PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus AKA 17:00-18:15 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-18:15 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Arffman Paavo 17:00-18:15 Jäsen Räisänen Pauliina 17:08-18:15 Jäsen Horto Arja 17:00-18:15 Jäsen Keränen Kari 17:00-18:15 jäsen Leinonen Helena 17:00-18:15 Jäsen Mikkonen Veijo 17:00-18:15 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Siira Martti 17:00-18:15 Puheenjohtaja POSSA Karppinen rma Marketta Jäsen MUU OSALLSTUJA Moilanen Heli 17:00-18:15 Kv:n puheenjohtaja Horto lkka 17:00-18:15 Kunnanvaltuuston 1. vpj Keränen Pentti 17:00-18:15 Kunnanvaltuuston 2. vpj Laurikainen Arto 17:00-18:15 Kunnanjohtaja, esittelijä Nuortimo Paavo 17:00-18:15 Sivistyspalv.johtaja, sihteeri ALLEKRJOTUKSET Martti Siira Paavo Nuortimo Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSTELLYT ASAT pykälät: PÖYTÄKRJAN TARKASTUS Päivämäärä Veijo Mikkonen Pasi Ahoniemi _ PÖYTÄKRJA YLESEST NÄHTÄVLLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Paavo Nuortimo, pöytäkirjanpitäjä

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ AKA 17:00-18: PAKKA Kunnanhallituksen huone KÄSTELLYT ASAT Kunnanhallitus Asia Otsikko Sivu 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Lohikalojen ylisiirtoluvan hakeminen Oulujoen vesistössä Hiihtovuoro koiraharrastajille Talous- ja jäteveden hinta Oulun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Paltamon kunnanhallituksen 9 päätöksestä (poikkeamis- lupapäätös: Oikarinen Senja ja Kuisma Janne) 258 Lausuntopyyntö Ristijärven kunnan uudesta osoitejärjestelmästä Pöytäkirjat ja viranhaltijoiden tekemät päätökset Tiedoksi merkittävät asiat Kiinteistönluovutusilmoitukset Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Poikkeamislupahakemus Marjut ja Pentti Kestilä Sähköisen asiointisopimuksen hankkiminen päivähoitoon Määrärahan myöntäminen valtuustosalin ja kunnanhallituksen 18 kokoushuoneen av-laitteisiin 266 Kainuun Pääomarahasto Oy:n yhtiökokousedustajan valitseminen 20 Kunnanhallitus, pöytäkirjanpitäjä

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 252 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi., pöytäkirjanpitäjä

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH 253 Kunnanhallitus on päättänyt, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Veijo Mikkonen ja Pasi Ahoniemi. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkrijantarkastajiksi valittiin Veijo Mikkonen ja Pasi Ahoniemi., pöytäkirjanpitäjä

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Lohikalojen ylisiirtoluvan hakeminen Oulujoen vesistössä KH 254 Valmistelija: elinkeinopalveluiden johtaja Lasse Hyvönen p Paltamon kunta on osallistunut useampaan hankeeseen, joissa tavoitteena on vaelluskalojen palauttaminen Oulujoen vesistöön. Meneillään ovat hankkeet Oulujoen pääuoman kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet ja Kainuun vaelluskalahanke, jonka tavoitteena on selvittää mahdollisuudet vaelluskalakantojen palauttamiseksi Oulujär veen ja Ou lu jär ven ylä puo li siin vesistöalueisiin. Ylisiirrot ovat osa vaelluskalojen palauttamiseen tähtääviä tukitoimenpiteitä. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus kokoaa lupahakemuksen ja pyytää sitä varten Paltamon kunnan sitoutumista yhdeksi ylisiirtoluvanhakijaksi. Muina hakijoina toimisivat Kajaanin kaupunki, Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kunnat. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää antaa sitoumuksensa toimia ylisiirtoluvan hakijana, mikäli muut kunnat ovat mukana. Hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeenpano: Ote. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, kunnanjohtaja, elinkeinopalveluiden johtaja Oikaisuvaati mus Liitteet ylisiirtolupahakemus, pöytäkirjanpitäjä

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Hiihtovuoro koiraharrastajille 111//2009 KH 255 Valmistelija: rkm Mervi Kilpeläinen, puh Paltamon koiraharrastajat ry (PKH ry) anoo Paltamon kunnalta hiihto vuo roa kirkonkylän 5 kilometrin pituiselle valaistulle ladulle kes kiviik ko ja perjantai iltaisin 1-2 tuntia ennen valojen sammumista. PKH ry:n koirahiihto on Vul:in alaista toimintaa, jossa kyseessä on kilpasuorituksesta. Kajaanissa; Vimpelinvaarassa ja Pöyllyvaarassa se kä Sotkamossa; Hiukassa koi ra hiih toa voi har ras taa latupohjilla koiraharrastajille myön netyil lä har joi tus vuo roil la. Nämä vuo rot ovat avoi mia kai kil le hiih tä jil le. Lisäksi Vuokatissa koirahiihtoa voi harrastaa vapaasti jäällä olevilla laduilla. Järjestyslain 14 mukaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämiseksi koiran omistajan tai haltijan on: 1. pidettävä koira taajmassa kytkettynä 2. pidettävä huolta siitä, ettei koi ra pääse kytkemättö mänä kunto po lulle tai muulle sen kal taisel le juoksura dalle eikä lainkaan uima ran nalle, lasten leik kipaikak si va ratulle alueel le, toriaika na toril le taikka ylei seen käyt töön kun nostetulle ladul le tai urheilukentäl le, jollei se ole erikseen sallittua. 3. pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Rakennusmestarin ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää PKH ry:lle koirahiihtovuorot kirkonkylän valaistulle ladulle keskiviikoksi ja perjantaiksi klo Lu pa myönnetään vuodeksi kerrallaan ja anomus täytyy uusi vuo sittain. Luvan myöntämisen edellytyksenä on järjestyslain 14 noudattaminen. Koirahiihtovuorot ovat avoimia kaikille hiihtäjille. Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin päätösehdotuksen. Hyväksyi. Liitteet Toimeenpano: Ote, Paltamon koiraharrastajat ry, rkm Mervi Kilpeläinen, kenttämestari. Oikaisuvaatimus Hiihtovuoro koiraharrastajille, pöytäkirjanpitäjä

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Talous- ja jäteveden hinta 112//2009 KH 256 Valmistelija: rkm Mervi Kilpeläinen, puh Rakennusmestarin ehdotus: Kainuun Tähti Oy on pyytänyt Paltamon kuntaa tarkistamaan talousja jäteveden hintaa yrityksensä osalta (liite). Yritys vetoaa anomuksessaan kohtuuttomiin investointikustannuksiin linjaston rakentamisvaiheessa (rakennettu 2005) ja kiinteistöveron suuruuteen jotka rasit tavat liiketoimintaa kohtuuttomasti. Yrityksen vedenkulutus vuositasolla on n m3. Kainuun Tähti Oy esitys on, et tä heidän veden hintansa olisi 0,65 /m3 ja jäteveden 1,24 /m3. Paltamossa on 6 vesiosuuskuntaa jotka toimivat osuuskuntaperiaatteella. Heidän veden vuosikulutuksensa on yhteensä n m3. Osuuskuntien esityksestä kunnan vesihuoltolaitoksen taksoja on tarkastettu viimeksi v Paltamon kun nan val tuusto käsitteli ja hyväksyi "periaat teet ve si osuus kun tien liit tyessä kunnan ve si huolto ver kostoon sekä vesi huoltoavus tusten pe rusteet". Periaat teis sa kunnan vesi huolto laitos myy veden osuus kunnille ns. "tukku hin taa" 15%:n alen nuk sella kun nan vesi huolto laitoksen hyväksytystä talousvesitak sasta. Muita alen nuksia ei vesi huoltolaitoksella ole. Kunnan vesihuoltolaitoksen hyväksytyt taksat v ovat: vesi 1,30 /m3+alv jätevesi 2,48 /m3+alv Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää myöntää Kainuun Tähti Oy:lle alennusta veden hinnasta 15%. Jätevesi taksoittelussa ei alennuksia. Perustelut: rinnastetaan Kainuun Tähti Oy vesiosuuskuntaan, koska heillä on oma linjastonsa, kunnossapitovastuu linjastostaan sekä veden kulutus rinnastettavissa vesiosuuskuntiin. Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin päätöseh dotuksen. Päätti myöntää alennuksen rakennusmestarin päätösehdotuksen mukaisesti. Alennus tulee voimaan alkaen., pöytäkirjanpitäjä

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Toimeenpano: Ote, Kainuun Tähti Oy, rkm Mervi Kilpeläinen, osastosihteeri Anneli Manninen. Oikaisuvaatimus Liitteet Talous ja jäteveden hinta, pöytäkirjanpitäjä

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Oulun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Paltamon kunnanhallituksen päätöksestä (poikkeamislupapäätös: Oikarinen Senja ja Kuisma Janne) 116//2009 KH 257 Valmistelija: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen, p. (08) , Oulun hallinto-oikeus pyytää Paltamon kunnanhallitusta antamaan lausunnon kunnanhallituksen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Valitus liitteenä. Paltamon kunnanhallitus ei myöntänyt päätöksellään Senja Oikarisen ja Janne Kuisman hakemaa poikkeamislupaa ra ken taa sau narakennus Kiehimänjoen - ijärven rantayleiskaavassa M, maa- ja metsätalouteen osoitetulle alueelle, Uurantien ja Kiehimänjoen vä liin, kiinteistölle nimeltään Vaara-aho rn:o 8:85. Päätöksen perusteluissa on katsottu, että alueelle laaditussa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa rantavyöhykkeen rantarakennusoikeus on osoitettu yksittäisten rakennuspaikkojen tarkkuudella tilakohtaisesti. Hakijoiden tilalle ei ole osoitettu AP-alueena merkityn pysyvän asunnon rakennuspaikkaa lukuunottamatta muuta rakennusoikeutta. Koska hakemuksen mukainen sauna sijoittuu tien (yleinentie) pihapiiristä erottamana rantaan lähes 100 metrin etäisyydelle päärakennuksesta sen ei voida katsoa kuuluvan samaan pihapiiriin vaan muodostavan oman erillisen rantarakennuspaikan, jonka toteuttamisen edellytyksenä tulisi olla kaavassa osoitettu rakennusoikeus. Senja Oikarinen ja Janne Kuisma ovat valittaneet kunnanhallituksen päätöksestä Oulun hallinto-oikeudelle vaatien päätöksen kumoamista ja että heille myönnetään anottu poikkeamislupa tai vaihtoehtoisesti Senja Oikarinen ja Janne Kuisma pyytävät hallinto-oikeutta tutkimaan, olisikko heillä asuinrakennuksen rakentamisajankohdan perusteella MRL:n 72 :n viimeisen momentin ensimmäisen lauseen mukaisesti oikeus saada suoraan asuinrakennukseen liittyvän saunarakennuksen rakennuslupa ilman poikkeamismenettelyä. Poikkeamislupaha kemuksessaan Oikarinen ja Kuisma ovat hakeneet lupaa 15 k-m2 suuruisen saunan rakentamiselle kiinteistölle nimeltään Vaara-aho rn:o 8:85 Kiehimänjoen ja uurantien väliselle alueelle. Kiehimänjoen- ijärven rantayleisaavassa kiinteistön rakennusoikeus on osoitettu Uurantien itäpuolella olevalle kiinteistönosalle kaavamerkinnällä AP, pientalovaltainen asuntoalue. hakijoiden esittämä rantasaunan ra kennuspaikka on kaavassa osoitettu kaavamerkinnällä M maa-ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Hakemuksessa esitetty rakennus toimenpide ei ole yleiskaavan mukainen. Poikkeamisvalta on maankäyttö- ja rakennuslain 43 :n 2 momentin, pöytäkirjanpitäjä

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Rakennustarkastajan ehdotus: (kaavamääräys) osalta kunnalla. Kaavamääräykestä (MRL 43.2) poikkeamisen lisäksi ennen rakennusluvan myöntämistä tulee saada kuitenkin poikkeus myös maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momen tis sa säädetystä rakentamisrajoituksesta. Poikkeamisvalta MRL 72 :n 1 monentin osalta on alueellisella ympäristökeskuksella. MRL 171 :n 3 momentin mukaan alueellinen ympäristökeskus voi ratkaista asian kokonaisuudessaan, jos rakentaminen edellyttää ympäristökeskuksen toimivaltaan kuuluvan poikkeuksen (MRL 72.1 ) lisäksi kunnan toimivaltaan kuuluvaa poikkeamista (MRL 43.2 ). Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun vastaavanlaisesta poikkeamisasiasta taltio 153. Ratkaisu liitteenä. Ratkaisussa korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen, jolla tämä oli kumonnut kunnanhallituksen päätöksen ja todennut, että toimivalta asiassa kuuluu alueelliselle ympäristökeskukselle. Koska Senja Oikarisen ja Janne Kuis man poik kea mis lu pa ha kemuksen käsittelyssä on tehty virhe toimivallan osalta ja poikkeamisluvan ratkaisu päätösvallan osalta kokonaisuudessaan olisi ollut alueellisella ympäristökeskuksella eikä kunnalla, joten kunnanhallitus pyy tää Oulun hallinto-oikeutta palauttamaan asian kunnalle sen uudel leen käsittelyä varten. Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan päätösehdotuksen. Hyväksyi. Toimeenpano: ote päätöksestä Oulun hallinto-oikeus + lausunnon lisäksi pyydetyt liitteet, ote päätöksestä Kai nuun ym pä ris tö kes kus, Sen ja Oi kari nen ja Jan ne Kuisma, aluearkkitehti Harri Lindroos, rakennustarkastaja Muutoksenhakukielto. Liitteet Oulun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö , pöytäkirjanpitäjä

11 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Lausuntopyyntö Ristijärven kunnan uudesta osoitejärjestelmästä 117//2009 KH 258 Valmistelija: rkm Mervi Kilpeläinen, puh Rakennusmestarin ehdotus: Ristijärven kunta on lähettänyt Kainuun pelastuslaitokselle, Kainuun maistraattiin, Kainuun-Koillisman maanmittaustoimistolle, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskukselle, Väestörekisterikeskukseen ja Kainuun kunnille liitteenä olevan lausuntopyynnön koskien Ristijärven kunnan uutta osoitejärjestelmää. Osoitejärjestelmä sisältää uudet nimetyt tiet sekä tiet jotka eivät näy vanhassa osoitekartassa. Ristijärven kunnan uudet nimetyt tiet eivät sivua Paltamon kunnan teitä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää lausunnossaan esittää, että Paltamon kunnalla ei ole mitään huomautettavaa Ristijärven kunnan uudesta osoitejärjestelmästä. Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin päätösehdotuksen. Hyväksyi. Toimeenpano: Ote, Ristijärven kunta, rkm M.Kilpeläinen Muutoksenhakukielto. Liitteet Lausuntopyyntö Ristijärven kunnan uudesta osoitejärjestelmästä, pöytäkirjanpitäjä

12 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijoiden tekemät päätökset KH 259 Sivistyspalveluiden johtaja/ Henkilöstöpäätös/ / Ylituntien korvaaminen. Teknisten palveluiden johtaja/ Henkilöstöpäätös/ / Eron myöntäminen talomiehen työsuhteesta. Kunnanhallitus päättää, ettei se siirrä viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä käsittelyynsä, paitsi mitä ao. viranhaltijat ovat kunnanhallitukselle esittäneet. Hyväksyi. Muutoksenhakukielto., pöytäkirjanpitäjä

13 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Tiedoksi merkittävät asiat KH 260 Saapuneet kirjeet: - Oulun lääninhallitus/ Pelastusosasto/ / Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien eritysavustukset vuodelle Oulun lääninhallitus/ Sivistysosasto/ / Ohjeet ehdotusten tekemisestä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille ja valtionavustusten hakemisesta liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeille vuodelle Kunnallinen työmarkkinalaitos/ / Koulutussopimuksen mukainen ruokailukustannusten korvausten määrä. - Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus/ / Lohikalojen ylisiirtoluvan hakeminen Oulujoen vesistössä. - Opetusministeriö/ / Perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönoton kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. - Liikenne- ja viestintäministeriö/ // Lipputukimallin muutosaikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö/ / lmoitus Namura Finland Oy:lle annetusta valtauspäätöksestä tehdystä valituksesta korkeinpaan hallinto-oikeuteen, valtaus Nuottijärvi 2, 5-6, Opetusministeriö/ / Yksikköhinta- ja suoritepäätöksiä. Perustietokyselyn raportit. Opetushallitus/ / Valtionavustuksen myöntäminen perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämiseen vuosille Myönnetty avustusta Paltamon kunnalle euroa. Avara Suomi Oy/ Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Kainuun maakunta -kuntayhtymä/ / Vastine lausuntoon Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, lähtökohdat ja tavoitteet. Oulun lääninhallitus/ Liikenneosasto/ / Päätös taksilupien kuntakohtaisista enimmäismääristä Oulun läänissä vuodelle Kainuun ympäristökeskus/ / Poikkeamispäätös, Puikkokosken metsästäjät ry, Mieslahti, Puikkokoski RN:o 68:4. Ympäristökeskus hyväksyy hakemuksen. Rakentaminen tulee tapahtua Paltamon kunnan rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. Pnta-alavaatimuksesta on mahollista poiketa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi. Merkitsi tiedoksi., pöytäkirjanpitäjä

14 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoitukset KH Luovuttaja: Ronkainen Esko Kajaanista. Luovutuksen saaja: Ronkainen Jaana Kajaanista. Luovutuksen kohde: Putkinotko RN:o 41:19 Paltamon kunnan Melalahden kylässä. 2. Luovuttaja: Kemppainen Alli, Kemppainen Juha ja Seppälä Pir jo Oulusta. Luovutuksen saaja: Kemppainen Jarkko Kempeleestä, Kemppainen Juha ja Seppälä Pirjo Oulusta. Luovutuksen kohde: Piilo RN:o 12:20 Paltamon kunnan Uuran kylässä. 3. Luovuttaja: Tsutsunen Kalervo Kajaanista. Luovutuksen saaja: Tsutsunen Pekka Kajaanista. Luovutuksen kohde: Simola RN:o 10:11 Paltamon kunnan Varisniemen kylässä. 4. Luovutttaja: Leinonen Jouko Kajaanista. Luovutuksen saaja: Leinonen Jouni Paltamosta. Luovutuksen kohde: Määräosa kiinteistöstä Rinne RN:o 10:19 Paltamon kunnan Kiehimänsuun kylässä. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi. Merkitsi tiedoksi. Muutoksenhakukielto., pöytäkirjanpitäjä

15 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 262 Kunnanjohtajan ehdo tus: Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyk sessä taik ka, että valtuusto on ylit tänyt toimi val tansa tai, et tä pää tös on muuten lain vastainen, kunnan hal lituk sen on jätettävä päätös täytän töön pane matta. Asia on vii pymättä saa tettava val tuus ton uu delleen käsi teltäväksi. Kuntalain 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lain voiman. Täy täntöönpa noon ei kuiten kaan saa ryh tyä, jos oi kaisu vaati mus tai valitus käy täytän töön panon joh dosta hyödyttömäksi taik ka, jos oi kaisuvaati muksen käsit te levä toi mi elin tai valitus virano mainen kiel tää täy tän töönpa non. Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset on kä sitelty laillisesti ja ettei val tuusto ole ylittänyt toi mivaltaansa. Kunnanhallitus panee täy täntöön kun nanvaltuus ton tekemät päätök set. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Kai nuun kuntien ja maakunnan perussopimus hy väk sy tään kor ja tus sa muodossa. Muutoksenhakukielto. Toimeenpano: palveluyksiköt, pöytäkirjanpitäjä

16 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Poikkeamislupahakemus Marjut ja Pentti Kestilä KH 263 Valmistelija: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen, p. (08) , Rakennustarkastajan ehdotus: Kunnanhallitus ei myöntänyt päätöksellään Marjut ja Pentti Kestilälle heidän hakemaansa poikkeamislupaa. Kunnanhallituksen päätös perustui rakennustarkastajan puhelimit se Kuntaliitolta saamien ohjeiden perusteella tehtyyn päätösehdotukseen. Päätöksen jälkeen saatujen uusien ohjeiden (sähköposti + puhelinkeskustelut, Kuntaliitto) mukaan päätöksessä on tapahtunut me nette ly ta pavir he. Hallintolain 50 :ssä on säädetty asiavirheen korjaamisesta: "jos pää tös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteel li seen selvityk seen taikka ilmeisen väärän lain soveltamiseen taikka pää töstä teh täessä on ta pahtunut menettelyvirhe, viranomainen voi poistaa vir heellisen pää töksen ja ratkaista asian uudelleen. Päätös voidaan korjata asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä." Asiasta on oltu puhelimitse yhteydessä Pentti Kestilään ja hän suostuu päätöksen korjaamiseen. Marjut ja Pentti Kestilän poikkeamislupaasian ratkaisussa tapahtuneen menettelytapavirheen johdosta kunnanhallitus poistaa virheellisen päätöksen ja palauttaa asian uudestaan valmisteltavaksi asian uutta käsittelyä varten. Perustelut: hallintolaki 50. Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan päätösehdotuksen. Hyväksyi. Ote päätöksestä: Marjut ja Pentti Kestilä, aluearkkitehti Harri Lindroos, Kainuun ympäristökeskus Muutoksenhakukielto., pöytäkirjanpitäjä

17 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Sähköisen asiointisopimuksen hankkiminen päivähoitoon KH 264 Sivistyspalveluiden johtajan ehdo tus: Valmistelija: sivistyspalveluiden johtaja Paavo Nuortimo, p , päi vähoidon ohjaaja Sirpa Härkönen, p Paltamon kunta on mukana varhaiskasvatuksen Kavake-hankkeessa, joka päättyy vuoden lopussa. Hankkeen yhtenä tavoitteena koko henkilöstön koulutusverkoston lisäksi on ollut yhtenäisten käytäntöjen saaminen alueen kuntiin niin päivähoi don kenttätyössä kuin toimistotyössäkin ja sitä myötä kuntalaisten tasa puolisuus palvelujen saami sessa. Hankkeen aikana toteutettu sopimus tuo meille kustannussäästöt, koska kustannukset jakautuvat mukana olevien kuntien kesken mm hankerahoista maksettavista koulutuskuluista 1050, projektipäällikkötyöstä 3150 sekä hankekoor dinaattorin työpanoksesta, joka on ollut mittava asiaa valmisteltaessa. Lisäksi yh teistyö ja kustannus ten jakautuminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa mm palvelu alusta-asiassa ja Vetuma-palvelussa. Paltamon kunnan kustannuksiksi jää kertakorvauksena 3675 euroa lomak keen in tegroinnista ja palvelun perustamisesta. Vuosittaisiksi kuluiksi tulee 992,40 euroa. Hankkeessa on todettu, että on tarpeellista tarjota vanhemmille tehdä mah dolliseksi mm. hakea päivähoitoon sähköisesti. Sähköisestä ohjelmis tosta on mm. seuraavia hyötyjä: Sähköinen päivähoitohakemus siirtyy suo raan Pro Consona-päivähoito-ohjelmaan käsiteltäväksi. Lasten/perheiden hakemustietojen tallentaminen jää pois työvaiheista (sähköisesti tulleet ha kemukset). Myös hake muksien puutteellisten tieto jen tarkistaminen/täy dentäminen vähenee, koska sähköinen lomake ohjaa hakemuksen käyttöä ja estää puutteelliset ja virheelliset ha kemukset. Ha kemuksen tiedot ovat reaaliaikaisesti kaikkien tietoa tarvitsevien työnteki jöiden käytössä. Asioin tipalvelualustana Kainuun jo olemassa oleva asiointipalvelualusta. Samaan asiointialustaan on mahdollista tuottaa myös muita palveluita. Sähköinen asiointi on nykyaikaa, asiointi on mahdollista kuntalaisille ajasta ja paikasta riippumatonta. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Paltamon kunta hankkii yhdessä Kajaanin, Kuhmon ja Suomussalmen kans sa Pro Con sona päivähoidon sähköinen asiointi ohjelmiston Lo gical Suomi Oy:ltä., pöytäkirjanpitäjä

18 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanjohtaja ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyspalveluiden johtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote, Kajaanin ja Kuhmon kaupungit, Suo mus sal men kunta, päivähoidon ohjaaja, sivistyspalveluiden johtaja. Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

19 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Määrärahan myöntäminen valtuustosalin ja kunnanhallituksen kokoushuoneen av-laitteisiin KH 265 Valtuuston kokouksessa käytiin keskustelua valtuustosalin av-laitteista. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää, että valtuustosalin ja kunnanhallituksen kokoushuoneen av-laitteisiin voidaan käyttää vuonna 2009 enintään euroa. Kunnahallitus päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote, vs. hallintopalveluiden johtaja, tekniset palvelut Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

20 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ Kunnanhallitus Kainuun Pääomarahasto Oy:n yhtiökokousedustajan valitseminen KH 266 Paltamon kunta omistaa Kainuun Pääomarahasto Oy:n osakkeita ja on oikeutettu lähettämään edustajansa yhtiökokoukseen. Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan Kainuun Pääomarahasto Oy:n yhtiökokoukseen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä käsiteltäväksi. Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Kari Keräsen. Toimeenpano: Ote, valittu, neuvonta. Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

21 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/ OKASUVAATMUSOHJEET JA VALTUSOSOTUS Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 252, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin, ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät: 254, 255, 256, 264, 265, 266 HLL 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Paltamon kunnanhallitukselle Osoite: Vaarankyläntie 7, Paltamo Pykälät: 254, 255, 256, 264, 265, 266 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Oulun hallinto-oikeus, PL 189, Oulu (Käyntiosoite: sokatu 4) Kunnallisvalitus: Pykälät Valitusaika 30 pv. Hallintovalitus, Pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (MAL-päätöksistä päätöksen antopäivästä) Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirje on valittajan tai valituskirjeen muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa., pöytäkirjanpitäjä

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2016 1 Kunnanhallitus 16.11.2016 AKA 20:00-20:10 PAKKA Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 20:00-20:10

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1. Kunnanhallituksen huone

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1. Kunnanhallituksen huone PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 17.06.2010 AKA 18:53-19:30 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:53-19:30 Jäsen Arffman Paavo 18:53-19:30

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot