Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002"

Transkriptio

1 SULAUTUMISMUISTIO Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman ( Sulautumissuunnitelma ), jonka mukaan Scanfil sulautuu Wecaniin siten, että sen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Wecanille ja Scanfilin osakkeenomistajat saavat vastikkeena Wecanin uusia osakkeita ( Sulautuminen ). Sulautumisessa noudatetaan osakeyhtiölain 14 luvun ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a ja b :n säännöksiä. Sulautumissuunnitelma on merkitty kaupparekisteriin ja se sisältyy kokonaisuudessaan tähän sulautumismuistioon. Sulautuminen tulee voimaan, kun Wecanin ja Scanfilin yhtiökokoukset ovat hyväksyneet Sulautumissuunnitelman, Sulautumisen täytäntöönpanoon on saatu rekisteriviranomaisen lupa ja Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin ( Sulautumisen täytäntöönpano ). Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohta ( Sulautumisen rekisteröintipäivä ) on arvioiden mukaan Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen Wecan muuttaa nimensä Scanfil Oyj:ksi. Jäljempänä Yhtiö viittaa Wecaniin Sulautumisen täytäntöönpanon ja nimen muuttamisen Scanfil Oyj:ksi jälkeen. Scanfilin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Scanfilin osakkeita vastaan Wecanin uutta osaketta siten, että yhtä (1) Scanfilin osaketta kohden annetaan 90, Wecanin uutta osaketta ( Sulautumisvastike ). Siltä osin kuin Scanfilin osakkeenomistajalle Sulautumisvastikkeena annettavien Wecanin uusien osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, suoritetaan osakkeenomistajalle kokonaisluvun ylimenevältä osalta rahavastike. Sulautumisessa Sulautumisvastikkeena annettavat uudet Wecanin osakkeet ( Uudet osakkeet ) oikeuttavat osinkoon päättyvältä tilikaudelta alkaen edellyttäen, että yhtiökokous päättää jakaa osinkoa, ja ne antavat muut osakasoikeudet osakepääoman korotuksen rekisteröinnistä lukien. Uudet osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ) Wecanin vanhojen osakkeiden rinnalla Sulautumisen rekisteröintipäivää seuraavasta pörssipäivästä eli arviolta alkaen. Wecanin hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Wecanin ylimääräinen yhtiökokous pidetään klo Hotelli Käenpesässä, osoite Lintutie 1, Ylivieska. Scanfilin osakkeenomistajat päättävät Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä varsinaisessa yhtiökokouksessa, jonka yhtiön hallitus on kutsunut koolle klo Scanfilin pääkonttoriin, osoite Yritystie 6, Sievi. Neuvonantaja

2 Tämän sulautumismuistion ovat laatineet Wecanin ja Scanfilin hallitukset ehdotettuun Sulautumiseen liittyen. Sulautumismuistion sisältämät tiedot on saatu yhtiöiltä ja muista ilmoitetuista lähteistä. Tämä sulautumismuistio on laadittu Helsingin Pörssin säännön mukaisesti noudattaen soveltuvin osin, mitä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :ssä on säädetty listalleottoesitteen laatimisesta. Tämä sulautumismuistio ei sisällä kaikkia valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman päätöksen (197/1998) tarkoittamia tietoja. Rahoitustarkastus ei ole tarkastanut eikä hyväksynyt tätä sulautumismuistiota. Tämän sulautumismuistion mukaiseen Sulautumiseen sovelletaan Suomen lakia. Sulautumista koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Sulautumismuistion julkistaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että tässä sulautumismuistiossa esitetyt tiedot pitävät paikkansa tulevaisuudessa, tai että yhtiöiden liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän sulautumismuistion päivämäärän jälkeen. Ketään ei ole valtuutettu osakkeita tarjottaessa antamaan muita kuin tähän sulautumismuistioon sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän sulautumismuistion levittämiselle ja osakkeiden tarjoamiselle. Yhtiöt edellyttävät, että tämän sulautumismuistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista sekä noudattavat niitä. Tätä sulautumismuistiota ei saa levittää tai julkaista tarjottavien osakkeiden yhteydessä missään valtioissa tai muissa yhteyksissä, joissa osakkeiden tarjoaminen olisi lainvastaista. Tämä sulautumismuistio ei ole tarjous myydä osakkeita tai pyyntö osakkeita koskevaksi tarjoukseksi sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act) tai siihen tehtyjen muutosten mukaisesti eikä niitä saa tarjota, myydä eikä luovuttaa Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille eikä yhdysvaltalaisten lukuun. Yhdistyneessä Kuningaskunnassa mitään osakkeiden tarjoamiseen liittyvää asiakirjaa ei saa luovuttaa muille kuin vuoden 2000 rahoituspalvelu ja -markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) nojalla annetun vuoden 2001 määräyksen (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001) 19(1) artiklan tai 49(1) artiklan mukaisille vastaanottajille tai henkilöille, joille asiakirjan voi muutoin laillisesti luovuttaa. Osakeyhtiölain 14 luvun 9 :n 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä Wecanin ja Scanfilin pääkonttoreissa osoitteissa: Wecan Electronics Oyj Scanfil Oy Ruutihaantie 12 Yritystie Ylivieska Sievi Tämä sulautumismuistio on saatavissa Wecanin ja Scanfilin pääkonttoreista edellä mainituista osoitteista sekä seuraavista internet-osoitteista: ja 2

3 SISÄLLYSLUETTELO ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET TAHOT JA NEUVONANTAJAT... 4 SULAUTUMINEN... 5 SULAUTUMISSUUNNITELMA... 6 SULAUTUMISSUUNNITELMAN LIITTEET... 8 WECAN ELECTRONICS OYJ WECAN ELECTRONICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT SCANFIL OY SCANFIL OY:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT SULAUTUMISESSA MUODOSTUVA YHTIÖ PRO FORMA TILINPÄÄTÖSTIEDOT TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT SULAUTUMISMUISTIOSTA TIIVISTELMÄ SCANFIL OYJ:N OSAKKEISIIN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA WECAN ELECTRONICS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS SCANFIL OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

4 ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET TAHOT JA NEUVONANTAJAT Vastaanottava yhtiö Wecan Electronics Oyj, Ruutihaantie 12, Ylivieska. Sulautuva yhtiö Scanfil Oy, Yritystie 6, Sievi. Neuvonantajat Wecan Electronics Oyj:n tilintarkastaja tilikausina : KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö, Mannerheimintie 20 B, Helsinki, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Ahti, sekä lisäksi tilikausilla KHT Juhani Korhonen. Wecan Electronics Oyj:n taloudellinen neuvonantaja: Opstock Oy, Teollisuuskatu 1 b, Helsinki. Wecan Electronics Oyj:n oikeudellinen neuvonantaja: Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Erottajankatu 5 A, Helsinki. Scanfil Oy:n tilintarkastaja tilikausina : Tilikausina SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Arto Ylimartimo. Tilikautena 2001 varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT Arto Ylimartimo, Pihlajakuja 9-11 B, Oulunsalo ja varatilintarkastajana KHT Pertti Tarvainen. Wecan Electronics Oyj:n hallitus Jukka Aakula Pasi Aakula Pauli Aakula Asa-Matti Lyytinen Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Scanfil Oy:n hallitus Riitta Takanen Reijo Pöllä Harri Takanen Jarkko Takanen Jorma Takanen Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallitusten vakuutus Vakuutamme, että hallituksen parhaan ymmärryksen mukaan tähän sulautumismuistioon sisältyvät tiedot vastaavat tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Ylivieskassa, 3. päivänä huhtikuuta 2002 Sievissä, 3. päivänä huhtikuuta 2002 Wecan Electronics Oyj Hallitus Scanfil Oy Hallitus 4

5 Sulautumisen tausta ja tarkoitus SULAUTUMINEN Wecanin ja Scanfilin hallitukset ovat allekirjoittaneet Sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Scanfil sulautuu Wecaniin. Sulautumisessa kaikki Scanfilin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Wecanille, ja Scanfilin osakkeenomistajat saavat vastikkeena Wecanin uusia osakkeita. Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Wecan muuttaa nimensä Scanfil Oyj:ksi. Wecanin ja Scanfilin Sulautumisen kautta muodostuu uusi kansainvälisesti merkittävä, vertikaalisesti integroitunut tietoliikennesektorin ja teollisuuselektroniikan järjestelmätoimittaja, jolla on tuotantoa Suomessa, Kiinassa, Virossa ja Unkarissa. Sulautumisella pyritään varmistamaan sulautuville yhtiöille entistä laajempi globaali palvelukyky ja tuotevalikoima, sekä vahva asema kansainvälisenä sopimusvalmistajana. Sulautumisella vahvistetaan sulautuvien yhtiöiden resursseja laajentaa asiakaspohjaa ja aikaansaadaan entistä paremmat edellytykset kansainväliseen kasvuun. Scanfilin osakkeenomistajille on ehdotettu maksettavaksi Sulautumisvastiketta siten, että Wecan antaa vastikkeena jokaisesta Scanfilin osakkeesta 90, kappaletta Wecanin uusia osakkeita eli yhteensä noin 52,2 milj. osaketta. Sulautumisen seurauksena Scanfilin omistajien omistusosuus Yhtiöstä tulee nousemaan noin 86 prosenttiin. Sulautumisvastikkeen määrittelyn lähtökohtana on pidetty Wecanin ja Scanfilin suhteellista arvonmääritystä. Sulautumisvastikkeen määrittelyssä on huomioitu kummankin yhtiön strateginen asema, viimeaikainen taloudellinen kehitys sekä yhtiöiden tarjoama potentiaali liiketoiminnan laajentamiseksi. Wecanin tilintarkastajana toimivan KPMG Wideri Oy Ab:n vastuunalainen tilintarkastaja KHT Ari Ahti sekä KHT Kjell Lindqvist ovat toimineet Wecanin osalta osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n edellyttäminä riippumattomina asiantuntijoina, ja Scanfilin tilintarkastajana toimiva KHT Arto Ylimartimo samoin osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n edellyttämänä riippumattomana asiantuntijana Scanfilin osalta. Mainittujen asiantuntijoiden lausunnot Sulautumissuunnitelmasta on esitetty kohdassa Sulautumissuunnitelman liitteet. Rekisteriviranomaisten lupa Sulautumissuunnitelman täytäntöönpanolle haetaan sen jälkeen, kun Wecanin ja Scanfilin yhtiökokoukset ovat hyväksyneet Sulautumissuunnitelman. Sulautuminen tulee voimaan, kun Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on

6 1 Osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö Wecan Electronics Oyj (jäljempänä Wecan ) Y-tunnus: Kotipaikka: Ylivieska Osoite: Ruutihaantie 12, Ylivieska 1.2 Sulautuva yhtiö Scanfil Oy (jäljempänä Scanfil ) Y-tunnus: Kotipaikka: Sievi Osoite: Yritystie 6, Sievi SULAUTUMISSUUNNITELMA 2 Sulautuminen Osapuolten hallitukset ehdottavat, että Scanfil sulautuu Wecaniin tämän sulautumissuunnitelman mukaisesti (absorptiosulautuminen). Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Wecan muuttaa nimensä Scanfil Oyj:ksi (jäljempänä Yhtiö ). Sulautuminen noudattaa osakeyhtiölain 14 luvun säännöksiä, sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52a ja 52b :iä. Kaikki Scanfilin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Wecanille ja Scanfilin osakkeenomistajat saavat vastikkeena Wecanin uusia osakkeita. 3 Osakeyhtiölain edellyttämät tiedot 3.1 Selvitys sulautumisen syystä Sulautumisen kautta muodostuu uusi kansainvälisesti merkittävä, vertikaalisesti integroitunut tietoliikennesektorin ja teollisuuselektroniikan järjestelmätoimittaja, jolla on tuotantoa Suomessa, Kiinassa, Virossa ja Unkarissa. Sulautumisella pyritään varmistamaan yhtiöille entistä laajempi globaali palvelukyky ja tuotevalikoima sekä vahva asema kansainvälisenä sopimusvalmistajana. Sulautumisella vahvistetaan yhtiöiden resursseja laajentaa asiakaspohjaa ja aikaansaadaan entistä paremmat edellytykset kansainväliseen kasvuun. 3.2 Ehdotus vastikkeesta Scanfilin osakkeenomistajille Scanfilin osakkeenomistajille on ehdotettu maksettavaksi vastiketta siten, että Wecan tarjoaa jokaisesta Scanfilin osakkeesta 90, kappaletta Wecanin uusia osakkeita. Sikäli kuin Scanfilin osakkeenomistajille vastikkeena annettavien vastaanottavan yhtiön osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, suoritetaan osakkeenomistajille kokonaisluvun ylimenevältä osalta rahavastike. Rahavastikkeen perusteena oleva osakkeen hinta on sulautumisen jälkeisen pörssinoteerauksen viiden (5) ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätöskurssien keskiarvo. Rahavastike on saamatta jääneen osakkeen murto-osaa vastaava osuus vastikkeen perusteena olevasta osakkeen hinnasta. Vastikkeen määrittelyn lähtökohtana on pidetty Wecanin ja Scanfilin suhteellista arvonmääritystä. Vastikkeen määrittelyssä on huomioitu kummankin yhtiön strateginen asema, viimeaikainen taloudellinen kehitys sekä yhtiöiden tarjoama potentiaali liiketoiminnan laajentamiseksi. Sulautumisvastikkeen määrittelyyn ei ole liittynyt olennaisia arvostusongelmia. 3.3 Ehdotus vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta Hallitukset ehdottavat, että Wecanin yhtiöjärjestystä muutetaan liitteen 1 mukaiseksi. Wecanin toiminimeksi muutetaan Scanfil Oyj, englanniksi Scanfil plc. 6

7 3.4 Ehdotus vastikkeen suorittamiseen tarvittavasta uusmerkinnästä ja sen jakamisen ajankohdasta ja muista ehdoista Wecanin hallitus tulee esittämään sulautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Wecanin osakepääomaa tullaan korottamaan suunnatulla annilla seuraavalla tavalla: (i) Wecanin osakepääomaa korotetaan enintään ,50 eurolla, jolloin osakepääomaksi muodostuu enintään ,50 euroa. Osakepääoman täsmällinen määrä riippuu siitä, kuinka moni sulautuvan yhtiön osakkeenomistaja vaatii osakkeittensa lunastamista ja missä määrin vaihtosuhde ei mene tasan vastikkeeseen oikeuttavien Scanfilin osakkeiden kanssa. (ii) Uudet osakkeet tarjotaan Scanfilin osakkeenomistajille siten, kuin edellä kohdassa 3.2 on määritelty. (iii) Scanfilin osakkeenomistajat luovuttavat Opstock Oy:lle kaikki omistamansa Scanfilin osakkeet viimeistään kaksi viikkoa ennen sulautumisen täytäntöönpanoluvan arvioitua rekisteröintipäivää allekirjoittamalla saamansa osakkeiden siirtositoumuksen sekä samalla luovuttamalla kaikki omistuksessaan olevista osakkeista annetut osakekirjat. (iv) Sulautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden jakaminen aloitetaan sulautumispäivänä tai ellei se ole pankkipäivä, sulautumispäivää seuraavana pankkipäivänä. Sulautumisvastike Scanfilin omistajille suoritetaan arvoosuusjärjestelmässä alkaen sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoluvan rekisteröintipäivänä. (v) Niille Scanfilin omistajille, jotka eivät ole viimeistään kaksi viikkoa ennen sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoluvan rekisteröintipäivää luovuttaneet osakkeitaan sulautumisvastikkeen kirjaamista varten, luovutetaan sulautumisvastike osakekirjojen luovuttamisen jälkeen arvo-osuustilille kirjaamalla, kuitenkin aikaisintaan sulautumisen rekisteröintipäivän jälkeen. 3.5 Selvitys pääomalainoista Sulautuvat yhtiöt eivät ole laskeneet liikkeeseen osakeyhtiölain 14 luvun 4 :n 2 momentin 4-kohdassa tarkoitettuja pääomalainoja. 3.6 Sulautuvan yhtiön omistamat vastanottavan yhtiön osakkeet Scanfil tai sen tytäryhtiö ei omista Wecanin osakkeita. 3.7 Selvitys johdolle ja tilintarkastajille myönnettävistä erityisistä eduista ja oikeuksista Sulautumisen yhteydessä yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle, tilintarkastajille tai riippumattomana asiantuntijana toimivalle tilintarkastajalle ei anneta erityisiä etuja eikä oikeuksia. 3.8 Ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröiminen on tarkoitus toteuttaa mennessä. 4 Muuta 4.1 Aputoiminimet Yhtiön aputoiminimeksi rekisteröidään Wecan Electronics. Yhtiön aputoiminimen toimialana on elektroniikan valmistuspalvelut ja laitteiden, komponenttien sekä tuotteiden suunnittelu, valmistaminen, markkinointi, myynti, vienti ja tuonti. 4.2 Mahdollinen yhtiökokouskäsittely vastaanottavassa yhtiössä Todettiin, että sulautuminen tullaan käsittelemään Wecanin ylimääräisessä yhtiökokouksessa. 4.3 Osakeyhtiölain 14 luvun 3 :ssä tarkoitetut erityisten oikeuksien haltijat Scanfil ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjoja tai muita osakkeenomistajan oikeuksiin rinnastettavia oikeuksia. Oulussa helmikuun 25. päivänä 2002 Sievissä helmikuun 25. päivänä 2002 Wecan Electronics Oyj Scanfil Oy Hallitus Hallitus 7

8 SULAUTUMISSUUNNITELMAN LIITTEET Sulautumissuunnitelman liitteenä on vastaanottavan yhtiön eli Wecanin, jonka nimi muutetaan sulautumisen jälkeen Scanfil Oyj:ksi, yhtiöjärjestys. Muita liitteitä ovat jäljennökset vastaanottavan yhtiön eli Wecanin ja sulautuvan yhtiön eli Scanfilin tilinpäätöksistä 1999, 2000 ja 2001, sekä molempien yhtiöiden hallituksen selostukset tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiöiden asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, molempien yhtiöiden tilintarkastajien lausunnot hallituksen selostuksista sekä riippumattomien asiantuntijoiden lausunnot Sulautumissuunnitelmasta. Scanfil Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Scanfil Oyj ja englanniksi Scanfil plc. Yhtiön kotipaikka on Sievi. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on elektroniikan valmistuspalvelut, sähköteknisten laitteiden, komponenttien ja muiden tuotteiden ja niiden osien valmistus, markkinointi, kauppa, vienti ja tuonti, konsultointi ja suunnittelu sekä tietoliikenne ja näihin liittyvät palvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita. Konsernin emoyhtiönä yhtiö tarjoaa konserniyhtiöille hallinto-, rahoitus-, markkinointi- ja muita palveluja sekä muutoin vastaa konsernin yhteisistä toiminnoista. 3 Osakepääoma Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeita on vähintään kappaletta ja enintään kappaletta. 4 Yhtiön hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa puheenjohtajan vaalin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 6 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 7 Tilintarkastajat Yhtiössä on yhdestä kahteen (1-2) varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Lisäksi voidaan valita yhdestä kahteen (1-2) varatilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi varsinainen tilintarkastaja, on valittava yksi varatilintarkastaja. Milloin tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa ole kuitenkaan valittava. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 8 Toiminimen kirjoittaminen Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. 9 Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ainakin yhdessä hallituksen päättämässä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetuilla kirjeillä. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 8

9 10 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Vantaalla tai Oulussa. Kokouksessa on: Esitettävä: 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä emoyhtiön että konsernin osalta, 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä: 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta, 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; valittava: 8. hallituksen jäsenet sekä 9. tarvittaessa tilintarkastajat ja varamiehet. 11 Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 12 Osakkeisiin liittyvät oikeudet Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Oikeus saada yhtiöistä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä: 1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon, 2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon tai 3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. 9

10 Riippumattomien asiantuntijoiden lausunnot sulautumissuunnitelmasta Wecan Electronics Oyj:n riippumattomien asiantuntijoiden lausunto Wecan Electronics Oyj:n ja Scanfil Oy:n hallitukset ovat päättäneet ehdottaa kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle päätöksen tekemistä siitä, että Scanfil Oy sulautuu Wecan Electronics Oyj:hin. Ehdotettuun sulautumiseen liittyen sulautuvien yhtiöiden hallitukset ovat laatineet päivätyn sulautumissuunnitelman. Olemme arvioineet hyvän tilintarkastustavan mukaisesti sulautumissuunnitelman sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä osakeyhtiölain säännösten perusteella. Sulautumisen ehtojen mukaan Scanfil Oy:n osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena jokaista Scanfil Oy:n osaketta vastaan 90, kappaletta Wecan Electronics Oyj:n osakkeita. Ehdotus osakkeiden vaihtosuhteeksi perustuu yhtiöiden hallitusten sulautumissuunnitelmassa esittämiin yhtiöiden arvojen määrityksessä sovellettuihin arvostusmenetelmiin ja niitä käyttämällä saatuihin arvostustuloksiin. Riippumattomina asiantuntijoina toimivina hyväksyttyinä tilintarkastajina esitämme osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n 1 momentin mukaisena lausuntonamme, että sulautumissuunnitelmassa annetaan osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sulautumisen syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaanottavalle yhtiölle tuleva omaisuus vastaa vähintään sulautumisvastikkeena Wecan Electronics Oyj:n osakkeista yhtiön taseeseen kirjattavaa osakepääoman määrää. Käsityksemme mukaan sulautuminen ei ole omiaan vaarantamaan Wecan Electronics Oyj:n nykyisten velkojen maksua. Helsingissä helmikuun 25. päivänä 2002 Ari Ahti, KHT Kjell Lindqvist, KHT Scanfil Oy:n riippumattoman asiantuntijan lausunto Scanfil Oy:n hallitus on päättänyt ehdottaa kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle päätöksen tekemistä siitä, että Scanfil Oy sulautuu Wecan Electronics Oyj:öön. Ehdotettuun sulautumiseen liittyen sulautuvien yhtiöiden hallitukset ovat laatineet päivätyn sulautumissuunnitelman. Olen arvioinut hyvän tilintarkastustavan mukaisesti sulautumissuunnitelman sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä osakeyhtiölain säännösten perusteella. Sulautumisen ehtojen mukaan Scanfil Oy:n osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena jokaista Scanfil Oy:n osaketta vastaan 90, kappaletta Wecan Electronics Oyj:n osakkeita. Sikäli kuin Scanfilin osakkeenomistajille vastikkeena annettavien vastaanottavan yhtiön osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, suoritetaan osakkeenomistajille kokonaisluvun ylimenevältä osalta rahavastike. Rahavastikkeen perusteena oleva osakkeen hinta on sulautumisen jälkeisen pörssinoteerauksen viiden (5) ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätöskurssien keskiarvo. Rahavastike on saamatta jääneen osakkeen murto-osaa vastaava osuus vastikkeen perusteena olevasta osakkeen hinnasta. Ehdotus osakkeiden vaihtosuhteeksi perustuu yhtiöiden hallitusten sulautumissuunnitelmassa esittämiin yhtiöiden arvojen määrityksessä sovellettuihin arvostusmenetelmiin ja niitä käyttämällä saatuihin arvostustuloksiin. Riippumattomana asiantuntijana toimivana hyväksyttynä tilintarkastajana esitän osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n mukaisena lausuntonani, että sulautumissuunnitelmassa annetaan osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sulautumisen syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaanottavalle yhtiölle tuleva omaisuus vastaa sulautumisvastikkeena Wecan Electronics Oyj:n osakkeista maksettavaa määrää (yhtiön taseeseen kirjattavaa osakepääoman määrää). Oulussa, 25. päivänä helmikuuta 2002 Arto Ylimartimo, KHT 10

11 Wecan Electronics Oyj:n hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä tapahtumista ja sitä koskeva tilintarkastajan lausunto Osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 4. kohdan mukaisesti ilmoitamme, ettei tiedossamme ole sellaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat yhtiön asemaan olennaisesti sen lisäksi, mitä on mainittu yhtiön tilinpäätöksessä helmikuuta 2002 Wecan Electronics Oyj Hallitus Osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 5 kohdan mukaisena lausuntonamme Wecan Electronics Oyj:n tilintarkastajina liittyen yhtiön hallituksen laatimaan sulautumissuunnitelmaan esitämme käsityksenämme, että osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ja päivätty hallituksen selostus antaa sulautumispäätöksen tekemisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöksen jälkeisistä Wecan Electronics Oy:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista. Helsingissä KPMG Wideri Oy Ab Ari Ahti KHT Scanfil Oy:n hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä tapahtumista ja sitä koskeva tilintarkastajan lausunto Hallitus on käsitellyt kuluvan tilikauden liiketoimintaa ja toteaa, että liiketoiminta on ollut kannattavaa eikä mitään olennaisia muutoksia tai tapahtumia ole sattunut tilinpäätöksen jälkeen. Sievissä. 25 päivänä helmikuuta 2002 Scanfil Oy Hallitus Osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 5 kohdan mukaisena lausuntonani Scanfil Oy:n tilintarkastajana liittyen yhtiön hallituksen laatimaan sulautumissuunnitelmaan esitän käsitykseni, että osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ja päivätty hallituksen selostus antaa sulautumispäätöksen tekemisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöksen jälkeisistä Scanfil Oy:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista. Oulussa, 25. päivänä helmikuuta 2002 Arto Ylimartimo KHT 11

12 Menettelyohjeet yhtiöiden osakkeenomistajille Yhtiökokoukset Sulautumisesta päättävät lopullisesti sekä sulautuvan että vastaanottavan yhtiön yhtiökokoukset. Mikäli yhtiökokoukset hyväksyvät Sulautumisen, haetaan Sulautumisen täytäntöönpanoon kaupparekisterin lupa ja kaupparekisteri antaa kuulutuksen sulautuvan yhtiön velkojille. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on Scanfilin hallitus on kutsunut Scanfilin varsinaisen yhtiökokouksen koolle pidettäväksi ja Wecanin hallitus puolestaan Wecanin ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi samana päivänä Sulautumisen hyväksyminen edellyttää kummassakin yhtiökokouksessa, että vähintään 2/3 kokouksessa edustetuista ja läsnä olevista osakkeista kannattaa Sulautumista. Sulautumisesta päättävä Wecanin yhtiökokous päättää samalla myös Sulautumisvastikkeena jaettavien Wecanin osakkeiden liikkeeseenlaskusta. Sulautumispäätöstä vastustavalla Scanfilin osakkeenomistajalla on oikeus vaatia, että yhtiö lunastaa tämän omistamat osakkeet käyvästä hinnasta. Mikäli joku Scanfilin osakkeenomistajista haluaa vastustaa Sulautumista, tulee tämän saapua paikalle yhtiökokoukseen ja varata oikeus lunastusvaatimuksen tekemiseen tätä tiedusteltaessa, sekä äänestää hallituksen tekemää Sulautumista koskevaa esitystä vastaan. Wecanin ja Scanfilin tekemän yhdistymissopimuksen mukaan Sulautuminen edellyttää myös muun muassa, että korkeintaan 0,5 prosentin osuus Scanfilin osakkeista on vaadittu lunastettavaksi. Scanfilin osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 92,1 prosenttia Scanfilin osakkeista, ovat sitoutuneet olemaan vaatimatta osakkeidensa lunastusta Sulautumisen yhteydessä. Sulautumisvastikkeen jako Sulautuminen ei aiheuta mitään toimenpiteitä Wecanin osakkeenomistajille. Scanfilin osakkeenomistajat luovuttavat Opstock Oy:lle kaikki omistamansa Scanfilin osakkeet viimeistään kaksi viikkoa ennen arvioitua Sulautumisen rekisteröintipäivää allekirjoittamalla saamansa osakkeiden siirtositoumuksen, sekä samalla luovuttamalla kaikki omistuksessaan olevista osakkeista annetut osakekirjat. Scanfilin osakkeenomistajille toimitetaan tarkemmat toimintaohjeet erikseen. Sikäli kuin Scanfilin osakkeenomistajille Sulautumisvastikkeena annettavien vastaanottavan yhtiön osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, suoritetaan osakkeenomistajille kokonaisluvun ylimenevältä osalta rahavastike. Rahavastikkeen perusteena oleva osakkeen hinta on Sulautumisen jälkeisen pörssinoteerauksen viiden (5) ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätöskurssien keskiarvo. Rahavastike on saamatta jääneen osakkeen murto-osaa vastaava osuus vastikkeen perusteena olevasta osakkeen hinnasta. Sulautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden jakaminen aloitetaan Sulautumisen rekisteröintipäivänä tai ellei se ole pankkipäivä, Sulautumisen rekisteröintipäivää seuraavana pankkipäivänä. Sulautumisvastike Scanfilin omistajille suoritetaan arvo-osuusjärjestelmässä Sulautumisen rekisteröintipäivästä alkaen. Suunniteltu Sulautumisen rekisteröintipäivä on Sulautumisvastikkeen jakamisesta aiheutuvista kuluista vastaa Wecan. Scanfilin osakkeenomistajilta ei peritä tai pidätetä Sulautumisvastikkeen jakamisen yhteydessä mitään kuluja. Kukin tilinhoitajayhteisö veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Sulautumisessa huomioon otettavia seikkoja Vaihtosuhde Wecanin osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Scanfilin osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Sulautumisvastikkeen määrittelyn lähtökohtana on pidetty Wecanin ja Scanfilin suhteellista arvonmääritystä. Sulautumisvastikkeen määrittelyssä on huomioitu kummankin yhtiön strateginen asema, viimeaikainen taloudellinen kehitys sekä yhtiöiden tarjoama potentiaali liiketoiminnan laajentamiseksi. Wecan ja Scanfil eivät voi taata, että Sulautumisessa ja Sulautumisvastikkeen määrittelyssä käytetyt vaihtosuhteet ovat Sulautumisen rekisteröintipäivänä oikeita ja vastaavat täysin Wecanin ja Scanfilin suhteellista arvostusta. 12

13 Toteutumisen edellytykset Sulautumisen hyväksyminen edellyttää Wecanin ja Scanfilin yhtiökokousten sekä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kummankin yhtiön yhtiökokouksessa on vähintään 2/3 kokouksessa edustetuista ja läsnäolevista osakkeista kannatettava Sulautumista. Lisäksi Wecanin ja Scanfilin tekemän yhdistymissopimuksen mukaan Sulautuminen edellyttää muun muassa, että korkeintaan 0,5 prosentin osuus Scanfilin osakkeista on vaadittu lunastettavaksi ja että Scanfilin velkojat ja Wecanin ja Scanfilin kiinnitysten haltijat myötävaikuttavat Sulautumiseen. Scanfilin osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 92,1 prosenttia Scanfilin osakkeista, ovat sitoutuneet olemaan vaatimatta osakkeidensa lunastusta Sulautumisen yhteydessä Omistusrakenne Sulautumisen jälkeen ja osakkeiden myyntisopimus Sulautumisen seurauksena Scanfilin omistajien, joita on kaikkiaan 25 henkilöä, osuus Sulautumisessa muodostuvasta Yhtiöstä tulee nousemaan noin 86 prosenttiin Yhtiön osakkeista ja äänistä. Näillä osakkeenomistajilla on mahdollisuus päättää huomattava osa osakkeenomistajien päätettäviksi tulevista kysymyksistä mukaan lukien Yhtiön hallituksen valitseminen. Wecan on sopinut Sulautumisen jälkeisen Yhtiön 16 pääomistajan kanssa suunnitelmasta laajentaa omistuspohjaa Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Suunnitelman mukaan pääomistajat vähentävät omistustaan vähitellen noin 20 prosenttia kolmen seuraavan vuoden kuluessa. Suunnitelman tavoitteena on lisätä Yhtiön osakkeen likviditeettiä. 13

14 WECAN ELECTRONICS OYJ Yleisiä tietoja Wecanista Yhtiön toiminimi on Wecan Electronics Oyj ja sen kotipaikka on Ylivieska. Yhtiön toimialana on elektroniikan valmistuspalvelut ja laitteiden, komponenttien sekä tuotteiden suunnittelu, valmistaminen, markkinointi, myynti, vienti ja tuonti. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Wecan on julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Wecan on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin yritys- ja yhteisötunnuksella Wecanin tilikausi on kalenterivuosi. Osakeyhtiölain 14 luvun 9 :n 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Ruutihaantie 12, Ylivieska. Yleisiä tietoja Wecanin osakkeista ja osakepääomasta Yhtiöjärjestyksen mukaan Wecanin osakepääoma on vähintään kaksi miljoonaa ( ) euroa ja enintään kahdeksan miljoonaa ( ) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Wecanilla on vähintään kahdeksan miljoonaa ( ) osaketta ja enintään kolmekymmentäkaksi miljoonaa ( ) osaketta. Wecanin rekisteröity osakepääoma tämän sulautumismuistion päivämääränä on euroa ja jakautuu täysin maksettuun osakkeeseen, jolloin osakkeille laskettu kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,25 euroa. Sulautumissuunnitelman mukaan Wecanin osakepääomaa korotetaan enintään ,50 eurolla, jolloin osakepääomaksi muodostuu enintään ,50 euroa jakautuen tällöin osakkeeseen. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon päättyvältä tilikaudelta alkaen. Sulautumisessa liikkeeseenlaskettavat uudet osakkeet tuottavat muut oikeudet Wecanissa osakepääoman korottamisen rekisteröinnistä lukien. Wecanin osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Osakkeiden ISIN-koodi on FI , kaupankäyntitunnus WEN1V ja pörssierä 100 osaketta. Wecan tulee hakemaan Sulautumisvastikkeena liikkeeseenlaskettavien Uusien osakkeiden julkista noteerausta Helsingin Pörssin päälistalla välittömästi Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Noteerauksen arvioitu alkamisajankohta on Wecanilla on yksi osakesarja. Wecanin kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja muutoin samat oikeudet. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Wecanin osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Wecanin osakkeet ovat olleet arvo-osuusjärjestelmässä lukien. Oikeus saada Wecanista jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä, 1) joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi Wecanin osakasluetteloon, 2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu Wecanin osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon tai 3) jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty Wecanin osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. Wecan ei ole laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirja-, optio- eikä pääomalainoja. Wecan ei ole hankkinut eikä yhtiön hallinnassa ole omia osakkeita eikä yhtiön hallitusta ole valtuutettu niitä hankkimaan tai luovuttamaan. Osakepääoman muutokset vuosina Wecanin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä osakepääomaa on korotettu rahastoannilla markkaan. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on poistettu Wecanin osakkeiden nimellisarvoa koskeva määräys, osakepääoma korotettu rahastoannilla euroon ja osakkeiden lukumäärä lisätty osakkeeseen. Wecanin listautumisen yhteydessä toukokuussa 2000 järjestetyssä osakeannissa osakepääomaa on korotettu eurosta euroon laskemalla liikkeeseen uutta osaketta. Vuonna 2001 Wecanilla ei ole ollut osakepääoman muutoksia. 14

15 Optio-oikeudet Wecanin ylimääräinen yhtiökokous päätti Wecanin johdolle, hallituksen jäsenille, johtoryhmään kuuluville henkilöille ja muille avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta, jonka tavoitteena on sitouttaa ja kannustaa avainhenkilöitä sekä helpottaa uusien avainhenkilöiden rekrytointia. Yhtiökokouksen päättämä optioiden enimmäismäärä oli kpl. Wecanin hallitus päätti optio-ohjelman optio-oikeuksien merkintöjen hyväksymisestä. Optio-oikeuksia merkittiin tässä vaiheessa vastikkeetta kappaletta, josta kirjaimella A merkittyjä optioita on kpl ja kirjaimella B merkittyjä optioita kpl. Kaikki nämä merkittäviksi tarjotut optio-oikeudet merkittiin merkintäaikana. Lisäksi Wecan Cables Oü:n hallussa on loput kpl optio-oikeuksista. Wecanin hallitus päättää Wecan Cables Oü:n hallussa olevien optio-oikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Wecan Cables Oü:llä ei ole oikeutta merkitä optio-oikeuksilla yhtiön osakkeita. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Wecanin osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään osakkeella, mikä vastaa noin 3 prosenttia Wecanin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Osakkeiden merkintäaika alkaa A-optio-oikeuksilla ja B-optio-oikeuksilla Osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksilla A ja B on osakkeen listautumishinta lisättynä 20 prosentilla eli 10,80 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähintaa alennetaan Wecanin listautumisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Tilikaudelta 2000 Wecan jakoi osinkona 0,09 euroa osakkeelta, ja Wecanin yhtiökokous päätti jakaa osinkoa tilikaudelta 2001 hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,10 euroa osakkeelta täsmäytyspäivän ollessa Osakkeenomistajat Wecanin osakkeenomistajien lukumäärä oli osakkeenomistajaa. Seuraavassa taulukossa on esitetty Wecanin 10 suurinta osakkeenomistajaa päivätyn osakasluettelon mukaan. Osakkeita Osuus % osakkeista kpl ja äänimäärästä 1. Aakula Pauli ,41 2. Aakula Pasi ,82 3. Aakula Pekka kuolinpesä ,88 4. Aakula Jukka ,88 5. Placeringsfonden Aktia Capital ,13 6. Sampo Suomi Osake ,07 7. Fondita Nordic Small Cap Placfond ,96 8. Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra ,76 9. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia , Mandatum Suomi Kasvuosake ,57 Osakkeiden omistuksen liittyvät sopimukset Wecan on sopinut Sulautumisen yhteydessä Yhtiön 16 pääomistajan kanssa suunnitelmasta laajentaa omistuspohjaa Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Suunnitelman mukaan pääomistajat vähentävät omistustaan vähitellen noin 20 prosenttia kolmen seuraavan vuoden kuluessa. Suunnitelman tavoitteena on lisätä Yhtiön osakkeen likviditeettiä. Wecanilla ei ole tiedossa muuta yhtiön osakkeiden omistukseen liittyvää osakassopimusta. Wecanin johto Suomen osakeyhtiölain sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Wecanin määräysvalta ja johto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. 15

16 Wecanin hallitukseen kuuluvat pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen seuraavat jäsenet: Hallituksessa Nimi Asema Syntymävuosi vuodesta Jukka Aakula Puheenjohtaja Pasi Aakula Jäsen Pauli Aakula Jäsen Asa-Matti Lyytinen Jäsen Wecanin hallitus on ehdottanut kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle uusien hallituksen jäsenien valitsemista siten, että hallituksessa on yhteensä viisi jäsentä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pauli Aakula. Johdon palkkiot Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksamat palkat ja palkkiot luontoisetuineen päättyneeltä tilikaudelta olivat yhteensä euroa. Johdon omistus Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat ennen Sulautumista yhteensä osaketta, mikä vastaa noin 48,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen jäsenet ovat merkinneet optiooikeuksia kappaletta. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana tilikausina on toiminut KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Ahti, sekä lisäksi tilikausilla KHT Juhani Korhonen. Liiketoiminnan kuvaus Wecan on elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tuottaa pääasiassa tietoliikennealan tuotteita ja palveluita. Wecanin asiakkaina ovat merkittävät kansainväliset tietoliikennejärjestelmien toimittajat sekä erityisesti langattoman viestinnän verkkojärjestelmien valmistajat. Wecan-konserniin kuuluvat Suomessa sijaitseva emoyhtiö Wecan Electronics Oyj ja kokonaan omistetut tytäryhtiöt Wecan Cables Oü (Viro), Wecan Electronics (Suzhou) Co., Ltd. (Kiina) sekä Wecan Electronics Corporation (USA). Wecan myy sopimusvalmistuspalveluja tietoliikennealan, pääasiassa langattoman viestinnän, verkkojärjestelmien valmistajille. Wecanin valmistamat päätuoteryhmät ovat verkkojärjestelmiin käytettävät moduulit, emolevyt ja kaapelit. Varsinaisten tuotteiden lisäksi Wecan tarjoaa palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat materiaalihankinta, valmistusprosessin ja testausympäristön suunnittelu, tuotanto, tuotteiden testaus sekä logistiikan hallinta. Wecanin valmistamat tuotteet sijoittuvat tietoliikenteen verkkomaailmaan, ja muodostavat yleensä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti merkittävän osan lopputuotteesta. Wecanin tavoitteena on olla kansainvälinen avaintoimittaja johtaville tietoliikennejärjestelmien toimittajille valituilla tuote- ja palvelusektoreilla, sekä toimintansa kautta tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja omistajille. Tavoitteen saavuttamiseksi Wecanin keskeisenä strategiana on laajan palvelukokonaisuuden tarjoaminen asiakkaille, laajentuminen kansainvälisesti, tuotekehityksen organisointi sekä toiminnan kannattava kasvu. Tärkeitä keinoja tavoitteiden saavuttamisessa ovat myös syvenevä yhteistyö asiakkaiden kanssa ja yhteistyöverkoston laajentaminen. Wecanin keskeisenä päämääränä on toiminnan kannattavuus ja lisäarvon tuottaminen omistajille. Kannattavuuden säilyttämiseksi korkealla Wecan keskittyy pääasiallisesti business-to-business elektroniikan sopimusvalmistukseen ja hallinnoi aktiivisesti toimintaan sitoutuneen pääoman määrää. Pääomien hallinnan keinoja ovat varastojen ja muun käyttöpääoman hallinnassa käytettävä ns. cash-to-cash malli sekä optimaaliset ja tarkkaan harkitut käyttöomaisuusinvestoinnit. 16

17 WECAN ELECTRONICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Yleistä Wecan-konsernin liikevaihto oli 46.5 milj. euroa (-1.1 %), mitä voidaan pitää tyydyttävänä saavutuksena vuoden 2001 heikentyneessä markkinatilanteessa. Viennin ja kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 33.6 (41.6) %. Muutos aiheutui siitä, että uusien tuotesukupolvien käynnistys keskittyi Suomeen. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevoitto oli 4.5 milj. euroa (+2.0 %). Liikevoitto oli 9.7 (9.4) % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 3.3 (3.3) milj. euroa. Konsernin tulos/osake oli 0.39 (0.40) euroa. Markkinoilla pitkään jatkunut kokonaiskasvu tyrehtyi. GSM-pohjaisten tuotteiden osuus Wecanin liikevaihdosta supistui ja uusien tuotesukupolvien (3G, GPRS, EDGE) osuus kasvoi erityisesti toisella vuosipuoliskolla. Toimialalle tyypilliset konsolidoituminen ja ulkoistaminen jatkuivat myös Suomessa, mm. kun kansainväliset sopimusvalmistajat yritys- ja tehdasostoin laajensivat toimintaansa Wecanin toimitusketjuissa. Tuotantokapasiteettia laajennettiin kaikissa tuotantolaitoksissa, jotta uusien tuotesukupolvien tuomaan kysynnän kasvuun voidaan vastata. Samalla voitiin edelleen nostaa tuotantoteknologisen osaamisen tasoa. Teknologiset asiakasyhteistyöprojektit olivat merkittävä osa kehitystoimintaa. Kiinan tehdas sai ISO ympäristösertifikaatin. Markkinoinnin resursseja vahvistettiin. Kiinassa aloitettiin loppuvuodesta toimitukset Motorolan toimitusketjuun. Yhteistyöneuvotteluja käydään myös useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa sekä Kiinassa että Euroopassa. Hankittavan materiaalin kohdalla pyritään suurempaan kaupintavarastoperiaatteen soveltamiseen. Käynnistetyn projektin tulokset vaihto-omaisuuteen sitoutuneen pääoman pienentämisessä olivat jo kertomusvuonna merkittäviä ja alkaneena vuonna tilanteen odotetaan edelleen parantuvan. Liikevaihto ja tulos Wecan-konsernin liikevaihto oli 46.5 milj. euroa (-1.1 %). Uusien tuotesukupolvien käynnistyminen Suomessa johti viennin ja kansainvälisen toiminnan osuuden supistumiseen konsernin liikevaihdosta. Vuonna 2001 osuus oli 33.6 (41.6) %. Kiinan liikevaihto nousi hieman. Suomen toiminnan liikevaihto oli 30.8 (27.4) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 66.4 (58.4) %, muu Eurooppa 12.4 (20.3) %, Aasia 21.2 (21.1) % ja USA 0.0 (0.2) %. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevoitto oli 4.5 milj. euroa (+2.0 %), mikä oli 9.7 (9.4) % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 3.3 (3.3) milj. euroa ja tulos/osake oli 0.39 (0.40) euroa. Kannattavuus parani loppuvuonna volyymin kasvun myötä ja myös mm. rahoituserien neton supistuessa. Lisäksi Kiinan VAT-palautus paransi tulosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 31.6 (51.5) %. Muutokseen vaikutti olennaisesti kasvanut oma pääoma. Investoinnit Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2.3 (2.0) milj. euroa. Investoinnit painottuivat tuotantokapasiteetin nostamiseen. Näin turvataan kapasiteetin riittävyys, kun uudet tuotesukupolvet tulevat tuotantoon täydellä voimalla. Virossa kunnostettiin ja otettiin käyttöön n m2 toimitila edellisenä vuonna hankitusta kokonaisuudessaan n m2 käsittävästä kiinteistöstä. Kiinassa hankittiin lisää tilaa vuokraamalla. Ylivieskassa myytiin aiempi pääasiassa kaupintavarastotoimintaan käytetty toimitila ja sen tilalle hankittiin samaan käyttötarkoitukseen uusi logistisesti soveliaampi tila. Kiinassa otettiin käyttöön uusinta teknologiaa edustava pintaliitoslinja ja semirigid-teknologian valmistuslinja. Ylivieskassa laajennettiin pressfit- ja testauskapasiteettia. Rahoitusasema ja osakepääoma Konsernin rahoitustilanne on säilynyt hyvänä. Omavaraisuusaste parani ja oli 59.0 (47.0) %. Vaihto-omaisuuden arvo laski logistiikan kehitystoimien avulla 19.0 % ja oli 5.0 milj. euroa. Lyhytaikaiset saamiset laskivat 17.1 % ja olivat 11.5 milj. euroa, josta myyntisaamisten osuus oli 11.1 (13.0) milj. euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat 2.9 (1.3) milj. euroa. Lyhytaikaisten velkojen väheneminen 26.8 % johtui pääosin ostovelkojen alenemisesta. Osakepääoman kohdalla ei tilikauden aikana ole tapahtunut muutoksia. 17

18 Henkilöstö Vuoden lopulla konserniin oli palkkasuhteessa 384 (557) henkilöä. Suomen henkilömäärä oli 130, Kiinan 93 ja Viron 161. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli 426 (457). Kysynnän vaihtelujen johdosta henkilökuntaa jouduttiin lomauttamaan erityisesti vuoden alussa. Henkilöstön osaamista liiketoimintaprosessien hallinnassa on tuettu perustamalla globaaleja kehitysryhmiä. Toimihenkilöiden yksilölliseen kehittymiseen on myös panostettu entistä enemmän. Konsernin rakenne Konsernin rakenne on säilynyt ennallaan. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Wecan Electronics Oyj ja sen tuotannolliset tytäryhtiöt Wecan Cables Oü (Viro) ja Wecan Electronics (Suzhou) Co., Ltd. (Kiina) sekä amerikkalainen Wecan Electronics Corporation, jolla ei ollut toimintaa tilikauden aikana. Emoyhtiön omistusosuus kaikissa tytäryhtiöissä on 100 %. Osakevaihto ja kurssikehitys Vuoden osakevaihto oli kpl, mikä vastaa 33 % koko osakemäärästä. Vuoden korkein kaupantekokurssi oli euroa ja alhaisin 3.20 euroa. Päätöskurssi oli 5.50 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli 46.8 milj. euroa Hallitus ja toimitusjohtaja Yhtiön hallitukseen kuuluivat koko vuoden puheenjohtajana Jukka Aakula ja jäseninä Pasi Aakula, Pauli Aakula ja Asa-Matti Lyytinen. Uutena jäsenenä on toiminut alkaen Juhani Korhonen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Pauli Aakula. Varsinainen yhtiökokous Yhtiökokous vahvisti vuoden 2000 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0.09 euroa osakkeelta. Kokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9, 10, ja 12 :t hallituksen esityksen mukaisesti. Osinkoehdotus Konsernin vapaa oma pääoma on konsernitaseen mukaan ,95 euroa ja jakokelpoiset varat ,89 euroa. Emoyhtiön vapaa oma pääoma on ,80 euroa, josta tilivuoden voitto on ,12 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0.10 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy allekirjoittivat aiesopimuksen yhdistymisneuvottelujen aloittamisesta ja allekirjoitetaan yhtiöiden välinen yhdistymissopimus ja sulautumissuunnitelma. Yhdistyvän kokonaisuuden nimen ehdotetaan olevan Scanfil Oyj. Yhdistymisessä syntyvän kokonaisuuden omistusrakenteen suunnitellaan noudattavan yhtiöiden tuloskehitystä ennen yhdistymisen toimeenpanoa. Yhdistymisen tavoitteena on muodostaa kansainvälisesti merkittävä, vertikaalisesti integroitunut tietoliikennesektorin ja teollisuuselektroniikan järjestelmätoimittaja, jolla on valmistusta Suomessa, Kiinassa, Virossa ja Unkarissa. Yhdistyminen varmistaisi yhtiöille entistä laajemman globaalin palvelukyvyn ja tuotevalikoiman sekä vahvan aseman kansainvälisenä sopimusvalmistajana. Scanfil Oy on 25 vuotta toiminut, merkittävä suomalainen elektroniikkateollisuuden järjestelmätoimittaja ja sopimusvalmistaja. Yhtiö tarjoaa elektroniikkalaitteiden, laitekaappien ja muun elektromekaniikan suunnittelu-, valmistus- ja testauspalveluja tietoliikennesektorille ja teollisuuselektroniikkaan. Tilikaudella 2001 Scanfil-konsernin liikevaihto oli n. 220 milj. euroa ja tulos hyvällä tasolla. 18

19 Tulevaisuuden näkymät Nykyisellä yhtiörakenteella yhtiön kasvun ennustetaan vuonna 2002 olevan markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeampaa. Ennuste perustuu käsitykseen nykyisten asiakkaiden menestyksestä, Wecanin vahvaan rooliin kansainvälisenä sopimusvalmistajana ja 3G-tuotteiden toimittajana sekä aktiivisen markkinoinnin tuomiin uusiin asiakkaisiin. Mikäli kaavailtu yhdistyminen Scanfil Oy:n kanssa toteutuu, vahvistuu yhtiön rooli olennaisesti edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla. 19

20 KONSERNIN TULOSLASKELMAT 2001, 2000 JA 1999 TEUR Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä tilinpäätöseriä ja veroja Tuloverot Tilikauden voitto

tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa,

tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa, Wecan Electronics Oyj Vuosikertomus 2000 Paras tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa, Kiinassa ja Virossa tarjoavat asiakkaillamme

Lisätiedot

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE 1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE Lännen Puhelin Oy ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy ( STT ) ovat laatineet tämän Perusesitteen käytettäväksi esitteenä LP:n sulautuessa STT:hen. Tämä Perusesite on laadittu Suomen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005 SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista Sysopen Oyj ( SysOpen ) ja Digia Oy ( Digia ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) 11.2.2005 tehdyllä yhdistymissopimuksella

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ Vaihto- ja ostotarjous Almanova Oyj (jäljempänä Almanova ) tarjoutuu vaihto- ja ostotarjouksella hankkimaan kaikki Alma Media Oyj:n

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 11.7.2003 liikkeeseen laskemien osakkeiden sekä Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 8.2.2002

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Elisa tai Elisa-konserni ) ja Telekarelia Oy:n ( Telekarelia ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Telekarelia tai

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2005 ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA Elisa Oyj ( Elisa tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja

Lisätiedot