarjouksen esittäjä joutuu maksamaan

Lisätiedot

Ulosoton velalliskartoitus

Ulosoton velalliskartoitus Ulosoton velalliskartoitus HTSY Verohallinto 25.9.2012 Verohallinto 2 (5) ULOSOTON VELALLISKARTOITUS Ulosoton velallisista on laadittu ilmiöselvitys. Ulosottovelallisia on tarkastelu ja luokiteltu Verohallinnosta

Lisätiedot

Valvottu koevapaus -- VKV. Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue

Valvottu koevapaus -- VKV. Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue -- VKV Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Laki valvotusta koevapaudesta voimaan vuonna 2014 Lähtökohtana: 1) Koevapauteen sijoitettujen lisääminen vastuullisesti: ---) Valvontavastuun

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Anita Isomaa-Myllymäki Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisen oikeudelliset rajoitukset etuyhteysluotonannossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Tampereen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että nuorisorangaistus otetaan pysyvään käyttöön

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:19. Päihdekuntoutus ja yhdyskuntaseuraamukset

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:19. Päihdekuntoutus ja yhdyskuntaseuraamukset TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:19 Päihdekuntoutus ja yhdyskuntaseuraamukset OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:19 Päihdekuntoutus ja yhdyskuntaseuraamukset OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6452 ISBN

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Lapsi, oikeus ja osallisuus

Lapsi, oikeus ja osallisuus Lapsi, oikeus ja osallisuus Henna Pajulammi Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa

Lisätiedot

YHDYSKUNTASEURAAMUKSIA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS

YHDYSKUNTASEURAAMUKSIA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS 31.7.2012 Oikeusministeriö Kirjaamo: oikeusministerio@om.fi Viite: Lausuntopyyntönne 30.3.2012 OM 13/69/2008 YHDYSKUNTASEURAAMUKSIA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Lausuntonaan Kriminaalihuollon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Esitelmä Kriminaalihuollon tukisäätiön 10-vuotisjuhlassa 25. lokakuuta 2011

Esitelmä Kriminaalihuollon tukisäätiön 10-vuotisjuhlassa 25. lokakuuta 2011 1 Henrik Linderborg Esitelmä Kriminaalihuollon tukisäätiön 10-vuotisjuhlassa 25. lokakuuta 2011 Irti pyöröovesta lyhytaikaisvankien jälkihuollon tarpeet ja mahdollisuudet Lyhytaikaisvankeus on pysynyt

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2008 N:o 510 515 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta... 1473 511 Laki yksityisyyden

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Syyskuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot