CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi"

Transkriptio

1 CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) KOTRO, Minna-Mari Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 56 Julkaisun kieli suomi Luottamuksellisuus Työn nimi Salainen saakka CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja AHOKAS, Minna Toimeksiantaja(t) Café Elonen Jyväskeskus Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Café Elosen asiakkaiden mielipiteitä erikoiskahvilistasta, sen sisältämistä erikoiskahvituotteista ja tehdä erikoiskahvilistalle markkinointisuunnitelma. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin erikoiskahvilista vastaa Café Elosen asiakkaiden tarpeita, ja kartoittaa asiakkaat, jotka ostavat Café Elosella erikoiskahveja. Tutkimustuloksia hyödyntäen erikoiskahvilistalle tehtiin markkinoinnin vuosisuunnitelma, jonka tehtävänä on lisätä ja monipuolistaa Café Elosen erikoiskahvimyyntiä sekä houkutella uusia asiakasryhmiä kokeilemaan erikoiskahvituotteita. Mielipidekysely toteutettiin jakamalla kyselykaavake Café Elosen erikoiskahveja ostaville asiakkaille. Vastaajakunta rajattiin vain tiettyihin erikoiskahveihin, jotta tutkimustulosta voitiin pitää riittävän luotettavana. Kysymyslomakkeita täytettiin 120 kappaletta, joista noin 80 prosenttia voitiin ottaa käytettäväksi tutkimuksessa. Kyselylomakkeen palauttaneille asiakkaille annettiin palkkioksi ilmaiseen erikoiskahviin oikeuttanut kuponki. Tutkimus osoitti, että Café Elosen asiakkaat ovat melko tyytyväisiä erikoiskahvilistaan sekä sen tuotteisiin. Lisäksi tuloksista voitiin päätellä, että asiakkaan tuloilla on suuri vaikutus erikoiskahvien ostamiseen: erikoiskahvien suurin ostajakunta Café Elosella ovat työssäkäyvät naiset. Tutkimuksesta selvisi myös erikoiskahvilistan näkyvyysongelma, joka korostui uusien erikoiskahviasiakkaiden kohdalla. Ongelman poistaminen vaatii Café Elosen henkilökunnalta paljon työtä ja toimivia ratkaisuja. Markkinoinnin vuosikalenteri antaa Café Eloselle systemaattisen suunnitelman erikoiskahvilistan markkinointiin. Markkinointisuunnitelma ja mielipidekyselyn tulokset jäävät toimeksiantajan hyödynnettäväksi tulevaisuuden markkinointiratkaisuissa sekä erikoiskahvilistan tuotekehityksessä. Avainsanat (asiasanat) Markkinointi, markkinointisuunnitelma, asiakastyytyväisyys Muut tiedot Työn liitteenä on CD-ROM -levyke, joka sisältää erikoiskahvilistan markkinointisuunnitelman. CD-ROM on salainen asti.

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) KOTRO, Minna-Mari Type of Publication Bachelor s thesis Pages 56 Language Finnish Confidential Title Until SPECIALTY COFFEE LIST AT CAFÉ ELONEN Annual marketing plan based on an opinion poll Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor AHOKAS, Minna Assigned by Café Elonen Jyväskeskus Abstract The purpose of this thesis was to study the opinions among the customers of Café Elonen concerning the coffee list and its coffee drinks, and to make a systematic marketing plan for the list. The aim was to consider how well the coffee list meets the customers needs, and to show who the customers buying these coffee drinks are. Using the findings a marketing plan was made to increase the sales of coffee drinks and to diversify the customers buying behaviour. The survey was carried out by distributing the questionnaire to the customers that bought something from the coffee list. The answers were dilimited to certain coffee drinks so that the results would be as accurate as possible. Each customer that took part in this survey were given a coupon that entitled them to a free coffee drink. The research proved that the customer satisfaction concerning the coffee list and its products was the average. Additionally it was concluded that the customers income affects their buying behaviour remarkably what came to the coffee drinks: according to the survey women in working life were the biggest customer group to make the most of the coffee list. The survey also proved that the visibility of the coffee list has much to hope for, especially concerning potential new customers. Eliminating this problem demands hard work and functional decisions. The marketing plan gives Café Elonen a systematic plan on how to market the coffee list during the following year. Both the marketing plan and the survey results can be used in Café Elonen for its future marketing plans and especially in the product development of the coffee list. Keywords Marketing, marketing plan, customer satisfaction Miscellaneous Attached a CD-ROM including the marketing plan. The CD-ROM is confidential until 30 April 2006.

4 SISÄLTÖ 1 1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT Elosen tie leipomosta trendikahvilaksi Erikoiskahvilistasta markkinointisuunnitelmaan Päämääränä markkinoinnin vuosikalenteri ERIKOISKAHVILISTAA KOSKEVA MIELIPIDEKYSELY Tutkimuksen tavoite Tutkimusmenetelmät Tutkimuksen luotettavuus MARKKINOINTI TYÖVÄLINEENÄ Markkinoinnin määritelmä Markkinoinnin peruskäsitteitä Markkinat Segmentointi Kilpailuetu Markkinointimix Markkinoinnin tehtävät MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Tuote (Product) Hinta (Price) Saatavuus (Place) Mainonta osana markkinointiviestintää (Promotion) PÄÄMÄÄRÄNÄ ASIAKASLÄHTÖISYYS Asiakassuuntainen markkinointi Tyytyväinen asiakas Kanta-asiakas MARKKINOINNIN SUUNNITTELU Suunnitteluprosessi SWOT analyysi Ympäristöanalyysi...35

5 Sisäinen analyysi Markkinoinnin tavoitteet ja päämäärät Markkinointistrategiat Kohdemarkkinoiden valinta Markkinointikeinojen yhdistelmä Mainonnan suunnittelu Valvonta- ja palautejärjestelmät MARKKINOINNIN VUOSIKALENTERI Kohdemarkkinoiden valinta Markkinointikeinojen yhdistelmä Mainonnan suunnittelu OPINNÄYTETYÖNÄ MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Erikoiskahvilistan tuotekehitys Oma oppimisprosessi...51 LÄHTEET...53 LIITTEET...55 Liite 1. Mielipidekyselykaavake...55 TAULUKOT TAULUKKO 1. Asiakkaan ikä suhteessa erikoiskahvin ostamistiheyteen...31 TAULUKKO 2. Café Elosen erikoiskahvilistan SWOT...35 TAULUKKO 3. Erikoiskahviasiakkaiden ikä- ja sukupuolijakauma...46

6 KUVIOT 3 KUVIO 1. Café Elosen erikoiskahviasiakkaiden ikäjakauma...13 KUVIO 2. Markkinointimix...15 KUVIO 3. Kilpailukeinopäätökset liiketoiminnan kokonaiskentässä...18 KUVIO 4. Asiakkaiden mielipide erikoiskahvilistan hintatasosta...21 KUVIO 5. Erikoiskahvilistan näkyvyys Café Elosella...23 KUVIO 6. Miten ostettu erikoiskahvi vastasi asiakkaan odotuksia...29 KUVIO 7. Asiakasuskollisuuden tikapuut...30 KUVIO 8. Yrityksen yleiset strategiavaihtoehdot...41 KUVIO 9. Mainonnan suunnitteluvaiheet...42

7 1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT Elosen tie leipomosta trendikahvilaksi Elosen leipomo aloitti toimintansa syyskuussa 1966, kun Elosen veljeksistä vanhempi aloitti vaimonsa kanssa leipomotoiminnan Mäntässä. Kahden vuoden ahertamisen jälkeen he siirtyivät Jämsään pitämään huoltoasemaa, jonka rinnalle syntyi pikku- Kondis niminen leipomo. Muutaman neliön kokoisesta leipomosta se on laajentunut seitsemän kertaa, ja nykyään Elosen Jämsän pääleipomo on pinta-alaltaan 200m². Elosen omistaa perhe Elonen. Vuonna 2003 sen liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa. Leipomoissa sillä on noin 95 työntekijää. Elonen toimittaa leipomotuotteitaan kaikille kauppaketjuille, suurkeittiöille, kunnille, laitoksille, kahviloille sekä omaan konditoriamyymälään ja kahvila-ravintolaan. Elosella on kahvila- ja ravintolatoimintaa Jämsän ja Jyväskylän keskustoissa, sekä Lutakossa. Café Elonen Jyväskeskus avattiin keväällä Ensimmäisissä tiloissaan se toimi 8 vuotta, kunnes Jyväskeskusta uudistettiin ja Café Elonen siirtyi keväällä 2004 muutaman askeleen kävelykatua ylöspäin yhä keskeisemmälle paikalle. Café Elonen uudisti samalla ilmettään ja lanseerasi uuden, laajan erikoiskahvilistansa kilpaillakseen asemastaan trendikahvilana. Café Elosen liikeidea ja arvot esitellään liitteenä olevalla CD-ROM -levykkeellä. Olennainen syy kahvilistan markkinointisuunnitelman tarpeelle on jatkuvasti kehittyvä kahvilakulttuuri. Jyväskeskuksen Café Elonen halusi uuden kahvilistansa avulla vastata tähän kovaan kilpailuun ja tavoitella paikkaa kaupungin parhaana kahvilana (Salo 2004, 8). Jyväskylän kahvilakulttuuri on kehittynyt lyhyessä ajassa hyvin paljon. Kahviloiden on seurattava trendejä sekä markkinoitava tuotteitaan mikäli ne eivät halua menettää asiakaskuntaansa kehittyville kilpailijoilleen. Café Elosen tavoite olikin lanseerata kaupungin laajin kahvilista ja houkutella sen ja uudistuneen ilmeensä avulla uusia asiakasryhmiä.

8 1.2 Erikoiskahvilistasta markkinointisuunnitelmaan 5 Projektiopinnoissani olin toisena osapuolena suunnittelemassa Café Elosen erikoiskahvilistaa. Projektin päätyttyä Café Eloselta tarjottiin mahdollisuutta jatkaa työskentelyä erikoiskahvilistan parissa ja tehdä sille opinnäytetyönä markkinointisuunnitelma. Erikoiskahvilistan suunnitteluprojektin jälkeen jäin vielä kesäksi Café Eloselle töihin ja näin sain mahdollisuuden seurata työn ohessa erikoiskahvien myynnin kehittymistä ja asiakkaiden reaktioita. Kesätyöstä saamaani tietoutta ja kokemusta olen pystynyt hyödyntämään erikoiskahvilistan markkinointisuunnitelmaa tehdessäni. Opinnäytetyö sisältää myös mielipidekyselyn, jossa selvitin, ketkä ostavat Café Elosella erikoiskahveja ja mikä on heidän mielipiteensä erikoiskahvilistasta ja sen tuotteista. Café Elosen erikoiskahvilista esiteltiin maaliskuussa 2004 uusien tilojen käyttöönoton yhteydessä. Kahvilista sisältää noin sata erilaista kahvijuomaa, jotka vaihtelevat sesongin mukaan. Tähän päivään asti kahvilistaa on markkinoitu viikko kerrallaan ilman selkeätä suunnitelmaa ja systematiikkaa. Markkinointisuunnitelman tavoitteena on saada erikoiskahvilistan markkinointi rutiininomaiseksi ja järjestelmälliseksi muun markkinoinnin rinnalle. Markkinoinnin kilpailukeinoina tulevat olemaan lehtimaino n- ta sekä mainonta itse kahvilassa. 1.3 Päämääränä markkinoinnin vuosikalenteri Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä Café Elosen erikoiskahvilistalle markkinointisuunnitelma, jota toteuttamalla Café Elonen voi lisätä asiakkaidensa tietoutta erikoiskahvilistasta sekä lisätä ja monipuolistaa erikoiskahvimyyntiä. Suunnitelma keskittyy ainoastaan erikoiskahvilistan ja erityisesti yksittäisten kahvijuomien esille tuomiseen, eikä näin ollen ole käsitä muuta kahvilatoimintaa. Tehtäväni oli tehdä markkinointisuunnitelma avaimet käteen -periaatteella, yrityksen toiveet huomioon ottaen. Café Elonen voi siten tulevaisuudessa soveltaa ja käyttää työtä markkinointisuunnitelmiensa tukena sekä mielipidekyselystä saatuja tuloksia myös erikoiskahvilistan tuotekehityksessä. Markkinointisuunnitelma sisältää systemaattisen suunnitelman erikoiskahvilistan tuotteiden markkinoinnista vuoden ajanjaksolla. Tarkoituksena oli siis tuoda esille kahvi-

9 6 listan lisäksi yksittäisiä tuotteita ja yhdistää niitä Elosen konditoriatuotteisiin, Hyvä Konditoria -ketjun vuosikalenterin avulla. Tällä tavalla erikoiskahvituotteita pyritään tekemään asiakkaille tutummiksi, jotta kynnys erikoiskahvien kokeilemiseen madaltuisi. Markkinointisuunnitelma tehtiin osittain asiakaskyselyn pohjalta. Asiakaskyselyssäni selvitettiin. mikä on Café Elosen asiakaskunnan mielipide erikoiskahvilistasta ja kahvijuomista listan jatkokehittelyä silmällä pitäen. Lisäksi kartoitin asiakaskunnasta ne asiakassegmentit, jotka ovat innokkaimpia erikoiskahvien kokeilijoita ja lähituleva i- suuden potentiaalisia asiakkaita. Näiden tietojen avulla poimittiin ne erikoiskahvijuomat, joiden uskotaan herättävän näiden asiakasryhmien mielenkiinnon. Käsittelen työssäni markkinoinnin perusteita, sen strategioita ja suunnittelua. Tietoperustan avulla pohdin myös, mikä on Café Elosen erikoiskahvilistan asema markkinoilla. Teettämäni mielipidekyselyn tulokset olen kirjoittanut teorian joukkoon synkronoidusti, jotta lukijan on helpompi seurata työn etenemistä ja verrata tutkimuksen tuloksia tietopohjaan. 2 ERIKOISKAHVILISTAA KOSKEVA MIELIPIDE- KYSELY Erikoiskahvilista on ollut käytössä Café Elosella noin vuoden ajan. Tänä aikana listasta saatu palaute on ollut ainoastaan suullista, asiakkaalta henkilökunnalle tullutta palautetta, ja siksi haluttiin toteuttaa myös kysely, jossa selvitetään Café Elosen asiakkaiden mielipiteitä erikoiskahvilistasta. Erikoiskahvilistan suunnitteluvaiheessa kahvilistaan suunniteltiin noin 100 erilaista kahvijuomaa, joista myöhemmin poimittiin aloittavalle kahvilistalle vain noin 60 kahvijuomaa. Kahvijuomat on jaettu 11:een eri kategoriaan, jotka sisältävät kuumia ja kylmiä sekä alkoholia sisältäviä että alkoholittomia kahvi-, tee- ja kaakaojuomia ja lisäksi perinteisimpiä erikoiskahveja, kahvishotteja ja kahvipirtelöitä.

10 7 Kyselylomake koostui kolmesta eri osiosta. Ensimmäisessä osassa tiedusteltiin kyselyyn vastaavan asiakkaan taustatietoja. Asiakas vastasi ensin kysymyksiin, joissa selvitettiin asiakkaiden sukupuolen ja iän lisäksi hänen ostokäyttäytymistään Café Elosella. Tavoitteena oli muun muassa selvittää minä päivinä ja mihin kellonaikaan erikoiskahvien kulutus on suurinta. Lisäksi selvitettiin, kuinka usein erikoiskahviasiakkaat käyvät Café Elosella ja onko heidän tarkoituksensa nauttia vain kahvi vai käydäänkö kahvilla enemmän seurustelutarkoituksessa. Toinen kysymysosio koostui juuri asiakkaan tilaamaa erikoiskahvijuomaa koskevista kysymyksistä. Näillä kysymyksillä selvitettiin, mitä mieltä asiakas oli erikoiskahvijuoman ulkonäöllisistä ja maullisista ominaisuuksista. Selvittämällä tällaisia asioita saatiin selville, onko Café Elosella tarvetta järjestää kahvikoulutusta erikoiskahvien ulkonäöllisten tai maullisten ominaisuuksien parantamiseksi. Kolmas osio sisälsi kysymykset itse erikoiskahvilistasta. Kysymyksillä selvitettiin voitaisiinko kahvilistan näkyvyyttä Café Elosella parantaa ja onko kahvilistan ulkonäöllisiä tai sisällöllisiä ominaisuuksia kehitettävä. 2.1 Tutkimuksen tavoite Asiakaskysely toteutettiin Jyväskeskuksen Café Elosen alakerrassa tammikuun 2005 aikana. Tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat ne asiakasryhmät, jotka käyttävät Café Elosen erikoiskahvilistaa kaikkein ahkerimmin sekä ne potentiaaliset asiakasryhmät, joille suunnattuun markkinointiin kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi kyselyn avulla haluttiin tietoa siitä, minkä tyyppiset erikoiskahvijuomat eivät mene kaupaksi tarpeeksi hyvin ja kaipaavat siksi tarkempia markkinointitoimia. Toiminnallisena tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa erikoiskahvimyyntiä ja houkutella perinteisen kahvin ostajat kokeilemaan useammin erikoiskahveja. Kyselyn tavoitteena oli myös saada kattavaa palautetta asiakkailta erikoiskahvilistasta ja sen tuotteista. Vastausten perusteella Café Elosella voidaan pohtia, miten erikoiskahvilistaa ja erikoiskahvijuomia voitaisiin kehittää tulevaisuudessa enemmän asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Opinnäytetyön tarkoitus ei kuitenkaan ole paneutua eri-

11 8 koiskahvilistan tuotekehitysprosessiin, vaan mielipidekyselystä saadut tulokset jäävät tältä osin ainoastaan Café Elosen työkaluksi. Café Elonen voi tulevaisuudessa käyttää kyselyn tuloksia hyväkseen suunnitellessaan erikoiskahvilistan markkinointia ja erikoiskahvilistan tuotekehityksessä. 2.2 Tutkimusmenetelmät Kyselylomakkeita monistettiin aluksi 100 kappaletta ja tavoitteena oli saada kaikki täytettyinä takaisin. Lomakkeiden määrää jouduttiin kuitenkin lisäämään, koska poikkeuksellisen suuri osa vastatuista lomakkeista oli täytetty huolimattomasti tai jätetty joiltakin osin vaillinaiseksi. Yhteensä kyselylomakkeita täytettiin 120 kappaletta, josta noin 80 prosenttia voitiin ottaa analysoitavaksi tuloksissa. Café Elosen henkilökunta jakoi asiakaskyselyn asiakkaille, jotka ostivat Café Eloselta cappuccinon tai sitä kalliimman erikoiskahvin. Kyselyn luonteen vuoksi ei ollut tarpeellista, että esimerkiksi espresson ostaja olisi arvioinut kahvijuomansa ulkonäköä. Jos kysely olisi jaettu kaikkien erikoiskahvien ostajille, vastausten luotettavuus ei esimerkiksi juuri espresson tapauksessa olisi ollut riittävä. Jokaisessa kysymyksessä oli vastausvaihtoehdot. Kyselyyn vastaava asiakas valitsi vastausvaihtoehdoista mielestään parhaimman tai kuvaavimman vaihtoehdon. Suurin osa vaihtoehdoista tehtiin janaksi, jossa janan päät esittivät äärivaihtoehtoja, esimerkiksi: usein 1 4 harvoin tai täysin samaa mieltä 1 4 täysin eri mieltä. Asiakkaan tuli valita tältä väliltä paras vaihtoehto. Koska vaihtoehtoja oli parillinen määrä, eliminoitiin mahdollisuus, että asiakas olisi valinnut tulosten kannalta merkityksettömän neutraalin vaihtoehdon. Täytettyään kyselylomakkeen asiakas palautti sen Café Elosen henkilökunnalle. Kiitoksena jokaiselle kyselyyn vastanneelle asiakkaalle annettiin ilmaiskuponki, joka oikeutti heidät ilmaiseen cappuccinoon seuraavalla kerralla Café Elosella käydessään. Asiakkaiden vastausintoa pyrittiin lisäämään osoittamalla, ettei Café Elonen olisi ainoa hyödynsaaja. Kupongin avulla kyselyyn vastaaminen pyrittiin tekemään myös vähemmän epämiellyttäväksi.

12 2.3 Tutkimuksen luotettavuus 9 Café Elosella toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely syksyllä Riskinä oli, että erikoiskahvilistaa koskeva mielipidekysely tulisi liian nopeasti asiakastyytyväisyyskyselyn jälkeen aiheuttaen asiakkaiden joukossa turhautuneisuutta. Etuna kuitenkin oli, että erikoiskahvilistaa käsittelevää mielipidekyselyä ei jaettu kaikille Café Elosen asiakkaille, vaan vastaajakunta rajattiin tiettyjen erikoiskahvien ostajiin. Asiakkaat saattoivat kokea kyselyn täyttämisen kahvihetkensä ohessa epämiellyttävänä. Tiedossa oli, että osa vastaajista pyrkisi täyttämään kyselyn niin nopeasti kuin mahdollista, syventymättä pohtimaan todellisia mielipiteitään. Siksi oli riski, että tutkimustulos olisi enemmän tai vähemmän virheellinen ja koko tutkimustulos epäluotettava. Juuri neutraalin vaihtoehdon eliminoimisella asiakas niin sanotusti pakotettiin valitsemaan, kummalle puolelle nollarajaa hänen mielipiteensä asettuu. Vastaus oli siis joko positiivinen tai negatiivinen. Myös haastattelu oli yksi vaihtoehto tutkimusmenetelmiä pohdittaessa. Haastattelulla olisi voitu saada aikaan kattava ja kohtuullisen nopeasti kerätty aineisto kyselylomakkeeseen verrattuna. Vaihtoehtona haastattelu rajattiin kuitenkin pois, sillä asiakkaat olisivat voineet pitää haastattelua häiritsevänä ja epäkohteliaana oman kahvihetkensä aikana. Lisäksi haastattelijan läsnäolo olisi voinut vaikuttaa vastausten todenmukaisuuteen ja siten tuloksen luotettavuuteen. Café Elosen henkilökunnan saaman suullisen palautteen perusteella erikoiskahvin ostaneet asiakkaat olivat ottaneet vastaamispyynnön hyvin vastaan ja ottaneet kyselyn täytettäväksi ilman vastarintaa. Erityisesti kyselyyn vastaamisesta kiitokseksi annettu erikoiskahvikuponki oli ollut asiakkaille mieluinen palkkio. 3 MARKKINOINTI TYÖVÄLINEENÄ Markkinointi on kaikille tuttu ilmiö jokapäiväisessä elämässä, sillä joudumme sen kanssa kosketuksiin kaiken aikaa: kaupassa käydessämme, surffa tessamme internetissä tai jopa iltakävelyllä. Markkinoinnin käsite on laajempi kuin esimerkiksi mainonta

13 10 mainonta on vain osa markkinointia. Markkinoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa kysyntään vastataan luomalla ja vaihtamalla hyödykkeitä. Tavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys. Yritys kilpailee markkinoinnin avulla asemastaan muihin markkinoilla oleviin yrityksiin nähden. Eri aloilla käytettävät markkinointikeinojen yhdistelmät voivat olla hyvinkin erilaisia. Silti samalla alalla toimivat yritykset voivat noudattaa aivan erilaisia näkemyksiä ja painottaa erilaisia keinoja, mutta siitä huolimatta kaikki voivat onnistua. Markkinointi on siis myös erilaisuuksien hallitsemista ja niiden tasapainottamista. Markkinointi on myös mahdollisuuksien etsimistä ja näkemistä. Jokaisella markkinoinnista vastaavalla henkilöllä on oltava visio siitä, mitä hän haluaa saavuttaa lähiaikoina ja tulevaisuudessa. Realistisen vision lisäksi hänellä on oltava kuva siitä, miten yrityksen markkinat tulevat kehittymään. 3.1 Markkinoinnin määritelmä Nykyään markkinointi noudattaa asiakassuuntaista johtamistapaa, jossa yrityksen päätösten lähtökohtana ovat asiakkaiden va ihtuvat tarpeet. Aiempia markkinoinnin määritelmiä tarkastelemalla voidaan todeta, että jo 50 vuotta sitten on otettu askel kohti nykyistä markkinointiajattelua. Tuolloiset määritelmät ovat sisältäneet paljon keskeisiä osatekijöitä ja niitä yhdistelemällä onkin päästy nykyaikaisiin markkinoinnin periaatteisiin. Tällaisia osatekijöitä ovat olleet markkinointi tavoitteellisena johtamisprosessina, asiakaskeskeisyys ja tarvelähtöisyys, kokonaisvaltainen markkinointi ja kannattavuus sekä kilpailukeinoista muodostuva markkinointimix (Anttila & Iltanen 2001, 13). Markkinoinnista on olemassa lukuisia määritelmiä, joista jokainen viestittää oman aikakautensa markkinointiaatteita ja keksijänsä ajattelutapaa. Nykyistä markkinointiajattelua heijastava määritelmä voidaan esittää seuraavasti:

14 Markkinointi on ajatustapa tehdä ja toteuttaa valitun kohderyhmän tarpeisiin rakennettua ja segmenttiperusteisesti eriytettyä liiketoimintaa niin, että markkinointitoimin saadaan rakennettua kilpailuetuperusteinen tarjonta, joka saadaan vietyä tuloksellisesti ostohalua synnyttämällä kohdejoukon tietoisuuteen ja sitä kautta ensikaupaksi varmistaen näin aikaansaadun asiakkuuden syventämisen tulokselliseksi asiakassuhteeksi. (Rope 2000, 41.) 11 Tarkasteltaessa määritelmän keskeisimpiä periaatteita voidaan todeta, että markkinointi on ajatustapa, jolla liiketoimintaa toteutetaan. Se perustuu segmentoinnin tuomaan informaatioon sekä kehittää tarveperusteisia hyödykkeitä. Markkinointi on liiketaloudellisesta näkökulmasta kannattavaa ja tuloksellista toimintaa, jossa kohderyhmien ostohalukkuutta synnyttämällä sekä ostamista helpottamalla vastataan markkino i- den odotuksiin. Rope (emt, 42) esittää, että menestyvä markkinointi edellyttää järjestelmällistä, määrätietoista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa edetään loogisesti säilyttäen markkinointiprosessin ydinajatus. Markkinoinnin on perustuttava tuloksellisuuteen, jolla pyritään saamaan aikaan pitkän aikavälin tulosta. Lisäksi toiminnan on oltava kokonaisvaltaista, millä varmistetaan yhteistyön toimivuus ja yrityksessä tehtyjen päätösten yhdenmukaisuus. Markkinoinnillinen menestyksekkyys vaatii myös asiakkaiden käyttäyt y- misen ymmärtämistä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Olennaista on siis hallita kokonaisuuksia. Nykyään toiminnan pitkäjänteisyys ja tuloshakuisuus saadaan aikaan pysyvien asiakassuhteiden kautta. 3.2 Markkinoinnin peruskäsitteitä Tässä luvussa esitellään yleisimpiä markkinoinnissa käytettäviä termejä, jotta tekstin seuraaminen olisi myös markkinointiin vähemmän tutustuneille henkilöille helpompaa. Jokaisen termin yhteydessä pyritään pohtimaan termien merkitystä myös Café Elosen erikoiskahvilistan näkökulmasta Markkinat Markkinat -käsitteellä tarkoitetaan yleisimmin paikkaa, jossa voi ostaa ja myydä tuotteita. Markkinoinnin yhteydessä markkinoilla kuitenkin tarkoitetaan ihmisryhmää, jonka sisällä kaikilla henkilöillä on sama tarve tuotteelle tai palvelulle. Tarve on pe-

15 rusta, jolla ihminen saadaan ostamaan tuote tai palvelu. Silti on syytä korostaa, ettei tuote ole itse tarve, vaan ainoastaan keino tarpeiden tyydyttämiseksi. 12 Ilman markkinoiden luomaa kysyntää yrityksen ei kannata kehittää tai markkinoida tuotetta. Markkinat ovat ostoperustan tausta (Rope 2000, 58). Ongelmana on, että markkinat voidaan jaotella eri ryhmiin lukemattomin monin perustein. Siksi onkin olennaista miettiä juuri ne perusteet, joilla ostotarpeen luonnetta voidaan selittää parhaiten sekä pohtia, mikä liiketoiminnan osa niihin voidaan saumattomimmin yhdistää. Anttila ja Iltanen (2001, 93) esittävät markkinoille neljä edellytystä. Ihmisryhmään kuuluvilla ihmisillä täytyy olla 1) tarve ja halu tuotteen ostamiseen 2) kyky ostaa tuote 3) halu käyttää ostovoimaansa 4) valtuudet ostaa tuote (vrt. alaikäisten valtuudet ostaa alkoholia). Mikäli ihmisryhmä ei täytä näitä vaatimuksia, se ei muodosta markkinoita eikä sille siten ole kannattavaa ryhtyä kehittämään tai myymään tuotetta. Suomeen kehittynyt erikoiskahvitrendi on päässyt selkeästi sekä opiskelijoiden että nuorien työssäkäyvien suosioon. He ovat sukupolvea, joka on läheltä seurannut erikoiskahvitrendin kehittymistä ja sen aikaansaamaa kiristyvää kilpailua kahviloiden välillä. Trenditietoiset nuoret aikuiset ovat sisäistäneet erikoiskahvitrendin synnyttämän kahvilakulttuurin tarkoituksen nykyisin kahviloihin mennään viettämään aikaa ja seurustelemaan ihmisten kanssa, ei ainoastaan juomaan kahvia. Siksi ei olekaan yllätys, että mielipidekyselyyn vastanneista asiakkaista lähes 70 prosenttia oli naisia Segmentointi Segmentointi on eräs markkinoinnin perustyöväline. Se perustuu ajatukseen, jonka mukaan yrityksen markkinoita ei kannata käsitellä yhtenä kokonaisuutena, vaan ne olisi järkevintä jakaa pienempiin asiakasryhmiin, segmentteihin. Markkinointia suunnitellessa selvitetään potentiaalisten asiakkaiden taustatietoja, joiden mukaan heidät yhdistetään suuremmiksi asiakasryhmiksi jonkin yhteisen nimittä-

16 13 jän perusteella. Kuluttajia voidaan jakaa ryhmiin monilla eri perusteilla, mutta yleisimpiä jaotteluperusteita ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, tulot tai elämäntavat. Kohderyhmäksi yritys voi valita yhden tai useamman segmentin, joista jokaiselle markkinoidaan erilaisia tuotteita yksilöllisillä markkinointikeinoilla. Segmentoinnin tavoitteena on siis löytää yritykselle suotuisimmat kohderyhmät eli segmentit, joille tarjonta ja markkinointi kohdistetaan, huomioon ottaen yrityksen resurssit ja osaaminen. Kohdistamalla tarjonta vain tietyille asiakasryhmille, yrityksen on mahdollista saavuttaa parempi liiketaloudellinen tulos kuin pyrkimällä palvelemaan koko markkinoiden käsittämää asiakasjoukkoa. Erikoiskahvilistan avulla Café Elonen pyrki nostamaan omaa kahvilaprofiiliaan ja haastamaan kilpailijansa yleistyvään erikoiskahvitrendiin. Tavoitteena oli lisätä ja monipuolistaa asiakaskuntaa, ja houkutella etenkin nuorempaa sukupolvea Café Elosen asiakkaiksi. Ennen uudistusta Café Elosen asiakaskunta koostui pääasiassa keskiikäisistä ja sitä vanhemmista asiakkaista, koska kahvilan tyylikin edusti tuolloin perinteisempää linjaa. Täysin uusiin tiloihin muuttaminen mahdollisti samalla kahvilan ilmeen uudistamisen ja imagollisten seikkojen kehittämisen. Muutos pyrittiin kuitenkin tekemään niin, että myös vanhat asiakassuhteet pystyttiin ylläpitämään % 0-18v 19-25v 26-35v 36-50v 50v - Ikä KUVIO 1. Café Elosen erikoiskahviasiakkaiden ikäjakauma Erikoiskahvilistalla haluttiin lisätä Café Elosen suosiota nuoremman sukupolven keskuudessa ja siinä on myös onnistuttu. Café Elosella käy tänä päivänä enemmän opis-

17 14 kelijoita ja nuorisoa, jotka myös ostavat erikoiskahveja. Lisäksi erikoiskahveja pyr i- tään markkinoimaan enemmän myös Café Elosen vanhemmille kanta-asiakkaille, jotta kahvilistan tunnettuus paranisi ja erikoiskahvien kokeilukynnys madaltuisi myös heidän keskuudessaan. Tavoitteena on siis lisätä erikoiskahvimyyntiä ja saada Presidentti-kahville omistautuneet asiakkaat kokeilemaan erikoiskahveja Kilpailuetu Kilpailuetu tarkoittaa tuotteita ja palveluita myytäessä sitä ylivoimaisuutta, jota asiakas arvostaa kilpaileviin tuotteisiin ja palveluihin nähden. Tämä ylivoimaisuus on perusta hänen ostopäätökselleen. Kilpailuedun saavuttamisella pyritään tekemään tuote paremmaksi ja halutummaksi kilpailijoihin verrattuna. Tuotteen markkinoinnillinen houkuttelevuus on tae sille, että tuote on helposti myytävissä eikä tuotteen myymisen eteen tarvitse tehdä suuria ponnistuksia. Kilpailuetua voidaan tavoitella monin eri keinoin, mutta yleisesti voidaan sanoa olevan olemassa kolme erilaista tapaa kilpailuedun tavoittelemiseksi (Anttila & Iltanen 2001, 15 16): 1) Kustannusjohtajuus (hinta) 2) Differointi (tuotteen erilaistaminen) 3) Fokusointi (markkinointitoimien keskittäminen) Kutakin kilpailuedun tavoittelemiskeinoa tarkastellaan tarkemmin markkinoinnin strategioiden yhteydessä, luvussa 6.3. Café Elosen erikoiskahvilistan kilpailuedun tavoittelua kuvastaa parhaiten differointistrategia. Jo Café Elosen liikeideassa mainitaan kaupungin laajin kahvilista, jolle ei ole vielä nykyään Jyväskylässä löytynyt haastajaa. Kilpailijoilla voi olla erikoiskahvilista omassa muodossaan ja laajuudessaan, mutta Café Elosen erikoiskahvilistan valttina on laajuuden lisäksi sen konkreettisuus. Asiakas voi tutustua kahvilistaan vielä pöydässä kahvitteluhetkensä ohessa ja miettiä etukäteen mitä haluaa esimerkiksi ensi kerralla Café Elosella käydessään kokeilla. Kahvilistan konkreettisuus antaa juuri lisäaikaa ostopäätöksen tekemiselle, kun tuotevalikoima on nähtävillä muuallakin kuin kassan takana olevalla seinustalla.

18 3.2.4 Markkinointimix 15 Markkinoijan keskeinen tehtävä on valita yrityksen tavoitteiden kannalta mahdollisimman edullinen markkinointikeinojen yhdistelmä eli markkinointimix. Markkinointimix tarkoittaa kilpailukeinoja, joilla yritys pyrkii vastaamaan kysyntään. Näitä kilpailukeinoja ovat tuote (product), hinta (price), jakelu (place) ja viestintä (promotion). Yhdessä nämä muodostavat markkinointimixin eli 4P.tä. Markkinoinnin tehtävä on kussakin tilanteessa valita yrityksen kannalta tehokkain markkinointikeinojen yhdistelmä. Kuviossa 2 Ylikoski (1993, 31) kuvaa markkinoinnin kilpailukeinot sekä niiden alakohdat. KUVIO 2. Markkinointimix 4P-malli on ollut hyvin kiistelty, sillä sen katsotaan unohtavan monta tärkeää toimintoa, kuten palvelun, pakkauksen tai henkilökohtaisen myyntityön. Lisäksi sen kuvaa vain myyjän näkökulmaa (Kotler 1999, 129,131). Markkinoinnin kilpailukeinoja käsitellään tarkemmin luvussa 5, jossa pohditaan myös Café Elosen erikoiskahvilistan kannalta olennaisimpia kilpailukeinostrategioita. 3.3 Markkinoinnin tehtävät Yrityksen ulospäin suuntautuvista toiminnoista näkyvin on juuri markkinointi, joka on yhdistävä tekijä yrityksen ja asiakkaan välillä. Asiakas ei tiedä mitä yrityksen seinien takana tapahtuu, mutta hän luo käsityksensä yrityksestä markkinoinnin luomien mielikuvien kautta. Markkinointimenetelmiensä avulla yritys pyrkii täyttämään asiak-

19 16 kaidensa toiveet ja vastaamaan heidän tarpeisiinsa omien resurssiensa puitteissa. Markkinoinnin tehtävää voidaankin pitää kaksisuuntaisena. Sen tehtävä on tunnistaa markkinoilla vallitsevat tarpeet, mutta myös välittää tämä tieto eteenpäin yrityksen muille osastoille. Markkinointi on avainasemassa yrityksen toiminnoissa. Tuotanto palvelee markkinointia valmistamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia hyödykkeitä. Yrityksen näkökulmasta tuotteiden tai palveluiden kysyntä voi kuitenkin olla liian pientä tai liian suurta ja siksi markkinoinnin tehtävä on myös vaikuttaa kysynnän määrään. Markkinoinnilla ei pyritä pakkomyymään tuotteita, vaan sen avulla asiakkaita yritetään houkutella yritykseen ja sen kautta ostamaan markkinoituja tuotteita. Toisaalta taas kysynnän ollessa liian suurta tuotteen markkinointia vähennetään ja sitä kautta kysyntää pyritään hillitsemään. (Anttila & Iltanen 2001, 19.) Markkinoinnissa oletetaan, että kuluttaja suunnittelee tarkoin ostotarvettaan. Voidaan myös olettaa, että kuluttaja ostaa suuren määrän hyödykkeitä ainoastaan edellisten kokemustensa perusteella. Tämän vuoksi markkinointiohjelmia suunnitellessa otetaan käyttöön segmentointi, jonka avulla eri tavalla käyttäytyvät asiakkaat jaetaan kohderyhmiin. Nämä kohderyhmät huomioon ottaen suunnitellaan ne oikeat markkinointikeinot ja -menetelmät, joilla tuote saadaan parhaiten suunnattua juuri tälle segmentille. Markkinoinnissa korostetaan nykyään paljon kannattavuuden merkitystä. Koska tuotteiden elinikä on lyhentynyt viime aikoina valtavasti, on olennaista muistaa tuotteiden ja palveluiden jatkuva kehittäminen. On erittäin tärkeää seurata ympäristössä tapaht u- via muutoksia ja reagoida niihin. Kuluttajien tarpeiden muuttuessa he siirtyvät nopeasti kilpailijoiden asiakkaiksi, mikäli yritys ei kykene reagoimaan kehitykseen riittävän nopeasti. Markkinoinnin tehtävä on seurata markkinoilla vallitsevia tarpeita sekä varmistaa yrityksen eri osien yhteistyö markkinalähtöisyyden ja asiakassuuntaisuuden saavuttamiseksi. Asiakkaiden ja kohderyhmien tarpeiden tyydyttäminen on tärkeä elementti kannattavuuteen pyrkiessä. Eräs sanonta kuuluu, että tehtaassa valmistetaan kosmetiikkaa ja myymälässä myydään toivoa. Markkinoinnissa vallitseekin käsitys, jonka mukaan kuluttajat eivät enää etsi pelkkää tuotetta tai palvelua, vaan siitä saamaansa kokonaishyötyä. Tuotteeseen kohdistetut hyötyodotukset perustuvat kuluttajan tarpeisiin, joita hän pyrkii tyydyttä-

20 mään ostamalla kyseisen tuotteen. Yrityksen on siis tunnettava markkinansa sekä hyödynnettävä segmentoinnin tuomia etuja MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Professori Jerome McCarthy esitti 1960-luvulla teorian, jossa tuote, hinta, jakelu ja viestintä (4P) ovat markkinoinnin kilpailukeinoja, joilla yritys pyrkii vaikuttamaan ja vastaamaan kysyntään. Tukiessaan toisiaan ne muodostavat yhdessä kokonaisen markkinointiohjelman, markkinointimixin. Kilpailukeinojen turvin yritys pyrkii saavuttamaan kilpailuetua muihin nähden. Rope (2000, 206) kuvaa kilpailukeinoja joustavana palapelinä. Yhden palan (=kilpailukeinojen osatekijän) muututtua, muita paloja on hieman siirrettävä, jotta osat niveltyvät saumattomasti yhteen. Markkinointimixin sisältö on mietittävä kokonaisuutena, jotta yhdessä kilpailukeinossa tehty ratkaisu tukee toisissa toteutettuja päätöksiä. Tällä tavoin yritys voi myös edesauttaa kilpailukeinojen tehoa ja vaikutusta kohderyhmässä. Kilpailukeinoja koskevat päätökset tulisi tehdä osana liiketoiminnan kokonaisratkaisuja. Kuviossa 3 Rope (2000, 206) on esittänyt kilpailukeinojen sijoittumisen yrityksen liiketoiminnan kokonaiskenttään. Oikeita yhdistelmiä pohtiessa tulee ottaa huomioon myös esimerkiksi yrityksen toimiala, kilpailutilanne, markkinointiosaaminen ja yrityksen asema vallitsevilla markkinoilla kilpailijoiden toimia unohtamatta (Anttila & Iltanen 2001, 22).

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Veera Hukkanen Matti Vaske Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Veera Linda Ilona Hukkanen,

Lisätiedot

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Aku Korhonen CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.10.2007 Tekijä(t) Aku Korhonen Nimeke City-Hotelli JämsänUkon asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA Mari Lindholm Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVIS TELMÄ Mari Lindholm

Lisätiedot