PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus AKA 17:00-18:15 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-18:15 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Arffman Paavo 17:00-18:15 Jäsen Räisänen Pauliina 17:08-18:15 Jäsen Horto Arja 17:00-18:15 Jäsen Keränen Kari 17:00-18:15 jäsen Leinonen Helena 17:00-18:15 Jäsen Mikkonen Veijo 17:00-18:15 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Siira Martti 17:00-18:15 Puheenjohtaja POSSA Karppinen rma Marketta Jäsen MUU OSALLSTUJA Moilanen Heli 17:00-18:15 Kv:n puheenjohtaja Horto lkka 17:00-18:15 Kunnanvaltuuston 1. vpj Keränen Pentti 17:00-18:15 Kunnanvaltuuston 2. vpj Laurikainen Arto 17:00-18:15 Kunnanjohtaja, esittelijä Nuortimo Paavo 17:00-18:15 Sivistyspalv.johtaja, sihteeri ALLEKRJOTUKSET Martti Siira Paavo Nuortimo Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSTELLYT ASAT pykälät: PÖYTÄKRJAN TARKASTUS Päivämäärä Veijo Mikkonen Pasi Ahoniemi _ PÖYTÄKRJA YLESEST NÄHTÄVLLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Paavo Nuortimo, pöytäkirjanpitäjä

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ AKA 17:00-18: PAKKA Kunnanhallituksen huone KÄSTELLYT ASAT Kunnanhallitus Asia Otsikko Sivu 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Lohikalojen ylisiirtoluvan hakeminen Oulujoen vesistössä Hiihtovuoro koiraharrastajille Talous- ja jäteveden hinta Oulun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Paltamon kunnanhallituksen 9 päätöksestä (poikkeamis- lupapäätös: Oikarinen Senja ja Kuisma Janne) 258 Lausuntopyyntö Ristijärven kunnan uudesta osoitejärjestelmästä Pöytäkirjat ja viranhaltijoiden tekemät päätökset Tiedoksi merkittävät asiat Kiinteistönluovutusilmoitukset Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Poikkeamislupahakemus Marjut ja Pentti Kestilä Sähköisen asiointisopimuksen hankkiminen päivähoitoon Määrärahan myöntäminen valtuustosalin ja kunnanhallituksen 18 kokoushuoneen av-laitteisiin 266 Kainuun Pääomarahasto Oy:n yhtiökokousedustajan valitseminen 20 Kunnanhallitus, pöytäkirjanpitäjä

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 252 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi., pöytäkirjanpitäjä

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH 253 Kunnanhallitus on päättänyt, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Veijo Mikkonen ja Pasi Ahoniemi. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkrijantarkastajiksi valittiin Veijo Mikkonen ja Pasi Ahoniemi., pöytäkirjanpitäjä

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Lohikalojen ylisiirtoluvan hakeminen Oulujoen vesistössä KH 254 Valmistelija: elinkeinopalveluiden johtaja Lasse Hyvönen p Paltamon kunta on osallistunut useampaan hankeeseen, joissa tavoitteena on vaelluskalojen palauttaminen Oulujoen vesistöön. Meneillään ovat hankkeet Oulujoen pääuoman kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet ja Kainuun vaelluskalahanke, jonka tavoitteena on selvittää mahdollisuudet vaelluskalakantojen palauttamiseksi Oulujär veen ja Ou lu jär ven ylä puo li siin vesistöalueisiin. Ylisiirrot ovat osa vaelluskalojen palauttamiseen tähtääviä tukitoimenpiteitä. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus kokoaa lupahakemuksen ja pyytää sitä varten Paltamon kunnan sitoutumista yhdeksi ylisiirtoluvanhakijaksi. Muina hakijoina toimisivat Kajaanin kaupunki, Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kunnat. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää antaa sitoumuksensa toimia ylisiirtoluvan hakijana, mikäli muut kunnat ovat mukana. Hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeenpano: Ote. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, kunnanjohtaja, elinkeinopalveluiden johtaja Oikaisuvaati mus Liitteet ylisiirtolupahakemus, pöytäkirjanpitäjä

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Hiihtovuoro koiraharrastajille 111//2009 KH 255 Valmistelija: rkm Mervi Kilpeläinen, puh Paltamon koiraharrastajat ry (PKH ry) anoo Paltamon kunnalta hiihto vuo roa kirkonkylän 5 kilometrin pituiselle valaistulle ladulle kes kiviik ko ja perjantai iltaisin 1-2 tuntia ennen valojen sammumista. PKH ry:n koirahiihto on Vul:in alaista toimintaa, jossa kyseessä on kilpasuorituksesta. Kajaanissa; Vimpelinvaarassa ja Pöyllyvaarassa se kä Sotkamossa; Hiukassa koi ra hiih toa voi har ras taa latupohjilla koiraharrastajille myön netyil lä har joi tus vuo roil la. Nämä vuo rot ovat avoi mia kai kil le hiih tä jil le. Lisäksi Vuokatissa koirahiihtoa voi harrastaa vapaasti jäällä olevilla laduilla. Järjestyslain 14 mukaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämiseksi koiran omistajan tai haltijan on: 1. pidettävä koira taajmassa kytkettynä 2. pidettävä huolta siitä, ettei koi ra pääse kytkemättö mänä kunto po lulle tai muulle sen kal taisel le juoksura dalle eikä lainkaan uima ran nalle, lasten leik kipaikak si va ratulle alueel le, toriaika na toril le taikka ylei seen käyt töön kun nostetulle ladul le tai urheilukentäl le, jollei se ole erikseen sallittua. 3. pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Rakennusmestarin ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää PKH ry:lle koirahiihtovuorot kirkonkylän valaistulle ladulle keskiviikoksi ja perjantaiksi klo Lu pa myönnetään vuodeksi kerrallaan ja anomus täytyy uusi vuo sittain. Luvan myöntämisen edellytyksenä on järjestyslain 14 noudattaminen. Koirahiihtovuorot ovat avoimia kaikille hiihtäjille. Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin päätösehdotuksen. Hyväksyi. Liitteet Toimeenpano: Ote, Paltamon koiraharrastajat ry, rkm Mervi Kilpeläinen, kenttämestari. Oikaisuvaatimus Hiihtovuoro koiraharrastajille, pöytäkirjanpitäjä

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Talous- ja jäteveden hinta 112//2009 KH 256 Valmistelija: rkm Mervi Kilpeläinen, puh Rakennusmestarin ehdotus: Kainuun Tähti Oy on pyytänyt Paltamon kuntaa tarkistamaan talousja jäteveden hintaa yrityksensä osalta (liite). Yritys vetoaa anomuksessaan kohtuuttomiin investointikustannuksiin linjaston rakentamisvaiheessa (rakennettu 2005) ja kiinteistöveron suuruuteen jotka rasit tavat liiketoimintaa kohtuuttomasti. Yrityksen vedenkulutus vuositasolla on n m3. Kainuun Tähti Oy esitys on, et tä heidän veden hintansa olisi 0,65 /m3 ja jäteveden 1,24 /m3. Paltamossa on 6 vesiosuuskuntaa jotka toimivat osuuskuntaperiaatteella. Heidän veden vuosikulutuksensa on yhteensä n m3. Osuuskuntien esityksestä kunnan vesihuoltolaitoksen taksoja on tarkastettu viimeksi v Paltamon kun nan val tuusto käsitteli ja hyväksyi "periaat teet ve si osuus kun tien liit tyessä kunnan ve si huolto ver kostoon sekä vesi huoltoavus tusten pe rusteet". Periaat teis sa kunnan vesi huolto laitos myy veden osuus kunnille ns. "tukku hin taa" 15%:n alen nuk sella kun nan vesi huolto laitoksen hyväksytystä talousvesitak sasta. Muita alen nuksia ei vesi huoltolaitoksella ole. Kunnan vesihuoltolaitoksen hyväksytyt taksat v ovat: vesi 1,30 /m3+alv jätevesi 2,48 /m3+alv Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää myöntää Kainuun Tähti Oy:lle alennusta veden hinnasta 15%. Jätevesi taksoittelussa ei alennuksia. Perustelut: rinnastetaan Kainuun Tähti Oy vesiosuuskuntaan, koska heillä on oma linjastonsa, kunnossapitovastuu linjastostaan sekä veden kulutus rinnastettavissa vesiosuuskuntiin. Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin päätöseh dotuksen. Päätti myöntää alennuksen rakennusmestarin päätösehdotuksen mukaisesti. Alennus tulee voimaan alkaen., pöytäkirjanpitäjä

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Toimeenpano: Ote, Kainuun Tähti Oy, rkm Mervi Kilpeläinen, osastosihteeri Anneli Manninen. Oikaisuvaatimus Liitteet Talous ja jäteveden hinta, pöytäkirjanpitäjä

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Oulun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Paltamon kunnanhallituksen päätöksestä (poikkeamislupapäätös: Oikarinen Senja ja Kuisma Janne) 116//2009 KH 257 Valmistelija: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen, p. (08) , Oulun hallinto-oikeus pyytää Paltamon kunnanhallitusta antamaan lausunnon kunnanhallituksen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Valitus liitteenä. Paltamon kunnanhallitus ei myöntänyt päätöksellään Senja Oikarisen ja Janne Kuisman hakemaa poikkeamislupaa ra ken taa sau narakennus Kiehimänjoen - ijärven rantayleiskaavassa M, maa- ja metsätalouteen osoitetulle alueelle, Uurantien ja Kiehimänjoen vä liin, kiinteistölle nimeltään Vaara-aho rn:o 8:85. Päätöksen perusteluissa on katsottu, että alueelle laaditussa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa rantavyöhykkeen rantarakennusoikeus on osoitettu yksittäisten rakennuspaikkojen tarkkuudella tilakohtaisesti. Hakijoiden tilalle ei ole osoitettu AP-alueena merkityn pysyvän asunnon rakennuspaikkaa lukuunottamatta muuta rakennusoikeutta. Koska hakemuksen mukainen sauna sijoittuu tien (yleinentie) pihapiiristä erottamana rantaan lähes 100 metrin etäisyydelle päärakennuksesta sen ei voida katsoa kuuluvan samaan pihapiiriin vaan muodostavan oman erillisen rantarakennuspaikan, jonka toteuttamisen edellytyksenä tulisi olla kaavassa osoitettu rakennusoikeus. Senja Oikarinen ja Janne Kuisma ovat valittaneet kunnanhallituksen päätöksestä Oulun hallinto-oikeudelle vaatien päätöksen kumoamista ja että heille myönnetään anottu poikkeamislupa tai vaihtoehtoisesti Senja Oikarinen ja Janne Kuisma pyytävät hallinto-oikeutta tutkimaan, olisikko heillä asuinrakennuksen rakentamisajankohdan perusteella MRL:n 72 :n viimeisen momentin ensimmäisen lauseen mukaisesti oikeus saada suoraan asuinrakennukseen liittyvän saunarakennuksen rakennuslupa ilman poikkeamismenettelyä. Poikkeamislupaha kemuksessaan Oikarinen ja Kuisma ovat hakeneet lupaa 15 k-m2 suuruisen saunan rakentamiselle kiinteistölle nimeltään Vaara-aho rn:o 8:85 Kiehimänjoen ja uurantien väliselle alueelle. Kiehimänjoen- ijärven rantayleisaavassa kiinteistön rakennusoikeus on osoitettu Uurantien itäpuolella olevalle kiinteistönosalle kaavamerkinnällä AP, pientalovaltainen asuntoalue. hakijoiden esittämä rantasaunan ra kennuspaikka on kaavassa osoitettu kaavamerkinnällä M maa-ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Hakemuksessa esitetty rakennus toimenpide ei ole yleiskaavan mukainen. Poikkeamisvalta on maankäyttö- ja rakennuslain 43 :n 2 momentin, pöytäkirjanpitäjä

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Rakennustarkastajan ehdotus: (kaavamääräys) osalta kunnalla. Kaavamääräykestä (MRL 43.2) poikkeamisen lisäksi ennen rakennusluvan myöntämistä tulee saada kuitenkin poikkeus myös maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momen tis sa säädetystä rakentamisrajoituksesta. Poikkeamisvalta MRL 72 :n 1 monentin osalta on alueellisella ympäristökeskuksella. MRL 171 :n 3 momentin mukaan alueellinen ympäristökeskus voi ratkaista asian kokonaisuudessaan, jos rakentaminen edellyttää ympäristökeskuksen toimivaltaan kuuluvan poikkeuksen (MRL 72.1 ) lisäksi kunnan toimivaltaan kuuluvaa poikkeamista (MRL 43.2 ). Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun vastaavanlaisesta poikkeamisasiasta taltio 153. Ratkaisu liitteenä. Ratkaisussa korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen, jolla tämä oli kumonnut kunnanhallituksen päätöksen ja todennut, että toimivalta asiassa kuuluu alueelliselle ympäristökeskukselle. Koska Senja Oikarisen ja Janne Kuis man poik kea mis lu pa ha kemuksen käsittelyssä on tehty virhe toimivallan osalta ja poikkeamisluvan ratkaisu päätösvallan osalta kokonaisuudessaan olisi ollut alueellisella ympäristökeskuksella eikä kunnalla, joten kunnanhallitus pyy tää Oulun hallinto-oikeutta palauttamaan asian kunnalle sen uudel leen käsittelyä varten. Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan päätösehdotuksen. Hyväksyi. Toimeenpano: ote päätöksestä Oulun hallinto-oikeus + lausunnon lisäksi pyydetyt liitteet, ote päätöksestä Kai nuun ym pä ris tö kes kus, Sen ja Oi kari nen ja Jan ne Kuisma, aluearkkitehti Harri Lindroos, rakennustarkastaja Muutoksenhakukielto. Liitteet Oulun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö , pöytäkirjanpitäjä

11 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Lausuntopyyntö Ristijärven kunnan uudesta osoitejärjestelmästä 117//2009 KH 258 Valmistelija: rkm Mervi Kilpeläinen, puh Rakennusmestarin ehdotus: Ristijärven kunta on lähettänyt Kainuun pelastuslaitokselle, Kainuun maistraattiin, Kainuun-Koillisman maanmittaustoimistolle, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskukselle, Väestörekisterikeskukseen ja Kainuun kunnille liitteenä olevan lausuntopyynnön koskien Ristijärven kunnan uutta osoitejärjestelmää. Osoitejärjestelmä sisältää uudet nimetyt tiet sekä tiet jotka eivät näy vanhassa osoitekartassa. Ristijärven kunnan uudet nimetyt tiet eivät sivua Paltamon kunnan teitä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää lausunnossaan esittää, että Paltamon kunnalla ei ole mitään huomautettavaa Ristijärven kunnan uudesta osoitejärjestelmästä. Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin päätösehdotuksen. Hyväksyi. Toimeenpano: Ote, Ristijärven kunta, rkm M.Kilpeläinen Muutoksenhakukielto. Liitteet Lausuntopyyntö Ristijärven kunnan uudesta osoitejärjestelmästä, pöytäkirjanpitäjä

12 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijoiden tekemät päätökset KH 259 Sivistyspalveluiden johtaja/ Henkilöstöpäätös/ / Ylituntien korvaaminen. Teknisten palveluiden johtaja/ Henkilöstöpäätös/ / Eron myöntäminen talomiehen työsuhteesta. Kunnanhallitus päättää, ettei se siirrä viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä käsittelyynsä, paitsi mitä ao. viranhaltijat ovat kunnanhallitukselle esittäneet. Hyväksyi. Muutoksenhakukielto., pöytäkirjanpitäjä

13 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Tiedoksi merkittävät asiat KH 260 Saapuneet kirjeet: - Oulun lääninhallitus/ Pelastusosasto/ / Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien eritysavustukset vuodelle Oulun lääninhallitus/ Sivistysosasto/ / Ohjeet ehdotusten tekemisestä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille ja valtionavustusten hakemisesta liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeille vuodelle Kunnallinen työmarkkinalaitos/ / Koulutussopimuksen mukainen ruokailukustannusten korvausten määrä. - Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus/ / Lohikalojen ylisiirtoluvan hakeminen Oulujoen vesistössä. - Opetusministeriö/ / Perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönoton kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. - Liikenne- ja viestintäministeriö/ // Lipputukimallin muutosaikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö/ / lmoitus Namura Finland Oy:lle annetusta valtauspäätöksestä tehdystä valituksesta korkeinpaan hallinto-oikeuteen, valtaus Nuottijärvi 2, 5-6, Opetusministeriö/ / Yksikköhinta- ja suoritepäätöksiä. Perustietokyselyn raportit. Opetushallitus/ / Valtionavustuksen myöntäminen perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämiseen vuosille Myönnetty avustusta Paltamon kunnalle euroa. Avara Suomi Oy/ Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Kainuun maakunta -kuntayhtymä/ / Vastine lausuntoon Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, lähtökohdat ja tavoitteet. Oulun lääninhallitus/ Liikenneosasto/ / Päätös taksilupien kuntakohtaisista enimmäismääristä Oulun läänissä vuodelle Kainuun ympäristökeskus/ / Poikkeamispäätös, Puikkokosken metsästäjät ry, Mieslahti, Puikkokoski RN:o 68:4. Ympäristökeskus hyväksyy hakemuksen. Rakentaminen tulee tapahtua Paltamon kunnan rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. Pnta-alavaatimuksesta on mahollista poiketa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi. Merkitsi tiedoksi., pöytäkirjanpitäjä

14 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoitukset KH Luovuttaja: Ronkainen Esko Kajaanista. Luovutuksen saaja: Ronkainen Jaana Kajaanista. Luovutuksen kohde: Putkinotko RN:o 41:19 Paltamon kunnan Melalahden kylässä. 2. Luovuttaja: Kemppainen Alli, Kemppainen Juha ja Seppälä Pir jo Oulusta. Luovutuksen saaja: Kemppainen Jarkko Kempeleestä, Kemppainen Juha ja Seppälä Pirjo Oulusta. Luovutuksen kohde: Piilo RN:o 12:20 Paltamon kunnan Uuran kylässä. 3. Luovuttaja: Tsutsunen Kalervo Kajaanista. Luovutuksen saaja: Tsutsunen Pekka Kajaanista. Luovutuksen kohde: Simola RN:o 10:11 Paltamon kunnan Varisniemen kylässä. 4. Luovutttaja: Leinonen Jouko Kajaanista. Luovutuksen saaja: Leinonen Jouni Paltamosta. Luovutuksen kohde: Määräosa kiinteistöstä Rinne RN:o 10:19 Paltamon kunnan Kiehimänsuun kylässä. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi. Merkitsi tiedoksi. Muutoksenhakukielto., pöytäkirjanpitäjä

15 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 262 Kunnanjohtajan ehdo tus: Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyk sessä taik ka, että valtuusto on ylit tänyt toimi val tansa tai, et tä pää tös on muuten lain vastainen, kunnan hal lituk sen on jätettävä päätös täytän töön pane matta. Asia on vii pymättä saa tettava val tuus ton uu delleen käsi teltäväksi. Kuntalain 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lain voiman. Täy täntöönpa noon ei kuiten kaan saa ryh tyä, jos oi kaisu vaati mus tai valitus käy täytän töön panon joh dosta hyödyttömäksi taik ka, jos oi kaisuvaati muksen käsit te levä toi mi elin tai valitus virano mainen kiel tää täy tän töönpa non. Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset on kä sitelty laillisesti ja ettei val tuusto ole ylittänyt toi mivaltaansa. Kunnanhallitus panee täy täntöön kun nanvaltuus ton tekemät päätök set. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Kai nuun kuntien ja maakunnan perussopimus hy väk sy tään kor ja tus sa muodossa. Muutoksenhakukielto. Toimeenpano: palveluyksiköt, pöytäkirjanpitäjä

16 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Poikkeamislupahakemus Marjut ja Pentti Kestilä KH 263 Valmistelija: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen, p. (08) , Rakennustarkastajan ehdotus: Kunnanhallitus ei myöntänyt päätöksellään Marjut ja Pentti Kestilälle heidän hakemaansa poikkeamislupaa. Kunnanhallituksen päätös perustui rakennustarkastajan puhelimit se Kuntaliitolta saamien ohjeiden perusteella tehtyyn päätösehdotukseen. Päätöksen jälkeen saatujen uusien ohjeiden (sähköposti + puhelinkeskustelut, Kuntaliitto) mukaan päätöksessä on tapahtunut me nette ly ta pavir he. Hallintolain 50 :ssä on säädetty asiavirheen korjaamisesta: "jos pää tös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteel li seen selvityk seen taikka ilmeisen väärän lain soveltamiseen taikka pää töstä teh täessä on ta pahtunut menettelyvirhe, viranomainen voi poistaa vir heellisen pää töksen ja ratkaista asian uudelleen. Päätös voidaan korjata asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä." Asiasta on oltu puhelimitse yhteydessä Pentti Kestilään ja hän suostuu päätöksen korjaamiseen. Marjut ja Pentti Kestilän poikkeamislupaasian ratkaisussa tapahtuneen menettelytapavirheen johdosta kunnanhallitus poistaa virheellisen päätöksen ja palauttaa asian uudestaan valmisteltavaksi asian uutta käsittelyä varten. Perustelut: hallintolaki 50. Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan päätösehdotuksen. Hyväksyi. Ote päätöksestä: Marjut ja Pentti Kestilä, aluearkkitehti Harri Lindroos, Kainuun ympäristökeskus Muutoksenhakukielto., pöytäkirjanpitäjä

17 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Sähköisen asiointisopimuksen hankkiminen päivähoitoon KH 264 Sivistyspalveluiden johtajan ehdo tus: Valmistelija: sivistyspalveluiden johtaja Paavo Nuortimo, p , päi vähoidon ohjaaja Sirpa Härkönen, p Paltamon kunta on mukana varhaiskasvatuksen Kavake-hankkeessa, joka päättyy vuoden lopussa. Hankkeen yhtenä tavoitteena koko henkilöstön koulutusverkoston lisäksi on ollut yhtenäisten käytäntöjen saaminen alueen kuntiin niin päivähoi don kenttätyössä kuin toimistotyössäkin ja sitä myötä kuntalaisten tasa puolisuus palvelujen saami sessa. Hankkeen aikana toteutettu sopimus tuo meille kustannussäästöt, koska kustannukset jakautuvat mukana olevien kuntien kesken mm hankerahoista maksettavista koulutuskuluista 1050, projektipäällikkötyöstä 3150 sekä hankekoor dinaattorin työpanoksesta, joka on ollut mittava asiaa valmisteltaessa. Lisäksi yh teistyö ja kustannus ten jakautuminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa mm palvelu alusta-asiassa ja Vetuma-palvelussa. Paltamon kunnan kustannuksiksi jää kertakorvauksena 3675 euroa lomak keen in tegroinnista ja palvelun perustamisesta. Vuosittaisiksi kuluiksi tulee 992,40 euroa. Hankkeessa on todettu, että on tarpeellista tarjota vanhemmille tehdä mah dolliseksi mm. hakea päivähoitoon sähköisesti. Sähköisestä ohjelmis tosta on mm. seuraavia hyötyjä: Sähköinen päivähoitohakemus siirtyy suo raan Pro Consona-päivähoito-ohjelmaan käsiteltäväksi. Lasten/perheiden hakemustietojen tallentaminen jää pois työvaiheista (sähköisesti tulleet ha kemukset). Myös hake muksien puutteellisten tieto jen tarkistaminen/täy dentäminen vähenee, koska sähköinen lomake ohjaa hakemuksen käyttöä ja estää puutteelliset ja virheelliset ha kemukset. Ha kemuksen tiedot ovat reaaliaikaisesti kaikkien tietoa tarvitsevien työnteki jöiden käytössä. Asioin tipalvelualustana Kainuun jo olemassa oleva asiointipalvelualusta. Samaan asiointialustaan on mahdollista tuottaa myös muita palveluita. Sähköinen asiointi on nykyaikaa, asiointi on mahdollista kuntalaisille ajasta ja paikasta riippumatonta. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Paltamon kunta hankkii yhdessä Kajaanin, Kuhmon ja Suomussalmen kans sa Pro Con sona päivähoidon sähköinen asiointi ohjelmiston Lo gical Suomi Oy:ltä., pöytäkirjanpitäjä

18 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanjohtaja ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyspalveluiden johtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote, Kajaanin ja Kuhmon kaupungit, Suo mus sal men kunta, päivähoidon ohjaaja, sivistyspalveluiden johtaja. Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

19 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Määrärahan myöntäminen valtuustosalin ja kunnanhallituksen kokoushuoneen av-laitteisiin KH 265 Valtuuston kokouksessa käytiin keskustelua valtuustosalin av-laitteista. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää, että valtuustosalin ja kunnanhallituksen kokoushuoneen av-laitteisiin voidaan käyttää vuonna 2009 enintään euroa. Kunnahallitus päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote, vs. hallintopalveluiden johtaja, tekniset palvelut Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

20 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Kainuun Pääomarahasto Oy:n yhtiökokousedustajan valitseminen KH 266 Paltamon kunta omistaa Kainuun Pääomarahasto Oy:n osakkeita ja on oikeutettu lähettämään edustajansa yhtiökokoukseen. Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan Kainuun Pääomarahasto Oy:n yhtiökokoukseen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä käsiteltäväksi. Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Kari Keräsen. Toimeenpano: Ote, valittu, neuvonta. Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

21 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ OKASUVAATMUSOHJEET JA VALTUSOSOTUS Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 252, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin, ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät: 254, 255, 256, 264, 265, 266 HLL 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Paltamon kunnanhallitukselle Osoite: Vaarankyläntie 7, Paltamo Pykälät: 254, 255, 256, 264, 265, 266 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Oulun hallinto-oikeus, PL 189, Oulu (Käyntiosoite: sokatu 4) Kunnallisvalitus: Pykälät Valitusaika 30 pv. Hallintovalitus, Pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (MAL-päätöksistä päätöksen antopäivästä) Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirje on valittajan tai valituskirjeen muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa., pöytäkirjanpitäjä

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot