SURUN SUMUSTA TOIVON AAMURUSKOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SURUN SUMUSTA TOIVON AAMURUSKOON"

Transkriptio

1 SURUN SUMUSTA TOIVON AAMURUSKOON Tellervo Kilpelänaho Salme Kuivala Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + kirkon diakoniatyöntekijän virkakelpoisuus

2 Tellervo Kilpelänaho & Salme Kuivala. SURUN SUMUSTA-TOIVON AAMURUSKOON neljä läheisensä menettänyttä kertoo surustaan ja selviytymiskeinoista. Oulu, kevät s., + 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) + kirkon diakoniatyöntekijän virkakelpoisuus TIIVISTELMÄ Tässä opinnäytetyössä tuotettiin Oulujoen seurakunnan sururyhmän käyttöön dokumentti, joka tallennettiin dvd muotoon (Digital Versatile Disc). Tuotetta tarvitaan ryhmän toiminnan kehittämiseen. Dvd sisältää lapsen, vanhemman, puolison sekä sisaruksen menettäneiden henkilöiden surukokemukset. Tavoitteena oli saada tietoa ihmisten selviytymisestä surussa. Dvd toimii sururyhmään osallistuville sureville vertaistukena sekä lohdun ja toivon sanomana. Lisäksi dvd:ssä välitetään tietoa surusta ja auttamistahoista sekä kerrotaan syntymättömien lasten kuolemasta. Dvd toteutettiin haastattelemalla eri-ikäisiä aikuisia. Haastateltavat toivat esille monipuolista tietoa surukokemuksista ja surusta selviytymisestä. Dvd:n kuvauksissa käytettiin taustakuvina kuvia luonnosta, kirkosta ja hautausmaalta. Raamatun lauseita käytettiin tuomaan lohtua sureville. Dvd on seurakuntayhtymän työntekijöiden työväline esimerkiksi koulutustilaisuuksissa sekä yhtymän sururyhmien käytössä. Oulujoen sururyhmätoimintaa kehitetään kevään 2006 aikana tuottamalla sururyhmän käyttöön ohjaajien kansio. Asiasanat: suru, surutyö, sururyhmä, selviytyminen, sosiaalinen tuki, produktio

3 Tellervo Kilpelänaho & Salme Kuivala. FROM THE FOG OF GRIEF TO THE MORNING GLOW OF HOPE four people who have lost a close one tell about their grief and ways of coping. Oulu, Spring 2006, 28 p., + 5 appendices. Diakonia Polytechnic, Oulu Unit, Degree Programme in Social Services, Option in Christian Diacon Work. ABSTRACT In this thesis a document in dvd form was produced for the grief group of Oulujoki parish, Finland. This product is needed to perfect the operation of the group. The dvd includes mourning experiences of people who have lost a child, parent, spouse or sibling. The goal was to get information of how people survived grief. The dvd works as fellow support and both comfort and hope to the bereaved who attend a grief group. In addition, the dvd tells about grief, aid workers and also about the death of unborn children. The dvd was made by interviewing adults of different ages. They brought forth versatile knowledge about grief experiences and coping with grief. In the descriptions on the dvd background pictures from nature, church and cemetery were used. Bible sentences were used to bring consolation to the grieving persons. The dvd is a tool for workers for example at school occasions and grief groups. The operation of Oulujoki grief group is developed during spring 2006 by producing a file for the leaders. Key words: grief, grief work, grief group, coping, social support, production

4 Miksi itket äiti? Itketkö mua? Älä itke. Hyvä on helmassa Herran. Katso paimennan pilvilampaita. Noita, jotka sinitaivaalla soutaa. Taikka kuule, oi äiti, lähetän sinulle kukkia täältä. Hallako, kylmä. Ei se mitään. Jäähile sille hohtaa lisää. Älä itke äiti, näin on hyvä. Minä laulan sinulle tuulessa. Soitan, jotta sinä suuren surusi voitat. A.P

5 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...2 ABSTRACT SURUN SUMUSTA - TOIVON AAMURUSKOON PRODUKTION TAVOITTEET JA YHTEISTYÖKUMPPANIT Sisällön tavoitteet Produktion yhteistyökumppanit TUOTTEEN TOTEUTUS Haastattelut Kuvaus ja editointi TUOTTEEN SISÄLTÖ Teoreettinen tausta Haastateltavien selviytymiskeinot TUOTTEEN ARVIOINTI Oma arviointi Seurakunnan arviointi EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS POHDINTA...23 LÄHTEET...26 LIITTEET...30

6 1 SURUN SUMUSTA - TOIVON AAMURUSKOON Suru on normaali ja tavallisin läheisen menetykseen liittyvistä tunteista (Tuettu suru-projekti, 9). Surutyö voi olla raskain työ, mitä ihminen on koskaan joutunut tekemään. Koska suru on työtä, siihen tarvitaan voimavaroja. Usein toivotetaankin surevalle: Voimia! Surutyössä tarvitaan muiden antamaa tukea ja lohdutusta. (Poijula 2002, 11,78.) Vanhan, hallitsevan surukäsityksen mukaisesti 1900-luvulla uskottiin, että onnistunut sureminen edellyttää surijan kokonaisvaltaista irrottautumista kuolleesta ja menneisyydestä. Vanhaa surukäsitystä voidaankin kutsua unohtamisen teoriaksi. Psykologi Soile Poijulan mukaan uusi surukäsitys perustuu kiintymissuhteen jatkuvuudelle. Kahden ihmisen läheinen suhde ei katkea kuolemaan eikä kiintymissuhteen irrottaminen poismenneestä ole surutyön tehtävä, sen sijaan surutyössä kiintymyssuhde muuttaa muotoaan mielikuvien ja muistojen tasolle toimivaksi. (Poijula 2002, 15, ) Sanotaan, että surun ainoa hoito on sureminen, mikä edellyttää menetyksen kohtaamista sekä sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen ilman kuollutta ihmistä. Selviytyäkseen surevan on pystyttävä kohtaamaan kuolema tosiasiana ja siinä hän tarvitsee tukea. (Poijula 2002, ) Jokaisen ihmisen selviytymisen tukeminen on tärkeää. Tarvitsemme toinen toisiamme jaksaaksemme ja pärjätäksemme elämässä. (Selviydyn 1996, 16.) Sosiaalisen tuen merkitys on huomattava ihmisen käydessä läpi surutyötään. Läheisten tukiverkko ja ulkopuoliset auttamistahot luovat turvallisuutta sekä antavat toivon sanoman. Surukokemus ja surusta selviytyminen ovat yksilöllisiä tapahtumia. Ihmisen oma persoona vaikuttaa oleellisesti siihen, kuinka hän kokee surutyön sekä sen mitkä selviytymiskeinot auttavat surusta toipumisessa. Opinnäytetyön aihevalintaan vaikutti aiheen yleinen koskettavuus. Suru on asia, jonka jokainen joskus kohtaa jossain vaiheessa elinkaarensa aikana. Eliniän

7 7 aikana joudutaan keskimäärin 1 2 kertaa läpikäymään surua läheisen ihmisen menettämisen vuoksi. (Karttunen Marja-Liisa, henkilökohtainen tiedonanto ) Tulevissa työtehtävissä kohdataan ihmisiä, joita suru on koskettanut kuoleman kautta. Ammattiin opiskellessa on hyvä oppia tunnistamaan surun merkkejä sekä saada tietoa siitä, mitkä asiat voivat auttaa surussa selviytymisessä. Surusta kertovaa aikaisempaa videotuotantoa on kirkon tiedotuskeskuksella, tuotanto on 1990-luvulta. Kuusi eri dokumenttia löydettiin liittyen suruun ja kuolemaan. Älä tee sitä dokumentti on suunnattu suoraan sururyhmien käyttöön. Video oli vuodelta (Suomen evankelis-luterilainen kirkko.1.) Surun aika video on samantapainen kuin opinnäytetyöntekijöiden tuottama dvd. Surun aika - videossa lapsensa menettänyt kertoo surustaan. Puolison menetyksestä kertoo sekä vanhus että keski-ikäinen. (Suomen evankelisluterilainen kirkko. 2.) Tässä opinnäytetyössä kerrotaan kuinka dvd (Digital Versatile Disc) on tuotettu, tarkastellaan tavoitteiden toteutumista ja sururyhmä toiminnan kehittämistä eteenpäin. Vastaavanlaista tuotetta ei ole samanlaisena käytössä Oulun seurakuntayhtymällä. Tuotteelle oli olemassa kysyntä ja käytön monipuolinen tarve on tullut esille opinnäytetyötä tehdessä. Sen vuoksi tuotteen onnistumista ja tavoitteiden saavutuksia voidaan pitää tärkeänä.

8 8 2 PRODUKTION TAVOITTEET JA YHTEISTYÖKUMPPANIT 2.1 Sisällön tavoitteet Dvd:ssä haastateltavat henkilöt tuovat esiin useamman näkökulman omasta selviytymisestään surutyössä. Tarkoituksena on tuoda esiin näkökulmat lapsensa menettäneen vanhemman surusta, leskeksi jääneen suru puolisonsa menetyksestä, lapsen suru vanhemman menettämisestä sekä oman sisaruksensa menettäneen suru. Tavoitteina tulisi saada tietoa siitä, mitkä asiat kyseisiä henkilöitä auttoivat selviytymään ja jaksamaan eteenpäin. Haastateltavat antavat kokemuksensa kautta vertaistukea sururyhmään osallistuville. Lisäksi dvd:n tulisi viestiä katsojalle toivoa ja lohdutusta. Tavoitteena on myös tuoda esille ulkopuolisia auttamistahoja, joita surevat voivat käyttää. Laajempina tavoitteina hankkeelle voidaan pitää seuraavia: palvelee koko työyhteisöä kehittävänä työvälineenä toimii koko seurakuntayhtymän työvälineenä uusi tuote sururyhmätoiminnan kehittämiseen Pyritään tuottamaan mahdollisimman hyvä ja käyttökelpoinen tuote laajoineen käyttömahdollisuuksineen: erilaisiin sururyhmätoimintoihin, koulutukseen sekä henkilöstön kehittämiseen. Dvd on tuotettu tasokkaasti ja huomioiden eettisyys haastateltavia kuvatessa. 2.2 Produktion yhteistyökumppanit Produktion tilaajana ja rahoittajana toimii Oulujoen seurakunta. Seurakunta saa tuottajana päättää dvd:n käytöstä. Dvd ei ole tarkoitettu suurempaan levitykseen, mutta ihmisten tiedon saantia ei kuitenkaan haluta rajata. Opiskelijat voivat esitellä omaa kappaletta omana työnään (Liiteet 1 ja 2).

9 9 Seurakunnan sururyhmän toiminnasta vastaavat henkilöt ohjaavat opinnäytetyöhön ja dvd:n suunnitteluun liittyvissä asioissa. Produktio ja siihen liittyvät toimet hyväksytetään Oulujoen kirkkoherralla. Dvd:n teknisestä toteutuksesta huolehtii Myrskyfilmi Oy Säkylästä. Tärkeässä osassa dvd:tä työstettäessä ovat haastatteluun ja kuvaukseen lupautuneet henkilöt. Produktiossa tehdään tiivistä yhteistyötä haastateltavien kanssa. Valmistavissa haastatteluissa henkilöt kertovat kokemuksistaan, joista kuvauksissa tuodaan esille selviytymiseen liittyvät ydinasiat. Opinnäytetyön tekijät vastaavat tässä produktiossa haastateltavien etsimisestä, valmistavista haastatteluista sekä haastateltavien kuvaukseen valmistamisesta. He neuvottelevat kuvaajan kanssa dvd:n ulkoasusta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Kuvausten teknisestä toteutuksesta huolehtii Myrskyfilmi Oy. Yritys työstää produktion lopulliseen ulkoasuun. Opinnäytetyön tekijät hankkivat kuvauspaikalle tarvittavaa materiaalia ja huolehtivat kuvaajan ja kuvattavien ruokailusta. Lisäksi varataan tarvittavat kuvauspaikat.

10 10 3 TUOTTEEN TOTEUTUS Produktion suunnittelutyöt aloitettiin toukokuussa Yksilöllisiä ajatuksia ja näkemyksiä toteutettavasta dvd:stä käytiin läpi. Päädyttiin yhteisesti ajatukseen haastatella neljää eri ihmistä, tarkoituksena saada useampia eri näkökulmia omaisen menetyksestä omakohtaisena kokemuksena. Kuvaaja tavattiin heinäkuussa Tapaamisen aikana käytiin yhdessä läpi kuvaajan kanssa suunnitelmia tuotettavasta dvd:stä. Ajatukset olivat hyvin samankaltaiset. Päädyttiin kuvaajan kanssa siihen lopputulokseen, että dvd:n käsikirjoituksena kävisi synopsis eli käsikirjoitus luonnos (Nurmi, Rekiaho, Rekiaho, Soranen 2004, 442). Dvd:n arkaluontoinen aihe esti tarkan käsikirjoituksen kirjoittamisen. Suunnitelmien edetessä opinnäytetyöntekijät halusivat liittää dvd:en tietoa surusta ja auttamistahoista sekä syntymättömien lasten kuolemasta. Näillä lisäyksillä haluttiin laajentaa dvd:n käyttömahdollisuuksia ja antaa ideaa esimerkiksi äitien suruillan järjestämiseen. Taulukossa 1 on esitetty suunnitelma dvd:n toteutuksen aikataulusta.

11 11 TAULUKKO 1. Dvd:n toteutuksen aikataulu 05 08/05 Tutustutaan lähdekirjallisuuteen sekä aloitetaan yhteistyö Oulujoen seurakunnan yhdyshenkilöiden kanssa 08/05 Aloitetaan teoriaopinnot ja haastateltavien esihaastattelut sekä kirjoitetaan alustava synopsis 09/05 Käsikirjoitus hyväksytetään Oulujoen kirkkoherralla ja työstetään dvd /05 Kirjoitetaan opinnäytetyön kirjallista osiota 12/05 Editoidaan tuotos 3.1 Haastattelut Useampaa eri henkilöä haastateltiin etsien kuvattavia. Haastateltaville henkilöille tehtiin useita valmistavia haastatteluita ja näiden pohjalta haettiin henkilöitä dvd:n kuvauksiin. Osa henkilöistä karsiutui pois esiintymiseen liittyvän jännityksen vuoksi. Henkilövalintoja ohjasi halu antaa surussa ponnisteleville mahdollisimman laajakirjoinen vertaistuki. Valmistavien haastatteluiden pohjalta valituille henkilöille tehtiin lopulliset haastattelut. Haastatteluiden mukaisesti valmisteltiin haastattelurungot kuvauksia varten. Haastattelurungoissa tuotiin esille ydinasiat, jotka haluttiin tuoda dvd:ssä esille (Liite 3). Taulukoon 2. kerättiin haastateltavien ja tehtyjen haastatteluiden määrä. Opinnäytetyössä otettiin huomioon eettisyys haastatteluissa. Ihmisten kanssa työskenneltäessä tärkein eettinen periaate on, informoitiin perustuva suostumus. (Hirsjärvi 2001, 20). Haastatteluiden aikana noudatettiin salassapitovelvollisuutta. Toisten haastateltavien ei haluttu tietävän muista haastateltavista ja heidän surutyöstään. Toiminnalla pystyttiin luomaan

12 12 luottamuksellinen suhde haastateltaviin. Luottamuksellisella suhteella pyrittiin takaamaan mahdollisimman avoin keskusteluyhteys haastateltaviin. Ulkoiset häiriötekijät minimoitiin pois järjestämällä rauhallinen tila haastattelua varten (Hirsjärvi 2001, 127). TAULUKKO 2. Haastateltavien perusjoukko Haastatteluja Kuvauksiin valittu kohdejoukko 7 henkilöä 16 kpl 4 hlöä 3.2 Kuvaus ja editointi Dvd:tä kuvattiin Kuvauspaikkoina käytettiin Oulujoen kirkkoa, Hintan seurakuntakotia, Intiön sekä Oulujoen seurakunnan hautausmaata. Haastateltavia kuvattiin Oulun kaupungin eri alueilla. Henkilökuvauksissa kuvaustekniikkana käytettiin kromakeytä eli kuvaupotusta, missä haastateltava kuvataan vihreää taustaa vasten, jolloin saadaan aikaan tasainen väritulos. Lopullisessa tuotoksessa haastateltavan voi liittää haluttuun taustakuvaan. Kuvaukset tapahtuivat ennalta suunnitellun haastattelurungon avulla, jonka haasteltavat saivat kuvauksiin valmistautumista varten. Kuvaustilanteessa haastateltavat saivat vapaasti kertoa surukokemukseen liittyviä asioita haastattelurungon mukaisesti. Haastateltavat saivat kertoa surusta sekä selviytymisestä oman mielen mukaisessa järjestyksessä. Editoinnilla pystyttiin muokkaamaan tieto haluttuun järjestykseen. Kuvauksissa paikalla olivat

13 13 haastateltava, haastattelija ja kuvaaja. Vähäisellä väkimäärällä minimoitiin haastateltavien mahdollisesti kokemaa jännitystä. Ennen kuvausta allekirjoitettiin kaikkien haastateltavien kanssa suostumuspaperi (Liite 4). Tällä sopimuksella haastateltavat antoivat opinnäytetyöntekijöille oikeuden käyttää haastattelu-, kuvaus- sekä kuvamateriaalia opinnäytetyössään. Editoinnin suoritti kokonaisuudessaan kuvaaja Säkylässä. Kuvaajalla oli käytössä opinnäytetyöntekijöiden kirjoittama synopsis (Liite 5) sekä haastattelurungot. Materiaalin avulla kuvaaja pystyi tuottamaan tarkoituksenmukaisen dvd:n.

14 14 4 TUOTTEEN SISÄLTÖ 4.1 Teoreettinen tausta Surun ydinprosessi on luopuminen. Luopuminen sisältää hetki hetkeltä uuden elämän luomista, mikä johtaa peruuttamattomaan surevan muuttumiseen ja on elinikäinen prosessi. Suru muuttuu vähitellen lauhkeaksi. Luopuminen on prosessi, jossa sureva antautuu kärsimykseen ja kamppailuun, etenee todellisuuden kohtaamiseen ja päätyy persoonalliseen kasvuun. (Erjanti 1999, 200.) Sigmund Freud loi surutyön käsityksen vuonna Hän havainnoi, että ihminen joutui psyykkisesti ponnistelemaan selviytyäkseen omaisen menettämisestä seuranneesta uudesta tilanteesta. Tällöin alettiin ajatella, että surevan oli ruvettava kohdistamaan ajatuksia johonkin muuhun ja näin unohtamaan surunsa (Harmanen 1997, 30). Vanha surukäsitys painotti edesmenneen läheisen unohtamista ja suhteen katkaisemista kuolleeseen. Uuden surukäsityksen mukaan kiintymysside voi muuttua lohduttaviksi muistoiksi ja muistosuhteeksi. (Poijula 2002, 11.) Jo vuonna 1961 Fredrik Wislöff kirjoitti, Når en av de kjäre går bort -kirjan sureville. Tässä kirjassa hän kertoo siitä kuinka läheisen menetyksen jälkeen meitä lohduttaa rakkaus, muistot ja jälleennäkemisen toivo (Wislöff 1996, 60). Poijulan uusi surukäsitys perustuu juuri muistoihin ja rakkauteen menetettyä kohtaan. Israelilainen kriisipsykologi Ofra Ayalon on teoksessaan Selviydyn luonut selviytymismallin, jonka avulla voidaan kokonaisvaltaisesti hahmottaa selviytymistä. Selvitymismalli on muodostettu psykologisten teorioiden pohjalta. Keskeisintä tässä on erilaiset voimavarat; arvot, tunteet, sosiaalinen vuorovaikutus, mielikuvitus, kognitiot ja fysiologia. Jokainen näistä valottaa yhtä psyykkisen elämän salaisuutta. Jokainen ihminen käyttää yksilöllisesti eri aikoina ja eri tilanteissa edellä mainittuja kanavia. (Ayalon, O 1996, 25 28).

15 15 Ikonen painottaa tutkimuksessaan samoja selviytymisvoimavaroja kuin Ayalon. Lisäksi esille tulevat fyysisen olemassaolokokemuksen murtumistekijät. Kipu- ja kärsimyskokemukset, jaksamattomuus, väsyminen ja voimien ehtyminen heikentävät selviytymistä. (Ikonen 2000, 49.) Yhdessä suru on helpompi kantaa -kirjan mukaan surutyön käsittelyyn ja selviytymiseen vaikuttavat monet asiat kuten henkilön persoonallisuus, suhtautuminen tapahtumaan sekä ympäristön antama tuki. (Tuettu suru projekti 2004, ) Saaren mukaan taas traumaattisesta kokemuksesta selviytymiseen vaikuttavat henkilöhistoriamme ja siihen liittyvät kokemukset, aikaisemmat traumaattiset kokemukset, lapsena opittu vaikeuksien käsittelykyky, itsearvostus ja luottamuksen taso, sukupuoli, sosiaalisen tuen laajuus sekä ulkoiset olosuhteet. (Saari 2005, ) Selviytyminen on yksilön elämän perustavaa laatua oleva subjektiivinen kokemus, jossa ihminen antaa tapahtumille erilaisia merkityksiä ja tarkoituksia. Olemassaolokokemus, elämän tärkeyden ja merkityksen mieltäminen ovat suoraan yhteydessä selviytymiseen. (Ikonen 2000, ) Äärimmäisistä vastoinkäymisistä ihminen voi selviytyä uskomalla yläpuolella oleviin arvoihin, löytää elämälleen tarkoituksen sekä säilyttää toivon (Ayalon 1995, 26). 4.2 Haastateltavien selviytymiskeinot Haastateltavat käyttivät erilaisia tuki- ja palveluverkostoja. Sureville psykososiaalista tukea ja palveluja annetaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Apua antavat eri tahot kuten kuntasektori; mielenterveyspalvelut ja lastensuojelu, seurakunta; sururyhmät ja sielunhoidolliset keskustelut, kolmassektori; kriisikeskus ja auttava puhelin. (Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 1998:1, 35 39).

16 16 Kolmannella sektorilla toimivat erilaiset järjestöt tukien potilaiden ja heidän omaisten jaksamista. Potilasjärjestö Sylva ry toimii lapsensa menettäneiden vanhempien tukena. Lapsen kuoleman kokenut äiti kertoi saaneen apua Sylva - yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen kautta hän löysi tärkeän vertaistukihenkilön, jonka kanssa hän jakoi surua ja siihen liittyviä tunteita päivittäisillä puhelinkeskusteluilla. Komulaisen tutkimuksessa vertaistuen merkitys nousi erityisesti esille. Parhain saatu tuki menetyksessä oli puhuminen ja yhteinen ymmärrys vertaisten kanssa. ( Komulainen 2001, 88.) Naiset ja miehet purkavat kriisejä erillä tavoin. Naiset puhuvat kokemuksestaan sukulaisille ja ystäville. Miehet puolestaan purkavat tunteitaan usein miten toimimalla ja yksin miettimällä. ( Saari 2005, 58.) Lapsensa menettänyt isä työsti suruaan kaivamalla lapsellensa haudan jäiseen maahan purkaen menetyksestä aiheutunutta surua ja raivoa. Sairaalassa saattohoitoyhteisössä on tiedostettu vanhempien tarve olla kuolevan lapsen kanssa hänen viimeiset hetket. Perheelle ja sukulaisille pyritään järjestämään tilaa, jossa he saavat olla yhdessä lapsen hoidon aikana, lapsen kuollessa ja saatossa viimeiselle matkalle. (Komulainen 2001, 38.) Lapsensa menettänyt äiti sai pitää lastansa sylissä hänen kuollessa. Äiti tunsi kuinka lapsen sielu irtosi ruumista. Asian ymmärtäminen on auttanut äitiä selviytymään lapsensa kuolemasta. Hän ymmärsi lapsensa sielun menneen taivaaseen ja haudassa olivat vain lapsen maalliset kuoret. Tämän vuoksi haudalla käyminen ei lohduttanut äitiä vaan hän tunsi lapsen olemuksen kotona. Kantavana voimana äidillä oli läpi koko surukokemuksen rukoileminen ja usko Jumalaan (Ayalon 1995, 28). Menehtynyt lapsi oli perheen esikoinen. Nuoremmat lapset kokivat menehtyneen yhdeksi perheen jäseneksi, vaikka toinen lapsista oli vain kahden kuukauden ikäinen esikoisen kuollessa. Komulaisen tutkimuksen mukaan perheet eivät halunneet unohtaa kuollutta lasta, vaan se oli perheille merkityksellinen kokemus, joka haluttiin muistaa. (Komulainen 2001, 67). Puolisonsa menetyksestä kertonut henkilö sai apua seurakunnan järjestämästä sururyhmästä. Ryhmän jäsenten antama tuki lievitti menetyksen aiheuttamaa

17 17 tuskaa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntiin on perustettu sururyhmiä omaistensa menettäneille. Kiinnostus surun olemukseen ja surutyöhön on ollut päämotivaatio sururyhmätoiminnan aloittamisessa. Toisena motivaationa on ollut sielunhoidollinen auttaminen. (Harmanen 1997, 82.) Sururyhmätoiminta on aloitettu seurakunnissa vuosina 1974 ja Toiminta laajeni koko kirkkoon 1980-luvun loppupuolella. (Harmanen 1997, 72, 245.) Sururyhmätoiminta on vakiinnuttamassa jalansijansa seurakuntien vuotuisten toimintamuotojen joukossa. Yhdestä kolmeen sururyhmää kokoontuu vuosittain noin puolessa seurakunnista. (Harmanen 2003, 3.) Surevan kasvua edistäviä selviytymiskeinoja ovat esimerkiksi elämän merkityksen ja uusien päämäärien hakeminen. Selviytymisessä voi auttaa myös oman tilanteen näkeminen laajemmassa perspektiivissä. Surevan aktiivisuus ja lisääntynyt kiinnostus toisia kohtaan lisäävät selviytymisen mahdollisuuksia surusta. (Poijula 2002, ) Leski sai sururyhmästä kipinän lähteä mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Hän pystyi saamaan aktiivisen toiminnan avulla hengähdystaukoja surun käsittelyssä. Tämä oli hänelle keino ja voimavara surusta selviytymisessä. Saarenpään mukaan aktiivinen toiminta laajentaa elämänsisältöä, lievittää pahaa oloa ja antaa uusia ulottuvuuksia surutyön vaikeuksien kohtaamiseen (Saarenpää 1999, 50 51). Selviytymistä helpottaa sosiaalinen tukiverkko, mikä toimii puskurina erilaisissa vaikeissa tilanteissa. Tukiverkko vähentää surun kielteisiä terveydellisiä vaikutuksia kuten vastuskyvyn alenemista. (Poijula 2002, 80). Selviytymisen kannalta on merkittävää, että ihminen tietää omistavansa ystäviä sosiaalisessa ihmissuhdeverkostossa ja että hän kokee ja tuntee olevansa arvostettu. (Ikonen 2000, 35-36). Vanhemman menettänyt henkilö koki saaneensa kummeilta tukea menetyksen jättämään tyhjyyteen. Kummien läsnäolo ja huolenpito helpottivat arjessa selviytymistä. Sureva vietti aikaa ystävien kanssa yhdessä liikkumalla ja kulkemalla luonnossa. Ystävien kanssa vietetty aika auttoi väliaikaisesti irtautumaan vaikeista surun tunteista. Toiminta on surun purkamista luovin keinoin (Syväluoma 2001, 65; Heiskanen 1995, 189). Luonnossa liikkumisen hän oli oppinut isältänsä.

18 18 Vanhemman menettänyt koki, ettei saanut puhua menetyksestä ja siihen liittyvistä tunteista. Aikuiset eivät puhuneet kuolemaan liittyvistä asioista ja menetys jäi käsittelemättä. Tämä aiheutti hänelle vaikeuden kertoa tunteista aikuisella iällä. Lasten surun käsittelemättömyys voi johtaa elinikäiseen traumaan, josta seuraa tunteiden ilmaisun vaikeutta (Parker, Stimpson 2004, 151). Sisaruksen menetyksen kokeneen henkilön haastattelussa selvisi, että kuolinsyystä ei voitu sanoa mitään varmuudella. Mahdollisuutena oli joko onnettomuus tai itsemurha. Vuosittain Suomessa kuolee lähes 1300 ihmistä itsemurhan kautta. Omaisille ja läheisille itsemurha on aina järkyttävä tapahtuma. Viime vuosina eteenkin nuorten ja lasten itsemurhat ovat lisääntyneet hälyyttävästi. ( Saari 2005, 24.) Läheisen ihmisen tapaturmainen kuolema on järkyttävimpiä traumaattisia kokemuksia ihmisen elinaikana (Saari 2005, 24). Trauman käsite omaksuttiin surun tutkimukseen luvulla. Kirjallisuudessa ja tutkimuksissa surun ja kriisin teoriaa on käytetty rinnakkain tai vaihdellen. (Erjanti 1999, 40.) Sisaruksen jäädessä junan alle, hänen ruumiistaan ei jäänyt tunnistettavia osia. Omaiset pystyivät tunnistamaan läheisensä vain parista esineestä. Ruumis tunnistettiin dna-testejen avulla ja tutkimukset kestivät useita kuukausia. Surusta selviytymisen kannalta hyvästien jättäminen vainajalle on erittäin tärkeää. Ruumiin katsominen ja koskettaminen konkretisoi lähimmäisen menetystä. Vainajan hyvästeleminen helpottaa surutyötä ja toipumista. Tämän vuoksi vainajan katsominen on erityisen suositeltavaa lapsille. ( Saari 2005, ) Ruumiin tunnistamiseen käytetty aika pitkitti surutyötä. Perheelle annettiin akuuttia kriisiapua, mutta sisar ei kokenut saavansa helpotusta itselle. Tähän vaikutti vainajan tunnistamaton ruumis. Sisar oivalsi, että veli tulisi kotiin, jos hän olisi vielä elossa. Traumaattisissa tilanteissa suru voi juuttua paikoilleen. Kokemuksen käsitteleminen on tärkeää, jotta surun työstämiselle löytyisi tilaa. Traumaattisen kokemuksen hyväksyminen on ehto surutyön alkamiselle. ( Saari 2005, )

19 19 Sisaruksen menettänyt henkilö koki mielenterveysseuran ja kriisikeskuksen sururyhmän tärkeäksi. Hänelle oli helpottavaa, kun kalenterissa oli ylhäällä päivämäärä sururyhmästä, silloin oli lupa surra ja kaivata menetettyä ihmistä. Sururyhmä on surijoille tärkeä purku- ja latauspaikka, toisiaan tukevien ja välittävien muodostama vertaisryhmä, jossa on lupa surra sekä näyttää suruaan. (Harmanen 2003, 3.) Omaisen menettämiseen liittyy myös sekundaarisia menetyksiä. Nämä menetykset voivat vaikeuttaa surusta selviytymistä ja lisätä taakkaa arjen läpiviemiseen. Sekundaarisia menetyksiä ovat muunmuassa taloudelliset menetykset, kodin tai yhteisön menetykset. Sekundääriset menetykset voivat vaikeuttaa surun käsittelyä ja surusta selviytymistä. (Poijula, S 2002, 69.) Haastateltavat eivät tuoneet esille sekundäärisiä menetyksiä, koska he eivät joutuneet henkilökohtaisesti kokemaan esimerkiksi taloudellista menetystä. Haastateltavista yksi henkilö oli menettänyt puolisonsa ja jäänyt vanhuus iällä leskeksi, mikä aiheutti voimavaroja kuluttavan paperisodan eri virastoihin. Hän tunsi olonsa rikolliseksi antaessaan tarkkoja selvityksiä omasta ja puolisonsa tiedoista.

20 20 5 TUOTTEEN ARVIOINTI 5.1 Oma arviointi Arvioidessa opinnäytetyöntekijöiden omaa osuutta tuotteen suunnittelussa onnistuttiin tuottamaan toimiva synopsis ideoimalla suruaiheeseen sopivia tehosteita. Suunnitelma näytti hyvältä ja toteutuskelpoiselta. Löydettiin eriikäisiä haastateltavia kuvauksia varten. Haastateltavat pystyivät antamaan monipuolista tietoa omasta selviytymisestään elämän kokemuksensa kautta. Haastateltavien pohjustaminen kuvausta varten onnistui tarkoituksenmukaisesti. Valmistelevissa haastatteluissa saatiin tarvittava tieto surun selviytymisen keinoista. Haastateltavissa ei näkynyt epävarmuutta tai jännittyneisyyttä. Kuvausten valmistelu ja toteuttaminen oli haasteellista tiukan kuvausaikataulun vuoksi. Opintäytetyöntekijät kokivat ammatilliseksi kasvuksi haastatteluiden tekemisen. Haastattelutilanteet olivat haastavampia kuin osattiin etukäteen ajatella. Aiheen koskettavuus lisäsi ammatillista kasvua. Kyky kuunnella, asettua haasteltavan asemaan sekä empaattisuus ovat tärkeitä työvälineitä tulevassa ammattissa. Haastattelutilanteessa tulee huomioida riskitekijät. Haastateltaessa opinnäytetyöntekijät eivät osanneet tarpeeksi huomioida haastattelusta aiheutuvaa mahdollista stressiä haastateltaville asian arkaluontoisuuden vuoksi. Haastattelu voi olla lähellä terapeuttista keskustelua, jolloin julkaistulla tuotteella voidaan vahingoittaa haastateltavan yksilöllistä koskemattomuutta. Toivoa ja lohdutusta sureville tarjottiin vertaistuen lisäksi raamatun lauseella, joka esitettiin jokaisen haastattelun lopussa. Dvd:ssä tuli esiin ammatillinen diakoninen ote. Toteutunut tuote on tarkoituksen mukainen sururyhmien käyttöä varten. Dvd:n avulla voi tarjota monipuolista apua erilaisissa surutilanteissa oleville ihmisille ja kehittää sururyhmätoimintaa. Tuotteella on lisäksi uutuusarvoa, koska seurakuntien käytössä ei ole samanlaista tuotetta. Dvd:n

21 21 laajempi käyttötarkoitus voi toteutua koko Oulun seurakuntayhtymän sururyhmien työvälineenä. 5.2 Seurakunnan arviointi Oulujoen seurakunnan sururyhmän ohjaajien mielestä dvd:n sisältö on monipuolinen ja kattava. Tuote sisältää kertomuksia elävästä elämästä, joista sururyhmän surevat voivat löytää itsensä. Tuotteen rakenne ja tekninen hallinta ovat tavoitteiden mukaiset. Dvd:ssä esiintyvät haastateltavat tuovat rohkaisevasti esille omaa surutyötään. Haastatteluilla on ollut ihmisille myös hoitava vaikutus, kun surukokemuksen on voinut työstää uudestaan. Puolison menetyksestä voisi olla jatkoa ajatellen myös noin 50-vuotiaan ihmisen näkökulma suruun. Ohjaajien mielestä tuote kytkeytyy työelämään saumattomasti ja palvelee käyttäjäänsä. Tarkoituksena on käyttää tuotetta koko seurakuntayhtymän tasolla. Kaikille yhteistyökumppaneille on ollut hyötyä työskentelystä ja dvd:n valmistumisesta. Yhteistyössä jokaisella osapuolella on ollut oma ammatillinen osaamisalueensa. Dvd on antanut ideoita seurakuntatyön kehittämiselle. Esimerkiksi samantapaista tuotetta voisi käyttää rippikoulutyössä, missä voitaisiin näyttää kuvia seurakuntatyön eri muodoista; kaste ja hautajaiset.

22 22 6 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS Opinnäytetyötä tehdessä opiskelijoita sitovat ammattietiikka, oikeudenmukaisuuden periaate sekä arvo-osaaminen (Lappalainen 2002, ). Opinnäytetyössä käytettiin eettistä harkintakykyä, ihmisten kunnioittamista ja vaitiolovelvollisuutta. Eettinen harkintakyky on ammatilliseen toimintaan liittyvien valintojen ja niiden seurausten tutkimista ja pohtimista.(sosionomin ydinosaaminen 2001, 16.) Haastattelemalla saatujen vastausten luotettavuuteen vaikuttivat haastattelurungon tarkka laadinta sekä kysymysten tarkka suunnittelu. Kysymysten avulla saatiin tarvittu tieto kuvausta varten. Suostumuksen saaminen haastatteluita varten on perusta luottamukselliselle yhteistyölle. Haastateltavien kertoma oma surutyökokemus vastasi teoriatietoa, johon tutustuttiin ennalta. Haastatteluiden sisällön oikeellisuudesta ei voida olla täysin varmoja. Haastateltavat lähtivät mukaan halusta auttaa lähimmäisiä antaen lohtua ja toivoa selviytymisestä. Suostuessaan haastatteluun, he toteuttivat lähimmäisen rakkauteen perustuvaa diakoniatyötä. Haastateltaville annettiin dvd, jolle oli taltioitu ainoastaan heidän oma haastattelu. Toiminnalla estettiin, ettei dvd:tä kopioida ja käytetä väärin. Puolison kuolemasta haastateltu kertoi hänelle olleen kuvauksen ja dvd:n saannin hyvin tärkeää, koska hän halusi jättää puolisostaan ja itsestään muiston lapsille ja heidän perheilleen. Tulevassa työssä on hyvä ymmärtää, että eettisyys ja luotettavuus ovat perusta aidolle ihmisten auttamistyölle ja ohjaavat toimimaan hädänalaisten hyväksi. Opinnäytetyö on auttanut ammattiin kasvamisessa, vahvistaen omia olemassaolevia arvoja ja normeja.

Näkökulmia surun kohtaamiseen

Näkökulmia surun kohtaamiseen Näkökulmia surun kohtaamiseen 1 Psyykkisen kriisin kuvaus läheisen ihmisen kuoleman jälkeen (esim. Cullberg 1973) shokkivaihe (muutamasta sekunnista muutamaan päivään) reaktiovaihe (muutama kuukausi) korjaamisvaihe

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Sisällysluettelo Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Valtakunnalliset intensiivikurssit...

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

Kirjoja surusta ja leskeydestä (omakohtaisia kertomuksia ja teoriaa)

Kirjoja surusta ja leskeydestä (omakohtaisia kertomuksia ja teoriaa) Kirjoja surusta ja leskeydestä (omakohtaisia kertomuksia ja teoriaa) AHERN, Cecelia P.S. Rakastan sinua 2011 AHO, Sulo Surun puhuteltavana: omakohtaisia kokemuksia surusta 1995 ALA-KAPEE, Pirjo Auringonpilkkuja

Lisätiedot

Itsemurhan tehneen läheisellä on oikeus

Itsemurhan tehneen läheisellä on oikeus Itsemurha Itsemurhan tehneen läheisellä on oikeus 1. Surra omalla tavallaan, omassa tahdissaan ja niin kauan kuin siltä tuntuu. 2. Saada tietää tosiasiat itsemurhasta. Nähdä vainaja ja järjestää hautajaiset

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena Perustettu 1988 Toiminta alkanut vertaisryhmäperiaatteella Tällä hetkellä 13 työntekijää RAY:n tuella Omaisten tuki ja neuvonta: Neljä työntekijää Lapsiperhetyö

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Teksti: Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen työryhmä. Toimittanut Päivi Liikamaa Opasta saa lainata lähteen mainiten.

Teksti: Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen työryhmä. Toimittanut Päivi Liikamaa Opasta saa lainata lähteen mainiten. Suru Suomen Mielenterveysseura Teksti: Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen työryhmä Toimittanut Päivi Liikamaa Opasta saa lainata lähteen mainiten. ISBN 978-952-7022-21-4 Paino: Grano 2015 Kuvitus:

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Ohjeita vainajan omaisille

Ohjeita vainajan omaisille Ohjeita vainajan omaisille Satakunnan sairaanhoitopiiri Päivitys 05/2016 Päivittäjä PA, rt 2 Hyvä omainen Olet menettänyt läheisesi. Se tuo mukanaan monia käytännön järjestelyjä, jotka pitää hoitaa surun

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

LÖYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

LÖYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT LIIKUNTAHARRASTUKSEN LÖYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT VALTTI-HANKKEESSA OULUN ALUEELLA -ERITYISLASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ KOKEMANA Ronja Ronkainen ja Marjo Vesala Opinnäytetyö: TAUSTA Työn tilaaja: Suomen

Lisätiedot

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Uhrin auttamisen lähtökohtana on aina empaattinen ja asiallinen kohtaaminen. Kuuntele ja usko siihen, mitä uhri kertoo. On

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz T A Q Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Nimi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus Tausta Perheen kriisitilanteessa - esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Isän ja äidin välissä. Lapsen kuulemisen psykologinen kehys huolto- ja

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Uusia eväitä metsämiehen reppuun Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Miehet huolehtivat itsestään ja terveydestään heikommin kuin naiset ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisen kynnys on korkeampi

Lisätiedot

Kartta ja kompassi. 9. lk

Kartta ja kompassi. 9. lk lk artta ja kompassi 1. senteet puntarissa 2. unnetreenit miten viestin? 3. urun sormenjälki surusta ja kriisistä selviytyminen 4. ärkyvää kun mieli voi pahoin 5. atse tulevaisuuteen elämän unelmat ja

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

MUITA TUKIPALVELUITA MIELENTERVEYSSEURASSA... 7

MUITA TUKIPALVELUITA MIELENTERVEYSSEURASSA... 7 Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2017 1 SISÄLLYSLUETTELO VERTAISTUKIRYHMÄT LÄHEISEN KUOLEMASTA SELVIYTYMISEEN.... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus VALTAKUNNALLISET INTENSIIVIKURSSIT...

Lisätiedot

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy Kuoleman lähellä 3.4. Kotka sh Minna Tani KymSy Hyvästi jää, on vaikeaa Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa Kun kevät saapuu nauraen Kukka kaunis jokainen, mä luonas oon kun näet sen Sairastumisen merkityksestä

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Pauli Forma Työelämäpalvelujen johtaja, Keva 11.9.2014 Työkykyä 18 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 Ikärakenteet julkisella ja yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276

SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276 SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276 AMMATILLINEN VALTA LUOTTAMUKSEN RIKKOMINEN: kerrotaan asioita asiakkaan tietämättä. NORMALISOINTI: ei uskota asiakasta, hyväksytään

Lisätiedot

Miestyö on työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse

Miestyö on työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse MIESTYÖ Miestyön keskus Miestyö on työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse Myyteissä mies on... itsenäinen, ei tarvitse muiden apua ei näytä tunteitaan, ei pelkää vahva ja osaava käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Kriisit ja selviytymisen tukeminen Psykologi,

Lisätiedot

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Sinikka Forsman & Anna Metteri Tutkimus tutuksi -tapaaminen Hki 3.11.2006 Hankkeen tausta Seudullisen yhteistyön ja kollektiivisen asiantuntijuuden kehittämisen

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Lasten mielenterveysambulanssi - kokemuksia jalkautuvasta verkostotyöstä

Lasten mielenterveysambulanssi - kokemuksia jalkautuvasta verkostotyöstä Lasten mielenterveysambulanssi - kokemuksia jalkautuvasta verkostotyöstä Taustaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen Kaste-ohjelman Remontti-hankkeen pilotti 9/2009-9/2012 Kasteohjelman tavoitteet: 1.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Rikas mies, köyhä mies

Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006)

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) Projektityö on ollut osa Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista 2005-2007 Projektin

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta jos lapsi on vanhemman mukana pyritään kysymään ilman lasta; lapsen

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Tavoitteena on antaa pastoreille työvälineitä ja menetelmiä, joiden avulla he voivat arvioida ja kehittää omaa ajanhallintaansa ja itsensä johtamista. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Uudenlaisen kriisityön alkuvaihe Ajoittuu 1980-luvun lopulle ja 1990-luvun alkupuolelle

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ?

Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ? Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ? Pienyhteisö jokaisen tukena ALAN VAUX (1988) Perheemme, ystävämme,

Lisätiedot