EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallitus Aika klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo Lehtonen Harri puheenjohtaja esteellinen 125 Lähteenmäki Simo 2. varapuheenjohtaja Vainio Maaret jäsen Virta Jukka jäsen esteellinen 125 Mäkitalo Esa jäsen Kyllöinen Päivi jäsen Vihervuori Juhani 1. varapuheenjohtaja puheenjohtaja 125 Muut saapuvilla olleet Perttu Jouko valtuuston 2. vpj Lahtinen Matti kunnanjohtaja, esittelijä Jantunen Antti apulaiskunnanjohtaja esteellinen 125 Rupponen Kari talousjohtaja esteellinen 125 Kotiranta Maili pöytäkirjanpitäjä vt. hallintosihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Harri Lehtonen puheenjohtaja Maili Kotiranta pöytäkirjanpitäjä Juhani Vihervuori 125 puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Lähteenmäki ja Esa Mäkitalo. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Simo Lähteenmäki Esa Mäkitalo

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä maanantaina klo Vt.hallintosihteeri Maili Kotiranta

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Käsitellyt asiat Sivu 122 Valtuuston päätösten täytäntöönpano Euran kunnan omistamien vanhustentalojen kuntokartoitus Euran Naisvoimistelijat ry:n lainahakemus Lyhytaikaisen lainan myöntäminen JVP-Eura Oy:lle Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma , valmisteluohjeet Kuntalaisaloite/Kauttuanmetsän kaavoituksen keskeyttäminen Maanvuokrauspyyntö/Krado Oy Kauttuan aseman myynti Lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle Hiitteenkarin turvallisuusasia/valitus Turun hallinto-oikeudelle Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulu syyskaudelle Ilmoitusasiat 17

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallitus Valtuuston päätösten täytäntöönpano Khall 122 Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa valtuuston pitämän kokouk sen pöytäkirja. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan "jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleenkäsiteltäväksi." Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh , Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet säädetyssä järjestyksessä, ovat lainmukaisia sekä muutoinkin täytäntöönpanokelpoisia ja kunnanhallitus päät tää panna valtuuston tekemät päätökset täytäntöön.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallitus Euran kunnan omistamien vanhustentalojen kuntokartoitus 1317/10.05/2014 Khall 123 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen: "Euran kunnan vanhustentalojen korjausvelka lisääntyy kovaa vauhtia. Onkin ajankohtaista yhteiskunnan vaatimusten lisääntyessä kotihoidon sekä kodinomaisen hoidon suuntaan myös Euran kunnassa tarkastella asiaa. Nykyinen rakennuskanta on noin vuotta vanhaa. Lisäksi vuokralaisten vaatimustaso on noussut. Tästä johtuen tulisi ottaa huomioon nykyvaatimusten mukaisia kodinomaisia kriteereitä enemmän. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Euran kunnan omistamissa vanhustentaloissa (kotipiiri 1, jne.) suoritetaan perusteellinen kuntokartoitus sekä kartoituksen perusteella tehdään korjausaikataulutus, miten peruskorjausta vaativien vanhustentalojen kunnostaminen aloitetaan ja missä järjestyksessä." Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus päättää antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallitus Euran Naisvoimistelijat ry:n lainahakemus 1318/ /2014 Khall 124 Euran Naisvoimistelijat ry:n hakemus : "Euran Naisvoimistelijat ry hakee lyhytaikaista lainaa Euran kunnalta Leader-hanketta varten. Hanke on "Tanssii Euran Naisvoimistelijoiden kanssa" ja hankenumero Hanke on loppusuoralla ja jotta saisimme sen päätökseen, tarvitsisimme lainaa loppukustannuksia varten. Hankkeen hyväksytyt kustannukset on yhteensä euroa, joista talkootyön osuus on euroa. Euran Naisvoimistelijoiden toimesta on ajalta tehty ensimmäinen maksatus, jossa kustannukset olivat yhteensä 3.118,02 euroa, johon sisältyy talkoita 260 euroa, ja nämä seura on maksanut, mutta niistä ei ole vielä tehty maksatusta. Leader-hanke päättyy ja kustannuksia on tulossa enintään 4.812,70 euroa. Tähän summaan haemme Euran kunnalta lainaa. Maksatus ELY-keskukselle on tarkoitus tehdä heti elokuun alussa." Yhdistys on saanut Satakunnan ELY-keskukselta myönteisen päätöksen hanketuesta. Hank keen kus tan nus ar vioksi on hy väk syt ty euroa. Han kkeen toteutusaika on Kunnanhallitus on myöntänyt vastaaviin leaderhankkeisiin lyhytaikaista luottoa enintään euroa siten, että alle euron määräinen laina on va kuudeton. Kunnan tilapäislainan myöntämisehtojen mukaan laina-aika on 4 kk yli hankkeen rahoituspäätöksessä mainitun päättymispäivän, jotta lainan saa jalle jää aikaa tehdä hanketta koskeva loppuselvitys ja maksatushakemus ennen lainan takaisinmaksun erääntymistä. Lainan korko on 3 kk euriborkorko ilman marginaalia. Laina maksetaan yhdessä erässä laina-ajan päättyessä. Lainan lyhennykset voi maksaa myös useassa erässä laina-ajan kuluessa. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus päättää myöntää Euran Naisvoimistelijat ry:lle Tanssii Euran Naisvoimistelijoiden kanssa -hankkeen toteuttami seen anotun euron mää räi sen ti la päis lainan edellä ku vattujen ehtojen mu kai sesti.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallitus Lyhytaikaisen lainan myöntäminen JVP-Eura Oy:lle 803/ /2013 Khall 125 JVP-Eura Oy hakee kunnalta lyhytaikaista luottoa euroa vuoden pituiseksi ajaksi. Yhtiön saneeraus - ja peruskorjaushanke on loppusuoralla ja sitä varten otettu pitkäaikainen luotto näyttäisi riittävän hankkeen toteuttamiseen. Peruskorjaustyön kuluessa on kuitenkin jouduttu tekemään melko huomattava määrä vanhan osan peruskunnostusta. Kunnostustarve on tullut esiin saneeraustyön kuluessa ja sitä varten ei ole voitu varata rahoitusta etukäteen. Yhtiö varautuu maksamaan korjaustyöt korottamalla omistajilta perittävää vesimaksua tarvittava määrä. Yhtiö on jo tehnyt taksakorotuksen, mikä tulee voimaan Korotuksen suuruus on 10 senttiä/jätevesikuutio. Korotuksella voidaan kattaa huomattava osa nyt toteutuneista vanhan osan korjauskuluista. Vesimaksun korotettu tuotto kertyy vähitellen kuukausittain, joten väliaikaista rahoitusta tarvitaan hetkellisesti. Yhtiö aikoo hakea vanhan osan korjauskustannuksiin myös pitkäaikaista rahoitusta, millä korvataan nyt haettava lyhytaikainen luotto. Kun pitkäaikaisen luottoa koskeva tarjouskilpailu on toteutettu, tehdään kunnanhallitukselle myös hakemus lainan takaamisesta. Hallintosäännön 51 :n 2 kohdan mukaan kunnanhallitus voi myöntää lainaa kuntakonserniin kuuluvalle yhteisölle. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus päättää myöntää JVP-Eura Oy:lle tilapäistä lainaa euroa. Laina erääntyy ja siitä peritään nostohetkellä voimassa oleva 12 kk euriborkorko. Laina on maksettava takaisin yhdellä kertaa eräpäivään mennessä. Lainaa koskevan velkakirjan hyväksyy apulaiskunnanjohtaja. Laina on nostokelpoinen heti. Apulaiskunnanjohtajan ollessa esteellinen asian käsittelyyn ja päätöksentekoon asian esitteli kunnanhallitukselle kunnanjohtaja. Lainaa koskevan velkakirjan hyväksyy em. apulaiskunnanjohtajan esteellisyydestä johtuen kunnanjohtaja. Merkittiin pöytäkirjaan, että Jukka Virta, Harri Lehtonen, Kari Rupponen ja Antti Jantunen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Juhani Vihervuori toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma , valmisteluohjeet 1320/ /2014 Khall 126 Vuoden 2014 käyttötalouden menot ovat kasvaneet toukokuun lo pus sa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna 4,1 %. Vuoden 2014 talousar viossa ulkoiset käyttömenot ovat käytännössä yhtä suuret kuin vuoden 2013 tilin päätök sen menot. Käyttötalouden tulojen arvioidaan kertyvän lähes talousarvion mukaisesti. Verotulot kasvavat verohallinnon toukokuisen ennusteen mukaan noin 0,8 miljoonaa suuremmiksi kuin talousarviovaraus. Valtionosuudet näyttävät jäävän noin euroa arvioitua pienemmiksi. Kunnan taloutta koskevan strategian mukaan vuosien ta voit teena on saa vut taa me no ta so, min kä tu lok se na kunkin vuoden ti lin pää tös on posi tiivi nen. Käy tän nös sä se tarkoittaisi sitä, et tä kuluvan vuo den ta lous ar vion suunnitel tu alijäämä 1,5 milj. eu roa pitäisi jo vuonna 2015 kään tää positiiviseksi. Käytännössä tavoite edellyttää verojen korotusta. Vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden menot saisivat olla enintään 76,0 milj. euroa eli kutakuinkin kuluvan vuoden talousarvion verran. Liitteenä olevissa talousarvion valmisteluohjeissa tulosalueille ei anneta talousarviokehystä, vaan tulosalueiden on valmisteltava talousarvioehdotuksensa siten, että koko kunnan ulkoiset toimintamenot olisivat enintään 76,0 milj. euroa.taloussuunnitelmavuosien osalta käsitellään kokouksessa peruspalveluohjelman pohjalta tehtyä painelaskelmaa, minkä perusteella jatketaan suunnitelmavuosien talousarvioiden valmistelua siten, että työ on valmis samanaikaisesti ensi vuoden talousarviovalmistelun päättyessä. Veroista käydään keskustelu alkusyksystä. Valtionosuudet eivät tämän hetken tietojen mukaan kasva vaan vähenevät noin 0,6 milj. euroa. Luku on tällä hetkellä arvio, joka tarkentuu syksyn kuluessa. Verotulokertymäksi on vuoden 2015 osalta arvioitu 43,6 milj. euroa. Investointeja kertyy vv yhteensä 8,9 milj. euroa. Trendilaskelman investoinnit perustuvat vv investointiohjelmaan, minkä mukaan terveyskeskus - vanhainkodin peruskorjaus- ja laajennushanke valmistuu vuoden 2016 alkupuolella. Vuosille ei merkittäviä investointeja ole suunniteltu. Tavoitteena on alentaa investointien määrää joksikin aikaa. Talousarviovalmistelun yleisohje on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2015 talousarviovalmistelun yleisohjeet. Ohjeet annetaan tiedoksi valtuustolle. Kunnanhallitus käy lisäksi talousarvion valmisteluprosessia ohjaavan yleis-

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) keskustelun.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallitus Kuntalaisaloite/Kauttuanmetsän kaavoituksen keskeyttäminen 1299/ /2014 Khall 127 Kauttuanmetsän kaavoituksen keskeyttämistä koskevan kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut allekirjoittajaa. Aloitteessa esitetään mm.: Kauttuanmetsä on kuntalaisten tärkeä luonnonmukainen liikunta- ja vir kis tysalue kunnan keskustaajaman yhteydessä, suurelle joukolle ilman au toa kin tavoitettavissa. Aloitteentekijät esittävät mm., että Kauttuanmetsän asun to raken ta mi seen tähtäävä kaavoitustyö keskeytetään välittömästi ja alue säilytetään nykyisellään kuntalaisten yhteisenä ulkoilu- ja vir kis tys alu ee na. Aloite on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Kuntalain 28 :ssä säädetään kuntalaisen aloiteoikeudesta "Kunnan asukkaal la on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asiois sa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toi men pi teet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toi mi val taan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi men pi teet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöitä on vä hintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otet ta va valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta." Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen tiedokseen ja pyytää siitä kaavatoimikunnan lausunnon.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallitus Maanvuokrauspyyntö/Krado Oy 1274/ /2014 Khall 128 Krado Oy:n edustaja Pekka Siitonen on toimittanut kunnalle maanvuokrauspyynnön, jonka sisältö pelkistettynä on se, että Krado Oy haluaisi vuokrata Euran kunnalta 50 m 2 :n suuruisen määräalan telemaston rakentamiseksi Panelian vesitornin tontille. Suunnitellun vapaasti seisovan ristikkorakenteisen telemaston korkeus olisi noin 48 m ja se vaatisi noin 9 m 2 :n suuruisen laitetilan. Maanvuokrauspyyntö on esityslistan liitteenä, kuin myös muuta materiaalia asiaan liittyen. Koska kysymyksessä on yli 10 vuotta pitkä maanvuokrasopimusasia, tulee kunnanhallituksen päättää asiasta. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus päättää vuokrata Krado Oy:lle noin 50 m 2 :n suuruisen maa-alueen Kunta-Mäkilä -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus , käytettäväksi tukiaseman rakentamiseen esityslistan liitteissä esitetyllä tavalla. Vuokra-aika päättyy Vuokran suuruudeksi määritellään euroa/vuosi ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallitus Kauttuan aseman myynti 1283/ /2014 Khall 129 Kunnanhallitus on pyytänyt julkisia ostotarjouksia Kauttuan asemasta. Tarjousten jättöaika päättyi kello 15. Kauttuan asemasta jätettiin määräaikana seuraavat tarjoukset: Jyri Sarin Arto Rajala Tarja Kyllijoki 9 777,77 Esityslistan liitteenä on kartta myytävästä määräalasta, Asema -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus , rakennuksineen 3 kpl. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus päättää myydä Jyri Sarinille Euran kunnan Kauttuan kylästä noin m 2 :n suuruisen määräalan rakennuksineen Asema -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus esityslistan liitteen mukaisesti. Myytävän määräalan hinta on

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallitus Lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle / /2013 Khall 130 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kuntien lausuntoa pe las tustoi men talousarviosta vuodelle Satakunnan pelastustoimen joh to kun ta on hyväksynyt talousarvion laadintaperiaatteet ja näiden pe ri aat teiden mukaisen alustavan talousarvion ja kuntien maksuosuudet. Johtokunnan esitys perustuu vakiintuneen palvelutason ja toimintojen säi lyt tämi seen ennallaan. Porin kaupunki on edellyttänyt kustannusten so peut ta mista ja tämä sopeutus on arvioitu tarkoittavan euron leik kaus ta kuntien maksuosuuksiin asukaslukuperusteisiin eriin. Leikkauksista euroa katetaan investointien supistamisella ja toinen puoli käyt tö ta lou den kiristämisellä, lähinnä henkilöstön käyttöä tarkentamalla ja va pau tu via virkoja hyödyntämällä. Euran kunnan maksuosuus pienenee vuoden 2014 talousarvion n eurosta vuoden 2015 talousarviossa noin euroon (-1.1 %) Kuntien lausunnot pyydetään mennessä. Esityslistan liitteenä on johtokunnan hyväksymät talousarvion laa din ta pe ri aatteet ja näiden periatteiden mukainen taulukko kuntien maksuosuuksista vuodel le 2015 ja talousarvioehdotus 2015 numero-osa. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan Satakunnan pelastuslaitoksen ta lousar vios ta vuodelle 2015, että pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvion laadintaperusteet ovat pe rus teltu ja kuntien talouden tilan huomioon ottaen, eikä Euran kunnalla ole eri tyis tä lausuttavaa tai esitettävää asian osalta. Investointien osalta tulee soveltuvin osin noudattaa aiemmin vahvistettuja inves toin ti suun ni tel mia, määrältään enintään suunnitelmassa esitetty 1,4 milj. euroa netto vuonna 2015.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallitus Hiitteenkarin turvallisuusasia/valitus Turun hallinto-oikeudelle 1157/ /2014 Khall 131 Petri Valo ja Sari Vuorinen ovat valittaneet Turun hallinto-oikeuteen asiassa, joka koskee teknisen lautakunnan päätöstä Valon ja Vuorisen oikaisuvaatimukseen koskien Hiitteenkarintien turvallisuutta (tekla ). Hallinto-oikeus pyytää lähetteellään vastaanottajaa (Euran kunnanhallitus) valituksen johdosta 1) hankkimaan päätöksen tehneen lautakunnan lausunnon ja 2) antamaan oman selityksensä. Lisäksi hallinto-oikeus pyytää liittämään asiakirjoihin - hakemuksen otteen alueella voimassa olevasta asemakaavasta - selvityksen teknisen lautakunnan toimivallasta asiassa - muut asian käsittelyssä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat. Lisäksi hallinto-oikeus pyytää ilmoittamaan asiasta tarvittaessa lisätietoja antaman henkilön nimen ja yhteystiedot. Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan lausunto asiassa ja Valon ja Vuorisen valituskirjelmä. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus antaa omana selvityksenään seuraavan lausunnon Turun hallinto-oikeudelle koskien Petri Valon ja Sari Vuorisen valitusta teknisen lautakunnan päätöksestä : Koska Valon ja Vuorisen valituskirjelmästä ei selviä oikeudellisia perusteita, joilla teknisen lautakunnan päätös vaaditaan kumottavaksi, kunnanhallitus toteaa kantanaan hallinto-oikeudelle, että valitusta ei tulisi näin ollen tutkia (kunl 90 ). Muilta osin kunnanhallitus liittää hallinto-oikeuden pyytämät asiakirjat omaan selvitykseensä ja ilmoittaa, että lisätietoja asiassa antaa Euran kunnan puolesta tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh , sähköposti

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallitus Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulu syyskaudelle 2014 Khall 132 Kunnanhallitus Valtuusto valtuustoseminaari Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Hallintokuntien pöytäkirjat: - perusturvalautakunta tekninen lautakunta Kuntayhtymien pöytäkirjat ym. - Satakunnan sairaanhoitopiirin ky yhtymävaltuusto Opetus- ja kulttuuriministeriö ; Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä. 4. Köyliön kunnanhallitus ; Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan jäsenyys sekä hankintarenkaan alueiden kuntavastuujätteen hyödyntämispalvelun hankinta. 5. Kunnanjohtajan, apulaiskunnanjohtajan, talousjohtajan ja ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätöspöytä kirjat aj Aluehallintovirasto ; Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 7. Ajankohtaiskatsaus. Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus Merkittiin tiedoksi.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (18) OIKAISUVAATIMUSOHJE Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa. Pykälät 122, 123, 126, 127, 130, 131, 132, 133 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittui hin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle. Pykälät 124, 125, 128, 129 Oikaisuvaatimusviranomainen Euran kunnanhallitus Käyntiosoite: Sorkkistentie 10 Postiosoite: PL 22, EURA sähköposti: puh fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaati van ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, postiosoi te ja puhelinnumero. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) Valtuusto Aika 16.12.2013 klo 18:00-20:43 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Ansio Teemu Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Heikkilä Hannu Helander-Nieminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot