Miten määritän markkinoinnin hyödyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten määritän markkinoinnin hyödyt"

Transkriptio

1

2 Miten määritän markkinoinnin hyödyt Sisällysluettelo Esipuhe 1 Hyötyajattelu markkinoinnissa 2 Todennäköisyysajattelu markkinoinnin päätöksenteossa 2.1 Epävarmuuteen vaikuttavat tekijät 2.2 Todennäköisyyden arviointia ohjaavat periaatteet 3 Markkinoinnin hyötyalueet 3.1 Myyntihyöty 3.2 Katehyöty 3.3 Imagohyöty 3.4 Tunnettuushyöty 3.5 Uskollisuushyöty 3.6 Kiinnostushyöty 3.7 Taloudellisuushyöty 4 Markkinointiin panostaminen 4.1 Markkinoinnin satsausperusteet 4.2 Markkinointipanosten käyttö 4.3 Markkinoinnin panosvaikutusten laskemisen ongelmat 5 Markkinoinnin tulosten mittaaminen 5.1 Markkinoinnin mittausalueet 5.2 Markkinoinnin tulosmittarit 5.3 Markkinoinnin mittaustaulu 6 Markkinointitilinpäätös 6.1 Toimitus-/markkinointijohtajan katsaus

3 6.2 Liikeidea, strategia ja markkinointistrategia 6.3 Markkinointituloslaskelma ja -tase 6.4 Yrityksen markkinointiresurssit 6.5 Markkinoinnin tulostekijät 7 Hyötyjen laskemisella markkinoinnin kehittymiseen Lähdeluettelo 1 Hyötyajattelu markkinoinnissa Eivät vanhat asiat ole huonoja, ne ovat vain unohdettuja. Markkinointi on sinällään selvä sana, vaikka sen asiasisältö ei ole lainkaan yksiselitteinen. Pikemminkin päinvastoin. Joka tapauksessa avainasia markkinoinnissa on se, että markkinoinnilla pitää saada jotain hyötyä. Hyötyajattelu onkin markkinoinnin ydin. Hyötyajattelu on vanhaa perua. Sitä voidaan kutsua myös utilitarismiksi. Utilitarismi on filosofinen ja eettinen suuntaus. Sen isänä pidetään englantilaista tiedemiestä Jeremy Benthamia ( ). Hänen oppilaansa John Stuart Mill ( ) on myös merkittävällä tavalla ollut käsitteeseen ja sen oppisisältöön vaikuttamassa. Utilitarismi on Benthamin ja Millin sisällössä selkeästi yhteiskuntapoliittinen ja eettisfilosofinen toimintaoppi, jonka yksityiskohtia emme tässä lähde tarkastelemaan 1.. Sen sijaan sen luoma ajattelufilosofia on markkinoinnin taustalla ja erityisesti markkinoinnin tuloslaskennan kivijalaksi mitä osuvin. Utilitarismi voidaankin suomentaa maksimaalista hyötyä hakevaksi toimintamalliksi. Markkinoinnissa on aina kyse siitä, miten markkinoinnin mahdollistamin keinoin saadaan yritykselle maksimaalinen hyöty. Käytännössä maksimihyödyn määrityksen ja onnistuneisuuden osoittaminen on markkinoinnissa erinomaisen hankalaa. Siinä on tämän kirjan yksi keskeinen haaste. Siitä syystä lähdemme liikkeelle siitä maailmasta, jonka mukaan utlitaarisuus voidaan markkinointiin ajatella sekä niistä viitekehyksistä, joiden mukaan asiaa voidaan hyötynä käsitellä. Tämä ei ole mitenkään yksiselitteistä, mutta jotkut perustat asiaan voidaan sentään tehdä.

4 Hyödyntäen Jeremy Benthamia ja John Stuart Milliä, niin utilitaristinen markkinointifilosofia rakentuu utilitarismin yhteiskuntapoliittisen järjestelmän sisältöä markkinointimaailmaan jalostaen ja mukaellen seuraavien periaatteiden varaan: Markkinoinnin tavoitteena on yrityksen taloudellisen menestyksen parantaminen. Markkinoinnin tehtävä on lisätä yrityksen myyntiä ja sitä kautta vi ime kädessä parantaa tulosta. Markkinoinnin toimivuus tulee arvioida suhteessa markkinoinnin päämäärien toteutumiseen. Ihmisen toimintaa ohjaa oman yrityksen parhaaksi toimiminen. Tämä ei johda sellaiseen epärehellisyyteen, joka kampittaisi muita yrityksiä, vaan markkinointi tehdään omista lähtökohdista, ei kilpailijoiden vahingoittamisesta lähtien. Ihmiset ovat luonnostaan parhaaseen tulokseen tähtääviä. Ihmisten tavoitteet eivät ole ristiriidassa yrityksen tavoitteiden kanssa. Utilitaarinen maailma toteutuu markkinoinnissa, kun täydellisessä markkinataloudessa yrityksellä on täydellinen markkinatieto yrityksen pärjääminen on vain sen omista toimista kiinni yksilöllä on täydellinen vapaus omien ratkaisujen tekemiseen kaikissa markkinatilanteissa yhteiskunta on järjestäytynyt siten, että se mahdollistaa yhtäläisen pärjäämismahdollisuuden kaikille markkinoilla toimiville yrityksille yhteiskunnassa ei ole markkinaesteitä (järjestelmiä, jotka estävät markkinoille pääsyn, kuten protektionismi tekee) yhteiskunta ei vinouta taloudellista toimivuutta esim. tukien avulla, joka suosii toisia yrityksiä ja vastaavasti syrjii toisia ihmiset tekevät ostopäätökset, todellisten tuotesisältöjen ja muiden asiasisältöjen suhteessa. Kun edellisiä listoja tarkastellaan vähänkin kriittisesti, niin huomaamme, ettei maailma aivan utilitaarisen mallin mukaan puhtaana toimi. Ensimmäisenä esitetty utilitaarisen markkinointifilosofian sisältöelementtien lista on lähtökohtaisesti helppo allekirjoittaa ja hyväksyä. Sen sijaan maailma, jossa utilitaarisuus saadaan optimaalisimmillaan markkinoinnissa toteutumaan, ei ole läheskään se maailma, minkälaiseen nykyinen länsimainen talousjärjestelmä on rakentunut. Kaikki tiedämme, ettei yrityksellä ole täydellistä markkinatietoa, vaikka paljon tietoa niin markkinoista, kilpailijoista, asiakkaista kuin markkinamekanismeistakin yrityksillä runsaasti onkin yrityksen pärjääminen ole aina vain sen omista toimista kiinni, koska kilpailijoiden toimet ja yhteiskunnan muuttuvat markkinatilanteet ja suhdanteet ovat menestykseen usein jopa ratkaisevasti vaikuttamassa

5 yksilöillä ei ole täydellistä vapautta omien ratkaisujen tekemiseen, vaan ohjaavia tekijöitä löytyy niin yhteiskunnan puolelta kuin myös toisista ihmisistä sekä joskus myös markkinoista, jolloin esim myyjän markkinoilla asiakkaan on otettava se ratkaisu, minkä sattuu saamaan yhteiskunta ole sellainen, että se mahdolllistaa yhtäläisen mahdollisuuden kaikille yrityksille, vaan protektionismi ja muut tekijät, jotka suosivat yhtä yritystä ja hankaloittavat toisia yrityksiä, on monilla markkinoilla vallalla yhteiskunta ole tuista vapaa, vaan erilaiset tukijärjestelmät ovat monella alalla keskeinen osa toimintasysteemiä ja sillä on aina vapaata markkinataloutta vinouttava vaikutus ihmisten ajatusmalli toimi niin, että ostopäätös toimisi lähtökohtaisesti rationaalisesti ja asiasisällön pohjalta, vaan emootioperusteisesti omiin mielikuviin ja tykkäämiseen nojautuen. Siitä huolimatta, että tällainen teoreettinen täydellisen markkinatalouden, täydellisen markkinatuntemuksen ja vinouttamattomaan markkinamekanismiin ja rationaaliseen reaalimaailmaan pohjautuva maailma ei olekaan tosi, niin kuitenkin utilitaarisuus ajattelumallina markkinoinnissa toimii, sillä markkinoinnin lähtökohtahan on aina kuitenkin saada maksimaalinen hyöty yritykselle niillä markkinoilla, missä yritys toimii. Se, että markkinat ovat yhteiskunnan vahvasti säätelemät, yritysten tiedot hieman vajavaiset (erityisesti tulevaisuuden suhteen) ja myös arvaamattoman emootiopohjaisesti toimivan asiakaskunnan suhteen, tekee se utilitaarisen toiminta-ajatuksen soveltamisen vain haasteellisemmaksi. Utilitaarinen markkinointimaailma on helppo hyväksyä, kun todetaan, että yritys on rahantekokone ja markkinoinnin perimmäinen päämäärä on pitkässä juoksussa edesauttaa tämän päämäärän toteutumista. Tätä ei muuta se, ovat markkinat tai asiakkaat millaisia tahansa tai vaikka nämä kuinka epätäydellisesti tunnetaan. Erinäisiä markkinoinnin määritelmiä on esitetty vuosien saatossa varsin lukuisia. Tässä kirjassa käytämme kuitenkin yhtä harvemmin esitettyä määritystä, joka kiteyttää utilitaarisen markkinointiajatuksen kohtuullisen hienosti: Tässä käsitteessä on oleellista, että se ei rajaa markkinoinnin sisältöä erilaisiin kilpailukeinoihin (esim. myynti ja mainonta). ei tarkastele asiaa jollakin aikavälillä, vaan lähtee liikkeelle siitä, että kaikki aikajänteet, minkä kautta tätä maksimaalista hyödyntämistä voi toteuttaa, on markkinointiin sisältyvää. on vahvasti utilitaristinen, koska se hakee maksimaalista hyötyä yrityksen toimintaan. ei rajaa hyötyä rahaan, asiakkaisiin, myyntiin tms. vaan kaikki, mikä hyödyksi on luettavissa, on tämän käsitteen piirissä. Kuitenkin, jotta tästä lähes maailmoja syleilevästä ja kaiken mahdollistavasta käsitteestä päästään toimivaan ja tarkasteltavaan sisältöön, on myös markkinoinnin sisältö määriteltävä eli se, mikä kaikki

6 sisältyy markkinointiin. Muutoin markkinoinnin mahdollisuuksien käsittely ei ole toimivaa, eikä markkinoinnin tuloksellisuuden osoittaminen ole mahdollista. Tässä kirjassa olemme lähteneet ns. operatiivisen markkinoinnin sisällöstä käyttäen McCarthyn vuonna 1960 rakentamaa klassista neljän P:n (product, price, place, promotion) eli tuote-, hinta-, kanava- ja viestintäsisältöjen mukaista viitekehystä. Tämä johtuu siitä, vaikka runsaasti uudempia (mm. Gummesson) käsitejärjestelmiä markkinointiin onkin kehitetty, niin niiden käyttökelpoisuus tämän kirjan viitekehyksenä ei ole ylittänyt tätä alkuperäistä kilpailukeinomallia. Teoksessamme emme ole kuitenkaan tehneet tarkastelua neljän P:n toimintamallin pohjalta, vaan asiat on käsitelty markkinoinnin tuloshyödyn kautta. Tämä näkyy mm. tuotteen osalta brändissä, hinnoittelussa katteena, kanavaratkaisut useina kanavamittareina ja viestisisältö eri viestintäkeinojen (myynti, mainonta, suhde- ja tiedostustoiminta sekä menekinedistäminen) niin erillisenä tarkasteluna kuin viestintätoimien kokonaistulosten mittaamisena. Vaikka markkinointi onkin käsitelty operatiivisen markkinoinnin mukaisesti, niin neljään P:hen kiteytyvä viitekehys kertoo sen, että olemme tässä kirjassa jättäneet 1978 markkinointiin tulleen viidennen P:n (people) ja sen mukaisen sisäisen markkinoinnin käsittelyn tämän kirjan ulkopuolelle. Tämä ei ole kannanotto siihen, että asia ei olisi merkityksellinen. Päinvastoin, jokainen tietää, että ellei henkilöstö ole kaikin osin täysin sitoutunut markkinoinnillisesti toimimaan, niin mitkään ulkoisen markkinoinnin toimet eivät parhaalla tavalla pitkäjänteisesti voi olla tulosta tuottavia. Tätä kirjaa tehdessämme olemme kuitenkin todenneet, ettei sisäisen markkinoinnin sisältö parhaalla tavalla istu näihin markkinoinnin tuloslaskennan mittareihin ja toimintamalleihin, minkä takia olemme rajanneet sen tämän kirjan ulkopuolelle. Kirjassamme olemme kuitenkin lähteneet siitä avaintotuudesta, että markkinoinnin perimmäinen onnistuminen ilmenee brändiarvona, kuten myös tuloksellisina, sitoutuneina asiakassuhteina. Tämä kertoo sen, että vaikka toisaalta kilpailukeinomalli onkin tarkastelun taustalla, niin samalla asian käsittely pohjaa erityisesti markkinoinnin avaintulosten aikaansaamiseen. Tässä näkökulmassa asiakassuhdetulokset ovat keskeisiä. Lisäksi kirjan tarkasteluun liittyy se, että emme tule käsittelemään markkinoinnin operatiivista toteutusta (segmentointi, tuote- ja hintatyö, kanavaratkaisut sekä viestintätyö) niiden tekemisen näkökulmasta, koska tämä ei ole markkinoinnin toteutuksen tietokirja. Tässä kirjassa keskitytään vain niihin tuloshyötyihin, joihin markkinointitoimilla tähdätään ja siihen, miten niitä voi mitata, jotta oppimisen kautta saavutettava maksimihyöty markkinoinnissa aikaansaataisiin. Kirjan problematiikkaan liittyy utilitaarisuuden eli maksimihyödyn osoittaminen. Se on kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Tämä johtuu siitä, että markkinoinnin talous- ja tulostekijöiden tarkastelu on hieman samanlaista kuin kansantaloustieteessä, jonka keskeinen rajaus tehdään ceteris paribus mallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että kun yhtä tekijää muutetaan tietyn määrän, niin tarkastellaan miten tämä vaikuttaa siihen kytkeytyvään asiaan. Klassinen esimerkki tästä on mainospanosjouston kaava, joka on seuraava:

7 Tuotteemme kysynnän suhteellinen muutos-% Mainospanosjousto = Mainospanoksemme suhteellinen muutos-% Tämän mukaan mainospanoksen lisäys tietyllä määrällä vaikuttaa kysyntään x %. Tämä yhtälö pitää, kun kilpailijat eivät tee mitään markkinointitoimia samanaikaisesti. kysyntä markkinoilla säilyy samanlaisena, jolloin kyse on nollasummapelistä eli oma myynninlisäys on muilta pois. hinnat eivät vaikuta mitenkään kysyntämäärään ja kukaan ei operoi hinnoilla. mainossisällöllä ei ole vaikutusta mainonnan tuloksellisuuteen. uusia toimijoita ei tule markkinoille, vaan markkinat jakaantuvat nykyisten toimijoiden kesken. jne. Kaikki tietävät, että maailma ei ole tällainen, vaan aina on useita vaikuttavia tekijöitä yrityksen markkinoinnin tulokseen samanaikaisesti vaikuttamassa. Silloin yhdenkin tekijän kautta tapahtuvalla markkinoinnin tulostarkastelulla on merkitystä, vaikka sen ei voi sanoa kaikissa markkinaolosuhteissa yhtälaisesti toimivankaan. Vastaavia joustokaavoja on tehty hinnan, viestintäpanoksen muutoksen, ilmoituspanoksen muutoksen suhteen jne. Kaikki ymmärtävät, että maailma, jossa vain yhtä tekijää muutetaan ja muut ovat vakioituja, on mahdoton. Tällaista ei ole ja tällaista tarkastelua ei voi pelkästään käyttää. Tästä syystä olemme ottaneet keskeiseksi muuttujaksi todennäköisyyden, jonka kautta voimme päästä kiinni siihen onko tarkastelu todennäköisesti tuottava, vai ei. Tämä tarkastelu on erityisesti tulevien toimenpiteiden suunnittelussa merkityksellinen, sillä kaikki päätökset joudutaan aina tekemään vain arvioitujen todennäköisyyksien puitteissa. Asiaa voi kuvata seuraavalla utilitaarisen laskennan esimerkillä: Yritys haluaa saada myyntiä lisää, vaikka kysyntä laskee markkinoilla ja tuote on hieman vanhanaikainen. Yritys miettii, että ilman mainospanostusta myynnin lasku on 10% ja euroissa nettotulos pienenee 5000 euroa. Mainospanostuksen kautta yritys voi uskoa pystyvän säilyttämään myyntinsä nykytasolla. Tämä merkitsee sitä, että onnistuneen mainospanoksen hyöty on 5000 euroa. Yritys miettii, että ilman epäonnistumista mainostoimenpiteissä, mainonnasta voisi maksaa 1000 euroa. Toimimaton markkinointipanostus tuottaa tappiota markkinointipanostuksen lisäksi työpanoksena 2000 euroa. Toimimattomuuden todennäköisyys on 20% eli tiedetään mainospanoksen olevan toimimatonta 2 kertaa kymmenestä.

8 Laskutoimitus on seuraava: U(mainospanostushyöty) = 0.8 x U(onnistuneen mainospanostuksen hyöty) x U(toimimattoman mainostoteutuksen haitta) = 0.8 x (+5000 ) x (-( )) = Esimerkki kuvasi, että tässä tilanteessa kyseinen päätös olisi ollut järkevää, koska se tuottaisi tehdyillä todennäköisyysarvioilla euron hyödyn. Johtopäätös tästä on, että kannattaa mainostaa ja mainostamatta jättäminen on epärationaalista. Toisilla todennäköisyyslukemilla tai eurosummilla samassa tilanteessa voidaan saada täysin vastakkainen tulos. Kaava kertoo hyvin sen, kuinka todennäköisyysarvot ovat merkittävästi vaikuttamassa siihen, nähdäänkö ratkaisu hyödyllisenä vai kannattamattomana.

Markkinoinnin ABC. Sisällysluettelo. Esipuhe

Markkinoinnin ABC. Sisällysluettelo. Esipuhe Markkinoinnin ABC Sisällysluettelo Esipuhe 1. Johdanto 2. Markkinoinnillisuus yritystoiminnassa 3. Segmentointi markkinoinnin peruskivenä 4. Imago ratkaisijana 5. Hinnoittelu 6. Markkinointikanavat 7.

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Mallivastaukset 2011 Sukunimi... Etunimet. Henkilötunnus... Pisteet yht. KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset 1 HALLINTOTIETEEN MAISTERIN VALINTAKOE 2011 KUNNALLISTALOUS,

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet

Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Markkinointi ja myynti Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Timo Rope Tammikuu 2012 2 3 MOTTO: Jos et ihmistä ymmärrä, niin markkinoinnille ei ole

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10 Sisällysluettelo Esipuhe 7 1 Alkusanat 8 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot