Valtuuston varsinainen kevätkokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuuston varsinainen kevätkokous"

Transkriptio

1 Esityslista 1/2015 kevätkokous Aika (to-pe) klo Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Tapio Räihä avaa kokouksen. 1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä puhe- ja läsnäolo-oikeudet Liiton sääntöjen 35 :n mukaan valtuuston järjestäytymiskokouksesta on annettava alustava tieto kirjeitse valtuutetuille, jäsenyhdistyksille ja osastoille viimeistään kahta kalenterikuukautta ennen kokousta. Kevätkokous on pidettävä Hallitus on lähettänyt päivätyn ennakkokutsun, jolla on annettu alustava tieto kokouksesta. Kirje on lähetetty valtuutetuille, jäsenyhdistyksille, osastoille ja tilintarkastajille. Liiton sääntöjen 36 :n mukaan kutsu valtuuston varsinaiseen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava valtuutetuille, jäsenyhdistyksille ja tilintarkastajille. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetetty liiton toimistosta Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille, jäsenyhdistyksille ja tilintarkastajille. Kokouksen esityslista on lähetetty kokouskutsun liitteenä. Liiton sääntöjen 38 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet valtuuston jäsenistä on läsnä. Merkitään läsnä olleeksi ilmoittautuneet valtuutettua ja varaedustajaa. Tämän pöytäkirjan liitteenä on luettelo ilmoittautuneista valtuutetuista, varavaltuutetuista, opiskelijaedustajista sekä hallituksen ja liiton toimiston edustajista. Koska läsnä on yli puolet valtuuston jäsenistä, kokous todetaan yksimielisesti laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

2 Esityslista 1/2015 2(12) Suomen Journalistiliiton valtuuston sääntömääräiseksi kevätkokoukseksi. Puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnetään Jukka Väyryselle, Kaija Plitille, Seppo Metsolle, Marko Tammelle ja Helena Pekarilalle. 1.3 Esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään kokoukselle esityslista ja työjärjestys. 1.4 Kahden sihteerin valitseminen Valitaan hallituksen esityksestä kokouksen sihteereiksi Marja Palmunen ja Jussi Salokangas. 1.5 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja 1.6 Kahden ääntenlaskijan valitseminen Valitaan ääntenlaskijoiksi ja 1.7 Valiokuntien asettaminen Kokouksen kuluessa valiokuntia voidaan asettaa, mikäli kokouksen kulku näin vaatii. Asetetaan valiokuntia tarpeen mukaan kokouksen kuluessa. 1.8 Pysyvät esteet Hanne Aho SAL, Eija Anttila KJ, Pirkko Epstein RTTL/YOT, Sari Korpela RTTL/MOT, Kirsi Mattila RTTL/FAO, Marko Laitala SAL ja Heikki Jokinen SFJ eroavat valtuuston jäsenyydestä tultuaan valituksi liiton hallitukseen. Jyrki Saarikoski eroaa valtuuston varajäsenyydestä. Heidän tilalleen jäsenyhdistykset ovat tehneet seuraavat valinnat: Kymenlaakson Journalistit: Anttilan tilalle valtuutetuksi Petra Tynninen (henkilökohtainen varaedustaja Aapo Mentula) RTTL/YOT: Kati Lahtinen RTTL/MOT: Reijo Nykänen RTTL/FAO: Juha Hakala SAL: Ahon tilalle valtuutetuksi Marko Korhonen (Hannu Kyyriäinen) ja Laitalan tilalle valtuutetuksi Kimmo Lundén (Annika Korpimies) SFJ: Jokisen tilalle valtuutetuksi Taneli Topelius.

3 Esityslista 1/2015 3(12) Valinnoilla on vaikutuksia myös yleisvarajäsenten listoihin. Todetaan uudet valtuuston jäsenet. 1.9 Liiton nimenkirjoitus Esitetään, että myönnetään liiton nimenkirjoitusoikeus Journalistin toimittajille Nina Erho, Manu Haapalainen ja Marja Honkonen työsuhteen ajaksi. Myönnetään esityksen mukaan. 2 Valtuuston kyselytunti 2.1 Valtuuston kyselytunti Puheenjohtajisto esittää kokouksessa ajankohdan valtuuston kyselytunnille. 3 Järjestöasiat 3.1. Tulevaisuuskeskustelu Kuullaan Mogens Blicher Bjerregårdin alustus ja keskustellaan sen pohjalta. Käytettyjen puheenvuorojen sisältöä voidaan käyttää liiton tulevaisuuden ja talouden suunnittelussa. Puheenjohtaja Hanne Aho esittelee. 3.2 Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen alueosaston aloite freelance-toimittajien työttömyysturvan parantamisesta Nykyisellään Journalistiliitto vakuuttaa työsuhteiset jäsenensä työttömyyttä vastaan. Tämä on ollut yksi suurimpia tai suurin erottava tekijä Journalistiliiton työsuhteisten ja freelance-jäsenten välillä. Freelancerit eivät voi työn yrittäjäluonteen vuoksi kuulua perinteisiin työttömyyskassoihin. Nyt maailma on tämän asian suhteen muuttunut ja on olemassa myös yrittäjien työttömyyskassoja. Teemme aloitteen, että Journalistiliitto selvittää mahdollisuuksia vakuuttaa myös freelance-jäsenensä yrittäjien työttömyyskassojen kautta. Työttömyysvakuutus freelance-jäsenille olisi erittäin merkittävä askel, joka tekisi liiton jäsenistä tasavertaisempia ja

4 Esityslista 1/2015 4(12) lisäksi nostaisi jäsenyyden arvoa ja sen käyttökelpoisuutta yhä kasvavan freelance-jäsenkunnan parissa. Mikäli lainsäädäntö tai muut tekniset asiat estävät suoraan liiton mahdollisuudet vakuuttaa freelance-jäsenet työttömyyttä vastaan, tulee Journalistiliiton pyrkiä käynnistämään keskustelu lainsäädännön muuttamisesta siihen suuntaan, että tämä mahdollisuus on jatkossa olemassa. Hanke voisi toimia tienraivaajana myös muiden alojen vastaavassa asemassa olevien itsensä työllistävien edunvalvontakysymyksissä. Journalistiliitolla olisi näin mahdollisuus toimia merkittävässä asiassa etulinjassa. Hallituksen vastaus Voimassaolevan lainsäädännön mukaan henkilö voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta joko palkansaajien työttömyyskassassa tai yrittäjien työttömyyskassassa. Molempiin kassoihin kuuluminen samanaikaisesti ei ole mahdollista. Yrittäjänä toimiva freelancer voi vakuuttaa itsensä yrittäjien työttömyyskassassa. Suomessa on kaksi yrittäjäkassaa: Suomen Yrittäjien työttömyyskassa (SYT, perustettu v. 1994) ja Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT, perustettu v. 1995). Kumpikin työttömyyskassa on itsenäinen eivätkä ne ole sidoksissa ammattiliittoihin. Journalistiliitto on jo usean vuoden ajan vaatinut lainsäädäntöä muutettavaksi niin, että se ottaisi nykyistä paremmin huomioon työnteon muuttuvat muodot. Kun freelancer tekee samanaikaisesti työtä sekä työsuhteisena että yrittäjänä, vain toinen osa työstä voidaan vakuuttaa joko palkansaaja- tai yrittäjäkassassa. Työllistyminen toisessa muodossa voi taas käytännössä estää ansiosidonnaisen työttömyysturvan saamisen, jos henkilön katsotaan työllistyvän omassa työssään. Liitto on esittänyt mallia, jossa freelancerit voisivat vakuuttaa palkansaajakassassa myös yrittäjänä tehdyn toimeksiantoperusteisen työn. Liitto jatkaa vaikuttamistyötä asiassa. Liiton freelance-jäsenmaksussa on huomioitu se, ettei yrittäjänä toimiva freelancer voi kuulua palkansaajakassaan, vaan hänen on itse huolehdittava vakuuttamisestaan. Työsuhteisten osalta liitto tilittää jäsenmaksusta Finka-työttömyyskassalle kiinteän summan (14,50 euroa kuukaudessa v. 2015) jokaisesta vakuutetusta. Yrittäjäkassan jäsenmaksu taas perustuu kunkin vakuutetun henkilökohtaiseen työtuloon, minkä vuoksi vakuuttaminen liiton kautta on tällä hetkellä mahdotonta. Yrittäjäkassojen rahoitus myös poikkeaa merkittävästi palkansaajakassojen rahoituksesta. Yrittäjäkassalle maksetaan valtion osuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa

5 Esityslista 1/2015 5(12) vastaava määrä (32,80 euroa v. 2015) ja lopusta rahoituksesta vastaa yrittäjäkassa itse. Palkansaajakassalle maksetaan valtion osuus sekä työttömyysvakuutusrahaston osuus. Palkansaajankassan vastuulle jää 5,5 prosenttia ansiopäivärahasta, kun taas yrittäjäkassan vastuulle jää noin 40 prosenttia. Erilaisen rahoituspohjan vuoksi yrittäjäkassan jäsenmaksu on merkittävästi korkeampi verrattuna palkansaajakassan jäsenmaksuun. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee hallituksen vastauksen. Hallitus esittää, että aloite hyväksytään lainsäädäntövaikuttamisen osalta. 3.3 Suomen freelance-journalistien aloite SFJ:n jäsenmaksuosuuden nostamisesta Suomen freelance-journalistit ry:n (SFJ) jäsenkunta muodostuu yli itsensä työllistävästä journalistista. Tällä joukolla ei ole samanlaista koulutuksellista asemaa ammattitaitonsa ylläpitämiseen ja uusien ammatillisten haasteiden vastaanottamiseen, kuin työsuhteessa olevilla Journalistiliiton jäsenillä. Tästä koulutustarpeesta on SFJ perinteisesti pyrkinyt pitämään osaltaan huolen. Esimerkiksi vuonna 2013 SFJ järjesti jäsenkunnalleen kaikkiaan noin 40 erilaista koulutustilaisuutta. SFJ on lisäksi aikaisempina vuosina osallistunut merkittävällä panoksella Journalistiliiton työehto-osaston kanssa tehtävään itsensä työllistävien journalistien työ- ja sopimusehtojen sekä sosiaalisen aseman kohentamiseen tähtäävään edunvalvontaan. Vielä vuonna 2013 laskettiin yhdistyksen asiamiehen yhdessä Journalistiliiton työehtoasiamiehen vastanneen vuoden aikana noin jäsenten ammatillista pulmaa koskeneeseen kysymykseen. SFJ:n toiminta poikkeaa siis tässä suhteessa ratkaisevasti useimpien muiden SJL:n jäsenyhdistysten tehtäväkentästä. Vuoden 2012 alusta tapahtunut Journalistiliiton jäsenmaksuperusteiden uudistus ja sitä vuoden 2013 alusta seurannut korjausliike yhdessä mediayhtiöiden taloudellisessa taantumassa entistä kovaotteisemmaksi muuttuneen sopimuspolitiikan aiheuttaman freelancereiden tulotason laskun kanssa ovat johtaneet Suomen freelance-journalistit ry:n talouden kriisiytymiseen. Vuoden 2014 jäsenmaksupalautukset jäivät lähes 30 prosenttia edellisvuotta pienemmiksi, laskien noin eurosta vajaaseen euroon. Vuoden 2015 alusta tehty SJL:n perusjäsenmaksun nosto ei ratkaisevasti ole muuttanut yhdistyksen taloudellista tilannetta. Nuorena yhdistyksenä SFJ:llä ei ole myöskään aiempina vuosina syntyneitä taloudellisia puskureita, joilla jäsenmaksutulojen lasku voitaisiin kompensoida.

6 Esityslista 1/2015 6(12) Yhdistyksen tulojen näin raju supistuminen on johtanut syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana 1) yhdistyksen koulutustoiminnan lähes täydelliseen alasajoon, 2) yhdistyksen asiamiehen työajan supistamiseen neljästä täydestä viikkotyöpäivästä 12 työtuntiin viikossa, mikä osaltaan on merkinnyt sitä, että asiamieheltä on liiennyt sekä freelancereiden työ- ja sopimusehtojen ja sosiaalisen aseman parantamiseen tähtäävään toimintaan että jäsenten päivittäiseen neuvontaan ratkaisevasti vähemmän resursseja kuin aikaisemmin. Lyhyesti sanoen viime vuosien taloudellinen kurjistuminen on johtanut SFJ:n jäsenten etujen valvonnan merkittävään heikkenemiseen. Suomen freelance-journalistit esittää Suomen Journalistiliiton valtuustolle, että SFJ:n jäsenmaksupalautusosuus nostetaan edellä mainituista syistä nykyisestä 20 prosentista 25 prosenttiin. Ratkaisu merkitsisi tärkeää resurssien lisäystä liiton yli tuhannen jäsenen edunvalvontaan. Hallituksen vastaus: Vaikka Suomen freelance-journalisteilla on merkittävää muutakin varainhankintaa, yhdistys on käytännössä riippuvainen Journalistiliiton jäsenmaksupalautuksista. Palautus lasketaan yhdistyksen jäsenten maksamien jäsenmaksujen perusteella. Kun freelancerien työllisyyden heikentyminen on johtanut siihen, että entistä useammat freelancerit maksavat entistä vähemmän jäsenmaksua, myös yhdistyksen saama osuus on laskenut. Tilitykset vuosina Yhdistyspalautukset vuonna 2012 Yhdistyspalautukset vuonna 2013 Yhdistyspalautukset vuonna harkinnanvarainen tuki euroa euroa euroa euroa = euroa Alkusyksyllä 2014 liiton hallitus päätti euron harkinnanvaraisesta ylimääräisestä avustuksesta yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi. Karkea arvio tilityksistä vuonna 2015 Yhdistyspalautukset 20 % mukaan Yhdistyspalautukset 25 % mukaan euroa euroa Vuoden 2015 osalta arvio perustuu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana maksettuihin free-jäsenmaksuihin. Kertymä on suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan mm. vähimmäisjäsenmaksun korotuksen takia. Arvio koko vuoden kertymästä on

7 Esityslista 1/2015 7(12) kuitenkin vielä hataralla pohjalla. Muun muassa alkuvuoden osalta jäsenmaksurästien perintä on kesken. Liiton näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että lehdistön freelancereiden edunvalvontaan on riittävät voimavarat. SFJ:n rooli tässä on keskeinen: se järjestää kattavaa freelance-koulutusta ja yhdistyksen asiamiehellä on tärkeä tehtävä freelancereiden neuvojana eräänlaisessa luottamusmiehen roolissa. Rahoitus on syytä varmistaa ensin väliaikaisratkaisuin ja myöhemmin liiton mahdollisen järjestörakenteen kehittämistyön yhteydessä pysyvästi. Jotta tasapuolinen kohtelu liiton eri jäsenyhdistysten välillä toteutuu, hallitus katsoo, että yhden yhdistyksen yhdistyspalautusprosenttia ei ole mahdollista muuttaa. Sen sijaan liiton hallitus voi myöntää yhdistyksille lisärahoitusta liiton tavoitteiden kannalta tärkeiden toimintojen varmistamiseksi. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee hallituksen vastauksen. Hallitus esittää, että aloite hylätään. Hallitus esittää myös, että SFJ:n taloustilanne ja rahoitustarve selvitetään syksyllä budjetoinnin yhteydessä. Samalla neuvotellaan mahdollisen ylimääräisen tuen sisällyttämisestä vuoden 2016 talousarvioon. 3.4 Puheenjohtajan työehdoissa oleva eläkevakuutus Valtuuston vahvistamissa puheenjohtajan työehdoissa kohdassa kolme määritellään puheenjohtajalle otettavasta yksilöllisestä eläkevakuutuksesta seuraavaa: Puheenjohtajalle otetaan yksilöllinen eläkevakuutus, jonka eläkeikä on 62 vuotta. Vakuutukseen maksettavat vakuutusmaksut ovat määrältään 10 % puheenjohtajan bruttoansioista (rahapalkka + luontaisedut) liiton palveluksessa. Maksuja maksetaan vuosittain kuitenkin enintään sen verran, ettei niitä tai osaa niistä katsota verotuksessa vakuutetulle ansiotuloksi (max vuonna 2005). Liitto tekee vakuutukseen peruuttamattoman edunsaajamääräyksen, joka tarkoittaa sitä, että vakuutukseen maksetut maksut jäävät kaikissa tilanteissa vakuutetun hyväksi. Perustelu: Eläke-ehdot sopeutetaan nykyiseen työeläkelainsäädäntöön. Nykyisin yksilöllinen eläkevakuutus voidaan ottaa vasta 62 vuoden iästä lukien. Toisaalta esitetään maksetun lisäeläkkeen lukemista vakuutetun eduksi työsuhteen alusta alkaen, kun aiemmin ns. vapaakirjaoikeus syntyi vasta kahden puheenjohtajakauden jälkeen. Eläkevakuutus

8 Esityslista 1/2015 8(12) määriteltäisiin vakuutusmaksun perusteella, koska maksettavaan eläkkeeseen sidottu vakuutus olisi kustannuksiltaan erittäin riskialtis ja maksut määräytyisivät ratkaisevasti vakuutettavan iän perusteella. Aikaisemmille puheenjohtajille on otettu valtuuston päätöksen mukainen yksilöllinen eläkevakuutus, jossa on varhennettu eläkeikä. Katsottiin, että käytäntö periytyy ajalta, jolloin eläkejärjestelmä oli erilainen. Myös suhtautuminen lisäeläkkeisiin on sittemmin muuttunut yhteiskunnassa. Myöskään nykyisen lainsäädännön mukaan ei ole mahdollista ottaa yksilöllistä eläkevakuutusta, jossa on varhennettu eläkkeelle jäämisikä, ilman että se katsottaisiin veronalaiseksi ansiotuloksi. Tämän vuoksi esitetään, että puheenjohtajan työehdoista poistetaan yksilöllistä eläkevakuutusta koskeva kohta. Edun mahdollisesta kompensoimisesta päättää hallitus valtuuston kokouksen jälkeen. Hallituksen varapuheenjohtaja Pike Epstein esittelee. Poistetaan puheenjohtajan eläkevakuutusta koskeva kohta esityksen mukaisesti. 4. Edunvalvonta ja tekijänoikeus 4.1 Av-käännöstoimistojen työehtosopimus Hallitus on valtuustolta saamansa valtuutuksen nojalla hyväksynyt ja allekirjoitetun av-käännöstoimistojen työehtosopimuksen. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus Hallitus on valtuustolta saamansa valtuutuksen nojalla hyväksynyt allekirjoitetun elokuva- ja tv-tuotantoja koskevan työehtosopimuksen. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee.

9 Esityslista 1/2015 9(12) 4.3. Valtuutus työehtosopimusten hyväksymiseen Valtuuston esityslistalla on säännöllisesti ollut kohta, jossa valtuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään ennen valtuuston seuraavaa sääntömääräistä kokousta mahdollisesti solmittavat uudet työehtosopimukset tai olevien sopimusten tarkistukset. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee. Valtuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään ennen valtuuston seuraavaa sääntömääräistä kokousta mahdollisesti solmittavat uudet työehtosopimukset tai olevien sopimusten tarkistukset. 4.4 Uusi keskusjärjestö -selvitystyön tilanne Journalistiliiton hallitus päätti lähteä mukaan selvittämään SJL:n mahdollisuuksia liittyä uuteen perustettavaan keskusjärjestöön. Kuullaan hankkeen tilannekatsaus. Puheenjohtaja Hanne Aho esittelee. 4.5 STT:n ammattiosaston aloite ulkomaille lähetettyjen toimittajien työehdoista Uutistoimisto STT-Lehtikuva siirsi keväällä 2014 yötoimintansa Helsingistä Australian Sydneyyn perustellen siirtoa muun muassa työssä jaksamisella ja säästöillä. Tuon kevään lähtijäjoukosta ensimmäiset toimittajat ovat vastikään palaamassa takaisin kotitoimitukseen ja uudet lähdössä Sydneyyn. Myös MTV:llä on käynnissä yötoiminnan kokeilu Australiassa. Australian-toiminnasta saadut kokemukset STT-Lehtikuvassa ovat olleet myönteisiä. Jo ennen suomalaisia mediataloja monet eurooppalaiset ja pohjoismaisetkin toimijat ovat siirtäneet työntekijöitään Australiaan. Tällaisia ovat mm. Tanskan uutistoimisto Ritzau, sveitsiläinen SDA sekä saksalaislehti Die Welt. Myös muualle Kaukoidän maihin on siirretty Euroopasta toimittajia aikaerohyötyjen takia. On oletettavaa että trendi saa jatkoa vielä Suomessakin, ja yhä uudet toimijat siirtävät yöpäivystystoimintaansa ulkomaille ainakin jossain määrin. Vaikka saadut kokemukset ovatkin positiivisia, tilanne on ammattiyhdistystoiminnan näkökulmasta uusi ja sen käytännöt, työehdot ja muut järjestelyt hakevat vielä muotoaan ja sääntöjään. STT-Lehtikuvan ammattiosasto katsoo, että tässä vaiheessa kehitystä Suomen Journalistiliiton olisi tarpeen olla hereillä ja selvittää itselleen kyseisen toiminnan nykyinen laajuus ja toteutustavat. Lisäksi tulisi ennakoida siirtotoiminnan tulevaisuutta jotta havaittaisiin jo hyvissä ajoin sen mahdollisesti tuottamat haasteet tai uudet kysymykset liiton edunvalvontatyölle ja työehtotoiminnalle ja jotta tarvittaessa voitaisiin avata aiheesta

10 Esityslista 1/ (12) keskustelu myös työnantajaliiton kanssa. Asioista neuvottelu ja sopiminen on aina helpompaa, jos liikkeellä ollaan ajoissa ja rakentavasti. STT-Lehtikuvan ammattiosasto esittää, että liittohallitus laatii mediatalojen työn siirrosta ulkomaille selvityksen, jossa kartoitetaan toiminnan nykyinen laajuus, työn tekemisen ehdot ja pohditaan tilanteen vaikutuksia ja uusia vaatimuksia liiton edunvalvontatoiminnalle. Hallituksen vastaus Liiton hallitus laatii STT-Lehtikuvan ammattiosaston esittämän selvityksen mediatalojen työn siirrosta ulkomaille. Hallitus toivoo tietoa, jos joku muu mediatalo suunnittelee siirtävänsä tai on jo siirtänyt osan toimituksesta ulkomaille. Journalistiliitto on ollut yhteydessä Australian Journalistiliittoon, kun STT-Lehtikuvan työntekijöitä siirrettiin Australiaan. Australian työoikeusjärjestelmässä ei tunneta yleissitovaa työehtosopimusta, vaan Australiassa on ainoastaan yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Australian Journalistiliitto on tehnyt sopimuksia vain suurimpien mediatalojen kanssa. Tämä aiheuttaa edunvalvonnallisia haasteita. Jos työntekijä lähetetään rajoitetuksi ajaksi toiseen valtioon, työnantaja on Suomen lain mukaan velvollinen noudattamaan vähintään suomalaisen työehtosopimuksen vähimmäismääräyksiä työsuhteen ehtoina. Jos valtiossa, johon työntekijä on lähetetty, on paremmat lakisääteiset työehdot joltain osin, sovelletaan parempia ehtoja suomalaisen työehtosopimuksen sijaan. Työehtosopimuksissa ei ole sovittu muutto- tai asunnon hankkimiseen liittyvistä kustannuksista. Työehtoasiamies Jussi Salokangas esittelee hallituksen vastauksen. Hallitus esittää, että aloite hyväksytään Työmarkkinakatsaus Kuullaan työmarkkinakatsaus. Puheenjohtaja Hanne Aho esittelee. 5. Edellisen vuoden toiminta ja talous 5.1 Liiton vuosikertomus 2014 Esityslistan liitteenä jaetaan hallituksen vuosikertomus 2014.

11 Esityslista 1/ (12) Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee. Hyväksytään vuosikertomus Talouden toimintakertomus ja tuloslaskelma ja tase Esityslistan liitteenä jaetaan tilinpäätösasiakirjat Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee. Hyväksytään talouskertomus, tuloslaskelma ja tase. 5.3 Tilintarkastajien lausunto Tilintarkastuskertomus jaetaan tilinpäätösasiakirjojen liitteenä. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee. Hyväksytään tilintarkastajien lausunto. 5.4 Tilinpäätöksen vahvistaminen Esitettään tilinpäätös vahvistettavaksi. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee. Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase. 5.5 Vastuuvapauden myöntäminen Esitetään vastuuvapauden myöntämistä liiton hallitukselle. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee. Myönnetään vastuuvapaus liiton hallitukselle toiminnasta Vuoden 2016 talousarvion evästyskeskustelu Valtuusto käy keskustelun vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta seuraavan talousarvion suunnittelussa huomioon otettavaksi. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee.

12 Esityslista 1/ (12) 6. Viestintäpolitiikka ja journalismi 6.1 Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajuuden muuttaminen kokopäivätoimiseksi Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajan kausi loppuu kuluvan vuoden lopussa. Tämän lisäksi JSN:n pääsihteeri on jäämässä eläkkeelle vuoden 2016 aikana. Henkilövaihdokset, keskustelu julkisen sanan neuvoston puheenjohtajan roolista sekä JSN:n lisääntynyt kanteluiden määrä on aiheuttanut keskustelun jossa on harkittu JSN:n puheenjohtajan toimen muuttamista kokopäiväiseksi. JSN:n kannatusyhdistyksen hallitus on kevään 2015 aikana selvittänyt puheenjohtajan kokopäiväisyyden taloudellisia vaikutuksia, toimiston työjärjestelyjä ja toimenkuvia sekä käynyt asiasta periaatekeskusteluja taustayhteisöjensä kanssa. Journalistiliiton hallitus päätti kokouksessaan tukea järjestelyä, jossa JSN:n puheenjohtajan toimi muutettaisiin puolipäiväisestä (2,5 pv/viikko) kokopäiväiseksi. Samalla pääsihteerin toimi lakkaisi. On arvioitu, että tällä mallilla neuvoston kustannukset nousisivat euroa, josta Journalistiliiton osuus olisi vajaa euroa. Laskelma on alustava. JSN:n kannatusyhdistyksen taustatahot ovat Aikakauslehtien Liitto ry. (13,0 %), MTV Oy (8,5 %), Nelonen Media (6,0 %), Sanomalehtien Liitto ry. (25,0 %), Suomen Journalistiliitto ry. (22 %), Yleisradio Oy (16,0 %), Radiomedia (3,0 %), Kultti ry. (1,0 %) ja PALE ry. (eli SAK:n palkansaajalehdet) (1,5 %). Fox irtautui JSN:sta 2015 ja ei näin ollen ole maksamassa vuonna 2016 omaa maksuosuuttaan (4,0 %). Journalistiliiton maksuosuus vuonna 2015 on euroa. Valtio osallistuu kustannuksiin eurolla vuonna Puheenjohtaja Hanne Aho esittelee. Esitys 7. Tiedonannot ja kokouksen päättäminen 7.1 Muut asiat 7.2 Kokouksen päättäminen

Valtuuston varsinainen kevätkokous

Valtuuston varsinainen kevätkokous lista 2/2013 (8/10-14) kevätkokous Aika Paikka 23. 24.5.2013 (to-pe) Scandic Järvenpää, Asema-aukio, 04400 Järvenpää 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Asko Lehtonen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään 17. 19.4.2015 Lahdessa. Viikonlopun ohjelma on monipuolinen: Perjantaina kokoustetaan liiton

Lisätiedot

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen ESITYSLISTA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 13.9..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1010 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki EPJ 2 Eetu Salminen EVPJ 3 Salla Korhonen este

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen kevätkokous

Valtuuston varsinainen kevätkokous lista 1/2016 (4/14-18) 1(12) kevätkokous Aika 26. 27.5.2016 klo 12.30 Paikka Best Western Hotel Haaga, Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1.Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja KOKOUSKUTSU 2/2016 SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy 26.05.2016 Aika Torstai 09.06.2016 klo 18.00 Paikka Kivijärven Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat/esityslista: 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 05 Sivu 1 / 6 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen kevätkokous 2013

Valtuuston varsinainen kevätkokous 2013 Pöytäkirja 2/2013 (8/10-14) kevätkokous 2013 Aika Paikka 23. 24.5.2013 (to-pe) Scandic Järvenpää, Asema-aukio, 04400 Järvenpää 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen syyskokous 2013

Valtuuston varsinainen syyskokous 2013 Pöytäkirja 4/2013 (10/10-14) 2013 Aika Paikka (to-pe) Best Western Hotel Haaga, Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Asko Lehtonen

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen syyskokous

Valtuuston varsinainen syyskokous lista 2/2016 Valtuuston varsinainen syyskokous 8. 9.12.2016 Valtuuston varsinainen syyskokous Aika 8. 9.12.2016 klo 12.30 Paikka Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen syyskokous

Valtuuston varsinainen syyskokous lista 2/2015 syyskokous Aika Paikka 10. 11.12.2015 (to-pe) Sokos Hotelli Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Tapio Räihä avaa

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen puheenjohtajien valitseminen Esitys: Valitaan kokouksen vastaavaksi

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen kevätkokous

Valtuuston varsinainen kevätkokous lista 1/2014 (11/10-14) kevätkokous Aika Paikka 15. 16.5.2014 (to-pe) Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki pasila.helsinki@sokoshotels.fi 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015

PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015 Aalto ENG Sivu 1 (5) PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015 Aika: Keskiviikko 25.2.2015 klo 18.00 Paikka: AddLab, Konetekniikka K4, Sähkömiehentie 4G 1. Kokouksen avaaminen Kiltakunnan 2015 puhemies Niko

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Pöytäkirja 17/03/15 KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS. Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet:

Pöytäkirja 17/03/15 KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS. Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet: KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Paikka: Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet: Kaisa Köykkä Jeremias Mäkinen Outi Korpiluoma (poistui kohdassa 10) Jeremias

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 KIRKKONEUVOSTO 23.3.2015

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 KIRKKONEUVOSTO 23.3.2015 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 Aika Maanantaina 23.3.2015 klo 16.30-18.16 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero, poissa Marja

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 15.12.2014 kello 18.00 19.35 Kahvitarjoilu kello 17.15-18.00, valokuvaus 17.40 Kokouksen alussa rakennusinsinööri Hannu Järvinen esittelee Toijalan siunauskappelin kuntoarvioraportit ja korjaussuunnitelman

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.9. 2013 Kirkkovaltuusto 4/2013 47-58/2013

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.9. 2013 Kirkkovaltuusto 4/2013 47-58/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika 18.9.2013 klo 18.05-19.05 Paikka Seurakuntakeskus Leipomo (Vanhatie 7, 21290 RUSKO) Kirkkovaltuusto 2011-2014: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Tuominen Mauri varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! KOKOUSKUTSU 28.3.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! Aika: 19.4.2008 klo 11.00 Paikka: Holiday Club Tampereen Kylpylä Sarka-kokoustila Lapinniemenranta 12, Tampere Valtakirjojen tarkastus

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Liittovaltuuston kokous

Liittovaltuuston kokous Liittovaltuuston kokous Uusikaupunki 4900 Jäsenmäärät 2012-2015 4800 4700 4704 4721 4749 4800 4600 4500 4400 4427 4470 4300 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 16.11.2015 Tavoite 2015 Sarja1 4427

Lisätiedot