Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi"

Transkriptio

1 Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat :t 1 Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kaisa Rättyä Antero Hyvärinen Tarkastusaika / Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kolpeneen palvelukeskuksen taloustoimistossa Virka-asema ja allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä

2 Kokousaika Perjantaina klo 12 Kokouskutsu 2 Kokouspaikka Ruokasalin kabinetti, Myllärintie 35, Rovaniemi Pöytäkirjan nähtävänäpito Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali 5 Esitys valtuustolle: Valtuuston puheenjohtajiston vaali 6 Vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus 7 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 8 Vuoden 2014 arviointikertomus 9 Esitys valtuustolle; Rahastosiirto kehittämisrahastoon 10 Esitys valtuustolle; Kuntoutusyksikön suunnittelu 11 Esitys valtuustolle; Sodankylän asumishankkeen rahoittamiseen liittyvästä korkotukilainasta päättäminen ja lisätalousarvion esittäminen vuoden 2015 talousarvion rahoitusosaan 12 Esitys valtuustolle; Hallintosäännön sekä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden päivittäminen 13 Kuntayhtymän johtajan irtisanoutuminen 14 Valtuustolle tiedoksi saatettavia asioita Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus Kaisa Rättyä Kaisa Rättyä valtuuston puheenjohtaja

3 3 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa valtuuston puheenjohtaja Kaisa Rättyä, hänen estyneenä ollessaan I varapuheenjohtaja Helena Peltoniemi tai II varapuheenjohtaja Raimo Haapakoski.

4 4 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Valtuusto suorittaa nimenhuudon läsnäolevien valtuuston jäsenten, mahdollisten esteen ilmoittaneiden valtuuston jäsenten ja heidän saapuvilla olevien varajäsentensä sekä valtuutettujen äänimäärien toteamiseksi. Esityslistan liitteenä nro 1/2 on luettelo valtuuston jäsenistä, heidän varajäsenistään ja äänimääristään. Perussopimuksen 6 :n 2 mom:n mukaan: Jäsenkuntaa edustavien jäsenten äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan väestötietolain 18 :n mukaisen valintavuotta edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että kuntaa edustavilla jäsenillä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmannes kaikkien jäsenkuntia edustavien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kuntaa edustavien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Nimenhuudon jälkeen valtuusto toteaa läsnäolevat hallituksen jäsenet sekä johtavat viranhaltijat.

5 5 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (Valt. työjärjestys 8 ). Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ti Samana päivänä kokouksesta on annettu yleisesti tieto julkaisemalla se kuntayhtymän ilmoitustaululla. Valtuuston päättämissä sanomalehdissä Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa ilmoitus on julkaistu la Perussopimuksen 7 :n 2 mom:n mukaan kuntayhtymän valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Mitä edellä on määrätty päätösvaltaisuudesta, sovelletaan myös niiden asioiden käsittelyyn, johon perussopimuksen 8 2 mom:n mukaan kaikki valtuuston jäsenet eivät saa ottaa osaa. Tällöin yhteismäärät lasketaan asioiden käsittelyyn osallistuvien luvun ja äänimäärän mukaan. Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, jos läsnä on vähintään 26 valtuutettua ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä on vähintään 96,5. Äänimäärä yhteensä 21 kunnan osalta on 193.

6 6 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä (Valt. työjärjestys 34 ). Valitaan valtuuston jäsenistä - kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä - kaksi ääntenlaskijaa siltä varalta, jos äänestyksiä suoritetaan.

7 7 5 Esitys valtuustolle: Valtuuston puheenjohtajiston vaali Hallitus Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Hallitus Valt 5 Hallituksen esitys Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n 2 mom. mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtaja on kuluneen valtuustokauden aikana kahden vuoden toimikausiksi. Toimikausina ja ovat toimineet - Pertti Ahokas, Rovaniemi puheenjohtaja - Olli Saariniemi, Salla I varapuheenjohtaja - Helena Peltoniemi, Savukoski II varapuheenjohtaja Toimikautena ovat toimineet -Kaisa Rättyä, Tornio puheenjohtaja - Helena Peltoniemi, Savukoski I varapuheenjohtaja - Raimo Haapakoski, Savukoski II varapuheenjohtaja Hallitus esittää, että valtuusto päättää puheenjohtajien toimikauden pituudesta sekä suorittaa valtuuston puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan vaalin. Johtajan päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus esittää että valtuusto päättää puheenjohtajien toimikauden pituudesta sekä suorittaa valtuuston puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan vaalin.

8 8 6 Vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus Hallitus Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Kuntayhtymän hallituksen on kuntalain 68 :n mukaisesti laadittava tilikaudelta tilinpäätös, joka on saatettava kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 70 :n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomukseen tulee sisällyttää myös selvitys sisäisen valvonnan toteutumisesta kertomusvuonna. Kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus on jätettävä tarkastuslautakunnalle maaliskuun loppuun mennessä. Tilivelvollisten viranhaltijoiden yhdessä taloustoimiston ja Taitoa Oy:n kanssa valmistelema esitys vuoden 2014 tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi jaetaan hallitukselle esityslistan mukana. Kuntayhtymän tilikauden 2014 tulokseksi muodostui nollatulos, vuosikatteen ollessa ,98. Toimintatuottojen toteutuma oli 104,7 % ja toimintakulujen toteutuma 100,2 %. Tilinpäätökseen sisältyy investointivarauksen lisäys kuntayhtymän uudis- ja/korjausrakentamiseen ,40. Tilikauden talousarvion toteutuma oli kuntayhtymän oman toiminnan toimintatuottojen osalta (toteutuma 104,7 %), lisäystä edellisestä vuodesta 5,9 %. Palvelujen myyntituotot ylittyivät 4,9 % mutta maksutuotot alittuivat 5,0 % talousarvioon nähden. Palvelusuoritteiden toteutuma oli kokonaisuutena 96,0 %. Laitoshoidon toteutuma suoritteiden osalta oli 102,7 %, asumispalvelujen suoritetoteuman ollessa 81,7 %. Vammaispalvelujen (68,9 %) suoritteet jäivät selkeästi tavoitteesta. Kuntoutusneuvola- ja asiantuntijapalvelujen suoritteet ylittyivät hieman arviosta (toteutuminen 110,0 %). Päivätoiminnan (104,2 %), ja peruskoulutoiminnan (117,4 %) suoritearviot ylittyivät. Toimintakulujen toteutuma kuntayhtymän osalta (POSKE poislukien) oli (toteutuma 100,2 %). Henkilöstömenot vähenivät 4,8 %:lla. Palvelujen ostot lisääntyivät 16,3 % talousarvioon nähden. Suurin ylitys toimintakuluissa oli muissa kuluissa 39,7 %.. Kuntayhtymän hallinnoiman Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön tuotot/kulut ( ) laskivat edellisestä vuodesta lähes 15 %. Valtionavustusta supistettiin joten perustoiminnan tuotot jäivät 79,6 % arviosta. Hanketoiminnan osalta toteumaksi tuli 101,9 %. Hallitus Positiivisen tuloksen vuoksi hallitus valmistelee seuraavassa kokouksessa päätettävästä valtuustolle esitettävästä rahastosiirrosta toiminnan ja henkilöstön kehittämisrahastoon. Hallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä jättää sen kuntayhtymän tilintarkastusyhteisön tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Hallituksen puhteenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja allekirjoittavat vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Merkittiin, että asian käsittelyn aikana olivat kuultavina myös kuntoutuspäällikkö Eija Halonen ja rehtori Anita Uusitalo.

9 9 Kuntayhtymän johtajan esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että toimintakertomukseen voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia. Valt 6 Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kuntayhtymän johtaja esittelee asian valtuustolle.

10 10 7 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen JHTT-tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2014 Tark.ltk JHTT-tilintarkastajan on kuntalain mukaan suoritettava tilintarkastus ja annettava suorittamansa tarkastuksen perusteella tilintarkastuskertomus. Tarkastuksessa on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastettava kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan/kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, 2) onko kunnan/kuntayhtymän tilinpäätös ja konsernitase laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista, 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä 4) onko kunnan/kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. JHTT-tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 jaetaan kokouksessa ja annetaan selostus suoritetusta tilintarkastuksesta. Tarkastuslautakunnan on käsiteltävä JHTT-tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja annettava niistä lausuntonsa sekä otettava kantaa siihen, onko tilinpäätös hyväksyttävissä ja tilivelvollisille myönnettävissä vastuuvapaus. Esittelijä (Pj) Jos tilintarkastuskertomuksessa on esitetty muistutus, on tarkastuslautakunnan hankittava siitä asianomaisen selitys ja sekä hallituksen lausunto ja esitettävä valtuustolle oma käsityksensä mahdollisesti tarpeellisista toimenpiteistä. Kuullaan selostus tilintarkastuksesta ja todetaan tilintarkastuskertomus 2014 ja päätetään tarkastuslautakunnan lausunnosta valtuustolle tai muista tarpeellisista toimenpiteistä mahdollisen muistutuksen johdosta. Tarkastuslautakunnan päätös: Kuultiin selostus tilintarkastuksesta ja todettiin tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja esittää vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta vuonna 2014 hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille. Valt 7 Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana tilintarkastuskertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Merja Korva esittelee asian.

11 11 Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja esittää vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta vuonna 2014 hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille.

12 12 8 Vuoden 2014 arviointikertomus Vuoden 2014 arviointikertomuksen valmistelun jatkaminen Tark.ltk Esittelijä (Pj): Tarkastuslautakunnan päätös: Tark.ltk Esittelijä (Pj): Tarkastuslautakunnan päätös: Tark.ltk Esittelijä (Pj): Tarkastuslautakunnan päätös: Valt 8 Liitteenä vuoden 2013 arviointikertomus keskustelun pohjaksi. Keskustellaan arviointikertomuksen valmistelusta ja sisällöstä sekä käynnistetään arviointikertomuksen valmistelu. Aloitettiin arviointikertomuksen valmistelu. Jatketaan vuoden 2014 arviointikertomuksen valmistelua Jatkettiin vuoden 2014 arviointikertomuksen valmistelua. Jatketaan vuoden 2014 arviointikertomuksen valmistelua. Päivitetty arviointikertomusluonnos lähetetään tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostissa Laadittiin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana tilintarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Merja Korva esittelee asian.

13 13 9 Esitys valtuustolle; Rahastosiirto kehittämisrahastoon Hallitus Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Hallitus Valt 9 Kuntayhtymän henkilöstön kehittämisrahaston varoja käytetään henkilöstön kouluttamiseen sekä stipendeihin. Tämän vuoden aikana panostetaan henkilöstön autismin kirjon osaamiseen, asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukemiseen sekä laitoshuollon purkamiseen. Kehittämistyö on pitkäjänteinen prosessi ja edellyttää asianmukaista resursointia. Kuntayhtymän kehitysvammapalvelujen ja henkilöstön kehittämisrahaston sääntöjen (liite 2) mukaan valtuusto voi siirtää varoja rahastoon mahdollisesti syntyneestä kuntayhtymän talouden ylijäämästä tai myöntää rahastolle muuta määrärahaa. Vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä yhtymähallitus ei ole esittänyt toimintakertomuksessa tilikauden tuloksen käsittelyn yhteydessä erillistä rahastosiirtoa. Rahaston pääoma voidaan muodostaa myös siirtämällä pääomaa muusta oman pääoman erästä. Taseessa henkilöstön kehittämisrahaston määrä on ,11 euroa ja edellisten tilikausien kertyneet ylijäämät ,87 euroa. Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää tehdä edellisten tilikausien kertyneistä ylijäämistä rahastosiirron henkilöstön kehittämisrahastoon. Johtajan esitys hyväksyttiin. Hallituksen esitys Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää tehdä edellisten tilikausien kertyneistä ylijäämistä rahastosiirron henkilöstön kehittämisrahastoon.

14 14 10 Kuntoutusyksikön rakennushankkeen tilannekatsaus Valt Uuden sukupolven kuntoutuksen tilojen rakentaminen Valtuustolle jaetaan suunnitteilla olevan kuntoutusyksikön alustava hanke- ja investointisuunnitelma. Asiaa käsitellään hallituksen päätöksen pohjalta. Käydyssä keskustelussa Reijo Sulasalmi esitti vastaesityksen, että hanke palautetaan uuteen valmisteluun ja valtuuston kevätkokoukselle tuodaan kunnollinen hankesuunnitelma investointipäätöksen tekemistä varten (vastaesitys kirjallisena liite 1/22 ). Tehtyä vastaesitystä kannatti Mikko Ekorre. Suoritetussa äänestyksessä hallituksen esitystä kannatti /100 ääntä ja Sulasalmen tekemää vastaesitystä 58 11/100 ääntä (yhteensä 184 ääntä, äänestysluettelo liite 2/22 ). Äänestystauon aikana käydyn valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvottelun jälkeen Pekka Lehto teki Reijo Sulasalmen kannattamana esityksen, että valtuusto päättää hyväksyä hankkeen tarveselvityksen sekä alustavan hankesuunnitelman ja hyväksyy samalla investointisuunnitelman talousarviossa 2015 esitetyllä tavalla. Lisäksi valtuusto päättää, että kuntoutusyksikön yksityiskohtainen hankesuunnittelu käynnistetään siten, että hallitus tuo rakentamispäätöksen kevään 2015 valtuuston kokoukselle tiedoksi (esitys kirjallisena liite 3/22 ). Lisäksi Pekka Lehto teki esityksen, että kuntiin lähetetään suunnitelmat ja piirustukset tiedoksi. Puheenjohtaja totesi esitykset ja ettei niiden osalta tullut muita esityksiä, joten valtuuston päätökseksi tuli Pekka Lehdon tekemät esitykset. Hallitus Esitys valtuustolle; Kuntoutusyksikön suunnittelu Kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus valitsi Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:n vastaamaan kuntoutusyksikön arkkitehtisuunnittelusta ja yhtymähallitus valitsi Pencon Oy:n suunnittelu- ja rakennushankkeen rakennuttajakonsultiksi. Hankkeen kehittäjäsuunnittelijaksi on valittu alkaen Rauni Väliranta. Suunnittelutyöryhmään kuuluvat hallituksen nimeämät henkilöt: Reijo Sulasalmi, joka toimii puheenjohtajana ja sihteerinä ja käytännön järjestelijänä toimii Rauni Väliranta, hallituksen edustajana Raimo Haapakoski, Kolpeneen palvelukeskuksesta on nimetty vastuualueiden esimiehet suunnittelutyöryhmän jäseniksi. Erityislasten ELO ry:n edustajana on Petteri Putkinen, varsinainen jäsen ja varajäsenenä toimii Päivi Kokkonen, jotka molemmat kutsutaan kokouksiin. Kolpeneen kuntoutusyksikön suunnittelutyöryhmä on kokoontunut yhteensä viisi kertaa ja seuraava tapaaminen on sovittu 5.6. Edellisessä kokouksessa arkkitehdin esittelyn pohjalta neljästä eri vaihtoehdosta valittiin "Y-malli". Viimeisimmässä kokouksessa käytiin tarkemmin läpi uudisrakennuksen pohjapiirrosluonnosta ja tehtiin muutosehdotuksia. Kerrosala suunnitelmassa tällä hetkellä 1299,0 m 2 ja tehokkuus=kerrosala/hyötykerroin 1,40. Neliöt ylittyvät n. 100 m 2 tavoitteesta (1200 m 2 ), mutta suunnittelutyöryhmässä hallituksen edustajilta saatiin vahvistusta, että voimme jatkaa laaditulla suunnitelmalla, jolloin rakennussuunnitelmaan on vielä lisättävä väestösuoja. Työrukkanen on valittu henkilöstöstä eri vastuualueilta ja työryhmä suunnittelee yksikköä käytännön näkökulmasta ja tuo ajatukset ja suunnitelmat suunnittelutyöryhmään. Työrukkasen jäsenet käyvät läpi kuntoutusyksikön tilannetta omassa työyhteisössään, jotta saadaan eri ihmisten näkemyksiä mukaan. Kokouksissa on

15 15 Johtajan päätösehdotus Hallitus Valt 10 Hallituksen esitys jokaisella kerralla teema/aihe, jota käsitellään ja aiheen mukaan pyydetään asiantuntijoita mukaan. Työrukkanen on tähän mennessä kokoontunut yhteensä 10 kertaa ja kokoontuminen on noin 1x/vk. Työrukkasen varsinaiset jäsenet: Armi Kumpare, Eija Peteri, Ritva Rajala, Maija Rautionaho ja Jaana Korpivaara Työrukkasen kokoonpano on kokouksittain täydennetty, jolloin kaikkien ääni tulisi mahdollisimman hyvin kuulluksi. Rakennus- ja kiinteistötoimikunta käsitteli kuntoutusyksikkö-hankkeen etenemistä Arkkitehdeille esitetään vielä pyyntö toimittaa aikaisemmin sovittuun budjettiin mahtuva vaihtoehto sekä sitten tämä nykyinen vaihtoehto, joista hallituksella, hankkeen ohjausryhmänä on mahdollista keskustella. Hallitus toimii kuntoutusyksikkö -hankkeen ohjausryhmänä ja hallitukselle jaetaan kokouksessa kahden vaihtoehdon piirustukset. Hallitus keskustelee kahdesta vaihtoehdosta sekä päättää kumman mallin mukaisesti jatketaan etenemistä. Kuntayhtymän johtaja esittää, että pitäydytään alkuperäisen suunnitelman mukaisessa koossa ja kustannusarviossa. Kuultiin kehittäjäsuunnittelija Rauni Välirannan selostus kuntoutusyksikön työn etenemisestä ja esittely suunnittelutyössä valmistelluista vaihtoehtoisista malleista. Johtajan päätösesitys hyväksyttiin eli pidättäydytään m2:n mallissa ja 3 milj. euron kustannusarviossa. Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana kuntoutusyksikön hankesuunnitelma ja pohjapiirros. Kuntayhtymän johtaja esittelee syysvaltuustossa pyydettynä selvityksenä kuntoutusyksikön rakennushankkeen ajankohtaiskatsauksen.

16 16 11 Esitys valtuustolle; Sodankylän asumishankkeen rahoittamiseen liittyvästä korkotukilainasta päättäminen ja lisätalousarvion esittäminen vuoden 2015 talousarvion rahoitusosaan Hallitus Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Rakenteilla olevan Sodankylän asumishankkeen rahoitus perustuu Aran ehdollisena myöntämään rahoitusavustukseen (40 %) ja korkotukeen pitkäaikaiselle (41 vuotta) korkotukilainalle. ARA:n hyväksymien hankkeen kustannusten euroa (alv 0 %) pohjalta korkotukilainan osuudeksi on arvioitu Korkotukilainan ottamista silmällä pitäen on pyydetty mennessä tarjoukset po. lainoja myöntäviltä rahalaitoksilta; Kuntarahoitus Oyj, Osuuspankki Oyj, Nordea Oyj ja Danske Bank Oyj. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti Kuntarahoitus Oyj. Tarjouksista laadittu avauspöytäkirja jaetaan hallitukselle esityslistan mukana. Kuntayhtymän talousarvion rahoitusosassa on varauduttu tilikauden 2015osalta euron pitkäaikaisten lainojen lisäykseen. Maa-alueen myynnin viipyessä on valtuustolle tarpeen esittää euron lisäystä talousarvion rahoitusosaan pitkäaikaisten lainojen lisäykseen, jonka jälkeen kyseinen määrä on yhteensä ( ) euroa Hallitus hyväksyy korkotukilainan ottamisen Kuntarahoitus Oyj:ltä. Lisäksi hallitus esittää kuntayhtymän valtuustolle euron pitkäaikaisen lainan lisäystä vuoden 2015 talousarvion rahoitusosaan. Hallitus Johtajan päätösesitys hyväksyttiin. Valt 11 Hallituksen esitys Hallitus esittää kuntayhtymän valtuustolle euron pitkäaikaisen lainan lisäystä vuoden 2015 talousarvion rahoitusosaan.

17 17 12 Esitys valtuustolle; Hallintosäännön sekä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden päivittäminen Hallitus Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Hallitus Hallitus hyväksyi riskienhallinnan osuuden kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen. Hallitus käsittelee ja hyväksyy valtuustolle tehtävät ohjeistus- ja hallintosääntöesitykset. Hallitukselle jaetaan esityslistan mukana luonnos Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen uudistaminen edellyttää muutoksia kuntayhtymän hallintosääntöön. Hallitus hyväksyy Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistusluonnoksen esitykseksi valtuustolle sekä ohjeistukseen liittyvän muutoksen hallintosääntöön. Lisäksi hallitus ohjeistaa hallintosäännön uudistustyötä. Hallitus hyväksyi Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistusluonnoksen esitykseksi valtuustolle sekä ohjeistukseen liittyvän muutoksen hallintosääntöön. Lisäksi hallitus hyväksyi kuntayhtymänjohtajan ehdotuksen erillisen johtavien viranhaltijoiden työskentelyä ohjaavan hallituksen hyväksyttävissä ja päivitettävissä olevan säännön laatimiseksi. Hallitus Esitys valtuustolle; Hallintosäännön päivitys Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Hallintosääntöön on tehty muutaman lähinnä teknisluonteinen korjaus liittyen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen uudistukseen. Lisäksi siihen on lisätty pykälä johtavien viranhaltijoiden toimenkuvista. Hallitukselle jaetaan hallintosäännön luonnos esityslistan mukana. Muutokset on merkitty punaisella. Hallitus hyväksyy Hallintosääntöön tehdyt muutokset sekä esittää valtuustoon hyväksyttäväksi päivitetyn Hallintosäännön. Hallitus Johtajan päätösesitys hyväksyttiin. Valt 12 Hallituksen esitys Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana Hallintosääntö sekä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistukset. Hallitus esittää valtuustoon hyväksyttäväksi päivitetyn Hallintosäännön sekä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen.

18 18 13 Kuntayhtymän johtajan irtisanoutuminen Hallitus Kuntayhtymän johtajan irtisanoutuminen Kuntayhtymän johtaja on saanut työtarjouksen muualta ja on päättänyt ottaa työn vastaan. Uusi työ alkaa Johtaja pyytää eroa alkaen. Hallituksen puheenjohtajan esitys Hallitus Hallitus päättää esittää valtuustolle eron myöntämistä alkaen ja viran auki julistamista heti valtuuston kokouksen jälkeen. Valt 13 Hallituksen puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. Hallituksen esitys Hallitus esittää valtuustolle eron myöntämistä alkaen ja viran auki julistamista heti valtuuston kokouksen jälkeen.

19 19 14 Valtuustolle tiedoksi saatettavia asioita Valtuustolle tiedoksi saatetaan seuraavat asiat Sodankylän kunta Sodankylän kunnanvaltuuston pöytäkirjaote kokouksesta; Uusien luottamushenkilöiden valinta Milja Miettisen tilalle. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi, eli vuoden 2016 loppuun on valittu Eini Kivilompolo. Utsjoen kunta Utsjoen kunnanvaltuuston pöytäkirjaote kokouksesta; Eropyyntö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston varsinaisesta jäsenyydestä, Henna Lukkari. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston varsinaiseksi jäseneksi on valittu Anne Parkkonen ja varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi, eli vuoden 2016 loppuun on valittu Outi Kujala. Kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus Talouskatsaus Maakauppa Sodankylän asumisyksikkö Tietojärjestelmien uusiminen

20 20 Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

21 21 Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Rovaniemen hallinto-oikeus PL Rovaniemi, käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Kunnallisvalitus, pykälät: valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava -valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjo jen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava1) nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1)Jos toimitetaan muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 3/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 18.3.2015 Kokousaika Perjantaina 27.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 25.2.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot