Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002"

Transkriptio

1 SULAUTUMISMUISTIO Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman ( Sulautumissuunnitelma ), jonka mukaan Scanfil sulautuu Wecaniin siten, että sen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Wecanille ja Scanfilin osakkeenomistajat saavat vastikkeena Wecanin uusia osakkeita ( Sulautuminen ). Sulautumisessa noudatetaan osakeyhtiölain 14 luvun ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a ja b :n säännöksiä. Sulautumissuunnitelma on merkitty kaupparekisteriin ja se sisältyy kokonaisuudessaan tähän sulautumismuistioon. Sulautuminen tulee voimaan, kun Wecanin ja Scanfilin yhtiökokoukset ovat hyväksyneet Sulautumissuunnitelman, Sulautumisen täytäntöönpanoon on saatu rekisteriviranomaisen lupa ja Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin ( Sulautumisen täytäntöönpano ). Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohta ( Sulautumisen rekisteröintipäivä ) on arvioiden mukaan Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen Wecan muuttaa nimensä Scanfil Oyj:ksi. Jäljempänä Yhtiö viittaa Wecaniin Sulautumisen täytäntöönpanon ja nimen muuttamisen Scanfil Oyj:ksi jälkeen. Scanfilin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Scanfilin osakkeita vastaan Wecanin uutta osaketta siten, että yhtä (1) Scanfilin osaketta kohden annetaan 90, Wecanin uutta osaketta ( Sulautumisvastike ). Siltä osin kuin Scanfilin osakkeenomistajalle Sulautumisvastikkeena annettavien Wecanin uusien osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, suoritetaan osakkeenomistajalle kokonaisluvun ylimenevältä osalta rahavastike. Sulautumisessa Sulautumisvastikkeena annettavat uudet Wecanin osakkeet ( Uudet osakkeet ) oikeuttavat osinkoon päättyvältä tilikaudelta alkaen edellyttäen, että yhtiökokous päättää jakaa osinkoa, ja ne antavat muut osakasoikeudet osakepääoman korotuksen rekisteröinnistä lukien. Uudet osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ) Wecanin vanhojen osakkeiden rinnalla Sulautumisen rekisteröintipäivää seuraavasta pörssipäivästä eli arviolta alkaen. Wecanin hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Wecanin ylimääräinen yhtiökokous pidetään klo Hotelli Käenpesässä, osoite Lintutie 1, Ylivieska. Scanfilin osakkeenomistajat päättävät Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä varsinaisessa yhtiökokouksessa, jonka yhtiön hallitus on kutsunut koolle klo Scanfilin pääkonttoriin, osoite Yritystie 6, Sievi. Neuvonantaja

2 Tämän sulautumismuistion ovat laatineet Wecanin ja Scanfilin hallitukset ehdotettuun Sulautumiseen liittyen. Sulautumismuistion sisältämät tiedot on saatu yhtiöiltä ja muista ilmoitetuista lähteistä. Tämä sulautumismuistio on laadittu Helsingin Pörssin säännön mukaisesti noudattaen soveltuvin osin, mitä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :ssä on säädetty listalleottoesitteen laatimisesta. Tämä sulautumismuistio ei sisällä kaikkia valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman päätöksen (197/1998) tarkoittamia tietoja. Rahoitustarkastus ei ole tarkastanut eikä hyväksynyt tätä sulautumismuistiota. Tämän sulautumismuistion mukaiseen Sulautumiseen sovelletaan Suomen lakia. Sulautumista koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Sulautumismuistion julkistaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että tässä sulautumismuistiossa esitetyt tiedot pitävät paikkansa tulevaisuudessa, tai että yhtiöiden liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän sulautumismuistion päivämäärän jälkeen. Ketään ei ole valtuutettu osakkeita tarjottaessa antamaan muita kuin tähän sulautumismuistioon sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän sulautumismuistion levittämiselle ja osakkeiden tarjoamiselle. Yhtiöt edellyttävät, että tämän sulautumismuistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista sekä noudattavat niitä. Tätä sulautumismuistiota ei saa levittää tai julkaista tarjottavien osakkeiden yhteydessä missään valtioissa tai muissa yhteyksissä, joissa osakkeiden tarjoaminen olisi lainvastaista. Tämä sulautumismuistio ei ole tarjous myydä osakkeita tai pyyntö osakkeita koskevaksi tarjoukseksi sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act) tai siihen tehtyjen muutosten mukaisesti eikä niitä saa tarjota, myydä eikä luovuttaa Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille eikä yhdysvaltalaisten lukuun. Yhdistyneessä Kuningaskunnassa mitään osakkeiden tarjoamiseen liittyvää asiakirjaa ei saa luovuttaa muille kuin vuoden 2000 rahoituspalvelu ja -markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) nojalla annetun vuoden 2001 määräyksen (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001) 19(1) artiklan tai 49(1) artiklan mukaisille vastaanottajille tai henkilöille, joille asiakirjan voi muutoin laillisesti luovuttaa. Osakeyhtiölain 14 luvun 9 :n 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä Wecanin ja Scanfilin pääkonttoreissa osoitteissa: Wecan Electronics Oyj Scanfil Oy Ruutihaantie 12 Yritystie Ylivieska Sievi Tämä sulautumismuistio on saatavissa Wecanin ja Scanfilin pääkonttoreista edellä mainituista osoitteista sekä seuraavista internet-osoitteista: ja 2

3 SISÄLLYSLUETTELO ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET TAHOT JA NEUVONANTAJAT... 4 SULAUTUMINEN... 5 SULAUTUMISSUUNNITELMA... 6 SULAUTUMISSUUNNITELMAN LIITTEET... 8 WECAN ELECTRONICS OYJ WECAN ELECTRONICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT SCANFIL OY SCANFIL OY:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT SULAUTUMISESSA MUODOSTUVA YHTIÖ PRO FORMA TILINPÄÄTÖSTIEDOT TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT SULAUTUMISMUISTIOSTA TIIVISTELMÄ SCANFIL OYJ:N OSAKKEISIIN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA WECAN ELECTRONICS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS SCANFIL OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

4 ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET TAHOT JA NEUVONANTAJAT Vastaanottava yhtiö Wecan Electronics Oyj, Ruutihaantie 12, Ylivieska. Sulautuva yhtiö Scanfil Oy, Yritystie 6, Sievi. Neuvonantajat Wecan Electronics Oyj:n tilintarkastaja tilikausina : KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö, Mannerheimintie 20 B, Helsinki, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Ahti, sekä lisäksi tilikausilla KHT Juhani Korhonen. Wecan Electronics Oyj:n taloudellinen neuvonantaja: Opstock Oy, Teollisuuskatu 1 b, Helsinki. Wecan Electronics Oyj:n oikeudellinen neuvonantaja: Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Erottajankatu 5 A, Helsinki. Scanfil Oy:n tilintarkastaja tilikausina : Tilikausina SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Arto Ylimartimo. Tilikautena 2001 varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT Arto Ylimartimo, Pihlajakuja 9-11 B, Oulunsalo ja varatilintarkastajana KHT Pertti Tarvainen. Wecan Electronics Oyj:n hallitus Jukka Aakula Pasi Aakula Pauli Aakula Asa-Matti Lyytinen Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Scanfil Oy:n hallitus Riitta Takanen Reijo Pöllä Harri Takanen Jarkko Takanen Jorma Takanen Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallitusten vakuutus Vakuutamme, että hallituksen parhaan ymmärryksen mukaan tähän sulautumismuistioon sisältyvät tiedot vastaavat tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Ylivieskassa, 3. päivänä huhtikuuta 2002 Sievissä, 3. päivänä huhtikuuta 2002 Wecan Electronics Oyj Hallitus Scanfil Oy Hallitus 4

5 Sulautumisen tausta ja tarkoitus SULAUTUMINEN Wecanin ja Scanfilin hallitukset ovat allekirjoittaneet Sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Scanfil sulautuu Wecaniin. Sulautumisessa kaikki Scanfilin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Wecanille, ja Scanfilin osakkeenomistajat saavat vastikkeena Wecanin uusia osakkeita. Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Wecan muuttaa nimensä Scanfil Oyj:ksi. Wecanin ja Scanfilin Sulautumisen kautta muodostuu uusi kansainvälisesti merkittävä, vertikaalisesti integroitunut tietoliikennesektorin ja teollisuuselektroniikan järjestelmätoimittaja, jolla on tuotantoa Suomessa, Kiinassa, Virossa ja Unkarissa. Sulautumisella pyritään varmistamaan sulautuville yhtiöille entistä laajempi globaali palvelukyky ja tuotevalikoima, sekä vahva asema kansainvälisenä sopimusvalmistajana. Sulautumisella vahvistetaan sulautuvien yhtiöiden resursseja laajentaa asiakaspohjaa ja aikaansaadaan entistä paremmat edellytykset kansainväliseen kasvuun. Scanfilin osakkeenomistajille on ehdotettu maksettavaksi Sulautumisvastiketta siten, että Wecan antaa vastikkeena jokaisesta Scanfilin osakkeesta 90, kappaletta Wecanin uusia osakkeita eli yhteensä noin 52,2 milj. osaketta. Sulautumisen seurauksena Scanfilin omistajien omistusosuus Yhtiöstä tulee nousemaan noin 86 prosenttiin. Sulautumisvastikkeen määrittelyn lähtökohtana on pidetty Wecanin ja Scanfilin suhteellista arvonmääritystä. Sulautumisvastikkeen määrittelyssä on huomioitu kummankin yhtiön strateginen asema, viimeaikainen taloudellinen kehitys sekä yhtiöiden tarjoama potentiaali liiketoiminnan laajentamiseksi. Wecanin tilintarkastajana toimivan KPMG Wideri Oy Ab:n vastuunalainen tilintarkastaja KHT Ari Ahti sekä KHT Kjell Lindqvist ovat toimineet Wecanin osalta osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n edellyttäminä riippumattomina asiantuntijoina, ja Scanfilin tilintarkastajana toimiva KHT Arto Ylimartimo samoin osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n edellyttämänä riippumattomana asiantuntijana Scanfilin osalta. Mainittujen asiantuntijoiden lausunnot Sulautumissuunnitelmasta on esitetty kohdassa Sulautumissuunnitelman liitteet. Rekisteriviranomaisten lupa Sulautumissuunnitelman täytäntöönpanolle haetaan sen jälkeen, kun Wecanin ja Scanfilin yhtiökokoukset ovat hyväksyneet Sulautumissuunnitelman. Sulautuminen tulee voimaan, kun Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on

6 1 Osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö Wecan Electronics Oyj (jäljempänä Wecan ) Y-tunnus: Kotipaikka: Ylivieska Osoite: Ruutihaantie 12, Ylivieska 1.2 Sulautuva yhtiö Scanfil Oy (jäljempänä Scanfil ) Y-tunnus: Kotipaikka: Sievi Osoite: Yritystie 6, Sievi SULAUTUMISSUUNNITELMA 2 Sulautuminen Osapuolten hallitukset ehdottavat, että Scanfil sulautuu Wecaniin tämän sulautumissuunnitelman mukaisesti (absorptiosulautuminen). Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Wecan muuttaa nimensä Scanfil Oyj:ksi (jäljempänä Yhtiö ). Sulautuminen noudattaa osakeyhtiölain 14 luvun säännöksiä, sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52a ja 52b :iä. Kaikki Scanfilin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Wecanille ja Scanfilin osakkeenomistajat saavat vastikkeena Wecanin uusia osakkeita. 3 Osakeyhtiölain edellyttämät tiedot 3.1 Selvitys sulautumisen syystä Sulautumisen kautta muodostuu uusi kansainvälisesti merkittävä, vertikaalisesti integroitunut tietoliikennesektorin ja teollisuuselektroniikan järjestelmätoimittaja, jolla on tuotantoa Suomessa, Kiinassa, Virossa ja Unkarissa. Sulautumisella pyritään varmistamaan yhtiöille entistä laajempi globaali palvelukyky ja tuotevalikoima sekä vahva asema kansainvälisenä sopimusvalmistajana. Sulautumisella vahvistetaan yhtiöiden resursseja laajentaa asiakaspohjaa ja aikaansaadaan entistä paremmat edellytykset kansainväliseen kasvuun. 3.2 Ehdotus vastikkeesta Scanfilin osakkeenomistajille Scanfilin osakkeenomistajille on ehdotettu maksettavaksi vastiketta siten, että Wecan tarjoaa jokaisesta Scanfilin osakkeesta 90, kappaletta Wecanin uusia osakkeita. Sikäli kuin Scanfilin osakkeenomistajille vastikkeena annettavien vastaanottavan yhtiön osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, suoritetaan osakkeenomistajille kokonaisluvun ylimenevältä osalta rahavastike. Rahavastikkeen perusteena oleva osakkeen hinta on sulautumisen jälkeisen pörssinoteerauksen viiden (5) ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätöskurssien keskiarvo. Rahavastike on saamatta jääneen osakkeen murto-osaa vastaava osuus vastikkeen perusteena olevasta osakkeen hinnasta. Vastikkeen määrittelyn lähtökohtana on pidetty Wecanin ja Scanfilin suhteellista arvonmääritystä. Vastikkeen määrittelyssä on huomioitu kummankin yhtiön strateginen asema, viimeaikainen taloudellinen kehitys sekä yhtiöiden tarjoama potentiaali liiketoiminnan laajentamiseksi. Sulautumisvastikkeen määrittelyyn ei ole liittynyt olennaisia arvostusongelmia. 3.3 Ehdotus vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta Hallitukset ehdottavat, että Wecanin yhtiöjärjestystä muutetaan liitteen 1 mukaiseksi. Wecanin toiminimeksi muutetaan Scanfil Oyj, englanniksi Scanfil plc. 6

7 3.4 Ehdotus vastikkeen suorittamiseen tarvittavasta uusmerkinnästä ja sen jakamisen ajankohdasta ja muista ehdoista Wecanin hallitus tulee esittämään sulautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Wecanin osakepääomaa tullaan korottamaan suunnatulla annilla seuraavalla tavalla: (i) Wecanin osakepääomaa korotetaan enintään ,50 eurolla, jolloin osakepääomaksi muodostuu enintään ,50 euroa. Osakepääoman täsmällinen määrä riippuu siitä, kuinka moni sulautuvan yhtiön osakkeenomistaja vaatii osakkeittensa lunastamista ja missä määrin vaihtosuhde ei mene tasan vastikkeeseen oikeuttavien Scanfilin osakkeiden kanssa. (ii) Uudet osakkeet tarjotaan Scanfilin osakkeenomistajille siten, kuin edellä kohdassa 3.2 on määritelty. (iii) Scanfilin osakkeenomistajat luovuttavat Opstock Oy:lle kaikki omistamansa Scanfilin osakkeet viimeistään kaksi viikkoa ennen sulautumisen täytäntöönpanoluvan arvioitua rekisteröintipäivää allekirjoittamalla saamansa osakkeiden siirtositoumuksen sekä samalla luovuttamalla kaikki omistuksessaan olevista osakkeista annetut osakekirjat. (iv) Sulautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden jakaminen aloitetaan sulautumispäivänä tai ellei se ole pankkipäivä, sulautumispäivää seuraavana pankkipäivänä. Sulautumisvastike Scanfilin omistajille suoritetaan arvoosuusjärjestelmässä alkaen sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoluvan rekisteröintipäivänä. (v) Niille Scanfilin omistajille, jotka eivät ole viimeistään kaksi viikkoa ennen sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoluvan rekisteröintipäivää luovuttaneet osakkeitaan sulautumisvastikkeen kirjaamista varten, luovutetaan sulautumisvastike osakekirjojen luovuttamisen jälkeen arvo-osuustilille kirjaamalla, kuitenkin aikaisintaan sulautumisen rekisteröintipäivän jälkeen. 3.5 Selvitys pääomalainoista Sulautuvat yhtiöt eivät ole laskeneet liikkeeseen osakeyhtiölain 14 luvun 4 :n 2 momentin 4-kohdassa tarkoitettuja pääomalainoja. 3.6 Sulautuvan yhtiön omistamat vastanottavan yhtiön osakkeet Scanfil tai sen tytäryhtiö ei omista Wecanin osakkeita. 3.7 Selvitys johdolle ja tilintarkastajille myönnettävistä erityisistä eduista ja oikeuksista Sulautumisen yhteydessä yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle, tilintarkastajille tai riippumattomana asiantuntijana toimivalle tilintarkastajalle ei anneta erityisiä etuja eikä oikeuksia. 3.8 Ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröiminen on tarkoitus toteuttaa mennessä. 4 Muuta 4.1 Aputoiminimet Yhtiön aputoiminimeksi rekisteröidään Wecan Electronics. Yhtiön aputoiminimen toimialana on elektroniikan valmistuspalvelut ja laitteiden, komponenttien sekä tuotteiden suunnittelu, valmistaminen, markkinointi, myynti, vienti ja tuonti. 4.2 Mahdollinen yhtiökokouskäsittely vastaanottavassa yhtiössä Todettiin, että sulautuminen tullaan käsittelemään Wecanin ylimääräisessä yhtiökokouksessa. 4.3 Osakeyhtiölain 14 luvun 3 :ssä tarkoitetut erityisten oikeuksien haltijat Scanfil ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjoja tai muita osakkeenomistajan oikeuksiin rinnastettavia oikeuksia. Oulussa helmikuun 25. päivänä 2002 Sievissä helmikuun 25. päivänä 2002 Wecan Electronics Oyj Scanfil Oy Hallitus Hallitus 7

8 SULAUTUMISSUUNNITELMAN LIITTEET Sulautumissuunnitelman liitteenä on vastaanottavan yhtiön eli Wecanin, jonka nimi muutetaan sulautumisen jälkeen Scanfil Oyj:ksi, yhtiöjärjestys. Muita liitteitä ovat jäljennökset vastaanottavan yhtiön eli Wecanin ja sulautuvan yhtiön eli Scanfilin tilinpäätöksistä 1999, 2000 ja 2001, sekä molempien yhtiöiden hallituksen selostukset tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiöiden asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, molempien yhtiöiden tilintarkastajien lausunnot hallituksen selostuksista sekä riippumattomien asiantuntijoiden lausunnot Sulautumissuunnitelmasta. Scanfil Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Scanfil Oyj ja englanniksi Scanfil plc. Yhtiön kotipaikka on Sievi. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on elektroniikan valmistuspalvelut, sähköteknisten laitteiden, komponenttien ja muiden tuotteiden ja niiden osien valmistus, markkinointi, kauppa, vienti ja tuonti, konsultointi ja suunnittelu sekä tietoliikenne ja näihin liittyvät palvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita. Konsernin emoyhtiönä yhtiö tarjoaa konserniyhtiöille hallinto-, rahoitus-, markkinointi- ja muita palveluja sekä muutoin vastaa konsernin yhteisistä toiminnoista. 3 Osakepääoma Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeita on vähintään kappaletta ja enintään kappaletta. 4 Yhtiön hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa puheenjohtajan vaalin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 6 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 7 Tilintarkastajat Yhtiössä on yhdestä kahteen (1-2) varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Lisäksi voidaan valita yhdestä kahteen (1-2) varatilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi varsinainen tilintarkastaja, on valittava yksi varatilintarkastaja. Milloin tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa ole kuitenkaan valittava. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 8 Toiminimen kirjoittaminen Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. 9 Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ainakin yhdessä hallituksen päättämässä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetuilla kirjeillä. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 8

9 10 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Vantaalla tai Oulussa. Kokouksessa on: Esitettävä: 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä emoyhtiön että konsernin osalta, 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä: 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta, 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; valittava: 8. hallituksen jäsenet sekä 9. tarvittaessa tilintarkastajat ja varamiehet. 11 Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 12 Osakkeisiin liittyvät oikeudet Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Oikeus saada yhtiöistä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä: 1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon, 2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon tai 3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. 9

10 Riippumattomien asiantuntijoiden lausunnot sulautumissuunnitelmasta Wecan Electronics Oyj:n riippumattomien asiantuntijoiden lausunto Wecan Electronics Oyj:n ja Scanfil Oy:n hallitukset ovat päättäneet ehdottaa kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle päätöksen tekemistä siitä, että Scanfil Oy sulautuu Wecan Electronics Oyj:hin. Ehdotettuun sulautumiseen liittyen sulautuvien yhtiöiden hallitukset ovat laatineet päivätyn sulautumissuunnitelman. Olemme arvioineet hyvän tilintarkastustavan mukaisesti sulautumissuunnitelman sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä osakeyhtiölain säännösten perusteella. Sulautumisen ehtojen mukaan Scanfil Oy:n osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena jokaista Scanfil Oy:n osaketta vastaan 90, kappaletta Wecan Electronics Oyj:n osakkeita. Ehdotus osakkeiden vaihtosuhteeksi perustuu yhtiöiden hallitusten sulautumissuunnitelmassa esittämiin yhtiöiden arvojen määrityksessä sovellettuihin arvostusmenetelmiin ja niitä käyttämällä saatuihin arvostustuloksiin. Riippumattomina asiantuntijoina toimivina hyväksyttyinä tilintarkastajina esitämme osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n 1 momentin mukaisena lausuntonamme, että sulautumissuunnitelmassa annetaan osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sulautumisen syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaanottavalle yhtiölle tuleva omaisuus vastaa vähintään sulautumisvastikkeena Wecan Electronics Oyj:n osakkeista yhtiön taseeseen kirjattavaa osakepääoman määrää. Käsityksemme mukaan sulautuminen ei ole omiaan vaarantamaan Wecan Electronics Oyj:n nykyisten velkojen maksua. Helsingissä helmikuun 25. päivänä 2002 Ari Ahti, KHT Kjell Lindqvist, KHT Scanfil Oy:n riippumattoman asiantuntijan lausunto Scanfil Oy:n hallitus on päättänyt ehdottaa kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle päätöksen tekemistä siitä, että Scanfil Oy sulautuu Wecan Electronics Oyj:öön. Ehdotettuun sulautumiseen liittyen sulautuvien yhtiöiden hallitukset ovat laatineet päivätyn sulautumissuunnitelman. Olen arvioinut hyvän tilintarkastustavan mukaisesti sulautumissuunnitelman sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä osakeyhtiölain säännösten perusteella. Sulautumisen ehtojen mukaan Scanfil Oy:n osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena jokaista Scanfil Oy:n osaketta vastaan 90, kappaletta Wecan Electronics Oyj:n osakkeita. Sikäli kuin Scanfilin osakkeenomistajille vastikkeena annettavien vastaanottavan yhtiön osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, suoritetaan osakkeenomistajille kokonaisluvun ylimenevältä osalta rahavastike. Rahavastikkeen perusteena oleva osakkeen hinta on sulautumisen jälkeisen pörssinoteerauksen viiden (5) ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätöskurssien keskiarvo. Rahavastike on saamatta jääneen osakkeen murto-osaa vastaava osuus vastikkeen perusteena olevasta osakkeen hinnasta. Ehdotus osakkeiden vaihtosuhteeksi perustuu yhtiöiden hallitusten sulautumissuunnitelmassa esittämiin yhtiöiden arvojen määrityksessä sovellettuihin arvostusmenetelmiin ja niitä käyttämällä saatuihin arvostustuloksiin. Riippumattomana asiantuntijana toimivana hyväksyttynä tilintarkastajana esitän osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n mukaisena lausuntonani, että sulautumissuunnitelmassa annetaan osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sulautumisen syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaanottavalle yhtiölle tuleva omaisuus vastaa sulautumisvastikkeena Wecan Electronics Oyj:n osakkeista maksettavaa määrää (yhtiön taseeseen kirjattavaa osakepääoman määrää). Oulussa, 25. päivänä helmikuuta 2002 Arto Ylimartimo, KHT 10

11 Wecan Electronics Oyj:n hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä tapahtumista ja sitä koskeva tilintarkastajan lausunto Osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 4. kohdan mukaisesti ilmoitamme, ettei tiedossamme ole sellaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat yhtiön asemaan olennaisesti sen lisäksi, mitä on mainittu yhtiön tilinpäätöksessä helmikuuta 2002 Wecan Electronics Oyj Hallitus Osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 5 kohdan mukaisena lausuntonamme Wecan Electronics Oyj:n tilintarkastajina liittyen yhtiön hallituksen laatimaan sulautumissuunnitelmaan esitämme käsityksenämme, että osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ja päivätty hallituksen selostus antaa sulautumispäätöksen tekemisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöksen jälkeisistä Wecan Electronics Oy:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista. Helsingissä KPMG Wideri Oy Ab Ari Ahti KHT Scanfil Oy:n hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä tapahtumista ja sitä koskeva tilintarkastajan lausunto Hallitus on käsitellyt kuluvan tilikauden liiketoimintaa ja toteaa, että liiketoiminta on ollut kannattavaa eikä mitään olennaisia muutoksia tai tapahtumia ole sattunut tilinpäätöksen jälkeen. Sievissä. 25 päivänä helmikuuta 2002 Scanfil Oy Hallitus Osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 5 kohdan mukaisena lausuntonani Scanfil Oy:n tilintarkastajana liittyen yhtiön hallituksen laatimaan sulautumissuunnitelmaan esitän käsitykseni, että osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ja päivätty hallituksen selostus antaa sulautumispäätöksen tekemisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöksen jälkeisistä Scanfil Oy:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista. Oulussa, 25. päivänä helmikuuta 2002 Arto Ylimartimo KHT 11

12 Menettelyohjeet yhtiöiden osakkeenomistajille Yhtiökokoukset Sulautumisesta päättävät lopullisesti sekä sulautuvan että vastaanottavan yhtiön yhtiökokoukset. Mikäli yhtiökokoukset hyväksyvät Sulautumisen, haetaan Sulautumisen täytäntöönpanoon kaupparekisterin lupa ja kaupparekisteri antaa kuulutuksen sulautuvan yhtiön velkojille. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on Scanfilin hallitus on kutsunut Scanfilin varsinaisen yhtiökokouksen koolle pidettäväksi ja Wecanin hallitus puolestaan Wecanin ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi samana päivänä Sulautumisen hyväksyminen edellyttää kummassakin yhtiökokouksessa, että vähintään 2/3 kokouksessa edustetuista ja läsnä olevista osakkeista kannattaa Sulautumista. Sulautumisesta päättävä Wecanin yhtiökokous päättää samalla myös Sulautumisvastikkeena jaettavien Wecanin osakkeiden liikkeeseenlaskusta. Sulautumispäätöstä vastustavalla Scanfilin osakkeenomistajalla on oikeus vaatia, että yhtiö lunastaa tämän omistamat osakkeet käyvästä hinnasta. Mikäli joku Scanfilin osakkeenomistajista haluaa vastustaa Sulautumista, tulee tämän saapua paikalle yhtiökokoukseen ja varata oikeus lunastusvaatimuksen tekemiseen tätä tiedusteltaessa, sekä äänestää hallituksen tekemää Sulautumista koskevaa esitystä vastaan. Wecanin ja Scanfilin tekemän yhdistymissopimuksen mukaan Sulautuminen edellyttää myös muun muassa, että korkeintaan 0,5 prosentin osuus Scanfilin osakkeista on vaadittu lunastettavaksi. Scanfilin osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 92,1 prosenttia Scanfilin osakkeista, ovat sitoutuneet olemaan vaatimatta osakkeidensa lunastusta Sulautumisen yhteydessä. Sulautumisvastikkeen jako Sulautuminen ei aiheuta mitään toimenpiteitä Wecanin osakkeenomistajille. Scanfilin osakkeenomistajat luovuttavat Opstock Oy:lle kaikki omistamansa Scanfilin osakkeet viimeistään kaksi viikkoa ennen arvioitua Sulautumisen rekisteröintipäivää allekirjoittamalla saamansa osakkeiden siirtositoumuksen, sekä samalla luovuttamalla kaikki omistuksessaan olevista osakkeista annetut osakekirjat. Scanfilin osakkeenomistajille toimitetaan tarkemmat toimintaohjeet erikseen. Sikäli kuin Scanfilin osakkeenomistajille Sulautumisvastikkeena annettavien vastaanottavan yhtiön osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, suoritetaan osakkeenomistajille kokonaisluvun ylimenevältä osalta rahavastike. Rahavastikkeen perusteena oleva osakkeen hinta on Sulautumisen jälkeisen pörssinoteerauksen viiden (5) ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätöskurssien keskiarvo. Rahavastike on saamatta jääneen osakkeen murto-osaa vastaava osuus vastikkeen perusteena olevasta osakkeen hinnasta. Sulautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden jakaminen aloitetaan Sulautumisen rekisteröintipäivänä tai ellei se ole pankkipäivä, Sulautumisen rekisteröintipäivää seuraavana pankkipäivänä. Sulautumisvastike Scanfilin omistajille suoritetaan arvo-osuusjärjestelmässä Sulautumisen rekisteröintipäivästä alkaen. Suunniteltu Sulautumisen rekisteröintipäivä on Sulautumisvastikkeen jakamisesta aiheutuvista kuluista vastaa Wecan. Scanfilin osakkeenomistajilta ei peritä tai pidätetä Sulautumisvastikkeen jakamisen yhteydessä mitään kuluja. Kukin tilinhoitajayhteisö veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Sulautumisessa huomioon otettavia seikkoja Vaihtosuhde Wecanin osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Scanfilin osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Sulautumisvastikkeen määrittelyn lähtökohtana on pidetty Wecanin ja Scanfilin suhteellista arvonmääritystä. Sulautumisvastikkeen määrittelyssä on huomioitu kummankin yhtiön strateginen asema, viimeaikainen taloudellinen kehitys sekä yhtiöiden tarjoama potentiaali liiketoiminnan laajentamiseksi. Wecan ja Scanfil eivät voi taata, että Sulautumisessa ja Sulautumisvastikkeen määrittelyssä käytetyt vaihtosuhteet ovat Sulautumisen rekisteröintipäivänä oikeita ja vastaavat täysin Wecanin ja Scanfilin suhteellista arvostusta. 12

13 Toteutumisen edellytykset Sulautumisen hyväksyminen edellyttää Wecanin ja Scanfilin yhtiökokousten sekä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kummankin yhtiön yhtiökokouksessa on vähintään 2/3 kokouksessa edustetuista ja läsnäolevista osakkeista kannatettava Sulautumista. Lisäksi Wecanin ja Scanfilin tekemän yhdistymissopimuksen mukaan Sulautuminen edellyttää muun muassa, että korkeintaan 0,5 prosentin osuus Scanfilin osakkeista on vaadittu lunastettavaksi ja että Scanfilin velkojat ja Wecanin ja Scanfilin kiinnitysten haltijat myötävaikuttavat Sulautumiseen. Scanfilin osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 92,1 prosenttia Scanfilin osakkeista, ovat sitoutuneet olemaan vaatimatta osakkeidensa lunastusta Sulautumisen yhteydessä Omistusrakenne Sulautumisen jälkeen ja osakkeiden myyntisopimus Sulautumisen seurauksena Scanfilin omistajien, joita on kaikkiaan 25 henkilöä, osuus Sulautumisessa muodostuvasta Yhtiöstä tulee nousemaan noin 86 prosenttiin Yhtiön osakkeista ja äänistä. Näillä osakkeenomistajilla on mahdollisuus päättää huomattava osa osakkeenomistajien päätettäviksi tulevista kysymyksistä mukaan lukien Yhtiön hallituksen valitseminen. Wecan on sopinut Sulautumisen jälkeisen Yhtiön 16 pääomistajan kanssa suunnitelmasta laajentaa omistuspohjaa Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Suunnitelman mukaan pääomistajat vähentävät omistustaan vähitellen noin 20 prosenttia kolmen seuraavan vuoden kuluessa. Suunnitelman tavoitteena on lisätä Yhtiön osakkeen likviditeettiä. 13

14 WECAN ELECTRONICS OYJ Yleisiä tietoja Wecanista Yhtiön toiminimi on Wecan Electronics Oyj ja sen kotipaikka on Ylivieska. Yhtiön toimialana on elektroniikan valmistuspalvelut ja laitteiden, komponenttien sekä tuotteiden suunnittelu, valmistaminen, markkinointi, myynti, vienti ja tuonti. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Wecan on julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Wecan on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin yritys- ja yhteisötunnuksella Wecanin tilikausi on kalenterivuosi. Osakeyhtiölain 14 luvun 9 :n 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Ruutihaantie 12, Ylivieska. Yleisiä tietoja Wecanin osakkeista ja osakepääomasta Yhtiöjärjestyksen mukaan Wecanin osakepääoma on vähintään kaksi miljoonaa ( ) euroa ja enintään kahdeksan miljoonaa ( ) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Wecanilla on vähintään kahdeksan miljoonaa ( ) osaketta ja enintään kolmekymmentäkaksi miljoonaa ( ) osaketta. Wecanin rekisteröity osakepääoma tämän sulautumismuistion päivämääränä on euroa ja jakautuu täysin maksettuun osakkeeseen, jolloin osakkeille laskettu kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,25 euroa. Sulautumissuunnitelman mukaan Wecanin osakepääomaa korotetaan enintään ,50 eurolla, jolloin osakepääomaksi muodostuu enintään ,50 euroa jakautuen tällöin osakkeeseen. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon päättyvältä tilikaudelta alkaen. Sulautumisessa liikkeeseenlaskettavat uudet osakkeet tuottavat muut oikeudet Wecanissa osakepääoman korottamisen rekisteröinnistä lukien. Wecanin osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Osakkeiden ISIN-koodi on FI , kaupankäyntitunnus WEN1V ja pörssierä 100 osaketta. Wecan tulee hakemaan Sulautumisvastikkeena liikkeeseenlaskettavien Uusien osakkeiden julkista noteerausta Helsingin Pörssin päälistalla välittömästi Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Noteerauksen arvioitu alkamisajankohta on Wecanilla on yksi osakesarja. Wecanin kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja muutoin samat oikeudet. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Wecanin osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Wecanin osakkeet ovat olleet arvo-osuusjärjestelmässä lukien. Oikeus saada Wecanista jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä, 1) joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi Wecanin osakasluetteloon, 2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu Wecanin osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon tai 3) jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty Wecanin osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. Wecan ei ole laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirja-, optio- eikä pääomalainoja. Wecan ei ole hankkinut eikä yhtiön hallinnassa ole omia osakkeita eikä yhtiön hallitusta ole valtuutettu niitä hankkimaan tai luovuttamaan. Osakepääoman muutokset vuosina Wecanin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä osakepääomaa on korotettu rahastoannilla markkaan. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on poistettu Wecanin osakkeiden nimellisarvoa koskeva määräys, osakepääoma korotettu rahastoannilla euroon ja osakkeiden lukumäärä lisätty osakkeeseen. Wecanin listautumisen yhteydessä toukokuussa 2000 järjestetyssä osakeannissa osakepääomaa on korotettu eurosta euroon laskemalla liikkeeseen uutta osaketta. Vuonna 2001 Wecanilla ei ole ollut osakepääoman muutoksia. 14

15 Optio-oikeudet Wecanin ylimääräinen yhtiökokous päätti Wecanin johdolle, hallituksen jäsenille, johtoryhmään kuuluville henkilöille ja muille avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta, jonka tavoitteena on sitouttaa ja kannustaa avainhenkilöitä sekä helpottaa uusien avainhenkilöiden rekrytointia. Yhtiökokouksen päättämä optioiden enimmäismäärä oli kpl. Wecanin hallitus päätti optio-ohjelman optio-oikeuksien merkintöjen hyväksymisestä. Optio-oikeuksia merkittiin tässä vaiheessa vastikkeetta kappaletta, josta kirjaimella A merkittyjä optioita on kpl ja kirjaimella B merkittyjä optioita kpl. Kaikki nämä merkittäviksi tarjotut optio-oikeudet merkittiin merkintäaikana. Lisäksi Wecan Cables Oü:n hallussa on loput kpl optio-oikeuksista. Wecanin hallitus päättää Wecan Cables Oü:n hallussa olevien optio-oikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Wecan Cables Oü:llä ei ole oikeutta merkitä optio-oikeuksilla yhtiön osakkeita. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Wecanin osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään osakkeella, mikä vastaa noin 3 prosenttia Wecanin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Osakkeiden merkintäaika alkaa A-optio-oikeuksilla ja B-optio-oikeuksilla Osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksilla A ja B on osakkeen listautumishinta lisättynä 20 prosentilla eli 10,80 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähintaa alennetaan Wecanin listautumisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Tilikaudelta 2000 Wecan jakoi osinkona 0,09 euroa osakkeelta, ja Wecanin yhtiökokous päätti jakaa osinkoa tilikaudelta 2001 hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,10 euroa osakkeelta täsmäytyspäivän ollessa Osakkeenomistajat Wecanin osakkeenomistajien lukumäärä oli osakkeenomistajaa. Seuraavassa taulukossa on esitetty Wecanin 10 suurinta osakkeenomistajaa päivätyn osakasluettelon mukaan. Osakkeita Osuus % osakkeista kpl ja äänimäärästä 1. Aakula Pauli ,41 2. Aakula Pasi ,82 3. Aakula Pekka kuolinpesä ,88 4. Aakula Jukka ,88 5. Placeringsfonden Aktia Capital ,13 6. Sampo Suomi Osake ,07 7. Fondita Nordic Small Cap Placfond ,96 8. Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra ,76 9. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia , Mandatum Suomi Kasvuosake ,57 Osakkeiden omistuksen liittyvät sopimukset Wecan on sopinut Sulautumisen yhteydessä Yhtiön 16 pääomistajan kanssa suunnitelmasta laajentaa omistuspohjaa Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Suunnitelman mukaan pääomistajat vähentävät omistustaan vähitellen noin 20 prosenttia kolmen seuraavan vuoden kuluessa. Suunnitelman tavoitteena on lisätä Yhtiön osakkeen likviditeettiä. Wecanilla ei ole tiedossa muuta yhtiön osakkeiden omistukseen liittyvää osakassopimusta. Wecanin johto Suomen osakeyhtiölain sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Wecanin määräysvalta ja johto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. 15

16 Wecanin hallitukseen kuuluvat pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen seuraavat jäsenet: Hallituksessa Nimi Asema Syntymävuosi vuodesta Jukka Aakula Puheenjohtaja Pasi Aakula Jäsen Pauli Aakula Jäsen Asa-Matti Lyytinen Jäsen Wecanin hallitus on ehdottanut kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle uusien hallituksen jäsenien valitsemista siten, että hallituksessa on yhteensä viisi jäsentä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pauli Aakula. Johdon palkkiot Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksamat palkat ja palkkiot luontoisetuineen päättyneeltä tilikaudelta olivat yhteensä euroa. Johdon omistus Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat ennen Sulautumista yhteensä osaketta, mikä vastaa noin 48,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen jäsenet ovat merkinneet optiooikeuksia kappaletta. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana tilikausina on toiminut KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Ahti, sekä lisäksi tilikausilla KHT Juhani Korhonen. Liiketoiminnan kuvaus Wecan on elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tuottaa pääasiassa tietoliikennealan tuotteita ja palveluita. Wecanin asiakkaina ovat merkittävät kansainväliset tietoliikennejärjestelmien toimittajat sekä erityisesti langattoman viestinnän verkkojärjestelmien valmistajat. Wecan-konserniin kuuluvat Suomessa sijaitseva emoyhtiö Wecan Electronics Oyj ja kokonaan omistetut tytäryhtiöt Wecan Cables Oü (Viro), Wecan Electronics (Suzhou) Co., Ltd. (Kiina) sekä Wecan Electronics Corporation (USA). Wecan myy sopimusvalmistuspalveluja tietoliikennealan, pääasiassa langattoman viestinnän, verkkojärjestelmien valmistajille. Wecanin valmistamat päätuoteryhmät ovat verkkojärjestelmiin käytettävät moduulit, emolevyt ja kaapelit. Varsinaisten tuotteiden lisäksi Wecan tarjoaa palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat materiaalihankinta, valmistusprosessin ja testausympäristön suunnittelu, tuotanto, tuotteiden testaus sekä logistiikan hallinta. Wecanin valmistamat tuotteet sijoittuvat tietoliikenteen verkkomaailmaan, ja muodostavat yleensä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti merkittävän osan lopputuotteesta. Wecanin tavoitteena on olla kansainvälinen avaintoimittaja johtaville tietoliikennejärjestelmien toimittajille valituilla tuote- ja palvelusektoreilla, sekä toimintansa kautta tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja omistajille. Tavoitteen saavuttamiseksi Wecanin keskeisenä strategiana on laajan palvelukokonaisuuden tarjoaminen asiakkaille, laajentuminen kansainvälisesti, tuotekehityksen organisointi sekä toiminnan kannattava kasvu. Tärkeitä keinoja tavoitteiden saavuttamisessa ovat myös syvenevä yhteistyö asiakkaiden kanssa ja yhteistyöverkoston laajentaminen. Wecanin keskeisenä päämääränä on toiminnan kannattavuus ja lisäarvon tuottaminen omistajille. Kannattavuuden säilyttämiseksi korkealla Wecan keskittyy pääasiallisesti business-to-business elektroniikan sopimusvalmistukseen ja hallinnoi aktiivisesti toimintaan sitoutuneen pääoman määrää. Pääomien hallinnan keinoja ovat varastojen ja muun käyttöpääoman hallinnassa käytettävä ns. cash-to-cash malli sekä optimaaliset ja tarkkaan harkitut käyttöomaisuusinvestoinnit. 16

17 WECAN ELECTRONICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Yleistä Wecan-konsernin liikevaihto oli 46.5 milj. euroa (-1.1 %), mitä voidaan pitää tyydyttävänä saavutuksena vuoden 2001 heikentyneessä markkinatilanteessa. Viennin ja kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 33.6 (41.6) %. Muutos aiheutui siitä, että uusien tuotesukupolvien käynnistys keskittyi Suomeen. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevoitto oli 4.5 milj. euroa (+2.0 %). Liikevoitto oli 9.7 (9.4) % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 3.3 (3.3) milj. euroa. Konsernin tulos/osake oli 0.39 (0.40) euroa. Markkinoilla pitkään jatkunut kokonaiskasvu tyrehtyi. GSM-pohjaisten tuotteiden osuus Wecanin liikevaihdosta supistui ja uusien tuotesukupolvien (3G, GPRS, EDGE) osuus kasvoi erityisesti toisella vuosipuoliskolla. Toimialalle tyypilliset konsolidoituminen ja ulkoistaminen jatkuivat myös Suomessa, mm. kun kansainväliset sopimusvalmistajat yritys- ja tehdasostoin laajensivat toimintaansa Wecanin toimitusketjuissa. Tuotantokapasiteettia laajennettiin kaikissa tuotantolaitoksissa, jotta uusien tuotesukupolvien tuomaan kysynnän kasvuun voidaan vastata. Samalla voitiin edelleen nostaa tuotantoteknologisen osaamisen tasoa. Teknologiset asiakasyhteistyöprojektit olivat merkittävä osa kehitystoimintaa. Kiinan tehdas sai ISO ympäristösertifikaatin. Markkinoinnin resursseja vahvistettiin. Kiinassa aloitettiin loppuvuodesta toimitukset Motorolan toimitusketjuun. Yhteistyöneuvotteluja käydään myös useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa sekä Kiinassa että Euroopassa. Hankittavan materiaalin kohdalla pyritään suurempaan kaupintavarastoperiaatteen soveltamiseen. Käynnistetyn projektin tulokset vaihto-omaisuuteen sitoutuneen pääoman pienentämisessä olivat jo kertomusvuonna merkittäviä ja alkaneena vuonna tilanteen odotetaan edelleen parantuvan. Liikevaihto ja tulos Wecan-konsernin liikevaihto oli 46.5 milj. euroa (-1.1 %). Uusien tuotesukupolvien käynnistyminen Suomessa johti viennin ja kansainvälisen toiminnan osuuden supistumiseen konsernin liikevaihdosta. Vuonna 2001 osuus oli 33.6 (41.6) %. Kiinan liikevaihto nousi hieman. Suomen toiminnan liikevaihto oli 30.8 (27.4) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 66.4 (58.4) %, muu Eurooppa 12.4 (20.3) %, Aasia 21.2 (21.1) % ja USA 0.0 (0.2) %. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevoitto oli 4.5 milj. euroa (+2.0 %), mikä oli 9.7 (9.4) % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 3.3 (3.3) milj. euroa ja tulos/osake oli 0.39 (0.40) euroa. Kannattavuus parani loppuvuonna volyymin kasvun myötä ja myös mm. rahoituserien neton supistuessa. Lisäksi Kiinan VAT-palautus paransi tulosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 31.6 (51.5) %. Muutokseen vaikutti olennaisesti kasvanut oma pääoma. Investoinnit Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2.3 (2.0) milj. euroa. Investoinnit painottuivat tuotantokapasiteetin nostamiseen. Näin turvataan kapasiteetin riittävyys, kun uudet tuotesukupolvet tulevat tuotantoon täydellä voimalla. Virossa kunnostettiin ja otettiin käyttöön n m2 toimitila edellisenä vuonna hankitusta kokonaisuudessaan n m2 käsittävästä kiinteistöstä. Kiinassa hankittiin lisää tilaa vuokraamalla. Ylivieskassa myytiin aiempi pääasiassa kaupintavarastotoimintaan käytetty toimitila ja sen tilalle hankittiin samaan käyttötarkoitukseen uusi logistisesti soveliaampi tila. Kiinassa otettiin käyttöön uusinta teknologiaa edustava pintaliitoslinja ja semirigid-teknologian valmistuslinja. Ylivieskassa laajennettiin pressfit- ja testauskapasiteettia. Rahoitusasema ja osakepääoma Konsernin rahoitustilanne on säilynyt hyvänä. Omavaraisuusaste parani ja oli 59.0 (47.0) %. Vaihto-omaisuuden arvo laski logistiikan kehitystoimien avulla 19.0 % ja oli 5.0 milj. euroa. Lyhytaikaiset saamiset laskivat 17.1 % ja olivat 11.5 milj. euroa, josta myyntisaamisten osuus oli 11.1 (13.0) milj. euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat 2.9 (1.3) milj. euroa. Lyhytaikaisten velkojen väheneminen 26.8 % johtui pääosin ostovelkojen alenemisesta. Osakepääoman kohdalla ei tilikauden aikana ole tapahtunut muutoksia. 17

18 Henkilöstö Vuoden lopulla konserniin oli palkkasuhteessa 384 (557) henkilöä. Suomen henkilömäärä oli 130, Kiinan 93 ja Viron 161. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli 426 (457). Kysynnän vaihtelujen johdosta henkilökuntaa jouduttiin lomauttamaan erityisesti vuoden alussa. Henkilöstön osaamista liiketoimintaprosessien hallinnassa on tuettu perustamalla globaaleja kehitysryhmiä. Toimihenkilöiden yksilölliseen kehittymiseen on myös panostettu entistä enemmän. Konsernin rakenne Konsernin rakenne on säilynyt ennallaan. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Wecan Electronics Oyj ja sen tuotannolliset tytäryhtiöt Wecan Cables Oü (Viro) ja Wecan Electronics (Suzhou) Co., Ltd. (Kiina) sekä amerikkalainen Wecan Electronics Corporation, jolla ei ollut toimintaa tilikauden aikana. Emoyhtiön omistusosuus kaikissa tytäryhtiöissä on 100 %. Osakevaihto ja kurssikehitys Vuoden osakevaihto oli kpl, mikä vastaa 33 % koko osakemäärästä. Vuoden korkein kaupantekokurssi oli euroa ja alhaisin 3.20 euroa. Päätöskurssi oli 5.50 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli 46.8 milj. euroa Hallitus ja toimitusjohtaja Yhtiön hallitukseen kuuluivat koko vuoden puheenjohtajana Jukka Aakula ja jäseninä Pasi Aakula, Pauli Aakula ja Asa-Matti Lyytinen. Uutena jäsenenä on toiminut alkaen Juhani Korhonen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Pauli Aakula. Varsinainen yhtiökokous Yhtiökokous vahvisti vuoden 2000 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0.09 euroa osakkeelta. Kokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9, 10, ja 12 :t hallituksen esityksen mukaisesti. Osinkoehdotus Konsernin vapaa oma pääoma on konsernitaseen mukaan ,95 euroa ja jakokelpoiset varat ,89 euroa. Emoyhtiön vapaa oma pääoma on ,80 euroa, josta tilivuoden voitto on ,12 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0.10 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy allekirjoittivat aiesopimuksen yhdistymisneuvottelujen aloittamisesta ja allekirjoitetaan yhtiöiden välinen yhdistymissopimus ja sulautumissuunnitelma. Yhdistyvän kokonaisuuden nimen ehdotetaan olevan Scanfil Oyj. Yhdistymisessä syntyvän kokonaisuuden omistusrakenteen suunnitellaan noudattavan yhtiöiden tuloskehitystä ennen yhdistymisen toimeenpanoa. Yhdistymisen tavoitteena on muodostaa kansainvälisesti merkittävä, vertikaalisesti integroitunut tietoliikennesektorin ja teollisuuselektroniikan järjestelmätoimittaja, jolla on valmistusta Suomessa, Kiinassa, Virossa ja Unkarissa. Yhdistyminen varmistaisi yhtiöille entistä laajemman globaalin palvelukyvyn ja tuotevalikoiman sekä vahvan aseman kansainvälisenä sopimusvalmistajana. Scanfil Oy on 25 vuotta toiminut, merkittävä suomalainen elektroniikkateollisuuden järjestelmätoimittaja ja sopimusvalmistaja. Yhtiö tarjoaa elektroniikkalaitteiden, laitekaappien ja muun elektromekaniikan suunnittelu-, valmistus- ja testauspalveluja tietoliikennesektorille ja teollisuuselektroniikkaan. Tilikaudella 2001 Scanfil-konsernin liikevaihto oli n. 220 milj. euroa ja tulos hyvällä tasolla. 18

19 Tulevaisuuden näkymät Nykyisellä yhtiörakenteella yhtiön kasvun ennustetaan vuonna 2002 olevan markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeampaa. Ennuste perustuu käsitykseen nykyisten asiakkaiden menestyksestä, Wecanin vahvaan rooliin kansainvälisenä sopimusvalmistajana ja 3G-tuotteiden toimittajana sekä aktiivisen markkinoinnin tuomiin uusiin asiakkaisiin. Mikäli kaavailtu yhdistyminen Scanfil Oy:n kanssa toteutuu, vahvistuu yhtiön rooli olennaisesti edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla. 19

20 KONSERNIN TULOSLASKELMAT 2001, 2000 JA 1999 TEUR Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä tilinpäätöseriä ja veroja Tuloverot Tilikauden voitto

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.02.2002 KLO 8.15 1(6) WECAN -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2001

WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.02.2002 KLO 8.15 1(6) WECAN -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2001 WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.02.2002 KLO 8.15 1(6) WECAN -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2001 Wecan-konserni onnistui säilyttämään kannattavuutensa hyvänä vuoden alussa

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 01.11.2002 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.09.2002

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 01.11.2002 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.09.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 01.11.2002 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.09.2002 Scanfil -konsernin pro forma liikevaihto katsauskaudella oli 170,8 milj. euroa (v.2001/12 kk 257,0 milj. euroa).

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot