Enabling Sustainable Energy Solutions

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enabling Sustainable Energy Solutions"

Transkriptio

1 Enabling Sustainable Energy Solutions

2 Pien- ja mikrotuotannon edistäminen sähkömarkkinoiden näkökulmasta Tilaaja: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Tekijä: Jukka-Pekka Häkli Sustainable Energy Asset Management Oy

3 Tavoite Selvityksessä tarkastellaan sähkön mikro- ja pientuotannon näkökulmasta kysymyksiä: 1. Miten nettolaskutus toimii sähkömarkkinoiden näkökulmasta pientuotannon edistämiskeinona? 2. Voisiko pientuottajien niputtamisesta esim. osuuskunnaksi tai Mankala-mallista olla hyötyä pientuotannon edistämisessä?

4 TAUSTOITUSTA

5 Miten fyysinen sähkömarkkina toimii? Pohjoismaat muodostavat yhteisen sähkömarkkina-alueen, jossa on sähkökaupalle yhteiset ja valvotut pelisäännöt Sähköpörssi Nord Pool ja Elspot markkinapaikka, jossa kauppaa käydään seuraavan päivän sähkön toimituksista Käytetään sähkön hankintaan Johtaa sähköntoimitukseen sähköverkossa Kaupankävijän tulee olla sähkömarkkinaosapuoli Elspot-hinta kuvaa myyjien ja ostajien käsitystä tämän hetken sähkön hinnasta Elspot on tasapainohinta, jossa kysyntä ja tarjonta leikkaavat Tarjoukset perustuvat tuotanto- ja kulutusennusteisiin sekä tämänhetkiseen tietoon sähköjärjestelmän tilasta Osapuolet, joiden tarjous menee läpi, saavat Elspot-hinnan riippumatta siitä, mitä ovat tarjonneet Tuottajan tarjous alle ja kuluttajan tarjous yli tasapaino-hinnan Tuottajan tarjous perustuu tuotantomuodon marginaalikustannukseen (käynnistys- ja käyttökustannukset sekä tuottotavoite) Järjestys marginaalikustannuksen mukaan: Syöttötariffin alainen tuotanto ja PV Vesivoima Ydinvoima CHP Hiililauhde Kuluttajan tarjous perustuu sähkön ennustetulle tarpeelle sekä hintajoustolle (sähkön hintataso, jolla ei kannata enää tuottaa lopputuotetta, vaan seisottaa prosessia)

6 Miten sähkön finanssimarkkina toimii? Sähkön tuottamisen ja vähittäismyynnin riskejä hallitaan johdannaistuotteilla Johdannaispörssi NASDAQ OMX Commodities, jossa käydään kauppaa tulevaisuuden eri pituisten sähköntoimitusten kassavirroista Kassavirrat perustuvat Elspot-hintoihin Käytetään riskienhallinnan lisäksi spekulointiin Johdannaistuotteita ei toimiteta sähkönä verkossa vaan ne selvitetään rahalla Kaupankävijä voi olla kuka tahansa, joka pystyy asettamaan pörssin vaatimat vakuudet Johdannaishinta kuvaa toimijoiden tämän hetken odotuksia tulevaisuuden hintatasosta sekä näiden odotusten epävarmuutta Johdannaishinta sisältää siis aina epävarmuutta kuvaavan riskikomponentin, joka vaihtelee eri aikoina Ennusteet tulevaisuuden vesitilanteesta sekä oletukset vesivoimatuottajien käyttäytymisestä ovat tärkeimmät hintoihin ja niiden epävarmuuksiin vaikuttavat tekijät Tuotteita viiden vuoden päähän nykyhetkestä Vuosi, kvartaali, kuukausi, viikko ja päivä Mahdollistaa sähkön hinnan lukitsemisen kiinteäksi viideksi vuodeksi eteenpäin Johdannaistuotteista myös siirtorajoitteista johtuvien aluehintaerojen suojaamiseksi

7 Miten sähkön myyjän ansaintalogiikka toimii? Sähkön myyjä hankkii myymänsä sähkön spot-markkinalta päivittäin kulutusennusteeseen perustuen (1) Sähkön myyjä suojaa hankintansa hinnan etukäteen johdannaismarkkinoilla (2) Perustuu pitkän aikavälin myyntiennusteeseen Johdannaissopimuksen kassavirrat tasaavat spot-hinnan vaihtelun Kun Spot-hinta on suurempi kuin suojaushinta, sähkön myyjä maksaa pörssille (a) Kun Spot-hinta on alhaisempi kuin suojaushinta, sähkön myyjä saa pörssiltä (b) Lopputuloksena kiinteä hinta (37,68 EUR/MWh vuonna 2012), jonka myyjä tietää etukäteen Kuluvan vuoden suojausaste usein % myyntiennusteesta Sähkön myyjä myy sähkön kotitalouksille kiinteään hintaan (3), jolloin myyjän kate on 13,32 EUR/MWh Myyjän riskit Suojaushinta on suurempi kuin myyntihinta Suojatun myynnin määrä poikkeaa oleellisesti vuoden kulutuksesta Spot-oston määrä on suurempi tai pienempi kuin asiakkaat käyttävät 1 Sähkön spot- (1) ja johdannaishinnat (2) sekä keskimääräinen sähkön loppuasiakashinta sähkölämmittäjille (3) vuonna a b

8 Määritelmä: tässä miniselvityksessä nettolaskutuksella tarkoitetaan mallia, jossa sähkön myyntiyhtiö velvoitetaan hyvittämään pientuottajan ylijäämäsähkö sähkölaskussa vuositason kulutuksesta tietyllä kiinteällä hinnalla. Hyvitys ei sisällä sähkön siirtomaksuja tai veroja. MITEN NETTOLASKUTUS TOIMII SÄHKÖMARKKINOIDEN NÄKÖKULMASTA PIENTUOTANNON EDISTÄMISKEINONA?

9 Kulutusprofiilin ennakoimattomuus syö sähkönmyyjän katetta Ennakoimattomat muutokset kulutuksen määrässä ja kulutusprofiilissa syövät sähkönmyyjän katetta, koska sähkönmyyjä on varautunut myymään eri määrän kuin todellisuudessa kulutetaan Sähkön myyjän johdannaissuojaukset eivät ota huomioon kulutuksen päiväprofiilia (1), vaan johdannaissuojauksen hintataso on määrätty tasaiselle toimitukselle (2). Kulutuksen muuttuessa ennakoimattomasti tästä syntyy tilanteita, joissa sähkön myyjä on ostanut joko liikaa tai liian vähän johdannaistuotteita (yli- ja alisuojaustilanteita). Tämä aiheuttaa lisäkustannusta tai -tuottoa riippuen suojausten ja spot-hinnan erosta: Ylisuojaus (a) myydään spot-hintaan Alisuojaus (b) ostetaan spot-hintaan a 1 b 2 Jos toteutunut kulutus poikkeaa spot-oston perusteena olleesta ennusteesta joudutaan yli- tai alijäämä selvittämään tasesähkönä, mikä aiheuttaa lisäkustannuksen tai -tuoton sähkön myyjälle. Tasesähkön hinnat voivat poiketa spot-hinnoista. Tasainen ja helposti ennustettava kulutus vaatii pienemmän riskipreemion kuin vaihteleva ja vaikeasti ennustettava kulutus.

10 Pientuotanto kasvattaa sähkön myyjän hinnoitteluriskejä Sähköä myydään pientuottajalle kiinteällä hinnalla (1), jolloin pientuotanto aiheuttaa kokonaiskulutuksen vähenemisen myyntiennusteeseen verrattuna ja ylisuojaustilanteen (a). Voitto/tappio muodostuu suojaushinnan ja spot-hinnan erotuksesta (b). Jos sähköä ostetaan pientuottajalta spot-hintaan sidotusti (2), saattaa aiheutua tilanteita, joissa pientuottajalta ostettu sähkö on kalliimpaa kuin pientuottajalle myyty sähkö. Kannuste pientuottajalle maksimoida ylijäämä Kasvattaa ennustevirhettä entisestään päivätasolla Sähkönmyyjän kassavirrat pientuotantoasiakkaan sopimuksesta tämän esimerkin perusteella: Positiivinen, jos pientuottajalle myydyn sähkön suojaushinta on pienempi kuin myyntihinta Positiivinen, jos ylisuojaustilanteen purussa spot-hinta on suurempi kuin suojaushinta Positiivinen, jos pientuottajalle maksetaan spot-hinta miinus marginaali Negatiivinen, jos suojaushinta on pienempi kuin myyntihinta Ennustevirhe riippuu tasesähkön hinnoista 1 b a 2 b

11 Sähkön myyjän problematiikka pientuotannon ostossa Sähkön myyjän kassavirrat vaikeita ennustettavia ja osin oman päätäntävallan ulkopuolella Kotitalouksille myytävän sähkön hintaan vaikuttaa yleinen kilpailutilanne Spot- ja johdannaishintojen sekä tasesähkön hinnan ennustaminen käytännössä mahdotonta Pientuotannon aiheuttaman kulutuksen vähentymisen ja ylijäämän määrän ennustaminen haasteellista Pientuotantoasiakkaan kannattavuutta sähkönmyyjälle on lähes mahdotonta arvioida Liittyy sähkön myyntitoiminnan yleiseen kannattavuuteen, joka vaihtelee yhtiökohtaisesti Ylijäämäsähkön osto ja nettolaskutus lisäävät sähkön myyntiyhtiön hallinnollisia kuluja Laskuttaminen vaatii lisäresursseja sekä järjestelmämuutoksia Hinnoittelu vaativaa Pientuotannon ylijäämän myynnistä saatava tuotto pienentää sähkönmyyjän käyttöpääoman tarvetta Sähkön myynnistä ei mene vakuutta sähköpörssiin Tukkukaupasta selvitys päivittäin Sähkön myynnistä saadut rahat tilitetään pientuottajalle vuoden lopussa tasauslaskun yhteydessä Volyymin kasvu voi muuttaa pientuottaja-asiakkaan haluttavuutta sähkön myyjän kannalta

12 Pientuotanto haastaa sähkön myynnin nykyiset sopimusrakenteet Pientuotannon yleistyessä todennäköisesti siirrytään spot-hinnoiteltuun sopimusrakenteeseen Ostolle ja myynnille marginaali ja spot-hinta referenssinä, otto- ja antolainaus Pienentää sähkönmyyjän riskejä, mutta toisaalta pienentää ansaintapotentiaalia pelkästä sähkönmyynnistä Sähkön myyjällä mahdollisuus saada lisätuottoja paketoimalla pientuotantoon liittyviä palveluja ja ratkaisuja Spot-hinnoiteltu kotitaloussähkö on aina kiinteähintaista halvempaa Ei sisällä niin paljon sähkönmyyjän riskipreemiota, kuin kiinteähintainen sopimus Spot-sähköä ei tarvitse suojata, koska se on tukkusähkön välitystä, jossa asiakas kantaa kaikki riskit Haasteet näkynevät tulevaisuudessa takaisinoston marginaalissa toimittaessa nykyisillä hintarakenteilla Takaisinoston marginaali nousee tärkeäksi tekijäksi kannattavuuden kannalta Toistaiseksi volyymit pieniä, haasteet lähinnä takaisinoston aiheuttama manuaalinen lisätyö laskutuksessa ja asiakashallinnassa Kiinteähintaisessa tapauksessa sähkön myyjä oppii ajan myötä hinnoittelemaan nettolaskutuksen Brukstidhyödyn paremmin, jolloin netotuksen hyöty pienenee ostosähkön omalla tuotannolla korvaamisen taloudellinen merkitys pienenee, jolloin pientuotannon investoinnin takaisinmaksuaika kasvaa Spot-hinnoitellussa sopimusmallissa pientuottaja siirtyy tukkumarkkinatoimijaksi Sähkön myyjän rooli lähinnä enää laskuttaminen ja pääsyn avaaminen tukkumarkkinoille pientuottaja kantaa sähkön hintariskin, mikä vaatii pientuottajalta kulutuksen joustoa hintapiikkitilanteissa

13 Investointi pientuottajan näkökulmasta Aurinkopaneeli investointina erilainen kuin esimerkiksi tuulivoima Kertainvestointi, jossa ei käytännössä ollenkaan muuttuvia kustannuksia Investoijana kotitaloudet ja palvelusektori Pientuottaja asiakkaiden rooli eri kuin pelkällä kuluttajalla Pientuottajalla intressi saada maksimituotto tuotetulle sähkölle hyödyntämällä sitä itse ja myymällä sitä Vaatii sähköyhtiöltä palveluliiketoimintaan tähtäävän strategian Pientuotantoinvestoinnin kannattavuus kiinni markkinahinnan kehityksestä Vuositasolla toimiva sähkön hintaan perustuva nettolaskutus pienentää ainoastaan vuodenajoista johtuvaa tuotannon ja kulutuksen ajallista epäsuhtaa Ylijäämän ostovelvoite lähinnä kanava päästä markkinoille mahdollisimman pienin kitkakuluin Sähkön hintaan perustuva nettolaskutus ei riitä investoinnin perusteeksi Pientuottaja-asiakkaiden lukumäärä voi jäädä pieneksi ilman tukijärjestelmää Ratkaisu- ja palvelumyynti pientuotantoon liittyen ei ole kiinnostavaa liiketoimintaa kaikille sähkön myyjille Pientuottajista ei synny sellaista asiakassegmenttiä, joka kiinnostaisi sähkön myyjiä eikä kilpailua synny. Tämä vaikuttaa negatiivisesti pientuotantomarkkinan syntymiseen.

14 Case Lantti: esimerkkilaskelmia pientuottajalle mahdollisista hyödyistä Pientuottajan saama taloudellinen hyöty, kun tuotanto kuukaudessa 1470 kwh: Spot-hinnan (ka. 0,017 EUR/kWh) mukaan hyöty 29 Vuositason netotuksen hyöty kiinteän hinnan (0,065 EUR/kWh) mukaan 96 tuulivoiman syöttötariffilla (0,083 EUR/kWh) hyöty olisi 123 Hyöty vaihtelee vuosittaisten sähkön hinnan vaihtelujen mukaan sama esimerkki vuoden 2008 hinnoilla: Spot-hinnan (ka. 0,059 EUR/kWh) mukaan hyöty 84 vuositason netotuksen hyöty kiinteän hinnan (0,056 EUR/kWh) mukaan 82 Lantti-talossa asuva perhe hyötyy 0 Tamperelaisen Lantti-talon aurinkopaneelien tuotantotiedot

15 Yhteenveto nettolaskutuksen haasteista ja ratkaisuista Nettolaskutusasiakas ei ole sähkön myyjälle kannattava segmentti Pientuotantoasiakkaat vaativat sähkön myyntiyhtiöltä paljon hallinnollista työtä sekä laskutuksen että hinnoittelun osalta Kannattavuus vaatii tueksi palveluliiketoimintaan liittyvän strategian Sähkön myyjän tavoite on tehdä voittoa myös pientuottaja-asiakkailla Ylijäämäsähkön vuositasoinen netotus on tukimuoto, jonka sähkön myyjä maksaa: sähkön myyjä perii maksamansa tuen hinnoittelun kautta joko pientuottaja-asiakkailta tai muilta asiakkailta Nettolaskutusmallin pientuottajalle tarjoamat hyödyt voivat hävitä hinnoittelun kautta, jos sähkön myyjää ei velvoiteta johonkin tariffihintaan. Markkinaehtoisesti sähkön myyjä hinnoittelee riskin sähkön ostohinnan marginaalissa. Pientuottajan ylijäämäsähkön myyntimahdollisuus ei oleellisesti tule lisäämään investointeja pientuotantoon Nettolaskutus kannustaa pientuotannon mitoittamiseen ainoastaan oman kulutuksen kokoiseksi ja näin ollen uusiutuvan energian tuotantopotentiaalia jää hyödyntämättä Asian uutuuden vuoksi myös muita kitkatekijöitä Vaarana on, että markkinaehtoisuusvaatimuksen vuoksi koko markkina jää syntymättä Sähkön hintaan perustuva nettolaskutus ei poista investointien kannattavuus- tai rahoitusongelmaa Esimerkiksi aurinkopaneelien hankinta on pääomavaltainen kertainvestointi, jonka ylläpitokulut ovat alhaiset Pientuotannon markkinan kehittymistä edistäisi tehokkaammin esimerkiksi syöttötariffi tai investointituki, joka on sidottu tuotantomääriin Tällä hetkellä lähes kaikki uusiutuvan energian tuotantoinvestoinnit nauttivat jotain tukimuotoa siitä syystä, että niitä ei voida markkinaehtoisesti toteuttaa

16 VOISIKO PIENTUOTTAJIEN OSUUSKUNNASTA TAI MANKALA-MALLISTA OLLA HYÖTYÄ PIENTUOTANNON EDISTÄMISESSÄ

17 Voisiko pientuottajien niputtaminen osuuskunnaksi kiihdyttää mikro- ja pientuotantoa? Osuuskunta voisi edesauttaa pientuotannon edistämistä ja hallinnointia sekä tarjota mahdollisuuksia monen tyyppisille rahoitusmalleille, kuten esimerkiksi Mankala-mallin hyödyntämiselle Voittoa tavoittelemattoman sähkön pientuottajien osuuskuntamallin toiminta voi sisältää seuraavia: Välittää osakkaan sähkön ostot ja myynnit markkinoille Auttaa osakkaita teknisissä yksityiskohdissa Ulkoistaa sähkökaupan operatiiviset ja hallinnolliset rutiinit sekä kilpailuttaa ne määräajoin Kattaa operatiiviset kustannukset jäsenmaksuilla Pääomitus jäsenmaksuilla ja/tai aloitusmaksulla Sponsorointi-osakkaat voivat olla sellaisia tahoja, jotka haluavat tukea pientuotantoa

18 Osuuskunnan kustannukset sähkömarkkinaosapuolena toimimisesta Fingridille suoritettavat maksut: Tasevastaavana toimimisesta kiinteä korvaus Fingridille /vuosi Tämän lisäksi Fingrid vaatii yhtiön sähkötaseen koosta riippuvat vakuudet mahdollisten tasepoikkeamien varalta Tarvittava kertaluontoinen pankkitakaus suuruusluokaltaan , jonka vuosikustannus on 5 % korolla Fingridille suoritettava tuotantomaksu kaikesta tuotetusta sähköstä 0,085 /MWh ja kulutusmaksu kaikesta kulutetusta sähköstä 0,145 /MWh Tasesähkön volyymimaksu kaikesta tasesähkön ostosta tai myynnistä 0,50 /MWh Kiinteät kustannukset ovat dominoivia: noin /vuosi Nordpoolin pörssijäsenyyteen liittyvät maksut: Nordpool-jäsenyys mahdollistaa kaupankäynnin sähköpörssissä, jäsenyys /vuosi Nordpoolin vaatimat vakuudet vastaten edellisen viikon aikana ostetun sähkön arvoa, vähintään , jonka vuosikustannus 5 % korolla vähintään /vuosi Eslpot myynti tai osto 0,13 /MWh Elbas myynti tai osto 0,08 /MWh Kiinteät kustannukset ovat dominoivia, noin /vuosi Pientuottajien osuuskunnan tulisi olla Fingridin tasevastaavana ja sähköpörssin jäsenenä voidakseen hoitaa jäsentensä sähkön oston ja myynnin. Kiinteät kustannukset ovat dominoivia, yhteensä noin /vuosi, joten toiminnan kannattavuus edellyttäisi suuria volyymeja!

19 Pientuottajien osuuskunta tulisi perustaa public-private -yhteistyönä Osuuskunta ei synny markkinaehtoisesti suurista kiinteistä kuluista johtuen, kun volyymit ovat alussa pieniä Kulurakenne painottuu kiinteisiin ja pientuottajien näkökulmasta korkeisiin maksuihin, mikä tekee osuuskunnan käynnistämisen haasteelliseksi - Kiinteät vuosikustannukset yhteensä noin euroa, jonka päälle tulee energian kaupankäyntimaksut ja operatiiviset toimintakustannukset - tarvittaisiin isot tuotantovolyymit, ennen kuin osuuskunta kannattaisi perustaa Osuuskunnan käynnistäminen edellyttäisi public-private -yhteistyötä - Pientuottajien puulauksen tulisi olla julkisen sektorin intressissä pientuotannon edistämiskeinona public-private - yhteistyönä, esimerkiksi niin että osuuskunta olisi valtuutettu myöntämään tuettuja lainoja esim. aurinkopaneeliinvestointeihin - Kotitaloussegmentissä voisi olla tehokkaampaa tukea osuuskuntaa kuin yksittäistä kotitaloutta, jolloin voitaisiin käyttää laajempaa keinovalikoimaa Investointien vauhdittamiskeinoja voitaisiin kanavoida ja valvoa osuuskunnan kautta Subventoidut lainat pien- ja mikrotuottajalle: takaus ja pitkä laina-aika Takaisinmaksu sidotaan sähkön hinnan kehitykseen Aurinkosähköbondi, joka voidaan myydä edelleen sijoittajille Muut innovatiiviset rahoitusratkaisut pienentämään alkuinvestointia ja takaisinmaksuaikaa

20 Mankala-malli mahdollistaa sähkön käytön omakustannehintaan Mankala on keskinäinen osakeyhtiömallinen tuotantoyhtiö, joka ei tuota voittoa Osakkaat saavat tuotannon käyttöön omakustannehintaan osakeomistuksen suhteessa Poikkeaa osakeyhtiölaista, omakustannehintaista sähköä ei katsota peitellyksi osingonjaoksi Osakkaat kantavat oman pääoman lisäksi vastuun yhtiön kuluista Toiminnan riski osakkailla, saavat myös taloudellisen hyödyn itselleen eikä keskinäiseen tuotantoyhtiöön muodostu voittoa/tappiota Mankala-mallin toiminta Osakkaat pääomittavat yhtiön esim. 20/80 suhteessa Yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksessa määritellään toimintaperiaatteet liittyen pääomittamiseen ja kustannusten sekä riskien allokointiin Tuotantoyhtiö hoitaa tuotantoinvestointiprojektin läpiviennin Operatiivisen toiminnan pyörittäminen usein resurssiyhtiöiden kautta Laajasti käytössä Suomessa sähkön tuotannossa 2/3 ydinvoimasta, myös molemmat uudet hankkeet Vesivoimasta suurin osa (Kemijoki, Mankala, PVO-Vesivoima) Tuulivoimahankkeet (EPV Tuulivoima, Hyötytuuli, Innopower, Rajakiiri) Toistaiseksi käytössä ainoastaan Suomessa Lainsäädännössä ei poikkeusta Mankala-yhtiöille, perustuu KHO:n veropäätökseen vuodelta 1963.

21 Soveltuuko Mankala-malli pientuotannon vauhdittamiseen? Mankala-mallin soveltuvuus pientuotannon vauhdittamiseen Mankala-yhtiö omistaa pientuotannon Osakkaat vastaavat kuluista Mankala-yhtiö ostaa tuotantolaitteet ja hoitaa niiden asennuksen ja kunnossapidon käytännössä ostopalveluna Mankala-yhtiö myy sähkön omakustannehintaan osakkaalle, joka saa sähköä suhteessa omaan omistukseen Kotitalouksien tapauksessa Mankala-yhtiö välittäisi osakkaan koko sähkön tarpeen markkinoilta Syitä Mankala-mallin käyttöön ovat tuotantoinvestointien pääomavaltaisuus, skaalahyödyt ja halvempi rahoitus osakkaiden ristiintakauksen ansiosta Mankala-malli mahdollistaa aurinko- ja pientuulivoimaloiden rakentamisen, mutta sen soveltuvuus kotitalousympäristöön on haasteellista Kotitalouksien primäärikohde aurinkosähkölle on ostosähkön korvaaminen, jolloin kulutus ja tuotanto ovat samassa paikassa eli kotitalouden saavat tuotannon joka tapauksessa omakustannehintaan Kotitalouksien tapauksessa Mankala-mallin käyttö ei vauhdita pientuotannon lisäämistä Mankala-mallin käytöllä saavutetaan hyötyjä suurten tuotantoinvestointien vauhdittamisessa silloin kun tuotanto ja kulutus sijaitsevat eri paikassa Sopii pk-teollisuuden ja palvelusektorin isompiin kohteisiin, esimerkiksi kauppaketjuihin ja kasvihuoneisiin, joissa hyödynnetään potentiaalia selvästi yli oman kulutuksen ja käydään siten suuremmassa määrin sähkökauppaa Mankala-mallin kautta sähkö saadaan omakustannehintaan, vaikka aurinkopaneelit eivät sijaitsekaan samassa paikassa kuin kulutus

22 Jukka-Pekka Häkli SEAM GROUP Elimäenkatu 17-19, Helsinki, Finland

Luku 3 Sähkömarkkinat

Luku 3 Sähkömarkkinat Luku 3 Sähkömarkkinat Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013, helmikuu 2013 1 Sisältö Sähkön tarjonta Sähkön kysyntä Pullonkaulat Hintavaihtelut

Lisätiedot

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari, 7.10.2010 Satu Viljainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimushanke: Sähkömarkkinavisio 2030-2050 Tavoite: sähkömarkkinavisio

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

REMIT ja mankala-yhtiöt

REMIT ja mankala-yhtiöt REMIT ja mankala-yhtiöt REMIT-päivä Mankala-yhtiöille 19.3.2014 Markkinavalvoja Timo Lankinen Sisältö REMITin soveltaminen mankala-järjestelyyn Markkinaosapuolten tunnistaminen Markkinaosapuolet mankala-järjestelyssä

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus Fortum Oyj 28.4.2016 Tammi-maaliskuu 2016: Tyydyttävä tulos matalista sähkönhinnoista huolimatta Avainluvut (milj. euroa), jatkuvat toiminnot I/2016 I/2015 2015 Edelliset

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

HANHIKOSKI. Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi TAUSTAA

HANHIKOSKI. Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi TAUSTAA HANHIKOSKI Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi 16.10.2013 1 TAUSTAA Hanhikosken saneerauksen esiselvitys, raportti 9.8.2010 esitelty Kunnanhallitukselle 9.8.2010 Kunnanvaltuustolle

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3. Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.2009 2 Kantaverkkoyhtiölle tulevia haasteita tuulivoimalaitoksen liityntä tehotasapainon

Lisätiedot

edistämiskeinoista Finbion kevätpäivä 22.4.2009

edistämiskeinoista Finbion kevätpäivä 22.4.2009 Syöttötariffeista ja muista edistämiskeinoista Petteri Kuuva Finbion kevätpäivä 22.4.2009 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiapolitiikalle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet:

Lisätiedot

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen 1 Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen Pasi Lintunen Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Yleistä taseselvityksestä Taseselvityksessä selvitetään sähkömarkkinatoimijoiden

Lisätiedot

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä 1 Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Mitä on säätösähkö? Vuorokauden sisäiset kulutuksen muutokset Vastuu: Markkinatoimijat

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Mallinnuksen lähtöoletukset

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Tuulivoiman arvo (The Value of Wind Power)

Tuulivoiman arvo (The Value of Wind Power) 1 Wind Power in Power Systems -jatko-opintokurssi Chapter 9: Tuulivoiman arvo (The Value of Wind Power) Antti Rautiainen 28.5.2009 Sisältö 2 9.1 Johdanto (Introduction) 9.2 Voimalaitoksen arvo (The Value

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Hallitusneuvos Anja Liukko

Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Hallitusneuvos Anja Liukko Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017 Hallitusneuvos Anja Liukko Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030: Tuet teollisen

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro

Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Sanna Uski-Joutsenvuo Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Tuulivoiman fyysinen verkkoon liityntä Laajamittainen tuulivoima Suomessa

Lisätiedot

Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen

Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon Jonne Jäppinen Reservihankinta muutoksessa- FRR-M Tulvakautena niukkuutta vesivoiman reserveissä - toukokuussa 2014 koeluontoisesti

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Luku 4 Sähkön kilpailutus

Luku 4 Sähkön kilpailutus Luku 4 Sähkön kilpailutus Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Sähkönkulutustiedot Kilpailutus Tarjousvertailu Sopimukset 2 YLEISTÄ 3 Sähköenergialasku

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille SUOMEN ELFI OY KANNANOTTO Antti Koskelainen 1 (5) 1.8.2007 Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille 1. Pohjoismainen sähkö

Lisätiedot

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään 1 Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään case 2000 MW Jussi Matilainen Verkkopäivä 9.9.2008 2 Esityksen sisältö Tuulivoima maailmalla ja Suomessa Käsitteitä Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus

Lisätiedot

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO-

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori Ratkaisuja: auringosta ja rahasta Jouni Juntunen Tutkijatohtori 1. Aurinkoteknologiasta 1. Teknologia Perusratkaisut Aurinkosähkö Aurinkolämpö 3 1. Teknologia Esteettisempi ratkaisu 16.2.2016 4 2. Rahasta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ

VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIMARKNADSVERKET Liite TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUKSEN LIITE 2 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ Energiamarkkinavirasto

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus Fortum Oyj 28.4.2016 Tammi-maaliskuun 2016 tulos Avainluvut (milj. euroa), jatkuvat toiminnot I/2016 I/2015 2015 Edelliset 12 kk Liikevaihto 989 1 040 3 459 3 408

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukien sähkömarkkinavaikutukset. Iivo Vehviläinen

Uusiutuvan energian tukien sähkömarkkinavaikutukset. Iivo Vehviläinen Uusiutuvan energian tukien sähkömarkkinavaikutukset Iivo Vehviläinen 24.1.2017 Sisältö 1. Pohjoismainen markkina 2. Tuuli merkittävin uusiutuvista 3. Suhteessa pienellä määrällä tuulta miljardivaikutukset

Lisätiedot

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä Kantaverkkoyhtiöstä energiapolitiikan käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Luotettava

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta!

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! 14.8.2015 Eero Paananen, Eero Pere, Marjaniemen kiinteistönomistajat

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin

Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin 1 Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin Erkki Stam Markkinakehitys, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Säätösähkömarkkinan rooli Järjestelmän taajuuden ja

Lisätiedot

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT Paikka, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat, voivat hankkia tietoa vaihdettavasta tuotteesta sekä tehdä

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

FINANSSITUOTTEIDEN KÄYTTÖ MUUSSA KAUPPATOIMINNASSA. UPM-Kymmene Oyj Puunhankinta ja metsäpalvelut 04.11.2013 Esa Retva

FINANSSITUOTTEIDEN KÄYTTÖ MUUSSA KAUPPATOIMINNASSA. UPM-Kymmene Oyj Puunhankinta ja metsäpalvelut 04.11.2013 Esa Retva FINANSSITUOTTEIDEN KÄYTTÖ MUUSSA KAUPPATOIMINNASSA UPM-Kymmene Oyj Puunhankinta ja metsäpalvelut 04.11.2013 Esa Retva Kaupan vapautuminen kohti johdannaismarkkinaa Hyödykemarkkinat ovat eri kehitysvaiheessa.

Lisätiedot

Auringosta edullista sähköä kuntiin

Auringosta edullista sähköä kuntiin Ingressi / Leipäteksti Auringosta edullista sähköä kuntiin Kuntamarkkinat 14.9.2016 Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus Mikä aurinkoenergia? Ingressi Passiivinen / Leipäteksti vai aktiivinen Aurinkokeräimet

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN Hajautetun tuotannon seminaari 9.9.2016 SISÄLTÖ Pöyryn TEAS-selvitys

Lisätiedot

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Muut uusiutuvat energianlähteet Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Uusiutuvien energianlähteiden jakautuminen Suomessa 2011 Aurinkoenergia; 0,02 % Tuulivoima; 0,4 % Vesivoima; 11 % Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Tehoreservijärjestelmän kehittäminen 2017 alkavalle kaudelle Energiaviraston keskustelutilaisuus 20.4.2016 Antti Paananen Tehoreservijärjestelmän

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2007 18.10.2007 Hyvä tuloskehitys jatkui Hyvä tulos kolmannella neljänneksellä Territorial Generating Company 1:n osakeanti Fortum säilytti omistusosuutensa (25,4 %) Lenenergon

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Fingrid Oyj, Mikko Heikkilä, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys

Fingrid Oyj, Mikko Heikkilä, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys Fingrid Oyj,, 21.6.2016 Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys Fingridin keskustelupaperi sähkömarkkinoista Keskustelupaperin tavoitteena on: lisätä tietoisuutta sähkömarkkinoiden haasteista Fingridin

Lisätiedot

Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa. Poliittiset linjaukset syöttötariffista

Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa. Poliittiset linjaukset syöttötariffista Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa Pohjois-Suomen energiafoorumi Yli-insinööri Petteri Kuuva Poliittiset linjaukset syöttötariffista Vanhasen II hallituksen

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

Uudet tuotteet Aurinkosähkö

Uudet tuotteet Aurinkosähkö Uudet tuotteet Aurinkosähkö Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Aurinkosähköjärjestelmämme Mitä se sisältää 10.10.2014 2 Miksi aurinkosähkö Suomessakin? Ympäristövaikutus, aurinkoenergian päästöt olemattomia

Lisätiedot

REMIT-PÄIVÄ MANKALA-YHTIÖILLE. - kommenttipuheenvuoro Etelä-Suomen Voima Oy ja Suomen Voima Oy

REMIT-PÄIVÄ MANKALA-YHTIÖILLE. - kommenttipuheenvuoro Etelä-Suomen Voima Oy ja Suomen Voima Oy www.suomenvoima.fi REMIT-PÄIVÄ MANKALA-YHTIÖILLE - kommenttipuheenvuoro Etelä-Suomen Voima Oy ja Suomen Voima Oy REMIT-PÄIVÄ MANKALA-YHTIÖILLE 19.3.2014 Energiavirasto Akke Kuusela Toimitusjohtaja Etelä-Suomen

Lisätiedot

Fingrid Oyj, Mikko Heikkilä, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys

Fingrid Oyj, Mikko Heikkilä, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys Fingrid Oyj,, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys Sisältö 1. Tehoreservin aktivointihinnan asettaminen 2. Tehoreservimaksun kohdistaminen 3. Tehoreservin valmiudennostomenettely 4. Kulutusjousto

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Paimion kaupungin kiinteistöjen aurinkosähkön tuotantopotentiaali

Paimion kaupungin kiinteistöjen aurinkosähkön tuotantopotentiaali S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Paimion kaupungin kiinteistöjen aurinkosähkön tuotantopotentiaali Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28235 Raportti 1 (7) Laasonen Ville Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Aurinkosähkön tuotantokustannus ja kannattavuus. Eero Vartiainen Solar Technology Manager, Fortum Growth Oy 17.8.2016

Aurinkosähkön tuotantokustannus ja kannattavuus. Eero Vartiainen Solar Technology Manager, Fortum Growth Oy 17.8.2016 Aurinkosähkön tuotantokustannus ja kannattavuus Eero Vartiainen Solar Technology Manager, Fortum Growth Oy 17.8.2016 Aurinkosähkön kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä Sijainti: tuotannon määrä riippuu

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut Katetuottotavoite (%) 30 %

Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut Katetuottotavoite (%) 30 % Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut 200 6600 Katetuottotavoite (%) 30 % a) Kriittisessä pisteessä katetuottoa pitäisi kertyä kiinteiden kustannusten verran, joka on

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 2. elokuuta 2001 Teijo Fabritius, toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj industry customers targets competition strategies Tunnuslukuja Milj. EUR 1-6/01 1-6/00 Muutos,% 2000

Lisätiedot