Riitta Jussila YRITYSBRÄNDIN UUDISTAMINEN TERVEYDENHUOLTOTOIMIALALLA. Tapauksena yksityinen asiantuntijapalveluita tuottava yritys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riitta Jussila YRITYSBRÄNDIN UUDISTAMINEN TERVEYDENHUOLTOTOIMIALALLA. Tapauksena yksityinen asiantuntijapalveluita tuottava yritys"

Transkriptio

1 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Riitta Jussila YRITYSBRÄNDIN UUDISTAMINEN TERVEYDENHUOLTOTOIMIALALLA Tapauksena yksityinen asiantuntijapalveluita tuottava yritys Pro gradu tutkielma Markkinointi Marraskuu 2008

2 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Laitos Markkinoinnin laitos Tekijä Jussila Riitta Työn valvoja Tähtinen J., professori Työn nimi Yritysbrändin uudistaminen terveydenhuoltotoimialalla - tapauksena yksityinen asiantuntijapalveluita tuottava yritys Oppiaine Markkinointi Työn laji Pro gradu Aika marraskuu 2008 Sivumäärä 98+3 Tiivistelmä Terveydenhuoltotoimialalla tapahtuvien muutoksien takia yksityiset terveyspalvelut ja niiden käyttö lisääntyvät. Yksityisten terveydenhuoltopalveluita tuottavien toimijoiden yritysbrändin tulisi olla vahva ja luottamusta herättävä liiketoiminnassa menestymiseksi. Asiantuntijapalveluiden abstraktisuuden takia, asiakkaat arvioivat yrityksen tarjoamaa palvelua havaitsemansa yritysbrändin kautta. Yritysbrändin avulla pyritään vetoamaan sidosryhmiin, ja suuntaamaan heidän huomionsa yritykseen. Yritysbrändien tulisi pysyä relevantteina ja säilyä dynaamisessa ympäristössä, jossa asiakkaiden halut, toimialan standardit ja strategiset prioriteetit muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Muutoksien takia yrityksillä on tarve seurata yritysbrändiään ja arvioida sen näkyvyyttä sekä uudistamisen tarvetta. Tutkimuksessa tarkastellaan yksityisiä asiantuntijapalveluita tuottavan toimijan yritysbrändin uudistamista terveydenhuoltotoimialalla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yksityisen terveydenhuoltopalveluita tuottavan toimijan yritysbrändin uudistaminen terveydenhuoltotoimialalla. Tutkimuksessa pyrittiin selventämään millaisten vaiheiden kautta yritysbrändi uudistetaan sekä tunnistamaan yritysbrändin uusimiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus toteutettiin laadullisella menetelmällä ja toteuttamisstrategiana oli tapaustutkimuksen käyttäminen teoriaa tukevana havaintolähteenä. Empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, joiden pohja oli laadittu teoreettisen viitekehyksen perusteella. Tutkimusasetelmaksi valittiin abduktiivinen lähestymistapa, jonka avulla kehitetään uutta teoriaa aiemman kirjallisuuden sekä kerätyn empirian kautta. Yksityisiä terveydenhuollon asiantuntijapalveluita tuottava yritys uudistaa yritysbrändinsä vaiheittaisen prosessimaisen mallin avulla, jonka vaiheet ovat osittain limittäisiä mutta jokaisella vaiheella on ominaispiirteensä prosessissa. Uudistamisen vaiheita ovat nykytilan kartoitus, yrityksen arvojen määritteleminen, bränditiimin muodostaminen, ulkoisten tunnusmerkkien suunnittelu, yritysbrändin esittely sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille sekä uudistetun yritysbrändin jatkuvuuden varmentaminen, muodostuen yritysbrändin ylläpidosta sekä arvioinnista. Uudistamiseen vaikuttaviksi tekijöiksi identifioitiin johdon tuki prosessin toteutukselle ja sen aikana, viestintä ulkoisille ja erityisesti sisäisille sidosryhmille prosessin ajan sekä henkilöstön merkitys uudistetun yritysbrändin toteuttajana. Myös toimialan sekä asiantuntijapalveluiden piirteiden voidaan todeta vaikuttavan yritysbrändiin ja sen uudistamiseen. Tutkimus tarjoaa tietoa yritysbrändin uudistamisprosessista huomioiden vaiheiden ominaispiirteet sekä helpottaa identifioimaan uudistamiseen vaikuttavat tekijät. Yritysbrändin uudistamisesta kiinnostuneet yritykset voivat hyödyntää tutkimusta yritysbrändin uusimisessa ja suunnitella toimintansa prosessin pohjalta suuntaa-antavasti oman toimialan ja yrityksen erikoispiirteet huomioon ottaen. Asiasanat Asiantuntijayritys, asiantuntijapalvelut, sidosryhmät, viestintä Muita tietoja

3 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot Taulukko 1 JOHDANTO Johdatus aihealueeseen Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoite Tutkimuksen keskeiset käsitteet Tutkimusmetodi Tutkimuksen rakenne TERVEYDENHUOLTOTOIMIALA JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Terveydenhuoltotoimialan erityispiirteet Asiantuntijapalveluyritys terveydenhuoltotoimialalla Asiantuntijapalvelut terveydenhuoltotoimialalla Asiantuntijapalveluiden keskeiset piirteet Asiantuntijayrityksen brändin merkitys terveydenhuoltotoimialalla YRITYSBRÄNDIN UUDISTAMINEN Yritysbrändin uudistamisen vaiheita Motiivit yritysbrändin uudistamiseen Bränditiimin muodostaminen ohjaamaan yritysbrändin uudistamista Yrityksen arvojen määritteleminen yritysbrändin pohjaksi Alkutilanteen analysointi Yritysbrändin uusien tunnusmerkkien suunnittelu Yritysbrändin esittely sidosryhmille Yritysbrändin ylläpito ja arviointi Yritysbrändin uudistamiseen vaikuttavat tekijät Viestintä osana yritysbrändäämistä Henkilöstön merkitys yritysbrändäämisessä Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

4 4 TUTKIMUSMENETELMÄT Laadullinen tutkimus Tapaustutkimus Tutkimuksen toimintavaiheet TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSIO Kohdeyritys ja sen toiminta Asiantuntijayrityksen yritysbrändi terveydenhuoltotoimialalla Asiantuntijapalvelut terveydenhuoltotoimialalla Yritysbrändin merkitys asiantuntijayrityksen toiminnalle Yritysbrändi erottautumistekijänä muista markkinoilla toimijoista Yritysbrändi viestintäkanavana Yritysbrändi rekrytoinnin välineenä Yritysbrändin uudistaminen terveydenhuoltotoimialalla Motiivit yritysbrändin uudistamiselle Nykytilanteen kartoitus Yritysbrändin pohjan määritteleminen Bränditiimin muodostaminen Yritysbrändin uusien visuaalisten tunnusmerkkien suunnittelu Uudistetun yritysbrändin esittely Uudistetun yritysbrändin esittely sisäisille sidosryhmille Uudistetun yritysbrändin esittely ulkoisille sidosryhmille Yritysbrändin jatkuvuuden varmentaminen Yritysbrändin ylläpito Yritysbrändin toiminnan arviointi Henkilöstön merkitys yritysbrändin uusimisen osatekijänä Viestinnän vahva rooli yritysbrändin uudistamisen onnistumisessa Yritysbrändin uusimisen haasteet Empiiriset tulokset Asiantuntijapalveluita tuottavan toimijan yritysbrändin uudistamiseen vaikuttavat tekijät terveydenhuoltotoimialalla

5 5.7.2 Asiantuntijapalveluita tuottavan toimijan yritysbrändin uudistaminen terveydenhuoltotoimialalla ja prosessiin vaikuttavat tekijät TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimustulosten vertaaminen teoriaan Liikkeenjohdolliset johtopäätökset Tutkimuksen arviointi ja luotettavuus Tutkimuksen validiteetti Tutkimuksen reliabiliteetti Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Empiiriset aineistot...99 Liite 2 Haastattelurunko Liite 3 Haastattelurunko 2 101

6 KUVIOT Kuvio 1. Terveydenhuoltotoimialan erityispiirteet...18 Kuvio 2. Asiantuntijapalveluiden keskeiset piirteet Kuvio 3. Motiivit yrityksen brändin uudistamiseen (mukaillen Muzellec et al. 2003; Muzellec & Lambkin 2006; Stuart & Muzellec 2004) Kuvio 4. Yritysbrändin uudistamisen toimintavaiheet Kuvio 5. Tutkimuskokonaisuuden vaiheet (mukaillen Hirsjärvi & Hurme 1988, 10; Hirsjärvi & Hurme 2001, 14) Kuvio 6. Yritysbrändin uusimiseen vaikuttavat tekijät Kuvio 7. Yritysbrändin uusiminen prosessina ja siihen vaikuttavat tekijät...82 TAULUKKO Taulukko 1. Tutkimuksen rakenne

7 1 JOHDANTO 1.1 Johdatus aihealueeseen Suomessa terveydenhuoltotoimiala käy läpi rakennemuutoksia johtuen muun muassa terveyspalveluiden yksityistämisestä ja muutoksista väestön ikärakenteessa sekä lainsäädännössä. Väestön ikärakenteen muutokset ja siitä julkiselle taloudenpidolle koituvat haasteet ovat muuttamassa toimintatapoja tuomalla myös yksityisen sektorin yhä laajemmassa määrin mukaan julkisin varoin järjestettävien terveydenhuoltopalvelujen tuotantoon (Okko, Björkroth, Koponen, Lehtonen ja Pelkonen 2007). Terveydenhuoltopalveluiden yksityistämisen takia yksityiset lääkäripalvelut ja niiden käyttö ovat lisääntymässä esimerkiksi työterveyspalveluiden muodossa. Yksityisten terveydenhuoltopalveluita tuottavien toimijoiden yritysbrändin on oltava vahva ja luottamusta herättävä, jotta liiketoiminta menestyy ja jatkuu. Muzellecin (2006) mukaan yritykset huomioivat entistä enemmän yritysbrändin vaikutusta liiketoiminnassa onnistumiseen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavan tapausyrityksen yritysbrändin uudistamisen tarve heräsi yrityksen sisäisistä muutoksista, jolloin tarve muuttaa yritysbrändi kuvastamaan yrityksen nykytilaa kasvoi. Terveydenhuoltotoimiala on tärkeä tutkimuskohde, koska kasvavana toimialana yksityisiä terveyspalveluita tuottavan toimijan on luotava yritysbrändi saavuttaakseen sidosryhmien huomion tuottamiaan terveydenhuollollisia palveluita kohtaan. Yrityksien on otettava huomioon toiminnassaan ja markkinoinnissaan toimialan erityispiirteitä, jotka säätelevät ja rajoittavat toimialaa ja sen herkkää sekä henkilökohtaista kohdetta, ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Toimialan erityispiirteiden, lääkäriliiton eettisten ohjeiden sekä terveydenhuollonpalveluiden vuoksi markkinoinnin on oltava hienovaraista, luotettavaa sekä palvelun kohteen huomioonottavaa. Terveydenhuoltotoimiala on mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska terveydenhuolto asettaa omat haasteensa yritysbrändille ja sen eri osa-alueille muun muassa säädellyllä markkinointiviestinnällään. Yritysbrändi terveydenhuoltotoimialalla ei ole samankaltainen kuin esimerkiksi muiden toimialojen tuotebrändit, joihin kuluttajat voivat muodostaa läheisen suhteen. Yksityisten terveydenhuol-

8 8 totoimialalla toimivien yritysten on tarkoin suunniteltava potilaisiin fokusoituvat strategiansa parantaakseen luotettavuuttaan, jotta pystyttäisivät kilpailemaan valtion tukemien ja rahoittamien julkisten lääkäripalveluiden kanssa (Jabnoun & Chaker 2003). Yksityiset terveydenhuoltopalveluita tuottavat toimijat nähdään nykyään yhä enemmän julkisen terveydenhuollon täydentäjinä perinteikkään vastakkain asettelun sijaan. Asparan (2007, 6) mukaan tuotteiden brändit ja brändääminen ovat olleet markkinoinnin keskeisiä aiheita jo vuosikymmenien ajan. Kuitenkin yritysbrändääminen on ollut vähän tutkittu aihealue, joten Aspara (2007, 7) huomauttaakin empiiristä tutkimusta tehdyn vähän aiheesta, joka käsittelee yrityksien johdon tietoisia toimia sitoutua yritysbrändäämiseen. Myös Burghausen ja Fan (2002) toteavat, että empiiristä tutkimusta on tehty vähän siitä, miten itse markkinoilla toimijat suhtautuvat yritysbrändi käsitteeseen, huolimatta kasvavasta akateemisesta kiinnostuksesta yritysbrändäämistä kohtaan. Yritysbrändäämisestä on tullut ajankohtainen aikakautemme käsite (Balmer & Greyser 2003, ), jonka avulla pyritään herättämään haluttujen sidosryhmien huomio. Terveydenhuoltopalveluita tarjoavan toimijan on luotava itsestään tunnettu kohderyhmiensä piirissä tuodakseen julki palveluitaan toimialalla. Jaakkolan ja Halisen (2006) mukaan terveydenhuoltoon liittyviä palveluita pidetään yleisesti tyypillisinä asiantuntijapalveluina spesifisen tiedon takia. Asiantuntijapalveluita tuottavan toimijana yritysbrändistä muodostuu tuotteen aineettomuuden korvike, jolloin yritysbrändin vahvuus on yritysten välillä olennainen kilpailukyvyn luoja (Sipilä 1999, 51). Yritysbrändi on suurempi kokonaisuus kuin pelkästään yrityksen luomat ulkoiset tunnusmerkit. Yritysbrändi on ulkoisten ja sisäisten yrityksestä kiinnostuneiden tahojen, sidosryhmien, havaittavissa oleva kokonaisuus yrityksen toiminnasta ja arvoista. Ollins (2000, 61) painottaakin brändien olevan välineitä, joiden avulla voidaan erottautua toimialalla olevista samankaltaisista kilpailijoista. Ilman selvää yritysbrändiä, asiantuntijapalveluyrityksiä on vaikea erottaa toisistaan. Yritysbrändin avulla pyritään vetoamaan sidosryhmiin, ja suunnata heidän huomionsa yrityksen suuntaan halutulla tavalla. Yritysbrändin avulla yritykset erottautuvat toisistaan yritystasolla saavuttaakseen tunnettavuutta yrityksen sidosryhmien keskuudessa.

9 9 Gotsin ja Andriopouloksen (2007) mukaan yritysbrändien on pysyttävä relevantteina ja säilytettävä houkuttelevaisuutensa dynaamisessa ympäristössä, jossa asiakkaiden halut, toimialan standardit ja strategiset prioriteetit muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Näiden jatkuvien muutoksien takia yrityksillä on tarve seurata yritysbrändiään ja arvioida sen näkyvyyttä sekä uudistamisen tarvetta, jotta yritysbrändit säilyisivät yrityksen arvoja ja toimintaan kuvaavina välineinä muuttavassa toimintaympäristössä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavan tapausyrityksen yritysbrändin uudistamista indikoivana seikkana voidaan pitää tarvetta kuvastaa yritysrakenteessa sekä strategioissa tapahtuneita muutoksia jalostamalla yritysbrändiä. Yritysbrändin uudistamisen tarkoituksena on viestiä markkinoilla yrityksen muuttuneen ja uudistuneen joltakin osin (Stuart & Muzellec (2004). Monet yritysten johtajat ymmärtävät yritysbrändin tärkeyden, mutta heillä on ongelmia yritysbrändin uusimisessa, koska siihen opastava työkalu puuttuu heidän saataviltaan (Ettenson & Knowles 2006). Täten on tärkeää selvittää, miten yritysbrändi uudistetaan mahdollisimman onnistuneesti. Jatkuvalla yritysbrändin kehittämisellä yritykset voivat suojautua kilpailevilta korvaavilta yritysbrändeiltä. Investoinnit brändin kehittämiseen auttavat parantamaan ja lisäämään tekijöitä, jotka luovat arvoa ja differoivat yritysbrändiä sidosryhmien silmissä. (Balmer & Gray 2003.) Yritysbrändin uudistaminen nähdään usein myös kalliina ja aikaa vievänä prosessina, joka usein saa aikaan enemmän epäonnistumisia kuin onnistumisia (Stuart & Muzellec 2004). Epäonnistumisten välttämiseksi on tärkeää kehittää yritysbrändin uudistamisessa avustava malli yritysjohdolle, jotta yritysbrändin uusimisissa onnistuttaisiin ja täten mahdollistettaisiin yrityksen liiketoiminnan jatkuminen ja menestyminen uudistetun yritysbrändin herättämän tunnettavuuden kautta. 1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoite Tämä tutkimus käsittelee yrityksen yritysbrändin uudistamista sekä uudistamisprosessiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa vaiheita, joiden kautta ja avulla yksityinen terveydenhuoltopalveluita tuottava yritys uudistaa yritysbrändinsä vastaamaan toimintansa tilaa. Aakerin ja Kellerin (1998, 295) mukaan yritysjohtajat tarvit-

10 10 sevat ohjeita ja neuvoja ymmärtääkseen yritysbrändäämisstrategian sekä kuinka uudistaa yritysbrändi että miten johtaa tehokkaasti yritysbrändejä. Jotta yritysbrändin uudistaminen olisi onnistunutta, tutkimuksen tavoitteena on kehittää toimintavaiheita selventävä kuvio, joka auttaa yrityksiä hahmottamaan yritysbrändin uudistamisen sekä kuvailee prosessin eri vaiheita yksityiskohtaisesti. Päätutkimuskysymys, johon tutkimus pohjautuu: - Miten yksityinen asiantuntijapalveluita terveydenhuoltotoimialalla tuottava yritys uudistaa yritysbrändinsä? Alatutkimuskysymykset, joiden avulla pyritään tarkentamaan yllä esitettyä päätutkimuskysymystä: - Millaisten vaiheiden kautta yksityisiä asiantuntijapalveluita terveydenhuoltotoimialalla tuottava yritys uudistaa yritysbrändinsä? - Mitkä tekijät vaikuttavat yritysbrändin uudistamiseen? Tutkimuksen avulla halutaan selvittää, miten terveydenhuollon asiantuntijapalveluita tuottavan toimijan yritysbrändi uudistetaan vastaamaan yrityksen toiminnan nykytilaa. Terveydenhuoltotoimiala sekä asiantuntijapalvelut tuovat oman lisänsä ja vaikutuksensa yritysbrändiin sekä kyseiseen yritysbrändäämisprosessiin. Tutkimuksessa liitetään yhteen kirjallisuuskatsauksessa esiin tulevat teoriat ja pyritään muodostamaan yhden tapauksen kautta empiirisen aineiston avulla täydentyvä kuvio asiantuntijayrityksen yritysbrändin uudistamisesta terveydenhuoltotoimialalla. 1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet Yritysbrändi voidaan liittää laajempaan yritysten tasolla tehtävään markkinointiin, jossa yritystä markkinoidaan yritysten, ei niinkään tuotteiden, tasolla. Tällä tasolla yritysbrändit toimivat sidosryhmiä yrityksen suuntaan ohjaavina vaikuttimina (Balmer & Gray 2003). Burghausen ja Fan (2002) määrittelevät yritysbrändäämistä käytettävän luotaessa yrityksestä tai sen tuotteista mielikuva, jonka avulla pyritään vetoamaan ulkoisiin tahoi-

11 11 hin, sidosryhmiin, ja suuntaamaan heidän huomionsa yrityksen suuntaan halutulla tavalla. Daly ja Moloney (2004) määrittelevät yritysbrändin olevan enemmän kuin pelkkä yrityksen nimi ja siihen liittyvät yrityksen fyysiset ominaisuudet kuten rakennukset, koneet ja työasut. Heidän mukaansa yritysbrändillä on merkitys niin sisäisten kuin ulkoistenkin sidosryhmien tietoisuudessa. Näille sidosryhmille yritysbrändi esittäytyy yrityksen vaalimina arvoina ja lupauksina palvelun laadusta. Yritysbrändillä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan kokonaiskuvaa, minkä eri sidosryhmät muodostavat yrityksestä muun muassa median, mainonnan, omien kokemuksien ja yrityksen henkilöstön toiminnan kautta. Yritysbrändillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa lisäksi ulkoisten ja sisäisten yrityksestä kiinnostuneiden tahojen havaittavissa olevaa kokonaisuutta yrityksen toiminnasta ja arvoista. Tässä tutkimuksessa käytetään yritysbrändin uudistamista kuvailemaan toimintoja yritysbrändin uudistamiseen ja jalostamiseen. Käsitettä yritysbrändin uudistaminen voidaan käyttää tarkoittamaan eri toimintoja nimenvaihdoksesta brändin uudelleenasemointiin sidosryhmien silmissä (Muzellec, Doogan & Lambkin 2003). Yritysbrändin uudistaminen - käsitettä käytetään usein indikoimaan yritysbrändin uudistamista aikaisemmasta yritysbrändistä. Stuart ja Muzellec (2004) määrittelevät yritysbrändin uudistamisen ilmaisevan muun muassa yrityksen nimen, logon ja/tai tunnuslauseen muutosta. Yritysbrändin uudistaminen on yrityksen määrittelemistä tavalla, joka saa yrityksen näyttäytymään ainutlaatuisena ja selvästi erottuvana muiden samankaltaisten yritysten joukosta (Muzellec 2006). Tässä tutkimuksessa yritysbrändin uusimisella tarkoitetaan yrityksen yritysbrändin tietoista kehittämistä ja uudistamista aikaisemmasta brändistä vastaamaan yrityksen toiminnan nykytilaa. Yritysbrändin uudistamisen pyrkimyksenä on saavuttaa uudistunut sekä yhtenäinen ilme sidosryhmien silmissä. Sipilä (1999, 20) määrittelee asiantuntijapalveluksi sellaisen työn suorittamisen, johon asiakkaalla itsellä ei ole tarvittavaa asiantuntijuutta, tietoja ja taitoja. Asiakkaat käyttävät asiantuntijapalveluja silloin, kun he eivät itse hallitse asiaa, vaan tarvitsevat jonkun muun asiantuntevuutta ongelman ratkaisemiseksi (Sipilä 1999, 19). Asiantuntijapalvelu määritellään tässä tutkimuksessa palveluksi, jossa tarvitaan tietyn alan asiantuntijuutta, jotta

12 12 asiakkaita voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi. Ahrnell ja Nicou (1991, 15) määrittelevät tyypillisiksi asiantuntijayrityksiksi toimijat, joiden palkatut asiantuntijat ovat esimerkiksi tietyn alan konsultteja, tilintarkastajia, juristeja tai lääkäreitä. Yksityisiä terveydenhuoltopalveluita tuottavaa yritystä asiantuntijaorganisaationa ei ole tutkittu, mutta henkilöstön asiantuntevuuden vuoksi tässä tutkimuksessa hyödynnetään asiantuntijuuteen liitettäviä teorioita tutkimuksen teoriaosassa. Tässä tutkimuksessa yksityisellä terveydenhuollon asiantuntijapalveluita tuottavalla yrityksellä tai toimijalla tarkoitetaan laajoja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin kokonaispalveluita tuottavaa toimijaa. Yrityksen palvelut koostuvat useista terveydenhoitoon ja - huoltoon liittyvistä osista muodostaen laajan kokonaisuuden terveyspalveluita. Yritys kategorisoidaan kuulumaan asiantuntipalveluita tuottavaksi yritykseksi henkilöstön asiantuntijuuden ja spesifisen tiedon kautta. Henkilöstöön kuuluu muun muassa lääkäreitä, sairaanhoitajia sekä muita terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Yrityksen toiminnasta kiinnostuneita sidosryhmiä ovat muun muassa työntekijät, asiakkaat, sijoittajat, tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit, viranomaiset sekä monet muut tahot, jotka seuraavat yrityksen toimintaa (Hatch & Shulzt 2003; Ollins 2000, 60). Yrityksen sisäisiin sidosryhmiin kuuluvat kaikki ne, joilla jollakin tavoin on henkilökohtaista intressiä ja etuja yrityksessä johtoryhmä, hallitus, työntekijät emo-, tytäryhtiöissä, yhteistyökumppanit sekä entiset työntekijät (Ahrnell & Nicou 1991, 54). Aspara (2007, v, 397) lisää yrityksen sidosryhmiin kuuluvan markkina-analyytikot sekä potentiaaliset uudet työntekijät. Sipilän (1999, 51) mukaan asiantuntijaorganisaation sidosryhmiin kuuluvat myös kollegat toimialalla. Myös potentiaaliset asiakkaat ovat kiinnostuneita yrityksen toiminnasta (Ahrnell & Nicou 1991, 56). Terveydenhuoltotoimialalla toimivan palveluntuottajan sidosryhmiin voidaan lukea myös samalla toimialalla toimivat kilpailijat, yksityinen ja julkinen sektori, vakuutusyhtiöt, Kansaneläkelaitos sekä eri viranomaistahot kuten valtio.

13 Tutkimusmetodi Tämän tutkimuksen tieteenfilosofisena lähestymistapana on subjektivistinen näkökanta. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää kohdeilmiötä laadullisen tutkimusmenetelmän avulla, koska kyseisen ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii syvällisen ja rikkaan tiedon keräämistä pienestä aineistosta (Alasuutari 1995, 74 75). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa ei pakoteta ennalta määriteltyihin luokkiin, kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tapana tehdä lomakekyselyn kautta (Alasuutari 1994, 24). Laadullisella menetelmällä kerätylle aineistolle on ominaista monitahoisuus, kompleksisuus sekä erikoislaatuisuus (Alasuutari 1995, 74 77). Teoreettisen tiedon avulla tutkija kehittää esiymmärrystä aiheesta tarkastelemalla ilmiöön liittyvää aikaisempaa julkaistua kirjallisuutta, tietoa ja teorioita. Tutkimusasetelmaksi on valittu abduktiivinen lähestymistapa, jonka avulla tutkija kehittää uutta teoriaa aiemman kirjallisuuden sekä kerätyn empirian kautta (Perry 1998). Lähtökohtana tälle tutkimukselle ei ole teorian tai hypoteesien testaaminen vaan tutkimuksessa halutaan tarkastella aineistoa monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 165). Empiria on mukana harvojen kohdeyksiköiden kautta, joiden tutkimusmenetelmät ovat monipuolisia (Neilimo & Näsi 1980). Kun markkinoinnin tutkimusta tehdään tieteellisessä ympäristössä, painotuksena on, että tutkimuksen tulisi lisätä ymmärrystä talouselämästä. Tämä tavoite täyttyy, kun tutkimuksen ideana on tuottaa uutta tietoa tai korjata joitain aiemmissa käsityksissä olevia virheitä. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 47.) Millerin, Dingwallin ja Murphyn (2004, 337) mukaan kvalitatiivisella tutkimuksella voidaan tutkia erilaisia prosesseja, johon tässä yritybrändin uudistamista koskevassa tutkimuksessa paneudutaan. 1.5 Tutkimuksen rakenne Tutkimus koostuu kuudesta pääluvusta. Tutkimuksen rakenne on esitelty tarkemmin taulukossa 1. Tutkimuksen toisessa luvussa esitellään terveydenhuoltotoimialan erityispiir-

14 14 teitä sekä pohditaan asiantuntijapalveluita tuottavan toimijan yritysbrändiä ja sen merkitystä. Kolmannessa luvussa käydään läpi tarkemmin yritysbrändin uudistamisen vaiheita ja tuodaan esille tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysbrändin uusimisen onnistumiseen. Neljännen luvun päätarkoituksen on selventää metodologisia valintoja sekä muodostaa kuva tämän tutkimuksen tutkimusprosessista. Viidennessä luvussa kerrotaan tapausyrityksestä sekä muodostetaan empirian analyysi kahden kuvion avulla. Kuudennessa luvussa esitellään niin teoreettiset kuin liikkeenjohdollisetkin johtopäätökset sekä arvioidaan työn reliabiliteettia, validiteettia sekä mahdollisia rajoitteita. Kuudennen kappaleen lopuksi tuodaan esille ehdotuksia ja aiheita mahdollisille jatkotutkimuksille. Taulukko 1. Tutkimuksen rakenne. Luku Luvun otsikko Luvun merkitys tutkimuksen kannalta 1 Johdanto 2 Terveydenhuoltotoimiala ja asiantuntijapalvelut 3 Yritysbrändin uudistaminen 4 Tutkimusmenetelmät 5 Tutkimuksen empiirinen osio 6 Tutkimuksen johtopäätökset Luvussa esitellään lyhyesti työn aihe, tutkimuskysymykset ja tavoitteet, tutkimusmetodologia sekä työn rakenne Luvussa luodaan katsaus terveydenhuoltotoimialaan, asiantuntijapalveluihin sekä asiantuntijapalveluyrityksen yritysbrändiin Luvussa käydään lävitse yritysbrändin uudistamisen toimintavaiheita sekä yritysbrändin uudistamiseen vaikuttavia tekijöitä Luvun tarkoituksena on selventää tutkimuksen metodologiasia valintoja sekä tutkimusprosessia Luvussa esitellään tapausyritys ja analysoidaan tapausyrityksen yritysbrändin uudistamista. Luvun lopussa kiteytetään saadut tulokset empirian ja teorian perusteella muodostettuihin kuvioihin Luvussa tarkastellaan teorian ja empirian perusteella saatuja johtopäätöksiä. Lisäksi pohditaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia ja jatkotutkimusmahdollisuuksia

15 15 2 TERVEYDENHUOLTOTOIMIALA JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Tässä luvussa tutkimusaihetta käsitellään olemassa olevan tutkimustiedon kautta. Luvun alussa tarkastellaan terveydenhuoltotoimialaa ja viimeaikaisia muutoksia toimialan sisällä. Luvussa pyritään myös esittelemään ja nimeämään toimialan erityispiirteitä. Myöhemmin luvussa käydään läpi asiantuntijapalveluiden keskeisiä piirteitä sekä yritysbrändin merkitystä asiantuntijapalveluita tuottavalle toimijalle. 2.1 Terveydenhuoltotoimialan erityispiirteet Terveydenhuoltoa voidaan pitää globaalina toimialana (Jabnoun & Chaker 2003), joka on jatkuvan kasvun kohteena. Suomessa kasvava ja laajeneva terveydenhuollon toimiala käy läpi suuria rakennemuutoksia johtuen muun muassa väestön ikärakenteen muutoksista, terveyspalveluiden yksityistämisestä, medikalisoitumisesta (Conrad & Leiter 2004) sekä muutoksista lainsäädännössä. Mankisen (2006) mukaan väestön ikääntymisen myötä terveyspalveluiden kysyntä kasvaa selkeästi lähivuosien aikana, jolloin palvelujen määrää on lisättävä, jotta terveyspalveluiden tarve saadaan tyydytettyä. Okko et al. (2007) toteavat väestön ikääntymisen vaativan tulevaisuudessa terveydenhuollolta yhä enemmän resursseja ja yhdeksi avainkysymykseksi he nimeävätkin julkisen sektorin valmiuden tuottaa terveydenhuoltopalveluita vastaamaan kysyntää. Lisääntyvät yksityiset terveydenhuollonpalvelut tuovat markkinoille lisäkapasiteettia, jota tarvitaan vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen. Terveydenhuollon organisaatiot voivat lisätä tehokkuuttaan ja parantaa palvelun laatua syventämällä yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Yksityisten terveydenhuollon palveluntuotannon rooli kasvaa lakiuudistuksien - hankintalaki muutoksen, valtio-osuusuudistuksen sekä hoitotakuun - myötä. Lakiuudistuksen ja muutoksien kautta julkisen sektorin toimija, kuten kunta, voi järjestää terveydenhuoltoon kuuluvat toimintonsa hoitamalla ne itse, sopimuksin yhdessä toisen tai toisten kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntainliitossa tai hankkimalla palvelut valtiolta, toiselta kunnalta, kuntainliitolta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta. Kuntien

16 16 terveyspalvelujen ostot yksityisiltä terveyspalvelujen tuottajilta ovat terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin suhteutettuna vielä varsin vähäisiä, mutta tulevaisuudessa ostotoiminnan odotetaan laajenevan asennemuutoksesta ulkoistamista kohtaan. (Okko et al ) Julkinen terveydenhuolto voi ulkoistaa toiminnastaan laajoja kokonaisuuksia, jolloin yksityiset toimijat voivat olla vastuussa kokonaisuudessaan aluesairaaloiden tai terveyskeskusten toiminnasta. Leimaa-antavaa terveydenhuollonmarkkinoille ovat monista muista markkinoista poikkeavat kysynnän, tarjonnan ja itse hyödykkeen erityispiirteet. Terveydenhuoltopalvelut eroavat muista hyödykkeistä siinä, että niiden kysyntä ei ole samassa määrin vakaata kuin esimerkiksi kulutustavaroiden, vaan ainakin yksilötasolla epäsäännöllistä ja vaikeasti ennakoitavaa. Terveydenhuoltopalveluille ominaista on myös niiden käyttö tarpeiden tyydyttämiseen vasta, kun kuluttaja kokee olevansa sairas. (Okko et al ) Tarjonnan epävakaus johtuu vaikeudesta tuottaa tarpeeksi terveydenhuollon palveluita kasvavaan kysyntään. Conradin ja Leiterin (2004) mukaan lääketieteellisiä tuotteita, palveluita ja hoitoja on alettu markkinoida asiakkaille, jotta he voisivat itse parantaa terveyttään. Mainostaminen, medikaalimarkkinoiden kehittyminen sekä medikaalipalveluiden standardisoituminen tuotetarjoomiksi ovat vaikuttaneet kasvavaan lääketieteellisten tuotteiden ja palveluiden hyödykkeellistymiseen, medikalisoitumiseen. (Conrad & Leiter 2004.) Terveydenhuoltomarkkinat ovat tunnetusti erittäin säänneltyjä (Jaakkola & Halinen 2006). Terveydenhuollontoimialalle ominaiset sääntelyyn ja toimilupiin perustuvat alalle tulon esteet eivät ole muillekaan palvelualoille vieraita, mutta toisaalta terveydenhuoltopalveluita ohjaavat yhteiskunnalliset, ei-markkinalähtöiset voimat. Terveydenhuoltopalveluiden erityisluonne yhdistettynä voiton tavoitteluun luo tilanteen, jossa julkisen sektorin, valtion ja viranomaisten, tehtäväksi jää toimijoiden tarkkailu ja opportunismin ehkäisy, liiallisen voiton tavoittelun estäminen sekä laadun kirjon liiallisen kasvun seuranta. Markkinoiden sääntelystä voidaan mainita esimerkkinä terveydenhuollon ammattilaisten koulutus, joka tapahtuu julkisin varoin ja julkisessa ohjauksessa markkinavoimien ulot-

17 17 tumattomissa, ja joka omalla tavallaan sääntelee toimijoiden alalle ja markkinoille pääsyä. (Okko et al ) Terveydenhuoltopalvelut ovat Suomessa perinteisesti olleet julkisen sektorin järjestämisvelvoitteeseen perustuen julkisyhteisöjen tuottamia (Okko et al. 2007). Kokkisen, Konun ja Viitasen (2007) mukaan terveydenhuoltopalvelut jakautuvat Suomessa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluihin. Terveydenhuoltoyritykset, jotka toimivat julkisella sektorilla, ovat valtion ja yleisön paineen alla parantaakseen toiminnan laatuaan ja kilpaillakseen tehokkaammin yksityisten terveydenhuoltopalveluiden kanssa. Yksityisten lääkäripalveluyritysten on tarkoin suunniteltava potilaisiin fokusoituvat strategiansa parantaakseen luotettavuuttaan, jotta pystyttäisivät kilpailemaan valtion tukemien ja rahoittamien julkisten lääkäripalveluiden kanssa. (Jabnoun & Chaker 2003.) Kuluttajat, jotka haluavat terveydenhuoltopalveluja, mutta eivät pysty tai halua jostain syystä hankkia niitä julkisten markkinoiden kautta, voivat saada terveydenhuoltopalvelunsa yksityisten markkinoiden kautta (Conrad & Leiter 2004). Yksityisten terveydenhuoltopalveluita käyttäviä ryhmittymiä yksityisten asiakkaiden lisäksi ovat julkinen sektori sekä yritykset, jotka ulkoistavat terveydenhuoltopalveluitaan asiantuntijayrityksille. Okko et al. (2007) toteavat julkisen sektorin palveluiden oston yksityiseltä sektorilta olevan vasta alkuvaiheessa. Yritysten työterveyspalveluiden hankinta yksityiseltä asiantuntijayrityksiltä on kasvava suuntaus, johon on johtanut yrityksen vastuu henkilökunnan terveydenhuollon järjestämisestä. Yksityisen työterveydenhuollon etuihin voidaan lukea palvelun varmuus ja nopeus, mitkä vaikuttavat yrityksen toimintaan ajallisesti sekä vähempien työpoissaolokustannuksien muodossa. Työterveyshuollon järjestämiseen yksityisen sektorin kautta vaikuttaa myös työntekijän arvostus hyvää työterveyshuoltoa kohtaan, minkä nähdään vaikuttavan myös työnantajakuvaan. Jabnounin ja Chakerin (2003) mukaan kuluttajat ovat valmiita fyysisiin ponnisteluihin, kuten matkustamiseen, saadakseen korkealaatuista palvelua terveydenhuoltotoimialalla. Yksityisten terveyspalveluiden käyttö kuitenkin riippuu tuotteiden ja palveluiden

18 18 kustannuksista ja sitä kautta varallisuudesta. Yksityisillä terveydenhuoltomarkkinoilla palveluita tarjotaan niille kuluttajille, jotka pystyvät peittämään palvelusta aiheutuvat kustannukset. (Conrad & Leiter 2004.) Kilpailun ja yksityisen sektorin osallistumisen lisääntyessä, terveydenhuollossa on huolehdittava siitä, että toiminnan taustalla on myös terveydenhuollolle tai sairaanhoidolle ominainen etiikka, jossa päämääränä on parantunut potilas (Okko et al. 2007). Kuvioon 1 on kerätty terveydenhuoltotoimialan keskeisiä erityispiirteitä tämän tutkimuksen kannalta. TERVEYDENHUOLTOTOIMIALA säännelty toimiala jakautunut julkiseen ja yksityiseen toimintaan epävakaa kysyntä ja tarjonta abstrakti palvelu herkkä toiminnan kohde terveys Kuvio 1. Terveydenhuoltotoimialan erityispiirteet. Okon et al. (2007) mukaan voidaan olettaa, että jos yksityisen sektorin osuus terveydenhuoltopalveluiden markkinoista jatkaa kasvuaan, se luo yhdessä voittotavoitteen kanssa pitkällä aikavälillä kannustimia innovaatiotoiminnan kasvulle. Kilpailu kyvystä vastata paremmin kuluttajien mieltymyksiin ja tätä kautta markkinaosuuksista on osa kilpailumekanismia, joka pakottaa terveyspalveluita tuottavat toimijat sopeuttamaan toimintaansa muuttuviin olosuhteisiin. (Okko et al ) Yrityksen negatiivinen julkisuus, johtuen huonosta palvelusta, voi johtaa huonoon maineeseen, mikä voi olla erittäin vahingollista terveydenhuoltopalvelua tarjoavan yrityksen yritysbrändille (Hogan Henthorne & Henthorne 1994). Yksityisten terveydenhuoltoyritysten tarkkuus yritysbrändistään ja sen kommunikoinnista sidosryhmille korostuu, jotta toiminta pysyy laadukkaana. Tunnettuus ja yritysbrändi syntyvät asiantuntijayrityksellä ensisijaisesti omien hyvin tehtyjen toimintojen kautta (Sipilä 1999, 51 52).

19 Asiantuntijapalveluyritys terveydenhuoltotoimialalla Useimmilla palvelutoimialoilla yritysbrändejä pidetään yrityksen omaisuutena sekä kilpailuedun ja yrityksen arvon lähteenä. Brändit ohjaavat asiakkaiden ostokäyttäytymistä, jolloin asiakas valitsee tuotteen tai palvelun tarjotun brändin perusteella. (Bruhn & Georgi 2006, 275.) Asiantuntijapalveluiden abstraktisuuden vuoksi, asiakkaat arvioivat yrityksen tarjoamaa palvelua havaitsemansa yritysbrändin kautta Asiantuntijapalvelut terveydenhuoltotoimialalla Asiantuntijapalveluita pidetään yleisesti palvelutuotannon sisällä olevana alakategoriana (Jaakkola & Halinen 2006). Sipilä (1999, 13) toteaa, että kaikki asiantuntijaorganisaatiot ovat palveluorganisaatioita mutta kaikkia palveluorganisaatiota ei voida pitää asiantuntijaorganisaatioina. Asiantuntijapalveluita tuottavan yrityksen olemassa olon tarkoitus on Quaderin ( ) mukaan tuottaa palveluita asiakkailleen. Eroavaisuus asiantuntijayrityksen ja palveluyrityksen välillä on asiantuntijan spesifinen tieto joltakin tietyltä alalta (Ahrnell & Nicou 1991, 16). Asiantuntijapalveluita käytetään erityisesti silloin kun henkilön tai yrityksen oma tietovaranto ei riitä ongelman ratkaisuun ja täten muodostuu tarve ulkopuolisen toimijan asiantuntijapalveluille ongelman ratkaisemiseksi. Useat asiantuntijapalveluita tuottavista sektoreista ovat kehittyneet viime vuosikymmenien aikana erittäin kilpailukykyisiksi. Terveydenhuoltotoimialan terveyteen liittyvät asiantuntijapalvelut eivät ole suoraviivaisesti miellettävissä asiantuntijapalveluiksi kuten konsulttiyritykset spesialisteineen, mutta henkilöstön kouluttautuneisuuden ja asiantuntevuuden takia terveydenhuoltopalvelut voidaan mieltää asiantuntijapalveluita tuottavaksi toimijaksi. Jaakkola ja Halinen (2006) toteavatkin terveydenhuoltoon liittyviä palveluita pidettävän yleisesti tyypillisinä asiantuntijapalveluina. Ahrnell ja Nicou (1991, 18) huomauttavat, että asiantuntijayrityksen on tunnettava syvällisesti markkinat, joilla toimii, voidakseen sopeuttaa tarjontansa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiantuntijayritykset tarjoavat yleensä aineettomia palveluita (Sipilä 1999, 51), jotka ovat usein pitkää ammatillista koulutusta ja kokemusta vaativia.

20 20 Asiantuntijapalveluiden markkinat ja tätä kautta tarjonta kasvavat, koska yrityksillä on entistä suurempi halukkuus käyttää ulkoisia alihankintapalveluita toimintoihin, jotka ei kuulu heidän ydinosaamiseensa. Niin yksityiset yritykset kuin julkiset tahotkin ovat keskittymässä perusosaamiseensa, jolloin erityispalveluiden, kuten työterveyspalveluiden, ostaminen ulkopuolisilta asiantuntijoilta nähdään liiketoiminnallisena ratkaisuna toiminnan tehostamiseksi. Asiantuntijapalveluiden tarjonnan kasvun myötä asiantuntijapalveluiden keskinäinen kilpailu lisääntyy, jolloin yrityksen markkinointityö tulee viemään enemmän aikaa (Sipilä 1999, 30 31). Asiantuntijapalveluita tarjoavat henkilöt, joilla on merkittävä määrä tiettyä spesifistä tietoa tietyltä alalta. Sipilä (1999, 20) määrittelee asiantuntijapalveluksi sellaisen työn suorittamisen, johon asiakkaalla itsellä ei ole tarvittavaa asiantuntijuutta, tietoa ja taitoa. Asiakkaat käyttävät asiantuntijapalveluja silloin, kun he eivät itse hallitse asiaa, vaan tarvitsevat jonkun muun asiantuntevuutta ongelman ratkaisemiseksi (Sipilä 1999, 19). Asiantuntijapalveluita tarjoavat pätevät henkilöt, joilla on tarvittava määrä asianratkaisemiseksi tarvittavaa tietoa. Asiantuntijan osaaminen ja korkea määrä tietoa yleensä perustuu koulutukseen, kokemukseen ja erityisiin taitoihin sekä tietoon, joka on keskittynyt kapealle alueelle. Asiantuntijapalveluita tuottavan yrityksen on houkuteltava ja pystyttävä pitämään osaajat yrityksissään palvelunlaadun takaamiseksi. (Ojasalo 2007.) Sipilän (1999, 13) mukaan voidaan ajatella, että sairaaloissa on paljon korkeasti koulutettuja asiantuntijoita mutta myös rutiininomaista palvelutyötä. Oman alansa asiantuntijoita, Bucher ja Stellingin (1969) mukaan, ovat muun muassa lääketieteelliset spesialistit ja sairaanhoitajat. Asiantuntijayritykset ovat henkilöintensiivisiä tietojen, taitojen ja tunteiden myyjiä, joiden palvelut ovat aineettomia, koostuen ohjeista ja määräyksistä, ja täten kaikkein vaikeimpia määritellä (Sipilä 1999, 15 17). Ueltschy, Laroche, Eggert ja Bindl (2007) korostavat, että asiantuntijayritysten on huomioitava palvelun laadun arvioimisen hankaluus tuotteen näkymättömyyden takia. Asiantuntijayrityksien terveydenhuoltotoimialalla on huomioitava palvelun laadun muuttuvaisuus, koska asiantuntijaa ja hänen

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Talouselämän viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Jane Ora 2014 Johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö Markkinoinnin yksikkö Tekijä Hämäläinen

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Asta Seppinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anni Mielityinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA Jenna Hristov Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2014 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Tiedekunta Faculty Humanistinen

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Sijoittajasuhteiden funktio markkinatiedon tuottajana - strategisen johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmat

Sijoittajasuhteiden funktio markkinatiedon tuottajana - strategisen johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmat Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sijoittajasuhteiden funktio markkinatiedon tuottajana - strategisen johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmat Talouselämän viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Maija

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

PUNAINEN LANKA SUORAHAUSSA. Suorahakukonsultin, toimeksiantajan ja kandidaattien näkemyksiä suorahausta

PUNAINEN LANKA SUORAHAUSSA. Suorahakukonsultin, toimeksiantajan ja kandidaattien näkemyksiä suorahausta HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos PUNAINEN LANKA SUORAHAUSSA Suorahakukonsultin, toimeksiantajan ja kandidaattien näkemyksiä suorahausta Organisaatiot ja johtaminen Pro Gradu tutkielma Nina

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA Pro gradu -tutkielma, Innovaatiojohtaminen Salla Hakkarainen

Lisätiedot

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 223 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 223 Espoo 2004 TKK-RTA-R223 TOIMITILAPALVELUJEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä laskentatoimi

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 Mari Jääskö YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 2 Lapin yliopisto, matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot