RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2012

2 2 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 11 Tase 12 Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 15 Tuloslaskelman liitetiedot 16 Taseen liitetiedot 19 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 19 Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden säilytystavoista 20 Tilintarkastuskertomus

3 Hallituksen toimintakertomus 2012 Hallituksen toimintakertomus Yleistä Raha-automaattiyhdistyksen hyvä tuottokehitys jatkui vuonna Tuotot kas voivat 36,0 milj. euroa. Erityisen vahvasti kasvoi digitaalisten kanavien pelitoiminnan tuotto. Kannattavuutta rasittivat ennen muuta arpajaisveron nosto kahdella prosenttiyksiköllä vuoden 2012 alusta 12 %:iin sekä panostukset operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtunut negatiivinen kehitys ei vaikuttanut vuonna 2012 RAY:n tuottokehitykseen. Valtioneuvosto päätti vuoden 2012 avustusten jaosta RAY:n hallituksen jakoehdotuksen pohjalta ja joidenkin investointiavustusten osalta kesäkuun alussa. Avustuksia myönnettiin yhteensä 282,2 milj. euroa. Avustusten lisäksi Valtiokonttorin käyttöön osoitettiin 99,3 milj. euroa. Arpajaislain II-vaiheen muutos tuli voimaan Keskeinen muutos aikaisempaan oli siirtyminen rahapelilupajärjestelmästä lakisääteisten yksinoikeuksien järjestelmään. Yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen on arpajaislain mukaan Rahaautomaattiyhdistyksellä, Veikkaus Oy:llä sekä Fintoto Oy:llä. Hevoskohteisia rahapelejä saa toimeenpanna vain Fintoto Oy. Valtiolla on määräysvalta kaikkien kolmen yhteisön hallituksessa. Julkisen vallan harjoittaman rahapeliyhteisöjen ohjauksen yhteensovittamista varten on perustettu neuvottelutyyppinen yhteistyöelin Rahapeliasioiden neuvottelukunta. Maaliskuussa 2012 julkaistiin sisäasiainministeriön ehdotus rahapeleihin kytkeytyvien haittojen arviointijärjestelmäksi. Työryhmä ehdotti, että rahapelien haitallisuuden arvioimiseksi perustettaisiin rahapeliasioiden asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä. Tämä työryhmä aloittanee toimintansa vuoden 2013 aikana. Valtioneuvoston asetuksella Raha-automaattiyhdistyksen pelien toimeenpanosta säädetään asioista, joista on ennen vuotta 2012 annettu määräykset rahapeliluvassa. Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan säännökset rahapelien pelisäännöistä. Asetuksella säädetään myös RAY:n pelien suurimmista sallituista pelivoitoista. RAY:llä on valtioneuvoston asetuksen mukaan lupa perustaa uusi kasino Itä-Suomeen. RAY:n hallitus on syksyllä 2012 päättänyt, että kasino sijoitetaan Vaalimaalle. Raha-automaattiavustuksista annettua lakia ollaan uudistamassa ja lakimuutosta koskeva hallituksen esitys annettaneen alkuvuodesta Esityksen keskeisenä muutoksena on, että avustusten jakamisesta päättäisi valtioneuvoston sijaan sosiaali- ja terveysministeriö. Eräistä hakumenettelyyn liittyvistä määräajoista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksen sijaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Tiettyjen avustusten käyttövelvoitetta lyhennettäisiin ja avustuksen saajan tilintarkastajan raporttia avustuksen käytöstä edellytettäisiin pääsääntöisesti lukuun ottamatta pienimpiä avustuksen saajia. Lain on tarkoitus tulla voimaan alkaen. EU-tuomioistuin on ottanut ratkaisuissaan kantaa monopoliyhteisön mahdollisuuteen markkinoida pelejään. Se on kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, että pelien mainostamisen on oltava maltillista ja rajoituttava tiukasti siihen, mikä on tarpeen kuluttajien ohjaamiseksi valvottujen pelien pariin. Toiseksi viranomaisten on valvottava tiukasti monopolin haltijan pelien tarjontaa. Poliisihallitus julkaissee vuoden 2013 aikana Suomen arpajaislain markkinointisäännöksiä täydentävät, markkinointia koskevat ohjeet. Komissio julkaisi toimintasuunnitelman Action Plan liittyen on-line rahapelaamiseen. Suunnitelma on jatkoa vihreälle kirjalle. Toimintasuunnitelmaan sisältyy aloitteita, jotka liittyvät muun muassa kuluttajansuojan parantamiseen ja rahanpesun estämiseen. Komissio perustaa eri jäsenvaltioiden edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän valmistelemaan ehdotuksia komissiolle. EU:ssa valmistellaan parhaillaan myös rahanpesudirektiivin uudistamista. Suomen valtio sai komissiolta verkkopelaamiseen liittyvän tietopyynnön lokakuussa Komissio pyytää toimittamaan näyttöä Suomessa esiintyvistä ongelmista ja riskeistä, joita liittyy rikolliseen ja vilpilliseen toimintaan rahapelimarkkinoilla tai ongelmapelaamiseen ja peliriippuvuuteen. Suomea pyydetään selventämään komissiolle arpajaislain täytäntöönpanon nykytilannetta sekä toimittamaan tiedot kolmen monopolin RAY, Veikkaus, Fintoto oikeudellisesta muodosta ja siitä miten nämä kolme toimijaa ovat valtion suorassa valvonnassa sekä toimittamaan tiedot kolmen toimijan liiketoiminnallisista periaatteista ml. mainosstrategia ja mainoskulut. Suomen valtio on vastannut komissiolle vuodenvaiheessa 2012/2013. Saatuaan Suomen valtion vastauksen kirjeeseen, komissio harkitsee, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy ja jatkaako se Suomea koskevaa rikkomusmenettelyä. RAY:n hallitustyöskentelyn kehittämistä jatkettiin vuonna Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ja tarkastusvaliokunta vakiinnuttivat asemansa. Hallitus toteutti itsearviointimenettelyn myös vuonna Hallituksen kokousten esityslistakäytäntöä ja asioiden esittelyä hallitukselle kehitettiin myös edelleen. Hallitukseen kuuluu

4 Hallituksen toimintakertomus jäsentä, joista yhdistyksen kokouksen valitsemina 7 jäsentä ja valtioneuvoston määrääminä 7 jäsentä. Valtioneuvoston määräämistä jäsenistä Tuomas Sukselainen toimi hallituksen jäsenenä saakka ja Raine Vairimaa aloitti Muutoin hallituksen kokoonpano pysyi ennallaan. Valtioneuvosto nimitti syksyllä 2012 RAY:n hallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan sekä viisi muuta jäsentä toimikaudeksi ja yhdistyksen kokous valitsi samaksi toimikaudeksi toisen varapuheenjohtajan ja kuusi muuta hallituksen jäsentä. Uusi hallitus aloitti toimintansa Uudistetun arpajaislain myötä annettiin myös uusi valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä. Tässä yhteydessä yhdistyksen hallintoa uudistettiin vuoden alusta siten, että johtokunnasta luovuttiin ja toimitusjohtajasta tuli toimielin. Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, toimialajohtajat sekä muut johtajat, jotka hallitus nimeää toimitusjohtajan esityksestä. Uusi toimitusjohtaja Velipekka Nummikoski aloitti toimessaan Sinikka Mönkäreen jäätyä eläkkeelle. Johtoryhmä täydentyi yhdellä jäsenellä, kun lakiasiainjohtaja Mari Mustakoski siirtyi loppukeväästä johtoryhmän jäseneksi. Arpajaislain (575 / 2011) 13 :n mukaisesti Raha-automaattiyhdistyksellä on oltava yhdistyksen kokouksen valitsema tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain (459 / 2007) 2 :n 2 kohdassa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö, sekä valtioneuvoston määräämä tilintarkastaja, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain (467 / 1999) 1 :n 1 momentissa tarkoitettu JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Yhdistyksen kokouksen valitsema tilintarkastaja kilpailutetaan säännöllisin väliajoin, ja yhdistyksen kokous vahvistaa tilintarkastajan vuosittain. Vuonna 2012 tilintarkastajina ovat toimineet KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Hannu T. Koskinen sekä KHT, JHTT Anu Servo. VUODEN 2012 TULOS Vuonna 2012 rahapelitoiminnan tuotot olivat 775,1 milj. euroa. Talousarvion mukainen tuottotavoite 768,9 milj. euroa ylittyi 0,8 %. Vuoden 2012 liikevaihto oli 682,3 milj. euroa, kun talousarvion mukaan tavoitteena oli 676,9 milj. euroa. Arpajaisveroa rahapelitoiminnan tuotoista maksettiin 92,8 milj. euroa. Liikevoittoa tilikaudelta kertyi 408,0 milj. euroa. Tilikauden 2012 voitto oli 409,2 milj. euroa, kun tavoitteena oli 412,0 milj. euroa. (Milj. eur) 2012 Muutos % 2011 Muutos % 2010 Tuotot 775,1 4,9 % 739,1 9,6 % 674,5 Liikevaihto 682,3 2,5 % 665,3 7,5 % 619,0 Liikevoitto 408,0-0,7 % 410,8 7,8 % 381,0 Tilikauden voitto 409,2-0,8 % 412,5 7,9 % 382,2 Tilikauden voitto liikevaihdosta 60,0 % 62,0 % 61,7 % Oman pääoman tuotto 75,0 % 76,3 % 72,3 % Omavaraisuusaste 75,1 % 81,1 % 86,3 % Tilikauden voiton osuus liikevaihdosta laski edellisestä vuodesta kaksi prosenttiyksikköä. Operatiivisen toiminnan kustannukset kasvoivat 2,0 %. Kustannuksissa on otettu huomioon strategiapalkkiovaraus 2,4 milj. euroa. Lisäksi kehitteillä olleen avustustoiminnan asianhallintajärjestelmän kertynyt hankintameno 2,5 milj. kirjattiin tilikaudelle kuluksi. Korvaavan järjestelmän kehittämistä jatketaan vuoden 2013 aikana. Vuonna 2012 investointeihin käytettiin 36,8 milj. euroa (26,8 milj. euroa vuonna 2011 ja 11,2 milj. euroa vuonna 2010), josta raha-automaattien ja pöytäpelien osuus oli 29,3 milj. euroa (17,9 milj. euroa vuonna 2011 ja 5,8 milj. euroa vuonna 2010). Vuoden 2012 liikevoittoprosentti on 59,8 %. Hallitus on kiinnittänyt huomiota kannattavuuskehityksen heikkenemiseen, ja ottanut tavoitteeksi sen pysäyttämisen vuonna Henkilöstö ja palkat RAY:n palveluksessa oli tilikauden päättyessä 959 kokoaikaista (901 vuonna 2011 ja 897 vuonna 2010) ja 659 osa-aikaista (680 vuonna 2011 ja 692 vuonna 2010) eli yhteensä työntekijää (1 581 vuonna 2011). Suoriteperusteiset palkat sivukuluineen olivat 65,4 milj. euroa (61,2 milj. euroa vuonna 2011 ja 57,8 milj. euroa vuonna 2010).

5 Hallituksen toimintakertomus Rahapelitoiminta Vuoden 2012 aikana Raha-automaattiyhdistyksen tuotot kasvoivat, mutta kannattavuus heikkeni hieman. Voimakkainta tuottojen kasvu oli digitaalisissa kanavissa. Tuotot jakelukanavittain (Milj. eur) 2012 Muutos % 2011 Muutos % 2010 Pelipisteet 587,4 2,5 % 572,9 6,5 % 537,7 RAY-pelisalit 95,0 0,9 % 94,1 2,2 % 92,1 Ravintolakasinopelit 14,5-2,6 % 14,9-4,2 % 15,5 Casino Helsinki 28,7 4,6 % 27,5 2,3 % 26,8 Digitaaliset kanavat 49,4 66,3 % 29,7 1127,7 % 2,4 käyntimääräkehityksessä alkoi kuitenkin jo näkyä muutos Suomen taloudellisessa tilanteessa. Liikevoitto kasvoi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Casino Helsingissä remontoitiin kesäterassialue ja uudistettiin sisätiloissa oleva suuri videoseinä. Lisäksi panostettiin uusien raha-automaattien hankintaan ja sijoitteluun. Kasinon tapahtumamyynti siirrettiin RAY:n kuluttaja-asiakaspalveluun ja asiakkuusosasto yhdistettiin osaksi rahapelitoiminnan asiakkuuslinjaa. Ray.fi -pelisivusto kasvoi voimakkaasti vuonna Digitaalisten kanavien koko vuoden tuotoksi kertyi liki 50 miljoonaa euroa kasvun ollessa 19,7 milj. euroa (66,3 %). Kasvusta huolimatta kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Tuottokehityksestä vastasivat kasinopelit, joissa lanseerattiin sekä RAY:n omia klassikkopelejä että useita Playtechin pelejä. Myös Pajatso teki paluun digitaalisiin kanaviin. Nettipokerin tuotot eivät kasvaneet. Uusia asiakkaita sivustolle tuli yli , ja rekisteröityneitä asiakkaita oli vuoden lopussa Pelipistetoiminnan tuotto kasvoi 14,5 milj. euroa (2,5 %). Kasvun taustalla on monipeliautomaattien pelivalikoiman kehitys, raha-automaattikannan uudistus ja maksupäätteiden määrän lisäys. Liikevoitto säilyi viime vuoden tasolla. Pelisalien määrä kasvoi vuoden aikana 80:een. Tuotot kasvoivat 0,9 milj. euroa (0,9 %). Kasvu tuli raha-automaateista; pöytäpelien tuotot laskivat hieman. Liiketulos heikkeni arpajaisveron korotuksen ja kulujen kasvun myötä. Vuoden tärkein lanseeraushanke, RAY Etuasiakkuus, vietiin läpi onnistuneesti. Etuasiakkuuden myötä RAY:n toimintatavat kehittyivät ja uudenlainen kumppaniyhteistyö käynnistyi. Saatujen kokemusten perusteella kehitystyötä jatketaan vuonna Vuoden aikana raha-automaatteihin tuotiin RAY Etuasiakkuus -ominaisuudet, monipeliautomaattien pelivalikoimaa kehitettiin ja maksupäätteitä lisättiin. Lisäksi toteutettiin asiakaspalvelukoulutusohjelma RAY Etuasiakkuus -teemalla. Kehitystyössä keskityttiin uuden pelisalikonseptin määrittämiseen ja koekäyttöön kolmessa eri kohteessa. Samalla valmisteltiin konseptin jatkolevityssuunnitelma vuodelle Ravintolakasinopelien tuotot laskivat edellisestä vuodesta 0,4 milj. euroa (-2,6 %). Pelipöytien määrää vähennettiin ja jäljelle jääneiden tuntituottoa parannettiin. Liikevoitto oli tavoitteiden mukainen. Pöytäpelitoimintaa kehitettiin ottamalla käyttöön uusia Black Jack -lisäpelejä. Vuoden aikana kokeiltiin myös uudenlaista konseptia ravintolan sisällä. Ensimmäiset kokemukset ovat lupaavia ja kehitystyötä jatketaan vuonna Casino Helsingin vuosi 2012 oli hyvä. Tuotot kasvoivat edellisvuodesta 4,6 % yltäen 28,7 milj. euroon. Pöytäpeleissä tuotot nousivat 12,5 %. Loppuvuodesta kasinon Avainlukuja 2012 Muutos % 2011 Muutos % 2010 Pelipisteet Lkm ,4 % ,6 % 7973 Automaatteja ,8 % ,6 % Kasinopelejä ,4 % 261-2,2 % 267 RAY-pelisalit Lkm 80 3,9 % 77 2,7 % 75 Automaatteja ,0 % ,3 % 2377 Kasinopelejä 58-10,8 % 65-9,7 % 72 Casino Helsinki Automaatteja 296-2,6 % 304 3,0 % 295 Kasinopelejä RAY:n tunnistettu asiakkuus pelipiste- ja pelisaliraha-automaattien osalta otettiin laajaan käyttöön elokuun lopulla. RAY:n digitaalisten kanavien asiakkaat liitettiin RAY Etuasiakkuusohjelmaan automaattisesti. Vuoden lopussa RAY:llä oli yhteensä yli Etuasiakasta. Markkinoinnin painopiste oli vuonna 2012 tunnistetun pelaamistavan edistämisessä.

6 Hallituksen toimintakertomus Tutkimus- ja kehitystoiminta Vuoden 2012 merkittävimmät kehityspanostukset olivat RAY Etuasiakkuuden asiakkuusominaisuudet ja Onnenpotti-jackpot. Vuonna 2012 alkoi myös RAY:n automaattialustan ja taustajärjestelmien uudistus, jonka tavoitteena on mm. parantunut toimintavarmuus, pelien etäpäivitys ja kehitystoiminnan nopeuttaminen. Raha-automaattien pelikehityksen merkittävin tuote oli Kulta-Jaskan valtaus -automaatti. Vuosi 2012 oli myös RAY:n innovaatioyksikön ensimmäinen toimintavuosi. Innovaatiotoiminta lähti aktiivisesti käyntiin tuottaen monia lupaavia aivan uudenlaisia pelikonsepteja. Innovaatioyksikkö veti myös useita innovaatiotyöpajoja, johon koko henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua. RAY:n ICT-toimintaa keskitettiin liittämällä hallinnon tietohallintoyksikkö sekä avustusosaston ICT-yksikkö osaksi kehityslinjaa. Vuoden 2012 tutkimustoiminnassa panostettiin asiakasymmärrykseen sekä Etuasiakkuuden tutkimiseen ennen ja jälkeen lanseerauksen. Omnibus-tutkimuksilla selvitettiin pelaamisen lisäksi väestön mielipiteitä RAY:n peli- ja avustustoiminnasta. Ikärajavalvonnan toimivuutta selvitettiin mystery shopping -metodilla. RAY:n aloitetoiminta tuotti vuoden aikana 151 aloitetta, joista palkittiin 17. Maksettujen aloitepalkkioiden yhteissumma oli euroa. RAY käytti vuonna 2012 tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhteensä noin 2,8 milj. euroa (6,6 milj. euroa vuonna 2011 ja 3,4 milj. euroa vuonna 2010). Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut kirjataan suoriteperusteisesti tilikaudelle. Avustustoiminta Vuonna 2012 RAY jakoi uuden avustusstrategian mukaisesti avustuksina yhteensä 282,2 miljoonaa euroa 756 järjestölle eri kohteeseen. Alkuvuodesta toteutettiin viidellä paikkakunnalla laaja strategiakiertue, jonka tarkoituksena oli välittää tietoa avustusten suuntaamisesta, käytöstä ja hakemisesta. Kiertue tavoitti yli 300 osallistujaa, joukossa oli mukana myös kuntien edustajia. Vuonna 2012 avustusperiaatteita ja kriteerejä selkiytettiin mm. investointiavustusten, sosiaalisen lomatoiminnan, tutkimustoiminnan, vapaaehtoistoiminnan, koulutustoiminnan sekä ulkosuomalaisten parissa toimivien järjestöjen avustamisen osalta. Avustuksen käytön valvonnalla varmistetaan, että avustus käytetään säädösten ja avustuspäätöksen mukaisesti. Valvontalomakkeet sekä RAY:n sisäinen valvontaohjeistus uudistettiin ja laadittiin avustuksien saajia koskevat varallisuuskriteerit. Kertomusvuonna tarkastettiin noin 850 järjestön vuosiselvitys ja käsiteltiin lähes 6000 avustusten maksupyyntöä. RAY panosti vuonna 2012 voimakkaasti avustetun toiminnan seurantajärjestelmän kehittämiseen. Määräaikaisten projektien uusi loppuraporttikäytäntö otettiin käyttöön. Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityskäytäntö aloitettiin ja uutena käytäntönä aloitettiin seurantakäynnit, joiden havainnot ja johtopäätökset kirjataan seurantaja kehittämisraporttiin. Yksilöidyillä seurantaindikaattoreilla saadaan avustetuista kohteista jatkossa relevanttia tietoa mm. hyvinvoinnin edistämisen, hyvinvointierojen ja tuloksellisuuden arvioimiseksi. Avustusvalmistelun verkkoasiointi käynnistyi suunnitellusti ja 500 järjestöä jätti avustushakemuksen verkon kautta. Verkkoasioinnin koekäytön pohjalta sen ja asianhallintajärjestelmän kehittämissuunnitelma uusittiin. Vuosille laaditun tulossopimuksen puitteissa RAY:n ja sosiaali- ja terveysministeriön kesken käytiin syksyllä neuvottelut avustustoiminnan tulostavoitteista vuodelle Sopimus allekirjoitettiin RAY:n hallituksen jakoehdotus vuodelle 2013 valmistui Avustuksia esitettiin 301,0 milj. euroa, yhteensä 776 järjestölle ja 1590 toimintoon tai hankkeeseen. Valtioneuvosto päätti vuoden 2013 järjestöavustuksista Valtiokonttorille osoitetaan käytettäväksi sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutukseen 112,3 milj. euroa. RAY:n tuottoa käytetään vuonna 2013 yhteensä 413,3 milj. euroa ja jakamatta jätetään 59,1 milj. euroa. Viestintä Vuoden 2012 aikana järjestettiin sidosryhmätapaamisia niin median, päättäjien kuin yhteistyötahojenkin kanssa. Viestintävalmennuksia, mukaan lukien kriisiviestintäharjoitus, järjestettiin eri yksiköille. Peliviestinnän tiimin suurin hanke oli RAY Etuasiakkuuden lanseeraus elokuussa. Vuoden aikana tiimi oli vahvasti mukana muun muassa erilaisten pelitapahtumien, uusien pelilanseerausten sekä pelivoittojen viestinnässä. Vuonna 2011 perustettu, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä RAY:n asiakaslehti Raymond nousi vuonna 2012 raskaaseen sarjaan. Lehden painosmäärä ylitti :n rajan ja se menestyi erinomaisesti paitsi lukijoiden palautteissa myös erilaisissa kilpailuissa. Marraskuussa se valittiin vuoden parhaaksi asiakaslehdeksi Suomessa. Yrityskumppaniviestinnässä otettiin käyttöön uusi kanava, kun vanha Pieni Hetki -lehti korvattiin ajankohtaisella, kuusi kertaa vuodessa ilmestyvällä Pelihetki-uutiskirjeellä. Avustustoiminnan viestinnällä tuettiin avustusstrategian toteutumista ja kirkastettiin mielikuvaa siitä, mihin RAY:n pelituotot käytetään. Viestinnässä painotettiin lasten

7 Hallituksen toimintakertomus ja perheiden Emma ja Elias -avustusohjelmaa sekä valmistauduttiin ikäihmisten Eloisa ikä -avustusohjelmaan. Vuoden aikana hyödynnettiin entistä paremmin sosiaalista mediaa sekä viestintäyhteistyötä mm. Helsingin juhlaviikkojen, Ruisrockin saavutettavuusprojektin ja Oikeusministeriön Demokratiapalkinnon kanssa. Sisäisessä viestinnässä määriteltiin intranet-rahikaisen ja RAY:n sähköisen työpöydän tarpeet. Sähköistä työpöytää ryhdyttäneen rakentamaan vuonna Vuonna 2012 tehostettiin viestintää taloudesta ja osavuosituloksesta henkilöstölle. Yhteiskuntavastuu RAY:n pelitoiminnan vastuullisuuden kannalta merkittävin asia vuonna 2012 oli edellisenä vuonna voimaan tulleen uuden ikärajan valvontakäytäntöjen vakiinnuttaminen. Kansalaisten mielikuva ikärajavalvonnan toimivuudesta kehittyi suotuisasti alkuvuonna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosien 2010/2011 taitteessa tekemä ikärajatutkimus nostettiin uudelleen uutiseksi syyskuussa Tutkimuksen varsin huonot tulokset ja sen saama laaja julkisuus vaikuttivat myös kansalaisten mielipiteisiin jonkin aikaa. Negatiivisesta uutisoinnista huolimatta kansalaismieli piteen kehitykselle asetettu tavoite saavutettiin. Alaikäisten pelaamisen vähenemistä tukevat RAY:n kunnossapidon kirjaamat havainnot. Lähes viidestäkymmenestä tuhannesta kirjatusta käynnistä ainoastaan 21 on johtanut alaikäispelaamisilmoitukseen. Digitaalisissa kanavissa otettiin vuoden 2012 aikana käyttöön pelaajille itselleen pelaamisen hallintaan tarkoitettu Playscan-järjestelmä. Järjestelmän käyttöä ja turvallisempaa pelitapaa markkinoitiin pelaajille syksyllä THL:n teettämän väestökyselyn mukaan peliongelmaisten väestöestimaatti oli vuodesta 2003 alkaneen tutkimushistorian alhaisin. Myös RAY:n omissa tutkimuksissa on vuonna 2012 mitattu tutkimushistorian alhaisimpia lukemia ongelmallisesti raha-automaatteja pelaavien määrissä. Joidenkin heikkojen signaalien perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että vaikka ongelmaisten kokonaismäärän kehitys on suotuisaa, on samaan aikaan havaittavissa yksittäisten ongelmien vaikeutumista. Peluurin tilastoimissa vakavuusindikaattoreissa on tapahtunut merkittävää kasvua vuoteen 2011 verrattuna. Esimerkiksi velkaantuminen ja pelaamisen rahoittaminen laittomin keinoin ovat yleistyneet merkittävästi. RAY:n pelitoiminnan vastuullisuusohjelman mukaisessa tunnistetun pelaamisen osuuden kasvussa edettiin vuonna 2012 suunnitellusti. Vuoden 2012 toteutunut taso oli 16,2 %. Tunnistetun pelaamisen myötä pelaajan mahdollisuudet hallita omaa pelaamistaan paranevat. Henkilöstö Vuonna 2012 esimiestoimintaa kehitettiin edelleen. Perinteisten valmennusten lisäksi käynnistettiin mm. RAY:n oma esimiesten mentorointiohjelma. Lisäksi järjestettiin Esimiesfoorumeita, joihin kutsuttiin esimiehiä eri yksiköistä valmentautumaan ajankohtaisista aiheista ja luomaan kontakteja yli yksikkörajojen. RAY:n strategialähtöisessä osaamisen kehittämisohjelmassa määriteltyjä rahislaisen roolin osaamisia ja niiden kehittämistä tarkasteltiin kehityskeskusteluissa. Kehityskohteista tehtiin myös yksiköittäin kehittämissuunnitelmat, joiden toteutuksesta raportoitiin osana strategiapalkkiojärjestelmää. Vuoden 2012 erityishaasteena oli Etuasiakkuuden lanseeraus ja sen vaatimien valmiuksien kouluttaminen erityisesti pelisalien henkilöstölle. Lisäksi laadittiin testi, jonka avulla suoritettiin verkossa Etuasiakkuuspassi. RAY:n oma varhaisen välittämisen malli on ollut käytössä vuodesta Mallin käytön valmennuksia jatkettiin vuonna 2012 sekä uusille että kokeneemmille esimiehille. Myös ammatillisen kuntoutuksen valmennus järjestettiin. Työhyvinvointitoiminnan, työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyötä edistettiin. Painopiste oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Työsuojelussa panostettiin etenkin RAY:n meluntorjuntaohjelman jalkauttamiseen palvelupeleissä. RAY:n uusien palkkausjärjestelmien suunnittelua jatkettiin vuonna Tavoitteena on tehdä nykyisen neljän palkkausjärjestelmän sijaan kaksi palkkausjärjestelmää. RAY:n runkosopimus jakautui erillisiksi toimihenkilöiden ja työntekijöiden työehtosopimuksiksi alkaen. Sopimukset ovat voimassa saakka. Vuonna 2012 otettiin käyttöön ensimmäinen vaihe ns. HRIT- projektista, Tavoitteena on automatisoida työnkulkuja järjestelmissä ja siten vähentää sekä esimiesten että henkilöstöyksikön työtä. Ensimmäisinä prosesseina uudistettiin työsuhteen aloitus- sekä poissaoloprosessit. Vuonna 2012 oli käytössä jo kolmatta vuotta koko henkilöstön kattava strategiapalkkiojärjestelmä. Palkkio sisälsi sekä kaikille yhteisiä, RAY-tasoisia mittareita (liikevoitto, alaikäisvalvonnan pitävyys, raha-automaattien ongelmapelaaminen, osaamisen kehittäminen) että yksikkökohtaisia mittareita. Palkkion teoreettiseksi maksimimääräksi asetettiin kahdeksan prosenttia henkilön vuosipalkasta. Palkkion maksimimäärä koski myös toimivaa johtoa. Toteutuneiden palkkioiden maksatus tapahtuu maalis-huhtikuussa 2013.

8 Hallituksen toimintakertomus Vuoden 2013 toiminta ja arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2013 liikevoittotavoitteeksi on asetettu 421,7 milj. euroa. Investointeihin arvioidaan käytettävän 62 milj. euroa, josta yli puolet kohdistuu raha-automaattikannan uudistamiseen. Rahapelitoiminta Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kehittyvän positiivisesti yleisestä taloudellista tilanteesta huolimatta. Rahapelien kokonaistuottotavoite vuonna 2013 on 803,4 miljoonaa euroa. Pelipistetoiminnassa jatketaan raha-automaattikannan uudistamista ja maksupäätteiden lisäämistä. Maksukorttipäätteellisiin raha-automaatteihin lanseerataan Jackpot-tuote. Pelisaleissa jatketaan raha-automaattikannan uudistamista. Lisäksi avataan kaksi uutta pelisalia sekä käynnistetään edellisenä vuonna koekäytetyn pelisalikonseptin levitys. Näiden lisäksi keskeisenä teemana on asiakaspalvelun kehittäminen. Ravintolakasinopeleissä jatketaan asiakaspalvelun ja sijoituspaikkakumppaniyhteistyön kehittämistä, ja uudistetaan pöytäpelijärjestelmä. Casino Helsingissä uudistetaan Fennian ja Piazzan asiakastilat sekä kehitetään myynti- ja markkinointitoimenpiteitä. Uutena palveluna tarjotaan sporttibaari vedonlyöntimahdollisuuksineen. Digitaalisissa kanavissa panostetaan mobiilipalveluun, jonka myötä pelitarjonta saadaan tabletteihin ja matkapuhelimiin. Pelitarjontaa kehitetään, ja nettipokerin kiinnostavuutta lisätään uusilla tuotelanseerauksilla. Tavoitteena on uutta rekisteröitynyttä asiakasta. Etuasiakkuusohjelman pelillisiä ja muita etuja kehitetään saatujen kokemusten ja tavoitteiden mukaisesti. Markkinoinnin painopiste on tunnistetun pelaamisen edistämisessä. Myös uudistuvan Casino Helsingin palvelukonseptin tunnettuutta tuetaan markkinoinnin avulla. Peleistä jaettavan informaation tuottamista jatketaan, jotta pelaajilla olisi mahdollisuus tehdä pelivalintansa kattavan ja oikean tiedon perusteella. RAY:n yrityskuvaa ja pelitoiminnan mielikuvaa kehitetään niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Avustustoiminta Järjestöjen työllä vahvistetaan normaalin arkielämän, yhteisöllisyyden ja osallisuuden toteutumista, ehkäistään terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia ja tuetaan ihmisiä vaikeissa tilanteissa. Avustusten yhtenä painoalueena on ikääntyneiden hyväksi tehtävä työ, jota tuetaan 68 miljoonalla eurolla. Osa summasta kohdistuu uuteen avustusohjelmaan Eloisa ikä, jonka lähtökohtana ovat ikäihmisten omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta. Lasten ja perheiden avustusohjelma Emma & Elias jatkuu toista vuotta. Sen avulla halutaan löytää, vahvistaa ja monipuolistaa järjestöille soveltuvia toimintatapoja lasten ja heidän perheidensä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten ja sitä nuorempien lasten turvallisen kasvun ja kehityksen turvaamiseen. Uudeksi avustusohjelmaksi on valmistelu nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaaliseen vahvistamiseen kohdistuvaa ohjelmaa, jossa erityisenä keskiönä on nuorten työllistymisen edistäminen. Avustusstrategian ohjaavuuden vahvistaminen, valvonnan ja seurannan kehittämisen sekä sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittäminen ovat tärkeitä hankkeita vuonna Avustustoiminnan viestintä tukee avustusosaston perusprosesseja ja kirkastaa RAY:n avustustoiminnan mielikuvaa osana RAY:n toimintamallia. Viestintä Vuoden 2013 aikana päivitetään RAY:n viestintästrategia, joka pohjautuu tarkasteluvuoden aikana laadittavaan RAY:n strategiaan. Viestinnän tuloksia mitataan tutkimusten ja erilaisten selvitysten avulla. Vuonna 2013 RAY on toiminut suomalaisen hyvinvoinnin eteen 75 vuotta. Juhlavuotta hyödynnetään muun muassa erilaisten tapahtumien yhteydessä. Vuoden 2013 teemat RAY:n viestinnässä ovat maine ja aktiivinen sidosryhmäyhteistyö. Verkkoviestintää kehitetään ja sosiaalisen median sekä sosiaalisen markkinoinnin hyödyntämistä RAY:n viestinnällisiin tarpeisiin tutkitaan ja kehitetään. Peliviestintä tukee uusien pelien ja jakelukanavien lanseerausta, avustusviestinnässä painopistettä siirretään vähitellen lapsista ja lapsiperheistä ikääntyneisiin, sisäisessä viestinnässä parannetaan alueellista viestintää ja ulkoisessa viestinnässä kehitetään mediasuhteiden ohella yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa.

9 Hallituksen toimintakertomus Yhteiskuntavastuu Vuonna 2013 valmistuu ensimmäinen laaja yhteiskuntavastuuraportti, joka laaditaan soveltaen valtionyhtiöille laadittua raportointimallia. Alaikäisten pelaamisen valvontamallin toimivuus varmistetaan yhdessä RAY:n jakelulinjan kanssa ja samalla harkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön korkeampi suojaikäraja pelaamiseen valvontaan. Alaikäisvalvonnan parantamiseksi tehdään yhteistyötä jakelun ja kehityksen kanssa ja kehitetään malli esimerkillisten sijoituspaikkakumppaneiden ja pelisalien henkilöstön palkitsemiseen. Vastuullisuusopas uudistetaan vuonna Pelaajien mahdollisuutta hallita omaa pelaamistaan vahvistetaan parantamalla pelejä ja niiden ominaisuuksia koskevaa informaatiota. European Lotteries -järjestön vastuullisen pelitoiminnan sertifikaatin väliauditoinnin edellyttämät toimet suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2013 kuluessa. Pelaa maltilla -sivustoa kehitetään kokonaisvaltaisen vastuullisuusbrändin suuntaan. Sisäisen valvonnan lausuma Raha-automaattiyhdistyksen johto vastaa organisaation sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä sekä RAY:n ohjeita. Raha-automaattiyhdistyksen sisäisen valvonnan tilaa on arvioitu vuosittain eri tavoin. Sisäinen valvonta täyttää pääosin sille asetettavat tavoitteet. Sisäisen valvonnan kehitystyö jatkui vuonna RAY:n työjärjestys ja Corporate governance -ohjeistus päivitettiin vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä ja johtoryhmän kokoonpanoa. Uudet eettiset ohjeet, suhdetoimintaohjeet ja sivutoimiohje hyväksyttiin ja otettiin käyttöön. Riskienhallinta Riskienhallintatyö siirtyi 2012 yritysturvallisuusyksikön vastuulle. Yritysturvallisuusyksikön johdolla on tarkistettu edellisen vuoden (2011) riskijaottelut ja edelleen päivitetty riskilistaa vuoden 2013 toiminnansuunnittelun yhteydessä. RAY:n toimintaympäristössä tapahtuneisiin riskeihin varauduttiin niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla. Strategisiin, pidemmän aikavälin riskeihin, kuten EU-tasoiseen talouskriisiin ja lainsäädännöllisiin muutoksiin on varauduttu pidempikestoisilla linjauksilla ja strategiatyöllä. Kansainvälisen pelitoiminnan muutokset ovat vaatineet jatkuvaa seurantaa. Jatkuvuuden hallinta korostui kaikissa keskeisissä toimenpiteissä. Palveluntoimittajiin ja hankkeisiin liittyviä riskiarviointeja syvennettiin ja hankintaprosessin vaatimusmäärittelyjä tarkennettiin. Päivittäistoiminnassa varauduttiin esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiin, tietovuotoihin ja sähkökatkoksiin.

10 Tuloslaskelma Euroa Liite Tuloslaskelma 10 LIIKEVAIHTO , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot , ,82 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,67 Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) , ,17 Sijoituspaikkamaksut , ,92 Ulkopuoliset palvelut , ,41 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,17 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,87 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,09 Muut henkilösivukulut , ,32 Henkilöstökulut yhteensä , ,28 Poistot , ,83 Liiketoiminnan muut kulut , ,24 LIIKEVOITTO , ,25 Rahoitustuotot Korkotuotot , ,99 VOITTO ENNEN VEROJA , ,24 Tuloverot , ,28 TILIKAUDEN VOITTO , ,96

11 Tase Tase 11 Euroa Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 Aineettomat oikeudet , ,66 Muut pitkävaikutteiset menot , ,12 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,03 Aineelliset hyödykkeet 10 Maa- ja vesialueet , ,22 Rakennukset ja rakennelmat , ,85 Koneet ja kalusto , ,76 Muut aineelliset hyödykkeet , ,41 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,43 Sijoitukset 11 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,05 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,17 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,44 Euroa Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Toimintapääoma , ,35 Tilikauden voitto , , , ,31 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Kohdentamattomat avustukset , ,84 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,43 Ostovelat , ,70 Muut velat , ,07 Siirtovelat , ,54 Maksamattomat avustukset , , , ,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,89 Saamiset Pitkäaikaiset Tilitetty sosiaali- ja terveysministeriölle , ,84 Muut saamiset , , , ,36 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,26 Lainasaamiset , ,64 Siirtosaamiset , ,53 Puhtaan tuoton ennakko , ,00 Avustukset , , , ,23 Rahat ja pankkisaamiset , ,23 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,89

12 Rahoituslaskelma 1000 euroa Rahoituslaskelma 12 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisuerät Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutokset: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/ vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja muiden sijoituksien luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA MAKSETUT AVUSTUKSET TILITYKSET STM:LLE / STM:LTÄ RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Lainsäädäntö Tilinpäätös on laadittu noudattaen voimassa olevia kirjanpitosäännöksiä. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska tytäryhtiöiden Asunto Oy Nilsiän Eturessun, Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu 19, sekä osakkuuskiinteistöyhtiöiden vaikutus RAY:n toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan on vähäinen. Eläkemenojen jaksotus Henkilökunnan eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiöstä otetulla vakuutuksella. Eläkevakuutukset on jaksotettu vastaamaan tilinpäätöksen suoriteperusteisia palkkoja. Johtoryhmän eläkesitoumukset Johtoryhmälle ei ole voimassa olevia eläkesitoumuksia. Verot Arpajaisverot on kirjattu suoriteperusteisesti. Arpajaisverot ovat raha-automaattien, kasinopelien ja Casino Helsingin kirjanpidossa kalenterikuukaudelle kohdistuvista tuotoista 12,0 prosenttia. RAY ei ole arvonlisäverovelvollinen arvolisäverolain 59 :n mukaisesti. Yhdistyksen kuluihin ja investointeihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero. RAY on tuloverolain 21 :n mukaisesti tuloverovelvollinen vain muusta kuin arpajaisverolaissa tarkoitetun toiminnan tulosta. Liikevaihto Arpajaisverot ja kurssierot on vähennetty pelitoiminnan tuotoista ennen liikevaihdon esittämistä. Raha-automaattien kassoissa oleva rahastamaton tuotto on tuloutettu. Tuottoon kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Rahaautomaattien voitonmaksukoneistoissa oleva pelipääoma on tuloutettu ja kirjattu taseen rahavaroihin. Erään kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Sijoituspaikkamaksut Sijoituspaikkamaksut on jaksotettu automaattien tuoton ja sijoituspaikan haltijoiden kanssa tehtyjen sopimuksien mukaisesti. Käyttöomaisuushyödykkeet Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Omaan käyttöön valmistettujen raha-automaattien hankintamenona on aktivoitu valmistuksen välittömien kustannusten lisäksi osuus valmistuksen ja hallinnon kiinteistä kuluista. Ostetut raha-automaatit on merkitty taseesen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Olemassa oleviin raha-automaatteihin hankitut maksupäätteet on kirjattu tilikaudella kuluksi. Poistosuunnitelma on saman kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat Vuotta Rakennukset ja rakennelmat Pelikalusto 5 10 Koneet ja kalusto 3 7 Aineettomat oikeudet 3 10 Aineelliset hyödykkeet 10 Muut pitkävaikutteiset menot 7 20 Käyttöomaisuuden myynnistä ja luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Raha-automaattien uuden pelialustan kehittämiseen kohdistuvat tilikauden aikaiset suoriteperusteiset palkat lakisääteisine sivukuluineen on aktivoitu. Aktivoitu määrä esitetään henkilöstökulujen hyvityksenä ja pysyvien vastaavien aktiivana. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömien hankintamenojen mukaan laskettuun liukuvaan keskihintaan. Tilikaudella tehdystä vaihto-omaisuusnimikkeiden uudelleen arvostuksesta syntynyt arvonalentuminen on kirjattu tilikauden kuluksi.

14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 14 Rahavarat Rahavarat sisältävät käteisen rahan, pankkitalletukset ja rahaksi muutettavat pankkisaamiset. Rahavarat on arvostettu käypään arvoon. Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi sinä tilkautena, jona ne ovat syntyneet. Oma pääoma STM:n luvalla omaan pääomaan on perustettu toimintapääoma, joka on suuruudeltaan pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon sekä tulevia investointeja varten tehdyn varauksen suuruinen. Jakamattomat voittovarat Aikaisemmilta tilikausilta sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetyt voittovarat, joiden käytöstä ei ole tehty päätöstä, on esitetty vaihtuvissa vastaavissa pitkäaikaisena saamisena ja vastaavan suuruisena kohdentamattomana avustuksena pitkäaikaisissa veloissa. Velat pelaajille Nettipelaajien pelitileillä olevat varat sisältyvät muihin velkoihin. Ulkomaan rahanmääräiset ostovelat ja myyntisaamiset Ulkomaan rahan määräiset ostovelat ja myyntisaamiset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaan. Kurssierot on kirjattu tilikauden tulokseen. Ennakkomaksut Raha-automaattiasetuksen 19 :n mukaisesti tilikauden voitosta sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetty tilikauden voiton ennakko on esitetty puhtaan tuoton ennakkona. Tilikauden tuloksesta avustuksiin ja toimintapääomaan käytettävät osuudet kirjataan omasta pääomasta yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella. Ennakkoon maksetut vuokrat Pitkäaikaiset muut saamiset sisältää Casino Helsingin liiketiloista maksetun vuokran, joka kirjataan kuluksi 20 vuoden vuokra-ajan kuluessa. Lyhytaikaiset avustussaamiset ja -velat Jaettavaksi päätetyt maksamattomat avustukset on esitetty lyhytaikaisena saamisena sosiaali- ja terveysministeriöltä ja lyhytaikaisena velkana järjestöille.

15 Tuloslaskelman liitetiedot 15 Tuloslaskelman liitetiedot 1000 euroa 1 Liikevaihto jakeluteittäin 2012 Liikevaihdosta 2011 Liikevaihdosta Raha-automaatit pelipisteissä ,5 % ,3 % RAY-pelisalit ,3 % ,7 % Digitaaliset kanavat ,4 % ,0 % Casino Helsinki ,7 % ,7 % Ravintolakasinopelit sijoituspaikoissa ,8 % ,0 % Rahanvaihtajien yms. vuokratuotot ,3 % ,3 % Yhteensä ,0 % ,0 % 2 Liiketoiminnan muut tuotot Palvelutuotot Vuokratuotot Saadut vahingonkorvaukset Muut toiminnan tuotot Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Hallituksen palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä ennen aktivointeja Tilikaudella aktivoidut henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 9 9 Yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset sosiaalikulut Huoneisto- ja muut vuokrat Mainonta ja myynninedistäminen Kiinteistöjen hoitokulut Ulkopuoliset palvelut Tietoliikennekulut Viranomaismaksut Ohjelmistojen käyttö- ja kehityspalvelut Pankkikulut ja korttimaksuprovisiot Matkakulut Käyttö- ja ylläpitokulut Muut vieraat palvelut Muut liiketoiminnan kulut Yhteensä Tuloslaskelmaan sisältyvät verot Arpajaisverot (sisältyy liikevaihtoon) Lupa- ja ilmoitusmaksut Kiinteistöverot Välittömät verot Yhteensä Tilintarkastajan palkkiot Sisältyvät liiketoiminnan muissa kuluissa vieraisiin palveluihin Tilintarkastus Veroneuvonta 1 8 Muut palkkiot 7 4 Yhteensä 45 52

16 Taseen liitetiedot 1000 euroa Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 9 Aineettomat hyödykkeet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Taseen liitetiedot 16 Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 10 Aineelliset hyödykkeet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet 11 Sijoitukset Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo

17 Taseen liitetiedot Investoinnit Patentit ja mallisuojat 0 1 Ohjelmistot Perusparannukset ja muutostyöt Vuokrahuoneistot Rakennukset ja rakennelmat Raha-automaatit Kasinopelit 2 42 Koneet ja laitteet ATK- ja tietoliikennelaitteet Kuljetuskalusto Muu kalusto Muut osakkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Pitkäaikaiset saamiset STM:n käytössä oleva RAY:n tuotto Vuoden 2011 tuotosta tilitetty STM:lle Avustuksiin 2011 myönnetty,siirretty lyhytaikaisiin saataviin Käytetty Valtiokonttorin osoittamaan tarkoitukseen Avustusten oikaisujen tilitys STM:lle STM:n käytössä oleva tuotto Muut pitkäaikaiset saamiset Ennakkoon maksetut vuokrat Lyhytaikaisissa saamisissa Lisäys kaudella 0 0 Kirjattu kaudella kuluksi lyhytaikaisista saamisista Siirto lyhytaikaisiin saamisiin Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Raha-automaattien tuottosaamiset Kasinopelien tuottosaamiset Muut myyntisaamiset Myyntisaamiset Oma pääoma Oma pääoma Siirretty avustusvaroiksi Toimintapääoma Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Toimintapääoman muodostus laskennallisesti Kulumaton käyttöomaisuus Kuluva käyttöomaisuus Varaukset tuleviin investointeihin Toimintapääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Kohdentamattomat avustukset Siirretty voittovaroista Siirretty lyhytaikaisiin velkoihin Maksettu Valtiokonttorille Avustusten oikaisut tilikaudella Kohdentamattomat avustukset Ostovelat Sijoituspaikkamaksuvelat Muut ostovelat Ostovelat Muut velat Arpajaisverovelka Velat pelaajille Muut velat Muut velat Siirtovelat Lomapalkkavelka Jaksotetut henkilökulut Muut siirtovelat Siirtovelat Siirtosaamiset Lakisääteiset eläkemaksut Ennakkovuokrat Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä

18 Taseen liitetiedot Muut vastuut Leasingvastuut Leasingsopimuksista maksettavavat määrät Leasingmaksut vuonna Leasingmaksut vuoden 2013 jälkeen 12 Leasingvastuut yhteensä Vuokravastuut Vuokravastuista maksettavat määrät Vuokravastuut vuonna Vuokravastuut vuoden 2013 jälkeen Vuokravastuut yhteensä Osakkeet ja osuudet 24 Osuudet saman konsernin yrityksissä Omistus-osuus % Kpl Kirjanpito-arvo Oma pääoma Tilikauden tulos Asunto Oy Nilsiän Eturessu, Nilsiä Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu 19, Mikkeli Osuudet saman konsernin yrityksissä yhteensä Muut osakeomistukset Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt Liittymismaksut 8 Muut osakkeet 627 Muut osakeomistukset yhteensä Osakkeet ja osuudet yhteensä

19 Allekirjoitukset Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 27 Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden säilytystavoista Espoossa 13. helmikuuta 2013 Hanna Tainio Sampsa Kataja Pekka Lapinleimu hallituksen puheenjohtaja varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Jukka Aalto Lisbeth Hemgård Olli Kerola Vertti Kiukas Hanna Markkula-Kivisilta Hannu Partanen Ilkka Repo Marita Ruohonen Raine Vairimaa Anu Vehviläinen Ville Vähämäki Velipekka Nummikoski toimitusjohtaja Tasekirja Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma ja tase Muistiotositteet Kassa- ja maksuliikennetositteet Ostoreskontratositteet Myyntireskontratositteet Matkalaskutositteet Palkkatositteet Käyttöomaisuustositteet Toimipaikkojen kassakirjat Rahanlähetykset ja pankkikorttitositteet Varastokirjanpito sidottuna elektronisessa muodossa elektronisessa muodossa atk-luettelo paperitositteina paperitositteina elektronisessa muodossa elektronisessa muodossa paperitositteina / elektronisessa muodossa atk-luettelo elektronisessa muodossa paperitositteina paperitositteina / elektronisessa muodossa elektronisessa muodossa Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Helsingissä, 20. päivänä helmikuuta 2013 Deloitte & Touche Oy KHT-yhteisö Hannu T. Koskinen KHT Anu Servo KHT, JHTT

20 Tilintarkastuskertomus 20 Tilintarkastuskertomus Raha-automaattiyhdistyksen jäsenille Olemme tilintarkastaneet Raha-automaattiyhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet arpajaislakia tai Raha-automaattiyhdistyksestä annettua asetusta. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä, 20. päivänä helmikuuta 2013 Deloitte & Touche Oy KHT-yhteisö Hannu T. Koskinen KHT Anu Servo KHT, JHTT

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS Sisältö Sisältö... 2 Hallituksen toimintakertomus 2015... 3 Tuloslaskelma...11 Tase...12 Rahoituslaskelma...14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2015...15

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot