Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika :00-20:10 Paikka Panimoravintola Huvila, Savonlinna Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui :ien ajaksi Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse Pasanen Virve Rauhansalo Kauko Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Palm Pekka Auvinen Jorma Nieminen Juri Kurki Hannu Ikonen Jari Turtiainen Juha Siekkinen Aila yhtymäkokouksen pj. seutujohtaja ohjelmakoordinaattori Seutu YP vastaava pöytäkirjanpitäjä Poissa Söderholm Jan Pukero Ulla Erämaa Antti Hinkkanen Esko Karttunen Terttu Kettunen Esa Rannanpiha Kari yhtymäkokouksen vpj. Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: JARKKO WUORINEN AILA SIEKKINEN Jarkko Wuorinen Aila Siekkinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla 4 / Savonrannalla 5 / VIRPI KAKSONEN Virpi Kaksonen MARIANNE NESTÉN Marianne Nestén Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa vi ras to aikana. Aila Siekkinen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 176 Päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Lisätalousarvio vuodelle Valtuutettu Osmo Hollstömin ym. valtuustoaloite Itä-Savon kuntayhtymän 8 alueella tehtävistä kuntaliitoksista aiheutuvista hyödyistä ja hai- toista 180 Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma, toiminta- ja taloussuunnitelma 9 vuodelle Seutusopimus Hankintapäällikön valitseminen Itä-Savon kuntayhtymälle Säästöjen aikaansaaminen henkilöstökuluissa vuonna Tämä pykälä ei julkisuuteen Lentoliikennettä koskeva sopimus 2005 alkaen Hannolanpellon Hevosvalmennuskeskuksen hankekokonaisuus Yhteistyötä ja parhaita käytäntöjä hanke Menestyvä maaseutuyritys laatukoulutushanke Terve Lehmä 2 hanke Suorakylvö Järvi-Suomessa hanke Maakuntasuunnitelman tarkistaminen vuonna Seutujohtajan päätöksiä Työvoiman palvelukeskus Reimari Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous 44

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 176 Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 177 Tarkastusvuorossa jäsenet Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalla Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalle Lasse Partanen ja Virve Pasanen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lisätalousarvio vuodelle /81.811/2004 YH 178 Savonlinnan kaupunki, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Itä-Savon kuntayhtymä ovat hyväksyneet yhteistyösopimuksen, jossa sovi taan elektroniikan 3K-tehtaan siirtymisestä Itä-Savon kuntayhtymän hallinnoitavaksi väliseksi ajaksi. Kuntayhty män elinkeinopoliittisissa määrärahoissa on varauduttu 3K-tehtaan toimenpiteiden kuntaosuuksiin, joten hallinnollinen muutos ei aiheu ta muutoksia jäsenkuntaosuuksiin. Muilta osin tulot ja menot on hy väksyttävä talousarvioon ja näin ollen on laadittu pöytäkirjaliitteenä A oleva lisätalousarvio. 3K-tehtaan roolia eri palveluja tarjoavana, joustavana ja yritysten ja oppilaitosten kanssa koulutus-, tutkimus- sekä tuote- ja tuotannon kehitystyötä tekevänä ns. asiantuntija-organi saationa kehitetään edelleen. Tämä rooli on vahvistunut voimakkaasti, vuonna 2004 aikana 3K:lla on em. asioihin liit tyvää yhteistyötä mm. yli 40:n eri yrityksen kanssa. Tätä suo malai sen elektroniik ka-teolli suuden piirissä saavutettua ase maa ja tunnet ta vuutta hyö dyn netään osana seudullista elinkeinopoli tiikkaa. Toiminta vuonna 2005, jolloin 3K-tehtaan toimintaan liittyvät myös jatkossa seuraavat osa-alueet: A. Koulutuspalvelut: B. Tutkimus ja tuotekehityspalvelut C. Valmistus ja tarkastuspalvelut D. Henkilöstö Henkilöstön määrä säilytetään v vähintään nykyisellä ta sol la, 8 henkilöä. Uusien hankkei den kautta tulevien resurs si-/osaamistarpeiden ja rahoituksien avulla määrää tarvittaessa kasva tetaan. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy pöytäkirjaliitteen A mukaisen lisätalousarvion vuodelle Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin ja todettiin oikeaksi kokouksessa.

7 Yhtymähallitus Tiedoksi: Toimenpiteet: yhtymäkokous yhtymävirasto

8 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Valtuutettu Osmo Hollstömin ym. valtuustoaloite Itä-Savon kuntayhtymän alueella tehtävistä kuntaliitoksista aiheutuvista hyödyistä ja haitoista 77/81.812/2004 YH 179 Valtuutettu Osmo Hollström luki ja jätti Savonlinnan kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen: "Savonlinnan kaupunki käynnistää hankkeen, jossa selvitetään, mi tä hyötyä ja haittaa alueella asuvalle väestölle on, jos Itä-Savon kuntayhtymän alueella tehdään kuntaliitoksia." Esityslistaliitteenä A on Savonlinnan kaupunginvaltuuston päätös :stä 112 ja esityslistaliitteenä B Savonlinnan kaupunginhallituksen päätös :stä 501. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus käy asiasta evästyskeskustelun ja merkitsee asian täs sä vai hees sa tie dok si sekä pa laa asiaan virkamiesval mistelun jälkeen Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena seutujohtaja muutti esityksen kuulumaan: "Yhtymähallitus käy asiasta evästyskeskustelun ja merkitsee asian tiedoksi sekä toteaa, että asia ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki seutujohtaja

9 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma, toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /82.820/2004 YH 180 Suunnitelmien päälinjat ovat aiempien vuosien kaltaiset; EAKR - säännöt, sama sisältörakenne eli kokonaisraamin sisällä on ns. A-osa, jossa ovat kiinteät toteutusresurssit ja B-osa, jossa ovat ohjelmaa kunakin suunnitteluvuonna toteuttavat yksittäiset toimet. Poikkeuksena 2005 alkaen on, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa sivuavat hankkeet tulee hakea rahoitettavaksi erik seen STM:stä, ei siis aluekeskusohjelmarahoituksesta (seutukehit täjä???). Samassa yhteydessä tulee sisäasianministeriölle toimit taa selostus vuoden 2004 toiminnasta sekä arvio mahdollisesti 2005 puolelle käytettäväksi siirtyvistä määrärahoista. Sisäasianministeriössä ei tätä kirjoitettaessa ole vieläkään yksimielisyyttä menettelytavasta, miten SEUTU -kokeiluun mahdollisesti tuleva rahoitus käytännön tasolla kohdentuu ja haetaan ja mitä se alueilla sekä maakuntien liittojen rutiineissa tarkoittaa. Asia on otet tu huomioon siten, että aluekeskusohjelman resursseilla huolehdi taan kokeilun käyntiin saattamisesta niin kauan kunnes tilanne sel keytyy. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman suunnitelmien laadintatilannetta hankaloittaa osaltaan Rantasalmen kunnan tuleva tilanne ja miten se huomioi daan mm. rahoituspohjassa. Tätä varten seu raavassa on esitetty versiot vain aiemmin päätetyn budjetin mukai sena. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman taloussuunnitelma on laskettu oman panostuksen osalta suuruisena hake muksen kokonais budjetin ollessa siten Ohjelmatyöryhmässä hyväksytty esitys toiminta suun ni telmaksi 2005 on esityslistaliitteenä A, esityslistaliitteenä B on vas taa va ta lous tau lukko, esityslistaliitteenä C on toi minta ker to mus 2004 ja esityslistaliitteenä D tauluk ko talousti lanteesta 2004 lo pulla ja kuvaus mää räraho jen suuntaa mi sesta se kä esityslistaliit teenä E vai kut tavuus tavoite tau lukko. (Valmistelu: Jari Ikonen ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy selostusosassa mainitut asiakirjat Savonlinnan seudun esityksinä toimitettavaksi si säasianministeriölle.

10 Yhtymähallitus Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: aluekeskusohjelman toteutuksessa mukana olevat jäsenkunnat yhtymävirasto

11 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutusopimus 28/84.840/2004 YH 181 Itä-Savon kuntayhtymän yhtymähallitus linjasi periaatteet valmistelulle, jotta ns. seutusopimus voidaan laatia käsittelyä var ten. Esityslistaliitteenä A on muistio viranomaisneuvottelusta, joka oli ko. päätöksen taustalla. Esityslistaliitteenä B on luonnos seutusopimukseksi niiden Savonlinnan seu dun kun tien osalta, jotka hakuun osallistuivat ja joiden valtuustot hakemuksen taannoin hyväksyivät (kevät 2004). Itä-Sa von kun ta yh ty män näkemyksen mukaan sopimusta ei erikseen tar vitse hy väk syt tää kunnanvaltuustoissa, koska sen substanssi ei laa jenna varsi nai ses sa ha ke muksessa esitettyä toimivaltuutta, ja siksi se voidaan si ten sel lai se naan lähettää valtioneuvoston vahvis tet tavaksi. Seutusopimus on laadittu niin, että siinä on kohdassa "tehtävät" kirjattu ne hakemukseen sisältyvät kohdat, joissa lakia voidaan vä littömästi soveltaa. Siitä siis puuttuu eräitä kohtia (MRL:n mukaiset poik kea mislupalausunnot, an niskeluluvat) joissa seudullista toimi valtaista elin tä ei ole. Oletuksena on, että juuri laadittu elinkeino stra tegia - joka myös kin on valtuustojen hyväksymä - kelpaa sellai seksi seu dun elinkei no poliittiseksi suunnitelmaksi jota tämä laki tar koitta. So pi muksessa määritetään siten seuraavat asiat, joissa seu tu kat soo tässä vaiheessa olevan aihetta olla "lau sumassa": 1) Seudun elinkeinostrategian mukaisissa lausunnoissa yritystukia koskien 2) Työllisyysasetuksen (1363/1997) tarkoittamissa lausunnoissa investointiavustuksista sekä nimeämällä edustus tätä koskevien lausuntojen käsittelyyn Ete lä-savon TE -keskuksessa (hanke-ryhmä). 3) Lausunnoilla maakunnan liittoon kohdentuvista seudun rahoitushakemuksista EU:n raken nerahastoja ja vastaavia valtion ta lous arvioissa olevia varoja kos kien 4) Lausunnoilla seudun hankkeiden tärkeysjärjestyksestä sosiaali- ja terveystoimen sekä ope tus- ja kulttuuritoimen investointien val tionosuuksia koskien Seutusopimuksen ideana on, ettei hakemusten käsittely viivästy vaan asiat etenevät luontevasti prosessissa - kumppanuushengessä - jos sa seu dun edus tus voi aidosti olla mukana vaikuttamassa. Käytän nös sä tämä tar koit taa 4 edustajan nimeämistä piirihallintovi ranomaisiin päin vas tuulli siksi seudun edustajaksi. Näistä kolme tu lee nimetä yhdys hen kilöik si TE-keskuksen osastojen mukaan (yri tys-,

12 Yhtymähallitus työvoi ma- ja maa seutu osasto) ja yksi edustaja Etelä-Savon maakuntalii ton han keryh mään. Seutujohtaja on luonteva edustaja aina kin ole maan mukana työlli syyspoliittisia investointihakemuksia kä sittelevissä elimissä sekä em. luettelon kohdan 4. tarkoittamissa lausunnoissa. Elinkei nostra tegian vas tuu hen ki lö tulee olla yritystuki asiois sa seu dun edustaja na. Muu toin kin va litta vat edus ta jat/yh teys hen kilöt on tar koi tuk sen mu kais ta valita asioi den kanssa käy tän nön työ tä te kevien jou kosta ei kä luot tamus henki löistä (ajan käyt tö). Huomattakoon, että käsiteltävät asiat ovat usein sellaisia - osin salaisia tai luottamuksellisia - että ko. henkilön tu li si olla virka vas tuun alaisena näitä asioita käsitellessään. Itä-Savon kuntayhtymän tulisi ohjeistaa menettelytapa, että joll ei ao. hen ki löi den nä kemyksen mukaan viranomaiskäsittelyn poh jalta näytä syn tyvän yh teistä linjaa niin silloin yhtymähallitus an taa viralli sen kirjalli sen lau suntonsa asiasta. Merkitään, että kokoushetkeen mennessä on pyydetty kommentit Itä-Sa von seu tu so pi mus mal lista maakuntaliitosta, TE-keskuksesta se kä Mik ke lin ja Piek sä mäen seu duil ta. (Valmistelu: Jari Ikonen ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy seutusopimuksen lähetettäväksi valtioneuvoston vahvistettavaksi. Yhteyshenkilöt eri lausuntojen antamista varten nimetään seuraavassa kokouksessa. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Sisäasiainministeriö Etelä-Savon TE-keskus Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkelin seudun liitto Pieksämäen seudun liitto yhtymävirasto

13 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hankintapäällikön valitseminen Itä-Savon kuntayhtymälle YH 150 Yhtymähallitus päätti : 1. Perustaa hankintapäällikön viran alkaen ja julistaa sen haettavaksi. Viran pätevyysvaatimuksena on vähintään korkeakoulutasoinen tutkinto. Hakuilmoituksen laatii seutujohtaja ja se julkaistaan kuntayhtymän ilmoitustaulun lisäksi Helsingin Sanomissa ja Itä-Savossa sekä Savonmaassa Nimetä haastatteluryhmän valmistelemaan hankintapäällikön vi ran täyttämistä. 3. Julistaa sisäisesti haettavaksi hankintasihteerin tehtävän siten, että hakijoina voivat toimia kuntayhtymän jäsenkuntien työntekijät sekä hankintarenkaan osapuolten työntekijät. Hakuilmoituksen laatii seutujohtaja ja se toimitetaan eri organisaatioille sähköpostitse se kä kirjallisesti. Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena se: nimesi haastattelutyöryhmään: Hannu Kurjen, Jarkko Wuorisen, Kauko Rauhansalon ja Viljo Lyytikäisen. hyväksyi seutujohtajan esittämän täydennyksen esityksen kohtaan kolme siten, että hakijoina voivat olla myös viranhaltijat. Merkitään pöytäkirjaan, että yhtymähallitus pitää tärkeänä, että hankintayhteistyössä huomioidaan paikallinen tuotanto. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen käsittelyosassa mainitulla tavalla lisättynä. Hankintapäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 21 henkilöä. Näistä haastatteluryhmä kut sui haas tat te luun 10, jois ta yk si pe ruutti hakemuksensa ennen haastat telua. Yhteenveto haastatelluista nähtävänä kokouksessa. Viimeinen haastattelu on maanantaina Seutujohtajan esitys: kokouksessa Käsittely: Seutujohtaja esitti viran laittamista uudelleen hakuun. Yhtymähallitus päätti hyväksyä seutujohtajan esityksen.

14 Yhtymähallitus YH 182 Uudessa haussa virkaa haki 11 henkilöä, joista 3 kutsuttiin haastatteluun. Viimeiset haastattelut ovat maanantaina Seutujohtajan esitys: kokouksessa Käsittely: Seutujohtajan esitys kuului seuraavasti: "Yhtymähallitus päättää valita hankintapäällikön virkaan Pasi Nikkosen. Nikkosen kokonaispalkaksi määritellään euroa kuukaudessa." Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Nikkonen Pasi yhtymävirasto

15 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Säästöjen aikaansaaminen henkilöstökuluissa vuonna /81.815/2004 YH 183 Savonlinnan kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessa :ssä 507 seuraavasti: "Savonlinnan kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin vuoden 2005 talousarvion kohdassa "Taloussuunnitelman tasapainotus" todetaan muun ohella seuraavaa:... Vuoden 2005 talousarvioon ei sisälly henkilöstömenojen kasvua. Henkilöstökuluja pienennetään tiuken tamalla määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Talousarviossa pysymi seksi on käytettävissä myös lomautusvaihtoehto. Talousarvion ta sapainottamiseksi läpi koko talousarvion tehty henkilöstökulujen leikkaus n. 1,2 miljoonaa euroa vastaa n. 50 henkilöstötyövuotta. Vuoden 2005 talousarviossa pysyminen edellyttää samoja toimen piteitä myös konsernin tytäryhtiöiltä ja kuntayhtymiltä... Huomioiden kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen, työsopimus lain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain määritykset tulee kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon selvittämiseen ja järjestämiseen ryhtyä välittömästi." Esityslistaliitteenä A on Savon linnan kau punginhalli tuksen päätös ja esityslistaliitteenä B henki löstön käyt töä koskevat ohjeet palkattomista virkavapaista ja työlomista vuon na 2005." Koska Itä-Savon kuntayhtymä on luokiteltavissa osaksi Savonlin nan kau pun ki kon ser niksi, tulisi em. päätöksen mu kaista oh jet ta nou dattaa soveltuvin osin myös Itä-Savon kunta yhty män toi min nassa. Näin ollen kysymyksessä on se, miten Itä-Savon kuntayhtymä omissa ohjeissaan ja päätöksissään noudattaa mainittua ohjeistus ta. Koska asiaa ei ole vielä valmisteluvaiheessa KVTES:n mää räys ten mukaisesti ja yleisemminkin ajatellen "reilun pe lin hengessä" ehditty Itä-Sa von kun ta yh ty män henkilöstön parissa käsitellä, ei tätä kir joitettaes sa ole tie toa henkilöstön kannasta Savonlinnan kaupun gin pää tök seen. Asia on esil lä maa nantaina henkilös tön keski näi sessä pala ve rissa ja hen kilöstön suhtautumi nen asiaan se-

16 Yhtymähallitus loste taan yh ty mä halli tuk sen ko kouk ses sa. Lähtökohtana keskusteluun on se, että tässäkin asiassa Itä-Savon kuntayhtymä voisi avoimesti näyttää konsernin muille osille esi merkkiä ja voisi siten edellyttää heiltäkin vastaavia "uhrauksia" asiatto man kri tiikin sijaan. (Valmistelu: Jari Ikonen, puh ) Seutujohtajan esitys: Kokouksessa Käsittely: Koska myös seutujohtaja on allekirjoittanut henkilökunnan yhteisen sitoumuksen, totesi hän olevansa estynyt tekemään esitystä, joten esityksen teki yhtymähallituksen puheenjohtaja. "Yhtymähallitus 1. hyväksyy Savonlinnan kaupungin antaman ohjeen säästöva paista käytettäväksi Itä-Savon kuntayhtymän henkilökunnan säästövapaissa 2. hyväksyy kiitoksin kuntayhtymän henkilökunnan aloitteen säästövapaiden pitämisestä vuoden 2005 aikana ja määrää seutujohtajan neuvottelemaan kuntayhtymään siirtyvien työntekijöiden (pl. Reimari, jonka henkilökunta on jo sitoutunut säästövapaisiin) osalta vastaavasta käytännöstä lähtökohtana se, että koko kuntayhtymän henkilökunta toteuttaa vastaavan suuruiset henkilöstösäästöt. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Itä-Savon kuntayhtymän henkilöstö jäsenkunnat ja konsernin osat yhtymävirasto

17 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tämä pykälä ei julkisuuteen 74/85.855/2004 YH 184

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lentoliikennettä koskeva sopimus 2005 alkaen 33/81/2004 YH 163 Savonlinnan ja Mikkelin lentoliikennettä koskeva sopimus, jonka perusteella liikenneministeriö on tehnyt sitoumuksen European Executive Express -yhtiön kanssa, on edelleen allekirjoittamatta Savonlinnan kaupungin toimesta. Mikkelin kaupunki on sopimuksen tehnyt. Savonlinnan kaupunginhallitus on tehnyt asiasta seuraavan päätöksen: "Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liikennöintikautta koskevan liikenne- ja viestintäministeriön, Savonlinnan kaupungin ja Mikkelin kaupungin välisen kustannustenjakosopimuksen edellyttäen, että 1) European Executive Express AB:n lentokalusto täyttää peruspalveluvelvoitteelle tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetun kuukausittai sen minimipaikkamäärän 2800 matkustajaa/kuukausi, 2) lentoliikenteen harjoittajalla on käytössään kansainvälinen paikanvaraus- ja lipunkirjoitusjärjestelmä ja IATA-interlining sopimus, jotka mahdollistavat IATA-sopimusten mukaiset matkatavaramäärät ja lähtöselvityksen tekemisen lähtöpaikkakunnalla lopulliseen matkakohteeseen saakka, 3) valittu lentoliikenteen harjoittaja noudattaa tarjouskilpailuasiakirjoissa edellytettyä lentoaikataulua. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää, että liikenne- ja viestintäministeriö ei toistaiseksi käynnistä Savonlinna-Mikkeli-Helsinki -lentoliikenteen kilpailutusta." Asia on siis siten keskeneräinen, että mikäli ko. ehdot täyttyvät niin so pimus syntyy. Vuoden 2005 talousarvioissa on lentoliikenteen tukimäärärahat "siirretty" Itä-Savon kuntayhtymän budjettiin (elinkeinotoimenpiteet). Näin ollen, mikäli ko. sopimus syntyy tulee se vuoden 2005 ajalle siirtää Itä-Savon kuntayhtymän nimiin. (Valmistelu: Jari Ikonen )

19 Yhtymähallitus Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että mikäli Savonlinnan kaupungin asetta mat ehdot täyttyvät maksetaan vuoden 2005 osalta lentoliikenteen tuki Itä-Savon kuntayhtymän määrärahoista Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: Tiedoksi: yhtymävirasto liikenne- ja viestintäministeriö YH 185 Esityslistaliitteenä A on Liikenne- ja viestintäministeriön vastaus Savonlinnan kaupunginhallituksen päätöksessään asettamiin ehtoihin. Lentoaikatauluihin liittyvä kolmas ehto on korjautunut alkaen. Kahdessa muussa kysymyksessä liikenne- ja viestintäministeriön vastauksissa on toivomista seuraavissa kohdissa: 1. Peruspalveluvelvoitteen toteutuminen: Liikenne- ja viestintäministeriö lähtee siitä, että ainoastaan paikkamäärälle on asetettu vaatimuksia. Kalustotyypille ei asetettu muita vaatimuksia kuin se, että sen on täytettävä asetettu paikkamäärävaatimus. Ministeriö katsoo, että vaatimus toteutuu, kun lisäpalveluna b1 tarjouskilpailun ehdoissa pyydetty edestakainen päiväyhteys lasketaan peruspalveluvelvoitteeseen. Ministeriö jättää kuitenkin kokonaan ottamatta huomioon se, että tarjouskilpailun ehdoissa on lisäpalvelulle b1 asetettu 500 paikan lisävelvoite. Peruspalveluvelvoitteessa on määri telty lentojen tarkoitus eli: - maanantai-perjantaiaamuisin tulee päästä Helsinki-Vantaan lento asemalle kes keisiä jatko yhteyksiä varten ja keskeisiltä ulkomaan lennoilta tulee päästä ta kaisin illalla, - Helsinki- Vantaan lento asemalta tulee päästä maanantai-perjan taiaamuisin Savonlinnaan klo 8.30 mennessä sekä - Savonlinnasta tulee olla Helsinki-Vantaalle yhteys maanantaista perjantaihin siten, että se on perillä klo ja Helsinki-Vantaalta tulee olla yhteys Savonlinnaan iltapäivällä ja Savonlinnasta tulee olla yhteys työpäivän päätyttyä Helsinki-Vantaalle. Koska tarjontaan laskettu lisäpalvelun b1 mukainen yhteys ei täytä ko. määrittelyjä, ei sitä voida laskea peruspalveluvelvoitteen mukaiseen 2800 paikan vaatimukseen, vaikka lisäpalvelusta ei erillistä hintaa perittäisikään. Näin ollen ministeriön esittämä laskelma ja perus-

20 Yhtymähallitus telu ei vastaa tarjouskilpailun ehdoissa asetettua yhteistä ta voitetta. Vuorojen lisäämisen avulla saavutettava paikkamäärän li sääminen olisi toki mahdollista, jos vuorot toteutettaisiin niin, että ne täyttäisivät peruspalveluvelvoitteen kriteerit. 2. IATA-interlining -sopimus on tarjouskilpailun ehdoissa sen vuok si, että se vaaditaan käytännössä toimivan liikenteen takaamiseksi. Lentoliikenteessä ja erityisesti elinkeinoelämää hallitusohjelman mukaisesti palvelevassa lentoliikenteessä on kyse matkustajien ja heidän matkatavaroidensa normaalien käytäntöjen mukaisesta liik kumisesta. Sopimus voi tarjousasiakirjojen antamissa raameissa to ki olla kenen kanssa tahansa, mutta lennot kuitenkin lennetään Suomessa ja palveluita tarvitaan Suomessa, joten olipa sopimus kenen kanssa tahansa on vaadittujen asioiden eli läpiselvittämisen ja matkatavaroiden automaattisen edelleenohjauksen toimittava Helsinki-Vantaan lentokentällä. Nyt näin ei ole ollut. Tilanne on muuttumassa, sillä EEE on sopinut Finnairin kanssa tietyiltä osin yhteistyöstä. Sopimukseen liittyy lupaus matkatavaramäärän kas vatta misesta. Tämän käytännön toimivuutta ei vielä tiedetä, mutta käytettävän kaluston matkatavaratilojen pienuus saattaa aiheuttaa ongelmia. Kommentti siitä, että tarjousasiakirjoihin ei sisältynyt matkatavaraa koskevia ehtoja on toki totta, mikäli tarkastellaan ainoastaan kirjoitettuja tekstejä välttäen sitä, että mietittäisiin myös tekstien takana olevia realiteetteja. Peruspalveluvelvoitteen mukainen pääsy ulkomaan jatkoyh teyksille on seikka, jonka ainakin voisi olettaa koske van myös ulko maille matkustavien henkilöiden matkatavaroita. Kokonaisuutena on lähestytty alkuperäisiä tarjouskilpailun ehtoja. Edelleen on kuitenkin ratkaisematta peruspalveluvelvoitteen mukainen matkustajapaikkojen vajaus. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee Liikenne- ja viestintäministeriön kirjelmän tiedoksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Liikenne- ja viestintäministeriö Savonlinnan kaupunki yhtymävirasto

21 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hannolanpellon Hevosvalmennuskeskuksen hankekokonaisuus 72/84.844/2004 YH 186 Harjoitusraviradan rakentaminen Savonlinnan Hannolanpellon alueel la on to teu tunut. Hanke toteutettiin kahden kokonaisuutta palve levan osa hankkeen avulla. Rahoittajatahoina olivat Etelä-Savon TE-kes kuk sen työvoimaosasto (työllisyysperusteinen investointituki) ja maaseutuosasto (EMOTR/EU), Savonlinnan kau pun ki, Ke ri mäen kunta, Enonkosken kunta, Punkaharjun kunta se kä Itä-Sa von Hevosystäväinseura ry (n. 20 % osuus, ). Toteutusaika oli ja kokonaisbudjetti n Hankkeen kokonaisbudjetti ylittyi hieman HYS:in hankkeen osalta. Ylitys tapahtui sekä talkootyön että kuntarahoituksen osalta (vajaat euroa). Tosin kuntaosuutta toteutui vähemmän kuin kuntien va raamat kuntaosuudet olivat. Hankekokonaisuus toteutettiin siten, että Itä-Savon kuntayhtymä oli juridisena hakijana toisessa osahankkeessa ja toisessa Itä-Savon Hevosystäväinseura ry (Hys), joka sopimuksella siirsi hallinnointi vastuun kuntayhtymälle. Itä-Savon kuntayhtymän vastuulla oli siten hanke kokonaisuuden tosiasiallinen hallinnointivastuu sekä vastuu rahoituk sen ja kassavirran juo hevasta toimimisesta. Teknisesti hankkeessa rakennettiin n. 420 k-m2 rakennuksia (katsomo+valjastuskatos), massansiirtoja n m3 (itd) sekä teknisiä apurakennelmia (kaivo, liittymät ym.). Maanrakennustöissä teh tiin ra ta, hittisuora, har joituslenkki ja pysäköintialue. Lisäksi joudut tiin louhin taan ja eri koistöihin veden virtausolojen takia. Näi den to teu tus ja kaan tui kol meen urak kaan, jot ka puo les taan muu ta miin ali ura koihin. Oh jaus ryhmänä toi mi maa seu dun ke hittä misen klusteri työ ryh mä apu naan projekti ryhmä. Esityslistaliitteenä A on loppuraportti TE-keskuksen maaseutuosaston osa hank keesta, esitysliitteenä B klusterityöryhmän pöytäkirja, esi tyslis taliit teenä C ti lin tar kastajan lausunto Itä-Savon kuntayhty män hank keesta ja esityslistaliitteenä D tilintarkastajan lausunto Hys -hanke osiois ta. (Valmistelu: Jari Ikonen )

22 Yhtymähallitus Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus mer kitsee asian tiedokseen ja hyväksyy osaltaan toimenpiteet sekä toteaa, että TE-keskuksen rahoittaman hankeko konaisuuden ylit tä vää kun ta osuutta ei laskuteta erikseen kunnilta vaan se kate taan elin keino po litiikan määrärahoista. Käsittely: Seutujohtaja poisti ko. pykälän käsittelyn esityslistalta. Tiedoksi: Toimenpiteet: Etelä-Savon TE-keskus, maaseutuosas to/työvoimaosasto rahoittajat yhtymävirasto

23 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhteistyötä ja parhaita käytäntöjä hanke 63/85.855/2004 YH 187 ProAgria Etelä-Savon maaseutukeskus on hakenut Itä-Savon kuntayhtymältä kuntarahoitusosuutta Yhteistyötä ja parhaita käytäntö jä -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyritysten toiminnan kannattavuutta ja yrittäjien jaksamista yhteistyön ja toisilta oppimi sen avulla. Hankkeen aikana vuosina käynnistetään 15 pienryhmää (6-10 yrittäjää/ryhmä) Etelä-Savon alueella. Vuosittain aloittaa viisi uutta pienryhmää toimintansa havaitun asiakastarpeen mukaisesti. Yrittäjille tarjotaan kahta ryhmätoimintamuotoa, yhteis työhön tähtäävää tai toisilta oppimiseen tähtäävää. Ryhmien ohjaa jina toimivat Etelä-Savon Maaseutukeskuksen ja ProAgria yhteistyö kumppaneiden neuvojat, jotka koulutetaan pienryhmänohjaukseen (2 + 1 pv). Yhteistyö-ryhmät pyrkivät löytämään ratkaisun yritysten käytännön ongelmiin, esim. koneyhteistyö ja yhteisen työvoiman palkkaus. Ti lat sijaitsevat useimmiten lähellä toisiaan. Parhaat käytännöt -ryhmän yritykset perehtyvät omaan toimintaan sa, vertaavat sitä ryhmän kesken ja yritysvierailujen avulla oppivat toisiltaan parhaita käytäntöjä. Tilat voivat sijaita hajallaan. Pienryhmässä oppimisesta sekä yrittäjien yhteistyöstä on saatu kahden vuoden ajalta hyviä kokemuksia Etelä-Savon Benchmar king- ja maitoklubi hankkeissa Ryhmätoiminta kiinnostaa tällä hetkellä yrittäjiä, koska ryhmän toiminta voidaan räätälöidä yrittäjille sopivaksi, niin aiheen kuin aikataulun puolesta. Suurin hyöty ryhmätoiminnasta tulee yrittäjien asiantuntemuksen ja kokemuksen jakamisesta. Vertaisoppiminen eli toisilta yrittäjiltä oppiminen, kun siihen yhdistyy asiantuntijan oh jaus, on vakuuttavaa ja käytännönläheistä. Ryhmätapaamiset ovat myös henkisesti virkistäviä. Hanketta hallinnoi ProAgria Etelä-Savon Maaseutukeskus. Hank keen kesto on Itä-Savon kuntayhtymältä haetaan euron kuntarahoitusosuutta, jakautuen seuraavasti vuosille :

24 Yhtymähallitus vuosi 2004 vuosi 2005 vuosi euroa euroa euroa Kuntayhtymä on pyytänyt lausunnot rahoitushakemuksesta hankkeeseen liittyvien Savonlinnan seudun kuntien maaseutuelinkeinon kehittämisestä vastaavilta henkilöiltä. Lausunnot saatiin Enonkos ken, Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan ja Savonlinnan maa seutusihteereiltä. Juhani Seppänen, Punkaharjun kunta Etelä-Savon maaseutukeskuksen avustushakemukset kunnallisesti ja seudullisesti kannatettavia, toivottavasti myös kuntayhtymä näin toteaa ja löytää rahoituksen hankkeille. Enonkosken (Aarre Mutikainen), Kerimäen, Savonrannan (Merja Immonen ja Savonlinnan (Merja Berg) maa seu tu vastaavat Kokonaisuutena hyvä hanke, johon osallistumista puollamme. Yhteistyöllä ja benchmarking- menetelmällä saadaan hyötyä tilojen työtaakan keventämiseen ja uusien työtekniikoiden omaksumiseen. Valmistelijan esitys: Yhtymähallitus päätti kokouksessaan hyväksyä maaseutu elin kei nojen kehittämisen painopis teet ja vastuutuksen seuraavi na: - Maaseutuyritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut) - Maaseutuyritysten liitännäiselinkeinojen kehittäminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut, maaseutuelinkeinojen alueilla asiantuntijavastuu: maaseutusihteerit/mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytysten kehittäminen: toiminta- ja elinolosuhteet, elinympäristö (vastuutaho: mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Metsätalouden kehittäminen jalostus- ja tuottoarvoa nostamalla (vastuutaho: Metsäkeskus metsälain mukaisesti virkatyönä, metsänhoitoyhdistykset) Yhteistyötä ja parhaita käytäntö jä hanke toteuttaa yhtymähallituk sen hy väk sy miä maaseutuelinkei nojen kehittämisen painopiste alueita, sekä tukee maaseutuyritysten kannattavuutta ja kasvua ja lisää yritysten välistä verkottumista. Rahoitus päätöksen edellytyk senä tulee olla hankkeen jalkautuminen ja aktiivinen toiminta Sa vonlinnan seu-

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot