SURUN SUMUSTA TOIVON AAMURUSKOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SURUN SUMUSTA TOIVON AAMURUSKOON"

Transkriptio

1 SURUN SUMUSTA TOIVON AAMURUSKOON Tellervo Kilpelänaho Salme Kuivala Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + kirkon diakoniatyöntekijän virkakelpoisuus

2 Tellervo Kilpelänaho & Salme Kuivala. SURUN SUMUSTA-TOIVON AAMURUSKOON neljä läheisensä menettänyttä kertoo surustaan ja selviytymiskeinoista. Oulu, kevät s., + 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) + kirkon diakoniatyöntekijän virkakelpoisuus TIIVISTELMÄ Tässä opinnäytetyössä tuotettiin Oulujoen seurakunnan sururyhmän käyttöön dokumentti, joka tallennettiin dvd muotoon (Digital Versatile Disc). Tuotetta tarvitaan ryhmän toiminnan kehittämiseen. Dvd sisältää lapsen, vanhemman, puolison sekä sisaruksen menettäneiden henkilöiden surukokemukset. Tavoitteena oli saada tietoa ihmisten selviytymisestä surussa. Dvd toimii sururyhmään osallistuville sureville vertaistukena sekä lohdun ja toivon sanomana. Lisäksi dvd:ssä välitetään tietoa surusta ja auttamistahoista sekä kerrotaan syntymättömien lasten kuolemasta. Dvd toteutettiin haastattelemalla eri-ikäisiä aikuisia. Haastateltavat toivat esille monipuolista tietoa surukokemuksista ja surusta selviytymisestä. Dvd:n kuvauksissa käytettiin taustakuvina kuvia luonnosta, kirkosta ja hautausmaalta. Raamatun lauseita käytettiin tuomaan lohtua sureville. Dvd on seurakuntayhtymän työntekijöiden työväline esimerkiksi koulutustilaisuuksissa sekä yhtymän sururyhmien käytössä. Oulujoen sururyhmätoimintaa kehitetään kevään 2006 aikana tuottamalla sururyhmän käyttöön ohjaajien kansio. Asiasanat: suru, surutyö, sururyhmä, selviytyminen, sosiaalinen tuki, produktio

3 Tellervo Kilpelänaho & Salme Kuivala. FROM THE FOG OF GRIEF TO THE MORNING GLOW OF HOPE four people who have lost a close one tell about their grief and ways of coping. Oulu, Spring 2006, 28 p., + 5 appendices. Diakonia Polytechnic, Oulu Unit, Degree Programme in Social Services, Option in Christian Diacon Work. ABSTRACT In this thesis a document in dvd form was produced for the grief group of Oulujoki parish, Finland. This product is needed to perfect the operation of the group. The dvd includes mourning experiences of people who have lost a child, parent, spouse or sibling. The goal was to get information of how people survived grief. The dvd works as fellow support and both comfort and hope to the bereaved who attend a grief group. In addition, the dvd tells about grief, aid workers and also about the death of unborn children. The dvd was made by interviewing adults of different ages. They brought forth versatile knowledge about grief experiences and coping with grief. In the descriptions on the dvd background pictures from nature, church and cemetery were used. Bible sentences were used to bring consolation to the grieving persons. The dvd is a tool for workers for example at school occasions and grief groups. The operation of Oulujoki grief group is developed during spring 2006 by producing a file for the leaders. Key words: grief, grief work, grief group, coping, social support, production

4 Miksi itket äiti? Itketkö mua? Älä itke. Hyvä on helmassa Herran. Katso paimennan pilvilampaita. Noita, jotka sinitaivaalla soutaa. Taikka kuule, oi äiti, lähetän sinulle kukkia täältä. Hallako, kylmä. Ei se mitään. Jäähile sille hohtaa lisää. Älä itke äiti, näin on hyvä. Minä laulan sinulle tuulessa. Soitan, jotta sinä suuren surusi voitat. A.P

5 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...2 ABSTRACT SURUN SUMUSTA - TOIVON AAMURUSKOON PRODUKTION TAVOITTEET JA YHTEISTYÖKUMPPANIT Sisällön tavoitteet Produktion yhteistyökumppanit TUOTTEEN TOTEUTUS Haastattelut Kuvaus ja editointi TUOTTEEN SISÄLTÖ Teoreettinen tausta Haastateltavien selviytymiskeinot TUOTTEEN ARVIOINTI Oma arviointi Seurakunnan arviointi EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS POHDINTA...23 LÄHTEET...26 LIITTEET...30

6 1 SURUN SUMUSTA - TOIVON AAMURUSKOON Suru on normaali ja tavallisin läheisen menetykseen liittyvistä tunteista (Tuettu suru-projekti, 9). Surutyö voi olla raskain työ, mitä ihminen on koskaan joutunut tekemään. Koska suru on työtä, siihen tarvitaan voimavaroja. Usein toivotetaankin surevalle: Voimia! Surutyössä tarvitaan muiden antamaa tukea ja lohdutusta. (Poijula 2002, 11,78.) Vanhan, hallitsevan surukäsityksen mukaisesti 1900-luvulla uskottiin, että onnistunut sureminen edellyttää surijan kokonaisvaltaista irrottautumista kuolleesta ja menneisyydestä. Vanhaa surukäsitystä voidaankin kutsua unohtamisen teoriaksi. Psykologi Soile Poijulan mukaan uusi surukäsitys perustuu kiintymissuhteen jatkuvuudelle. Kahden ihmisen läheinen suhde ei katkea kuolemaan eikä kiintymissuhteen irrottaminen poismenneestä ole surutyön tehtävä, sen sijaan surutyössä kiintymyssuhde muuttaa muotoaan mielikuvien ja muistojen tasolle toimivaksi. (Poijula 2002, 15, ) Sanotaan, että surun ainoa hoito on sureminen, mikä edellyttää menetyksen kohtaamista sekä sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen ilman kuollutta ihmistä. Selviytyäkseen surevan on pystyttävä kohtaamaan kuolema tosiasiana ja siinä hän tarvitsee tukea. (Poijula 2002, ) Jokaisen ihmisen selviytymisen tukeminen on tärkeää. Tarvitsemme toinen toisiamme jaksaaksemme ja pärjätäksemme elämässä. (Selviydyn 1996, 16.) Sosiaalisen tuen merkitys on huomattava ihmisen käydessä läpi surutyötään. Läheisten tukiverkko ja ulkopuoliset auttamistahot luovat turvallisuutta sekä antavat toivon sanoman. Surukokemus ja surusta selviytyminen ovat yksilöllisiä tapahtumia. Ihmisen oma persoona vaikuttaa oleellisesti siihen, kuinka hän kokee surutyön sekä sen mitkä selviytymiskeinot auttavat surusta toipumisessa. Opinnäytetyön aihevalintaan vaikutti aiheen yleinen koskettavuus. Suru on asia, jonka jokainen joskus kohtaa jossain vaiheessa elinkaarensa aikana. Eliniän

7 7 aikana joudutaan keskimäärin 1 2 kertaa läpikäymään surua läheisen ihmisen menettämisen vuoksi. (Karttunen Marja-Liisa, henkilökohtainen tiedonanto ) Tulevissa työtehtävissä kohdataan ihmisiä, joita suru on koskettanut kuoleman kautta. Ammattiin opiskellessa on hyvä oppia tunnistamaan surun merkkejä sekä saada tietoa siitä, mitkä asiat voivat auttaa surussa selviytymisessä. Surusta kertovaa aikaisempaa videotuotantoa on kirkon tiedotuskeskuksella, tuotanto on 1990-luvulta. Kuusi eri dokumenttia löydettiin liittyen suruun ja kuolemaan. Älä tee sitä dokumentti on suunnattu suoraan sururyhmien käyttöön. Video oli vuodelta (Suomen evankelis-luterilainen kirkko.1.) Surun aika video on samantapainen kuin opinnäytetyöntekijöiden tuottama dvd. Surun aika - videossa lapsensa menettänyt kertoo surustaan. Puolison menetyksestä kertoo sekä vanhus että keski-ikäinen. (Suomen evankelisluterilainen kirkko. 2.) Tässä opinnäytetyössä kerrotaan kuinka dvd (Digital Versatile Disc) on tuotettu, tarkastellaan tavoitteiden toteutumista ja sururyhmä toiminnan kehittämistä eteenpäin. Vastaavanlaista tuotetta ei ole samanlaisena käytössä Oulun seurakuntayhtymällä. Tuotteelle oli olemassa kysyntä ja käytön monipuolinen tarve on tullut esille opinnäytetyötä tehdessä. Sen vuoksi tuotteen onnistumista ja tavoitteiden saavutuksia voidaan pitää tärkeänä.

8 8 2 PRODUKTION TAVOITTEET JA YHTEISTYÖKUMPPANIT 2.1 Sisällön tavoitteet Dvd:ssä haastateltavat henkilöt tuovat esiin useamman näkökulman omasta selviytymisestään surutyössä. Tarkoituksena on tuoda esiin näkökulmat lapsensa menettäneen vanhemman surusta, leskeksi jääneen suru puolisonsa menetyksestä, lapsen suru vanhemman menettämisestä sekä oman sisaruksensa menettäneen suru. Tavoitteina tulisi saada tietoa siitä, mitkä asiat kyseisiä henkilöitä auttoivat selviytymään ja jaksamaan eteenpäin. Haastateltavat antavat kokemuksensa kautta vertaistukea sururyhmään osallistuville. Lisäksi dvd:n tulisi viestiä katsojalle toivoa ja lohdutusta. Tavoitteena on myös tuoda esille ulkopuolisia auttamistahoja, joita surevat voivat käyttää. Laajempina tavoitteina hankkeelle voidaan pitää seuraavia: palvelee koko työyhteisöä kehittävänä työvälineenä toimii koko seurakuntayhtymän työvälineenä uusi tuote sururyhmätoiminnan kehittämiseen Pyritään tuottamaan mahdollisimman hyvä ja käyttökelpoinen tuote laajoineen käyttömahdollisuuksineen: erilaisiin sururyhmätoimintoihin, koulutukseen sekä henkilöstön kehittämiseen. Dvd on tuotettu tasokkaasti ja huomioiden eettisyys haastateltavia kuvatessa. 2.2 Produktion yhteistyökumppanit Produktion tilaajana ja rahoittajana toimii Oulujoen seurakunta. Seurakunta saa tuottajana päättää dvd:n käytöstä. Dvd ei ole tarkoitettu suurempaan levitykseen, mutta ihmisten tiedon saantia ei kuitenkaan haluta rajata. Opiskelijat voivat esitellä omaa kappaletta omana työnään (Liiteet 1 ja 2).

9 9 Seurakunnan sururyhmän toiminnasta vastaavat henkilöt ohjaavat opinnäytetyöhön ja dvd:n suunnitteluun liittyvissä asioissa. Produktio ja siihen liittyvät toimet hyväksytetään Oulujoen kirkkoherralla. Dvd:n teknisestä toteutuksesta huolehtii Myrskyfilmi Oy Säkylästä. Tärkeässä osassa dvd:tä työstettäessä ovat haastatteluun ja kuvaukseen lupautuneet henkilöt. Produktiossa tehdään tiivistä yhteistyötä haastateltavien kanssa. Valmistavissa haastatteluissa henkilöt kertovat kokemuksistaan, joista kuvauksissa tuodaan esille selviytymiseen liittyvät ydinasiat. Opinnäytetyön tekijät vastaavat tässä produktiossa haastateltavien etsimisestä, valmistavista haastatteluista sekä haastateltavien kuvaukseen valmistamisesta. He neuvottelevat kuvaajan kanssa dvd:n ulkoasusta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Kuvausten teknisestä toteutuksesta huolehtii Myrskyfilmi Oy. Yritys työstää produktion lopulliseen ulkoasuun. Opinnäytetyön tekijät hankkivat kuvauspaikalle tarvittavaa materiaalia ja huolehtivat kuvaajan ja kuvattavien ruokailusta. Lisäksi varataan tarvittavat kuvauspaikat.

10 10 3 TUOTTEEN TOTEUTUS Produktion suunnittelutyöt aloitettiin toukokuussa Yksilöllisiä ajatuksia ja näkemyksiä toteutettavasta dvd:stä käytiin läpi. Päädyttiin yhteisesti ajatukseen haastatella neljää eri ihmistä, tarkoituksena saada useampia eri näkökulmia omaisen menetyksestä omakohtaisena kokemuksena. Kuvaaja tavattiin heinäkuussa Tapaamisen aikana käytiin yhdessä läpi kuvaajan kanssa suunnitelmia tuotettavasta dvd:stä. Ajatukset olivat hyvin samankaltaiset. Päädyttiin kuvaajan kanssa siihen lopputulokseen, että dvd:n käsikirjoituksena kävisi synopsis eli käsikirjoitus luonnos (Nurmi, Rekiaho, Rekiaho, Soranen 2004, 442). Dvd:n arkaluontoinen aihe esti tarkan käsikirjoituksen kirjoittamisen. Suunnitelmien edetessä opinnäytetyöntekijät halusivat liittää dvd:en tietoa surusta ja auttamistahoista sekä syntymättömien lasten kuolemasta. Näillä lisäyksillä haluttiin laajentaa dvd:n käyttömahdollisuuksia ja antaa ideaa esimerkiksi äitien suruillan järjestämiseen. Taulukossa 1 on esitetty suunnitelma dvd:n toteutuksen aikataulusta.

11 11 TAULUKKO 1. Dvd:n toteutuksen aikataulu 05 08/05 Tutustutaan lähdekirjallisuuteen sekä aloitetaan yhteistyö Oulujoen seurakunnan yhdyshenkilöiden kanssa 08/05 Aloitetaan teoriaopinnot ja haastateltavien esihaastattelut sekä kirjoitetaan alustava synopsis 09/05 Käsikirjoitus hyväksytetään Oulujoen kirkkoherralla ja työstetään dvd /05 Kirjoitetaan opinnäytetyön kirjallista osiota 12/05 Editoidaan tuotos 3.1 Haastattelut Useampaa eri henkilöä haastateltiin etsien kuvattavia. Haastateltaville henkilöille tehtiin useita valmistavia haastatteluita ja näiden pohjalta haettiin henkilöitä dvd:n kuvauksiin. Osa henkilöistä karsiutui pois esiintymiseen liittyvän jännityksen vuoksi. Henkilövalintoja ohjasi halu antaa surussa ponnisteleville mahdollisimman laajakirjoinen vertaistuki. Valmistavien haastatteluiden pohjalta valituille henkilöille tehtiin lopulliset haastattelut. Haastatteluiden mukaisesti valmisteltiin haastattelurungot kuvauksia varten. Haastattelurungoissa tuotiin esille ydinasiat, jotka haluttiin tuoda dvd:ssä esille (Liite 3). Taulukoon 2. kerättiin haastateltavien ja tehtyjen haastatteluiden määrä. Opinnäytetyössä otettiin huomioon eettisyys haastatteluissa. Ihmisten kanssa työskenneltäessä tärkein eettinen periaate on, informoitiin perustuva suostumus. (Hirsjärvi 2001, 20). Haastatteluiden aikana noudatettiin salassapitovelvollisuutta. Toisten haastateltavien ei haluttu tietävän muista haastateltavista ja heidän surutyöstään. Toiminnalla pystyttiin luomaan

12 12 luottamuksellinen suhde haastateltaviin. Luottamuksellisella suhteella pyrittiin takaamaan mahdollisimman avoin keskusteluyhteys haastateltaviin. Ulkoiset häiriötekijät minimoitiin pois järjestämällä rauhallinen tila haastattelua varten (Hirsjärvi 2001, 127). TAULUKKO 2. Haastateltavien perusjoukko Haastatteluja Kuvauksiin valittu kohdejoukko 7 henkilöä 16 kpl 4 hlöä 3.2 Kuvaus ja editointi Dvd:tä kuvattiin Kuvauspaikkoina käytettiin Oulujoen kirkkoa, Hintan seurakuntakotia, Intiön sekä Oulujoen seurakunnan hautausmaata. Haastateltavia kuvattiin Oulun kaupungin eri alueilla. Henkilökuvauksissa kuvaustekniikkana käytettiin kromakeytä eli kuvaupotusta, missä haastateltava kuvataan vihreää taustaa vasten, jolloin saadaan aikaan tasainen väritulos. Lopullisessa tuotoksessa haastateltavan voi liittää haluttuun taustakuvaan. Kuvaukset tapahtuivat ennalta suunnitellun haastattelurungon avulla, jonka haasteltavat saivat kuvauksiin valmistautumista varten. Kuvaustilanteessa haastateltavat saivat vapaasti kertoa surukokemukseen liittyviä asioita haastattelurungon mukaisesti. Haastateltavat saivat kertoa surusta sekä selviytymisestä oman mielen mukaisessa järjestyksessä. Editoinnilla pystyttiin muokkaamaan tieto haluttuun järjestykseen. Kuvauksissa paikalla olivat

13 13 haastateltava, haastattelija ja kuvaaja. Vähäisellä väkimäärällä minimoitiin haastateltavien mahdollisesti kokemaa jännitystä. Ennen kuvausta allekirjoitettiin kaikkien haastateltavien kanssa suostumuspaperi (Liite 4). Tällä sopimuksella haastateltavat antoivat opinnäytetyöntekijöille oikeuden käyttää haastattelu-, kuvaus- sekä kuvamateriaalia opinnäytetyössään. Editoinnin suoritti kokonaisuudessaan kuvaaja Säkylässä. Kuvaajalla oli käytössä opinnäytetyöntekijöiden kirjoittama synopsis (Liite 5) sekä haastattelurungot. Materiaalin avulla kuvaaja pystyi tuottamaan tarkoituksenmukaisen dvd:n.

14 14 4 TUOTTEEN SISÄLTÖ 4.1 Teoreettinen tausta Surun ydinprosessi on luopuminen. Luopuminen sisältää hetki hetkeltä uuden elämän luomista, mikä johtaa peruuttamattomaan surevan muuttumiseen ja on elinikäinen prosessi. Suru muuttuu vähitellen lauhkeaksi. Luopuminen on prosessi, jossa sureva antautuu kärsimykseen ja kamppailuun, etenee todellisuuden kohtaamiseen ja päätyy persoonalliseen kasvuun. (Erjanti 1999, 200.) Sigmund Freud loi surutyön käsityksen vuonna Hän havainnoi, että ihminen joutui psyykkisesti ponnistelemaan selviytyäkseen omaisen menettämisestä seuranneesta uudesta tilanteesta. Tällöin alettiin ajatella, että surevan oli ruvettava kohdistamaan ajatuksia johonkin muuhun ja näin unohtamaan surunsa (Harmanen 1997, 30). Vanha surukäsitys painotti edesmenneen läheisen unohtamista ja suhteen katkaisemista kuolleeseen. Uuden surukäsityksen mukaan kiintymysside voi muuttua lohduttaviksi muistoiksi ja muistosuhteeksi. (Poijula 2002, 11.) Jo vuonna 1961 Fredrik Wislöff kirjoitti, Når en av de kjäre går bort -kirjan sureville. Tässä kirjassa hän kertoo siitä kuinka läheisen menetyksen jälkeen meitä lohduttaa rakkaus, muistot ja jälleennäkemisen toivo (Wislöff 1996, 60). Poijulan uusi surukäsitys perustuu juuri muistoihin ja rakkauteen menetettyä kohtaan. Israelilainen kriisipsykologi Ofra Ayalon on teoksessaan Selviydyn luonut selviytymismallin, jonka avulla voidaan kokonaisvaltaisesti hahmottaa selviytymistä. Selvitymismalli on muodostettu psykologisten teorioiden pohjalta. Keskeisintä tässä on erilaiset voimavarat; arvot, tunteet, sosiaalinen vuorovaikutus, mielikuvitus, kognitiot ja fysiologia. Jokainen näistä valottaa yhtä psyykkisen elämän salaisuutta. Jokainen ihminen käyttää yksilöllisesti eri aikoina ja eri tilanteissa edellä mainittuja kanavia. (Ayalon, O 1996, 25 28).

15 15 Ikonen painottaa tutkimuksessaan samoja selviytymisvoimavaroja kuin Ayalon. Lisäksi esille tulevat fyysisen olemassaolokokemuksen murtumistekijät. Kipu- ja kärsimyskokemukset, jaksamattomuus, väsyminen ja voimien ehtyminen heikentävät selviytymistä. (Ikonen 2000, 49.) Yhdessä suru on helpompi kantaa -kirjan mukaan surutyön käsittelyyn ja selviytymiseen vaikuttavat monet asiat kuten henkilön persoonallisuus, suhtautuminen tapahtumaan sekä ympäristön antama tuki. (Tuettu suru projekti 2004, ) Saaren mukaan taas traumaattisesta kokemuksesta selviytymiseen vaikuttavat henkilöhistoriamme ja siihen liittyvät kokemukset, aikaisemmat traumaattiset kokemukset, lapsena opittu vaikeuksien käsittelykyky, itsearvostus ja luottamuksen taso, sukupuoli, sosiaalisen tuen laajuus sekä ulkoiset olosuhteet. (Saari 2005, ) Selviytyminen on yksilön elämän perustavaa laatua oleva subjektiivinen kokemus, jossa ihminen antaa tapahtumille erilaisia merkityksiä ja tarkoituksia. Olemassaolokokemus, elämän tärkeyden ja merkityksen mieltäminen ovat suoraan yhteydessä selviytymiseen. (Ikonen 2000, ) Äärimmäisistä vastoinkäymisistä ihminen voi selviytyä uskomalla yläpuolella oleviin arvoihin, löytää elämälleen tarkoituksen sekä säilyttää toivon (Ayalon 1995, 26). 4.2 Haastateltavien selviytymiskeinot Haastateltavat käyttivät erilaisia tuki- ja palveluverkostoja. Sureville psykososiaalista tukea ja palveluja annetaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Apua antavat eri tahot kuten kuntasektori; mielenterveyspalvelut ja lastensuojelu, seurakunta; sururyhmät ja sielunhoidolliset keskustelut, kolmassektori; kriisikeskus ja auttava puhelin. (Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 1998:1, 35 39).

16 16 Kolmannella sektorilla toimivat erilaiset järjestöt tukien potilaiden ja heidän omaisten jaksamista. Potilasjärjestö Sylva ry toimii lapsensa menettäneiden vanhempien tukena. Lapsen kuoleman kokenut äiti kertoi saaneen apua Sylva - yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen kautta hän löysi tärkeän vertaistukihenkilön, jonka kanssa hän jakoi surua ja siihen liittyviä tunteita päivittäisillä puhelinkeskusteluilla. Komulaisen tutkimuksessa vertaistuen merkitys nousi erityisesti esille. Parhain saatu tuki menetyksessä oli puhuminen ja yhteinen ymmärrys vertaisten kanssa. ( Komulainen 2001, 88.) Naiset ja miehet purkavat kriisejä erillä tavoin. Naiset puhuvat kokemuksestaan sukulaisille ja ystäville. Miehet puolestaan purkavat tunteitaan usein miten toimimalla ja yksin miettimällä. ( Saari 2005, 58.) Lapsensa menettänyt isä työsti suruaan kaivamalla lapsellensa haudan jäiseen maahan purkaen menetyksestä aiheutunutta surua ja raivoa. Sairaalassa saattohoitoyhteisössä on tiedostettu vanhempien tarve olla kuolevan lapsen kanssa hänen viimeiset hetket. Perheelle ja sukulaisille pyritään järjestämään tilaa, jossa he saavat olla yhdessä lapsen hoidon aikana, lapsen kuollessa ja saatossa viimeiselle matkalle. (Komulainen 2001, 38.) Lapsensa menettänyt äiti sai pitää lastansa sylissä hänen kuollessa. Äiti tunsi kuinka lapsen sielu irtosi ruumista. Asian ymmärtäminen on auttanut äitiä selviytymään lapsensa kuolemasta. Hän ymmärsi lapsensa sielun menneen taivaaseen ja haudassa olivat vain lapsen maalliset kuoret. Tämän vuoksi haudalla käyminen ei lohduttanut äitiä vaan hän tunsi lapsen olemuksen kotona. Kantavana voimana äidillä oli läpi koko surukokemuksen rukoileminen ja usko Jumalaan (Ayalon 1995, 28). Menehtynyt lapsi oli perheen esikoinen. Nuoremmat lapset kokivat menehtyneen yhdeksi perheen jäseneksi, vaikka toinen lapsista oli vain kahden kuukauden ikäinen esikoisen kuollessa. Komulaisen tutkimuksen mukaan perheet eivät halunneet unohtaa kuollutta lasta, vaan se oli perheille merkityksellinen kokemus, joka haluttiin muistaa. (Komulainen 2001, 67). Puolisonsa menetyksestä kertonut henkilö sai apua seurakunnan järjestämästä sururyhmästä. Ryhmän jäsenten antama tuki lievitti menetyksen aiheuttamaa

17 17 tuskaa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntiin on perustettu sururyhmiä omaistensa menettäneille. Kiinnostus surun olemukseen ja surutyöhön on ollut päämotivaatio sururyhmätoiminnan aloittamisessa. Toisena motivaationa on ollut sielunhoidollinen auttaminen. (Harmanen 1997, 82.) Sururyhmätoiminta on aloitettu seurakunnissa vuosina 1974 ja Toiminta laajeni koko kirkkoon 1980-luvun loppupuolella. (Harmanen 1997, 72, 245.) Sururyhmätoiminta on vakiinnuttamassa jalansijansa seurakuntien vuotuisten toimintamuotojen joukossa. Yhdestä kolmeen sururyhmää kokoontuu vuosittain noin puolessa seurakunnista. (Harmanen 2003, 3.) Surevan kasvua edistäviä selviytymiskeinoja ovat esimerkiksi elämän merkityksen ja uusien päämäärien hakeminen. Selviytymisessä voi auttaa myös oman tilanteen näkeminen laajemmassa perspektiivissä. Surevan aktiivisuus ja lisääntynyt kiinnostus toisia kohtaan lisäävät selviytymisen mahdollisuuksia surusta. (Poijula 2002, ) Leski sai sururyhmästä kipinän lähteä mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Hän pystyi saamaan aktiivisen toiminnan avulla hengähdystaukoja surun käsittelyssä. Tämä oli hänelle keino ja voimavara surusta selviytymisessä. Saarenpään mukaan aktiivinen toiminta laajentaa elämänsisältöä, lievittää pahaa oloa ja antaa uusia ulottuvuuksia surutyön vaikeuksien kohtaamiseen (Saarenpää 1999, 50 51). Selviytymistä helpottaa sosiaalinen tukiverkko, mikä toimii puskurina erilaisissa vaikeissa tilanteissa. Tukiverkko vähentää surun kielteisiä terveydellisiä vaikutuksia kuten vastuskyvyn alenemista. (Poijula 2002, 80). Selviytymisen kannalta on merkittävää, että ihminen tietää omistavansa ystäviä sosiaalisessa ihmissuhdeverkostossa ja että hän kokee ja tuntee olevansa arvostettu. (Ikonen 2000, 35-36). Vanhemman menettänyt henkilö koki saaneensa kummeilta tukea menetyksen jättämään tyhjyyteen. Kummien läsnäolo ja huolenpito helpottivat arjessa selviytymistä. Sureva vietti aikaa ystävien kanssa yhdessä liikkumalla ja kulkemalla luonnossa. Ystävien kanssa vietetty aika auttoi väliaikaisesti irtautumaan vaikeista surun tunteista. Toiminta on surun purkamista luovin keinoin (Syväluoma 2001, 65; Heiskanen 1995, 189). Luonnossa liikkumisen hän oli oppinut isältänsä.

18 18 Vanhemman menettänyt koki, ettei saanut puhua menetyksestä ja siihen liittyvistä tunteista. Aikuiset eivät puhuneet kuolemaan liittyvistä asioista ja menetys jäi käsittelemättä. Tämä aiheutti hänelle vaikeuden kertoa tunteista aikuisella iällä. Lasten surun käsittelemättömyys voi johtaa elinikäiseen traumaan, josta seuraa tunteiden ilmaisun vaikeutta (Parker, Stimpson 2004, 151). Sisaruksen menetyksen kokeneen henkilön haastattelussa selvisi, että kuolinsyystä ei voitu sanoa mitään varmuudella. Mahdollisuutena oli joko onnettomuus tai itsemurha. Vuosittain Suomessa kuolee lähes 1300 ihmistä itsemurhan kautta. Omaisille ja läheisille itsemurha on aina järkyttävä tapahtuma. Viime vuosina eteenkin nuorten ja lasten itsemurhat ovat lisääntyneet hälyyttävästi. ( Saari 2005, 24.) Läheisen ihmisen tapaturmainen kuolema on järkyttävimpiä traumaattisia kokemuksia ihmisen elinaikana (Saari 2005, 24). Trauman käsite omaksuttiin surun tutkimukseen luvulla. Kirjallisuudessa ja tutkimuksissa surun ja kriisin teoriaa on käytetty rinnakkain tai vaihdellen. (Erjanti 1999, 40.) Sisaruksen jäädessä junan alle, hänen ruumiistaan ei jäänyt tunnistettavia osia. Omaiset pystyivät tunnistamaan läheisensä vain parista esineestä. Ruumis tunnistettiin dna-testejen avulla ja tutkimukset kestivät useita kuukausia. Surusta selviytymisen kannalta hyvästien jättäminen vainajalle on erittäin tärkeää. Ruumiin katsominen ja koskettaminen konkretisoi lähimmäisen menetystä. Vainajan hyvästeleminen helpottaa surutyötä ja toipumista. Tämän vuoksi vainajan katsominen on erityisen suositeltavaa lapsille. ( Saari 2005, ) Ruumiin tunnistamiseen käytetty aika pitkitti surutyötä. Perheelle annettiin akuuttia kriisiapua, mutta sisar ei kokenut saavansa helpotusta itselle. Tähän vaikutti vainajan tunnistamaton ruumis. Sisar oivalsi, että veli tulisi kotiin, jos hän olisi vielä elossa. Traumaattisissa tilanteissa suru voi juuttua paikoilleen. Kokemuksen käsitteleminen on tärkeää, jotta surun työstämiselle löytyisi tilaa. Traumaattisen kokemuksen hyväksyminen on ehto surutyön alkamiselle. ( Saari 2005, )

19 19 Sisaruksen menettänyt henkilö koki mielenterveysseuran ja kriisikeskuksen sururyhmän tärkeäksi. Hänelle oli helpottavaa, kun kalenterissa oli ylhäällä päivämäärä sururyhmästä, silloin oli lupa surra ja kaivata menetettyä ihmistä. Sururyhmä on surijoille tärkeä purku- ja latauspaikka, toisiaan tukevien ja välittävien muodostama vertaisryhmä, jossa on lupa surra sekä näyttää suruaan. (Harmanen 2003, 3.) Omaisen menettämiseen liittyy myös sekundaarisia menetyksiä. Nämä menetykset voivat vaikeuttaa surusta selviytymistä ja lisätä taakkaa arjen läpiviemiseen. Sekundaarisia menetyksiä ovat muunmuassa taloudelliset menetykset, kodin tai yhteisön menetykset. Sekundääriset menetykset voivat vaikeuttaa surun käsittelyä ja surusta selviytymistä. (Poijula, S 2002, 69.) Haastateltavat eivät tuoneet esille sekundäärisiä menetyksiä, koska he eivät joutuneet henkilökohtaisesti kokemaan esimerkiksi taloudellista menetystä. Haastateltavista yksi henkilö oli menettänyt puolisonsa ja jäänyt vanhuus iällä leskeksi, mikä aiheutti voimavaroja kuluttavan paperisodan eri virastoihin. Hän tunsi olonsa rikolliseksi antaessaan tarkkoja selvityksiä omasta ja puolisonsa tiedoista.

20 20 5 TUOTTEEN ARVIOINTI 5.1 Oma arviointi Arvioidessa opinnäytetyöntekijöiden omaa osuutta tuotteen suunnittelussa onnistuttiin tuottamaan toimiva synopsis ideoimalla suruaiheeseen sopivia tehosteita. Suunnitelma näytti hyvältä ja toteutuskelpoiselta. Löydettiin eriikäisiä haastateltavia kuvauksia varten. Haastateltavat pystyivät antamaan monipuolista tietoa omasta selviytymisestään elämän kokemuksensa kautta. Haastateltavien pohjustaminen kuvausta varten onnistui tarkoituksenmukaisesti. Valmistelevissa haastatteluissa saatiin tarvittava tieto surun selviytymisen keinoista. Haastateltavissa ei näkynyt epävarmuutta tai jännittyneisyyttä. Kuvausten valmistelu ja toteuttaminen oli haasteellista tiukan kuvausaikataulun vuoksi. Opintäytetyöntekijät kokivat ammatilliseksi kasvuksi haastatteluiden tekemisen. Haastattelutilanteet olivat haastavampia kuin osattiin etukäteen ajatella. Aiheen koskettavuus lisäsi ammatillista kasvua. Kyky kuunnella, asettua haasteltavan asemaan sekä empaattisuus ovat tärkeitä työvälineitä tulevassa ammattissa. Haastattelutilanteessa tulee huomioida riskitekijät. Haastateltaessa opinnäytetyöntekijät eivät osanneet tarpeeksi huomioida haastattelusta aiheutuvaa mahdollista stressiä haastateltaville asian arkaluontoisuuden vuoksi. Haastattelu voi olla lähellä terapeuttista keskustelua, jolloin julkaistulla tuotteella voidaan vahingoittaa haastateltavan yksilöllistä koskemattomuutta. Toivoa ja lohdutusta sureville tarjottiin vertaistuen lisäksi raamatun lauseella, joka esitettiin jokaisen haastattelun lopussa. Dvd:ssä tuli esiin ammatillinen diakoninen ote. Toteutunut tuote on tarkoituksen mukainen sururyhmien käyttöä varten. Dvd:n avulla voi tarjota monipuolista apua erilaisissa surutilanteissa oleville ihmisille ja kehittää sururyhmätoimintaa. Tuotteella on lisäksi uutuusarvoa, koska seurakuntien käytössä ei ole samanlaista tuotetta. Dvd:n

21 21 laajempi käyttötarkoitus voi toteutua koko Oulun seurakuntayhtymän sururyhmien työvälineenä. 5.2 Seurakunnan arviointi Oulujoen seurakunnan sururyhmän ohjaajien mielestä dvd:n sisältö on monipuolinen ja kattava. Tuote sisältää kertomuksia elävästä elämästä, joista sururyhmän surevat voivat löytää itsensä. Tuotteen rakenne ja tekninen hallinta ovat tavoitteiden mukaiset. Dvd:ssä esiintyvät haastateltavat tuovat rohkaisevasti esille omaa surutyötään. Haastatteluilla on ollut ihmisille myös hoitava vaikutus, kun surukokemuksen on voinut työstää uudestaan. Puolison menetyksestä voisi olla jatkoa ajatellen myös noin 50-vuotiaan ihmisen näkökulma suruun. Ohjaajien mielestä tuote kytkeytyy työelämään saumattomasti ja palvelee käyttäjäänsä. Tarkoituksena on käyttää tuotetta koko seurakuntayhtymän tasolla. Kaikille yhteistyökumppaneille on ollut hyötyä työskentelystä ja dvd:n valmistumisesta. Yhteistyössä jokaisella osapuolella on ollut oma ammatillinen osaamisalueensa. Dvd on antanut ideoita seurakuntatyön kehittämiselle. Esimerkiksi samantapaista tuotetta voisi käyttää rippikoulutyössä, missä voitaisiin näyttää kuvia seurakuntatyön eri muodoista; kaste ja hautajaiset.

22 22 6 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS Opinnäytetyötä tehdessä opiskelijoita sitovat ammattietiikka, oikeudenmukaisuuden periaate sekä arvo-osaaminen (Lappalainen 2002, ). Opinnäytetyössä käytettiin eettistä harkintakykyä, ihmisten kunnioittamista ja vaitiolovelvollisuutta. Eettinen harkintakyky on ammatilliseen toimintaan liittyvien valintojen ja niiden seurausten tutkimista ja pohtimista.(sosionomin ydinosaaminen 2001, 16.) Haastattelemalla saatujen vastausten luotettavuuteen vaikuttivat haastattelurungon tarkka laadinta sekä kysymysten tarkka suunnittelu. Kysymysten avulla saatiin tarvittu tieto kuvausta varten. Suostumuksen saaminen haastatteluita varten on perusta luottamukselliselle yhteistyölle. Haastateltavien kertoma oma surutyökokemus vastasi teoriatietoa, johon tutustuttiin ennalta. Haastatteluiden sisällön oikeellisuudesta ei voida olla täysin varmoja. Haastateltavat lähtivät mukaan halusta auttaa lähimmäisiä antaen lohtua ja toivoa selviytymisestä. Suostuessaan haastatteluun, he toteuttivat lähimmäisen rakkauteen perustuvaa diakoniatyötä. Haastateltaville annettiin dvd, jolle oli taltioitu ainoastaan heidän oma haastattelu. Toiminnalla estettiin, ettei dvd:tä kopioida ja käytetä väärin. Puolison kuolemasta haastateltu kertoi hänelle olleen kuvauksen ja dvd:n saannin hyvin tärkeää, koska hän halusi jättää puolisostaan ja itsestään muiston lapsille ja heidän perheilleen. Tulevassa työssä on hyvä ymmärtää, että eettisyys ja luotettavuus ovat perusta aidolle ihmisten auttamistyölle ja ohjaavat toimimaan hädänalaisten hyväksi. Opinnäytetyö on auttanut ammattiin kasvamisessa, vahvistaen omia olemassaolevia arvoja ja normeja.

PERHEIDEN SURUN KOHTAAMINEN JA LASTEN SURURYHMÄT Kanavatyöskentelyn ohjaaminen Espoon hiippakunnan kasvatuksen seminaarissa

PERHEIDEN SURUN KOHTAAMINEN JA LASTEN SURURYHMÄT Kanavatyöskentelyn ohjaaminen Espoon hiippakunnan kasvatuksen seminaarissa PERHEIDEN SURUN KOHTAAMINEN JA LASTEN SURURYHMÄT Kanavatyöskentelyn ohjaaminen Espoon hiippakunnan kasvatuksen seminaarissa Tuija Vänskä Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä,

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ Syöpää sairastavien lasten sisarusten kokemuksia arjessa selviytymisestä Minna Hökkä Merja Joensuu Heidi Kortelahti Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

AVUN TARVE KÄYTÄNNÖN ASIOINTIIN OMAISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN JÄLKEEN

AVUN TARVE KÄYTÄNNÖN ASIOINTIIN OMAISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN JÄLKEEN AVUN TARVE KÄYTÄNNÖN ASIOINTIIN OMAISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN JÄLKEEN Tietoa palvelujen kehittämiseksi Soile Niemi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma kuntoutumiseen Tuija Ilvonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

Aikaisemmat Surukonferenssiteemat:

Aikaisemmat Surukonferenssiteemat: 1 Aikaisemmat Surukonferenssiteemat: Surun kulttuuri ja sureva yhteiskunnassa (2014) Kuolevan ja surevan rinnalla (2013) Monimuotoinen suru (2012) Oikeus suruun ja tukeen (2011) Menestyksestä arkeen -

Lisätiedot

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA Haastattelututkimus kahdelle kuritusväkivaltaa käyttäneelle äidille Anna-Mari Paloniitty Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Aikaisemmat Surukonferenssiteemat:

Aikaisemmat Surukonferenssiteemat: 1 Aikaisemmat Surukonferenssiteemat: Kuolevan ja surevan rinnalla (2013) Monimuotoinen suru (2012) Oikeus suruun ja tukeen (2011) Menestyksestä arkeen - miten oppia elämään surun kanssa (2010) Kuoleman

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot