MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Aika klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 22 8 Työjärjestyksen vahvistaminen 23 9 Vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset Vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja talousarviomuutokset 11 Hyökännummen koulun lisäluokat / määrärahan muutokset v talousarvioon ja v taloussuunnitelmaan 12 Teknisen toimialan vuoden 2014 talousarvion määrärahan käyttösuunnitelma Seutukokeilulain mukaisen KUUMA-yhteistyön loppuselvitys Valtuustoaloite / Epäluottamuslause kunnanhallitus Valtuustoaloite / Epäluottamuslause sivistyslautakunta Valtuustoaloite päivähoidon toimitiloista Valtuustoaloite / kulttuurin tilat ja monitoimirakennus Valtuustoaloite / Uudet nuorisotilat Mäntsälään Valtuustoaloite koskien paloaseman keräyspisteen aukioloaikoja Valtuustoaloite / Kiinteistöjen kuntokartoitus, korjaussuunnitelma ja tilajärjestelyt 21 Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Mäntsälän kotouttamisohjelma Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Luettelo vuonna 2013 tehdyistä kuntalaisaloitteista, niiden käsittelyvaiheista ja toimenpiteistä Valtuustoaloite lähiruoan lisäämiseksi kunnan ruokahankinnoissa Ilmoitusasiat 74

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Allonen Ilkka Eerola Asko Elomaa Jarna Hallikainen Heli Havula Tapio valtuuston 1. vpj. Heikkilä Jussi Heikkilä Teuvo Heinonen Kalevi Helin Anna valtuuston puh.joht. Hägglund Antton Kalenius Christina Kanerva Hans Keto-Huovinen Pihla Kosonen Jyrki Kuisma Kari Laaksonen Tapio valtuuston 2. vpj. Laine Leena Laukkanen Erkki Leino Timo Liinamaa Reijo Liljavirta Eija Manninen Marjaana Martniku Sari Mäkipää Marja-Leena Norro Soili Orre Kari Peltola Veijo Peussa Kari Päivinen Mitja poistui klo jäl keen Ravolainen-Rinne Heta Repo Sirpa Rinne Antti Salmi Petri Sillanpää Jari Suontama Sami Teppinen Marja Warras-Stjernvall Annika Virolainen Kari Ylimartimo Lauri Tattari Esko vara Munukka Jukka vara Helenius Markku vara Eskelinen Olli-Pekka vara Friman Jorma vara saapui klo jäl keen Muut Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja Lintonen Pekka sivistysjohtaja Lindgren Mika henkilöstöjohtaja Mäkelä Sirkku suunnittelija Tupamäki Anja kunnankamreeri

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Seppälä Hannu tekninen johtaja Poissa Herttuainen Auli Lindqvist Rami Niinimäki Markku Tilvis Reijo Allekirjoitukset Anna Helin puheenjohtaja Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 6-26 Pöytäkirjan tarkastus Sari Martniku Marja-Leena Mäkipää Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, hallintopalvelut klo Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto 6 Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuusto 7 Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Martniku ja Marja-Leena Mäkipää.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Työjärjestyksen vahvistaminen Kunnanvaltuusto 8 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei valtuusto toisin päätä. Vahvistetaan työjärjestys.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset 13/02/2014 Kunnanhallitus Vuoden 2013 tilinpäätökseen kirjataan määrärahaylityksiä seuraavasti: A. Käyttötalousosa euroa B. Investointiosa euroa C. Tuloslaskelmaosa - D. Rahoituslaskelmaosa euroa YHTEENSÄ EUROA euroa Perustelut määrärahaylityksiin esitetään liitteessä 1. Yhteenvetona tilinpäätösarviosta on to det ta vis sa, että kunnan (ei sisällä Mänt sä län vesi -liikelaitosta) toimintakate 93,2 milj. euroa (muutos 3,1 milj. eu roa, 3,4 % ja ilman myyntivoittoja 3,5 milj. euroa, 3,8 %) alitti talous arvion 2,1 milj. euroa, toteutuman ollessa 97,8 %. Alkuperäiseen ta lous ar vioon nähden toimintakate alittui samoin 2,1 milj. euroa. Vuosikate on arviolta 8,2 milj. euroa ja suunnitelmapoistot 4,8 milj. euroa ja ti li kau den tulos arviolta 3,4 milj. euroa (tilanne ). Vuosikate para ni budjetoidusta 3,5 milj. euroa, josta verotulot 1,4 milj. euroa ja toi min taka te edellä esitetty 2,1 milj. euroa. Investoinnit olivat 12,7 milj. euroa ja lainakanta kasvoi 4,3 milj. euroa 56,2 milj. euroon netto, euroon/asukas. Apposen kiinteistön pilaantuneiden maa-alueiden puhdistukseen on käytet ty loput taseen pakollisesta varauksesta ,80 euroa. (lisätietoja/valmistelija: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2013 tilinpäätöksen mää rä ra ha yli tyk set yhteensä euroa perusteluineen, ja hyväksyä purettavaksi pakollisen varauksen ,80 euroa Appo sen kiinteistön maa-alueiden puhdistukseen. Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: A. Käyttötalousosa euroa B. Investointiosa euroa C. Tuloslaskelmaosa - D. Rahoituslaskelmaosa euroa YHTEENSÄ euroa

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oheisen mukaisesti kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset yhteensä euroa perusteluineen, ja hyväksyä purettavaksi pakollisen varauksen ,80 euroa Ap posen kiinteistön maa-alueiden puhdistukseen. Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaan. Liite 1. Vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset Kunnanvaltuusto 9 Kunnanvaltuusto päättää - hyväksyä 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset yhteensä eu roa perusteluineen ja - hyväksyä purettavaksi pakollisen varauksen ,80 euroa Ap posen kiinteistön maa-alueiden puhdistukseen. Liite 1. Vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja talousarviomuutokset 15/02/2014 Kunnanhallitus Hallintosäännön 24 :n mukaan kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät ta lous ar vion käyttösuunnitelmat talousarvion käyttösuunnitelmat. Kun nanhal li tuk sen hyväksymän talousarvion täy tän töön pa no-oh jeen mu kaan toimielimen tulee toimittaa käyttösuunnitelmat tiedoksi kun nan halli tuk sel le. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa viitataan mm. määrärahaylityksiin suhtaudutaan kriittisesti talouden säästö- ja tasa pai not ta mis ta voit tei den voimassa ollessa. Käyttösuunnitelman tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Mää rära ho jen käyttökriteerit tulee määritellä etukäteen tarkasti tiedossa ole via mahdollisia ylityspaineita ajatellen. Mikäli määräraha on jol takin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisen vas tuuhen ki lön varauduttava antamaan selvitys määrärahaylityksen kat tami ses ta vastuualueen tai palvelukeskuksen sisältä. Käyttösuunnitelmat on hyväksytty lautakunnissa seuraavasti: yleishallinnon, maaseutuhallinnon ja elinkeinotoimen -tulosalueiden käyt tö suun ni tel mat hyväksytään tämän pykälän yhteydessä perusturvalautakunta; hyväksytty sivistyslautakunta; hyväksytty tekninen lautakunta; hyväksytty maankäyttölautakunta; hyväksytty Lautakunnat eivät ole informoineet käyt tö suun ni tel mien hyväksymisen yhtey des sä poikkeamista vuoden 2014 talousarvion määrärahojen riit tä vyyteen. Tosin perusturvalautakunta on ilmaissut huolensa sosiaalihuoltolain mu kais ten kuljetusmäärärahojen mahdollisesta niukkuudesta suhteessa ta voit tee seen tukea ikääntyvien kotona selviytymistä. Vuoden 2013 tilinpäätös toteutunee talousarviota parempana toi min ta katteen ja verotulojen osalta arviolta yhteensä n. 3-3,4milj. euroa. Tämä lisää käyt tö ta lou den liikkumavaraa arviolta n. 1,7-2,1 milj. euroa käyt tö talou des sa, lä hin nä pe rus tur vas sa. Vuo den 2014 valtionosuuspäätösten mukaan val tion osuut ta saadaan euroa ennakoitua enemmän, josta pe rus ope tuk sen ko ti kun ta kor vauk set netto , elatustuet euroa ja ylei nen val tion osuus euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ennakkotietojen perusteella toi min ta ka te heikke nee vuoden 2014 talousarviossa 6,5 milj. euroa, 7 %, josta toi min ta ku lut kas va vat talousarviossa 6,5 milj. euroa (5,3 %) ja tulot +/- 0 milj. euroa (0,0 %). Verotuloennustetta tarkennetaan ylöspäin keväällä osa vuo si katsauksen yhteydessä uusien verotilityspäivitysten pohjalta. Investoinnit ovat 45,2 milj. euroa, josta konsernijärjestely 34,9 milj. euroa ja muut investoinnit 10,3 milj. euroa. Lai na kan nan arvioidaan pysyvän vuo-

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää den 2013 lopun tasolla 56,2 miljoonassa eurossa ja olevan asukasta kohden 2700 euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistuttua on 1. osavuosikatsauksen yh teydes sä maalis - toukokuussa mahdollista tehdä tarvittavat muutokset talous ar vi oon ja käyt tö suun ni tel miin. (lisätietoja: kunnankamreeri Anja Tupamäki, puh ) hyväksyä yleishallinnon, elinkeinotoimen ja maaseutuhallinnon tu losaluei den käyttösuunnitelmat, merkitä lautakuntien käyttösuunnitelmat tiedoksi ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2014 ta lous ar vi oon seuraa vat määrärahamuutokset: 1. Perusopetus -tulosalue/menovähennys kotikuntakorvaukset euroa ja tulovähennys kotikuntakorvaukset eu roa, menovähennys netto euroa, 2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue/tulolisäys elatus tuet euroa, 3. Tuloslaskelmaosa/valtionosuudet/ tulolisäys euroa, hyväksyä käyttösuunnitelmien tar kis ta misen 1. osavuosikatsauksen yh tey des sä siten, että kunnan toi min ta kat teen kasvu voi olla enintään vuoden 2014 talousarvion mukainen 3,9 milj. euroa (4,2 %) vuo den 2013 tilinpäätökseen verrattuna seuraavasti: 1. Hallintopalvelut euroa 2. Käyttöomaisuuden myyntivoitot euroa (tulovähennys) 3. Perusturvapalvelut euroa 4. Sivistyspalvelut +/- 0 euroa 5. Tekniset palvelut euroa Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Liite 1. Käyttösuunnitelmat 2014 Kunnanvaltuusto 10 Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvioon seuraavat mää rä ra ha muu tok set: 1. Perusopetus -tulosalue/menovähennys kotikuntakorvaukset ja tulovähennys kotikuntakorvaukset euroa, menovähennys net to euroa, 2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue/tulolisäys elatustuet euroa, 3. Tuloslaskelmaosa/valtionosuudet/ tulolisäys euroa

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hyökännummen koulun lisäluokat / määrärahan muutokset v talousarvioon ja v taloussuunnitelmaan 17/ /2014 Tekninen lautakunta Vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on varattu määräraha Hyö kännum men koulun lisäluokkien (5) hankintaan. Hyökännummen koulun ja päiväkodin laajentaminen on ajankohtaista Koska koulun laajuus ja lisärakentaminen toteutetaan tuolloin lo pul li seen muotoonsa, tarvitaan lisäluokkia väliaikaisesti vain siihen saakka, kunnes uudisrakennus on valmis. Tämän vuoksi tilat esitetään oston si jas ta vuokrattavaksi ja vastaavasti investointimäärärahan muuttamista käyt tö ta lous mää rä ra hak si. Vuoden 2014 talousarvion investointiosasta poistetaan euron mää rä ra ha. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan tulosalueelle toimitilapalvelut li sä tään toimitiloihin euron määräraha. Vuokrat Kuljetus ja pystytys Perustaminen Yhteensä Lisäksi todetaan, että tulevalle taloussuunnitelmakaudelle tullaan budjetoimaan euron määräraha vuokrakuluihin vuosille 2015 ja (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh ) Päätösesitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan val tuustol le, että Hyökännummen koulun lisäluokat hankitaan vuokraamalla 46 kk:n sopimusajaksi ja että talousarvioon ja taloussuunnitelmaan tehdään seu raa vat muutokset: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Hyökännummen koulun lisä luo kat hankitaan vuokraamalla 46 kk:n sopimusajaksi ja että ta lous ar vioon ja taloussuunnitelmaan tehdään seuraavat muutokset: Vuoden 2014 talousarvion investointiosasta poistetaan euron mää rä ra ha. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan tulosalueelle toimi ti la pal ve lut lisätään euron määräraha:

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuokrat Kuljetus ja pystytys Perustaminen Yhteensä Vuokra laskutetaan sisäisenä vuokratulona perusopetuksen tulosalueelta, jo hon esitetään hyväksyttäväksi euron lisämääräraha (sisäinen me no) ja vastaavasti toimitilapalveluihin euron vuokratulo (si säinen tulo). Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Kunnanvaltuusto 11 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen toimialan vuoden 2014 talousarvion määrärahan käyttösuunnitelma 15/02/2014 Tekninen lautakunta Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmis te lus sa on lähdetty siitä että talouden liikkumavara supistuu edelleen. Ta lou den kasvunäkymät ovat edelleen epävarmat ja valtionosuuksia lei kataan suunnitelmakaudella merkittävästi. Suunnitelmavuosien poh ja na käytetään talousarviovuotta 2014, johon tehdään ja perustellaan rea lis ti set muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmavuodet esi te tään vuoden 2014 rahanarvossa, jotta suunnitelmavuodet ovat ver tailu kel poi set talousarviovuoden kanssa. Merkittävät toiminnalliset muutokset bud je toi daan.käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hy väk symän talousarvion kanssa. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien ta voittei den kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet.tulosalueiden toi minnal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelun lähtökohtana käytetään kun nan val tuus ton hyväksymää strategiaa. Strategia sisäl tää vision vuoteen 2020 ja siitä johdetut strategiset päämäärät ja ta voitteet palveluille, elinkeinolle, yhdyskuntarakenteelle, seutuyhteistyölle ja talou del le. Teknisen toimialan tavoitteiden asettamisessa on lähdetty siitä, et tä ne tukevat keskeisesti kunnan strategisten tavoitteiden saa vut ta mista.tavoitteilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja vaikuttavuutta, ke hit tämään toimintaa sekä kiinnittämään huomiota entistä enemmän toiminnan ta lou del li suu del le. Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän ta lous arvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etu käteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kri tee rit määriteltävä tarkasti etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yh tey des sä. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samas sa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava an tamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toi mi alan sisältä. Toimialojen tulee kuukausittain raportoida lautakunnalle talousarvion to teutu mas ta. Kunnanhallitukselle toteutumasta raportoidaan normaalien huh tikuun ja elokuun osavuosikatsausten lisäksi kuukausittain. Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma on esitetty hankkeiden yleis ai ka taulus sa, jossa näkyvät yleisaikataulutetut investoinnit, hankeryhmän kohteet, käyt tö ta lou den vuosikorjaukset, päällystyskohteet,irtain omaisuus, ve sihuol lon avustukset sekä kehittämishankkeet ja tavoitteet. Toimitilojen ja kuntallistekniikan investointien yksityiskohtaisemmat kuvauk set on kirjattu hankekortteihin. Tarkemmat käyttötalouden menot ja

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tuo tot näkyvät tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtaisemmista talous ar vio ajois ta. Henkilöstösuunnitelmaan on kohdennettu vuoden 2014 palk ka me not. Henkilöstösuunnitelmassa (liite 10) huomattiin virhe valtuuston ta lous arvion hyväksymisen jälkeen. Valtuuston hyväksytystä suunnitelmasta on virheel li ses ti poistettu toimistosihteeri, erikoisammattimies sekä sii vous työnjoh ta ja 0,5 ja 0,5 toimistosihteeri. Lisäksi henkilöstösuunnitelmasta on pois tet tu avoimena virkana ollut talouspäällikkö. Nämä on hyväksytty ai kaisem mis sa päätöksissä ja teknisen lautakunnan esityksessä ne ovat olleet mu ka na. Henkilöstösuunnitelmassa on myös aikaisemmin ollut osa-ai kaiset kokoaikaisia ja ne on korjattu. Teknisten palvelujen henkilöstön lu kumää rä on 136 henkilöä, joka koostuu vakinaisista, osa-aikaisista ja mää räai kai sis ta virka- ja työsuhteista, työllistämistuella työllistetyistä sekä har joitte li jois ta. Todellinen resurssointi on 100,6 henkilötyövuotta. Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kus tan nuste hok kaas ti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelun tuotantotapoja. Toi min to ketju ja tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja ta lou del li ses ti. Käyttötalousosa Kunnanvaltuuston toimielimen tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sito va määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston pää tök sellä. Tilivelvolliset ovat vastuussa siitä, että kunnanvaltuuston hyväksymät toi min nal li set ja taloudelliset tavoitteet eri toimielinten tulosalueilla to teu tuvat ja että määrärahaylityksiä ei tilikaudessa pääse syntymään. Tulosaleen esimiehet vastaavat oman tulosalueen käyttötaloudesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeamat toimialajohtajalle. Toimialan tu los yk si köi den esimiehet ovat vastuussa tulosalueen käyttötalouden mää rä ra hois ta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeumat tu los alueen esimiehelle ja toimialajohtajalle. Investointiosa Kunnanvaltuuston toimielinten investointiryhmälle, hankkeelle ja han ke ryhmäl le hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut alkaen Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täy dennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyt tö ta lous mää rära hoil la. Kunnan uutta poistosuunnitelmaa on sovellettu alkaen. Mer kit tä vim mät muutokset koskivat rakennusten suunnitelmapoistoja ja vuo si han kin to ja. Investointien muutokset: - Hyökännummen koulun lisätiloja ei toteuteta investointisuunnitelman mukai ses ti investointina, vaan tilat vuokrataan ja kustannukset toteutuvat käyt tö ta lou des ta. Vuonna 2014 vuokrakustannukset ovat , vuon-

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto na ja vuonna Ylläpitomenot on varattu vuoden 2014 talousarvioon. - Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan investointisummasta vähen ne tään , koska toteuma on edellisenä vuonna ollut odotettua suu rem pi ja näin kustannukset vähennetään vuoden 2014 investoinneista Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen menojen suunnit te luun, ennakointiin ja seurantaan. Kaikkien määrärahojen käy töstä vastuussa olevien on noudatettava kunnassa voimassa olevia sään tö jä ja ohjeita (hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet). Esityslistan liitteet: 1. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje 2. Teknisten palvelujen talousarviokirja 2014 ja taloussuunnitelma Hankkeiden yleisaikataulu Toimitilojen investointien hankekortit Toimitilojen käyttötalouden hankekortit Kuntatekniikan investointien hankekortit Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtainen käyt tö talous 2014 (ulkoinen, sisäinen ja kaikki) 8. Investoinnit Henkilöstösuunnitelma Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tilivelvolliset ja tulosalueiden / tu los yksi köi den vastuuhenkilöt (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh: , Irja Pasa nen, puh: , Maija Nivala, puh: , Soile Karhinen , Asko Määttänen, puh: ) Päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä teknisen toimialan vuoden 2014 käyttötalous- ja investointien käyt tö suun ni tel mat liitteineen ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le tiedoksi 2) esittää, että Hyökännummen koulun lisätiloja ei toteuteta investointina vaan tilat vuokrataan ja kustannukset toteutuvat käyttötaloudesta 3) esittää, että Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan kus tan nukset ovat toteutuneet suurempana 2013 joten vuoden 2014 in ves toin ti summa on suunniteltua pienempi Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Kunnanvaltuusto 12 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Seutukokeilulain mukaisen KUUMA-yhteistyön loppuselvitys 58/00/2014 KUUMA-johtokunta / 3 KUUMA-yhteistyö perustui seutukokeilusta annettuun lakiin ja KUU MA yhteis työ so pi muk seen. Seutukokeilun kumoamisesta annetun lain siir ty mäsään nök sen voimassaolo päättyi KUUMA-kunnat hyväksyivät jou lu kuus sa 2012 uuden sopimuksen yhteisen edunvalvonnan jär jes tä mises tä ja tämä sopimus korvasi aiemman KUUMA-yhteistyösopimuksen. Näin ollen seutukokeilun ja vanhan yhteistyösopimuksen mukainen KUU- MA-yh teis työ tulee purkaa. Purkamisessa noudatetaan kuntalain mää räyksiä kuntayhtymän purkamisesta. Kuntayhtymän purkaminen edellyttää jäsenkuntien valtuustojen päätöksiä. Kun jäsenkunnat ovat päättäneet kuntayhtymän purkamisesta, nou da tetaan perussopimuksessa sovittua menettelytapaa. Perussopimuksessa mää rät ty toimielin päättää loppuselvityksestä. Vanhan KUU MA-yh teis työso pi muk sen mukaan "KUUMA-hallituksen huolehdittava lop pu sel vi tyk sestä, elleivät kunnat sovi muusta järjestelystä". Loppuselvitykseen liittyy varojen ja velkojen selvittäminen, lop pu sel vi tyksen kustannusten hyväksyminen sekä mahdollisesti myös omaisuuden myyn tiin, luovutukseen ja suojaukseen liittyviä asioita. Koska kuntayhtymä on perustettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä so pi muk sel la, kuntayhtymän purkamisesta päättäminen ja mahdollisen pur ka mis so pi muk sen sekä loppuselvityksen hyväksyminen kuuluvat jä senkun tien valtuustoille. Kun jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet lop pusel vi tyk sen, kuntayhtymä on katsottava purkautuneeksi. Kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös laaditaan niin, että loppuselvityksen kus tan nuk set ovat siinä mukana lopullisina tai arvioina. Purkautuvan kuntayhtymän tilintarkastaja hoitaa sopimuksensa mukaisesti kun ta yh ty män viimeisen kalenterivuoden hallinnon, kirjanpidon ja ti lin päätök sen tarkastamisen ja laatii tilintarkastuskertomuksen. Purkautuvan kunta yh ty män tilinpäätöksen allekirjoittaa tilinpäätöshetken "toimiva johto" eli van han KUUMA-yhteistyösopimuksen mukaisesti yhteistyöjohtaja ja KUU- MA-hal li tus. Vaikka KUUMA-hallituksen toimikausi on päättynyt , tulee sen siis vielä allekirjoittaa tilinpäätös koskien vuotta Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapausasia käsitellään niin, että asiat viedään kuntayhtymän kaikkien jäsenkuntien valtuustoihin. Esityksen val tuustol le tekee tässä tapauksessa tilintarkastaja, koska KUUMA- seudulla ei ollut tarkastuslautakuntaa. KUUMA-johtokunta päättää että KUUMA-seutu liikelaitos hoitaa ja vastaa seutukokeilun ja en ti sen KUUMA-yhteistyösopimuksen mukaisen yhteistyön pur-

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ka mi seen liittyvistä käytännön asioista merkitä tiedoksi esityslistatekstin mukaisen yhteistyön pur ka misme net te lyn ja tilinpäätöksen käsittelytavan. Esitys hyväksyttiin. KUUMA-johtokunta / 59 Vuoden 2013 aikana lopettamiseen liittyviä kustannuksia ovat aiheuttaneet ku lut, joista osa on vuoden 2012 tilinpäätöksessä ostoveloissa ja muissa ve lois sa. Ostovelat toteutuivat ja on maksettu vuoden 2013 puolella. Muihin velkoihin sisältyneet arviot on maksettu toteutuneisiin kuluihin pe rustuen. ALV:n tulosaamisia on kirjautumassa kirjanpitoon tämän lopputilityksen jälkeen 264 euroa joulukuussa Tiedossa on myös pankin pal ve lu maksu ja. KUUMA-seudun lopputilityksen mukaan KUUMA-seudun varat ovat ,14 euroa. Palautus tehdään kunnille yhteistyösopimuksen mukaisesti asu kas lu ku jen suhteessa joulukuun 2013 aikana. Seutukokeilulain mu kaisen KUUMA-seudun asiakirjat toimitetaan uuden perustetun KUU MA-seu tu liikelaitoksen (Keravan kaupungin) arkistoon säilytettäväksi. Seutukokeilun mukaisen KUUMA-yhteistyön lopputilitys on liitteenä 47. Tilintarkastaja on tarkastanut lopputilityksen ja todennut sen oi kein laadituksi. Tilintarkastaja antaa lausuntonsa sen jälkeen, kun lop puti li tys on allekirjoitettu. KUUMA-johtokunta päättää allekirjoittaa seutukokeilulain mukaisen KUUMA-seudun lop pu tili tyk sen merkitä tiedoksi, että lopputilityksen mukaan kunnille pa lau tet tavia varoja on yhteensä ,14 euroa merkitä tiedoksi, että tilintarkastaja antaa lopputilityksestä lausun non ja esittää kuntien valtuustoille lopputilityksen hy väk symis tä, minkä jälkeen seutukokeilulain mukainen KUU MA yh teistyö on päättynyt. Esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä KUU- MA-yh teis työn lopputilityksen. Liite 1. Lopputilitys 2013 Liite 2. Tilintarkastajan lausunto lopputilityksestä

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 13 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Liite 1. Lopputilitys 2013 Liite 2. Tilintarkastajan lausunto lopputilityksestä

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite / Epäluottamuslause kunnanhallitus 48/00.02/2014 Kunnanvaltuusto Mäntsälän Puolesta valtuustoryhmän puheenjohtaja Kari Peussa jätti seuraa van sisältöisen aloitteen: "Valtuustoaloite Mäntsälän kunnanvaltuustolle Epäluottamuslause Toteamme, että Mäntsälän kunnan kunnanhallitus ei nauti valtuuston luotta mus ta muuttuneessa poliittisessa tilanteessa. Esitämme edelleen, että val tuus to perustaa tilapäisen valiokunnan, mitä pikimmin, saattamaan kunnan hal li tuk sen kokoonpanon vastaamaan valtuuston poliittisia voi ma suhtei ta. Mäntsälässä Kari Peussa Mäntsälän Puolesta, valtuustoryhmän puheenjohtaja" Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen. Liite 1. Valtuustoaloite Kunnanhallitus Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi hal lin to pal ve luihin. Kunnanhallitus Hallintopalvelut antaa vastauksen valtuustoaloitteeseen seuraavasti: Kuntalain asiaa koskevat säännökset: Kuntalaki toteaa toimielimen jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta: Toimi eli men jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päät tä nyt lyhyemmästä toimikaudesta tai jäljempänä toisin säädetä. Toi mieli men valitessa jaoston jäsenet toimikaudesta päättää asianomainen toimi elin. Edellä 17 :n 5 momentissa tarkoitetut toimikunnat asetetaan enin-

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tään kunnanhallituksen tai muun momentissa tarkoitetun toimielimen toi mikau dek si. Kuntalain 21 säätelee luottamushenkilöiden erottamista kesken toi mikau den. Valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän tai kuntien yhteiseen toi mi eli meen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaik kia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa val tuu te tuis ta on tehnyt sitä koskevan aloitteet. Edelleen Kuntalain 22 säätelee tilapäisen valiokunnan asettamista. Valtuus ton on asetettava keskuudestaan valiokunta valmistelemaan 21 :ssä tar koi tet tua luottamushenkilöiden erottamista koskevaa sekä 25 :ssä tarkoi tet tua kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koske vaa asiaa. Valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallin non tarkastamista varten. Aloite: Mäntsälän Puolesta valtuustoryhmän perustamisilmoitus on jätetty kuntaan Kunnallisvaalien tuloksena syntynyt kuuden hengen Pe russuo ma lais ten valtuustoryhmä jatkoi kahdella valtuutetulla ja neljä pe russuo ma lais ten ryhmään kuulunutta perusti Mäntsälän Puolesta val tuus toryh män. Aloitteen allekirjoittajina ovat nimenomaan neljä Mäntsälän Puoles ta ryhmän jäsentä, ei muita ja. Kuntalain säädöksiä tulkiten edellä mainittu valtuustoryhmän jakautuminen ei anna aihetta koko toimielimeen, tässä tapauksessa kunnanhallitukseen va lit tu jen luottamushenkilöiden, luottamuksen arviointiin, eikä näin ollen ole perusteita Kuntalain 22 :n mukaisen valiokunnan asettamiseksi. Kj:n päätösesitys: Käsittely: Kunnanhallitus antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon val tuus to aloit teeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Aloitteen käsittely saatetaan val tuus tol le tiedoksi. Kunnanjohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Aloitteen käsittely saa tetaan valtuuston käsittelyyn muiden aloitteiden kanssa. Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan. Kunnanvaltuusto 14 Käsittely: Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi. Keskustelun kuluessa Kari Peussa esitti Mäntsälän Puolesta val tuus to ryhmän nimissä, että kunnanvaltuusto perustaa Kuntalain 22 :n mukaisen tila päi sen valiokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista. Perus tee na Perussuomalaisten valtuustoryhmän jakaantuessa syntynyt uusi ti lan ne jossa luottamushenkilöpaikkojen jakautuminen ei vastaa valtuuston ny kyis tä kokoonpanoa.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman. Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Teknisen toimialan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 9 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti LOPPUTILITYS 11.12.2013 Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti Kuuma-seutu LOPPUTILITYS Y-tunnus 2089882-3 11.12.2013 Tilikausi 01.01.2013-11.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 83 24.03.2014 Tarkastuslautakunta, vaalikausi 29 23.04.2014 2013-2016 Kunnanvaltuusto 52 16.06.2014 Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 13/02/2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 29.10.2014 AIKA 29.10.2014 klo 18:00-19:10 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 16

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä Kunnanhallitus 180 08.09.2014 Tekninen lautakunta 92 29.10.2014 Kunnanhallitus 239 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 79 15.12.2014 Tekninen lautakunta 99 23.09.2015 Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot