RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2012

2 2 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 11 Tase 12 Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 15 Tuloslaskelman liitetiedot 16 Taseen liitetiedot 19 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 19 Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden säilytystavoista 20 Tilintarkastuskertomus

3 Hallituksen toimintakertomus 2012 Hallituksen toimintakertomus Yleistä Raha-automaattiyhdistyksen hyvä tuottokehitys jatkui vuonna Tuotot kas voivat 36,0 milj. euroa. Erityisen vahvasti kasvoi digitaalisten kanavien pelitoiminnan tuotto. Kannattavuutta rasittivat ennen muuta arpajaisveron nosto kahdella prosenttiyksiköllä vuoden 2012 alusta 12 %:iin sekä panostukset operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtunut negatiivinen kehitys ei vaikuttanut vuonna 2012 RAY:n tuottokehitykseen. Valtioneuvosto päätti vuoden 2012 avustusten jaosta RAY:n hallituksen jakoehdotuksen pohjalta ja joidenkin investointiavustusten osalta kesäkuun alussa. Avustuksia myönnettiin yhteensä 282,2 milj. euroa. Avustusten lisäksi Valtiokonttorin käyttöön osoitettiin 99,3 milj. euroa. Arpajaislain II-vaiheen muutos tuli voimaan Keskeinen muutos aikaisempaan oli siirtyminen rahapelilupajärjestelmästä lakisääteisten yksinoikeuksien järjestelmään. Yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen on arpajaislain mukaan Rahaautomaattiyhdistyksellä, Veikkaus Oy:llä sekä Fintoto Oy:llä. Hevoskohteisia rahapelejä saa toimeenpanna vain Fintoto Oy. Valtiolla on määräysvalta kaikkien kolmen yhteisön hallituksessa. Julkisen vallan harjoittaman rahapeliyhteisöjen ohjauksen yhteensovittamista varten on perustettu neuvottelutyyppinen yhteistyöelin Rahapeliasioiden neuvottelukunta. Maaliskuussa 2012 julkaistiin sisäasiainministeriön ehdotus rahapeleihin kytkeytyvien haittojen arviointijärjestelmäksi. Työryhmä ehdotti, että rahapelien haitallisuuden arvioimiseksi perustettaisiin rahapeliasioiden asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä. Tämä työryhmä aloittanee toimintansa vuoden 2013 aikana. Valtioneuvoston asetuksella Raha-automaattiyhdistyksen pelien toimeenpanosta säädetään asioista, joista on ennen vuotta 2012 annettu määräykset rahapeliluvassa. Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan säännökset rahapelien pelisäännöistä. Asetuksella säädetään myös RAY:n pelien suurimmista sallituista pelivoitoista. RAY:llä on valtioneuvoston asetuksen mukaan lupa perustaa uusi kasino Itä-Suomeen. RAY:n hallitus on syksyllä 2012 päättänyt, että kasino sijoitetaan Vaalimaalle. Raha-automaattiavustuksista annettua lakia ollaan uudistamassa ja lakimuutosta koskeva hallituksen esitys annettaneen alkuvuodesta Esityksen keskeisenä muutoksena on, että avustusten jakamisesta päättäisi valtioneuvoston sijaan sosiaali- ja terveysministeriö. Eräistä hakumenettelyyn liittyvistä määräajoista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksen sijaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Tiettyjen avustusten käyttövelvoitetta lyhennettäisiin ja avustuksen saajan tilintarkastajan raporttia avustuksen käytöstä edellytettäisiin pääsääntöisesti lukuun ottamatta pienimpiä avustuksen saajia. Lain on tarkoitus tulla voimaan alkaen. EU-tuomioistuin on ottanut ratkaisuissaan kantaa monopoliyhteisön mahdollisuuteen markkinoida pelejään. Se on kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, että pelien mainostamisen on oltava maltillista ja rajoituttava tiukasti siihen, mikä on tarpeen kuluttajien ohjaamiseksi valvottujen pelien pariin. Toiseksi viranomaisten on valvottava tiukasti monopolin haltijan pelien tarjontaa. Poliisihallitus julkaissee vuoden 2013 aikana Suomen arpajaislain markkinointisäännöksiä täydentävät, markkinointia koskevat ohjeet. Komissio julkaisi toimintasuunnitelman Action Plan liittyen on-line rahapelaamiseen. Suunnitelma on jatkoa vihreälle kirjalle. Toimintasuunnitelmaan sisältyy aloitteita, jotka liittyvät muun muassa kuluttajansuojan parantamiseen ja rahanpesun estämiseen. Komissio perustaa eri jäsenvaltioiden edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän valmistelemaan ehdotuksia komissiolle. EU:ssa valmistellaan parhaillaan myös rahanpesudirektiivin uudistamista. Suomen valtio sai komissiolta verkkopelaamiseen liittyvän tietopyynnön lokakuussa Komissio pyytää toimittamaan näyttöä Suomessa esiintyvistä ongelmista ja riskeistä, joita liittyy rikolliseen ja vilpilliseen toimintaan rahapelimarkkinoilla tai ongelmapelaamiseen ja peliriippuvuuteen. Suomea pyydetään selventämään komissiolle arpajaislain täytäntöönpanon nykytilannetta sekä toimittamaan tiedot kolmen monopolin RAY, Veikkaus, Fintoto oikeudellisesta muodosta ja siitä miten nämä kolme toimijaa ovat valtion suorassa valvonnassa sekä toimittamaan tiedot kolmen toimijan liiketoiminnallisista periaatteista ml. mainosstrategia ja mainoskulut. Suomen valtio on vastannut komissiolle vuodenvaiheessa 2012/2013. Saatuaan Suomen valtion vastauksen kirjeeseen, komissio harkitsee, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy ja jatkaako se Suomea koskevaa rikkomusmenettelyä. RAY:n hallitustyöskentelyn kehittämistä jatkettiin vuonna Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ja tarkastusvaliokunta vakiinnuttivat asemansa. Hallitus toteutti itsearviointimenettelyn myös vuonna Hallituksen kokousten esityslistakäytäntöä ja asioiden esittelyä hallitukselle kehitettiin myös edelleen. Hallitukseen kuuluu

4 Hallituksen toimintakertomus jäsentä, joista yhdistyksen kokouksen valitsemina 7 jäsentä ja valtioneuvoston määrääminä 7 jäsentä. Valtioneuvoston määräämistä jäsenistä Tuomas Sukselainen toimi hallituksen jäsenenä saakka ja Raine Vairimaa aloitti Muutoin hallituksen kokoonpano pysyi ennallaan. Valtioneuvosto nimitti syksyllä 2012 RAY:n hallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan sekä viisi muuta jäsentä toimikaudeksi ja yhdistyksen kokous valitsi samaksi toimikaudeksi toisen varapuheenjohtajan ja kuusi muuta hallituksen jäsentä. Uusi hallitus aloitti toimintansa Uudistetun arpajaislain myötä annettiin myös uusi valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä. Tässä yhteydessä yhdistyksen hallintoa uudistettiin vuoden alusta siten, että johtokunnasta luovuttiin ja toimitusjohtajasta tuli toimielin. Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, toimialajohtajat sekä muut johtajat, jotka hallitus nimeää toimitusjohtajan esityksestä. Uusi toimitusjohtaja Velipekka Nummikoski aloitti toimessaan Sinikka Mönkäreen jäätyä eläkkeelle. Johtoryhmä täydentyi yhdellä jäsenellä, kun lakiasiainjohtaja Mari Mustakoski siirtyi loppukeväästä johtoryhmän jäseneksi. Arpajaislain (575 / 2011) 13 :n mukaisesti Raha-automaattiyhdistyksellä on oltava yhdistyksen kokouksen valitsema tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain (459 / 2007) 2 :n 2 kohdassa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö, sekä valtioneuvoston määräämä tilintarkastaja, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain (467 / 1999) 1 :n 1 momentissa tarkoitettu JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Yhdistyksen kokouksen valitsema tilintarkastaja kilpailutetaan säännöllisin väliajoin, ja yhdistyksen kokous vahvistaa tilintarkastajan vuosittain. Vuonna 2012 tilintarkastajina ovat toimineet KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Hannu T. Koskinen sekä KHT, JHTT Anu Servo. VUODEN 2012 TULOS Vuonna 2012 rahapelitoiminnan tuotot olivat 775,1 milj. euroa. Talousarvion mukainen tuottotavoite 768,9 milj. euroa ylittyi 0,8 %. Vuoden 2012 liikevaihto oli 682,3 milj. euroa, kun talousarvion mukaan tavoitteena oli 676,9 milj. euroa. Arpajaisveroa rahapelitoiminnan tuotoista maksettiin 92,8 milj. euroa. Liikevoittoa tilikaudelta kertyi 408,0 milj. euroa. Tilikauden 2012 voitto oli 409,2 milj. euroa, kun tavoitteena oli 412,0 milj. euroa. (Milj. eur) 2012 Muutos % 2011 Muutos % 2010 Tuotot 775,1 4,9 % 739,1 9,6 % 674,5 Liikevaihto 682,3 2,5 % 665,3 7,5 % 619,0 Liikevoitto 408,0-0,7 % 410,8 7,8 % 381,0 Tilikauden voitto 409,2-0,8 % 412,5 7,9 % 382,2 Tilikauden voitto liikevaihdosta 60,0 % 62,0 % 61,7 % Oman pääoman tuotto 75,0 % 76,3 % 72,3 % Omavaraisuusaste 75,1 % 81,1 % 86,3 % Tilikauden voiton osuus liikevaihdosta laski edellisestä vuodesta kaksi prosenttiyksikköä. Operatiivisen toiminnan kustannukset kasvoivat 2,0 %. Kustannuksissa on otettu huomioon strategiapalkkiovaraus 2,4 milj. euroa. Lisäksi kehitteillä olleen avustustoiminnan asianhallintajärjestelmän kertynyt hankintameno 2,5 milj. kirjattiin tilikaudelle kuluksi. Korvaavan järjestelmän kehittämistä jatketaan vuoden 2013 aikana. Vuonna 2012 investointeihin käytettiin 36,8 milj. euroa (26,8 milj. euroa vuonna 2011 ja 11,2 milj. euroa vuonna 2010), josta raha-automaattien ja pöytäpelien osuus oli 29,3 milj. euroa (17,9 milj. euroa vuonna 2011 ja 5,8 milj. euroa vuonna 2010). Vuoden 2012 liikevoittoprosentti on 59,8 %. Hallitus on kiinnittänyt huomiota kannattavuuskehityksen heikkenemiseen, ja ottanut tavoitteeksi sen pysäyttämisen vuonna Henkilöstö ja palkat RAY:n palveluksessa oli tilikauden päättyessä 959 kokoaikaista (901 vuonna 2011 ja 897 vuonna 2010) ja 659 osa-aikaista (680 vuonna 2011 ja 692 vuonna 2010) eli yhteensä työntekijää (1 581 vuonna 2011). Suoriteperusteiset palkat sivukuluineen olivat 65,4 milj. euroa (61,2 milj. euroa vuonna 2011 ja 57,8 milj. euroa vuonna 2010).

5 Hallituksen toimintakertomus Rahapelitoiminta Vuoden 2012 aikana Raha-automaattiyhdistyksen tuotot kasvoivat, mutta kannattavuus heikkeni hieman. Voimakkainta tuottojen kasvu oli digitaalisissa kanavissa. Tuotot jakelukanavittain (Milj. eur) 2012 Muutos % 2011 Muutos % 2010 Pelipisteet 587,4 2,5 % 572,9 6,5 % 537,7 RAY-pelisalit 95,0 0,9 % 94,1 2,2 % 92,1 Ravintolakasinopelit 14,5-2,6 % 14,9-4,2 % 15,5 Casino Helsinki 28,7 4,6 % 27,5 2,3 % 26,8 Digitaaliset kanavat 49,4 66,3 % 29,7 1127,7 % 2,4 käyntimääräkehityksessä alkoi kuitenkin jo näkyä muutos Suomen taloudellisessa tilanteessa. Liikevoitto kasvoi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Casino Helsingissä remontoitiin kesäterassialue ja uudistettiin sisätiloissa oleva suuri videoseinä. Lisäksi panostettiin uusien raha-automaattien hankintaan ja sijoitteluun. Kasinon tapahtumamyynti siirrettiin RAY:n kuluttaja-asiakaspalveluun ja asiakkuusosasto yhdistettiin osaksi rahapelitoiminnan asiakkuuslinjaa. Ray.fi -pelisivusto kasvoi voimakkaasti vuonna Digitaalisten kanavien koko vuoden tuotoksi kertyi liki 50 miljoonaa euroa kasvun ollessa 19,7 milj. euroa (66,3 %). Kasvusta huolimatta kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Tuottokehityksestä vastasivat kasinopelit, joissa lanseerattiin sekä RAY:n omia klassikkopelejä että useita Playtechin pelejä. Myös Pajatso teki paluun digitaalisiin kanaviin. Nettipokerin tuotot eivät kasvaneet. Uusia asiakkaita sivustolle tuli yli , ja rekisteröityneitä asiakkaita oli vuoden lopussa Pelipistetoiminnan tuotto kasvoi 14,5 milj. euroa (2,5 %). Kasvun taustalla on monipeliautomaattien pelivalikoiman kehitys, raha-automaattikannan uudistus ja maksupäätteiden määrän lisäys. Liikevoitto säilyi viime vuoden tasolla. Pelisalien määrä kasvoi vuoden aikana 80:een. Tuotot kasvoivat 0,9 milj. euroa (0,9 %). Kasvu tuli raha-automaateista; pöytäpelien tuotot laskivat hieman. Liiketulos heikkeni arpajaisveron korotuksen ja kulujen kasvun myötä. Vuoden tärkein lanseeraushanke, RAY Etuasiakkuus, vietiin läpi onnistuneesti. Etuasiakkuuden myötä RAY:n toimintatavat kehittyivät ja uudenlainen kumppaniyhteistyö käynnistyi. Saatujen kokemusten perusteella kehitystyötä jatketaan vuonna Vuoden aikana raha-automaatteihin tuotiin RAY Etuasiakkuus -ominaisuudet, monipeliautomaattien pelivalikoimaa kehitettiin ja maksupäätteitä lisättiin. Lisäksi toteutettiin asiakaspalvelukoulutusohjelma RAY Etuasiakkuus -teemalla. Kehitystyössä keskityttiin uuden pelisalikonseptin määrittämiseen ja koekäyttöön kolmessa eri kohteessa. Samalla valmisteltiin konseptin jatkolevityssuunnitelma vuodelle Ravintolakasinopelien tuotot laskivat edellisestä vuodesta 0,4 milj. euroa (-2,6 %). Pelipöytien määrää vähennettiin ja jäljelle jääneiden tuntituottoa parannettiin. Liikevoitto oli tavoitteiden mukainen. Pöytäpelitoimintaa kehitettiin ottamalla käyttöön uusia Black Jack -lisäpelejä. Vuoden aikana kokeiltiin myös uudenlaista konseptia ravintolan sisällä. Ensimmäiset kokemukset ovat lupaavia ja kehitystyötä jatketaan vuonna Casino Helsingin vuosi 2012 oli hyvä. Tuotot kasvoivat edellisvuodesta 4,6 % yltäen 28,7 milj. euroon. Pöytäpeleissä tuotot nousivat 12,5 %. Loppuvuodesta kasinon Avainlukuja 2012 Muutos % 2011 Muutos % 2010 Pelipisteet Lkm ,4 % ,6 % 7973 Automaatteja ,8 % ,6 % Kasinopelejä ,4 % 261-2,2 % 267 RAY-pelisalit Lkm 80 3,9 % 77 2,7 % 75 Automaatteja ,0 % ,3 % 2377 Kasinopelejä 58-10,8 % 65-9,7 % 72 Casino Helsinki Automaatteja 296-2,6 % 304 3,0 % 295 Kasinopelejä RAY:n tunnistettu asiakkuus pelipiste- ja pelisaliraha-automaattien osalta otettiin laajaan käyttöön elokuun lopulla. RAY:n digitaalisten kanavien asiakkaat liitettiin RAY Etuasiakkuusohjelmaan automaattisesti. Vuoden lopussa RAY:llä oli yhteensä yli Etuasiakasta. Markkinoinnin painopiste oli vuonna 2012 tunnistetun pelaamistavan edistämisessä.

6 Hallituksen toimintakertomus Tutkimus- ja kehitystoiminta Vuoden 2012 merkittävimmät kehityspanostukset olivat RAY Etuasiakkuuden asiakkuusominaisuudet ja Onnenpotti-jackpot. Vuonna 2012 alkoi myös RAY:n automaattialustan ja taustajärjestelmien uudistus, jonka tavoitteena on mm. parantunut toimintavarmuus, pelien etäpäivitys ja kehitystoiminnan nopeuttaminen. Raha-automaattien pelikehityksen merkittävin tuote oli Kulta-Jaskan valtaus -automaatti. Vuosi 2012 oli myös RAY:n innovaatioyksikön ensimmäinen toimintavuosi. Innovaatiotoiminta lähti aktiivisesti käyntiin tuottaen monia lupaavia aivan uudenlaisia pelikonsepteja. Innovaatioyksikkö veti myös useita innovaatiotyöpajoja, johon koko henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua. RAY:n ICT-toimintaa keskitettiin liittämällä hallinnon tietohallintoyksikkö sekä avustusosaston ICT-yksikkö osaksi kehityslinjaa. Vuoden 2012 tutkimustoiminnassa panostettiin asiakasymmärrykseen sekä Etuasiakkuuden tutkimiseen ennen ja jälkeen lanseerauksen. Omnibus-tutkimuksilla selvitettiin pelaamisen lisäksi väestön mielipiteitä RAY:n peli- ja avustustoiminnasta. Ikärajavalvonnan toimivuutta selvitettiin mystery shopping -metodilla. RAY:n aloitetoiminta tuotti vuoden aikana 151 aloitetta, joista palkittiin 17. Maksettujen aloitepalkkioiden yhteissumma oli euroa. RAY käytti vuonna 2012 tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhteensä noin 2,8 milj. euroa (6,6 milj. euroa vuonna 2011 ja 3,4 milj. euroa vuonna 2010). Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut kirjataan suoriteperusteisesti tilikaudelle. Avustustoiminta Vuonna 2012 RAY jakoi uuden avustusstrategian mukaisesti avustuksina yhteensä 282,2 miljoonaa euroa 756 järjestölle eri kohteeseen. Alkuvuodesta toteutettiin viidellä paikkakunnalla laaja strategiakiertue, jonka tarkoituksena oli välittää tietoa avustusten suuntaamisesta, käytöstä ja hakemisesta. Kiertue tavoitti yli 300 osallistujaa, joukossa oli mukana myös kuntien edustajia. Vuonna 2012 avustusperiaatteita ja kriteerejä selkiytettiin mm. investointiavustusten, sosiaalisen lomatoiminnan, tutkimustoiminnan, vapaaehtoistoiminnan, koulutustoiminnan sekä ulkosuomalaisten parissa toimivien järjestöjen avustamisen osalta. Avustuksen käytön valvonnalla varmistetaan, että avustus käytetään säädösten ja avustuspäätöksen mukaisesti. Valvontalomakkeet sekä RAY:n sisäinen valvontaohjeistus uudistettiin ja laadittiin avustuksien saajia koskevat varallisuuskriteerit. Kertomusvuonna tarkastettiin noin 850 järjestön vuosiselvitys ja käsiteltiin lähes 6000 avustusten maksupyyntöä. RAY panosti vuonna 2012 voimakkaasti avustetun toiminnan seurantajärjestelmän kehittämiseen. Määräaikaisten projektien uusi loppuraporttikäytäntö otettiin käyttöön. Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityskäytäntö aloitettiin ja uutena käytäntönä aloitettiin seurantakäynnit, joiden havainnot ja johtopäätökset kirjataan seurantaja kehittämisraporttiin. Yksilöidyillä seurantaindikaattoreilla saadaan avustetuista kohteista jatkossa relevanttia tietoa mm. hyvinvoinnin edistämisen, hyvinvointierojen ja tuloksellisuuden arvioimiseksi. Avustusvalmistelun verkkoasiointi käynnistyi suunnitellusti ja 500 järjestöä jätti avustushakemuksen verkon kautta. Verkkoasioinnin koekäytön pohjalta sen ja asianhallintajärjestelmän kehittämissuunnitelma uusittiin. Vuosille laaditun tulossopimuksen puitteissa RAY:n ja sosiaali- ja terveysministeriön kesken käytiin syksyllä neuvottelut avustustoiminnan tulostavoitteista vuodelle Sopimus allekirjoitettiin RAY:n hallituksen jakoehdotus vuodelle 2013 valmistui Avustuksia esitettiin 301,0 milj. euroa, yhteensä 776 järjestölle ja 1590 toimintoon tai hankkeeseen. Valtioneuvosto päätti vuoden 2013 järjestöavustuksista Valtiokonttorille osoitetaan käytettäväksi sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutukseen 112,3 milj. euroa. RAY:n tuottoa käytetään vuonna 2013 yhteensä 413,3 milj. euroa ja jakamatta jätetään 59,1 milj. euroa. Viestintä Vuoden 2012 aikana järjestettiin sidosryhmätapaamisia niin median, päättäjien kuin yhteistyötahojenkin kanssa. Viestintävalmennuksia, mukaan lukien kriisiviestintäharjoitus, järjestettiin eri yksiköille. Peliviestinnän tiimin suurin hanke oli RAY Etuasiakkuuden lanseeraus elokuussa. Vuoden aikana tiimi oli vahvasti mukana muun muassa erilaisten pelitapahtumien, uusien pelilanseerausten sekä pelivoittojen viestinnässä. Vuonna 2011 perustettu, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä RAY:n asiakaslehti Raymond nousi vuonna 2012 raskaaseen sarjaan. Lehden painosmäärä ylitti :n rajan ja se menestyi erinomaisesti paitsi lukijoiden palautteissa myös erilaisissa kilpailuissa. Marraskuussa se valittiin vuoden parhaaksi asiakaslehdeksi Suomessa. Yrityskumppaniviestinnässä otettiin käyttöön uusi kanava, kun vanha Pieni Hetki -lehti korvattiin ajankohtaisella, kuusi kertaa vuodessa ilmestyvällä Pelihetki-uutiskirjeellä. Avustustoiminnan viestinnällä tuettiin avustusstrategian toteutumista ja kirkastettiin mielikuvaa siitä, mihin RAY:n pelituotot käytetään. Viestinnässä painotettiin lasten

7 Hallituksen toimintakertomus ja perheiden Emma ja Elias -avustusohjelmaa sekä valmistauduttiin ikäihmisten Eloisa ikä -avustusohjelmaan. Vuoden aikana hyödynnettiin entistä paremmin sosiaalista mediaa sekä viestintäyhteistyötä mm. Helsingin juhlaviikkojen, Ruisrockin saavutettavuusprojektin ja Oikeusministeriön Demokratiapalkinnon kanssa. Sisäisessä viestinnässä määriteltiin intranet-rahikaisen ja RAY:n sähköisen työpöydän tarpeet. Sähköistä työpöytää ryhdyttäneen rakentamaan vuonna Vuonna 2012 tehostettiin viestintää taloudesta ja osavuosituloksesta henkilöstölle. Yhteiskuntavastuu RAY:n pelitoiminnan vastuullisuuden kannalta merkittävin asia vuonna 2012 oli edellisenä vuonna voimaan tulleen uuden ikärajan valvontakäytäntöjen vakiinnuttaminen. Kansalaisten mielikuva ikärajavalvonnan toimivuudesta kehittyi suotuisasti alkuvuonna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosien 2010/2011 taitteessa tekemä ikärajatutkimus nostettiin uudelleen uutiseksi syyskuussa Tutkimuksen varsin huonot tulokset ja sen saama laaja julkisuus vaikuttivat myös kansalaisten mielipiteisiin jonkin aikaa. Negatiivisesta uutisoinnista huolimatta kansalaismieli piteen kehitykselle asetettu tavoite saavutettiin. Alaikäisten pelaamisen vähenemistä tukevat RAY:n kunnossapidon kirjaamat havainnot. Lähes viidestäkymmenestä tuhannesta kirjatusta käynnistä ainoastaan 21 on johtanut alaikäispelaamisilmoitukseen. Digitaalisissa kanavissa otettiin vuoden 2012 aikana käyttöön pelaajille itselleen pelaamisen hallintaan tarkoitettu Playscan-järjestelmä. Järjestelmän käyttöä ja turvallisempaa pelitapaa markkinoitiin pelaajille syksyllä THL:n teettämän väestökyselyn mukaan peliongelmaisten väestöestimaatti oli vuodesta 2003 alkaneen tutkimushistorian alhaisin. Myös RAY:n omissa tutkimuksissa on vuonna 2012 mitattu tutkimushistorian alhaisimpia lukemia ongelmallisesti raha-automaatteja pelaavien määrissä. Joidenkin heikkojen signaalien perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että vaikka ongelmaisten kokonaismäärän kehitys on suotuisaa, on samaan aikaan havaittavissa yksittäisten ongelmien vaikeutumista. Peluurin tilastoimissa vakavuusindikaattoreissa on tapahtunut merkittävää kasvua vuoteen 2011 verrattuna. Esimerkiksi velkaantuminen ja pelaamisen rahoittaminen laittomin keinoin ovat yleistyneet merkittävästi. RAY:n pelitoiminnan vastuullisuusohjelman mukaisessa tunnistetun pelaamisen osuuden kasvussa edettiin vuonna 2012 suunnitellusti. Vuoden 2012 toteutunut taso oli 16,2 %. Tunnistetun pelaamisen myötä pelaajan mahdollisuudet hallita omaa pelaamistaan paranevat. Henkilöstö Vuonna 2012 esimiestoimintaa kehitettiin edelleen. Perinteisten valmennusten lisäksi käynnistettiin mm. RAY:n oma esimiesten mentorointiohjelma. Lisäksi järjestettiin Esimiesfoorumeita, joihin kutsuttiin esimiehiä eri yksiköistä valmentautumaan ajankohtaisista aiheista ja luomaan kontakteja yli yksikkörajojen. RAY:n strategialähtöisessä osaamisen kehittämisohjelmassa määriteltyjä rahislaisen roolin osaamisia ja niiden kehittämistä tarkasteltiin kehityskeskusteluissa. Kehityskohteista tehtiin myös yksiköittäin kehittämissuunnitelmat, joiden toteutuksesta raportoitiin osana strategiapalkkiojärjestelmää. Vuoden 2012 erityishaasteena oli Etuasiakkuuden lanseeraus ja sen vaatimien valmiuksien kouluttaminen erityisesti pelisalien henkilöstölle. Lisäksi laadittiin testi, jonka avulla suoritettiin verkossa Etuasiakkuuspassi. RAY:n oma varhaisen välittämisen malli on ollut käytössä vuodesta Mallin käytön valmennuksia jatkettiin vuonna 2012 sekä uusille että kokeneemmille esimiehille. Myös ammatillisen kuntoutuksen valmennus järjestettiin. Työhyvinvointitoiminnan, työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyötä edistettiin. Painopiste oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Työsuojelussa panostettiin etenkin RAY:n meluntorjuntaohjelman jalkauttamiseen palvelupeleissä. RAY:n uusien palkkausjärjestelmien suunnittelua jatkettiin vuonna Tavoitteena on tehdä nykyisen neljän palkkausjärjestelmän sijaan kaksi palkkausjärjestelmää. RAY:n runkosopimus jakautui erillisiksi toimihenkilöiden ja työntekijöiden työehtosopimuksiksi alkaen. Sopimukset ovat voimassa saakka. Vuonna 2012 otettiin käyttöön ensimmäinen vaihe ns. HRIT- projektista, Tavoitteena on automatisoida työnkulkuja järjestelmissä ja siten vähentää sekä esimiesten että henkilöstöyksikön työtä. Ensimmäisinä prosesseina uudistettiin työsuhteen aloitus- sekä poissaoloprosessit. Vuonna 2012 oli käytössä jo kolmatta vuotta koko henkilöstön kattava strategiapalkkiojärjestelmä. Palkkio sisälsi sekä kaikille yhteisiä, RAY-tasoisia mittareita (liikevoitto, alaikäisvalvonnan pitävyys, raha-automaattien ongelmapelaaminen, osaamisen kehittäminen) että yksikkökohtaisia mittareita. Palkkion teoreettiseksi maksimimääräksi asetettiin kahdeksan prosenttia henkilön vuosipalkasta. Palkkion maksimimäärä koski myös toimivaa johtoa. Toteutuneiden palkkioiden maksatus tapahtuu maalis-huhtikuussa 2013.

8 Hallituksen toimintakertomus Vuoden 2013 toiminta ja arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2013 liikevoittotavoitteeksi on asetettu 421,7 milj. euroa. Investointeihin arvioidaan käytettävän 62 milj. euroa, josta yli puolet kohdistuu raha-automaattikannan uudistamiseen. Rahapelitoiminta Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kehittyvän positiivisesti yleisestä taloudellista tilanteesta huolimatta. Rahapelien kokonaistuottotavoite vuonna 2013 on 803,4 miljoonaa euroa. Pelipistetoiminnassa jatketaan raha-automaattikannan uudistamista ja maksupäätteiden lisäämistä. Maksukorttipäätteellisiin raha-automaatteihin lanseerataan Jackpot-tuote. Pelisaleissa jatketaan raha-automaattikannan uudistamista. Lisäksi avataan kaksi uutta pelisalia sekä käynnistetään edellisenä vuonna koekäytetyn pelisalikonseptin levitys. Näiden lisäksi keskeisenä teemana on asiakaspalvelun kehittäminen. Ravintolakasinopeleissä jatketaan asiakaspalvelun ja sijoituspaikkakumppaniyhteistyön kehittämistä, ja uudistetaan pöytäpelijärjestelmä. Casino Helsingissä uudistetaan Fennian ja Piazzan asiakastilat sekä kehitetään myynti- ja markkinointitoimenpiteitä. Uutena palveluna tarjotaan sporttibaari vedonlyöntimahdollisuuksineen. Digitaalisissa kanavissa panostetaan mobiilipalveluun, jonka myötä pelitarjonta saadaan tabletteihin ja matkapuhelimiin. Pelitarjontaa kehitetään, ja nettipokerin kiinnostavuutta lisätään uusilla tuotelanseerauksilla. Tavoitteena on uutta rekisteröitynyttä asiakasta. Etuasiakkuusohjelman pelillisiä ja muita etuja kehitetään saatujen kokemusten ja tavoitteiden mukaisesti. Markkinoinnin painopiste on tunnistetun pelaamisen edistämisessä. Myös uudistuvan Casino Helsingin palvelukonseptin tunnettuutta tuetaan markkinoinnin avulla. Peleistä jaettavan informaation tuottamista jatketaan, jotta pelaajilla olisi mahdollisuus tehdä pelivalintansa kattavan ja oikean tiedon perusteella. RAY:n yrityskuvaa ja pelitoiminnan mielikuvaa kehitetään niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Avustustoiminta Järjestöjen työllä vahvistetaan normaalin arkielämän, yhteisöllisyyden ja osallisuuden toteutumista, ehkäistään terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia ja tuetaan ihmisiä vaikeissa tilanteissa. Avustusten yhtenä painoalueena on ikääntyneiden hyväksi tehtävä työ, jota tuetaan 68 miljoonalla eurolla. Osa summasta kohdistuu uuteen avustusohjelmaan Eloisa ikä, jonka lähtökohtana ovat ikäihmisten omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta. Lasten ja perheiden avustusohjelma Emma & Elias jatkuu toista vuotta. Sen avulla halutaan löytää, vahvistaa ja monipuolistaa järjestöille soveltuvia toimintatapoja lasten ja heidän perheidensä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten ja sitä nuorempien lasten turvallisen kasvun ja kehityksen turvaamiseen. Uudeksi avustusohjelmaksi on valmistelu nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaaliseen vahvistamiseen kohdistuvaa ohjelmaa, jossa erityisenä keskiönä on nuorten työllistymisen edistäminen. Avustusstrategian ohjaavuuden vahvistaminen, valvonnan ja seurannan kehittämisen sekä sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittäminen ovat tärkeitä hankkeita vuonna Avustustoiminnan viestintä tukee avustusosaston perusprosesseja ja kirkastaa RAY:n avustustoiminnan mielikuvaa osana RAY:n toimintamallia. Viestintä Vuoden 2013 aikana päivitetään RAY:n viestintästrategia, joka pohjautuu tarkasteluvuoden aikana laadittavaan RAY:n strategiaan. Viestinnän tuloksia mitataan tutkimusten ja erilaisten selvitysten avulla. Vuonna 2013 RAY on toiminut suomalaisen hyvinvoinnin eteen 75 vuotta. Juhlavuotta hyödynnetään muun muassa erilaisten tapahtumien yhteydessä. Vuoden 2013 teemat RAY:n viestinnässä ovat maine ja aktiivinen sidosryhmäyhteistyö. Verkkoviestintää kehitetään ja sosiaalisen median sekä sosiaalisen markkinoinnin hyödyntämistä RAY:n viestinnällisiin tarpeisiin tutkitaan ja kehitetään. Peliviestintä tukee uusien pelien ja jakelukanavien lanseerausta, avustusviestinnässä painopistettä siirretään vähitellen lapsista ja lapsiperheistä ikääntyneisiin, sisäisessä viestinnässä parannetaan alueellista viestintää ja ulkoisessa viestinnässä kehitetään mediasuhteiden ohella yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa.

9 Hallituksen toimintakertomus Yhteiskuntavastuu Vuonna 2013 valmistuu ensimmäinen laaja yhteiskuntavastuuraportti, joka laaditaan soveltaen valtionyhtiöille laadittua raportointimallia. Alaikäisten pelaamisen valvontamallin toimivuus varmistetaan yhdessä RAY:n jakelulinjan kanssa ja samalla harkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön korkeampi suojaikäraja pelaamiseen valvontaan. Alaikäisvalvonnan parantamiseksi tehdään yhteistyötä jakelun ja kehityksen kanssa ja kehitetään malli esimerkillisten sijoituspaikkakumppaneiden ja pelisalien henkilöstön palkitsemiseen. Vastuullisuusopas uudistetaan vuonna Pelaajien mahdollisuutta hallita omaa pelaamistaan vahvistetaan parantamalla pelejä ja niiden ominaisuuksia koskevaa informaatiota. European Lotteries -järjestön vastuullisen pelitoiminnan sertifikaatin väliauditoinnin edellyttämät toimet suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2013 kuluessa. Pelaa maltilla -sivustoa kehitetään kokonaisvaltaisen vastuullisuusbrändin suuntaan. Sisäisen valvonnan lausuma Raha-automaattiyhdistyksen johto vastaa organisaation sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä sekä RAY:n ohjeita. Raha-automaattiyhdistyksen sisäisen valvonnan tilaa on arvioitu vuosittain eri tavoin. Sisäinen valvonta täyttää pääosin sille asetettavat tavoitteet. Sisäisen valvonnan kehitystyö jatkui vuonna RAY:n työjärjestys ja Corporate governance -ohjeistus päivitettiin vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä ja johtoryhmän kokoonpanoa. Uudet eettiset ohjeet, suhdetoimintaohjeet ja sivutoimiohje hyväksyttiin ja otettiin käyttöön. Riskienhallinta Riskienhallintatyö siirtyi 2012 yritysturvallisuusyksikön vastuulle. Yritysturvallisuusyksikön johdolla on tarkistettu edellisen vuoden (2011) riskijaottelut ja edelleen päivitetty riskilistaa vuoden 2013 toiminnansuunnittelun yhteydessä. RAY:n toimintaympäristössä tapahtuneisiin riskeihin varauduttiin niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla. Strategisiin, pidemmän aikavälin riskeihin, kuten EU-tasoiseen talouskriisiin ja lainsäädännöllisiin muutoksiin on varauduttu pidempikestoisilla linjauksilla ja strategiatyöllä. Kansainvälisen pelitoiminnan muutokset ovat vaatineet jatkuvaa seurantaa. Jatkuvuuden hallinta korostui kaikissa keskeisissä toimenpiteissä. Palveluntoimittajiin ja hankkeisiin liittyviä riskiarviointeja syvennettiin ja hankintaprosessin vaatimusmäärittelyjä tarkennettiin. Päivittäistoiminnassa varauduttiin esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiin, tietovuotoihin ja sähkökatkoksiin.

10 Tuloslaskelma Euroa Liite Tuloslaskelma 10 LIIKEVAIHTO , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot , ,82 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,67 Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) , ,17 Sijoituspaikkamaksut , ,92 Ulkopuoliset palvelut , ,41 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,17 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,87 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,09 Muut henkilösivukulut , ,32 Henkilöstökulut yhteensä , ,28 Poistot , ,83 Liiketoiminnan muut kulut , ,24 LIIKEVOITTO , ,25 Rahoitustuotot Korkotuotot , ,99 VOITTO ENNEN VEROJA , ,24 Tuloverot , ,28 TILIKAUDEN VOITTO , ,96

11 Tase Tase 11 Euroa Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 Aineettomat oikeudet , ,66 Muut pitkävaikutteiset menot , ,12 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,03 Aineelliset hyödykkeet 10 Maa- ja vesialueet , ,22 Rakennukset ja rakennelmat , ,85 Koneet ja kalusto , ,76 Muut aineelliset hyödykkeet , ,41 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,43 Sijoitukset 11 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,05 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,17 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,44 Euroa Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Toimintapääoma , ,35 Tilikauden voitto , , , ,31 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Kohdentamattomat avustukset , ,84 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,43 Ostovelat , ,70 Muut velat , ,07 Siirtovelat , ,54 Maksamattomat avustukset , , , ,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,89 Saamiset Pitkäaikaiset Tilitetty sosiaali- ja terveysministeriölle , ,84 Muut saamiset , , , ,36 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,26 Lainasaamiset , ,64 Siirtosaamiset , ,53 Puhtaan tuoton ennakko , ,00 Avustukset , , , ,23 Rahat ja pankkisaamiset , ,23 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,89

12 Rahoituslaskelma 1000 euroa Rahoituslaskelma 12 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisuerät Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutokset: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/ vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja muiden sijoituksien luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA MAKSETUT AVUSTUKSET TILITYKSET STM:LLE / STM:LTÄ RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Lainsäädäntö Tilinpäätös on laadittu noudattaen voimassa olevia kirjanpitosäännöksiä. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska tytäryhtiöiden Asunto Oy Nilsiän Eturessun, Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu 19, sekä osakkuuskiinteistöyhtiöiden vaikutus RAY:n toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan on vähäinen. Eläkemenojen jaksotus Henkilökunnan eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiöstä otetulla vakuutuksella. Eläkevakuutukset on jaksotettu vastaamaan tilinpäätöksen suoriteperusteisia palkkoja. Johtoryhmän eläkesitoumukset Johtoryhmälle ei ole voimassa olevia eläkesitoumuksia. Verot Arpajaisverot on kirjattu suoriteperusteisesti. Arpajaisverot ovat raha-automaattien, kasinopelien ja Casino Helsingin kirjanpidossa kalenterikuukaudelle kohdistuvista tuotoista 12,0 prosenttia. RAY ei ole arvonlisäverovelvollinen arvolisäverolain 59 :n mukaisesti. Yhdistyksen kuluihin ja investointeihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero. RAY on tuloverolain 21 :n mukaisesti tuloverovelvollinen vain muusta kuin arpajaisverolaissa tarkoitetun toiminnan tulosta. Liikevaihto Arpajaisverot ja kurssierot on vähennetty pelitoiminnan tuotoista ennen liikevaihdon esittämistä. Raha-automaattien kassoissa oleva rahastamaton tuotto on tuloutettu. Tuottoon kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Rahaautomaattien voitonmaksukoneistoissa oleva pelipääoma on tuloutettu ja kirjattu taseen rahavaroihin. Erään kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Sijoituspaikkamaksut Sijoituspaikkamaksut on jaksotettu automaattien tuoton ja sijoituspaikan haltijoiden kanssa tehtyjen sopimuksien mukaisesti. Käyttöomaisuushyödykkeet Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Omaan käyttöön valmistettujen raha-automaattien hankintamenona on aktivoitu valmistuksen välittömien kustannusten lisäksi osuus valmistuksen ja hallinnon kiinteistä kuluista. Ostetut raha-automaatit on merkitty taseesen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Olemassa oleviin raha-automaatteihin hankitut maksupäätteet on kirjattu tilikaudella kuluksi. Poistosuunnitelma on saman kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat Vuotta Rakennukset ja rakennelmat Pelikalusto 5 10 Koneet ja kalusto 3 7 Aineettomat oikeudet 3 10 Aineelliset hyödykkeet 10 Muut pitkävaikutteiset menot 7 20 Käyttöomaisuuden myynnistä ja luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Raha-automaattien uuden pelialustan kehittämiseen kohdistuvat tilikauden aikaiset suoriteperusteiset palkat lakisääteisine sivukuluineen on aktivoitu. Aktivoitu määrä esitetään henkilöstökulujen hyvityksenä ja pysyvien vastaavien aktiivana. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömien hankintamenojen mukaan laskettuun liukuvaan keskihintaan. Tilikaudella tehdystä vaihto-omaisuusnimikkeiden uudelleen arvostuksesta syntynyt arvonalentuminen on kirjattu tilikauden kuluksi.

14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 14 Rahavarat Rahavarat sisältävät käteisen rahan, pankkitalletukset ja rahaksi muutettavat pankkisaamiset. Rahavarat on arvostettu käypään arvoon. Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi sinä tilkautena, jona ne ovat syntyneet. Oma pääoma STM:n luvalla omaan pääomaan on perustettu toimintapääoma, joka on suuruudeltaan pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon sekä tulevia investointeja varten tehdyn varauksen suuruinen. Jakamattomat voittovarat Aikaisemmilta tilikausilta sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetyt voittovarat, joiden käytöstä ei ole tehty päätöstä, on esitetty vaihtuvissa vastaavissa pitkäaikaisena saamisena ja vastaavan suuruisena kohdentamattomana avustuksena pitkäaikaisissa veloissa. Velat pelaajille Nettipelaajien pelitileillä olevat varat sisältyvät muihin velkoihin. Ulkomaan rahanmääräiset ostovelat ja myyntisaamiset Ulkomaan rahan määräiset ostovelat ja myyntisaamiset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaan. Kurssierot on kirjattu tilikauden tulokseen. Ennakkomaksut Raha-automaattiasetuksen 19 :n mukaisesti tilikauden voitosta sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetty tilikauden voiton ennakko on esitetty puhtaan tuoton ennakkona. Tilikauden tuloksesta avustuksiin ja toimintapääomaan käytettävät osuudet kirjataan omasta pääomasta yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella. Ennakkoon maksetut vuokrat Pitkäaikaiset muut saamiset sisältää Casino Helsingin liiketiloista maksetun vuokran, joka kirjataan kuluksi 20 vuoden vuokra-ajan kuluessa. Lyhytaikaiset avustussaamiset ja -velat Jaettavaksi päätetyt maksamattomat avustukset on esitetty lyhytaikaisena saamisena sosiaali- ja terveysministeriöltä ja lyhytaikaisena velkana järjestöille.

15 Tuloslaskelman liitetiedot 15 Tuloslaskelman liitetiedot 1000 euroa 1 Liikevaihto jakeluteittäin 2012 Liikevaihdosta 2011 Liikevaihdosta Raha-automaatit pelipisteissä ,5 % ,3 % RAY-pelisalit ,3 % ,7 % Digitaaliset kanavat ,4 % ,0 % Casino Helsinki ,7 % ,7 % Ravintolakasinopelit sijoituspaikoissa ,8 % ,0 % Rahanvaihtajien yms. vuokratuotot ,3 % ,3 % Yhteensä ,0 % ,0 % 2 Liiketoiminnan muut tuotot Palvelutuotot Vuokratuotot Saadut vahingonkorvaukset Muut toiminnan tuotot Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Hallituksen palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä ennen aktivointeja Tilikaudella aktivoidut henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 9 9 Yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset sosiaalikulut Huoneisto- ja muut vuokrat Mainonta ja myynninedistäminen Kiinteistöjen hoitokulut Ulkopuoliset palvelut Tietoliikennekulut Viranomaismaksut Ohjelmistojen käyttö- ja kehityspalvelut Pankkikulut ja korttimaksuprovisiot Matkakulut Käyttö- ja ylläpitokulut Muut vieraat palvelut Muut liiketoiminnan kulut Yhteensä Tuloslaskelmaan sisältyvät verot Arpajaisverot (sisältyy liikevaihtoon) Lupa- ja ilmoitusmaksut Kiinteistöverot Välittömät verot Yhteensä Tilintarkastajan palkkiot Sisältyvät liiketoiminnan muissa kuluissa vieraisiin palveluihin Tilintarkastus Veroneuvonta 1 8 Muut palkkiot 7 4 Yhteensä 45 52

16 Taseen liitetiedot 1000 euroa Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 9 Aineettomat hyödykkeet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Taseen liitetiedot 16 Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 10 Aineelliset hyödykkeet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet 11 Sijoitukset Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo

17 Taseen liitetiedot Investoinnit Patentit ja mallisuojat 0 1 Ohjelmistot Perusparannukset ja muutostyöt Vuokrahuoneistot Rakennukset ja rakennelmat Raha-automaatit Kasinopelit 2 42 Koneet ja laitteet ATK- ja tietoliikennelaitteet Kuljetuskalusto Muu kalusto Muut osakkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Pitkäaikaiset saamiset STM:n käytössä oleva RAY:n tuotto Vuoden 2011 tuotosta tilitetty STM:lle Avustuksiin 2011 myönnetty,siirretty lyhytaikaisiin saataviin Käytetty Valtiokonttorin osoittamaan tarkoitukseen Avustusten oikaisujen tilitys STM:lle STM:n käytössä oleva tuotto Muut pitkäaikaiset saamiset Ennakkoon maksetut vuokrat Lyhytaikaisissa saamisissa Lisäys kaudella 0 0 Kirjattu kaudella kuluksi lyhytaikaisista saamisista Siirto lyhytaikaisiin saamisiin Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Raha-automaattien tuottosaamiset Kasinopelien tuottosaamiset Muut myyntisaamiset Myyntisaamiset Oma pääoma Oma pääoma Siirretty avustusvaroiksi Toimintapääoma Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Toimintapääoman muodostus laskennallisesti Kulumaton käyttöomaisuus Kuluva käyttöomaisuus Varaukset tuleviin investointeihin Toimintapääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Kohdentamattomat avustukset Siirretty voittovaroista Siirretty lyhytaikaisiin velkoihin Maksettu Valtiokonttorille Avustusten oikaisut tilikaudella Kohdentamattomat avustukset Ostovelat Sijoituspaikkamaksuvelat Muut ostovelat Ostovelat Muut velat Arpajaisverovelka Velat pelaajille Muut velat Muut velat Siirtovelat Lomapalkkavelka Jaksotetut henkilökulut Muut siirtovelat Siirtovelat Siirtosaamiset Lakisääteiset eläkemaksut Ennakkovuokrat Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä

18 Taseen liitetiedot Muut vastuut Leasingvastuut Leasingsopimuksista maksettavavat määrät Leasingmaksut vuonna Leasingmaksut vuoden 2013 jälkeen 12 Leasingvastuut yhteensä Vuokravastuut Vuokravastuista maksettavat määrät Vuokravastuut vuonna Vuokravastuut vuoden 2013 jälkeen Vuokravastuut yhteensä Osakkeet ja osuudet 24 Osuudet saman konsernin yrityksissä Omistus-osuus % Kpl Kirjanpito-arvo Oma pääoma Tilikauden tulos Asunto Oy Nilsiän Eturessu, Nilsiä Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu 19, Mikkeli Osuudet saman konsernin yrityksissä yhteensä Muut osakeomistukset Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt Liittymismaksut 8 Muut osakkeet 627 Muut osakeomistukset yhteensä Osakkeet ja osuudet yhteensä

19 Allekirjoitukset Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 27 Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden säilytystavoista Espoossa 13. helmikuuta 2013 Hanna Tainio Sampsa Kataja Pekka Lapinleimu hallituksen puheenjohtaja varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Jukka Aalto Lisbeth Hemgård Olli Kerola Vertti Kiukas Hanna Markkula-Kivisilta Hannu Partanen Ilkka Repo Marita Ruohonen Raine Vairimaa Anu Vehviläinen Ville Vähämäki Velipekka Nummikoski toimitusjohtaja Tasekirja Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma ja tase Muistiotositteet Kassa- ja maksuliikennetositteet Ostoreskontratositteet Myyntireskontratositteet Matkalaskutositteet Palkkatositteet Käyttöomaisuustositteet Toimipaikkojen kassakirjat Rahanlähetykset ja pankkikorttitositteet Varastokirjanpito sidottuna elektronisessa muodossa elektronisessa muodossa atk-luettelo paperitositteina paperitositteina elektronisessa muodossa elektronisessa muodossa paperitositteina / elektronisessa muodossa atk-luettelo elektronisessa muodossa paperitositteina paperitositteina / elektronisessa muodossa elektronisessa muodossa Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Helsingissä, 20. päivänä helmikuuta 2013 Deloitte & Touche Oy KHT-yhteisö Hannu T. Koskinen KHT Anu Servo KHT, JHTT

20 Tilintarkastuskertomus 20 Tilintarkastuskertomus Raha-automaattiyhdistyksen jäsenille Olemme tilintarkastaneet Raha-automaattiyhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet arpajaislakia tai Raha-automaattiyhdistyksestä annettua asetusta. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä, 20. päivänä helmikuuta 2013 Deloitte & Touche Oy KHT-yhteisö Hannu T. Koskinen KHT Anu Servo KHT, JHTT

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 18 Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 22 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot