Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Aika klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone"

Transkriptio

1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Aika klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus Asiakasraadin kokoontumisen tuloksia Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven lasten ja nuorten 73 hyvinvointisuunnitelma vuosille Pääluottamusmiesten esitykset työn vaativuuden arviointia 75 koskevista muutoksista 47 Kuntayhtymän johtajan irtisanoutuminen Asuntojen vuokrien korotukset Tilinpäätös Yhteisrekisteritietojen informointitietojen siirtäminen 83 potilastiedon arkistoon ja alaikäisten puolesta tehtyjen kieltojen poistaminen 51 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle Tiedoksi merkittävät asiat Lisälista-asian ottaminen käsittelyyn Hoitotyön johtajan viran täyttäminen 91

2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ojanperä Harri 17:30-20:17 Puheenjohtaja Korkealaakso Heikki 17:30-20:17 Jäsen Pahkajärvi Jussi 17:30-20:17 Jäsen Kangas Marketta 17:30-20:17 Jäsen Keltto Pekka 17:30-20:17 Jäsen Kankaanpää Kari 17:30-20:17 Jäsen Salo Aulikki 17:30-20:17 Jäsen Liinamaa Johanna 17:30-20:17 Jäsen Alkio Juha 17:30-20:17 Jäsen Löytömäki Elina 17:30-20:17 Jäsen Lamminen Alpo 17:30-20:17 Varajäsen Perkkalainen Antti 17:30-20:17 Muu Somppi Marja-Liisa 17:30-20:17 Muu Heino Pirjo 17:30-20:17 Muu Ala-Toppari-Peltola Eija 17:30-20:17 Muu Peitso Seija 17:30-20:17 Muu Lassila Arja 17:30-20:17 Muu Poissa Paalanen Mikko Jäsen Hanhisalo Maria Jäsen Mäkelä Kati Muu Allekirjoitukset Harri Ojanperä puheenjohtaja Pirjo Heino pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Jussi Pahkajärvi Marketta Kangas Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Johdon sihteerin työhuoneessa virka-aikana

3 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 42 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkistus Yhtymähallitus 43 Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jussi Pahkajärvi ja Marketta Kangas.

5 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Asiakasraadin kokoontumisen tuloksia Yhtymähallitus 44 Asiakasraati kokoontui ja muodostuen 7 ak tii vises ta asukkaasta koko kuntayhtymän alueelta. Edustajina olivat Mar ja-lii sa Savela Lappajärveltä, Liisa Hintsa Ylihärmästä, Satu Toija la-saa ri Evijärveltä, Heino Rämäkkö Alahärmästä, Matti Sinivuori Kor tes jär vel tä, Aira Lahti Kauhavalta sekä Anne-Mari Salomäki Kauha val ta. Kuntayhtymän edustajina asiakasraadissa olivat sai raan hoita ja/han ke työn te ki jä Salme Annala ja vs. vanhustyönohjaaja Niina Pirt ti jär vi. Raatilaisilla oli monipuolinen kokemus kuntayhtymän palveluista eri sek to reil ta. Alun perin tarkoitus oli keskittyä kuntayhtymän terveysja vanhuspalveluihin, mutta ymmärrettävistä syistä keskustelu oh jautui myös sosiaalipalveluihin sekä peruskuntien järjestämiin pal ve luihin. Keskustelu raadissa oli vilkasta ja kuntayhtymän toimintaan oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä, mutta kehitettäviäkin asioita löytyi. Ohessa kooste asiakasraadin keskusteluista hyviksi koettuine toimin toi neen, toiveineen ja kehitysehdotuksineen yhtymähallitukselle tie dok si ja keskusteltavaksi. Osa raadin esittämistä kehitettävistä asiois ta on sellaisia, joihin viranhaltijat voivat vaikuttaa jo nyt, osaan tar vi taan laajempaa keskustelua siitä, miten etenemme. Asiakasraadin ideaan kuuluu, että raatilaisille annetaan kirjallinen vas ti ne kohtuullisessa ajassa. Yhtymähallituksen keskustelun jälkeen vastine annetaan johtavien viranhaltijoiden toimesta niiden asioi den osalta, jotka kuuluvat kuntayhtymän toimialaan. Asian valmis te li ja on valmis kokoamaan vastineen yhdessä heidän kanssaan. Peruskuntien vastuualueeseen kuuluvat asiat ilmoitetaan kuntien (Kau ha va, Lappajärvi, Evijärvi) virkamiesjohdolle, joiden tehtävänä on antaa vastine raatilaisille peruskuntien toiminnan osalta. Liitteenä 1 kooste asiakasraadin käymistä keskusteluista. Asian valmistelija ylihoitaja Anne Ylirinne. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merki tä raportin tiedoksi ja käy keskustelua asiasta. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja asiassa antaa ylihoitaja Anne Ylirinne puh , etu ni

6 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Yhtymähallitus 45 Kunnan strategiset ratkaisut antavat kehyksen lasten, nuorten ja per hei den palveluntoiminnon johtamiselle ja kehittämiselle. Lasten, nuor ten ja perheiden palvelut ovat merkittävä osa kunnan palvelujen ko ko nai suut ta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lastensuojelulain mukai nen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hy vin voin tityö tä kunnassa. Lastensuojelulakiin (L417/2007, 12 ) on sisällytetty vel voi te laatia kunnan eri hallintokuntien työvälineeksi suunnitelma las ten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjes tä mi sek si ja kehittämiseksi. Se tulee hyväksyä kunkin kunnan valtuus tos sa ja tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa. Lasten ja nuor ten hyvinvointisuunnitelma on sekä strateginen että konk reet tinen toimintaohjelma. Se sisältää lapsiperhepalvelujen toteuttamista oh jaa van arvopohjan ja tahtotilan eli vision, sekä konkreettiset tavoit teet ja niitä koskevat linjaukset ja kehittämistoimenpiteet suun nitel ma vuo sil le. Suunnitelman laatiminen vaatii asioiden konk re ti soimis ta kunnan tasolla. Sen tekeminen toimii välineenä eri hal lin tokun tien ja sidosryhmien yhteistyön kehittämisessä. Suunnitelman ohjausvaikutusta korostaa se, että sen sisältö, ke hit tämis toi met ja voimavaraehdotukset on otettava huomioon laa dit taessa kuntalain (L365/1995) mukaista kunnan talousarviota ja -suun nitel maa eri vuosille. Suunnitelma on osa kunnan hy vin voin ti suun nitel maa. Niissä kunnissa, jotka ovat mukana Kunta- ja pal ve lu ran neuu dis tuk ses ta annetun lain (L169/2007) mukaisissa yh teis toi minta-alueis sa, suunnitelma on perusteltua laatia koko yh teis toi minta-alu eel le. Suunnitelma kattaa laajasti eri toimialojen toiminnan ja pal ve lut, jotka liittyvät lasten ja nuorten kasvuoloihin ja heidän hy vinvoin tiin sa. Suunnitelman laadinta on eri toimialojen ja toimijoiden yhteis työ pro ses si. Vuosille laaditun Lasten ja nuorten hy vin voin ti suun ni telman lähtökohtana on vuosille vahvistettu vastaava suun ni tel ma. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet on koot tu sen liitteenä olevaan matriisiin. Keskeisinä tavoitteina ovat las ten, nuorten ja lapsiperheiden palveluverkoston toiminnan käynnis tä mi nen sekä fyysisen perhekeskusmallin käyttöönotto. Nämä tavoit teet vastaavat lapsiperhepalveluille niin valtakunnallisesti, kuin Ete lä-poh jan maan alueella asetettuja kehittämistavoitteita. Suunnitelman toteutuksen koordinointi ja seuranta tulee sosiaali- ja ter vey den huol lon, varhaiskasvatuksen, sivistys- ja va paa-ai ka toi-

7 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus men, TE-toimen, poliisin ja seurakuntien edustajista koostuvan palve lu ver kos ton tehtäväksi. Liitteenä 2 Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven lasten ja nuorten hyvin voin ti suun ni tel ma vuosille ja liitteenä 3 matriisi. Asian valmistelija sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväk syä Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven las ten ja nuorten hy vinvoin ti suun ni tel ma vuosille ja esit tää suunnitelman hyväk sy mis tä Evijärven kunnalle, Kauhavan kau pun gil le ja Lap pa järven kunnalle. Samalla yhtymähallitus esittää, että em. kuntien sivistys- ja vapaa-ai ka toi met, seurakunnat, Etelä-Pohjanmaan TE-toimi ja Etelä-Poh jan maan poliisilaitos nimeäisivät edustajansa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluverkostoon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja asiassa antaa sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Top pari-pel to la puh ,

8 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Pääluottamusmiesten esitykset työn vaativuuden arviointia koskevista muutoksista Yhtymähallitus 46 Kuntayhtymässä on suoritettu varsin mittava työn vaativuuden arvioin ti pro ses si, jonka tuloksiin paikallisen järjestelyvaraerän käyttö on pitkälti perustunut. Kun arviointiprosessista on jo kulunut yli 2 vuot ta ovat pääluottamusmiehet halunneet päivittää tilannetta ja tehneet yhteisen päivitysesityksen. Luottamusmiehet ovat toivoneet, että lastensuojelun sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden toi menku vien valmistelua tulisi ripeästi jatkaa ja saattaa se loppuun. Edelleen luottamusmiehet korostavat, että arviointiprosessi tulisi tehdä myös laitoshuoltajien osalta. Laitoshuoltajat jäivät aikoinaan ar viointi pro ses sin ulkopuolelle, koska siivoustyön mitoitus on tekemättä. Edelleen pääluottamusmiehet esittävät, että päiväkodin johtajien hin noit te lu ryh mä muutettaisiin 05 PK 00 11:sta 05 PK 00 14:sta, kos ka tämä jälkimmäinen hinnoitteluryhmän kuvaus vastaa pa remmin nykyhetkeä. Päiväkodin johtajien nykyinen palkkataso huomioon ot taen tällä muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. Esitykseen sisältyy kotihoidon osastonhoitajien vaativuuspisteiden nos ta mi nen taidon ja vuorovaikutuksen osalta yhdellä pisteellä kummas sa kin. Tälläkään muutoksella ei ole välitöntä kus tan nus vai ku tusta, koska tilanne on oiennut jo palkkojen harmonisoinnin yh tey dessä. Edelleen pääluottamusmiehet esittävät, että terveydenhoitajien ja asiantuntijahoitajien kokonaisvaativuuspisteeksi vahvistettaisiin 31 ja työterveyshoitajien 32 arviointipistettä. Tälläkään muutoksella ei ole kustannusvaikutusta, koska edellisen järjestelyvaraerän yh teydes sä terveydenhoitajien palkka nostettiin samaan päivystävien sairaan hoi ta jien kanssa ja työterveyshoitajien palkka on koko ajan ollut hie man korkeampi kuin muilla terveydenhoitajille (terveydenhoitajilla käy tös sä 2 palkkakoria). Edelleen pääluottamusmiehet esittävät, että lastentarhanopettajien ko ko nais pis te mää rä nostettaisiin 26:een siten, että ih mis suh de vaa timuk sia ja työn psyykkistä kuormittavuutta arvioitaisiin yhden pisteen ver ran korkeammalle kuin aikoinaan suoritetussa ar vioin ti pro ses sissa. Myös päiväkodin johtajan sijaisten pisteytystä nostettaisiin kahdel la pisteellä em. perustein. Esitys pitää sisällään myös las ten hoi tajien kokonaispistemäärän nostamisen 22:sta 24:ään em. perustein se kä päiväkodin johtajan sijaisena toimivan lastenhoitajan pis te määrän nostamista kolmella pisteellä. Lastentarhanopettajien pisteytyksen tarkistamisella ei ole kus tannus vai ku tus ta. Sen sijaan lastenhoitajan pisteytyksen muutos aiheut tai si muutoksen myös hinnoitteluryhmässä. Tällöin pal kan ko rotus tar ve olisi yhteensä 626,08 /kk.

9 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaan ensimmäinen yleis ko ro tus vai he on Sopimuksen mukainen korotus on pelk kä yleiskorotus eikä siihen sisälly paikallista järjestelyvaraerää. Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväk syä pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten esityksen työn vaa ti vuu den arvioinnin tarkistamisesta pääluottamusmiesten esit tämäl lä tavalla. Päivähoito on siirtymässä jäsenkuntien toiminnaksi alkaen. Yhtymähallitus toivoo, että nyt hyväksytty työn vaati vuu den tarkistus otettaisiin jäsenkunnissa huomioon siinä vai heessa, kun kunnissa on käytettävissä sopimuksen mukainen jär jes te lyva ra erä paikallisten epäkohtien korjaamiseen. Keskustelun kuluessa Kari Kankaanpää esitti, että lastenhoitajien pis tey tys tä muutettaisiin ja palkkoja korotettaisiin alkaen. Esi tys raukesi kannattamattomana. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan pää tös esityk sen. Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh ,

10 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan irtisanoutuminen 18/ /2014 Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtaja on jättämässään kirjeessä pyy tänyt eroa virastaan alkaen. Asian valmistelija sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola. Kuntayhtymän johtajan sijaisen/sosiaalipalvelujen johtajan päätös esi tys: Yhtymähallitus päättää myöntää eron anomuksen mu kaises ti. Samalla yhtymähallitus päättää julistaa viran haettavaksi. Haki jal ta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä vank kaa kokemusta sosiaalitoimen ja/tai terveydenhuollon esimiesja joh to teh tä vis tä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Virka julistetaan haettavaksi pikimmiten. Virka on mahdollista ottaa vastaan toukokuun alusta tai sopimuksen mukaan. Merkittiin, että Antti Perkkalainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Lisätietoja asiassa antaa sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola puh , Yhtymähallitus 47 Kuntayhtymän johtavan viran hakuaika päättyi Mää rä aikaan mennessä saapui kuusi hakemusta. Hakijat ovat seuraavat: - terveystieteen maisteri Eija Alatalo Leppävirralta, - yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Top pa ri-pel to la Kauhavalta, - filosofian kandidaatti, vt. perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja La pualta, - hallintotieteiden maisteri, peruspalveluiden tilaajajohtaja Eija Kel lokos ki-ka ri Vetelistä, - filosofian tohtori, kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa Vaasasta ja - kasvatustieteiden maisteri, lehtori Tarja Tenhunen Kuusamosta. Esityslistan liitteenä 4-9 on hakijoiden allekirjoittamat varsinaiset

11 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus ha ke muk set. Hakemuksen liiteasiakirjoihin on mahdollisuus tutustua ko kouk ses sa. Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää mah dol li ses ta haastattelutilaisuudesta ja haastatteluun kutsuttavista. Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun TtM Eija Alatalon Leppävirralta, YTM Eija Ala-Toppari-Peltolan Kauha val ta, FK Sirkka Eväsojan Lapualta sekä FT Anna-Kaisa Pusan Vaa sas ta. Haastatteluun osallistuvat yhtymähallitus sekä johtoryhmä. Merkittiin, että sosiaalipalvelujen johtaja Eija-Ala-Toppari-Peltola pois tui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, perus tee na osallisuusjääviys täytettävänä olevan viran hakijana. Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh ,

12 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Asuntojen vuokrien korotukset Yhtymähallitus 48 Yhtymähallitus on päättänyt ( 23), että asuntojen vuokria ko ro te taan vuosittain aina 1.5. alkaen kuluttajahintaindeksin asu miskus tan nus ten muutosten mukaisesti. Indeksimuutoksessa tar kas tellaan korotusvuoden ja sitä edeltäneen vuoden tammikuun in dek simuu tos ta. Tammikuun 2013 kuluttajahintaindeksin asumiskustannusten luku on ollut 107,6 ja tammikuun 2014 luku 109,1, eli vuosimuutos on +1,4 prosenttia. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti kuntayhtymän perimiä vuok ria korotetaan indeksimuutoksen mukaisesti lähtien 1,4 prosentilla. Korotus ei koske vuonna 2014 Lintukodin vuokria, jot ka on määritelty rakennuksen käyttöönoton yhteydessä lo ka kuussa 2013 vuoden 2014 arvioitujen kustannusten perusteella. Asian valmistelija talouspäällikkö Seija Peitso. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväk syä asuntojen vuokrien korotukset alkaen esityksen mu kaan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja asiassa antaa talouspäällikkö Seija Peitso puh ,

13 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 49 Kuntayhtymän viides toimintavuosi on ollut varsin tapahtumarikas. Ko ko toimintavuotta sävytti keskustelu sosiaali- ja terveydenhuollon me nois ta. Jo varsinaisen talousarvion vahvistamisen yhteydessä oli tie dos sa, että talousarvio on noin 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, min kä johdosta alkusyksystä jouduttiinkin tekemään juuri en na koidun mukainen lisätalousarvio. Lisätalousarvion mukaiset kuntien mak su osuu det yhteensä olivat 81,4 miljoonaa euroa, kun var si naises sa talousarviossa jäsenkuntien rahoitusosuus oli vain 79 mil joonaa euroa. Ilahduttavaa on, että lisätalousarvio kuntien ra hoi tusosuu den osalta toteutui täysin ennakoidusti eli poikkeama yhteensä oli alle euroa. Evijärven rahoitusosuus toteutui n euroa alle arvion ja Lappajärven euroa alle arvion. Vas taa vasti Kauhavan kaupungin rahoitusosuus ylittyi n eurolla. Sote- ja kuntarakenneuudistuskeskustelu oli vilkasta sekä paikallisilla että valtakunnallisilla foorumeilla. Työ maa kun nal li sen sote-mallin kehittämiseksi käynnistyi Maakuntaliiton toi mes ta syksyllä. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat keskeisesti osal listu neet jäsenkuntien ja kuntayhtymän edustajina eri työ ryh mis sä. Merkittävä tapahtuma oli myös sairaanhoitopiirin ja yh teis toi minta-aluei den yhteinen päätös siirtyä yhteiseen po ti las tie to jär jes telmään alkaen ja siten helpottaa eri ta ho jen liittymistä syksyllä 2014 Kanta-palveluihin. Tietoliikenneongelmia pois taa niinikään yhteinen päätös kahdennetun tietoverkon ra ken ta mi ses ta sairaanhoitopiirin ja yhteistoiminta-alueiden ter veys kes kus ten välille. Tämä toteutuu niinikään Etenkin loppusyksyä sävytti keskustelu vuoden 2014 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille Jo alkukesästä Kau havan kaupunginhallitus ilmoitti, että kaupungin rahoitusraami on vuoden 2013 varsinainen talousarvio lisättynä 3 %:lla. Vuoden 2013 lisä ta lous ar vio ja kustannuskehitys huomioon ottaen vaatimus osoittau tui kuntayhtymän palvelutuotannon kannalta täysin epä rea lis tisek si. Talousarviokeskustelu ajautui valitettavasti tilanteeseen, jossa kes kus tel tiin vain rahoitusosuuksista puuttumatta mitenkään pal ve lura ken tei siin, palvelujen määrään ja laatuun. Neuvottelussa ei ymmärretty, että kuntayhtymän on täysin mah do ton ta toteuttaa säästövaatimuksia, jos jäsenkunta ilmoittaa vain rahoitusosuuden todeten samalla, että kuntayhtymä tuottaa lii an laadukkaat palvelut jäsenkuntien kantokykyyn nähden. Pää tös val ta palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden osalta on yk si se lit tei ses ti vain ja ainoastaan kunnallisvaltuustoilla. Jos kuntayhtymä tä män päätösvallan ottaisi, olisi tilanne verrannollinen siihen, että esim. koulun lakkauttamispäätös sälytettäisiin kunnan kou lu lau ta kun nal le.

14 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Tilannetta hankaloitti myös se, että syksyn aikana tilattiin kun ta yh tymän tietämättä ns. säästöpotentiaaliselvitys yksityiseltä kan sain välis ten pääomasijoittajien omistamalta palveluyritykseltä eli Attendo Oy:ltä. Markkinointiponnistelujensa tueksi Attendo Oy ilmoitti ra portis saan, että kuntayhtymän vuosittaisista toimintamenoista on saa tavis sa 3,5 miljoonan euron säästöt. Tosin säästöjen aikaansaaminen edel lyt ti yrityksen mukaan miljoonan euron investointeja. Vaik ka tämän Attendo-prosessin alussa vahvasti esiin noussut koko pal ve lu tuo tan non ulkoistaminen lieneekin nyt haudattu, kummittelee asia kuitenkin edelleen kuntayhtymän työntekijöiden ajatuksissa. Toimintavuoden aikana aloitettiin myös asiakasraatitoiminta kun tayh ty mäs sä. Ensimmäinen asiakasraati koski terveys- ja van hus palve lu ja. Raadissa hyviksi todettiin mm. neuvolapalvelut, kou lu ter veyden huol to, sairaanhoitajien vastaanotot (erityisesti päivystävän sairaan hoi ta jan vastaanotto), laboratoriopalvelut, ikäneuvola, kotihoito, työ pa ja toi min ta sekä vammaispalveluissa yhteistyö Eskoon kanssa. Raa dis sa nousi esiin myös lukuisia kehittämistoimia. Erityisesti tuotiin esiin lääkäreiden rekrytointi, tiedotustoiminta, puheterapeutin, kou lu psy ko lo gin ja psykologin palvelujen riittämättömyys. Myös työter veys huol lon palveluissa toivottiin parannusta. Helpommin to teutet ta via toiveita oli mm. terveysasemien yleisöpäätteet, kun tou tusosas ton potilashuoneiden WC:n ulkopuoliset vesipisteet jne. Evi järvel tä ja Lappajärveltä tuotiin esiin myös päivähoitopaikkojen riit tämät tö myys. Raatilaiset toivoivat erityisesti kaikkien terveysasemien säi lyt tä mis tä lääkärin ja hoitajan vastaanottoineen sekä la bo ra to riopal ve lu jen säilymistä lähipalveluina. Huomiota kiinnitettiin myös työpa ja toi min nan jatkorahoituksen turvaamiseen. Jäsenkuntien päätösten mukaisesti päivähoito siirtyy jäsenkuntien vastuulle alkaen. Henkilökunta on ollut erittäin aktiivinen ja kuntayhtymä on osal lis tunut edelleen lukuisiin hankkeisiin. Johtava ylilääkäri Raimo Rintala jäi eläkkeelle alkaen, mutta jatkaa erityisasiantuntijana Prim- Ca reit ja Potku -hankkeiden osalta kuluvan vuoden syksyyn saakka. Sairauspoissaolojen määrä on edelleen ongelma siitä huolimatta, että kokonaismäärä/vakituinen työntekijä aleni edellisestä vuodesta 1,6 päivällä. Vaikka kuluvan vuoden talousarviota ei vielä ole hy väksyt ty kään perussopimuksen edellyttämällä tavalla, yhtymähallitus kat soi, että aikaisemmin hyväksytyn sairauspoissaolojen hal lin ta projek tin käynnistäminen on välttämätöntä ja antoi valtuudet käynnistää pro jek ti. Projektin mukaisilla toimenpiteillä pyritään voi maan nut tamaan nimenomaan niitä työntekijöitä, joilla on paljon sai ra us pois saolo ja ja joilla on suurin vaara ajautua yhä pahempaa sai ra us pois saolo kier tee seen, jonka päätepisteenä on työkyvyttömyys.

15 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Suurehkoista sairauspoissaololuvuista huolimatta kuntayhtymän hen ki lös tö on selvinnyt hyvin ja talousarviossa asetetut toiminnalliset ta voit teet on kiistatta täytetty. Tulosalueesta riippumatta asiakas- ja hoi to työ on erittäin vaativaa sekä henkisesti että varsin usein myös fyy si ses ti. Esitetyt väitteet tehottomuudesta ja kus tan nus tie toi suuden puutteesta sekä puheet palvelutuotannon ulkoistamisesta eivät ole voineet olla vaikuttamatta henkilöstöön. Paineista huolimatta hen ki lös tö on selviytynyt kiitettävästi tehtävistään ja ansaitsee siitä mi tä suurimman kiitoksen. Yhtymähallitus on omalta osaltaan erinomai ses ti tukenut johtoryhmän työtä ja näin samalla koko hen ki löstöä, mistä suuri kiitos myös yhtymähallitukselle. Vuosi 2013 on mennyt niin iloineen kuin murheineenkin. Viimeistään nyt tulisi aloittaa aito vuoropuhelu eri osapuolten kesken sosiaali- ja ter veys pal ve lui den tulevista muutoksista niin palvelurakenteiden kuin itse palvelujenkin osalta. Kuntalaisten kannalta tärkein kysymys on, miten heille turvataan mahdollisimman saavutettavat ja laa dukkaat peruspalvelut tulevina vuosina. Liitteenä 10 tilinpäätös Asian valmistelija johtoryhmä. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää vahvis taa ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja jättää sen ti lintar kas ta jien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi ja jä sen kun tien valtuustojen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja asiassa antaa talouspäällikkö Seija Peitso puh ,

16 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhteisrekisteritietojen informointitietojen siirtäminen potilastiedon arkistoon ja alaikäisten puolesta tehtyjen kieltojen poistaminen Yhtymähallitus 50 Tehtyjen päätösten mukaan Etelä-Pohjanmaan potilastietorekisteri on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja alueen julkisen ter veyden huol lon yhteinen potilastietorekisteri. Yhteiseen rekisteriin kuu luvat erikoissairaanhoidossa Seinäjoen keskussairaalassa sekä perus ter vey den huol los sa eli terveyskeskuksissa syntyneet tiedot. Po tilaan tietoja käyttävät vain terveydenhuollon ammattihenkilöt työ tehtä vis sään potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yh tey dessä. Tietojen käyttö vaatii hoitosuhdetta potilaaseen. Tietoja käy tetään vain siinä laajuudessa kuin hoidon kannalta on tarpeellista. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää toisen toimintayksikön tietojen käyt tö. Potilas saa tehdä ja peruuttaa kiellon milloin tahansa. Kielto-oi keu den mahdollistamiseksi potilaalle on annettava selvitys yhtei ses tä potilastietorekisteristä, tietojen käsittelystä ja hänen mah dolli suu des taan kieltää toimintayksiköiden välisen tietojen luovutus. Sel vi tys on annettava ennen ensimmäistä toimintayksiköiden välistä tie to jen luovutusta. Potilasasiakirjoihin on merkittävä tieto potilaalle an ne tus ta selvityksestä sekä hänen tekemistään luovutuskielloista. Sääntönä on ollut, että jälkeen ensimmäisen po ti las kon taktin yhteydessä potilas informoidaan terveydenhuoltolain mukaisesta yh teis re kis te ris tä. Informointi on Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa kirjat tu potilastietojärjestelmän asiakastietojen lisätietokenttään. Alaikäi sen kohdalla informointi on annettu hänen huoltajalleen. In formoin ti on annettu sekä suullisesti että kirjallisesti. Mikäli potilas on kiel tä nyt tai rajannut tietojensa käyttöä, potilas on allekirjoittanut poti las tie to jen luovutus- ja käyttölomakkeen annetuista rajauksista. Johtava ylilääkäri on päätöksessään vahvistanut, että lähtien kaikki Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa käyneet potilaat tulkitaan in for moi duk si Etelä-Pohjanmaan potilastietorekisteristä ja tämä tieto voi daan sellaisenaan tallentaa potilastiedon arkiston tie don hal lin tapal ve luun. Potilastiedon arkiston käyttöönottoon valmistautumisen myötä tervey den huol lon organisaatiot ovat saaneet tarkemmat val ta kun nal liset ohjeet mm. asiakastietojen tulkintaan. Ohje vastaanotettavien kiel to jen kohdalla on jatkossa, että alaikäisen lapsen huoltaja ei voi teh dä kieltoa koskien lapsensa tietojen käyttöä tai luovuttamista. Tämän takia aikaisemmin alaikäisen potilaan puolesta tehtyjä kieltoja ei voida siirtää valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon, vaan ne täy tyy poistaa mitättöminä. Jos alaikäinen potilas arvioidaan ky ke neväk si päättämään itse omasta hoidostaan, hän voi tehdä kiellon itse. Ar vio alaikäisen potilaan päätöksentekokyvystä tapahtuu hoidon yh-

17 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus tey des sä ja sen tekee aina lääkäri. Johtava ylilääkäri on päättänyt em. perusteella, että alaikäisten vanhem pien tekemiä kieltoja ei enää oteta vastaan Kuntayhtymä Kak sineu voi ses sa lähtien. Kuntayhtymässä poistetaan ala ikäisten lasten puolesta tehdyt kieltotiedot potilastietojärjestelmästä alkaen. Kiellon tehneille vanhemmille lähetetään asiasta pos tit se erillinen ilmoitus. Ilmoitusten lähettäminen hoidetaan kes kite tys ti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin arkistosta, jonne alueen tie to suo ja vas taa vat toimittavat tiedot omaan po ti las tie to jär jes telmään kirjatuista voimassaolevista kielloista. Asian valmistelija atk-käyttöpäällikkö Aulikki Falbén. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja asiassa antaa atk-käyttöpäällikkö Aulikki Falbén puh ja johtava ylilääkäri Arja Lassila puh , etu

18 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 Yhtymähallitus Sekä Evijärven että Lappajärven kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet kun ta yh ty män talousarvion sellaisena kuin yhtymähallitus sen kokouk ses saan päätti esittää. Sen sijaan Kauhavan kaupun gin val tuus to on kokouksessaan karsinyt mää rä ra hoja seuraavasti: - sosiaalipalvelut , - vanhuspalvelut , - terveyspalvelut , - työpajat (Junki ja Kieppis) , - nuorten työpaja ja - palveluliikenne Päätöksessään Kauhavan kaupunginvaltuusto on siis edellyttänyt em. palvelujen tuottamista yli 2,4 milj. euroa pienemmin kus tan nuksin kuin mitä kuntayhtymän talousarviossa on laskettu. Kuten jo aikai sem min useasti on todettu, em. palvelujen tuottaminen Kauhavan kau pun gin tarvitsemat ja tilaamat palvelut huomioon ottaen on täysin mah do ton ta. Kaupunginvaltuusto edellyttää päätöksessään yhtymähallitukselta, et tä vuoden 2014 yhtymän toiminta järjestetään niin, että yhtymän ta lous ar vi oon muodostuva alijäämä saadaan yhtymään talouden tasa pai no tus toi mil la omavastuullisesti katettua. Em. kannanoton sisältö ei avaudu ainakaan kuntayhtymän joh ta jalle. Kuntayhtymän perussäännön mukaan hinnoittelun tulee olla sama kaikille jäsenkunnille. Kun Evijärven ja Lappajärven kunnat ovat ta lous ar vion hyväksyneet, ei talousarviota voida toteuttaa yhden jäsen kun nan osalta alijäämäisesti. Ainut mahdollisuus on se, että kaupun gin val tuus to selkeästi päättää mitä palveluja kaupungin osalta kar si taan. Kuntayhtymän johtajan käsityksen mu kaan kun ta yh ty mällä ei siis ole voimassaolevaa jäsenkuntien yh tei ses ti hyväksymää talous ar vio ta vuodelle Tilanne on siis hy vin poikkeuksellinen ja vaa tii yhteistä neuvonpitoa asian osalta. Sitä en nen on kuitenkin syy tä pyytää tilintarkastajan lausunto tilanteesta. Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää pyytää tilintarkastajan lausunnon talousarviotilanteesta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh , Yhtymähallitus 51 Kuten tunnettua Evijärven ja Lappajärven kunnanvaltuustot ovat hyväk sy neet yhtymähallituksen tekemän esityksen ta lousar viok si vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosiksi Ta lous ar vi oon ja taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnalliset ta voitteet, niiden toteuttamiseksi tarvittavat määrärahat sekä kuntien rahoi tus osuu det. Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväk sy nyt yksimielisesti kuntayhtymän vuoden 2014 ta lous ar vion ja vuo sien taloussuunnitelman. Samassa pää tök ses sä val tuus to on kuitenkin vahvistanut kaupungin ra hoi tus osuu dek si vain euroa, mikä on noin 2,5 miljoonaa euroa vä hem män kuin mitä toiminnalliset tavoitteet edellyttäisivät kaupunginhallitus on antanut konsernia koskevat täy täntöön pa no-oh jeet. Täytäntöönpano-ohjeissa on todettu, että kaupunki ei maksa Kaksineuvoiselle muuta kuin valtuuston myöntämän ra hoitus osuu den mukaisen määrän riippumatta kuntayhtymän kus tan nuksis ta ja laskutuksesta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän maksuosuudet kaupunki on sen sijaan luvannut maksaa laskutuksen mukaisena. Edelleen kaupun gin hal li tus on kuntayhtymän perussopimuksen vastaisesti il moitta nut, että kaupunki ei maksa kuntayhtymälle viivästyskorkoa, vaikka yh ty mä ei pystyisi tuottamaan Kauhavan kaupungille palveluja myön ne tyn rahoitusosuuden puitteissa. Edellä olevan perusteella jo ennen kaupunginhallituksen täy tän töönpa no-oh jei ta yhtymähallitus joutui kokouksessaan to teamaan, että kuntayhtymällä ei ole jäsenkuntien yhteisesti hy väk symää talousarviota vuodelle Tästä syystä yhtymähallitus päätti pyy tää tilintarkastajan lausunnon asian johdosta. KPMG Jul kis hal linnon palvelut Oy on antanut lausunnon Lausunnon on alle kir joit ta nut tilintarkastajat Pentti Kananoja ja Esko Säilä. Lausunnossa on todettu kuntalain säännökset talousarvion ja -suunni tel man hyväksymisestä. Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suun ni tel mas sa tulee hyväksyä kunnan toiminnalliset ja ta lou del liset ta voit teet. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edel lyt tä mät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoi tus tar ve katetaan. Lausunnossa on todettu, että kuntayhtymän hyväksytyn talousarvion

20 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus on gel mak si muodostuu kuntayhtymän perussopimuksen 14 pykälä, jon ka mukaan kuntayhtymän talousarvio on tasapainotettava. Kun tayh ty män talousarvio ei ole tasapainossa, koska Kauhavan kau pungin val tuus to hyväksyi kuntayhtymän talousarvion toiminnalliset tavoit teet, mutta vahvisti rahoitusosuudekseen , mikä on toiminnallisten tavoitteiden edellyt tä mää määrärahaa pienempi. Lausunnossa on todettu, että kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 on sinänsä kuntalain mukainen, mutta kuntayhtymän pe rus sopi muk sen vastainen. Lausunnossa on todettu, että kuntayhtymän toimintaa säätelevät lukui sat sosiaali- ja terveydenhuollon säännökset. Tämä tosiasia rajoit taa huomattavasti rahoitussopimusten sopimusvapautta ja kääntää rahoitussopimusten luonteen ennenkaikkea ohjaavaksi so pi muksek si vahvasti oikeudellisesti sitovan sopimuksen sijaan. Lau sunnos sa on todettu, että kunta on kuntalain 2 pykälän mukaisesti vastuus sa sille säädetyistä tehtävistä, vaikka se hoitaakin ne hank ki malla tehtävien hoidon edellyttämät palvelut muilta palvelujen tuottajilta. Kun ta vastaa myös siitä, että talousarviossa määritellyt tavoitteet tur vaa vat kunnan tehtävien hoitamiseen tarvittavat edellytykset ja siitä, että talousarviossa on osoitettu toiminnallisten tavoitteiden edellyt tä mät määrärahat. Yhteenvetona lausunnossa on todettu, että Kauhavan kau pun gin valtuus ton tekemä päätös ei ole kuntayhtymän pe rus so pimuk sen mukainen, mutta perussopimuksessa ei ole säädetty ti lantees ta, jossa toimitaan vastoin perussopimusta. Lausunnossa on koros tet tu, että kuluvan vuoden talousarvion osalta erimielisyys toi minta ku lu jen osalta tulisi ratkaista neuvotteluin. Mikäli toimintakuluja edel ly te tään pienennettäväksi, tulee samalla määritellä ne toiminnot, joi ta tullaan supistamaan tai karsimaan. Lausunnossa on korostettu, et tä kuntayhtymän on yksin vaikea näitä päättää, kun toiminnalliset ta voit teet ja toiminnan laatutaso on asetettu yhtymän ta lous suun nitel mas sa. Mikäli Kauhavan kaupunki jättää maksamatta nykyisen pe rus so pi muk sen mukaisen yhdenmukaisiin hintoihin perustuvan, sil le laskutetun maksuosuuden, asia etenee talousarviomuutoksena vuo den 2014 talousarvioon. Mikäli talousarviomuutosta ei hyväksytä Kau ha van kaupunginvaltuustossa, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuo den 2014 tuloksesta muodostuu alijäämäinen Kauhavan mak suosuu den verran. Tilannetta ei tilintarkastajien mielestä voida pitää tar koi tuk sen mu kai se na, koska jäsenkunnat vastaavat viime kädessä yh des sä kuntayhtymän taloudesta. Tilintarkastajien lausunto on varsin yksiselitteinen. Toiminnallista kar sin ta vel voi tet ta sen paremmin palvelurakenteiden kuin var si naisten palvelujenkaan osalta ei voida asettaa kuntayhtymälle palvelun

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 5/2009 98 KOKOUSAIKA 21.9.2009 klo 19.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot