Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika :00-20:10 Paikka Panimoravintola Huvila, Savonlinna Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui :ien ajaksi Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse Pasanen Virve Rauhansalo Kauko Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Palm Pekka Auvinen Jorma Nieminen Juri Kurki Hannu Ikonen Jari Turtiainen Juha Siekkinen Aila yhtymäkokouksen pj. seutujohtaja ohjelmakoordinaattori Seutu YP vastaava pöytäkirjanpitäjä Poissa Söderholm Jan Pukero Ulla Erämaa Antti Hinkkanen Esko Karttunen Terttu Kettunen Esa Rannanpiha Kari yhtymäkokouksen vpj. Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: JARKKO WUORINEN AILA SIEKKINEN Jarkko Wuorinen Aila Siekkinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla 4 / Savonrannalla 5 / VIRPI KAKSONEN Virpi Kaksonen MARIANNE NESTÉN Marianne Nestén Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa vi ras to aikana. Aila Siekkinen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 176 Päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Lisätalousarvio vuodelle Valtuutettu Osmo Hollstömin ym. valtuustoaloite Itä-Savon kuntayhtymän 8 alueella tehtävistä kuntaliitoksista aiheutuvista hyödyistä ja hai- toista 180 Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma, toiminta- ja taloussuunnitelma 9 vuodelle Seutusopimus Hankintapäällikön valitseminen Itä-Savon kuntayhtymälle Säästöjen aikaansaaminen henkilöstökuluissa vuonna Tämä pykälä ei julkisuuteen Lentoliikennettä koskeva sopimus 2005 alkaen Hannolanpellon Hevosvalmennuskeskuksen hankekokonaisuus Yhteistyötä ja parhaita käytäntöjä hanke Menestyvä maaseutuyritys laatukoulutushanke Terve Lehmä 2 hanke Suorakylvö Järvi-Suomessa hanke Maakuntasuunnitelman tarkistaminen vuonna Seutujohtajan päätöksiä Työvoiman palvelukeskus Reimari Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous 44

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 176 Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 177 Tarkastusvuorossa jäsenet Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalla Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalle Lasse Partanen ja Virve Pasanen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lisätalousarvio vuodelle /81.811/2004 YH 178 Savonlinnan kaupunki, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Itä-Savon kuntayhtymä ovat hyväksyneet yhteistyösopimuksen, jossa sovi taan elektroniikan 3K-tehtaan siirtymisestä Itä-Savon kuntayhtymän hallinnoitavaksi väliseksi ajaksi. Kuntayhty män elinkeinopoliittisissa määrärahoissa on varauduttu 3K-tehtaan toimenpiteiden kuntaosuuksiin, joten hallinnollinen muutos ei aiheu ta muutoksia jäsenkuntaosuuksiin. Muilta osin tulot ja menot on hy väksyttävä talousarvioon ja näin ollen on laadittu pöytäkirjaliitteenä A oleva lisätalousarvio. 3K-tehtaan roolia eri palveluja tarjoavana, joustavana ja yritysten ja oppilaitosten kanssa koulutus-, tutkimus- sekä tuote- ja tuotannon kehitystyötä tekevänä ns. asiantuntija-organi saationa kehitetään edelleen. Tämä rooli on vahvistunut voimakkaasti, vuonna 2004 aikana 3K:lla on em. asioihin liit tyvää yhteistyötä mm. yli 40:n eri yrityksen kanssa. Tätä suo malai sen elektroniik ka-teolli suuden piirissä saavutettua ase maa ja tunnet ta vuutta hyö dyn netään osana seudullista elinkeinopoli tiikkaa. Toiminta vuonna 2005, jolloin 3K-tehtaan toimintaan liittyvät myös jatkossa seuraavat osa-alueet: A. Koulutuspalvelut: B. Tutkimus ja tuotekehityspalvelut C. Valmistus ja tarkastuspalvelut D. Henkilöstö Henkilöstön määrä säilytetään v vähintään nykyisellä ta sol la, 8 henkilöä. Uusien hankkei den kautta tulevien resurs si-/osaamistarpeiden ja rahoituksien avulla määrää tarvittaessa kasva tetaan. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy pöytäkirjaliitteen A mukaisen lisätalousarvion vuodelle Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin ja todettiin oikeaksi kokouksessa.

7 Yhtymähallitus Tiedoksi: Toimenpiteet: yhtymäkokous yhtymävirasto

8 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Valtuutettu Osmo Hollstömin ym. valtuustoaloite Itä-Savon kuntayhtymän alueella tehtävistä kuntaliitoksista aiheutuvista hyödyistä ja haitoista 77/81.812/2004 YH 179 Valtuutettu Osmo Hollström luki ja jätti Savonlinnan kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen: "Savonlinnan kaupunki käynnistää hankkeen, jossa selvitetään, mi tä hyötyä ja haittaa alueella asuvalle väestölle on, jos Itä-Savon kuntayhtymän alueella tehdään kuntaliitoksia." Esityslistaliitteenä A on Savonlinnan kaupunginvaltuuston päätös :stä 112 ja esityslistaliitteenä B Savonlinnan kaupunginhallituksen päätös :stä 501. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus käy asiasta evästyskeskustelun ja merkitsee asian täs sä vai hees sa tie dok si sekä pa laa asiaan virkamiesval mistelun jälkeen Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena seutujohtaja muutti esityksen kuulumaan: "Yhtymähallitus käy asiasta evästyskeskustelun ja merkitsee asian tiedoksi sekä toteaa, että asia ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki seutujohtaja

9 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma, toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /82.820/2004 YH 180 Suunnitelmien päälinjat ovat aiempien vuosien kaltaiset; EAKR - säännöt, sama sisältörakenne eli kokonaisraamin sisällä on ns. A-osa, jossa ovat kiinteät toteutusresurssit ja B-osa, jossa ovat ohjelmaa kunakin suunnitteluvuonna toteuttavat yksittäiset toimet. Poikkeuksena 2005 alkaen on, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa sivuavat hankkeet tulee hakea rahoitettavaksi erik seen STM:stä, ei siis aluekeskusohjelmarahoituksesta (seutukehit täjä???). Samassa yhteydessä tulee sisäasianministeriölle toimit taa selostus vuoden 2004 toiminnasta sekä arvio mahdollisesti 2005 puolelle käytettäväksi siirtyvistä määrärahoista. Sisäasianministeriössä ei tätä kirjoitettaessa ole vieläkään yksimielisyyttä menettelytavasta, miten SEUTU -kokeiluun mahdollisesti tuleva rahoitus käytännön tasolla kohdentuu ja haetaan ja mitä se alueilla sekä maakuntien liittojen rutiineissa tarkoittaa. Asia on otet tu huomioon siten, että aluekeskusohjelman resursseilla huolehdi taan kokeilun käyntiin saattamisesta niin kauan kunnes tilanne sel keytyy. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman suunnitelmien laadintatilannetta hankaloittaa osaltaan Rantasalmen kunnan tuleva tilanne ja miten se huomioi daan mm. rahoituspohjassa. Tätä varten seu raavassa on esitetty versiot vain aiemmin päätetyn budjetin mukai sena. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman taloussuunnitelma on laskettu oman panostuksen osalta suuruisena hake muksen kokonais budjetin ollessa siten Ohjelmatyöryhmässä hyväksytty esitys toiminta suun ni telmaksi 2005 on esityslistaliitteenä A, esityslistaliitteenä B on vas taa va ta lous tau lukko, esityslistaliitteenä C on toi minta ker to mus 2004 ja esityslistaliitteenä D tauluk ko talousti lanteesta 2004 lo pulla ja kuvaus mää räraho jen suuntaa mi sesta se kä esityslistaliit teenä E vai kut tavuus tavoite tau lukko. (Valmistelu: Jari Ikonen ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy selostusosassa mainitut asiakirjat Savonlinnan seudun esityksinä toimitettavaksi si säasianministeriölle.

10 Yhtymähallitus Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: aluekeskusohjelman toteutuksessa mukana olevat jäsenkunnat yhtymävirasto

11 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutusopimus 28/84.840/2004 YH 181 Itä-Savon kuntayhtymän yhtymähallitus linjasi periaatteet valmistelulle, jotta ns. seutusopimus voidaan laatia käsittelyä var ten. Esityslistaliitteenä A on muistio viranomaisneuvottelusta, joka oli ko. päätöksen taustalla. Esityslistaliitteenä B on luonnos seutusopimukseksi niiden Savonlinnan seu dun kun tien osalta, jotka hakuun osallistuivat ja joiden valtuustot hakemuksen taannoin hyväksyivät (kevät 2004). Itä-Sa von kun ta yh ty män näkemyksen mukaan sopimusta ei erikseen tar vitse hy väk syt tää kunnanvaltuustoissa, koska sen substanssi ei laa jenna varsi nai ses sa ha ke muksessa esitettyä toimivaltuutta, ja siksi se voidaan si ten sel lai se naan lähettää valtioneuvoston vahvis tet tavaksi. Seutusopimus on laadittu niin, että siinä on kohdassa "tehtävät" kirjattu ne hakemukseen sisältyvät kohdat, joissa lakia voidaan vä littömästi soveltaa. Siitä siis puuttuu eräitä kohtia (MRL:n mukaiset poik kea mislupalausunnot, an niskeluluvat) joissa seudullista toimi valtaista elin tä ei ole. Oletuksena on, että juuri laadittu elinkeino stra tegia - joka myös kin on valtuustojen hyväksymä - kelpaa sellai seksi seu dun elinkei no poliittiseksi suunnitelmaksi jota tämä laki tar koitta. So pi muksessa määritetään siten seuraavat asiat, joissa seu tu kat soo tässä vaiheessa olevan aihetta olla "lau sumassa": 1) Seudun elinkeinostrategian mukaisissa lausunnoissa yritystukia koskien 2) Työllisyysasetuksen (1363/1997) tarkoittamissa lausunnoissa investointiavustuksista sekä nimeämällä edustus tätä koskevien lausuntojen käsittelyyn Ete lä-savon TE -keskuksessa (hanke-ryhmä). 3) Lausunnoilla maakunnan liittoon kohdentuvista seudun rahoitushakemuksista EU:n raken nerahastoja ja vastaavia valtion ta lous arvioissa olevia varoja kos kien 4) Lausunnoilla seudun hankkeiden tärkeysjärjestyksestä sosiaali- ja terveystoimen sekä ope tus- ja kulttuuritoimen investointien val tionosuuksia koskien Seutusopimuksen ideana on, ettei hakemusten käsittely viivästy vaan asiat etenevät luontevasti prosessissa - kumppanuushengessä - jos sa seu dun edus tus voi aidosti olla mukana vaikuttamassa. Käytän nös sä tämä tar koit taa 4 edustajan nimeämistä piirihallintovi ranomaisiin päin vas tuulli siksi seudun edustajaksi. Näistä kolme tu lee nimetä yhdys hen kilöik si TE-keskuksen osastojen mukaan (yri tys-,

12 Yhtymähallitus työvoi ma- ja maa seutu osasto) ja yksi edustaja Etelä-Savon maakuntalii ton han keryh mään. Seutujohtaja on luonteva edustaja aina kin ole maan mukana työlli syyspoliittisia investointihakemuksia kä sittelevissä elimissä sekä em. luettelon kohdan 4. tarkoittamissa lausunnoissa. Elinkei nostra tegian vas tuu hen ki lö tulee olla yritystuki asiois sa seu dun edustaja na. Muu toin kin va litta vat edus ta jat/yh teys hen kilöt on tar koi tuk sen mu kais ta valita asioi den kanssa käy tän nön työ tä te kevien jou kosta ei kä luot tamus henki löistä (ajan käyt tö). Huomattakoon, että käsiteltävät asiat ovat usein sellaisia - osin salaisia tai luottamuksellisia - että ko. henkilön tu li si olla virka vas tuun alaisena näitä asioita käsitellessään. Itä-Savon kuntayhtymän tulisi ohjeistaa menettelytapa, että joll ei ao. hen ki löi den nä kemyksen mukaan viranomaiskäsittelyn poh jalta näytä syn tyvän yh teistä linjaa niin silloin yhtymähallitus an taa viralli sen kirjalli sen lau suntonsa asiasta. Merkitään, että kokoushetkeen mennessä on pyydetty kommentit Itä-Sa von seu tu so pi mus mal lista maakuntaliitosta, TE-keskuksesta se kä Mik ke lin ja Piek sä mäen seu duil ta. (Valmistelu: Jari Ikonen ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy seutusopimuksen lähetettäväksi valtioneuvoston vahvistettavaksi. Yhteyshenkilöt eri lausuntojen antamista varten nimetään seuraavassa kokouksessa. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Sisäasiainministeriö Etelä-Savon TE-keskus Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkelin seudun liitto Pieksämäen seudun liitto yhtymävirasto

13 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hankintapäällikön valitseminen Itä-Savon kuntayhtymälle YH 150 Yhtymähallitus päätti : 1. Perustaa hankintapäällikön viran alkaen ja julistaa sen haettavaksi. Viran pätevyysvaatimuksena on vähintään korkeakoulutasoinen tutkinto. Hakuilmoituksen laatii seutujohtaja ja se julkaistaan kuntayhtymän ilmoitustaulun lisäksi Helsingin Sanomissa ja Itä-Savossa sekä Savonmaassa Nimetä haastatteluryhmän valmistelemaan hankintapäällikön vi ran täyttämistä. 3. Julistaa sisäisesti haettavaksi hankintasihteerin tehtävän siten, että hakijoina voivat toimia kuntayhtymän jäsenkuntien työntekijät sekä hankintarenkaan osapuolten työntekijät. Hakuilmoituksen laatii seutujohtaja ja se toimitetaan eri organisaatioille sähköpostitse se kä kirjallisesti. Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena se: nimesi haastattelutyöryhmään: Hannu Kurjen, Jarkko Wuorisen, Kauko Rauhansalon ja Viljo Lyytikäisen. hyväksyi seutujohtajan esittämän täydennyksen esityksen kohtaan kolme siten, että hakijoina voivat olla myös viranhaltijat. Merkitään pöytäkirjaan, että yhtymähallitus pitää tärkeänä, että hankintayhteistyössä huomioidaan paikallinen tuotanto. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen käsittelyosassa mainitulla tavalla lisättynä. Hankintapäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 21 henkilöä. Näistä haastatteluryhmä kut sui haas tat te luun 10, jois ta yk si pe ruutti hakemuksensa ennen haastat telua. Yhteenveto haastatelluista nähtävänä kokouksessa. Viimeinen haastattelu on maanantaina Seutujohtajan esitys: kokouksessa Käsittely: Seutujohtaja esitti viran laittamista uudelleen hakuun. Yhtymähallitus päätti hyväksyä seutujohtajan esityksen.

14 Yhtymähallitus YH 182 Uudessa haussa virkaa haki 11 henkilöä, joista 3 kutsuttiin haastatteluun. Viimeiset haastattelut ovat maanantaina Seutujohtajan esitys: kokouksessa Käsittely: Seutujohtajan esitys kuului seuraavasti: "Yhtymähallitus päättää valita hankintapäällikön virkaan Pasi Nikkosen. Nikkosen kokonaispalkaksi määritellään euroa kuukaudessa." Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Nikkonen Pasi yhtymävirasto

15 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Säästöjen aikaansaaminen henkilöstökuluissa vuonna /81.815/2004 YH 183 Savonlinnan kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessa :ssä 507 seuraavasti: "Savonlinnan kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin vuoden 2005 talousarvion kohdassa "Taloussuunnitelman tasapainotus" todetaan muun ohella seuraavaa:... Vuoden 2005 talousarvioon ei sisälly henkilöstömenojen kasvua. Henkilöstökuluja pienennetään tiuken tamalla määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Talousarviossa pysymi seksi on käytettävissä myös lomautusvaihtoehto. Talousarvion ta sapainottamiseksi läpi koko talousarvion tehty henkilöstökulujen leikkaus n. 1,2 miljoonaa euroa vastaa n. 50 henkilöstötyövuotta. Vuoden 2005 talousarviossa pysyminen edellyttää samoja toimen piteitä myös konsernin tytäryhtiöiltä ja kuntayhtymiltä... Huomioiden kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen, työsopimus lain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain määritykset tulee kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon selvittämiseen ja järjestämiseen ryhtyä välittömästi." Esityslistaliitteenä A on Savon linnan kau punginhalli tuksen päätös ja esityslistaliitteenä B henki löstön käyt töä koskevat ohjeet palkattomista virkavapaista ja työlomista vuon na 2005." Koska Itä-Savon kuntayhtymä on luokiteltavissa osaksi Savonlin nan kau pun ki kon ser niksi, tulisi em. päätöksen mu kaista oh jet ta nou dattaa soveltuvin osin myös Itä-Savon kunta yhty män toi min nassa. Näin ollen kysymyksessä on se, miten Itä-Savon kuntayhtymä omissa ohjeissaan ja päätöksissään noudattaa mainittua ohjeistus ta. Koska asiaa ei ole vielä valmisteluvaiheessa KVTES:n mää räys ten mukaisesti ja yleisemminkin ajatellen "reilun pe lin hengessä" ehditty Itä-Sa von kun ta yh ty män henkilöstön parissa käsitellä, ei tätä kir joitettaes sa ole tie toa henkilöstön kannasta Savonlinnan kaupun gin pää tök seen. Asia on esil lä maa nantaina henkilös tön keski näi sessä pala ve rissa ja hen kilöstön suhtautumi nen asiaan se-

16 Yhtymähallitus loste taan yh ty mä halli tuk sen ko kouk ses sa. Lähtökohtana keskusteluun on se, että tässäkin asiassa Itä-Savon kuntayhtymä voisi avoimesti näyttää konsernin muille osille esi merkkiä ja voisi siten edellyttää heiltäkin vastaavia "uhrauksia" asiatto man kri tiikin sijaan. (Valmistelu: Jari Ikonen, puh ) Seutujohtajan esitys: Kokouksessa Käsittely: Koska myös seutujohtaja on allekirjoittanut henkilökunnan yhteisen sitoumuksen, totesi hän olevansa estynyt tekemään esitystä, joten esityksen teki yhtymähallituksen puheenjohtaja. "Yhtymähallitus 1. hyväksyy Savonlinnan kaupungin antaman ohjeen säästöva paista käytettäväksi Itä-Savon kuntayhtymän henkilökunnan säästövapaissa 2. hyväksyy kiitoksin kuntayhtymän henkilökunnan aloitteen säästövapaiden pitämisestä vuoden 2005 aikana ja määrää seutujohtajan neuvottelemaan kuntayhtymään siirtyvien työntekijöiden (pl. Reimari, jonka henkilökunta on jo sitoutunut säästövapaisiin) osalta vastaavasta käytännöstä lähtökohtana se, että koko kuntayhtymän henkilökunta toteuttaa vastaavan suuruiset henkilöstösäästöt. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Itä-Savon kuntayhtymän henkilöstö jäsenkunnat ja konsernin osat yhtymävirasto

17 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tämä pykälä ei julkisuuteen 74/85.855/2004 YH 184

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lentoliikennettä koskeva sopimus 2005 alkaen 33/81/2004 YH 163 Savonlinnan ja Mikkelin lentoliikennettä koskeva sopimus, jonka perusteella liikenneministeriö on tehnyt sitoumuksen European Executive Express -yhtiön kanssa, on edelleen allekirjoittamatta Savonlinnan kaupungin toimesta. Mikkelin kaupunki on sopimuksen tehnyt. Savonlinnan kaupunginhallitus on tehnyt asiasta seuraavan päätöksen: "Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liikennöintikautta koskevan liikenne- ja viestintäministeriön, Savonlinnan kaupungin ja Mikkelin kaupungin välisen kustannustenjakosopimuksen edellyttäen, että 1) European Executive Express AB:n lentokalusto täyttää peruspalveluvelvoitteelle tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetun kuukausittai sen minimipaikkamäärän 2800 matkustajaa/kuukausi, 2) lentoliikenteen harjoittajalla on käytössään kansainvälinen paikanvaraus- ja lipunkirjoitusjärjestelmä ja IATA-interlining sopimus, jotka mahdollistavat IATA-sopimusten mukaiset matkatavaramäärät ja lähtöselvityksen tekemisen lähtöpaikkakunnalla lopulliseen matkakohteeseen saakka, 3) valittu lentoliikenteen harjoittaja noudattaa tarjouskilpailuasiakirjoissa edellytettyä lentoaikataulua. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää, että liikenne- ja viestintäministeriö ei toistaiseksi käynnistä Savonlinna-Mikkeli-Helsinki -lentoliikenteen kilpailutusta." Asia on siis siten keskeneräinen, että mikäli ko. ehdot täyttyvät niin so pimus syntyy. Vuoden 2005 talousarvioissa on lentoliikenteen tukimäärärahat "siirretty" Itä-Savon kuntayhtymän budjettiin (elinkeinotoimenpiteet). Näin ollen, mikäli ko. sopimus syntyy tulee se vuoden 2005 ajalle siirtää Itä-Savon kuntayhtymän nimiin. (Valmistelu: Jari Ikonen )

19 Yhtymähallitus Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että mikäli Savonlinnan kaupungin asetta mat ehdot täyttyvät maksetaan vuoden 2005 osalta lentoliikenteen tuki Itä-Savon kuntayhtymän määrärahoista Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: Tiedoksi: yhtymävirasto liikenne- ja viestintäministeriö YH 185 Esityslistaliitteenä A on Liikenne- ja viestintäministeriön vastaus Savonlinnan kaupunginhallituksen päätöksessään asettamiin ehtoihin. Lentoaikatauluihin liittyvä kolmas ehto on korjautunut alkaen. Kahdessa muussa kysymyksessä liikenne- ja viestintäministeriön vastauksissa on toivomista seuraavissa kohdissa: 1. Peruspalveluvelvoitteen toteutuminen: Liikenne- ja viestintäministeriö lähtee siitä, että ainoastaan paikkamäärälle on asetettu vaatimuksia. Kalustotyypille ei asetettu muita vaatimuksia kuin se, että sen on täytettävä asetettu paikkamäärävaatimus. Ministeriö katsoo, että vaatimus toteutuu, kun lisäpalveluna b1 tarjouskilpailun ehdoissa pyydetty edestakainen päiväyhteys lasketaan peruspalveluvelvoitteeseen. Ministeriö jättää kuitenkin kokonaan ottamatta huomioon se, että tarjouskilpailun ehdoissa on lisäpalvelulle b1 asetettu 500 paikan lisävelvoite. Peruspalveluvelvoitteessa on määri telty lentojen tarkoitus eli: - maanantai-perjantaiaamuisin tulee päästä Helsinki-Vantaan lento asemalle kes keisiä jatko yhteyksiä varten ja keskeisiltä ulkomaan lennoilta tulee päästä ta kaisin illalla, - Helsinki- Vantaan lento asemalta tulee päästä maanantai-perjan taiaamuisin Savonlinnaan klo 8.30 mennessä sekä - Savonlinnasta tulee olla Helsinki-Vantaalle yhteys maanantaista perjantaihin siten, että se on perillä klo ja Helsinki-Vantaalta tulee olla yhteys Savonlinnaan iltapäivällä ja Savonlinnasta tulee olla yhteys työpäivän päätyttyä Helsinki-Vantaalle. Koska tarjontaan laskettu lisäpalvelun b1 mukainen yhteys ei täytä ko. määrittelyjä, ei sitä voida laskea peruspalveluvelvoitteen mukaiseen 2800 paikan vaatimukseen, vaikka lisäpalvelusta ei erillistä hintaa perittäisikään. Näin ollen ministeriön esittämä laskelma ja perus-

20 Yhtymähallitus telu ei vastaa tarjouskilpailun ehdoissa asetettua yhteistä ta voitetta. Vuorojen lisäämisen avulla saavutettava paikkamäärän li sääminen olisi toki mahdollista, jos vuorot toteutettaisiin niin, että ne täyttäisivät peruspalveluvelvoitteen kriteerit. 2. IATA-interlining -sopimus on tarjouskilpailun ehdoissa sen vuok si, että se vaaditaan käytännössä toimivan liikenteen takaamiseksi. Lentoliikenteessä ja erityisesti elinkeinoelämää hallitusohjelman mukaisesti palvelevassa lentoliikenteessä on kyse matkustajien ja heidän matkatavaroidensa normaalien käytäntöjen mukaisesta liik kumisesta. Sopimus voi tarjousasiakirjojen antamissa raameissa to ki olla kenen kanssa tahansa, mutta lennot kuitenkin lennetään Suomessa ja palveluita tarvitaan Suomessa, joten olipa sopimus kenen kanssa tahansa on vaadittujen asioiden eli läpiselvittämisen ja matkatavaroiden automaattisen edelleenohjauksen toimittava Helsinki-Vantaan lentokentällä. Nyt näin ei ole ollut. Tilanne on muuttumassa, sillä EEE on sopinut Finnairin kanssa tietyiltä osin yhteistyöstä. Sopimukseen liittyy lupaus matkatavaramäärän kas vatta misesta. Tämän käytännön toimivuutta ei vielä tiedetä, mutta käytettävän kaluston matkatavaratilojen pienuus saattaa aiheuttaa ongelmia. Kommentti siitä, että tarjousasiakirjoihin ei sisältynyt matkatavaraa koskevia ehtoja on toki totta, mikäli tarkastellaan ainoastaan kirjoitettuja tekstejä välttäen sitä, että mietittäisiin myös tekstien takana olevia realiteetteja. Peruspalveluvelvoitteen mukainen pääsy ulkomaan jatkoyh teyksille on seikka, jonka ainakin voisi olettaa koske van myös ulko maille matkustavien henkilöiden matkatavaroita. Kokonaisuutena on lähestytty alkuperäisiä tarjouskilpailun ehtoja. Edelleen on kuitenkin ratkaisematta peruspalveluvelvoitteen mukainen matkustajapaikkojen vajaus. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee Liikenne- ja viestintäministeriön kirjelmän tiedoksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Liikenne- ja viestintäministeriö Savonlinnan kaupunki yhtymävirasto

21 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hannolanpellon Hevosvalmennuskeskuksen hankekokonaisuus 72/84.844/2004 YH 186 Harjoitusraviradan rakentaminen Savonlinnan Hannolanpellon alueel la on to teu tunut. Hanke toteutettiin kahden kokonaisuutta palve levan osa hankkeen avulla. Rahoittajatahoina olivat Etelä-Savon TE-kes kuk sen työvoimaosasto (työllisyysperusteinen investointituki) ja maaseutuosasto (EMOTR/EU), Savonlinnan kau pun ki, Ke ri mäen kunta, Enonkosken kunta, Punkaharjun kunta se kä Itä-Sa von Hevosystäväinseura ry (n. 20 % osuus, ). Toteutusaika oli ja kokonaisbudjetti n Hankkeen kokonaisbudjetti ylittyi hieman HYS:in hankkeen osalta. Ylitys tapahtui sekä talkootyön että kuntarahoituksen osalta (vajaat euroa). Tosin kuntaosuutta toteutui vähemmän kuin kuntien va raamat kuntaosuudet olivat. Hankekokonaisuus toteutettiin siten, että Itä-Savon kuntayhtymä oli juridisena hakijana toisessa osahankkeessa ja toisessa Itä-Savon Hevosystäväinseura ry (Hys), joka sopimuksella siirsi hallinnointi vastuun kuntayhtymälle. Itä-Savon kuntayhtymän vastuulla oli siten hanke kokonaisuuden tosiasiallinen hallinnointivastuu sekä vastuu rahoituk sen ja kassavirran juo hevasta toimimisesta. Teknisesti hankkeessa rakennettiin n. 420 k-m2 rakennuksia (katsomo+valjastuskatos), massansiirtoja n m3 (itd) sekä teknisiä apurakennelmia (kaivo, liittymät ym.). Maanrakennustöissä teh tiin ra ta, hittisuora, har joituslenkki ja pysäköintialue. Lisäksi joudut tiin louhin taan ja eri koistöihin veden virtausolojen takia. Näi den to teu tus ja kaan tui kol meen urak kaan, jot ka puo les taan muu ta miin ali ura koihin. Oh jaus ryhmänä toi mi maa seu dun ke hittä misen klusteri työ ryh mä apu naan projekti ryhmä. Esityslistaliitteenä A on loppuraportti TE-keskuksen maaseutuosaston osa hank keesta, esitysliitteenä B klusterityöryhmän pöytäkirja, esi tyslis taliit teenä C ti lin tar kastajan lausunto Itä-Savon kuntayhty män hank keesta ja esityslistaliitteenä D tilintarkastajan lausunto Hys -hanke osiois ta. (Valmistelu: Jari Ikonen )

22 Yhtymähallitus Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus mer kitsee asian tiedokseen ja hyväksyy osaltaan toimenpiteet sekä toteaa, että TE-keskuksen rahoittaman hankeko konaisuuden ylit tä vää kun ta osuutta ei laskuteta erikseen kunnilta vaan se kate taan elin keino po litiikan määrärahoista. Käsittely: Seutujohtaja poisti ko. pykälän käsittelyn esityslistalta. Tiedoksi: Toimenpiteet: Etelä-Savon TE-keskus, maaseutuosas to/työvoimaosasto rahoittajat yhtymävirasto

23 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhteistyötä ja parhaita käytäntöjä hanke 63/85.855/2004 YH 187 ProAgria Etelä-Savon maaseutukeskus on hakenut Itä-Savon kuntayhtymältä kuntarahoitusosuutta Yhteistyötä ja parhaita käytäntö jä -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyritysten toiminnan kannattavuutta ja yrittäjien jaksamista yhteistyön ja toisilta oppimi sen avulla. Hankkeen aikana vuosina käynnistetään 15 pienryhmää (6-10 yrittäjää/ryhmä) Etelä-Savon alueella. Vuosittain aloittaa viisi uutta pienryhmää toimintansa havaitun asiakastarpeen mukaisesti. Yrittäjille tarjotaan kahta ryhmätoimintamuotoa, yhteis työhön tähtäävää tai toisilta oppimiseen tähtäävää. Ryhmien ohjaa jina toimivat Etelä-Savon Maaseutukeskuksen ja ProAgria yhteistyö kumppaneiden neuvojat, jotka koulutetaan pienryhmänohjaukseen (2 + 1 pv). Yhteistyö-ryhmät pyrkivät löytämään ratkaisun yritysten käytännön ongelmiin, esim. koneyhteistyö ja yhteisen työvoiman palkkaus. Ti lat sijaitsevat useimmiten lähellä toisiaan. Parhaat käytännöt -ryhmän yritykset perehtyvät omaan toimintaan sa, vertaavat sitä ryhmän kesken ja yritysvierailujen avulla oppivat toisiltaan parhaita käytäntöjä. Tilat voivat sijaita hajallaan. Pienryhmässä oppimisesta sekä yrittäjien yhteistyöstä on saatu kahden vuoden ajalta hyviä kokemuksia Etelä-Savon Benchmar king- ja maitoklubi hankkeissa Ryhmätoiminta kiinnostaa tällä hetkellä yrittäjiä, koska ryhmän toiminta voidaan räätälöidä yrittäjille sopivaksi, niin aiheen kuin aikataulun puolesta. Suurin hyöty ryhmätoiminnasta tulee yrittäjien asiantuntemuksen ja kokemuksen jakamisesta. Vertaisoppiminen eli toisilta yrittäjiltä oppiminen, kun siihen yhdistyy asiantuntijan oh jaus, on vakuuttavaa ja käytännönläheistä. Ryhmätapaamiset ovat myös henkisesti virkistäviä. Hanketta hallinnoi ProAgria Etelä-Savon Maaseutukeskus. Hank keen kesto on Itä-Savon kuntayhtymältä haetaan euron kuntarahoitusosuutta, jakautuen seuraavasti vuosille :

24 Yhtymähallitus vuosi 2004 vuosi 2005 vuosi euroa euroa euroa Kuntayhtymä on pyytänyt lausunnot rahoitushakemuksesta hankkeeseen liittyvien Savonlinnan seudun kuntien maaseutuelinkeinon kehittämisestä vastaavilta henkilöiltä. Lausunnot saatiin Enonkos ken, Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan ja Savonlinnan maa seutusihteereiltä. Juhani Seppänen, Punkaharjun kunta Etelä-Savon maaseutukeskuksen avustushakemukset kunnallisesti ja seudullisesti kannatettavia, toivottavasti myös kuntayhtymä näin toteaa ja löytää rahoituksen hankkeille. Enonkosken (Aarre Mutikainen), Kerimäen, Savonrannan (Merja Immonen ja Savonlinnan (Merja Berg) maa seu tu vastaavat Kokonaisuutena hyvä hanke, johon osallistumista puollamme. Yhteistyöllä ja benchmarking- menetelmällä saadaan hyötyä tilojen työtaakan keventämiseen ja uusien työtekniikoiden omaksumiseen. Valmistelijan esitys: Yhtymähallitus päätti kokouksessaan hyväksyä maaseutu elin kei nojen kehittämisen painopis teet ja vastuutuksen seuraavi na: - Maaseutuyritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut) - Maaseutuyritysten liitännäiselinkeinojen kehittäminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut, maaseutuelinkeinojen alueilla asiantuntijavastuu: maaseutusihteerit/mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytysten kehittäminen: toiminta- ja elinolosuhteet, elinympäristö (vastuutaho: mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Metsätalouden kehittäminen jalostus- ja tuottoarvoa nostamalla (vastuutaho: Metsäkeskus metsälain mukaisesti virkatyönä, metsänhoitoyhdistykset) Yhteistyötä ja parhaita käytäntö jä hanke toteuttaa yhtymähallituk sen hy väk sy miä maaseutuelinkei nojen kehittämisen painopiste alueita, sekä tukee maaseutuyritysten kannattavuutta ja kasvua ja lisää yritysten välistä verkottumista. Rahoitus päätöksen edellytyk senä tulee olla hankkeen jalkautuminen ja aktiivinen toiminta Sa vonlinnan seu-

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Aika 24.04.2003 kello 12:30-13:30 Paikka Scandic Hotelli, Jyväskylä Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 16.01.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous 21.10.2004 1 Aika 21.10.2004 13:00-13:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous: Palm Pekka Kautonen Tauno Klemettinen Helvi Kupiainen Jaakko Paajanen Esa Juvonen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.11.2003 1 Aika 20.11.2003 klo 10:00-12:00 Paikka Sulkavan lukio, Koulutie 8 Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002 Aika 04.06.2002 kello 13:00-13:10 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Aika 22.04.2004 klo 10:00-12:48 Paikka Enonkoski, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja pj. :ssä 54, poistui klo 11:55

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 Kaupunginhallitus 167 12.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot