Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut Maisematoimikunta, tilannekatsaus Maisematoimikunnan toimikauden jatkaminen Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Valtuuston päätösten laillisuusvalvonta Lausuntopyyntö kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta Saatavien poistaminen kirjanpidosta Nastolan Työttömät ry:n avustusanomus Tiedoksi saatettavat asiat 426

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:48 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Hassinen Sirpa jäsen Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Siltanen Riitta jäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I varapuheenjohtaja Suhonen Virpi valtuuston II varapuheenjohtaja Känkänen Kari teknisen lautakunnan puheenjohtaja Syyrakki Pauli kunnanjohtaja/esittelijä Mikkola Lotta hallintojohtaja/pöytäkirja npitäjä 185, klo 17:00-17:51 Helander Risto tekninen johtaja 185, klo 17:00-17:51 Puttonen Pirkko tilapalveluinsinööri 185, klo 17:00-17:51 Poissa Notkola Jarkko teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Pasi Karjalainen Jorma Koskelainen

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Tekniset palvelut Kunnanhallitus 185 Kunnanhallituksen työohjelman mukaisesti kunnanhallituksen kokous on osittain teknisten palveluiden teemakokous ja on sivistyspalveluiden teemakokous. Aikataulusyistä teema ko kous ten ajankohdat on vaihdettu keskenään. Kokouksessa käsitellään teknisten palveluiden ajankohtaisia asioita, pää ai hee na on tilapalvelun resurssointi. Kokoukseen on kutsuttu teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja va rapu heen joh ta ja, tekninen johtaja ja tilapalveluinsinööri. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee teknisten palveluiden ajankohtaiskatsauksen tiedokseen. Kunnanhallitus merkitsi annetun katsauksen tiedokseen.

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Maisematoimikunta, tilannekatsaus 842/07.072/2014 Kunnanhallitus 186 Kunnanhallitus on asettanut maisematoimikunnan. Toi mikun nan tehtävänä on kartoittaa kunnan taajama-alueella maisemalliset epä koh dat ja katsoa mihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä epäkohtien pois ta mi sek si. Kunnanhallitus päätti, että toimikunnan tulee laatia kunnan hal li tuk sel le raportti elokuun loppuun mennessä. Toiminnan keskeneräisyydestä johtuen varsinaista raporttia ei ole tehty, vaan asiat on kirjattu kokousmuistioihin. Kokousten ja muis tiot on toimitettu kokousedustajille. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee maisematoimikunnan tilannekatsauksen tietoon sa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi annetun katsauksen tiedokseen.

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Maisematoimikunnan toimikauden jatkaminen 842/07.072/2014 Kunnanhallitus 187 Kunnanhallitus on asettanut kokouksessaan mai se matoi mi kun nan niin, että sen on raportoitava kunnanhallitukselle elokuun lop puun mennessä taajama-alueen maisemalliset epäkohdat ja esittää toi men pi teet, joilla epäkohdat voidaan poistaa. Toimikunta on esittänyt, että sen toimikautta jatketaan siten, että se toimii valtuustokauden loppuun, jonka jälkeen jatkamisesta päätetään erik seen. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, että maisematoimikunnan toimikautta jat ketaan vuoden 2015 loppuun asti. Maisematoimikunnan tu lee raportoida kun nan hal li tuk sel le erikseen kunkin toimintavuoden loppuun mennessä sekä toimittaa väliraportti kunkin toimintavuoden tou ko kuun loppuun mennessä. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Kunnanhallitus Talousarviossa on toimenpiteenä selvittää vapaa-ajan asuntojen muuttamismahdollisuus vakituisiksi asunnoiksi mennessä. Asiaa on valmistellut maapoliittinen työryhmä. Kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen on esitellyt selvityksen kunnanhallitukselle (kunnanjohtaja) Hallitus merkitsee selvityksen tietoonsa saatetuksi ja pyytää perusturvalautakuntaa, sivistyslautakuntaa ja teknistä lautakuntaa antamaan selvityksestä lausuntonsa palvelujen järjestämisen näkökulmasta elokuun loppuun mennessä. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus 188 Perusturvalautakunnan lausunto : Selvityksessä todetaan vapaa-ajan asuntojen muuttamisen vakituisiksi asun noik si olevan kuntastrategiaan liittyvä asia, osa Nastolan kunnan maa po li tiik kaa ja maapoliittista ohjelmaa. Selvityksen tarkoituksena on sel ven tää rannoille sallittavan asumisen ongelmakenttää. Selvityksen periaatelinjauksissa todetaan, että asuntojen käyt tö tar koituk sen muutokset tulisi tehdä ainoastaan kaavoilla, ei poik keamis lu pame net te lyn kautta. Jälkimmäinen johtaa helposti ennalta ar vaa mat tomiin vaikutuksiin ja kuntalaisten tasapuolista kohtelua on vaikea noudat taa. Edelleen työryhmä on ollut sitä mieltä, että niillä haja-asutusalueilla, joil la on investoitu vesihuollon runkolinjoihin, voidaan puoltaa käyt tö tarkoi tuk sen muutoksia (s. 17). Työryhmä on esittänyt käyt tö tar koi tuk sen muu tok siin liittyvän halukkuuden selvittämistä. Selvityksestä voi poimia seuraavia asioita: Nastolassa on 1561 vapaa-ajan asuntoa ja kesämökkejä on kaikilla isoim mil la järvillä. Kesämökin keskikoko on 38 neliötä, keski-ikä on 44 vuotta, tontit ovat pie niä. Kunnan alueella sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen omistajista 25 % on nas to la lai sia. Kiinteistöveron kannalta loma-asunnot ovat kunnalle kannattavampia ku jin vakituiset asunnot.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Henkilöillä voi olla pääsääntöisesti vain yksi vakituinen asunto ker rallaan eikä vapaa-ajan asunnossa voi olla vakituisesti kirjoilla, jos lupa ke sä mö kin käyttötarkoituksen muuttamiseen puuttuu. Nastolan vetovoimaisuuden merkittävimmät tekijät lienevät sijainti ja luon non ym pä ris tö, rannat ovat merkittävä vetovoimatekijä. Suurin väestöryhmä, jonka keskuudessa esiintyy halukkuutta muuttaa va ki tui sek si asukkaaksi vapaa-ajan asunnolle, ovat työelämästä pois tuneet henkilöt. Omarantaisille tonteille kohtuuetäisyydessä pääkaupunkiseudusta on ky syn tää. Vapaa-ajan asukkaat tukevat palvelujen käyttöä ja pysyvyyttä ja he halua vat ostaa päivittäistavaroiden lisäksi työpalveluja, kuten esim. ra kenta mis ta, vartiointia, siivousta. Positiivisia taloudellisia vaikutuksia arvioidaan olevan kiinteistöverot, pal ve lu sek to rin tuomat/saamat tulot ja työpaikat sekä ve si huol to lai toksen asiakkuus. Yleisesti on todettu, että yhdyskuntarakennetta hajauttavalla ha ja-asutuk sel la on negatiiviset vaikutukset kunnan talouteen ja siksi onkin olen nai sen tärkeää, että uusi ympärivuotinen asutus tukee ja tukeutuu jo olemassa oleviin kylä- ja taajamaverkostoihin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta selvityksessä on jo todettu seu raa vaa: Negatiivisia vaikutuksia voivat olla ensiaputoiminnan ulottaminen haja-asu tusalueil le (lisäys: myös väestön vaatimustason nousu. Palveluja on saatava myös vaikeammin tavoitettaville alueille). Palo- ja pelastustoimen ulottaminen haja-asutusalueille. Mökkiläisten tarvitsemien terveyspalvelujen laajentaminen; toisaalta ter vey den huol lon valinnan vapaus saattaa ohjata väestöä ha keu tumaan myös muualle kuin kotikuntaan; tosin toistaiseksi vapauden käyttö on ollut vähäistä. Lisäksi tulee ottaa huomioon sähköisen asioinnin kasvu; myös py syväk si asunnoksi muutetussa "kesämökissä" tulee olla mahdollisuus hoi taa asioitaan sähköisesti etänä (selvityksessä todetaan s. 13, että laa ja kais ta yh teyk sien rakentaminen haja-asutusalueille on todettu kannat ta mat to mak si). Edelliseen liittyen saattaa olla mahdollista, että hiljakkoin tehty val takun nal li nen soteratkaisu, ns. uudet sote-erva-alueet ja niille osoitettu jär jes tä mis vas tuu yhdessä kuntatalouden tiukkuuden kanssa, voi johdat taa siihen, että tapahtuu huomattavaa palvelujen/palvelupisteiden

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus kes kit tä mis tä. Selvityksessä on viitattu siihen, että mikäli haja-asutusalueille tulisi nykyis tä enemmän iäkästä väestöä, se nostaisi vanhusten avohoidon kus tan nuk sia; tähän liittyen saattaa em. sote-erva-malli vaikeuttaa kustan nus ten ennustamista, kun ei tarkkaan tiedetä, millainen painotetun ka pi taa ti on tuoma sotelasku kunnalle olisi (sinällään on tietenkin totta, et tä haja-asutusalueille palvelujen järjestäminen on kalliimpaa kuin kes ki te tys ti taajama-alueelle). Mikäli lähdetään sallimaan kesämökkien muu tos pysyväksi asumiseksi, tulee kuntalaisia informoida hyvin ja selkeäs ti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunta vii vois ta (muistaen kuitenkin sotemallin keskeneräisyys: vielä ei ole tark kaa tietoa, millä tavoin malli käytännössä tulee muuttamaan kuntien roolia ja palveluja ja missä aikataulussa). (perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta esittää edellä todetut seikat pyydettynä lau sun tonaan maapoliittisen työryhmän selvitykseen. Lautakunnan näkemyksen mu kaan selvityksessä on jo hyvin arvioitu mahdollisia vaikutuksia palve lui hin Hyväksyttiin yksimielisesti. Teknisen lautakunnan lausunto : Kunnanhallitus on pyytänyt teknistä lautakuntaa antamaan lausuntonsa maapoliittisen työryhmän selvityksestä vapaa-ajan asun tojen muuttamismahdollisuuksista vakituisiksi asunnoiksi. Selvitystä pyydetään palvelujen järjestämisen näkökulmasta. Esitys: (yleiskaavoittaja) Vapaa-ajan asuntojen muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei ole yksiselitteistä kuten tehdystä selvityksestä käy ilmi. Kunnan velvoitteet jär jes tää palveluita eroavat vapaa-ajan asukkaille ja vakituisille asukkail le. Erityisesti velvoitteita tulee sivistys- ja sosiaalipalveluiden jär jestä mi ses tä. Myös pelastustoimen toimintavarmuus tulee turvata. Ran tara ken ta mi sen lisäksi myös muunlainen hajarakentaminen on on gel malli sin ta kunnan järjestämien palveluiden kannalta. Lisäksi vapaa-ajan asu mi sen ja pysyvän asumisen vaikutuksissa ympäristöön ja vesistöön on eroja. Kunnassa on valmisteilla maapoliittinen ohjelma, jossa on tarkoitus linjata hajarakentamisen ja rantarakentamisen ohjausta. Laadittu eril lissel vi tys toimii hyvänä lähtöaineistona maapoliittisen ohjelman laa dinnal le, mutta lopullisesti vapaa-ajan asuntojen muuttaminen pysyvään asuin käyt töön ja muu rantarakentamisen ja hajarakentamisen ohjaus tu li si linjata maapoliittisessa ohjelmassa ja linjausten tulee perustua laa jaan poliittiseen keskusteluun ja pää tök sen te koon, ei yksittäiseen sel vi tyk seen.

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy yleiskaavoittajan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee asiasta saadut lausunnot tiedokseen ja päättää, että maapoliittisen ohjelman valmistelussa tulee tehdä esitys mahdol li suu des ta muuttaa vapaa-ajan asuntoja vakituisiksi asunnoiksi ja muu tok seen liittyvät kriteerit. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Valtuuston päätösten laillisuusvalvonta Kunnanhallitus 189 Kuntalain 56 :n 1 momentin mukaisesti, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain vas tainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, ettei valtuuston ja te kemiin pää tök siin ole sovellettava 56 pykälää. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lausuntopyyntö kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta 124/07.070/2013 Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö on päätöksellään asettanut kun ta raken ne lain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen Hollolan kun nan, Hämeenkosken kunnan, Iitin kunnan, Kärkölän kunnan, Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välille. Samalla ministeriö asetti kun ta ja ko sel vit tä jäk si varatuomari Seppo Huldénin ja pää töksel lään toiseksi kuntajakoselvittäjäksi filosofian kandidaatti, kau pun kineu vos Rolf Paqvalinin. Selvitystyö alkoi ja päättyi sel vi tyksen valmistuttua ja toimikauden päätyttyä Kuntajakoselvittäjät esittivät Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kär kö län ja Nastolan kuntien sekä Lahden kaupungin yhdistymistä alkaen. Selvityksessä mukana olleet kunnat tekivät sel vit täjien ehdotusta koskevat päätöksensä valtuustoissaan. Hämeen kos ken, Kärkölän ja Nastolan kunnat sekä Lahden kaupunki ovat val tuus to jen sa päätöksillä hyväksyneet kuntajakoselvittäjien esityksen. Hol lo lan ja Iitin kunnat ovat hylänneet esityksen. Hämeenkosken kunta on edellyttänyt päätöksessään, että mikäli yhdistymissopimusta ei hyväk sy tä kaikissa selvityksessä mukana olleissa kunnissa, niin sel vi tykses sä mukana jatkavat kunnat muodostavat maantieteellisesti toimivan ja yhtenäisen kokonaisuuden. Kuntajakoselvittäjät ovat esittäneet selvityksen jatkamista aiemmin ase te tul la selvitysalueella saakka siten, että kun ta ja ko sel vittä jän ehdotus annetaan kunnille viimeistään Kun ta ra kenne lain 16 a :n perusteiden mukaan jos yhden tai useamman kunnan val tuus to ei hyväksy selvittäjien kuntajaon muutosehdotusta, selvittäjät voi vat tarvittaessa jatkaa selvitystä ensimmäisen selvityskierroksen perus teel la valitsemiensa kuntien kanssa ja tehdä uuden kuntajaon muutos eh do tuk sen näiden kuntien valtuustoille. Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta lausuntoa erityisen kun ta ja ko selvi tyk sen toimikauden jatkamisesta sekä selvitysalueesta. Kun ta ra kenne lain 15 :n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asianomaisia kun tia ennen erityisen kuntajakoselvityksen määräämistä alueelle. Kunnanjohtaja Seppo Huldén on ilmoittanut, ettei hänellä ole mah dol lisuut ta jatkaa selvittäjänä, ja selvittäjänä jatkaisi filosofian kandidaatti, kau pun ki neu vos Rolf Paqvalin. Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta lau sun toa kuntajakoselvittäjästä. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä val tio va rainmi nis te ri öön.

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että se hyväksyy erityisen kun taja ko sel vi tyk sen toimikauden jatkamisen ehdotetun mukaisesti sekä kuu den kunnan että vaihtoehtoisesti myös suppeamman selvitysalueen osal ta. Samalla kunnanhallitus lausuu, että se hyväksyy selvittäjäksi filo so fian kandidaatti, kaupunkineuvos Rolf Paqvalinin. Kunnanhallitus saattaa asian tiedoksi valtuustolle. Keskustelun kuluessa jäsen Harri Niemi esitti jäsen Jorma Koskelaisen kan nat ta ma na, että kunnanhallitus hylkää kuntajakoselvityksen toi mikau den jatkamisen eikä hyväksy selvittäjäksi Rolf Paqvalinia. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi ni men huu to ää nes tykse nä ja äänestysjärjestykseksi seuraavaa: ne jotka kannattavat kunnan joh ta jan ehdotuksen hyväksymistä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kan nat ta vat hallituksenjäsen Niemen esitystä äänestävät "ei". Esitys hy väk syt tiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä "jaa" äänestivät Hassinen, Kai tai nen, Karjalainen, Koskelo, Laakso, Rahkonen, Reinikka, Sa vu rinne ja Siltanen, "ei" äänestivät Koskelainen ja Niemi. Puheenjohtaja tote si hallituksen päättäneen äänestyksen jälkeen hyväksyä päätökseksi kun nan joh ta jan tekemän ehdotuksen. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pauli Syyrakki, puh , pau Kunnanhallitus 190 Valtiovarainministeriö on päätöksellään päättänyt jatkaa Sal paus se län kuntajakoselvitystä asti. Selvityksessä ovat mu ka na Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Nastolan kunnat sekä Lah den kaupunki. Kuntajakoselvittäjänä toimii kaupunkineuvos Rolf Pa qva lin. Kuntajakoselvittäjä on nähnyt tarkoituksenmukaiseksi jatkaa selvitystä niin, että muodostetaan kaksi selvitysaluetta. Toisen alueen muo dos tavat Hollolan ja Hämeenkosken kunnat ja toisen Lahden kaupunki ja Kär kö län ja Nastolan kunnat. Kuntajakoselvityksen johtoryhmä on käsitellyt selvityksen jat koa ja todennut, että selvitystä jatketaan kuntajakoselvittäjän em. näke myk sen mukaisesti ja perustanut selvitystyön poliittista ohjausta varten jaostot kummallekin selvitysalueelle. Lahti-Nastola-Kärkölä selvitysjaoston kokouksessa käytiin kes kus te lua kuntien näkökulmien perusteella selvityksen kyn nys ky symyk sis tä. Tällöin Nastolan edustajat ilmoittivat Nastolan kolmen suurim man valtuustoryhmien kantoihin perustuen, että Nastola ei jatka sel-

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus vi tys tä Kärkölän kanssa. Tämän jälkeen jaosto päätti jatkaa selvitystä Lah den ja Nastolan kesken. Yleisesti on arvioitu, että Kärkölän kunta joutuu todennäköisesti vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen kriisikuntamenettelyyn. Tällöin on mah dol lis ta, että valtioneuvosto/valtiovarainministeriö päättää tehtävän sel vi tyk sen perusteella liittää Kärkölän kunnan joko Lahden kaupunkiin tai Hollolan kuntaan. Kuntajakoselvittäjä Rolf Paqvalin on arvioinut perus tuen vastaanottavien kuntien taloudellisen kantokykyyn, että Kär kölän liittäminen Lahden kaupunkiin on todennäköisempi vaihtoehto. Jos Nastolan ja Lahden kuntajakoselvitystyön tuloksena syntyy aloittava Uusi Lahti niin yhdistymisen täytäntöönpanon valmis te lu tapahtuu pääosin vuonna Kärkölän kunnan mahdollinen pak ko lii tos Lahden kaupunkiin toteutuisi todennäköisesti alkaen. Tämän liitoksen valmistelu ja täytäntöönpano tehtäisiin tällöin uute na valmisteluna ja täytäntöönpanona aiemman yhdistymisvalmistelun jäl keen. Tällöin kuntien yhdistymisiin liittyvä siirtymävaihe venyisi ja hidas tai si jossain määrin uuden kunnan toiminnan käynnistymistä. Edellä olevan perusteella olisi ollut tarkoituksenmukaisempaa, että Kär kö län kunnan yhdistymiskysymys olisi käsitelty vapaaehtoisessa Sal paus sel kä -kuntajakoselvityksessä Lahden, Kärkölän ja Nastolan kes ken. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee Salpausselkä kuntajakoselvityksen Lahti-Nas to la-kär kö lä jaoston päätöksen tietoonsa saatetuksi ja päättää kun ta ja ko sel vi tyk sen jatkoon liittyvistä asioista. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti, että kuntajakoselvitystä jat ketaan Lahden ja Nastolan kesken. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pauli Syyrakki, puh , pau

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Saatavien poistaminen kirjanpidosta Kunnanhallitus 191 Hallintosäännön 21 :n 8 kohdan mukaan toimielin toimialallaan päättää kunnalle tulevan saatavan poistamisesta ja perinnästä luo pu mi sesta kunnanhallituksen mahdollisesti vahvistamissa rajoissa. Voimassa olevien ohjeiden mukaan kunnan saatavat poistetaan kir janpi dos ta vuoden kuluttua laskun erääntymisvuoden jälkeen, kon kurs sita pauk sis sa välittömästi sen jälkeen, kun konkurssin loppuselvitys on ta pah tu nut ja velkajärjestelytapauksissa maksuohjelman vah vis ta mispää tök sen jälkeen. Saatavien perintää jatketaan kirjanpidosta poistamisesta huolimatta, mi kä li perintä on mahdollista. Kunnanhallituksen vastuualueelta saatavia 10 yleishallinto laskun summa 142,26 ei ole saatu perittyä ja Intrum Justitia on antanut niistä luot to tap pio suosi tuk set. Saatavat poistetaan kirjanpidosta, perintää jatketaan. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää poistaa kirjanpidosta em. saatavat. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh ,

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Nastolan Työttömät ry:n avustusanomus 956/04.044/2014 Kunnanhallitus 192 Nastolan Työttömät ry on esittänyt kunnalle avus tus ano muksen toimintansa tukemiseen. Toiminnan kohteet ovat työttömien toi miston ylläpito sekä Jelpataan vanhusten ja lapsiperheiden avustushanke. Työllistämisen ohjausryhmässä on keskusteltu asiasta. Ohjausryhmän toi mek si panemana on selvitetty vaihtoehtoisia toimintamalleja. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa iltakoulussa Nastolan Työttömät ry on toiminnat kunnanhallitukselle vastineen, jossa anotaan euron avustusta vuodelle Suunnitelma omarahoitusosuudesta on: - käsityöpajan ja kahvion tuotot - Jelpataan avustustyöstä saatavat asiakasmaksut - Jäsenmaksutuotot - Satunnaiset tapahtumien tuotot Yhdistys hakee työkokeiluun ns. moniosaajaa, joka kävisi pientä korvausta vastaan auttamassa/opettamassa tie to koneen ja älypuhelimen käyttöongelmissa sekä tuottamassa kir jas to palve lu ja esim. Linnunlaulun asiakkaille. Tuotoilla on tarkoitus kattaa yhdis tyk sen yleiskuluja noin 15 %:lla. Kahvio työllistää vuodessa 2 3 hen ki löä. Yhdistyksen toiminnan tarve näkyy syyskuun -14 työttömyystilastossa, jo ka näyttää Nastolalle 919 työtöntä (lomautetut mukaan lukien). Arviolaskelma Jelpataan hankkeen volyymeistä toimitetaan ko kousedus ta jil le (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus myöntää Nastolan Työttömät ry:lle euron avustuk sen vuodelle Avustus tulee kohdistaa sekä toimiston yl lä pitoon että Jelpataan hankkeeseen. Avustus maksetaan kahdessa erässä, ensimmäinen erä tammikuussa ja toinen erä kesäkuussa. Yhdistyksen tulee raportoida kunnanhallitukselle toukokuussa ja lo kakuus sa. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 193 (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä ne kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. A. Nastolan kunnan viranomaiset 1. Viranhaltijapäätökset Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset, julkiset Opetusalan palkkausjärjestelmään kuu luvan TVA- lisän maksaminen ajalla Hallintojohtaja Lainapäätökset Tilapäislainan ottaminen Yleispäätökset Takuuajan takauksen hyväksymien, ui mahal lin peruskorjaus Takuuajan takauksen hyväksyminen, ui mahal lin perusparannus, putkiurakka Takuuaikainen takaus, Nastolan Villähteen ky län vedenottamosaneeraus Sivistystoimenjohtaja Henkilöstöpäätökset, julkiset Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen koor di naat to rin tehtävän määrittäminen Tekninen johtaja Henkilöstöpäätökset, julkiset Teknisten palvelujen maankäytön or ga nisaa tio muu tok ses ta aiheutuva esimiehen vah vis ta mi nen Teknisten palvelujen hallinto- ja ta lous sihtee rin perhevapaaseen liittyvät teh tä vä järjes te lyt Irtisanoutuminen kiinteistönhoitajan teh tävis tä alkaen Suunnitelman hyväksymispäätökset

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Suunnitelman hyväksyminen, vi her suun nitel ma ja leikkikentän muutossuunnitelma, Van han kar ta non pel lon puisto, P50/ Katusuunnitelman ja katusuunnitelman muu tok sen hyväksyminen, Kärryraitti välillä Pii an pol ku - pl 80, T342/1-3 Vhl hankintapäätökset Koiskalantien vesihuoltolinjan suunnittelun han kin ta välillä Vaarnatie - Tai vaan ran nantie Jussinraitin lisätyötarjous 4 Kuntatekniikan mestari Hankintapäätökset Suunnitelman laadinta, Kyy nä rän kan naksen alueen ja Koiskalantien ke vyen lii kenteen väylän Vaarantie - Taivaanrannantie ul ko va lais tus Leikkivälineiden hankinta, Vanhankartanon puis to alue Leikkivälineiden hankinta, Vanhankartanon puis to alue Vesihuoltoinsinööri Hankintapäätökset Huomontien vesihuoltolinjat, lisätyötarjous 5 Yleiskaavoittaja Kaavoitusta koskevat päätökset Asemakaava, Hattisenranta, N088, päätös eh do tuk sen nähtäville asettamisesta Osayleiskaava, Uusikylä, päätös luon noksen nähtäville asettamisesta Poikkeamista koskevat päätökset Poikkeamislupapäätös, Käärmekalliontie Toimielinten päätöksenteko Sivistyslautakunta 1. Pöytäkirja Ote pöytäkirjasta , Käyttösuunnitelman toteu tu mi nen 1-9/2014, sivistyslautakunta Tekninen lautakunta

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Pöytäkirja Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 1. Pöytäkirja Muut Tekniset palvelut 1. Ilmoitus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muu tos eh do tuk ses ta 2. Maisematoimikunnan muistio Maisematoimikunnan asialista BDO Audiator Oy 1. Tilintarkastajan lausunto B. Kuntayhtymät ja muut osakkuusyhteisöt Eteva kuntayhtymä 1. Kolmannen kvartaalin talousraportti Kuntien Tiera Oy 1. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Päijät-Hämeen koulutuskonserni 1. Yhtymäkokouksen pöytäkirja Konsernihallituksen pöytäkirja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1. Hallituksen pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Tiedote Päijät-Tili Oy 1. Fuusiotiedote Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Lahti-Nastola-Kärkölä jaoston kokouksen muistio D. Valtion viranomaiset erikseen luokiteltuja asioita lukuun ottamatta Hämeen ELY-keskus syyskuun 2014 työllisyyskatsaus Hämeen TE-toimisto 1. Uutiskirje kunnille

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1. Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä Valtiovarainministeriö päätös erityisen kuntajakoselvityksen toi mikau den jatkamisesta sekä kuntajakoselvittäjän aset ta mises ta G. Henkilöstöasiat (sis. KEVA, KT) KEVA 1. Yleiskirje 2/2014: Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismää rä vuodelle 2015 Kuntatyönantajat 1. Yleiskirje 8/2014: Lääkärisopimuksen (LS) päivystyksiä kos ke va uudistus sekä päivystysasetuksen voimaantuloon liittyviä täsmennyksiä 2. Yleiskirje 9/2014: Kunnallinen yleinen työ- ja vir ka eh to so pimus (KVTES ) -palkantarkistus lukien H. Suomen Kuntaliitto 1. Yleiskirje nro 14/80/2014: Vuoden 2015 eduskuntavaalit 2. Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan teknisen johtajan pää tökseen "Teknisten palvelujen hallinto- ja ta lous sih tee rin perhevapaaseen liittyvät tehtäväjärjestelyt". Asia pitää val mis tel la teknisen johtajan ja henkilöstöpäällikön yhteistyössä kun nan hal li tuk sen henkilöstötyöryhmän jo aiemmin syksyllä linjaaman tavan mu kai ses ti. Muilta osin hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

21 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Nastolan kunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Hallintolainkäyttölaki 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjalli- Kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niihin -aika sen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Nastolan kunnanhallitus Pekkalantie 5, PL NASTOLA Puh (vaihde) faksi Sähköpostiosoite: Aukioloaika maanantai klo , tiistai perjantai klo Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Pöytäkirja on julkisesti nähtävillä Kunnanhallituksen / lautakunnan päätöksestä tehtävässä oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: Oikaisuvaatimuskirjassa on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän ja laatijan nimi, kotikunta, osoite- ja yhteystiedot - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Liitetään pöytäkirjaan. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 20/2013 307 Kunnanhallitus Aika 25.11.2013 klo 18:00-20:20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 238 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot