I $ Nimi ja kotipaikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I $ Nimi ja kotipaikka"

Transkriptio

1 Suorncn [{cumaliitto ry:n val(uusto Suositus liiton iäsenyhdistyksen rnallisäännöiksi' trnfiakkotdkas!us suontettu. Patcnltl Ja rektstcrihallrtuksen yhdrstysrckrs{cnn päätds I $ Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on.- J3 l'{4kk-a!1n lllultt.rl.--- 1a kotipaikka IANAKKAI-A 2 $ 'farkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellå reuntasairauksien Ja ntut(lcrl luf.t Jil Iiikuntaelinsairauksiett vastustamiseksi Yhdisrys - työskentelee reumasairauksren ya muiden tuki- 1a lrlkultae linsairauksien citkatsctrtr seksi ja terveyden cdlställllseksl.edisää ja kehinää reunrasairaidenla mt:tden tukt-'ja liikuntaelinsarlar(jcrl \()\r,r.rl rurvaa, hoitoa. kuntouttlstå, rlluita palvellrla ia clrnotoja kehittää lrikuntakasvatusta sekä liikunta'ja urlleilutormlntaa teunlasatrtukstcrt r,r murdcn tuki 1a Iiikrrntaelirrsairauksien ehkäiserliseksija ktlntouttarl)rsck\r, roimii alueensa reunrasairaiden ja rnuiden tuki- ja liikuntaelinsairaide rr tttlctta f.i yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan - pyrkii saamaan ntahdollisinrman laajat kansalaispiirit osallistumaan re ttnrasatrauk sien ja muiden tuki'.1a liikuntaelinsairauksicn vastustamislyöhön sekä - edistä.ii reumasairaiden ja muiden ruki- ja liikuntaelinsairaiden itsenälsen torlnlnr)arl sekä tasavertaisen työnteon ja osallistunrisen edellyryksiä. 3 $ Toimintamuodot Tarkoiruksensa toteutlamiseksi yhdistys Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistykserra - järjestiiä tiedotus- ja koulutustilaisurrksia sekä välittää reumasairauksia Ja ri)urta tuki-ja liikrrntaelinsairauksia koskevaa kirjallisuuttaja muuta aineistoa - järjeseiä kuntoutus-, hoito- ja virkistyspalveluja reumasairaille ja rnurlle tukt 1a liikuntaelinsairai ile järjestäd lrikunta..;a urheilutoimintaa. kehitlää yhteistyöui alueensa viranomaisiin, yhteisöihin ja säätiöihin

2 avustaa ia tukec Suomen Reumalittorr pyrkrltryksta teulllasalrauksrcrl Ja nluldell,,*i- -i. f iit*"elursairauksien vastustallrrsckst scka rcutnasairaidcn 1a tltut6cn tuki ia liikuntaelinsairaidcn clinolojen kehrttäorrscksr 4 Q Taloudellinen toiminta yhdistys voi toilnintansa rahoittamiseksr Jäsentensä suorittanllcn lascnlnaksulen lisäksivastaanottaaavustuksia,lahjortuksrajatestanlcrltteja Astanomaisen luvan saatuaan yhdistys voi JarJestä' arpalarsia 1a rairankcrayksrä' Yhdistys vol harjolttaa tolminuansa irittyvää ktrstatlnustoinltl)taa scka lärjestää koulutusta ja kursseja 5 $ Jäsenet yhdistyksen varsrnaiseksi jäseneksi voi lrrtt;'a lokatttctr IrcnkrlÖ. loka hyväksyy scn tarkoituksen. Kmnattajajäseneksi voi liittl'a otkeu-skelpornen ytrtciso seka y-ksityinen henkitö,joka haluaa tukea yhdistyksen toimrntaa Varstnatsen ia:errctt;a kannattajaiar"n"n iy'rat,yy yhdistyksen hallitus Kunnralasenekst voi yltdistvkscn kokous kutsuahenkilön.jokaonerikoisestiattsitliltttlttlvhdistvkscrrtarkoitusperien tote uttatn I sessa 6 $ Jäscnmaksut Varsinaisen.;äsenen on wosittain suoritettava yltdistyksen syyskokoukscn rrraäräänrä jäsenmaksu. Kzurnattaiajäsenille yhdistyksen syyskokous rnäärää jascnnraksurl' joka voiollaerisuuruinenyhteisöillcjayksityrsrllehcrrkrlöillckirnntaläsctlonvapaa iäsenmaksusta. 7 $ Jäsencn eroanrinen JäsenvoierotayhdistyksestäilmoittamallaSiitävhdistyslalssanlädrätyllätaval[a- HallitusvoierottaaJäSenenyhdistystainl4$:nnrukaisillaperusteilla-ErotettuJäsen voi vedota hallituksen päätåksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen vetoomuksen kolmenkyntmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaam isesta. Eroavan jäsenen on suoritettava erääntyneet Jäsenmaksunsa 8 $ Toimielimet Yhdistyksen påätösvaltaa käyftää yhdistyksen kokous Yhdistykscn åsioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus'

3 9 $ Yhdistyk-sen kokouksct yhdistyksen kokouksra oval kevätkokous, syyskokous;a ylttttaar:rtticn kokorrs Kevätkokous pidetä?in kunakrn vrronna helmi-huhtikuun atkatta 1a syyskok0lrs vastaavasti marras-joulukuun aikana. Ylirnääräinen kokous pldetaart los yhdrstykscrr kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sellatsen tårpecllrseksr lallr, 1Os viihintään yksi kymmenesosa ( l/10) yhdistyksen äänioikeutetutsta Jäsenrstä srl:i ilmoittamansa asian käsittelyä varten krrjallisesti hallituksclta vaatil Kokous on prdettävä kahdenkymmenenyhden (21 ) vuorokauden kuluessa vaattntttkse0 esrtliinll sestä Iukien Kokotskutsu on lulkaistava yhdistykscn syryskokouksen mäaraärttässa sattontalclxics sä viihintään seitsemän (7) vuorokautta el)nen kokousta tat Poslltcttavil kullckrrr 1äsenelle sa[]assa ajassa. Kokouskulsussa on mainitlava käsirell;tval asral Y[distyksen kokouksessa on kullakin varsrnaisella iäsenellä )a kunrtralascrtella yksr (l ) äani. Äiinestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellet vaalrssa vdadlta suljctttrr äänestystä tai ellei muissa asioissa vähintäiin yksi viidesosa (l.i) kokoukscssa läsnäolevista äåtivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua äånes{ystå Ylrclrsty kscrr kokouk' sessa tulee asiakysymyksissä päätökseksr se mielipide,.loka ott saantrl taakscen yll puolet annetuista äzinrstä. Vaaleissa tulevat vålituiksi enintntat aanel saallect. rllillorrl valtttavana on varn yksi henkilö. valintaan tarvitaan kuitertkrrl yll pltolct annetulsta äänistä. Äänten nrenncssä tasan ratkaisec kokouksen puhccrll(,lrt.lt.1rr altlt r a.tlctss.r kuitenkin arpa Aloitteita yhdlstyksen kokoukselle ovat oikeutettu.la tekentaatt y'iiclrstyksctl Jescnct Jn Suonren l{eunraliiton hallitus Kevätkokouksessa käsitcltäväksr l)alultava aloltc o{] jätet1ävä hallitukselle tammikuur loppuun mennessäja syyskokoukscssa ka\rtcltäväk- :r halrrtlava aloitc vastaavasti syyskuun loppuurr Illennes:; l0 $ Syyskokous Syryskokouksessa käsitellään seuraavat asiat L Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallitukscrr ttlaäräänra tnuu henkilö avaa kokouksen 2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus L Valitaan kokouksetle puheenjohtaja, sihteeri, pöy,täkirjantarkasta;åt, ja muut kokouksen toimihenkilöt ääntcnlaskuat Vahvistetaan kokouksen työj ärjestys Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksr kalenteriwodeksi Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenrttaksulcn suttruus Hyväksytäåin yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalentenvuodeksi 8. Valitaan hallituksen ptfieenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohta;akst

4 scuraavaksl kalenterivuodek st 9 Vaiitaal hallituksen nruur varsinatset Jäsenet Ja vara1äscnet seuraavaksi kalctttcrr vuodekst I 0 Valitaan kaksi (2) va-rsmaista tilintarkasta;aa 1a herlle henkilökohtarset varatrlr.tar k"l"nt"'iut'oden tilinpäätöksen' kirjanprdott 1r kastajat tarkast^*"* '"*u'u* halltnnon I I Päätetään kokouskutsujen Julkalsenilstavasta l2f']äätetäänmuistakokouksetlesääntöjenmääräänlässajär'lestyksessdesiletyrsta ;";;'il;;n ottaen vhdistvslain 24 $ :n määrävkset t I $ Kevätkokous Kevätkokouksessa käsitellään setrraavåt aslat: I \ftdrstyksen puheenjohtaja tar varapuheenjohtala tai hallituksen nräärääma ntuu henkilö avaa kokouksen I focietaan kokouksen laillrsutrs Ja Pdatösvaltalsutls I Valitaan kokoukselle puheenlohtala. srhtccri, pöy'täkrqantarkasta)at. ääntcnlaskrldl 1a rnuut kokouksen toinlihenkrlöt I Val)vlslctaan kokoukserr tyoläricrtls 5 Käsitetlään yhdistyksen toinrtntakcrtonlus edelliseltä kalenterivuodelta o Käsitellään yhdrsryksen lattstutto cdelirseltä kalctrtcri tilinpäärös'ittl':tt-ui::1i:"lr v'r.rodelta ia pliäte&i:lin tilhputoisen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntanrtt"u, n"iiirttt"tle ja muille tilivelvollisille L valitaan tarvittaessa yhdistyksen cdustaja. tai, edustajat Suonren Reunlaltttott,r*,O.tr.,i'"en tai ylimääräiseen edusta;akokoukseen 8.Piiätet.åiinmuistakokouksellesääntöjenmZi?iräämässäjärjestyksessäesitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24$:n määräykset' tz $ Ylimääräinen kokous Ylim?ifiisessä kokouksessa käsitelläiin ne asiat' joita varten se on kutsuttu kokoon l3 $ Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kenaltaan sekä vt'dl'tvrt'"n puheenlohtalaksr vatittu puheenj"t'*f"' l"'" ttottu# "tyo' vfiintiiiin neljä (a) ja (8) muuta oäiui'* sekä kaksr i2) "^i"ärtia"tsan ""nia

5 varaiäscntä, JOldelr kutstunrsjärjestyksen hallitus määrää tolmlkaulettsa cnsrlll!tlalses sä kokoukscssa Hallitu varrtsec kcskuudestaan varapuheenjohta.ian. Halritus nrmeää kcskuudcstaa. tai urkopuolerta srhtee.n, rahastonhoitajan ja kirjeenvaihtajan ilalrirus vor aserraa ;;;; totmikuntra tai jaostoja' joille se tarvittaessa vahvistaa torrlrrltaoslee. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hiinen..estyneenä tai esteellisenä ollcssaan uarapuh""njotttajan kutsusta tarvittåessa Hallitus on kutsuttava koollc myös' 1os "ai"it,rirot"i ftutlitt'k'en jäsenistä sitä vaatii Hallitus on päätösvaltarrten' kurt puheenlohtala tar varaptureenjohtaja sekä vähintäån. puolet hallittrkse. mtrrsta ja.".iria on läsna päätöksenteossa sovelletaan mitä näiden säärtöjen 9\:n 1 r.onrentissa on määratt) I 4 $ Ylrdistvkscn ninrcnkirjoittajat Yhdrstyksen tttnlett ktrlottlavat yhdistyksen puheenjohta'ja la varåpuhecrljolrtaja yhdcssä lal Jolltnrl'ulnnl yltdcssa sihteerin tai rahastonhoitalan kanssa l5 $ -filikausi ia tilintarkastus Yhdistykscn irlrkausi on kalentenvuosi Yhdistyksen hallituksen on Jätet1äva tuloslas kclnra ;a tasc sekä muut nallintoon ja talouteen liittyvät asrakiqat viirrtetstään kaksikynrnrentäyksi (2 I ) '"n.rorokautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille' loidcn on ^" O"i^r,","t. tustrntoineen viinlerstään neljätoista (14) vuorokauttå cnnen nlarnrt' tua kokotlsta l6 $ Sääntöjcn nruuttaminen Muutoksia näihrn sä?intöihrn voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja edellyftäen' että muutosehdotusta kannattaa väliintään kolme neljasosaa (3i4) ä?inestyksessä annetuista äänistä' l7 $ YhdistYksen Purkaminen Yhdisryksen purkamtsesta on p?iätettävä kahdessa per?ikkäisessä yhdisryksen kokouksessa, joista jälkimmärnen pfå""- aikaisintaan Lolmekymmentä (10) vuor?ka:l:-1 edellisen jä[kecn Päätös vtåi'frc"n p*k"t:"t!1 tulee h1'väksvtvt(.y."]lll"::::' kummassakin kokouksessa on kannattanut viihintäiin kolmeneljtuosaa (1/11*":tL1, sessä annetuista ä:inistii'yhdistyksen purkautuessa tåi sen tultua lakkautetuxst luon',r,",^^n sen varat Suomen Reumaliitto ry:lle' 18S Saavutetut I äsenoikeudet säilyvät'

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot