SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015

2 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama hoitopalkkio ( alkaen) 3 Saarikan maksama kulukorvaus ( alkaen) 4 2 TUKIHENKILÖPALKKIOT 6 3 SAARIKKA-LISÄ Matkakustannusten korvaaminen 7 4 TOIMEENTULOTUTUEN SOVELTAMISOHJEET Tulojen huomioon ottaminen Omaisuuden ja varallisuuden huomioiminen Opiskelijat Yrittäjien avustaminen Tulojen jaksottaminen Menojen huomioon ottaminen Kohtuulliset asumiskustannukset Asumismenot Terveydenhuoltomenot Erityisistä tarpeista ja olosuhteista johtuvat menot Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet 15 5 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET Palvelut, joihin vaikeavammaisella on subjektiivinen oikeus Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet Väline- ja laiteavustukset Sopeutumisvalmennus ja virkistys Vaate- ja erityisruokavalioavustukset 16 6 TYÖOSUUSRAHAN MAKSAMINEN 16 7 VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON HOITOPALKKIOT JA KULUKORVAUKSET Hoitopalkkio Hoitajakohtaiset lisät Kulukorvaus Käynnistämiskorvaus Maksut perhehoidon keskeytyksen ajalta PERHEHOITAJAN ASEMA HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINIEDEN ILMAISJAKELUN SOVELTAMISOHJEET HOITOTARVIKKEIDEN JA VÄLINEIDEN JAKAMISEN PERIAATTEET KÄYTÄNNÖN OHJEITA HOITOTARVIKKEIDEN, -VÄLINEIDEN JA LÄÄKKEIDEN ILMAISJAKELUUN 21 Lääkkeet ja happi 21 Avannepotilaiden hoitovälineet ja tarvikkeet 22 Diabetespotilaiden hoitovälineet ja tarvikkeet 22 Dialyysipotilaiden hoitovälineet ja tarvikkeet 23 Sääri- ja makuuhaavapotilaat 23 Muut pitkäaikaissairaudet 23 Kuntoutuksen apuvälineet 23 1

3 Hoitajien tarvitsemat suojavälineet 24 Inkontinenssipotilaat 24 9 LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET Lääkinnällistä kuntoutusta ohjaavat lait ja säädökset / järjestämisperiaatteet 25 Terveydenhuollon ja Kelan työnjako lääkinnällisessä kuntoutuksessa Kunnan järjestämän lääkinnällisen kuntoutuksen sisältö 25 Päätöksenteko 26 Asiakasmaksut Hyvä kuntoutuskäytäntö 26 Kuntoutussuunnitelma 26 Näyttöön perustuva kuntoutus Terapiamuodot 27 Fysioterapia 27 Lymfaterapia 28 Toimintaterapia 28 Puheterapia 29 Musiikkiterapia 29 Jalkaterapia 29 Laitoskuntoutus Apuvälinepalvelut 29 2

4 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS KORVAUS Lastensuojelulain perhehoidon hoitopalkkio, kulu- ja käynnistämiskorvauskorvaus määritellään perhehoitolaissa. Hoitopalkkion tarkistus on sidottu Työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ään ja kustannusten korvauksen ja käynnistämiskorvauksen tarkistukset elinkustannusindeksiin. Sosiaali-ja terveysministeriö ilmoittaa vuosittain indeksikorotuksen suuruuden. Alla olevia palkkioita ja korvauksia korotetaan alkaen ministeriön ilmoittaman indeksikorotuksen verran. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 679,71 /kk. Hoitopalkkio voidaan maksaa myös vähimmäismäärää suurempana. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä. Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksikorotuksen verran Kulukorvausten vähimmäismäärä on 406,58 /kk Muita kulukorvausmääriä korotetaan indeksikorotuksen verran. Perhehoidon käynnistyessä maksetaan tarvittaessa käynnistämiskorvausta, jonka enimmäismäärä perhehoitajalain perusteella on 2 887,51 hoidettavaa kohti. Käynnistämiskorvaus maksetaan tarpeellisen suuruisena tosiasiallisten kulujen perusteella, kuitenkin enintään 2 887,51 / sijoitettu lapsi. Täysi käynnistämiskorvaus maksetaan, jos tehdään vaativa remontti, esim. rakennetaan huonetilaa lapselle. Muussa tilanteessa käynnistämiskorvaus maksetaan työntekijän toteaman tarpeen mukaisena. Kriisisijoituksissa käytetään tarvittaessa sosiaalityöntekijän harkinnan mukaan palveluntuottajan määrittelemiä hintoja, esim. ns. LYPE-perheet (lyhytaikainen perhehoito) Jyväskylän kaupungilla. Saarikan maksama hoitopalkkio ( alkaen) Suoritetaan perhehoidossa olevasta lapsesta 679,71 /kk tai 339,86 /kk (osa-aikainen) veronalaista hoitopalkkiota. Lapsen erityishoitoisuuden vuoksi perushoitopalkkiota korotetaan Kelan maksaman sairaan lapsen hoitotuen, vammaistuen perusteella. Vaikka lapsen vammaistuki päättyy iän vuoksi 16 -vuotiaana, hoitopalkkion korotusta jatketaan. Hoitopalkkion korotus 3

5 Alin hoitotuki 30 % 883,61 (v ,61 ) Korotettu hoitotuki 50 % 1019,54 (v ,54 ) Erityistuki 100 % 1359,42 (v ,42 ) Kelan hoitotuki maksetaan sijaisperheelle. Myös muut lausunnot ja/tai lastensuojelutiimin yhteinen näkemys lapsen erityishoitoisuudesta voivat olla pohjana hoitopalkkion korotukselle kk ikäisen vauvan hoitopalkkiota korotetaan 50 % peruspalkkiosta. Jos jompikumpi sijaisvanhemmista jää sijoituksen alkaessa sosiaalityöntekijän suosituksesta kotiin hoitamaan alle kouluikäistä sijaislasta, maksetaan sijaisperheelle 50 % korotus peruspalkkioon enintään yhden vuoden ajalta. Sijaisvanhempien jäädessä kotiin hoitamaan sijaislasta muussa tilanteessa hoitopalkkiota korotetaan vain erityisin perustein lastensuojelutiimin yhteisellä päätöksellä. Korotuksen tulee perustua sosiaalityöntekijän näkemykseen lapsen erityisten tarpeiden perusteella tapahtuvasta sijaisvanhemman kotona olosta. Mikäli hoitopalkkion korotusperusteita on useita, perheelle maksetaan hoitopalkkion korotus vain yhden, perheelle korkeimman korotusprosentin tuovan perusteen mukaisesti. 18 v. täyttäneiden, muualla opiskelevien tai yli 2 kk sairaalahoidossa olevien tai armeijaa käyvien sijoitettujen lasten ja nuorten osalta maksetaan osa-aikapalkkiota, joka on puolet ko. lapsesta maksettavasta kokopäiväpalkkiosta. Saarikan maksama kulukorvaus ( alkaen) Kulukorvausta suoritetaan alla esitetyllä tavalla lapsen iän mukaan porrastettuna: ikä /kk 0-6 v. 415,70 (v ,70 ) 7-11 v. 450,87 (v ,87 ) v. 481,81 (v ,81 ) ,05 (v ,05 ) Kulukorvaukseen katsotaan pääsääntöisesti kuuluvan: ravinto asunnon käytöstä aiheutuvat menot henkilökohtainen puhtaus ja siisteys vaatetuksen hankinnasta ja huollosta aiheutuvat kulut normaalista päivittäisestä liikkumisesta aiheutuvat kulut virkistys- ja harrastustoiminnasta aiheutuvat kulut tavanomaiset terveydenhoidosta aiheutuneet kulut lapsen/nuoren käyttövara Sijaisperhe maksaa lapselle lain määrittelemän käyttövaran ja tekee sosiaalityöntekijälle määräajoin selvityksen maksetusta käyttövarasta. 4

6 Sijaisperhe Sijaisperheelle maksetaan kulukorvauksen ja hoitopalkkion lisäksi lapselle tuleva lapsilisä ja mahdollinen Kelan hoitotuki. Yli 16 vuotiaan hoitotuki maksetaan pääsääntöisesti lapselle itselleen. Nuoren kuntoutusraha maksetaan lapselle itselleen. Opintoraha maksetaan lapselle. Opintorahalla katetaan opiskelusta aiheutuvat kustannukset. Opinnoista aiheutuvista poikkeuksellisen suurista kustannuksista voidaan sosiaalityöntekijän harkinnalla päättää erikseen opintorahan ylittävältä osalta. Esim. ammattiin opiskelevien ammattivaatteet, lukion kirjat, tietokone tai muut opiskelun vaatimat erityiset välineet. Sijaisperheelle korvataan sijaislapsen lomakustannuksia hakemuksen mukaan kuittia tai laskua vastaan enintään 200 / vuosi / lapsi sekä tarvittaessa lapsen passi. Lapsen biologiselle perheelle voidaan korvata lapsen kanssa tehtävän lomamatkan kustannuksia lapsen osalta todellisia kustannuksia vastaava summa sosiaalityöntekijän harkinnan mukaan. Korvauksen tulee perustua sosiaalityöntekijän näkemykseen lomamatkan merkityksestä lapsen edun näkökulmasta. Sijaisperheelle voidaan korvata lapsen harrastuskustannuksista yhden harrastuksen kustannukset / sijaislapsi / vuosi, kun harrastus on lapsen asiakassuunnitelmassa todettu kyseessä olevan lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi Sijaisperheelle/tukiperheelle voidaan korvata erikseen sovitusti lapsen erityistilanteesta johtuvia ylimääräisiä kuljetuskustannuksia 0,20 /km (esim. asiakassuunnitelmassa sovitut lapsen ja vanhempien tapaamiset, terapiakäynnit). Jos sijaisvanhemmat saavat matkakorvauksen Kelalta, matkoja ei korvata lastensuojelusta. Kelan korvauksen jälkeen jäävä omavastuuosuus voidaan korvata sosiaalityöntekijän harkinnan ja tiimin käsittelyn jälkeen esim. Jyväskylään suuntautuvan tiiviin terapiajakson osalta. Sijaisperheelle voidaan maksaa lapsen kouluun kuljettamisesta jos koulumatka on pitkä (esim. 20 km yhteen suuntaan) eikä minkäänlaista julkista liikennettä ole (toisen asteen opinnot eli ei koulukyytejäkään). Mahdollinen Kelan korvaus vähennetään kustannuksista. Lisäksi perhehoitajalle voidaan korvata äkillisistä erikoisjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia tapauskohtaisesti harkiten. Kulukorvaus maksetaan 49 %:lla vähennettynä (aterioiden osuus) siltä ajalta kun lapsi on tilapäisesti poissa perhehoidosta vähintään 30 päivää (lomalla, sairaalassa, hoitajan sairasloman vuoksi) tai viikot esim. opiskelupaikkakunnalla tai armeijassa. Kulukorvaus maksetaan vähennettynä, vaikka perhehoitaja tapaisi lasta tai nuorta yli 30 päivää kestävän poissaolon aikana muutamia kertoja. Mikäli perhehoito keskeytyy muista perhehoitajasta johtuvista syistä, maksut keskeytyvät samanaikaisesti. Ammatillinen sijaisperhe Ammatilliseen sijaisperheeseen sijoitetaan enintään 2 lasta/kotona lasta hoitava vanhempi. Sijoitettavien lasten määrässä huomioidaan myös hoidon tarve. Ammatilliselle sijaisperheelle maksetaan veronalaista hoitopalkkiota 1800 /kk/lapsi (60 /vrk). Kulukorvaus määräytyy samoin perustein kuin muille sijaisperheille. 5

7 Perhehoitajan vapaa Perhehoitajalle järjestetään vapaana 12 arkipäivää / vuosi/ toimeksiantosopimus tai korvataan vuoden vapaapäivät vapaan korvauksena, joka on 1 kk:n hoitopalkkion suuruinen (679,71 ) / toimeksiantosopimus. Perhehoitajalle tarjotaan mahdollisuus päästä yhteen maksulliseen koulutukseen vuodessa. Tukiperhe Tukiperheelle voidaan korvata erikseen sovitusti matkakustannuksia 0,20 /km, jos tukiperhe kuljettaa lapsia tukiperheeseen ja takaisin. Korvaus voidaan maksaa myös lapsen vanhemmille, mikäli he kuljettavat lasta ja he tarvitsevat taloudellisen tilanteensa vuoksi siihen tukea. Tukiperheelle ja ns. kriisiperheelle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus lapsen perheessä läsnäolopäivien mukaisesti. Kuukausikorvaus jaetaan 30:llä ja kerrotaan läsnäolopäivillä. Tukiperheelle ei korvata erikseen kustannuksia, jotka aiheutuvat lapselle tukiperheessä olon aikana järjestettävistä harrastuksista, retkistä tai matkoista. Itsenäistymisvarat Sijaishuollosta itsenäistyvälle nuorelle maksetaan hänelle kertyneet itsenäistymisvarat pääsääntöisesti itsenäistymistä tukeviin hankintoihin. Jos nuorelle ei ole kertynyt itsenäistymisvaroja, tuetaan hänen itsenäistymistään enintään käynnistämiskorvauksen suuruisella summalla. Itsenäistyvän nuoren perhehoitajalle kuuluvista palkkioista ja etuisuuksista sekä velvollisuuksista sovitaan kirjallisesti toimeksiantosopimuksessa. AVOHUOLLON JA JÄLKIHUOLLON TUKITOIMET Lapsen perheelle voidaan sosiaalityöntekijän harkinnan mukaan myöntää lastensuojelun avohuoltona tai jälkihuoltona avustusta lapsen harrastuksen tukemiseksi, kun harrastus on lapsen asiakassuunnitelmassa todettu kyseessä olevan lapsen kasvua ja kehitystä tai itsenäistymistä tukevaksi. 2 TUKIHENKILÖPALKKIOT Maksetaan tukihenkilönä toimivalle henkilölle palkkiota 30 /kk (1-4 tapaamista/kk) tai 60 /kk (yli 4 tapaamiskertaa/kk tai tukeminen on sosiaalityöntekijän näkemyksen mukaan vaativaa). Kulukorvausta maksetaan 30 /kk (1-4 tapaamista/kk) ja 60 /kk (yli 4 tapaamiskertaa/kk tai tukeminen on sosiaalityöntekijän näkemyksen mukaan vaativaa). 3 SAARIKKA-LISÄ 6

8 Saarikka-lisää maksetaan työllistettäville henkilöille, jotka ovat saaneet 500 päivää ansiosidonnaista päivärahaa päivää työmarkkinatukea tai 500 päivää kelan peruspäivärahaa päivää työmarkkinatukea tai 500 päivää työmarkkinatukea. Saarikka lisä maksetaan työllistettävän työntekijän työnantajalle, joka maksaa sen palkanosana työntekijälle. Tavoitteena on mahdollistaa työllistettävän paluu palkkatyöhön tai päivärahaoikeuden piiriin. Saarikka lisää maksetaan sen aikaa, että työllistettävän työssäoloehto täyttyy, 6 kk. Saarikka lisää voidaan maksaa takautuvasti enintään 3 kk. Saarikka lisän suuruus on 8,37 /työpäivä/työntekijä puolelta vuodelta = 6kk siten, että asiakkaalle täyttyy työssäoloehto. 3.1 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN Saarikka lisää saaville työllistettäville henkilöille maksetaan työmatkatukea erillistä matkalaskua vastaan 0,20 / km, jos työmatka on yhteen suuntaan vähintään 5 kilometriä. Yhdelle henkilölle matkatukea maksetaan korkeintaan puoli vuotta. Matkatuki maksetaan toteutuneiden työpäivien mukaan. Matkatuki on sama riippumatta kulkuvälineestä. Kustannukset katetaan täydentävänä toimeentulotukena. 4 TOIMEENTULOTUTUEN SOVELTAMISOHJEET Perustuslain 19 :n 1 momentin mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmis-arvoisen elämän turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan toimeentulotukilakia (1412/97), asetusta (66/98) sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukioppaan (2013:4) ohjeita ja niihin myöhemmin mahdollisesti tehtyjä muutoksia. Omat soveltamisohjeet on tarkoitettu täydentämään ja tarkentamaan toimeentulotukilain ja asetuksen säädöksiä ja toimeentulotukioppaan ohjeita sekä takaamaan Saarikan alueen asukkaille yhtenäisen käytännön toimeentulotukilakia sovellettaessa. Ohjeita ei kuitenkaan voi käyttää yksinomaisina päätöksen perusteluina, vaan päätökset tulee aina harkita asiakaskohtaisesti ja perustella toimeentulotukilain ja asetuksen asianmukaisilla kohdilla. Poste Restante osoitteen antavilta ja tarvittaessa myös muilta asiakkailta vaaditaan selvitys asumisesta ja oleskelukunnasta toimeentulotukihakemuksen liitteeksi oleskelupaikkakunnan varmentamiseksi. 4.1 TULOJEN HUOMIOON OTTAMINEN 7

9 Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto ja kaikki muut mahdollisuudet saada välttämätön toimeentulo ovat ensisijaisia. Toimeentulotukilaissa on lueteltu ne tulot, joita ei oteta huomioon toimeentulotukea määrättäessä: Toimeentulotukilaissa on lueteltu myös ne varat, joita ei oteta huomioon toimeentulotukea laskettaessa. Tuloiksi huomioidaan hakukuukauden todelliset käytettävissä olevat tulot sekä edellisen kuukauden lopussa tulleet tulot 25. päivästä eteenpäin. Työttömyys turva lasketaan 21,5 päivän mukaan sen jälkeen, kun asiakas on tosiasiallisesti saanut kaksi täyttä työttömyyspäivärahasuoritusta saman kalenterikuukauden aikana. Tätä sääntöä jatketaan, vaikka välissä olisi maksettu sairauspäivärahaa. Muut etuudet katkaisevat yllä kuvatun käytännön. Laskentaperiaatetta ei kuitenkaan saa ottaa käyttöön, ellei asiakas ole ollut toimeentulotukiasiakkaana sillä hetkellä, kun hän on saanut kaksi etuutta saman kuukauden aikana. Edellä olevan lisäksi päätetään,että vähäisiksi katsottavat satunnaiset avustukset, pelivoitot ja ansiotulot huomioidaan 100 ylittävältä osalta kuukaudessa kohtaan muut tulot, kuten myös tilillä oleva 100 ylittävä säästö.. Pikavippejä ei huomioida tuloina, eikä vastaavasti niiden takaisinmaksuja menoina. Toistuvat muut 100 ylittävät tilillepanot huomioidaan tuloina, kuten myös ansiotyöstä saadut päivärahat. Kulukorvausta ei huomioida tulona. Työttömyysturvan korotusosaa ei huomioida tulona. Pitkäaikaisessa sairaalahoidossa olevan henkilön perusosasta vähennetään ruuan osuus 49 %, mikäli sairaalahoito kestää yhtäjaksoisesti yli 7 päivää. Alle 18-vuotiaan säännöllisiä tuloja huomioidaan vain hänen perusosansa ja asumismenojensa verran. Hoitotukea tai vammaistukea ei huomioida tuloksi eikä vastaavasti hoitotuen kattavia menoja (esim. lääkemenot) muutoin, kuin hoitotuen ylittävältä osalta. Etuuden, johon asiakkaalla olisi oikeus, mutta hän ei ole hoitanut sen hakemista, voi huomioida tuloksi 3 kk:n järjestelyajan jälkeen. Asiakasta velvoitetaan hakemaan etuutta välittömästi. Asiasta on mainittava päätöksessä. Tarvittaessa asiakasta on autettava etuuden hakemisessa. Ennakkoverojen palautukset huomioidaan tuloina toimeentulotukea määrättäessä maksukuukautena 100 ylittävältä osalta. Mikäli ennakkoveron palautukset ulosmitataan, niitä ei huomioida. Tällöin asiakkaan on esitettävä selvitys ulosmittauksesta. Palautuksia ei oteta tulona huomioon, mikäli puolisolla on maksettavana jälkiveroa vähintään palautuksen verran. 4.2 OMAISUUDEN JA VARALLISUUDEN HUOMIOIMINEN Vaikeammin realisoitavissa olevan varallisuuden, kuten vapaa-ajan asunnon, maa- ja metsäomaisuuden, tavanomaista kalliimman auton ja veneen yms. osalta toimenpiteisiin ryhtymiseen (omaisuuden realisointi) annetaan aikaa korkeintaan kolme 8

10 kuukautta, jona aikana toimeentulotukea voidaan myöntää. Asiakkaalle tiedotettaan määräajasta kirjallisesti päätöksenteon yhteydessä. Mikäli toimeentulotuen tarve muodostuu yli kolmen kuukauden mittaiseksi, tehdään varallisuudesta perintä. Omaisuuden myyntituloista huomioidaan vain velkojen tai muiden kulujen jälkeen jäävä tulo. Mikäli asiakas ei järjestelyajasta huolimatta suostu myymään omaisuuttaan, ei hänellä ole toimeentulotukioikeutta järjestelyajan jälkeen. 4.3 OPISKELIJAT Opiskelijoiden (myös lukiolaiset) pääasiallinen toimeentulo perustuu opintotukiin ja opintolainaan. Alle 18-vuotiailla ei kuitenkaan opintolainaa oteta tulona huomioon. Muiden osalta opintolaina otetaan tulona huomioon, vaikkei sitä olisi haettu. Kesäaikana voidaan maksaa kesäajaksi kotiin palaavalle tai kotona asuvalle opiskelijalle perusosa, mikäli hän ei saa kesätöitä. Perusosa maksetaan kuitenkin siitä päivästä alkaen, jolloin toimeentulotukea on haettu. Opiskelijan on heti kesäloman alussa ilmoittauduttava työ- ja elinkeinotoimistoon. 4.4 YRITTÄJIEN AVUSTAMINEN Aloittelevalle yrittäjälle huomioidaan tuloksi starttiraha. Mikäli yrittäjillä ei ole yritystoiminnasta lainkaan tuloa, voidaan häntä avustaa tilapäisesti korkeintaan 3kk ja ohjata lopettamaan yritys sekä ilmoittautumaan työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Mikäli kannattamatonta yritystoimintaa ei tämän jälkeen ole lopetettu tai keskeytetty, alennetaan perusosaa. Yrittäjän on tuotava kirjanpidosta selvitys puolen vuoden ajalta omaan talouteen käytetyistä varoista. Myös pakolliset yritystoiminnan menot tulee tarkistaa. 4.5 TULOJEN JAKSOTTAMINEN Mikäli asiakas on saanut jonkin suurehkon tai huomattavan kertaluonteisen korvauksen (palkan, yritystulon, veronpalautuksen, sosiaalietuuden, perinnön, myyntituloja yms.), arvioidaan rahojen riittävyys minimipalkan mukaisesti jaksottaen ja kohtuullisuusharkintaa käyttäen. 100 ylittävä toimeentulotukilaskelman ylijäämä siirretään seuraavaan toimeentulotukilaskelmaan sosiaalityöntekijän tai etuuskäsittelijän harkinnan mukaan. 4.6 MENOJEN HUOMIOON OTTAMINEN Kohtuulliset asumiskustannukset Vuokrat, asuntolainan korot ja nuoren asumismenot Mikäli asunto on kohtuuttoman suuri ja kallis, on asiakasta kehotettava hakemaan pienempää ja edullisempaa vuokra-asuntoa. Vuokrameno huomioidaan todellisena 3 kk, jos asiakas on todistettavasti hakenut pienempää ja edullisempaa asuntoa. Poikkeustapauksissa asumismenot huomioidaan täysimääräisenä jatkuvasti, mikäli edullisempaa asuntoa ei ole löytynyt. Jos asiakas toimeentulotukiasiakkuuden aikana on ilman perusteltua syytä muuttanut kohtuuhintaisesta asunnosta asumiskustannuksiltaan kalliimpaan asuntoon eikä 9

11 muutolle ole esitetty erityistä perustetta (esimerkiksi häätö, terveydelliset syyt, lisätilan tarve), huomioidaan vuokramenot entisen halvemman asunnon mukaisesti. Omistusasunnon suhteen harkitaan, onko asunnon säilyttäminen asiakkaan tulotaso ja asuntolainan suuruus sekä muut asumismenot huomioiden realistista ja tarkoituksenmukaista, jos toimeentulotuen tarve muodostuu pitkäaikaiseksi. Omistusasunnon osalta otetaan todelliset asumiskustannukset huomioon yhden vuoden ajan. Asiakasta ohjataan tarpeen vaatiessa järjestelemään velkojaan oman maksukykynsä mukaisiksi vuoden sisällä. Vuoden jälkeen otetaan huomioon kohtuulliset asumiskustannukset. Vanhempiensa luona tai vanhempiensa omistamassa asunnossa asuville nuorille voidaan huomioida asumismenot silloin, kun Kela on myöntänyt nuorelle asumistuen. Pelkkä ruokarahan maksaminen kotiin ei vielä edellytä asumiskulujen huomioimista. Mikäli asumiskulut huomioidaan, lasketaan nuorelle korkeintaan pääluvun mukainen osuus kustannuksista. Vankeusrangaistustaan kärsivien vankien vuokramenot voidaan huomioida korkeintaan kuuden kuukauden ajalta (jonka ajan Kela maksaa asumistukea). Tutkintavangeille ja vangeille huomioidaan perusosana 105 /kk. Tuloksi lasketaan vangin mahdollisesti vankilan työstä saamat tulot Asumismenot Vuokra-asunto Vuokra-asunnossa asumistukilain 6 :ssä tarkoitettuja asumismenoja ovat; vuokra, erikseen maksettavat lämmityskustannukset, vesimaksut ja saunamaksu. Kohtuullisiksi katsottavat asumismenot lämmityskustannuksineen ja vesi- ja saunamaksuineen 1 henkilö enintä henkilöä enintään henkilöä enintään 620 (v ) 4 henkilöä enintään 690 (v henkilöä enintään 760 (v ) 6 henkilöä enintään 50 lisää edelliseen jne. Vesimaksut enintään 20 /kk/henkilö. (v ) Vesimaksu huomioidaan laskelmassa kokonaan, jos taloyhtiössä kiinteä vesimaksu ja lasku sisältyy asumismenoihin. Taloussähkö Todellisen sähkölaskun mukaan, kuitenkin enintään 1 henkilö 36 2 henkilöä 52 3 henkilöä 58 4 henkilöä 5 lisää edelliseen jne. Sähkölämmitysasunnoissa sähkölaskusta taloussähkön osuus kuten edellä per/henkilö/kk. 10

12 Kohtuullisten asumismenojen soveltamisohjeet on tarkoitettu ohjeellisiksi toimeentulotukea myöntäville viranhaltijoille. Ohjeet eivät rajoita yksilökohtaista harkintaa erityistapauksissa, joihin ei voida antaa yksityiskohtaisia ohjeita pyrittäessä luomaan yksilöille ja perheille edellytykset selviytymiseen taloudellisesti ja toimintakykyä edistävästi (esim. sähkölämmitteisen asunnon talvikuukausien menot). Omistusasunto Omistusasunnoissa tarkoitettuja menoja ovat; Normaali hoitovastike (ei rahoitusvastike tai muu vastike) Erikseen maksettavat lämmityskustannukset (sähkölaskusta vähennetään taloussähkön osuus) Vesimaksut (vesimaksut huom. omistusasunnossa todellisen maksun mukaan, kuitenkin enintään 20 /henkilö/kk) (v ) Asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen vuotuisista koroista aiheutuvat menot kokonaisuudessaan edellyttäen, että tuen hakijalla verotuksen ennakkopidätyksessä on asuntolainojen korot otettu huomioon ja että perhe asuu asunnossa Kiinteistön hoitomenot, joita ovat mm.; taloussähkö, koti- ja palovakuutus, tontin vuokra, kiinteistövero, nuohous, jätehuolto Huomioidaan aina 1 kk:n osuutta vastaava summa normilaskelmaan tai pitkäaikaisasiakkailla koko lasku laskun erääntymiskuukautena. Asumismenoja tarkastellaan kokonaisuudessaan ottaen huomioon kohtuulliseksi katsottavat asumismenot. Puulämmityksen osalta kohtuullisena kustannuksena huomioidaan 2 motti/kk todellisen kustannuksen mukaisena kuitenkin enintään /motti Terveydenhuoltomenot Ilman lääkärin määräystä syntyneet terveydenhoidon kustannukset, kuten lääkemenot ja hoitotarvikkeet, sisältyvät perusosaan. Niitä ei huomioida toimeentulotukilaskelmassa erikseen. Toimeentulotuen hakijan edellytetään käyttävän julkisia terveydenhuollon palveluja. Yksityisistä terveydenhuollon palveluista aiheutuneet kustannukset voidaan ottaa huomioon silloin, kun erikoishoidon tarpeellisuus, hoidon kiireellisyys tai jatkuva hoitosuhde sitä perustellusti edellyttävät. Terveydenhoitomenoina laskelmassa huomioidaan: Lääkärin määräämät lääkkeet (kuitit ja reseptit tai potilasohje esitettävä yhdessä) Toimeentulotukena korvataan vain apteekin lääkkeiden vaihtamista koskevan lain perusteella määrittämä edullisin vaihtoehto paitsi, jos lääkäri on kieltänyt lääkkeen vaihdon. Jos asiakas haluaa kuitenkin ottaa kalliimman lääkkeen, hän maksaa erotuksen itse. Vitamiinit, voiteet yms. huomioidaan vain pitkäaikaissairauteen liittyen Nikotiini-, potenssi- ja hormonilääkitykset huomioidaan vain lääkärin selvityksen perusteella. Ehkäisyvalmisteet huomioidaan pääsääntöisesti siten, että 11

13 ehkäisypillerit 3 kk kerrallaan ja hormonikierukka pitkäaikaiselle toimeentulotukiasiakkaalle. Harkinnan mukaan tuloylijäämätilanteissa, joissa asiakkailla ei kuitenkaan todellisuudessa ole rahaa käytettävissä, voidaan myöntää maksusitoumus lääkkeisiin perustoimeentulotuesta. Apteekin perimät lääkkeiden jakelupalkkiot ja laskutuslisät Apteekin perimää reseptin uusimismaksua ei huomioida Poliklinikka ja vuodeosastomaksut tms. Alle 7 vrk laitoshoito ei vaikuta perusosaan Yli 7 vrk kestävässä laitoshoidossa perusosan ruuan osuutta (49 %) ei oteta laskelmaan hoitojakson ajalta (perusosaa pienennetään 49%) Yli kolme kuukautta kestäneen sairaalassaolon jälkeen huomioidaan perusosan sijasta käyttövara 105 /kk sekä muut toimeentulo-tukeen kuuluvat menot Kotihoidon maksut; kotisairaanhoito Peruuttamatta jääneiden käyntien maksuja ei huomioida Matkojen omavastuut huomioidaan laskelmassa 16 / suunta (asiakkaan aina haettava Kelalta korvaus maksukaton kerryttämiseksi) Sairaalalaskut huomioidaan laskelmaan eräpäivän mukaan Yksityislääkärin laskut huomioidaan, mikäli hakemuksessa on mukana selvitys yksityislääkärikäynnin välttämättömyydestä Kosmeettisista syistä tapahtuvan hoidon kustannuksia ei hyväksytä pääsääntöisesti Hammashoito Akuutti hammashoito huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa (asiakkaan toimitettava laskut käyntien mukaan kuukausittain) Laajemmasta hammashoidosta on toimitettava kustannusarvio, maksusitoumuksen myöntäminen käsitellään tiimissä. Peruuttamatta jääneiden käyntien maksuja ei huomioida Hammasproteesien, hampaiden oikomishoidon sekä nukutuksessa tehtävän hammashoidon kustannukset käsitellään tiimissä. Leikkaussalin vuokraamista ei huomioida. Yksityisen hammashoidon kustannukset voidaan huomioida, mikäli terveyskeskukseen ei pääse kohtuullisessa ajassa. Laskut tulee toimittaa kuukausittain. Terveysasema / sosiaalityöntekijä arvioi hoidon kiireellisyyden ja yksityisen hoidon tarpeellisuuden. Silmälasit ja silmälääkärin kustannukset Silmälääkärin tai optikon kustannusten omavastuuosuus huomioidaan toimeentulotukeen oikeuttavina menoina kokonaisuudessaan Asiakkaan täytyy toimittaa kustannusarvio silmälaseistaan toimeentulotukea hakiessaan (mahdollinen tuki myönnetään maksusitoumuksena) Silmälasien hankinnasta aiheutuvia kustannuksia huomioidaan korkeintaan: kehykset 80,00 (edelliset kehykset yli 5 vuotta vanhat) kehykset rikkoontuneet = max 40 lääkärin määräämät linssit kokonaan silmälasien hankintakustannukset käsitellään pääsääntöisesti tiimissä linssien hinnoista voidaan poiketa, mikäli asiakas tarvitsee erityisestä syystä lääkärin määräyksellä erikoislasit 12

14 toimeentulotukea ei myönnetä linssien värjäykseen, tummennuksiin ym., ellei silmälääkäri ole niitä erikseen määrännyt paitsi heijastuksenesto ja kovapinnoite silmälasien hankinnan tulee olla välttämättömään tarpeeseen perustuva, esim. uusiminen on välttämätöntä muuttuneiden näköarvojen takia, entiset ovat rikkoutuneet tai hakija tarvitsee ensimmäiset silmälasit näkökyvyn heikkenemisen takia. piilolasit voidaan hyväksyä vaihtoehtoisina, jos siihen on olemassa erityiset perusteet, esimerkiksi lääkärinmääräys tai työolot Fysioterapia Ensisijaisesti käytetään perusterveydenhuollon palveluita ja toissijaisena yksityisiä palveluita Lääkärin lähete on oltava ja hoidon on perustuttava vamman tai sairauden hoitoon Jännitysniska-oireisiin annettavaan fysioterapiaan ei myönnetä tukea Fysioterapiakustannuksista on toimitettava kustannusarvio, mahdollinen tuki myönnetään tiimin käsittelyn perusteella maksusitoumuksena Erityisistä tarpeista ja olosuhteista johtuvat menot Laskelmassa huomioitavat asiakkaan erityisistä olosuhteista ja kokonaistilanteesta johtuvat menot ovat tarpeen mukaan harkittavia. Asiakaskohtainen, yksilöllinen harkinta tapahtuu tiimissä. Tällaisia harkittavia menoja ovat : Erityisravinnosta johtuvat menot (hoitotuen tai muun Kelan korvauksen ylittävä osa) Tiemaksut (myös auraus), palovaroittimet sekä vesiosuuskuntien liittymis- ja jäsenmaksut Pitkäaikaissairaan, vammaisen tai akuutissa kriisissä olevan henkilön normaalit puhelinmenot ylittävä osa voidaan ottaa huomioon Vahvistetun sopimuksen mukaan lapsen tapaamisoikeuden toteutumisesta ja lapsen luonapidosta aiheutuvat menot (sis. myös valvottujen tapaamisten järjestämispalkkiot): matkakulut 0,15 /km sekä lapsen perusosa (viikonloppu 2 vrk). Esitettävä lapsen lähihuoltajan allekirjoittama todistus luonapitopäivistä. Päivähoitomenot (ensisijaisesti ohjattava maksujen alentamiseen) Elatusmaksut maksutositteen mukaan Kotihoitomaksut sekä ateriapalvelu huomioidaan menona perusosan ruokamenojen ylittävältä osalta. Ensisijaisesti ohjataan hakemaan maksualennusta. Kotihoito, kotona asuvat vanhukset. Kotona asumisen tukemiseen; siivous-, puunkanto-, lumenauraus-, lämmitys yms. kustannuksiin, josta esitettävä kotitalousyrittäjän lasku Ammattiliiton/työttömyyskassan jäsenmaksut Opiskelun vuoksi välttämättömät kustannukset, esim. opiskeluun liittyvät työvaate- ja kenkähankinnat, lupamaksut, osallistumismaksut, tietokone Opintolainan korot mikäli asiakas hakee toimeentulotukea opintolainan korkomenoihin, tulee häntä ohjata ensisijaisesti hakemaan korkoavustusta Kelalta ja esittämään korkoavustuksesta päätöksen. Mikäli asiakas ei voi saada Kelan korkoavustusta, huomioidaan opintolainan korot laskelmassa menona. Muuttokulut ja takuuvuokra käsitellään tiimissä 13

15 kunnan sisällä tapahtuviin muuttoihin ei pääsääntöisesti myönnetä muuttoavustusta. Muihin kuntiin muuttaville myönnetään kohtuulliset muuttokustannukset, jossa bensakulut huomioidaan todellisen suuruisina henkilön tai perheen muuttaessa toiseen kuntaan, päättää avustamisesta muuttokustannusten ja mahdollisen takuuvuokran osalta lähtökunta. Mikäli takuuvuokra ja/tai muuttokustannukset erääntyvät maksettavaksi silloin, kun henkilö tai perhe jo oleskelee uudessa asuinkunnassaan, päättää avustamisesta uusi asuinkunta (ns. eräpäiväperiaate). takuuvuokrat huomioidaan tapauskohtaisesti. Myönteisissä päätöksissä myönnetään vain kirjallinen vuokravakuus. Päätökseen tulee kirjata maininta takaisinperinnästä. Lapsiperheiden erityiset kulut käsitellään tiimissä pesukoneeseen max 340, korkeintaan 10 vuoden välein, mikäli taloyhtiössä ei ole pesukonetta lastenvaunut max 170 lasten sänky tms. lapselle välttämätön varuste otetaan huomioon harkinnalla astianpesukoneeseen ei myönnetä avustusta Pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden perusteella tai lastensuojelullisista syistä voidaan perheelle myöntää toimeentulotukea lasten harrastusmenoihin. mahdollisuuksien mukaan käytetään Saarijärveläinen -lehden avustusrahaa järjestöjen lahjakortteja tms. Välttämättömät kodin irtaimiston hankkimisesta aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon erityisin perustein. välttämättömiin (ruokapöytä + tuolit, sänky + patja) kohtuuhintaisiin huonekaluihin enintään puolet. Esitettävä kustannusarvio ja ensisijaisesti etsittävä käytettyjä. pyykinpesukoneen hankinnasta aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon, mikäli taloyhtiössä ei ole yhteiskäytössä olevaa konetta eikä asiakkaalla ole muuta asiallista mahdollisuutta pyykkinsä pesemiseen. Esitettävä kustannusarvio ja ensisijaisesti etsittävä käytetty kone. Vaatemenot vaatteiden hankinta ja huolto kuuluu perusosaan. romaninaisen hameeseen voidaan myöntää kahden vuoden välein 450 ottamalla summa huomioon laskelmassa. Hakijan toimitettava ompelijalta tilausvahvistus, jonka perusteella kirjoitetaan mahdollinen maksusitoumus äitiysvaatteisiin huomioidaan kuluina laskelmaan enintään 50. Hautausmenot hautauskustannuksia huomioidaan (arkku, kuljetus, arkkuhautaus), enintään Perukirja tuotava nähtäväksi ennen avustuksen myöntämistä. Lähiomaisten (vanhemmat, sisarukset, puoliso, lapset tai isovanhemmat) hautajaisiin osallistumista varten voidaan myöntää toimeentulotukea kukkavihkon hankintaan korkeintaan 40 /talous tai ruokakunta. Pitkään toimeentulotuen varassa eläneille henkilöille voidaan lisäksi myöntää avustus hautajaisvaatteisiin harkinnan mukaan Perhejuhlista aiheutuvat kulut perhejuhlien (ristiäiset, rippijuhlat, lakkiaiset, häät, muistotilaisuus) järjestämiseen voidaan pitkään (vähintään vuoden) toimeentulotuen varassa eläneelle henkilölle tai perheelle myöntää 95 Työmatkat työssäkäyville huomioidaan työmatkat todellisen suuruisina halvimman vaihtoehdon mukaan. Oman auton käyttökorvaus 0,20 /km, kuitenkin alle 600 /vuosi (verottajan omavastuu) Työmatkakulut vähennetään. suoraan palkkatulosta. 14

16 kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville, mikäli matka on vähintään 5 km, maksetaan oman auton käytöstä matkakorvauksina 0,20 /km, kimppakyydissä, mopolla tai polkupyörällä kulkevalle 0,15 /km. Työkokeiluissa oleville maksetaan tietyin edellytyksin vastaavat kustannukset, jos matka on yli 5 km (esim. ensimmäisen työkokeilukuukauden ajan). keskiasteen opiskelijalle huomioidaan 54 /omavastuuosuus matkoista Velkajärjestely velkajärjestely on itsessään toimeentulon turvaamisjärjestely mikäli velkajärjestelyssä oleva asiakas hakee toimeentulotukea, hänen on toimitettava velkajärjestelypäätös ja maksuvaralaskelma. ensisijaisesti asiakkaan on haettava lykkäystä maksuihin velkojalta, jos kyseessä on tilapäinen maksuvaikeus. Mikäli asiakas saa lykkäyksen, voidaan maksujen korot huomioida toimeentulotukeen kyseiseltä ajalta tositteiden mukaan. mikäli kyseessä on pidempiaikainen maksuvaikeus, asiakas on ohjattava pienentämään maksueriä ja hakemaan maksuohjelman muutosta käräjäoikeudelta (asiakkaan otettava yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan) Muut lisäveroa ei huomioida menona. päihteettömien jaksojen pidentämiseksi ja päivä- tai työtoimintaan osallistumisen tukemiseksi maksetaan työ- tai päivätoimintaan osallistuville päihdeongelmaisille ruokailu työ- tai päivätoimintakeskuksessa (max 4 /päivä). Kustannukset katetaan täydentävänä toimeentulotukena. Kiireellisissä tilanteissa harkinta tehdään esimiehen tai toisen sosiaalityöntekijän kanssa. 4.7 EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1. Henkilön ja perheen aktivointia tukeviin toimenpiteisiin syrjäytymisen ehkäisemiseksi erityisin perustein 2. Henkilön ja perheen asumisen turvaamiseksi erityisin perustein 3. Ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi 4. Muihin henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin. Ehkäisevä toimeentulotuki on aina luonteeltaan kertaluontoista. Sillä on tarkoitus auttaa henkilö ja perhe tilapäisen taloudellisen kriisin yli silloin kun perustoimeentulotuki tai täydentävä toimeentulotuki eivät tule kysymykseen. Tukea myönnettäessä täytyy olla oletus, että henkilö ja perhe pystyy kertaluontoisen avun jälkeen selviytymään omatoimisesti. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen vaatii samanlaisen selvitystyön kuin muunkin toimeentulotuen myöntäminen. Tuki kohdistuu aina tiettyyn menoerään ja tilanteeseen. 5 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä (VpL 1 ). Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan (VpA 1 ). 15

17 Vammaispalvelulain tarkoittamana vammaisena henkilönä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista (VpL 2 ). Vammaispalvelulain 2 :n tarkoittama vammaisuus määritellään yksilöllisesti lain asettamien määreiden pitkäaikaisuus, henkilön erityiset suoriutumisvaikeudet, tavanomaiset elämäntoiminnot ja välttämätön tarve kautta. Vammaispalvelulaki ei sisällä mitään vammaluetteloa (ei diagnoosiin perustuvaa päätöksentekoa), vaan vammaisuus ja vaikeavammaisuus on määriteltävä yksilöllisesti. Vammaispalvelulaissa ei aseteta ylä- eikä alaikärajoja palvelujen ja tukitoimien saamiselle, vaan ainoana perusteena on henkilön vammasta tai sairaudesta aiheutuva palvelujen ja tukitoimien tarve ja erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen ja tukitoimien kohdalla erikseen määritelty vaikeavammaisuus. Sinänsä esimerkiksi ikääntymisestä aiheutuvat normaalit sairaudet ja niiden aiheuttamat toimintarajoitteet, vanhuuden raihnaisuus, ei vielä yksistään täytä vaikeavammaisuuden tai vammaisuuden edellytyksiä. Vammaispalvelulain mukaiset avustukset myönnetään lain vaatimassa laajuudessa. 5.1 PALVELUT, JOIHIN VAIKEAVAMMAISELLA ON SUBJEKTIIVINEN OIKEUS (kunnalla erityinen järjestämisvelvollisuus) asuntojen välttämättömät ja kohtuulliset muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet tarpeen ja harkinnan mukaan kuljetuspalvelut 18 yhdensuuntaista matkaa /hlö /kk vähennettynä linja-autotaksan mukaisella omavastuuosuudella. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen käyttöalue on asiakkaan asuinkunta ja asuinkunnan rajanaapurikunnat. Matkoja alueen ulkopuolelle myönnetään yksilöllisen harkinnan perusteella vain erittäin painavista syistä. Tällöin etäisyys voi olla korkeintaan 60 km. Odotusajasta korvataan korkeintaan 30 min. Ylimenevän ajan asiakas maksaa itse. Jos kuljetuspalvelun saajat käyttävät samaa taksia, peritään omavastuuosuutena puolet linja-autotaksan mukaisesta omavastuuosuudesta. henkilökohtainen apu avustus on 10,06 /tunti sekä työnantajan lakisääteiset maksut erittäin vaativasta avustamisesta maksetaan 10 %:n korotus tuntipalkkaan henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta sovelletaan Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n (HETA) jäsenenä olevien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisiin avustajiin ulkomaanmatkoihin henkilökohtaiseen avustamiseen voidaan myöntää lisätunteja harkinnan mukaan korkeintaan kerran vuodessa 5.2 MÄÄRÄRAHASIDONNAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Määrärahasidonnaisia päätöksiä voidaan niiden voimassaoloaikana tarkistaa. Määrärahasidonnaisia palveluja kohdennetaan ensisijaisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville Väline- ja laiteavustukset Myönnetään harkinnan mukaan korkeintaan puolet hankintahinnasta. Avustusta ei myönnetä ilman erityisen painavaa perustetta tavanomaisiin kodinkoneisiin 16

18 (pyykinpesukone, astianpesukone, matkapuhelin, tietokone, mikroaaltouuni). Autoavustuksen myöntämisessä huomioidaan auton välttämättömyys Sopeutumisvalmennus ja virkistys Sopeutumisvalmennusta myönnetään erityisen tarkan yksilöllisen harkinnan perusteella Vaate- ja erityisruokavalioavustukset Avustusta ylimääräisiin vaate- tai ravintokustannuksiin myönnetään vain, jos kustannukset ovat vamman tai sairauden vuoksi kohtuuttoman suuret. Kustannuksista on oltava selvitys ja sairaudesta asiantuntijan lausunto. Korvausta myönnetään kohtuullisiin keskimääräisiin vaatekustannuksiin 500 omavastuun ylittävälle osalle ja ravintokustannuksiin omavastuun ylittävälle osalle. 6 TYÖOSUUSRAHAN MAKSAMINEN Asiakkaat käyvät päivä - ja työtoiminnassa toimintakeskuksissa. Työtoimintaa järjestetään joko kehitysvammaisten erityishuoltona tai sosiaalihuoltolain perusteella. Työtoimintana tehty työ ei ole työsuhteista vaan huoltosuhteista. Asiakkaat tulevat toimintakeskuksiin palveluohjaajien päätöksellä. Päivä - ja työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa. Työosuusraha ei ole veronalaista tuloa, mikäli sitä maksetaan enintään 12 /pv. Asiakkaalle maksettavan työosuusrahan suuruudesta päättää toimintakeskuksen vastaava ohjaaja yhteistyössä muiden ohjaajien kanssa. Saarikan päivä - ja työtoiminnassa oleville asiakkaille maksettavien työosuusrahojen rajat ovat 0,5-6,50 /päivä (v ,50-6,00 /päivä). Avotyötoiminnassa oleville maksetaan /tunti. Avotyöpaikalta laskutetaan maksettu työosuusraha tai avotyöpaikka maksaa suoraan asiakkaalle. 7 VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON HOITOPALKKIOT JA KULUKORVAUKSET Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta. Lisäksi perhehoitajalle voidaan maksaa käynnistämiskorvausta. Nämä perustuvat perhehoitolakiin Hoitopalkkion ja kulukorvauksen määrää tarkistetaan kalenterivuosittain Hoitopalkkio ja kulukorvaus tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain 96 ;ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Sosiaali-ja terveysministeriö ilmoittaa vuosittain indeksikorotuksen suuruuden. Alla olevia palkkioita ja kulukorvauksia korotetaan alkaen ministeriön ilmoittaman indeksikorotuksen verran. Hoitopalkkion suuruus määritellään hoitosopimusta solmittaessa ja sitä tarkistetaan tarvittaessa. Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota. Perhehoitajalain 312/1992) 2 :n mukaan 17

19 hoitopalkkiota maksetaan alkaen vähintään 679,71 (v ,71) perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa. Hoidosta maksettava palkkio perustuu kunkin hoidossa olevan henkilön yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä hoitoon käytettävään aikaan ja hoidon vaativuuteen. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Hoitoisuus arvioidaan yksilöllisesti käyttäen apuna Kelan hoitotukia sekä muistitestiä ja tarvittaessa muita arviointivälineitä ja toimintakykymittareita (esim. RAVA) ja yksilöllistä harkintaa. 7.1 Hoitopalkkio Palkkioluokka 1: 861,87 /kk (v ,87 ) (KELAn perushoitotuki / perusvammaistuki) Palkkioluokka 2: 969,63 /kk (v ,63 ) (KELAn korotettu hoitotuki / korotettu vammaistuki Palkkioluokka 3: 1077,37 /kk (v ,37 ) (KELAn erityishoitotuki / ylin vammaistuki) Viranhaltija voi erityisharkinnallaan korottaa hoidon vaativuudesta johtuen ( esimerkiksi hoidettavalla paljon fyysisen ja/tai psyykkisen toimintakyvyn rajoitteita ) yllä olevia palkkioluokkia enintään 10 %. Vammaisten perhehoidettavien osalta päivä- tai työtoimintaan osallistuminen vähentää perhehoidosta maksettavaa palkkiota seuraavasti: hoidettava 2pv/vko päivä- tai työtoiminnassa vähentää 1,5 pv:n hoitopalkkion /kk hoidettava 3pv/vko päivä- tai työtoiminnassa vähentää 2,5 pv:n hoitopalkkion /kk hoidettava 4pv/vko päivä- tai työtoiminnassa vähentää 3,5 pv:n hoitopalkkion /kk hoidettava 5 pv/vko päivä- tai työtoiminnassa vähentää 4 pv:n hoitopalkkion /kk Päiväkohtaista palkkiota määriteltäessä kuukausipalkkion jakajana käytetään lukua 30. Koululaisten osalta koulussa käynti ei vaikuta hoitopalkkion määrään. 7.1 HOITAJAKOHTAISET LISÄT Koulutuslisä Koulutuslisä maksetaan perhehoitajalle, jolla on todistetusti vähintään kouluasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutus. Koulutuslisä on 37,50 /kk ( v ,50 ) Kokemuslisä Kokemuslisä maksetaan perhehoitajalle, joka on toiminut perhehoitajana vähintään 4 vuotta. Kokemuslisä on 37,50 /kk (v ,50 ) Hoitopalkkio lyhytaikaisessa perhehoidossa Lyhytaikaisesta perhehoidosta maksettava hoitopalkkio on 60 /vrk (v / vrk). Hoidettavan erityisestä hoidon vaativuudesta viranhaltija voi harkinnallaan korottaa palkkiota enintään 10 %. 18

20 7.2.4 Hoitopalkkio osapäiväisessä perhehoidossa Osapäiväisestä perhehoidosta maksettava hoitopalkkio on 50 %:a lyhytaikaisesta perhehoidosta maksettavasta hoitopalkkiosta. 7.3 Kulukorvaus Perhehoidosta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta säädetään perhehoitajalain (312/1992) 3 :ssä. Kulukorvauksen perusteena käytetään perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvia todellisia kustannuksia ja kunkin hoidossa olevan henkilön yksilöllisiä tarpeita. Lain (312/1992) mukaan kulukorvauksen määrä tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Erityisestä syystä kulukorvaus voidaan kuitenkin maksaa säädettyä vähimmäismäärää pienempänä Vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden perhehoidosta maksettava kulukorvaus Vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden perhehoidosta maksettava kulukorvaus on 519,15 /kk (v ,15 ) Se kattaa perhehoidossa olevan ravinnon, asumisen ja muut kulut sisältäen mm. henkilökohtaisen hygienian (lukuun ottamatta vaippoja), vaatehuollon, siivous- ja puhdistuskulut, kohtuulliset virkistys, matka- ja puhelinkulut. Kulukorvaus maksetaan perhehoitajan loman ajalta aterioiden osuudella ( 8,40 / pv ) vähennettynä. Tilapäiset äkilliset muutokset esim. ateriakorvauksissa otetaan huomioon vasta 5 päivää ylittävältä osalta. Koulujen ja työ- ja toimintakeskusten lomat otetaan huomioon koko ajalta. Vammaisten pitkäaikaisen perhehoidosta maksettavaa kulukorvausta vähennetään aterioiden osuudella seuraavasti: hoidettava 1 pv / vko päivä- tai työtoiminnassa vähentää korvausta 12 / kk hoidettava 2 pv / vko päivä- tai työtoiminnassa vähentää korvausta 24 / kk hoidettava 3 pv / vko päivä- tai työtoiminnassa vähentää korvausta 36 / kk hoidettava 4 pv / vko päivä- tai työtoiminnassa vähentää korvausta 48 / kk hoidettava 5 pv / vko päivä- tai työtoiminnassa vähentää korvausta 60 / kk 7.3.2Lyhytaikaisen perhehoidon kulukorvaus Lyhytaikaisen perhehoidon kulukorvaus on 24,00 /päivä (v ,50 ) 7.4 Käynnistämiskorvaus Lain mukaan uutta pitkäaikaista perhehoitosijoitusta käynnistettäessä hoitajalle maksetaan hoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista käynnistämiskorvausta (enimmäismäärä 2 887,51 perhehoidossa olevaa henkilöä kohti v ,51 ). Käynnistämiskorvaus kattaa muun muassa asuntoon kohdistuvat välttämättömät korjaus- ja muutostyöt, kalusteet ja vuodevaatteet. Käynnistämiskorvauksen käytöstä tehdään hankintasuunnitelma ja kustannusarvio, jonka ennen hankintaa hyväksyy Saarikassa perhehoidosta vastaava viranhaltija. 7.5 Sijaishoitajan/kiertävän perhehoitajan hoitopalkkiot 19

AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVE- LUJEN, PALKKIOIDEN JA KORVA- USTEN SOVELTAMIS- JA TOIMIN- TAOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVE- LUJEN, PALKKIOIDEN JA KORVA- USTEN SOVELTAMIS- JA TOIMIN- TAOHJEET 1.1.2016 ALKAEN AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVE- LUJEN, PALKKIOIDEN JA KORVA- USTEN SOVELTAMIS- JA TOIMIN- TAOHJEET 1.1.2016 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO JA MUUT KORVAUKSET...3 1.1 SAARIKAN

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 PERHEHOITAJA 3 3.2 PERHEHOITOKOTI

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 316 12.12.2016 PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 12.12.2016 316 Perhehoitopalkkion määrä on tarkistettava kalenterivuosittain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 23.4.2013 25 LIITE nro 1 Sivu 2 / 14 Sivu 3 / 14 SISÄLLYS 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen n hallitus! T 1 21! T 2 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset tarkistetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 3.12.2015 laatiman

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito 145 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.7.2016 alkaen (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) Hallitus on antanut esityksen lain muuttamiseksi. Kuntayhtymän on ryhdyttävä toimenpiteisiin

Lisätiedot

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 (7) Yleisesti Tässä toimintaohjeessa lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT VUONNA 2016 Sisältö Hoitopalkkio... 2 Hoitopalkkion korottaminen... 3 Lapsilisä ja vammaistuki... 3 Kustannusten korvaus... 3 Terveydenhoito... 5 Päivähoitomaksut... 5

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN Laukaan kunta Vanhusten palvelut VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.3.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS...

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 2 Sisällysluettelo 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3. PERHEHOIDON TOTEUTUS... 4 3.1 Perhehoitaja... 4 3.2

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2013

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2013 Kuopion kaupunki Liite 1 (5) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2013 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Kuopion kaupunki 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVE- LUJEN, PALKKIOIDEN JA KORVA- USTEN SOVELTAMIS- JA TOIMIN- TAOHJEET ALKAEN

AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVE- LUJEN, PALKKIOIDEN JA KORVA- USTEN SOVELTAMIS- JA TOIMIN- TAOHJEET ALKAEN Yhtymävaltuusto 24.11.2016 AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVE- LUJEN, PALKKIOIDEN JA KORVA- USTEN SOVELTAMIS- JA TOIMIN- TAOHJEET 1.1.2017 ALKAEN Yhtymävaltuusto 24.11.2016 28 (Lisätty indeksikorotukset yhtymävaltuuston

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2016 ALKAEN

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2016 ALKAEN LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 27.1.2016 8 Sivu 1 / 12 1 PERHEHOIDON HOITOPALKKIO Hoitopalkkio Laki perhehoitajalain muuttamisesta 8.4.2011/317)

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (L937/2005) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on kunnalla.

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT VUONNA 2015 Sisältö Hoitopalkkio... 2 0-3-vuotias lapsi... 2 3-17-vuotias lapsi... 2 Hoitopalkkion korottaminen... 3 Lapsilisä ja vammaistuki... 3 Kustannusten korvaus...

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 2 Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1, 2 ) Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito 1 (14) Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2017 alkaen sekä lasten ja nuorten perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.3.2017 alkaen Seuraavissa taulukoissa on perhehoitajille

Lisätiedot

HE 134/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia.

HE 134/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä korotettaisiin

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 2 Säädösperusta (1, 2 ) Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan 1.1.2006. Lain tarkoitus on edistää hoidettavan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 482 Diaarinumero 2669/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 alkaen Rantasalmella Hyväksytty Kunnanhallitus 19.12.2016 / 256 Voimaantulo 1.1.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki.3 1.2. Täydentävä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito Perhehoito Lapissa uusia mahdollisuuksia omaishoidon tueksi Sirkka Nissi Onnela, aluevastaava, Omaishoitajat ja Läheiset liitto Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

Lisätiedot