LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ"

Transkriptio

1 LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2008

2 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma KONSÉN, LAURI: Keskipitkän aikavälin myyntiennusteen parantaminen energiayhtiössä Diplomityö, 80 sivua, 3 liitesivua Toukokuu 2009 Pääaine: Sähkövoimatekniikka Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Avainsanat: Ennustaminen, sähkön myynti, lämpötilakorjaus, normalisointi Asiakkaiden oikeus valita sähkön myyjänsä on kasvattanut myyjien volyymiriskiä epästabiilimman asiakaskunnan johdosta. Myös viimeaikaiset maailmantalouden tapahtumat ovat lisänneet myyjien riskiä kysynnän heilahdellessa suurten asiakkaiden käyttäytymisen seurauksena. Kiristyneen kilpailun myötä sopivan sähkön hankintahinnan varmistamiseen vaaditaan hyvä ennuste tulevasta myynnistä ja sen kehityksestä. Tässä työssä tutkitaan, miten keskipitkän aikavälin myyntiennustetta voidaan parantaa Porvoon Energia Oy:ssä. Ennusteen laativan sovelluksen kehittämisen lisäksi työ on oppimisprosessi, jonka tarkoituksena on tunnistaa tiedonkulun, -käsittelyn ja -tallennuksen ongelmia päivittäisessä työskentelyssä Porvoon Energia Oy:ssä. Työ koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen on toteutettu kirjallisuusselvityksenä. Siinä tutkitaan työn taustalla olevaa teoriaa, kuten sähkömarkkinoiden toimintaa sekä myyntiin ja sen ennustamiseen vaadittavia tietoja. Toisessa, kokeellisessa, osassa toteutetaan työn tavoitteiden ja rajausten mukainen keskipitkän aikavälin myyntiennusteen laskeva sovellus. Koska sovelluksen on reunaehtojen mukaan oltava riittävän yksinkertainen päivittäin käytettäväksi, päätettiin lähtötietojen normalisointi suorittaa lämpötilakorjauksella ja myynnin muutos oletettiin lineaariseksi. Kolmannessa osassa pohditaan niitä ongelmakohtia, joihin työn aikana törmättiin. Laajamittainen kaukoluettavien sähkömittareiden asennus muuttaa radikaalisti ennusteen lähtötietoina käytettävän aineiston laatua, kun lähes reaaliaikainen kulutuksen seuranta mahdollistaa kuormituskäyrämenettelystä luopumisen. Kaukoluennan yleistymisen ja tiedon laadun paranemisen vuoksi kolmannessa osassa on pohdittu myös sovellukseen tulevaisuudessa suoritettavia muutoksia. Työn tuloksena syntynyttä keskipitkän aikavälin myyntiennustetta laativaa sovellusta ei voida yksinään käyttää ennustamiseen. Ennustetta on korjattava kokemukseen pohjautuvien muuttujien, kuten talouden kehityksen ja asiakkaiden käyttäytymisen, perusteella. Sovellusta voidaan käyttää myös myynnin seurannassa selvittämään poikkeuksellisten jaksojen taustalla olevia tekijöitä. Jotta sovelluksesta saataisiin suurin mahdollinen hyöty, tulisi sen rinnalle kehittää monimutkaisempi ja useampia tekijöitä huomioiva malli, jota päivitettäisiin esimerkiksi puolivuosittain tarkoituksena tarkistaa yksinkertaisemman sovelluksen mukaan laadittuja myyntiennusteita.

3 III ABSTRACT TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Master s Degree Programme in Electrical Engineering KONSÉN, LAURI: Improving medium-term forecasts of electricity sales in energy company Master of Science Thesis, 80 pages, 3 Appendix pages May 2009 Major: Electric Power Engineering Examiner: Professor Pertti Järventausta Keywords: Forecasting, electricity selling, temperature correction, normalising Customers right to choose their electricity sales company has increased sales companies volume risk due to the instable clientele. In addition, recent disturbances in global economy have changed big customers behaviour in electricity market which affects on electricity demand. This variation in demand also increases sales companies risk. The competition in the electricity market has tightened, hence a good forecast on forthcoming selling and its development is needed to ensure that electricity is purchased with a reasonable profit. In this work it is examined how medium-term forecasts of electricity sales can be improved in Porvoo Energy Plc. The aim is not only to create an application for forecasting, but also to give information to Porvoo Energy on the problems they have in everyday flow of information as well as in information processing and data recording. This work consists of three parts, first of which is a literature review. In the literature review the theory, like functioning of electricity market and the needed information to forecast sales development, is covered. The second part is experimental one, in which the application for medium-term forecasts of electricity sales is created. The goals and exclusions that were set for the work are kept in mind. Because the forecast application shall be simple enough to be used in everyday work, normalising of the initial data is made by temperature correction and the change of sales is assumed to be linear. In the third part the problems confronted during the work are discussed. Automated meter reading will radically change the quality of initial data in the future as almost real time monitoring of electricity consumption enables the abandonment of load curve method. As automated meter reading is becoming more general and initial data is improving, the future changes to be made in the forecast application are also discussed in the third part. The application for medium-term forecasts of electricity sales created in this work can not be used alone for forecasting. The forecasts shall be corrected based on empirical variables like economic development and behaviour of customers. This forecast application can also be used in the electricity sales follow-ups to figure out the factors behind the uncommon sales periods. To maximise the benefit of this application, a more complex model with more variables should be created. This model could be updated for example half-yearly to control the accuracy of sales forecasts made by the simpler application.

4 IV ALKUSANAT Tämä diplomityö on tehty Porvoon Energia Oy:lle, jossa työtäni ohjasi johtaja Akke Kuusela. Kiireestään huolimatta hän jaksoi asiantuntevasti tuoda uusia näkökulmia aiheeseen ja antaa vastauksia mieltäni painaneisiin kysymyksiin. Tästä esitän kiitokseni. Kiitos myös muulle Porvoon Energian henkilökunnalle, jotka otitte minut lämpimästi vastaan ja saitte työpäivät tuntumaan lyhyiltä lounastaukojen ja kahvipöytäkeskustelujen ansiosta. Suuret kiitokset kuuluvat työn tarkastajalle, professori Pertti Järventaustalle, joka uhrasi aikaansa ja edesauttoi valmistumistani vielä viime metreillä. Häneltä sain myös paljon hyvää kirjallisuutta työni kaikissa vaiheissa. Opintoni ovat kestäneet, mutta silti perheeni on aina jaksanut tukea minua. Ilman Hannelelta saamaani rakkautta ja vertaistukea saattaisin vieläkin istua luennoilla. Lopullisesta vireystilastani tämän diplomityöprosessin aikana on Reko pitänyt huolen ottamalla minut mukaan lenkeille. Porvoossa 17. huhtikuuta 2009 Lauri Konsén

5 V SISÄLLYS 1. Johdanto Työn tavoitteet ja rajaukset Työn rakenne Porvoon Energia -yhtiöt Sähkömarkkinat Sähkömarkkinoiden toiminta Sähkön tukkuhinnan määräytyminen Sähkötaseen hallinta Taseselvitys Myyntiyhtiön riskit sähkömarkkinoilla Sähkösalkku Sähkön kulutus Erilaiset kuormat ja kuormituksen tuntivaihtelu Lämpötilariippuvuus Kulutuksen mittaaminen ja määrittäminen Kuormituskäyrät Kaukoluettavat energiamittarit Mittaustulosten yhteismitallistaminen Lämpötilakorjaus Kalenterikorjaus Astepäiväluku Kuormituksen ennustaminen Kvalitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät Regressio Liukuva keskiarvo Eksponentiaalinen tasoitus Kehittyneemmät ennustemallit Kuormituksen ennustamisen erityispiirteet Ennusteen virhe Keskipitkän aikavälin myyntiennuste Porvoon Energian tarpeisiin Porvoon Energiassa käytössä oleva ennustemalli Markkinoilla olevat ennusteohjelmat Energiatiedon hallinta Porvoon Energiassa Porvoon Energian tase Oma tuotanto Sähkönkulutuksen lämpötilariippuvuuden ja rajalämpötilojen selvittäminen Lämpötilatiedot Kuorman lämpötilariippuvuuden määritys Poikkeavien päivien huomiointi...56

6 5.6. Kuukausitason tarkastelu Myynnin ennuste Ennustemallin rakenne ja tulosteet Tulosten analysointi Parannuskohteita Havaittuja epäkohtia Jatkotutkimusta Kaukoluennan aiheuttamat muutokset Yhteenveto...73 Lähteet...75 Liite 1: Tase- ja säätösähkön hinnanmuodostus...81 Liite 2: Sääasemien lämpötilatietojen vertailu...82 Liite 3: Sääilmiöiden vaikutus sääaseman lämpötilaan...83 VI

7 VII LYHENTEET JA NIIDEN MERKINNÄT AMR Automated meter reading CCC Suomen 3C Oy EMS EmpowerEMS; Empower Oy:n energiatiedonhallintajärjestelmä ESV Etelä-Suomen Voima Oy KSOY Kymenlaakson Sähköverkko Oy KTMp Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös MAD Ennustevirheen itseisarvo, mean absolute deviation MAPE Prosentuaalinen virhe, mean absolute percent error MSE Virheen neliösumma, mean squared error OTC Ower the Counter, suora kahdenvälinen kaupankäynti PBE Porvoon Energia Oy Borgå Energi Ab PSV Porvoon Sähköverkko Oy Borgå Elnät Ab PVO Pohjolan Voima Oy SML Sähkömarkkinalaki 386/1995 TEMa Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TOPi Fortum Oyj:n tuottama modulaarinen energiatiedon hallintajärjestelmä VNa Valtioneuvoston asetus

8 1 1. JOHDANTO Jatkuvasti kohoava sähkön hinta on saanut sähköyhtiöt kiinnittämään huomiota sähkön käytön kulutus- ja myyntiennusteisiin. Kuluttajien mahdollisuus kilpailuttaa sähkönmyyjänsä on lisännyt asiakaskunnan vaihtuvuutta. Erityisesti suurasiakkaat ovat tulleet tietoisiksi sähkön hinnasta ja asemastaan sähkömarkkinoilla. Kotitalouksien lisääntyneet sähkölaitteet aiheuttavat kysynnän kasvua, kun taas taloustilanteiden heilahdukset luovat epävarmuutta erityisesti suurasiakkaiden pysyvyyden suhteen. Sähkön erityisominaisuus on, että sitä ei voida taloudellisesti järkevästi varastoida, vaan energiayhtiön hankinnan ja myynnin tulee vastata toisiaan joka hetki. Jatkuvasti muuttuva markkinatilanne yhdessä varastoimattomuuden kanssa tekee ennustamisesta haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Hyvällä ennusteella on mahdollista luoda merkittäviä säästöjä sovittamalla energiayhtiön oma sähkönhankinta sen myyntiin. Normaalisti sähkön hinta on alhaisempi, jos hintataso voidaan sitoa etukäteen suoritettuihin hankintoihin, kuin spot-hinnalla ostettaessa. Ennustamisen tueksi vaaditaan hyvät informaatiota antavat työkalut. Myynnin muutosten taustalla olevien ilmiöiden ymmärtämiseksi on tärkeätä, että ennusteen logiikka on tunnettu ja ennusteen laadinta on toistettavissa samanlaisena myös muille ajanhetkille. Tähän ei pystytä pelkillä kokemukseen ja asiantuntemukseen pohjautuvilla arvioilla, vaan tarvitaan matemaattisia menetelmiä Työn tavoitteet ja rajaukset Työn tavoitteena on kehittää menetelmä tarkentamaan sähköyhtiön keskipitkän aikavälin, kahdesta viikosta kahteentoista kuukauteen, sähkönmyyntiennustetta. Tämän ennusteen pohjalta laaditaan yhtiön sähkön hankintaennuste ja tehdään tarvittavat hinnansuojaustoimenpiteet. Työ tehdään vain Porvoon Energia Oy:n (PBE) oloihin. Määritettäessä paikkariippuvaisia tietoja on alue rajattava vain PBE:n oloihin sopivaksi. Työssä käytetään hyväksi aikaisempien vuosien sähkönkulutusta lämpötila- ja kalenterikorjattuina sekä yhtiön sähkönmyyntisalkkua. Ennuste kertoo kuluttajien käyttäytymisestä ja yleisestä sähkön käytön kehityksestä yhtiön markkina-alueella. Ennusteen on oltava liukuva siten, että päivitettäessä tietoja tapahtuneesta malli päivittää ennustetta ja jatkaa sitä eteenpäin vuoden päähän viimeisestä havaintotiedosta. Malli luodaan Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelmalla, jonka rakenne ja käytettävät funktiot pyritään pitämään yksinkertaisina, jotta mallia olisi helppo käyttää. Tulosten on oltava ymmärrettävässä muodossa lukuina, joita tuetaan graafisilla esityksillä. Käyttäjäkunnan laajuus edellyttää yksinkertaista rakennetta, sillä ennustemallia käyttää useampi kuin yksi henkilö. Lähitulevaisuus muuttaa todennäköisesti tietojen lähdeaineistoa, mikä aiheuttaa

9 2 tarvetta mallin muuttamiselle. Helppo ja ymmärrettävä rakenne mahdollistaa myös mallin päivittämisen ja sitä varten kehitettyjen menetelmien siirtämisen mahdollisesti myöhemmin hankittaviin energianhallinnan järjestelmiin. Useat sääilmiöt vaikuttavat sähkön kulutukseen. Tässä työssä malli pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertaisena minkä vuoksi kulutukseen vaikuttavista sääilmiöistä valitaan kaikkein tärkein eli lämpötila. Muiden sääilmiöiden vaikutus peittyy lämpötilan vaihtelun alle. Jotta lämpötilariippuvuudesta saataisiin oikea kuva, on lämpötilakerrointa määritettäessä käytettävä vaihtuvuudeltaan stabiilimpaa aineistoa kuin myynti. Tällaisena aineistona voidaan käyttää Porvoon Sähköverkko Oy:n (PSV) verkossa tapahtunutta sähkön siirtoa. Suuri osa PBE:n sähkönmyynnin asiakkaista on vielä kaukoluennan ulkopuolella ja tarkan kulutuksen määrittäminen on mahdotonta. Eri lähteistä saataviin myynnin ja kulutuksen energiavolyymeihin onkin suhtauduttava varauksella, sillä tietolähteestä riippuen määrät saattavat poiketa toisistaan suuresti. Vertailtavia lukuja muodostettaessa on huomioitava mahdollisesti toisistaan poikkeavat luvut ja sen vuoksi pyrittävä käyttämään samasta lähteestä löytyviä tietoja, joiden laskentaperuste on yhtenevä. Kaukoluettavat, eli AMR-mittarit mahdollistavat pienkuluttajien todellisen energiankulutuksen seurannan. Niistä saatava tieto antaisi lisäarvoa ja tarkkuutta tässä työssä toteutettavalle mallille. PBE:lla ensimmäiset AMR-mittarit ovat kuitenkin olleet vasta vähän aikaa käytössä, joten niistä saatavalla tiedolla ei vielä pystytä luomaan päätelmiä asiakkaiden käyttäytymisestä. Tässä tapauksessa onkin syytä tyytyä ainoastaan pohtimaan laajamittaisen AMR-mittareiden asennuksen mukanaan tuomia hyötyjä ja muutoksia ennustemalliin. Varsinaisen keskipitkän aikavälin myyntiennusteen laativan sovelluksen kehittämisen lisäksi tämä työ on oppimisprosessi yritykselle. Prosessin aikana on tarkoitus saada tietoa yrityksen ohjelmistoista ja prosesseista tulevaisuutta varten. Ennustamiseen vaadittavien tiedonkulun pullonkaulojen hahmottaminen helpottaa tulevaisuuden työtä uusia järjestelmiä hankittaessa. Näiden tietojen pohjalta kehitetään yhtiön toimintaa parempien toimintatapojen ja ohjelmallisen integraation saavuttamiseksi Työn rakenne Työ koostuu kolmesta osasta: kirjallisuusselvityksestä, kokeellisesta osasta ja pohdinnasta. Kirjallisuusselvityksessä käydään läpi työn kannalta tärkeitä teorioita. Sähkömarkkinoita tarkastelevassa osassa käsitellään sähkömarkkinoiden toimintaa ja sitä miten sähkön hinta muodostuu. Sähkömarkkinoissa pääpaino keskittyy toimintoihin, joista saadaan lähtötietoja työssä kehitettävään keskipitkän aikavälin myyntiennusteen laativaan sovellukseen. Ennustamisen kannalta on tärkeätä ymmärtää mitä on ennustamassa. Tässä työssä ennustuksen kohde on myynti eli omien asiakkaiden kulutus. Kulutus on riippuvaista ulkoisista tekijöistä ja ajasta ja sen vaihtelua käsitellään erilaisten kuluttajien osalta. Kirjallisuusselvityksen lopuksi perehdytään ennustamiseen. Ennustamista kä-

10 3 siteltäessä tarkastellaan erilaisia yleisiä ennustusmenetelmiä ja kuormituksen ennustamisen erityispiirteitä. Kokeellisessa osiossa käydään vaiheittain läpi prosessi, jonka tuloksena syntyi keskipitkän aikavälin myyntiennusteen laativa sovellus. Prosessi alkaa kartoituksella nykytilanteesta ja markkinoilla olevista sovelluksista, joita seuraa ennustamiseen vaadittavien lähtötietojen ja niiden saatavuuden kartoitus. Jotta eri vuosien tiedot olisivat keskenään vertailtavissa, on energiatiedot normalisoitava, minkä vuoksi lähtötiedoille määritetään riittävä normalisointimenetelmä. Valittujen tietojen pohjalta kehitetään ennusteen laativa sovellus. Pohdintaosiossa käsitellään työn aikana havaittuja epäkohtia Porvoon Energian prosesseissa, toimintatavoissa ja erilaisissa käytetyissä ohjelmissa. Parannusehdotusten ohella pyritään löytämään jatkotutkimuskohteita työn parissa. Koska sovellus on jatkuvassa käytössä, aiheuttavat lähdejärjestelmien muutokset, lainsäädäntö ja tarkentuva informaatio siihen muutospaineita. Mahdollisia tulevia muutoksia esitellään tässä pohdintaosiossa Porvoon Energia -yhtiöt Porvoon Energia -yhtiöt koostuu kahdesta erillisestä osakeyhtiöstä: Porvoon Energia Oy:stä (PBE) ja Porvoon Sähköverkko Oy:stä (PSV). Tytäryhtiö PSV on kokonaisuudessaan emoyhtiö PBE:n omistuksessa. Koko konsernin puolestaan omistaa Porvoon kaupunki. Porvoon Energia -yhtiöt tuottaa, jakelee ja myy sähköä, kaukolämpöä sekä maakaasua. Lisäksi se tarjoaa asennus- ja verkonrakennusalan palveluita. Vuonna 2007 Porvoon Energia -yhtiöillä oli sähköasiakasta ja sähkön kokonaismyynti oli 410 GWh. Kaukolämpöasiakkaita yhtiöllä oli samaisena aikana 1425, joille myytiin 279 GWh lämpöä. Lisäksi yhtiöillä oli 70 GWh höyrynmyyntiä. (Porvoon Energia -yhtiöt 2008) Porvoon Energia Oy vastaa energiantuotannosta, sähkönmyynnistä, kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista sekä konsernipalveluista. Yhtiöllä on toimintaa Porvoossa, Pornaisissa, Pernajassa ja Loviisassa. Yhtiöllä on omia lämpövoimalaitoksia, lämpökeskuksia, vesivoimalaitoksia ja osuuksia ydinvoima- ja tuulivoimalaitoksissa. (Porvoon Energia -yhtiöt 2008) Porvoon Sähköverkko Oy vastaa oman alueensa sähköverkon kehittämisestä ja kannattavuudesta sekä verkonrakennustoiminnasta. Sen sähköverkko ulottuu noin 800 neliökilometrin alueelle saaristossa, maaseudulla ja kaupungissa. Sähköverkon alueella on käyttöpaikkaa. (Porvoon Energia -yhtiöt 2008) Porvoon Energia -yhtiöt on tyypillinen alueellinen energiayhtiö, sillä sen ydintoiminta-aluetta on oman sähköverkon alue, jossa se pyrkii pitämään oman asemansa mahdollisimman vahvana. Sähkösopimuksia on tehty jonkin verran myös muualle erityisesti pienasiakkaiden kanssa. Omalla verkkoalueellaan yhtiöllä on myös suhteellisesti ottaen runsaasti pienkuluttajia. (Kuusela 2009)

11 Sähkön hankinta on toteutettu omalla tuotannolla, osuusvoimalla ja ostoilla sähköpörssistä. Yhtiöllä on omaa tuotantoa Tolkkisissa, jossa sijaitsee 7 megawatin (MW) höyrykattila ja Harabackassa, josta saadaan sähkötehoa 9 MW kahden kaasuturbiinin tuottamana. Lisäksi omaan tuotantoon kuuluu pienvesivoimaa Strömsbergissä ja Laukkoskella. Erilaisia voimalaosuuksia PBE:llä on Pohjolan Voimasta (PVO), Estlinkista, Kanteleen Voimasta ja Ahlholmens Kraftista. PVO on energiantuotantoyritys, joka tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaan. Samaan periaatteeseen pohjautuvat Kanteleen Voiman ja Ahlholmens Kraftin toiminnot. Estlink puolestaan on Suomenlahden alittava merikaapeli, jolla sähköä tuodaan Virosta Suomeen. (Kuusela 2009; Vierikko 2009) Omasta tuotannosta ja osuusvoimasta huolimatta noin puolet PBE:n sähkön hankinnasta jää hankittavaksi sähkömarkkinoilta. Yleisesti ottaen hinta markkinoilla on korkeampi kuin omalla tuotannolla ja hinnan vaihtelu eli volatiliteetti suurempi. Tästä johtuen myynti olisi pystyttävä ennustamaan mahdollisimman tarkasti, jotta sähkön hankintaosastolle osataan antaa oikea tietoa myytävistä määristä ja sähkön hankintaorganisaatio pystyy hankkimaan tarvittavan määrän sähköä edullisesti. Käyttämällä hankinnassa vähän pörssisähköä saavutetaan yleensä alhaisempi hankintahinta. 4

12 5 2. SÄHKÖMARKKINAT Tämä luku jakaantuu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään sähkömarkkinoiden toimintaa, sähkömarkkinoiden osapuolia ja sähkömarkkinoita sääteleviä lakeja sekä säädöksiä. Toisessa osassa tarkastellaan sähkön tukkuhinnan määräytymisen takana olevia mekanismeja ja kolmannessa sähkötasetta. Neljännessä osassa käsitellään nykymuotoisten sähkömarkkinoiden aiheuttamia riskejä myyntiyhtiölle Sähkömarkkinoiden toiminta Sähkö poikkeaa suuresti muista normaaleista hyödykkeistä. Koostumukseltaan se on homogeenista ja sitä voidaan tuottaa useilla eri menetelmillä taloudellisesti kannattavasti. Sille ei ole löydetty korvaavaa tuotetta, vaikka yhteiskunta on siitä erittäin riippuvainen. Sen lisäksi, että sähkö on vaikeasti korvattavissa, on sitä myös lähes mahdotonta varastoida kannattavasti suuressa mittakaavassa. Tästä erityisominaisuudesta johtuen tuotannon ja kulutuksen tulee vastata toisiaan joka hetki. Sähkön suurtuotannossa on havaittavissa selviä etuuksia verrattuna pientuotantoon, sillä yksikkökustannukset laskevat yksikkökoon kasvaessa. Tämän vuoksi sähkön tuotanto on keskittynyt suuriin laitoksiin, jotka myyvät tuottamansa sähkön sitä tarvitseville. Näiden sähkön erikoisominaisuuksien vuoksi sähkömarkkinat ovat kehittyneet. (Liitola 2007; Purasjoki 2006) Sähkömarkkinat koostuvat sähkön tuotannosta ja myynnistä sekä sähkön siirrosta ja jakelusta. Myynnin osalta sähkömarkkinat voidaan jakaa tukku- ja vähittäismarkkinoihin muiden hyödykemarkkinoiden tavoin. Tukku- ja vähittäismarkkinat poikkeavat toisistaan selvästi. Tukkumarkkinat ovat niin sanotut ylemmät markkinat suhteessa vähittäismarkkinoihin ja kauppaa käydään suuremmista energiamääristä. Tukkumarkkinoilla tarkoitetaan tuottajien, vähittäismyyjien ja suurten kuluttajien muodostamia markkinoita. Vähittäismyynti puolestaan tarkoittaa sähkön myyntiä jakeluverkosta suoraan sähkön loppukäyttäjille. Tukku- ja vähittäismarkkinoilla tapahtuva myynti on määritelty sähkömarkkinalain (SML) kolmannessa pykälässä. Tukku- ja vähittäismarkkinoiden liittyminen markkinaosapuoliin on esitetty kuvassa 2.1. Sähkömarkkinat sisältävät sähkökaupan, jota käydään sekä suorana kahden osapuolen välisenä kauppana, että pörssissä käytävänä kauppana. Suoraa kaupankäyntiä sähköpörssin ulkopuolella kutsutaan OTCmarkkinaksi. Lyhenne OTC tulee sanoista ower the counter. Yhdessä OTC-markkinat ja sähköpörssi tarjoavat monipuoliset ja toimivat markkinat. Vähittäismarkkinoilla kaupankäynti tapahtuu loppukäyttäjien kanssa. (L /386; Liitola 2007) Sähkömarkkinoiden kaupankäynnin sopimussuhteita on havainnollistettu kuvassa 2.2.

13 6 Kuva 2.1. Tukkusähkö- ja vähittäismyyntimarkkinat (Partanen et al. 2007, s. 7). Kuva 2.2. Sähkömarkkinoiden sopimussuhteet. Sähkön tuottajat voivat solmia suoria OTC-sopimuksia suurkuluttajien ja vähittäismyyjien kanssa. Tuottajat voivat myös tarjota sähköään pörssiin. Sähkön myyntiyhtiöt ovat vähittäismyyjiä, jotka ostavat sähkönsä joko suoraan tuottajalta tai pörssistä. Pienkuluttajilla ei ole riittävää volyymiä sähkön ostamiseen tukkumarkkinoilta, joten heille jää ainoaksi vaihtoehdoksi tuottaa sähkö itse tai ostaa se vähittäismyyjiltä. Suomessa sähkömarkkinoita säätelevät useat lait ja säädökset kuten sähkömarkkinalaki 386/1995 ja sen muutokset 1018/1995, 332/1998, 138/1999, 466/1999, 623/1999, 444/2003, 1130/2003, 1172/2004, 624/2007, 1326/2007, sähkömarkkina-asetus 518/1995, laki energiamarkkinavirastosta 507/2000, joka oli aikaisemmin laki sähkömarkkinakeskuksesta 387/2000 sekä valtioneuvoston ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset ja asetukset. (Partanen et al. 2007, s. 2) Sähkömarkkinat avattiin kilpailulle 1. kesäkuuta Sähkömarkkinauudistuksessa poistettiin esteitä niiltä sähkömarkkinoiden osilta, joilla kilpailu on mahdollista, eli sähkön tuotannolta, sähkön myynniltä ja ulkomaan kaupalta. Tuolloin kilpailun piiriin kuuluivat vain suuret yli 500 kilowatin (kw) asiakkaat, joilla oli jatkuva tehonmittaus. Vuonna 1997 tehoraja poistettiin ja kaikilla asiakkailla oli mahdollista kilpailuttaa säh-

14 7 könsä. Käytännössä tämä ei kuitenkaan toteutunut, sillä kilpailutuksen ehtona oli edelleen jatkuva tuntitehomittaus. Lopullisesti sähkömarkkinat aukesivat kaikille kuluttajille syksyllä 1998, kun otettiin käyttöön tyyppikuormituskäyrät ja jatkuvan tuntitehon mittausvaatimus poistui. (L /386) Sähkön hinta määräytyy yhteispohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, jotka Nord Pool ASA järjestää (Nord Pool ASA 2008). Ulkopuolisena tahona sähkömarkkinoita valvomaan on asetettu Energiamarkkinavirasto. (Energiamarkkinavirasto 2008) Sähkö ei kuitenkaan tule varsinaisesti myyjältä, vaan lähimmästä tuotantolaitoksesta sähköverkon välityksellä. Sähköverkon rungon, eli kantaverkon, omistaa Fingrid Oyj. Kantaverkosta verkko jakaantuu alueverkkoihin jännitetason alentuessa. Jakeluverkot ovat itsenäisten verkkoyhtiöiden omistuksessa ja verkkoliiketoiminta onkin säänneltyä monopolitoimintaa, koska ei ole järkevää rakentaa vierekkäin kahta kilpailevaa sähköverkkoa. Sähköverkoston rakennetta sekä kulutuksen ja tuotannon sijoittumista on havainnollistettu kuvassa 2.3. Kuva 2.3. Suomen sähköverkoston rakenne sekä kulutuksen ja tuotannon sijoittuminen. Suuri tuotanto ja kulutus on kytketty korkeaan jänniteportaaseen. Mitä alemmalle verkkotasolle siirrytään, sitä suurempi on kuluttajien ja verkoston määrä. Kuvassa symboleiden koko kuvaa kohteen suuruutta. Verkkojen ellipsien koko puolestaan kuvaa jännitetasoa suhteessa muihin verkkoihin. Kilpailutuksen johdosta katteet vähittäismarkkinoilla ovat pienentyneet. Päästökaupan mukaantulo on puolestaan lisännyt tukkukaupan katteita, joten asiakashintojen muutos ei ole ollut niin merkittävää kuin se olisi voinut olla. Sähkömarkkinauudistuksen myötä sähkön myynti ei ole enää luvanvaraista toimintaa, mikä on mahdollistanut uusien toimijoiden tulemisen markkinoille. Uudet toimijat kiristävät entisestään kilpai-

15 8 lua ja pienentävät katteita. Luvanvaraisuuden poistuminen on mahdollistanut puhtaiden myyntiyhtiöiden syntymisen ja tulon markkinoille. Sähköä voi nyt ostaa yhtiöiltä, joilla ei ole ollenkaan omaa tuotantoa, vaan ne ostavat kaiken tarvitsemansa sähkön markkinoilta. (Partanen et al. 2007) 2.2. Sähkön tukkuhinnan määräytyminen Sähkön tukkuhinta markkinoilla määräytyy kullekin ajanhetkelle kysynnän ja tarjonnan mukaan. Päivittäin Nord Poolissa käydään kauppaa spot-markkinoilla seuraavan päivän tunneittaisista sähköntoimituksista. Kaupankäynnissä markkinaosapuolet tekevät myynti- tai ostotarjouksia. Kunkin tarjouksen tulee sisältää tiedot käyttötunnistasekä kaupattavan sähkön määrästä ja hinnasta. Kaupankäyntikierroksen päätteeksi tunneittaiset tarjoukset järjestetään hinnan perusteella kysyntä- ja tarjontakäyriksi. Käyrien leikkauspisteeseen, kuvan 2.4 mukaan, muodostuu systeemihinta. Systeemihinnalla tarkoitetaan kaikista Nord Poolin osto- ja myyntitarjouksista muodostettua yhteistä hintaa koko yhteispohjoismaisen verkon alueella. (Nord Pool Spot AS, 2008b) Kuva 2.4. Sähkön hinnan muodostuminen kysynnän ja tarjonnan perusteella. Pohjoismaiset sähkömarkkinat on jaettu vähintään seitsemään alueeseen maantieteellisten ja siirtokapasiteettia rajoittavien tekijöiden perusteella. Alueet ovat Suomi (FI), Ruotsi (SE), Etelä-Norja (NO1), Pohjois-Norja (NO2), manner-tanska (DK1) Själlanti (DK2) ja Saksa (KONTEK). Tarpeen tullen alueita voidaan muodostaa enemmänkin jakamalla Norja useampaan kuin kahteen alueeseen. Norjan haasteellinen maasto ja maantieteellisesti kapea muoto luovat pullonkauloja siirtoverkkoon. Alueet on esitetty kuvassa 2.5. (Nord Pool Spot AS 2008a)

16 9 Kuva 2.5. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden hinta-alueet. Systeemihinta määräytyy kaikista Nord Poolille tehdyistä osto- ja myyntitarjouksista. Kulutus ja tarjonta eivät aina vastaa toisiaan yksittäisillä hinta-alueilla, jolloin syntyy yli- ja alitarjonta-alueita. Ylitarjonta-alueilla tuottajat olisivat valmiita tuottamaan systeemihinnalla enemmän sähköä kuin kuluttajat ovat valmiita ostamaan. Alitarjontaalueilla puolestaan tuotantokustannukset ovat niin korkeat suhteessa systeemihintaan, että kuluttajat olisivat valmiita ostamaan enemmän kuin tuottajat suostuvat tuottamaan. Siirtokapasiteettirajoituksista johtuen vajetta tai ylituotantoa ei pystytä myöskään tasoittamaan tuonnilla tai viennillä. Tällaisille alueille syntyy systeemihinnasta poikkeavat aluehinnat. Aluehinnoilla kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan ja sähkölle syntyy markkinaosapuolia tyydyttävä hinta. (Nord Pool Spot AS 2008b) Hinnanmuodostusta yli- ja alitarjonta-alueilla on selvitetty kuvassa 2.6, jossa lyhenne SYS tarkoitta systeemihintaa.

17 10 Kuva 2.6. Sähkön hinnan muodostuminen kysynnän ja tarjonnan perusteella ylituotanto- ja alituotantoalueilla (Partanen et al. 2007, s. 26). Fingridin (2008a) tiedotteen mukaan alkuvuoden 2008 Suomi on muodostanut yhtenäisen hinta-alueen yhdessä Ruotsin kanssa, sillä siirtorajoituksia on ollut vain noin yhden prosentin ajan kyseisellä aikavälillä. Muu markkina-alue on siirtorajoitusten vuoksi muodostanut erilliset aluehinnat huomattavasti useammin Sähkötaseen hallinta Fingridin (2008c) määritelmän mukaan sähkötaseella tarkoitetaan osapuolen sähkön tuotantoa, hankintaa, kulutusta ja myyntiä yhteenlaskettuina. Sähkömarkkinalain mukaan jokaisella sähkökaupan osapuolella on tasevastuu. Tämän mukaisesti osapuolten sähkötase on oltava tasapainossa vuorokauden jokaisena tuntina. (L /386) Vuoden 2009 alusta alkaen tase on jaettava tuotanto- ja kulutustaseeseen. Muutos liittyy pohjoismaisen tasehallinnan harmonisointiin, jossa pyritään luomaan yhteiset säännöt kaikkiin maihin tasehallintaa koskien. Harmonisoinnin tavoitteena on parantaa sähkömarkkinaosapuolten toimintaedellytyksiä muissa maissa. Ennen harmonisointia vaihtelevat käytännöt ja lainsäädäntö ovat vaikeuttaneet toimintaa. (Lipponen 2008) Uusi tasemalli korostaa erityisesti tuotannon suunnittelua, joka huomioidaan sekä tuotantotaseessa että kulutustaseessa laskettaessa tasepoikkeamaa (Fingrid 2008e). Tämä muuttaa erityisesti lyhyen aikavälin myyntiennusteen laatimista, mutta ei vaikuta keskipitkän ja pitkän aikavälin myyntiennusteisiin. Tuotantotaseen poikkeama lasketaan siten, että toteutuneesta tuotannosta vähennetään kokonaistuotantosuunnitelma, minkä jälkeen lisätään tai vähennetään tuotantotaseen tehokaupat riippuen kauppojen suunnasta. Kulutustaseen poikkeama lasketaan siten, että kokonaistuotantosuunnitelmasta vähennetään kiinteät toimitukset ja toteutunut kulutus, minkä jälkeen lisätään tai vähennetään kulutustaseen tehokaupat riippuen kauppojen suunnasta. (Fingrid 2008e; Lipponen 2008)

18 11 Tasevastuu toteutetaan siten, että jokaisella osapuolella on avoin toimittaja, joka toimittaa tai ostaa markkinaosapuolen tase-erotuksen osoittaman määrän sähköä. Ylimmän tason avoin toimittaja Suomessa on Fingrid Oyj. Kaikki yritykset, joille Fingrid toimii avoimena toimittajana, ovat tasevastaavia. (Partanen et al. 2007, s. 36) Fingridin (2008b) tilastojen mukaan Suomessa on 24 tasevastaavaa. Tasevastaavia voivat olla myös yritykset, joilla ei ole tuotantoa tai vähittäismyyntiä. Yritysten on kuitenkin oltava sähkömarkkinaosapuolia. Pienten toimijoiden ei ole kannattavaa olla tasevastaavia, sillä tasevastaavan asemaan kuuluvat sopimuksen mukaiset korvaukset Fingridille. Kiinteä kuukausimaksu on tasepalvelusopimuksessa sovittu 1000 euron suuruiseksi (Fingrid 2008f). Lisäksi Fingrid perii volyymiin perustuvan toimitusmaksun. Tasesähkökauppa on Suomessa Fingridin ja tasevastaavien välillä käytävää sähkökauppaa. Tasesähkön hinta määräytyy Fingridin ylläpitämillä säätösähkömarkkinoilla, joilla hinnoittelu perustuu tuotantotaseen osalta kaksihintajärjestelmään ja kulutustaseen osalta yksihintajärjestelmään. Säätösähkömarkkinoille on pääsy kaikilla säätökykyisen kapasiteetin haltijoilla, jollaiseksi tuotannon lisäksi lasketaan myös irtikytkettävät kuormat. Resurssin tulee kyetä toteuttamaan kymmenen megawatin tehonmuutos 15 minuutin kuluessa. Valtakunnallisen säätö- ja tasesähkökaupan osapuolet on esitetty kuvassa 2.7. (Fingrid 2009c) Kuva 2.7. Valtakunnallisen säätö- ja tasesähkökaupan osapuolet (Partanen et al. 2007, s. 38). Säätösähkökauppa on tasemielessä merkittävää, sillä tasesähkön hinta muodostuu säätösähkömarkkinoilla. Säätösähkömarkkinoille osallistuvat osapuolet antavat säätötarjouksia Fingridille. Säätötarjoukset sisältävät tiedot säädettävän tehon suuruudesta, energian hinnasta, säädön suunnasta, sijainnista ja resurssin yksilöinnistä. Säädön suunta tarkoittaa sitä, mihin suuntaan tasetta ollaan valmiita muuttamaan. Ylössäätäminen voidaan toteuttaa joko lisäämällä tuotantoa tai vähentämällä kulutusta. Alassäätö puolestaan toteutetaan vähentämällä tuotantoa tai lisäämällä kulutusta. Säätötarjoukset tulee tehdä 45 minuuttia ennen käyttötuntia. (Fingrid 2009c) Säätötarjoukset on esitetty kuvassa 2.8.

19 12 Kuva 2.8. Säätötarjoukset ja niiden edellyttämät toimenpiteet (Fingrid 2009c). Määräaikaan mennessä saapuneet säätötarjoukset asetetaan hinnan perusteella järjestykseen. Kun säätöä tarvitaan tasehallintaa ja taajuuden säätöä varten, käytetään tarjoukset hintajärjestyksessä, jos se on voimajärjestelmän käyttötilanteen kannalta mahdollista. Jos jotakin tarjousta ei voida käyttää, jätetään se huomioimatta. Tilanne, jossa tarjous jätetään käyttämättä, syntyy, kun hintajärjestyksessä viimeinen riittävään säätöön tarvittava tarjous on volyymiltään liian suuri. Tarjouksen käyttäminen aiheuttaisi ylikompensoinnin, jonka seurauksena tarvittaisiin kompensaatiota toiseen suuntaan. Säätötarjousten käyttöjärjestys on ylössäätötarjouksissa halvin ensin ja alassäätötarjouksissa kallein ensin. Lopulta säätösähkön hinta määräytyy Pohjoismaissa käytettyjen säätösähkötarjousten hintojen perusteella. (Fingrid 2009c) Säätösähkön ja tasesähkön perushinnan määräytyminen on esitetty liitteessä 1 (Fingrid 2009b). Liitteessä 1 keskellä on asetettu säätösähkötarjoukset jonoon hinnan perusteella. Ylössäätö- ja alassäätöhinta määritetään jokaiselle tunnille. Ylössäätöhinta on kalleimman käytetyn ylössäätötarjouksen hinta, kuitenkin vähintään Nord Pool Spotin Suomen aluehinta. Alassäätöhinta on halvimman käytetyn alassäätötarjouksen hinta, kuitenkin enintään Nord Pool Spotin Suomen aluehinta. Kaikki joilta Fingrid on tilannut säätöä saavat maksun sen mukaan, oliko kyseessä ylös- vai alassäätö. Tasesähkön hinta tuotantotaseelle määräytyy ylös- ja alassäätöhintojen perusteella liitteen 1 vasemman puolen mukaan. Kulutustaseelle sovelletaan yksihintajärjestelmää, jossa osto- ja myyntihinnat ovat yhtä suuret. Fingridin tasevastaavalle myymän ja tasevastaavalta ostaman tasesähkön hinta on ylössäätötunnilla ylössäätöhinta ja alassäätötunnilla alassäätöhinta. Kulutustaseen tasesähkön hinnan määräytyminen on esitetty liitteen 1 oikeassa reunassa. (Fingrid 2009b) Tasesähköjen määrät saadaan selville taseselvityksen avulla, joka laaditaan jälkikäteen. Taseselvitystä on käsitelty seuraavassa luvussa. (Fingrid 2009c) Taseselvitys Taseselvityksessä selvitetään sähkömarkkinoilla toimivien osapuolten väliset sähköntoimitukset. Taseselvitys perustuu hierarkkiseen taseselvitysmalliin ja avointen toimitusten ketjuun. Ketjujen muodostuminen ja tasevastaavuudet on esitetty kuvassa 2.9. (Fingrid 2009e) Taseselvitys laaditaan erikseen tuotantotaseelle ja kulutustaseelle.

20 13 Kuva 2.9. Tasevastuun ketjumalli ja avoimet toimitukset (Fingrid 2009e). Ylimpänä avointen toimitusten ketjussa on Fingridin tasesähköyksikkö, joka toimii avoimena toimittajana kaikille tasevastaaville. Tasevastaava voi olla avoin toimittaja sähkömarkkinaosapuolille ja verkkoyhtiöille. Sähkömarkkinaosapuolet voivat edelleen olla avoimia toimittajia toisille sähkömarkkinaosapuolille ja verkkoyhtiöille. Kaikki tasevastaavan alapuolella olevat avointen toimitusketjujen sähkömarkkinaosapuolet ja verkkoyhtiöt kuuluvat tasevastaavan tasevastuuseen. Ketjut päättyvät lopulta loppukäyttäjiin. Jokaisella sähkökaupassa mukana olevalla toimijalla on oltava yksi avoin toimittaja. (Fingrid 2009e) Taseselvitys perustuu tuntienergioihin, jotka saadaan tuntienergiamittauksista, vuosienergioista tyyppikuormituskäyrämenettelyllä, tuotantosuunnitelmista ja kiinteistä toimituksista. Tyyppikuormituskäyrien avulla vuosittainen energia voidaan jakaa tuntitehoiksi ja energioiksi, vaikka itse mittarin luenta suoritetaankin noin vuoden välein. Toimitukset voidaan selvittää mittaamalla, tai ne on voitu sopia etukäteen. Tällöin on sovittu kiinteästä toimituksesta, jolle on määritelty aika ja suuruus. Mitatuista toimituksista ja niiden selvittämisestä vastaa verkonhaltija ja kiinteistä toimituksista osapuolet keskenään. Selvityksen tuloksena määräytyy kunkin osapuolen tunneittainen sähkötase. (Fingrid 2009e) Taseselvityksestä ja sen kulusta on säädetty muun muassa SML pykälässä 16 c, jonka mukaan verkonhaltija ja muu sähkömarkkinaosapuoli ovat velvollisia huolehtimaan taseselvityksestä. Taseselvityksestä on tarkemmin säädetty Valtioneuvoston asetuksissa (VNa). Sähkömarkkinoita ja taseselvitystä koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin vuoden 2009 alkupuolella, kun vanha Sähkömarkkina-asetus, VNa mittauspalveluiden aikajaotuksesta, VNa sähköntuotannon siirtomaksuista jakeluverkossa, Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (KTMp) tyyppikuormituskäyristä, KTMp tiedonvaihtomenettelystä ja KTMp sanomien muodosta uudistettiin ja sulautettiin osittain yhteen. Uudistuksen yhteydessä ne korvattiin VNa:lla sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta,

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA Projektityö Tarkastaja: tutkija Sami Repo 2 3 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma RUOTSALAINEN, JESSE: Kysyntäjousto

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hirvonen,

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Hannu-Pekka Hellman Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Sähkotekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 16.9.2013.

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013

VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013 VILLE VALKEALAHTI VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013 Diplomityö Tarkastajat: professori Petri Suomala ja yliopistotutkija Teemu Laine Tarkastaja ja aihe hyväksytty rakentamisen ja talouden

Lisätiedot

Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla

Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla Joonas Larinkari Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknistaloudellisen

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Kilpailullisuus sähkömarkkinoilla

Kilpailullisuus sähkömarkkinoilla JULKAISUJA 9 2004 Kilpailullisuus sähkömarkkinoilla Sähköenergian tarjoushinnat 2003 2004 Kaisa Kinnunen Kuluttajatutkimuskeskus, julkaisuja 9:2004 Konsumentforskningscentralen, publikationer 9:2004 National

Lisätiedot

ARTTU LÖFGRÉN KAUPAN ENERGIAINTENSIIVISTEN JÄRJESTELMIEN HANKINTAVERTAILU ELINKAARIKUSTANNUSLASKENNAN AVULLA Diplomityö

ARTTU LÖFGRÉN KAUPAN ENERGIAINTENSIIVISTEN JÄRJESTELMIEN HANKINTAVERTAILU ELINKAARIKUSTANNUSLASKENNAN AVULLA Diplomityö ARTTU LÖFGRÉN KAUPAN ENERGIAINTENSIIVISTEN JÄRJESTELMIEN HANKINTAVERTAILU ELINKAARIKUSTANNUSLASKENNAN AVULLA Diplomityö Tarkastaja: Lehtori Risto Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa TIMO ROTHOVIUS JUSSI NIKKINEN JUKKA SIHVONEN ANTTI KLEMOLA Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa Loppuraportti VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 193 Vaasan yliopisto

Lisätiedot

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

KUORMANOHJAUKSEN VAIKUTUS KAKSION SÄHKÖNKULUTUSKÄYRÄÄN Impact of load control on a two-room apartment electricity

KUORMANOHJAUKSEN VAIKUTUS KAKSION SÄHKÖNKULUTUSKÄYRÄÄN Impact of load control on a two-room apartment electricity KUORMANOHJAUKSEN VAIKUTUS KAKSION SÄHKÖNKULUTUSKÄYRÄÄN Impact of load control on a two-room apartment electricity consumption Anne-Mari Jenu Kandidaatintyö 03.05.2013 LUT Energia Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Kristian Harju. Reaaliaikainen hinnoittelu sähkömarkkinoilla

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Kristian Harju. Reaaliaikainen hinnoittelu sähkömarkkinoilla TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kristian Harju Reaaliaikainen hinnoittelu sähkömarkkinoilla Pro gradu tutkielma Kansantaloustiede Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA Diplomityö Prof. Miia Martinsuo hyväksytty tarkastajaksi Talouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.3.2014 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien käsittely kirjanpidossa ja vaikutukset tilinpäätökseen

Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien käsittely kirjanpidossa ja vaikutukset tilinpäätökseen Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien käsittely kirjanpidossa ja vaikutukset tilinpäätökseen Vehviläinen, Riikka 2012 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA

ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA MIIKA JÄRVINEN ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA Kandidaatintyö miika.jarvinen@iki.fi +358 50 4910576 Tarkastajat: TkT Aki Jääskeläinen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot