TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12"

Transkriptio

1 1 HAUKIPUTAAN KUNTA Nuorten työpaja TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TYÖPAJATOIMINTA TYÖPAJAN TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ SWOT-ANALYYSI PALVELUJEN TUOTTAMINEN ASIAKKUUDET JA PALVELUTUOTTEET PALVELUPROSESSI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA MONIALAINEN YHTEISTYÖ JOHTAMINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA PALVELUJEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS TALOUS JA SEN SEURANTA TYÖPAJATOIMINNAN YHTEISKUNTAVASTUU ORGANISAATION JA JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN PROSESSIEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA. 27 LIITE: TYÖPAJAN PÄIHDETOIMINTAMALLI.. 29

3 3 1. JOHDANTO Tämä toiminta- ja kehittämissuunnitelma on laadittu Haukiputaan työpajan tavoite- ja menettelytapaohjeeksi vuosille , eli siihen asti kun viiden kunnan monikuntaliitos toteutuu. Työpaja auttaa tehokkaimmin sellaisia nuoria, jotka eivät ole sijoittuneet jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen, ovat keskeyttäneet toisen asteen opintonsa tai ovat toisen asteen tutkinnon jälkeen jääneet työttömiksi. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella jäi vuonna 2009 perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa lähes joka neljäs nuori ilman jatko-opiskelupaikkaa. Ammatilliseen koulutukseen hakeneista opiskelupaikan sai 79 % hakeneista. Erityisen suuri jatko-opiskelupaikkojen tarve on Pohjois- Pohjanmaalla ja Oulun seudulla. Suurin syrjäytymisriski on ammatillisen koulutuksen keskeyttäneillä nuorilla, joita on vuosittain noin 10 % opiskelijoista. Taantuman seurauksena lisääntynyt nuorisotyöttömyys lisää entisestään työpajatoiminnan tarvetta. Pohjois-Pohjanmaalla nuorisotyöttömyys on vakava ongelma, tilastojen mukaan se on liki kaksinkertainen maan keskiarvoon nähden. Muita merkkejä nuorten vakavasta syrjäytymistilanteesta ovat peruskoulun 8-9 luokan oppilailla esiintyvä keskivaikea ja vaikea masennus (n. 13 %:lla) sekä nuorten päihteiden käyttö, huonot elämänhallintataidot ja kasvava toimeentulotuen käyttö. Myös työpajoilla törmätään nuoriin, jotka ovat niin huonokuntoisia, että eivät voi työskennellä pajalla. (Lähde: Vuotta 2009 koskeva peruspalvelujen arviointi, 1:2010 Pohjois-Suomeen aluehallintoviraston julkaisuja) Haukiputaan työpajan toiminta- ja kehittämissuunnitelman tavoitteena on varmistaa se, että työpaja pystyy vastaamaan muuttuneisiin ja koko ajan muuttuviin nuorten ja yhteiskunnan palvelutarpeisiin. Suunnitelmassa määritellään työpajan perustehtävä, toiminta-ajatus ja kehittämistoimenpiteet suunnitelmakauden tarpeet ennakoiden. Tausta-aineistona on käytetty vuosille laadittua aiempaa toiminta- ja kehittämissuunnitelmaa sekä vuonna 2010 toteutetun laatuarvioinnin tuloksia. Suunnitelmassa kuvataan työpajan palvelut, miten ja millä resursseilla ne toteutetaan sekä millä toimenpiteillä niitä voidaan vielä parantaa. Suunnitelma on hyväksytty työpajan ohjausryhmässä ja se annetaan tiedoksi perusturvalautakunnalle sekä työpajan keskeisille yhteistyökumppaneille. Suunnitelma on laadittu Haukiputaan työpajahenkilöstön ja Haukipudas-Kiiminki työpajahankkeen yhteistyönä. Hankkeen projektipäällikkö Tenho Jaakola on ohjannut suunnitelman laatimistyön ja toiminut puhtaaksikirjoittajana. Asiasisällöstä vastaa Haukiputaan työpajahenkilöstö ja se pohjautuu ns. liiketoimintasuunnitelman kunnallisen sovelluksen rakenteeseen. Suunnitelman työstäminen tapahtui 21.4., ja järjestetyissä työseminaareissa. Liitteenä oleva päihdeohjelma on työstetty myöhemmin samalla työskentelymenetelmällä. 2. TYÖPAJATOIMINTA Haukiputaan työpaja tarjoaa valmentavia ja kuntouttavia palveluja ensisijaisesti alle 29-vuotiaille työttömille ja palvelujen ulkopuolella oleville nuorille. Palvelutuotannosta vastaavat kolme tuotannollista pajayksikköä sekä Starttipaja. Palvelutarjontaan sisältyy yhdeksän palvelutuotetta, joiden kohderyhmät ja tavoitteet on kuvattu kohdassa 6. Asiakkuudet ja palvelutuotteet, sivu 10.

4 4 Tuotantopajat Palvelutuotteiden toteutus tuotannollisissa pajayksiköissä perustuu tuotannollisen tekemisen ja palveluohjauksen yhdistämiseen. Tuotannollisia pajayksiköitä ovat erä-, luonto- ja kotapalveluihin erikoistunut Eräpaja, tekstiilitöihin painottunut Midinetti-paja sekä puutuotteita, pienimuotoista rakentamistoimintaa, siivouspalveluja, muuttotöitä sekä piha-alueiden kunnossapitoa tekevä Puhtipaja. Valmennus on tuotannollisen työn avulla tapahtuvaa työtaitojen ja työelämävalmiuksien kehittämistä, mitä yksilöllisistä tarpeista riippuen täydennetään arkielämää ja tulevan työuran suunnittelua tukevalla yksilövalmennuksella, ryhmävalmennuksella, liikunta- ja terveyspalveluilla sekä päihde- ja erityispalveluilla. Starttipaja Starttipajan kohderyhmänä ovat yksilöllisesti järjestettävän tuen tarpeessa olevat nuoret, joille yhteiskunnan peruspalvelut ovat riittämättömiä. Starttivalmennukseen osallistuvien nuorten elämänhallinta ja arkielämän taidot eivät mahdollista suoraan koulutukseen ja työelämään tai niihin tähtääviin palveluihin osallistumista. Useilla nuorilla on taustalla runsasta päihteiden käyttöä, terveydellisiä tarpeita ja ulkopuolisuutta yhteiskunnan tavanomaisesta osallisuudesta. Starttivalmennus perustuu yksilölliseen suorituskykyyn ja siinä käytetään runsaasti terapeuttisia ja toiminnallisia menetelmiä. Suunnitelmakautta koskevat palvelujen kehittämistoimenpiteet käsitellään kohdassa 17. Prosessien ja palvelujen kehittäminen, sivu 24. Työpajatoiminnan haasteet Toiminta- ja kehittämissuunnitelman laatimisen suurin haaste oli tulevan kuntaliitoksen huomioiminen, minkä myötä Haukiputaan työpajat tulevat osaksi suurempaa työpajakokonaisuutta. Suunnitelman laatimishetkellä keskeisiä työpajatoiminnan haasteita ovat henkilöstöjärjestelyihin liittyvät tarpeet, taloudellisten resurssien niukkuus sekä nuorten rekrytointiin liittyvät paineet. Ongelmaa rekrytoinnissa aiheuttaa kasvava palvelutarve sellaisille nuorille, joita työpaja ei nykyisillä toimintaperiaatteilla ja resursseilla kykene auttamaan. Kunnassa on kova tarve tällaisille palveluille, mutta niille ei löydy toteuttajaa. Työpajan tarkoitus on auttaa nuoria koulutus- ja työuralle, mihin edellä mainitulla kohderyhmällä ei ole valmiuksia. Pohdintaa aiheuttaa myös se, miten edes osa työpajatoiminnasta voitaisiin rahoittaa palvelutuotteiden myyntituloilla.

5 5 3. TYÖPAJAN TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ Haukiputaan työpajatoiminta perustuu seuraaviin asioihin ja tavoitteisiin: Arvot Yksilön kehityksen tukeminen Tasavertaisuus Yhteisöllisyys Realistisuus Visio Haukiputaan työpaja on alueen nuoria palvelevaan nuorisotyön monialaiseen verkostoon kuuluva vakinainen toimintamuoto, joka eri tahojen voimavaroja yhdistämällä tukee nuorten yksilöllistä kehitystä ja yhteisöissä elämistä. Perustehtävä Haukiputaan työpajan perustehtävä on tuottaa ennaltaehkäiseviä ja varhaisia palveluja sellaisille nuorille, joilla on edellytykset siirtyä koulutukseen, työelämään tai muihin niihin johtaviin palveluihin. Työpajan tehtävä on tukea nuorten motivaatiota, arjessa selviytymistä sekä koulutukseen ja työelämään johtavan suunnitelman toteutumista. Strategiset tavoitteet Työpajan strategisiin päämääriin kuuluu yksilön tarpeita vastaavien monialaisten työpajapalvelujen järjestäminen sekä jatkotoimenpiteisiin ohjaaminen. Tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus positiivisen minäkuvan kehittymiseen, sosiaalistumiseen ja harrastuneisuuteen sekä onnistumisen kokemiseen arkielämässä. Toimintastrategia Tarkoituksenmukaisten ja varhaisten palvelujen tarjoaminen niitä tarvitseville nuorille Nuorisotyön monialaisten toimijoiden voimavarojen yhdistäminen ja nuorten hyväksi toimiminen Työpajan toiminta- ja kehittämisresurssien turvaaminen

6 6 Toiminnalliset tavoitteet Konkreettiset ja mitattavat tavoitteet: 1. Työpajatoimintaan osallistuu vähintään 45 alle 29-vuotiasta nuorta vuodessa. 2. Työpajajakson suorittaa loppuun vähintään 35 alle 29-vuotiasta nuorta vuodessa. 3. Pajajakson suorittaneista alle 29-vuotiaista nuorista ¾:lla on pajajakson päättyessä toteuttamiskelpoinen koulutukseen ja/tai työelämään johtava suunnitelma. 4. Pajajakson suorittaneista alle 29-vuotiaista nuorista vähintään puolet sijoittuu työhön, koulutukseen tai muuhun aktiiviseen toimintaan kuuden kuukauden kuluessa pajajakson päättymisestä. 5. Pajajakson suorittaneista ammatillista koulutusta vailla olevista (tai keskeyttäneistä) alle 29- vuotiaista nuorista 2/3 hakee koulutukseen pajajakson aikana tai sitä seuraavan hakuajan puitteissa. 4. SWOT-ANALYYSI 2010 Työpajahenkilöstö teki Haukipudas-Kiiminki työpajahankkeen ohjaamana Euroopan laatupalkintomalliin ja CAF-kriteeristöön perustuvan laatuarvioinnin vuoden 2010 alkupuolella. Esille nousseet vahvuudet ja parantamisalueet puettiin SWOT-analyysin muotoon. Samalla pohdittiin sitä, miten esille nousseita asioita voidaan muuttaa menestystekijöiksi sekä uhkia hallita. SWOT Työpajan sisäiset vahvuudet (S) Työpajan sisäiset vahvuudet, joita voidaan hyödyntää kehittämistyössä: Työpajatoiminta on osa kunnan vakinaista palvelua ja työpajalla on vakinainen henkilöstö Henkilöstön ammattitaito ja kokemus Työpajapalvelujen monipuolisuus (pajayksiköt) Työpajan palvelut on tuotteistettu Hyvät valmennuksen työkalut (työkalupakki/arviointi- ja seurantajärjestelmä) Vaikuttavuustuloksissa on saavutettu pajalle asetetut tavoitteet Nuoret ovat tyytyväisiä pajatoimintaan (nuorten palaute) Säännölliset henkilöstöpalaverit Pajayksiköillä on omat talousarviot

7 7 Sisäiset parantamis- ja kehittämiskohteet (W) Työpajan sisäisen toiminnan parantamis- ja kehittämiskohteet (heikkoudet): Taloudellisten resurssien niukkuus Esimiehen työajasta suurin osa kohdistuu muuhun kuin työpajatoimintaan Valmennushenkilöstön vertaistuen ja työnohjauksen puute Yhteistyö koulujen ja yritysten kanssa Starttipajalle vakinainen ohjaushenkilöstö (työpari) Starttipajan vaikuttavuuden arviointi ja nuorten jatkopolut Siivouspalvelun organisointi syö liikaa valmennusresurssia (Puhtipaja) Pajanuorten terveystarkastukset puuttuvat Apuohjaajien ammattitaito ja soveltuvuus nuorten ohjaamiseen eivät aina vastaa tarpeita Kuntaorganisaation hidas päätöksenteko Pajanuorten tupakoinnin vähentäminen työaikana Ulkoiset mahdollisuudet (O) Ulkoiset mahdollisuudet, jotka tukevat työpajan menestymistä: Valtionhallinnon tuki työpajatoiminnalle Työpajapalvelujen paikallinen tarve (korkea nuorisotyöttömyys, nuorten yhteiskunnallinen ulkopuolisuus) Toimiva monialainen yhteistyöverkosto Yhteistyöhankkeiden jatkuvuus Työpajan positiivinen imago Oppilaitosyhteistyö Tuleva kuntaliitos tuo uusia kehittämismahdollisuuksia Ulkoiset uhat (T) Ulkoiset uhat, jotka voivat olla esteenä työpajan toiminnalle ja kehittymiselle: Pajatoimintaa ei pidetä kunnassa riittävän tarpeellisena (pajatoiminta ei lakisääteistä) Pajatoiminnan lakkauttaminen säästösyistä Työpajapalveluille ei löydy tilaajia (maksajia) Taloudellisten resurssien niukkuus estää kehittymisen Pajalle ohjautuu sellaisia nuoria, joita paja ei pysty auttamaan Pajan ammattimaisuus ei kehity vaatimusten mukana Tulevan kuntaliitoksen myötä Haukiputaan alueen työpajapalvelujen tarvetta ei huomioida riittävästi

8 8 Analyysi Pohdintoja siitä, miten laatuarvioinnin esiin nostamia asioita voidaan hyödyntää työpajan strategisessa suunnittelussa: Miten vahvuudet ja mahdollisuudet muutetaan menestystekijöiksi (S+O) Pidetään huolta henkilöstöstä ja sen jaksamisesta Varataan resurssia henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon edelleen kehittämiseen Varmistetaan tyttöjen pajatoiminnan jatkuvuus (Midinetti-paja) Vakinaistetaan yksilövalmentajan tehtävä Tiedotetaan työpajatoiminnan tuloksista ja saavutuksista säännöllisesti Hiotaan palvelutuotteet toimiviksi käytännöiksi ja tehostetaan palvelujen markkinointia Ajetaan pajatoimintaa kehittävien yhteistyöhankkeiden jatkuvuutta (asiantuntijapalvelut, kehittäminen, koulutus ) Miten heikkoudet voidaan kääntää menestystekijöiksi (W > O) Taloudelliset resurssit toiminnan ja tavoitteiden edellyttämälle tasolle (kunnan panostusta lisätään ja työpajapalveluille löydetään ostajia) Keskitetään kaikkien pajayksiköiden toiminta yhteen pajakeskukseen Miten uhkia voidaan hallita (T/S) Tiedottamisen ja markkinoinnin kehittäminen Ohjausryhmän vastuun ja toiminnan tehostaminen Monialaisen yhteistyön edelleen kehittäminen Tilaavien ja lähettävien tahojen osallistuminen työpajapalvelujen kehittämiseen Yhteiskunta järjestää tuettua toimintaa niille nuorille, jotka eivät edisty työpajan avulla (heikkolahjaiset, moniongelmaiset ) Tulevissa kuntaliitokseen sopeuttavissa neuvotteluissa ollaan aktiivisia ja huomioidaan työpajapalvelujen alueelliset tarpeet Onko työpajalla todellisia kriisitilanteita (W+T) Pajatoiminnan lakkauttaminen tai supistaminen säästösyistä o mistä korvaavat palvelut nuorille?

9 9 5. PALVELUJEN TUOTTAMINEN Työpajapalvelujen tuottamisen lähtökohtana on tilaaja-tuottaja-malli sekä palvelujen asiakasryhmäkohtainen segmentointi ja tuotteistaminen. Palvelujen kysyntä ei kuitenkaan perustu ainakaan vielä suunnitelman laatimishetkellä todelliseen tilaamiseen ja ostopalveluun, kuten se on valtionhallinnossa työpajatoiminnan vakinaistamisen yhteydessä määritelty. Työpaja tuottaa palvelut valtion avustuksella, tuotannon myyntituloilla ja kunnan omalla panoksella rahoitettuina. Työpajapalveluja tuotetaan vuosittain neljässä pajayksikössä runsaat valmennuspäivää (4 307 pv. vuonna 2009). Palvelut koostuvat tuotannolliseen toimintaan perustuvasta työvalmennuksesta sekä palvelutuoteja asiakaskohtaisista yksilöllisistä toimenpiteistä, palveluohjauksesta. Toimenpiteistä vastaa työpajan vakinainen henkilöstö yhteistyössä monialaisen toimijaverkoston kanssa. Työvalmennus ja palveluohjaus TUKIVERKOSTO RYHMÄ- VALMENNUS YKSILÖ- VALMENNUS TYÖVALMENNUS - motivoiva - osallistuva - ohjaava - delegoiva Valmentautuja TERVEYS- PALVELUT ERITYIS- PALVELUT PÄIHDE- PALVELUT Työpajan toiminta ja laatu ovat riippuvaisia henkilöstön osaamisesta ja yhteistyökyvystä Toiminnan tulee perustua kaikki toimijakumppanit huomioivaan palvelukokonaisuuteen Palvelujen tulee olla laadukkaita ja vaikuttavia Työpajalla on oltava markkinointi- ja liiketoimintaosaamista

10 10 Asiakaslähtöisyys Työpajalla on selkeät asiakassegmentit ja niiden tarpeita vastaavat palvelut Työpaja pyrkii kohderyhmähenkilöiden ja lähettävien tahojen (tilaajien) tarpeet tyydyttävään laatuun ja vaikuttavuuteen Valmennuksen tavoitteet ja valmennussuunnitelma laaditaan jokaiselle nuorelle yksilöllisesti Laadukkaiden palvelujen edellytykset Yksilöllisyys Tavoitteellisuus Ammattimaisuus Tuotteistetut palvelut Monialainen yhteistyö Vaikuttavuuden seuranta 6. ASIAKKUUDET JA PALVELUTUOTTEET Työpajan asiakkuudet muodostuvat kolmesta pääryhmästä; valmennuspalvelujen tilaajista (lähettäjistä), valmennustoiminnan kohteena olevista henkilöasiakkaista (nuorista) sekä tuotannon asiakkaista. Valmennuspalvelujen tilaajat (asiakkaita lähettävät tahot) Perusturvapalvelut Peruskoulu TE-toimisto OSAO Luovi Kriminaalihuoltolaitos Ulkopuoliset kunnat Henkilöasiakkaat ja palvelutuotteet Palvelujen tuotteistamisen yhteydessä on henkilöasiakkaat ja heihin kohdistuvat palvelut segmentoitu ja nimetty: 1. Työhön valmennus Kenelle Henkilölle, jolla on fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset valmiudet siirtyä ammatilliseen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille Ammatillisessa koulutuksessa, työtaidoissa tai työkokemuksessa on vielä puutteita Tarvitsee tukea koulutus- tai työpaikan hakemisessa Tavoite Omien kouluttautumis- ja työllistymisvalmiuksien sekä tavoitteiden tunnistaminen Työtaitojen ja työelämävalmiuksien kehittyminen Ammatti-/työuran selkiytyminen

11 11 Koulutuksen ja työn hakutaitojen sekä aktiivisuuden kehittyminen Koulutukseen tai työhön sijoittumisen edellytysten paraneminen 2. Kuntouttava valmennus Kenelle Henkilölle, jolla on puutteita työkyvyssä, työelämävalmiuksissa tai molemmissa Henkilölle, jonka arkielämä ei vastaa ammatillisessa koulutuksessa tai työelämässä edellytettävää tasoa Henkilölle, jonka motivaatio tai sosiaaliset taidot eivät tue koulutukseen tai työelämään siirtymistä Tavoite Kiinnostua vaikuttamaan oman tulevaisuuden kannalta tärkeisiin asioihin Motivoitua pajan työtehtäviin ja suoriutua niistä Kohottaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suorituskykyä Saavuttaa työssä tai koulutuksessa edellytettävät valmiudet Löytää jatkopolku kohti koulutusta tai työelämää 3. Starttivalmennus Kenelle Sellaisessa elämäntilanteessa olevalle nuorelle, jolle yhteiskunnan peruspalvelut ovat riittämättömiä Yksilöllisesti järjestettävän tuen tarpeessa olevalle nuorelle Nuorelle, jonka elämänhallinta ja arkielämän taidot eivät mahdollista suoraan koulutukseen ja työelämään tai niihin tähtääviin palveluihin osallistumista Tavoite Säännölliseen toimintaan sitoutuminen Oman elämäntilanteen ja muutostarpeen tunnistaminen Hyvinvointi ja tyytyväisyys omaan elämään Valmius siirtyä starttivalmennuksen jälkeen koulutukseen ja työelämään tai siihen johtavaan palveluun 4. Työkokeilu Kenelle Henkilölle, jolla; o on tarve selvittää soveltuvuus tietyn toimialan työtehtäviin o arvellaan olevan jokin työssä suoriutumista rajoittava tekijä o on todettu jokin rajoittava tekijä, minkä vaikutusta työssä suoriutumiseen on tarve selvittää pajatyön avulla Tavoite Tunnistaa pajatyössä tehtyjen havaintojen avulla henkilön vahvuuksia sekä mahdollisia työssä suoriutumista haittaavia tekijöitä Selvittää, millä tavalla henkilöllä todettu rajoite vaikuttaa pajatyöstä suoriutumiseen Motivoida henkilöä kehittämään itseään kuntoutumista kaipaavilla osa-alueilla Tukea henkilöä hakeutumaan tarpeitaan vastaaviin jatkotoimenpiteisiin 5. Nuorten jatko-opintoihin valmentava palvelu (JOV) Kenelle Nuorelle, joka; o on perusopetuksen jälkeen vailla jatko-opiskelupaikkaa o on keskeyttänyt peruskoulun jälkeiset opinnot o tarvitsee tukea jatko-opiskelumahdollisuuksiensa parantamisessa Tavoite Nuoren syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja aktiiviseen toimintaan kiinnittyminen Nuoren elämäntilanteen sekä opiskeluvalmiuksien ja vahvuuksien tunnistaminen Puuttuvien tai heikkojen opintosuoritusten korvaaminen ja opiskeluvalmiuksien kehittäminen

12 12 Koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen ja kiinnostavan koulutusalan/-paikan löytäminen Jatko-opintoihin motivoituminen 6. Peruskoulupalvelu Kenelle Peruskoulussa opiskelevalle oppilaalle, jolla on; o suoriutumisvaikeuksia opinnoissaan (esim. tekniset aineet) o opintojen keskeyttämisen uhka tai muu tarve vaihtaa tilapäisesti opiskeluympäristöä Tavoite (yhdessä peruskoulun kanssa) Motivoida oppilasta koulutyöhön normaaliopetuksesta poikkeavassa ympäristössä Löytää oppilaan edistymistä tukeva joustava työskentelymuoto Tukea oppilasta peruskoulun loppuun suorittamisessa Parantaa oppilaan jatko-opiskeluvalmiuksia 7. TET-jakso peruskoulun oppilaalle Kenelle Peruskoulun oppilaalle, jolla on; o tarve tavanomaista tuetummalle työelämään tutustumisen jaksolle o epävarmuutta löytää tai osallistua TET-jaksoon avoimilla työmarkkinoilla Tavoite Tarjota oppilaalle avoimia työmarkkinoita tuetumpi työelämään tutustumisjakso Tutustuttaa oppilas työpajan toimialoihin liittyviin ammatteihin sekä työelämän vaatimuksiin ja pelisääntöihin Ohjata ja tukea oppilaan suoriutumista TET-jaksoon liittyvistä työtehtävistä 8. Ammattikoulupalvelu Kenelle Ammatillisen koulutuksen opiskelijalle, jolla on; o motivaatio- ja suoriutumisvaikeuksia opinnoissa o opintojen keskeytymisen uhka o tarve tilannearvioinnille tai vaihtoehtoiselle opiskelulle tavanomaisesta poikkeavassa oppimisympäristössä Tavoite (yhdessä ammattioppilaitoksen kanssa) Motivoida opiskelijaa opiskeluun normaaliopetuksesta poikkeavassa ympäristössä Löytää opiskelijan edistymistä tukeva joustava työskentelymuoto Tukea opiskelijaa opetussuunnitelman / henkilökohtaisen opintosuunnitelman toteuttamisessa sekä ammattikoulun loppuun suorittamisessa Löytää opiskelijalle jokin vaihtoehtoinen tie ammattitutkinnon suorittamiseen Parantaa opiskelijan jatko-opiskelu-/työllistymisvalmiuksia 9. Työssäoppiminen Kenelle Ammattikoulun opiskelijalle, jolla on; o tarve avoimia työmarkkinoita tuetummalle työssäoppimisjaksolle o epävarmuutta löytää tai osallistua työssäoppimiseen avoimilla työmarkkinoilla Tavoite Tarjota opiskelijalle avoimia työmarkkinoita tuetumpi mahdollisuus työssäoppimiseen sekä ammatillisten opintotavoitteiden ja niiden mukaisten taitojen saavuttamiseen Tutustuttaa opiskelija työpajan toimialaan liittyviin työtehtäviin sekä työelämän vaatimuksiin ja pelisääntöihin Ohjata ja tukea opiskelijan suoriutumista työssäoppimiseen liittyvistä työtehtävistä Arvioida opiskelijan suoriutumista

13 13 Tuotannon asiakkaat Tuotannollisen toiminnan tuloksena syntyvien, nuorten tekemien tuotteiden ja palvelujen tärkeimpiä ostajia ovat: Yksityiset asiakkaat Yritysasiakkaat Asuntoyhtiöt Haukiputaan hallintokunnat ja yksiköt Oppilaitokset Järjestöt ja yhteisöt Ulkopuoliset kunnat 7. PALVELUPROSESSI Valmennuspalvelujen ydinprosessi Eri asiakassegmentteihin kohdistuvat palvelutuotteet noudattavat alla kuvattua valmennuksen ydinprosessia: Valmennusprosessi Rekrytointi ALOITUSJAKSO VALMENNUSPALVELU Suunnitelman mukainen valmennus - työvalmennus - yksilövalmennus - ryhmäpalvelut - muut tukitoimet 14 PALVELUN TUOTOS Kirjallinen selvitys asiakkaan työ- ja toimintakyvystä.

14 14 8. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Haukiputaan työpajahenkilöstö suunnitelman laatimishetkellä: Kehittämispäällikkö työpajan esimies osa-aikainen Yksilövalmentaja yksilövalmennus ja etsivä nuorisotyö määräaikainen Työvalmentaja Eräpaja vakinainen Työvalmentaja Midinetti-paja vakinainen Työvalmentaja Puhtipaja vakinainen Toimintaterapeutti Starttipaja osa-aikainen Sosiaaliohjaaja Starttipaja osa-aikainen (Osa-aikaisuus; vakinaisen henkilön työpanoksesta vain osa kohdistuu työpajatoimintaan.) Lisäksi tuotantopajojen apuohjaajina käytetään vaihtelevasti 2-3 palkkatuella työllistettyä pitkäaikaistyötöntä. Henkilöstön kehittämiseen liittyvät toimenpiteet on kuvattu yksityiskohtaisesti kohdassa 16. Henkilöstön kehittäminen, sivu MONIALAINEN YHTEISTYÖ Työpajan valmennustoiminnan tukena toimii monialainen yhteistyöverkosto, jolla on tärkeä merkitys nuorten rekrytoinnin sekä työpajapalvelujen monipuolisuuden ja vaikuttavuuden kan-nalta. Sen tärkeyttä ja velvoittavuutta tullee vielä korostamaan valtionhallinnon valmistelussa oleva nuorisolain muutos, minkä odotetaan tulevan voimaan vuoden 2010 aikana. Monialaisen yhteistyön kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota tulevaan kuntaliitokseen osallistuvien työpajojen väliseen yhteistyöhön. Haukiputaan työpajan monialaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet ja sen tärkeimpiä kumppaneita ovat: Perusturvapalvelut Sivistystoimi (opetus-, nuoriso- ja vapaa-aikatoimi) Hyrrä-hanke Haukipudas-Kiiminki työpajahanke ja muut seudun työpajat Oulun seudun etsivän työn hanke Oulun seudun välityömarkkinat -hanke TE-toimisto Oulun Seudun Ammattiopisto Luovi Mikeva Perhekodit Kriminaalihuoltolaitos Valtakunnallinen Työpajayhdistys

15 JOHTAMINEN Haukiputaan työpaja on kunnan perusturvapalvelujen vastuualueeseen sekä sosiaalityön ja vammaispalvelujen tulosalueeseen kuuluva toimintayksikkö. Työpajan esimiehenä ja henkilöstöjohtajana toimii kehittämispäällikkö, joka vastaa myös Monipalvelukeskus Tsempin toiminnasta ja kunnan pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä. Kehittämispäällikön sijaisena toimii toimintaterapeutti. Työpajan kehittämiseen ja operatiiviseen toimintaan liittyvästä strategisesta suunnittelusta vastaa työpajan ohjausryhmä. Työpajatoimintaan kohdennettavista talous- ja henkilöstöresursseista päättää perusturvalautakunta. Johtamisen ja organisaation kehittämistoimenpiteet on kuvattu kohdassa 15. Organisaation ja johtamisen kehittäminen, sivu 23. Työpajan organisaatiokaavio PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvajohtaja Sosiaalijohtaja TYÖPAJAN OHJAUSRYHMÄ Kehittämispäällikkö Työpajahenkilöstö

16 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA Työpaja hyödyntää tietotekniikkaa päivittäisessä viestinnässä ja valmennustoiminnassa. Sillä on tarpeisiin nähden kohtuulliset tietotekniset resurssit ja henkilöstöllä tämän hetken käyttötarpeita vastaavat taidot. Tieto- ja viestintäteknologian kehittämistarpeet Midinetti-pajalla ja Eräpajalla on tarvetta nuorten käyttöön tuleville asiakaspäätteille. Henkilöstön koulutustarpeet liittyvät lähinnä työkaluohjelmien käyttöön. Kunnan palvelimelle perustetaan työpajan verkkokansio tärkeimpiä tietoja ja dokumentteja varten. Työpajatoiminnan valtakunnallisena kehittämistarpeena nähdään atk-ohjelmisto, jossa yhdistyisivät asiakasrekisteri, valmentautujakohtainen dokumentointi (valmennuspäiväkirjat) sekä erilaiset tilastoinnit ja raportoinnit. Valmennuksen työkalupakki Työpajan valmennustoiminnan ja henkilöstön osaamisen tueksi on kehitetty sähköinen valmennuksen työkalupakki, joka sisältää mm. kuvauksen palvelutuotteista, asiakasrekisterin, valmennuspäiväkirjat, vaikuttavuuden seuranta-aineiston sekä testejä ja työkaluja valmennus- ja palvelutarpeiden tunnistamiseen ja toteuttamiseen. Työkalupakin kehittämisestä ja päivittämisestä vastaa Haukipudas-Kiiminki työpajahanke. Valmennuksen työkalupakin sisältö Asiakasarviointi Työpaja-asiakas Asiakasarvioinnin työkalu Asiakasarvioinnin käyttöohjeet Asiakasarvioinnin kysymykset (paperi) Oppilasarviointi (peruskoulu) Oppilasarvioinnin työkalu Oppilasarvioinnin käyttöohjeet Oppilasarvioinnin kysymykset (paperi) Opiskelija-arviointi (ammattikoulu) Opiskelija-arvioinnin työkalu Opiskelija-arvioinnin käyttöohjeet Opiskelija-arvioinnin kysymykset (paperi) Palvelu- ja valmennustarpeen arviointi Palvelu- ja valmennustarpeen arviointityökalu Perehdyttäminen Miksi olen työpajalla Perehdyttämiskäsikirja - tuotantopajat Perehdyttämisen toteutus (liitelomake)

17 17 Valmennuspäiväkirjat Sopimus valmennustietojen luottamuksellisesta käytöstä Alle 18-v. sopimus valmennustietojen luottamuksellisesta käytöstä Työvalmennuspäiväkirja Valmentautujan päiväkirja Yksilövalmennuspäiväkirja Liite yksilövalmennuspäiväkirjaan (palaute työpajalle) Työ- ja toimintakyvyn arviointi Selvitys työ- ja toimintakyvystä lomake Ohjeita selvityksen laatimiseen Toimintamallit Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Työpajan päihdetoimintamalli Terveys- ja liikuntavalmennuksen malli (Hyrrä) Toiminnan ja talouden suunnittelu Toiminnan ja talouden suunnittelutyökalu Palvelutuotteet Palvelutuotteiden yleiskuvaus Työhön valmennus Kuntouttava valmennus Starttivalmennus Starttiprosessi (lyhyt) Työkokeilu Nuorten jatko-opintoihin valmentava palvelu (JOV) Peruskoulupalvelu TET-jakso peruskoulun oppilaalle Ammattikoulupalvelu ammattikoulun opiskelijalle Työssäoppiminen ammattikoulun opiskelijalle Valmennuksen työkaluja ja testejä Yleisohjeita testien käytöstä Havaintokanavatesti Ohjeita havaintokanavatestin käyttöön Oppimisentapa-testi Ohjeita oppimisentapa-testin käyttöön Tietoa oppimisesta ja oppimisvaikeudesta Pikalukitesti Ohjeita pikalukitestin käyttöön Matematiikkatesti (ammatillisten opintojen alkuvaiheessa oleville) Matematiikkatestin ohjeet ja oikeat vastaukset Matematiikkatestin tulosgrafiikka (työkaluja kasvokkain tehtävän päihdetyön tueksi) Alkoholin riskikulutuksen testi (AUDIT) Päihderiippuvuustesti (DSM IV) Päihdekäytön muutosvalmiuskysely Ohjeita muutosvalmiuskyselyn käyttöön Oman toimintatavan arviointitesti Ohjeita oman toimintatavan arviointitestin käyttöön Ahdistuneisuustesti Masentuneisuustesti BDI Mielialakysely (RBDI nuorille) Liikuntatottumusten testi Syömistottumusten testi

18 18 Suolan saanti -testi Diabetestesti Ammatinvalintatestejä verkossa Boost-ammatinvalintatesti Koulutusmateriaalia Työnhakukoulutus Ohjeita työpaikkahaastatteluun Motivoiva haastattelu TPY Autismi työpajalla Sanna Turakka, Honkalampi-säätiö Ratkaisukeskeisyys Hilkka Keistinen, työpajapäivät 2009 Valmennustarpeen havainnointi K.Koskinen, TPY -ohjeet havainnointiin K.Koskinen, TPY Valmennustarpeen itsearviointi K.Koskinen, TPY Valmennustarpeen seuranta K.Koskinen, TPY -ohje seurantaan K.Koskinen, TPY Erilainen oppija haasteita ja ratkaisuja Ryhmätyö, Jyväskylä Oppimiskokemuksia Ryhmätyö, TPY 2009 Minnesota-malli Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Päihteet myrkkyä nuorten aivoille Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Mitä riippuvuus on Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Alkoholiriippuvuuden kehittyminen Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Päihderiippuvuuden kehittyminen Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Riippuvuudet Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Perinnöllisyys Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Kielto Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Kuiva humala oireyhtymä Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Retkahdusprosessi Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Miten havaita väärinkäyttö Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Kaverista huolissaan Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Valinnan teoria Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Tunteet ja toipuminen Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Tietoa päihderiippuvuudesta ja kuntoutumisesta Pentti Kaikkonen, Raittiuden Avain Lupa puhua päihteistä O.Hedemäki, TPY Juonia Juopoille Ahola & Furman Tuotannon hinnoittelu Ohjeita tuotannon hinnoitteluun Hinnoittelutaulukko ja tarjous Eräpaja Hinnoittelutaulukko ja tarjous Midinetti Hinnoittelutaulukko ja tarjous Puhtipaja Hinnoittelutaulukko ja tarjous Startti Lomakkeet Palvelusopimus asiakkaalle Palvelusopimus asiakasryhmälle Työtodistus Työpajapalvelujen arviointilomake Asiakasrekisteri Asiakasrekisterin koodit Henkilöstön koulutus Ryhmäpalvelut Tapahtumiin ilmoittautuminen

19 19 Raportit Tulosraportti 2008 Tulosyhteenveto 2008 (diasarja) Tulosraportti 2009 Tulosyhteenveto 2009 (diasarja) Raportti laatuarvioinnista 2010 Laatuarvioinnin prosessi Työpajan esittely Työpajan esittelydiat Etsivä nuorisotyö (ohjausprosessit ja lomakkeet) Ohjausprosessi 1 (etsivän työn tavoittama nuori) Ohjausprosessi 2 (peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa) Ohjausprosessi 3 (toisella asteella keskeyttävä) Ohjausprosessi 4 (asiakkuuden keskeyttävä) Asiakaslomake ilmoitusosa Asiakaslomake ohjausprosessi 12. PALVELUJEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS Työpajan yleisen tason vaikuttavuudella ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla tavoitellaan säästöä myöhemmissä korjaavissa toimenpiteissä. Yksilötason vaikuttavuudella tähdätään puolestaan nuorten motivaation ja arjessa selviytymisen kehittymiseen sekä koulutukseen ja työelämään johtavien toimenpiteiden toteutumiseen. Laadun ja vaikuttavuuden kehittämisellä sekä monialaisella yhteistyöllä pyritään siihen, että pajanuoret saisivat oikein kohdennettuja, oikea-aikaisia ja heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan vastaavia yksilöllisiä palveluja. Työpajan laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen tukeutuu perusteelliseen vaikuttavuuden seurantaan, nuorten antamaan palautteeseen sekä säännölliseen laadunarviointiin. Työpajatoiminnan vaikuttavuutta seurataan Haukipudas-Kiiminki työpajahankkeen kanssa yhteistyössä toteutettavan vaikuttavuuden seurantajärjestelmän sekä Euroopan laatupalkinto-malliin ja CAF-kriteeristöön perustuvan laadunarviointimallin avulla. Laatuarviointi toistetaan kahden vuoden välein, mikä mahdollistaa jatkuvan toiminnan ja tulosten arvioinnin sekä nousu-johteisen kehittymisen. Työpajapalvelujen kohderyhmästä, laadusta ja vaikuttavuudesta kertoo vuosittain laadittava tulosraportti.

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Pajanuorten seuranta/arviointi ja pajatoiminnan yhteiskunnallinen

Pajanuorten seuranta/arviointi ja pajatoiminnan yhteiskunnallinen Pajanuorten seuranta/arviointi ja pajatoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus 9.6. 2009 Länsi-Suomen läänin pajapäivät Ismo Pohjantammi Helsingin yliopisto / Sosiaalikehitys Päivän agenda Miksi yhteiskunnallista

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 0 Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 6.3.2015 Silta-Valmennusyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Opetus- ja kulttuuriministeriölle... 2 1. TIIVISTELMÄ... 3 2.

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI SISÄLTÖ JOHDANTO...3 PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ...5 Lähtökohta...5 Kohderyhmä...5 Epäonnistumisansasta onnistumisen kehälle...6

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot