Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut Maisematoimikunta, tilannekatsaus Maisematoimikunnan toimikauden jatkaminen Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Valtuuston päätösten laillisuusvalvonta Lausuntopyyntö kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta Saatavien poistaminen kirjanpidosta Nastolan Työttömät ry:n avustusanomus Tiedoksi saatettavat asiat 426

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:48 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Hassinen Sirpa jäsen Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Siltanen Riitta jäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I varapuheenjohtaja Suhonen Virpi valtuuston II varapuheenjohtaja Känkänen Kari teknisen lautakunnan puheenjohtaja Syyrakki Pauli kunnanjohtaja/esittelijä Mikkola Lotta hallintojohtaja/pöytäkirja npitäjä 185, klo 17:00-17:51 Helander Risto tekninen johtaja 185, klo 17:00-17:51 Puttonen Pirkko tilapalveluinsinööri 185, klo 17:00-17:51 Poissa Notkola Jarkko teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Pasi Karjalainen Jorma Koskelainen

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Tekniset palvelut Kunnanhallitus 185 Kunnanhallituksen työohjelman mukaisesti kunnanhallituksen kokous on osittain teknisten palveluiden teemakokous ja on sivistyspalveluiden teemakokous. Aikataulusyistä teema ko kous ten ajankohdat on vaihdettu keskenään. Kokouksessa käsitellään teknisten palveluiden ajankohtaisia asioita, pää ai hee na on tilapalvelun resurssointi. Kokoukseen on kutsuttu teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja va rapu heen joh ta ja, tekninen johtaja ja tilapalveluinsinööri. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee teknisten palveluiden ajankohtaiskatsauksen tiedokseen. Kunnanhallitus merkitsi annetun katsauksen tiedokseen.

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Maisematoimikunta, tilannekatsaus 842/07.072/2014 Kunnanhallitus 186 Kunnanhallitus on asettanut maisematoimikunnan. Toi mikun nan tehtävänä on kartoittaa kunnan taajama-alueella maisemalliset epä koh dat ja katsoa mihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä epäkohtien pois ta mi sek si. Kunnanhallitus päätti, että toimikunnan tulee laatia kunnan hal li tuk sel le raportti elokuun loppuun mennessä. Toiminnan keskeneräisyydestä johtuen varsinaista raporttia ei ole tehty, vaan asiat on kirjattu kokousmuistioihin. Kokousten ja muis tiot on toimitettu kokousedustajille. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee maisematoimikunnan tilannekatsauksen tietoon sa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi annetun katsauksen tiedokseen.

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Maisematoimikunnan toimikauden jatkaminen 842/07.072/2014 Kunnanhallitus 187 Kunnanhallitus on asettanut kokouksessaan mai se matoi mi kun nan niin, että sen on raportoitava kunnanhallitukselle elokuun lop puun mennessä taajama-alueen maisemalliset epäkohdat ja esittää toi men pi teet, joilla epäkohdat voidaan poistaa. Toimikunta on esittänyt, että sen toimikautta jatketaan siten, että se toimii valtuustokauden loppuun, jonka jälkeen jatkamisesta päätetään erik seen. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, että maisematoimikunnan toimikautta jat ketaan vuoden 2015 loppuun asti. Maisematoimikunnan tu lee raportoida kun nan hal li tuk sel le erikseen kunkin toimintavuoden loppuun mennessä sekä toimittaa väliraportti kunkin toimintavuoden tou ko kuun loppuun mennessä. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Kunnanhallitus Talousarviossa on toimenpiteenä selvittää vapaa-ajan asuntojen muuttamismahdollisuus vakituisiksi asunnoiksi mennessä. Asiaa on valmistellut maapoliittinen työryhmä. Kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen on esitellyt selvityksen kunnanhallitukselle (kunnanjohtaja) Hallitus merkitsee selvityksen tietoonsa saatetuksi ja pyytää perusturvalautakuntaa, sivistyslautakuntaa ja teknistä lautakuntaa antamaan selvityksestä lausuntonsa palvelujen järjestämisen näkökulmasta elokuun loppuun mennessä. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus 188 Perusturvalautakunnan lausunto : Selvityksessä todetaan vapaa-ajan asuntojen muuttamisen vakituisiksi asun noik si olevan kuntastrategiaan liittyvä asia, osa Nastolan kunnan maa po li tiik kaa ja maapoliittista ohjelmaa. Selvityksen tarkoituksena on sel ven tää rannoille sallittavan asumisen ongelmakenttää. Selvityksen periaatelinjauksissa todetaan, että asuntojen käyt tö tar koituk sen muutokset tulisi tehdä ainoastaan kaavoilla, ei poik keamis lu pame net te lyn kautta. Jälkimmäinen johtaa helposti ennalta ar vaa mat tomiin vaikutuksiin ja kuntalaisten tasapuolista kohtelua on vaikea noudat taa. Edelleen työryhmä on ollut sitä mieltä, että niillä haja-asutusalueilla, joil la on investoitu vesihuollon runkolinjoihin, voidaan puoltaa käyt tö tarkoi tuk sen muutoksia (s. 17). Työryhmä on esittänyt käyt tö tar koi tuk sen muu tok siin liittyvän halukkuuden selvittämistä. Selvityksestä voi poimia seuraavia asioita: Nastolassa on 1561 vapaa-ajan asuntoa ja kesämökkejä on kaikilla isoim mil la järvillä. Kesämökin keskikoko on 38 neliötä, keski-ikä on 44 vuotta, tontit ovat pie niä. Kunnan alueella sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen omistajista 25 % on nas to la lai sia. Kiinteistöveron kannalta loma-asunnot ovat kunnalle kannattavampia ku jin vakituiset asunnot.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Henkilöillä voi olla pääsääntöisesti vain yksi vakituinen asunto ker rallaan eikä vapaa-ajan asunnossa voi olla vakituisesti kirjoilla, jos lupa ke sä mö kin käyttötarkoituksen muuttamiseen puuttuu. Nastolan vetovoimaisuuden merkittävimmät tekijät lienevät sijainti ja luon non ym pä ris tö, rannat ovat merkittävä vetovoimatekijä. Suurin väestöryhmä, jonka keskuudessa esiintyy halukkuutta muuttaa va ki tui sek si asukkaaksi vapaa-ajan asunnolle, ovat työelämästä pois tuneet henkilöt. Omarantaisille tonteille kohtuuetäisyydessä pääkaupunkiseudusta on ky syn tää. Vapaa-ajan asukkaat tukevat palvelujen käyttöä ja pysyvyyttä ja he halua vat ostaa päivittäistavaroiden lisäksi työpalveluja, kuten esim. ra kenta mis ta, vartiointia, siivousta. Positiivisia taloudellisia vaikutuksia arvioidaan olevan kiinteistöverot, pal ve lu sek to rin tuomat/saamat tulot ja työpaikat sekä ve si huol to lai toksen asiakkuus. Yleisesti on todettu, että yhdyskuntarakennetta hajauttavalla ha ja-asutuk sel la on negatiiviset vaikutukset kunnan talouteen ja siksi onkin olen nai sen tärkeää, että uusi ympärivuotinen asutus tukee ja tukeutuu jo olemassa oleviin kylä- ja taajamaverkostoihin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta selvityksessä on jo todettu seu raa vaa: Negatiivisia vaikutuksia voivat olla ensiaputoiminnan ulottaminen haja-asu tusalueil le (lisäys: myös väestön vaatimustason nousu. Palveluja on saatava myös vaikeammin tavoitettaville alueille). Palo- ja pelastustoimen ulottaminen haja-asutusalueille. Mökkiläisten tarvitsemien terveyspalvelujen laajentaminen; toisaalta ter vey den huol lon valinnan vapaus saattaa ohjata väestöä ha keu tumaan myös muualle kuin kotikuntaan; tosin toistaiseksi vapauden käyttö on ollut vähäistä. Lisäksi tulee ottaa huomioon sähköisen asioinnin kasvu; myös py syväk si asunnoksi muutetussa "kesämökissä" tulee olla mahdollisuus hoi taa asioitaan sähköisesti etänä (selvityksessä todetaan s. 13, että laa ja kais ta yh teyk sien rakentaminen haja-asutusalueille on todettu kannat ta mat to mak si). Edelliseen liittyen saattaa olla mahdollista, että hiljakkoin tehty val takun nal li nen soteratkaisu, ns. uudet sote-erva-alueet ja niille osoitettu jär jes tä mis vas tuu yhdessä kuntatalouden tiukkuuden kanssa, voi johdat taa siihen, että tapahtuu huomattavaa palvelujen/palvelupisteiden

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus kes kit tä mis tä. Selvityksessä on viitattu siihen, että mikäli haja-asutusalueille tulisi nykyis tä enemmän iäkästä väestöä, se nostaisi vanhusten avohoidon kus tan nuk sia; tähän liittyen saattaa em. sote-erva-malli vaikeuttaa kustan nus ten ennustamista, kun ei tarkkaan tiedetä, millainen painotetun ka pi taa ti on tuoma sotelasku kunnalle olisi (sinällään on tietenkin totta, et tä haja-asutusalueille palvelujen järjestäminen on kalliimpaa kuin kes ki te tys ti taajama-alueelle). Mikäli lähdetään sallimaan kesämökkien muu tos pysyväksi asumiseksi, tulee kuntalaisia informoida hyvin ja selkeäs ti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunta vii vois ta (muistaen kuitenkin sotemallin keskeneräisyys: vielä ei ole tark kaa tietoa, millä tavoin malli käytännössä tulee muuttamaan kuntien roolia ja palveluja ja missä aikataulussa). (perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta esittää edellä todetut seikat pyydettynä lau sun tonaan maapoliittisen työryhmän selvitykseen. Lautakunnan näkemyksen mu kaan selvityksessä on jo hyvin arvioitu mahdollisia vaikutuksia palve lui hin Hyväksyttiin yksimielisesti. Teknisen lautakunnan lausunto : Kunnanhallitus on pyytänyt teknistä lautakuntaa antamaan lausuntonsa maapoliittisen työryhmän selvityksestä vapaa-ajan asun tojen muuttamismahdollisuuksista vakituisiksi asunnoiksi. Selvitystä pyydetään palvelujen järjestämisen näkökulmasta. Esitys: (yleiskaavoittaja) Vapaa-ajan asuntojen muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei ole yksiselitteistä kuten tehdystä selvityksestä käy ilmi. Kunnan velvoitteet jär jes tää palveluita eroavat vapaa-ajan asukkaille ja vakituisille asukkail le. Erityisesti velvoitteita tulee sivistys- ja sosiaalipalveluiden jär jestä mi ses tä. Myös pelastustoimen toimintavarmuus tulee turvata. Ran tara ken ta mi sen lisäksi myös muunlainen hajarakentaminen on on gel malli sin ta kunnan järjestämien palveluiden kannalta. Lisäksi vapaa-ajan asu mi sen ja pysyvän asumisen vaikutuksissa ympäristöön ja vesistöön on eroja. Kunnassa on valmisteilla maapoliittinen ohjelma, jossa on tarkoitus linjata hajarakentamisen ja rantarakentamisen ohjausta. Laadittu eril lissel vi tys toimii hyvänä lähtöaineistona maapoliittisen ohjelman laa dinnal le, mutta lopullisesti vapaa-ajan asuntojen muuttaminen pysyvään asuin käyt töön ja muu rantarakentamisen ja hajarakentamisen ohjaus tu li si linjata maapoliittisessa ohjelmassa ja linjausten tulee perustua laa jaan poliittiseen keskusteluun ja pää tök sen te koon, ei yksittäiseen sel vi tyk seen.

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy yleiskaavoittajan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee asiasta saadut lausunnot tiedokseen ja päättää, että maapoliittisen ohjelman valmistelussa tulee tehdä esitys mahdol li suu des ta muuttaa vapaa-ajan asuntoja vakituisiksi asunnoiksi ja muu tok seen liittyvät kriteerit. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Valtuuston päätösten laillisuusvalvonta Kunnanhallitus 189 Kuntalain 56 :n 1 momentin mukaisesti, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain vas tainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, ettei valtuuston ja te kemiin pää tök siin ole sovellettava 56 pykälää. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lausuntopyyntö kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta 124/07.070/2013 Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö on päätöksellään asettanut kun ta raken ne lain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen Hollolan kun nan, Hämeenkosken kunnan, Iitin kunnan, Kärkölän kunnan, Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välille. Samalla ministeriö asetti kun ta ja ko sel vit tä jäk si varatuomari Seppo Huldénin ja pää töksel lään toiseksi kuntajakoselvittäjäksi filosofian kandidaatti, kau pun kineu vos Rolf Paqvalinin. Selvitystyö alkoi ja päättyi sel vi tyksen valmistuttua ja toimikauden päätyttyä Kuntajakoselvittäjät esittivät Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kär kö län ja Nastolan kuntien sekä Lahden kaupungin yhdistymistä alkaen. Selvityksessä mukana olleet kunnat tekivät sel vit täjien ehdotusta koskevat päätöksensä valtuustoissaan. Hämeen kos ken, Kärkölän ja Nastolan kunnat sekä Lahden kaupunki ovat val tuus to jen sa päätöksillä hyväksyneet kuntajakoselvittäjien esityksen. Hol lo lan ja Iitin kunnat ovat hylänneet esityksen. Hämeenkosken kunta on edellyttänyt päätöksessään, että mikäli yhdistymissopimusta ei hyväk sy tä kaikissa selvityksessä mukana olleissa kunnissa, niin sel vi tykses sä mukana jatkavat kunnat muodostavat maantieteellisesti toimivan ja yhtenäisen kokonaisuuden. Kuntajakoselvittäjät ovat esittäneet selvityksen jatkamista aiemmin ase te tul la selvitysalueella saakka siten, että kun ta ja ko sel vittä jän ehdotus annetaan kunnille viimeistään Kun ta ra kenne lain 16 a :n perusteiden mukaan jos yhden tai useamman kunnan val tuus to ei hyväksy selvittäjien kuntajaon muutosehdotusta, selvittäjät voi vat tarvittaessa jatkaa selvitystä ensimmäisen selvityskierroksen perus teel la valitsemiensa kuntien kanssa ja tehdä uuden kuntajaon muutos eh do tuk sen näiden kuntien valtuustoille. Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta lausuntoa erityisen kun ta ja ko selvi tyk sen toimikauden jatkamisesta sekä selvitysalueesta. Kun ta ra kenne lain 15 :n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asianomaisia kun tia ennen erityisen kuntajakoselvityksen määräämistä alueelle. Kunnanjohtaja Seppo Huldén on ilmoittanut, ettei hänellä ole mah dol lisuut ta jatkaa selvittäjänä, ja selvittäjänä jatkaisi filosofian kandidaatti, kau pun ki neu vos Rolf Paqvalin. Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta lau sun toa kuntajakoselvittäjästä. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä val tio va rainmi nis te ri öön.

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että se hyväksyy erityisen kun taja ko sel vi tyk sen toimikauden jatkamisen ehdotetun mukaisesti sekä kuu den kunnan että vaihtoehtoisesti myös suppeamman selvitysalueen osal ta. Samalla kunnanhallitus lausuu, että se hyväksyy selvittäjäksi filo so fian kandidaatti, kaupunkineuvos Rolf Paqvalinin. Kunnanhallitus saattaa asian tiedoksi valtuustolle. Keskustelun kuluessa jäsen Harri Niemi esitti jäsen Jorma Koskelaisen kan nat ta ma na, että kunnanhallitus hylkää kuntajakoselvityksen toi mikau den jatkamisen eikä hyväksy selvittäjäksi Rolf Paqvalinia. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi ni men huu to ää nes tykse nä ja äänestysjärjestykseksi seuraavaa: ne jotka kannattavat kunnan joh ta jan ehdotuksen hyväksymistä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kan nat ta vat hallituksenjäsen Niemen esitystä äänestävät "ei". Esitys hy väk syt tiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä "jaa" äänestivät Hassinen, Kai tai nen, Karjalainen, Koskelo, Laakso, Rahkonen, Reinikka, Sa vu rinne ja Siltanen, "ei" äänestivät Koskelainen ja Niemi. Puheenjohtaja tote si hallituksen päättäneen äänestyksen jälkeen hyväksyä päätökseksi kun nan joh ta jan tekemän ehdotuksen. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pauli Syyrakki, puh , pau Kunnanhallitus 190 Valtiovarainministeriö on päätöksellään päättänyt jatkaa Sal paus se län kuntajakoselvitystä asti. Selvityksessä ovat mu ka na Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Nastolan kunnat sekä Lah den kaupunki. Kuntajakoselvittäjänä toimii kaupunkineuvos Rolf Pa qva lin. Kuntajakoselvittäjä on nähnyt tarkoituksenmukaiseksi jatkaa selvitystä niin, että muodostetaan kaksi selvitysaluetta. Toisen alueen muo dos tavat Hollolan ja Hämeenkosken kunnat ja toisen Lahden kaupunki ja Kär kö län ja Nastolan kunnat. Kuntajakoselvityksen johtoryhmä on käsitellyt selvityksen jat koa ja todennut, että selvitystä jatketaan kuntajakoselvittäjän em. näke myk sen mukaisesti ja perustanut selvitystyön poliittista ohjausta varten jaostot kummallekin selvitysalueelle. Lahti-Nastola-Kärkölä selvitysjaoston kokouksessa käytiin kes kus te lua kuntien näkökulmien perusteella selvityksen kyn nys ky symyk sis tä. Tällöin Nastolan edustajat ilmoittivat Nastolan kolmen suurim man valtuustoryhmien kantoihin perustuen, että Nastola ei jatka sel-

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus vi tys tä Kärkölän kanssa. Tämän jälkeen jaosto päätti jatkaa selvitystä Lah den ja Nastolan kesken. Yleisesti on arvioitu, että Kärkölän kunta joutuu todennäköisesti vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen kriisikuntamenettelyyn. Tällöin on mah dol lis ta, että valtioneuvosto/valtiovarainministeriö päättää tehtävän sel vi tyk sen perusteella liittää Kärkölän kunnan joko Lahden kaupunkiin tai Hollolan kuntaan. Kuntajakoselvittäjä Rolf Paqvalin on arvioinut perus tuen vastaanottavien kuntien taloudellisen kantokykyyn, että Kär kölän liittäminen Lahden kaupunkiin on todennäköisempi vaihtoehto. Jos Nastolan ja Lahden kuntajakoselvitystyön tuloksena syntyy aloittava Uusi Lahti niin yhdistymisen täytäntöönpanon valmis te lu tapahtuu pääosin vuonna Kärkölän kunnan mahdollinen pak ko lii tos Lahden kaupunkiin toteutuisi todennäköisesti alkaen. Tämän liitoksen valmistelu ja täytäntöönpano tehtäisiin tällöin uute na valmisteluna ja täytäntöönpanona aiemman yhdistymisvalmistelun jäl keen. Tällöin kuntien yhdistymisiin liittyvä siirtymävaihe venyisi ja hidas tai si jossain määrin uuden kunnan toiminnan käynnistymistä. Edellä olevan perusteella olisi ollut tarkoituksenmukaisempaa, että Kär kö län kunnan yhdistymiskysymys olisi käsitelty vapaaehtoisessa Sal paus sel kä -kuntajakoselvityksessä Lahden, Kärkölän ja Nastolan kes ken. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee Salpausselkä kuntajakoselvityksen Lahti-Nas to la-kär kö lä jaoston päätöksen tietoonsa saatetuksi ja päättää kun ta ja ko sel vi tyk sen jatkoon liittyvistä asioista. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti, että kuntajakoselvitystä jat ketaan Lahden ja Nastolan kesken. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pauli Syyrakki, puh , pau

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Saatavien poistaminen kirjanpidosta Kunnanhallitus 191 Hallintosäännön 21 :n 8 kohdan mukaan toimielin toimialallaan päättää kunnalle tulevan saatavan poistamisesta ja perinnästä luo pu mi sesta kunnanhallituksen mahdollisesti vahvistamissa rajoissa. Voimassa olevien ohjeiden mukaan kunnan saatavat poistetaan kir janpi dos ta vuoden kuluttua laskun erääntymisvuoden jälkeen, kon kurs sita pauk sis sa välittömästi sen jälkeen, kun konkurssin loppuselvitys on ta pah tu nut ja velkajärjestelytapauksissa maksuohjelman vah vis ta mispää tök sen jälkeen. Saatavien perintää jatketaan kirjanpidosta poistamisesta huolimatta, mi kä li perintä on mahdollista. Kunnanhallituksen vastuualueelta saatavia 10 yleishallinto laskun summa 142,26 ei ole saatu perittyä ja Intrum Justitia on antanut niistä luot to tap pio suosi tuk set. Saatavat poistetaan kirjanpidosta, perintää jatketaan. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää poistaa kirjanpidosta em. saatavat. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh ,

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Nastolan Työttömät ry:n avustusanomus 956/04.044/2014 Kunnanhallitus 192 Nastolan Työttömät ry on esittänyt kunnalle avus tus ano muksen toimintansa tukemiseen. Toiminnan kohteet ovat työttömien toi miston ylläpito sekä Jelpataan vanhusten ja lapsiperheiden avustushanke. Työllistämisen ohjausryhmässä on keskusteltu asiasta. Ohjausryhmän toi mek si panemana on selvitetty vaihtoehtoisia toimintamalleja. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa iltakoulussa Nastolan Työttömät ry on toiminnat kunnanhallitukselle vastineen, jossa anotaan euron avustusta vuodelle Suunnitelma omarahoitusosuudesta on: - käsityöpajan ja kahvion tuotot - Jelpataan avustustyöstä saatavat asiakasmaksut - Jäsenmaksutuotot - Satunnaiset tapahtumien tuotot Yhdistys hakee työkokeiluun ns. moniosaajaa, joka kävisi pientä korvausta vastaan auttamassa/opettamassa tie to koneen ja älypuhelimen käyttöongelmissa sekä tuottamassa kir jas to palve lu ja esim. Linnunlaulun asiakkaille. Tuotoilla on tarkoitus kattaa yhdis tyk sen yleiskuluja noin 15 %:lla. Kahvio työllistää vuodessa 2 3 hen ki löä. Yhdistyksen toiminnan tarve näkyy syyskuun -14 työttömyystilastossa, jo ka näyttää Nastolalle 919 työtöntä (lomautetut mukaan lukien). Arviolaskelma Jelpataan hankkeen volyymeistä toimitetaan ko kousedus ta jil le (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus myöntää Nastolan Työttömät ry:lle euron avustuk sen vuodelle Avustus tulee kohdistaa sekä toimiston yl lä pitoon että Jelpataan hankkeeseen. Avustus maksetaan kahdessa erässä, ensimmäinen erä tammikuussa ja toinen erä kesäkuussa. Yhdistyksen tulee raportoida kunnanhallitukselle toukokuussa ja lo kakuus sa. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 193 (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä ne kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. A. Nastolan kunnan viranomaiset 1. Viranhaltijapäätökset Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset, julkiset Opetusalan palkkausjärjestelmään kuu luvan TVA- lisän maksaminen ajalla Hallintojohtaja Lainapäätökset Tilapäislainan ottaminen Yleispäätökset Takuuajan takauksen hyväksymien, ui mahal lin peruskorjaus Takuuajan takauksen hyväksyminen, ui mahal lin perusparannus, putkiurakka Takuuaikainen takaus, Nastolan Villähteen ky län vedenottamosaneeraus Sivistystoimenjohtaja Henkilöstöpäätökset, julkiset Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen koor di naat to rin tehtävän määrittäminen Tekninen johtaja Henkilöstöpäätökset, julkiset Teknisten palvelujen maankäytön or ga nisaa tio muu tok ses ta aiheutuva esimiehen vah vis ta mi nen Teknisten palvelujen hallinto- ja ta lous sihtee rin perhevapaaseen liittyvät teh tä vä järjes te lyt Irtisanoutuminen kiinteistönhoitajan teh tävis tä alkaen Suunnitelman hyväksymispäätökset

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Suunnitelman hyväksyminen, vi her suun nitel ma ja leikkikentän muutossuunnitelma, Van han kar ta non pel lon puisto, P50/ Katusuunnitelman ja katusuunnitelman muu tok sen hyväksyminen, Kärryraitti välillä Pii an pol ku - pl 80, T342/1-3 Vhl hankintapäätökset Koiskalantien vesihuoltolinjan suunnittelun han kin ta välillä Vaarnatie - Tai vaan ran nantie Jussinraitin lisätyötarjous 4 Kuntatekniikan mestari Hankintapäätökset Suunnitelman laadinta, Kyy nä rän kan naksen alueen ja Koiskalantien ke vyen lii kenteen väylän Vaarantie - Taivaanrannantie ul ko va lais tus Leikkivälineiden hankinta, Vanhankartanon puis to alue Leikkivälineiden hankinta, Vanhankartanon puis to alue Vesihuoltoinsinööri Hankintapäätökset Huomontien vesihuoltolinjat, lisätyötarjous 5 Yleiskaavoittaja Kaavoitusta koskevat päätökset Asemakaava, Hattisenranta, N088, päätös eh do tuk sen nähtäville asettamisesta Osayleiskaava, Uusikylä, päätös luon noksen nähtäville asettamisesta Poikkeamista koskevat päätökset Poikkeamislupapäätös, Käärmekalliontie Toimielinten päätöksenteko Sivistyslautakunta 1. Pöytäkirja Ote pöytäkirjasta , Käyttösuunnitelman toteu tu mi nen 1-9/2014, sivistyslautakunta Tekninen lautakunta

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Pöytäkirja Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 1. Pöytäkirja Muut Tekniset palvelut 1. Ilmoitus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muu tos eh do tuk ses ta 2. Maisematoimikunnan muistio Maisematoimikunnan asialista BDO Audiator Oy 1. Tilintarkastajan lausunto B. Kuntayhtymät ja muut osakkuusyhteisöt Eteva kuntayhtymä 1. Kolmannen kvartaalin talousraportti Kuntien Tiera Oy 1. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Päijät-Hämeen koulutuskonserni 1. Yhtymäkokouksen pöytäkirja Konsernihallituksen pöytäkirja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1. Hallituksen pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Tiedote Päijät-Tili Oy 1. Fuusiotiedote Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Lahti-Nastola-Kärkölä jaoston kokouksen muistio D. Valtion viranomaiset erikseen luokiteltuja asioita lukuun ottamatta Hämeen ELY-keskus syyskuun 2014 työllisyyskatsaus Hämeen TE-toimisto 1. Uutiskirje kunnille

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1. Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä Valtiovarainministeriö päätös erityisen kuntajakoselvityksen toi mikau den jatkamisesta sekä kuntajakoselvittäjän aset ta mises ta G. Henkilöstöasiat (sis. KEVA, KT) KEVA 1. Yleiskirje 2/2014: Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismää rä vuodelle 2015 Kuntatyönantajat 1. Yleiskirje 8/2014: Lääkärisopimuksen (LS) päivystyksiä kos ke va uudistus sekä päivystysasetuksen voimaantuloon liittyviä täsmennyksiä 2. Yleiskirje 9/2014: Kunnallinen yleinen työ- ja vir ka eh to so pimus (KVTES ) -palkantarkistus lukien H. Suomen Kuntaliitto 1. Yleiskirje nro 14/80/2014: Vuoden 2015 eduskuntavaalit 2. Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan teknisen johtajan pää tökseen "Teknisten palvelujen hallinto- ja ta lous sih tee rin perhevapaaseen liittyvät tehtäväjärjestelyt". Asia pitää val mis tel la teknisen johtajan ja henkilöstöpäällikön yhteistyössä kun nan hal li tuk sen henkilöstötyöryhmän jo aiemmin syksyllä linjaaman tavan mu kai ses ti. Muilta osin hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

21 Nastolan kunta Pöytäkirja 17/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Nastolan kunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Hallintolainkäyttölaki 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjalli- Kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niihin -aika sen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Nastolan kunnanhallitus Pekkalantie 5, PL NASTOLA Puh (vaihde) faksi Sähköpostiosoite: Aukioloaika maanantai klo , tiistai perjantai klo Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Pöytäkirja on julkisesti nähtävillä Kunnanhallituksen / lautakunnan päätöksestä tehtävässä oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: Oikaisuvaatimuskirjassa on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän ja laatijan nimi, kotikunta, osoite- ja yhteystiedot - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Liitetään pöytäkirjaan. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot