CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi"

Transkriptio

1 CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) KOTRO, Minna-Mari Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 56 Julkaisun kieli suomi Luottamuksellisuus Työn nimi Salainen saakka CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja AHOKAS, Minna Toimeksiantaja(t) Café Elonen Jyväskeskus Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Café Elosen asiakkaiden mielipiteitä erikoiskahvilistasta, sen sisältämistä erikoiskahvituotteista ja tehdä erikoiskahvilistalle markkinointisuunnitelma. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin erikoiskahvilista vastaa Café Elosen asiakkaiden tarpeita, ja kartoittaa asiakkaat, jotka ostavat Café Elosella erikoiskahveja. Tutkimustuloksia hyödyntäen erikoiskahvilistalle tehtiin markkinoinnin vuosisuunnitelma, jonka tehtävänä on lisätä ja monipuolistaa Café Elosen erikoiskahvimyyntiä sekä houkutella uusia asiakasryhmiä kokeilemaan erikoiskahvituotteita. Mielipidekysely toteutettiin jakamalla kyselykaavake Café Elosen erikoiskahveja ostaville asiakkaille. Vastaajakunta rajattiin vain tiettyihin erikoiskahveihin, jotta tutkimustulosta voitiin pitää riittävän luotettavana. Kysymyslomakkeita täytettiin 120 kappaletta, joista noin 80 prosenttia voitiin ottaa käytettäväksi tutkimuksessa. Kyselylomakkeen palauttaneille asiakkaille annettiin palkkioksi ilmaiseen erikoiskahviin oikeuttanut kuponki. Tutkimus osoitti, että Café Elosen asiakkaat ovat melko tyytyväisiä erikoiskahvilistaan sekä sen tuotteisiin. Lisäksi tuloksista voitiin päätellä, että asiakkaan tuloilla on suuri vaikutus erikoiskahvien ostamiseen: erikoiskahvien suurin ostajakunta Café Elosella ovat työssäkäyvät naiset. Tutkimuksesta selvisi myös erikoiskahvilistan näkyvyysongelma, joka korostui uusien erikoiskahviasiakkaiden kohdalla. Ongelman poistaminen vaatii Café Elosen henkilökunnalta paljon työtä ja toimivia ratkaisuja. Markkinoinnin vuosikalenteri antaa Café Eloselle systemaattisen suunnitelman erikoiskahvilistan markkinointiin. Markkinointisuunnitelma ja mielipidekyselyn tulokset jäävät toimeksiantajan hyödynnettäväksi tulevaisuuden markkinointiratkaisuissa sekä erikoiskahvilistan tuotekehityksessä. Avainsanat (asiasanat) Markkinointi, markkinointisuunnitelma, asiakastyytyväisyys Muut tiedot Työn liitteenä on CD-ROM -levyke, joka sisältää erikoiskahvilistan markkinointisuunnitelman. CD-ROM on salainen asti.

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) KOTRO, Minna-Mari Type of Publication Bachelor s thesis Pages 56 Language Finnish Confidential Title Until SPECIALTY COFFEE LIST AT CAFÉ ELONEN Annual marketing plan based on an opinion poll Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor AHOKAS, Minna Assigned by Café Elonen Jyväskeskus Abstract The purpose of this thesis was to study the opinions among the customers of Café Elonen concerning the coffee list and its coffee drinks, and to make a systematic marketing plan for the list. The aim was to consider how well the coffee list meets the customers needs, and to show who the customers buying these coffee drinks are. Using the findings a marketing plan was made to increase the sales of coffee drinks and to diversify the customers buying behaviour. The survey was carried out by distributing the questionnaire to the customers that bought something from the coffee list. The answers were dilimited to certain coffee drinks so that the results would be as accurate as possible. Each customer that took part in this survey were given a coupon that entitled them to a free coffee drink. The research proved that the customer satisfaction concerning the coffee list and its products was the average. Additionally it was concluded that the customers income affects their buying behaviour remarkably what came to the coffee drinks: according to the survey women in working life were the biggest customer group to make the most of the coffee list. The survey also proved that the visibility of the coffee list has much to hope for, especially concerning potential new customers. Eliminating this problem demands hard work and functional decisions. The marketing plan gives Café Elonen a systematic plan on how to market the coffee list during the following year. Both the marketing plan and the survey results can be used in Café Elonen for its future marketing plans and especially in the product development of the coffee list. Keywords Marketing, marketing plan, customer satisfaction Miscellaneous Attached a CD-ROM including the marketing plan. The CD-ROM is confidential until 30 April 2006.

4 SISÄLTÖ 1 1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT Elosen tie leipomosta trendikahvilaksi Erikoiskahvilistasta markkinointisuunnitelmaan Päämääränä markkinoinnin vuosikalenteri ERIKOISKAHVILISTAA KOSKEVA MIELIPIDEKYSELY Tutkimuksen tavoite Tutkimusmenetelmät Tutkimuksen luotettavuus MARKKINOINTI TYÖVÄLINEENÄ Markkinoinnin määritelmä Markkinoinnin peruskäsitteitä Markkinat Segmentointi Kilpailuetu Markkinointimix Markkinoinnin tehtävät MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Tuote (Product) Hinta (Price) Saatavuus (Place) Mainonta osana markkinointiviestintää (Promotion) PÄÄMÄÄRÄNÄ ASIAKASLÄHTÖISYYS Asiakassuuntainen markkinointi Tyytyväinen asiakas Kanta-asiakas MARKKINOINNIN SUUNNITTELU Suunnitteluprosessi SWOT analyysi Ympäristöanalyysi...35

5 Sisäinen analyysi Markkinoinnin tavoitteet ja päämäärät Markkinointistrategiat Kohdemarkkinoiden valinta Markkinointikeinojen yhdistelmä Mainonnan suunnittelu Valvonta- ja palautejärjestelmät MARKKINOINNIN VUOSIKALENTERI Kohdemarkkinoiden valinta Markkinointikeinojen yhdistelmä Mainonnan suunnittelu OPINNÄYTETYÖNÄ MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Erikoiskahvilistan tuotekehitys Oma oppimisprosessi...51 LÄHTEET...53 LIITTEET...55 Liite 1. Mielipidekyselykaavake...55 TAULUKOT TAULUKKO 1. Asiakkaan ikä suhteessa erikoiskahvin ostamistiheyteen...31 TAULUKKO 2. Café Elosen erikoiskahvilistan SWOT...35 TAULUKKO 3. Erikoiskahviasiakkaiden ikä- ja sukupuolijakauma...46

6 KUVIOT 3 KUVIO 1. Café Elosen erikoiskahviasiakkaiden ikäjakauma...13 KUVIO 2. Markkinointimix...15 KUVIO 3. Kilpailukeinopäätökset liiketoiminnan kokonaiskentässä...18 KUVIO 4. Asiakkaiden mielipide erikoiskahvilistan hintatasosta...21 KUVIO 5. Erikoiskahvilistan näkyvyys Café Elosella...23 KUVIO 6. Miten ostettu erikoiskahvi vastasi asiakkaan odotuksia...29 KUVIO 7. Asiakasuskollisuuden tikapuut...30 KUVIO 8. Yrityksen yleiset strategiavaihtoehdot...41 KUVIO 9. Mainonnan suunnitteluvaiheet...42

7 1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT Elosen tie leipomosta trendikahvilaksi Elosen leipomo aloitti toimintansa syyskuussa 1966, kun Elosen veljeksistä vanhempi aloitti vaimonsa kanssa leipomotoiminnan Mäntässä. Kahden vuoden ahertamisen jälkeen he siirtyivät Jämsään pitämään huoltoasemaa, jonka rinnalle syntyi pikku- Kondis niminen leipomo. Muutaman neliön kokoisesta leipomosta se on laajentunut seitsemän kertaa, ja nykyään Elosen Jämsän pääleipomo on pinta-alaltaan 200m². Elosen omistaa perhe Elonen. Vuonna 2003 sen liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa. Leipomoissa sillä on noin 95 työntekijää. Elonen toimittaa leipomotuotteitaan kaikille kauppaketjuille, suurkeittiöille, kunnille, laitoksille, kahviloille sekä omaan konditoriamyymälään ja kahvila-ravintolaan. Elosella on kahvila- ja ravintolatoimintaa Jämsän ja Jyväskylän keskustoissa, sekä Lutakossa. Café Elonen Jyväskeskus avattiin keväällä Ensimmäisissä tiloissaan se toimi 8 vuotta, kunnes Jyväskeskusta uudistettiin ja Café Elonen siirtyi keväällä 2004 muutaman askeleen kävelykatua ylöspäin yhä keskeisemmälle paikalle. Café Elonen uudisti samalla ilmettään ja lanseerasi uuden, laajan erikoiskahvilistansa kilpaillakseen asemastaan trendikahvilana. Café Elosen liikeidea ja arvot esitellään liitteenä olevalla CD-ROM -levykkeellä. Olennainen syy kahvilistan markkinointisuunnitelman tarpeelle on jatkuvasti kehittyvä kahvilakulttuuri. Jyväskeskuksen Café Elonen halusi uuden kahvilistansa avulla vastata tähän kovaan kilpailuun ja tavoitella paikkaa kaupungin parhaana kahvilana (Salo 2004, 8). Jyväskylän kahvilakulttuuri on kehittynyt lyhyessä ajassa hyvin paljon. Kahviloiden on seurattava trendejä sekä markkinoitava tuotteitaan mikäli ne eivät halua menettää asiakaskuntaansa kehittyville kilpailijoilleen. Café Elosen tavoite olikin lanseerata kaupungin laajin kahvilista ja houkutella sen ja uudistuneen ilmeensä avulla uusia asiakasryhmiä.

8 1.2 Erikoiskahvilistasta markkinointisuunnitelmaan 5 Projektiopinnoissani olin toisena osapuolena suunnittelemassa Café Elosen erikoiskahvilistaa. Projektin päätyttyä Café Eloselta tarjottiin mahdollisuutta jatkaa työskentelyä erikoiskahvilistan parissa ja tehdä sille opinnäytetyönä markkinointisuunnitelma. Erikoiskahvilistan suunnitteluprojektin jälkeen jäin vielä kesäksi Café Eloselle töihin ja näin sain mahdollisuuden seurata työn ohessa erikoiskahvien myynnin kehittymistä ja asiakkaiden reaktioita. Kesätyöstä saamaani tietoutta ja kokemusta olen pystynyt hyödyntämään erikoiskahvilistan markkinointisuunnitelmaa tehdessäni. Opinnäytetyö sisältää myös mielipidekyselyn, jossa selvitin, ketkä ostavat Café Elosella erikoiskahveja ja mikä on heidän mielipiteensä erikoiskahvilistasta ja sen tuotteista. Café Elosen erikoiskahvilista esiteltiin maaliskuussa 2004 uusien tilojen käyttöönoton yhteydessä. Kahvilista sisältää noin sata erilaista kahvijuomaa, jotka vaihtelevat sesongin mukaan. Tähän päivään asti kahvilistaa on markkinoitu viikko kerrallaan ilman selkeätä suunnitelmaa ja systematiikkaa. Markkinointisuunnitelman tavoitteena on saada erikoiskahvilistan markkinointi rutiininomaiseksi ja järjestelmälliseksi muun markkinoinnin rinnalle. Markkinoinnin kilpailukeinoina tulevat olemaan lehtimaino n- ta sekä mainonta itse kahvilassa. 1.3 Päämääränä markkinoinnin vuosikalenteri Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä Café Elosen erikoiskahvilistalle markkinointisuunnitelma, jota toteuttamalla Café Elonen voi lisätä asiakkaidensa tietoutta erikoiskahvilistasta sekä lisätä ja monipuolistaa erikoiskahvimyyntiä. Suunnitelma keskittyy ainoastaan erikoiskahvilistan ja erityisesti yksittäisten kahvijuomien esille tuomiseen, eikä näin ollen ole käsitä muuta kahvilatoimintaa. Tehtäväni oli tehdä markkinointisuunnitelma avaimet käteen -periaatteella, yrityksen toiveet huomioon ottaen. Café Elonen voi siten tulevaisuudessa soveltaa ja käyttää työtä markkinointisuunnitelmiensa tukena sekä mielipidekyselystä saatuja tuloksia myös erikoiskahvilistan tuotekehityksessä. Markkinointisuunnitelma sisältää systemaattisen suunnitelman erikoiskahvilistan tuotteiden markkinoinnista vuoden ajanjaksolla. Tarkoituksena oli siis tuoda esille kahvi-

9 6 listan lisäksi yksittäisiä tuotteita ja yhdistää niitä Elosen konditoriatuotteisiin, Hyvä Konditoria -ketjun vuosikalenterin avulla. Tällä tavalla erikoiskahvituotteita pyritään tekemään asiakkaille tutummiksi, jotta kynnys erikoiskahvien kokeilemiseen madaltuisi. Markkinointisuunnitelma tehtiin osittain asiakaskyselyn pohjalta. Asiakaskyselyssäni selvitettiin. mikä on Café Elosen asiakaskunnan mielipide erikoiskahvilistasta ja kahvijuomista listan jatkokehittelyä silmällä pitäen. Lisäksi kartoitin asiakaskunnasta ne asiakassegmentit, jotka ovat innokkaimpia erikoiskahvien kokeilijoita ja lähituleva i- suuden potentiaalisia asiakkaita. Näiden tietojen avulla poimittiin ne erikoiskahvijuomat, joiden uskotaan herättävän näiden asiakasryhmien mielenkiinnon. Käsittelen työssäni markkinoinnin perusteita, sen strategioita ja suunnittelua. Tietoperustan avulla pohdin myös, mikä on Café Elosen erikoiskahvilistan asema markkinoilla. Teettämäni mielipidekyselyn tulokset olen kirjoittanut teorian joukkoon synkronoidusti, jotta lukijan on helpompi seurata työn etenemistä ja verrata tutkimuksen tuloksia tietopohjaan. 2 ERIKOISKAHVILISTAA KOSKEVA MIELIPIDE- KYSELY Erikoiskahvilista on ollut käytössä Café Elosella noin vuoden ajan. Tänä aikana listasta saatu palaute on ollut ainoastaan suullista, asiakkaalta henkilökunnalle tullutta palautetta, ja siksi haluttiin toteuttaa myös kysely, jossa selvitetään Café Elosen asiakkaiden mielipiteitä erikoiskahvilistasta. Erikoiskahvilistan suunnitteluvaiheessa kahvilistaan suunniteltiin noin 100 erilaista kahvijuomaa, joista myöhemmin poimittiin aloittavalle kahvilistalle vain noin 60 kahvijuomaa. Kahvijuomat on jaettu 11:een eri kategoriaan, jotka sisältävät kuumia ja kylmiä sekä alkoholia sisältäviä että alkoholittomia kahvi-, tee- ja kaakaojuomia ja lisäksi perinteisimpiä erikoiskahveja, kahvishotteja ja kahvipirtelöitä.

10 7 Kyselylomake koostui kolmesta eri osiosta. Ensimmäisessä osassa tiedusteltiin kyselyyn vastaavan asiakkaan taustatietoja. Asiakas vastasi ensin kysymyksiin, joissa selvitettiin asiakkaiden sukupuolen ja iän lisäksi hänen ostokäyttäytymistään Café Elosella. Tavoitteena oli muun muassa selvittää minä päivinä ja mihin kellonaikaan erikoiskahvien kulutus on suurinta. Lisäksi selvitettiin, kuinka usein erikoiskahviasiakkaat käyvät Café Elosella ja onko heidän tarkoituksensa nauttia vain kahvi vai käydäänkö kahvilla enemmän seurustelutarkoituksessa. Toinen kysymysosio koostui juuri asiakkaan tilaamaa erikoiskahvijuomaa koskevista kysymyksistä. Näillä kysymyksillä selvitettiin, mitä mieltä asiakas oli erikoiskahvijuoman ulkonäöllisistä ja maullisista ominaisuuksista. Selvittämällä tällaisia asioita saatiin selville, onko Café Elosella tarvetta järjestää kahvikoulutusta erikoiskahvien ulkonäöllisten tai maullisten ominaisuuksien parantamiseksi. Kolmas osio sisälsi kysymykset itse erikoiskahvilistasta. Kysymyksillä selvitettiin voitaisiinko kahvilistan näkyvyyttä Café Elosella parantaa ja onko kahvilistan ulkonäöllisiä tai sisällöllisiä ominaisuuksia kehitettävä. 2.1 Tutkimuksen tavoite Asiakaskysely toteutettiin Jyväskeskuksen Café Elosen alakerrassa tammikuun 2005 aikana. Tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat ne asiakasryhmät, jotka käyttävät Café Elosen erikoiskahvilistaa kaikkein ahkerimmin sekä ne potentiaaliset asiakasryhmät, joille suunnattuun markkinointiin kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi kyselyn avulla haluttiin tietoa siitä, minkä tyyppiset erikoiskahvijuomat eivät mene kaupaksi tarpeeksi hyvin ja kaipaavat siksi tarkempia markkinointitoimia. Toiminnallisena tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa erikoiskahvimyyntiä ja houkutella perinteisen kahvin ostajat kokeilemaan useammin erikoiskahveja. Kyselyn tavoitteena oli myös saada kattavaa palautetta asiakkailta erikoiskahvilistasta ja sen tuotteista. Vastausten perusteella Café Elosella voidaan pohtia, miten erikoiskahvilistaa ja erikoiskahvijuomia voitaisiin kehittää tulevaisuudessa enemmän asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Opinnäytetyön tarkoitus ei kuitenkaan ole paneutua eri-

11 8 koiskahvilistan tuotekehitysprosessiin, vaan mielipidekyselystä saadut tulokset jäävät tältä osin ainoastaan Café Elosen työkaluksi. Café Elonen voi tulevaisuudessa käyttää kyselyn tuloksia hyväkseen suunnitellessaan erikoiskahvilistan markkinointia ja erikoiskahvilistan tuotekehityksessä. 2.2 Tutkimusmenetelmät Kyselylomakkeita monistettiin aluksi 100 kappaletta ja tavoitteena oli saada kaikki täytettyinä takaisin. Lomakkeiden määrää jouduttiin kuitenkin lisäämään, koska poikkeuksellisen suuri osa vastatuista lomakkeista oli täytetty huolimattomasti tai jätetty joiltakin osin vaillinaiseksi. Yhteensä kyselylomakkeita täytettiin 120 kappaletta, josta noin 80 prosenttia voitiin ottaa analysoitavaksi tuloksissa. Café Elosen henkilökunta jakoi asiakaskyselyn asiakkaille, jotka ostivat Café Eloselta cappuccinon tai sitä kalliimman erikoiskahvin. Kyselyn luonteen vuoksi ei ollut tarpeellista, että esimerkiksi espresson ostaja olisi arvioinut kahvijuomansa ulkonäköä. Jos kysely olisi jaettu kaikkien erikoiskahvien ostajille, vastausten luotettavuus ei esimerkiksi juuri espresson tapauksessa olisi ollut riittävä. Jokaisessa kysymyksessä oli vastausvaihtoehdot. Kyselyyn vastaava asiakas valitsi vastausvaihtoehdoista mielestään parhaimman tai kuvaavimman vaihtoehdon. Suurin osa vaihtoehdoista tehtiin janaksi, jossa janan päät esittivät äärivaihtoehtoja, esimerkiksi: usein 1 4 harvoin tai täysin samaa mieltä 1 4 täysin eri mieltä. Asiakkaan tuli valita tältä väliltä paras vaihtoehto. Koska vaihtoehtoja oli parillinen määrä, eliminoitiin mahdollisuus, että asiakas olisi valinnut tulosten kannalta merkityksettömän neutraalin vaihtoehdon. Täytettyään kyselylomakkeen asiakas palautti sen Café Elosen henkilökunnalle. Kiitoksena jokaiselle kyselyyn vastanneelle asiakkaalle annettiin ilmaiskuponki, joka oikeutti heidät ilmaiseen cappuccinoon seuraavalla kerralla Café Elosella käydessään. Asiakkaiden vastausintoa pyrittiin lisäämään osoittamalla, ettei Café Elonen olisi ainoa hyödynsaaja. Kupongin avulla kyselyyn vastaaminen pyrittiin tekemään myös vähemmän epämiellyttäväksi.

12 2.3 Tutkimuksen luotettavuus 9 Café Elosella toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely syksyllä Riskinä oli, että erikoiskahvilistaa koskeva mielipidekysely tulisi liian nopeasti asiakastyytyväisyyskyselyn jälkeen aiheuttaen asiakkaiden joukossa turhautuneisuutta. Etuna kuitenkin oli, että erikoiskahvilistaa käsittelevää mielipidekyselyä ei jaettu kaikille Café Elosen asiakkaille, vaan vastaajakunta rajattiin tiettyjen erikoiskahvien ostajiin. Asiakkaat saattoivat kokea kyselyn täyttämisen kahvihetkensä ohessa epämiellyttävänä. Tiedossa oli, että osa vastaajista pyrkisi täyttämään kyselyn niin nopeasti kuin mahdollista, syventymättä pohtimaan todellisia mielipiteitään. Siksi oli riski, että tutkimustulos olisi enemmän tai vähemmän virheellinen ja koko tutkimustulos epäluotettava. Juuri neutraalin vaihtoehdon eliminoimisella asiakas niin sanotusti pakotettiin valitsemaan, kummalle puolelle nollarajaa hänen mielipiteensä asettuu. Vastaus oli siis joko positiivinen tai negatiivinen. Myös haastattelu oli yksi vaihtoehto tutkimusmenetelmiä pohdittaessa. Haastattelulla olisi voitu saada aikaan kattava ja kohtuullisen nopeasti kerätty aineisto kyselylomakkeeseen verrattuna. Vaihtoehtona haastattelu rajattiin kuitenkin pois, sillä asiakkaat olisivat voineet pitää haastattelua häiritsevänä ja epäkohteliaana oman kahvihetkensä aikana. Lisäksi haastattelijan läsnäolo olisi voinut vaikuttaa vastausten todenmukaisuuteen ja siten tuloksen luotettavuuteen. Café Elosen henkilökunnan saaman suullisen palautteen perusteella erikoiskahvin ostaneet asiakkaat olivat ottaneet vastaamispyynnön hyvin vastaan ja ottaneet kyselyn täytettäväksi ilman vastarintaa. Erityisesti kyselyyn vastaamisesta kiitokseksi annettu erikoiskahvikuponki oli ollut asiakkaille mieluinen palkkio. 3 MARKKINOINTI TYÖVÄLINEENÄ Markkinointi on kaikille tuttu ilmiö jokapäiväisessä elämässä, sillä joudumme sen kanssa kosketuksiin kaiken aikaa: kaupassa käydessämme, surffa tessamme internetissä tai jopa iltakävelyllä. Markkinoinnin käsite on laajempi kuin esimerkiksi mainonta

13 10 mainonta on vain osa markkinointia. Markkinoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa kysyntään vastataan luomalla ja vaihtamalla hyödykkeitä. Tavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys. Yritys kilpailee markkinoinnin avulla asemastaan muihin markkinoilla oleviin yrityksiin nähden. Eri aloilla käytettävät markkinointikeinojen yhdistelmät voivat olla hyvinkin erilaisia. Silti samalla alalla toimivat yritykset voivat noudattaa aivan erilaisia näkemyksiä ja painottaa erilaisia keinoja, mutta siitä huolimatta kaikki voivat onnistua. Markkinointi on siis myös erilaisuuksien hallitsemista ja niiden tasapainottamista. Markkinointi on myös mahdollisuuksien etsimistä ja näkemistä. Jokaisella markkinoinnista vastaavalla henkilöllä on oltava visio siitä, mitä hän haluaa saavuttaa lähiaikoina ja tulevaisuudessa. Realistisen vision lisäksi hänellä on oltava kuva siitä, miten yrityksen markkinat tulevat kehittymään. 3.1 Markkinoinnin määritelmä Nykyään markkinointi noudattaa asiakassuuntaista johtamistapaa, jossa yrityksen päätösten lähtökohtana ovat asiakkaiden va ihtuvat tarpeet. Aiempia markkinoinnin määritelmiä tarkastelemalla voidaan todeta, että jo 50 vuotta sitten on otettu askel kohti nykyistä markkinointiajattelua. Tuolloiset määritelmät ovat sisältäneet paljon keskeisiä osatekijöitä ja niitä yhdistelemällä onkin päästy nykyaikaisiin markkinoinnin periaatteisiin. Tällaisia osatekijöitä ovat olleet markkinointi tavoitteellisena johtamisprosessina, asiakaskeskeisyys ja tarvelähtöisyys, kokonaisvaltainen markkinointi ja kannattavuus sekä kilpailukeinoista muodostuva markkinointimix (Anttila & Iltanen 2001, 13). Markkinoinnista on olemassa lukuisia määritelmiä, joista jokainen viestittää oman aikakautensa markkinointiaatteita ja keksijänsä ajattelutapaa. Nykyistä markkinointiajattelua heijastava määritelmä voidaan esittää seuraavasti:

14 Markkinointi on ajatustapa tehdä ja toteuttaa valitun kohderyhmän tarpeisiin rakennettua ja segmenttiperusteisesti eriytettyä liiketoimintaa niin, että markkinointitoimin saadaan rakennettua kilpailuetuperusteinen tarjonta, joka saadaan vietyä tuloksellisesti ostohalua synnyttämällä kohdejoukon tietoisuuteen ja sitä kautta ensikaupaksi varmistaen näin aikaansaadun asiakkuuden syventämisen tulokselliseksi asiakassuhteeksi. (Rope 2000, 41.) 11 Tarkasteltaessa määritelmän keskeisimpiä periaatteita voidaan todeta, että markkinointi on ajatustapa, jolla liiketoimintaa toteutetaan. Se perustuu segmentoinnin tuomaan informaatioon sekä kehittää tarveperusteisia hyödykkeitä. Markkinointi on liiketaloudellisesta näkökulmasta kannattavaa ja tuloksellista toimintaa, jossa kohderyhmien ostohalukkuutta synnyttämällä sekä ostamista helpottamalla vastataan markkino i- den odotuksiin. Rope (emt, 42) esittää, että menestyvä markkinointi edellyttää järjestelmällistä, määrätietoista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa edetään loogisesti säilyttäen markkinointiprosessin ydinajatus. Markkinoinnin on perustuttava tuloksellisuuteen, jolla pyritään saamaan aikaan pitkän aikavälin tulosta. Lisäksi toiminnan on oltava kokonaisvaltaista, millä varmistetaan yhteistyön toimivuus ja yrityksessä tehtyjen päätösten yhdenmukaisuus. Markkinoinnillinen menestyksekkyys vaatii myös asiakkaiden käyttäyt y- misen ymmärtämistä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Olennaista on siis hallita kokonaisuuksia. Nykyään toiminnan pitkäjänteisyys ja tuloshakuisuus saadaan aikaan pysyvien asiakassuhteiden kautta. 3.2 Markkinoinnin peruskäsitteitä Tässä luvussa esitellään yleisimpiä markkinoinnissa käytettäviä termejä, jotta tekstin seuraaminen olisi myös markkinointiin vähemmän tutustuneille henkilöille helpompaa. Jokaisen termin yhteydessä pyritään pohtimaan termien merkitystä myös Café Elosen erikoiskahvilistan näkökulmasta Markkinat Markkinat -käsitteellä tarkoitetaan yleisimmin paikkaa, jossa voi ostaa ja myydä tuotteita. Markkinoinnin yhteydessä markkinoilla kuitenkin tarkoitetaan ihmisryhmää, jonka sisällä kaikilla henkilöillä on sama tarve tuotteelle tai palvelulle. Tarve on pe-

15 rusta, jolla ihminen saadaan ostamaan tuote tai palvelu. Silti on syytä korostaa, ettei tuote ole itse tarve, vaan ainoastaan keino tarpeiden tyydyttämiseksi. 12 Ilman markkinoiden luomaa kysyntää yrityksen ei kannata kehittää tai markkinoida tuotetta. Markkinat ovat ostoperustan tausta (Rope 2000, 58). Ongelmana on, että markkinat voidaan jaotella eri ryhmiin lukemattomin monin perustein. Siksi onkin olennaista miettiä juuri ne perusteet, joilla ostotarpeen luonnetta voidaan selittää parhaiten sekä pohtia, mikä liiketoiminnan osa niihin voidaan saumattomimmin yhdistää. Anttila ja Iltanen (2001, 93) esittävät markkinoille neljä edellytystä. Ihmisryhmään kuuluvilla ihmisillä täytyy olla 1) tarve ja halu tuotteen ostamiseen 2) kyky ostaa tuote 3) halu käyttää ostovoimaansa 4) valtuudet ostaa tuote (vrt. alaikäisten valtuudet ostaa alkoholia). Mikäli ihmisryhmä ei täytä näitä vaatimuksia, se ei muodosta markkinoita eikä sille siten ole kannattavaa ryhtyä kehittämään tai myymään tuotetta. Suomeen kehittynyt erikoiskahvitrendi on päässyt selkeästi sekä opiskelijoiden että nuorien työssäkäyvien suosioon. He ovat sukupolvea, joka on läheltä seurannut erikoiskahvitrendin kehittymistä ja sen aikaansaamaa kiristyvää kilpailua kahviloiden välillä. Trenditietoiset nuoret aikuiset ovat sisäistäneet erikoiskahvitrendin synnyttämän kahvilakulttuurin tarkoituksen nykyisin kahviloihin mennään viettämään aikaa ja seurustelemaan ihmisten kanssa, ei ainoastaan juomaan kahvia. Siksi ei olekaan yllätys, että mielipidekyselyyn vastanneista asiakkaista lähes 70 prosenttia oli naisia Segmentointi Segmentointi on eräs markkinoinnin perustyöväline. Se perustuu ajatukseen, jonka mukaan yrityksen markkinoita ei kannata käsitellä yhtenä kokonaisuutena, vaan ne olisi järkevintä jakaa pienempiin asiakasryhmiin, segmentteihin. Markkinointia suunnitellessa selvitetään potentiaalisten asiakkaiden taustatietoja, joiden mukaan heidät yhdistetään suuremmiksi asiakasryhmiksi jonkin yhteisen nimittä-

16 13 jän perusteella. Kuluttajia voidaan jakaa ryhmiin monilla eri perusteilla, mutta yleisimpiä jaotteluperusteita ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, tulot tai elämäntavat. Kohderyhmäksi yritys voi valita yhden tai useamman segmentin, joista jokaiselle markkinoidaan erilaisia tuotteita yksilöllisillä markkinointikeinoilla. Segmentoinnin tavoitteena on siis löytää yritykselle suotuisimmat kohderyhmät eli segmentit, joille tarjonta ja markkinointi kohdistetaan, huomioon ottaen yrityksen resurssit ja osaaminen. Kohdistamalla tarjonta vain tietyille asiakasryhmille, yrityksen on mahdollista saavuttaa parempi liiketaloudellinen tulos kuin pyrkimällä palvelemaan koko markkinoiden käsittämää asiakasjoukkoa. Erikoiskahvilistan avulla Café Elonen pyrki nostamaan omaa kahvilaprofiiliaan ja haastamaan kilpailijansa yleistyvään erikoiskahvitrendiin. Tavoitteena oli lisätä ja monipuolistaa asiakaskuntaa, ja houkutella etenkin nuorempaa sukupolvea Café Elosen asiakkaiksi. Ennen uudistusta Café Elosen asiakaskunta koostui pääasiassa keskiikäisistä ja sitä vanhemmista asiakkaista, koska kahvilan tyylikin edusti tuolloin perinteisempää linjaa. Täysin uusiin tiloihin muuttaminen mahdollisti samalla kahvilan ilmeen uudistamisen ja imagollisten seikkojen kehittämisen. Muutos pyrittiin kuitenkin tekemään niin, että myös vanhat asiakassuhteet pystyttiin ylläpitämään % 0-18v 19-25v 26-35v 36-50v 50v - Ikä KUVIO 1. Café Elosen erikoiskahviasiakkaiden ikäjakauma Erikoiskahvilistalla haluttiin lisätä Café Elosen suosiota nuoremman sukupolven keskuudessa ja siinä on myös onnistuttu. Café Elosella käy tänä päivänä enemmän opis-

17 14 kelijoita ja nuorisoa, jotka myös ostavat erikoiskahveja. Lisäksi erikoiskahveja pyr i- tään markkinoimaan enemmän myös Café Elosen vanhemmille kanta-asiakkaille, jotta kahvilistan tunnettuus paranisi ja erikoiskahvien kokeilukynnys madaltuisi myös heidän keskuudessaan. Tavoitteena on siis lisätä erikoiskahvimyyntiä ja saada Presidentti-kahville omistautuneet asiakkaat kokeilemaan erikoiskahveja Kilpailuetu Kilpailuetu tarkoittaa tuotteita ja palveluita myytäessä sitä ylivoimaisuutta, jota asiakas arvostaa kilpaileviin tuotteisiin ja palveluihin nähden. Tämä ylivoimaisuus on perusta hänen ostopäätökselleen. Kilpailuedun saavuttamisella pyritään tekemään tuote paremmaksi ja halutummaksi kilpailijoihin verrattuna. Tuotteen markkinoinnillinen houkuttelevuus on tae sille, että tuote on helposti myytävissä eikä tuotteen myymisen eteen tarvitse tehdä suuria ponnistuksia. Kilpailuetua voidaan tavoitella monin eri keinoin, mutta yleisesti voidaan sanoa olevan olemassa kolme erilaista tapaa kilpailuedun tavoittelemiseksi (Anttila & Iltanen 2001, 15 16): 1) Kustannusjohtajuus (hinta) 2) Differointi (tuotteen erilaistaminen) 3) Fokusointi (markkinointitoimien keskittäminen) Kutakin kilpailuedun tavoittelemiskeinoa tarkastellaan tarkemmin markkinoinnin strategioiden yhteydessä, luvussa 6.3. Café Elosen erikoiskahvilistan kilpailuedun tavoittelua kuvastaa parhaiten differointistrategia. Jo Café Elosen liikeideassa mainitaan kaupungin laajin kahvilista, jolle ei ole vielä nykyään Jyväskylässä löytynyt haastajaa. Kilpailijoilla voi olla erikoiskahvilista omassa muodossaan ja laajuudessaan, mutta Café Elosen erikoiskahvilistan valttina on laajuuden lisäksi sen konkreettisuus. Asiakas voi tutustua kahvilistaan vielä pöydässä kahvitteluhetkensä ohessa ja miettiä etukäteen mitä haluaa esimerkiksi ensi kerralla Café Elosella käydessään kokeilla. Kahvilistan konkreettisuus antaa juuri lisäaikaa ostopäätöksen tekemiselle, kun tuotevalikoima on nähtävillä muuallakin kuin kassan takana olevalla seinustalla.

18 3.2.4 Markkinointimix 15 Markkinoijan keskeinen tehtävä on valita yrityksen tavoitteiden kannalta mahdollisimman edullinen markkinointikeinojen yhdistelmä eli markkinointimix. Markkinointimix tarkoittaa kilpailukeinoja, joilla yritys pyrkii vastaamaan kysyntään. Näitä kilpailukeinoja ovat tuote (product), hinta (price), jakelu (place) ja viestintä (promotion). Yhdessä nämä muodostavat markkinointimixin eli 4P.tä. Markkinoinnin tehtävä on kussakin tilanteessa valita yrityksen kannalta tehokkain markkinointikeinojen yhdistelmä. Kuviossa 2 Ylikoski (1993, 31) kuvaa markkinoinnin kilpailukeinot sekä niiden alakohdat. KUVIO 2. Markkinointimix 4P-malli on ollut hyvin kiistelty, sillä sen katsotaan unohtavan monta tärkeää toimintoa, kuten palvelun, pakkauksen tai henkilökohtaisen myyntityön. Lisäksi sen kuvaa vain myyjän näkökulmaa (Kotler 1999, 129,131). Markkinoinnin kilpailukeinoja käsitellään tarkemmin luvussa 5, jossa pohditaan myös Café Elosen erikoiskahvilistan kannalta olennaisimpia kilpailukeinostrategioita. 3.3 Markkinoinnin tehtävät Yrityksen ulospäin suuntautuvista toiminnoista näkyvin on juuri markkinointi, joka on yhdistävä tekijä yrityksen ja asiakkaan välillä. Asiakas ei tiedä mitä yrityksen seinien takana tapahtuu, mutta hän luo käsityksensä yrityksestä markkinoinnin luomien mielikuvien kautta. Markkinointimenetelmiensä avulla yritys pyrkii täyttämään asiak-

19 16 kaidensa toiveet ja vastaamaan heidän tarpeisiinsa omien resurssiensa puitteissa. Markkinoinnin tehtävää voidaankin pitää kaksisuuntaisena. Sen tehtävä on tunnistaa markkinoilla vallitsevat tarpeet, mutta myös välittää tämä tieto eteenpäin yrityksen muille osastoille. Markkinointi on avainasemassa yrityksen toiminnoissa. Tuotanto palvelee markkinointia valmistamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia hyödykkeitä. Yrityksen näkökulmasta tuotteiden tai palveluiden kysyntä voi kuitenkin olla liian pientä tai liian suurta ja siksi markkinoinnin tehtävä on myös vaikuttaa kysynnän määrään. Markkinoinnilla ei pyritä pakkomyymään tuotteita, vaan sen avulla asiakkaita yritetään houkutella yritykseen ja sen kautta ostamaan markkinoituja tuotteita. Toisaalta taas kysynnän ollessa liian suurta tuotteen markkinointia vähennetään ja sitä kautta kysyntää pyritään hillitsemään. (Anttila & Iltanen 2001, 19.) Markkinoinnissa oletetaan, että kuluttaja suunnittelee tarkoin ostotarvettaan. Voidaan myös olettaa, että kuluttaja ostaa suuren määrän hyödykkeitä ainoastaan edellisten kokemustensa perusteella. Tämän vuoksi markkinointiohjelmia suunnitellessa otetaan käyttöön segmentointi, jonka avulla eri tavalla käyttäytyvät asiakkaat jaetaan kohderyhmiin. Nämä kohderyhmät huomioon ottaen suunnitellaan ne oikeat markkinointikeinot ja -menetelmät, joilla tuote saadaan parhaiten suunnattua juuri tälle segmentille. Markkinoinnissa korostetaan nykyään paljon kannattavuuden merkitystä. Koska tuotteiden elinikä on lyhentynyt viime aikoina valtavasti, on olennaista muistaa tuotteiden ja palveluiden jatkuva kehittäminen. On erittäin tärkeää seurata ympäristössä tapaht u- via muutoksia ja reagoida niihin. Kuluttajien tarpeiden muuttuessa he siirtyvät nopeasti kilpailijoiden asiakkaiksi, mikäli yritys ei kykene reagoimaan kehitykseen riittävän nopeasti. Markkinoinnin tehtävä on seurata markkinoilla vallitsevia tarpeita sekä varmistaa yrityksen eri osien yhteistyö markkinalähtöisyyden ja asiakassuuntaisuuden saavuttamiseksi. Asiakkaiden ja kohderyhmien tarpeiden tyydyttäminen on tärkeä elementti kannattavuuteen pyrkiessä. Eräs sanonta kuuluu, että tehtaassa valmistetaan kosmetiikkaa ja myymälässä myydään toivoa. Markkinoinnissa vallitseekin käsitys, jonka mukaan kuluttajat eivät enää etsi pelkkää tuotetta tai palvelua, vaan siitä saamaansa kokonaishyötyä. Tuotteeseen kohdistetut hyötyodotukset perustuvat kuluttajan tarpeisiin, joita hän pyrkii tyydyttä-

20 mään ostamalla kyseisen tuotteen. Yrityksen on siis tunnettava markkinansa sekä hyödynnettävä segmentoinnin tuomia etuja MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Professori Jerome McCarthy esitti 1960-luvulla teorian, jossa tuote, hinta, jakelu ja viestintä (4P) ovat markkinoinnin kilpailukeinoja, joilla yritys pyrkii vaikuttamaan ja vastaamaan kysyntään. Tukiessaan toisiaan ne muodostavat yhdessä kokonaisen markkinointiohjelman, markkinointimixin. Kilpailukeinojen turvin yritys pyrkii saavuttamaan kilpailuetua muihin nähden. Rope (2000, 206) kuvaa kilpailukeinoja joustavana palapelinä. Yhden palan (=kilpailukeinojen osatekijän) muututtua, muita paloja on hieman siirrettävä, jotta osat niveltyvät saumattomasti yhteen. Markkinointimixin sisältö on mietittävä kokonaisuutena, jotta yhdessä kilpailukeinossa tehty ratkaisu tukee toisissa toteutettuja päätöksiä. Tällä tavoin yritys voi myös edesauttaa kilpailukeinojen tehoa ja vaikutusta kohderyhmässä. Kilpailukeinoja koskevat päätökset tulisi tehdä osana liiketoiminnan kokonaisratkaisuja. Kuviossa 3 Rope (2000, 206) on esittänyt kilpailukeinojen sijoittumisen yrityksen liiketoiminnan kokonaiskenttään. Oikeita yhdistelmiä pohtiessa tulee ottaa huomioon myös esimerkiksi yrityksen toimiala, kilpailutilanne, markkinointiosaaminen ja yrityksen asema vallitsevilla markkinoilla kilpailijoiden toimia unohtamatta (Anttila & Iltanen 2001, 22).

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa????

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? MARKKINOINTI Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? Markkinoinnin historiaa (wikipedia) Markkinointi käsitteenä keksittiin

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

OMA 1m2 coffee shop.

OMA 1m2 coffee shop. OMA 1m 2 coffee shop. Oma 1m 2 coffee SHOP. Mitä sanoisit, jos voisit antaa liiketoiminnallesi nostetta tarjoamalla täydellisen valikoiman herkullisia erikoiskahveja? Tarvitset vain yhden 1m 2 tilaa ja

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista Ninni Saarinen, Annika Kangas & Heli Saarikoski Oulu 13.-14.3. Metsävarojen käytön laitos, Metsäntutkimuslaitos Q menetelmä Menetelmän idea on tutkia

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Loviisan sisäänajoväylän alueelle sopivan ratkaisun kehittäminen ja toteuttaminen v. 2015 mennessä. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Kehitettävä alue

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24% Lehdistötiedote 18.4.2012 Kuvio 1. Puolet sijoittajista ilmoittaa kokevansa stressiä säästöjensä ajattelemisesta Minkä verran säästöjesi sijoittamiseen liittyvät ajatukset aiheuttavat sinulle stressiä?

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot