Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika :00-20:10 Paikka Panimoravintola Huvila, Savonlinna Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui :ien ajaksi Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse Pasanen Virve Rauhansalo Kauko Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Palm Pekka Auvinen Jorma Nieminen Juri Kurki Hannu Ikonen Jari Turtiainen Juha Siekkinen Aila yhtymäkokouksen pj. seutujohtaja ohjelmakoordinaattori Seutu YP vastaava pöytäkirjanpitäjä Poissa Söderholm Jan Pukero Ulla Erämaa Antti Hinkkanen Esko Karttunen Terttu Kettunen Esa Rannanpiha Kari yhtymäkokouksen vpj. Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: JARKKO WUORINEN AILA SIEKKINEN Jarkko Wuorinen Aila Siekkinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla 4 / Savonrannalla 5 / VIRPI KAKSONEN Virpi Kaksonen MARIANNE NESTÉN Marianne Nestén Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa vi ras to aikana. Aila Siekkinen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 176 Päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Lisätalousarvio vuodelle Valtuutettu Osmo Hollstömin ym. valtuustoaloite Itä-Savon kuntayhtymän 8 alueella tehtävistä kuntaliitoksista aiheutuvista hyödyistä ja hai- toista 180 Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma, toiminta- ja taloussuunnitelma 9 vuodelle Seutusopimus Hankintapäällikön valitseminen Itä-Savon kuntayhtymälle Säästöjen aikaansaaminen henkilöstökuluissa vuonna Tämä pykälä ei julkisuuteen Lentoliikennettä koskeva sopimus 2005 alkaen Hannolanpellon Hevosvalmennuskeskuksen hankekokonaisuus Yhteistyötä ja parhaita käytäntöjä hanke Menestyvä maaseutuyritys laatukoulutushanke Terve Lehmä 2 hanke Suorakylvö Järvi-Suomessa hanke Maakuntasuunnitelman tarkistaminen vuonna Seutujohtajan päätöksiä Työvoiman palvelukeskus Reimari Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous 44

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 176 Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 177 Tarkastusvuorossa jäsenet Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalla Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalle Lasse Partanen ja Virve Pasanen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lisätalousarvio vuodelle /81.811/2004 YH 178 Savonlinnan kaupunki, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Itä-Savon kuntayhtymä ovat hyväksyneet yhteistyösopimuksen, jossa sovi taan elektroniikan 3K-tehtaan siirtymisestä Itä-Savon kuntayhtymän hallinnoitavaksi väliseksi ajaksi. Kuntayhty män elinkeinopoliittisissa määrärahoissa on varauduttu 3K-tehtaan toimenpiteiden kuntaosuuksiin, joten hallinnollinen muutos ei aiheu ta muutoksia jäsenkuntaosuuksiin. Muilta osin tulot ja menot on hy väksyttävä talousarvioon ja näin ollen on laadittu pöytäkirjaliitteenä A oleva lisätalousarvio. 3K-tehtaan roolia eri palveluja tarjoavana, joustavana ja yritysten ja oppilaitosten kanssa koulutus-, tutkimus- sekä tuote- ja tuotannon kehitystyötä tekevänä ns. asiantuntija-organi saationa kehitetään edelleen. Tämä rooli on vahvistunut voimakkaasti, vuonna 2004 aikana 3K:lla on em. asioihin liit tyvää yhteistyötä mm. yli 40:n eri yrityksen kanssa. Tätä suo malai sen elektroniik ka-teolli suuden piirissä saavutettua ase maa ja tunnet ta vuutta hyö dyn netään osana seudullista elinkeinopoli tiikkaa. Toiminta vuonna 2005, jolloin 3K-tehtaan toimintaan liittyvät myös jatkossa seuraavat osa-alueet: A. Koulutuspalvelut: B. Tutkimus ja tuotekehityspalvelut C. Valmistus ja tarkastuspalvelut D. Henkilöstö Henkilöstön määrä säilytetään v vähintään nykyisellä ta sol la, 8 henkilöä. Uusien hankkei den kautta tulevien resurs si-/osaamistarpeiden ja rahoituksien avulla määrää tarvittaessa kasva tetaan. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy pöytäkirjaliitteen A mukaisen lisätalousarvion vuodelle Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin ja todettiin oikeaksi kokouksessa.

7 Yhtymähallitus Tiedoksi: Toimenpiteet: yhtymäkokous yhtymävirasto

8 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Valtuutettu Osmo Hollstömin ym. valtuustoaloite Itä-Savon kuntayhtymän alueella tehtävistä kuntaliitoksista aiheutuvista hyödyistä ja haitoista 77/81.812/2004 YH 179 Valtuutettu Osmo Hollström luki ja jätti Savonlinnan kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen: "Savonlinnan kaupunki käynnistää hankkeen, jossa selvitetään, mi tä hyötyä ja haittaa alueella asuvalle väestölle on, jos Itä-Savon kuntayhtymän alueella tehdään kuntaliitoksia." Esityslistaliitteenä A on Savonlinnan kaupunginvaltuuston päätös :stä 112 ja esityslistaliitteenä B Savonlinnan kaupunginhallituksen päätös :stä 501. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus käy asiasta evästyskeskustelun ja merkitsee asian täs sä vai hees sa tie dok si sekä pa laa asiaan virkamiesval mistelun jälkeen Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena seutujohtaja muutti esityksen kuulumaan: "Yhtymähallitus käy asiasta evästyskeskustelun ja merkitsee asian tiedoksi sekä toteaa, että asia ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki seutujohtaja

9 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma, toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /82.820/2004 YH 180 Suunnitelmien päälinjat ovat aiempien vuosien kaltaiset; EAKR - säännöt, sama sisältörakenne eli kokonaisraamin sisällä on ns. A-osa, jossa ovat kiinteät toteutusresurssit ja B-osa, jossa ovat ohjelmaa kunakin suunnitteluvuonna toteuttavat yksittäiset toimet. Poikkeuksena 2005 alkaen on, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa sivuavat hankkeet tulee hakea rahoitettavaksi erik seen STM:stä, ei siis aluekeskusohjelmarahoituksesta (seutukehit täjä???). Samassa yhteydessä tulee sisäasianministeriölle toimit taa selostus vuoden 2004 toiminnasta sekä arvio mahdollisesti 2005 puolelle käytettäväksi siirtyvistä määrärahoista. Sisäasianministeriössä ei tätä kirjoitettaessa ole vieläkään yksimielisyyttä menettelytavasta, miten SEUTU -kokeiluun mahdollisesti tuleva rahoitus käytännön tasolla kohdentuu ja haetaan ja mitä se alueilla sekä maakuntien liittojen rutiineissa tarkoittaa. Asia on otet tu huomioon siten, että aluekeskusohjelman resursseilla huolehdi taan kokeilun käyntiin saattamisesta niin kauan kunnes tilanne sel keytyy. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman suunnitelmien laadintatilannetta hankaloittaa osaltaan Rantasalmen kunnan tuleva tilanne ja miten se huomioi daan mm. rahoituspohjassa. Tätä varten seu raavassa on esitetty versiot vain aiemmin päätetyn budjetin mukai sena. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman taloussuunnitelma on laskettu oman panostuksen osalta suuruisena hake muksen kokonais budjetin ollessa siten Ohjelmatyöryhmässä hyväksytty esitys toiminta suun ni telmaksi 2005 on esityslistaliitteenä A, esityslistaliitteenä B on vas taa va ta lous tau lukko, esityslistaliitteenä C on toi minta ker to mus 2004 ja esityslistaliitteenä D tauluk ko talousti lanteesta 2004 lo pulla ja kuvaus mää räraho jen suuntaa mi sesta se kä esityslistaliit teenä E vai kut tavuus tavoite tau lukko. (Valmistelu: Jari Ikonen ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy selostusosassa mainitut asiakirjat Savonlinnan seudun esityksinä toimitettavaksi si säasianministeriölle.

10 Yhtymähallitus Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: aluekeskusohjelman toteutuksessa mukana olevat jäsenkunnat yhtymävirasto

11 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutusopimus 28/84.840/2004 YH 181 Itä-Savon kuntayhtymän yhtymähallitus linjasi periaatteet valmistelulle, jotta ns. seutusopimus voidaan laatia käsittelyä var ten. Esityslistaliitteenä A on muistio viranomaisneuvottelusta, joka oli ko. päätöksen taustalla. Esityslistaliitteenä B on luonnos seutusopimukseksi niiden Savonlinnan seu dun kun tien osalta, jotka hakuun osallistuivat ja joiden valtuustot hakemuksen taannoin hyväksyivät (kevät 2004). Itä-Sa von kun ta yh ty män näkemyksen mukaan sopimusta ei erikseen tar vitse hy väk syt tää kunnanvaltuustoissa, koska sen substanssi ei laa jenna varsi nai ses sa ha ke muksessa esitettyä toimivaltuutta, ja siksi se voidaan si ten sel lai se naan lähettää valtioneuvoston vahvis tet tavaksi. Seutusopimus on laadittu niin, että siinä on kohdassa "tehtävät" kirjattu ne hakemukseen sisältyvät kohdat, joissa lakia voidaan vä littömästi soveltaa. Siitä siis puuttuu eräitä kohtia (MRL:n mukaiset poik kea mislupalausunnot, an niskeluluvat) joissa seudullista toimi valtaista elin tä ei ole. Oletuksena on, että juuri laadittu elinkeino stra tegia - joka myös kin on valtuustojen hyväksymä - kelpaa sellai seksi seu dun elinkei no poliittiseksi suunnitelmaksi jota tämä laki tar koitta. So pi muksessa määritetään siten seuraavat asiat, joissa seu tu kat soo tässä vaiheessa olevan aihetta olla "lau sumassa": 1) Seudun elinkeinostrategian mukaisissa lausunnoissa yritystukia koskien 2) Työllisyysasetuksen (1363/1997) tarkoittamissa lausunnoissa investointiavustuksista sekä nimeämällä edustus tätä koskevien lausuntojen käsittelyyn Ete lä-savon TE -keskuksessa (hanke-ryhmä). 3) Lausunnoilla maakunnan liittoon kohdentuvista seudun rahoitushakemuksista EU:n raken nerahastoja ja vastaavia valtion ta lous arvioissa olevia varoja kos kien 4) Lausunnoilla seudun hankkeiden tärkeysjärjestyksestä sosiaali- ja terveystoimen sekä ope tus- ja kulttuuritoimen investointien val tionosuuksia koskien Seutusopimuksen ideana on, ettei hakemusten käsittely viivästy vaan asiat etenevät luontevasti prosessissa - kumppanuushengessä - jos sa seu dun edus tus voi aidosti olla mukana vaikuttamassa. Käytän nös sä tämä tar koit taa 4 edustajan nimeämistä piirihallintovi ranomaisiin päin vas tuulli siksi seudun edustajaksi. Näistä kolme tu lee nimetä yhdys hen kilöik si TE-keskuksen osastojen mukaan (yri tys-,

12 Yhtymähallitus työvoi ma- ja maa seutu osasto) ja yksi edustaja Etelä-Savon maakuntalii ton han keryh mään. Seutujohtaja on luonteva edustaja aina kin ole maan mukana työlli syyspoliittisia investointihakemuksia kä sittelevissä elimissä sekä em. luettelon kohdan 4. tarkoittamissa lausunnoissa. Elinkei nostra tegian vas tuu hen ki lö tulee olla yritystuki asiois sa seu dun edustaja na. Muu toin kin va litta vat edus ta jat/yh teys hen kilöt on tar koi tuk sen mu kais ta valita asioi den kanssa käy tän nön työ tä te kevien jou kosta ei kä luot tamus henki löistä (ajan käyt tö). Huomattakoon, että käsiteltävät asiat ovat usein sellaisia - osin salaisia tai luottamuksellisia - että ko. henkilön tu li si olla virka vas tuun alaisena näitä asioita käsitellessään. Itä-Savon kuntayhtymän tulisi ohjeistaa menettelytapa, että joll ei ao. hen ki löi den nä kemyksen mukaan viranomaiskäsittelyn poh jalta näytä syn tyvän yh teistä linjaa niin silloin yhtymähallitus an taa viralli sen kirjalli sen lau suntonsa asiasta. Merkitään, että kokoushetkeen mennessä on pyydetty kommentit Itä-Sa von seu tu so pi mus mal lista maakuntaliitosta, TE-keskuksesta se kä Mik ke lin ja Piek sä mäen seu duil ta. (Valmistelu: Jari Ikonen ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy seutusopimuksen lähetettäväksi valtioneuvoston vahvistettavaksi. Yhteyshenkilöt eri lausuntojen antamista varten nimetään seuraavassa kokouksessa. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Sisäasiainministeriö Etelä-Savon TE-keskus Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkelin seudun liitto Pieksämäen seudun liitto yhtymävirasto

13 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hankintapäällikön valitseminen Itä-Savon kuntayhtymälle YH 150 Yhtymähallitus päätti : 1. Perustaa hankintapäällikön viran alkaen ja julistaa sen haettavaksi. Viran pätevyysvaatimuksena on vähintään korkeakoulutasoinen tutkinto. Hakuilmoituksen laatii seutujohtaja ja se julkaistaan kuntayhtymän ilmoitustaulun lisäksi Helsingin Sanomissa ja Itä-Savossa sekä Savonmaassa Nimetä haastatteluryhmän valmistelemaan hankintapäällikön vi ran täyttämistä. 3. Julistaa sisäisesti haettavaksi hankintasihteerin tehtävän siten, että hakijoina voivat toimia kuntayhtymän jäsenkuntien työntekijät sekä hankintarenkaan osapuolten työntekijät. Hakuilmoituksen laatii seutujohtaja ja se toimitetaan eri organisaatioille sähköpostitse se kä kirjallisesti. Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena se: nimesi haastattelutyöryhmään: Hannu Kurjen, Jarkko Wuorisen, Kauko Rauhansalon ja Viljo Lyytikäisen. hyväksyi seutujohtajan esittämän täydennyksen esityksen kohtaan kolme siten, että hakijoina voivat olla myös viranhaltijat. Merkitään pöytäkirjaan, että yhtymähallitus pitää tärkeänä, että hankintayhteistyössä huomioidaan paikallinen tuotanto. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen käsittelyosassa mainitulla tavalla lisättynä. Hankintapäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 21 henkilöä. Näistä haastatteluryhmä kut sui haas tat te luun 10, jois ta yk si pe ruutti hakemuksensa ennen haastat telua. Yhteenveto haastatelluista nähtävänä kokouksessa. Viimeinen haastattelu on maanantaina Seutujohtajan esitys: kokouksessa Käsittely: Seutujohtaja esitti viran laittamista uudelleen hakuun. Yhtymähallitus päätti hyväksyä seutujohtajan esityksen.

14 Yhtymähallitus YH 182 Uudessa haussa virkaa haki 11 henkilöä, joista 3 kutsuttiin haastatteluun. Viimeiset haastattelut ovat maanantaina Seutujohtajan esitys: kokouksessa Käsittely: Seutujohtajan esitys kuului seuraavasti: "Yhtymähallitus päättää valita hankintapäällikön virkaan Pasi Nikkosen. Nikkosen kokonaispalkaksi määritellään euroa kuukaudessa." Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Nikkonen Pasi yhtymävirasto

15 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Säästöjen aikaansaaminen henkilöstökuluissa vuonna /81.815/2004 YH 183 Savonlinnan kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessa :ssä 507 seuraavasti: "Savonlinnan kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin vuoden 2005 talousarvion kohdassa "Taloussuunnitelman tasapainotus" todetaan muun ohella seuraavaa:... Vuoden 2005 talousarvioon ei sisälly henkilöstömenojen kasvua. Henkilöstökuluja pienennetään tiuken tamalla määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Talousarviossa pysymi seksi on käytettävissä myös lomautusvaihtoehto. Talousarvion ta sapainottamiseksi läpi koko talousarvion tehty henkilöstökulujen leikkaus n. 1,2 miljoonaa euroa vastaa n. 50 henkilöstötyövuotta. Vuoden 2005 talousarviossa pysyminen edellyttää samoja toimen piteitä myös konsernin tytäryhtiöiltä ja kuntayhtymiltä... Huomioiden kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen, työsopimus lain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain määritykset tulee kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon selvittämiseen ja järjestämiseen ryhtyä välittömästi." Esityslistaliitteenä A on Savon linnan kau punginhalli tuksen päätös ja esityslistaliitteenä B henki löstön käyt töä koskevat ohjeet palkattomista virkavapaista ja työlomista vuon na 2005." Koska Itä-Savon kuntayhtymä on luokiteltavissa osaksi Savonlin nan kau pun ki kon ser niksi, tulisi em. päätöksen mu kaista oh jet ta nou dattaa soveltuvin osin myös Itä-Savon kunta yhty män toi min nassa. Näin ollen kysymyksessä on se, miten Itä-Savon kuntayhtymä omissa ohjeissaan ja päätöksissään noudattaa mainittua ohjeistus ta. Koska asiaa ei ole vielä valmisteluvaiheessa KVTES:n mää räys ten mukaisesti ja yleisemminkin ajatellen "reilun pe lin hengessä" ehditty Itä-Sa von kun ta yh ty män henkilöstön parissa käsitellä, ei tätä kir joitettaes sa ole tie toa henkilöstön kannasta Savonlinnan kaupun gin pää tök seen. Asia on esil lä maa nantaina henkilös tön keski näi sessä pala ve rissa ja hen kilöstön suhtautumi nen asiaan se-

16 Yhtymähallitus loste taan yh ty mä halli tuk sen ko kouk ses sa. Lähtökohtana keskusteluun on se, että tässäkin asiassa Itä-Savon kuntayhtymä voisi avoimesti näyttää konsernin muille osille esi merkkiä ja voisi siten edellyttää heiltäkin vastaavia "uhrauksia" asiatto man kri tiikin sijaan. (Valmistelu: Jari Ikonen, puh ) Seutujohtajan esitys: Kokouksessa Käsittely: Koska myös seutujohtaja on allekirjoittanut henkilökunnan yhteisen sitoumuksen, totesi hän olevansa estynyt tekemään esitystä, joten esityksen teki yhtymähallituksen puheenjohtaja. "Yhtymähallitus 1. hyväksyy Savonlinnan kaupungin antaman ohjeen säästöva paista käytettäväksi Itä-Savon kuntayhtymän henkilökunnan säästövapaissa 2. hyväksyy kiitoksin kuntayhtymän henkilökunnan aloitteen säästövapaiden pitämisestä vuoden 2005 aikana ja määrää seutujohtajan neuvottelemaan kuntayhtymään siirtyvien työntekijöiden (pl. Reimari, jonka henkilökunta on jo sitoutunut säästövapaisiin) osalta vastaavasta käytännöstä lähtökohtana se, että koko kuntayhtymän henkilökunta toteuttaa vastaavan suuruiset henkilöstösäästöt. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Itä-Savon kuntayhtymän henkilöstö jäsenkunnat ja konsernin osat yhtymävirasto

17 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tämä pykälä ei julkisuuteen 74/85.855/2004 YH 184

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lentoliikennettä koskeva sopimus 2005 alkaen 33/81/2004 YH 163 Savonlinnan ja Mikkelin lentoliikennettä koskeva sopimus, jonka perusteella liikenneministeriö on tehnyt sitoumuksen European Executive Express -yhtiön kanssa, on edelleen allekirjoittamatta Savonlinnan kaupungin toimesta. Mikkelin kaupunki on sopimuksen tehnyt. Savonlinnan kaupunginhallitus on tehnyt asiasta seuraavan päätöksen: "Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liikennöintikautta koskevan liikenne- ja viestintäministeriön, Savonlinnan kaupungin ja Mikkelin kaupungin välisen kustannustenjakosopimuksen edellyttäen, että 1) European Executive Express AB:n lentokalusto täyttää peruspalveluvelvoitteelle tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetun kuukausittai sen minimipaikkamäärän 2800 matkustajaa/kuukausi, 2) lentoliikenteen harjoittajalla on käytössään kansainvälinen paikanvaraus- ja lipunkirjoitusjärjestelmä ja IATA-interlining sopimus, jotka mahdollistavat IATA-sopimusten mukaiset matkatavaramäärät ja lähtöselvityksen tekemisen lähtöpaikkakunnalla lopulliseen matkakohteeseen saakka, 3) valittu lentoliikenteen harjoittaja noudattaa tarjouskilpailuasiakirjoissa edellytettyä lentoaikataulua. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää, että liikenne- ja viestintäministeriö ei toistaiseksi käynnistä Savonlinna-Mikkeli-Helsinki -lentoliikenteen kilpailutusta." Asia on siis siten keskeneräinen, että mikäli ko. ehdot täyttyvät niin so pimus syntyy. Vuoden 2005 talousarvioissa on lentoliikenteen tukimäärärahat "siirretty" Itä-Savon kuntayhtymän budjettiin (elinkeinotoimenpiteet). Näin ollen, mikäli ko. sopimus syntyy tulee se vuoden 2005 ajalle siirtää Itä-Savon kuntayhtymän nimiin. (Valmistelu: Jari Ikonen )

19 Yhtymähallitus Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että mikäli Savonlinnan kaupungin asetta mat ehdot täyttyvät maksetaan vuoden 2005 osalta lentoliikenteen tuki Itä-Savon kuntayhtymän määrärahoista Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: Tiedoksi: yhtymävirasto liikenne- ja viestintäministeriö YH 185 Esityslistaliitteenä A on Liikenne- ja viestintäministeriön vastaus Savonlinnan kaupunginhallituksen päätöksessään asettamiin ehtoihin. Lentoaikatauluihin liittyvä kolmas ehto on korjautunut alkaen. Kahdessa muussa kysymyksessä liikenne- ja viestintäministeriön vastauksissa on toivomista seuraavissa kohdissa: 1. Peruspalveluvelvoitteen toteutuminen: Liikenne- ja viestintäministeriö lähtee siitä, että ainoastaan paikkamäärälle on asetettu vaatimuksia. Kalustotyypille ei asetettu muita vaatimuksia kuin se, että sen on täytettävä asetettu paikkamäärävaatimus. Ministeriö katsoo, että vaatimus toteutuu, kun lisäpalveluna b1 tarjouskilpailun ehdoissa pyydetty edestakainen päiväyhteys lasketaan peruspalveluvelvoitteeseen. Ministeriö jättää kuitenkin kokonaan ottamatta huomioon se, että tarjouskilpailun ehdoissa on lisäpalvelulle b1 asetettu 500 paikan lisävelvoite. Peruspalveluvelvoitteessa on määri telty lentojen tarkoitus eli: - maanantai-perjantaiaamuisin tulee päästä Helsinki-Vantaan lento asemalle kes keisiä jatko yhteyksiä varten ja keskeisiltä ulkomaan lennoilta tulee päästä ta kaisin illalla, - Helsinki- Vantaan lento asemalta tulee päästä maanantai-perjan taiaamuisin Savonlinnaan klo 8.30 mennessä sekä - Savonlinnasta tulee olla Helsinki-Vantaalle yhteys maanantaista perjantaihin siten, että se on perillä klo ja Helsinki-Vantaalta tulee olla yhteys Savonlinnaan iltapäivällä ja Savonlinnasta tulee olla yhteys työpäivän päätyttyä Helsinki-Vantaalle. Koska tarjontaan laskettu lisäpalvelun b1 mukainen yhteys ei täytä ko. määrittelyjä, ei sitä voida laskea peruspalveluvelvoitteen mukaiseen 2800 paikan vaatimukseen, vaikka lisäpalvelusta ei erillistä hintaa perittäisikään. Näin ollen ministeriön esittämä laskelma ja perus-

20 Yhtymähallitus telu ei vastaa tarjouskilpailun ehdoissa asetettua yhteistä ta voitetta. Vuorojen lisäämisen avulla saavutettava paikkamäärän li sääminen olisi toki mahdollista, jos vuorot toteutettaisiin niin, että ne täyttäisivät peruspalveluvelvoitteen kriteerit. 2. IATA-interlining -sopimus on tarjouskilpailun ehdoissa sen vuok si, että se vaaditaan käytännössä toimivan liikenteen takaamiseksi. Lentoliikenteessä ja erityisesti elinkeinoelämää hallitusohjelman mukaisesti palvelevassa lentoliikenteessä on kyse matkustajien ja heidän matkatavaroidensa normaalien käytäntöjen mukaisesta liik kumisesta. Sopimus voi tarjousasiakirjojen antamissa raameissa to ki olla kenen kanssa tahansa, mutta lennot kuitenkin lennetään Suomessa ja palveluita tarvitaan Suomessa, joten olipa sopimus kenen kanssa tahansa on vaadittujen asioiden eli läpiselvittämisen ja matkatavaroiden automaattisen edelleenohjauksen toimittava Helsinki-Vantaan lentokentällä. Nyt näin ei ole ollut. Tilanne on muuttumassa, sillä EEE on sopinut Finnairin kanssa tietyiltä osin yhteistyöstä. Sopimukseen liittyy lupaus matkatavaramäärän kas vatta misesta. Tämän käytännön toimivuutta ei vielä tiedetä, mutta käytettävän kaluston matkatavaratilojen pienuus saattaa aiheuttaa ongelmia. Kommentti siitä, että tarjousasiakirjoihin ei sisältynyt matkatavaraa koskevia ehtoja on toki totta, mikäli tarkastellaan ainoastaan kirjoitettuja tekstejä välttäen sitä, että mietittäisiin myös tekstien takana olevia realiteetteja. Peruspalveluvelvoitteen mukainen pääsy ulkomaan jatkoyh teyksille on seikka, jonka ainakin voisi olettaa koske van myös ulko maille matkustavien henkilöiden matkatavaroita. Kokonaisuutena on lähestytty alkuperäisiä tarjouskilpailun ehtoja. Edelleen on kuitenkin ratkaisematta peruspalveluvelvoitteen mukainen matkustajapaikkojen vajaus. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee Liikenne- ja viestintäministeriön kirjelmän tiedoksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Liikenne- ja viestintäministeriö Savonlinnan kaupunki yhtymävirasto

21 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hannolanpellon Hevosvalmennuskeskuksen hankekokonaisuus 72/84.844/2004 YH 186 Harjoitusraviradan rakentaminen Savonlinnan Hannolanpellon alueel la on to teu tunut. Hanke toteutettiin kahden kokonaisuutta palve levan osa hankkeen avulla. Rahoittajatahoina olivat Etelä-Savon TE-kes kuk sen työvoimaosasto (työllisyysperusteinen investointituki) ja maaseutuosasto (EMOTR/EU), Savonlinnan kau pun ki, Ke ri mäen kunta, Enonkosken kunta, Punkaharjun kunta se kä Itä-Sa von Hevosystäväinseura ry (n. 20 % osuus, ). Toteutusaika oli ja kokonaisbudjetti n Hankkeen kokonaisbudjetti ylittyi hieman HYS:in hankkeen osalta. Ylitys tapahtui sekä talkootyön että kuntarahoituksen osalta (vajaat euroa). Tosin kuntaosuutta toteutui vähemmän kuin kuntien va raamat kuntaosuudet olivat. Hankekokonaisuus toteutettiin siten, että Itä-Savon kuntayhtymä oli juridisena hakijana toisessa osahankkeessa ja toisessa Itä-Savon Hevosystäväinseura ry (Hys), joka sopimuksella siirsi hallinnointi vastuun kuntayhtymälle. Itä-Savon kuntayhtymän vastuulla oli siten hanke kokonaisuuden tosiasiallinen hallinnointivastuu sekä vastuu rahoituk sen ja kassavirran juo hevasta toimimisesta. Teknisesti hankkeessa rakennettiin n. 420 k-m2 rakennuksia (katsomo+valjastuskatos), massansiirtoja n m3 (itd) sekä teknisiä apurakennelmia (kaivo, liittymät ym.). Maanrakennustöissä teh tiin ra ta, hittisuora, har joituslenkki ja pysäköintialue. Lisäksi joudut tiin louhin taan ja eri koistöihin veden virtausolojen takia. Näi den to teu tus ja kaan tui kol meen urak kaan, jot ka puo les taan muu ta miin ali ura koihin. Oh jaus ryhmänä toi mi maa seu dun ke hittä misen klusteri työ ryh mä apu naan projekti ryhmä. Esityslistaliitteenä A on loppuraportti TE-keskuksen maaseutuosaston osa hank keesta, esitysliitteenä B klusterityöryhmän pöytäkirja, esi tyslis taliit teenä C ti lin tar kastajan lausunto Itä-Savon kuntayhty män hank keesta ja esityslistaliitteenä D tilintarkastajan lausunto Hys -hanke osiois ta. (Valmistelu: Jari Ikonen )

22 Yhtymähallitus Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus mer kitsee asian tiedokseen ja hyväksyy osaltaan toimenpiteet sekä toteaa, että TE-keskuksen rahoittaman hankeko konaisuuden ylit tä vää kun ta osuutta ei laskuteta erikseen kunnilta vaan se kate taan elin keino po litiikan määrärahoista. Käsittely: Seutujohtaja poisti ko. pykälän käsittelyn esityslistalta. Tiedoksi: Toimenpiteet: Etelä-Savon TE-keskus, maaseutuosas to/työvoimaosasto rahoittajat yhtymävirasto

23 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhteistyötä ja parhaita käytäntöjä hanke 63/85.855/2004 YH 187 ProAgria Etelä-Savon maaseutukeskus on hakenut Itä-Savon kuntayhtymältä kuntarahoitusosuutta Yhteistyötä ja parhaita käytäntö jä -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyritysten toiminnan kannattavuutta ja yrittäjien jaksamista yhteistyön ja toisilta oppimi sen avulla. Hankkeen aikana vuosina käynnistetään 15 pienryhmää (6-10 yrittäjää/ryhmä) Etelä-Savon alueella. Vuosittain aloittaa viisi uutta pienryhmää toimintansa havaitun asiakastarpeen mukaisesti. Yrittäjille tarjotaan kahta ryhmätoimintamuotoa, yhteis työhön tähtäävää tai toisilta oppimiseen tähtäävää. Ryhmien ohjaa jina toimivat Etelä-Savon Maaseutukeskuksen ja ProAgria yhteistyö kumppaneiden neuvojat, jotka koulutetaan pienryhmänohjaukseen (2 + 1 pv). Yhteistyö-ryhmät pyrkivät löytämään ratkaisun yritysten käytännön ongelmiin, esim. koneyhteistyö ja yhteisen työvoiman palkkaus. Ti lat sijaitsevat useimmiten lähellä toisiaan. Parhaat käytännöt -ryhmän yritykset perehtyvät omaan toimintaan sa, vertaavat sitä ryhmän kesken ja yritysvierailujen avulla oppivat toisiltaan parhaita käytäntöjä. Tilat voivat sijaita hajallaan. Pienryhmässä oppimisesta sekä yrittäjien yhteistyöstä on saatu kahden vuoden ajalta hyviä kokemuksia Etelä-Savon Benchmar king- ja maitoklubi hankkeissa Ryhmätoiminta kiinnostaa tällä hetkellä yrittäjiä, koska ryhmän toiminta voidaan räätälöidä yrittäjille sopivaksi, niin aiheen kuin aikataulun puolesta. Suurin hyöty ryhmätoiminnasta tulee yrittäjien asiantuntemuksen ja kokemuksen jakamisesta. Vertaisoppiminen eli toisilta yrittäjiltä oppiminen, kun siihen yhdistyy asiantuntijan oh jaus, on vakuuttavaa ja käytännönläheistä. Ryhmätapaamiset ovat myös henkisesti virkistäviä. Hanketta hallinnoi ProAgria Etelä-Savon Maaseutukeskus. Hank keen kesto on Itä-Savon kuntayhtymältä haetaan euron kuntarahoitusosuutta, jakautuen seuraavasti vuosille :

24 Yhtymähallitus vuosi 2004 vuosi 2005 vuosi euroa euroa euroa Kuntayhtymä on pyytänyt lausunnot rahoitushakemuksesta hankkeeseen liittyvien Savonlinnan seudun kuntien maaseutuelinkeinon kehittämisestä vastaavilta henkilöiltä. Lausunnot saatiin Enonkos ken, Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan ja Savonlinnan maa seutusihteereiltä. Juhani Seppänen, Punkaharjun kunta Etelä-Savon maaseutukeskuksen avustushakemukset kunnallisesti ja seudullisesti kannatettavia, toivottavasti myös kuntayhtymä näin toteaa ja löytää rahoituksen hankkeille. Enonkosken (Aarre Mutikainen), Kerimäen, Savonrannan (Merja Immonen ja Savonlinnan (Merja Berg) maa seu tu vastaavat Kokonaisuutena hyvä hanke, johon osallistumista puollamme. Yhteistyöllä ja benchmarking- menetelmällä saadaan hyötyä tilojen työtaakan keventämiseen ja uusien työtekniikoiden omaksumiseen. Valmistelijan esitys: Yhtymähallitus päätti kokouksessaan hyväksyä maaseutu elin kei nojen kehittämisen painopis teet ja vastuutuksen seuraavi na: - Maaseutuyritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut) - Maaseutuyritysten liitännäiselinkeinojen kehittäminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut, maaseutuelinkeinojen alueilla asiantuntijavastuu: maaseutusihteerit/mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytysten kehittäminen: toiminta- ja elinolosuhteet, elinympäristö (vastuutaho: mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Metsätalouden kehittäminen jalostus- ja tuottoarvoa nostamalla (vastuutaho: Metsäkeskus metsälain mukaisesti virkatyönä, metsänhoitoyhdistykset) Yhteistyötä ja parhaita käytäntö jä hanke toteuttaa yhtymähallituk sen hy väk sy miä maaseutuelinkei nojen kehittämisen painopiste alueita, sekä tukee maaseutuyritysten kannattavuutta ja kasvua ja lisää yritysten välistä verkottumista. Rahoitus päätöksen edellytyk senä tulee olla hankkeen jalkautuminen ja aktiivinen toiminta Sa vonlinnan seu-

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.11.2003 1 Aika 20.11.2003 klo 10:00-12:00 Paikka Sulkavan lukio, Koulutie 8 Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä Kaupunginhallitus 14 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 6 12.12.2016 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä 91/00.04.02/2013 Kh 21.11.2016

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti 9/11/02/07/2011

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 16:00-16:35

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 16:00-16:35 Pöytäkirja 6/2016 1 (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta Aika 26.10.2016 klo 16:00-16:35 Paikka kunnanvirasto, kokoushuone 325 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Vesilaitoksen johtajan valinta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot