MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Aika klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 22 8 Työjärjestyksen vahvistaminen 23 9 Vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset Vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja talousarviomuutokset 11 Hyökännummen koulun lisäluokat / määrärahan muutokset v talousarvioon ja v taloussuunnitelmaan 12 Teknisen toimialan vuoden 2014 talousarvion määrärahan käyttösuunnitelma Seutukokeilulain mukaisen KUUMA-yhteistyön loppuselvitys Valtuustoaloite / Epäluottamuslause kunnanhallitus Valtuustoaloite / Epäluottamuslause sivistyslautakunta Valtuustoaloite päivähoidon toimitiloista Valtuustoaloite / kulttuurin tilat ja monitoimirakennus Valtuustoaloite / Uudet nuorisotilat Mäntsälään Valtuustoaloite koskien paloaseman keräyspisteen aukioloaikoja Valtuustoaloite / Kiinteistöjen kuntokartoitus, korjaussuunnitelma ja tilajärjestelyt 21 Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Mäntsälän kotouttamisohjelma Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Luettelo vuonna 2013 tehdyistä kuntalaisaloitteista, niiden käsittelyvaiheista ja toimenpiteistä Valtuustoaloite lähiruoan lisäämiseksi kunnan ruokahankinnoissa Ilmoitusasiat 74

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Allonen Ilkka Eerola Asko Elomaa Jarna Hallikainen Heli Havula Tapio valtuuston 1. vpj. Heikkilä Jussi Heikkilä Teuvo Heinonen Kalevi Helin Anna valtuuston puh.joht. Hägglund Antton Kalenius Christina Kanerva Hans Keto-Huovinen Pihla Kosonen Jyrki Kuisma Kari Laaksonen Tapio valtuuston 2. vpj. Laine Leena Laukkanen Erkki Leino Timo Liinamaa Reijo Liljavirta Eija Manninen Marjaana Martniku Sari Mäkipää Marja-Leena Norro Soili Orre Kari Peltola Veijo Peussa Kari Päivinen Mitja poistui klo jäl keen Ravolainen-Rinne Heta Repo Sirpa Rinne Antti Salmi Petri Sillanpää Jari Suontama Sami Teppinen Marja Warras-Stjernvall Annika Virolainen Kari Ylimartimo Lauri Tattari Esko vara Munukka Jukka vara Helenius Markku vara Eskelinen Olli-Pekka vara Friman Jorma vara saapui klo jäl keen Muut Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja Lintonen Pekka sivistysjohtaja Lindgren Mika henkilöstöjohtaja Mäkelä Sirkku suunnittelija Tupamäki Anja kunnankamreeri

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Seppälä Hannu tekninen johtaja Poissa Herttuainen Auli Lindqvist Rami Niinimäki Markku Tilvis Reijo Allekirjoitukset Anna Helin puheenjohtaja Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 6-26 Pöytäkirjan tarkastus Sari Martniku Marja-Leena Mäkipää Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, hallintopalvelut klo Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto 6 Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuusto 7 Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Martniku ja Marja-Leena Mäkipää.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Työjärjestyksen vahvistaminen Kunnanvaltuusto 8 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei valtuusto toisin päätä. Vahvistetaan työjärjestys.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset 13/02/2014 Kunnanhallitus Vuoden 2013 tilinpäätökseen kirjataan määrärahaylityksiä seuraavasti: A. Käyttötalousosa euroa B. Investointiosa euroa C. Tuloslaskelmaosa - D. Rahoituslaskelmaosa euroa YHTEENSÄ EUROA euroa Perustelut määrärahaylityksiin esitetään liitteessä 1. Yhteenvetona tilinpäätösarviosta on to det ta vis sa, että kunnan (ei sisällä Mänt sä län vesi -liikelaitosta) toimintakate 93,2 milj. euroa (muutos 3,1 milj. eu roa, 3,4 % ja ilman myyntivoittoja 3,5 milj. euroa, 3,8 %) alitti talous arvion 2,1 milj. euroa, toteutuman ollessa 97,8 %. Alkuperäiseen ta lous ar vioon nähden toimintakate alittui samoin 2,1 milj. euroa. Vuosikate on arviolta 8,2 milj. euroa ja suunnitelmapoistot 4,8 milj. euroa ja ti li kau den tulos arviolta 3,4 milj. euroa (tilanne ). Vuosikate para ni budjetoidusta 3,5 milj. euroa, josta verotulot 1,4 milj. euroa ja toi min taka te edellä esitetty 2,1 milj. euroa. Investoinnit olivat 12,7 milj. euroa ja lainakanta kasvoi 4,3 milj. euroa 56,2 milj. euroon netto, euroon/asukas. Apposen kiinteistön pilaantuneiden maa-alueiden puhdistukseen on käytet ty loput taseen pakollisesta varauksesta ,80 euroa. (lisätietoja/valmistelija: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2013 tilinpäätöksen mää rä ra ha yli tyk set yhteensä euroa perusteluineen, ja hyväksyä purettavaksi pakollisen varauksen ,80 euroa Appo sen kiinteistön maa-alueiden puhdistukseen. Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: A. Käyttötalousosa euroa B. Investointiosa euroa C. Tuloslaskelmaosa - D. Rahoituslaskelmaosa euroa YHTEENSÄ euroa

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oheisen mukaisesti kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset yhteensä euroa perusteluineen, ja hyväksyä purettavaksi pakollisen varauksen ,80 euroa Ap posen kiinteistön maa-alueiden puhdistukseen. Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaan. Liite 1. Vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset Kunnanvaltuusto 9 Kunnanvaltuusto päättää - hyväksyä 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset yhteensä eu roa perusteluineen ja - hyväksyä purettavaksi pakollisen varauksen ,80 euroa Ap posen kiinteistön maa-alueiden puhdistukseen. Liite 1. Vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja talousarviomuutokset 15/02/2014 Kunnanhallitus Hallintosäännön 24 :n mukaan kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät ta lous ar vion käyttösuunnitelmat talousarvion käyttösuunnitelmat. Kun nanhal li tuk sen hyväksymän talousarvion täy tän töön pa no-oh jeen mu kaan toimielimen tulee toimittaa käyttösuunnitelmat tiedoksi kun nan halli tuk sel le. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa viitataan mm. määrärahaylityksiin suhtaudutaan kriittisesti talouden säästö- ja tasa pai not ta mis ta voit tei den voimassa ollessa. Käyttösuunnitelman tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Mää rära ho jen käyttökriteerit tulee määritellä etukäteen tarkasti tiedossa ole via mahdollisia ylityspaineita ajatellen. Mikäli määräraha on jol takin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisen vas tuuhen ki lön varauduttava antamaan selvitys määrärahaylityksen kat tami ses ta vastuualueen tai palvelukeskuksen sisältä. Käyttösuunnitelmat on hyväksytty lautakunnissa seuraavasti: yleishallinnon, maaseutuhallinnon ja elinkeinotoimen -tulosalueiden käyt tö suun ni tel mat hyväksytään tämän pykälän yhteydessä perusturvalautakunta; hyväksytty sivistyslautakunta; hyväksytty tekninen lautakunta; hyväksytty maankäyttölautakunta; hyväksytty Lautakunnat eivät ole informoineet käyt tö suun ni tel mien hyväksymisen yhtey des sä poikkeamista vuoden 2014 talousarvion määrärahojen riit tä vyyteen. Tosin perusturvalautakunta on ilmaissut huolensa sosiaalihuoltolain mu kais ten kuljetusmäärärahojen mahdollisesta niukkuudesta suhteessa ta voit tee seen tukea ikääntyvien kotona selviytymistä. Vuoden 2013 tilinpäätös toteutunee talousarviota parempana toi min ta katteen ja verotulojen osalta arviolta yhteensä n. 3-3,4milj. euroa. Tämä lisää käyt tö ta lou den liikkumavaraa arviolta n. 1,7-2,1 milj. euroa käyt tö talou des sa, lä hin nä pe rus tur vas sa. Vuo den 2014 valtionosuuspäätösten mukaan val tion osuut ta saadaan euroa ennakoitua enemmän, josta pe rus ope tuk sen ko ti kun ta kor vauk set netto , elatustuet euroa ja ylei nen val tion osuus euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ennakkotietojen perusteella toi min ta ka te heikke nee vuoden 2014 talousarviossa 6,5 milj. euroa, 7 %, josta toi min ta ku lut kas va vat talousarviossa 6,5 milj. euroa (5,3 %) ja tulot +/- 0 milj. euroa (0,0 %). Verotuloennustetta tarkennetaan ylöspäin keväällä osa vuo si katsauksen yhteydessä uusien verotilityspäivitysten pohjalta. Investoinnit ovat 45,2 milj. euroa, josta konsernijärjestely 34,9 milj. euroa ja muut investoinnit 10,3 milj. euroa. Lai na kan nan arvioidaan pysyvän vuo-

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää den 2013 lopun tasolla 56,2 miljoonassa eurossa ja olevan asukasta kohden 2700 euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistuttua on 1. osavuosikatsauksen yh teydes sä maalis - toukokuussa mahdollista tehdä tarvittavat muutokset talous ar vi oon ja käyt tö suun ni tel miin. (lisätietoja: kunnankamreeri Anja Tupamäki, puh ) hyväksyä yleishallinnon, elinkeinotoimen ja maaseutuhallinnon tu losaluei den käyttösuunnitelmat, merkitä lautakuntien käyttösuunnitelmat tiedoksi ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2014 ta lous ar vi oon seuraa vat määrärahamuutokset: 1. Perusopetus -tulosalue/menovähennys kotikuntakorvaukset euroa ja tulovähennys kotikuntakorvaukset eu roa, menovähennys netto euroa, 2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue/tulolisäys elatus tuet euroa, 3. Tuloslaskelmaosa/valtionosuudet/ tulolisäys euroa, hyväksyä käyttösuunnitelmien tar kis ta misen 1. osavuosikatsauksen yh tey des sä siten, että kunnan toi min ta kat teen kasvu voi olla enintään vuoden 2014 talousarvion mukainen 3,9 milj. euroa (4,2 %) vuo den 2013 tilinpäätökseen verrattuna seuraavasti: 1. Hallintopalvelut euroa 2. Käyttöomaisuuden myyntivoitot euroa (tulovähennys) 3. Perusturvapalvelut euroa 4. Sivistyspalvelut +/- 0 euroa 5. Tekniset palvelut euroa Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Liite 1. Käyttösuunnitelmat 2014 Kunnanvaltuusto 10 Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvioon seuraavat mää rä ra ha muu tok set: 1. Perusopetus -tulosalue/menovähennys kotikuntakorvaukset ja tulovähennys kotikuntakorvaukset euroa, menovähennys net to euroa, 2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue/tulolisäys elatustuet euroa, 3. Tuloslaskelmaosa/valtionosuudet/ tulolisäys euroa

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hyökännummen koulun lisäluokat / määrärahan muutokset v talousarvioon ja v taloussuunnitelmaan 17/ /2014 Tekninen lautakunta Vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on varattu määräraha Hyö kännum men koulun lisäluokkien (5) hankintaan. Hyökännummen koulun ja päiväkodin laajentaminen on ajankohtaista Koska koulun laajuus ja lisärakentaminen toteutetaan tuolloin lo pul li seen muotoonsa, tarvitaan lisäluokkia väliaikaisesti vain siihen saakka, kunnes uudisrakennus on valmis. Tämän vuoksi tilat esitetään oston si jas ta vuokrattavaksi ja vastaavasti investointimäärärahan muuttamista käyt tö ta lous mää rä ra hak si. Vuoden 2014 talousarvion investointiosasta poistetaan euron mää rä ra ha. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan tulosalueelle toimitilapalvelut li sä tään toimitiloihin euron määräraha. Vuokrat Kuljetus ja pystytys Perustaminen Yhteensä Lisäksi todetaan, että tulevalle taloussuunnitelmakaudelle tullaan budjetoimaan euron määräraha vuokrakuluihin vuosille 2015 ja (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh ) Päätösesitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan val tuustol le, että Hyökännummen koulun lisäluokat hankitaan vuokraamalla 46 kk:n sopimusajaksi ja että talousarvioon ja taloussuunnitelmaan tehdään seu raa vat muutokset: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Hyökännummen koulun lisä luo kat hankitaan vuokraamalla 46 kk:n sopimusajaksi ja että ta lous ar vioon ja taloussuunnitelmaan tehdään seuraavat muutokset: Vuoden 2014 talousarvion investointiosasta poistetaan euron mää rä ra ha. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan tulosalueelle toimi ti la pal ve lut lisätään euron määräraha:

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuokrat Kuljetus ja pystytys Perustaminen Yhteensä Vuokra laskutetaan sisäisenä vuokratulona perusopetuksen tulosalueelta, jo hon esitetään hyväksyttäväksi euron lisämääräraha (sisäinen me no) ja vastaavasti toimitilapalveluihin euron vuokratulo (si säinen tulo). Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Kunnanvaltuusto 11 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen toimialan vuoden 2014 talousarvion määrärahan käyttösuunnitelma 15/02/2014 Tekninen lautakunta Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmis te lus sa on lähdetty siitä että talouden liikkumavara supistuu edelleen. Ta lou den kasvunäkymät ovat edelleen epävarmat ja valtionosuuksia lei kataan suunnitelmakaudella merkittävästi. Suunnitelmavuosien poh ja na käytetään talousarviovuotta 2014, johon tehdään ja perustellaan rea lis ti set muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmavuodet esi te tään vuoden 2014 rahanarvossa, jotta suunnitelmavuodet ovat ver tailu kel poi set talousarviovuoden kanssa. Merkittävät toiminnalliset muutokset bud je toi daan.käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hy väk symän talousarvion kanssa. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien ta voittei den kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet.tulosalueiden toi minnal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelun lähtökohtana käytetään kun nan val tuus ton hyväksymää strategiaa. Strategia sisäl tää vision vuoteen 2020 ja siitä johdetut strategiset päämäärät ja ta voitteet palveluille, elinkeinolle, yhdyskuntarakenteelle, seutuyhteistyölle ja talou del le. Teknisen toimialan tavoitteiden asettamisessa on lähdetty siitä, et tä ne tukevat keskeisesti kunnan strategisten tavoitteiden saa vut ta mista.tavoitteilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja vaikuttavuutta, ke hit tämään toimintaa sekä kiinnittämään huomiota entistä enemmän toiminnan ta lou del li suu del le. Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän ta lous arvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etu käteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kri tee rit määriteltävä tarkasti etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yh tey des sä. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samas sa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava an tamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toi mi alan sisältä. Toimialojen tulee kuukausittain raportoida lautakunnalle talousarvion to teutu mas ta. Kunnanhallitukselle toteutumasta raportoidaan normaalien huh tikuun ja elokuun osavuosikatsausten lisäksi kuukausittain. Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma on esitetty hankkeiden yleis ai ka taulus sa, jossa näkyvät yleisaikataulutetut investoinnit, hankeryhmän kohteet, käyt tö ta lou den vuosikorjaukset, päällystyskohteet,irtain omaisuus, ve sihuol lon avustukset sekä kehittämishankkeet ja tavoitteet. Toimitilojen ja kuntallistekniikan investointien yksityiskohtaisemmat kuvauk set on kirjattu hankekortteihin. Tarkemmat käyttötalouden menot ja

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tuo tot näkyvät tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtaisemmista talous ar vio ajois ta. Henkilöstösuunnitelmaan on kohdennettu vuoden 2014 palk ka me not. Henkilöstösuunnitelmassa (liite 10) huomattiin virhe valtuuston ta lous arvion hyväksymisen jälkeen. Valtuuston hyväksytystä suunnitelmasta on virheel li ses ti poistettu toimistosihteeri, erikoisammattimies sekä sii vous työnjoh ta ja 0,5 ja 0,5 toimistosihteeri. Lisäksi henkilöstösuunnitelmasta on pois tet tu avoimena virkana ollut talouspäällikkö. Nämä on hyväksytty ai kaisem mis sa päätöksissä ja teknisen lautakunnan esityksessä ne ovat olleet mu ka na. Henkilöstösuunnitelmassa on myös aikaisemmin ollut osa-ai kaiset kokoaikaisia ja ne on korjattu. Teknisten palvelujen henkilöstön lu kumää rä on 136 henkilöä, joka koostuu vakinaisista, osa-aikaisista ja mää räai kai sis ta virka- ja työsuhteista, työllistämistuella työllistetyistä sekä har joitte li jois ta. Todellinen resurssointi on 100,6 henkilötyövuotta. Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kus tan nuste hok kaas ti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelun tuotantotapoja. Toi min to ketju ja tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja ta lou del li ses ti. Käyttötalousosa Kunnanvaltuuston toimielimen tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sito va määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston pää tök sellä. Tilivelvolliset ovat vastuussa siitä, että kunnanvaltuuston hyväksymät toi min nal li set ja taloudelliset tavoitteet eri toimielinten tulosalueilla to teu tuvat ja että määrärahaylityksiä ei tilikaudessa pääse syntymään. Tulosaleen esimiehet vastaavat oman tulosalueen käyttötaloudesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeamat toimialajohtajalle. Toimialan tu los yk si köi den esimiehet ovat vastuussa tulosalueen käyttötalouden mää rä ra hois ta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeumat tu los alueen esimiehelle ja toimialajohtajalle. Investointiosa Kunnanvaltuuston toimielinten investointiryhmälle, hankkeelle ja han ke ryhmäl le hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut alkaen Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täy dennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyt tö ta lous mää rära hoil la. Kunnan uutta poistosuunnitelmaa on sovellettu alkaen. Mer kit tä vim mät muutokset koskivat rakennusten suunnitelmapoistoja ja vuo si han kin to ja. Investointien muutokset: - Hyökännummen koulun lisätiloja ei toteuteta investointisuunnitelman mukai ses ti investointina, vaan tilat vuokrataan ja kustannukset toteutuvat käyt tö ta lou des ta. Vuonna 2014 vuokrakustannukset ovat , vuon-

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto na ja vuonna Ylläpitomenot on varattu vuoden 2014 talousarvioon. - Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan investointisummasta vähen ne tään , koska toteuma on edellisenä vuonna ollut odotettua suu rem pi ja näin kustannukset vähennetään vuoden 2014 investoinneista Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen menojen suunnit te luun, ennakointiin ja seurantaan. Kaikkien määrärahojen käy töstä vastuussa olevien on noudatettava kunnassa voimassa olevia sään tö jä ja ohjeita (hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet). Esityslistan liitteet: 1. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje 2. Teknisten palvelujen talousarviokirja 2014 ja taloussuunnitelma Hankkeiden yleisaikataulu Toimitilojen investointien hankekortit Toimitilojen käyttötalouden hankekortit Kuntatekniikan investointien hankekortit Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtainen käyt tö talous 2014 (ulkoinen, sisäinen ja kaikki) 8. Investoinnit Henkilöstösuunnitelma Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tilivelvolliset ja tulosalueiden / tu los yksi köi den vastuuhenkilöt (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh: , Irja Pasa nen, puh: , Maija Nivala, puh: , Soile Karhinen , Asko Määttänen, puh: ) Päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä teknisen toimialan vuoden 2014 käyttötalous- ja investointien käyt tö suun ni tel mat liitteineen ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le tiedoksi 2) esittää, että Hyökännummen koulun lisätiloja ei toteuteta investointina vaan tilat vuokrataan ja kustannukset toteutuvat käyttötaloudesta 3) esittää, että Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan kus tan nukset ovat toteutuneet suurempana 2013 joten vuoden 2014 in ves toin ti summa on suunniteltua pienempi Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Kunnanvaltuusto 12 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Seutukokeilulain mukaisen KUUMA-yhteistyön loppuselvitys 58/00/2014 KUUMA-johtokunta / 3 KUUMA-yhteistyö perustui seutukokeilusta annettuun lakiin ja KUU MA yhteis työ so pi muk seen. Seutukokeilun kumoamisesta annetun lain siir ty mäsään nök sen voimassaolo päättyi KUUMA-kunnat hyväksyivät jou lu kuus sa 2012 uuden sopimuksen yhteisen edunvalvonnan jär jes tä mises tä ja tämä sopimus korvasi aiemman KUUMA-yhteistyösopimuksen. Näin ollen seutukokeilun ja vanhan yhteistyösopimuksen mukainen KUU- MA-yh teis työ tulee purkaa. Purkamisessa noudatetaan kuntalain mää räyksiä kuntayhtymän purkamisesta. Kuntayhtymän purkaminen edellyttää jäsenkuntien valtuustojen päätöksiä. Kun jäsenkunnat ovat päättäneet kuntayhtymän purkamisesta, nou da tetaan perussopimuksessa sovittua menettelytapaa. Perussopimuksessa mää rät ty toimielin päättää loppuselvityksestä. Vanhan KUU MA-yh teis työso pi muk sen mukaan "KUUMA-hallituksen huolehdittava lop pu sel vi tyk sestä, elleivät kunnat sovi muusta järjestelystä". Loppuselvitykseen liittyy varojen ja velkojen selvittäminen, lop pu sel vi tyksen kustannusten hyväksyminen sekä mahdollisesti myös omaisuuden myyn tiin, luovutukseen ja suojaukseen liittyviä asioita. Koska kuntayhtymä on perustettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä so pi muk sel la, kuntayhtymän purkamisesta päättäminen ja mahdollisen pur ka mis so pi muk sen sekä loppuselvityksen hyväksyminen kuuluvat jä senkun tien valtuustoille. Kun jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet lop pusel vi tyk sen, kuntayhtymä on katsottava purkautuneeksi. Kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös laaditaan niin, että loppuselvityksen kus tan nuk set ovat siinä mukana lopullisina tai arvioina. Purkautuvan kuntayhtymän tilintarkastaja hoitaa sopimuksensa mukaisesti kun ta yh ty män viimeisen kalenterivuoden hallinnon, kirjanpidon ja ti lin päätök sen tarkastamisen ja laatii tilintarkastuskertomuksen. Purkautuvan kunta yh ty män tilinpäätöksen allekirjoittaa tilinpäätöshetken "toimiva johto" eli van han KUUMA-yhteistyösopimuksen mukaisesti yhteistyöjohtaja ja KUU- MA-hal li tus. Vaikka KUUMA-hallituksen toimikausi on päättynyt , tulee sen siis vielä allekirjoittaa tilinpäätös koskien vuotta Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapausasia käsitellään niin, että asiat viedään kuntayhtymän kaikkien jäsenkuntien valtuustoihin. Esityksen val tuustol le tekee tässä tapauksessa tilintarkastaja, koska KUUMA- seudulla ei ollut tarkastuslautakuntaa. KUUMA-johtokunta päättää että KUUMA-seutu liikelaitos hoitaa ja vastaa seutukokeilun ja en ti sen KUUMA-yhteistyösopimuksen mukaisen yhteistyön pur-

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ka mi seen liittyvistä käytännön asioista merkitä tiedoksi esityslistatekstin mukaisen yhteistyön pur ka misme net te lyn ja tilinpäätöksen käsittelytavan. Esitys hyväksyttiin. KUUMA-johtokunta / 59 Vuoden 2013 aikana lopettamiseen liittyviä kustannuksia ovat aiheuttaneet ku lut, joista osa on vuoden 2012 tilinpäätöksessä ostoveloissa ja muissa ve lois sa. Ostovelat toteutuivat ja on maksettu vuoden 2013 puolella. Muihin velkoihin sisältyneet arviot on maksettu toteutuneisiin kuluihin pe rustuen. ALV:n tulosaamisia on kirjautumassa kirjanpitoon tämän lopputilityksen jälkeen 264 euroa joulukuussa Tiedossa on myös pankin pal ve lu maksu ja. KUUMA-seudun lopputilityksen mukaan KUUMA-seudun varat ovat ,14 euroa. Palautus tehdään kunnille yhteistyösopimuksen mukaisesti asu kas lu ku jen suhteessa joulukuun 2013 aikana. Seutukokeilulain mu kaisen KUUMA-seudun asiakirjat toimitetaan uuden perustetun KUU MA-seu tu liikelaitoksen (Keravan kaupungin) arkistoon säilytettäväksi. Seutukokeilun mukaisen KUUMA-yhteistyön lopputilitys on liitteenä 47. Tilintarkastaja on tarkastanut lopputilityksen ja todennut sen oi kein laadituksi. Tilintarkastaja antaa lausuntonsa sen jälkeen, kun lop puti li tys on allekirjoitettu. KUUMA-johtokunta päättää allekirjoittaa seutukokeilulain mukaisen KUUMA-seudun lop pu tili tyk sen merkitä tiedoksi, että lopputilityksen mukaan kunnille pa lau tet tavia varoja on yhteensä ,14 euroa merkitä tiedoksi, että tilintarkastaja antaa lopputilityksestä lausun non ja esittää kuntien valtuustoille lopputilityksen hy väk symis tä, minkä jälkeen seutukokeilulain mukainen KUU MA yh teistyö on päättynyt. Esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä KUU- MA-yh teis työn lopputilityksen. Liite 1. Lopputilitys 2013 Liite 2. Tilintarkastajan lausunto lopputilityksestä

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 13 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Liite 1. Lopputilitys 2013 Liite 2. Tilintarkastajan lausunto lopputilityksestä

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite / Epäluottamuslause kunnanhallitus 48/00.02/2014 Kunnanvaltuusto Mäntsälän Puolesta valtuustoryhmän puheenjohtaja Kari Peussa jätti seuraa van sisältöisen aloitteen: "Valtuustoaloite Mäntsälän kunnanvaltuustolle Epäluottamuslause Toteamme, että Mäntsälän kunnan kunnanhallitus ei nauti valtuuston luotta mus ta muuttuneessa poliittisessa tilanteessa. Esitämme edelleen, että val tuus to perustaa tilapäisen valiokunnan, mitä pikimmin, saattamaan kunnan hal li tuk sen kokoonpanon vastaamaan valtuuston poliittisia voi ma suhtei ta. Mäntsälässä Kari Peussa Mäntsälän Puolesta, valtuustoryhmän puheenjohtaja" Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen. Liite 1. Valtuustoaloite Kunnanhallitus Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi hal lin to pal ve luihin. Kunnanhallitus Hallintopalvelut antaa vastauksen valtuustoaloitteeseen seuraavasti: Kuntalain asiaa koskevat säännökset: Kuntalaki toteaa toimielimen jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta: Toimi eli men jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päät tä nyt lyhyemmästä toimikaudesta tai jäljempänä toisin säädetä. Toi mieli men valitessa jaoston jäsenet toimikaudesta päättää asianomainen toimi elin. Edellä 17 :n 5 momentissa tarkoitetut toimikunnat asetetaan enin-

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tään kunnanhallituksen tai muun momentissa tarkoitetun toimielimen toi mikau dek si. Kuntalain 21 säätelee luottamushenkilöiden erottamista kesken toi mikau den. Valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän tai kuntien yhteiseen toi mi eli meen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaik kia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa val tuu te tuis ta on tehnyt sitä koskevan aloitteet. Edelleen Kuntalain 22 säätelee tilapäisen valiokunnan asettamista. Valtuus ton on asetettava keskuudestaan valiokunta valmistelemaan 21 :ssä tar koi tet tua luottamushenkilöiden erottamista koskevaa sekä 25 :ssä tarkoi tet tua kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koske vaa asiaa. Valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallin non tarkastamista varten. Aloite: Mäntsälän Puolesta valtuustoryhmän perustamisilmoitus on jätetty kuntaan Kunnallisvaalien tuloksena syntynyt kuuden hengen Pe russuo ma lais ten valtuustoryhmä jatkoi kahdella valtuutetulla ja neljä pe russuo ma lais ten ryhmään kuulunutta perusti Mäntsälän Puolesta val tuus toryh män. Aloitteen allekirjoittajina ovat nimenomaan neljä Mäntsälän Puoles ta ryhmän jäsentä, ei muita ja. Kuntalain säädöksiä tulkiten edellä mainittu valtuustoryhmän jakautuminen ei anna aihetta koko toimielimeen, tässä tapauksessa kunnanhallitukseen va lit tu jen luottamushenkilöiden, luottamuksen arviointiin, eikä näin ollen ole perusteita Kuntalain 22 :n mukaisen valiokunnan asettamiseksi. Kj:n päätösesitys: Käsittely: Kunnanhallitus antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon val tuus to aloit teeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Aloitteen käsittely saatetaan val tuus tol le tiedoksi. Kunnanjohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Aloitteen käsittely saa tetaan valtuuston käsittelyyn muiden aloitteiden kanssa. Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan. Kunnanvaltuusto 14 Käsittely: Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi. Keskustelun kuluessa Kari Peussa esitti Mäntsälän Puolesta val tuus to ryhmän nimissä, että kunnanvaltuusto perustaa Kuntalain 22 :n mukaisen tila päi sen valiokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista. Perus tee na Perussuomalaisten valtuustoryhmän jakaantuessa syntynyt uusi ti lan ne jossa luottamushenkilöpaikkojen jakautuminen ei vastaa valtuuston ny kyis tä kokoonpanoa.

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot