Valtuuston varsinainen kevätkokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuuston varsinainen kevätkokous"

Transkriptio

1 Esityslista 1/2015 kevätkokous Aika (to-pe) klo Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Tapio Räihä avaa kokouksen. 1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä puhe- ja läsnäolo-oikeudet Liiton sääntöjen 35 :n mukaan valtuuston järjestäytymiskokouksesta on annettava alustava tieto kirjeitse valtuutetuille, jäsenyhdistyksille ja osastoille viimeistään kahta kalenterikuukautta ennen kokousta. Kevätkokous on pidettävä Hallitus on lähettänyt päivätyn ennakkokutsun, jolla on annettu alustava tieto kokouksesta. Kirje on lähetetty valtuutetuille, jäsenyhdistyksille, osastoille ja tilintarkastajille. Liiton sääntöjen 36 :n mukaan kutsu valtuuston varsinaiseen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava valtuutetuille, jäsenyhdistyksille ja tilintarkastajille. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetetty liiton toimistosta Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille, jäsenyhdistyksille ja tilintarkastajille. Kokouksen esityslista on lähetetty kokouskutsun liitteenä. Liiton sääntöjen 38 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet valtuuston jäsenistä on läsnä. Merkitään läsnä olleeksi ilmoittautuneet valtuutettua ja varaedustajaa. Tämän pöytäkirjan liitteenä on luettelo ilmoittautuneista valtuutetuista, varavaltuutetuista, opiskelijaedustajista sekä hallituksen ja liiton toimiston edustajista. Koska läsnä on yli puolet valtuuston jäsenistä, kokous todetaan yksimielisesti laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

2 Esityslista 1/2015 2(12) Suomen Journalistiliiton valtuuston sääntömääräiseksi kevätkokoukseksi. Puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnetään Jukka Väyryselle, Kaija Plitille, Seppo Metsolle, Marko Tammelle ja Helena Pekarilalle. 1.3 Esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään kokoukselle esityslista ja työjärjestys. 1.4 Kahden sihteerin valitseminen Valitaan hallituksen esityksestä kokouksen sihteereiksi Marja Palmunen ja Jussi Salokangas. 1.5 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja 1.6 Kahden ääntenlaskijan valitseminen Valitaan ääntenlaskijoiksi ja 1.7 Valiokuntien asettaminen Kokouksen kuluessa valiokuntia voidaan asettaa, mikäli kokouksen kulku näin vaatii. Asetetaan valiokuntia tarpeen mukaan kokouksen kuluessa. 1.8 Pysyvät esteet Hanne Aho SAL, Eija Anttila KJ, Pirkko Epstein RTTL/YOT, Sari Korpela RTTL/MOT, Kirsi Mattila RTTL/FAO, Marko Laitala SAL ja Heikki Jokinen SFJ eroavat valtuuston jäsenyydestä tultuaan valituksi liiton hallitukseen. Jyrki Saarikoski eroaa valtuuston varajäsenyydestä. Heidän tilalleen jäsenyhdistykset ovat tehneet seuraavat valinnat: Kymenlaakson Journalistit: Anttilan tilalle valtuutetuksi Petra Tynninen (henkilökohtainen varaedustaja Aapo Mentula) RTTL/YOT: Kati Lahtinen RTTL/MOT: Reijo Nykänen RTTL/FAO: Juha Hakala SAL: Ahon tilalle valtuutetuksi Marko Korhonen (Hannu Kyyriäinen) ja Laitalan tilalle valtuutetuksi Kimmo Lundén (Annika Korpimies) SFJ: Jokisen tilalle valtuutetuksi Taneli Topelius.

3 Esityslista 1/2015 3(12) Valinnoilla on vaikutuksia myös yleisvarajäsenten listoihin. Todetaan uudet valtuuston jäsenet. 1.9 Liiton nimenkirjoitus Esitetään, että myönnetään liiton nimenkirjoitusoikeus Journalistin toimittajille Nina Erho, Manu Haapalainen ja Marja Honkonen työsuhteen ajaksi. Myönnetään esityksen mukaan. 2 Valtuuston kyselytunti 2.1 Valtuuston kyselytunti Puheenjohtajisto esittää kokouksessa ajankohdan valtuuston kyselytunnille. 3 Järjestöasiat 3.1. Tulevaisuuskeskustelu Kuullaan Mogens Blicher Bjerregårdin alustus ja keskustellaan sen pohjalta. Käytettyjen puheenvuorojen sisältöä voidaan käyttää liiton tulevaisuuden ja talouden suunnittelussa. Puheenjohtaja Hanne Aho esittelee. 3.2 Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen alueosaston aloite freelance-toimittajien työttömyysturvan parantamisesta Nykyisellään Journalistiliitto vakuuttaa työsuhteiset jäsenensä työttömyyttä vastaan. Tämä on ollut yksi suurimpia tai suurin erottava tekijä Journalistiliiton työsuhteisten ja freelance-jäsenten välillä. Freelancerit eivät voi työn yrittäjäluonteen vuoksi kuulua perinteisiin työttömyyskassoihin. Nyt maailma on tämän asian suhteen muuttunut ja on olemassa myös yrittäjien työttömyyskassoja. Teemme aloitteen, että Journalistiliitto selvittää mahdollisuuksia vakuuttaa myös freelance-jäsenensä yrittäjien työttömyyskassojen kautta. Työttömyysvakuutus freelance-jäsenille olisi erittäin merkittävä askel, joka tekisi liiton jäsenistä tasavertaisempia ja

4 Esityslista 1/2015 4(12) lisäksi nostaisi jäsenyyden arvoa ja sen käyttökelpoisuutta yhä kasvavan freelance-jäsenkunnan parissa. Mikäli lainsäädäntö tai muut tekniset asiat estävät suoraan liiton mahdollisuudet vakuuttaa freelance-jäsenet työttömyyttä vastaan, tulee Journalistiliiton pyrkiä käynnistämään keskustelu lainsäädännön muuttamisesta siihen suuntaan, että tämä mahdollisuus on jatkossa olemassa. Hanke voisi toimia tienraivaajana myös muiden alojen vastaavassa asemassa olevien itsensä työllistävien edunvalvontakysymyksissä. Journalistiliitolla olisi näin mahdollisuus toimia merkittävässä asiassa etulinjassa. Hallituksen vastaus Voimassaolevan lainsäädännön mukaan henkilö voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta joko palkansaajien työttömyyskassassa tai yrittäjien työttömyyskassassa. Molempiin kassoihin kuuluminen samanaikaisesti ei ole mahdollista. Yrittäjänä toimiva freelancer voi vakuuttaa itsensä yrittäjien työttömyyskassassa. Suomessa on kaksi yrittäjäkassaa: Suomen Yrittäjien työttömyyskassa (SYT, perustettu v. 1994) ja Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT, perustettu v. 1995). Kumpikin työttömyyskassa on itsenäinen eivätkä ne ole sidoksissa ammattiliittoihin. Journalistiliitto on jo usean vuoden ajan vaatinut lainsäädäntöä muutettavaksi niin, että se ottaisi nykyistä paremmin huomioon työnteon muuttuvat muodot. Kun freelancer tekee samanaikaisesti työtä sekä työsuhteisena että yrittäjänä, vain toinen osa työstä voidaan vakuuttaa joko palkansaaja- tai yrittäjäkassassa. Työllistyminen toisessa muodossa voi taas käytännössä estää ansiosidonnaisen työttömyysturvan saamisen, jos henkilön katsotaan työllistyvän omassa työssään. Liitto on esittänyt mallia, jossa freelancerit voisivat vakuuttaa palkansaajakassassa myös yrittäjänä tehdyn toimeksiantoperusteisen työn. Liitto jatkaa vaikuttamistyötä asiassa. Liiton freelance-jäsenmaksussa on huomioitu se, ettei yrittäjänä toimiva freelancer voi kuulua palkansaajakassaan, vaan hänen on itse huolehdittava vakuuttamisestaan. Työsuhteisten osalta liitto tilittää jäsenmaksusta Finka-työttömyyskassalle kiinteän summan (14,50 euroa kuukaudessa v. 2015) jokaisesta vakuutetusta. Yrittäjäkassan jäsenmaksu taas perustuu kunkin vakuutetun henkilökohtaiseen työtuloon, minkä vuoksi vakuuttaminen liiton kautta on tällä hetkellä mahdotonta. Yrittäjäkassojen rahoitus myös poikkeaa merkittävästi palkansaajakassojen rahoituksesta. Yrittäjäkassalle maksetaan valtion osuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa

5 Esityslista 1/2015 5(12) vastaava määrä (32,80 euroa v. 2015) ja lopusta rahoituksesta vastaa yrittäjäkassa itse. Palkansaajakassalle maksetaan valtion osuus sekä työttömyysvakuutusrahaston osuus. Palkansaajankassan vastuulle jää 5,5 prosenttia ansiopäivärahasta, kun taas yrittäjäkassan vastuulle jää noin 40 prosenttia. Erilaisen rahoituspohjan vuoksi yrittäjäkassan jäsenmaksu on merkittävästi korkeampi verrattuna palkansaajakassan jäsenmaksuun. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee hallituksen vastauksen. Hallitus esittää, että aloite hyväksytään lainsäädäntövaikuttamisen osalta. 3.3 Suomen freelance-journalistien aloite SFJ:n jäsenmaksuosuuden nostamisesta Suomen freelance-journalistit ry:n (SFJ) jäsenkunta muodostuu yli itsensä työllistävästä journalistista. Tällä joukolla ei ole samanlaista koulutuksellista asemaa ammattitaitonsa ylläpitämiseen ja uusien ammatillisten haasteiden vastaanottamiseen, kuin työsuhteessa olevilla Journalistiliiton jäsenillä. Tästä koulutustarpeesta on SFJ perinteisesti pyrkinyt pitämään osaltaan huolen. Esimerkiksi vuonna 2013 SFJ järjesti jäsenkunnalleen kaikkiaan noin 40 erilaista koulutustilaisuutta. SFJ on lisäksi aikaisempina vuosina osallistunut merkittävällä panoksella Journalistiliiton työehto-osaston kanssa tehtävään itsensä työllistävien journalistien työ- ja sopimusehtojen sekä sosiaalisen aseman kohentamiseen tähtäävään edunvalvontaan. Vielä vuonna 2013 laskettiin yhdistyksen asiamiehen yhdessä Journalistiliiton työehtoasiamiehen vastanneen vuoden aikana noin jäsenten ammatillista pulmaa koskeneeseen kysymykseen. SFJ:n toiminta poikkeaa siis tässä suhteessa ratkaisevasti useimpien muiden SJL:n jäsenyhdistysten tehtäväkentästä. Vuoden 2012 alusta tapahtunut Journalistiliiton jäsenmaksuperusteiden uudistus ja sitä vuoden 2013 alusta seurannut korjausliike yhdessä mediayhtiöiden taloudellisessa taantumassa entistä kovaotteisemmaksi muuttuneen sopimuspolitiikan aiheuttaman freelancereiden tulotason laskun kanssa ovat johtaneet Suomen freelance-journalistit ry:n talouden kriisiytymiseen. Vuoden 2014 jäsenmaksupalautukset jäivät lähes 30 prosenttia edellisvuotta pienemmiksi, laskien noin eurosta vajaaseen euroon. Vuoden 2015 alusta tehty SJL:n perusjäsenmaksun nosto ei ratkaisevasti ole muuttanut yhdistyksen taloudellista tilannetta. Nuorena yhdistyksenä SFJ:llä ei ole myöskään aiempina vuosina syntyneitä taloudellisia puskureita, joilla jäsenmaksutulojen lasku voitaisiin kompensoida.

6 Esityslista 1/2015 6(12) Yhdistyksen tulojen näin raju supistuminen on johtanut syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana 1) yhdistyksen koulutustoiminnan lähes täydelliseen alasajoon, 2) yhdistyksen asiamiehen työajan supistamiseen neljästä täydestä viikkotyöpäivästä 12 työtuntiin viikossa, mikä osaltaan on merkinnyt sitä, että asiamieheltä on liiennyt sekä freelancereiden työ- ja sopimusehtojen ja sosiaalisen aseman parantamiseen tähtäävään toimintaan että jäsenten päivittäiseen neuvontaan ratkaisevasti vähemmän resursseja kuin aikaisemmin. Lyhyesti sanoen viime vuosien taloudellinen kurjistuminen on johtanut SFJ:n jäsenten etujen valvonnan merkittävään heikkenemiseen. Suomen freelance-journalistit esittää Suomen Journalistiliiton valtuustolle, että SFJ:n jäsenmaksupalautusosuus nostetaan edellä mainituista syistä nykyisestä 20 prosentista 25 prosenttiin. Ratkaisu merkitsisi tärkeää resurssien lisäystä liiton yli tuhannen jäsenen edunvalvontaan. Hallituksen vastaus: Vaikka Suomen freelance-journalisteilla on merkittävää muutakin varainhankintaa, yhdistys on käytännössä riippuvainen Journalistiliiton jäsenmaksupalautuksista. Palautus lasketaan yhdistyksen jäsenten maksamien jäsenmaksujen perusteella. Kun freelancerien työllisyyden heikentyminen on johtanut siihen, että entistä useammat freelancerit maksavat entistä vähemmän jäsenmaksua, myös yhdistyksen saama osuus on laskenut. Tilitykset vuosina Yhdistyspalautukset vuonna 2012 Yhdistyspalautukset vuonna 2013 Yhdistyspalautukset vuonna harkinnanvarainen tuki euroa euroa euroa euroa = euroa Alkusyksyllä 2014 liiton hallitus päätti euron harkinnanvaraisesta ylimääräisestä avustuksesta yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi. Karkea arvio tilityksistä vuonna 2015 Yhdistyspalautukset 20 % mukaan Yhdistyspalautukset 25 % mukaan euroa euroa Vuoden 2015 osalta arvio perustuu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana maksettuihin free-jäsenmaksuihin. Kertymä on suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan mm. vähimmäisjäsenmaksun korotuksen takia. Arvio koko vuoden kertymästä on

7 Esityslista 1/2015 7(12) kuitenkin vielä hataralla pohjalla. Muun muassa alkuvuoden osalta jäsenmaksurästien perintä on kesken. Liiton näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että lehdistön freelancereiden edunvalvontaan on riittävät voimavarat. SFJ:n rooli tässä on keskeinen: se järjestää kattavaa freelance-koulutusta ja yhdistyksen asiamiehellä on tärkeä tehtävä freelancereiden neuvojana eräänlaisessa luottamusmiehen roolissa. Rahoitus on syytä varmistaa ensin väliaikaisratkaisuin ja myöhemmin liiton mahdollisen järjestörakenteen kehittämistyön yhteydessä pysyvästi. Jotta tasapuolinen kohtelu liiton eri jäsenyhdistysten välillä toteutuu, hallitus katsoo, että yhden yhdistyksen yhdistyspalautusprosenttia ei ole mahdollista muuttaa. Sen sijaan liiton hallitus voi myöntää yhdistyksille lisärahoitusta liiton tavoitteiden kannalta tärkeiden toimintojen varmistamiseksi. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee hallituksen vastauksen. Hallitus esittää, että aloite hylätään. Hallitus esittää myös, että SFJ:n taloustilanne ja rahoitustarve selvitetään syksyllä budjetoinnin yhteydessä. Samalla neuvotellaan mahdollisen ylimääräisen tuen sisällyttämisestä vuoden 2016 talousarvioon. 3.4 Puheenjohtajan työehdoissa oleva eläkevakuutus Valtuuston vahvistamissa puheenjohtajan työehdoissa kohdassa kolme määritellään puheenjohtajalle otettavasta yksilöllisestä eläkevakuutuksesta seuraavaa: Puheenjohtajalle otetaan yksilöllinen eläkevakuutus, jonka eläkeikä on 62 vuotta. Vakuutukseen maksettavat vakuutusmaksut ovat määrältään 10 % puheenjohtajan bruttoansioista (rahapalkka + luontaisedut) liiton palveluksessa. Maksuja maksetaan vuosittain kuitenkin enintään sen verran, ettei niitä tai osaa niistä katsota verotuksessa vakuutetulle ansiotuloksi (max vuonna 2005). Liitto tekee vakuutukseen peruuttamattoman edunsaajamääräyksen, joka tarkoittaa sitä, että vakuutukseen maksetut maksut jäävät kaikissa tilanteissa vakuutetun hyväksi. Perustelu: Eläke-ehdot sopeutetaan nykyiseen työeläkelainsäädäntöön. Nykyisin yksilöllinen eläkevakuutus voidaan ottaa vasta 62 vuoden iästä lukien. Toisaalta esitetään maksetun lisäeläkkeen lukemista vakuutetun eduksi työsuhteen alusta alkaen, kun aiemmin ns. vapaakirjaoikeus syntyi vasta kahden puheenjohtajakauden jälkeen. Eläkevakuutus

8 Esityslista 1/2015 8(12) määriteltäisiin vakuutusmaksun perusteella, koska maksettavaan eläkkeeseen sidottu vakuutus olisi kustannuksiltaan erittäin riskialtis ja maksut määräytyisivät ratkaisevasti vakuutettavan iän perusteella. Aikaisemmille puheenjohtajille on otettu valtuuston päätöksen mukainen yksilöllinen eläkevakuutus, jossa on varhennettu eläkeikä. Katsottiin, että käytäntö periytyy ajalta, jolloin eläkejärjestelmä oli erilainen. Myös suhtautuminen lisäeläkkeisiin on sittemmin muuttunut yhteiskunnassa. Myöskään nykyisen lainsäädännön mukaan ei ole mahdollista ottaa yksilöllistä eläkevakuutusta, jossa on varhennettu eläkkeelle jäämisikä, ilman että se katsottaisiin veronalaiseksi ansiotuloksi. Tämän vuoksi esitetään, että puheenjohtajan työehdoista poistetaan yksilöllistä eläkevakuutusta koskeva kohta. Edun mahdollisesta kompensoimisesta päättää hallitus valtuuston kokouksen jälkeen. Hallituksen varapuheenjohtaja Pike Epstein esittelee. Poistetaan puheenjohtajan eläkevakuutusta koskeva kohta esityksen mukaisesti. 4. Edunvalvonta ja tekijänoikeus 4.1 Av-käännöstoimistojen työehtosopimus Hallitus on valtuustolta saamansa valtuutuksen nojalla hyväksynyt ja allekirjoitetun av-käännöstoimistojen työehtosopimuksen. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus Hallitus on valtuustolta saamansa valtuutuksen nojalla hyväksynyt allekirjoitetun elokuva- ja tv-tuotantoja koskevan työehtosopimuksen. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee.

9 Esityslista 1/2015 9(12) 4.3. Valtuutus työehtosopimusten hyväksymiseen Valtuuston esityslistalla on säännöllisesti ollut kohta, jossa valtuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään ennen valtuuston seuraavaa sääntömääräistä kokousta mahdollisesti solmittavat uudet työehtosopimukset tai olevien sopimusten tarkistukset. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee. Valtuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään ennen valtuuston seuraavaa sääntömääräistä kokousta mahdollisesti solmittavat uudet työehtosopimukset tai olevien sopimusten tarkistukset. 4.4 Uusi keskusjärjestö -selvitystyön tilanne Journalistiliiton hallitus päätti lähteä mukaan selvittämään SJL:n mahdollisuuksia liittyä uuteen perustettavaan keskusjärjestöön. Kuullaan hankkeen tilannekatsaus. Puheenjohtaja Hanne Aho esittelee. 4.5 STT:n ammattiosaston aloite ulkomaille lähetettyjen toimittajien työehdoista Uutistoimisto STT-Lehtikuva siirsi keväällä 2014 yötoimintansa Helsingistä Australian Sydneyyn perustellen siirtoa muun muassa työssä jaksamisella ja säästöillä. Tuon kevään lähtijäjoukosta ensimmäiset toimittajat ovat vastikään palaamassa takaisin kotitoimitukseen ja uudet lähdössä Sydneyyn. Myös MTV:llä on käynnissä yötoiminnan kokeilu Australiassa. Australian-toiminnasta saadut kokemukset STT-Lehtikuvassa ovat olleet myönteisiä. Jo ennen suomalaisia mediataloja monet eurooppalaiset ja pohjoismaisetkin toimijat ovat siirtäneet työntekijöitään Australiaan. Tällaisia ovat mm. Tanskan uutistoimisto Ritzau, sveitsiläinen SDA sekä saksalaislehti Die Welt. Myös muualle Kaukoidän maihin on siirretty Euroopasta toimittajia aikaerohyötyjen takia. On oletettavaa että trendi saa jatkoa vielä Suomessakin, ja yhä uudet toimijat siirtävät yöpäivystystoimintaansa ulkomaille ainakin jossain määrin. Vaikka saadut kokemukset ovatkin positiivisia, tilanne on ammattiyhdistystoiminnan näkökulmasta uusi ja sen käytännöt, työehdot ja muut järjestelyt hakevat vielä muotoaan ja sääntöjään. STT-Lehtikuvan ammattiosasto katsoo, että tässä vaiheessa kehitystä Suomen Journalistiliiton olisi tarpeen olla hereillä ja selvittää itselleen kyseisen toiminnan nykyinen laajuus ja toteutustavat. Lisäksi tulisi ennakoida siirtotoiminnan tulevaisuutta jotta havaittaisiin jo hyvissä ajoin sen mahdollisesti tuottamat haasteet tai uudet kysymykset liiton edunvalvontatyölle ja työehtotoiminnalle ja jotta tarvittaessa voitaisiin avata aiheesta

10 Esityslista 1/ (12) keskustelu myös työnantajaliiton kanssa. Asioista neuvottelu ja sopiminen on aina helpompaa, jos liikkeellä ollaan ajoissa ja rakentavasti. STT-Lehtikuvan ammattiosasto esittää, että liittohallitus laatii mediatalojen työn siirrosta ulkomaille selvityksen, jossa kartoitetaan toiminnan nykyinen laajuus, työn tekemisen ehdot ja pohditaan tilanteen vaikutuksia ja uusia vaatimuksia liiton edunvalvontatoiminnalle. Hallituksen vastaus Liiton hallitus laatii STT-Lehtikuvan ammattiosaston esittämän selvityksen mediatalojen työn siirrosta ulkomaille. Hallitus toivoo tietoa, jos joku muu mediatalo suunnittelee siirtävänsä tai on jo siirtänyt osan toimituksesta ulkomaille. Journalistiliitto on ollut yhteydessä Australian Journalistiliittoon, kun STT-Lehtikuvan työntekijöitä siirrettiin Australiaan. Australian työoikeusjärjestelmässä ei tunneta yleissitovaa työehtosopimusta, vaan Australiassa on ainoastaan yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Australian Journalistiliitto on tehnyt sopimuksia vain suurimpien mediatalojen kanssa. Tämä aiheuttaa edunvalvonnallisia haasteita. Jos työntekijä lähetetään rajoitetuksi ajaksi toiseen valtioon, työnantaja on Suomen lain mukaan velvollinen noudattamaan vähintään suomalaisen työehtosopimuksen vähimmäismääräyksiä työsuhteen ehtoina. Jos valtiossa, johon työntekijä on lähetetty, on paremmat lakisääteiset työehdot joltain osin, sovelletaan parempia ehtoja suomalaisen työehtosopimuksen sijaan. Työehtosopimuksissa ei ole sovittu muutto- tai asunnon hankkimiseen liittyvistä kustannuksista. Työehtoasiamies Jussi Salokangas esittelee hallituksen vastauksen. Hallitus esittää, että aloite hyväksytään Työmarkkinakatsaus Kuullaan työmarkkinakatsaus. Puheenjohtaja Hanne Aho esittelee. 5. Edellisen vuoden toiminta ja talous 5.1 Liiton vuosikertomus 2014 Esityslistan liitteenä jaetaan hallituksen vuosikertomus 2014.

11 Esityslista 1/ (12) Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee. Hyväksytään vuosikertomus Talouden toimintakertomus ja tuloslaskelma ja tase Esityslistan liitteenä jaetaan tilinpäätösasiakirjat Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee. Hyväksytään talouskertomus, tuloslaskelma ja tase. 5.3 Tilintarkastajien lausunto Tilintarkastuskertomus jaetaan tilinpäätösasiakirjojen liitteenä. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee. Hyväksytään tilintarkastajien lausunto. 5.4 Tilinpäätöksen vahvistaminen Esitettään tilinpäätös vahvistettavaksi. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee. Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase. 5.5 Vastuuvapauden myöntäminen Esitetään vastuuvapauden myöntämistä liiton hallitukselle. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee. Myönnetään vastuuvapaus liiton hallitukselle toiminnasta Vuoden 2016 talousarvion evästyskeskustelu Valtuusto käy keskustelun vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta seuraavan talousarvion suunnittelussa huomioon otettavaksi. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee.

12 Esityslista 1/ (12) 6. Viestintäpolitiikka ja journalismi 6.1 Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajuuden muuttaminen kokopäivätoimiseksi Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajan kausi loppuu kuluvan vuoden lopussa. Tämän lisäksi JSN:n pääsihteeri on jäämässä eläkkeelle vuoden 2016 aikana. Henkilövaihdokset, keskustelu julkisen sanan neuvoston puheenjohtajan roolista sekä JSN:n lisääntynyt kanteluiden määrä on aiheuttanut keskustelun jossa on harkittu JSN:n puheenjohtajan toimen muuttamista kokopäiväiseksi. JSN:n kannatusyhdistyksen hallitus on kevään 2015 aikana selvittänyt puheenjohtajan kokopäiväisyyden taloudellisia vaikutuksia, toimiston työjärjestelyjä ja toimenkuvia sekä käynyt asiasta periaatekeskusteluja taustayhteisöjensä kanssa. Journalistiliiton hallitus päätti kokouksessaan tukea järjestelyä, jossa JSN:n puheenjohtajan toimi muutettaisiin puolipäiväisestä (2,5 pv/viikko) kokopäiväiseksi. Samalla pääsihteerin toimi lakkaisi. On arvioitu, että tällä mallilla neuvoston kustannukset nousisivat euroa, josta Journalistiliiton osuus olisi vajaa euroa. Laskelma on alustava. JSN:n kannatusyhdistyksen taustatahot ovat Aikakauslehtien Liitto ry. (13,0 %), MTV Oy (8,5 %), Nelonen Media (6,0 %), Sanomalehtien Liitto ry. (25,0 %), Suomen Journalistiliitto ry. (22 %), Yleisradio Oy (16,0 %), Radiomedia (3,0 %), Kultti ry. (1,0 %) ja PALE ry. (eli SAK:n palkansaajalehdet) (1,5 %). Fox irtautui JSN:sta 2015 ja ei näin ollen ole maksamassa vuonna 2016 omaa maksuosuuttaan (4,0 %). Journalistiliiton maksuosuus vuonna 2015 on euroa. Valtio osallistuu kustannuksiin eurolla vuonna Puheenjohtaja Hanne Aho esittelee. Esitys 7. Tiedonannot ja kokouksen päättäminen 7.1 Muut asiat 7.2 Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja KOKOUSKUTSU 2/2016 SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy 26.05.2016 Aika Torstai 09.06.2016 klo 18.00 Paikka Kivijärven Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat/esityslista: 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 01.06. 2015 klo 18.00 19.34 Paikka Rusk seurakuntakeskus (Vanhatie 7 21290 Rusko) kokoustila Kirkkovaltuusto 2015-2018: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Raikasniemi

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen puheenjohtajien valitseminen Esitys: Valitaan kokouksen vastaavaksi

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste 1) KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen jäsen Antti Ainasoja avasi kokouksen klo 18.04 2) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen kevätkokous

Valtuuston varsinainen kevätkokous lista 1/2016 (4/14-18) 1(12) kevätkokous Aika 26. 27.5.2016 klo 12.30 Paikka Best Western Hotel Haaga, Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1.Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Liittovaltuuston kokous

Liittovaltuuston kokous Liittovaltuuston kokous Uusikaupunki 4900 Jäsenmäärät 2012-2015 4800 4700 4704 4721 4749 4800 4600 4500 4400 4427 4470 4300 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 16.11.2015 Tavoite 2015 Sarja1 4427

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen syyskokous

Valtuuston varsinainen syyskokous lista 2/2016 Valtuuston varsinainen syyskokous 8. 9.12.2016 Valtuuston varsinainen syyskokous Aika 8. 9.12.2016 klo 12.30 Paikka Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 26.8.2009 30 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 KOKOUSAIKA keskiviikkona 26. päivänä elokuuta 2009 klo 19 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Maija Jakkula

Lisätiedot

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2 Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 6.10.2005 PSORIASISYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT/ 2 vuosikokousta Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika tiistai 9. helmikuuta 2016 klo 18.00 - Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous :n ylimääräinen yhdistyskokous Aika Perjantai 24.5.2013 klo 11.00 12.50 Paikka Osallistujat Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikallaolijat,

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen kevätkokous

Valtuuston varsinainen kevätkokous lista 1/2014 (11/10-14) kevätkokous Aika Paikka 15. 16.5.2014 (to-pe) Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki pasila.helsinki@sokoshotels.fi 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Edustajiston kokous 2 / 2014

KOKOUSKUTSU. Edustajiston kokous 2 / 2014 KOKOUSKUTSU 14.3.2014 KOKOUSKUTSU Aika: 22.3.2014 klo 13.00 Paikka: A118, Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna. Edustajiston varsinaiset jäsenet: Ahokas, Iina Arosanervo, Anu Casagrande, Pietro Haimi, Toivo

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot